Slutrapport Löpande utvärderingen av projektet Hälsosam Tillväxt på Eurofins AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport Löpande utvärderingen av projektet Hälsosam Tillväxt på Eurofins AB"

Transkript

1 Slutrapport Löpande utvärderingen av projektet Hälsosam Tillväxt på Eurofins AB Den löpande utvärderingen av Projekt Hälsosam Tillväxt startade i april Arbetet har inneburit deltagande i projektgruppsmöten, samt kvartalsvisa besök på främst Lidköpingsenheten samt ytterligare avstämningar och diskussioner med projektledningen. En halvtidsavstämning genomfördes i november 2011 med bl a en medarbetarenkät som följde upp både kännedom om projektet, huvudsakliga aktiviteter, den återkommande hälsoscreeningen samt olika aktiviteter såsom friskvårdsaktiviteter och medarbetarutbildningar. Halvtidsavstämningen har redovisats separat. Denna slutrapport tar i huvudsak avstamp i de målsättningar som sattes upp i projektansökan vilka stämts av genom intervjuer med projektledning, vd för Eurofins Environment samt enhetschefer och hälsoinspiratörer. Strukturen på rapporten är en genomgång av uppställda mål med redogörelse för de resultat som kan rapporteras baserat på intervjuer, observationer samt övriga kursutvärderingar och intern uppföljning som görs av förbättringsarbete mm. Frågor som utvärderingen försöker besvara: Projektorganisationens uppbyggnad och funktion. Måluppfyllelse, långsiktighet ifråga om effekter. Samverkan mellan partnerna som är involverade i projektet. Projektets arbete med jämställdhetsintegrering och tillgänglighet. Programkriterier; Lärande miljöer samt bidrag till systempåverkan och offentlig debatt. En övergripande bedömning av projektets resultat och hållbarhet. Slutrapport, utvärdering av Hälsosam Tillväxt på Eurofins. Visuell Analys AB 1

2 Projektorganisationens uppbyggnad och funktion Projektorganisationen enligt ansökan Styrgrupp för projektet är företagets ledningsgrupp som består av VD, Business Controller, chefer för respektive bolag och Business Unit samt två HR-resurser. Projektet sätts upp som en egen punkt på agendan på ledningsgruppsmötena samt tas vid behov upp under ordinarie mötespunkter där innehåll i projektet blir en del av ordinarie diskussioner. Den operativa projektorganisationen (projektledning) drivs av en kvinnlig projektledare på 100 % som tillsätts vid projektets start i september och de två HR-resurserna på 20 % vardera. Två externa konsulter med inriktning på strategi och affärsmannaskap kommer att knytas till det operativa projektteamet på tim- och projektbasis. Projektledaren kommer under projektets löptid att kommunicera med cheferna för respektive bolag och Business Units, som kommer att skapa sina lokala projektorganisationer för projektet. För den lokala projektorganisationen som ska bestå av både kvinnliga och manliga medarbetare, avsätts egna resurser motsvarande 10 % av en heltid, totalt kommer 10 lokala projektorganisationer att skapas, vilket motsvarar en total resurs på 100 %. Utfall Deltagande företag i projektet har varit de två bolagen Eurofins Environment och Eurofins Food. Foods vd valde precis innan projektstart att ställa sig utanför projektets aktiviteter varför den funktionen och en HR-funktion föll bort. Environments HRansvarige avgick också under projektet och dessa kapaciteter har ersatts med konsultstöd av Strategic Health Consultants med professionellt stöd för strategiskt hälsoarbete. Lokala projektorganisationer byggdes initialt upp enligt plan och var ett viktigt stöd i att mobilisera och lansera projektet men kom med tiden att upplevas som en onödig parallell organisation och man valde därför att integrera projektet i den ordinarie verksamheten och organisationen. I projektgruppen fanns det ursprungligen tre HR-personal varav två hade 20% var i projektet samt projektledaren 100%. HR-personalen försvann ur projektet genom att Food ställde sig utanför projektet samt en avgång och Eurofins fick då ta extern hjälp av Strategic Health Consultants för det strategiska ledningsarbetet. En extern lösning som dock fungerat bra. I projektteamen ingick chefer, hälsoinspiratörer samt fackliga och medarbetarrepresentanter vilka fungerade på affärsenhetsnivå.; Miljö, Vatten och Pegasus. Det var ett nödvändigt upplägg för att starta projektet inklusive inventering av vad som var viktigt i hälsoarbetet. Denna organisation fungerade ett år tills dess handlingsplaner var upprättade då det bestämdes det att det inte skulle ligga en struktur till parallellt utan att dessa skulle uppgå i ledningsgrupper och avdelningsgrupper. En extern konsult med inriktning på att bygga upp ett löpande, internt förbättringsarbete knöts till projektet och har haft ett stort genomslag i verksamheten. Hans insats Slutrapport, utvärdering av Hälsosam Tillväxt på Eurofins. Visuell Analys AB 2

