Beroendeutveckling. Vad händer i hjärnan?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beroendeutveckling. Vad händer i hjärnan?"

Transkript

1 Beroendeutveckling Vad händer i hjärnan? Jenny Häggkvist, Med. Dr Centrum för Psykiatriforskning Institutionen för Klinisk Neurovetenskap Karolinska Institutet

2 Föreläsningen - Introduktion till hjärnan - Hjärnans belöningssystem - Akut påverkan på belöningssystemet och på resten av hjärnan av beroendeframkallande ämnen

3 Initialt drogtagande/bruk Tvångsmässigt drogtagande??? Beroende Återfall Drogfrihet Långvarig drogfrihet Tillfrisknande?

4 BEROENDE ÄR ETT MULTIFAKTORELLT PROBLEM BAKGRUND TIDIGARE ERFARENHETER FÖRVÄNTNINGAR INLÄRNING DROGER BIOLOGI GENETIK KÖN ÅLDER BEROENDE MILJÖ SOCIALA INTERAKTIONER FAMILJ STRESS

5 Komplexiteten i hjärnan - Hjärnan väger 1,2 1,4kilo hos en vuxen person - Består av ungefär 120 miljarder nervceller 300 gånger - 12 miljoner kilometer nervtrådar - Hastigheten hos en nervimpuls är cirka 100 meter/sekund Jenny Häggkvist

6 Nervcellens anatomi Dendriter Cellkärna Synaps: kontakten mellan nervcellerna Presynaptisk Axon Synaps Synapsklyfta Postsynaptisk

7 Synaps PRESYNAPS Signalsubstans Receptor Signalsubstanser utsöndras och binder till specifika receptorer (mottagarmolekyler) på nästa nervcell POSTSYNAPS

8 Signalsubstanser - Glutamat - Allmän accelerator, gaspedal Normal - GABA - Allmän bromseffekt GABA Glutamat Jenny Häggkvist

9 Fler signalsubstanser.. - Dopamin - Rörelse, belöning - Serotonin - Aggressivitet, depression, maniska tillstånd - Opioider - Kroppens eget morfin, smärtlindring, lugnande, eufori - Endorfin/Enkefalin eufori/smärlindring - Dynorfin Dysfori/nedstämdhet Jenny Häggkvist

10 Fler signalsubstanser.. - Noradrenalin/adrenalin - Involverat i fight/flight reaktioner, uppmärksamhet, medvetande - Acetylkollin - Rörelse, medvetande och minne Jenny Häggkvist

11 Hjärnan strävar efter balans och jämvikt

12 Hjärnfunktioner Omdöme Vilja Rörelse Sensorik Syn Motivation Belöning Minne Koordination

13 Jenny Häggkvist Av en slump upptäcktes att om ett specifikt hjärnområde stimuleras ger det en känsla av välbefinnande

14 Hjärnans belöningssystem

15 Hjärnans belöningssystem mesokortikolimbiska dopaminsystemet Copyright 2009 Hjärnguiden

16 Hjärnans belöningssystem Aktiveras av - Mat och vattenintag, sex och fysisk aktivitet - Beroendeframkallande droger Känsla av välbefinnande

17 Belöningssystemets naturliga funktion är att stimulera inlärning av beteenden som i förlängningen ökar överlevnaden och befrämjar släktets fortbestånd

18 Opioider modulerar belöningssystemet och upprätthåller balans mellan lustoch olustkänslor Enkefalin/Endorfin Eufori Dynorfin Dysfori

19 Beroendeframkallan de droger aktiverar belöningssystemet och frisätter dopamin i Nucleus Accumbens

20 Dopaminfrisättning vid belöningar Dopamin-1000frisättning (% av basal nivå) Beroendeframkalland e droger ex amfetamin 200% 150% 100% Sex Mat Tid

