(7) Villkor för godkännande och rätt till bidrag. avseende enskild pedagogisk omsorg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2011-09-13 1 (7) Villkor för godkännande och rätt till bidrag. avseende enskild pedagogisk omsorg"

Transkript

1 (7) Villkor för godkännande och rätt till bidrag avseende enskild pedagogisk omsorg Barn- och ungdomsförvaltningen Järfälla kommun Februari 2010

2 Godkännande Från och med juli 2009 ska kommunen godkänna ansökan om att driva enskild pedagogisk omsorg och bevilja bidrag för verksamheten om den uppfyller kommunens krav på god kvalitet. Godkännande ska sökas hos barn- och ungdomsförvaltningen och godkänd verksamhet beviljas bidrag. Om villkoren för godkännandet inte längre uppfylls eller om verksamheten missköts kan rätten till bidrag återkallas. Huvudman Anordnare av pedagogisk omsorg i enskild regi ska vara registrerad för F-skatt, som i egenskap av huvudman bär ansvaret för att verksamheten bedrivs i enlighet med villkoren, att skatter och sociala avgifter inlevereras och att tillstånd för att bedriva verksamheten finns. Sökanden kallas till intervju till barn- och ungdomsförvaltningen för att vidareutveckla sina idéer kring hur verksamheten kommer att bedrivas. Intervjun kommer att vara en del av den samlade bedömningen inför godkännandet. Lagar och regler Anordnaren ska driva verksamheten i enlighet med: Skollagen och andra tillämpliga lagar och förordningar Skolverkets allmänna råd för familjedaghem FN:s barnkonvention Läroplanen för förskolan, Lpfö98 Gruppstorleken ska vara sådan att barnens behov av säkerhet och tillsyn tillgodoses. Verksamhetens ska vara tillgänglig för barn i behov av särskilt stöd i sin utveckling enligt Skollagen. Personal I verksamheten ska finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnens behov av omsorg och god pedagogisk verksamhet tillgodoses. Registerkontroll Anordnaren ska tillse att all personal som erbjuds anställning i verksamheten före anställning lämnar ett registerutdrag ur det register som förs enligt lagen om belastningsregister. Utdraget ska vara högst ett år gammalt. Kost Näringsriktigt sammansatta måltider ska serveras. Antalet måltider bestäms av respektive barns omsorgstid. Vid heldagsvistelse skall frukost, lunch och mellanmål serveras.

3 Öppethållande Verksamheten ska vara tillgänglig för barnen hela året och vara anpassad till föräldrarnas behov, dock längst elva timmar per dag. Anordnaren har rätt att efter samråd med föräldrarna omorganisera verksamheten vid t ex planeringsdagar, semester etc. Vid planerat uppehåll i ordinarie verksamhet ska anordnaren erbjuda verksamhet hos annan anordnare om familjer har behov av omsorg. Anordnaren ska ha en plan där man redovisar hur man tänker lösa situationen vid sjukdom eller semester. Planen får inte innebär några extra kostnader utan situationen ska lösas i samarbete med andra enskilda enheter. Försäkring Anordnaren ska se till att personal, barn och lokaler omfattas av nödvändigt försäkringsskydd samt teckna ansvarsförsäkring. Tillsyn Verksamheten står enligt Skollagen under tillsyn av den kommun där den bedrivs. Kommunen har en skyldighet att inspektera verksamheten och rätt att begära in de dokument som behövs för tillsynen. Krav på inlämnande av dokument Kommunen kommer årligen att från anordnaren begära in följande dokument: Verksamhetsberättelse Kvalitetsredovisning Ekonomisk redovisning Likabehandlingsplan Ifylld blankett om egenkontroll av verksamheten Giltighet och godkännande Ovanstående kriterier ska vara uppfyllda och godkända för att erhålla kommunalt bidrag.

4 Ansökan om godkännande att bedriva enskild pedagogisk omsorg Fullständigt ifylld ansökan med bilagor skickas till: Barn- och ungdomsförvaltningen Järfälla Kontaktperson: Christina Dahlin, programchef förskola Huvudman (vem/vilka ska driva verksamheten) Namn Ghazala Ahmed Organisationsform (aktiebolag, handelsbolag, ekonomisk förening etc.) Enskild firma Organisationsnummer/personnummer Adress Postort Hästskovägen Järfälla Telefonnummer Mobilnummer E-postadress Placering (kommundel) Vattmyra, Jakobsberg Start (år/månad) för den planerade verksamheten Så fort som möjligt Storlek och omfattning Antal barn 5 Åldrar 1-5 år Öppethållande Dag Redovisa vad som ligger till grund för prognosen, t.ex. intresseundersökning

5 Verksamhetens innehåll och omfattning Verksamhetens inriktning (speciell pedagogik, konfessionell, språklig etc.) Verksamhet i familjedaghemmet ska vara utvecklande för alla barnen. Barnen kommer att känna stor trygghet i familjedaghemmet. Ange vilka styrdokument som verksamheten avser att följa Familjedaghemmet ska följa allmänna råd från Skolverket och egen arbetsplan. Läroplanen för förskolan ska vara vägledande för vår verksamhet samt att vi kommer att följa FN:s barnkonvention. Redovisa verksamhetens planerade omfattning och innehåll Familjedaghemmets verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin - omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för den - pedagogiska verksamheten. Den ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas till vara för att skapa mångfald i lärandet. Uppföljning Beskriv hur verksamheten avser att följa barnens utveckling Vi ska kontinuerligt och systematiskt dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla vår verksamhet. För att utvärdera familjedaghemmets kvalitet och skapa goda villkor för lärandet behöver barns utveckling och lärande följas, dokumenteras och analyseras av oss. Barn i behov av särskilt stöd På vilket sätt kommer verksamheten att arbeta med barn i behov av särskilt stöd Verksamheten skall utgå från varje barns behov. Barn som av fysiska, psykiska eller någon annan form av funktionshindrade barn som behöver särskilt stöd i sin utveckling, skall få den omsorg beroende på deras speciella behov. Föräldrasamverkan

6 Familjedaghemmets arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Föräldrarna ska ha möjlighet att vara med och påverka verksamheten. Ledning och personal Personalen kontinuerligt får den kompetensutveckling som krävs för att de - professionellt ska kunna utföra sina uppgifter. Kompetensutveckling planeras och ordnas genom möte, information på nätet, olika kurser och seminarium mm. Lokaler Ändamålsenliga lokaler är en förutsättning för att bedriva enskild pedagogisk omsorg. Ge en kort beskrivning av lokalen. Verksamheten kommer att bedrivas i tillbyggnad till småhus som är godkänd för permanent bostad. Tillbyggnaden har en entréhall genom carporten, badrum inklusive tvättstuga och ett stort rum ca 24²m med pentry. Adressen är Hästskovägen 44, Järfälla. Övriga upplysningar Bilagor som ska bifogas ansökan: F-skatt Organisationsbevis Registerkontroll Ekonomisk kalkyl Arbetsplan Hyreskontrakt eller bevis på ägande av lokal Underskrift av behörig firmatecknare för huvudmannen Signatur Ghazala Ahmed

7 Namnförtydligande Ghazala Ahmed Telefonnummer Ort Järfälla Datum

Villkor för godkännande och rätt till bidrag avseende enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Villkor för godkännande och rätt till bidrag avseende enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 2009-09-08 Diarienr: XXXX.XXX 1(5) Villkor för godkännande och rätt till bidrag avseende enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Godkännande Från och med 2009-07-01 införs nya regler angående

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg 2015-05-19 Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg som inte är

Läs mer

Tillämpningsregler för barnomsorgspeng antagna av barn- och utbildningsutskottet datum

Tillämpningsregler för barnomsorgspeng antagna av barn- och utbildningsutskottet datum Tillämpningsregler för barnomsorgspeng antagna av barn- och utbildningsutskottet datum Information om start av enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Möjlighet finns från och med 2009-07-01

Läs mer

starta och driva förskola och skolbarnsomsorg som enskild verksamhet

starta och driva förskola och skolbarnsomsorg som enskild verksamhet Regler för att starta och driva förskola och skolbarnsomsorg som enskild verksamhet Tillstyrkta av Barn- och Utbildningsnämnden 2003-10-23, 179 Godkända av kommunfullmäktige 2003-12-15, 165 Reviderad av

Läs mer

Riktlinjer för pedagogisk omsorg i enskild regi i Skövde kommun

Riktlinjer för pedagogisk omsorg i enskild regi i Skövde kommun Skolnämnden Enhet/Handläggare Skolförvaltningen Datum 2011-09-13 Ert datum Beteckning Er beteckning Riktlinjer för pedagogisk omsorg i enskild regi i Skövde kommun t:\skf\samarbete\informationsmaterial\riktlinjer

Läs mer

Ansökan om godkännande att bedriva fristående fritidshem

Ansökan om godkännande att bedriva fristående fritidshem 2014-01-27 1 (5) Ansökan om godkännande att bedriva fristående fritidshem Se Riktlinjer för godkännande av fristående fritidshem, Bun 2013/210 för information om ansökningsprocessen. 1 Fullständigt ifylld

Läs mer

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 1(10) Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 2(10) Inledning...3 Vem beslutar om godkännande?...3 Vad krävs för att få ett godkännande?...3 Om

Läs mer

Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut

Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut Inledning Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola och fritidshem som kommunen ska sträva efter

Läs mer

Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun

Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedag gogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun REGLER FÖR GODKÄNNANDE AV FRISTÅENDE FÖRSKOLA, FRILIGGANDE FRITIDSHEM (ej ansluten till

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Pedagogisk omsorg. Uppgifter om enheten. Organisationsenhet: Familjedaghemmet Hummelmora (E)

Kvalitetsredovisning. Pedagogisk omsorg. Uppgifter om enheten. Organisationsenhet: Familjedaghemmet Hummelmora (E) År för rapport: 2014 Organisationsenhet: Familjedaghemmet Hummelmora (E) Kvalitetsredovisning Pedagogisk omsorg Uppgifter om enheten Uppgift Verksamhetens namn och inriktning Namn på rektor/förskolechef

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Barnomsorg i Tomelilla kommun

Barnomsorg i Tomelilla kommun Barnomsorg i Tomelilla kommun AVGIFTER OCH REGLER för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och skolbarnsomsorg Taxor fastställda av Kommunfullmäktige 2009 Reviderad 2013-02-27 1 Innehåll för förskoleverksamhet,

Läs mer

Bitr. rektor Kerstin Almström

Bitr. rektor Kerstin Almström KVALITETSREDOVISNING Läsåret 09-10 Lärande Lek för Livet! Rektor Eva Axelsson Bitr. rektor Kerstin Almström Innehåll INLEDNING... 3 ÅTGÄRDER FÖR UTVECKLING 09/10 KVALITETSREDOVISNING... 4 SPECIALPEDAGOGENS

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen 661 80 Säffle

SÄFFLE KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen 661 80 Säffle SÄFFLE KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen 661 80 Säffle Datum Vårt dnr Ert dnr Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för att bedriva förskola/fritidshem/pedagogisk omsorg (2a kap. 13 och 17

Läs mer

1. Är du intresserad av att driva en fristående förskola/ sid 3 fritidshem/pedagogisk omsorg?

1. Är du intresserad av att driva en fristående förskola/ sid 3 fritidshem/pedagogisk omsorg? Innehållsförteckning 1. Är du intresserad av att driva en fristående förskola/ sid 3 fritidshem/pedagogisk omsorg? 2. Vem beslutar om att godkännande av fristående sid 3 3. Vad krävs för att få ett godkännande

Läs mer

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning.

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning. Svensk författningssamling (SFS) Observera: att det kan förekomma fel i författningstexterna. I de flesta fall finns bilagorna med. Bilagor som består av bilder, kartor, uppställningar i många spalter

Läs mer

VÅR VERKSAMHET PÅ FÖRSKOLAN BONK REVIDERAD 2015 01 28

VÅR VERKSAMHET PÅ FÖRSKOLAN BONK REVIDERAD 2015 01 28 VÅR VERKSAMHET PÅ FÖRSKOLAN BONK REVIDERAD 2015 01 28 VÅR VERKSAMHET OCH VÅRT UPPDRAG Vår verksamhet drivs av en ideell förening. Föreningens ändamål är att med personliga insatser av (om än inte uteslutande)

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Junibackens förskola Hällbacksvägen 21 Arboga 732 21 Arboga 1 (9) Arboga kommun Box 45 732 21 Arboga Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Skolinspektionens beslut Skolinspektionen

Läs mer

KAPRIFOLENS FÖRSKOLAS Plan mot diskriminering och kränkande behandling År 2015

KAPRIFOLENS FÖRSKOLAS Plan mot diskriminering och kränkande behandling År 2015 KAPRIFOLENS FÖRSKOLAS Plan mot diskriminering och kränkande behandling År 2015 Vår vision Vi skall skapa en trygg miljö där alla visar varandra hänsyn och omtanke. Gemenskapen på vår förskola berikas av

Läs mer

Foto: Sara Frid. Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd. Skolkontoret

Foto: Sara Frid. Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd. Skolkontoret Foto: Sara Frid Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd Skolkontoret Mars 2014 Lärmiljö Anmälan till förskolechef Utredning och bedömning Planering

Läs mer

OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten.

OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten. OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten. 1 2 Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående skola Allmän information

Läs mer

OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten.

OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten. OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten. 1 2 Ansökan om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående skola Allmän information

Läs mer

Välkommen till förskoleverksamheten i Lindesbergs kommun

Välkommen till förskoleverksamheten i Lindesbergs kommun Välkommen till förskoleverksamheten i Lindesbergs kommun I den här skriften får du information om - vilka regler som gäller för förskoleverksamheten i kommunen - vilka regler och tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Beslut 2011-01-27. Dnr: 40-2010:43. Beslut. efter riktad tillsyn i Tomelilla kommun av kommunens tillsyn av enskild verksamhet

Beslut 2011-01-27. Dnr: 40-2010:43. Beslut. efter riktad tillsyn i Tomelilla kommun av kommunens tillsyn av enskild verksamhet Beslut 2011-01-27 Dnr: 40-2010:43 Beslut efter riktad tillsyn i Tomelilla kommun av kommunens tillsyn av enskild verksamhet Beslut Riktad tillsyn av Tomelilla kommun 2011-01-27 1 (2) Dnr 40-2010:43 Tomelilla

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

-------1--...1 SUNDA MENINGSFULLA AKTIVA REFLEKTERANDE TRYGGA ANSV ARSFULLA BARN. S-M-A-R-T -A Barn familjedaghem i segeltorp AB

-------1--...1 SUNDA MENINGSFULLA AKTIVA REFLEKTERANDE TRYGGA ANSV ARSFULLA BARN. S-M-A-R-T -A Barn familjedaghem i segeltorp AB S-M-A-R-T -A Barn familjedaghem i segeltorp AB SUNDA MENINGSFULLA AKTIVA REFLEKTERANDE TRYGGA ANSV ARSFULLA BARN -~--~ -- - - ---, HUDDINGE I

Läs mer

Starta eget inom bar nomsorgen

Starta eget inom bar nomsorgen Starta eget inom bar nomsorgen En faktabroschyr för dig som vill starta fristående pedagogisk verksamhet i Örebro kommun Ordförklaringar Barnomsorgspeng Ett kommunalt bidrag som följer med varje barn oavsett

Läs mer

Förslag till beslut Nämnden godkänner förvaltningens utredning om pedagogisk omsorg.

Förslag till beslut Nämnden godkänner förvaltningens utredning om pedagogisk omsorg. TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-09-01 Diarienummer FG/2015:190 Utredning om pedagogisk omsorg Förslag till beslut Nämnden godkänner förvaltningens utredning om pedagogisk omsorg. Sammanfattning Förvaltningen

Läs mer

Välkommen till familjedaghem i karlbo

Välkommen till familjedaghem i karlbo Välkommen till familjedaghem i karlbo Välkommen till familjedaghem i karlbo De grundläggande idéerna och tankarna i vardagspedagogik är att främja barns utveckling och lärande genom att arbeta och ta tillvara

Läs mer