Samarbetskommittén c/o Kristianstads kommun Kommunledningskontoret Kristianstad. Skåne Nordost VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samarbetskommittén c/o Kristianstads kommun Kommunledningskontoret 291 80 Kristianstad. Skåne Nordost VERKSAMHETSBERÄTTELSE"

Transkript

1 Samarbetskommittén c/o Kristianstads kommun Kommunledningskontoret Kristianstad Skåne Nordost VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

2 Innehållsförteckning Inledning 3 Organisation 5 Aktiviteter under verksamhetsåret 7 Ekonomi och finansiering 16 Inför Bilagor Resultat- och Balansräkning 2012 (Separat fil) 2

3 Inledning Samarbetskommittén avger följande verksamhetsberättelse för kalenderåret Samarbetskommittén Skåne Nordost är ett samarbete mellan kommunerna Bromölla, Hässleholm, Hörby, Kristianstad, Osby, Perstorp och Östra Göinge. Verksamheten bedrivs i formen av en samarbetskommitté. Ordförandeskapet växlar mellan kommunerna och löper i 2-årsperioder. Kristianstads kommun innehar ordförandeskapet åren 2011 och Perstorp har under året begärt utträde, vilket sker Enighet finns att samarbetet ska präglas av politisk vilja, konkreta förbättringar och uthållighet. Arbetet sker med egna resurser och med utnyttjande av spetskompetenser. Nätverket arbetar kommunöverskridande för att på ett kostnadseffektivt sätt främja en hållbar ekonomisk tillväxt och god samhällsservice. I Skåne Nordosts vision, antagen vid styrelsemöte , uttalas att Skåne Nordost ska attrahera boende, företagare, studerande och besökare. Tillväxt är ett prioriterat område i samarbetet och är speciellt inriktat på frågor om utbildning, infrastruktur och arbetsmarknad. Kristianstad och Hässleholm har åtagit sig rollen som dragarkommuner i arbetet och utveckling av samarbetet dessa kommuner emellan är av avgörande betydelse för tillväxt i nordöstra Skåne. Från är Kristianstad permanent ordförande och Hässleholm permanent vice ordförande i Skåne Nordost-samarbetet. Beslutande i samarbetskommittén är kommunstyrelseordförande samt en representant från oppositionen från de deltagande kommunerna. Adjungering till samarbetskommittén har förekommit under året. Övriga deltagare är kommuncheferna från respektive kommun och koordinator som är sekreterare. Presidium består av KS-ordförande från Kristianstad och Hässleholm, som har permanenta platser, samt från en av de övriga kommunerna i fallande ordning efter befolkning och i tvåårsperioder. Presidiet stämmer av aktuella ärenden inför varje styrelsemöte. Vid dessa möten deltar också kommunchefer från de tre kommunerna samt koordinator. Kommunchefernas nätverk är beredande organ för samarbetskommitté och presidium samt utövar övergripande ledning av övriga nätverk. Samarbetet är konkret uppbyggt på ett antal arbets- och projektgrupper med olika uppdrag samt ett antal nätverk, som träffas några gånger per år för erfarenhetsutbyte. Antalet nätverk inom Skåne Nordost beräknas till ca 25. Samarbete inom IT-området är väl utvecklat och bedrivs sedan 2007 under ledning av en gemensam IT-nämnd som formellt ingår i Hässleholms kommun. Nämndens representanter är samma som i Skåne Nordosts styrelse. IT-nämnden upprättar eget bokslut och verksamhetsberättelse. 3

4 Kommunikationsbehovet inom Skåne Nordost är omfattande. Inget samarbete är isolerat från de övriga och det är odiskutabelt viktigt att kommunikationen fungerar såväl horisontellt, mellan arbets- och projektgrupper, som vertikalt dvs mellan grupper, chefsgrupp och beslutande både i Skåne Nordost och dess kommuner. Sålunda rekommenderas samtliga kommuner att distribuera verksamhetsberättelsen till såväl politisk som tjänstemannaledning samt att delge resp Kommunfullmäktige denna. Förutom kontakterna inåt har Skåne Nordost och dess kommuner ett omfattande utbyte med såväl kringliggande kommuner som region, länsstyrelse, trafikverk etc och uppfattas som en sammanhållen enhet t ex i samband med remissyttranden. Under året har Älmhults kommun anmält intresse av att delta i det gemensamma EU-kontoret och avtal har undertecknats, som innebär att man från ingår i detta samarbete. 4

5 Organisation Samarbetskommittén, också benämnd styrelsen, har under verksamhetsperioden haft följande sammansättning: Beslutande Pierre Månsson, Kristianstad (ordförande) Heléne Fritzon, Kristianstad Åke Hammarstedt, Bromölla (representant i presidiet) Lotta Hellström, Bromölla Urban Widmark, Hässleholm (vice ordförande sedan ) Tommy Nilsson, Hässleholm Lars Ahlkvist, Hörby Tommy Hall, Hörby Anders Pettersson, Osby Erland Nilsson, Osby Arnold Andreasson, Perstorp Ulrika Thulin, Perstorp (till ) Lars Svensson, Perstorp (från ) Patric Åberg, Östra Göinge Karl-Erik Innala, Östra Göinge Adjungerade Lars-Göran Wiberg, Hässleholm (adjungerad till mandatperiodens slut) Fredrik Axelsson, Kristianstad (adjungerad till mandatperiodens slut) Övriga deltagare Åsa Simonsson, Kristianstad (till ) Leif Rülf, Kristianstad ( ) Jan Pålsson, Kristianstad (från ) Christer Pålsson, Bromölla (till ) Marie Wäppling, Bromölla (från ) 5

6 Johan Eriksson, Hässleholm (till ) Bengt-Arne Persson, Hässleholm (från ) Arne Bertilsson, Hörby Charlotta Kabo Stenberg Per Almström, Perstorp Jonas Rydberg, Östra Göinge samt Lars Johnsson, koordinator och sekreterare Skåne Nordost personella resurser Lone Hylander, EU-samordning (75%) Sara Wanther, EU-samordning (50% till därefter 75%) Torbjörn Lind, EU-samordning (75% till därefter 50%) Anna Mattisson, Web-redaktör och informatör (50%) Lars Johnsson, Koordination 6

7 Aktiviteter under verksamhetsåret Styrelsen Styrelsen för Skåne Nordost har under 2012 sammanträtt fem gånger. Tre av mötena har varit halvdag och två lunch-lunch. Följande aktiviteter kan noteras under året: År 2011 avslutades med att styrelsen sände förslag till tillväxtstrategi på remiss till deltagande kommuner. Inkomna svar leder till att styrelsen beslutar att förslag till målbilder och strategier för samarbetet ska uppdateras/arbetas fram innan beslut kan tas och uppdrag överlämnas till chefsgrupp. Styrelsen undertecknar tillsammans med Sölvesborgs kommun en avsiktsförklaring gällande utökning av platser i sjuksköterskeutbildningen på Högskolan Kristianstad, vilket sedermera bidrar till en utökning om 25 platser. Styrelsen fattar ett antal beslut om Skåne Nordosts övergripande inriktning och organisation samt aktiviteter i samband med ny mandatperiod. Dessa finns upptagna under 14 i protokoll daterat Styrelsen beslutar grundfinansiera Krinova Inkubator för år 2013 med 1,5 mkr. Perstorp begär utträde ur Skåne Nordost för att istället ansluta till Skåne Nordväst. Man önskar dock kvarstå i EU-samarbetet. Styrelsen beslutar undersöka förutsättningar för deltagande i Almedalen Styrelsen genomför ett seminarium med Europeiska Socialfonden i syfte att ytterligare öka nyttan med socialfondsprojekt och att kvalitetssäkra dessa. Styrelsen möter Älmhult-IKEAs ledning och diskuterar gemensamma intresseområden. Styrelsen ställer sig positiv till förslag från Kommunförbundet Skåne angående skapande av en Skåne-gemensam valideringsplattform och att denna i första hand ska finansieras ur förbundsavgiften. Styrelsen beslutar enligt chefsgruppens förslag att omtag ska göras i Skåne Nordost tillväxtarbete och att förslag till gemensam målbild/strategi ska tas fram. 7

8 Styrelsen beslutar godkänna utökning av deltagande i EU-kontor och bjuder in Älmhults kommun att teckna avtal om detta. Höör och Perstorp deltar sedan tidigare och tecknar också, liksom Älmhult, avtal gällande från Styrelsen beslutar om infrastruktur-prioriteringar avseende nordöstra Skånes bidrag till Skånepaketet. Turism som ett område med stor potential i såväl näringslivs- som arbetsmarknadssammanhang lyfts i styrelsen. Inledande diskussioner förs med Regionförbundet södra Småland om ett utökat samarbete över gränsen. 8

9 Tillväxt Tillväxt är prioriterat i Skåne Nordost-samarbetet. Styrelsens definition av tillväxt är positiv utveckling av den kommunala skattebasen syftande till utveckling av välfärden. Koncentration sker i ett antal projekt som primärt utvecklas inom områdena infrastruktur, utbildning och arbetsmarknad. Arbetet sker tillsammans med övriga samhällsintressenter och beslutsfattare. Praktiskt innebär tillväxtprioriteringen att ett antal Skåne Nordost-nätverk arbetar mera gränsöverskridande och tar fram projektförslag till chefsgrupp/styrelse för beslut. Nätverken är i första hand näringsliv, turism, utbildning, kompetensutveckling/livslångt lärande samt samhällsbyggnad I tillväxtarbetet har fokus legat på följande aktiviteter under 2012: Näringsliv Näringslivsdagen i nordöstra Skåne Näringslivsdag under temat kompetens genomfördes den 8 november i Skåne Nordosts regi. 240 företagare, medarbetare, tjänstemän och politiker lyssnade till framtidsvurmande föredragshållare och knöt nya kontakter under förmiddagen som gick i både allvarets och skrattets tecken. Speeddejtingen med ett 70-tal anmälda slog dessutom både deltagar- och decibelrekord på eftermiddagen. Krinova inkubator i Skåne Nordost Förberedelserna inför uppstarten av Krinova Inkubator, som tar vid där Rampen Skåne Nordost AB slutar, har pågått under hela Den nya inkubatorn går in under Krinova Incubator & Science Park och ska vara en utvecklingsresurs för företagen i nordöstra Skåne oavsett bransch. Inkubatorn ska bland annat erbjuda en dynamisk process för utveckling av människor, affärer och företag; stödja tillväxtföretag och erbjuda aktivt anpassad managementsupport ett Inkubatorprogram. Aktiviteter kopplade till inkubatorverksamheten kommer att ske på Krinova i Kristianstad, Norra Station i Hässleholm och i övriga kommuner inom Skåne Nordost. Turism Marknadsföring med Tourism in Skåne Nordöstra Skåne är en av sju destinationer som regionens marknadsbolag för besöksnäringen, Tourism in Skåne, arbetar med. Följande marknadsinsatser har finansierats av Skåne Nordost: Deltagande i en tio dagar lång kampanj på Stockholms Central, utställning i Köpenhamn samt deltagande på Bokmässan i Göteborg. Under 2012 genomfördes sex pressresor för danska journalister i vårt område med mycket gott resultat. 9

10 Marknad Polen Bearbetningen av den polska marknaden fortsatte under Visningsresor för press och researrangörer har genomförts och ett ökat intresse och kunskap om nordöstra Skåne på den polska marknaden märks. Femtio dagsturer med buss genomfördes i samarbete med Stena Line och deltagande anläggningar är bokningsbara via rederiets hemsida. Inför 2013 har avtal även slutits med Polferries som kommer att genomföra bussresor med övernattning i området. Kompetensutveckling, livslångt lärande Under 2012 har samarbetet mellan Kompetensutveckling, livslångt lärande och Näringslivsgruppen startats upp och utvecklas på ett positivt sätt. Beröringsområdena är många och samverkan mellan grupperna är viktig ur ett strategiskt perspektiv. Arbetet i arbetsgrupperna Lärcentrum, Vuxenutbildning/SFI, Synliggörande och Studie- och yrkesvägledning har varit mycket aktivt och fungerat bra. Den nya vuxenutbildningsreformen Vux 2012 har varit i fokus för mycket av arbetsgruppernas arbete vilket bland annat resulterat i en gemensam fortbildningsdag för alla lärare inom vuxenutbildningen i Skåne Nordost. Ett avtal mellan kommunerna inom vuxenutbildningen har tecknats avseende utbud och priser. Projekt Ungdomsprojekten Lärlingsakademin och Kompetensare har pågått under hela året. Lärlingsakademin startade med 20 deltagare den 1 februari efter en mobiliseringsfas på sex månader. Under året har ett samarbete byggts upp med sammanlagt tio gymnasieskolor, privata utbildare och vuxenutbildningar för att kunna erbjuda unga vuxna lärlingsutbildning. Lärlingsutbildningarna genomförs till minst 70 % på företag och resterande del på en skola med yrkeskurser på gymnasienivå. Fyra introduktionskurser har genomförts under året och omsatt ca 125 deltagare. Målgruppen är unga som inte etablerat sig på arbetsmarknaden. Av deltagarna är det ca 70 som fortfarande är i utbildning vid årets slut. 75 % av de elever som slutfört en utbildning gick direkt till arbete under Det har varit något färre deltagare än beräknat i utbildning under året och det gör att projektmedlen inte utnyttjats. Ansökan om förlängning av projektet t o m inom budget har godkänts av ESFrådet. Under 2013 kommer både grupper och enskilda elever att startas upp kontinuerligt. Utmaningarna ligger i konkurrens med andra aktörer om praktikanter och platser på företagen samt kraven att bedriva yrkesutbildning under hela året samtidigt som skolorna har sommarlov. Inför 2013 Under året har det också förts diskussioner om samordning/samverkan kring YH-utbildningar i Skåne Nordost. Detta arbete kommer att fortsätta Arbetet med kompetensbehovsinventering (fortsättning på SLI-projektet) har fortgått under året. Kontakter har tagits med bland annat Östsam för fortsatt utveckling av ett web-verktyg. 10

11 Erfarenheterna visar att samverkan mellan kommunerna i Skåne Nordost inom de olika arbetsområdena upplevs som mycket givande och stimulerande och bidrar även till ökad effektivitet och positiv utveckling. Utbildning Sedan 2001 har barn- och utbildningsförvaltningarna i Skåne Nordost arbetat med ett samlat samverkansuppdrag. Samverkan bedrivs på förvaltningsledningsnivå med tyngd i strategiskt planeringsarbete som initialt var inriktat på gymnasieskolans organisation och utbud. Samarbetet omfattar idag alla skolformer och är mycket nära kopplat till det skånska skolsamarbetet som har sin bas och kommunala förankring i länets fyra geografiska hörn. Samarbetet omfattar idag även alla kommuner i Blekinge utom Karlskrona. Ledningsgruppen har stöd av arbetsgrupper med särskilt fokus på planering av gymnasieskolan och kvalitetssäkring gemensam kompetensutveckling för gymnasieskolan samordning av gymnasiala informationsfrågor studie- och yrkesvägledning gymnasiesärskola. Det ökade behovet av kommunal samverkan inom skolområdet beror främst på: Den höga graden av förändringstakt inom svenskt skolväsende Barn- och ungdomsgruppernas demografiska förändringar, vilka kräver snabba omställningar Barn, föräldrars och ungdomars stora möjligheter till egna val av skola och huvudman Varje grupp - ledningsgrupp och arbetsgrupper möts 5 10 ggr/år. Gymnasieskolan Samverkansavtal som omfattar möjlighet att fritt söka kommunal gymnasieskola i Skåne Nordost, överenskommelser om mätningar av elevströmmar samt gemensamma beräkningsgrunder för interkommunal ersättning och betalningsrutiner. Förskola och grundskola Även här finns ett samverkansavtal i basen för samarbetet, ett avtal som avseende förhållandet mellan olika kommunala huvudmän föregrep den nya skollagstiftning som kom Avtalet ger möjlighet att fritt välja förskola och skola i mån av plats. Vuxenutbildning/SFI Samarbetet sker idag till allra största delen genom samverkan i gruppen Kompetensutveckling - Livslångt lärande. Avtalen har som syfte att öka våra medborgares möjlighet att fritt välja skola och huvudman. Arbetssättet likställer möjligheten att fritt välja mellan kommunala och fristående utbildningsanordnare. 11

12 Samhällsbyggnad Utifrån målbilden om en hållbar utveckling arbetar Samhällsplaneringsgruppen med långsiktiga, övergripande och strategiska frågor inom samhällsplaneringsområdet som är gemensamma för Skåne Nordost. Samhällsplaneringsgruppens verksamhet syftar till att arbeta med uppgifter och underlag som gagnar nordöstra Skånes tillväxt avseende boendeutveckling och infrastruktur. Samhällsplaneringsgruppen har inte varit en homogen grupp under året då ett antal tjänstemän har gått i pension eller bytt arbete, vilket påverkat verksamheten i gruppen. Kristianstads kommun är sammankallande och under året har 6 möten avhållits. Den nationella och regionala långsiktiga planeringen av investeringar i infrastruktur har intensifierats under året. Gruppen har tagit fram förslag på yttrande från SKNO på Kapacitetsutredningen och det regionala Trafikförsörjningsprogrammet samt lämnat synpunkter på slutrapporten för ESS/MAXIV TITA projektet. Ett förslag på SKNO prioriteringar av investeringar i den statliga infrastrukturen har tagits fram av gruppen och beslutats i styrelsen. Gruppen och dess medlemmar har i olika konstellationer bl.a. arbetat med eller deltagit i: - arbetsgrupper inom ESS/MAXIV TITA projektet - arbetsgruppen för ett Skånepaket. - fortsatt utredning av Superbuss konceptet. - Planeringssamverkan/RTI-möten (Regionens återkommande möten med Skånes 4 hörn) Gruppen har även fört diskussioner med Region Skåne om ett eventuellt framtida samarbetsprojekt inom samhällsplanering, ett strukturbildsarbete nordöstra Skåne. Inom arbetsområdet boendeutveckling har gruppen planerat att ta fram ett fördjupat och breddat kunskapsunderlag kring attraktivt boende utifrån förhållandena i nordöstra Skåne. Beroende på personalförändringar har det praktiska arbetet inte startats upp och den budget som fanns för detta har inte använts. EU-kontor Skåne Nordost Hässleholm är värdkommun för det gemensamma EU-kontoret, medan Skåne Nordosts chefsgrupp är styrgrupp för arbetet mot de av styrelsen uppsatta målen. Under året avslutades en tvåårig processutvärdering, genomförd under ledning av Henrik Barth. Utvärderingen visade bl.a. på det organiserade samarbetets fördelar i fråga om mellankommunal samverkan, ökad EU-finansiering i de kommunala verksamheterna, men samtidigt på svagheter/brister i de lokala kommunala organisationerna kring processtöd vad gäller EU-relaterat utvecklingsarbete. Det pekades även på svagt utnyttjande av den gemensamma resursen från vissa kommuner. 12

13 Under året har diskussioner förts kring organiserat samarbete med Älmhults kommun. Älmhults kommun deltar i EU-kontor Skåne Nordost från årsskiftet 2012/2013. Perstorps kommun lämnar Skåne Nordost-samarbetet, men deltar fortsatt i EU-kontor Skåne Nordost. EU-kontorets insatser har under året i huvudsak följt antagen strategi och handlingsplan for 2012, där fokus har varit på projektrådgivning, metodutveckling, transnationellt samarbete och EU-nätverket/kontaktpersonerna. Under årets gång har metoden och arbetet med EU-projektanalyserna vidareutvecklats och ny metod och process för genomförande av EPA-analyser i samtliga Skåne Nordost kommuner under 2013 presenterades december En särskild satsning gjordes kring skolorna i Skåne Nordost och möjligheterna inom Livslångt Lärande programmet. Ett antal inspirations-och informationsträffar kring internationellt arbete i skolan och EU:s möjligheter kring utveckling samt EU-dimensionen i undervisningen arrangerades för lärare, rektorer och annan pedagogisk personal vilket resulterat i ett antal ansökningar till programmet för livslångt lärande. Särskild tematisk insats har genomförts kring energi- och miljöfråger i samarbete med Energikontor Skåne. Insatser för projektutveckling med stöd från EU-kommissionens sektors program har gjorts kring infrastrukturprojektet Dryport Skåne. Det samma gäller en större hälsosatsning i Perstorps Kommun, men här inom ramen av Svenska Institutet. Ett antal kompetensutvecklingsinsatser inom området transnationellt samarbete anordnades under året för kommunernas EU-kontaktpersoner: Under våren beviljades ett kompetensutvecklingsprojekt (TADD Transnationality as a driver for development) till EU-kontoret. Projektet delfinansieras av Leonardo da Vinci som är en del av Programmet för livslångt lärande. 20 personer, i första hand EU-kontorets kontaktpersoner, har fått möjligheten att delta i en veckas erfarenhetsutbyte i ett annat Europeiskt land. Projektets budget är Under året avslutades en EU-projektledarutbildning för ca 20 deltagare från SKNO. Utbildningen drevs i KFSK:s regi och omfattade sju utbildningsdagar med innehåll som ex. EU:s fonder o program, projektledarutbildning, EU-engelska. Ett antal personer från nätverket deltog i Open Days i Bryssel, hösten Syftet var att knyta fler kontakter med kommuner/organisationer i andra länder. Det bedrivs flera Socialfondsprojekt i våra kommuner och under våren tog ett antal projektledare kontakt med kontoret där man efterfrågade ett nätverk för ESF-projektledare. Under 2012 hölls först ett möte för att undersöka projektledarnas behov och under hösten genomfördes 2 träffar i nätverket. På initiativ av och i samarbete med Region Skåne erbjöds även alla projektledare och projektadministratörer för Socialfondsprojekt i mobiliseringsfas en utbildning på tre dagar. Under dessa dagar fick deltagarna bland annat metodik för att påbörja arbetet att omvandla ansökan till projektplan De fick vidare en introduktion till PASS (ESFs utbildningsplattform där projektledare och administratörer ska kunna få utbildning/stöd i arbetet med att administrera sitt projekt) samt utbildning i för projektledare användbara metoder för 13

14 projektledning med mera. EU-kontor Skåne Nordost ansvarade för utbildningen och fakturerade i efterhand Region Skåne för insatsen. Under året har ett utvärderingsarbete påbörjats kring ESF, Socialfondens insatser i SKNO. Under de senaste åren har ca 170 milj. skr beviljats i projektstöd till kommunerna i SKNO. Det framgångsrika arbetet kommer att mätas utifrån olika aspekter kring nyttan av insatserna. Som en inledning genomfördes i september en workshop i samarbete med representanter för ESF-rådet i Sydsverige. EU-kontoret har under perioden haft 2 praktikanter. Våren 2012: Ludvig Einarsson och hösten 2012: Malin Fredricsson. Exempel på ytterligare Skåne Nordost-nätverk och deras aktiviteter Bibliotek Under 2012 har formella beslut fattats för samgående i en gemensam bibliotekskatalog för biblioteken i Skåne Nordost. Efter sammanslagning till en gemensam bibliotekskatalog kan invånare i Skåne Nordost se alla kommunernas mediebestånd i en och samma bibliotekskatalog. Fritid Ridled: Kommunerna i Skåne nordost gjorde i samverkan med representanter från Campus Helsingborg en kartläggning av ridledens sträckning. Denna går genom samtliga berörda kommuner samt delvis också via Höör och Eslöv som visade intresse för frågan. Vidare kopplades företrädare för turistfrågor i de olika kommunerna in i arbetet. I samverkan med dessa lades också turistiskt intressanta besökspunkter och befintliga bed/box & breakfast längs leden in. Varje kommun bildade en referensgrupp bestående av bl.a. representanter från hästnäringen. Dessa träffades kommunvis för att diskutera kommande utvecklingsmöjligheter längs leden. Genom Stadsbyggnadskontoret i Kristianstads kommun har ridlederna digitaliserats. Tjejprojektet: Statistik visade att många flickor i åldern år väljer att sluta med sitt idrottsliga engagemang och därmed minskar den fysiska aktiviteten. Därför tog kommunerna i Skåne nordost i samverkan med Skånes idrottsförbund ett initiativ till ett projekt med fokus på högstadieflickornas sysselsättning på fritiden generellt och uppfattning om idrottsaktiviteter specifikt. Högskolan genomförde en förstudie genom fokusgruppsintervjuer med högstadieflickor (13 16 år) i de olika kommunerna. Genom detta skapades kunskap om och förutsättningar för en målgruppsanpassad organisering av fritidsrelaterad idrottsaktivitet i Skåne nordost. En sammanfattning av studien och resultatet togs fram av de olika aktörerna. De olika kommunerna hade skilda förutsättningar att skapa riktade aktiviteter för målgruppen. Det vanligaste var att kommunerna samverkade med olika idrottsföreningar och att flickorna därigenom fick prova på olika aktiviteter utifrån deras önskemål. Idrottslärarna, som är en viktig samarbetspartner, informerades om projektet och dess resultat. 14

15 Räddningstjänst Räddningscheferna har haft fem samverkansmöte under året. En gemensam stabsövning för räddningstjänstbefälen i SKNO och en gemensam grundutbildning för rök- och kemdykning har genomförts. Gemensamma rutiner för håltagning i takkonstruktioner har arbetats fram och implementerats. Instruktörer för detta från samtliga kommuner har utbildats. Totalt har arbetet inom SKNO inneburit kostnadseffektiviseringar och kompetenshöjningar inom verksamheten. Säkerhet Tack vare samarbetet inom Skåne Nordost, är det möjligt att på ett kostnadseffektivt sätt genomföra utbildningar, övningar och informationsinsatser m m. Ett flertal aktiviteter har bedrivits i samverkan inom Skåne Nordost och här kan för 2012 nämnas bl a: Gemensamma krisledningsövningar, planering och utbildning i försörjning av nödvatten, gemensam säkerhetsutbildning, utbildning av kommunernas ledningsgrupper för krisstöd, POSOM och informationsmaterial säker i sommar. I samverkan samordnas svar på myndighetsskrivelser och enkäter. Gemensamt utvecklas risk- och sårbarhetsanalyser i samhällsviktiga funktioner, förmågebedömningar och kommunal planering för krisledning. Det har genomförts temadag avseende grövre våld i skola. Gemensamt, med bred anslutning från kommunala verksamheter, deltagit i Livsmedelsverkets övning Smittsam, storskalig smitta genom livsmedel. Samverkansråd för krishantering i Skåne Nordost med deltagande parter från myndigheter och organisationer har återupptagits och utvecklats. 15

16 Ekonomi och finansiering Ekonomi Under 2012 förbrukades inte de medel som budgeterats. De största avvikelserna finns på Tillväxtarbetet EU-kontor som underskred budget med tkr varav cirka halvdelen är pågående arbeten/projekt som försenats. Dessa medel föreslås föras över till Planerade aktiviteter Fokus:Tillväxt och näringslivsdag slogs ihop till ett arrangemang som också delfinansierades av Region Skåne. En boendeanalys kunde inte genomföras beroende på personalförändringar. underskred budget med 268 tkr bl a beroende på ett samarbete med Region Skåne, som fakturerades Skåne Nordosts kostnader. Eget kapital vid utgången av 2012 uppgår till tkr. Äskanden om överföring av medel till 2013 uppgår till cirka 600 tkr. Finansiering Verksamheten inom Skåne Nordost finansieras genom kommunala bidrag om högst 25 kr per invånare och år. Denna finansiering är beslutad till och med Kommuner som ingår i samarbetet med EU-kontoret, men inte i Samarbetskommittén, debiteras från en avgift om 10 kr/invånare och år. Denna finansiering regleras i avtal mellan respektive kommun och Skåne Nordost c/o Kristiantads kommun. EU-kontoret arbetar dels direkt med deltagande kommuner och dels med Skåne Nordostnätverken och möjliggör aktiviteter och utveckling som annars inte skulle ske. EU-kontoret presenterar årligen förra årets EU-stöd för styrelse och chefsgrupp. Inför 2013 I skrivande stund görs omtag i Skåne Nordost inriktning och aktiviteter. Beslut och prioriteringar kommer att tas under första halvåret

SKÅNE NORDOST Datum Sid Styrelsen 2012-06-21 1. Start kl 08.30 och avslutning kl 10.35 varefter IT-nämnd tog vid.

SKÅNE NORDOST Datum Sid Styrelsen 2012-06-21 1. Start kl 08.30 och avslutning kl 10.35 varefter IT-nämnd tog vid. Styrelsen 2012-06-21 1 Plats och tid Beslutande Gästgivargården, Broby Start kl 08.30 och avslutning kl 10.35 varefter IT-nämnd tog vid. Pierre Månsson, Kristianstad (ordförande) Helene Fritzon, Kristianstad

Läs mer

Styrelsen 2010-12-09 1. Start kl 09.30. Avslutning kl 13.30.

Styrelsen 2010-12-09 1. Start kl 09.30. Avslutning kl 13.30. 1 Plats och tid Beslutande Iföhus, Bromölla Start kl 09.30. Avslutning kl 13.30. Ulrika Thulin, Perstorp (ordförande) Arnold Andreasson, Perstorp Åke Hammarstedt, Bromölla Urban Widmark, Hässleholm Tommy

Läs mer

38 Henrik Barth, EU-projektutvärderare, Kronogården Torbjörn Lind Anders Elmevik

38 Henrik Barth, EU-projektutvärderare, Kronogården Torbjörn Lind Anders Elmevik Styrelsen 2011-12-08 1 Plats och tid Iföhus, Bromölla, den 8 december 2011 Start kl 08.45. Avslutat kl 11.00 Beslutande Pierre Månsson, Kristianstad (ordförande) Helene Fritzon, Kristianstad Fredrik Axelsson,

Läs mer

Start kl slut varefter IT-nämnd tog vid.

Start kl slut varefter IT-nämnd tog vid. Styrelsen 2012-12-06 1 Plats och tid Beslutande Iföhus, Bromölla Start kl 08.30 slut 12.00 varefter IT-nämnd tog vid. Pierre Månsson, Kristianstad (ordförande) Åke Hammarstedt, Bromölla Lotta Hellström,

Läs mer

Start kl 13.00. Avslutat kl 15.00

Start kl 13.00. Avslutat kl 15.00 Styrelsen 2012-02-06 1 Plats och tid Beslutande Folkets Park, Perstorp Start kl 13.00. Avslutat kl 15.00 Pierre Månsson, Kristianstad (ordförande) Helene Fritzon, Kristianstad Fredrik Axelsson, Kristianstad

Läs mer

SKÅNE NORDOST Datum Sid Styrelsen Broby Gästgivaregård, Broby Start kl slut kl den 13 juni 2013

SKÅNE NORDOST Datum Sid Styrelsen Broby Gästgivaregård, Broby Start kl slut kl den 13 juni 2013 Styrelsen 2013-06-13 1 Plats och tid Beslutande Broby Gästgivaregård, Broby Start kl 08.30 slut kl 11.30 den 13 juni 2013 Pierre Månsson, Kristianstad (ordförande) Lotta Hellström, Bromölla Lars Ahlkvist,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Styrelsen 2014-09-25 1 Plats och tid Beslutande Adjungerade Övriga deltagande Rådhus Skåne, Kristianstad 2014-09-25 kl 12.00-16.30 (inklusive IT-nämnd) Pierre Månsson, Kristianstad (ordförande) Helene

Läs mer

Start kl 11.00 slut kl 14.50

Start kl 11.00 slut kl 14.50 Styrelsen 2013-10-03 1 Plats och tid Beslutande Araslövs Golfkro, Färlöv Start kl 11.00 slut kl 14.50 Pierre Månsson, Kristianstad (ordförande) Lotta Hellström, Bromölla Lars Ahlkvist, Hörby Tommy Hall,

Läs mer

Styrelsen

Styrelsen 1 Plats och tid Beslutande Ringsjöstrands Konferens, Osbyholm Start kl 08.30. Avslutning kl 13.00. Bengt Gustafson, Kristianstad (ordförande) Ulrika Thulin, Perstorp Arnold Andreasson, Perstorp Åke Hammarstedt,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Samarbetskommittén c/o Perstorps kommun Kommunledningskontoret Torget 1 284 84 PERSTORP Skåne Nordost VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2010 0 Innehållsförteckning Inledning 2 Organisation 4 Aktiviteter under

Läs mer

Styrelsen 2011-06-27 1

Styrelsen 2011-06-27 1 1 Plats och tid Borgen, Osby den 27 juni 2011 Start kl 08.30. Avslutat kl 11.40 Beslutande Pierre Månsson, Kristianstad (ordförande) Åke Hammarstedt, Bromölla Lotta Hellström, Bromölla Urban Widmark, Hässleholm

Läs mer

SKÅNE NORDOST Datum Sid Styrelsen 2013-04-24--25 1. Start kl 17.00 den 24 april och avslutning den 25 april kl 11.10 varefter IT-nämnd tog vid.

SKÅNE NORDOST Datum Sid Styrelsen 2013-04-24--25 1. Start kl 17.00 den 24 april och avslutning den 25 april kl 11.10 varefter IT-nämnd tog vid. Styrelsen 2013-04-24--25 1 Plats och tid Beslutande Kastanjelund, Yngsjö Start kl 17.00 den 24 april och avslutning den 25 april kl 11.10 varefter IT-nämnd tog vid. Pierre Månsson, Kristianstad (ordförande)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Styrelsen 2014-12-04 1 Plats och tid Beslutande Iföhus, Bromölla 2014-12-04 kl 08.30-12.15 Pierre Månsson, Kristianstad (ordförande) Pär Palmgren, Hässleholm Lena Wallentheim, Hässleholm Åke Hammarstedt,

Läs mer

Start kl 08.30 Avslutning, inkl Invigning av Skåne Nordost EU-kontor samt Tillväxtseminarium, kl 16.15.

Start kl 08.30 Avslutning, inkl Invigning av Skåne Nordost EU-kontor samt Tillväxtseminarium, kl 16.15. Styrelsen 2009-09-07 1 Plats och tid Beslutande Adjungerad Övriga deltagande Norra Station, Hässleholm Start kl 08.30 Avslutning, inkl Invigning av Skåne Nordost EU-kontor samt Tillväxtseminarium, kl 16.15.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Styrelsen 2014-05-05--06 1 Plats och tid Beslutande Bäckaskogs Slott, Fjälkinge Start 5 maj kl 15.00 slut 6 maj kl 12.00 Pierre Månsson, Kristianstad (ordförande) Helene Fritzon, Kristianstad (ej 9) Pär

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Bromölla den 10 december 2009 Start kl 08.30 Avslutning kl 12.00.

Plats och tid Kommunhuset, Bromölla den 10 december 2009 Start kl 08.30 Avslutning kl 12.00. Styrelsen 2009-12-10 1 Plats och tid Kommunhuset, Bromölla den 10 december 2009 Start kl 08.30 Avslutning kl 12.00. Beslutande Adjungerad Övriga deltagande Ulrika Thulin, Perstorp (ordförande) Arnold Andreasson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Styrelsen 2014-03-13 1 Plats och tid Beslutande Rådhus Skåne, Kristianstad Start kl 13.00 slut kl 15.50 varpå Skåne Nordost IT-nämnd tog vid Pierre Månsson, Kristianstad (ordförande) Fredrik Axelsson,

Läs mer

Strategi EU-kontor Skåne Nordost

Strategi EU-kontor Skåne Nordost Strategi EU-kontor Skåne Nordost 1 Innehållsförteckning 1. Syfte sid. 3 2.1 Mål/inriktning sid. 3 2.2 EU 2020 sid. 4 3.1 Verksamhetsutveckling sid. 4 3.2 Metod och genomförande sid.5 4.1 Strategisk påverkan/samverkan

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

EU-strategi för sydöstra Skåne

EU-strategi för sydöstra Skåne EU-strategi för sydöstra Skåne 1 Vägledande riktlinjer för vårt agerande kring gemensamma EU-frågor Vad ska denna gemensamma EU-satsning leda till? Vilka effekter vill vi uppnå? Med hjälp av denna strategi

Läs mer

Strategi EU-kontor Skåne Nordost

Strategi EU-kontor Skåne Nordost Strategi EU-kontor Skåne Nordost 1 Innehållsförteckning 1. Syfte sid. 3 2.1 Mål/inriktning sid. 3 2.2 EU 2020 sid. 4 3.1 Verksamhetsutveckling sid. 4 3.2 Metod och genomförande sid.5 4.1 Strategisk påverkan/samverkan

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Samarbetskommittén c/o Perstorps kommun Kommunledningskontoret Torget 1 284 84 PERSTORP Skåne Nordost VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2009 0 Innehållsförteckning Inledning 2 Organisation 4 Aktiviteter under

Läs mer

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering Inledning Analysen är genomförd utifrån Kommunstyrelsens handlingsplan för att uppnå kommunfullmäktiges mål. Analysen följer huvudsakligen den systematik som finns i dokumentet. Fokus för analysen är att

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

med tillväxtmotorn Kristianstad+Hässleholm

med tillväxtmotorn Kristianstad+Hässleholm Verksamhetsplan 2016 med tillväxtmotorn Kristianstad+Hässleholm Tillväxt i nordöstra Skåne Skåne Nordost med tillväxtmotorn Kristianstad+Hässleholm är ett samarbete mellan sex kommuner i nordöstra Skåne

Läs mer

Styrelsen ser mycket positivt på fortsatt samarbete inom detta område och vill bidra till att det kommunala perspektivet förstärks ytterligare.

Styrelsen ser mycket positivt på fortsatt samarbete inom detta område och vill bidra till att det kommunala perspektivet förstärks ytterligare. Styrelsen 2010-01-28 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Pappersbruket, Östanå Start kl 08.30 Avslutning kl 14.00. Ulrika Thulin, Perstorp (ordförande) Arnold Andreasson, Perstorp Åke Hammarstedt,

Läs mer

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Koordination Norrort ska vara en regional stödstruktur i frågor som rör mottagande av nyanlända inom norrortskommunerna. Målgrupp för kommunernas samverkan

Läs mer

Kommunkontoret kl Ulrika Thulin, ordförande Kerstin Andersson, 1:e vice ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande

Kommunkontoret kl Ulrika Thulin, ordförande Kerstin Andersson, 1:e vice ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Sida 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret kl 08.30 11.45 Beslutande Ulrika Thulin, ordförande Kerstin Andersson, 1:e vice ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Övriga deltagande Per Rosenqvist,

Läs mer

Bakgrund till ReDA i Jönköpings län

Bakgrund till ReDA i Jönköpings län Bakgrund till ReDA i Jönköpings län Jönköpings län ska bli en region som präglas av högt IT-användande som gynnar en hållbar utveckling. Regionförbundet, Landstinget och Länsstyrelsen i Jönköpings län

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun. Antagna XXX-XX-XX

Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun. Antagna XXX-XX-XX Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun Antagna XXX-XX-XX Tyresö kommun / 2015-04-15 2 (6) Innehållsförteckning 1 Inriktning... 3 2 Prioriterade områden... 3 2.1 Utveckling av kommunens

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

157 Yttrande över utredningen EU på hemmaplan (SOU 2016:10)

157 Yttrande över utredningen EU på hemmaplan (SOU 2016:10) PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-05-23 1 (1) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Dnr KSF 2016/161 157 Yttrande över utredningen EU på hemmaplan (SOU 2016:10) Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

med tillväxtmotorn Kristianstad+Hässleholm

med tillväxtmotorn Kristianstad+Hässleholm Verksamhetsplan 2016 med tillväxtmotorn Kristianstad+Hässleholm Tillväxt i nordöstra Skåne Skåne Nordost med tillväxtmotorn Kristianstad+ Hässleholm är ett samarbete mellan sex kommuner i nordöstra Skåne

Läs mer

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Fotograf Bengt Ekberg Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Övergripande plattform Värmdö kommuns internationella arbete ska vara förankrat i den

Läs mer

Granskning av EU-arbete inom Motala kommun

Granskning av EU-arbete inom Motala kommun Revisionsrapport Granskning av EU-arbete inom Motala kommun November 2008 Elisabeth Björk Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Syfte och metod...4 1.3 Revisionsfråga...4

Läs mer

Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling

Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling Tommy Johansson, SPU 2013 Innehållsförteckning Kunskap kompetens - arbete 1 1. Bakgrund och uppdrag 3 2. Intressenter 5 2.1 Politik 5 2.2

Läs mer

FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige

FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige SLUTRAPPORT 2008-09-23 Sören Johansson FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige Period: 2008-01-01 2008-06-30 Projektorganisation Projektägare:

Läs mer

Målbild 2020 SKNO. Fokusering sker på - arbetsmarknad - utbildning - infrastruktur

Målbild 2020 SKNO. Fokusering sker på - arbetsmarknad - utbildning - infrastruktur Målbild 2020 SKNO Fokus för Skåne Nordost är att fler, främst ungdomar, har arbete. Målsättningen är att alla mellan 16-29 har arbete, studieplats eller praktik. Fokusering sker på - arbetsmarknad - utbildning

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

Presidium Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 73-89

Presidium Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 73-89 PROTOKOLL UTDRAG Presidium Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 73-89 Tid: 2015-09-22 kl.08:30-12.30 Plats: Regionens hus, Malin Wengholms tjänsterum 75 RJL 2015/ 1862 Underlag till beslut

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Slutrapport Bilaga 4 Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Kontaktpersoner Anders Nilsson OsbyNova AB Box 171 283 23 Osby 0479-528 120, 0709-31 81 20 osbynova@osby.se Lars-Åke

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2016 Beredningen för kommunalekonomiska frågor

Verksamhetsberättelse 2016 Beredningen för kommunalekonomiska frågor Bilaga 2017-01-17 Verksamhetsberättelse 2016 Beredningen för kommunalekonomiska frågor Ledamöter Beredningen har haft följande ledamöter: Patric Åberg (M) ordf, Östra Göinge Ann-Sofi Turesson (M), Kävlinge

Läs mer

Krinova - Sveriges enda inkubator och science park med mat som profilområde

Krinova - Sveriges enda inkubator och science park med mat som profilområde Krinova - Sveriges enda inkubator och science park med mat som profilområde TransforMAT startpunkten för Krinova MAT Smakplats Skåne/Smakstart och fortsättningen TransforMAT har sedan 2007 varit projekt

Läs mer

Delårsrapport 2015 GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING

Delårsrapport 2015 GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING Delårsrapport 2015 GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING Delårsrapport 2015 Sammanfattning Gymnasieskola och vuxenutbildning bedöms totalt få en positiv budgetavvikelse på 200 tkr vid årets slut. Gymnasieskolans

Läs mer

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost Bakgrund Ovanstående Samordningsförbund bildades den 1 januari 2011, bildandet gjordes genom en ombildning av Samordningsförbundet i Kristianstads

Läs mer

Marseille, New Hotel of Marseille.

Marseille, New Hotel of Marseille. Bjurholm Nordmaling Robertsfors Umeå Vindeln Vännäs Örnsköldsvik KALLELSE 1(5) Regionråd Dag 2014-05-17 Tid 10.30 12.30 Plats ande Marseille, New Hotel of Marseille. Ingemar Nyman, Bjurholms kommun Dagmar

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans 1 Bakgrund Juni 2012 ansöker landstingsfullmäktige om att få bilda region i Östergötland Maj 2013 startar Utveckling Östergötland arbetet med att:

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling i Malmö

Lärande för hållbar utveckling i Malmö Lärande för hållbar utveckling i Malmö Verksamhetsplan 2010 Upprättad Datum: Version: Ansvariga: Förvaltning: Enhet: 2010-06-15 1.0 Johanna Ekne, Åsa Hellström, Per-Arne Nilsson Miljöförvaltningen Miljöstrategiska

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-08-18 Dnr 1702797 1 (5) Regionala utvecklingsnämnden KrinovaMAT Ordförandens

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden 1(6) Beslut 2009-02-05 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i hela Sverige. Namn: Beskrivning: Kompetensutveckling

Läs mer

Välkomna till vårens Geodataseminarium

Välkomna till vårens Geodataseminarium Välkomna till vårens Geodataseminarium Info från GDSS Styrgrupp den 18 mars Enkäten om våra träffar Resultat Slutsatser Möten med Lantmäteriet Allmän info/diskussioner Arbetet med Nationellt/Regionalt

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Revisionsrapport. Stadsrevisionen Örebro kommun. Samordning och redovisning av EUprojekt. Liz Hultgren. 28 november 2011

Revisionsrapport. Stadsrevisionen Örebro kommun. Samordning och redovisning av EUprojekt. Liz Hultgren. 28 november 2011 Revisionsrapport Samordning och Liz Hultgren Stadsrevisionen Örebro kommun 2011-12-13 Liz Hultgren Projektledare Kurt Westerback Kundansvarig Örebro kommun 1 av 12 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Samrådsstruktur mellan Region Östergötland och länets kommuner

Samrådsstruktur mellan Region Östergötland och länets kommuner BESLUTSUNDERLAG 1/2 2015-04-15 Dnr: RS 2015-277 Regionstyrelsen Samrådsstruktur mellan Region Östergötland och länets kommuner Bakgrund Enligt lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Kommunledningskontoret/

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Kommunledningskontoret/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) 2010-01-18 Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 13.25-13.35 ande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Kommunchef

Läs mer

Förstudie turist- och besökscentrum Haganäs. (En förkortad version av den projektplan som är grunden för ansökan om projektstöd inom Leader Linné)

Förstudie turist- och besökscentrum Haganäs. (En förkortad version av den projektplan som är grunden för ansökan om projektstöd inom Leader Linné) Projektplan Förstudie turist- och besökscentrum Haganäs (En förkortad version av den projektplan som är grunden för ansökan om projektstöd inom Leader Linné) Projektägare Älmhults Kommun Malin, Blom, Kommunikationsenheten

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2008-04-29 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Stockholm Namn på utlysning: Förprojektering

Läs mer

En växlande cykelupplevelse 2014-08-14

En växlande cykelupplevelse 2014-08-14 En växlande cykelupplevelse 2014-08-14 Mål: När Sydostleden är etablerad skall den årligen generera minst 50 miljoner i ökad turismomsättning 8000 cyklister/år cyklar då hela sträckan och 30 000 cyklar

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2012-11-28 1 (1) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad 10:00-11.40 Beslutande Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Pierre Månsson (FP) Anders

Läs mer

ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM

ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM Utbildning och kompetensutveckling Socialtjänst KOMMUNAL ARBETSMARKNADS- POLITIK Kommunfinansierad verksamhet och bolag Näringsliv Kommunfullmäktige februari 2010 VISION

Läs mer

Kommunkontoret kl 08.30 13.20

Kommunkontoret kl 08.30 13.20 Sida 1 (15) Plats och tid Kommunkontoret kl 08.30 13.20 Beslutande Ulrika Thulin, ordförande Kerstin Andersson, 1:e vice ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Kaj Seger, ledamot ( 12-20) Marianne

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT PROFESSIONELLT & PERSONLIGT ETT UTBYTE FÖR ATT GAGNA, INSPIRERA & FÖRKOVRA DEN SMÅSKALIGA TURISMEN ETT SAMARBETEMELLAN LEADER MITTSKÅNE & LEADER ÅLAND INNEHÅLL PROFESSIONELLT & PERSONLIGT... 1 Projektidé...

Läs mer

Styrdokument för kommunens krisberedskap

Styrdokument för kommunens krisberedskap Verksamhetsstöd - Kommunkansli Reinhold Sehlin, 0485-476 15 reinhold.sehlin@morbylanga.se POLICY Datum 2015-10-19 Beslutande Kommunfullmäktige 214 2015-12-21 Sida 1(7) Dnr 2015/000694-161 Nummer i författningssamlingen

Läs mer

Hans-Åke Donnersvärd, Bjurholms kommun Karl-Johan Bergmark, Robertsfors kommun, vice ordförande Johan Gammelgård, Umeå kommun, ordförande

Hans-Åke Donnersvärd, Bjurholms kommun Karl-Johan Bergmark, Robertsfors kommun, vice ordförande Johan Gammelgård, Umeå kommun, ordförande Bjurholm Nordmaling Robertsfors Umeå Vindeln Vännäs Örnsköldsvik ANTECKNINGAR 1(6) Kommunchefsgruppen Dag 2013-12-12 Tid Kl. 13.30 19.00 Plats ande Örnsköldsvik, Stadshuset, rum Vågön Fjällräven Center,

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2016 2 (10) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 3. Organisation... 3 3.1 Styrelsen... 3 3.2 Verkställande direktör... 4 3.3 Föreningens

Läs mer

Energieffektiva byggnader i sydost. - en satsning på teknik och FoU

Energieffektiva byggnader i sydost. - en satsning på teknik och FoU Energieffektiva byggnader i sydost - en satsning på teknik och FoU VERKSAMHETSIDÉ Energieffektiva byggnader en mötesplats på Växjö Universitet mellan forskningens och marknadens aktörer såsom Fastighetsägare

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-08 1 (15) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 12.00 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

VALLE 2.0 ÖVERGRIPANDE MÅL: UTGÅNGSPUNKTER:

VALLE 2.0 ÖVERGRIPANDE MÅL: UTGÅNGSPUNKTER: ÖVERGRIPANDE MÅL: Etablera en regional stödplattform för validering i Skåne - Innebärande Ökat utbud av validering Ökad tillgänglighet till validering Gemensamt utvecklingsarbete avseende validering -

Läs mer

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten 1 Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten Innehåll: 1. Projektbeskrivning & information sid 3 2. Aktiviteter för intressenter/finansiärer sid 4 2.1 Regional referensgrupp

Läs mer

Internationellt program för Karlshamns kommun

Internationellt program för Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2012-04-02, Internationellt program för Karlshamns kommun 1 (13) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810 00 E-post:

Läs mer

POLICY. Internationell policy

POLICY. Internationell policy POLICY Internationell policy POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Ansökan om verksamhetsbidrag till organisationer

Ansökan om verksamhetsbidrag till organisationer Utvecklingsavdelningen 2015-02-04 Dnr 8.1.1_2015:183 1 (5) Entreprenörskap i skolan 2015 Ansökan om verksamhetsbidrag till organisationer Skolverket har i uppdrag av regeringen att stimulera arbetet med

Läs mer

Egen verksamhet Konsultuppdrag inom samhällsbyggnadssektorn samt handledning, processtöd, projektledning och organisationsutveckling.

Egen verksamhet Konsultuppdrag inom samhällsbyggnadssektorn samt handledning, processtöd, projektledning och organisationsutveckling. Kajsa Palo 600627-9001 Nicoloviusgatan 8A 21757 Malmö 0761-33 54 50 Meritförteckning Kajsa Palo Egen verksamhet Konsultuppdrag inom samhällsbyggnadssektorn samt handledning, processtöd, projektledning

Läs mer

Socialfondsprogrammet

Socialfondsprogrammet Socialfondsbroschyr 2015.indd 1 Europeiska socialfonden 2014 2020 2015-03-26 11:21 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Sölvesborg december 2006 Verksamhetsberättelse 2005-2006 Bakgrund Regionalt Resurscentrum för kvinnor i Blekinge (RRC Blekinge) var ett projekt som drevs av Region Blekinge i samarbete med NUTEK och Länsstyrelsen.

Läs mer

Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne

Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne Samverkande parter: Kommunerna i Skåne och Kommunförbundet Skåne Inledning Avtalande kommuner i Skåne har

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

HANDLING - Information gällande finansiering av regionalt samordnad vuxenutbildning i Sjuhärad

HANDLING - Information gällande finansiering av regionalt samordnad vuxenutbildning i Sjuhärad HANDLING - Information gällande finansiering av regionalt samordnad vuxenutbildning i Sjuhärad Sammanfattning Den beslutade avtalade samverkan kring regional vuxenutbildning i Sjuhärad (Regvux-avtalet)

Läs mer

Arbetsgruppen för social hållbarhet

Arbetsgruppen för social hållbarhet Arbetsgruppen för social hållbarhet 22 augusti Syfte med arbetsgruppens arbete Främja social hållbarhet i Göteborgsregionen Detta sker genom kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte och metodutveckling Vad

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Inom ramen för Region Skånes satsning på projektet Kulturnäring Skåne, har Media Evolution på uppdrag av

Läs mer

Avsiktsförklaring. Bakgrund

Avsiktsförklaring. Bakgrund Avsiktsförklaring Denna avsiktsförklaring har idag träffats mellan Jönköpings kommun och Stiftelsen Högskolan i Jönköping, var för sig även kallad part och gemensamt kallade parterna. Bakgrund Syftet med

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Under 2014 har styrelsen valt att göra en avstämning inför framtiden och kommer att föra strategiska diskussioner under temat Vägval.

Under 2014 har styrelsen valt att göra en avstämning inför framtiden och kommer att föra strategiska diskussioner under temat Vägval. SKRÄBEÅNS VATTENRÅD ARBETSPLAN 2014 Foto: Brodde Almer INLEDNING Skräbeåns vattenråd ökar successivt sin kunskap om avrinningsområdet och om vattenförvaltning i allmänhet. Ett utbyte med andra vattenråd

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014 2020

Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för Socialfondens svenska program sedan år 2000. Hittills

Läs mer