21 Beroendeframkallande droger - Självadministreras av djur Jenny Häggkvist

22 Jenny Häggkvist

23 Beroendeframkallande droger - Självadministreras av djur Liknande intagsmönster Åsidosätter andra belöningar Lägger mycket energi för att skaffa och inta drog Jenny Häggkvist

24 Beroendeframkallande preparat

25 Beroendeframkallande preparat Huvudgrupper - Nikotin - Alkohol - Cannabis - Centralstimulerande medel (kokain, amfetamin m fl.) - Opiater - Hallucinogener - Bensodiazepiner (där ytterligare ett antal olika ångestlindrande och sömngivande läkemedel ingår) - Anabola Androgena Steroider

26 Alkohol

27 Alkohol Toxiskt organiskt lösningsmedel 6000 svenskar dör varje år (10ggr vanligare än trafikdöd) Kostnad ca 100 miljarder SEK/år Hög sjukfrånvaro Sjukpensionärer Verkningsmekanism Alkoholmolekylen (C2H5OH) är både fett- och vattenlöslig och passerar enkelt alla kroppens biologiska membran Påverkar ej specifik receptor Dirty drug Fyllehun d

28 Alkohol Påverkar Serotonin receptor Inhiberar Glutamat (-) Ökar Dopamin i i Nuclues Nucleus Accumbens Frisätter endogena Opioida Neuropeptider (Endorfiner) Stimulerar GABA (-) Påverkar Acetylkollin receptor

29 Alkohol - effekter - Glutamat Allmän accelerator, gaspedal Inhiberas av alkohol Sämre kognitiv funktion och minnesförlust - GABA Allmän bromseffekt Stimuleras av alkohol Kontrollerar bl. a. vakenhet, motorisk aktivitet, ångest - Dopamin Rörelser, belöning Frisätts av alkohol - Opioider Kroppens egna morfin, smärtlindring, lugnande, eufori Frisätts av alkohol

30 Alkoholpåverkan Låga koncentrationer frisätter endorfiner, dopamin uppiggande, cocktaileffekt Höga koncentrationer minskar effekten av glutamat ökar effekten av GABA sluddrande tal, CNS-dämpande effekt

31 Långtidseffekter Hjärnskador Demens Degeneration av cerebellum Blödande magsår Leverskador skrumplever Åderbrock i nedre delen av matstrupen Cancer Kärlrelaterade sjukdomar

32 Alkohol Abstinens Autonom hyperaktivitet (svettning, hjärtklappning) Handtremor Sömnstörningar Illamående Motorisk aktivering Krampanfall Delirium tremens (svår ångest/oro, förvirring, svåra hallucinationer, aggressiv, kardiovaskulär kollaps)

33 Cannabis - Från plantan Cannabis Sativa Hasch: kåda (från körelhåren) Marijuana: Torkade växtdelar Cannabisextrakt: Hascholja - Verksamma substansen: Delta-9- tetrahydrocannabinol, THC - Finns kroppseget cannabis: Anandamid 2-AG - Fettlösligt

34 Cannabis Kroppsliga tecken Stora utvidgade pupiller Blodsprängda ögon Hängande ögonlock Hastig puls Höjt blodtryck Muntorrhet Illamående med uppkastningar Psykiska effekter Förstärkta syn, ljud och känselintryck Försämrade kognitiva funktioner Försämrad balans, finmotorik Ångest, paranoida tankar Hunger Eufori

35 Cannabis - Verkningsmekanism THC/ Kroppseget Cannabis CB1 CB2 - finns till stort antal i hjärnan -ffa i immunsystemet

36 Cannabisreceptorer

37 Hjärnfunktioner Omdöme Vilja Rörelse Sensorik Syn Motivation Belöning Minne Koordination Jenny Häggkvist - Hjärnans Belöningssystem

38 Förstärkta syn, ljud och känselintryck Cannabis Försämrade kognitiva funktioner Koncentrationssvårigheter Splittrad tankeverksamhet Korttidsminne Uppmäksamhet Inlärning Problemlösning Tidsuppfattning Eufori Ångest, paranoida tankar Försämrad balans, finmotorik

