Slutrapport genomförande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport genomförande"

Transkript

1 Sid 1 (9) Projektnamn Hälsosam Tillväxt Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Projektets idé var att stärka och utveckla Eurofins organistion och arbetssätt för att på sikt säkerställa att Eurofins kan vara en konkurrenskraftig aktör i sin bransch. Genom att genomföra aktiviteter relaterat till livsstil, ledarskap och organisation var idén att utveckla respektive områden med ett "komplext" synsätt. Vilket innebär att det finns en samsyn på vilka åtgärder som genomförts inom de olika områdena relaterat till respektive verksamhetsdel i Eurofins. Det har hela tiden varit viktigt att ställa aktiviteter och insatser i relation "hälsosam tillväxt" det vill säga hur påverkas företaget ekonomiska resultat, attraktionskraft och image av de aktiviteter som ska genomföras. Genom att arbeta strukturerat med "hälsosam tillväxt" har ledarskap, organisation- och livsstilsfrågor belyst utifrån ett strategiskt perspektiv och därmed fått mer utrymme än tidigare på företagsledningens agenda. Projektet hälsosam tillväxt och aktiviteterna i projektet har diskuterats på samtliga ledningsgruppsmöten på alla nivåer i företaget. Företagets business controler har tillsammans med projektledningen identifierat specifika KPI: er som gör det möjligt att koppla samman, följa och utvärdera, investeringar inom projektets aktivitetsområden med företagets ekonomiska utveckling. FRIRPT v.1 [ ] d.frirpt v.1 KPI:erna belyser följande områden - Produktivitet och hälsa - Hälsoindex - NMI Dessa KPI:er ger information om resultat per arbetad timme/effektiv tid, andel medarbetare i friskgrupp samt organisatorisk hälsostatus. Projektet har format processer för genomförande och uppföljning på tre nivåer 1. Kartläggning - Medarbetar- och organisationskartläggning - Hälsokartläggning, hälsoscreening 2. Aktiviteter - Behovsrelaterade aktiviteter med hjälp av kvalitetssäkrade leverantörer 3. Mätning - KPI:ier Resultatet av genomförda aktiviteter har på organisationsnivå lett till ökad kunskap om hur hälsa, enligt projektets definition, kan påverka vardagens trivsel, arbetsprestation, sjuknärvaro och företagets resultat och måluppfyllelse. Vi kan se att de frågor och aktiviteter som har aktualiserats under projekttiden har fått utrymme och skapat engagemang på alla

2 Sid 2 (9) nivåer i organisationen. En effekt av detta har blivit att vi kan skönja en utveckling och förändring i företagets kultur. En "bra" kulturförändring är väldigt starkt, och kan påverka och förändra företagets framtid. Vi ser att ett resultat av projektet är att den resan har påbörjats, och om den fortsätter kommer den att stärka utvecklingen ytterligare. Det mest konkreta resultatet av projektet är att det övergripande målet har uppnåtts. Ett av affärsområdena inom Eurofins, har tilldelats rollen som Share service center (Center of excellence) och har tryggat sin framtid på marknaden och inom Eurofinskoncernen i ett globalt perspektiv. På individnivå har projektet resulterat i utveckad kompetens inom hälsa och livsstil vilket ger direkta effekter på organisationsnivå i form av mindre sjuknärvaro och ökad prestation. Personer med "riskbeteende" har förändrats till "friskbeteende". Genom att arbeta fokuserat med aktiviteter har en struktur och tydliga processer identifierats och testats under projekttiden. Flera av dessa kan nu implementeras med stor framgång. Projektets resultat - Redogör kortfattat för det problem och de behov som projektet avsåg att fokusera kring. - Redogör för projektets ambitioner att göra skillnad, det vill säga hur lösa problemet på ett bättre sätt. Ta utgångspunkt i den eller de programkriterier (lärande miljöer, samverkan, innovativ verksamhet, strategisk påverkan) som projektet valt, men också där så är aktuellt hur aktiviteterna av transnationell och regionalfondskaraktär bidragit. - Vilka resultat och förslag till goda lösningar har projektet lett fram till? - Vilken påverkan och genomslag har projektet åstadkommit på individnivå, organisationsnivå och system- och strukturnivå? PROBLEM Ökad konkurrens, ständiga organisationsförändringar och krav på utveckling som förbättrar företagets effektivitet, tillgänglighet för kund och lönsamhet har lett till ökad ohälsa på individ- och organisationsnivå. En strukturomvandling pågår i branschen och innebär ökade krav på digitalisering i utförande av tjänsterna. Ökad ohälsa i kombination med krav på tjänsternas utförande påverkar och har påverkat företagets leverans-och konkurrensförmåga och är ett hot för företagets att möta framtidens utmaningar. Vi ser hälsa som en av företagets viktigaste resurser och vi behöver stärka företagets hälsostatus på individ och organisationsnivå. Vår definition på Hälsa är ett väl fungerande arbete inom, ledarskap, organisation och medarbetarskap/livsstil kopplat till företagets affärsmål. För att nå önskade effekter behöver vi genomföra insatser samtidigt inom alla områden ovan. Vi behöver dessutom utveckla arbetssätt och miljöer som stärker banden mellan de olika områdena. Vi behöver arbeta med att skapa diskussion om manligt/kvinnligt ur ett hälsoperspektiv. BEHOV Projektet har varit fokuserat på att arbeta med följande insatser. Inom ledarskap. Utveckla affärsmannaskap, chefsrollen, kompetensutveckla inom kommunikation och förankringsprocesser samt inom Hälsa och jämställdhetsintegrering på arbetsplatsen. Inom organisation. Utveckla processer som stödjer och utvecklar affären samt processer för jämställdhetsintegrering. Utveckla arbetsplatskulturen och skapa förutsättningar för erfarenhetsutbyte och kompetensförsörjning i vardagen. Strategier för att implementera

