BEHANDLING AV DROG- ALKOHOLBEROENDE. Mats Fridell SKL & Lund University & Linné university

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BEHANDLING AV DROG- ALKOHOLBEROENDE. Mats Fridell SKL & Lund University & Linné university 2011-11-16"

Transkript

1 BEHANDLING AV DROG- ALKOHOLBEROENDE Mats Fridell SKL & Lund University & Linné university

2 GRUNDLÄGGANDE KARAKTERISTIKA 1. FOKUS PÅ KÄRNPROBLEMET MISSBRUK 2. HÖG GRAD AV STRUKTUR I PROGRAMMET 3. TILLRÄCKLIGT LÅNG TID FÖR EFFEKT - (EJ < 3 MÅN) 4. FOKUS BÅDE PÅ PSYKISK STÖRNING OCH MISSBRUK 2

3 VAD ÄR STRUKTUR En kvalitetsfaktor MANUALER: Noggrann beskrivning av vad behandlaren gör under varje fas i ett behandlingsförlopp. Operationell definition men det finns alltid behov av merkunskap kring varje patientgrupp. KRITIK: Projekt inom kriminalvård kort utbildn ENTUSIASM ENGAGEMANG: Ofta det som gör att nya behandlingar lyckas bättre inledningsvis än i det långa loppet. Att ex hålla ut är avgörande i missbruksbehandling. ORGANISATIONSFAKTORER: Ledarskap, kunskaper, tydlighet kring ramar, regler, normer, delegering, stöd, tillsyn, kontroll Förutsägbarhet 3

4 Skadereduktion (harm-reduction) inom narkotikaområdet Sprutbytesprogram Heptatiter (B & C), andra smittsamma sjukdomar och HIV-infektion

5 FARMAKOLOGISKA BEHANDLINGSMETODER VID DROGBEROENDE 5

6 Tabell 3. Rekommendationer för behandling av personer med narkotikaproblem Målgrupper och intervention/åtgärd Effekt Evidens för effekt Ekonomisk bedömning Klienter och patienter med missbruk eller beroende av cannabis. Behandlingen ska inriktas på: Omedelbar avhållsamhet med regelbundna Drogfrihet Evidensgrad 2 Minskade kostnader för övervakade urinprov samhället störningar i kognitiva funktioner. Förbättrad Socialstyrelsens bedömni kognitiv förmåga. Klienter och patienter med långvarigt missbruk och beroende av opiater. Läkemedlen metadon och subutex i kom- Minskad Evidensgrad 1 Särskild information finns i bination med psykosocial behandling narkanvänd SOSFS 2004:8 enligt föreskrifter SOSFS 2004:8. Minskad dödlighet Social funktion Klienter och patienter med missbruk och beroende av kokain Läkemedlet disulfiram (antabus). Minskad an- Evidensgrad 2 Ej bedömbar vändn av kokain Klienter och patienter med missbruk och beroende av amfetamin (Naltrexone) Ej rekommenderat i nuläget Klienter och patienter med missbruk och beroende av amfetamin hallucinogener 6

7 Metadon: nedtrappning och inställning gradvis upptrappning till mg högre dos ger ingen tilläggseffekt men ökar risk för sidomissbruk. Avgiftning och underhållsbeh. Buprenorphine (Subutex), nedtrappning och inställning till 16 mg/dygn. Högre dos ger ej tilläggseffekter. Mindre risk för förgiftning än med metadon. Ej avgiftning men underhållsbehandling. SUBOXON: Innehåller både partiell agonist och antagonist (blockad).

8 PROBLEM METADON: Kan missbrukas. Sidomissbruk vanligt. SUBUTEX: Kan missbrukas om det injiceras. SUBUXON: fullständig blockad STRUKTUR v s DÖDLIGHET

9 Gruppen alkoholproblematiker så mycket större och olika sammansatt 9

10 Alkohol - Viktigt att beakta i behandling Förväntningar kring alkohol : (Marlatt 1964) - vällust, självsäkerhet, sex, avslappning, stå på sig Komplexa sbd med kultur aggressivitet, beteenden Biologiska effekter - hjärnas belöningscentra aktiveras, tolerans, kontrollförlust,sug, abstinens, system nedregleras Person och livssituation - arv (40-60%), uppväxt, nära relationer, nätverk, andra problem 10

11

12

13 PSYKOSOCIALA OCH PSYKOLOGISKA ANSATSER

14 Första linjens interventioner Kort rådgivning (brief interventions) 1) Patienter inom psykiatrin som har riskfylld alkoholkonsumtion 2) Klienter inom socialtjänsten som har riskfylld alkoholkonsumtion 3) Patienter inom hälso- och sjukvård som har riskfylld alkoholkonsumtion Evidensgrad 1 (1) till 3, samt beprövad erfarenhet

15 Skadereduktion Ser man problem där barnen far illa, partners o s v

16 PSYKOSOCIAL (Psykologisk) BEHANDLING Alkohol och droger

17

18 Psykosocial behandling av narkotikaproblem 18

19 Matchning vilken metod, omfattning till vilken patient I I? - Patienten, klienten bör ges möjlighet välja - Vetenskaplig stöd att matcha: behandlingsintensitet - missbrukets svårighet - svårare beroende: mer behandling större effekt - sluten vård bättre än öppen vård - mindre svårt beroende: lite behandling samma effekt som mer behandling 19

20 Ex. på matchning: Minnesotabehandling - Minnesotabehandling i välstrukturerade behandlingsprogram - manualbeskrivning - Nämndemansgården (2001; 2002) 4 års följning: 44% helnyktra, 20% kontrollerat drickande vid enstaka tillfällen-completers Ca 55% beräknat på Intent-To-Treat - Provita (42%) - Strukturerade öppenvårdsprogram (Se Andreásson och Öjehagen i SBU (2001) - Ej enbart AA - Konwalski & Shadish

21 Individanpassa behandling, insatser för andra problem utöver beroendet Samordnad planering vid - Psykisk sjukdom, - Personlighetsstörning - Somatisk sjukdom - Sociala problem 21

22 SOCIALSTYRELSEN: VILKA METODER GICK VI IGENOM 2005 fann vi ca utvärderingar och av dessa var ngt över 200 RCT-studier av korttidstyp Beteendeterapi Community reinforcement Institutionsbehandling Motivational Interviewing Kognitiv beteendeterapier Contingensförstärkning Case management Counseling (rådgivning) Familjeterapi Dynamisk terapi Andra 22

23 SLUTSATSER 1. Amfetamin och kokain förefaller svara enbart på beteendeterapeutiska eller kognitivt beteendeterapeutiska interventioner, men frågan är om KBT eller dynamisk terapi alls har effekt. 2. Både KBT och dynamisk terapi har effekt på opiatanvändning och kvarstannande tillsammans med metadon, men det finns också effekter med antagonistbehandling (6 RCT) och utan samtidigt farmakologisk behandling (8 RCT). 3. Vid Cannabismissbruk finns belagt att familjeterapi har effekt liksom kognitivt orienterade modeller. 4. Ingen enskild psykosocial metod är överlägsen någon annan 5. Effekter på kriminellt beteende vid missbruk är låga 6. Saknas studier om effekter på missbruk av nya preparat 23

24 VIKTIGT ATT BEAKTA OLIKA METODER HAR EFFEKTER I OLIKA FASER AV BEHANDLINGSFÖRLOPPET A) En del KBT-metoder liksom andra terapimetoder har seneffekter B) Kontingensträning har effekt under behandling 24

25 Figur 27. Effekter av psykosociala behandlingsinsatser vid opiatberoende/missbruk för studier där experimentinterventionen är ngn typ av KBT mätt vid tre olika effektberäkningspunkter (16 studier, n=830 patienter). K1=11, n=1.582, 25

26 Figur 28. Effekter av psykosociala behandlingsinsatser vid opiatberoende/missbruk för studier där experimentinterventionen är ngn typ av Contingency Management mätt vid tre olika tidpunkter. K1=33, n=2.279, K2=5, n=509, K3=2, n=303). 26

27 EFFEKTER PÅ KRIMINELLT BETEENDE Av 51 RCT-studier med utfall i kriminellt beteende kunde 22 analyseras i meta-analys (n=2.601) 27

28 Medianeffektstorleken för de 22 studierna med utfall i kriminellt beteendet är bara d= 0,08 vilket motsvarar en mycket liten effekt. [ Diagram 3. Det viktade medelvärdet för tre tidsindelningar av de de 22 RCT-studierna: 0 = slutet av behandlingen, 1= 0-6 mån., 2 = 7 och fler månader ( Fridell & Hesse, BRÅ 2005) 28

29 JÄMFÖRELSE MED KRIMINALVÅRD England (2003) 600 miljoner pund/år för att minska återfallen med 5% Kriminalvården i Sverige Satsningen på Kognitiva Beteendeterapeutiska program Bästa programmen ca 10-12% effekt ger en besparing på ca kr/individ 29

30 LOVANDE Behandling som är upplagt som obrutna kedjor från t ex. institutionsvård med fortsatt vård i öppna former (Holloway, Bennett & Farrington 2006; OR=2,5). (Fridell & Hesse 2006, d =.09). 30

31 SLUTSATSER Ingen enskild psykosocial behandlingsmetod är överlägsen någon annan jämförbarbehandlingsmodell (av de som prövats) 31

32 MIN STÖRSTA INVÄNDNING Att man mycket sällan har bedömt patienternas psykiska problem på ett adekvat sätt 32

33 OCH TROTS ALL KUNSKAP Svårt att som behandlare predicera vem eller vilka som det kommer att gå bra eller dåligt för. 33

34 OCH SIST MEN INTE MINST Behandlingsmetoden svarar för 8 till 12% av den förklarade variansen MEDAN patientfaktorer, missbruksmönster, & den terapeutiska alliansen betyder mer 34

35 SLUT

Samsjuklighet vid substansberoende Vad vet vi?

Samsjuklighet vid substansberoende Vad vet vi? Samsjuklighet vid substansberoende Vad vet vi? Mats Fridell Lillehammer den 4 maj 2009 Lund University, Department of Psychology 1 DEFINITION AV SAMSJUKLIGHET Patienter, klienter med psykisk sjukdom, personlighetsstörning

Läs mer

Nationella Riktlinjer Konferens Draken Göteborg 16 okt 2009 Utbildningsdel 5, Kapitel 8

Nationella Riktlinjer Konferens Draken Göteborg 16 okt 2009 Utbildningsdel 5, Kapitel 8 Nationella Riktlinjer Konferens Draken Göteborg 16 okt 2009 Utbildningsdel 5, Kapitel 8 Missbruk och beroende och samtidig psykiatrisk sjukdom (samsjuklighet) Kapitel 5 Föreläsare professor Agneta Öjehagen

Läs mer

Aktuell forskning om verksam missbrukarvård En konferens anordnad av SiS i september 2004

Aktuell forskning om verksam missbrukarvård En konferens anordnad av SiS i september 2004 Allmän SiS-rapport 2004:11 Aktuell forskning om verksam missbrukarvård En konferens anordnad av SiS i september 2004 Av Jessica Rydén ISSN 1404-2584 Förord Statens institutionsstyrelse (SiS) har funnits

Läs mer

Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård

Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård Vägledning för socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens verksamhet för personer med missbruks- och beroendeproblem Socialstyrelsen klassificerar

Läs mer

Regionalt Vårdprogram

Regionalt Vårdprogram Medicinskt programarbete Regionalt Vårdprogram Alkoholproblem Stockholms läns landsting 2007 Regionalt Vårdprogram Alkoholproblem Rapporten är framtagen av Johan Franck Utgåva 2, ISBN 91-85211-46-X (Reviderad

Läs mer

Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende. Slutsatser och förslag

Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende. Slutsatser och förslag Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende Slutsatser och förslag Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer

Läs mer

Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård preliminär version

Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård preliminär version Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård preliminär version Vad är Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg? Vad är nationella riktlinjer? Stöd vid fördelning av resurser

Läs mer

Principer för behandling av drogberoende

Principer för behandling av drogberoende Allmän SiS-rapport 2004:8 Principer för behandling av drogberoende En forskningsbaserad vägledning ISSN 1404-2584 SiS förord En viktig uppgift för SiS är att följa forskning och utveckling inom missbrukarvården.

Läs mer

SN-DD:s årsmöte, 10 års jubileum 2012

SN-DD:s årsmöte, 10 års jubileum 2012 SN-DD:s årsmöte, 10 års jubileum 2012 Efter psykiatrireformen nationell och internationell utblick Agneta Öjehagen Lunds universitet Presentation Tillbakablick: - Några ex. kända prevalens- och behandlingsstudier

Läs mer

Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården

Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården 1 FÖRORD Tror du att du har ett beroende? Läs det här! Den här skriften vänder sig till dig som vill sluta använda droger eller beroendeframkallande läkemedel.

Läs mer

Frågor och svar om Rehabiliteringsgarantin 2015

Frågor och svar om Rehabiliteringsgarantin 2015 2014-12-08 Avdelningen för vård och omsorg Anna Östbom, Frågor och svar om Rehabiliteringsgarantin 2015 1. Vad är intentionerna med rehabiliteringsgarantin? Det primära målet med rehabiliteringsgarantin

Läs mer

Uppföljning av projektet Evidensbaserad missbruksvård i Upplands Väsby kommun

Uppföljning av projektet Evidensbaserad missbruksvård i Upplands Väsby kommun Uppföljning av projektet Evidensbaserad missbruksvård i Upplands Väsby kommun Utvärderingsrapport augusti 2009 2 Innehållsförteckning Förord 5 1. Inledning/bakgrund 7 2. Syfte 7 3. Metod och genomförande

Läs mer

Nationella Riktlinjer

Nationella Riktlinjer Nationella Riktlinjer KOMPETENSSTÖDJARUTBILDNING TJÖRN 2-3 Juni 2009 R I S GIR Riktlinjer I Samverkan Västra Götaland Av: Alf Midholm & Kia Benroth Göteborgs Implementering av Riktlinjer KOMPETENSSTÖDJARUTBILDNING

Läs mer

Subutex-behandling i Sverige en första beskrivning

Subutex-behandling i Sverige en första beskrivning ANDERS ROMELSJÖ ÖVERSIKT Subutex-behandling i Sverige en första beskrivning Historisk översikt Metadonbehandling av personer med intravenöst opiatmissbruk startade i Sverige redan 1966 vid forskningskliniken

Läs mer

Femårsuppföljning. Kvinnor vårdade vid Lundens ungdomshem och LVM-hem. Mats Fridell Johan Billsten Iréne Jansson Rickard Amylon

Femårsuppföljning. Kvinnor vårdade vid Lundens ungdomshem och LVM-hem. Mats Fridell Johan Billsten Iréne Jansson Rickard Amylon Femårsuppföljning Kvinnor vårdade vid Lundens ungdomshem och LVM-hem Mats Fridell Johan Billsten Iréne Jansson Rickard Amylon F o r s k n i n g s r a p p o r t n r 1 2009 FOU Författarpresentationer Mats

Läs mer

Barn och unga i familjer med missbruk. Vägledning för socialtjänsten och andra aktörer

Barn och unga i familjer med missbruk. Vägledning för socialtjänsten och andra aktörer Barn och unga i familjer med missbruk Vägledning för socialtjänsten och andra aktörer ISBN 978-91-86301-74-3 Artikelnr 2009-12-15 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto Camilla Cherry/Scanpix Sättning

Läs mer

ADHD och beroendetillstånd Diagnos och behandling

ADHD och beroendetillstånd Diagnos och behandling ADHD och beroendetillstånd Diagnos och behandling Anders, Med dr, Leg Psykoterapeut Riddargatan 1 (Beroendecentrum Stockholm) Centrum för Psykiatriforskning och Utbildning (CPFU) Karolinska Institutet

Läs mer

Subutexbehandling, för- och nackdelar

Subutexbehandling, för- och nackdelar Polisutbildningen vid Umeå universitet Moment 4:3, Fördjupningsarbete Höstterminen, 2007 Rapport nr. 435 Subutexbehandling, för- och nackdelar Thomas Johansson Henrik Karlsson Abstract Subutex används

Läs mer

Effekter av psykosociala insatser för personer med schizofreni eller bipolär sjukdom

Effekter av psykosociala insatser för personer med schizofreni eller bipolär sjukdom Effekter av psykosociala insatser för personer med schizofreni eller bipolär sjukdom En sammanställning av systematiska översikter Agneta Öjehagen Lars Hansson Mikael Sandlund Carina Gustafsson Gunilla

Läs mer

ADHD - Diagnostik och behandling - Vårdens organisation - Patientens delaktighet

ADHD - Diagnostik och behandling - Vårdens organisation - Patientens delaktighet ADHD - Diagnostik och behandling - Vårdens organisation - Patientens delaktighet En systematisk litteraturöversikt Observera! Alla detaljer i denna rapport har ännu inte helt kontrollerats. Det är därför

Läs mer

Utvärdering. Kunskap till praktik. ett nationellt stöd till implementering av Nationella Riktlinjer för missbruks och beroendevård

Utvärdering. Kunskap till praktik. ett nationellt stöd till implementering av Nationella Riktlinjer för missbruks och beroendevård Utvärdering av Kunskap till praktik ett nationellt stöd till implementering av Nationella Riktlinjer för missbruks och beroendevård Delrapport I 2008-2011 Ett samarbete mellan Lunds universitet och Linneuniversitetet

Läs mer

Brukares erfarenheter av och syn på sin behandling

Brukares erfarenheter av och syn på sin behandling Brukares erfarenheter av och syn på sin behandling En intervjustudie med 411 LARO-patienter i fem städer Torkel Richert och Björn Johnson Institutionen för socialt arbete, Malmö högskola 1 Innehåll 1.

Läs mer

PROJEKT OM STÖD TILL UTVECKLING AV INTEGRERADE VERKSAMHETER INOM PSYKIATRISK ÖPPENVÅRD EN UTVÄRDERING

PROJEKT OM STÖD TILL UTVECKLING AV INTEGRERADE VERKSAMHETER INOM PSYKIATRISK ÖPPENVÅRD EN UTVÄRDERING PROJEKT OM STÖD TILL UTVECKLING AV INTEGRERADE VERKSAMHETER INOM PSYKIATRISK ÖPPENVÅRD EN UTVÄRDERING 1 Förord I en överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och regeringen från maj

Läs mer

Dagordning för den Politiska ledningsgruppen för Kunskap till praktik

Dagordning för den Politiska ledningsgruppen för Kunskap till praktik Utsänd 2011-04-12 Ledamöter i Den politiska ledningsgruppen för Kunskap till praktik Den Politiska ledningsgruppen för Samverkan mot våld Kallelse till sammanträde Plats: Nordkalotten Hotell och konferens

Läs mer

Alkohol riskbruk, missbruk och beroende

Alkohol riskbruk, missbruk och beroende Beroendetillstånd 1109 Alkohol riskbruk, missbruk och beroende Johan Franck, Beroendecentrum Stockholm (BCS), Stockholm Charlotte Hedberg, Centrum för allmänmedicin (CEFAM), Stockholm Inledning De flesta

Läs mer

RSU: s familjehemsguide

RSU: s familjehemsguide 1 RSU: s familjehemsguide 2 Familjehemsguiden A-Ö Att vara familjehem för RSU innebär att ta emot en ung vuxen eller en vuxen människa i sitt hem och ge denne eller denna en naturlig och trygg hemmiljö

Läs mer

Behandling av alkohol- och narkotikaproblem

Behandling av alkohol- och narkotikaproblem Behandling av alkohol- och narkotikaproblem Behandling av alkohol- och narkotikaproblem En evidensbaserad kunskapssammanställning Volym I Augusti 2001 SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering The

Läs mer

BEGREPP OCH ERFARENHETER

BEGREPP OCH ERFARENHETER Tidigt förebyggande och rehabiliterande insatser ska öka när det gäller barn och unga samt vuxna med missbruksproblem - Prioriterat mål för Göteborgs Stad 2012 2014 BEGREPP OCH ERFARENHETER Innehåll Inledning...3

Läs mer

Dom har hjälpt mig djäkligt mycket Utvärdering av ett samverkansprojekt för ungdomar med drogproblematik och psykisk ohälsa

Dom har hjälpt mig djäkligt mycket Utvärdering av ett samverkansprojekt för ungdomar med drogproblematik och psykisk ohälsa Dom har hjälpt mig djäkligt mycket Utvärdering av ett samverkansprojekt för ungdomar med drogproblematik och psykisk ohälsa Rapport 2011:1 Susanne Holmsten Utvecklings- och utredningsfunktionen Dom har

Läs mer