39 Cannabis Långtidseffekter Beroende Försämrat närminne och inlärningssvårigheter Koncentrationssvårigheter Skador på lungorna kan ge kroniskt luftvägskatarr Likgiltighet & Depression Reproduktionsförmåga Självmordsrisk Huvudvärk, illamående och yrsel Minskad testosteron- och spermieproduktion Abstinens Irritabilitet Tremor/skakningar Trötthet Förvirring Sömnsvårigheter

40 Centralstimulantia Ämnen som ökar den psykiska energin och aktiviteten samt minskar hunger, trötthet och sömnighet Kokain Amfetamin/Met-amfetamin Khat Ecstasy

41 Centralstimulerande medel Kroppsliga tecken Rastlöst uppträdande Förhöjd aktivitet och minskad trötthet Vidgade pupiller puls och blodtryck Minskad aptit/hungerkänsla Muntorrhet Psykiska tecken Upprymdhet & Eufori Ökat självförtroende Pratsamhet Flyktig tankeverksamhet Osammanhängande tal Försämrad koordinationsförmåga Oro & ångest Hallucinationer

42 Centralstimulantia Verkningsmekanism Kokain Blockerar återupptaget av dopamin Amfetamin Blockerar återupptaget av dopamin Blockerar nedbrytning av dopamin Frisätter utan elektrisk impuls

43 Normal Kokain

44 Amfetamin Amfetami ndopamin Amfetamin 3 mekanismer Återuppta g Enzym Frisätter utan elektrisk impuls Blockerar återupptaget av dopamin Blockerar nedbrytning av dopamin

45 Centralstimulantia Långtidseffekter Tolerans till eufori Irritabilitet & Aggressivitet Pundning Oberäknelig (känslor) Sexuellt ointresse samt impotens Vanföreställningssymptom Psykos Ångest Hjärtinfarkt med hjärtstillestånd som följd av att blodkärlen drar ihop sig i kombination med ökad hjärtfrekvens Skador på slemhinnor och vävnader i näshåla Abstinens Inga kroppsliga symptom Utmattning Sömnstörning Ökad aptit Motorisk hämning Depression, Ångest

46 Opiater - Naturliga - från opium vallmon Opium Morfin Kodein - Syntetiska Heroin Metadon

47 Opiater Kroppsliga tecken Sammandragna små pupiller (knappnålsstora) med stirrande blick Hängande ögonlock Svårigheter att stå på benen (kraftig ihopsjunkenhet) Illamående och kräkningar Långsam puls och sänkt blodtryck Andningsdämpande kan leda till andningsförlamning som är livshotande Psykiska tecken Eufori med häftigt lyckorus och välbefinnande Bedövning nedsatt smärtkänslighet Känsla av inkapsling och oberörbarhet Försämrad tids- och avståndsbedömning Likgiltighet eller sömnighet vid kraftig påverkan medvetslöshet Sluddrande tal och långsam motorik Kontaktsvårigheter

48 Opiater Verkningsmekanism Binder till opiatreceptorer framför allt My-receptorn (μ) på GABA nervceller. Detta minskar GABA som i sin tur då ej kan hämma dopaminfrisättningen

49 Opiater och Belöningssystemet N. ACC VTA My DA + X GABA interneuron dopamin neuron

50 Opiater Långtidseffekter Impotens och sexuellt ointresse Viktminskning Förstoppning Nedsatt immunförsvar 10-15ggr överdödlighet hos heroinister jmf normalbefolkningen Abstinens Influensaliknande symptom, muskelvärk, svettningar, feber, rinnande näsa Diarré Kräkningar, illamående Nedstämdhet Abstinensbehandling i sluten vård 5-7 dagar

51 Adapted from Kreek et al Nature Neuroscience 2005

52 Genetiska faktorer Typ 2 alkoholism My opioid receptor hos heroinmissbrukare Miljöfaktorer Sociala interaktioner Familj Föräldrar som missbrukar Utsatt för våld/sexuellt utnyttjande Stress Interaktion mellan genetik och miljö!

