Flerspråkighet i förskolan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Flerspråkighet i förskolan"

Transkript

1 Flerspråkighet i förskolan Karlstad 26 september 2013

2 Flerspråkighet i förskolan Vad säger forskningen om flerspråkighet? Gynnsamma faktorer för flerspråkighet i förskolan Samverkan med föräldrarna Interkulturellt förhållningssätt Språksamtal/modersmål Språkutvecklande arbete När utvecklas språket? Miljö/innehåll Reflektion/dokumentation

3 En globaliserad värld Sverige / världen idag språk fördelat på ca 200 stater 2000 språk i Asien 2000 språk i Afrika 1350 språk i Oceanien 1000 språk i Amerika 225 språk i Europa Språk med flest talare: mandarin, spanska, engelska, portugisiska, arabiska, hindi, bengali, ryska, japanska och tyska Gisela Håkansson vt 2013

4 Flerspråkighet i förskolan i Sverige Andelen barn med annat modersmål än svenska inskrivna i förskolan ökar stadigt från 12,5 % 2000 till 19,7 2011, 2012 ~ 20% Barn med annat modersmål än svenska Malmö 48%, Göteborg 29% Stockholm har 26% Gisela Håkansson föreläsning 2013

5 Lpfö 98/10 Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen. Barn med utländsk bakgrund som utvecklar sitt modersmål får bättre möjligheter att lära sig svenska och även utveckla kunskaper inom andra områden. Av skollagen framgår att förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.

6 Vad säger nya läroplanen? Förskolan kan bidra till att barn som tillhör de nationella minoriteterna och barn med utländsk bakgrund får stöd i att utveckla en flerkulturell tillhörighet. Sveriges nationella minoritetsspråk: Samiska, finska, meänkieli (tornedalsfinska) romani och jiddisch. Lpfö 98/10

7 Varför flerspråkighet? Tidigt flerspråkiga barn utvecklar verbalt tänkande och språket som stöd för tänkandet i högre grad än enspråkiga och tvåspråkigheten i sig leder till ett mer flexibelt tänkande vilket i sin tur gynnar individens problemlösningskapacitet och lättare frammanar alternativa lösningar på olika problem. Vygotskij 1999

8 Centrala faktorer för flerspråkiga förskolebarns språkoch kunskapsutveckling Förstaspråkets användning och status Sociokulturell inriktning Förskolans organisation Stöttning av barnets utveckling av L1 och L2 Kontakt med föräldrarna - bjuda in föräldrarna i verksamheten Förhållningssätt och attityder Den pedagogik som bedrivs/ innehåll Uppföljning av språkutveckling Barnets tankekunskaps och identitetsutveckling Monica Axelsson

9 Additiv och subtraktiv flerspråkighet Additiv flerspråkighet; andraspråket läggs till första språket utan att förstaspråket riskerar att förloras eftersom förstaspråket är ett prestigefyllt språk och har betydande stöd i omgivningen Subtraktiv flerspråkighet; förstaspråket tenderar att minska genom att andraspråket ökar pg a att förstaspråket har lägre prestige och begränsat stöd i omgivningen. Inger Lindberg, Språkvård nr 4, 2002

10 Bas Ljudsystem Syntax- grundläggande grammatik Ett basordförråd på ord Berättar enkla berättelser Beskriver Redogör för händelseförlopp Redogör för planer Förklarar, argumenterar, drar slutledningar

11 Kommunikativ språkförmåga Organisatorisk kompetens Kunskap om språksystemet Pragmatisk kompetens Kunskap om språkanvändning Formell språklig kompetens Textuell kompetens Funktionell kompetens Sociolingvistisk kompetens Uttal skrift Lexikon Grammatik Textbygge Syfte Olika sociala situationer Strategier Kontroll Bachman& Palmer

12 Likheter och olikheter mellan L1 och L2 Korrekthet Formulering Innehåll och tanke Korrekthet Formulering Innehåll och tanke SIDAN 12

13 Allmänt om ordförråd och ordinlärning Svenskans allmän ordförråd runt rd En 6-7 åring mellan ord Ett genomsnittligt barn lär in på sitt modersmål ca 3000 ord per år under skoltiden (främst gäller detta förståelsen)

14 Vad säger forskningen. Interaktionen, kommunikation är avgörande för språkutvecklingen Det språkliga utflödet som barnet själv producerar är av avgörande betydelse för Språkutvecklingen. Swain, Cummins, Snow Språket utvecklas när man lär sig om världen Ett varierat språkligt inflöde är viktigt.