3 Sid 3 (9) arbetssätt som stärker och kvalitetssäkrar organisationens hälsa på operativ och strategisk nivå. Inom livsstil och medarbetarskap. Utveckla processer som skapar förutsättningar för manliga och kvinnliga anställda, att utveckla sin livsstil på och vid sidan av jobbet samt implementera processer som kvalitetssäkrar hälsoarbetet på individnivå. Utveckla och stärka de anställdas stolthet och tilltro till Eurofins möjligheter att bli koncernens första val. Utveckla egenansvaret för triv sel på jobbet samt medarbetarnas kompetens i att förstå vad som är värdeskapande för kunden, företaget och mig som anställd och medarbetarnas kompetens i att förstå affären. GÖRA SKILLNAD Projektet har genomförts i samverkan med projektägarens (VD) ledningsgrupp som övergripande koordinator. Detta har gjort det möjligt att under hela projekttiden diskutera och förankra aktiviteter och arbetssätt på högsta ledningsnivå. En konsekvens av det har varit att besluten med automatik förankrats även på "nästa nivå" i organisationen, det har effektiviserat förankrings- och beslutsprocesser. Projektets val av metodik har från början varit innovativt och "öppnat upp" för att arbeta på ett nytt sätt, se enkel skiss för struktur för metodik nedan. Kartläggning - sätta mål - förbättringsarbetet - planerar - genomför och förbättrar - följer upp - Kartläggning INNOVATIVT Det här arbetssättet har även öppnat upp för samverkans diskussioner mellan de olika affärsområdena, där man lärt av varandra, samtidigt som man fått en uppfattning om vilka "problem" de olika affärsområdena har inom projektets prioriterade områden. För Eurofins har detta varit ett innovativt och nytt sätt att arbeta på. LÄRANDE MILJÖER OCH SAMVERKAN Utgångspunkter i projektet för aktiviteter gällande lärande miljöer har varit följande. Fokupå individens inflytande över sin egen utveckling i arbetslivet. Försöka stimulera till kompetensutveckling med utgångspunkt i den enskildes utvecklingsbehov och koppla denna till verksamhetens mål. Begreppet lärande har i projektet avsett individens och organisationens förmåga att lära nytt och lära om. Här ingår både att inhämta kunskap och att använda kunskapen för att utveckla sig själv och arbetsplatsen. Vi har strävat efter att uppnå Systematiskt erfarenhetsutbyte och samverkan i projekt mellan arbetsplatser. Att hitta former för att kunna arbeta innovativt och effektivt med utveckling. Samverkan som kan leda till nya arbetskamrater och starkare vi känsla. Vi har genomfört konkreta aktiviteter som. Erfarenhetsutbyte inom specialistfunktioner Inspirationsträffar inom livsstil Arbetsplatsträffar Fysisk aktiviteter walk & talk Samtal med hälsopartner Ledningsgruppsmöten Deltagit i ESF:s nätverksträffar

4 Sid 4 (9) FÖRSLAG TILL GODA LÖSNINGAR Projektet har lett fram till att följande förslag nu diskuteras för implementering i företagets ledningsgrupp. - Genomför återkommande hälsoscreeningar för att mäta hälsa på individ- och organisationsnivå. - Erbjud stöd till medarbetare som är motiverade att göra en förändring. - Implementera hälsoinispiratörernas roller och uppgifter i organisationen. - Genomför återkommande komptensutveckling av chefer med Bossa Nova upplägg och innehåll. - Erbjud möjlighet att utbilda teamledare enligt framtaget koncept. - Fortsätt utveckling ledningsgruppernas arbetssätt och kompetens enligt framtaget koncept. - Gör resurshjulet (medarbetarskap, välbefinnande, livsstil, förändring) till en återkommande utbildning för alla anställda. - Genomför återkommande kartläggning av det organisatoriska hälsokapitalet (individ- och organisation) enligt framtaget koncept. - Skapa tid och utrymmer för att kunna genomföra inspirationsaktiviteter för alla anställda. - Fortsätt arbeta med och implementera identifierade KPI:er. - Säkerställ att framtagna processer för styrning och ledning av det strategiska arbetsmiljöoch hälsoarbetet följs. PÅVERKAN OCH GENOMSLAG Individ Alla anställda på Eurofins har idag möjligheter att bevara och utveckla sin hälsa och livsstil med arbetsgivarens stöd. Genom utbildningsaktiviteter och hälsoscreeningar har den egna kunskapen om hälsan och livsstilens betydels för lycka och arbetsprestation blivit högre. Som en effekt av de aktiviteter som genomförts under projekttiden och som kommer att forstätta genomföras, har den upplevda hälsan förbättrats och antalet anställda i friskgruppen har blivit fler. Gladare och friskare medarbetare, som påverkar företagets kultur, är en effekt av projektets aktiviteter. Detta påverkar företagets utveckling positivt. Organisation Ledningen på Eurofins, chefer på alla nivåer, har idag en större förståelse om hur viktigt det är att såväl det egna ledarskapet som individens hälsostatus, i kombination med bra processer och struktur, fungerar. Och att alla dessa delar påverkar företagets resultat. Mer kompenta och kunniga chefer och ledare, med ett annat synsätt på Hälsa, är en effekt av projektets akviteter. Detta påverkar företagets utveckling positivt. System Tydliga strukturer och utvecklade processer för ledarskap, livsstil och organisation har utvecklats under projekttiden. Det finns möjlighet att följa hur insatser inom de olika områden påverkar verksamheten och resultat. Tydlighet och bra rutiner är effekt av projektets aktiviteter. Detta påverkar företagets möjligheter att skapa trygghet på individ- och organisationsnivå, som i sin tur bland annat påverkar företagets möjligheter att attrahera nya medarbetare och företagets möjligheter att ha kontroll. Syfte och mål med projektet - Redogör för projektets syfte/projektmål, delmål och avsedda resultat. - Vad har projektet uppnått i förhållande till mål och planerat upplägg? Redogör dels med kvantitativa mått, dels kvalitativt i form av till exempel erhållna kunskaper och förändringar i attityder, riktlinjer, beteende etc.

