Kallelse till förskolenämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till förskolenämnden"

Transkript

1 FÖRSKOLENÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till förskolenämnden Tid Tisdag den 9 september 2014, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge Ärenden Diarienummer Upprop och val av justerare 1 Godkännande av föredragningslistan 2 Information från förvaltningen 3 Tillsyn av Guldgruvans förskola, föräldrakooperativ FSN-2014/ Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för IUS Fridolin/Furuhöjden FSN-2014/ Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för IUS Fridolin/Fridhem FSN-2014/ Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för IUS Fridolin/Källbrink FSN-2014/ Ansökan om verksamhetsförändring gällande förskolan Riddarborgen FSN-2014/ Information om kön till kommunala förskolor och om förvaltningens pågående arbete för att skapa nya förskoleplatser

2 FÖRSKOLENÄMNDEN KALLELSE SIDA 2 (2) 9 Detaljplan för kvarteret Brandstegen - granskning FSN-2012/ Remiss - Detaljplan Utsälje 1:48 m fl. Samråd FSN-2014/ Remiss - Detaljplan för Vista Skogshöjd - Programsamråd FSN-2014/ Remiss - Avgift för elektroniskt utlämnande av allmän handling FSN-2014/ Remiss - Inriktning för näringslivsutvecklingen i Huddinge kommun FSN-2014/ Remiss - Whistleblower-funktion i kommunen - motion väckt av Marica Lindblad (MP), Olof Olsson (MP), Birgitta Ljung (MP) och Marianne Broman (MP) FSN-2014/ Remiss - Granskning av manuella utbetalningar FSN-2014/ Anmälan av delegationsbeslut 17 Delgivningar till nämnden 18 Övriga frågor Huddinge den 25 augusti 2014 Jelena Drenjanin Ordförande Lena Gammal Sekreterare

3 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA FSN-2014/ (3) HANDLÄGGARE Frunck Dannelöv, Britt-Marie Förskolenämnden Tillsyn av Guldgruvans förskola, föräldrakooperativ Förslag till beslut Nämnden tilldelar Guldgruvans förskola en anmärkning med stöd av 26 kap. 11 Skollagen (2010:800). Sammanfattning Vårdnadshavare med barn på Guldgruvans förskola har till förvaltningen inkommit med en klagomålsanmälan gällande barnsäkerheten på förskolan. Ett tillsynsbesök har genomförts den 11 juni Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att nämnden tilldelar Guldgruvans förskola en anmärkning med stöd av 26 kap. 11 Skollagen (2010:800), enligt följande punkter: 1. För brister gällande dokumentation av klagomål enligt 4 kap. 8 Skollagen (2010:800). 2. För att huvudmannen brustit i att se till att de yngre barnen erbjuds en god miljö enligt 8 kap. 8 Skollagen (2010:800). Där förskolan brustit i att dokumentera de olycksfall och tillbud som framkommit vid tillsynen, för att barnkonsekvensanalyser inte genomförts vid förändringar i verksamheten som haft direkt påverkan på barnens säkerhet samt för att yngre barn lämnats utan tillsyn och farligt lekmaterial påträffats vid tillsyn. Huvudmannen ska till förvaltningen skyndsamt och skriftligen redovisa att åtgärder mot de påtalade bristerna har vidtagits. Beskrivning av ärendet Vårdnadshavare med barn på Guldgruvans förskola inkom per telefon den 11 juni 2014 med klagomål gällande barnsäkerheten. En oanmäld tillsyn genomfördes på förskolan samma dag som anmälan inkom. Anmälan handlade om utemiljön och dess säkerhet. Gården har en brant sluttning där bland annat rep har satts upp för de äldre barnen att leka med. Men även de yngre barnen är där och leker utan tillsyn POSTADRESS Barn- och utbildningsförvaltningen Huddinge BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

4 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA FSN-2014/ (3) enligt vårdnadshavaren/anmälaren. Den branta sluttningen bedöms vid tillsynen som olämplig för de yngre barnen att leka i utan tillsyn. På gården finns det långa plankor som barnen får leka med. Dessa bedöms vid tillsynen som olämpliga för främst de yngre barnen att leka med. Olyckor har inträffat vid lek med dessa plankor enligt vårdnadshavaren/anmälaren. Vårdnadshavaren/anmälaren har även observerat att barnet har lämnats ensamt vid frukostbordet i barnstolen när ansvarig pedagog gått ifrån rummet för att byta blöja på ett annat barn. Förskolan nekar till denna händelse. Att lämna små barn i barnstol utan tillsyn under måltid bedöms av förvaltningen som fara för barnets säkerhet. Åtgärder gällande barnsäkerheten utifrån observationen av gården vid tillsynstillfället handlar om att inte lämna de yngre barnen utan tillsyn i sluttningen, att åtgärda plankorna och att barn inte lämnas ensamma vid frukostbordet eller utan tillsyn i sluttningen. Delar av förskolans gård fotograferas vid tillsynstillfället. Samtal har förts med förskolechefen gällande barnsäkerhet, barnsäkerhetsrond, rutiner kring anmälan av olycksfall och tillbud, rutiner för klagomålshantering, genomförande av barnkonsekvensanalyser vid verksamhetsförändring, samt personalens schematäckning. Skriftliga rutiner för barnsäkerhetsrond, tillbudsanmälan och rutiner för klagomålshantering finns på förskolan. Barnsäkerhetsronder har genomförts och dokumenterats. Dokumentation av klagomål enligt 4 kap. 8 Skollagen (2010:800) finns inte. Dokumentation av olycksfall och tillbud bland barnen på förskolan finns inte. Vid tillsynen kan förskolan inte uppvisa några nedtecknade klagomål eller olycksfall och tillbud sedan starten Barnkonsekvensanalyser har inte genomförts vid verksamhetsförändringar. Huvudmannen ska se till att barnen erbjuds en god miljö enligt 8 kap. 8 Skollagen (2010:800). Förskolan brister i tillsynen av de yngre barnen utifrån bedömning vid tillsynstillfället. Förvaltningens synpunkter Huvudmannen ska till förvaltningen skyndsamt och skriftligen redovisa att åtgärder mot de påtalade bristerna har vidtagits. Om huvudmannen i redovisningen refererar till andra dokument som utarbetats av huvudmannen eller förskolan ska dessa bifogas. Plankorna på gården åtgärdades i juni 2014, vilket redovisades till Barn- och utbildningsförvaltningen av förskolechefen via telefon. Schematäckningen

5 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA FSN-2014/ (3) visar att det finns tillräckligt med personal på plats under hela dagen vilket betyder att barn inte ska behöva lämnas ensamma i barnstol vid matsituationer eller utan tillsyn i sluttningen. Barn- och utbildningsförvaltningen kommer att följa upp att de begärda åtgärderna har utförts. Jukka Kuusisto Utbildningsdirektör Helena Näslund Biträdande utbildningsdirektör Beslutet delges Förskolechef Lena Rolfarth, Huvudman Mattias Norlander, Akten