3 avbröts när företagsledningen byttes ut i maj Utvärderarens bedömning är dock att den ständiga förbättringsverksamheten slagit rot i företaget och fortlever. 14 Hälsoinspiratörer har rekryterats enligt planen med vissa svårigheter. Det har även varit svårt att få igång dem ifråga om initiativ och ansvar. Det har även tills helt nyligen saknats klara spelregler för deras insats med tydligt avsatt tid och en tredjedel kommer nu att lämna företaget av andra skäl. Den ansvariga projektledaren på 100% har genomfört uppdraget på ett mycket förtjänstfullt sätt med en kombination av eldsjäl och skicklig administratör som enligt utvärderaren har en stor del i projektets på det stora hela lyckade genomförande. Projektorganisationen organiserades och fungerade i uppstartsfasen som planerat, avhopp kompenserades och med tiden integrerades den i organisationen. Hälsoinspiratörer är en svag länk med stora frågetecken inför framtiden även om deras roll formaliserats helt nyligen. Måluppfyllelse, långsiktighet ifråga om effekter Hela projekttanken vilar på antagandet att hälsa är en av de strategiskt viktigaste resurserna för ett företag och därför motiverad att satsa tid och pengar på. Eurofins har verkligen satsat på individuella aktiviteter och den personliga hälsan. Samtidigt har det visat sig bl. a i en undersökning som Linköpings universitet genomfört och presenterade på ESF-nätverket för deltagande projekt att produktionsplaneringen är den enskilt viktigaste faktorn för hälsa. En annan viktig förutsättning i bedömningen av projektet är som antytts ovan att ett av två ingående bolag Eurofins Food med 200 av de totalt 350 som ingick i projektet valde att ställa sig utanför projektet vid uppstarten vilket påverkade implementeringen negativt. Under hösten 2011 valde Food, med ny vd, att ansluta sig till vissa aktiviteter dock inte den centrala hälsoscreeningen. Projektmålen har reviderats något i samråd med ESF dock utan att ändra projektets karaktär eller inriktning. Övergripande MÅL Eurofins ska kunna konkurrera om möjligheten att i ett globalt perspektiv etablera ett eller flera center of excellence. Detta mål får ha anses ha uppnåtts då den affärsenhet som finns i Uppsala (Pegasus, analys av inomhusluft) har utsetts till ett Center of Exellence i koncernen, inom sin verksamhet till stor del tack vare projektets arbete med ständig förbättring. Ett nytt center är projekterat för att ytterligare befästa verksamheten. Slutrapport, utvärdering av Hälsosam Tillväxt på Eurofins. Visuell Analys AB 3

4 MÅL Projektets mål är att: Stärka och utveckla konkurrenskraften i företagets olika verksamheter. Mått: Mäta förbättringsförslag, möten där varje medarbetare ska ha med ett. Skulle kunna delas upp i Hälsa, Produktivitet, Kvalitet, Miljö, Arbetsmiljö (Hälsa hålls isär från Arbetsmiljö). Inspirera till idéutveckling och innovation. Mått/uppföljning: Antal genomförda förbättringsförslag per avdelning/affärsenhet/månad utifrån Gamba Kaisen förbättringsarbete. Minska risken för ohälsa Screening, förbättra egen arbetskapacitet Implementera ett främjande arbetssätt inom ledarskap, organisation och medarbetarskap/livsstil. Planerade aktiviteter för att uppnå de tre delmålen har genomförts som planerat inom Eurofins Environments tre affärsenheter. Arbetet med förbättringsförslag har haft olika karaktär på olika avdelningar, till exempel har avdelningen Miljö samlat in 3 förbättringsförslag per person för 2011 (och genomfört ungefär hälften) medan avdelningen Vatten legat på 1 förslag per person och månad vilket beror på att olika avdelningar har olika budget, mer eller mindre rutiniserat arbete med olika utrymme för förbättring. Pegasus i Uppsala hade 125 förslag som mål men har hittills uppnått ett 10- tal. Den stora, långsiktiga effekten är att ett tänkande med systematiskt stöd rotat sig i de deltagande enheterna som kommer att leda till fortsatt ständig förbättring och konkurrenskraft förutom vinster i form av ökad trivsel och minskad belastning. Verksamheten ska stärkas långsiktigt genom att en Lean-ansvarig rekryteras permanent inom företaget. Delmål HÄLSA Den individuella hälsostatusen är stärkt Övergripande mål är att 75% av alla ska befinna sig i friskgruppen (har legat på 50% i snitt, målet är satt på 3 år), och 80% god upplevd hälsa. Mäts genom hälsoscreening, med utgångspunkt i 2010 års siffror. Finns mål på friskgrupp som kan ligga krav. Varje affärsenhet avgör nivån självständigt. Detta delmål har följts upp genom mätningar vid flera tillfällen, senast under mars-april 2012 då 72% av deltagande medarbetare befann sig i friskgruppen. Målet är därmed ännu inte helt uppnått (och satt på 3-års sikt) men innebär en markant förbättring från tidigare nivå på 50%. Grundtanken är att uppföljningen av hälsostatusen hos medarbetarna görs genom en webbenkät vartannat år och dessemellan fysiska tester. Hösten 2012 genomförs ingen mätning eftersom en gemensam mätmetod för båda bolagen (Environment och Food) ska arbetas fram. Slutrapport, utvärdering av Hälsosam Tillväxt på Eurofins. Visuell Analys AB 4

5 Sjuknärvaron har minskat Det finns ingen automatisk mätning av denna faktor men data kan fås fram genom att ta fram resultat på risk- och friskdefinitioner samt genom att analysera Hälsoscreeningen. Sjukfrånvaron ligger troligen kvar runt 3% vilken har ett direkt samband med sjuknärvaron som företaget arbetar aktivt med att minska. Utbildning av 14 Hälsoinspiratörer och Friskvårdsbidrag. Anställda erbjuds som del av ordinarie verksamhet främjande aktiviteter som utvecklar den individuella hälsan. Mått: Antalet aktiviteter och deltagare. 14 Hälsoinspiratörer har utbildats planenligt. Det har dock varit trögt både att rekrytera samt få igång tillräckligt med aktiviteter på lokalplanet. Vissa goda exempel såsom pausgymnastik på Vatten kan rapporteras. Det tog ända till maj månad 2012 innan utbildning blev klar då Foods sena anslutning väntades in. Hälsoinspiratörernas roll har varit svag men nyligen har ledningsgruppen tagit beslut om att formalisera Hälsoinspiratörernas roll, uppdrag och villkor vilket möjligen kan stärka rollen. En analys visar att de 2000 kr som erbjuds varje anställd i Friskvårdsbidrag används i väldigt begränsad omfattning, runt 13%. Den låga användningen är inte helt klarlagd, det finns variationer mellan de olika orterna. Skatteverkets rekommendationer tillämpas numera vilket öppnar för fler aktiviteter och har lett till en viss ökning. Här finns en stor förbättringspotential med bäring på hälsa och välbefinnande Det finns en hälsostrategi för hela företaget samt för respektive BU. Mål: Genomgången för alla medarbetare under En hälsostrategi finns för Environment och respektive affärsenhet (sedan 2009) som ska kompletteras. Genomgång görs för ledningsgrupper och skyddsombud. Lokala projektteam är ansvariga; chef, hälsoinspiratör samt fackligt ombud. Strategic Health Consultants har redovisat resultatet från hälsoscreeningen och utmaningen har varit att få chefer och ledningsgrupp att ta ett större ansvar. Ett ambitiöst arbete har gjorts med att informera chefer ner på affärsenhetsnivå, presentera resultat av screening och coacha dem vidare i det fortsatta arbetet och ta del av olika aktivteter inom projektet. En ny HR-chef föredrar dock att strukturera detta arbete genom en ny personalhandbok där vissa av dessa moment kommer att formaliseras. Det strategiska hälsoarbetet har definitivt stärkts inom Eurofins tack vare projektet. Formaliseringen av Hälsoinspiratörernas roll är en tydlig positiv effekt av projektet och viktig för fortsatta insatser bortom projekttiden. Arbetet med utnyttjandet av Friskvårdsbidraget har en stor förbättringspotential med tanke på den låga nyttjandegraden. Slutrapport, utvärdering av Hälsosam Tillväxt på Eurofins. Visuell Analys AB 5

