Samarbetskommittén c/o Kristianstads kommun Kommunledningskontoret Kristianstad. Skåne Nordost VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samarbetskommittén c/o Kristianstads kommun Kommunledningskontoret 291 80 Kristianstad. Skåne Nordost VERKSAMHETSBERÄTTELSE"

Transkript

1 Samarbetskommittén c/o Kristianstads kommun Kommunledningskontoret Kristianstad Skåne Nordost VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

2 Innehållsförteckning Inledning 3 Organisation 5 Aktiviteter under verksamhetsåret 7 Ekonomi och finansiering 16 Inför Bilagor Resultat- och Balansräkning 2012 (Separat fil) 2

3 Inledning Samarbetskommittén avger följande verksamhetsberättelse för kalenderåret Samarbetskommittén Skåne Nordost är ett samarbete mellan kommunerna Bromölla, Hässleholm, Hörby, Kristianstad, Osby, Perstorp och Östra Göinge. Verksamheten bedrivs i formen av en samarbetskommitté. Ordförandeskapet växlar mellan kommunerna och löper i 2-årsperioder. Kristianstads kommun innehar ordförandeskapet åren 2011 och Perstorp har under året begärt utträde, vilket sker Enighet finns att samarbetet ska präglas av politisk vilja, konkreta förbättringar och uthållighet. Arbetet sker med egna resurser och med utnyttjande av spetskompetenser. Nätverket arbetar kommunöverskridande för att på ett kostnadseffektivt sätt främja en hållbar ekonomisk tillväxt och god samhällsservice. I Skåne Nordosts vision, antagen vid styrelsemöte , uttalas att Skåne Nordost ska attrahera boende, företagare, studerande och besökare. Tillväxt är ett prioriterat område i samarbetet och är speciellt inriktat på frågor om utbildning, infrastruktur och arbetsmarknad. Kristianstad och Hässleholm har åtagit sig rollen som dragarkommuner i arbetet och utveckling av samarbetet dessa kommuner emellan är av avgörande betydelse för tillväxt i nordöstra Skåne. Från är Kristianstad permanent ordförande och Hässleholm permanent vice ordförande i Skåne Nordost-samarbetet. Beslutande i samarbetskommittén är kommunstyrelseordförande samt en representant från oppositionen från de deltagande kommunerna. Adjungering till samarbetskommittén har förekommit under året. Övriga deltagare är kommuncheferna från respektive kommun och koordinator som är sekreterare. Presidium består av KS-ordförande från Kristianstad och Hässleholm, som har permanenta platser, samt från en av de övriga kommunerna i fallande ordning efter befolkning och i tvåårsperioder. Presidiet stämmer av aktuella ärenden inför varje styrelsemöte. Vid dessa möten deltar också kommunchefer från de tre kommunerna samt koordinator. Kommunchefernas nätverk är beredande organ för samarbetskommitté och presidium samt utövar övergripande ledning av övriga nätverk. Samarbetet är konkret uppbyggt på ett antal arbets- och projektgrupper med olika uppdrag samt ett antal nätverk, som träffas några gånger per år för erfarenhetsutbyte. Antalet nätverk inom Skåne Nordost beräknas till ca 25. Samarbete inom IT-området är väl utvecklat och bedrivs sedan 2007 under ledning av en gemensam IT-nämnd som formellt ingår i Hässleholms kommun. Nämndens representanter är samma som i Skåne Nordosts styrelse. IT-nämnden upprättar eget bokslut och verksamhetsberättelse. 3

4 Kommunikationsbehovet inom Skåne Nordost är omfattande. Inget samarbete är isolerat från de övriga och det är odiskutabelt viktigt att kommunikationen fungerar såväl horisontellt, mellan arbets- och projektgrupper, som vertikalt dvs mellan grupper, chefsgrupp och beslutande både i Skåne Nordost och dess kommuner. Sålunda rekommenderas samtliga kommuner att distribuera verksamhetsberättelsen till såväl politisk som tjänstemannaledning samt att delge resp Kommunfullmäktige denna. Förutom kontakterna inåt har Skåne Nordost och dess kommuner ett omfattande utbyte med såväl kringliggande kommuner som region, länsstyrelse, trafikverk etc och uppfattas som en sammanhållen enhet t ex i samband med remissyttranden. Under året har Älmhults kommun anmält intresse av att delta i det gemensamma EU-kontoret och avtal har undertecknats, som innebär att man från ingår i detta samarbete. 4

5 Organisation Samarbetskommittén, också benämnd styrelsen, har under verksamhetsperioden haft följande sammansättning: Beslutande Pierre Månsson, Kristianstad (ordförande) Heléne Fritzon, Kristianstad Åke Hammarstedt, Bromölla (representant i presidiet) Lotta Hellström, Bromölla Urban Widmark, Hässleholm (vice ordförande sedan ) Tommy Nilsson, Hässleholm Lars Ahlkvist, Hörby Tommy Hall, Hörby Anders Pettersson, Osby Erland Nilsson, Osby Arnold Andreasson, Perstorp Ulrika Thulin, Perstorp (till ) Lars Svensson, Perstorp (från ) Patric Åberg, Östra Göinge Karl-Erik Innala, Östra Göinge Adjungerade Lars-Göran Wiberg, Hässleholm (adjungerad till mandatperiodens slut) Fredrik Axelsson, Kristianstad (adjungerad till mandatperiodens slut) Övriga deltagare Åsa Simonsson, Kristianstad (till ) Leif Rülf, Kristianstad ( ) Jan Pålsson, Kristianstad (från ) Christer Pålsson, Bromölla (till ) Marie Wäppling, Bromölla (från ) 5

6 Johan Eriksson, Hässleholm (till ) Bengt-Arne Persson, Hässleholm (från ) Arne Bertilsson, Hörby Charlotta Kabo Stenberg Per Almström, Perstorp Jonas Rydberg, Östra Göinge samt Lars Johnsson, koordinator och sekreterare Skåne Nordost personella resurser Lone Hylander, EU-samordning (75%) Sara Wanther, EU-samordning (50% till därefter 75%) Torbjörn Lind, EU-samordning (75% till därefter 50%) Anna Mattisson, Web-redaktör och informatör (50%) Lars Johnsson, Koordination 6

7 Aktiviteter under verksamhetsåret Styrelsen Styrelsen för Skåne Nordost har under 2012 sammanträtt fem gånger. Tre av mötena har varit halvdag och två lunch-lunch. Följande aktiviteter kan noteras under året: År 2011 avslutades med att styrelsen sände förslag till tillväxtstrategi på remiss till deltagande kommuner. Inkomna svar leder till att styrelsen beslutar att förslag till målbilder och strategier för samarbetet ska uppdateras/arbetas fram innan beslut kan tas och uppdrag överlämnas till chefsgrupp. Styrelsen undertecknar tillsammans med Sölvesborgs kommun en avsiktsförklaring gällande utökning av platser i sjuksköterskeutbildningen på Högskolan Kristianstad, vilket sedermera bidrar till en utökning om 25 platser. Styrelsen fattar ett antal beslut om Skåne Nordosts övergripande inriktning och organisation samt aktiviteter i samband med ny mandatperiod. Dessa finns upptagna under 14 i protokoll daterat Styrelsen beslutar grundfinansiera Krinova Inkubator för år 2013 med 1,5 mkr. Perstorp begär utträde ur Skåne Nordost för att istället ansluta till Skåne Nordväst. Man önskar dock kvarstå i EU-samarbetet. Styrelsen beslutar undersöka förutsättningar för deltagande i Almedalen Styrelsen genomför ett seminarium med Europeiska Socialfonden i syfte att ytterligare öka nyttan med socialfondsprojekt och att kvalitetssäkra dessa. Styrelsen möter Älmhult-IKEAs ledning och diskuterar gemensamma intresseområden. Styrelsen ställer sig positiv till förslag från Kommunförbundet Skåne angående skapande av en Skåne-gemensam valideringsplattform och att denna i första hand ska finansieras ur förbundsavgiften. Styrelsen beslutar enligt chefsgruppens förslag att omtag ska göras i Skåne Nordost tillväxtarbete och att förslag till gemensam målbild/strategi ska tas fram. 7

8 Styrelsen beslutar godkänna utökning av deltagande i EU-kontor och bjuder in Älmhults kommun att teckna avtal om detta. Höör och Perstorp deltar sedan tidigare och tecknar också, liksom Älmhult, avtal gällande från Styrelsen beslutar om infrastruktur-prioriteringar avseende nordöstra Skånes bidrag till Skånepaketet. Turism som ett område med stor potential i såväl näringslivs- som arbetsmarknadssammanhang lyfts i styrelsen. Inledande diskussioner förs med Regionförbundet södra Småland om ett utökat samarbete över gränsen. 8

9 Tillväxt Tillväxt är prioriterat i Skåne Nordost-samarbetet. Styrelsens definition av tillväxt är positiv utveckling av den kommunala skattebasen syftande till utveckling av välfärden. Koncentration sker i ett antal projekt som primärt utvecklas inom områdena infrastruktur, utbildning och arbetsmarknad. Arbetet sker tillsammans med övriga samhällsintressenter och beslutsfattare. Praktiskt innebär tillväxtprioriteringen att ett antal Skåne Nordost-nätverk arbetar mera gränsöverskridande och tar fram projektförslag till chefsgrupp/styrelse för beslut. Nätverken är i första hand näringsliv, turism, utbildning, kompetensutveckling/livslångt lärande samt samhällsbyggnad I tillväxtarbetet har fokus legat på följande aktiviteter under 2012: Näringsliv Näringslivsdagen i nordöstra Skåne Näringslivsdag under temat kompetens genomfördes den 8 november i Skåne Nordosts regi. 240 företagare, medarbetare, tjänstemän och politiker lyssnade till framtidsvurmande föredragshållare och knöt nya kontakter under förmiddagen som gick i både allvarets och skrattets tecken. Speeddejtingen med ett 70-tal anmälda slog dessutom både deltagar- och decibelrekord på eftermiddagen. Krinova inkubator i Skåne Nordost Förberedelserna inför uppstarten av Krinova Inkubator, som tar vid där Rampen Skåne Nordost AB slutar, har pågått under hela Den nya inkubatorn går in under Krinova Incubator & Science Park och ska vara en utvecklingsresurs för företagen i nordöstra Skåne oavsett bransch. Inkubatorn ska bland annat erbjuda en dynamisk process för utveckling av människor, affärer och företag; stödja tillväxtföretag och erbjuda aktivt anpassad managementsupport ett Inkubatorprogram. Aktiviteter kopplade till inkubatorverksamheten kommer att ske på Krinova i Kristianstad, Norra Station i Hässleholm och i övriga kommuner inom Skåne Nordost. Turism Marknadsföring med Tourism in Skåne Nordöstra Skåne är en av sju destinationer som regionens marknadsbolag för besöksnäringen, Tourism in Skåne, arbetar med. Följande marknadsinsatser har finansierats av Skåne Nordost: Deltagande i en tio dagar lång kampanj på Stockholms Central, utställning i Köpenhamn samt deltagande på Bokmässan i Göteborg. Under 2012 genomfördes sex pressresor för danska journalister i vårt område med mycket gott resultat. 9

10 Marknad Polen Bearbetningen av den polska marknaden fortsatte under Visningsresor för press och researrangörer har genomförts och ett ökat intresse och kunskap om nordöstra Skåne på den polska marknaden märks. Femtio dagsturer med buss genomfördes i samarbete med Stena Line och deltagande anläggningar är bokningsbara via rederiets hemsida. Inför 2013 har avtal även slutits med Polferries som kommer att genomföra bussresor med övernattning i området. Kompetensutveckling, livslångt lärande Under 2012 har samarbetet mellan Kompetensutveckling, livslångt lärande och Näringslivsgruppen startats upp och utvecklas på ett positivt sätt. Beröringsområdena är många och samverkan mellan grupperna är viktig ur ett strategiskt perspektiv. Arbetet i arbetsgrupperna Lärcentrum, Vuxenutbildning/SFI, Synliggörande och Studie- och yrkesvägledning har varit mycket aktivt och fungerat bra. Den nya vuxenutbildningsreformen Vux 2012 har varit i fokus för mycket av arbetsgruppernas arbete vilket bland annat resulterat i en gemensam fortbildningsdag för alla lärare inom vuxenutbildningen i Skåne Nordost. Ett avtal mellan kommunerna inom vuxenutbildningen har tecknats avseende utbud och priser. Projekt Ungdomsprojekten Lärlingsakademin och Kompetensare har pågått under hela året. Lärlingsakademin startade med 20 deltagare den 1 februari efter en mobiliseringsfas på sex månader. Under året har ett samarbete byggts upp med sammanlagt tio gymnasieskolor, privata utbildare och vuxenutbildningar för att kunna erbjuda unga vuxna lärlingsutbildning. Lärlingsutbildningarna genomförs till minst 70 % på företag och resterande del på en skola med yrkeskurser på gymnasienivå. Fyra introduktionskurser har genomförts under året och omsatt ca 125 deltagare. Målgruppen är unga som inte etablerat sig på arbetsmarknaden. Av deltagarna är det ca 70 som fortfarande är i utbildning vid årets slut. 75 % av de elever som slutfört en utbildning gick direkt till arbete under Det har varit något färre deltagare än beräknat i utbildning under året och det gör att projektmedlen inte utnyttjats. Ansökan om förlängning av projektet t o m inom budget har godkänts av ESFrådet. Under 2013 kommer både grupper och enskilda elever att startas upp kontinuerligt. Utmaningarna ligger i konkurrens med andra aktörer om praktikanter och platser på företagen samt kraven att bedriva yrkesutbildning under hela året samtidigt som skolorna har sommarlov. Inför 2013 Under året har det också förts diskussioner om samordning/samverkan kring YH-utbildningar i Skåne Nordost. Detta arbete kommer att fortsätta Arbetet med kompetensbehovsinventering (fortsättning på SLI-projektet) har fortgått under året. Kontakter har tagits med bland annat Östsam för fortsatt utveckling av ett web-verktyg. 10

11 Erfarenheterna visar att samverkan mellan kommunerna i Skåne Nordost inom de olika arbetsområdena upplevs som mycket givande och stimulerande och bidrar även till ökad effektivitet och positiv utveckling. Utbildning Sedan 2001 har barn- och utbildningsförvaltningarna i Skåne Nordost arbetat med ett samlat samverkansuppdrag. Samverkan bedrivs på förvaltningsledningsnivå med tyngd i strategiskt planeringsarbete som initialt var inriktat på gymnasieskolans organisation och utbud. Samarbetet omfattar idag alla skolformer och är mycket nära kopplat till det skånska skolsamarbetet som har sin bas och kommunala förankring i länets fyra geografiska hörn. Samarbetet omfattar idag även alla kommuner i Blekinge utom Karlskrona. Ledningsgruppen har stöd av arbetsgrupper med särskilt fokus på planering av gymnasieskolan och kvalitetssäkring gemensam kompetensutveckling för gymnasieskolan samordning av gymnasiala informationsfrågor studie- och yrkesvägledning gymnasiesärskola. Det ökade behovet av kommunal samverkan inom skolområdet beror främst på: Den höga graden av förändringstakt inom svenskt skolväsende Barn- och ungdomsgruppernas demografiska förändringar, vilka kräver snabba omställningar Barn, föräldrars och ungdomars stora möjligheter till egna val av skola och huvudman Varje grupp - ledningsgrupp och arbetsgrupper möts 5 10 ggr/år. Gymnasieskolan Samverkansavtal som omfattar möjlighet att fritt söka kommunal gymnasieskola i Skåne Nordost, överenskommelser om mätningar av elevströmmar samt gemensamma beräkningsgrunder för interkommunal ersättning och betalningsrutiner. Förskola och grundskola Även här finns ett samverkansavtal i basen för samarbetet, ett avtal som avseende förhållandet mellan olika kommunala huvudmän föregrep den nya skollagstiftning som kom Avtalet ger möjlighet att fritt välja förskola och skola i mån av plats. Vuxenutbildning/SFI Samarbetet sker idag till allra största delen genom samverkan i gruppen Kompetensutveckling - Livslångt lärande. Avtalen har som syfte att öka våra medborgares möjlighet att fritt välja skola och huvudman. Arbetssättet likställer möjligheten att fritt välja mellan kommunala och fristående utbildningsanordnare. 11

12 Samhällsbyggnad Utifrån målbilden om en hållbar utveckling arbetar Samhällsplaneringsgruppen med långsiktiga, övergripande och strategiska frågor inom samhällsplaneringsområdet som är gemensamma för Skåne Nordost. Samhällsplaneringsgruppens verksamhet syftar till att arbeta med uppgifter och underlag som gagnar nordöstra Skånes tillväxt avseende boendeutveckling och infrastruktur. Samhällsplaneringsgruppen har inte varit en homogen grupp under året då ett antal tjänstemän har gått i pension eller bytt arbete, vilket påverkat verksamheten i gruppen. Kristianstads kommun är sammankallande och under året har 6 möten avhållits. Den nationella och regionala långsiktiga planeringen av investeringar i infrastruktur har intensifierats under året. Gruppen har tagit fram förslag på yttrande från SKNO på Kapacitetsutredningen och det regionala Trafikförsörjningsprogrammet samt lämnat synpunkter på slutrapporten för ESS/MAXIV TITA projektet. Ett förslag på SKNO prioriteringar av investeringar i den statliga infrastrukturen har tagits fram av gruppen och beslutats i styrelsen. Gruppen och dess medlemmar har i olika konstellationer bl.a. arbetat med eller deltagit i: - arbetsgrupper inom ESS/MAXIV TITA projektet - arbetsgruppen för ett Skånepaket. - fortsatt utredning av Superbuss konceptet. - Planeringssamverkan/RTI-möten (Regionens återkommande möten med Skånes 4 hörn) Gruppen har även fört diskussioner med Region Skåne om ett eventuellt framtida samarbetsprojekt inom samhällsplanering, ett strukturbildsarbete nordöstra Skåne. Inom arbetsområdet boendeutveckling har gruppen planerat att ta fram ett fördjupat och breddat kunskapsunderlag kring attraktivt boende utifrån förhållandena i nordöstra Skåne. Beroende på personalförändringar har det praktiska arbetet inte startats upp och den budget som fanns för detta har inte använts. EU-kontor Skåne Nordost Hässleholm är värdkommun för det gemensamma EU-kontoret, medan Skåne Nordosts chefsgrupp är styrgrupp för arbetet mot de av styrelsen uppsatta målen. Under året avslutades en tvåårig processutvärdering, genomförd under ledning av Henrik Barth. Utvärderingen visade bl.a. på det organiserade samarbetets fördelar i fråga om mellankommunal samverkan, ökad EU-finansiering i de kommunala verksamheterna, men samtidigt på svagheter/brister i de lokala kommunala organisationerna kring processtöd vad gäller EU-relaterat utvecklingsarbete. Det pekades även på svagt utnyttjande av den gemensamma resursen från vissa kommuner. 12

13 Under året har diskussioner förts kring organiserat samarbete med Älmhults kommun. Älmhults kommun deltar i EU-kontor Skåne Nordost från årsskiftet 2012/2013. Perstorps kommun lämnar Skåne Nordost-samarbetet, men deltar fortsatt i EU-kontor Skåne Nordost. EU-kontorets insatser har under året i huvudsak följt antagen strategi och handlingsplan for 2012, där fokus har varit på projektrådgivning, metodutveckling, transnationellt samarbete och EU-nätverket/kontaktpersonerna. Under årets gång har metoden och arbetet med EU-projektanalyserna vidareutvecklats och ny metod och process för genomförande av EPA-analyser i samtliga Skåne Nordost kommuner under 2013 presenterades december En särskild satsning gjordes kring skolorna i Skåne Nordost och möjligheterna inom Livslångt Lärande programmet. Ett antal inspirations-och informationsträffar kring internationellt arbete i skolan och EU:s möjligheter kring utveckling samt EU-dimensionen i undervisningen arrangerades för lärare, rektorer och annan pedagogisk personal vilket resulterat i ett antal ansökningar till programmet för livslångt lärande. Särskild tematisk insats har genomförts kring energi- och miljöfråger i samarbete med Energikontor Skåne. Insatser för projektutveckling med stöd från EU-kommissionens sektors program har gjorts kring infrastrukturprojektet Dryport Skåne. Det samma gäller en större hälsosatsning i Perstorps Kommun, men här inom ramen av Svenska Institutet. Ett antal kompetensutvecklingsinsatser inom området transnationellt samarbete anordnades under året för kommunernas EU-kontaktpersoner: Under våren beviljades ett kompetensutvecklingsprojekt (TADD Transnationality as a driver for development) till EU-kontoret. Projektet delfinansieras av Leonardo da Vinci som är en del av Programmet för livslångt lärande. 20 personer, i första hand EU-kontorets kontaktpersoner, har fått möjligheten att delta i en veckas erfarenhetsutbyte i ett annat Europeiskt land. Projektets budget är Under året avslutades en EU-projektledarutbildning för ca 20 deltagare från SKNO. Utbildningen drevs i KFSK:s regi och omfattade sju utbildningsdagar med innehåll som ex. EU:s fonder o program, projektledarutbildning, EU-engelska. Ett antal personer från nätverket deltog i Open Days i Bryssel, hösten Syftet var att knyta fler kontakter med kommuner/organisationer i andra länder. Det bedrivs flera Socialfondsprojekt i våra kommuner och under våren tog ett antal projektledare kontakt med kontoret där man efterfrågade ett nätverk för ESF-projektledare. Under 2012 hölls först ett möte för att undersöka projektledarnas behov och under hösten genomfördes 2 träffar i nätverket. På initiativ av och i samarbete med Region Skåne erbjöds även alla projektledare och projektadministratörer för Socialfondsprojekt i mobiliseringsfas en utbildning på tre dagar. Under dessa dagar fick deltagarna bland annat metodik för att påbörja arbetet att omvandla ansökan till projektplan De fick vidare en introduktion till PASS (ESFs utbildningsplattform där projektledare och administratörer ska kunna få utbildning/stöd i arbetet med att administrera sitt projekt) samt utbildning i för projektledare användbara metoder för 13

14 projektledning med mera. EU-kontor Skåne Nordost ansvarade för utbildningen och fakturerade i efterhand Region Skåne för insatsen. Under året har ett utvärderingsarbete påbörjats kring ESF, Socialfondens insatser i SKNO. Under de senaste åren har ca 170 milj. skr beviljats i projektstöd till kommunerna i SKNO. Det framgångsrika arbetet kommer att mätas utifrån olika aspekter kring nyttan av insatserna. Som en inledning genomfördes i september en workshop i samarbete med representanter för ESF-rådet i Sydsverige. EU-kontoret har under perioden haft 2 praktikanter. Våren 2012: Ludvig Einarsson och hösten 2012: Malin Fredricsson. Exempel på ytterligare Skåne Nordost-nätverk och deras aktiviteter Bibliotek Under 2012 har formella beslut fattats för samgående i en gemensam bibliotekskatalog för biblioteken i Skåne Nordost. Efter sammanslagning till en gemensam bibliotekskatalog kan invånare i Skåne Nordost se alla kommunernas mediebestånd i en och samma bibliotekskatalog. Fritid Ridled: Kommunerna i Skåne nordost gjorde i samverkan med representanter från Campus Helsingborg en kartläggning av ridledens sträckning. Denna går genom samtliga berörda kommuner samt delvis också via Höör och Eslöv som visade intresse för frågan. Vidare kopplades företrädare för turistfrågor i de olika kommunerna in i arbetet. I samverkan med dessa lades också turistiskt intressanta besökspunkter och befintliga bed/box & breakfast längs leden in. Varje kommun bildade en referensgrupp bestående av bl.a. representanter från hästnäringen. Dessa träffades kommunvis för att diskutera kommande utvecklingsmöjligheter längs leden. Genom Stadsbyggnadskontoret i Kristianstads kommun har ridlederna digitaliserats. Tjejprojektet: Statistik visade att många flickor i åldern år väljer att sluta med sitt idrottsliga engagemang och därmed minskar den fysiska aktiviteten. Därför tog kommunerna i Skåne nordost i samverkan med Skånes idrottsförbund ett initiativ till ett projekt med fokus på högstadieflickornas sysselsättning på fritiden generellt och uppfattning om idrottsaktiviteter specifikt. Högskolan genomförde en förstudie genom fokusgruppsintervjuer med högstadieflickor (13 16 år) i de olika kommunerna. Genom detta skapades kunskap om och förutsättningar för en målgruppsanpassad organisering av fritidsrelaterad idrottsaktivitet i Skåne nordost. En sammanfattning av studien och resultatet togs fram av de olika aktörerna. De olika kommunerna hade skilda förutsättningar att skapa riktade aktiviteter för målgruppen. Det vanligaste var att kommunerna samverkade med olika idrottsföreningar och att flickorna därigenom fick prova på olika aktiviteter utifrån deras önskemål. Idrottslärarna, som är en viktig samarbetspartner, informerades om projektet och dess resultat. 14

15 Räddningstjänst Räddningscheferna har haft fem samverkansmöte under året. En gemensam stabsövning för räddningstjänstbefälen i SKNO och en gemensam grundutbildning för rök- och kemdykning har genomförts. Gemensamma rutiner för håltagning i takkonstruktioner har arbetats fram och implementerats. Instruktörer för detta från samtliga kommuner har utbildats. Totalt har arbetet inom SKNO inneburit kostnadseffektiviseringar och kompetenshöjningar inom verksamheten. Säkerhet Tack vare samarbetet inom Skåne Nordost, är det möjligt att på ett kostnadseffektivt sätt genomföra utbildningar, övningar och informationsinsatser m m. Ett flertal aktiviteter har bedrivits i samverkan inom Skåne Nordost och här kan för 2012 nämnas bl a: Gemensamma krisledningsövningar, planering och utbildning i försörjning av nödvatten, gemensam säkerhetsutbildning, utbildning av kommunernas ledningsgrupper för krisstöd, POSOM och informationsmaterial säker i sommar. I samverkan samordnas svar på myndighetsskrivelser och enkäter. Gemensamt utvecklas risk- och sårbarhetsanalyser i samhällsviktiga funktioner, förmågebedömningar och kommunal planering för krisledning. Det har genomförts temadag avseende grövre våld i skola. Gemensamt, med bred anslutning från kommunala verksamheter, deltagit i Livsmedelsverkets övning Smittsam, storskalig smitta genom livsmedel. Samverkansråd för krishantering i Skåne Nordost med deltagande parter från myndigheter och organisationer har återupptagits och utvecklats. 15

16 Ekonomi och finansiering Ekonomi Under 2012 förbrukades inte de medel som budgeterats. De största avvikelserna finns på Tillväxtarbetet EU-kontor som underskred budget med tkr varav cirka halvdelen är pågående arbeten/projekt som försenats. Dessa medel föreslås föras över till Planerade aktiviteter Fokus:Tillväxt och näringslivsdag slogs ihop till ett arrangemang som också delfinansierades av Region Skåne. En boendeanalys kunde inte genomföras beroende på personalförändringar. underskred budget med 268 tkr bl a beroende på ett samarbete med Region Skåne, som fakturerades Skåne Nordosts kostnader. Eget kapital vid utgången av 2012 uppgår till tkr. Äskanden om överföring av medel till 2013 uppgår till cirka 600 tkr. Finansiering Verksamheten inom Skåne Nordost finansieras genom kommunala bidrag om högst 25 kr per invånare och år. Denna finansiering är beslutad till och med Kommuner som ingår i samarbetet med EU-kontoret, men inte i Samarbetskommittén, debiteras från en avgift om 10 kr/invånare och år. Denna finansiering regleras i avtal mellan respektive kommun och Skåne Nordost c/o Kristiantads kommun. EU-kontoret arbetar dels direkt med deltagande kommuner och dels med Skåne Nordostnätverken och möjliggör aktiviteter och utveckling som annars inte skulle ske. EU-kontoret presenterar årligen förra årets EU-stöd för styrelse och chefsgrupp. Inför 2013 I skrivande stund görs omtag i Skåne Nordost inriktning och aktiviteter. Beslut och prioriteringar kommer att tas under första halvåret

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 10 juni 2015, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08.

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 10 juni 2015, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08. 2015-06-01 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 10 juni 2015, kl 09.00 Kaffe serveras från kl.

Läs mer

Delårsbokslut per 2007-08-31 med helårsprognos

Delårsbokslut per 2007-08-31 med helårsprognos PRELIMINÄR VERSION 1 (30) med helårsprognos PRELIMINÄR VERSION 2 (30) Innehållsförteckning Inledning... 4 Några viktiga händelser under perioden... 4 Regionförbundets insatser och resultat under perioden...

Läs mer

Från förstudie till slutkonferens. Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft

Från förstudie till slutkonferens. Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft Från förstudie till slutkonferens KTU - Kompetens för tillväxt och utvecklingskraft Kommunförbundet Skåne Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft Bo Eriksson 2006-02-18 2 Innehållsförteckning

Läs mer

EU-strategi för Hässleholms kommun

EU-strategi för Hässleholms kommun UTKAST 1(7) Datum 2012-03-16 Handläggare EU-samordnare Therese Almqvist Kommunchefens stabsfunktion 0451-26 72 34 therese.almqvist@hassleholm.se EU-strategi för Hässleholms kommun INLEDNING Denna EU-strategi

Läs mer

UTVÄRDERING AV MÖTAS. Joakim Tranquist

UTVÄRDERING AV MÖTAS. Joakim Tranquist UTVÄRDERING AV MÖTAS Joakim Tranquist UTVÄRDERARENS KOMMENTAR Tranquist Utvärdering har sedan våren 2012 haft i uppdrag av Kommunförbundet Skåne att utvärdera MÖTAS med syfte att kunna ge underlag för

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

2008-05-23. Göteborgsregionens kommunalförbund

2008-05-23. Göteborgsregionens kommunalförbund 2008-05-23 Göteborgsregionens kommunalförbund Årsredovisning 2007 Innehåll Innehåll Förbundsdirektören har ordet...3 Året i korthet... 4 GRs roll i regional samverkan...6 Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad...8

Läs mer

Delårsbokslut 2008 med helårsprognos

Delårsbokslut 2008 med helårsprognos Delårsbokslut 2008 med helårsprognos Till arbetsutskottet 2008-10-17 Innehållsförteckning Inledning... 3 Regionförbundets insatser och resultat under perioden... 3 Kommunikationer... 5 Lärande och arbetsmarknad...

Läs mer

Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor

Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor Inledning Enligt projektbeskrivningen för Brysselkontoret ska en halvtidsutvärdering genomföras våren 2015. Enligt tidigare diskussioner och

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 16 april 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08.

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 16 april 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08. 2014-04-07 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 16 april 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2008

Årsredovisning för räkenskapsåret 2008 1 Regionförbundet södra Småland Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2008 Regionstyrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 39 - balansräkning

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2013 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

Årsredovisning 2014 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund Direktionen 2015-02-27

Årsredovisning 2014 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund Direktionen 2015-02-27 Årsredovisning 2014 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund Direktionen 2015-02-27 1 Innehållsförteckning Politisk representation Direktion 2014... 3 Förvaltningsberättelse... 4 Verksamhetsidé... 4 Arbetsformer...

Läs mer

Utbildningsgruppens verksamhet 2014

Utbildningsgruppens verksamhet 2014 KOMMUNALFÖRBUNDET GR MISSIV Utbildningsgruppen 2015-01-27 ÄRENDE 1 Till Utbildningsgruppen Förslag till Utbildningsgruppens verksamhet 2014 Översänds förslag till verksamhetsberättelse för arbetet inom

Läs mer

U N G D O M S S T Y R E L S E N S

U N G D O M S S T Y R E L S E N S UNGDOMSSTYRELSENS UNGDOMSSTYRELSEN 2012-02-22 1 (83) Innehåll 1 Verksamhetsöversikt och ekonomisk översikt... 5 1.1 Sammanfattning av verksamheten... 5 1.2 Ekonomisk översikt... 6 2 Samlad resultatredovisning...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 FÖR REGIONFÖRBUNDET JÄMTLANDS LÄN

ÅRSREDOVISNING 2014 FÖR REGIONFÖRBUNDET JÄMTLANDS LÄN 1(1) Arne Nilsson Likvidator Tfn: 063-14 65 59 E-post: arne.nilsson@regionjh.se 2015-03-13 Dnr: RUN/432/2015 ÅRSREDOVISNING 2014 FÖR REGIONFÖRBUNDET JÄMTLANDS LÄN Under hösten 2014 tog alla medlemmar beslut

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:28 Landstingsstyrelsens förslag till beslut LS 1010-0846 1 (1) Årsredovisningar och revisionsberättelser 2009 för Samordningsförbunden i Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Södertälje och

Läs mer

Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande:

Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: KALLELSE Fullmäktige Regionförbundet södra Småland 2012-03-30 Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: Tid: Fredagen den 30 mars 2012 kl. 10.00

Läs mer

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Ekonomi och administration 2013-09-10 Dnr: 13 198 Mikael Calmestig Till Regionstyrelsen Sida 1 (1) Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Enligt förbundsordningen

Läs mer

Utbildningsgruppens verksamhet

Utbildningsgruppens verksamhet Utbildningsgruppens verksamhet 2008 Innehållsförteckning Utbildningsgruppens verksamhetsberättelse 2008 Årets verksamhet i sammandrag 4-6 Några nyckelhändelser 6-7 Framtida utmaningar Regional samverkan

Läs mer

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Delområde Kunskapslyft i arbetslivet Datum 2010-09-08 Version 2 sida 1(10) Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Utvecklingsområde: Delområde: Processledare: Kunskap och kompetens Kunskapslyft i arbetslivet

Läs mer

Utbildningsgruppens verksamhet

Utbildningsgruppens verksamhet Utbildningsgruppens verksamhet 2010 Utbildningsgruppens verksamhetsberättelse 2010... 5 Utbildningsgruppens utgångspunkter... 5 Utbildningsgruppens strategier... 5 Årets verksamhet i sammandrag... 7 Några

Läs mer

Utbildningsgruppens verksamhet

Utbildningsgruppens verksamhet Utbildningsgruppens verksamhet 2010 Utbildningsgruppens verksamhetsberättelse 2010... 5 Utbildningsgruppens utgångspunkter... 5 Utbildningsgruppens strategier... 5 Årets verksamhet i sammandrag... 7 Några

Läs mer

Handlingar till sammanträde med. förbundsstyrelsen 2015-03-27

Handlingar till sammanträde med. förbundsstyrelsen 2015-03-27 Handlingar till sammanträde med förbundsstyrelsen 2015-03-27 Ärende 1 Dnr: 15-59.012 Styrelseärende 1 2015-03-27 Till förbundsstyrelsen Val av ny ledamot i sociala styrgruppen Claes Danielsson (M), Öckerö,

Läs mer

Teknikcollege i Östergötland. möjligheter och utmaningar. Oktober 2008 Malin Ljungzell och Erik Jakobsson, APeL FoU

Teknikcollege i Östergötland. möjligheter och utmaningar. Oktober 2008 Malin Ljungzell och Erik Jakobsson, APeL FoU Teknikcollege i Östergötland möjligheter och utmaningar Oktober 2008 Malin Ljungzell och Erik Jakobsson, APeL FoU Innehåll Inledning och bakgrund... 3 Teknikcollege i Sverige... 3 Teknikcollege i Östergötland...

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 Fastställd av Region Dalarnas direktion 27 mars 2015 Innehållsförteckning Leif har ordet. 3 Det här är Region Dalarna 4 Politisk ledning 5 Verksamhetsidé 3

Läs mer

Ett branschgemensamt samarbetsprojekt för kompetensutveckling inom scen, ton, film och TV

Ett branschgemensamt samarbetsprojekt för kompetensutveckling inom scen, ton, film och TV Ett branschgemensamt samarbetsprojekt för kompetensutveckling inom scen, ton, film och TV 1 Förord Kompetensutvecklingsfrågorna för de yrkesverksamma inom scen, ton, film och TV var temat för ett seminarium

Läs mer

Kallelse till sammanträde i Utbildningsgruppen

Kallelse till sammanträde i Utbildningsgruppen Utbildningsgruppen Göteborg 29 januari 2008 Helene Odenjung (fp), Göteborg, ordförande Marie Lindén (v), Göteborg, vice ordförande Ann Lundgren (s), Göteborg Kristina Tharing (m), Göteborg Peter Ohlsson

Läs mer

Förslag remissyttrande; Regional Digital Agenda för Värmland

Förslag remissyttrande; Regional Digital Agenda för Värmland TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Björn Kjerrulf, 0550-880 36 bjorn.kjerrulf@kristinehamn.se Datum 2014-05-02 Förslag remissyttrande; Regional Digital Agenda för Värmland Sammanfattning

Läs mer

GRs årsredovisning 2014 2015-05-18. Göteborgsregionens kommunalförbund

GRs årsredovisning 2014 2015-05-18. Göteborgsregionens kommunalförbund 2015-05-18 Göteborgsregionens kommunalförbund Årsredovisning 2014 1 2 Göteborgsregionens kommunalförbund Årsredovisning 2014 3 Index Arbetsformer...16, 20 Avslutade projekt 2014...11 Barn- och jämställdhetsperspektivet...10

Läs mer