5 Sid 5 (9) - Vilket lärande åstadkom ni i projektet såväl internt som externt? - Redogör för orsaker till avvikelser i förhållande till planerad verksamhet i projektansökan och hur detta har påverkat projektbudgeten. SYFTE Syftet med projektet har varit att öka Eurofins konkurrenskraft på marknaden och som ett led i det bli koncernens första val. Ambitionen har varit att implementera arbetssätt och förändringar i organisationen som leder till friska medarbetarer och en frisk organisation. Drivkraften i de olika aktiviteter som genomförts har varit att -Förändra arbetsätt och organisation som leder till verksamhetsmässiga positiva effekter. -Utveckla för att öka produktivitet, lönsamhet och konkurrenskraft. -Inspirera till ökad egen drivkraft idéutveckling och innovation. -Motverka uppkomsten av stress och arbetsrelaterad ohälsa. ÖVERGRIPANDE MÅL Projektets övergripande mål har varit att Eurofins i Sverige ska kunna konkurrera om möjligheten att i ett globalt perspektiv ha etablerat ett eller flera center of excellence. MÅL och delmål Projektets mål har varit att, stärka och utveckla konkurrenskraften i företagets olika verksamheter genom att förändra och utveckla arbetssätt, synsätt och kompetens. Projektets delmål har varit Att skapa en förändring och utveckling så att Eurofins har ett främjande och lärande perspektiv på individnivå. Ha etablerat en internutbildning för alla chefer, i management, kommunikation och ledarskap som samtliga kvinnliga och manliga chefer erbjuds. Identifierat och dokumenterat viktiga stödjande processerna i den vardagliga verksamheten, som företaget behöver för att utveckla affären. Ta fram en utbildning i medarbetarskap och genomföra ett utvecklingsprogram som stärker medarbetarskapet för män och kvinnor samt möjliggör kompetensöverföring och erfarenhetsutbyte mellan arbetsplatser i första hand i Sverige, Skandinavien och i Europa. Utveckla medarbetarna så att de vågar vara innovativa och ta ansvar för att arbeta med ständiga förbättringar och trivseln på arbetsplatsen. Ta fram och implementera, en strategi för hur hög hälsostatus på organisationsnivå, bidrar till att stärka Eurofins konkurrenskraft. Utveckla medarbetarnas kompetens och synsätt på affärsmannaskap. Identifiera och implementera de viktigaste processerna som kvalitetssäkrar Eurofins hälsoarbete på individ- och organisationsnivå. RESULTAT Business unit Pegasus, blev under hösten utsett till center of excellence, och därmed har projektet uppnått sitt övergripande mål. Projektet har bidragit till att Pegasus systematiskt utvecklat sina medarbetare och sin verksamhet på ett innovativt sätt. Marknaden och koncernledningen har attraherats av detta.

6 Sid 6 (9) En annan effekt av projektets insatser är att resurserna på HR/personal har förstärkts med en person vars uppgift kommer att vara att fortsätta följa Eurofins förbättringspotential och att arbeta med att skapa förutsättningar för den att realiseras på ett hälsosam sätt. Ansatsen i projektets utvecklingsarbete har varit att prioritera och genomföra aktiviteter inom områdena, Livsstil (hälsa), Medarbetare, Ledare och Organisation. Utgångspunkten har varit att minska risken för ohälsa och att arbeta genomtänkt och strukturerat inom dessa områden för att skapa förutsättningar för en hälsosam tillväxt. Projektet har uppnått följande resultat Det finns idag en högre förståelse för vikten av att ha ett "hälsoperspektiv" när utveckling och förändringar ska diskuteras och genomföras i verksamheten. Ett mera främjande och förebyggande arbetssätt har införts under projekttiden, där lokala projektteam och inspiratörer är några konkreta exempel på nya arbetssätt. Genom att "hälsofrågan" blivit en del av ledninsgruppens agenda, säkerställs detta perspektiv på ledningsnivå. En internutbildning för alla chefer, i management, kommunikation och ledarskap har etablerats under namnet Bossanova. Ambitionen är att utbildningen ska genomföras kontinuerligt, så att samtliga chefer på Eurofins får samma interna grundutbildning. Utbildningen omfattar 10 dagar och leds av HR chef och VD. Externa resurser deltar i utbildningen. En genomlysning av organisationen har genomförts under projekttiden och ett antal utvecklingsområden har definierats av VD. Ledningen har sedan diskuterat och prioriterat vilka områden som behövt styras upp och där processer tagits fram. Inom kommunikation, försäljning och logisti har stödjande processer utvecklats för att kvalitetssäkra flera av deidentifierat och dokumenterat viktiga stödjande processerna i den vardagliga verksamheten, som företaget behöver för att utveckla affären. En utbildning i livsstil och medarbetarskap har tagits fram och genomförts för samtliga anställda. En strategi för att säkerställa en hög hälsostatus på organisationsnivå som bidrar till att stärka Eurofins konkurrenskraft har utarbetats.. Viktiga processer för att kvalitetssäkra Eurofins hälsoarbete på individ- och organisationsnivå har identifierats och delvis implementerats. Arbetssätt Vad var ert huvudsakliga arbetssätt? Beskriv kortfattat vilka metoder, utbildningar och andra aktiviteter som användes. Vad i metoderna och aktiviteterna var det som gjorde skillnad, d.v.s. som