6 Delmål LEDARE Ett eget ledarskapsprogram är framtaget och erbjuds alla befintliga och nya chefer. Ledarskapsprogrammet Bossa Nova har utvecklats och genomförts för ett tiotal (?) ledare och nio träffar under 2011 och Centrala frågor för ledarskap har bearbetats genom föreläsningar och workshops. En utvärdering gjordes efter avslutat program och gav väldigt höga poäng i form av nöjdhet med utbildningen. Deltagarnas kommentarer lyfter olika aspekter: Förväntningar att få lära mkt teoretiskt o praktiskt om ledarskap har infriats. Mkt nöjd med utökade nätverket o mentorn. Har infriats, programmet har hjälpt mig att se hur jag skall agera och leda min grupp till de uppsatta målen. Det har blivit tydligare för mig genomkursens gång vilka som är mina starka och svaga sidor i ledarskapet otroligt värdefullt. En metod för hur internrekrytering av ledare ska gå till är implementerad. Metoden finns delvis redan men definieras som ett flödesschema. Oklart i vilken omfattning den har börjat implementeras. 10 chefer från Eurofins Sverige har deltagit i koncernens Eurofins Talent Development Program. Programmet har avslutats i december 2012 och har genomförts som planerat med gott resultat. Det förväntas fortsätta i framtiden med två deltagare från Sverige per år. Ledningen har goda kunskaper i hur hälsan som strategisk resurs påverkar affärsmålen. En analys av de mänskliga resurserna är en stående punkt på agendan och det var en ambition att detta skulle kopplas till affärsplanen fr o m 2012 vilket dock förefaller oklart. Hälsan och dess vikt tas upp i utvecklingssamtal med medarbetarna. Utbildningen av ledare har genomförts som planerat och fått goda vitsord i den utvärderingar som gjorts i anslutning till utbildningstillfällena. De intervjuer som gjorts bekräftar den positiva bilden. Delmål MEDARBETARE De anställda har deltagit i Eurofins utvecklingsprogram i medarbetarskap och livsstil. Samtliga medarbetare inom de två bolagen har genomgått den planerade utbildningsinsatsen - en dags Medarbetarutbildning Resurshjulet som genomfördes av Kinnekullehälsan. En uppskattad utbildning om medarbetarens betydelse för företaget, hantera stress samt samt vikten av att göra hälsosamma livstilsval med rubrikerna: Slutrapport, utvärdering av Hälsosam Tillväxt på Eurofins. Visuell Analys AB 6

7 - Medarbetarskap, förstå företagets mål, relationer och förändringsarbete - Mentalt välbefinnande, stresshantering mm - Livstilsval som främjar hälsa Deltagarnas utvärdering av kursinnehåll låg i snitt på 4,8 på en 6-gradig skala och tyder på hög upplevd nöjdhet av kurstillfället. Vissa behovsrelaterade kompetensutvecklingsinsatser har genomförts på respektive affärsenhet och det lärt nya arbetssätt även i samband med besök i Tyskland och Holland. Det är oklart om det finns en egen utbildningsplan för varje medarbetare. En modell för erfarenhetsutbyte mellan arbetsplatser är implementerad. Mätning: Modellen ska finnas. Alla bör komma till en annan ort ngn gång. Målet att alla skulle komma till en annan ort har inte uppnåtts, men bland avdelningschefer och teamledare finns egna nätverk där man träffas och byter erfarenheter och informerar för att skapa bättre förståelse om varandras processer. Även ledningsgrupperna från de två bolagen har för första gången åkt iväg för att diskutera gemensamma processer. Alla anställda har tydliga befattningsbeskrivningar som har implementerats. Detta ska, enligt uppgift både finnas och användas på företaget. Alla anställda har kunskaper om vad affärsmannaskap innebär för den egna och företagets utveckling. Den tidigare vd:n valde att begränsa insatsen och utbilda främst medarbetare med kundkontakt och kundsupporten har utbildats inom problemlösning och merförsäljning. En ny utbildning är planerad gemensamt med Food. Utbildning av medarbetarna har i det stora hela genomförts som planerat om än i ganska kort fort. Utbildningen i Affärsmannaskap har varit begränsad till kundsupport och strukturer för erfarenhetsutbyte har etablerats om än i mer begränsad form än vad som avsågs i ansökan. Samverkan mellan partnerna som är involverade i projektet. Som nämnts ovan är det stora avbräcket för projektgenomförandet att Food-bolaget valde att ställa sig utanför projektet ca 10 månader. Det har skapat spänningar och obalans när vissa medarbetare fått göra aktiviteter som andra inte haft tillgång till. Fackliga representanter och skyddsombuden har funnits representerade. Externa leverantörer såsom SHC och Kinnekullehälsan har träffats ungefär kvartalsvis där även utvärderaren funnits med för information, samverkan och strategiska Slutrapport, utvärdering av Hälsosam Tillväxt på Eurofins. Visuell Analys AB 7