53 Initialt drogtagande Genetiska faktorer Miljöfaktorer Stress Drogens effekt Tvångsmässigt drogtagande Beroende Drogfrihet Återfall Långvarig drogfrihet Tillfrisknande?

54 Dopaminreceptornivåer hos friska frivilliga Höga Dopaminreceptornivåer Obehag Låga Dopaminreceptornivåer Belöning Skyddande effekt av höga Dopaminreceptornivåer? Adapted from Volkow et al Am. Journal of Psychiatry 1999

55 D2 receptorer & Alkoholintag - Råttor injicerades med specifik vektor (DRD2) i Nuclues Accumbens ökat uttryck av dopaminreceptorer (D2) (ca 50%) Adapted fromthanos et al, Journal of Neurochemistry 78 (5),

56 Ökat antal D2 receptorer Alkoholdrickande Adapted fromthanos et al, Journal of Neurochemistry 78 (5),

57 Initialt drogtagande Genetiska faktorer Miljöfaktorer Stress Drogens effekt Tvångsmässigt drogtagande Beroende Drogfrihet Återfall Långvarig drogfrihet Tillfrisknande?

58 PET studie på apor Första 1½ åren individuellt boende Sattes ihop 4&4 i burar i 3 månader Morgan et al 2002 Nature Neuroscience

59 Dopaminreceptornivåer Morgan et al 2002 Nature Neuroscience Jenny Häggkvist 5(2) p

60 Vit: Dominanta apor Svart: Underordnade apor Morgan et al 2002 Nature Neuroscience

61 BEROENDE ÄR ETT MULTIFAKTORELLT PROBLEM BAKGRUND TIDIGARE ERFARENHETER FÖRVÄNTNINGAR INLÄRNING DROGER BIOLOGI GENETIK KÖN ÅLDER BEROENDE MILJÖ SOCIALA INTERAKTIONER FAMILJ STRESS

62 Sammanfattning Beroende är ett multifaktoriellt problem många faktorer påverkar ett ev. utvecklande av problemet Dopaminreceptorer är viktiga för den belönande effekten av droger kan påverkas av miljön

ADHD och beroendetillstånd Diagnos och behandling

ADHD och beroendetillstånd Diagnos och behandling ADHD och beroendetillstånd Diagnos och behandling Anders, Med dr, Leg Psykoterapeut Riddargatan 1 (Beroendecentrum Stockholm) Centrum för Psykiatriforskning och Utbildning (CPFU) Karolinska Institutet

Läs mer

Samtliga uppgifter är hämtade från drugsmart.se och can.se

Samtliga uppgifter är hämtade från drugsmart.se och can.se Samtliga uppgifter är hämtade från drugsmart.se och can.se CANNABIS I cannabis finns kemiska ämnen - cannabinoider - som framkallar berusning. Den viktigaste cannabinoiden är en form av tetrahydrocannabinol,

Läs mer

Godkänd av: Ing-Marie Knutsson verksamhetschef Allmänmedicin. Giltighetstid: 2010-01-01 dock längst t o m 2012-12-31

Godkänd av: Ing-Marie Knutsson verksamhetschef Allmänmedicin. Giltighetstid: 2010-01-01 dock längst t o m 2012-12-31 Vårdprogram I :C:611(39) Handlingsguide för stöd åt gravida kvinnor och missbruk Barnhälsovården Barn- och ungdomsmedicin Kvinnosjukvården Mödrahälsovården Godkänd av: Ing-Marie Knutsson verksamhetschef

Läs mer

Insamlingsstiftelsen Choice 2014. Insamlingsstiftelsen Choice Artillerigatan 6 114 51 Stockholm