7 Sid 7 (9) ledde fram till det önskade resultatet? Beskriv eventuellt nya metoder eller material som tagits fram i projektet. Projektet har genomförts i samverkan med de fackliga organisationena och med företagsledningen och alla chefer. Individen och människorna som resurs i nära samspel med Eurofins affärsresultat har varit kärnan i projektets alla delar. Metodiken vi har arbetat efter har varit, kartläggning, analys, förbättringsarbete/åtgärde, uppföljning. Screeningar av de anställdas hälsostatus har genomförts där varje anställd har fått individuell återkoppling på sina resultat och erbjudits aktiviteter för att utveckla sin livsstil. Individernas resultat har sedan sammanställts på organisationsnivå där resultatet förädlats för att tydliggöra de ekonomiska konsekvenserna av nuläge och nyläge. ROI beräkningar har genomförts och strategiska beslutsunderlag och nyckeltal har tagits fram till chefer och ledningsgrupper. En metodik har utformats för hur Eurofins ska arbeta med hälsoscreeningar, med direkt uppföljning av närmsta chef på uppföljningsaktiviteter. Det har gett chefen en unik information och skapat en bra dialog mellan chef och medarbetare. En kartläggning av Eurofins strukturkapital har också genomförts och legat till grund för vilka förbättringsinsatser som behöver genomföras på övergripane nivå. På samma sätt som med hälsoscreeningarna har resultatet brutitis ner och följts upp på BU och bolagsnivå. Vår bedömning är att det arbetssätt och de val kartläggningsmetoder som använts gjort det möjligt för Eurofins att inom ramen för projektet både skapa en metodik som gett resultat och tydliga effekter på verksamheten. Deltagande aktörer i projektet Redogör för vilka aktörer (organisationer, företag, myndigheter) som ingick i projektet, samt vad de konkret bidrog med, både vad gäller engagemang, ekonomiska resurser och påverkansarbete. Redovisa dessutom arbete i projektgrupp, styrgrupp och/eller referensgrupp samt gruppernas sammansättning. Hur har grupperna fungerat? Samtliga Eurofinsbolag och de fackliga företrädarna har deltagit i projektet. Från början stod Eurofins Food & Agro utanför projektet men valde senare att gå med. Eurofins har finansierat 40% av samtliga kostnader i projektet samt ytterligare insatser som kopplats till projektet men som inte finansierats av EU medel. Styrgruppen har letts av Eurofins Sweden AB:s VD och hans ledningsgrupp. Projektgruppen har bestått av en Pbu chef, en projektledaren och två externa leverantörer.projektgruppen har haft fyra möten per år och arbetet har fungerat utmärkt. Mycket tack vare en välorganiserad projektledare som haft mycket god förankring i den egna organisationen. Projektledaren har genom hela projektet arbetat nära alla BU ledningsgrupper och hämtas externt stöd på ett kostnadseffektivt sätt, vid behov. Jämställdhetsintegrering Redogör för hur ni arbetat med jämställdhetsintegrering i ert projekt. Relatera till projektplan och utmaningar under arbetets gång. I de analyser som genomförts under projektet har resultaten redovisats nedbrutna på kön, ålder och arbetsplats. Vi har sett skillnader i hur man mår och trivs med sig själv och sina arbetsuppgifter, mellan alla dessa tre parametrar. En jämställdhets-swot analys, har genomförts.