8 diskussioner. Projektledaren har löpande skapat en tydlig bild av projektet samt bjudit in till diskussion och gemensam reflektion om uppnådda resultat och framtida vägval. Projektets arbete med jämställdhetsintegrering och tillgänglighet Om jämställdhetsintegrering i ansökan ϐϐ ǡϐ vill vi under mobiliseringsfasen arbeta igenom en jämställdhets-swot analys, och använda den för att tydliggöra vilka frågor som behöver diskuteras och utvecklas vidare i de olika bolagen och affärsenheter. Vi vill utbilda samtliga projektteam i jämställdhetsintegrering genom att delta i utbildningar som ESF-rådets processtöd erbjuder samt i vår projektledarutbildning för projekteamen. Tillgänglighet i ansökan Möjligheter och förutsättningar för personer med funktionsnedsättning ska särskilt beaktas vid planering av livsstilsaktiviteter De idrotter vi provar och på de platser vi kommer att vara kommer vi att följa de checklistor som Handisam ger ut Vi kommer att gå igenom rutiner för att öka alla medarbetares kunskap om olika människors behov Vi kommer att använda oss av Handisam, deras checklista och stöd för företag som vill utveckla policys gällande tillgänglig verksamhet. ESF:s process-stöd för både jämställdhet och tillgänglighet har utbildat medarbetarna och genomfört analys och diskussion omkring dessa frågor utan att kunna identifiera några konkreta förbättringsområden. Eurofins hade redan innan projektet en jämställdhetspolicy. Det finns ingen skillnad på företaget ifråga om lön eller möjligheter, det är idag fler kvinnor både bland medarbetare och chefer därmed finns en viss risk att Eurofins utvecklas till en kvinnodominerad arbetsplats. I ledningsgruppen finns fyra kvinnor och tre män i ledningsgruppen. Har inte upplevts att det varit ett behov och ingen speciell analys har gjorts om orsaker eller effekter av könsobalansen på företaget inom projektet. Ifråga om tillgänglighet har det gjorts en tillgänglighetsanalys med hjälp av Handisams checklista. Det har tagits hänsyn vid renoveringar och tillbyggnader. Jämställdhets- och tillgänglighetsaspekter har respekterats inom projektet genom att medarbetarna erbjudits grundutbildning och tillsammans analyserat verksamheten utifrån respektive perspektiv. Inga konkreta förbättringsområden har identifierats eller bearbetats möjligen bör företaget vara uppmärksam på och motverka tendensen till kvinnlig dominans. Slutrapport, utvärdering av Hälsosam Tillväxt på Eurofins. Visuell Analys AB 8

9 Programkriterier; Lärande miljöer samt bidrag till systempåverkan och offentlig debatt Formuleringar om lärande miljöer i ansökan Exempel på andra nya lärande miljöer som kommer att utvecklas under projekttiden är ϐ inspiratörer, fysisk aktivitet i kombination med samtal (walk & talk), samtal med sin hälsopartner som alla tilldelats i samband med en obligatorisk utbildning i livsstil och motivation, kommer att etableras. För att uppnå delmål 5, att medarbetarna på eget initiativ, minst en gång/kvartal. antar nya utmaningar, vågar vara innovativa och tar ansvar för att arbeta med ständiga förbättringar och trivseln på arbetsplatsen, kommer HUR- korten (se bilaga), som hanteras i interaktiv miljö, att bli en ny miljö för att utveckla lärande. Företagets ledning kommer att utveckla en lärande miljö på ordinarie ledningsgruppsmöten, både övergripande och på respektive bolag. Detta borgar för erfarenhetsutbyte med inriktning på projektets frågeställningar. De utbildningar, aktiviteter och förbättringsprocesser som beskrivits ovan är alla exempel på lärande miljöer som projektet bidragit till att skapa inom Eurofins. Just arbetet med HUR-kort har enligt utvärderarens kännedom inte använts men andra system för att läsa av medarbetarnas trivsel, arbetsbelastning och annat har implementerats på olika sätt. Årliga medarbetarenkäter har på ett grundligt sätt kartlagt medarbetarnas inställning och framsteg inom dessa områden. Tanken med en global referensgrupp har inte realiserats, troligen pga det bristande intresset inom koncernen för hälsofrågor. Inom Talent Management samt kompetensutveckling har dock transnationellt samarbete förekommit. Inga specifika ambitioner ifråga om systempåverkan och offentlig debatt har formulerats i ansökan. Det är dock ett strukturellt problem att hitta kemister med rätt profil och utbildning där Eurofins och andra företag inser vikten av att ge sig ut och motivera ungdomar att skaffa den här typen av kompetens. Projektledningen har därför samverkat med en lokal gymnasieskola med målet att öka intresset bland eleverna att utbilda sig till laboratorieassistenter och dylikt. Samarbetet med högskolorna har ännu inte konkretiserats men en ambition finns att kunna vara ett fadderföretag, bidra med en del pengar, stötta med examensarbete som kan bli en inkörsport till anställning och framtida forskningsutbyte. Lärande miljöer har skapats i samband med hälsoinspiratörernas arbete, arbetet med löpande förbättringar som diskuteras och implementeras samt när ledningsgruppen informeras och tar ställning till den information projektet genererar. Den senare gruppen har påverkats starkt av den höga omsättningen på chefsnivå vilket äventyrar projektets integration och hållbarhet. Slutrapport, utvärdering av Hälsosam Tillväxt på Eurofins. Visuell Analys AB 9