Insamlingsstiftelsen Choice 2014. Insamlingsstiftelsen Choice Artillerigatan 6 114 51 Stockholm Insamlingsstiftelsen Choice är en ideell, politiskt- och religiöst obunden organisation som grundades i januari 2010. Stiftelsens vision är ett samhälle där alla ungdomar har en god hälsa och en bra start

Läs mer

Dopamin, serotonin och endorfiner påverkar humör, känslor och kan skapa beroende

Dopamin, serotonin och endorfiner påverkar humör, känslor och kan skapa beroende Dopamin, serotonin och endorfiner påverkar humör, känslor och kan skapa beroende Jeanette Eldestål Independent Project in Biology Självständigt arbete i biologi, 15 hp, höstterminen 2010 Institutionen

Läs mer

OM DROGER Alkohol Narkotika Dopning Tobak

OM DROGER Alkohol Narkotika Dopning Tobak OM DROGER Alkohol Narkotika Dopning Tobak En handbok till dig som förälder 1 1 Förord Alla vi som är vuxna måste hjälpas åt för att påverka ungdomarnas attityder och värderingar till droger. Som förälder

Läs mer

Publikationer i serien RPS RAPPORT 1987 1995

Publikationer i serien RPS RAPPORT 1987 1995 RPS RAPPORT 1995:7 Publikationer i serien RPS RAPPORT 1987 1995 RPS RAPPORT 1987 1. Enkätundersökning av kvarterspoliser (Polisbyrå I) 2. Utvärdering av persondatorer (Databyrån) 3. Åtgärder mot bilbrotten

Läs mer

Drogfria tonåringar? Ja, självklart! En broschyr för föräldrar om droger

Drogfria tonåringar? Ja, självklart! En broschyr för föräldrar om droger Drogfria tonåringar? Ja, självklart! En broschyr för föräldrar om droger Föräldratips att tänka på 1. Bry dig om ditt barn och ge ditt barn tid. 2. Stärk barnets självkänsla. 3. Sätt gränser, gör överenskommelser

Läs mer

Ansvarsfull alkoholservering. Ett utbildningsmaterial

Ansvarsfull alkoholservering. Ett utbildningsmaterial Ansvarsfull alkoholservering Ett utbildningsmaterial Ansvarsfull alkoholservering Ett utbildningsmaterial Denna titel kan beställas från: Folkhälsomyndighetens publikationsservice, e-post: publikationsservice@folkhalsomyndigheten.se.

Läs mer

Efter hjärnskakning: Hur kan man själv påverka läkningsprocessen?

Efter hjärnskakning: Hur kan man själv påverka läkningsprocessen? Sköt om dig oc Efter hjärnskakning: Många som fått en hjärnskakning upplever att tiden efter inte riktigt fungerar som innan. Detta kan leda till funderingar och oro. I Sörmland finns ett vårdprogram för

Läs mer

Särö Golf Club. Policydokument. Idrotts- och hälsocertifiering

Särö Golf Club. Policydokument. Idrotts- och hälsocertifiering Särö Golf Club Policydokument Idrotts- och hälsocertifiering 10/20/2011 Särö Golf Clubs ungdomspolicy 4 Mål 4 Strategi 4 Spelarna 4 Till ledarna 4 Till föräldrarna 5 Idrotts- och hälsocertifiering 5 Idrotts-

Läs mer

Vad Socialstyrelsen inte vill att vi ska veta om centralstimulantia

Vad Socialstyrelsen inte vill att vi ska veta om centralstimulantia Vad Socialstyrelsen inte vill att vi ska veta om centralstimulantia Harald Blomberg Cupiditas Discendi AB Varning till läsaren Centralstimulerande medel som amfetamin eller Ritalin är farliga att ta, speciellt

Läs mer

En Guide. för Dig som vill sluta med Hasch och Marijuana. Rådgivningsbyrån i narkotikafrågor. Lund

