Anders Håkansson Med dr, leg läkare Avd för psykiatri, Institutionen för kliniska vetenskaper Lund, Lunds universitet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anders Håkansson Med dr, leg läkare Avd för psykiatri, Institutionen för kliniska vetenskaper Lund, Lunds universitet"

Transkript

1 Missbruk och beroende av narkotika. Anders Håkansson Med dr, leg läkare Avd för psykiatri, Institutionen för kliniska vetenskaper Lund, Lunds universitet

2 Epidemiologi 10% av den vuxna befolkningen har någon gång provat narkotika (Sverige). (I USA ca 35%) Cannabis utgör huvuddrogen i huvuddelen av fallen Situationen i Norden är likartad med undantag av Danmark när det gäller problematiska narkotikamissbrukare: 5 promille i Danmark, 3 promille i övriga norden

3 Vad gör att man fastnar i missbruk? Här har man framför allt undersökt varför man fortsätter röka cannabis, eftersom detta är debutdrog i 95% av fallen Riskfaktorer som har betydelse: tidig debut, hög konsumtion (>5 ggr), tidig uppförandestörning, låg socioekonomisk status, tidig användning av tobak och alkohol, manligt kön, låg självkänsla, grupptryck och tillgänglighet

4 Hur många prövar? CAN:s mätningar har pågått sedan 1970-talet, frågeformulär i åk 9 i grundskolan Mönstringsundersökning, har upphört 2005 Högst nivåer i slutet av 70-talet (närmare 20% av de tillfrågade) lägst i slutet av 80-talet (6%) som ökat till en toppnotering i början av 2000-talet (~17%), för att sedan minska

5 Cannabis och den växande hjärnan Cannabisrökaren stannar i växten mentalt Ju tidigare cannabisdebut, desto större svårigheter att utvecklas normalt som tonåring Cannabisrökare uppvisar morfologiska förändringar vid neuroradiologiska undersökningar, minskad volym och densitet i både grå och vit substans (exempelvis i prefrontala cortex)

6 Kognitiva långtidseffekter: kroniskt rus / amotivationssyndrom Upprepad rökning flera gånger i veckan ger kognitiva skador Oförmåga att fokusera uppmärksamhet och filtrera irrelevant information En känsla av utanförskap, att livet saknar mening, står utanför deras kontroll Efter drogfrihet och behandling ser man en tydlig förbättring av dessa kognitiva svårigheter

7 Vad händer vid det akuta ruset? Akut rus: försämring av kognitiva funktioner, perception, reaktionstid, inlärning och minne (CNS) Missbrukaren uppfattar positiv drogeffekt i form av mild eufori, välbefinnande, rikliga associationer, avslappning, hallucinationer m m Kan även få snedtändning orsakad av panikångestreaktion (till följd av förhöjd puls och blodtryck) vilket orsakas av kardiovaskulär effekt av THC. Rödsprängda ögon orsakas av detta Muntorrhet, lätt yrsel och illamående Ökad aptit

8 Akuta psykiska effekter av cannabisrökning Cannabisorsakad psykos: Hallucinationer och vanföreställningar men inte tankestörningar Debuterar alltid i direkt relation till cannabisintag Uttryck för en övergående hjärnskada I Köpenhamn kunde man visa att 30% av de som lades in på en psykiatrisk enhet antingen blev psykotiska eller förvärrades i sin psykos genom cannabisrökning

9 Skillnad akut schizofreni/ cannabispsykos Skillnaden är att en akut schizofreni också har tankestörningar, medan en cannabispsykos framför allt har hallucinationer och vanföreställningar Cannabispsykosen ger också affektiva svängningar (växlingar i sinnesstämningen)

10 Forskning cannabis/schizofreni Den svenska värnpliktsstudien: Det inträffade sex gånger så många fall av schizofreni i den grupp som angett att de rökt cannabis mer än 50 ggr vid mönstring När man korrigerade för de som redan vid mönstring hade en psykiatrisk diagnos eller medicinerade mot nervösa besvär kvarstod en nästan tredubblad risk (OR: 2,9) för schizofreni i högkonsumtionsgruppen (Andréasson et al 1987)