10 En övergripande bedömning av projektets resultat och hållbarhet Av redogörelsen ovan framgår att projektet Hälsosam Tillväxt i huvudsak genomförts som planerat men att ett av två bolag (Food med 200 av totalt 350 anställda) valde att ställa sig utanför projektet under en stor del av projekttiden. Detta gjorde att projektet tappade fart och genomslag i den totala företagsorganisationen även om man mot slutet återupptagit samarbetet och försökt få med dem på tåget i möjligaste mån. För Eurofins Environment som fullt ut genomfört projektet som planerats måste måluppfyllelsen anses som mycket god, bekräftad av de nyckeltal som satts upp för projektet i form av andel medarbetare i friskgruppen vilket utvecklats från 50 till 72%. Hälsostatusen kommer fortsättningsvis också att följas upp med någon typ av enkäter och troligen fysiska tester. Ifråga om det affärsmässiga har medarbetare fått en kortare utbildning som lyft centrala frågor i det egna ansvaret, samspel och vikten av att förstå det affärsmässiga. Chefer har fått utbildning och handledning att ta till sig och information om medarbetarnas hälsoutveckling och en förståelse av dess strategiska betydelse. Arbetet med ständiga förbättringar verkar ha genomsyrat organisationen och kommer fortsätta att utveckla och stärka företaget långt bortom projekttiden. Övergången från projektorganisation till ordinarie verksamhet är alltid en kritisk fas men intervjuer och beslut som tagits på ledningsnivå indikerar att de centrala komponenterna ovan kommer att leva vidare inom Eurofins Sverige. Detta förutsätter dock att det finns en intern motor och eldsjäl som driver frågorna vidare, vilket inte är självklart när den ansvariga projektledaren inom kort lämnar både sin befattning och företaget. De två vd:arna har anslutit under projekttiden och har varierande förståelse och kompetens i dessa frågor och från koncernledningen i Bryssel finns varken förståelse eller intresse för att betrakta hälsa som en strategisk tillgång. Örebro, Robert Gustafson Visuell Analys AB Talgoxegatan Örebro Tel: Slutrapport, utvärdering av Hälsosam Tillväxt på Eurofins. Visuell Analys AB 10

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (9) Projektnamn Hälsosam Tillväxt Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Projektets idé var att stärka och utveckla Eurofins

Läs mer

pigg och effektiv personal

pigg och effektiv personal Skapa en framgångsrik arbetsplats. pigg och effektiv personal Hälsofrämjande och framgångsrik arbetsplats Vår målsättning är att hjälpa och inspirera människor att bli det bästa de kan bli! Hur jobbar

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Mars 2014 Fakta om undersökningen Syfte Metod Att utveckla styrning, ledning och ge de förtroendevalda bra

Läs mer

1(6) Slutrapport förprojektering. Sammanfattning

1(6) Slutrapport förprojektering. Sammanfattning 1(6) Sammanfattning Förstudien i projektet SpråkSam har, som tidigare rapporterats förlängts genom att Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum har finansierat vissa aktiviteter som projektets parter sett

Läs mer

Hälsoutvecklingsprojekt

Hälsoutvecklingsprojekt Hälsoutvecklingsprojekt Euro Accident Health & Care Insurance AB Euro Accident är ett försäkringsföretag med fokus på hälsa. Företagets affärsidé är att hjälpa företag, organisationer och individer att

Läs mer

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Utbildningar 2015 Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Vad skulle hända om alla chefer blev lite bättre Genom att på ett positivt sätt vägleda medarbetarna genom att förstärka beteenden som skapar

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal

Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal 2013-09-25 Personalavdelningen Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal 1 (7) Utvecklingssamtal Utvecklingssamtal ska vara ett återkommande samtal som sker i dialog mellan medarbetare

Läs mer

Utbildningar Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation

Utbildningar Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Utbildningar 2017 Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Vad skulle hända om alla chefer blev lite bättre Genom att på ett positivt sätt vägleda medarbetarna genom att förstärka beteenden som skapar

Läs mer

Projekt Nya Växmanland II

Projekt Nya Växmanland II Projekt Nya Växmanland II Verksamhets-, ledarskaps- och individutveckling i genomförandefasen Skiss över genomförandet Bilaga till ansökan Projekt Nya Växmanland II, kvartal 1-4 Verksamhets-, ledarskaps-

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa

Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa Med hjälp av dialogkorten kan en god dialog stimuleras och viktiga frågor lyftas fram. Dialogkorten syftar till att hitta de resurser som bidrar till att skapa hållbart

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

För ett kostnadseffektivt hälsoarbete

För ett kostnadseffektivt hälsoarbete För ett kostnadseffektivt hälsoarbete BAKGRUND Arbetsgivare vill bättre styra sin investering i hälsa efter behov på individ-, grupp- och organisationsnivå! HPI Hälsoscreening har utvecklats för att kostnadseffektivt

Läs mer

PERSONAL. Kan, vill och vågar. Tema: En andra chans? Få delar ägarskap och vinst trots förtjänster

PERSONAL. Kan, vill och vågar. Tema: En andra chans? Få delar ägarskap och vinst trots förtjänster PERSONAL FACKTIDNINGEN FÖR PERSONALANSVARIGA #5 2012 & L E D A R S K A P Kan, vill och vågar Jernhusen tror att människor med god självinsikt driver företag framåt. Ulrika Frisk och Angela Rossi hjälper

Läs mer

SLSO Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa i primärvården

SLSO Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa i primärvården SLSO Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa i primärvården Delrapport 1 31 januari 2012 Utvärdering av kompetenslyftet ehälsa i primärvården Projekt: Kompetenslyftet ehälsa Period: December 2011- januari

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Socialtjänsternas bemötande av personer med psykisk funktionsnedsättning

Socialtjänsternas bemötande av personer med psykisk funktionsnedsättning Socialtjänsternas bemötande av personer med psykisk funktionsnedsättning - en enkätundersökning genomförd av NSPH, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. Inledning Alla har rätt till ett liv utan diskriminering,

Läs mer

Om Du har frågor angående slutrapporteringen, hör av Dig till Din handläggare på Svenska ESFrådet.

Om Du har frågor angående slutrapporteringen, hör av Dig till Din handläggare på Svenska ESFrådet. PK 2010-6 Slutrapport Projektnamn: FFA Förebyggande Friskvårds Arbete Diarienr: 2009-306217 Projektperiod (2010-01-11 2011-06-30) Syftet med en enhetlig mall för slutrapportering är att underlätta spridning

Läs mer

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 Beslut Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet 2014-06-16 att anta följande handlingsplan för implementering av CEMR Jämställdhetsdeklaration

Läs mer

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt Chefer utan högskoleutbildning September 2012 1 Innehåll 1. Projekt Carpe 2... 3 2. Syfte och mål för delprojekt Chefer utan högskoleutbildning...

Läs mer

Hälsoarbete på arbetsplatsen

Hälsoarbete på arbetsplatsen Hälsoarbete på arbetsplatsen Hälsosamt är lika med lönsamt Nyckeln till framgång på en arbetsplats är att personalen mår bra, det ökar attraktionskraften som arbetsgivare och stärker därmed varumärket.

