Välkommen Till Kyrkenorums förskola

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen Till Kyrkenorums förskola 2014-2015"

Transkript

1 Välkommen Till Kyrkenorums förskola Möjligheternas förskola - att trivas och utvecklas i! Vi utbildar Världsmedborgare! Vi står inför en nytt spännande läsår med nya och gamla barn, starta upp arbetet med Grön Flagg/Hållbar utveckling, Barnhälsans år och mycket, mycket mer. Vi kommer även att fortsätta arbetet med digital dokumentation. Hösten startar med ordinarie verksamhet v.32, då startar vi med våra nya grupper och inskolningar för de omplacerade barnen inom kommunen/förskolan och för de helt nya barnen startar inskolningarna i v.33. Höstens grupper får du från respektive avdelning.

2 Skollag Den nya skollagen beslutades av riksdagen den 22 juni Den började tillämpas på utbildningar och annan verksamhet från och med den 1 juli Den innehåller en hel del förändringar sedan tidigare skollag. Här är några av de saker som gäller förskolan: > Förskolan blir en egen skolform > Titeln, Rektor ersätts med förskolechef > Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. > Vid varje förskole- och skolenhet ska det finnas ett eller flera forum för samråd med barnen, eleverna och vårdnadshavare. > Personalen ska föra fortlöpande samtal med barnets vårdnadshavare om barnets utveckling. Minst en gång varje år ska personalen och barnets vårdnadshavare därutöver genomföra ett samtal om barnets utveckling och lärande (utvecklingssamtal). Vill du läsa mer om den nya skollagen så kan du besöka Skolverkets hemsida. Forum för samråd Föräldraråd I dagsläget har vi inget aktivt föräldraråd på förskolan, men vi ser gärna att det startas upp igen! I ett föräldraråd träffas föräldrarepresentanter, förskolechefen och representant från pedagogerna ett par tillfällen per läsår. Man tar upp frågeställningar kring verksamheten eller kommer med nya idéer. Det är dock inget beslutsfattande organ, för den som kan fatta beslut i frågor om förskolans verksamhet är förskolechefen. Däremot blir det ett forum inför ett beslut ska fattas och vårdnadshavarnas åsikter tas i anspråk. Är du intresserad av att vara med i ett sådant här samråd, kontakta personalen på er avdelning. Reviderad Läroplan för förskolan Vissa mål i förskolans läroplan förtydligades under Läroplanen kompletteras också med ett avsnitt om uppföljning, utvärdering och utveckling. Både förskolechefens och förskollärares ansvar stärks. Kommunikation går som en röd tråd genom alla förtydliganden i läroplanen där det också lyfts fram att personalen ska utmana och stimulera barnen. Leken framhålls som en förutsättning för barns utveckling och lärande i förskolan. I den förtydligade läroplanen får förskollärare ett särskilt ansvar gällande uppföljning, utvärdering och utveckling av verksamheten. Analysen av utvärderingen är till för att arbetslaget ska få insikt i vad förskolan ska arbeta med och vad man kan förändra. Det ska finnas kunskap om varje barns utveckling och lärande på förskolan men det är verksamheten som ska utvärderas inte barnen. I utvärderingen ska det finnas ett tydligt barnperspektiv där barnen ska vara med och påverka. Förskollärare har ett särskilt ansvar för det pedagogiska arbetet i förskolan. Förskollärare ansvarar också för att utvecklingssamtal genomförs och för innehållet i dessa, men alla i arbetslaget kan genomföra utvecklingssamtalen. Vill du läsa mer om den reviderade läroplanen så kan du besöka Skolverkets hemsida. 2

3 Hygiensköterska i förskolan Under läsåret arbetade samtliga förskolor i kommunen med HYFS (Hygiensköterska i förskolan) Alla förskolor har genomfört hygienronder, utsett hygienombud, tagit fram riktlinjer för hur man ska jobba med hygienrutiner och fått utbildning i smitta och smittspridning. Detta arbete fortsätter även under kommande läsår. Förskolan följer HYFS rekommendationer vid sjukdom och smittspridning, deras rekommendationer grundar sig på Socialstyrelsens skrift Smitta i förskolan. Ibland säger läkaren på BVC eller Vårdcentralen andra saker än vad förskolan informerar om. Det är olyckligt att de inte är insatta i VG-regionens råd om smitta och smittspridning på förskolan. Förskolan bedömer alltid barnens allmäntillstånd och tar exempelvis inte tempen för att bevisa att barn har feber. Visa respekt mot ditt/dina barn genom att låta dem vara hemma när de inte mår bra, visa respekt mot andra barn och vårdnadshavare genom att ha dina barn hemma när de är sjuka och inte smittar andra. Sjuka barn smittar ju även personal på förskolan som innebär vikarier i verksamheten som minskar kvalitén i förskolan. Läs mer om HYFS här: Studiedagar Varje förskola i Stenungsunds kommun har tillgång till två studiedagar/termin som innebär att förskolan inte har ordinarie verksamhet. Finns det behov av omsorg ska detta meddelas förskolan senast 10 dagar före aktuellt datum. Detta är ett måste så att vi kan planera ev. verksamhet med vikarier, måltid, städ m.fl. Så snart upplägget inför året är klart meddelas datum och tider så att ni kan planera för höst och vår. Arbetet på förskolan Mål för arbetet på förskolan är att kunna ta tillvara på personalens alla kompetenser och utnyttja förskolans lokaler på ett ändamålsenligt sätt. Förskolan ska präglas av samarbete, tvärgrupper, gemensamma aktiviteter, tema, förhållningssätt osv. Alla på förskolan ska känna varandra och barnen ska känna en trygghet i att kunna vända sig till vilken vuxen som helst på förskolan. I och med detta ökar också möjligheten för barnen att skapa nya relationer eller bevara desamma vid exempelvis en övergång till en annan avdelning. Förskolan kommer under året även fokusera på pedagogisk dokumentation, Hållbar utveckling, Grön Flagg och arbete kring Barnhälsans År. Profileringen på förskolan På förskolan har vi valt att som profilering arbeta med utomhuspedagogik. Det innebär att mycket av vår verksamhet kommer att bedrivas utomhus i vårt närområde. Vi fortsätter arbeta med förskolans vision: Möjligheternas förskola att trivas och utvecklas i! Där våra ledord Tillit, Bemötande, Lyhörd och Respekt ingår som grundstenar för vårt utvecklingsarbete.

4 Barnplaceringar Varje vår står vi inför utmaningen att skapa så bra barngrupper som möjligt utifrån en rad olika perspektiv. Varje år är det varierande förutsättningar för hur vi kan formera oss och framförallt ser det olika ut med hur många barn som går vidare till förskoleklass och med det lediga platser på förskolan. Pedagogerna på förskolan och förskolechefen skapar grupperna utifrån: Ålder, kön, barn i behov av särskilt stöd, hur grupperna fungerar idag, relationer som fungerar eller inte fungerar. Ibland är det så att enskilda vårdnadshavare blir missnöjda med sitt barns placering och anser att vi har gjort fel på förskolan. Det jag önskar är att du som vårdnadshavare har en tilltro och förtroende för att vi på förskolan gör allt för att helheten på förskolan ska bli så bra som möjligt. Det är pedagogerna som ser barnen tillsammans på förskolan och det är den miljön vi måste ha som utgångspunkt för vårt arbete. Där handlar det inte om vilka som leker hemma, är grannar osv. Med utgångspunkt i offentlighet och sekretesslagen kan vi heller inte gå in på detaljer på hur vi har skapat de olika grupperna. Grön Flagg Förskolan har startat upp arbetet kring hållbar utveckling och Grön Flagg. Förskolan har valt att arbeta med temat: Livsstil och Hälsa. Vill du läsa mer om Grön Flagg kan du göra det på följande adress: Barnhälsans År Förskolorna i Stenungsunds kommun har under 2013 och 2014 deltagit i något som kallas Barnhälsans År. Fokus kommer att ligga på hur vi kan arbeta för att få välmående barn i både förskolan och i samhället. Det är kommunens Stöd- och utvecklingsteam som är initiativtagare till Barnhälsans År. Eventuellt kommer en del aktiviteter riktas till dig som vårdnadshavare såsom föreläsningar, föräldrautbildning och så vidare. Digital dokumentation Alla förskoleavdelningar i Stenungsunds kommun arbetar med digital dokumentation med hjälp av bland annat en smart telefon och en surfplatta. Dokumentationen publiceras via en blogg, Pluttra. Syftet är att underlätta dokumentationen i förskolan samt delge er vårdnadshavare vad vi gör och vad som händer i vår verksamhet. Detta är också ett sätt för dig som vårdnadshavare att få insyn i verksamheten och kunna påverka innehållet i förskolan. Detta kan du göra bland annat genom att kommentera i Bloggen. Du kommer att få mer information om bloggen och arbetet bakom den på din avdelning. 4

5 Förskola och hem Samarbete med förskola och hem ser ut på många olika sätt. Den viktigaste biten är kanske den dagliga kontakten i tamburen vid hämtning och lämning. Där ges en kort info om dagen och om något särskilt har hänt under dagen. Tänk på att personalen vid dessa tillfällen har begränsat med tid för samtal eftersom det finns många andra barn i verksamheten som behöver den vuxne. Önskar du ett längre samtal så boka in det med din ansvarspedagog i så fall. Du har möjlighet att påverka den dagliga verksamheten vid utvecklingssamtal, föräldramöte eller vid spontana samtal per personalen. Du kan också skriva kommentarer på avdelningens blogg. Förskolan har också som ni tidigare kunde läsa som mål att starta upp ett föräldraråd. Klagomålshantering Ibland är man inte överens om alla saker och då är tumregeln att alltid försöka lösa det med avdelningspersonalen i första hand. I andra hand kan du ta en kontakt med förskolechefen. Det finns också en möjlighet att skriva in ett ärende i Kommunens synpunktshantering som för förskolas del blir en klagomålshantering. Läs mer om detta på Stenungsunds kommuns hemsida. Information från förskolan Information från respektive avdelning fås genom avdelningarnas bloggar i Pluttra. Där kan du lägga dig som följare för att få ett e-postmeddelande när något nytt läggs upp på bloggen. Prata med personalen om detta. Förskolan skickar sällan/aldrig ut pappersinformation. Har du inte tillgång till dator hjälper vi dig givetvis med informationen men då ansvarar du själv för att meddela avdelningspersonalen detta. Det är oerhört viktigt att du tar del av informationen som ges från förskolan. Det är information som är av stor vikt för dig och ditt barn. Vi ansvarar för att ge informationen och du ansvarar för att ta del av informationen. Med vänlig hälsning! Anna Johannisson - Förskolechef Har du frågor angående förskolan eller andra funderingar så prata med förskolans pedagoger eller hör av dig till mig. Jag nås lättast via e-post, men det går också att nå mig via telefon alternativt lämna ett meddelande så återkommer jag snarast. Min telefon är på under min arbetstid, därefter hänvisas du till min röstbrevlåda. E-post Telefon

6 Telefonnummer till förskolan: Solen Sjukanmälan via sms: Rosen Sjukanmälan via sms: Violen Sjukanmälan via sms: Gullvivan Sjukanmälan via sms: Smörblomman Sjukanmälan via sms: Vitsippan Sjukanmälan via sms: Prästkragen Sjukanmälan via sms: Nyponrosen Sjukanmälan via sms: Blåklinten Sjukanmälan via sms:

7 Väl mött under läsåret ! Önskar All personal på Kyrkenorums förskola!

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vrena förskola 2014-2015 1 1.Inledning All personal ska vara insatt i den årliga planen och kunna arbeta utifrån den i det dagliga

Läs mer

PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016

PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 En presentation av Prästkragens förskolas arbete för att främja barns lika värde, rättigheter och åtgärder för

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Sammanfattning Förskolan Ekbacken är en nybyggd förskola, formad i sin fysiska miljö för att skapa förutsättningar för att den pedagogiska inriktningen

Läs mer

Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Sofia Klahr, Pedagogiskt ansvarig Emma Lindgren, Likabehandlingsansvarig

Läs mer

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling. Fridensbergs förskola 2014-15

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling. Fridensbergs förskola 2014-15 Trygghetsplan Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Fridensbergs förskola 2014-15 möjligheter samverkan BEmötande delaktighet helhetstänkande relationer dialog samsyn värdegrund 1

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Att leka sig in i skolans värld

Att leka sig in i skolans värld Att leka sig in i skolans värld När förskoleklassen presenterades för oss sas det Det här är förskola med skolinslag och det är precis så det är. Mellan fem till sju år händer det så mycket och på det

Läs mer

Foto: Sara Frid. Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd. Skolkontoret

Foto: Sara Frid. Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd. Skolkontoret Foto: Sara Frid Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd Skolkontoret Mars 2014 Lärmiljö Anmälan till förskolechef Utredning och bedömning Planering

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling! Björkängens förskola!

Plan mot diskriminering och kränkande behandling! Björkängens förskola! Plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkängens förskola LÄSÅRET 2014/2015 Inledning Bestämmelser i Skollagen (2010:800) och Diskrimineringslagen (2008:576) ställer krav på att varje verksamhet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Inledning. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Krokens förskola 2014/2015 Bestämmelse i skollagen (2010:800) och diskrimineringslagen (2008:576) ställer krav på att varje verksamhet som omfattas

Läs mer

Köpings kommun. Läsår 2014 2015. Senast ändrat 2014-09-19

Köpings kommun. Läsår 2014 2015. Senast ändrat 2014-09-19 Köpings kommun Arbetsplan för Förskolan Maskrosen Läsår 2014 2015 Ulrica Zarins 2014 09 19 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem. Verksamheten

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Pedagogisk omsorg. Uppgifter om enheten. Organisationsenhet: Familjedaghemmet Hummelmora (E)

Kvalitetsredovisning. Pedagogisk omsorg. Uppgifter om enheten. Organisationsenhet: Familjedaghemmet Hummelmora (E) År för rapport: 2014 Organisationsenhet: Familjedaghemmet Hummelmora (E) Kvalitetsredovisning Pedagogisk omsorg Uppgifter om enheten Uppgift Verksamhetens namn och inriktning Namn på rektor/förskolechef

Läs mer

F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING...

F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING... Innehållsförteckning F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING... 5 Mål 1... 5 Mål 2... 5 Mål 3... 6 2. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE... 7 2.1

Läs mer

Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Planens syfte: Förbud mot diskriminering och trakasserier regleras i Diskrimineringslagen (2008:567) och förbud mot kränkande behandling

Läs mer

Redovisning av det Systematiska kvalitetsarbetet 2012-2013

Redovisning av det Systematiska kvalitetsarbetet 2012-2013 RIKTLINJER FÖRSKOLA Redovisning av det Systematiska kvalitetsarbetet 2012-2013 Förskolan Norrskenet Inga-Lill Grinde Holm Bildning, Fritid och Kultur 1. Systematiskt kvalitetsarbete Skollagen kapitel 4

Läs mer

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Anci Rehn, förskolechef Tomas Rigvald, verksamhetsansvarig AnnSofie Johansson, förskollärare Kristina Wirén, förskollärare Det Du tänker om

Läs mer

Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN. Rutiner och dokumentation

Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN. Rutiner och dokumentation Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN Rutiner och dokumentation Förskolan Dag & Natt 2014-2015 LIKABEHANDLINGSPLAN Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola och pedagogisk omsorg

Läs mer

Arbetsplan 2014/2015. Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst

Arbetsplan 2014/2015. Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst Arbetsplan 2014/2015 Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst Innehåll Inledning... 1 Förutsättningar... 1 Läroplansmål - normer och värden... 2 Läroplansmål - utveckling och lärande... 4 Läroplansmål

Läs mer

Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. 2015

Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. 2015 Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. 2015 Förskolan ska vara en plats där alla barn ska känna trivsel och uppleva trygghet. Förskolechef och personal i verksamheten tar klart

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Junibackens förskola Hällbacksvägen 21 Arboga 732 21 Arboga 1 (9) Arboga kommun Box 45 732 21 Arboga Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Skolinspektionens beslut Skolinspektionen

Läs mer

Mars 2015 GRANBY NYA FÖRSKOLA. Välkommen till Granby nya förskola! En handbok för föräldrarna på Granby nya förskola

Mars 2015 GRANBY NYA FÖRSKOLA. Välkommen till Granby nya förskola! En handbok för föräldrarna på Granby nya förskola GRANBY NYA FÖRSKOLA Välkommen till Granby nya förskola! En handbok för föräldrarna på Granby nya förskola 1 Innehåll Öppettider och kontaktuppgifter... 3 Vistelsetider... 3 Hämtning och lämning... 3 Personalen...

Läs mer

Fotograf: Thomas Bergheim

Fotograf: Thomas Bergheim Fotograf: Thomas Bergheim Kvalitetsredovisning 2006 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun KRISTINEBERGS Förskoleområde Rektor Monica Pettersson Bitr.rektor Lotta Lindgren Kvalitetsamordnare

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14. 2. Förutsättningar:

Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14. 2. Förutsättningar: Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14 1. Ramlösa friskola och fritids, ansvarig Lisa Meviken (rektor) 2. Förutsättningar: Ramlösa friskola är en verksamhet som drivs i privat

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Västanvindens förskola Upprättad 201501 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING UPPSALA KOMMUN VÅRD & BILDNING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Förskola: Ringarens förskola Ansvarig för planen Förskolechef Gunilla Källmark Förskolechef: Biträdande förskolechef Maria

Läs mer

Resultatrapport för Assbergs förskola

Resultatrapport för Assbergs förskola Resultatrapporten innehåller en värdering och analys av enhetens resultat kring utveckling och lärande samt resultat från brukarundersökningen. Resultatrapport för Assbergs förskola Upprättad av Christina

Läs mer

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

FÖRSKOLAN, SKOLAN OCH FRITIDSHEMMETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

FÖRSKOLAN, SKOLAN OCH FRITIDSHEMMETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 1 FÖRSKOLAN, SKOLAN OCH FRITIDSHEMMETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Plan mot diskriminering,och kränkande behandling Analysera arbetet med arbete mot diskriminering, trakasserier och

Läs mer