En Guide. för Dig som vill sluta med Hasch och Marijuana. Rådgivningsbyrån i narkotikafrågor. Lund En Guide för Dig som vill sluta med Hasch och Marijuana Rådgivningsbyrån i narkotikafrågor Lund Rådgivningsbyrån i narkotikafrågor Psykiatriska kliniken Bara vägen 1, S-221 85 Lund, Sverige Tel 046-17

Läs mer

Spelmissbruk. - En kvalitativ studie av terapeuters syn på spelmissbruk. Alexandra Klemets Camilla Storfors

Spelmissbruk. - En kvalitativ studie av terapeuters syn på spelmissbruk. Alexandra Klemets Camilla Storfors Spelmissbruk - En kvalitativ studie av terapeuters syn på spelmissbruk Alexandra Klemets Camilla Storfors Examensarbete för Socionom (YH)-examen Utbildningsprogrammet för det sociala området Vasa och 2013

Läs mer

Blir man sjuk av stress?

Blir man sjuk av stress? Blir man sjuk av stress? Om utmattning och återhämtning ISM Institutet för stressmedicin Vad är stress? Olika områden inom vetenskapen definierar stress på olika sätt. Definitionen skiljer sig exempelvis

Läs mer

Tourette syndrom. Symtom, samsjuklighet & behandling. Kenneth Nilsson & Henrik Pelling

Tourette syndrom. Symtom, samsjuklighet & behandling. Kenneth Nilsson & Henrik Pelling Tourette syndrom Symtom, samsjuklighet & behandling TS Kenneth Nilsson & Henrik Pelling 1999 Nilsson, Kenneth & Pelling, Henrik. Tourette syndrom. Symtom, samsjuklighet & behandling. Utskrift för personligt

Läs mer

Cannabisanvändning bland ungdomar

Cannabisanvändning bland ungdomar Cannabisanvändning bland ungdomar En sammanställning av forskning för en kunskapsbaserad prevention Torbjörn Forkby Solveig Olausson Russell Turner Rapport 1:2013 1 Rapport 2013:04 2 Cannabisanvändning

Läs mer

DEMENS OCH BEMÖTANDE

DEMENS OCH BEMÖTANDE DEMENS OCH BEMÖTANDE All glömska är inte demens Det händer oss alla ibland att vi inte tycker om den bild vi ser av oss själva i spegeln. Ansiktsdragen har blivit slappare och huden rynkigare. Men det

Läs mer

GHB två FoU-arbeten. genomförda av medarbetare som deltagit i cirklar vid FoU i Väst/GR. Flickor och GHB. En fältstudie

GHB två FoU-arbeten. genomförda av medarbetare som deltagit i cirklar vid FoU i Väst/GR. Flickor och GHB. En fältstudie genomförda av medarbetare som deltagit i cirklar vid FoU i Väst/GR GHB en kemisk drog. Varför väljer en viss grupp unga män GHB som sin huvuddrog? Kicki Persson Utdrag ur Man måste förmedla hopp och visa

Läs mer

Klinisk handbok 2012. Alkohol. Riskbruk, missbruk, beroende Ett beslutsstöd vid utredning och behandling

Klinisk handbok 2012. Alkohol. Riskbruk, missbruk, beroende Ett beslutsstöd vid utredning och behandling Klinisk handbok 2012 Alkohol Riskbruk, missbruk, beroende Ett beslutsstöd vid utredning och behandling Tobias Eriksson Chefsöverläkare Beroende & Neuropsykiatri Innehåll Detta koncentrerade kompendium

Läs mer

Välkommen till modul 1 i internetbehandlingen för paniksyndrom!