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Handlingsplan för ständiga förbättringar

Handlingsplan för ständiga förbättringar Handlingsplan för ständiga förbättringar Varje enhet ska effektivisera sin verksamhet genom att genomföra ständiga förbättringar, som ska ske inom ramen för ordinarie kvalitetsarbete. Med minst en förbättring

Läs mer

Mål och programområden

Mål och programområden Mål och programområden Övergripande mål för Socialfonden: Ökad tillväxt genom god kompetensförsörjning samt ett ökat arbetskraftsutbud. Två programområden: Programområde 1: Kompetensförsörjning Programområde

Läs mer

Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande.

Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande. Projektledare 2007-08-31 Cecilia Ek Lena Hellsten Robert Karlsson Lednings- och styrgrupp Märta Vagge Kristina Rönnkvist Madeleine Jonsson Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande. Syfte Syftet med projektet

Läs mer

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Inledning Projekt Utsikten har följts av Leif Drambo, utvärderare från ISIS Kvalitetsinstitut AB, från augusti 2009 till januari

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden 1(6) Beslut 2009-02-05 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i hela Sverige. Namn: Beskrivning: Kompetensutveckling

Läs mer

Sammanställning handlingsplaner från medarbetarenkät 2014

Sammanställning handlingsplaner från medarbetarenkät 2014 Handläggare Anita Jönsson Tfn 0142-850 78 Kommunstyrelsens förvaltning 1(5) Tjänsteskrivelse 2015-08-31 KS/2015:28 Kommunstyrelsen Sammanställning handlingsplaner från medarbetarenkät 2014 Samtliga förvaltningar

Läs mer

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens AMP- Ability Management Program Investering i kompetens Genom att investera i kompetens för chefer kommer dessa via AMP genomföra förändringsarbeten som resulterar i värden större än investeringskostnaden,

Läs mer

Inspirationsguide 1. Växtkraft Mål 3. Förberedelsearbetet steg för steg. En vägledning för att utföra en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv

Inspirationsguide 1. Växtkraft Mål 3. Förberedelsearbetet steg för steg. En vägledning för att utföra en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv Inspirationsguide 1 Förberedelsearbetet steg för steg Växtkraft Mål 3 En vägledning för att utföra en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv 1. FÖRBEREDELSEARBETET STEG FÖR STEG... 3 HUR VI ARBETAR MED

Läs mer

Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden

Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden 2013-11-05 Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden Projektet startade 2012 och finansieras av regeringen. Den består av en nationell del och av arbete i tre kunskapsnoder,

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (6) Projektnamn Öka andelen långtidsfriska Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Fiskeby Board AB har under tiden 2011-03-01

Läs mer

DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun

DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun Kompetens Delaktighet Engagemang Bemötande Trygghet 1 Innehåll Bakgrund 3 Syfte 4 Mål och

Läs mer

VÅR SYN PÅ LEDAR- OCH MEDARBETARSKAP. en gemensam värdegrund i Gotlands kommun

VÅR SYN PÅ LEDAR- OCH MEDARBETARSKAP. en gemensam värdegrund i Gotlands kommun Dokumentet har beslutats av kommunfullmäktige i mars 2003 på förslag av kommunledningsgruppen och efter samverkan med de fackliga organisationerna. VÅR SYN PÅ LEDAR- OCH MEDARBETARSKAP en gemensam värdegrund

Läs mer

Försäkring. Företagshälsa

Försäkring. Företagshälsa Namn Titel Datum Försäkring Sjukvård Företagshälsa Vi hjälper svenska företag att skapa positiva resultat i deras strategiska hälso- och arbetsmiljöarbete genom att erbjuda ett brett utbud av hälsotjänster

Läs mer

Jämställt bemötande i Mölndals stad

Jämställt bemötande i Mölndals stad Mölndal 2010-12-14 Slutrapport Program för Hållbar Jämställdhet Jämställt bemötande i Mölndals stad Presentation av projektet Mölndals stad har sedan 2010 en bemötandeplan med följande målbild: Bemötande

Läs mer

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Innehållsförteckning 1 Frågor... 5 1.1 KUNDEN I FOKUS... 5 1.1.1 Hur tar ni reda på kundernas

Läs mer

-lärande utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset

-lärande utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset En väg till självförsörjning och framtidstro? -lärande utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset Utvärderare, Christina Ehneström och Torbjörn Skarin Skellefteå, 11 februari 2013 Presentation

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Att utveckla en hälsofrämjande

Att utveckla en hälsofrämjande Foto: Medicinsk bild Karolinska Universitetssjukhuset Att utveckla en hälsofrämjande arbetsplats Ett verktyg för att främja hälsa på arbetsplatsen 1 Den hälsofrämjande arbetsplatsen Definition Hälsofrämjande

Läs mer

HR-strategi. HR-strategi

HR-strategi. HR-strategi HR-strategi HR-strategi 2017-2020 1 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Strategi HR-strategi 2016 2020 Dokumentansvarig Senast reviderad Beslutsinstans Dokument gäller för Personalchef 2016-11-11

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

Utvärdering av ESF-projektet Kompetenstid

Utvärdering av ESF-projektet Kompetenstid Utvärdering av projekt Kompetenstid Föreliggande rapport är en utvärdering av Kompetensutvecklingsprojektet Kompetenstid. Projektet har pågått från och med februari 2010 till och med juni 2011. Det genomfördes

Läs mer

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: 2008-3020462 Period: april 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden En medarbetare från Hallstahammars

Läs mer

Projekt Konkurrenskraft i samverkan. Nyhetsbrev 4

Projekt Konkurrenskraft i samverkan. Nyhetsbrev 4 Projekt Konkurrenskraft i samverkan Nyhetsbrev 4 2012 10 01 2012 12 31 Projektinformation ESF-projektet Konkurrenskraft i samverkan har kommit halvvägs och fortgår till och med den sista juni 2013. 14

Läs mer

Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049

Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049 Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049 Slutrapport genomförande Sammanfattning Fiskeby Board AB har under tiden 2011-03-01 2012-08-31 genomfört ett genomförandeprojekt Öka andelen långtidsfriska. Det

Läs mer

Slutrapport Avser prerioden to.m december 2012

Slutrapport Avser prerioden to.m december 2012 Slutrapport Avser prerioden to.m december 2012 Projekt: Kompetensutveckling Jämtland Projektägare: Peak Business & Sports AB Genomförare: Åre Destination AB Programområde: Programområde 1 Kompetensförsörjning

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2008-04-29 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Stockholm Namn på utlysning: Förprojektering

Läs mer

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF:

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: Formulär för kvalitetsuppföljning av verksamheten Fyll i formuläret så korrekt och sanningsenligt som möjligt. Syftet är inte bara att kvalitetssäkra verksamheten utan

Läs mer

Rapport om arbetet med att uppnå delmålen i En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport om arbetet med att uppnå delmålen i En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport om arbetet med att uppnå delmålen i En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 2 2. Delmål för Domstolsverket... 2 3. Delmål 1 E-utbildning...