11 Studier under 2000-talet Arsenault et al (2004) sammanställde resultat av fem studier som analyserade samband cannabis-schizofreni Man fann att cannabismissbruk fördubblade risken för framtida insjuknande i schizofreni Man uppskattade den etiologiska fraktionen till 8% - d v s 8% av alla schizofrenifall hade kunnat undvikas om cannabismissbruk eliminerades Det finns alltså idag converging evidence för att cannabis kan öka risken för schizofreni hos sårbara personer, men även hos personer utan tidigare psykiska besvär.

12 Cannabis och belöningssystemet GABA-neuron utövar en hämning på Dopaminneuronen i VTA Aktivering av cannabisreceptorer minskar GABA-tonus (i VTA) och ökar därmed dopaminfrisättning: eufori Cannabisreceptoraktivering minskar även GABA och ökar glutamat i Nucleus Accumbens Ökar även den endogena opioiden enkefalin Detta bidrar till euforiupplevelsen vid cannabisrökning och till beroendeutvecklingen

13 Cannabisreceptorer Delta-9-THC identifierades 1964 (den psykoaktiva komponenten i cannabis) 60-talets farmakologer ansåg att cannabis skulle klassificeras som lättare narkosmedel man hade inte uppfattningen att det fanns receptorer för cannabis Först i slutet av 1980-talet kunde man identifiera specifika cannabisreceptorer CB1-receptorn 1990, CB2-receptorn 1992

14 Cannabis och aptitreglering Cannabisintoxikation ger kraftfull aptitstimulering, särskilt av söta födoämnen Detta gäller även försöksdjur, som väljer framför allt söta födoämnen Dronabinol (oralt THC) används för aptitstimulering av patienter med AIDS i USA Rimonabant (Acomplia ) registrerades som läkemedel mot fetma i mitten av 2000-talet men drogs tillbaka p g a ökad risk för depression och suicid)

15 Abstinensbehandling Socialstyrelsen: Nationella riktlinjer för missbruks-och beroendevård, 2007 : Det saknas specifik läkemedelsbehandling för abstinenssymtom när det gäller amfetamin, kokain, cannabis och hallucinogener. För cannabis finns rapporter om farmakologisk behandling, men de är få och inga säkra slutsatser kan därför dras. För symtomatisk behandling vid agitation och oro föreslås generellt bensodiazepinbehandling.

16 Psykosocial behandling enligt Lundamodellen Behandlingen är psykosocial, inriktar sig på stödinsatser för drogrelaterade kompetensbrister. Viktigt att fokusera på cannabis negativa kognitiva effekter Fungera som vikarierade frontallob Utvecklades under 1980-talet vid Rådgivningsbyrån i Lund för äldre cannabismissbrukare Haschprogrammet HAP Manualbaserad version för unga, år, bygger på HAP Cannabisnätverket ordnar utbildning för de som arbetar med cannabismissbrukare

17 Programmets olika faser Viktigt med omedelbar avhållsamhet, man kan inte trappa ned cannabisrökningen när man inleder en behandling Det tar ca 6 veckor för THC att utsöndras från kroppen Första 2 veckorna: Stötta patienten kognitivt, förklara med enkla modeller och bilder. Fysiologisk abstinens är som starkast Vecka 3-4: Patienten börjar komma ut ur bubblan den psykologiska fasen av abstinensbehandlingen Vecka 4-5: social nyorientering, social fas i behandlingen

18 Hallucinogener Vilka droger kan kallas hallucinogener? Egentliga hallucinogener (LSD, meskalin, psilocybe spp.) Hallucinogena amfetaminer: entaktogener ( empatogener ): (MDMA: ecstacy ) Hallucinogena narkosmedel

19 LSD Mest använda hallucinogena drogen i världen bland ungdomar Syntetiserades ff g 1938 av Albert Hofmann Amerikanska studier på människa påbörjades 1949 Modell för psykos?