15 Socialt samspel All utveckling och alla förmågor har sina rötter i socialt samspel. Det är i detta samspel som barnet utvecklar sitt språk. De utvecklar inte bara ordförråd och grammatik utan lär sig också hur man talar till varandra, vad man talar om, vilka som får tala till varandra, hur man berättar, hur man använder skrift, bild och andra symboler. Barnet socialiseras alltså parallellt in i sin kultur och sitt språk. Fritt efter Heath,1983, Wells, SIDAN 15

16 Aspekter på lärande Inflödets/ utflödets roll Samtalets betydelse Stöttning från pedagogen Ordförrådets betydelse SIDAN 16

17

18

19 Sagor /berättande /högläsning och samtal omkring böcker 1000 timmar under förskoletiden på modersmålet L1 och svenska L2 SIDAN 19 David Rose

20 SIDAN 20 Cummins

21

22 Att diskutera- gynnsamma faktorer för flerspråkighet i förskolan Hur kan man på din förskola göra för att skapa möjlighet för en gynnsam språkutveckling? Vad kan man fokusera mer på i din verksamhet?

23 Förskola och hem Förskolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, utveckling och växande. Förskolans uppgift innebär att i samarbete med föräldrarna verka för att varje barn får utvecklas efter sina förutsättningar. Lpfö98/ SIDAN 23

24 Interkulturellt förhållningssätt Hitta gemensamma beröringspunkter och mötas i olikheter som berikar. Begreppet interkulturell står för en process dvs. en samverkan mellan olika kulturer för att skapa möjligheter till förståelse och ömsesidig respekt

25 Berätta om ett trädminne

26 Jimmy Jamil från Syrien (Pappa till Elisabeth) Framför vårt stora, fina hus i byn Shameram fanns en trädgård med många olika fruktträd. Bland annat fanns där två stora mullbärsträd och dem brukade vi sitta under, min farfar och jag. Dit kom också folk för att hälsa på oss och spela Tawule. En kväll, när farfar och jag satt där under träden, lutade jag mig bakåt för att se på stjärnorna och plötsligt föll ett bär rakt ner i min mun. Jag blev väldigt förvånad och farfar och jag började skratta. Sedans sa farfar att enligt vår tradition betyder detta att jag ska vinna pengar och bli miljonär. Jag väntar än i dag på att bli rik. Projekt Jönköping

27 Vad är kultur? Kultur är grundläggande värderingar och uppfattningar om hur världen samhället och människorna är funtade, sätt att lösa problem och sätt att uttrycka sig. En människas kultur uppstår genom socialisering, bland annat genom uppfostran och familjemönster och påverkas genom livet av faktorer i miljön bland annat en människas möten med andra människor. Öberg & Bergman & Swedin 1981

28 Vad är kultur forts Enligt den definitionen är kultur något föränderligt, en människas kultur utvecklas ständigt och kan knappast definieras i form av nationsbenämningar eller etnicitet. Öberg & Bergman & Swedin,1981

29 Vad är kultur forts.. Seija Wellros definierar begreppet kultur som De föreställningar, erfarenheter och värderingar man alltid har med sig, vare sig man vill eller inte, och som visar sig i ett bestämt sätt att klä sig och bete sig, att tänka och att prata, i sättet att göra saker och ting och att ordna hela sin tillvaro. Och då ingår naturligtvis såväl dans och musik som påskägg och julklappar som delar i det vanliga sättet att vara.

30 SIDAN 30

31 Låta olika åsikter och synsätt berika varandra Språklig och kulturell mångfald är utgångspunkt i arbetet Olikheter ses som en tillgång Visa ömsesidig respekt och nyfikenhet - våga mötas! Interkulturellt förhållningssätt Utgå från barnens kunskaper och erfarenheter Texter, bilder och material som speglar olika kulturer och miljöer används Föräldrarnas kunskaper och erfarenheter tas tillvara Barnen/ eleverna möts av positiva attityder till sitt språk och sin kultur Enskede Årsta Vantör

32 Sätt att socialisera in barnet i språket Barncentrerad socialisation; barn betraktas tidigt som samtalspartner Situationscentrerad socialisation; barn lär sig genom att lyssna på det samtal som förs runt barnet Obondo, 2005

33 Exempel på samverkan /Interkulturellt arbete Aktiv föräldrainskolning ett tillfälle att mötas Ordlistor på olika språk Böcker på olika språk Föräldrar stödjer andra föräldrar Projekt för att involvera föräldrarna i verksamheten Språksamtal

34

35 Modersmålets betydelse Identitet oberoende av barnets språkförmåga på 1:a och 2:a språket Möjlighet att kommunicera med familj och släkt Ett starkt modersmål stödjer andraspråksutvecklingen Språk är färskvara Lättare utveckla kunskap och att lära på ett språk man förstår

36 Litteratur Arnberg, L. (1988). Så blir barn tvåspråkiga - Vägledning och råd under förskoleåldern. Reviderad upplaga. Stockholm: Wahlström & Widstrand. Håkansson, G. (2003). Tvåspråkighet hos barn i Sverige. Lund: Studentlitteratur. Hyltenstam, K. (red.) (1996). Tvåspråkighet med förhinder? Invandrar- och minoritetsundervisning i Sverige. Lund: Studentlitteratur. Lindberg, I (2002). Myter om tvåspråkighet. Språkvård nr Skolverket (2002). Två språk eller flera? Råd till flerspråkiga föräldrar SIDAN 36

37

38 Mål med språksamtalet Optimera flerspråkiga barns möjlighet till en god språkutveckling såväl i första som i andraspråket i förskolan och tillsammans med föräldrarna. Samtalet ska utmynna i en språkplan som görs tillsammans med föräldrarna.

39 Syfte med språksamtalet Fånga upp föräldrarnas tankar, reflektioner och önskemål kring barnets språkutveckling. Tydliggöra det delade ansvaret mellan föräldrar och pedagoger kring barnets språkutveckling. Öka kunskaper och medvetenhet hos både föräldrar och pedagoger om flerspråkiga barns språkutveckling. Inventera vilka resurser som finns.

40 Hur? I dialog med föräldrar och pedagoger med bl.a. språkdomänerna som underlag Språkdomänerna - se var och när barnet använder sina olika språk ev. se hur språkanvändningen förändras

41 Fem grundläggande frågor i samtalet med föräldern: Vilket eller vilka språk talas i hemmet? Vilka språk vill du att ditt barn skall tala? Vad är viktigt för dig som förälder när det gäller ditt barns språkutveckling? Vad tycker du att du som förälder kan göra för att utveckla ditt barns språk? Vad undrar du över när det gäller barnets språkutveckling? Två språk eller flera - Skolverket

42

43 Sida 43 Enskede Årsta Vantör

44 Att diskutera-samverkan med föräldrarna Språksamtal/modersmål Hur kan vi ge barnen tillgång till sitt modersmål? När och hur kommer modersmålet in i den dagliga verksamheten? Hur kan vi involvera föräldrarna? Hur kan vi organisera språksamtalet? Andra frågor som dyker upp i arbetet med modersmålet!