Välkommen till modul 1 i internetbehandlingen för paniksyndrom! Välkommen till modul 1 i internetbehandlingen för paniksyndrom! Modul 1 fungerar som en introduktion och översikt till hela behandlingsprogrammet. Samtidigt är temat för modul 1 vad paniksyndrom egentligen

Läs mer

Cannabis. påverkan. och. Thomas Lundqvist 2012

Cannabis. påverkan. och. Thomas Lundqvist 2012 Om Cannabis och påverkan 1 Thomas Lundqvist 2012 Författaren Thomas Lundqvist är leg. Psykolog och docent i psykologi. Han är verksam vid Rådgivningsbyrån i narkotikafrågor i Lund Psykiatri Skåne. Det

Läs mer

Användning av opioider vid långvarig icke-cancerrelaterad smärta

Användning av opioider vid långvarig icke-cancerrelaterad smärta Inledning Långvarig användning av starka opioider är framför allt indicerad vid behandling av svår smärta vid cancerrelaterade smärttillstånd. I vilken utsträckning starka opioider skall användas vid andra

Läs mer

Sockerbomben i din hjärna Bli fri från ditt sockerberoende

Sockerbomben i din hjärna Bli fri från ditt sockerberoende bitten jonsson & pia nordström Sockerbomben i din hjärna Bli fri från ditt sockerberoende Optimal Förlag k a p i t e l 6 Sockrets effekter på kroppen Våra kostvanor skapar stress. Redan som små äter vi

Läs mer

Introduktion. och att det vid resor kan vara krångligt. Men med läkemedlet Metadon får man möjlighet att bygga upp sitt liv utan heroin.

Introduktion. och att det vid resor kan vara krångligt. Men med läkemedlet Metadon får man möjlighet att bygga upp sitt liv utan heroin. Metadonhandboken Metadonhandboken Harm Reduction Skadereducering har humanistisk värdegrund: Brukarens val att använda narkotika accepteras som en realitet. Inget moraliskt omdöme fälls, varken i syfte

Läs mer

Palliativ vård vid demenssjukdomar

Palliativ vård vid demenssjukdomar Palliativ vård vid demenssjukdomar 131010 Palliativ vård vid demenssjukdomar Kajsa Båkman Silviasjuksköterska Vårdlärare Stiftelsen Silviahemmet www.silviahemmet.se 09.15 10.30 Palliativ vård vid livets

Läs mer

Subutexbehandling, för- och nackdelar

Subutexbehandling, för- och nackdelar Polisutbildningen vid Umeå universitet Moment 4:3, Fördjupningsarbete Höstterminen, 2007 Rapport nr. 435 Subutexbehandling, för- och nackdelar Thomas Johansson Henrik Karlsson Abstract Subutex används

Läs mer

FLER DRICKER MER Allt fler människor dricker alkohol regelbundet, och i större mängd än tidigare.

FLER DRICKER MER Allt fler människor dricker alkohol regelbundet, och i större mängd än tidigare. FLER DRICKER MER Allt fler människor dricker alkohol regelbundet, och i större mängd än tidigare. Ungefär en miljon människor i Sverige har alkoholvanor som medför en ökad risk för ett stort antal hälsoproblem

Läs mer

Tourette syndrom Symtom, samsjuklighet och behandling

Tourette syndrom Symtom, samsjuklighet och behandling Tourette syndrom Symtom, samsjuklighet och behandling Kenneth Nilsson & Henrik Pelling 1999, 2004 Nilsson, Kenneth & Pelling, Henrik Tourette syndrom (2:a upplagan) Kopiering för personligt bruk tillåten.

Läs mer

Reaktioner på klimakteriet. Smärta, oro, depression, sömnproblem, humörsvängningar

Reaktioner på klimakteriet. Smärta, oro, depression, sömnproblem, humörsvängningar Reaktioner på klimakteriet Smärta, oro, depression, sömnproblem, humörsvängningar Vem är jag? Och vad har det för betydelse? Och vad är det vi ska prata om? Klimakteriet Halsfluss Hjärtsvikt Alzheimers

Läs mer