20 LSD-effekt Somatisk fas: CNS-stimulering ökad sympatikustonus Sensorisk fas (varseblivningsfas): sensoriska störningar och pseudohallucinationer, framför allt Perceptionsförändringar: ljud, ljus, färger upplevs annorlunda, förstärkta, förändrade Inkonstansfenomen: föremål ändrar storlek, konturer rinner bort föremål mångfaldigas Bisarra kroppsupplevelser, lemmarna frigör sig från kroppen, huden bubblar etc Hallucinationer, visuella, auditiva, taktila, olfaktoriska Omnipotenskänsla

21 MDMA, Ecstacy Potent och selektivt neurotoxin (5HT-neuron) entaktogen, empatogen drog Kroniska depressioner och svårbehandlade psykoser Hypertermi (serotonergt syndrom), vattenintoxikation, i samband med intensiv aktivitet Under 1990-talet var MDMA på andra plats i Europa efter cannabis, i flera länder inkörsport för andra droger Sedan början av 2000-talet minskning av MDMA

22 Hur ser missbruket ut? Huvudsakligen experimentellt missbruk Hallucinogenerna påverkar inte hjärnans belöningssystem alltså inget egentligt beroende Efter en tids intag krävs en viloperiod för hjärnan Ofta unga personer med cannabis som huvuddrog med psykedeliska intressen

23 GHB Geografiskt begränsat till vissa städer i Sverige, ovanligt i Skåne Bensodiazepinliknande effekt, kraftigt sederande Lätt att intoxikera sig Paradoxal aggressiv reaktion när missbrukaren väcks från ruset

24 AAS Androgena anabola steroider förekommer i missbrukskretsar, undersökning i Stockholm visade att en stor del av missbrukare i öppenvård även använde AAS för att få bättre självförtroende, kunna genomföra brott etc Ofta blandberoende opiater, AAS, bensodiazepiner Missbruk av AAS leder till försämrade psykiatriska symtom Inkörsport för tyngre narkotikaberoende

25 AAS påverkar belöningssystemet Ger inte en akut euforisk effekt (som heroin eller amfetamin), men en långsammare belöningseffekt Djurmodeller talar för påverkan av belöningssystemet; djur som förbehandlats med AAS föredrar alkohol framför vatten Kronisk AAS-behandling ger förändringar i hjärnregioner viktiga för beroendeutveckling

26 Amfetamin/kokain - påverkan Ökad signalering av dopamin, noradrenalin och serotonin. Eufori Psykomotorisk aktivering och vakenhet. Aptitförlust. Tachykardi, hypertoni, hypertermi Hallucinos, vanföreställningar (icke-bisarra, paranoida), hänsyftningsidéer Muskelkontraktioner, choreiforma rörelser Mydriasis Pundning stereotypt upprepande

27 Amfetamin/kokain - långtidsförlopp Abstinens: Crash -symptom Dysfori, anhedoni Ökat sömnbehov Hunger Långtidseffekter Pundning Kroniska ofrivilliga rörelser Toxisk psykos (recidiverande eller kronisk) Somatiska komplikationer (stroke, hjärtsjukdom, njursjukdom mm)

28 Akut behandling Vid agitation, hotande somatisk aktivering, utåtagerande psykossymptom: bensodiazepiner (diazepam) Försiktighet med neuroleptika vid amfetaminpåverkan Akuta psykotiska symptom förbättras oftast av sömn

29 Amfetamin/kokain behandling av beroendet Traditionellt: avgiftning + behandlingshem Begränsad effekt av utprövade farmaka

30 Diagnostik: Heroin Agonist på my-opiat-receptorer Omvandlas nästan omgående till morfin Intensiv eufori Medvetandepåverkan Andningsdepression Mios Bradykardi Analgesi

31 Diagnostik: Opiatabstinens Tillstånd av ökad adrenerg aktivitet Heroinabstinens: symptomdebut efter ca 8-10 h Kulminerar efter h Kan vara 7-10 dgr Metadonabstinens debuterar och kulminerar senare, varar längre Långvarig protraherad abstinens, craving