45 Språkutvecklande arbete - när utvecklas språket, Miljö och innehåll Förskolor som bedömts ha hög kvalitet utmärks av ett kommunikativt klimat som genomsyrar verksamheten. Lärarna tycks gå in för att samtala med barnen och försöker medvetet att verbalt utvidga deras idéer. De fångar barnens intressen och engagerar dem i ömsesidig, hållbar och utmanande kommunikation. Själva använder de ett rikt och nyanserat tal- och skriftspråk och uppmuntrar både ett uttrycksfullt språkbruk hos barnen och olika kommunikationsformer. Tillfällen skapas där barn kan utveckla sin kommunikativa förmåga och aktuella händelser och erfarenheter används för att nyansera innebörder i begrepp. Det finns en stor tillgång på språkutvecklande material som fakta- och fantasiböcker, spel, cd och dataprogram. Det ges dagliga tillfällen till många olika tal-, skriv- och läserfarenheter i syfte att utveckla språket under lek- och gruppaktiviteter. Det förekommer många lekar och aktiviteter där barn behöver tänka, reflektera, räkna ut, uppmärksamma samband, se mönster och lösa problem. Ur studie av Sonja Sheridan, Ingrid Pramling och Eva Johansson (2010) SIDAN 45

46 Hur hjälper jag barnet att utveckla språket i alla sammanhang? Hur blir vardagssituationerna språkutvecklande? Hur, när och med vem utvecklas språket? Tänk på ordförrådet! Hur utvecklas språket när barnet lär sig om världen?

47 Hur ger miljön på förskolan möjlighet till språk - och kunskapsutveckling? Roll lekar Skapande Litteracitet (bokhörna / skrivhörna) Utforskande - science hörna Matematik - mattehörna Konstruktion - bygghörna Bilder osv. Musik Utomhus

48 Interaktion/ samtal Hur samtalar vi med barnen? Hur ställer vi frågor? Hur ser mitt språkbruk ut med barnen? Hur varierat och utbyggt är ordförrådet? Talutrymme - hur mycket talutrymme får barnet tillgång till under dagen? Ligger vi snäppet över barnets språknivå? Är samtalet med barnet situationsbundet/ situationsoberoende? Scaffolding ex Hur stöttar vi barnet i samtalet?

49 Hur kan vi stötta barnet i samtalet Inled med öppna frågor Hitta balans mellan kontrollfrågor och frågor som ger barnet möjlighet att själva bestämma innehållet i svaret Sakta ner samtalet

50 fortsättning Ge barnet tillfälle att förklara / lyssna in/ förläng väntetiden Låt samtalet pågå länge innan du utvärderar eller formulerar om det barnet vill ha sagt. Låt barnet förtydliga istället för att själv göra det Visa att du verkligen vill förstå SIDAN 50

51 Berätta..vad du lärt dig...vad du gjort... vad du kom fram till...vad vill du berätta för oss vad tyckte du var mest intressant Gibbons 2002

52 Scaffolding/Stöttning Närmaste utvecklingszonen /The zone of proximal development

53 Scaffolding /stöttning Ett tillfälligt stöd som barnet behöver för att komma vidare i sin utveckling. Stöttning är alltid tillfällig, men nödvändig, med klart syfte att nästa gång barnet ställs inför samma problem klarar det sig själv igenom situationen.

54 Litteracitet En bred och samlad beteckning på aktiviteter som i ett socialt sammanhang omfattar användningen av tal bilder, symboler och tecken i direkt eller indirekt koppling till text. Aktiviteter som gör att barnen blir vana med skriven text och att resonera om skriven text. Axelsson 2005

55

56 Vad ser du på den här bilden Vilka karaktärer Beskriv miljön Mannen med det röda äpplet SIDAN 56

57

58 De vanligaste texttyperna i förskolan Typ av text Återgivande ex egen upplevelse Berättande ex sagan Beskrivande ex faktaboken Instruerande ex recept, instruktion Diskuterande /Argumenterande Syfte Att berätta vad som hänt Att underhålla, förmedla kunskap Att förmedla information Att förklara hur något görs Att övertala andra Struktur Orientering, En serie händelser Personlig kommentar Orientering, En serie händelser Problem Upplösning Allmänna upplysningar Karakteristik. Målinriktat Stegvisa moment Personliga ställningstaga nden Argument och bevis Slutsats Sammanlänkande ord Tidsord (först, sedan, därefter ) Tidsord (det var en gång, en dag, senare) Förekommer vanligtvis inte För det första, för det andra.. För det första, för det andra, därför, emellertid Andra språkliga drag Dåtid Beskrivande ord Dåtid Handlingsverb Beskrivande ord Verben att vara och att ha Specifikt ordförråd Verb som ger instruktioner Språk för att övertyga ( fritt efter Gibbons s. 89)