8 Sid 8 (9) Vi har utbildat samtliga projektteam i jämställdhetsintegrering genom att delta i utbildningar som ESF-rådets processtöd erbjuder samt i vår projektledarutbildning för projekteamen. Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Redogör för hur projektet arbetat för att förverkliga visionerna vad gäller tillgänglighet i projekt. Relatera till projektplan och utmaningar under arbetets gång. Samtliga delprojekt och aktiviteter har genomförts så att det är tillgängligt för alla. Möten, konferenser och utbildingar har arrangerats endast på platser och i lokaler som kan ta emot personer med funktionsnedsättning. En rutin för hur planering och genomförande av aktiviteter ska arbeta med tillgänglighet och funktionshinder har tagits fram av projekledaren och kommuniceras till samtliga projektteam och integrerats som en del i projektet. Vi har deltagit i utbildning/seminarier som erbjudits av ESF-rådets processtöd. Möjligheter och förutsättningar för personer med funktionsnedsättning har beaktats vid planering av livsstilsaktiviteter. Vi har försökt att använda ett klart och enkelt språk, ha en formgivning som underlättar läsningen och se till att informationen går att få i olika former, så kallade alternativa format. Vi har tagit ta del av Handisam checklista för tillgänglig information på webbplatser. Regionala prioriteringar Redogör för de eventuella regionala prioriteringar som ni arbetat med. Vi har inte arbetat med några regionala prioriteringar. Spridning och påverkansarbete Redogör för hur ni arbetat med spridning och påverkansarbete. - Vilka personer/organisationer har ni riktat er till? - Hur kan projektets idéer och erfarenheter omsättas i annan verksamhet? - Vilka ytterligare insatser för påverkansarbetet skulle behövas för att nå dit ni vill? Vem/vilka bör göra det? Eurofins har kommunicerat projektets resultat till samtliga medarbetare, chefer och ledningsgrupper. Mycket av de olika metodiker som arbetats fram i projektet kan användas av andra organisationer. Extern utvärdering Redogör för hur den externa utvärderaren (om det är aktuellt) konkret bidragit i projektarbetet. Vilket stöd har det varit för projektledningen och hela projektet? Den externa utvärderaren har löpande ställt frågor och lämnat kommentarer till projektgruppen. Egenutvärdering Redogör för hur ni själva arbetat med att utvärdera ert arbete. Vilket stöd har det varit för projektledningen och hela projektet?

9 Sid 9 (9) Projektledaren har jaft löpande dialog med chefer, ledningsgrupper och medarbetare. Kommentarer och tips Vilka tips skulle Du vilja delge framtida projekt? Vad gick bra och varför? Vad gick mindre bra och varför? Inget ytterligare att tillägga. Kontaktpersoner Vilka personer kan den som är intresserad av ytterligare information kontakta? Bo Olsson, Eurofins, projektgruppen Lise-lott Jansson, SHC, projektgruppen, Inge Lennartsson,

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (6) Projektnamn Öka andelen långtidsfriska Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Fiskeby Board AB har under tiden 2011-03-01

Läs mer

Om Du har frågor angående slutrapporteringen, hör av Dig till Din handläggare på Svenska ESFrådet.

Om Du har frågor angående slutrapporteringen, hör av Dig till Din handläggare på Svenska ESFrådet. PK 2010-6 Slutrapport Projektnamn: FFA Förebyggande Friskvårds Arbete Diarienr: 2009-306217 Projektperiod (2010-01-11 2011-06-30) Syftet med en enhetlig mall för slutrapportering är att underlätta spridning

Läs mer

Slutrapport Löpande utvärderingen av projektet Hälsosam Tillväxt på Eurofins AB

Slutrapport Löpande utvärderingen av projektet Hälsosam Tillväxt på Eurofins AB Slutrapport Löpande utvärderingen av projektet Hälsosam Tillväxt på Eurofins AB Den löpande utvärderingen av Projekt Hälsosam Tillväxt startade i april 2011. Arbetet har inneburit deltagande i projektgruppsmöten,

Läs mer

Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat.

Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Datum: PK 2010-6 2011-03-25 Kontaktperson: Titti Norling Slutrapport Projektnamn: Kompetensutveckling Rättviksföretag genomförande Diarienr: 2009-3060004 Projektperiod : 2009-02-02 2010-12-31 Syftet med

Läs mer

Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049

Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049 Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049 Slutrapport genomförande Sammanfattning Fiskeby Board AB har under tiden 2011-03-01 2012-08-31 genomfört ett genomförandeprojekt Öka andelen långtidsfriska. Det

Läs mer

pigg och effektiv personal

pigg och effektiv personal Skapa en framgångsrik arbetsplats. pigg och effektiv personal Hälsofrämjande och framgångsrik arbetsplats Vår målsättning är att hjälpa och inspirera människor att bli det bästa de kan bli! Hur jobbar

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (11) Projektnamn RAPS Region Skånes Arbetsmarknadspolitiska Satsning Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Ge en sammanfattande

Läs mer

HR-strategi. HR-strategi

HR-strategi. HR-strategi HR-strategi HR-strategi 2017-2020 1 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Strategi HR-strategi 2016 2020 Dokumentansvarig Senast reviderad Beslutsinstans Dokument gäller för Personalchef 2016-11-11

Läs mer

Strategic Health Consultants. Seminarium 23 september 2009. Välkomna! www.strategic-healthcontrol.se

Strategic Health Consultants. Seminarium 23 september 2009. Välkomna! www.strategic-healthcontrol.se Strategic Health Consultants Seminarium 23 september 2009 Välkomna! Strategic Health Consultants AB Unika lösningar med inriktning på Hälsa Affärsidé Ge stöd i förändringsprocesser som inleds när en organisation

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Mål och programområden

Mål och programområden Mål och programområden Övergripande mål för Socialfonden: Ökad tillväxt genom god kompetensförsörjning samt ett ökat arbetskraftsutbud. Två programområden: Programområde 1: Kompetensförsörjning Programområde

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Utbildningar Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation

Utbildningar Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Utbildningar 2017 Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Vad skulle hända om alla chefer blev lite bättre Genom att på ett positivt sätt vägleda medarbetarna genom att förstärka beteenden som skapar

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (8) Projektnamn Vigor Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Storumans kommun är en liten kommun med cirka 6 400 invånare.