32 Diagnostik: Opiatabstinens Rinnande näsa och ögon Gäspningar, lufthunger Gåshud Frossa Mydriasis Muskelvärk Buksmärta, diarré Aptitförlust, illamående, kräkningar

33 Heroinöverdos Antidot-behandling: Naloxon (Narcanti) iv, gärna även im ( depå ) Flumazenil (Lanexat) vid oklar intoxikation Observation Naloxon: effekt på 1-2 min, varar min (T½ kortare än för heroin) Suicidförsök? Insikt? Risk för ny överdos? LVM-anmälan?

34 Opiatavgiftning - handläggning Oftast elektivt efter planering från socialtjänst Akut vid komplikationer, LVM-beslut Läkemedel titreras till effekt och trappas därefter ned på 5-10 dagar Mål avgiftning från huvuddrog och andra droger minimum av abstinenssymptom

35 Opiatavgiftning - handläggning Buprenorfin (Subutex, Suboxone ) Partiell opiatagonist Högre affinitet för opiatreceptorerna Kan framkalla abstinens vid opiatpåverkan Långverkande (släpper receptorerna sakta) Metadon Full opiatagonist Lång halveringstid

36 Läkemedelsassisterad behandling vd opiatberoende underhållsbehandling Sjukvårdsinrättning särskilt inrättad för beroendevård Inklusionskriterier 20 år (undantag 18 år) Ett års dokumenterat opiatberoende Ej sidomissbruk som innebär medicinsk risk Frivillighet Behandlingsplan i samverkan med socialtjänst Ej spärrtid senaste tre månaderna

37 Metadon eller buprenorfin? Buprenorfin (oftast Suboxone, inkl naloxon) Partiell opiatagonist Högre receptoraffinitet än heroin/morfin/metadon Blockerar effekt av heroinintag Framkallar abstinens om opiater kvar på receptorerna Låg intrinsic activity Långsam dissociation från receptorerna (>24 h), långsammare vid högre doser. Dagligen eller 2-3 ggr/v (jfr heroin).

38 Metadon eller buprenorfin? Metadon Komplett opiatagonist Långsammare tillslag än heroin (mindre euforiserande) Långsammare toleransutveckling än heroin Kan missbrukas. Kan ge letala överdoser. Högre beroendepotential Något större subjektiv påverkan än buprenorfin Lång halveringstid. En dos dagligen.

39 Praktisk handläggning Utredning i samverkan med socialtjänst, inhämtande av journaluppgifter osv Inställning ofta i sluten vård. Samtidigt avgiftning från blandmissbruk. Insättes vid objektiv abstinens, titreras upp till symptomfrihet. Därefter hela dygnsdosen på morgonen. Inneliggande avgiftning vid återfall. Första tiden nästan daglig medicinhämtning. Frekventa urinprover.

40 Missbruk/beroende av opioidanalgetika Kodein, tramadol, morfin, oxykodon Primärt missbruk hos unga eller del i annat opioidberoende Svår överlappning med smärttillstånd och psykiatriska tillstånd Tramadol Serotonerg effekt Sänker kramptröskeln ep-risk i överdos Långsam nedtrappning (öppen eller sluten vård)

41 Sprutbyte Nästan samtliga I-länder, allt fler U-länder Sverige: på försök i Malmö och Lund sedan 80-talet. Då lagstadgat förbud mot andra sprutbyten. Riksdagsbeslut våren 2006: möjlighet för samtliga landsting att ansöka om att bedriva sprutbyte Helsingborg 2010, Kalmar Stockholm 2013.

42 Sprutbyte i Sverige Krav för deltagande i sprutbytet Åldersgräns 20 år Stickmärken Pågående injektionsmissbruk Hepatit-/HIV-test vid inskrivning och var tredje månad Vaccinationer (hepatit A, B) Sprutbytet Malmö: ca 900 patienter/år

Narkotikaberoende 1. Inledning. Bakgrund. Ändrad 2014-11-01, s 1135.