Läs mer

rev ere Utmaningsdrivet förbättringsarbete Utveckla arbetssätt och ledarskap Revere AB Joakim Hillberg Pia Anhede s e e r e f l e c t a c t

rev ere Utmaningsdrivet förbättringsarbete Utveckla arbetssätt och ledarskap Revere AB Joakim Hillberg Pia Anhede s e e r e f l e c t a c t rev ere s e e r e f l e c t a c t Utmaningsdrivet förbättringsarbete Utveckla arbetssätt och ledarskap Revere AB Joakim Hillberg Pia Anhede Syftet Syftet med nedan beskrivna program är att etablera arbetssätt,

Läs mer

Strategiskt arbetsmiljöarbete som skapar förändring Lena Lehman.

Strategiskt arbetsmiljöarbete som skapar förändring Lena Lehman. Strategiskt arbetsmiljöarbete som skapar förändring Lena Lehman www.feelgood.se Strategiskt arbetsmiljöarbete Vad är det? Önskade läget Sätta mål Nuvarande läget Nuvarande läget Önskade läget Sätta mål

Läs mer

Bläddra vidare för fler referenser >>>

Bläddra vidare för fler referenser >>> Ulla Simonsson, VD Simonsson & Widerberg Lean Consulting Det Torbjörn har byggt upp är ett fundament av kunskap som många företag slarvar med. Ju fler ledningsgrupper som inser att Utvecklingssamtalet

Läs mer

Ks 404 Dnr 2014.0206.007. Kommunstyrelsen beslutar. 1. Att anse kommunrevisionens frågor besvarade. Beskrivning av ärendet

Ks 404 Dnr 2014.0206.007. Kommunstyrelsen beslutar. 1. Att anse kommunrevisionens frågor besvarade. Beskrivning av ärendet 2014-11-03 2 Ks 404 Dnr 2014.0206.007 Uppföljning av granskningar gällande ledarskapets villkor Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anse kommunrevisionens frågor besvarade. 2. Att i budgetprocessen ta med

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor dialog delegera tydlighe humor besluta stöd lojal kommunice feedback bemötande motivera rättvis tillåtande lyhörd delaktighet inkluderande ansvar närvaro tydlighet samarbete närvarande förtroende vision

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än

Läs mer

Projektplan: Administrativa roller

Projektplan: Administrativa roller 1 (6) Projektplan: Administrativa roller Projektledare: Linda Lundberg Uppdragsgivare: Ulf Heyman Datum: 2010-06-14 1. Bakgrund och motiv Vid institutionerna finns idag ett antal olika befattningar vilka

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer

Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Gruppintag 1 - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända den 11 januari 2013 Evaluation North Analys av Grupp 2 2013-01-11 Arbetsmarknadsintroduktion

Läs mer

Offentliga Sektorns Managementprogram

Offentliga Sektorns Managementprogram Offentliga Sektorns Managementprogram OFFENTLIGA SEKTORNS MANAGEMENTPROGRAM Utveckling för dig som är högre chef inom offentlig sektor Som högre chef i den offentliga sektorn lever du i en spännande och

Läs mer

SÄNKT SJUKFRÅNVARO 2009 I HÄSSELBY - VÄLLINGBY OCH RINKEBY-KISTA STADS- DELSFÖRVALTNINGAR PROJEKTANSÖKAN

SÄNKT SJUKFRÅNVARO 2009 I HÄSSELBY - VÄLLINGBY OCH RINKEBY-KISTA STADS- DELSFÖRVALTNINGAR PROJEKTANSÖKAN HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING PERSONALAVDELNINGEN 9.BILAGA 2 PROJEKT SÄNKNING AV SJUKFRÅNVARO (TERTIAL 1 SDN 04).DOC SID 1 (6) 2009-04-16 SÄNKT SJUKFRÅNVARO 2009 I HÄSSELBY - VÄLLINGBY OCH RINKEBY-KISTA

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: 2008-3020462 Period: maj 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden Två medarbetare från JH Spårservice

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB

Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs genom riktlinjer, förhållningssätt,

Läs mer

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar Riktlinjer Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar 1 FÖRORD Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar är olika forum för dialog mellan arbetsgivaren och medarbetare. Genom en dialog

Läs mer

Ledarutveckling över gränserna

Ledarutveckling över gränserna Handlingsplan för jämställdhet i (ESF projekt 2011-3030037) Bakgrund Vi vill genom olika ledarutvecklingsinsatser ge deltagarna större möjlighet till en framtida karriär som chef. Programmet genomförs

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖARBETET VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD

HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖARBETET VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD STYRDOKUMENT Dnr V 2014/62 HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖARBETET VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

Trainee Steget in i yrkeslivet. Utvärderingsrapport

Trainee Steget in i yrkeslivet. Utvärderingsrapport sida 1 av 10 Trainee Steget in i yrkeslivet Utvärderingsrapport Joel Hedlund, European Minds Innehållsförteckning sida 2 av 10 Sammanfattning av projektet 3 Metod/sammanställning av utvärderarens metod

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Sammanfattning Sammanfattning av rapporten Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Förord Tillväxtverket arbetar

Läs mer

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg 1 Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg I Varberg finns sedan länge en ambition att sprida aktionsforskning som en metod för kvalitetsarbete

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun VOK AB Delrapport ESF-Socialfonden, programområde 2 Ökat arbetskraftutbud Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun Mars 2010 VOK AB Nygatan 24 52330 Ulricehamn Tel: 0321 12105 www.vok.se

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Projektplan för Samverkstan

Projektplan för Samverkstan Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2010-04-30 1(10) Projekt Samverkstan Runar Skoglund Arbetskonsulent 054-29 72 25 sms 070-691 72 39 runar.skoglund@karlstad.se Projektplan för Samverkstan Bakgrund

Läs mer

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret 2014-01-09

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret 2014-01-09 LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Personalkontoret 2014-01-09 LULEÅ KOMMUN RAPPORT Version 2 Sammanfattning Medarbetarenkäten är en aktivitet för att få en uppfattning om hur medarbetarna värderar sina arbetsförhållanden

Läs mer

Västsvenska företag och Tull 2015

Västsvenska företag och Tull 2015 VÄSTSVENSKA HANDELSKAMMAREN Västsvenska företag och Tull 2015 En temperaturmätning bland regionens bolag om tullfrågor Inledning 1 maj 2016 träder en ny lag kring hantering av tull i kraft inom EU och

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst

Tillsynsutveckling i Väst Ansö kan öm fö rla ngning av pröjektet Tillsynsutveckling i Va st, dnr 2011-3050030 Länsstyrelsen i Västra Götalands län ansöker om förlängning av projektet Tillsynsutveckling i Väst. Nuvarande projekttid

Läs mer

ARBETSPLATSTRÄFFAR RIKTLINJER. med exempel på dagordning för arbetsplatsträff

ARBETSPLATSTRÄFFAR RIKTLINJER. med exempel på dagordning för arbetsplatsträff ARBETSPLATSTRÄFFAR RIKTLINJER med exempel på dagordning för arbetsplatsträff RIKTLINJER 1 Arbetsplatsträffar i enlighet med samverkansavtalet i Håbo kommun Samverkan i Håbo kommun Samverkanssystemet ska

Läs mer

Medarbetarna i siffror

Medarbetarna i siffror MILJÖFÖRVALTNINGEN SID 1 (5) 2011-01-17 Personalberättelsen innehåller en beskrivning av personalstrukturen och en redogörelse för och uppföljning av det personalpolitiska arbetet under 2010. Medarbetarna

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Detaljerade mål/aktiviteter för att nå mål Slutdatum Ansvarig Ansvarig för uppföljning UTBILDNING. Diarenr: Akademi 1

Detaljerade mål/aktiviteter för att nå mål Slutdatum Ansvarig Ansvarig för uppföljning UTBILDNING. Diarenr: Akademi 1 Diarenr: Akademi 1 Lokal handlingsplan för hållbar utveckling 2014 2016: A1_fd_THS Detta underlag är baserat på Högskolans övergripande måldokumentet för hållbar utveckling Högskolegemensamma mål för hållbar

Läs mer

Etablering av Lean inom logistik / distribution

Etablering av Lean inom logistik / distribution Etablering av Lean inom logistik / distribution Stefan Johansson Lean-coach Axstores Mjölby, 13 april 2011 Version 1.0 Ägs av Axel Johnson AB Omsätter ca 6,7 miljarder 389 varuhus och butiker i Sverige,

Läs mer

Att utveckla en hälsofrämjande

Att utveckla en hälsofrämjande Foto: Medicinsk bild Karolinska Universitetssjukhuset Att utveckla en hälsofrämjande arbetsplats Ett verktyg för att främja hälsa på arbetsplatsen HFS 2015. Att utveckla en hälsofrämjande arbetsplats ett

Läs mer

Manual för Resultat- och utvecklingssamtal

Manual för Resultat- och utvecklingssamtal Manual för Resultat- och utvecklingssamtal CHEFER Namn Datum Resultat- och utvecklingssamtal I resultat- och utvecklingssamtalet formulerar närmaste chef och medarbetaren de krav och förväntningar som

Läs mer

Granskning av kompetensförsörjning Kungsörs kommun en förstudie

Granskning av kompetensförsörjning Kungsörs kommun en förstudie Granskning av kompetensförsörjning Kungsörs kommun en förstudie 14 september 2012 Lena Joelsson Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte 4 Metod 5 Frågeställningar 6 Omvärldsanalys 7 Analys av kompetensbehov

Läs mer

Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor

Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Revisionsrapport Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Avesta kommun Februari 2008 Bengt Andersson Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga... 1 1.2

Läs mer

Projekt VIGOR. - utvärderingsrapport. Luleå 2012-07- 15 Anna Berg Jansson, European Minds

Projekt VIGOR. - utvärderingsrapport. Luleå 2012-07- 15 Anna Berg Jansson, European Minds Projekt VIGOR utvärderingsrapport Luleå 20120715 Anna Berg Jansson, European Minds Inledning VIGOR är ett kompetensutvecklingsprojekt som drivits av Storumans kommun med stöd av Europeiska socialfonden

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Helheten Kan ni ställa er bakom den föreslagna politiken? Medlemstilltal Balans mellan arbetsmiljö och vårdmiljö Saknas någon politik? Vilken? Övriga medskick

Läs mer

Institutionen för psykologi Psykologprogrammet. Utvärdering av projekt Växthus Bjäre

Institutionen för psykologi Psykologprogrammet. Utvärdering av projekt Växthus Bjäre Institutionen för psykologi Psykologprogrammet Utvärdering av projekt Växthus Bjäre Lisa Haraldsson och Maria Johansson Den 3/5 2011 1 Inledning Under våren har två psykologstudenter vid Lunds universitet

Läs mer

Det lönar sig. Ledningsstyrt jämställdhetsarbete för hållbar tillväxt. Regionalt utvecklingsforum Torsdagen den 22 september 2011.

Det lönar sig. Ledningsstyrt jämställdhetsarbete för hållbar tillväxt. Regionalt utvecklingsforum Torsdagen den 22 september 2011. Det lönar sig Ledningsstyrt jämställdhetsarbete för hållbar tillväxt Regionalt utvecklingsforum Torsdagen den 22 september 2011 Christina Franzén www.ledarskapsakademi.se Vision vår handlingskraft i nutid

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer