Slutrapport genomförande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport genomförande"

Transkript

1 Sid 1 (7) Projektnamn Hälsolyftet Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Hälsolyftets huvudsakliga målsättning var att genom ökad samverkan mellan arbetsgivarna i Oxelösund skapa en bättre och mer jämställd hälsa. När initiativet till Hälsolyftet togs av Folkhälsorådet i Oxelösund så var det utifrån ett alltför högt ohälsotal samt en konstaterad ojämställd folkhälsa i kommunen. Det pågick flera aktiva utvecklingsarbeten av både främjande, förebyggande och rehabiliterande karaktär och Oxelösund har en god tradition av samverkan över organisationsgränser. Folkhälsorådets tanke var att skapa ett projekt som skulle förbättra hälsan samt skapa en mer jämställd hälsa genom förbättrad samverkan och kunskapsöverföring mellan olika verksamheter och organisationer. Från början gällde målformuleringarna folkhälsan i kommunen. Detta ändrades senare till hälsan på arbetsplatsen. En annan grundläggande tanke i starten av projektet var att genom att arbeta med Oxelösund som varumärke stärka invånarnas självbild och bilden av sin kommun och därmed förbättra möjligheterna för en ökad hälsa och livskvalite. Hälsolyftet bestod i början av tre delprojekt, Hållbar rehab och hälsoombud som syftade till kunskapsöverföringen samt att skapa samverkansformer och nätverk och det tredje, OxelöSUNDare syftade till att visa på och sprida kunskapen om Oxelösund som en hälsosam kommun. FRIRPT v.1 [ ] d.frirpt v.1 Under projektets gång har både mål och organisationen för projektet förändrats, framför allt som ett resultat av den lärande utvärderingen som varit en del av arbetet hela projekttiden. När projektet avslutas består det av två delprojekt, Hälsoombud och hållbar rehab. Det tredje som syftade till att öka kunskapen om vilka möjligheter som finns i kommunen för de som vill förbättra sin livsstil samt att arbeta med Oxelösund som varumärke är borttaget. Dess operativa del har integrerats med ett av de andra delprojekten och konceptet OxelöSUNDare har lyfts som en vision för hela Hälsolyftet. De tre samverkande parterna i projektet var SSAB, Oxelösunds hamn samt Oxelösunds kommun. Detta är de tre största arbetsgivarna i kommunen och genom dem skulle man nå en stor del av Oxelösunds invånare. Målgruppen för projektet var samtliga arbetstagare i ovan nämnda företag/organisationer, både chefer och medarbetare. Alla anställda fick våren 2010 fylla i en hälsoenkät. Resultatet visade att många ville göra en livsstilsförändring. Bättre sömn, mindre sömn, äta bättre och hitta motivationen att komma igång. De som var i störst behov av denna förändring fick möjlighet att gå Vi tog fram behovsanpassade kurser och totalt 90 personer deltog i dessa kurser. Vi hade även drygt 100 öppna aktiviteter inom friskvård och välmående, där deltog 1600 kvinnor respektive 500 män.

2 Sid 2 (7) Sammanfattningsvis kan vi se att resultat framför allt har uppnåtts på individnivå, men på de enheter där chefer och ledning varit engagerade kan vi även se resultat på organisationsnivå. Vi har flera gånger lyft de kommunala bolagen som det mest tydliga exemplet på detta. Där har man under projektets gång ändrat hela sitt arbetssätt när det gäller förebyggande och främjande frågor. Man har även infört hälsofrågorna som en del i arbetsbeskrivningen för personalchefen samt lagt hälsoombudsuppdraget som en del i arbetsbeskrivningen för utvalda medarbetare. Även i kommunen kan vi se förändringar på strategisk nivå, bland annat finns det 8 hälsoombud i organisationen efter projektets slut. Projektets resultat - Redogör kortfattat för det problem och de behov som projektet avsåg att fokusera kring. - Redogör för projektets ambitioner att göra skillnad, det vill säga hur lösa problemet på ett bättre sätt. Ta utgångspunkt i den eller de programkriterier (lärande miljöer, samverkan, innovativ verksamhet, strategisk påverkan) som projektet valt, men också där så är aktuellt hur aktiviteterna av transnationell och regionalfondskaraktär bidragit. - Vilka resultat och förslag till goda lösningar har projektet lett fram till? - Vilken påverkan och genomslag har projektet åstadkommit på individnivå, organisationsnivå och system- och strukturnivå? Målbeskrivningarna i ansökan var relativt få och på olika nivåer. Något mål handlade om hur många som ska ha friskvårdskort på Ramdalen medan andra mål var mer långsiktiga t.ex. att ohälsotalet för kvinnor skulle ner till 50 dagar per år. Det saknades initialt en logisk beskrivning mellan det ursprungliga problemet och vilka förändringar som måste ske hos olika målgrupper för att detta problem ska lösas men under hösten 2010 utarbetades projektlogiker för samtliga delprojekt och mål kunde tas fram utifrån dessa. Intervjuerna indikerar att de flesta respondenter är överens om varför man ville starta projektet. Motivet var att ohälsotalet var högt i Oxelösund och samtidigt fanns det kunskap och erfarenhet om hur man arbetar med frisk- och hälsovård på SSAB och även i Hamnen vilket skulle kunna skapa goda synergieffekter. Genom samverkan, erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling skulle folkhälsan i Oxelösund öka. Men det rådde initialt oenighet om vilka målgrupperna för projektet egentligen var - anställda i de tre deltagande organisationerna eller Oxelösunds invånare. I Folkhälsorådet fanns flera representanter från ideella föreningar som förväntade sig att projektet skulle arbeta med folkhälsan i hela kommunen medan Socialfondens programområde 1 inte gav utrymme för andra än anställda att ingå i projektet. En tid in i projektet avbröts de aktiviteter som riktade sig till allmänheten. Nöjda deltagare, ökade kunskaper och förändrat arbetssätt Även om man måste tolka resultaten från uppföljningsenkäterna med försiktighet så indikerat de att en övervägande majoritet av deltagarna i de två delprojekten Hållbar rehabilitering och Hälsoombud4 är nöjda med de aktiviteter de deltagit i och att deltagandet ökat deras kunskaper om rehabilitering respektive hälsa och sund livsstil. Det är också en stor andel av respondenterna som menar att de har tillämpat sina nya kunskaper genom att man förändrat sitt arbetssätt eller gjort förändringar i sin vardag eller livsstil. På frågan om det finns en strategi för hälso- och rehabiliteringsarbete i den egna organisationen svarar en stor majoritet av respondenterna som deltagit i delprojektet Hållbar rehabilitering att det finns en sådan och att man arbetar efter den i alla fall i viss utsträckning. Det måste i sammanhanget nämnas att aktiviteter inom ramen för detta delprojekt vänder sig till chefer i de tre organisationerna. Man får inte samma tydliga svar från enkäten till dem som deltagit i aktiviteter inom Hälsoombud här är det fler som menar att det inte finns en strategi eller att de inte vet. Undantag är SSAB där samtliga menar att det finns en strategi. Som redan nämnts är det

3 Sid 3 (7) viktigt att hålla i minnet att antalet respondenter är få. Samtliga respondenter i de båda enkäterna är överens om att det behövs mer kunskap och kompetensutveckling om hållbar rehabilitering och den egna hälsan och en sundare livsstil. Enkäten genomfördes med personer som efter en hälsoscreening befann sig vara i en s.k. riskgrupp och som gjorde ett aktivt val att genom att delta i olika aktiviteter förändra sin livsstil. Intervjuresultaten styrker enkätsvaren eftersom en majoritet av respondenterna menar att projektet har påverkat både dem själva (tre av tjugo respondenter har inte deltagit på någon aktivitet alls) och andra som deltagit i projektets aktiviteter. Flera respondenter menar att man pratar mer om frisk- och hälsovårdsfrågor på arbetsplatsen, att man tycker sig se fler som motionerar och att Ramdalen har många besökare. Flera av de personer som i hälsoscreeningen visade sig tillhöra riskgruppen i (delprojektet Hälsoombud) tog aktivt del av 20 Utvärderingsrapport Hälsolyftet Christina Ehneström Juli 2011 Per-Erik Ellström Hälsolyftet erbjudanden att jobba med frisk- och hälsovårdsfrågor. Detta indikerar att projektet har kommit några steg på vägen till att uppnå målet om att antalet sjukskrivningar ska minska i de tre organisationerna. När det gäller jämställdhetsfrågan finns inte andra data än kvantitativa. Dessa visar att det är fler kvinnor än män som deltagit i aktiviteterna förutom i Hållbar rehabilitering där fler män än kvinnor deltagit. Syfte och mål med projektet - Redogör för projektets syfte/projektmål, delmål och avsedda resultat. - Vad har projektet uppnått i förhållande till mål och planerat upplägg? Redogör dels med kvantitativa mått, dels kvalitativt i form av till exempel erhållna kunskaper och förändringar i attityder, riktlinjer, beteende etc. - Vilket lärande åstadkom ni i projektet såväl internt som externt? - Redogör för orsaker till avvikelser i förhållande till planerad verksamhet i projektansökan och hur detta har påverkat projektbudgeten. Arbetssätt Projektets syfte var att få en bättre och mer jämställd hälsa i Oxelösund men också att sprida kunskap och öka kompetensen på arbetsplatserna om folkhälsa och rehabilitering. De organisationer som arbetar med hälsa och sociala frågor i Oxelösund hade en lång tradition av samarbete. Hälsolyftet har under projekttiden förändrat och framförallt förtydligat sina mål. De aktuella målen var. Minskade sjukskrivingarr i kommunkoncernen, Oxelösunds Hamn och SSAB. - En mer jämställd hälsa hos arbetsgivarna, kvinnornas behöver förbättras mer än männens - Hälsolyftet ska vara en förebild för andra kommuner och företag. - Få en ännu mer effektiv samverkan kring hälsan på arbetsplatserna och rehabiliteringsfrågorna i Oxelösund. - Efter projektets slut ska det finnas strukturer för det fortsatta arbetet. Hälsoombud - syfte, mål och avsedda resultat. Erhållna kunskaper och förändringar i attityder, riktlinjer, Vad var ert huvudsakliga arbetssätt? Beskriv kortfattat vilka metoder, utbildningar och andra aktiviteter som användes. Vad i metoderna och aktiviteterna var det som gjorde skillnad, d.v.s. som ledde fram till det önskade resultatet? Beskriv eventuellt nya metoder eller material som tagits fram i projektet. Ett unikt samarbete mellan Oxelösunds kommun, Oxelösunds hamn och SSAB. Vi ville hitta

4 Sid 4 (7) nya arbetssätt för att förbättra hälsan bland de anställda i de tre organisationerna. Vi ville se till att främja hälsan och att jobba ännu bättre med rehabiliteringsärenden för att få tillbaka människor i arbetslivet. De tre aktörerna hade kommit olika långt i sitt arbete med hälsa och rehab. Alla anställda fick våren 2010 fylla i en hälsoenkät. Resultatet visade att många skulle vilja stressa mindre, sova bättre, äta nyttigare och orka mer. För att möta dessa behov tog projektet fram en rad kurser, Finn din inre styrka som handlade om motivation. Sömn och stress, en kurs om hur man stressar mindre och får en bättre sömn. Kom igång, en kurs som riktade sig till de som ville ha hjälp att komma igång med att förändra sin livsstil. Jag AB som var fokus på sig själv och sitt beteende. Qigong, en träningsform för att komma ner i varv. De anställda kunde också välja fritt från ett smörgåsbord med drygt 100 öppna aktiviteter inom hälsa och välmående paddla kajak, prova yoga, besöka en hälsoträdgård, dansa squaredance, lyssna på föreläsningar, delta i olika workshops. Utbudet var stort och grundtanken var att alla skulle få chans att hitta något som ökade den egna lusten att göra mer för sin hälsa. 90 kvinnor och 12 män har deltagit i kurserna och 1600 kvinnor och 500 män har deltagit i de öppna aktiviteterna. För att få med så många som möjligt och göra det mer tillgängligt framför allt för de som arbetar skift har aktiviteterna förlagts på olika tider. Våren 2011 gjordes samma hälsoenkät, där visade det sig att 21 personer hade flyttat sig från en riskgrupp till en friskgrupp. Utifrån svaren på enkäterna ser vi att fler upplever sin hälsa som bättre, har mer ork och de som var stressade ofta minskade svarade 49 % och 2011 svarade 38%. Även om man måste tolka resultaten från uppföljningsenkäterna med försiktighet så säger en övervägande majoritet av deltagarna i projektet hälsoombud att de är nöjda med de aktiviteterna de deltagit i och att deltagandet ökat deras kunskaper om hälsa och sund livsstil. Det är också en stor andel som menar att de har tilllämpat sina nya kunskaper genom att man gjort förändringar i sin vardag och livsstil. Deltagande aktörer i projektet Redogör för vilka aktörer (organisationer, företag, myndigheter) som ingick i projektet, samt vad de konkret bidrog med, både vad gäller engagemang, ekonomiska resurser och påverkansarbete. Redovisa dessutom arbete i projektgrupp, styrgrupp och/eller referensgrupp samt gruppernas sammansättning. Hur har grupperna fungerat? Deltagande organisationer i projektet var Oxelösunds kommun, SSAB och Oxelösunds Hamn. Beställare av projektet var Folkhälsorådet. Styrgruppen bestod till en början av kommunens ledningsgrupp, men ändrades i september 2010 till att bestå av kommunchefen, VD för Oxelösunds Hamn, kommunbolagens VD samt säkerhetschefen på SSAB. Referensgruppen bestod till en början av förprojekteringsgruppens medlemmar, dvs representanter från samtliga tre deltagande organisationer. Referensgruppen avslutades när styrgruppen ändrades. Projektgruppen bestod av huvudprojektledare, tre delprojektledare, ekonom samt till en början utvärderare. De externa utvärderarna har arbetat mycket nära projektgruppen och deltagit både i interna seminarier samt projektgruppsmöten. Samtliga aktörer har bidragit med engagemang och arbetskraft. Eftersom SSAB var den organisation som kommit längst i sitt arbete med hälsa på arbetsplatsen och det största

5 Sid 5 (7) delprojektet Hälsoombud gick ut på att sprida SSAB:s metod till de övriga deltagande organisationerna så har nog SSAB av naturliga skäl varit den organisation som bidragit mest med arbetskraft. Engagemanget har varit varierande hos de olika aktörerna. Efter att styrgruppen ändrades så blev stödet till projektet bättre inom samtliga organisationer. Dock har engagemanget varit störst hos medarbetarna ute i verksamheterna. Styrgruppen har varit engagerade, men projektgruppen har ofta upplevt att de högsta cheferna inte har haft sina ledningsgrupper med sig i arbetet. Projektets största utmaning var att det från början var dåligt förankrat, framför allt hos verksamhetschefer och mellanchefer. Förankringsarbetet blev en viktig uppgift för projektgruppen under hela projekttiden. Detta har påverkat engagemanget negativt och lett till brist på ansvarstagande för projektet från beställare och hela vägen ut i organisationerna. Referensgruppen bestod av förprojekteringsgruppen, där samtliga deltagande organisationer fanns representerade. Efter förändringen så att representationen även fanns i styrgruppen ansågs behovet av referensgruppen upphöra. Referensgruppen hade under hela projekttiden svårt att hitta sin roll och sitt ansvar. Samtliga deltagare i referensgruppen satt även i arbetsgrupper för delprojekten, så deras roll och uppdrag blev tydligare när referensgruppen upphörde. Då kunde de släppa de strategiska frågorna och arbeta operativt med aktiviteterna inom delprojekten. Styrgruppen beslutade kvarstå som samverkansgrupp efter projektets slut, vilket vi ser som ett viktigt resultat för att få bärighet i arbetet i framtiden. Jämställdhetsintegrering Redogör för hur ni arbetat med jämställdhetsintegrering i ert projekt. Relatera till projektplan och utmaningar under arbetets gång. Då jämställd hälsa var ett av projektets huvudmål så har arbetet med jämställdhet varit en självklar del i projektet under hela projekttiden. Det är svårt att mäta något resultat av detta, men vi kan se att fler kvinnor är män har deltagit i aktiviteterna. Projektet har därmed lyckats i sin abbition att skapa insatser och aktiviteter som riktar sig huvudsakligen till kvinnor. Män har naturligtvis varit välkomna på samtliga aktiviteter, men utifrån målsättningen att fokusera extra på kvinnors hälsa var kvinnorna extra prioriterade som målgrupp. Vi deltog i de utbildningar/seminarier som erbjöds av ESF-rådets processtöd och vi använda oss av det i vårt arbete. Både när det gällde lokaler, aktiviteter och material Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Redogör för hur projektet arbetat för att förverkliga visionerna vad gäller tillgänglighet i projekt. Relatera till projektplan och utmaningar under arbetets gång. Under projektets gång har en så hög tillgänglighet som möjligt varit målet vid samtliga aktiviteter. Projektgruppen har tagit ansvar för att se till att det finns fungerande hörslingor, god framkomlighet samt övriga tillgänglighetsaspekter. Inbjudningar och skyltar har varit utformade utifrån ett tillgänglighetsperspektiv med information om att man tex bör undvika starka parfymer med mera. Projektet har även genomfört aktiviteter som särskilt syftat till att lyfta frågan om tillgänglighet. Bland annat har Tobias Lauritzon föreläst om detta ämne. Hans föreläsning hette spräng dina gränser. Tobias, född 1976, är beteendevetare och terapeut, och håller uppskattade föreläsningar på arbetsplatser över hela Sverige. Temat är positiv psykologi - hur man genom beteenden och tankemönster kan påverka både sig själv och andra. Och om hur förändring kan få oss att växa om vi möter den på rätt sätt.

6 Sid 6 (7) Tobias eget liv förändrades drastiskt när han 2003 bröt nacken. I sin föreläsning berättar Tobias om den ödesdigra, förlamande olyckan, och om vilka faktorer som blev avgörande i kampen att hitta fotfästet i den nya tillvaron. Att förutsättningarna för att förbättra sin hälsa även ska vara tillgängliga för människor med funktionshinder var ett krav genom arbetet och styrgruppen för Hälsolyftet. Vi deltog i de utbildningar/seminarier som erbjöds av ESF-rådets processtöd och vi använda oss av det i vårt arbete. Både när det gällde lokaler, aktiviteter och material. Regionala prioriteringar Redogör för de eventuella regionala prioriteringar som ni arbetat med. - Spridning och påverkansarbete Redogör för hur ni arbetat med spridning och påverkansarbete. - Vilka personer/organisationer har ni riktat er till? - Hur kan projektets idéer och erfarenheter omsättas i annan verksamhet? - Vilka ytterligare insatser för påverkansarbetet skulle behövas för att nå dit ni vill? Vem/vilka bör göra det? Begreppet och visionen oxelösundare har varit mycket lycket utifrån spridning. Media tog snabbt till sig begreppet och har använt det när det rapporterat om projektet. Syftet med det som från början var ett delprojekt och sedan lyftes som vision var att stärka självbilden och sprida bilden av kommunen som en hälsofrämjande kommun. Spridningsarbetet har riktats internt mot de deltagande organisationerna, lokalt till kommunens invånare samt regionalt till övriga kommuner i länet, landstinget Sörmland, länstryrelsen samt privata företag och ideella organisationer. För att sprida reslultat och erfarenheter av projektet anordnades två spridningskonferenser, en regional och en lokal. Där diskuterades både hur man kan ta tillvara på projektets resultat utifrån de hälsofrämjande insatser på strategisk och operativ nivå, men även projektledningens erfarenheter av hur det är att driva ett ESF-finansierat projekt i syfte att uppmuntra fler att förverkliga sina idéer. Projektledningen har även deltagit i olika nätverk som till exempel Sörmlands folkhälsonätverk. Projektet hade svårt att få medial uppmärksamhet och vi kan inte riktigt förstå det. Det finns en kultur i den lokala mediarapporteringen från Oxelösund som uppfattas negativ och det är svårt att få ut positiva nyheter. Möjligen är det en del av förklaringen. Det har varit enklare att få medial uppmärksamhet i radio än i tidningen. Projektledningen anser att det har framkommit många spännande och intressanta resultat och erfarenheter som skulle vara av stort värde om det kunde spridas till andra aktörer. Bland annat ser vi tydliga skillnader i resultat beroende om ledningen i verksamheterna aktivt deltagit eller inte. Betydelsen av ledningen engagemang genomsyrar samtliga reslutat, både på strategiskt och operativ nivå. Extern utvärdering Redogör för hur den externa utvärderaren (om det är aktuellt) konkret bidragit i projektarbetet. Vilket stöd har det varit för projektledningen och hela projektet? Under det första projektåret fanns en intern utvärderare som följde projektprocesen och som stöttade projektgruppen. Dessutom fanns en extern utvärderare, Per-Erik Ellström som följt projektet från våren Då den interna utvärderare slutade sitt uppdrag i Januari 2011 anlitades ytterligare en extern utvärderare som arbetat tillsammans med Per-Erik Ellström.

7 Sid 7 (7) Utvärderingen redovisas ut två perspektiv. Den ena handlar om hur utvärderarna arbetat med att följa projektet och fungerat som störare och stödjare. Den andra avser den mer traditionella delen av utvärderingen som syftar till att presentera och bedöma värdet av de resultat som projektet uppnått med utgångspunkt i Hälsolyftets projektlogik. För projektgruppen har stödet av den externa utvärderaren varit helt ovärderligt. Vid flera tillfällen har vi samlat ihop arbetet, erfarenheterna så långt, känslorna och resultaten med hjälp av den lärande utvärderingen och vår handledare för detta. Det är vid dessa tillfällen som både målsättningar, projektets organisation samt metoder har vridits om för att bättre tjäna projektets syfte. Underlaget för dessa förändringar har framför allt framkommit vid de tre större utvärderingsseminarier som vi har genomfört med samtliga ansvariga i projektet. Vi har även haft mindre utvärderingsseminarier med projektgruppen där underlaget har analyserats och beretts för styrgrupp, esf-rådet och beställaren. Dessa tillfällen har varit mycket produktiva och vi har upplevt dom som väldigt värdefulla från flera perspektiv. Framför allt ur utvecklingssynpunkt, men även för arbetsklimatet i gruppen. Att arbeta så flexibelt kräver styrka och mod. Att syna sitt arbete med kritiska ögon och låta analyserna ligga som grund för det fortsatta arbetet både utifrån framgångsfaktorer och misslyckanden kräver prestigelöshet, nytänkande och inte minst arbetstid. Det har dock varit dessa tillfällen som även gett ny energi, ny arbetslust och mer kraft och tro till projektet. Det är viktigt att tänka på att ge projektgruppen ordentligt med gemensam tid för detta. Det kan vara stora omställningar i arbetet, analyserna kan leda till personliga besvikelser och sårade känslor. Att arbeta med lärande utvärdering är inte friktionsfritt, men oerhört spännande, lärorikt och vi är helt övertygade om att det är en mycket viktig del i utvecklingsarbete. Att ha en handledare med sig i detta arbete gör det lättare att lyfta det till en generell, professionell och begriplig nivå. Egenutvärdering Redogör för hur ni själva arbetat med att utvärdera ert arbete. Vilket stöd har det varit för projektledningen och hela projektet? Från början ingick en intern utvärderare från kommunchefens stab i projektledningsgruppen. Syftet var både att kunna utforma utvärderingen utifrån lokala förutsättningar av någon som var insatt i de deltagande organisationernas struktur, kommunens struktur och samhällsstrukturen, samt att genom detta tillfälle öka kompetensen kring lärande utvärdering internt. Kommentarer och tips Vilka tips skulle Du vilja delge framtida projekt? Vad gick bra och varför? Vad gick mindre bra och varför? Förankra väl, följ projektplanen, ha en bra ekonom ända från starten. Samarbete mellan olika organisationer kan vara både jobbigt men framför allt mycket lärande. Ha en kunning utvärderare som kan styra upp projektgruppen när det svajar lite. Kontaktpersoner Vilka personer kan den som är intresserad av ytterligare information kontakta? personalfunktionen Oxelösunds Kommun

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (6) Projektnamn Öka andelen långtidsfriska Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Fiskeby Board AB har under tiden 2011-03-01

Läs mer

Om Du har frågor angående slutrapporteringen, hör av Dig till Din handläggare på Svenska ESFrådet.

Om Du har frågor angående slutrapporteringen, hör av Dig till Din handläggare på Svenska ESFrådet. PK 2010-6 Slutrapport Projektnamn: FFA Förebyggande Friskvårds Arbete Diarienr: 2009-306217 Projektperiod (2010-01-11 2011-06-30) Syftet med en enhetlig mall för slutrapportering är att underlätta spridning

Läs mer

Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat.

Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Datum: PK 2010-6 2011-03-25 Kontaktperson: Titti Norling Slutrapport Projektnamn: Kompetensutveckling Rättviksföretag genomförande Diarienr: 2009-3060004 Projektperiod : 2009-02-02 2010-12-31 Syftet med

Läs mer

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt Chefer utan högskoleutbildning September 2012 1 Innehåll 1. Projekt Carpe 2... 3 2. Syfte och mål för delprojekt Chefer utan högskoleutbildning...

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (11) Projektnamn RAPS Region Skånes Arbetsmarknadspolitiska Satsning Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Ge en sammanfattande

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (9) Projektnamn Hälsosam Tillväxt Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Projektets idé var att stärka och utveckla Eurofins

Läs mer

Mall för slutrapport av projekt

Mall för slutrapport av projekt 1(10) Promemoria Diarienummer 2010-03-02 2009-3080028 Agneta Nordin 0941-14000 Mall för slutrapport av projekt Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridning av resultat och

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst

Tillsynsutveckling i Väst Ansö kan öm fö rla ngning av pröjektet Tillsynsutveckling i Va st, dnr 2011-3050030 Länsstyrelsen i Västra Götalands län ansöker om förlängning av projektet Tillsynsutveckling i Väst. Nuvarande projekttid

Läs mer

Ansökan om medel för förstudie Fokus arbetsliv Psykisk hälsa i fokus

Ansökan om medel för förstudie Fokus arbetsliv Psykisk hälsa i fokus Skellefteå 2016-01-21 Sammordningsförbundet Skellefteå-Norsjö Ansökan om medel för förstudie Fokus arbetsliv Psykisk hälsa i fokus Bakgrund I Sverige står psykiatriska diagnoser för ca 40 % av alla pågående

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (8) Projektnamn Jobb IN Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Jobb IN har arbetat för att mobilisera utrikesfödda långtidsarbetslösa

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (9) Projektnamn Effektivare vägar ut! Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. I vår region har omfattande grupper mycket stora

Läs mer

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Inledning Projekt Utsikten har följts av Leif Drambo, utvärderare från ISIS Kvalitetsinstitut AB, från augusti 2009 till januari

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (8) Projektnamn Ventus Art Lunge Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. "VAL är ett utvecklingsprojekt för kulturarbetare och

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(6) Lägesrapport Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: CARPE Diarienummer: 2011-3010049 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): maj - juni 2012

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2008-04-29 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Stockholm Namn på utlysning: Förprojektering

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049

Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049 Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049 Slutrapport genomförande Sammanfattning Fiskeby Board AB har under tiden 2011-03-01 2012-08-31 genomfört ett genomförandeprojekt Öka andelen långtidsfriska. Det

Läs mer

http://vimeo.com/77776423 Vi som presenterar idag är Nicholas Singleton, projektledare GRAF Karin Westberg, dokumentationsstrateg GRAF Tidsplan Våren 2011 nätverket för chefer inom FH får information om

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (7) Projektnamn Karriär i Halland Slutrapport genomförande FRIRPT v.1 [1348052608867] d.frirpt v.1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Karriär i

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (8) Projektnamn Vigor Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Storumans kommun är en liten kommun med cirka 6 400 invånare.

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn KNUFF - Kunskap, nätverk, utveckling för företagare Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Syftet med projektet

Läs mer

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm PROJEKTUTVECKLING 12 maj 2009 Ängelholm Syfte Utveckla arbetssätt för att stärka kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden att komma i arbete eller närmare arbetsmarknaden Se och ta tillvara

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (8) Projektnamn Framsteg Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Projektets målgrupp var personer i åldersintervallet 25 till

Läs mer

pigg och effektiv personal

pigg och effektiv personal Skapa en framgångsrik arbetsplats. pigg och effektiv personal Hälsofrämjande och framgångsrik arbetsplats Vår målsättning är att hjälpa och inspirera människor att bli det bästa de kan bli! Hur jobbar

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (9) Projektnamn Tema Nyanlända Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Projektet Tema Nyanlända initierades den 1 september

Läs mer

Ett projekt medfinansierat av ESF i samverkan mellan GRkommunerna, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen.

Ett projekt medfinansierat av ESF i samverkan mellan GRkommunerna, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen. Ett projekt medfinansierat av ESF i samverkan mellan GRkommunerna, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen. Projektperiod: 1 april 2017 31 januari 2020 6 mån analys och planering 24 mån genomförande

Läs mer

Projekt: Unga i JOBB Bjuvs kommun. En sammanfattning av den externa utvärderingen Fokus: Individens perspektiv på sitt deltagande.

Projekt: Unga i JOBB Bjuvs kommun. En sammanfattning av den externa utvärderingen Fokus: Individens perspektiv på sitt deltagande. 23 maj 2014 ESF: Europeiska Socialfonden Programområde 2 Projekt: Unga i JOBB Bjuvs kommun En sammanfattning av den externa utvärderingen Fokus: Individens perspektiv på sitt deltagande Lärande utvärdering

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

1(6) Slutrapport förprojektering. Sammanfattning

1(6) Slutrapport förprojektering. Sammanfattning 1(6) Sammanfattning Förstudien i projektet SpråkSam har, som tidigare rapporterats förlängts genom att Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum har finansierat vissa aktiviteter som projektets parter sett

Läs mer

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Dörröppnare - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Syfte med W18-24 Att stärka och förbereda arbetslösa ungdomar för ett kommande inträde på arbetsmarknaden eller fortsatta

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Hälsoutvecklingsprojekt

Hälsoutvecklingsprojekt Hälsoutvecklingsprojekt Euro Accident Health & Care Insurance AB Euro Accident är ett försäkringsföretag med fokus på hälsa. Företagets affärsidé är att hjälpa företag, organisationer och individer att

Läs mer

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Dörröppnare - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Syfte med W18-24 Att stärka och förbereda arbetslösa ungdomar för ett kommande inträde på arbetsmarknaden eller fortsatta

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET

HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET Utvecklingssamtalet är en årlig strukturerad dialog mellan chef och medarbetare med fokus på medarbetarens arbetsuppgifter, uppdrag, arbetsmiljö och kompetensutveckling.

Läs mer

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman Att arbeta med våld i nära relationer Ingrid Hjalmarson Eva Norman Utvärderingar om Våld i nära relationer Kommunernas och hälso- och sjukvårdens ansvar för insatser mot våld SoL 5 kap reglerar insatserna

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (7) Projektnamn Kreativa Hederliga Företagare Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Projektidén har utgått från att personer

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden 2014-2020 Men först vad kan vi lära av socialfonden 2007-2013! Resultat Erfarenheter Bokslut i siffror 2007-2013 25 % av deltagarna i arbete 65 000 arbets platser Hälften av kommunerna

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (9) Projektnamn Vägen ut Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Verksamheten socialtjänst- socialbidrag har sedan 2006 arbetat

Läs mer

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Projekt inom ramen för Stimulansmedel Rådet för Trygghet och Folkhälsa Projektnamn och datum Kontaktperson: Telefon: Projektstöd

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2011 1. Verksamheten

Läs mer

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA Våga rekrytera smartare! Branschråd VA vill uppmuntra dig att tänka både kreativt och strategiskt vid rekrytering. Det finns väldigt många människor med kunskaper som du inte har råd att bortse ifrån,

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Förslag till Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Utvärdering av förra programperioden Goda resultat på deltagarnivå - Långt fler deltagare än programmålen Mindre goda resultat

Läs mer

Utvärderingsrapport Ungdomskraft

Utvärderingsrapport Ungdomskraft Utvärderingsrapport Ungdomskraft Av Mikael Håkansson och Anne Markowski, European Minds Sweden AB 2012 27.08.2012 SIDA 2-4 1. Utvärderingsansats i projektet Ungdomskraft European Minds ansvarar för den

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Plan för Social hållbarhet

Plan för Social hållbarhet 2016-02-08 Plan för Social hållbarhet i Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kommunstyrelsen 1 Sida 2 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Syfte med uppdraget... 3 Vision/Mål... 4 Uppdrag... 4 Tidplan... 4 Organisation...

Läs mer

Mål och programområden

Mål och programområden Mål och programområden Övergripande mål för Socialfonden: Ökad tillväxt genom god kompetensförsörjning samt ett ökat arbetskraftsutbud. Två programområden: Programområde 1: Kompetensförsörjning Programområde

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden 1(5) Beslut 2008-09-15 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i hela Sverige. Namn: Beskrivning: Kompetensförsörjning

Läs mer

Diarienummer 2017/ Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.

Diarienummer 2017/ Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för ESF Nationellt Kompetensutveckling i relation till samhällsorientering och etablering av

Läs mer

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas Sofia Balic Projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Nybrokajen 13 S- 111 48 STOCKHOLM +46 703 66 13 30 sofia.balic@smok.se www.smok.se 13-05-1713-05-17 Till Michael Brolund Arvsfondsdelegationen

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Ärende 5 - Sammanfattning av genomförda dialoger. Rapport från dialogerna Hälso och sjukvårdsstrategin

Ärende 5 - Sammanfattning av genomförda dialoger. Rapport från dialogerna Hälso och sjukvårdsstrategin Ärende 5 - Sammanfattning av genomförda dialoger Rapport från dialogerna Hälso och sjukvårdsstrategin Uppdrag från regionstyrelsen till lokala nämnder De lokala nämnderna ska under mars och/eller april

Läs mer

Slutrapport för utvärdering av Den nya administratören

Slutrapport för utvärdering av Den nya administratören Slutrapport för utvärdering av Den nya administratören Sammanfattning Projektet Den nya ambassadören är nu genomfört. Sex av sju projektmål bedöms som uppfyllda. Antalet unika deltagare har väl motsvarat

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): september 2011 1. Verksamheten

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2014-02-06

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2014-02-06 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2014-02-06 MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2014-02-06 Inledning Carin hälsade välkommen och presenterade dagens program som till stor del bestod av dialog kring

Läs mer

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 1 Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 21 november 2005 Reviderad: P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 I din hand håller du Sävsjö kommuns personalpolitiska program.

Läs mer

Projekt Trafikskola för jämställdhet 2005-2007 Landstinget Dalarna

Projekt Trafikskola för jämställdhet 2005-2007 Landstinget Dalarna Projekt Trafikskola för jämställdhet 2005-2007 Landstinget Dalarna Bakgrund Det krävs ett nytt sätt att tänka för att lösa de problem som det gamla sättet att tänka har skapat. Albert Einstein. Jämställdhet

Läs mer

Möte Strukturfondpartnerskapet Västsverige 19 december 2012. Elisabeth Kastman Krantz

Möte Strukturfondpartnerskapet Västsverige 19 december 2012. Elisabeth Kastman Krantz Möte Strukturfondpartnerskapet Västsverige 19 december 2012 Tid att skörda! Elisabeth Kastman Krantz Information 19 december 2012 Uppgraderingar Aktiviteter i Västsverige Fokus 2013 Resultat, erfarenheter

Läs mer

Utbildningar Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation

Utbildningar Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Utbildningar 2017 Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Vad skulle hända om alla chefer blev lite bättre Genom att på ett positivt sätt vägleda medarbetarna genom att förstärka beteenden som skapar

Läs mer

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Utbildningar 2015 Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Vad skulle hända om alla chefer blev lite bättre Genom att på ett positivt sätt vägleda medarbetarna genom att förstärka beteenden som skapar

Läs mer

Gemensam värdegrund för. personalfrågor

Gemensam värdegrund för. personalfrågor Gemensam värdegrund för personalfrågor Det öppna landstinget för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region Landstingets vision Värdegrunden utgår från Landstinget Sörmlands vision

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): februari 2014 1. Verksamheten

Läs mer

Mall Datum: PK 2010-6

Mall Datum: PK 2010-6 Mall Datum: PK 2010-6 2010-12-21 Kontaktperson: Sven Jansson Slutrapport Projektnamn: Navigator och CoMcenter Diarienr: Projektperiod: 2008-05-01 till 2011-04-30 Syftet med en enhetlig mall för slutrapportering

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (14) Projektnamn "Vägen in" Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

1. Väsentliga förändringar sedan föregående rapport

1. Väsentliga förändringar sedan föregående rapport Sid 1 (6) Statusrapport till styrgrupp Projektets namn: MedUrs Rapportperiod: augusti - november Rapporten har skrivits av: Therese Lundgren 1. Väsentliga förändringar sedan föregående rapport Beskriv

Läs mer

Trainee Steget in i yrkeslivet. Utvärderingsrapport

Trainee Steget in i yrkeslivet. Utvärderingsrapport sida 1 av 10 Trainee Steget in i yrkeslivet Utvärderingsrapport Joel Hedlund, European Minds Innehållsförteckning sida 2 av 10 Sammanfattning av projektet 3 Metod/sammanställning av utvärderarens metod