Narkotikaberoende 1. Inledning. Bakgrund. Ändrad 2014-11-01, s 1135. Ändrad 2014-11-01, s 1135. 1125 1 Markus Heilig, National Institute on Alcoholism and Alcohol Abuse, Bethesda, Maryland Anders Håkansson, Beroendecentrum Malmö, Avdelningen för psykiatri, Lunds universitet

Läs mer

Special. Karl-Axel Ekbom. Ungdom och missbruk Cannabis Ecstasy GHB Heroin. Diagnos och behandling Mentala symtom.

Special. Karl-Axel Ekbom. Ungdom och missbruk Cannabis Ecstasy GHB Heroin. Diagnos och behandling Mentala symtom. Ungdom och missbruk Nr 3, 2001 Årgång 14 Special Ungdom och missbruk Cannabis Ecstasy GHB Heroin Karl-Axel Ekbom PARKINSON EPILEPSI Diagnos och behandling Mentala symtom Myoklonusepilepsi NEUROLOGI Karl-Axel

Läs mer

Inledning. Om du läser vidare tror jag du får svar på de flesta av dina frågor om LARO.

Inledning. Om du läser vidare tror jag du får svar på de flesta av dina frågor om LARO. 1 Innehåll Denna kliniska handbok är tänkt som ett beslutsstöd i mötet med patienten som söker läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiatberoende, LARO. Vidare är handboken ett stöd för läkare och vårdpersonal

Läs mer

ADHD och beroendetillstånd Diagnos och behandling

ADHD och beroendetillstånd Diagnos och behandling ADHD och beroendetillstånd Diagnos och behandling Anders, Med dr, Leg Psykoterapeut Riddargatan 1 (Beroendecentrum Stockholm) Centrum för Psykiatriforskning och Utbildning (CPFU) Karolinska Institutet

Läs mer

Narkotika och andra droger

Narkotika och andra droger FAKTA OM DROGER 2005-01-12 Narkotika och andra droger Narkotika, efter grekiskans narkotikos betyder sömn, dövande, bedövning eller känslolöshet. Ordet användes ursprungligen för preparat som var bedövande,

Läs mer

Subutexbehandling, för- och nackdelar

Subutexbehandling, för- och nackdelar Polisutbildningen vid Umeå universitet Moment 4:3, Fördjupningsarbete Höstterminen, 2007 Rapport nr. 435 Subutexbehandling, för- och nackdelar Thomas Johansson Henrik Karlsson Abstract Subutex används

Läs mer

VÅRDPROGRAM för LARO- behandling (läkemedelsassisterad rehabilitering av opiatberoende)

VÅRDPROGRAM för LARO- behandling (läkemedelsassisterad rehabilitering av opiatberoende) VÅRDPROGRAM för LARO- behandling (läkemedelsassisterad rehabilitering av opiatberoende) s Opiatmottagning Universitetssjukhuset i Örebro ingång P, våning 3 Materialet insamlat av: Lena Eriksson, programansvarig

Läs mer

Biologiska faktorers betydelse för missbruks- och beroendeutveckling och behandling

Biologiska faktorers betydelse för missbruks- och beroendeutveckling och behandling Biologiska faktorers betydelse för missbruks- och beroendeutveckling och behandling Anders Håkansson, leg läkare, post doc Klinisk alkoholforskning, Lunds universitet Beroendecentrum, Psykiatri Skåne Beroendediagnos

Läs mer

Godkänd av: Ing-Marie Knutsson verksamhetschef Allmänmedicin. Giltighetstid: 2010-01-01 dock längst t o m 2012-12-31

Godkänd av: Ing-Marie Knutsson verksamhetschef Allmänmedicin. Giltighetstid: 2010-01-01 dock längst t o m 2012-12-31 Vårdprogram I :C:611(39) Handlingsguide för stöd åt gravida kvinnor och missbruk Barnhälsovården Barn- och ungdomsmedicin Kvinnosjukvården Mödrahälsovården Godkänd av: Ing-Marie Knutsson verksamhetschef

Läs mer

ADHD och beroendetillstånd Diagnos och behandling

ADHD och beroendetillstånd Diagnos och behandling ADHD och beroendetillstånd Diagnos och behandling Anders, Med dr, Leg Psykoterapeut Riddargatan 1 (Beroendecentrum Stockholm) Centrum för Psykiatriforskning och Utbildning (CPFU) Karolinska Institutet

Läs mer

Beroendebegreppet innefattar två delar: fysiskt och psykologiskt beroende och definieras enl DSM IV. Centralt när det gäller fysiskt beroende är:

Beroendebegreppet innefattar två delar: fysiskt och psykologiskt beroende och definieras enl DSM IV. Centralt när det gäller fysiskt beroende är: - 1 - LÄKEMEDELSBEROENDE Läkemedelsberoende är ett tillstånd som förutom att det medför ett stort lidande för den drabbade ofta är förenat med stora kostnader för samhället i form av hög sjukvårdskonsumtion

Läs mer

Samtliga uppgifter är hämtade från drugsmart.se och can.se

Samtliga uppgifter är hämtade från drugsmart.se och can.se Samtliga uppgifter är hämtade från drugsmart.se och can.se CANNABIS I cannabis finns kemiska ämnen - cannabinoider - som framkallar berusning. Den viktigaste cannabinoiden är en form av tetrahydrocannabinol,

Läs mer

Skador av hasch och marijuana

Skador av hasch och marijuana Skador av hasch och marijuana En genomgång av vetenskapliga studier publicerade till och med år 2008 Skador av hasch och marijuana En genomgång av vetenskapliga studier publicerade till och med år 2008

Läs mer

Användning av opioider vid långvarig icke-cancerrelaterad smärta

Användning av opioider vid långvarig icke-cancerrelaterad smärta Inledning Långvarig användning av starka opioider är framför allt indicerad vid behandling av svår smärta vid cancerrelaterade smärttillstånd. I vilken utsträckning starka opioider skall användas vid andra

Läs mer

Läkemedelsbehandling vid beroendetillstånd

Läkemedelsbehandling vid beroendetillstånd Abstinens Läkemedelsbehandling vid beroendetillstånd De fysiska och psykiska symtom som uppträder när en drog lämnar kroppen Droger som dämpar CNS ger en reaktiv excitation när de lämnar kroppen Abstinenssymtom

Läs mer

ALKOHOL OCH ANDRA DROGER - BEROENDE OCH SKADEPANORAMA.

ALKOHOL OCH ANDRA DROGER - BEROENDE OCH SKADEPANORAMA. ALKOHOL OCH ANDRA DROGER - BEROENDE OCH SKADEPANORAMA. Göran Löfstedt Chefsöverläkare Beroendecentrum i Örebro 21/9 2012 1 ALLA SAMHÄLLSKLASSER KAN DRABBAS: 21/9 2012 2 Varför dricker Jeppe? Yrsla? 21/9

Läs mer

Behandling av alkohol- och narkotikaproblem

Behandling av alkohol- och narkotikaproblem Behandling av alkohol- och narkotikaproblem Behandling av alkohol- och narkotikaproblem En evidensbaserad kunskapssammanställning Volym I Augusti 2001 SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering The

Läs mer

Framgångsrik underhållsbehandling - sett ur ett brukarperspektiv

Framgångsrik underhållsbehandling - sett ur ett brukarperspektiv Hälsa och samhälle Framgångsrik underhållsbehandling - sett ur ett brukarperspektiv Fredrik Tiberg Johan Wessberg C-uppsats Socionomprogrammet Socialpedagogisk inriktning 2010-05-24 Malmö Högskola Hälsa

Läs mer

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av psykossjukdom

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av psykossjukdom Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal Behandling av psykossjukdom INNEHÅLL Psykos schizofreni 5 Vad ÄR EN PSYKOS? Vem drabbas och varför? Vad går