Läs mer

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning Ledaravtalet - från ord till handling Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning 2. Möjligheternas avtal Ledaravtalet kopplar ihop företagets affärsidé och mål med personlig

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2013 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (8) Projektnamn Ventus Art Lunge Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. "VAL är ett utvecklingsprojekt för kulturarbetare och

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Företagsledarutbildningen

Företagsledarutbildningen Företagsledarutbildningen En utbildning som gör skillnad! Företagsledarutbildningen Det har blivit dags för tredje omgången av den populära Företagsledarutbildningen som vi har tagit fram tillsammans med

Läs mer

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Utbildningar 2015 Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Vad skulle hända om alla chefer blev lite bättre Genom att på ett positivt sätt vägleda medarbetarna genom att förstärka beteenden som skapar

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (7) Projektnamn Hälsolyftet Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Hälsolyftets huvudsakliga målsättning var att genom ökad

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

1(6) Slutrapport förprojektering. Sammanfattning

1(6) Slutrapport förprojektering. Sammanfattning 1(6) Sammanfattning Förstudien i projektet SpråkSam har, som tidigare rapporterats förlängts genom att Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum har finansierat vissa aktiviteter som projektets parter sett

Läs mer

Hälsoutvecklingsprojekt

Hälsoutvecklingsprojekt Hälsoutvecklingsprojekt Euro Accident Health & Care Insurance AB Euro Accident är ett försäkringsföretag med fokus på hälsa. Företagets affärsidé är att hjälpa företag, organisationer och individer att

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy

Chefs- och ledarskapspolicy Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-15 1. Inledning Denna policy vänder sig till dig som är chef eller vill bli chef i Eksjö kommun. Syftet är att du tydligt ska veta utifrån

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 utvecklingssamtal 3 Utvecklingssamtal vägledning och riktlinjer Utvecklingssamtal är ett förberett

Läs mer

Att inkludera ett tillgänglighetsperspektiv i projektutvärderingar

Att inkludera ett tillgänglighetsperspektiv i projektutvärderingar Processtöd Tillgänglighet Att inkludera ett tillgänglighetsperspektiv i projektutvärderingar Hur kan vi i vårt projekt få hjälp av utvärderaren att uppmärksamma, belysa, analysera och reflektera kring

Läs mer

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Individ-, grupp- och arbetsplatsutveckling Handledning och rådgivning Böcker, cd och webbaserade program www.novafutura.se

Läs mer

Mall för slutrapport av projekt

Mall för slutrapport av projekt 1(10) Promemoria Diarienummer 2010-03-02 2009-3080028 Agneta Nordin 0941-14000 Mall för slutrapport av projekt Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridning av resultat och

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (8) Projektnamn Jobb IN Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Jobb IN har arbetat för att mobilisera utrikesfödda långtidsarbetslösa

Läs mer

DET HÅLLBARA LEDARSKAPET. Charlotte Råwall Leg psykolog, Organisationskonsult, PBM Göteborg

DET HÅLLBARA LEDARSKAPET. Charlotte Råwall Leg psykolog, Organisationskonsult, PBM Göteborg DET HÅLLBARA LEDARSKAPET Charlotte Råwall Leg psykolog, Organisationskonsult, PBM Göteborg charlotte.rawall@pbm.se AGENDA Arbetsmiljöforskning om friska arbetsplatser Arbetsmiljöverkets föreskrifter om

Läs mer

Nässjö kommuns personalpolicy

Nässjö kommuns personalpolicy Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-01-28, 10 Reviderad: Nässjö kommuns personalpolicy Varför behövs en personalpolicy? Nässjö kommuns personalpolicy innehåller vår arbetsgivar- och

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2008-04-29 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Stockholm Namn på utlysning: Förprojektering

Läs mer

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge 2014-09-29 1. Syfte och mål... 3 2. Styrkor och utmaningar inom personal- och kompetensområdet... 4 3. Stödfunktionen personal... 4 4. Kompetensförsörjning...

Läs mer

En effektiv och kunskapsbaserad myndighet för genomförande av funktionshinderspolitiken en plan för utvecklingsarbete

En effektiv och kunskapsbaserad myndighet för genomförande av funktionshinderspolitiken en plan för utvecklingsarbete Datum: Dokumenttyp: 2016-08-31 Skrivelse Diarienr: Handläggare: 2016/0180 Tarja Birkoff 1 (5) Regeringen Socialdepartementet 103 33 Stockholm En effektiv och kunskapsbaserad myndighet för genomförande

Läs mer

Policy. Personalpolicy för Luleå kommunkoncern

Policy. Personalpolicy för Luleå kommunkoncern Policy Personalpolicy för Luleå kommunkoncern 1 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Policy Personalpolicy för Luleå kommunkoncern 2016 Tills vidare vid beslut Dokumentansvarig Senast reviderad

Läs mer

Dnr Kon 2017/35. Redovisning av åtgärder med anledning av medarbetarundersökningen genomförd 2016

Dnr Kon 2017/35. Redovisning av åtgärder med anledning av medarbetarundersökningen genomförd 2016 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2017-01-27 Dnr Kon 2017/35 Redovisning av åtgärder med anledning av medarbetarundersökningen genomförd 2016 Förslag till beslut Kompetensförvaltningens förslag till Kompetensnämnden

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Strategiskt arbetsmiljöarbete som skapar förändring Lena Lehman.

Strategiskt arbetsmiljöarbete som skapar förändring Lena Lehman. Strategiskt arbetsmiljöarbete som skapar förändring Lena Lehman www.feelgood.se Strategiskt arbetsmiljöarbete Vad är det? Önskade läget Sätta mål Nuvarande läget Nuvarande läget Önskade läget Sätta mål

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2014 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (9) Projektnamn Effektivare vägar ut! Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. I vår region har omfattande grupper mycket stora

Läs mer

Riktlinjer. Lönekriterier

Riktlinjer. Lönekriterier Riktlinjer Lönekriterier Förord Lönekriterier ger underlag för lönebildning men bidrar också till verksamhetsutveckling. Genom att formulera övergripande lönekriterier vill Luleå kommun hålla den gemensamma

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Kompare Diarienummer: 2008-3088845 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2009 Inledning Inom Socialfonden läggs stor vikt

Läs mer

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF:

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: Formulär för kvalitetsuppföljning av verksamheten Fyll i formuläret så korrekt och sanningsenligt som möjligt. Syftet är inte bara att kvalitetssäkra verksamheten utan

Läs mer

HÄLSOKONVENT - Med arbetsmiljön som framgångskoncept Att tänka och arbeta hälsopromotivt vad betyder det?

HÄLSOKONVENT - Med arbetsmiljön som framgångskoncept Att tänka och arbeta hälsopromotivt vad betyder det? HÄLSOKONVENT - Med arbetsmiljön som framgångskoncept Att tänka och arbeta hälsopromotivt vad betyder det? Jan Winroth, Universitetslektor i pedagogik / hälsopromotion Hälsopromotion - Hälsofrämjande Det

Läs mer

UTVECKLINGSSAMTAL. Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal

UTVECKLINGSSAMTAL. Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal UTVECKLINGSSAMTAL Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal Detta är ett stödmaterial för planering och förberedelser av utvecklingssamtal och innehåller tre delar: 1. Syfte med utvecklingssamtal 2.

Läs mer

Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten. Kvalitativt jämställdhetsarbete

Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten. Kvalitativt jämställdhetsarbete Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten Kvalitativt jämställdhetsarbete Varför fick jag uppdraget att prata på denna konferens? Vad kan kommunala räddningstjänster lära av

Läs mer

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar Riktlinjer Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar 1 FÖRORD Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar är olika forum för dialog mellan arbetsgivaren och medarbetare. Genom en dialog

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än

Läs mer

HR i riktning mot Halmstads kommuns vision. Personalpolitisk riktlinje 2015 2023

HR i riktning mot Halmstads kommuns vision. Personalpolitisk riktlinje 2015 2023 HR i riktning mot Halmstads kommuns vision Personalpolitisk riktlinje 2015 2023 Vi har en vision! HALMSTADS VISION HAR TRE HJÄRTAN Vi har en vision om framtiden i Halmstad. Den beskriver hur kommunen vill

Läs mer

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011 Gävle kommun Medarbetarundersökning 2011 Innehållsförteckning BEGREPPSFÖRKLARING 3 TOLKNINGSMALL FÖR STAPLAR 4 ELVA FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN OCH PRESTATIONSNIVÅ 4 BESKRIVNING AV FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN 5 ARBETSRELATERAD

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (9) Projektnamn Vägen ut Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Verksamheten socialtjänst- socialbidrag har sedan 2006 arbetat

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2015 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Mars 2014 Fakta om undersökningen Syfte Metod Att utveckla styrning, ledning och ge de förtroendevalda bra

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

DUKA för en utvecklande arbetsplats

DUKA för en utvecklande arbetsplats DUKA för en utvecklande arbetsplats Förord Sedan Försäkringskassan blev en myndighet den första januari 2005 har vi arbetat intensivt med att skapa myndighetsgemensamma metoder, processer och en gemensam

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100 Medarbetarenkät 2014 Lycksele / MSF Svarsfrekvens: 100 1 2 MSF Lycksele Mål och uppdrag 50,6% 36,4% 13% 0% 4,1 4,6 Kompetens och utveckling 80% 14,3% 5,7% 0% 5 4,7 Information 90,5% 9,5% 0% 0% 5,2 4,9

Läs mer

Region Skånes handlingsplan för kompetensmixplanering rätt använd kompetens

Region Skånes handlingsplan för kompetensmixplanering rätt använd kompetens Region Skånes handlingsplan för kompetensmixplanering rätt använd kompetens Fastställd av regionstyrelsen 2016-12-08, 2 Inledning Hela arbetsmarknaden och inte minst hälso- och sjukvården står inför stora

Läs mer

Manual för Resultat- och utvecklingssamtal

Manual för Resultat- och utvecklingssamtal Manual för Resultat- och utvecklingssamtal CHEFER Namn Datum Resultat- och utvecklingssamtal I resultat- och utvecklingssamtalet formulerar närmaste chef och medarbetaren de krav och förväntningar som

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Lärande utvärdering i praktiken

Lärande utvärdering i praktiken Lärande utvärdering i praktiken De flesta anser att de känner till begreppet lärande utvärdering Känner aktörerna till begreppet lärande utvärdering? Vad är lärande utvärdering enligt de intervjuade? Tillvarata

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 2014

Verksamhetsplan 2013 2014 Verksamhetsplan 2013 2014 1 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGIER 2013-2014 IKSU får människor att må bättre! STRATEGIER 2013 2014 Nöjdare medlemmar och kunder - Vi vill ha god kännedom om vad våra medlemmar

Läs mer

Nova Futura - Bosse Angelöw

Nova Futura - Bosse Angelöw ARBETSGLÄDJE Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Individ-, grupp- och arbetsplatsutveckling Handledning och rådgivning Böcker, cd och webbaserade program www.novafutura.se www.friskverktyget.se

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (7) Projektnamn Karriär i Halland Slutrapport genomförande FRIRPT v.1 [1348052608867] d.frirpt v.1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Karriär i

Läs mer

Engagerade Medarbetare är tungan på vågen för lönsamhet

Engagerade Medarbetare är tungan på vågen för lönsamhet Engagerade Medarbetare är tungan på vågen för lönsamhet Syftet med att arbeta med Engagerade Medarbetare är att förtydliga mål hela vägen från organisationens ledning, via grupperna och slutligen individens

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Att utveckla en hälsofrämjande

Att utveckla en hälsofrämjande Foto: Medicinsk bild Karolinska Universitetssjukhuset Att utveckla en hälsofrämjande arbetsplats Ett verktyg för att främja hälsa på arbetsplatsen 1 Den hälsofrämjande arbetsplatsen Definition Hälsofrämjande

Läs mer

Starta kompetensutvecklingen med interna förändringsledare och genomför själv en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv.

Starta kompetensutvecklingen med interna förändringsledare och genomför själv en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv. Inspirationsguide Starta kompetensutvecklingen med interna förändringsledare och genomför själv en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv. Inspirationsguiden är ett självinstruerande verktyg som leder

Läs mer

Vårt. personalpolitiska. program

Vårt. personalpolitiska. program Vårt personalpolitiska program 2 Innehåll Inledning 5 Personal- och arbetsmiljöpolicy 7 Personalstrategi 9 Övergripande mål för personalarbetet 19 Omslagsbild: Lydia Lehtonen och Erik Lööv, projektledare

Läs mer

DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun

DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun Kompetens Delaktighet Engagemang Bemötande Trygghet 1 Innehåll Bakgrund 3 Syfte 4 Mål och

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö 2

Organisatorisk och social arbetsmiljö 2 Organisatorisk och social arbetsmiljö 2 - Hur omsätter vi innebörden i föreskriften till praktisk handling? - Mervärde för organisation och medarbetare? Jan Winroth och Christer Sorbring Reflektioner kring

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(6) Projektnamn: Resultatuppföljning på alla nivåer (delprojekt inom Ett lärande Väsby) Projektledare: Daniel Santesson, Strategisk Controller Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen

Läs mer

Innehåll: Vision Skövde 2025 sid 2 Viktiga utgångspunkter för medarbetarskapet sid 2

Innehåll: Vision Skövde 2025 sid 2 Viktiga utgångspunkter för medarbetarskapet sid 2 Innehåll: Vision Skövde 2025 sid 2 Viktiga utgångspunkter för medarbetarskapet sid 2 Medarbetaridé - Det demokratiska uppdraget sid 3 - Stolthet och professionalitet sid 3 - Ledare och medarbetare sid

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: 2008-3020462 Period: april 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden En medarbetare från Hallstahammars

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (8) Projektnamn Framsteg Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Projektets målgrupp var personer i åldersintervallet 25 till

Läs mer

Vad menar vi med ett innovationssystem?

Vad menar vi med ett innovationssystem? Vad menar vi med ett innovationssystem? 1 Teknisk specifikation SIS-CEN/TS 16555-1:2013 Ett ledningssystem för innovation är en vägledning för en organisation för att leda och organisera innovation Kan

Läs mer

Medarbetarenkät Robertsfors / BOU. Svarsfrekvens: 87,2

Medarbetarenkät Robertsfors / BOU. Svarsfrekvens: 87,2 Medarbetarenkät 2016 Robertsfors / BOU Svarsfrekvens: 87,2 1 2 BOU Robertsfors Mål och uppdrag 71,6% 20,8% 4,1% 3,5% 4,9 4,8 Kompetens och utveckling 76,6% 19,3% 2,7% 1,3% 5 5 Information 79,5% 17,4% 2,5%

Läs mer

Hälsofrämjande arbetsplatser

Hälsofrämjande arbetsplatser Utveckling av Hälsofrämjande arbetsplatser vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset INTENTIONER AKTIVITETER ERFARENHETER CHARLOTTA NORDBERG HR-STRATEG SALUS 12-13 november 2012, C Nordberg Agenda Kort presentation

Läs mer

Dnr 11 KS20M- \0 \ OX

Dnr 11 KS20M- \0 \ OX FALKENBERG Utdrag ur protokoll fort vid sammantrade med kommunstyrelsens arbetsgivarutskott i Falkenberg 2014-02-12 Falkenbergs kommun Kommu->i? tningskontoret Kf ' ' HMen 2014-02- 2 6 Dnr 11 KS20M- \0

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Antagen av kommunfullmäktige: 2011-09-12 Kf 127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Vision 2 Svedala kommuns personalpolitiska program 2.1 En jämlik arbetsgivare 2.2 En flexibel arbetsgivare

Läs mer

Organisatorisk och Social Arbetsmiljö 2015:4

Organisatorisk och Social Arbetsmiljö 2015:4 November 2016 Organisatorisk och Social Arbetsmiljö 2015:4 Hur kan man arbeta med den nya föreskriften och få strategi och kultur att samverka? Frida Norrman & Johanna Rådeström Organisationspsykologer,

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Gällande från och med 2011-04-01 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter... 3 Åtagande... 3 Samverkansgruppen det representativa inflytandet... 4 Arbetsplatsträffen

Läs mer