6 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA FSN-2014/ (2) HANDLÄGGARE Fernum, Cilla Förskolenämnden Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för IUS Fridolin/Furuhöjden Förslag till beslut Nämnden godkänner och ger rätt till bidrag till, att Kristina Westén-Nordberg från och med den 1 oktober 2014 får driva fristående pedagogisk omsorg för 5-7 barn i åldrarna 1-5 år förlagt i sitt hem vid Furuhöjdsvägen 10 B, i Huddinge. (25 kap. 10 skollagen 2010:800). Sammanfattning Kristina Westén-Nordberg ansöker om godkännande och rätt till bidrag för att driva familjedaghemmet IUS Fridolin/Furuhöjden som pedagogisk omsorg för 5-7 barn i åldrarna 1-5 år. Familjedaghemmet kommer att drivas dels i familjens villa, vid Furuhöjdsvägen 10 B Huddinge och dels utomhus eftersom verksamheten är en I Ur och Skur verksamhet. Verksamheten ska bedrivas som enskild firma. Beskrivning av ärendet Ansökan har inkommit till Barn- och utbildningsförvaltningen från Kristina Westén-Nordberg om att från och med 1 oktober 2014 få godkännande och rätt till bidrag för Familjedaghemmet IUS Fridolin/Furuhöjden, att ta emot 5-7 barn i åldrarna 1-5 år. Verksamheten ska drivas som enskild firma och vara förlagd till Kristina Westén-Nordbergs hem vid Furuhöjdsvägen 10 B i Huddinge. Hemmet är helrenoverat och anpassat för att kunna driva pedagogisk omsorg, familjedaghem. I omgivningarna finns tillgång till parker att förlägga verksamheten till under delar av dagen. Kristina Westén-Nordberg planerar att bedriva verksamheten på villans bottenplan. Eftersom verksamheten är en I Ur och Skur verksamhet kommer största delen verksamheten att bedrivas utomhus. I Familjedaghemmet IUS Fridolin/Furuhöjden kommer den reviderade läroplanen för förskolan, Lpfö-98, att vara ett vägledande dokument. Familjedaghemmet kommer även att följa Allmänna råd för familjedaghem och Huddinge kommuns regler och riktlinjer för förskoleverksamhet samt övriga lagar och regler som gäller för verksamheten. POSTADRESS Barn- och utbildningsförvaltningen Huddinge BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

7 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA FSN-2014/ (2) För att kunna tillgodose tillsyn för barnen vid Kristina Westén-Nordbergs eventuella frånvaro, kommer det finnas ett samarbete med familjedaghemmen IUS Fridolin/Källbrink, IUS Fridolin/Fridhem och Fdh Runan. Familjedaghemmen IUS Fridolin/Furuhöjden, IUS Fridolin/Källbrink och IUS Fridolin/Fridhem är i dag verksamma som kommunala familjedaghem i Huddinge kommun. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen har tagit del av ansökan och genomfört tillsyn i hemmet samt tagit referenser. Hemmet är anpassat för att kunna driva pedagogisk omsorg, familjedaghem. I omgivningarna finns tillgång till grönområden och parker att förlägga verksamheten till under delar av dagen. Kristina Westén-Nordberg är utbildad barnskötare och har ledarutbildning inom Friluftsfrämjandet och I Ur och Skur samt Civilförsvarets Hitta Vilse och är medveten om de lagar och bestämmelser som gäller för verksamheten. Förvaltningen bedömer att Kristina Westén-Nordberg, Familjedaghemmet IUS Fridolin/Furuhöjden, vid Furuhöjdsvägen 10 B i Huddinge uppfyller kraven för godkännande och därmed rätt till bidrag för att driva pedagogisk omsorg, familjedaghem för 5-7 barn i åldrarna 1-5 år enligt 25 kap. 10 skollagen från och med den 1 oktober Jukka Kuusisto Utbildningsdirektör Helena Näslund Biträdande utbildningsdirektör Bilagor Ansökningshandlingar Beslutet delges Kristina Westén-Nordberg, Akten

8 [SJ HUDDINGE KOMMUN BARN-OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE A TIANORDNA FRISTAENDE VERKSAMHET SIDA 1 (1) Undertecknad papperskopia skickas till: Huddinge kommun Barn och utbildningsförvaltningen Kvalitetsavdelningen Britt-Marie Frunek Dannelöv Huddinge 2 kap. 8 Skol/agen Huvudmannen ansvarar för att utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna i denna lag, föreskrifler som har meddelats med stöd av lagen och de bestämmelser för utbildningen som kan finnas i andra författningar. 25 kap. 2 Skollagen Pedagogisk omsorg är en verksamhet som ska stimulera barns utveckling och lärande. Förskolans läroplan ska vara vägledande för pedagogisk omsorg. Ansökan ska följa kommunens godkännande och rätt till bidrag och göras i god lid innan verksamheten beräknas starta. Efter att komplett ansökan inkommil till förvaltningen är förvaltningens strävan att utredningstiden ska vara högst4 månader. Uppgifterna i ansökan är offenhiga. av verks. Jag är medveten om mina skyldigheter utifrån skollagen och kommunens riktlinjer. Detta garanterar jag med min underskrift.!il l'l.., Underskrift och Personuppgiftslagen Datum \l( os os Namnteckn~k ;Y~_ ;V<?i,//1 '"'';r Namnförtydligande J: v/ s.f;,., et /lf)es/ ~- A!w-cl6er:4 ~u.~..._ POSTADRESS BESÖKSAORESS Barn- och utbildningsfarvaltningen Kvalitetsavdelningen ffi HUDDINGE v Gymnasietorget 1 Huddinge Il Personuppgiftslagen. Vid handläggningen av dill ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204), PuL. Genom att underteckna samtycker du till denna behandling. För mer information om PuL läs har Offentlighetsprincipen och Personuppgiftslagen f PuLl - Huddinge kommun TELEFON OCH TELEFAX 08-1; ; WEBB OCH E-POST ORGANISATIONSNR

9 Bilaga 11 Verksamhetens vision. mål I Fridolin arbetar vi efter I Ur och skurs grundide att barns behov av kunskap, rörelse, och gemenskap tillfredsställs genom vistelse i naturen. Ansvar, trygghet och att bry sig om allt levande är viktigt för oss. Att främja friluftsliv och verka för folkhälsa och livsglädje är också med i vårt mål. I Fridolin strävar vi efter: att vi tycker att det är roligt att vara ute att vi tycker det är viktigt och roligt att arbeta med barn att vi kan förmedla känslan för naturen till barnen att vi använder leken och olika uttrycksmedel som metod att vi lär barnen om natur och friluftsliv att vi använder oss själva- som metod- och som förebild att vi ger barnen naturupplevelser att vi är medupptäckande, medundersökande, medupplevande och medagerande att vi inte avbryter barnen i sin lek/sitt arbete med onödiga rutiner att vi låter friluftsliv och natur genomsyra vårt arbete med barnen Pedagogisk miljö Den största delen av den pedagogiska miljön sker utomhus då jag arbetar efter I Ur och Skur pedagogiken. Den bästa lek/lär-platsen är naturen och vad den har att tillgå. Barnen får även vistas på hela vårt entreplan med ett eget lekrum därtill. Jag har en kuperad tomt för barnen att utforska.

10 Pedagogisk dokumentation Barnen har egna pärmar med dokumentationer som de får ta hem när de slutar hos mig. Jag dokumenterar och utvärderar under hela mitt arbete, ofta efter teman. Dagsrutiner Barnen kommer till mig på morgonen. De barn som behöver äta frukost kommer till Jag förbereder (oftast) lunch att äta ute. Vid träffar jag de övriga dagbarnvårdarna för olika aktiviteter. Fruktstund ca Lunch ca Därefter sova för de som behöver. Mellanmål ca Hämtning hemma hos mig. Barnsäkerhet Jag går kontinuerligt igenom hem och tomt efter potentiella faror eller risker för barnen. Krishantering Krishantering bifogas med nuvarande likabehandlingsplan. Smittskydd. hygien. Jag följer smittskyddsinstitutets råd vid smitta samt följer en god handhygien. Beskriv hur ni i verksamheten kommer att arbeta med Normer och värden Arbetet med normer och värden genomsyrar verksamheten dagligen. Vi har/kommer att fortsätta arbeta kring hur man är en bra kompis, naturpåverkan, miljöarbete och skillnader/likheter mellan människor.

11 Beskriv hur ni i verksamheten kommer att arbeta med Utveckling och lärande I arbetet kring lärandet utgår vi från varje individ och dess egna förutsättningar att utvecklas och lära. Då utnyttjar vi framförallt barnets egen lust till att lära. Beskrivning av arbetet med barn i behov av särskilt stöd samt modersmål Vi arbetar kontinuerligt med samtal kring detta och lyfter frågan då det blir aktuellt i vår grupp. Vid behov vidtar vi de åtgärder som behövs. Beskrivning av samverkan med hemmet. forum för samråd. utvecklingssamtal Samverkan med hemmet sker dagligen i form av tamburkontakt och till viss del telefonkontakt. Vi har ett ständigt samtal kring barnets utveckling och trivsel. Jag har utvecklingssamtall ggr/år Vi har föräldramöte 1-2 ggr/år Utöver detta tillkommer: Invänjningssamtal, Luciafirande, Vår/sommarfest, Avslutningsmiddag för blivande 6-åringar mm. Veckabrev 1 ggr/vecka. Beskrivning av arbetet med barnens inflytande över utbildningen Varje dag har vi en samling där alla dagbarnvårdare och barn i vår grupp träffas, vi går igenom vad vi ska göra under dagen och då i

12 samråd med barnen. I våra olika aktiviteter med barnen utgår vi efter deras intressen och nyfikenhet på olika saker. Jag intervjuar barnen kontinuerligt under året. Beskrivning av samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet I de fall då jag blir inbjuden, och då det är möjligt utifrån övriga barngruppen, besöker jag barnens kommande förskoleklassverksamhet. Beskrivning av det systematiska kvalitetsarbetet; Planering, uppföl j ni ng, utvärdering, utveckling Utöver dagliga samtal/reflektioner över barnen och gruppen samlas vi och har arbetsplatsträff 1 ggr/mån. Det systematiska kvalitetsarbetet revideras och sammanställs 1 ggr/år. Resultat av föräldraenkät samt barnintervjuer ligger till grund för fortsatt vidareutveckling och förbättringar i det pedagogiska arbetet. studiedagar 4 ggr/år.

13 Bilaga 10 Rutiner vid sjukdom/ledighet Vi är tre dagbarnvårdare som har ett väl fungerande reservsystem vid sjukdom och ledighet/kurser. Varje barn har en förutbestämd reservdagmamma att tillgå vid dessa tillfällen. Föräldrar och barn är väl insatta och trygga med sin extradagbarnvårdare och får i god tid veta när detta inträffar. När vi blir privata dagbarnvårdare kommer en fjärde, som redan är privat, att ansluta sig till oss.

14 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA FSN-2014/ (2) HANDLÄGGARE Fernum, Cilla Förskolenämnden Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för IUS Fridolin/Fridhem Förslag till beslut Nämnden godkänner och ger rätt till bidrag till, att Pia Gimfall från och med den 1 oktober 2014 får driva fristående pedagogisk omsorg för 5-7 barn i åldrarna 1-5 år förlagt i sitt hem vid Bykrogsvägen 5, i Huddinge. (25 kap. 10 skollagen 2010:800). Sammanfattning Pia Gimfall ansöker om godkännande och rätt till bidrag för att driva familjedaghemmet IUS Fridolin/Fridhem som pedagogisk omsorg för 5-7 barn i åldrarna 1-5 år. Familjedaghemmet kommer att drivas dels i familjens villa, vid Bykrogsvägen 5 i Huddinge och dels utomhus eftersom verksamheten är en I Ur och Skur verksamhet. Verksamheten ska bedrivas som enskild firma. Beskrivning av ärendet Ansökan har inkommit till Barn- och utbildningsförvaltningen från Pia Gimfall om att från och med 1 oktober 2014 få godkännande och rätt till bidrag för familjedaghemmet IUS Fridolin/Fridhem, att ta emot 5-7 barn i åldrarna 1-5 år. Verksamheten ska drivas som enskild firma och vara förlagd till Pia Gimfalls hem vid Bykrogsvägen 5 i Huddinge. Pia Gimfall planerar att bedriva verksamheten på villans bottenplan. Där finns hall, badrum, lekrum, vardagsrum, kök samt matrum. Eftersom verksamheten är en I Ur och Skur verksamhet kommer största delen av verksamheten att bedrivas utomhus. I familjedaghemmet IUS Fridolin/Fridhem kommer den reviderade läroplanen för förskolan, Lpfö-98, att vara ett vägledande dokument. Familjedaghemmet kommer även att följa Allmänna råd för familjedaghem och Huddinge kommuns regler och riktlinjer för förskoleverksamhet samt övriga lagar och regler som gäller för verksamheten. För att kunna tillgodose tillsyn för barnen vid Pia Gimfalls eventuella frånvaro, kommer det finnas ett samarbete med familjedaghemmen IUS POSTADRESS Barn- och utbildningsförvaltningen Huddinge BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

15 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA FSN-2014/ (2) Fridolin/Källbrink, IUS Fridolin/Furuhöjden och Familjedaghemmet Runan. Familjedaghemmen IUS Fridolin/Fridhem, IUS Fridolin/Källbrink och IUS Fridolin/Furuhöjden är i dag verksamma som kommunala familjedaghem i Huddinge kommun. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen har tagit del av ansökan och genomfört tillsyn i hemmet samt tagit referenser. Hemmet är anpassat för att kunna driva pedagogisk omsorg, familjedaghem. I omgivningarna finns tillgång till grönområden och lekparker att förlägga verksamheten till under delar av dagen. Pia Gimfall är utbildad barnskötare och har ledarutbildning inom Friluftsfrämjandet och I Ur och Skur. Hon är medveten om de lagar och bestämmelser som gäller för verksamheten. Förvaltningen bedömer att Pia Gimfall, familjedaghemmet IUS Fridolin/- Fridhem, vid Bykrogsvägen 5 i Huddinge uppfyller kraven för godkännande och därmed rätt till bidrag för att driva pedagogisk omsorg, familjedaghem för 5-7 barn i åldrarna 1-5 år enligt 25 kap. 10 skollagen från och med den 1 oktober Jukka Kuusisto Utbildningsdirektör Helena Näslund Biträdande utbildningsdirektör Bilagor Ansökningshandlingar Beslutet delges Pia Gimfall, Akten

16 [g] HUDDINGE KOMMUN BARN-OCH UTBILDNINGSFÖRVAL TNINGEN ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE ATT ANORDNA FRISTÅENDE VERKSAMHET SIDA 1 (1} Undertecknad papperskopia skickas till: Huddinge kommun Barn och utbildningsförvaltningen Kvalitetsavdelningen Britt-Marie Frunek Dannelöv Huddinge 2 kap. 8 Skol/agen Huvudmannen ansvarar för att utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna i denna lag, föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen och de bestämmelser för utbildningen som kan finnas i andra författningar. 25 kap. 2 Skollagen Pedagogisk omsorg är en verksamhet som ska stimulera barns utveckling och lärande. Förskolans läroplan ska vara vägledande för pedagogisk omsorg. Ansökan ska följa kommunens godkännande och rätt till bidrag och göras i god tid innan verksamheten beräknas starta. Efter att komplett ansökan inkommit till förvaltningen är förvaltningens strävan att utredningstiden ska vara högst 4 månader. Uppgifterna i ansökan är offentliga. Jag är medveten om mina skyldigheter utifrån skollagen och kommunens riktlinjer. Detta garanterar jag med min underskrift.. T"" T"" o 1'; w t: _J Underskrift och Personu Datum Personuppglftslagen. Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med ~--'-=:...:~=: ;: ;Personuppgiftslagen (1998:204), Pul. Genom att underteckna samtycker du till denna behandling. För mer information om Pul fi-...0::~~~.2:=-...y:....:::~ lläs här Offentlighetsprincipen och Personuppgiftslagen CPu L) - Huddinge kommun <t: POSTADRESS ~ Barn- och utbildningsförvallningen U.. Kvalitetsavdelningen HUDDINGE ffi BESOKSADRESS Gymnasietorgel 1 Huddinge TELEFON OCH TELEFAX WEBB OCH E POST ORGANISATIONSNR

17 Bilaga 11 Verksamhetens vision. mål I Fridolin arbetar vi efter I Ur och Skurs grundide att barns behov av kunskap, rörelse, och gemenskap tillfredsställs genom vistelse i naturen. Ansvar, trygghet och att bry sig om allt levande är viktigt för oss. Att främja friluftsliv och verka för folkhälsa och livsglädje är också med i vårt mål. I Fridolin strävar vi efter: att vi tycker att det är roligt att vara ute att vi tycker det är viktigt och roligt att arbeta med barn att vi kan förmedla känslan för naturen till barnen att vi använder leken och olika uttrycksmedel som metod att vi lär barnen om natur och friluftsliv att vi använder oss själva - som metod - och som förebild att vi ger barnen naturupplevelser att vi är medupptäckande, medundersökande, medupplevande och medagerande att vi inte avbryter barnen i sin lek/sitt arbete med onödiga rutiner att vi låter friluftsliv och natur genomsyra vårt arbete med barnen Pedagogisk mil j ö Den största delen av den pedagogiska miljön sker utomhus då jag arbetar efter I Ur och Skur pedagogiken. Den bästa lek/lär-platsen är naturen och vad den har att tillgå. Barnen får även vistas på hela vårt entreplan med ett eget lekrum därtill. Jag har en kuperad tomt för barnen att utforska.

18 Pedagogisk dokumentation Barnen har egna pärmar med dokumentationer som de får ta hem när de slutar hos mig. Jag dokumenterar och utvärderar under hela mitt arbete, ofta efter teman. Dagsrutiner Barnen kommer till mig på morgonen. De barn som behöver äta frukost kommer till Jag förbereder (oftast) lunch att äta ute. Vid träffar jag de övriga dagbarnvårdarna för olika aktiviteter. Fruktstund ca Lunch ca Därefter sova för de som behöver. Mellanmål ca Hämtning hemma hos mig. Barnsäkerhet Jag går kontinuerligt igenom hem och tomt efter potentiella faror eller risker för barnen. Krishantering Krishantering bifogas med nuvarande likabehandlingsplan. Smittskydd. hygien. Jag följer smittskyddsinstitutets råd vid smitta samt följer en god handhygien. Beskriv hur ni i verksamheten kommer att arbeta med Normer och värden Arbetet med normer och värden genomsyrar verksamheten dagligen. Vi har/kommer att fortsätta arbeta kring hur man är en bra kompis, naturpåverkan, miljöarbete och skillnader/likheter mellan människor.

19 Beskriv hur ni i verksamheten kommer att arbeta med Utveckling och lärande I arbetet kring lärandet utgår vi från varje individ och dess egna förutsättningar att utvecklas och lära. Då utnyttjar vi framförallt barnets egen lust till att lära. Beskrivning av arbetet med barn i behov av särskilt stöd samt modersmål Vi arbetar kontinuerligt med samtal kring detta och lyfter frågan då det blir aktuellt i vår grupp. Vid behov vidtar vi de åtgärder som behövs. Beskrivning av samverkan med hemmet, forum för samråd, utvecklingssamtal Samverkan med hemmet sker dagligen i form av tamburkontakt och till viss del telefonkontakt. Vi har ett ständigt samtal kring barnets utveckling och trivsel. Jag har utvecklingssamtall ggr/år Vi har föräldramöte 1-2 ggr/år Utöver detta tillkommer: Invänjningssamtal, Luciafirande, Vår/sommarfest, Avslutningsmiddag för blivande 6-åringar mm. Veckobrev l ggr/vecka. Beskrivning av arbetet med barnens inflytande över utbildningen Varje dag har vi en samling där alla dagbarnvårdare och barn i vår grupp träffas, vi går igenom vad vi ska göra under dagen och då i

20 samråd med barnen. I våra olika aktiviteter med barnen utgår vi efter deras intressen och nyfikenhet på olika saker. Jag intervjuar barnen kontinuerligt under året. Beskrivning av samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet I de fall då jag blir inbjuden, och då det är möjligt utifrån övriga barngruppen, besöker jag barnens kommande försko leklassverksamhet. Beskrivning av det systematiska kvalitetsarbetet; Planering, uppföl j ni ng. utvärdering. utveckling Utöver dagliga samtal/reflektioner över barnen och gruppen samlas vi och har arbetsplatsträff 1 ggr/mån. Det systematiska kvalitetsarbetet revideras och sammanställs l ggr/år. Resultat av föräldraenkät samt barnintervjuer ligger till grund för fortsatt vidareutveckling och förbättringar i det pedagogiska arbetet. studiedagar 4 ggr/år.

21 Bilaga 10 Rutiner vid sjukdom/ledighet Vi är tre dagbarnvårdare som har ett väl fungerande reservsystem vid sjukdom och ledighet/kurser. Varje barn har en förutbestämd reservdagmamma att tillgå vid dessa tillfällen. Föräldrar och barn är väl insatta och trygga med sin extradagbarnvårdare och får i god tid veta när detta inträffar. När vi blir privata dagbarnvårdare kommer en fjärde, som redan är privat, att ansluta sig till oss.

22 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA FSN-2014/ (2) HANDLÄGGARE Frunck Dannelöv, Britt-Marie Förskolenämnden Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för IUS Fridolin/Källbrink Förslag till beslut Nämnden godkänner och ger rätt till bidrag till, att Veronika Mörk från och med den 1 oktober 2014 får driva fristående pedagogisk omsorg för 5-7 barn i åldrarna 1-5 år förlagt i sitt hem vid Kvarnlyckevägen 2, i Huddinge. (25 kap. 10 skollagen 2010:800). Sammanfattning Veronika Mörk ansöker om godkännande och rätt till bidrag för att driva familjedaghemmet IUS Fridolin/Källbrink som pedagogisk omsorg för 5-7 barn i åldrarna 1-5 år i sitt hem vid Kvarnlyckevägen 2. Veronika Mörk planerar att bedriva verksamheten på villans bottenplan. Eftersom verksamheten är en I Ur och Skur verksamhet kommer största delen av verksamheten att bedrivas utomhus. Verksamheten ska bedrivas som enskild firma. Beskrivning av ärendet Ansökan har inkommit till Barn- och utbildningsförvaltningen från Veronika Mörk om att från och med 1 oktober 2014 få godkännande och rätt till bidrag för familjedaghemmet IUS Fridolin/Källbrink, att ta emot 5-7 barn i åldrarna 1-5 år. Verksamheten ska drivas som enskild firma och vara förlagd till Veronika Mörks hem vid Kvarnlyckevägen 2 i Huddinge. Veronika Mörk planerar att bedriva verksamheten på villans bottenplan. Där finns hall, badrum och lekrum. Vid måltider inomhus kommer köket på övervåningen att användas. I omgivningarna finns tillgång till grönområden och lekparker att förlägga verksamheten till under delar av dagen. Utemiljön på den egna gården är verksamhetsanpassad. Eftersom verksamheten är en I Ur och Skur verksamhet kommer största delen verksamheten att bedrivas utomhus. I familjedaghemmet IUS Fridolin/Källbrink kommer den reviderade läroplanen för förskolan, Lpfö-98, att vara ett vägledande dokument. Familjedaghemmet kommer även att följa Allmänna råd för familjedaghem POSTADRESS Barn- och utbildningsförvaltningen Huddinge BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

23 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA FSN-2014/ (2) och Huddinge kommuns regler och riktlinjer för förskoleverksamhet samt övriga lagar och regler som gäller för verksamheten. För att kunna tillgodose tillsyn för barnen vid Veronika Mörks eventuella frånvaro, kommer det finnas ett samarbete med familjedaghemmen IUS Fridolin/Fridhem, IUS Fridolin/Furuhöjden och Familjedaghemmet Runan. Familjedaghemmen IUS Fridolin/Furuhöjden, IUS Fridolin/Källbrink och IUS Fridolin/Fridhem är i dag verksamma som kommunala familjedaghem i Huddinge kommun. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen har tagit del av ansökan och genomfört tillsyn i hemmet samt tagit referenser. Hemmet är anpassat för att kunna driva pedagogisk omsorg, familjedaghem. I omgivningarna finns tillgång till grönområden och parker att förlägga verksamheten till under delar av dagen. Veronika Mörk är utbildad barnskötare och har olika utbildningar inom Friluftsfrämjandet och I Ur och Skur. Hon är medveten om de lagar och bestämmelser som gäller för verksamheten. Förvaltningen bedömer att Veronika Mörk, familjedaghemmet IUS Fridolin/Källbrink, vid Kvarnlyckevägen 2 i Huddinge uppfyller kraven för godkännande och därmed rätt till bidrag för att driva pedagogisk omsorg, familjedaghem för 5-7 barn i åldrarna 1-5 år enligt 25 kap. 10 skollagen från och med den 1 oktober Jukka Kuusisto Utbildningsdirektör Helena Näslund Biträdande utbildningsdirektör Bilagor Ansökningshandlingar Beslutet delges Veronika Mörk, Akten

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för IUS Fridolin/Furuhöjden

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för IUS Fridolin/Furuhöjden BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-08-12 FSN-2014/196.642 1 (2) HANDLÄGGARE Fernum, Cilla Cilla.Fernum@huddinge.se Förskolenämnden Ansökan om godkännande och rätt

Läs mer

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för Familjedaghemmet Borevägen

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för Familjedaghemmet Borevägen BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-03-15 FSN-2013/96.642 1 (2) HANDLÄGGARE Castefjord, Christina 08-535 360 61 Christina.Castefjord@huddinge.se Förskolenämnden

Läs mer

-------1--...1 SUNDA MENINGSFULLA AKTIVA REFLEKTERANDE TRYGGA ANSV ARSFULLA BARN. S-M-A-R-T -A Barn familjedaghem i segeltorp AB

-------1--...1 SUNDA MENINGSFULLA AKTIVA REFLEKTERANDE TRYGGA ANSV ARSFULLA BARN. S-M-A-R-T -A Barn familjedaghem i segeltorp AB S-M-A-R-T -A Barn familjedaghem i segeltorp AB SUNDA MENINGSFULLA AKTIVA REFLEKTERANDE TRYGGA ANSV ARSFULLA BARN -~--~ -- - - ---, HUDDINGE I

Läs mer

l Diarieplan Trångsund 2013-01-20 Härmed ansöker jag om att få starta privat familjedaghem, pedagogisk verksamhet from 2013-03-11.

l Diarieplan Trångsund 2013-01-20 Härmed ansöker jag om att få starta privat familjedaghem, pedagogisk verksamhet from 2013-03-11. Trångsund 2013-01-20 r----- HUDDINGE'KoMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen 2013 Of- l3 - Diörienurnrner l Diarieplan Härmed ansöker jag om att få starta privat familjedaghem, pedagogisk verksamhet

Läs mer

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för Jessicas familjedaghem, Farsta

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för Jessicas familjedaghem, Farsta BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-03-10 FSN-2014/55.642 1 (2) HANDLÄGGARE Frunck Dannelöv, Britt-Marie 08-535 360 57 Britt-Marie.Frunck-Dannelov@huddinge.se Förskolenämnden

Läs mer

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för IUS Fridolin/Fridhem

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för IUS Fridolin/Fridhem BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-08-12 FSN-2014/197.642 1 (2) HANDLÄGGARE Fernum, Cilla Cilla.Fernum@huddinge.se Förskolenämnden Ansökan om godkännande och rätt

Läs mer

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för Familjedaghemmet Vajan, Vårby

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för Familjedaghemmet Vajan, Vårby BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-08-20 FSN-2014/87.642 1 (2) HANDLÄGGARE Frunck Dannelöv, Britt-Marie 08-535 360 57 Britt-Marie.Frunck-Dannelov@huddinge.se Förskolenämnden

Läs mer

Hyra av paviljong för förskoleverksamhet vid Talldalsvägen/Vindvägen, Flemingsberg

Hyra av paviljong för förskoleverksamhet vid Talldalsvägen/Vindvägen, Flemingsberg KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-09-20 KS-2013/1173.253 1 (2) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Hyra av paviljong

Läs mer

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för Visättra Barnens Familjedaghem

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för Visättra Barnens Familjedaghem BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-05 FSN-2014/567.642 1 (2) HANDLÄGGARE Frunck Dannelöv, Britt-Marie 08-535 360 57 Britt-Marie.Frunck-Dannelov@huddinge.se

Läs mer

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för Lilla Solen, pedagogisk omsorg

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för Lilla Solen, pedagogisk omsorg BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-01-21 FSN-2014/521.642 1 (2) HANDLÄGGARE Frunck Dannelöv, Britt-Marie 08-535 360 57 Britt-Marie.Frunck-Dannelov@huddinge.se

Läs mer

Rutiner vid placering och omplacering vid förskola och pedagogisk omsorg

Rutiner vid placering och omplacering vid förskola och pedagogisk omsorg BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-01-19 FSN-2014/713.601 1 (3) HANDLÄGGARE Berwing, Sandra 08-535 360 76 Sandra.berwing@huddinge.se Förskolenämnden Rutiner vid placering och omplacering vid förskola

Läs mer

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för Cecilias Åkessons Privata Familjedaghem

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för Cecilias Åkessons Privata Familjedaghem BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-09-09 FSN-2014/268.642 1 (2) HANDLÄGGARE Frunck Dannelöv, Britt-Marie 08-535 360 57 Britt-Marie.Frunck-Dannelov@huddinge.se

Läs mer

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för Familjedaghemmet Rosen

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för Familjedaghemmet Rosen BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-03-15 2013-05-07 reviderad FSN-2012/405.642 1 (3) HANDLÄGGARE Castefjord, Christina 08-535 360 61 Christina.Castefjord@huddinge.se

Läs mer

Rapport: Tillsyn och verksamhetsbesök vid familjedaghemmen Teg/Böleäng. Tegspedagogernas ek. förening

Rapport: Tillsyn och verksamhetsbesök vid familjedaghemmen Teg/Böleäng. Tegspedagogernas ek. förening Sida 1 av 5 2016-05-11 Dnr: SK-2016/00012 Familjedaghem Teg/Böleäng Tegspedagogernas Ek. förening Åldermansvägen 29 904 21 Umeå Rapport: Tillsyn och verksamhetsbesök vid familjedaghemmen Teg/Böleäng. Tegspedagogernas

Läs mer

Gäller från och med

Gäller från och med Regler för fristående förskola, friliggande fritidshem (som ej är anslutet till skola) och pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem Gäller från och med 2011-07-01 1 FRISTÅENDE

Läs mer

Regler för fristående förskola, fritidshem (ej anslutna till en skola) och pedagogisk omsorg i Partille kommun

Regler för fristående förskola, fritidshem (ej anslutna till en skola) och pedagogisk omsorg i Partille kommun Regler för fristående förskola, fritidshem (ej anslutna till en skola) och pedagogisk omsorg i Partille kommun Tillämpas fr. o m 2016-05-18 Fristående förskola Förutsättningar för godkännande Ansökan Beslut

Läs mer

Riktlinjer för rätt till bidrag till enskild pedagogisk omsorg

Riktlinjer för rätt till bidrag till enskild pedagogisk omsorg 1(6) 2012-05-22 Utbildningsförvaltningen Gunilla Håkansson 0225-341 77 Riktlinjer för rätt till bidrag till enskild pedagogisk omsorg Skollagen Enligt Skollagen (2010:800) 25 kap. 10-13 ska en kommun där

Läs mer

Riktlinjer för godkännande av fristående verksamheter

Riktlinjer för godkännande av fristående verksamheter Riktlinjer för godkännande av fristående verksamheter -förskola, -friliggande fritidshem, -pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem Tillämpas från och med 2016-05-01 Antagen

Läs mer

Regler för rätt till bidrag för att driva enskild pedagogisk omsorg

Regler för rätt till bidrag för att driva enskild pedagogisk omsorg Regler för rätt till bidrag för att driva enskild pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola eller fritidshem och vänder sig till barn i samma åldrar. Pedagogisk omsorg styrs av

Läs mer

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för Solgårds familjedaghem

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för Solgårds familjedaghem BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-01-21 FSN-2014/620.642 1 (2) HANDLÄGGARE Frunck Dannelöv, Britt-Marie 08-535 360 57 Britt-Marie.Frunck-Dannelov@huddinge.se

Läs mer

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN 2016-2017 Innehåll 2016-05-11 Presentation Förskolans värdegrund och uppdrag Normer och värden Utveckling och lärande Barns inflytande Förskola och hem Samverkan med förskoleklass,

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av fristående pedagogisk omsorgs förutsättningar för rätt till bidrag

Riktlinjer för bedömning av fristående pedagogisk omsorgs förutsättningar för rätt till bidrag Riktlinjer för bedömning av fristående pedagogisk omsorgs förutsättningar för rätt till bidrag Kommunen ska sträva efter att istället för förskola eller fritidshem erbjuda ett barn pedagogisk omsorg om

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården Norrgårdens vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Bryt heteronormen -gör Huddinge till en regnbågskommun!- motion väckt av Olof Olsson (MP)

Bryt heteronormen -gör Huddinge till en regnbågskommun!- motion väckt av Olof Olsson (MP) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-10-30 FSN-2013/353.119 1 (4) HANDLÄGGARE Särkijärvi Zettervall, Karin Förskolenämnden Karin.Sarkijarvi-Zettervall@huddinge.se Bryt heteronormen -gör Huddinge till

Läs mer

och utbildningsförvaltningen

och utbildningsförvaltningen BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-23 FSN-2013/352.809 1 (3) HANDLÄGGARE Kurki, Margareta 08-535 363 11 Margareta.Kurki@huddinge.se Förskolenämnden Bryt köttnormen

Läs mer

Villkor/riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fristående fritidshem och pedagogisk omsorg i enskild regi

Villkor/riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fristående fritidshem och pedagogisk omsorg i enskild regi Villkor/riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fristående fritidshem och pedagogisk omsorg i enskild regi Bun Dnr 2011/164 Barn- och ungdomsförvaltningen Järfälla kommun

Läs mer

Ansökan. Att starta och driva fristående förskolor, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Ansökan. Att starta och driva fristående förskolor, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Ansökan Att starta och driva fristående förskolor, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Köpings kommun Rapporten skriven av: Kristiina Pousar, Yvonne Karlsson och Catharina Nordström, 20151021 Rapporten

Läs mer

Verksamhetsplan Förskolan 2017

Verksamhetsplan Förskolan 2017 Datum Beteckning Sida Kultur- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Förskolan 2017 Innehåll Verksamhetsplan... 1 Vision... 3 Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Förskolans uppdrag... 5 Prioriterade

Läs mer

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering Lejonkulans vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning sid. 2 2. Normer

Läs mer

Tillsynsbeslut Ordinarie tillsyn 2014 Arkens förskola

Tillsynsbeslut Ordinarie tillsyn 2014 Arkens förskola 2014-02-11 1 (6) Tillsynsbeslut Ordinarie tillsyn 2014 Arkens förskola Huvudman: Arkens förskola Enskild firma 2014-02-11 2 (6) Beslut Vellinge kommun har den 3 februari 2014, med stöd av 26 kap. 4 1 p.

Läs mer

Regler för fristående förskola och pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem

Regler för fristående förskola och pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem Dnr: 2012-216 Regler för fristående förskola och pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem Gäller från och med 2012-12-01 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GODKÄNNANDE FRISTÅENDE FÖRSKOLA

Läs mer

Ordinarie tillsyn 2013 Östra Grevie Montessoriförskola

Ordinarie tillsyn 2013 Östra Grevie Montessoriförskola 2013-03-12 1 (6) Utbildningsavdelningen Dnr: UN 2013/43 Östra Grevie Montessoriförskola AB Gamla Landsvägen 27 235 99 Vellinge Ordinarie tillsyn 2013 Östra Grevie Montessoriförskola Huvudman: Östra Grevie

Läs mer

Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun

Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedag gogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun REGLER FÖR GODKÄNNANDE AV FRISTÅENDE FÖRSKOLA, FRILIGGANDE FRITIDSHEM (ej ansluten till

Läs mer

Villkor och förutsättningar för godkännande och rätt till bidrag till fristående förskola i Lerums kommun

Villkor och förutsättningar för godkännande och rätt till bidrag till fristående förskola i Lerums kommun 1 (5) Lärande Villkor och förutsättningar för godkännande och rätt till bidrag till fristående förskola i Lerums kommun Gällande fr.o.m 2018-01-01 2017-05-22 Dnr KS16.1151 Antagen av kommunstyrelsen 2017-06-14

Läs mer

1/8. Huvudman. Kontaktperson. Pedagogisk omsorg. Antal platser. Telefonnummer. Adress Postnummer Ort. E-postadress. Utbildning

1/8. Huvudman. Kontaktperson. Pedagogisk omsorg. Antal platser. Telefonnummer. Adress Postnummer Ort. E-postadress. Utbildning 1/8 Ansökan om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg i enskild regi Enligt 25 kap. 10 skollagen, samt Norrköpings kommuns riktlinjer för bidrag till enskild pedagogisk omsorg Huvudman Namn Telefonnummer

Läs mer

Lokal arbetsplan för förskolan

Lokal arbetsplan för förskolan Lokal arbetsplan för förskolan Gäller för verksamhetsåret 2013-2014 Förskola/avdelning Gunghästens förskola Ort Skellefteå Ansvarig förskolechef Elisabeth Westerlund Kontaktinformation Kundtjänst 0910

Läs mer

Lokal arbetsplan för Eneryda förskola

Lokal arbetsplan för Eneryda förskola Utbildningsförvaltningen Lokal arbetsplan för Eneryda förskola 2013-2014 Innehållsförteckning 1 Presentation av förskolan. 3 2 Årets utvecklingsområden. 4 3 Normer och värden 5 4 Utveckling och lärande.

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015-2016 Förskolan Lyckan

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015-2016 Förskolan Lyckan Förskoleverksamheten Barn och utbildning Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015-2016 Förskolan Lyckan FÖRSKOLAN LYCKANS VISION Alla barn och vuxna ska få möjlighet att utveckla sina inneboende resurser.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SÖDERBRINKENS FÖRSKOLA

VÄLKOMMEN TILL SÖDERBRINKENS FÖRSKOLA VÄLKOMMEN TILL SÖDERBRINKENS FÖRSKOLA Söderbrinkens förskola består av 2 avdelningar. Solen för barn 1-3 år samt Månen för barn 3-5 år. Här finns plats för ca 35 barn. Vår adress: Söderbrinkens förskola

Läs mer

Hunnebostrands förskola

Hunnebostrands förskola Hunnebostrands förskola Välkommen till vår förskola! Vår verksamhet skall vara rolig, trygg och lärorik. Barnen skall erbjudas en pedagogisk verksamhet anpassad efter barnets behov. Leken är grunden för

Läs mer

Remiss - Värdegrund för Huddinge kommun

Remiss - Värdegrund för Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-15 FSN-2014/92.119 1 (4) HANDLÄGGARE Tullgren, Elisabet 08-535 360 30 elisabet.tullgren@huddinge.se Förskolenämnden Remiss - Värdegrund för Huddinge kommun Förslag

Läs mer

Riktlinjer för att starta enskild pedagogisk omsorg

Riktlinjer för att starta enskild pedagogisk omsorg RIKTLINJER, REVIDERADE 1(7) Barn- och utbildningsförvaltningen Datum Dnr 2010/666 609 Riktlinjer för att starta enskild pedagogisk omsorg Enligt 25 kap. 2 skollagen (2010:800) ska kommunen sträva efter

Läs mer

Uppföljning av projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2014-2016 och remiss inför projektplan 2015-2017

Uppföljning av projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2014-2016 och remiss inför projektplan 2015-2017 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-07-25 SN-2014/2852.319 1 (2) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 37805 johan.andersson@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning

Läs mer

Kommunernas rutiner för tillsyn av fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg

Kommunernas rutiner för tillsyn av fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg Förslag till Kommunernas rutiner för tillsyn av fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg o Lagkrav o Olika former av tillsyn o Ärendegång o Frågeformulär o Sanktioner och ansvar o Överklaganden

Läs mer

Tillsyn av förskolor och annan pedagogisk verksamhet ht-12 och vt-13

Tillsyn av förskolor och annan pedagogisk verksamhet ht-12 och vt-13 2013-08-21 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE UBN 2012/27-712 Utbildningsnämnden Tillsyn av förskolor och annan pedagogisk verksamhet ht-12 och vt-13 Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen till

Läs mer

Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet och annan pedagogisk verksamhet 743:5 Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Antaget av Kommunfullmäktige 2014-09-25 Gäller fr

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Bergabacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Bergabacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Bergabacken Förskoleverksamhetens vision Vi vill arbete för en verksamhet där alla mår bra, har inflytande, känner glädje, trygghet

Läs mer

Lokal arbetsplan la sa r 2014/15

Lokal arbetsplan la sa r 2014/15 Lokal arbetsplan la sa r 2014/15 Förskolan Bäcken Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Beslut om bidragsbelopp och resursfördelning för förskola och annan pedagogisk verksamhet för 2015

Beslut om bidragsbelopp och resursfördelning för förskola och annan pedagogisk verksamhet för 2015 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-10-10 FSN-2014/431.601 1 (2) HANDLÄGGARE Schönning, Jenny 08-535 360 12 Jenny.schonning@huddinge.se Förskolenämnden Beslut om bidragsbelopp och

Läs mer

Kvalitets- och säkerhetsrutiner för pedagogisk omsorg i Söderhamns kommun

Kvalitets- och säkerhetsrutiner för pedagogisk omsorg i Söderhamns kommun 2010-02-25 Kvalitets- och säkerhetsrutiner för pedagogisk omsorg i Söderhamns kommun BARN OCH UTBILDNING 1 Kvalitets- och säkerhetsrutiner för pedagogisk omsorg i Söderhamns kommuns regi Från och med 1

Läs mer

Kvalitetsrapport Fristående förskola Läsåret 2015/2016 (1 juli juni 2016)

Kvalitetsrapport Fristående förskola Läsåret 2015/2016 (1 juli juni 2016) Kvalitetsrapport Fristående förskola Läsåret 2015/2016 (1 juli 2015 30 juni 2016) Förskolans namn. Huvudman. 1. Beskrivning av verksamheten En presentation av förskolan. Beskriv kortfattat organisation:

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016. Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst

Arbetsplan 2015/2016. Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst Arbetsplan 2015/2016 Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst Innehåll Inledning... 1 Förutsättningar... 2 Läroplansmål - normer och värden... 3 Läroplansmål - utveckling och lärande... 4 Läroplansmål

Läs mer

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130 TEGELS FÖRSKOLA Lokal utvecklingsplan för 2013-2017 Reviderad 150130 Planen ska revideras årligen i samband med att nya utvecklingsområden framkommer i det systematiska kvalitetsarbetet. Nedanstående är

Läs mer

Tjänsteskrivelse Att starta enskild förskoleverksamhet i Vallentuna kommun

Tjänsteskrivelse Att starta enskild förskoleverksamhet i Vallentuna kommun VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2015-07-01 DNR BUN 2015.399 BIRGITTA TALLRYD SID 1/1 UTREDARE/ SPECIALPLANERARE BIRGITTA.TALLRYD@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Att

Läs mer

Inför en nollvision mot självmord i Huddinge - motion väckt av Lisbeth Krogh (HP)

Inför en nollvision mot självmord i Huddinge - motion väckt av Lisbeth Krogh (HP) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-10-15 FSN-2014/439.639 1 (3) HANDLÄGGARE Berwing, Sandra 08-535 360 76 Sandra.Berwing@huddinge.se Förskolenämnden Inför en nollvision mot självmord i Huddinge -

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Sörgården Malin Henrixon Camilla Arvidsson Lena Svensson Carolin Buisson Normer och värden Lpfö 98 Förskolan

Läs mer

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering 2017-2018 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering Bullerbyns vision: Vår förskola ska vara utvecklande, utmanande och lärorik för alla! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Förskolan i Östra Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi

Läs mer

Rutiner för utbildningsnämndens tillsyn av fristående förskolor, fritidshem och enskild pedagogisk omsorg

Rutiner för utbildningsnämndens tillsyn av fristående förskolor, fritidshem och enskild pedagogisk omsorg Utbildningsförvaltningen Utbildningskansliet 2016-05-02 1(6) Yvonne Brogaard Nelson +4646 357056 Yvonne.brogaard-nelson@lund.se Rutiner för utbildningsnämndens tillsyn av fristående förskolor, fritidshem

Läs mer

Välkommen till Torneusgårdens Förskola Pedagogisk planering för 2015-2016

Välkommen till Torneusgårdens Förskola Pedagogisk planering för 2015-2016 Välkommen till Torneusgårdens Förskola Pedagogisk planering för 2015-2016 Torneusgårdens Förskola Stationsvägen 6 957 31 ÖVERTORNEÅ Tel:0927-72150, 070-2705763 E:mail: torneusgarden@utb.overtornea.se Organisation

Läs mer

LOKALL ARBETSPLAN. Pedagogisk omsorg. Dala-Järna Vansbro Äppelbo

LOKALL ARBETSPLAN. Pedagogisk omsorg. Dala-Järna Vansbro Äppelbo LOKALL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg Dala-Järna Vansbro Äppelbo 2011-2012 Innehåll 1. Presentation 2. Organisation 3. Normer och värden 4. Utveckling och lärande 4.1 Leken 4.2 Språket 4.3 Natur och miljö

Läs mer

1 (7) Utbildningsnämnden Utbildningsförvaltningen. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV FRISTÅENDE FÖRSKOLA/FRITIDSHEM Enligt 2 kap.

1 (7) Utbildningsnämnden Utbildningsförvaltningen. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV FRISTÅENDE FÖRSKOLA/FRITIDSHEM Enligt 2 kap. Ansökan avser (markera med kryss) 1 (7) Förskola Fritidshem Enskild pedagogisk omsorg Planerat startdatum Antal platser Ansökan avser utökning av antal platser Fullständig ansökan med bilagor ska lämnas

Läs mer

Riktlinjer för tillsyn av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Riktlinjer för tillsyn av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Dnr BUN16/39 RIKTLINJER Riktlinjer för tillsyn av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2016-03-22 Dnr BUN16/39 2/10 Innehållsförteckning 1

Läs mer

2.1 Normer och värden

2.1 Normer och värden 2.1 Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem. (Lpfö98 rev.2010,

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Junibacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Junibacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Junibacken 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning sidan 4 Förutsättningar sidan 4 Normer och värden

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Björnen. Avdelning Stora Björn

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Björnen. Avdelning Stora Björn Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Björnen Avdelning Stora Björn 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning sidan 4 Förutsättningar sidan

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016

Arbetsplan 2015/2016 Arbetsplan 2015/2016 Reviderad nov 2015 Varje dag är en dag fylld av glädje, trygghet lek och lärande Förskolor öster område 2; Kameleonten, Måsen och Snöstjärnan. Förskolenämnd VÅR VERKSAMHET Från och

Läs mer

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn Götene kommun för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn i Götene kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

Remiss - Giftfria förskolor- motion väckt av Christina Axelsson (S)

Remiss - Giftfria förskolor- motion väckt av Christina Axelsson (S) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-09-16 FSN-2013/230.640 1 (4) HANDLÄGGARE Berwing, Sandra 08-535 360 76 Sandra.Berwing@huddinge.se Förskolenämnden Remiss - Giftfria förskolor- motion väckt av Christina

Läs mer

Nyhemsgårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015

Nyhemsgårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Nyhemsgårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet a för planen Förskolechef i samråd med personalen

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Berguven

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Berguven Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Berguven 1 2 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning sidan 4 Förutsättningar sidan 4 Normer och värden

Läs mer

Verksamhetsplan för Ringarens förskola

Verksamhetsplan för Ringarens förskola Verksamhetsplan för Ringarens förskola Läsåret 2014-2015 1 Innehå ll Inledning Vård och bildnings vision... 4 Vision och verksamhetsidé för affärsområdet förskola... 4 Övergripande mål 2017 för förskoleverksamheten...

Läs mer

Ansökan om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg i enskild regi Enligt 25 kap. 10 skollagen, samt Trollhättans Stads riktlinjer

Ansökan om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg i enskild regi Enligt 25 kap. 10 skollagen, samt Trollhättans Stads riktlinjer Ansökan om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg i enskild regi Enligt 25 kap. 10 skollagen, samt Trollhättans Stads riktlinjer Huvudman Namn Telefonnummer Adress Postnummer Ort E-postadress Organisationsform

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Lyckan

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Lyckan Förskoleverksamheten Barn och utbildning Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016-2017 Förskolan Lyckan FÖRSKOLAN LYCKANS VISION Alla barn och vuxna ska få möjlighet att utveckla sina inneboende resurser.

Läs mer

Mål för förskolans arbete

Mål för förskolans arbete 1 Förskolans uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet,

Läs mer

Riktlinjer för godkännande att bedriva fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Norrtälje kommun

Riktlinjer för godkännande att bedriva fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Riktlinjer för godkännande att bedriva fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Norrtälje kommun Antagna i barn- och skolnämnden 2011-05-23, Bsn 49, reviderade 2012-06-08

Läs mer

Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut

Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut Inledning Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola och fritidshem som kommunen ska sträva efter

Läs mer

Välkommen till familjedaghem i avesta kommun

Välkommen till familjedaghem i avesta kommun Välkommen till familjedaghem i avesta kommun familjedaghem Familjedaghem är en del av förskoleverksamheten i Avesta kommun, med en speciell inriktning på vardagspedagogik grundad på Allmänna råd för familjedaghem.

Läs mer

Högstorps förskolas likabehandlingsplan

Högstorps förskolas likabehandlingsplan Högstorps förskolas likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Trollbäcken Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi vill nå

Läs mer

Förskolans uppdrag. Mål för förskolans arbete

Förskolans uppdrag. Mål för förskolans arbete Höjdens förskola Förskolans uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk

Läs mer

Välkommen till oss! Husbygårds Förskolor VÄLKOMMEN TILL HUSBYGÅRDS FÖRSKOLOR. Trollskogen, Nykarlebygatan 5

Välkommen till oss! Husbygårds Förskolor VÄLKOMMEN TILL HUSBYGÅRDS FÖRSKOLOR. Trollskogen, Nykarlebygatan 5 12 Välkommen till oss! VÄLKOMMEN TILL HUSBYGÅRDS FÖRSKOLOR Trollskogen, Nykarlebygatan 5 Husbygårds Förskolor Solrosen, Bergengatan 22 Björkbacken, Bergengatan 26 2014-08-21 2 VÅR ENHET BESTÅR AV TRE FÖRSKOLOR

Läs mer

Ansökan från den fristående pedagogiska omsorgen Rådjurets familjedaghem om bidrag till enligt 25 kap 10 skollagen (2018:800) UN-2016/167

Ansökan från den fristående pedagogiska omsorgen Rådjurets familjedaghem om bidrag till enligt 25 kap 10 skollagen (2018:800) UN-2016/167 Utdrag ur utbildningsnämndens arbetsutskott PROTOKOLL 2017-05-29 76 Ansökan från den fristående pedagogiska omsorgen Rådjurets familjedaghem om bidrag till enligt 25 kap 10 skollagen (2018:800) UN-2016/167

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Enligt läroplanen 2.6 skall förskolans kvalitet kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas. Syftet med utvärderingen är att få kunskap

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg TJÄNSTESKRIVELSE 2013-05-14 Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens utvärdering av villkoren för bidrag i form av förskolepeng följs vad gäller sommarstängning och öppethållande

Barn- och ungdomsnämndens utvärdering av villkoren för bidrag i form av förskolepeng följs vad gäller sommarstängning och öppethållande Tjänsteutlåtande 2011-06-20 Sidan 1 av 3 Dnr 2011/78 BUN.109 Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämndens utvärdering av villkoren för bidrag i form av förskolepeng följs vad gäller sommarstängning

Läs mer

2011-09-13 1 (7) Villkor för godkännande och rätt till bidrag. avseende enskild pedagogisk omsorg

2011-09-13 1 (7) Villkor för godkännande och rätt till bidrag. avseende enskild pedagogisk omsorg 2011-09-13 1 (7) Villkor för godkännande och rätt till bidrag avseende enskild pedagogisk omsorg Barn- och ungdomsförvaltningen Järfälla kommun Februari 2010 Godkännande Från och med juli 2009 ska kommunen

Läs mer

Skede förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skede förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Skede förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Förskolan Ängen. Årlig plan för likabehandling mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Ängen. Årlig plan för likabehandling mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Ängen Årlig plan för likabehandling mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola avd Humlan, Nyckelpigan och Fjärilen.

Läs mer

Svar på revisionsrapport - Granskning av förskoleverksamheten

Svar på revisionsrapport - Granskning av förskoleverksamheten Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden 2015-09-28 1 BUN 129 Dnr BUN 2015/0421 Svar på revisionsrapport - Granskning av förskoleverksamheten Beslut Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem* och annan pedagogisk verksamhet

Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem* och annan pedagogisk verksamhet 1 (11) Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem* och annan pedagogisk verksamhet * Avser fristående fritidshem som inte anordnas vid skolenhet med förskoleklass

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg

LOKAL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg LOKAL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg Dala-Järna Vansbro Äppelbo 2010/11 1 Innehåll 1. Presentation 2. Organisation 3. Normer och värden 4. Utveckling och lärande 4.1 Leken 4.2 Språket 4.3 Natur och miljö

Läs mer

Plan mot diskriminering trakasserier och kränkande behandling

Plan mot diskriminering trakasserier och kränkande behandling BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Ingrid Davidsson, ingrid.davidsson@kil.se 2016-11-09 Plan mot diskriminering trakasserier och kränkande behandling BODA FÖRSKOLA 2016-2017 KIL1000, v1.1, 2014-01-31 Kils

Läs mer

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh RAPPORT 2012-06-11 BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh Rapport från tillsynsbesök Faktauppgifter Mätdatum:2011-10-15 Heltidstjänster I barngrupp: 4,75 Tjänster med högskoleutb: 3,0 (60%) Antal barn:

Läs mer

Riktlinjer för pedagogisk omsorg i enskild regi i Skövde kommun

Riktlinjer för pedagogisk omsorg i enskild regi i Skövde kommun Skolnämnden Enhet/Handläggare Skolförvaltningen Datum 2011-09-13 Ert datum Beteckning Er beteckning Riktlinjer för pedagogisk omsorg i enskild regi i Skövde kommun t:\skf\samarbete\informationsmaterial\riktlinjer

Läs mer

2012-12- l O. Interpellation till rörskolenämndens o~iföirarld{ie1eriali'>riei~.j<... (M) om ökad risk rör kvalitetsbrister' irörskolan

2012-12- l O. Interpellation till rörskolenämndens o~iföirarld{ie1eriali'>riei~.j<... (M) om ökad risk rör kvalitetsbrister' irörskolan Kommunfullmäktige i Huddinge 10 december 2012 2012-12- l O Interpellation till rörskolenämndens o~iföirarld{ie1eriali'>riei~.j

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Junibacken. Nyckelpigan

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Junibacken. Nyckelpigan BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Junibacken Nyckelpigan Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Ansökan om verksamhetsförändring för Helianthus AB, Förskolan Rödmyran

Ansökan om verksamhetsförändring för Helianthus AB, Förskolan Rödmyran BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-06-24 FSN-2015/378.642 1 (2) HANDLÄGGARE Frunck Dannelöv, Britt-Marie 08-535 360 57 Britt-Marie.Frunck-Dannelov@huddinge.se

Läs mer

Arbetsplan för Violen

Arbetsplan för Violen Köpings kommun Arbetsplan för Violen Läsår 2015 2016 Administratör 2015 09 18 Lena Berglind, Ann Christine Larsson, Kristin Aderlind Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets

Läs mer

Välkommen Till Kyrkenorums förskola 2014-2015

Välkommen Till Kyrkenorums förskola 2014-2015 Välkommen Till Kyrkenorums förskola 2014-2015 Möjligheternas förskola - att trivas och utvecklas i! Vi utbildar Världsmedborgare! Vi står inför en nytt spännande läsår med nya och gamla barn, starta upp

Läs mer