Läs mer

DOPING Ett samhällsproblem

DOPING Ett samhällsproblem Polisutbildningen vid Umeå universitet Vårterminen, 2004 Moment 4 Fördjupningsarbete Rapport nr. 51 DOPING Ett samhällsproblem Författare: Jonas Strindberg Mathias Nilsson Sammanfattning Doping är ett

Läs mer

Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende. Slutsatser och förslag

Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende. Slutsatser och förslag Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende Slutsatser och förslag Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer

Läs mer

Brukares erfarenheter av och syn på sin behandling

Brukares erfarenheter av och syn på sin behandling Brukares erfarenheter av och syn på sin behandling En intervjustudie med 411 LARO-patienter i fem städer Torkel Richert och Björn Johnson Institutionen för socialt arbete, Malmö högskola 1 Innehåll 1.

Läs mer

CANs rapporteringssystem om droger (CRD)

CANs rapporteringssystem om droger (CRD) CAN_Rapport#99_A4 07-03-20 10.20 Sida 1 Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, har till uppgift att sprida information om alkohol, narkotika och andra droger till alla som arbetar

Läs mer

Cannabisanvändning bland ungdomar

Cannabisanvändning bland ungdomar Cannabisanvändning bland ungdomar En sammanställning av forskning för en kunskapsbaserad prevention Torbjörn Forkby Solveig Olausson Russell Turner Rapport 1:2013 1 Rapport 2013:04 2 Cannabisanvändning

Läs mer

ASI-fördjupning: Psykisk ohälsa och alkohol-/ narkotikaanvändning

ASI-fördjupning: Psykisk ohälsa och alkohol-/ narkotikaanvändning ASI-fördjupning: Psykisk ohälsa och alkohol-/ narkotikaanvändning Anders Håkansson, leg läkare, med dr Avd för psykiatri, Lunds universitet Beroendecentrum Malmö Vad är samsjuklighet? klienter och patienter

Läs mer

En Guide. för Dig som vill sluta med Hasch och Marijuana. Rådgivningsbyrån i narkotikafrågor. Lund

En Guide. för Dig som vill sluta med Hasch och Marijuana. Rådgivningsbyrån i narkotikafrågor. Lund En Guide för Dig som vill sluta med Hasch och Marijuana Rådgivningsbyrån i narkotikafrågor Lund Rådgivningsbyrån i narkotikafrågor Psykiatriska kliniken Bara vägen 1, S-221 85 Lund, Sverige Tel 046-17

Läs mer

Insamlingsstiftelsen Choice 2014. Insamlingsstiftelsen Choice Artillerigatan 6 114 51 Stockholm

Insamlingsstiftelsen Choice 2014. Insamlingsstiftelsen Choice Artillerigatan 6 114 51 Stockholm Insamlingsstiftelsen Choice är en ideell, politiskt- och religiöst obunden organisation som grundades i januari 2010. Stiftelsens vision är ett samhälle där alla ungdomar har en god hälsa och en bra start

Läs mer

Cannabis. låt fakta styra dina beslut

Cannabis. låt fakta styra dina beslut Cannabis låt fakta styra dina beslut Vi kommer här att beskriva vad cannabis och syntetiska cannabinoider är, deras ruseffekter, hur de påverkar oss människor på kort och lång sikt och vilka risker det

Läs mer

OM DROGER Alkohol Narkotika Dopning Tobak

OM DROGER Alkohol Narkotika Dopning Tobak OM DROGER Alkohol Narkotika Dopning Tobak En handbok till dig som förälder 1 1 Förord Alla vi som är vuxna måste hjälpas åt för att påverka ungdomarnas attityder och värderingar till droger. Som förälder

Läs mer

Beroendeutveckling. Vad händer i hjärnan?

Beroendeutveckling. Vad händer i hjärnan? Beroendeutveckling Vad händer i hjärnan? Jenny Häggkvist, Med. Dr Centrum för Psykiatriforskning Institutionen för Klinisk Neurovetenskap Karolinska Institutet Föreläsningen - Introduktion till hjärnan

Läs mer