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delrapport för; Uppdrag om kunskapsutveckling och samverkan på sysselsättningsområdet kring personer med psykisk ohälsa KUR-projektet

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-03-01 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Östra Mellansverige Namn på utlysning: Ökat

Läs mer

Rapport 2017:6 En vitbok om kvinnors arbetsmiljö

Rapport 2017:6 En vitbok om kvinnors arbetsmiljö Rapport 2017:6 En vitbok om kvinnors arbetsmiljö Organisera för en jämställd arbetsmiljö från ord till handling En vitbok från Arbetsmiljöverkets regeringsuppdrag Kvinnors arbetsmiljö 2011-2016. Innehåll

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (9) Projektnamn Samverkan för vägen till arbete i en lärande miljö Slutrapport genomförande FRIRPT v.1 [1397132582116] d.frirpt v.1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och

Läs mer

Förslag till Överenskommelse om en utvecklingsplan för att förbättra den psykiska hälsan hos barn och unga vuxna åren 2010-2014

Förslag till Överenskommelse om en utvecklingsplan för att förbättra den psykiska hälsan hos barn och unga vuxna åren 2010-2014 2010-04-15 Länsstrategi för folkhälsoarbetet i Västmanland Kommunerna Landstinget Länsstyrelsen VKL Förslag till Överenskommelse om en utvecklingsplan för att förbättra den psykiska hälsan hos barn och

Läs mer

Strategi. Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län

Strategi. Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län Strategi Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 Titel: Strategi - Länsstyrelsens arbete med jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 Utgiven av:

Läs mer

Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland

Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland Bakgrund Samordningsförbundet Östra Östergötland startade sin verksamhet i januari 2005, då under namnet Norrköpings samordningsförbund. Från start

Läs mer

Kompetensare 2.0 kommentarer till slututvärderingen

Kompetensare 2.0 kommentarer till slututvärderingen Kompetensare 2.0 Dnr 2011-3040031 Kompetensare 2.0 kommentarer till slututvärderingen Kommentarerna till slututvärderingen bygger dels på slututvärderingsseminariet som hölls den 6 november 2014 dit projektledarnätverket

Läs mer

Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken

Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken Anna Olofsson, Enhetschef Regional Tillväxt, Politikens inriktning Jämställdhetsperspektivet Aktörer och regeringens styrning Ansvaret för regionalt

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter Processledarutbildning Dag 1

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter Processledarutbildning Dag 1 Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter Processledarutbildning Dag 1 Bakgrunden - sammanfattad i fem punkter De kommunala arbetsmarknadsenheterna står inför stora utmaningar och

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden 1(6) Beslut 2009-02-05 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i hela Sverige. Namn: Beskrivning: Kompetensutveckling

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): mars 2013 1. Verksamheten

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 (8) EU-strategi för Sala kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND... 4 2 SYFTE... 4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 4 STRATEGI... 5 5 BESLUTSNIVÅER ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

Hälsofrämjande arbetsplatser. Sara Brännström, ergonom

Hälsofrämjande arbetsplatser. Sara Brännström, ergonom Hälsofrämjande arbetsplatser Sara Brännström, ergonom 16 hälsoprojekt Plastex AB Trelleborg Sealing Solutions EU-projekt Friskare arbetsplatser (9 arbetsplatser) Skellefteå Kraft European Minds Fritidskontoret

Läs mer

HÄLSA SOM STRATEGI. Inspirationsföreläsning med Per Gärdsell. Mars 2011

HÄLSA SOM STRATEGI. Inspirationsföreläsning med Per Gärdsell. Mars 2011 HÄLSA SOM STRATEGI Mars 2011 Inspirationsföreläsning med Per Gärdsell Inom ramen för hälsofrämjande skolutveckling anordnas varje år en inspirationsdag för förskolor och skolor i Laholm som arbetar med

Läs mer

Slutlig rapport av nationella projektet Romané Bučá

Slutlig rapport av nationella projektet Romané Bučá Skarpnäcks stadsdelförvaltning Avdelningen för individ- och familjeomsorg Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-04-30 Handläggare Christina Koistinen Telefon: 08-508 15024 Till Skarpnäcks stadsdelsnämnd 2015-08-27

Läs mer

Nordens bästa Digitala Arbetsplats

Nordens bästa Digitala Arbetsplats Nordens bästa Digitala Arbetsplats Ansökan 2017 Sista anmälningsdatum 21 april By Digital Workplace Summit Endast 16% av svenskarna är engagerade i sina arbeten 73% är ej engagerade 11% är aktivt urkopplade

Läs mer

Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa

Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa Kontaktperson Programchef Anna-Lena Christensson Box 24156 1054 51 Stockholm Telefon; direkt 508 10 317, mobil 070.45 10 317 E-post;

Läs mer

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7)

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7) Styrande dokument Måldokument Direktiv PROJEKTil Sida 1 (7) Samverkan och dialog Sida 2 (7) Samverkan och dialog... 1 1. Grundläggande information... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Verksamhetsstrategi... 4 2

Läs mer

SLUTRAPPORT. Utveckling av en Galaxenmodell för tidig rehabilitering

SLUTRAPPORT. Utveckling av en Galaxenmodell för tidig rehabilitering SLUTRAPPORT Utveckling av en Galaxenmodell för tidig rehabilitering Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 2. Syfte... 3 3. Mål... 3 4. Målgrupp... 4 5. Aktivitetsplan... 4 5.1 Fas 1... 4 5.2 Fas 2... 5

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer