Kallelse till förskolenämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till förskolenämnden"

Transkript

1 FÖRSKOLENÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till förskolenämnden Tid Tisdag den 9 september 2014, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge Ärenden Diarienummer Upprop och val av justerare 1 Godkännande av föredragningslistan 2 Information från förvaltningen 3 Tillsyn av Guldgruvans förskola, föräldrakooperativ FSN-2014/ Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för IUS Fridolin/Furuhöjden FSN-2014/ Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för IUS Fridolin/Fridhem FSN-2014/ Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för IUS Fridolin/Källbrink FSN-2014/ Ansökan om verksamhetsförändring gällande förskolan Riddarborgen FSN-2014/ Information om kön till kommunala förskolor och om förvaltningens pågående arbete för att skapa nya förskoleplatser

2 FÖRSKOLENÄMNDEN KALLELSE SIDA 2 (2) 9 Detaljplan för kvarteret Brandstegen - granskning FSN-2012/ Remiss - Detaljplan Utsälje 1:48 m fl. Samråd FSN-2014/ Remiss - Detaljplan för Vista Skogshöjd - Programsamråd FSN-2014/ Remiss - Avgift för elektroniskt utlämnande av allmän handling FSN-2014/ Remiss - Inriktning för näringslivsutvecklingen i Huddinge kommun FSN-2014/ Remiss - Whistleblower-funktion i kommunen - motion väckt av Marica Lindblad (MP), Olof Olsson (MP), Birgitta Ljung (MP) och Marianne Broman (MP) FSN-2014/ Remiss - Granskning av manuella utbetalningar FSN-2014/ Anmälan av delegationsbeslut 17 Delgivningar till nämnden 18 Övriga frågor Huddinge den 25 augusti 2014 Jelena Drenjanin Ordförande Lena Gammal Sekreterare

3 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA FSN-2014/ (3) HANDLÄGGARE Frunck Dannelöv, Britt-Marie Förskolenämnden Tillsyn av Guldgruvans förskola, föräldrakooperativ Förslag till beslut Nämnden tilldelar Guldgruvans förskola en anmärkning med stöd av 26 kap. 11 Skollagen (2010:800). Sammanfattning Vårdnadshavare med barn på Guldgruvans förskola har till förvaltningen inkommit med en klagomålsanmälan gällande barnsäkerheten på förskolan. Ett tillsynsbesök har genomförts den 11 juni Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att nämnden tilldelar Guldgruvans förskola en anmärkning med stöd av 26 kap. 11 Skollagen (2010:800), enligt följande punkter: 1. För brister gällande dokumentation av klagomål enligt 4 kap. 8 Skollagen (2010:800). 2. För att huvudmannen brustit i att se till att de yngre barnen erbjuds en god miljö enligt 8 kap. 8 Skollagen (2010:800). Där förskolan brustit i att dokumentera de olycksfall och tillbud som framkommit vid tillsynen, för att barnkonsekvensanalyser inte genomförts vid förändringar i verksamheten som haft direkt påverkan på barnens säkerhet samt för att yngre barn lämnats utan tillsyn och farligt lekmaterial påträffats vid tillsyn. Huvudmannen ska till förvaltningen skyndsamt och skriftligen redovisa att åtgärder mot de påtalade bristerna har vidtagits. Beskrivning av ärendet Vårdnadshavare med barn på Guldgruvans förskola inkom per telefon den 11 juni 2014 med klagomål gällande barnsäkerheten. En oanmäld tillsyn genomfördes på förskolan samma dag som anmälan inkom. Anmälan handlade om utemiljön och dess säkerhet. Gården har en brant sluttning där bland annat rep har satts upp för de äldre barnen att leka med. Men även de yngre barnen är där och leker utan tillsyn POSTADRESS Barn- och utbildningsförvaltningen Huddinge BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

4 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA FSN-2014/ (3) enligt vårdnadshavaren/anmälaren. Den branta sluttningen bedöms vid tillsynen som olämplig för de yngre barnen att leka i utan tillsyn. På gården finns det långa plankor som barnen får leka med. Dessa bedöms vid tillsynen som olämpliga för främst de yngre barnen att leka med. Olyckor har inträffat vid lek med dessa plankor enligt vårdnadshavaren/anmälaren. Vårdnadshavaren/anmälaren har även observerat att barnet har lämnats ensamt vid frukostbordet i barnstolen när ansvarig pedagog gått ifrån rummet för att byta blöja på ett annat barn. Förskolan nekar till denna händelse. Att lämna små barn i barnstol utan tillsyn under måltid bedöms av förvaltningen som fara för barnets säkerhet. Åtgärder gällande barnsäkerheten utifrån observationen av gården vid tillsynstillfället handlar om att inte lämna de yngre barnen utan tillsyn i sluttningen, att åtgärda plankorna och att barn inte lämnas ensamma vid frukostbordet eller utan tillsyn i sluttningen. Delar av förskolans gård fotograferas vid tillsynstillfället. Samtal har förts med förskolechefen gällande barnsäkerhet, barnsäkerhetsrond, rutiner kring anmälan av olycksfall och tillbud, rutiner för klagomålshantering, genomförande av barnkonsekvensanalyser vid verksamhetsförändring, samt personalens schematäckning. Skriftliga rutiner för barnsäkerhetsrond, tillbudsanmälan och rutiner för klagomålshantering finns på förskolan. Barnsäkerhetsronder har genomförts och dokumenterats. Dokumentation av klagomål enligt 4 kap. 8 Skollagen (2010:800) finns inte. Dokumentation av olycksfall och tillbud bland barnen på förskolan finns inte. Vid tillsynen kan förskolan inte uppvisa några nedtecknade klagomål eller olycksfall och tillbud sedan starten Barnkonsekvensanalyser har inte genomförts vid verksamhetsförändringar. Huvudmannen ska se till att barnen erbjuds en god miljö enligt 8 kap. 8 Skollagen (2010:800). Förskolan brister i tillsynen av de yngre barnen utifrån bedömning vid tillsynstillfället. Förvaltningens synpunkter Huvudmannen ska till förvaltningen skyndsamt och skriftligen redovisa att åtgärder mot de påtalade bristerna har vidtagits. Om huvudmannen i redovisningen refererar till andra dokument som utarbetats av huvudmannen eller förskolan ska dessa bifogas. Plankorna på gården åtgärdades i juni 2014, vilket redovisades till Barn- och utbildningsförvaltningen av förskolechefen via telefon. Schematäckningen

5 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA FSN-2014/ (3) visar att det finns tillräckligt med personal på plats under hela dagen vilket betyder att barn inte ska behöva lämnas ensamma i barnstol vid matsituationer eller utan tillsyn i sluttningen. Barn- och utbildningsförvaltningen kommer att följa upp att de begärda åtgärderna har utförts. Jukka Kuusisto Utbildningsdirektör Helena Näslund Biträdande utbildningsdirektör Beslutet delges Förskolechef Lena Rolfarth, Huvudman Mattias Norlander, Akten

6 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA FSN-2014/ (2) HANDLÄGGARE Fernum, Cilla Förskolenämnden Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för IUS Fridolin/Furuhöjden Förslag till beslut Nämnden godkänner och ger rätt till bidrag till, att Kristina Westén-Nordberg från och med den 1 oktober 2014 får driva fristående pedagogisk omsorg för 5-7 barn i åldrarna 1-5 år förlagt i sitt hem vid Furuhöjdsvägen 10 B, i Huddinge. (25 kap. 10 skollagen 2010:800). Sammanfattning Kristina Westén-Nordberg ansöker om godkännande och rätt till bidrag för att driva familjedaghemmet IUS Fridolin/Furuhöjden som pedagogisk omsorg för 5-7 barn i åldrarna 1-5 år. Familjedaghemmet kommer att drivas dels i familjens villa, vid Furuhöjdsvägen 10 B Huddinge och dels utomhus eftersom verksamheten är en I Ur och Skur verksamhet. Verksamheten ska bedrivas som enskild firma. Beskrivning av ärendet Ansökan har inkommit till Barn- och utbildningsförvaltningen från Kristina Westén-Nordberg om att från och med 1 oktober 2014 få godkännande och rätt till bidrag för Familjedaghemmet IUS Fridolin/Furuhöjden, att ta emot 5-7 barn i åldrarna 1-5 år. Verksamheten ska drivas som enskild firma och vara förlagd till Kristina Westén-Nordbergs hem vid Furuhöjdsvägen 10 B i Huddinge. Hemmet är helrenoverat och anpassat för att kunna driva pedagogisk omsorg, familjedaghem. I omgivningarna finns tillgång till parker att förlägga verksamheten till under delar av dagen. Kristina Westén-Nordberg planerar att bedriva verksamheten på villans bottenplan. Eftersom verksamheten är en I Ur och Skur verksamhet kommer största delen verksamheten att bedrivas utomhus. I Familjedaghemmet IUS Fridolin/Furuhöjden kommer den reviderade läroplanen för förskolan, Lpfö-98, att vara ett vägledande dokument. Familjedaghemmet kommer även att följa Allmänna råd för familjedaghem och Huddinge kommuns regler och riktlinjer för förskoleverksamhet samt övriga lagar och regler som gäller för verksamheten. POSTADRESS Barn- och utbildningsförvaltningen Huddinge BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

7 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA FSN-2014/ (2) För att kunna tillgodose tillsyn för barnen vid Kristina Westén-Nordbergs eventuella frånvaro, kommer det finnas ett samarbete med familjedaghemmen IUS Fridolin/Källbrink, IUS Fridolin/Fridhem och Fdh Runan. Familjedaghemmen IUS Fridolin/Furuhöjden, IUS Fridolin/Källbrink och IUS Fridolin/Fridhem är i dag verksamma som kommunala familjedaghem i Huddinge kommun. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen har tagit del av ansökan och genomfört tillsyn i hemmet samt tagit referenser. Hemmet är anpassat för att kunna driva pedagogisk omsorg, familjedaghem. I omgivningarna finns tillgång till grönområden och parker att förlägga verksamheten till under delar av dagen. Kristina Westén-Nordberg är utbildad barnskötare och har ledarutbildning inom Friluftsfrämjandet och I Ur och Skur samt Civilförsvarets Hitta Vilse och är medveten om de lagar och bestämmelser som gäller för verksamheten. Förvaltningen bedömer att Kristina Westén-Nordberg, Familjedaghemmet IUS Fridolin/Furuhöjden, vid Furuhöjdsvägen 10 B i Huddinge uppfyller kraven för godkännande och därmed rätt till bidrag för att driva pedagogisk omsorg, familjedaghem för 5-7 barn i åldrarna 1-5 år enligt 25 kap. 10 skollagen från och med den 1 oktober Jukka Kuusisto Utbildningsdirektör Helena Näslund Biträdande utbildningsdirektör Bilagor Ansökningshandlingar Beslutet delges Kristina Westén-Nordberg, Akten

8 [SJ HUDDINGE KOMMUN BARN-OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE A TIANORDNA FRISTAENDE VERKSAMHET SIDA 1 (1) Undertecknad papperskopia skickas till: Huddinge kommun Barn och utbildningsförvaltningen Kvalitetsavdelningen Britt-Marie Frunek Dannelöv Huddinge 2 kap. 8 Skol/agen Huvudmannen ansvarar för att utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna i denna lag, föreskrifler som har meddelats med stöd av lagen och de bestämmelser för utbildningen som kan finnas i andra författningar. 25 kap. 2 Skollagen Pedagogisk omsorg är en verksamhet som ska stimulera barns utveckling och lärande. Förskolans läroplan ska vara vägledande för pedagogisk omsorg. Ansökan ska följa kommunens godkännande och rätt till bidrag och göras i god lid innan verksamheten beräknas starta. Efter att komplett ansökan inkommil till förvaltningen är förvaltningens strävan att utredningstiden ska vara högst4 månader. Uppgifterna i ansökan är offenhiga. av verks. Jag är medveten om mina skyldigheter utifrån skollagen och kommunens riktlinjer. Detta garanterar jag med min underskrift.!il l'l.., Underskrift och Personuppgiftslagen Datum \l( os os Namnteckn~k ;Y~_ ;V<?i,//1 '"'';r Namnförtydligande J: v/ s.f;,., et /lf)es/ ~- A!w-cl6er:4 ~u.~..._ POSTADRESS BESÖKSAORESS Barn- och utbildningsfarvaltningen Kvalitetsavdelningen ffi HUDDINGE v Gymnasietorget 1 Huddinge Il Personuppgiftslagen. Vid handläggningen av dill ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204), PuL. Genom att underteckna samtycker du till denna behandling. För mer information om PuL läs har Offentlighetsprincipen och Personuppgiftslagen f PuLl - Huddinge kommun TELEFON OCH TELEFAX 08-1; ; WEBB OCH E-POST ORGANISATIONSNR

9 Bilaga 11 Verksamhetens vision. mål I Fridolin arbetar vi efter I Ur och skurs grundide att barns behov av kunskap, rörelse, och gemenskap tillfredsställs genom vistelse i naturen. Ansvar, trygghet och att bry sig om allt levande är viktigt för oss. Att främja friluftsliv och verka för folkhälsa och livsglädje är också med i vårt mål. I Fridolin strävar vi efter: att vi tycker att det är roligt att vara ute att vi tycker det är viktigt och roligt att arbeta med barn att vi kan förmedla känslan för naturen till barnen att vi använder leken och olika uttrycksmedel som metod att vi lär barnen om natur och friluftsliv att vi använder oss själva- som metod- och som förebild att vi ger barnen naturupplevelser att vi är medupptäckande, medundersökande, medupplevande och medagerande att vi inte avbryter barnen i sin lek/sitt arbete med onödiga rutiner att vi låter friluftsliv och natur genomsyra vårt arbete med barnen Pedagogisk miljö Den största delen av den pedagogiska miljön sker utomhus då jag arbetar efter I Ur och Skur pedagogiken. Den bästa lek/lär-platsen är naturen och vad den har att tillgå. Barnen får även vistas på hela vårt entreplan med ett eget lekrum därtill. Jag har en kuperad tomt för barnen att utforska.

10 Pedagogisk dokumentation Barnen har egna pärmar med dokumentationer som de får ta hem när de slutar hos mig. Jag dokumenterar och utvärderar under hela mitt arbete, ofta efter teman. Dagsrutiner Barnen kommer till mig på morgonen. De barn som behöver äta frukost kommer till Jag förbereder (oftast) lunch att äta ute. Vid träffar jag de övriga dagbarnvårdarna för olika aktiviteter. Fruktstund ca Lunch ca Därefter sova för de som behöver. Mellanmål ca Hämtning hemma hos mig. Barnsäkerhet Jag går kontinuerligt igenom hem och tomt efter potentiella faror eller risker för barnen. Krishantering Krishantering bifogas med nuvarande likabehandlingsplan. Smittskydd. hygien. Jag följer smittskyddsinstitutets råd vid smitta samt följer en god handhygien. Beskriv hur ni i verksamheten kommer att arbeta med Normer och värden Arbetet med normer och värden genomsyrar verksamheten dagligen. Vi har/kommer att fortsätta arbeta kring hur man är en bra kompis, naturpåverkan, miljöarbete och skillnader/likheter mellan människor.

11 Beskriv hur ni i verksamheten kommer att arbeta med Utveckling och lärande I arbetet kring lärandet utgår vi från varje individ och dess egna förutsättningar att utvecklas och lära. Då utnyttjar vi framförallt barnets egen lust till att lära. Beskrivning av arbetet med barn i behov av särskilt stöd samt modersmål Vi arbetar kontinuerligt med samtal kring detta och lyfter frågan då det blir aktuellt i vår grupp. Vid behov vidtar vi de åtgärder som behövs. Beskrivning av samverkan med hemmet. forum för samråd. utvecklingssamtal Samverkan med hemmet sker dagligen i form av tamburkontakt och till viss del telefonkontakt. Vi har ett ständigt samtal kring barnets utveckling och trivsel. Jag har utvecklingssamtall ggr/år Vi har föräldramöte 1-2 ggr/år Utöver detta tillkommer: Invänjningssamtal, Luciafirande, Vår/sommarfest, Avslutningsmiddag för blivande 6-åringar mm. Veckabrev 1 ggr/vecka. Beskrivning av arbetet med barnens inflytande över utbildningen Varje dag har vi en samling där alla dagbarnvårdare och barn i vår grupp träffas, vi går igenom vad vi ska göra under dagen och då i

12 samråd med barnen. I våra olika aktiviteter med barnen utgår vi efter deras intressen och nyfikenhet på olika saker. Jag intervjuar barnen kontinuerligt under året. Beskrivning av samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet I de fall då jag blir inbjuden, och då det är möjligt utifrån övriga barngruppen, besöker jag barnens kommande förskoleklassverksamhet. Beskrivning av det systematiska kvalitetsarbetet; Planering, uppföl j ni ng, utvärdering, utveckling Utöver dagliga samtal/reflektioner över barnen och gruppen samlas vi och har arbetsplatsträff 1 ggr/mån. Det systematiska kvalitetsarbetet revideras och sammanställs 1 ggr/år. Resultat av föräldraenkät samt barnintervjuer ligger till grund för fortsatt vidareutveckling och förbättringar i det pedagogiska arbetet. studiedagar 4 ggr/år.

13 Bilaga 10 Rutiner vid sjukdom/ledighet Vi är tre dagbarnvårdare som har ett väl fungerande reservsystem vid sjukdom och ledighet/kurser. Varje barn har en förutbestämd reservdagmamma att tillgå vid dessa tillfällen. Föräldrar och barn är väl insatta och trygga med sin extradagbarnvårdare och får i god tid veta när detta inträffar. När vi blir privata dagbarnvårdare kommer en fjärde, som redan är privat, att ansluta sig till oss.

14 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA FSN-2014/ (2) HANDLÄGGARE Fernum, Cilla Förskolenämnden Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för IUS Fridolin/Fridhem Förslag till beslut Nämnden godkänner och ger rätt till bidrag till, att Pia Gimfall från och med den 1 oktober 2014 får driva fristående pedagogisk omsorg för 5-7 barn i åldrarna 1-5 år förlagt i sitt hem vid Bykrogsvägen 5, i Huddinge. (25 kap. 10 skollagen 2010:800). Sammanfattning Pia Gimfall ansöker om godkännande och rätt till bidrag för att driva familjedaghemmet IUS Fridolin/Fridhem som pedagogisk omsorg för 5-7 barn i åldrarna 1-5 år. Familjedaghemmet kommer att drivas dels i familjens villa, vid Bykrogsvägen 5 i Huddinge och dels utomhus eftersom verksamheten är en I Ur och Skur verksamhet. Verksamheten ska bedrivas som enskild firma. Beskrivning av ärendet Ansökan har inkommit till Barn- och utbildningsförvaltningen från Pia Gimfall om att från och med 1 oktober 2014 få godkännande och rätt till bidrag för familjedaghemmet IUS Fridolin/Fridhem, att ta emot 5-7 barn i åldrarna 1-5 år. Verksamheten ska drivas som enskild firma och vara förlagd till Pia Gimfalls hem vid Bykrogsvägen 5 i Huddinge. Pia Gimfall planerar att bedriva verksamheten på villans bottenplan. Där finns hall, badrum, lekrum, vardagsrum, kök samt matrum. Eftersom verksamheten är en I Ur och Skur verksamhet kommer största delen av verksamheten att bedrivas utomhus. I familjedaghemmet IUS Fridolin/Fridhem kommer den reviderade läroplanen för förskolan, Lpfö-98, att vara ett vägledande dokument. Familjedaghemmet kommer även att följa Allmänna råd för familjedaghem och Huddinge kommuns regler och riktlinjer för förskoleverksamhet samt övriga lagar och regler som gäller för verksamheten. För att kunna tillgodose tillsyn för barnen vid Pia Gimfalls eventuella frånvaro, kommer det finnas ett samarbete med familjedaghemmen IUS POSTADRESS Barn- och utbildningsförvaltningen Huddinge BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

15 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA FSN-2014/ (2) Fridolin/Källbrink, IUS Fridolin/Furuhöjden och Familjedaghemmet Runan. Familjedaghemmen IUS Fridolin/Fridhem, IUS Fridolin/Källbrink och IUS Fridolin/Furuhöjden är i dag verksamma som kommunala familjedaghem i Huddinge kommun. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen har tagit del av ansökan och genomfört tillsyn i hemmet samt tagit referenser. Hemmet är anpassat för att kunna driva pedagogisk omsorg, familjedaghem. I omgivningarna finns tillgång till grönområden och lekparker att förlägga verksamheten till under delar av dagen. Pia Gimfall är utbildad barnskötare och har ledarutbildning inom Friluftsfrämjandet och I Ur och Skur. Hon är medveten om de lagar och bestämmelser som gäller för verksamheten. Förvaltningen bedömer att Pia Gimfall, familjedaghemmet IUS Fridolin/- Fridhem, vid Bykrogsvägen 5 i Huddinge uppfyller kraven för godkännande och därmed rätt till bidrag för att driva pedagogisk omsorg, familjedaghem för 5-7 barn i åldrarna 1-5 år enligt 25 kap. 10 skollagen från och med den 1 oktober Jukka Kuusisto Utbildningsdirektör Helena Näslund Biträdande utbildningsdirektör Bilagor Ansökningshandlingar Beslutet delges Pia Gimfall, Akten

16 [g] HUDDINGE KOMMUN BARN-OCH UTBILDNINGSFÖRVAL TNINGEN ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE ATT ANORDNA FRISTÅENDE VERKSAMHET SIDA 1 (1} Undertecknad papperskopia skickas till: Huddinge kommun Barn och utbildningsförvaltningen Kvalitetsavdelningen Britt-Marie Frunek Dannelöv Huddinge 2 kap. 8 Skol/agen Huvudmannen ansvarar för att utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna i denna lag, föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen och de bestämmelser för utbildningen som kan finnas i andra författningar. 25 kap. 2 Skollagen Pedagogisk omsorg är en verksamhet som ska stimulera barns utveckling och lärande. Förskolans läroplan ska vara vägledande för pedagogisk omsorg. Ansökan ska följa kommunens godkännande och rätt till bidrag och göras i god tid innan verksamheten beräknas starta. Efter att komplett ansökan inkommit till förvaltningen är förvaltningens strävan att utredningstiden ska vara högst 4 månader. Uppgifterna i ansökan är offentliga. Jag är medveten om mina skyldigheter utifrån skollagen och kommunens riktlinjer. Detta garanterar jag med min underskrift.. T"" T"" o 1'; w t: _J Underskrift och Personu Datum Personuppglftslagen. Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med ~--'-=:...:~=: ;: ;Personuppgiftslagen (1998:204), Pul. Genom att underteckna samtycker du till denna behandling. För mer information om Pul fi-...0::~~~.2:=-...y:....:::~ lläs här Offentlighetsprincipen och Personuppgiftslagen CPu L) - Huddinge kommun <t: POSTADRESS ~ Barn- och utbildningsförvallningen U.. Kvalitetsavdelningen HUDDINGE ffi BESOKSADRESS Gymnasietorgel 1 Huddinge TELEFON OCH TELEFAX WEBB OCH E POST ORGANISATIONSNR

17 Bilaga 11 Verksamhetens vision. mål I Fridolin arbetar vi efter I Ur och Skurs grundide att barns behov av kunskap, rörelse, och gemenskap tillfredsställs genom vistelse i naturen. Ansvar, trygghet och att bry sig om allt levande är viktigt för oss. Att främja friluftsliv och verka för folkhälsa och livsglädje är också med i vårt mål. I Fridolin strävar vi efter: att vi tycker att det är roligt att vara ute att vi tycker det är viktigt och roligt att arbeta med barn att vi kan förmedla känslan för naturen till barnen att vi använder leken och olika uttrycksmedel som metod att vi lär barnen om natur och friluftsliv att vi använder oss själva - som metod - och som förebild att vi ger barnen naturupplevelser att vi är medupptäckande, medundersökande, medupplevande och medagerande att vi inte avbryter barnen i sin lek/sitt arbete med onödiga rutiner att vi låter friluftsliv och natur genomsyra vårt arbete med barnen Pedagogisk mil j ö Den största delen av den pedagogiska miljön sker utomhus då jag arbetar efter I Ur och Skur pedagogiken. Den bästa lek/lär-platsen är naturen och vad den har att tillgå. Barnen får även vistas på hela vårt entreplan med ett eget lekrum därtill. Jag har en kuperad tomt för barnen att utforska.

18 Pedagogisk dokumentation Barnen har egna pärmar med dokumentationer som de får ta hem när de slutar hos mig. Jag dokumenterar och utvärderar under hela mitt arbete, ofta efter teman. Dagsrutiner Barnen kommer till mig på morgonen. De barn som behöver äta frukost kommer till Jag förbereder (oftast) lunch att äta ute. Vid träffar jag de övriga dagbarnvårdarna för olika aktiviteter. Fruktstund ca Lunch ca Därefter sova för de som behöver. Mellanmål ca Hämtning hemma hos mig. Barnsäkerhet Jag går kontinuerligt igenom hem och tomt efter potentiella faror eller risker för barnen. Krishantering Krishantering bifogas med nuvarande likabehandlingsplan. Smittskydd. hygien. Jag följer smittskyddsinstitutets råd vid smitta samt följer en god handhygien. Beskriv hur ni i verksamheten kommer att arbeta med Normer och värden Arbetet med normer och värden genomsyrar verksamheten dagligen. Vi har/kommer att fortsätta arbeta kring hur man är en bra kompis, naturpåverkan, miljöarbete och skillnader/likheter mellan människor.

19 Beskriv hur ni i verksamheten kommer att arbeta med Utveckling och lärande I arbetet kring lärandet utgår vi från varje individ och dess egna förutsättningar att utvecklas och lära. Då utnyttjar vi framförallt barnets egen lust till att lära. Beskrivning av arbetet med barn i behov av särskilt stöd samt modersmål Vi arbetar kontinuerligt med samtal kring detta och lyfter frågan då det blir aktuellt i vår grupp. Vid behov vidtar vi de åtgärder som behövs. Beskrivning av samverkan med hemmet, forum för samråd, utvecklingssamtal Samverkan med hemmet sker dagligen i form av tamburkontakt och till viss del telefonkontakt. Vi har ett ständigt samtal kring barnets utveckling och trivsel. Jag har utvecklingssamtall ggr/år Vi har föräldramöte 1-2 ggr/år Utöver detta tillkommer: Invänjningssamtal, Luciafirande, Vår/sommarfest, Avslutningsmiddag för blivande 6-åringar mm. Veckobrev l ggr/vecka. Beskrivning av arbetet med barnens inflytande över utbildningen Varje dag har vi en samling där alla dagbarnvårdare och barn i vår grupp träffas, vi går igenom vad vi ska göra under dagen och då i

20 samråd med barnen. I våra olika aktiviteter med barnen utgår vi efter deras intressen och nyfikenhet på olika saker. Jag intervjuar barnen kontinuerligt under året. Beskrivning av samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet I de fall då jag blir inbjuden, och då det är möjligt utifrån övriga barngruppen, besöker jag barnens kommande försko leklassverksamhet. Beskrivning av det systematiska kvalitetsarbetet; Planering, uppföl j ni ng. utvärdering. utveckling Utöver dagliga samtal/reflektioner över barnen och gruppen samlas vi och har arbetsplatsträff 1 ggr/mån. Det systematiska kvalitetsarbetet revideras och sammanställs l ggr/år. Resultat av föräldraenkät samt barnintervjuer ligger till grund för fortsatt vidareutveckling och förbättringar i det pedagogiska arbetet. studiedagar 4 ggr/år.

21 Bilaga 10 Rutiner vid sjukdom/ledighet Vi är tre dagbarnvårdare som har ett väl fungerande reservsystem vid sjukdom och ledighet/kurser. Varje barn har en förutbestämd reservdagmamma att tillgå vid dessa tillfällen. Föräldrar och barn är väl insatta och trygga med sin extradagbarnvårdare och får i god tid veta när detta inträffar. När vi blir privata dagbarnvårdare kommer en fjärde, som redan är privat, att ansluta sig till oss.

22 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA FSN-2014/ (2) HANDLÄGGARE Frunck Dannelöv, Britt-Marie Förskolenämnden Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för IUS Fridolin/Källbrink Förslag till beslut Nämnden godkänner och ger rätt till bidrag till, att Veronika Mörk från och med den 1 oktober 2014 får driva fristående pedagogisk omsorg för 5-7 barn i åldrarna 1-5 år förlagt i sitt hem vid Kvarnlyckevägen 2, i Huddinge. (25 kap. 10 skollagen 2010:800). Sammanfattning Veronika Mörk ansöker om godkännande och rätt till bidrag för att driva familjedaghemmet IUS Fridolin/Källbrink som pedagogisk omsorg för 5-7 barn i åldrarna 1-5 år i sitt hem vid Kvarnlyckevägen 2. Veronika Mörk planerar att bedriva verksamheten på villans bottenplan. Eftersom verksamheten är en I Ur och Skur verksamhet kommer största delen av verksamheten att bedrivas utomhus. Verksamheten ska bedrivas som enskild firma. Beskrivning av ärendet Ansökan har inkommit till Barn- och utbildningsförvaltningen från Veronika Mörk om att från och med 1 oktober 2014 få godkännande och rätt till bidrag för familjedaghemmet IUS Fridolin/Källbrink, att ta emot 5-7 barn i åldrarna 1-5 år. Verksamheten ska drivas som enskild firma och vara förlagd till Veronika Mörks hem vid Kvarnlyckevägen 2 i Huddinge. Veronika Mörk planerar att bedriva verksamheten på villans bottenplan. Där finns hall, badrum och lekrum. Vid måltider inomhus kommer köket på övervåningen att användas. I omgivningarna finns tillgång till grönområden och lekparker att förlägga verksamheten till under delar av dagen. Utemiljön på den egna gården är verksamhetsanpassad. Eftersom verksamheten är en I Ur och Skur verksamhet kommer största delen verksamheten att bedrivas utomhus. I familjedaghemmet IUS Fridolin/Källbrink kommer den reviderade läroplanen för förskolan, Lpfö-98, att vara ett vägledande dokument. Familjedaghemmet kommer även att följa Allmänna råd för familjedaghem POSTADRESS Barn- och utbildningsförvaltningen Huddinge BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

23 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA FSN-2014/ (2) och Huddinge kommuns regler och riktlinjer för förskoleverksamhet samt övriga lagar och regler som gäller för verksamheten. För att kunna tillgodose tillsyn för barnen vid Veronika Mörks eventuella frånvaro, kommer det finnas ett samarbete med familjedaghemmen IUS Fridolin/Fridhem, IUS Fridolin/Furuhöjden och Familjedaghemmet Runan. Familjedaghemmen IUS Fridolin/Furuhöjden, IUS Fridolin/Källbrink och IUS Fridolin/Fridhem är i dag verksamma som kommunala familjedaghem i Huddinge kommun. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen har tagit del av ansökan och genomfört tillsyn i hemmet samt tagit referenser. Hemmet är anpassat för att kunna driva pedagogisk omsorg, familjedaghem. I omgivningarna finns tillgång till grönområden och parker att förlägga verksamheten till under delar av dagen. Veronika Mörk är utbildad barnskötare och har olika utbildningar inom Friluftsfrämjandet och I Ur och Skur. Hon är medveten om de lagar och bestämmelser som gäller för verksamheten. Förvaltningen bedömer att Veronika Mörk, familjedaghemmet IUS Fridolin/Källbrink, vid Kvarnlyckevägen 2 i Huddinge uppfyller kraven för godkännande och därmed rätt till bidrag för att driva pedagogisk omsorg, familjedaghem för 5-7 barn i åldrarna 1-5 år enligt 25 kap. 10 skollagen från och med den 1 oktober Jukka Kuusisto Utbildningsdirektör Helena Näslund Biträdande utbildningsdirektör Bilagor Ansökningshandlingar Beslutet delges Veronika Mörk, Akten

Kallelse till förskolenämnden

Kallelse till förskolenämnden FÖRSKOLENÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till förskolenämnden Tid Tisdag den 19 mars 2013, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge Ärenden Diarienummer 1 Upprop 2 Godkännande

Läs mer

Kallelse till förskolenämnden

Kallelse till förskolenämnden FÖRSKOLENÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till förskolenämnden Tid Torsdag den 21 maj 2015, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge Ärenden Diarienummer Upprop och val

Läs mer

Ansökan om verksamhetsförändring för Helianthus AB, Förskolan Rödmyran

Ansökan om verksamhetsförändring för Helianthus AB, Förskolan Rödmyran BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-06-24 FSN-2015/378.642 1 (2) HANDLÄGGARE Frunck Dannelöv, Britt-Marie 08-535 360 57 Britt-Marie.Frunck-Dannelov@huddinge.se

Läs mer

Fotograf: Thomas Bergheim

Fotograf: Thomas Bergheim Fotograf: Thomas Bergheim Kvalitetsredovisning 2006 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun KRISTINEBERGS Förskoleområde Rektor Monica Pettersson Bitr.rektor Lotta Lindgren Kvalitetsamordnare

Läs mer

Ajournering kl. 10.00-10.20 47. Raimo Vuojärvi (m), ordförande Jerker Sjögren (kd) Karin Dahl-Strandin (s)

Ajournering kl. 10.00-10.20 47. Raimo Vuojärvi (m), ordförande Jerker Sjögren (kd) Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2007-05-29 Plats och tid för sammanträdet Vargmötet, Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna, tisdagen den 29 maj kl. 08.30 13.20 Ajournering

Läs mer

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Utbildningsnämnden Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00 Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande

Läs mer

-------1--...1 SUNDA MENINGSFULLA AKTIVA REFLEKTERANDE TRYGGA ANSV ARSFULLA BARN. S-M-A-R-T -A Barn familjedaghem i segeltorp AB

-------1--...1 SUNDA MENINGSFULLA AKTIVA REFLEKTERANDE TRYGGA ANSV ARSFULLA BARN. S-M-A-R-T -A Barn familjedaghem i segeltorp AB S-M-A-R-T -A Barn familjedaghem i segeltorp AB SUNDA MENINGSFULLA AKTIVA REFLEKTERANDE TRYGGA ANSV ARSFULLA BARN -~--~ -- - - ---, HUDDINGE I

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Bullerbyns förskola i Hudiksvalls kommun Granskning genomförd i november 2012 av Kerstin Forsberg och Anita Sjöberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Bullerbyns

Läs mer

Nya idéer för Segeltorp svar på motion väckt av Marica Lindblad (MP) och Britt Björneke (V)

Nya idéer för Segeltorp svar på motion väckt av Marica Lindblad (MP) och Britt Björneke (V) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-08-30 KS-2013/225.315 1 (4) HANDLÄGGARE Sundström, Gunilla 08-535 313 86 Gunilla.Sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Nya idéer för

Läs mer

Riktlinjer kommunala förskolor

Riktlinjer kommunala förskolor Dnr 2015/BUN 0042 Riktlinjer kommunala förskolor Gällande från 1 juli 2015 Barn -och utbildningsförvaltningen Tyresö kommun / 2015-07-01 2 (31) Innehållsförteckning 1 Inledning... 5 1.1 Förskolans uppdrag...

Läs mer

Kallelse till grundskolenämnden

Kallelse till grundskolenämnden GRUNDSKOLENÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (1) Kallelse till grundskolenämnden Tid Torsdag den 2 april 2015, OBS! klockan 08:15 Plats Barn- och utbildningsförvaltningen, OBS! kontorshuset, Gymnasietorget 1,sammanträdesrum

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Junibackens förskola Hällbacksvägen 21 Arboga 732 21 Arboga 1 (9) Arboga kommun Box 45 732 21 Arboga Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Skolinspektionens beslut Skolinspektionen

Läs mer

Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete

Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete 312 94 Laholm Möllans Förskola Brödåkravägen 10 31294 Laholm Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete Föräldrakooperativet Möllan Sammanfattning Förskolan Möllan drivs som ett föräldrakooperativ

Läs mer

Detaljplaneuppdrag och ramavtal för Lövdungen 2 m. fl. i Segeltorp

Detaljplaneuppdrag och ramavtal för Lövdungen 2 m. fl. i Segeltorp KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november 2014 7 Paragraf Diarienummer KS-2014/1351.313 Detaljplaneuppdrag och ramavtal för Lövdungen 2 m. fl. i Segeltorp Kommunstyrelsens

Läs mer

Förslag till beslut Nämnden godkänner förvaltningens utredning om pedagogisk omsorg.

Förslag till beslut Nämnden godkänner förvaltningens utredning om pedagogisk omsorg. TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-09-01 Diarienummer FG/2015:190 Utredning om pedagogisk omsorg Förslag till beslut Nämnden godkänner förvaltningens utredning om pedagogisk omsorg. Sammanfattning Förvaltningen

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING UPPSALA KOMMUN VÅRD & BILDNING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Förskola: Ringarens förskola Ansvarig för planen Förskolechef Gunilla Källmark Förskolechef: Biträdande förskolechef Maria

Läs mer

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Anci Rehn, förskolechef Tomas Rigvald, verksamhetsansvarig AnnSofie Johansson, förskollärare Kristina Wirén, förskollärare Det Du tänker om

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer

Yttrande över medborgarförslag om att införa hemspråksundervisning i förskolan

Yttrande över medborgarförslag om att införa hemspråksundervisning i förskolan Bildningsförvaltningen rev TJÄNSTESKRIVELSE 2012-03-12 Dnr 2011/6067 2012-03-13 1(2) Bildningsnämnden Yttrande över medborgarförslag om att införa hemspråksundervisning i förskolan Förslag till beslut

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2007 Förskoleverksamhet

Kvalitetsredovisning 2007 Förskoleverksamhet Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun Kvalitetsredovisning 2007 Förskoleverksamhet Namn på förskola/område: Rödsle förskoleområde Rektor: Anders Enström Bitr.rektor: Gerd Nilsson Adress:

Läs mer

Barnomsorg. Kontakt. Handläggare och fakturor, Therése Jensen Telefon 0141-22 55 29 alt. therese.jensen@motala.se

Barnomsorg. Kontakt. Handläggare och fakturor, Therése Jensen Telefon 0141-22 55 29 alt. therese.jensen@motala.se Kontakt Handläggare och fakturor, Therése Jensen Telefon 0141-22 55 29 alt. therese.jensen@motala.se Handläggare, Anne-Charlotte Tillgren Telefon 0141-22 50 36 alt. ac.tillgren@motala.se Årsfakturor, Käthe

Läs mer

Kvalitetsredovisning 20010-11

Kvalitetsredovisning 20010-11 Kvalitetsredovisning 20010-11 Råby förskola Tillsammans med skola och fritidshem är vi där för ditt barn. Innehållsförteckning 1. FÖRUTSÄTTNINGAR - STRUKTUR 1.1 Inledning - Grundfakta om förskolan - Underlag

Läs mer

Björnmossans Förskola

Björnmossans Förskola Mariefredsnämnden Mariefredskontoret Björnmossans Förskola Mariefreds Förskoleenhet Kvalitetsredovisning läsåret 2009-10 Verksamhetsplan/utvecklingsplan läsåret 2010-11 Jeanette Elgén, Förskolechef Britt

Läs mer

Redovisning av det Systematiska kvalitetsarbetet 2012-2013

Redovisning av det Systematiska kvalitetsarbetet 2012-2013 RIKTLINJER FÖRSKOLA Redovisning av det Systematiska kvalitetsarbetet 2012-2013 Förskolan Norrskenet Inga-Lill Grinde Holm Bildning, Fritid och Kultur 1. Systematiskt kvalitetsarbete Skollagen kapitel 4

Läs mer

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Utlåtande 2013:43 RIV (Dnr 321-1061/2012) Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Förskolan Villa Solvi Danderyds kommun

Förskolan Villa Solvi Danderyds kommun Förskolan Villa Solvi Danderyds kommun Susanne Arvidsson Marianne Taxèn Vecka 41,42 2011 Nacka Nacka Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 VÅGA VISA... 3 SAMMANFATTNING... 4 JÄMFÖRELSE MED TIDIGARE

Läs mer

Beslut rörande inlämnade enkla frågor

Beslut rörande inlämnade enkla frågor KOMMUNFULLMÄKTIGE KUNGÖRELSE SIDA 1 (3) Kungörelse Kommunfullmäktige i Huddinge sammanträder i Sessionssalen i kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge, måndagen den 10 mars 2014, klockan 17:00. Föredragningslista

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan

Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan 1. Grundfakta om förskolan Förskolan Borgen, som öppnades 1998, ligger intill villaområdet Borgbyn i Bollstanäs. Förskolan har 5 avdelningar

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Förskolans pedagogiska uppdrag Skolinspektionens rapport 2011:10 Diarienummer 40-2010:314 Stockholm 2011 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Innehåll

Läs mer

1 Medborgarförslag - Undersök parkeringsförbud på Doktorsvägen

1 Medborgarförslag - Undersök parkeringsförbud på Doktorsvägen KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-05 Tid 2015-02-17, Kl 18:30 Plats Kommunalhuset Tumba, plan 2, rum 3 Ärenden Justering 1 Medborgarförslag - Undersök parkeringsförbud på

Läs mer