59 Gran I samma träd utvecklas normalt först honblommorna Vid jultid fälldes den först av alla Runt omkring växte många större kamrater både granar och tallar Detta fenomen kallas ofta svavelregn Granen är ett mycket viktigt skogsträd Vad är det de gör? tänkte granen Vad ska nu ske? Och vinden kysste granen Låglandstypen, som är vind- men inte snöhärdig

60 Grodor Grodan som var mitt favoritdjur. Sagan om den ensamma grodan. Att tillaga en god soppa med grodlår( Min goda grodlårssoppa) Vad är en groda? Ska man rädda grodor över vägen? SIDAN 60

61 Mamma Mu åker Rutschkana Berättelse

62 Faktabok om djur

63 Spelregler Winx spelet flicka 5.10år Man är fyra spelare. Fyra eller fem år. Det behövs tärning och gubbar. Man börjar på grönt och på stjärnan vinner man. På orange hamnar man i häxhus. Får man ett stannar man kvar får man två går man två steg, får man tre går man tre steg Saurie spel pojke 3,2 år - Gubben kan åka på spelet. Man får ta fem från fyra. Sex från fem. Gubben åker här till här. - Skriver du ditt namn? - Ja, men den har ingen fot. Jag ritar en annan fot eller tjugo fot. - Är det ett spel som finns på datorn? - Ja,man skjuter saurier. Jätte,jätte mycke den dör. Pojken tog den stora pistolen, den långare sen pojken skjute saurie och tar svarta flaggan som finns på flickan. Då räddar man flickan. Pojken och flickan tycker svarta flaggan fin. Sen laga dom saurien. Sen laga dom igen. - Är det slut sen? - Ja, jag kan gå här.

64

65 L1 L2 INTERKULTURELLT FÖRHÅLLNINGSSÄTT PEDAGOGISK DOKUMENTATION INVOLVERA FÖRÄLDRAR

66 Hemsidor Språkforskningsinstitutet i undervisningen, språkutveckling Nationelltcentrum för svenska som andraspråk Skolverket Mångkulturellt centrum Språkens Hus - ett center för språkstörning och flerspråkighet Utbildningsradion

67 interkulturellt förhållningssätt 67

68 Språkutvecklande arbete

69 Literacy

HANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLANS ARBETE MED BARNS SPRÅK- OCH KUNSKAPSUTVECKLING

HANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLANS ARBETE MED BARNS SPRÅK- OCH KUNSKAPSUTVECKLING ÄLVSJÖ STADSDELSFÖRVALTNING ÄLVSJÖ STADSDELSFÖRVALTNING ÄLVSJÖ STADSDELSFÖRVALTNING HANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLANS ARBETE MED BARNS SPRÅK- OCH KUNSKAPSUTVECKLING Antagen av Älvsjö stadsdelsnämnd 2010-08-26

Läs mer

VILL, VÅGAR OCH KAN. Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik 2009

VILL, VÅGAR OCH KAN. Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik 2009 Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik 2009 VILL, VÅGAR OCH KAN Nio lärares erfarenheter av bedömning av svenska som andraspråkselevers texter Nancy Karam och Jessica Söderberg

Läs mer

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Förskola i utveckling bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Utbildningsdepartementet 2010 En omsorgsfull implementering av förtydliganden och kompletteringar i förskolans läroplan är viktig. Med

Läs mer

EXAMENSARBETE. Vägen till tvåspråkighet hos finskspråkiga elever

EXAMENSARBETE. Vägen till tvåspråkighet hos finskspråkiga elever EXAMENSARBETE 2007:043 Vägen till tvåspråkighet hos finskspråkiga elever Elevers uppfattningar om faktorer som påverkar deras tvåspråkighetsutveckling Riitta Lewenros Luleå tekniska universitet Lärarutbildning

Läs mer

Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad. Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola

Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad. Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola 1 Innehåll Framtiden börjar i förskolan 3 Inledning 4 Lärande och utveckling i fokus

Läs mer

Havana Marcus. Det ska fungera både socialt och språkligt

Havana Marcus. Det ska fungera både socialt och språkligt Linköpings universitet Lärarprogrammet Havana Marcus Det ska fungera både socialt och språkligt - Några lärares syn om modersmålsundervisning och andraspråksinlärning Examensarbete 15 hp LIU-LÄR-L-A--12/95--SE

Läs mer

Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6. Nya Språket lyfter!

Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6. Nya Språket lyfter! Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6 Nya Språket lyfter! Enligt Lgr 11 BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS

Läs mer

Flerspråkighet problem eller förutsättning för utveckling?

Flerspråkighet problem eller förutsättning för utveckling? Lärarhögskolan i Stockholm - Institutionen för individ, omvärld och lärande Flerspråkighet problem eller förutsättning för utveckling? En förskolestudie Magdalena Karlsson Handledare: Margareta Ahlström

Läs mer

Varför modersmålsundervisning?

Varför modersmålsundervisning? Malmö högskola Lärarutbildningen Individ och Samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng Varför modersmålsundervisning? - Elever och lärare berättar Why mother-tongue education? - Pupils and teachers tellings

Läs mer

FÖR SKOLAN. Greppa språket. Ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet

FÖR SKOLAN. Greppa språket. Ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet F O R S K N I N G FÖR SKOLAN Greppa språket Ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-post: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Varför modersmålsundervisning? - en studie om elevers, lärares och föräldrars åsikter

Varför modersmålsundervisning? - en studie om elevers, lärares och föräldrars åsikter EXAMENSARBETE Hösten 2006 Lärarutbildningen Varför modersmålsundervisning? - en studie om elevers, lärares och föräldrars åsikter Författare Sofia Annerfors Malin Ferdinandsson Handledare Valdemar Holmstedt

Läs mer

Man är ju stark om man har sagan i sig. - En studie om hur pedagoger använder barnboken i förskolan

Man är ju stark om man har sagan i sig. - En studie om hur pedagoger använder barnboken i förskolan Man är ju stark om man har sagan i sig - En studie om hur pedagoger använder barnboken i förskolan Jenny Berg Charlotte Vennberg Examensarbete 15 p Utbildningsvetenskap 61-90 p Lärarprogrammet Institutionen

Läs mer

rapporter om utbildning

rapporter om utbildning Tecken, måltid, samling och en groda i taket Aktionsforskning i förskolan Åsa Ljunggren & Maria Rundquist Visser (red) 2/2013 rapporter om utbildning MALMÖ HÖGSKOLA Fakulteten för lärande och samhälle

Läs mer

Förskolan Trollets verksamhetsidé

Förskolan Trollets verksamhetsidé Förskolan Trollets verksamhetsidé - 1 - Förskolan Trollets verksamheter Administration Klunkens backe 10 393 52 Kalmar Förskolechef Zanna Lakatos 0480-45 31 35 zanna.lakatos@kalmar.se Ringdansen Adelgatan

Läs mer

Orden känns mer laddade då

Orden känns mer laddade då Orden känns mer laddade då En fallstudie om tvåspråkiga gymnasieelever med svenska som andraspråk och deras litteracitet Martina Åhman Institution för språkdidaktik Svenska som andraspråk med didaktik

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

Lärande och utveckling genom leken.

Lärande och utveckling genom leken. Lärande och utveckling genom leken. En studie om pedagogers syn på lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling. Ann-Charlotte Augustsson och Cecilia Jacobsson Handledare: Maj Arvidsson Examinator:

Läs mer

Att mötas på halva vägen

Att mötas på halva vägen EXAMENSARBETE Hösten 2005 Lärarutbildningen Att mötas på halva vägen en studie om kulturmöten i förskolan Författare: Caroline Persson Beatrice Svensson Handledare: Sari Pekkola Att mötas på halva vägen

Läs mer

Svenska ö, typ! Författare: Dzeneta Delic Examensarbete: Lärarprogrammet, AUO 3 Professionellt lärarskap, 15-30 hp

Svenska ö, typ! Författare: Dzeneta Delic Examensarbete: Lärarprogrammet, AUO 3 Professionellt lärarskap, 15-30 hp Svenska ö, typ! Low level of Swedish language skills! Författare: Dzeneta Delic Examensarbete: Lärarprogrammet, AUO 3 Professionellt lärarskap, 15-30 hp Högskolan på Gotland höstterminen 2010 Handledare:

Läs mer

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Vi växer för alla barn Falkenbergs förskoleverksamhet är idag full av nya processer, utveckling och engagemang.

Läs mer

Jag tyckte att hon gjorde rätt...men hon borde kanske ringt eller nå t.

Jag tyckte att hon gjorde rätt...men hon borde kanske ringt eller nå t. LUNDS UNIVERSITET KANDIDATUPPSATS Språk- och litteraturcentrum SVEK 11 Svenska som andraspråk vt 2011 Lena Rosell Larsson Jag tyckte att hon gjorde rätt...men hon borde kanske ringt eller nå t. En undersökning

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Förskolans pedagogiska uppdrag Skolinspektionens rapport 2011:10 Diarienummer 40-2010:314 Stockholm 2011 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Innehåll

Läs mer

Pia Williams & Niklas Pramling

Pia Williams & Niklas Pramling Att bli en berättande person: Samverkan mellan bibliotek och förskola i syfte att främja barns språkutveckling Pia Williams & Niklas Pramling Innehåll Förord... 4 Inledning... 5 Rapportens disposition...

Läs mer

Nu kanske det blir häxor -en studie om hur pedagoger kan inspirera barn i skapande bildaktiviteter

Nu kanske det blir häxor -en studie om hur pedagoger kan inspirera barn i skapande bildaktiviteter EXAMENSARBETE I LÄRARPROGRAMMET UTBILDNINGSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK 2007:49 Nu kanske det blir häxor -en studie om hur pedagoger kan inspirera barn i skapande bildaktiviteter Linda Nilsson

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Foto: Mehdi Barakat Lärande för hållbar utveckling är en tillgång för våra barn, men än mer en förutsättning för att deras

Läs mer

Stärk lärarna Stärk språkutvecklingen

Stärk lärarna Stärk språkutvecklingen Stärk lärarna Stärk språkutvecklingen En undersökning av spår efter lärares kompetensutveckling i studiecirkeln Stärk språket Stärk lärandet. Anna Norlin Persson Institutionen för utbildningsvetenskap

Läs mer

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var MITTUNIVERSITETET Institutionen för humaniora Svenska språket B Sommaren 2011 Helen Jonsson Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var En redovisning av vad elever och lärare tycker om placering

Läs mer

Att utveckla ett andraspråk

Att utveckla ett andraspråk Malmö Högskola Lärarutbildningen Kultur, Språk, Medier Examensarbete 10 poäng Att utveckla ett andraspråk Developing the secondary language Anna Lindgren Lärarexamen 140 poäng. Svenska i ett mångkulturellt

Läs mer

SNÖSÄTRA FÖRSKOLOR. Jag ska bli som pappa, rörmokare och kompositör. Ester är 24 år 2030

SNÖSÄTRA FÖRSKOLOR. Jag ska bli som pappa, rörmokare och kompositör. Ester är 24 år 2030 SNÖSÄTRA FÖRSKOLOR Jag ska bli som pappa, rörmokare och kompositör. Ester är 24 år 2030 Tävlingsbidrag till Stockholms Stads Kvalitetsutmärkelse 2009 Förskolechef Ann-Sofie Hesselbom tfn 508 20 057 ann-sofie.hesselbom@eav.stockholm.se

Läs mer

EXAMENSARBETE. Surfplatta i förskolan - pedagogiskt verktyg eller tidsfördriv? Josefine Engman Annika Johansson 2014

EXAMENSARBETE. Surfplatta i förskolan - pedagogiskt verktyg eller tidsfördriv? Josefine Engman Annika Johansson 2014 EXAMENSARBETE Surfplatta i förskolan - pedagogiskt verktyg eller tidsfördriv? Josefine Engman Annika Johansson 2014 Lärarexamen, grundnivå Lärarexamen, 210 hp Luleå tekniska universitet Institutionen för

Läs mer