Samarbetskommittén c/o Kristianstads kommun Kommunledningskontoret Kristianstad. Skåne Nordost VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samarbetskommittén c/o Kristianstads kommun Kommunledningskontoret 291 80 Kristianstad. Skåne Nordost VERKSAMHETSBERÄTTELSE"

Transkript

1 Samarbetskommittén c/o Kristianstads kommun Kommunledningskontoret Kristianstad Skåne Nordost VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

2 Innehållsförteckning Inledning 3 Organisation 5 Aktiviteter under verksamhetsåret 7 Ekonomi och finansiering 16 Inför Bilagor Resultat- och Balansräkning 2012 (Separat fil) 2

3 Inledning Samarbetskommittén avger följande verksamhetsberättelse för kalenderåret Samarbetskommittén Skåne Nordost är ett samarbete mellan kommunerna Bromölla, Hässleholm, Hörby, Kristianstad, Osby, Perstorp och Östra Göinge. Verksamheten bedrivs i formen av en samarbetskommitté. Ordförandeskapet växlar mellan kommunerna och löper i 2-årsperioder. Kristianstads kommun innehar ordförandeskapet åren 2011 och Perstorp har under året begärt utträde, vilket sker Enighet finns att samarbetet ska präglas av politisk vilja, konkreta förbättringar och uthållighet. Arbetet sker med egna resurser och med utnyttjande av spetskompetenser. Nätverket arbetar kommunöverskridande för att på ett kostnadseffektivt sätt främja en hållbar ekonomisk tillväxt och god samhällsservice. I Skåne Nordosts vision, antagen vid styrelsemöte , uttalas att Skåne Nordost ska attrahera boende, företagare, studerande och besökare. Tillväxt är ett prioriterat område i samarbetet och är speciellt inriktat på frågor om utbildning, infrastruktur och arbetsmarknad. Kristianstad och Hässleholm har åtagit sig rollen som dragarkommuner i arbetet och utveckling av samarbetet dessa kommuner emellan är av avgörande betydelse för tillväxt i nordöstra Skåne. Från är Kristianstad permanent ordförande och Hässleholm permanent vice ordförande i Skåne Nordost-samarbetet. Beslutande i samarbetskommittén är kommunstyrelseordförande samt en representant från oppositionen från de deltagande kommunerna. Adjungering till samarbetskommittén har förekommit under året. Övriga deltagare är kommuncheferna från respektive kommun och koordinator som är sekreterare. Presidium består av KS-ordförande från Kristianstad och Hässleholm, som har permanenta platser, samt från en av de övriga kommunerna i fallande ordning efter befolkning och i tvåårsperioder. Presidiet stämmer av aktuella ärenden inför varje styrelsemöte. Vid dessa möten deltar också kommunchefer från de tre kommunerna samt koordinator. Kommunchefernas nätverk är beredande organ för samarbetskommitté och presidium samt utövar övergripande ledning av övriga nätverk. Samarbetet är konkret uppbyggt på ett antal arbets- och projektgrupper med olika uppdrag samt ett antal nätverk, som träffas några gånger per år för erfarenhetsutbyte. Antalet nätverk inom Skåne Nordost beräknas till ca 25. Samarbete inom IT-området är väl utvecklat och bedrivs sedan 2007 under ledning av en gemensam IT-nämnd som formellt ingår i Hässleholms kommun. Nämndens representanter är samma som i Skåne Nordosts styrelse. IT-nämnden upprättar eget bokslut och verksamhetsberättelse. 3

4 Kommunikationsbehovet inom Skåne Nordost är omfattande. Inget samarbete är isolerat från de övriga och det är odiskutabelt viktigt att kommunikationen fungerar såväl horisontellt, mellan arbets- och projektgrupper, som vertikalt dvs mellan grupper, chefsgrupp och beslutande både i Skåne Nordost och dess kommuner. Sålunda rekommenderas samtliga kommuner att distribuera verksamhetsberättelsen till såväl politisk som tjänstemannaledning samt att delge resp Kommunfullmäktige denna. Förutom kontakterna inåt har Skåne Nordost och dess kommuner ett omfattande utbyte med såväl kringliggande kommuner som region, länsstyrelse, trafikverk etc och uppfattas som en sammanhållen enhet t ex i samband med remissyttranden. Under året har Älmhults kommun anmält intresse av att delta i det gemensamma EU-kontoret och avtal har undertecknats, som innebär att man från ingår i detta samarbete. 4

5 Organisation Samarbetskommittén, också benämnd styrelsen, har under verksamhetsperioden haft följande sammansättning: Beslutande Pierre Månsson, Kristianstad (ordförande) Heléne Fritzon, Kristianstad Åke Hammarstedt, Bromölla (representant i presidiet) Lotta Hellström, Bromölla Urban Widmark, Hässleholm (vice ordförande sedan ) Tommy Nilsson, Hässleholm Lars Ahlkvist, Hörby Tommy Hall, Hörby Anders Pettersson, Osby Erland Nilsson, Osby Arnold Andreasson, Perstorp Ulrika Thulin, Perstorp (till ) Lars Svensson, Perstorp (från ) Patric Åberg, Östra Göinge Karl-Erik Innala, Östra Göinge Adjungerade Lars-Göran Wiberg, Hässleholm (adjungerad till mandatperiodens slut) Fredrik Axelsson, Kristianstad (adjungerad till mandatperiodens slut) Övriga deltagare Åsa Simonsson, Kristianstad (till ) Leif Rülf, Kristianstad ( ) Jan Pålsson, Kristianstad (från ) Christer Pålsson, Bromölla (till ) Marie Wäppling, Bromölla (från ) 5

6 Johan Eriksson, Hässleholm (till ) Bengt-Arne Persson, Hässleholm (från ) Arne Bertilsson, Hörby Charlotta Kabo Stenberg Per Almström, Perstorp Jonas Rydberg, Östra Göinge samt Lars Johnsson, koordinator och sekreterare Skåne Nordost personella resurser Lone Hylander, EU-samordning (75%) Sara Wanther, EU-samordning (50% till därefter 75%) Torbjörn Lind, EU-samordning (75% till därefter 50%) Anna Mattisson, Web-redaktör och informatör (50%) Lars Johnsson, Koordination 6

7 Aktiviteter under verksamhetsåret Styrelsen Styrelsen för Skåne Nordost har under 2012 sammanträtt fem gånger. Tre av mötena har varit halvdag och två lunch-lunch. Följande aktiviteter kan noteras under året: År 2011 avslutades med att styrelsen sände förslag till tillväxtstrategi på remiss till deltagande kommuner. Inkomna svar leder till att styrelsen beslutar att förslag till målbilder och strategier för samarbetet ska uppdateras/arbetas fram innan beslut kan tas och uppdrag överlämnas till chefsgrupp. Styrelsen undertecknar tillsammans med Sölvesborgs kommun en avsiktsförklaring gällande utökning av platser i sjuksköterskeutbildningen på Högskolan Kristianstad, vilket sedermera bidrar till en utökning om 25 platser. Styrelsen fattar ett antal beslut om Skåne Nordosts övergripande inriktning och organisation samt aktiviteter i samband med ny mandatperiod. Dessa finns upptagna under 14 i protokoll daterat Styrelsen beslutar grundfinansiera Krinova Inkubator för år 2013 med 1,5 mkr. Perstorp begär utträde ur Skåne Nordost för att istället ansluta till Skåne Nordväst. Man önskar dock kvarstå i EU-samarbetet. Styrelsen beslutar undersöka förutsättningar för deltagande i Almedalen Styrelsen genomför ett seminarium med Europeiska Socialfonden i syfte att ytterligare öka nyttan med socialfondsprojekt och att kvalitetssäkra dessa. Styrelsen möter Älmhult-IKEAs ledning och diskuterar gemensamma intresseområden. Styrelsen ställer sig positiv till förslag från Kommunförbundet Skåne angående skapande av en Skåne-gemensam valideringsplattform och att denna i första hand ska finansieras ur förbundsavgiften. Styrelsen beslutar enligt chefsgruppens förslag att omtag ska göras i Skåne Nordost tillväxtarbete och att förslag till gemensam målbild/strategi ska tas fram. 7

8 Styrelsen beslutar godkänna utökning av deltagande i EU-kontor och bjuder in Älmhults kommun att teckna avtal om detta. Höör och Perstorp deltar sedan tidigare och tecknar också, liksom Älmhult, avtal gällande från Styrelsen beslutar om infrastruktur-prioriteringar avseende nordöstra Skånes bidrag till Skånepaketet. Turism som ett område med stor potential i såväl näringslivs- som arbetsmarknadssammanhang lyfts i styrelsen. Inledande diskussioner förs med Regionförbundet södra Småland om ett utökat samarbete över gränsen. 8

9 Tillväxt Tillväxt är prioriterat i Skåne Nordost-samarbetet. Styrelsens definition av tillväxt är positiv utveckling av den kommunala skattebasen syftande till utveckling av välfärden. Koncentration sker i ett antal projekt som primärt utvecklas inom områdena infrastruktur, utbildning och arbetsmarknad. Arbetet sker tillsammans med övriga samhällsintressenter och beslutsfattare. Praktiskt innebär tillväxtprioriteringen att ett antal Skåne Nordost-nätverk arbetar mera gränsöverskridande och tar fram projektförslag till chefsgrupp/styrelse för beslut. Nätverken är i första hand näringsliv, turism, utbildning, kompetensutveckling/livslångt lärande samt samhällsbyggnad I tillväxtarbetet har fokus legat på följande aktiviteter under 2012: Näringsliv Näringslivsdagen i nordöstra Skåne Näringslivsdag under temat kompetens genomfördes den 8 november i Skåne Nordosts regi. 240 företagare, medarbetare, tjänstemän och politiker lyssnade till framtidsvurmande föredragshållare och knöt nya kontakter under förmiddagen som gick i både allvarets och skrattets tecken. Speeddejtingen med ett 70-tal anmälda slog dessutom både deltagar- och decibelrekord på eftermiddagen. Krinova inkubator i Skåne Nordost Förberedelserna inför uppstarten av Krinova Inkubator, som tar vid där Rampen Skåne Nordost AB slutar, har pågått under hela Den nya inkubatorn går in under Krinova Incubator & Science Park och ska vara en utvecklingsresurs för företagen i nordöstra Skåne oavsett bransch. Inkubatorn ska bland annat erbjuda en dynamisk process för utveckling av människor, affärer och företag; stödja tillväxtföretag och erbjuda aktivt anpassad managementsupport ett Inkubatorprogram. Aktiviteter kopplade till inkubatorverksamheten kommer att ske på Krinova i Kristianstad, Norra Station i Hässleholm och i övriga kommuner inom Skåne Nordost. Turism Marknadsföring med Tourism in Skåne Nordöstra Skåne är en av sju destinationer som regionens marknadsbolag för besöksnäringen, Tourism in Skåne, arbetar med. Följande marknadsinsatser har finansierats av Skåne Nordost: Deltagande i en tio dagar lång kampanj på Stockholms Central, utställning i Köpenhamn samt deltagande på Bokmässan i Göteborg. Under 2012 genomfördes sex pressresor för danska journalister i vårt område med mycket gott resultat. 9

10 Marknad Polen Bearbetningen av den polska marknaden fortsatte under Visningsresor för press och researrangörer har genomförts och ett ökat intresse och kunskap om nordöstra Skåne på den polska marknaden märks. Femtio dagsturer med buss genomfördes i samarbete med Stena Line och deltagande anläggningar är bokningsbara via rederiets hemsida. Inför 2013 har avtal även slutits med Polferries som kommer att genomföra bussresor med övernattning i området. Kompetensutveckling, livslångt lärande Under 2012 har samarbetet mellan Kompetensutveckling, livslångt lärande och Näringslivsgruppen startats upp och utvecklas på ett positivt sätt. Beröringsområdena är många och samverkan mellan grupperna är viktig ur ett strategiskt perspektiv. Arbetet i arbetsgrupperna Lärcentrum, Vuxenutbildning/SFI, Synliggörande och Studie- och yrkesvägledning har varit mycket aktivt och fungerat bra. Den nya vuxenutbildningsreformen Vux 2012 har varit i fokus för mycket av arbetsgruppernas arbete vilket bland annat resulterat i en gemensam fortbildningsdag för alla lärare inom vuxenutbildningen i Skåne Nordost. Ett avtal mellan kommunerna inom vuxenutbildningen har tecknats avseende utbud och priser. Projekt Ungdomsprojekten Lärlingsakademin och Kompetensare har pågått under hela året. Lärlingsakademin startade med 20 deltagare den 1 februari efter en mobiliseringsfas på sex månader. Under året har ett samarbete byggts upp med sammanlagt tio gymnasieskolor, privata utbildare och vuxenutbildningar för att kunna erbjuda unga vuxna lärlingsutbildning. Lärlingsutbildningarna genomförs till minst 70 % på företag och resterande del på en skola med yrkeskurser på gymnasienivå. Fyra introduktionskurser har genomförts under året och omsatt ca 125 deltagare. Målgruppen är unga som inte etablerat sig på arbetsmarknaden. Av deltagarna är det ca 70 som fortfarande är i utbildning vid årets slut. 75 % av de elever som slutfört en utbildning gick direkt till arbete under Det har varit något färre deltagare än beräknat i utbildning under året och det gör att projektmedlen inte utnyttjats. Ansökan om förlängning av projektet t o m inom budget har godkänts av ESFrådet. Under 2013 kommer både grupper och enskilda elever att startas upp kontinuerligt. Utmaningarna ligger i konkurrens med andra aktörer om praktikanter och platser på företagen samt kraven att bedriva yrkesutbildning under hela året samtidigt som skolorna har sommarlov. Inför 2013 Under året har det också förts diskussioner om samordning/samverkan kring YH-utbildningar i Skåne Nordost. Detta arbete kommer att fortsätta Arbetet med kompetensbehovsinventering (fortsättning på SLI-projektet) har fortgått under året. Kontakter har tagits med bland annat Östsam för fortsatt utveckling av ett web-verktyg. 10

11 Erfarenheterna visar att samverkan mellan kommunerna i Skåne Nordost inom de olika arbetsområdena upplevs som mycket givande och stimulerande och bidrar även till ökad effektivitet och positiv utveckling. Utbildning Sedan 2001 har barn- och utbildningsförvaltningarna i Skåne Nordost arbetat med ett samlat samverkansuppdrag. Samverkan bedrivs på förvaltningsledningsnivå med tyngd i strategiskt planeringsarbete som initialt var inriktat på gymnasieskolans organisation och utbud. Samarbetet omfattar idag alla skolformer och är mycket nära kopplat till det skånska skolsamarbetet som har sin bas och kommunala förankring i länets fyra geografiska hörn. Samarbetet omfattar idag även alla kommuner i Blekinge utom Karlskrona. Ledningsgruppen har stöd av arbetsgrupper med särskilt fokus på planering av gymnasieskolan och kvalitetssäkring gemensam kompetensutveckling för gymnasieskolan samordning av gymnasiala informationsfrågor studie- och yrkesvägledning gymnasiesärskola. Det ökade behovet av kommunal samverkan inom skolområdet beror främst på: Den höga graden av förändringstakt inom svenskt skolväsende Barn- och ungdomsgruppernas demografiska förändringar, vilka kräver snabba omställningar Barn, föräldrars och ungdomars stora möjligheter till egna val av skola och huvudman Varje grupp - ledningsgrupp och arbetsgrupper möts 5 10 ggr/år. Gymnasieskolan Samverkansavtal som omfattar möjlighet att fritt söka kommunal gymnasieskola i Skåne Nordost, överenskommelser om mätningar av elevströmmar samt gemensamma beräkningsgrunder för interkommunal ersättning och betalningsrutiner. Förskola och grundskola Även här finns ett samverkansavtal i basen för samarbetet, ett avtal som avseende förhållandet mellan olika kommunala huvudmän föregrep den nya skollagstiftning som kom Avtalet ger möjlighet att fritt välja förskola och skola i mån av plats. Vuxenutbildning/SFI Samarbetet sker idag till allra största delen genom samverkan i gruppen Kompetensutveckling - Livslångt lärande. Avtalen har som syfte att öka våra medborgares möjlighet att fritt välja skola och huvudman. Arbetssättet likställer möjligheten att fritt välja mellan kommunala och fristående utbildningsanordnare. 11

12 Samhällsbyggnad Utifrån målbilden om en hållbar utveckling arbetar Samhällsplaneringsgruppen med långsiktiga, övergripande och strategiska frågor inom samhällsplaneringsområdet som är gemensamma för Skåne Nordost. Samhällsplaneringsgruppens verksamhet syftar till att arbeta med uppgifter och underlag som gagnar nordöstra Skånes tillväxt avseende boendeutveckling och infrastruktur. Samhällsplaneringsgruppen har inte varit en homogen grupp under året då ett antal tjänstemän har gått i pension eller bytt arbete, vilket påverkat verksamheten i gruppen. Kristianstads kommun är sammankallande och under året har 6 möten avhållits. Den nationella och regionala långsiktiga planeringen av investeringar i infrastruktur har intensifierats under året. Gruppen har tagit fram förslag på yttrande från SKNO på Kapacitetsutredningen och det regionala Trafikförsörjningsprogrammet samt lämnat synpunkter på slutrapporten för ESS/MAXIV TITA projektet. Ett förslag på SKNO prioriteringar av investeringar i den statliga infrastrukturen har tagits fram av gruppen och beslutats i styrelsen. Gruppen och dess medlemmar har i olika konstellationer bl.a. arbetat med eller deltagit i: - arbetsgrupper inom ESS/MAXIV TITA projektet - arbetsgruppen för ett Skånepaket. - fortsatt utredning av Superbuss konceptet. - Planeringssamverkan/RTI-möten (Regionens återkommande möten med Skånes 4 hörn) Gruppen har även fört diskussioner med Region Skåne om ett eventuellt framtida samarbetsprojekt inom samhällsplanering, ett strukturbildsarbete nordöstra Skåne. Inom arbetsområdet boendeutveckling har gruppen planerat att ta fram ett fördjupat och breddat kunskapsunderlag kring attraktivt boende utifrån förhållandena i nordöstra Skåne. Beroende på personalförändringar har det praktiska arbetet inte startats upp och den budget som fanns för detta har inte använts. EU-kontor Skåne Nordost Hässleholm är värdkommun för det gemensamma EU-kontoret, medan Skåne Nordosts chefsgrupp är styrgrupp för arbetet mot de av styrelsen uppsatta målen. Under året avslutades en tvåårig processutvärdering, genomförd under ledning av Henrik Barth. Utvärderingen visade bl.a. på det organiserade samarbetets fördelar i fråga om mellankommunal samverkan, ökad EU-finansiering i de kommunala verksamheterna, men samtidigt på svagheter/brister i de lokala kommunala organisationerna kring processtöd vad gäller EU-relaterat utvecklingsarbete. Det pekades även på svagt utnyttjande av den gemensamma resursen från vissa kommuner. 12

13 Under året har diskussioner förts kring organiserat samarbete med Älmhults kommun. Älmhults kommun deltar i EU-kontor Skåne Nordost från årsskiftet 2012/2013. Perstorps kommun lämnar Skåne Nordost-samarbetet, men deltar fortsatt i EU-kontor Skåne Nordost. EU-kontorets insatser har under året i huvudsak följt antagen strategi och handlingsplan for 2012, där fokus har varit på projektrådgivning, metodutveckling, transnationellt samarbete och EU-nätverket/kontaktpersonerna. Under årets gång har metoden och arbetet med EU-projektanalyserna vidareutvecklats och ny metod och process för genomförande av EPA-analyser i samtliga Skåne Nordost kommuner under 2013 presenterades december En särskild satsning gjordes kring skolorna i Skåne Nordost och möjligheterna inom Livslångt Lärande programmet. Ett antal inspirations-och informationsträffar kring internationellt arbete i skolan och EU:s möjligheter kring utveckling samt EU-dimensionen i undervisningen arrangerades för lärare, rektorer och annan pedagogisk personal vilket resulterat i ett antal ansökningar till programmet för livslångt lärande. Särskild tematisk insats har genomförts kring energi- och miljöfråger i samarbete med Energikontor Skåne. Insatser för projektutveckling med stöd från EU-kommissionens sektors program har gjorts kring infrastrukturprojektet Dryport Skåne. Det samma gäller en större hälsosatsning i Perstorps Kommun, men här inom ramen av Svenska Institutet. Ett antal kompetensutvecklingsinsatser inom området transnationellt samarbete anordnades under året för kommunernas EU-kontaktpersoner: Under våren beviljades ett kompetensutvecklingsprojekt (TADD Transnationality as a driver for development) till EU-kontoret. Projektet delfinansieras av Leonardo da Vinci som är en del av Programmet för livslångt lärande. 20 personer, i första hand EU-kontorets kontaktpersoner, har fått möjligheten att delta i en veckas erfarenhetsutbyte i ett annat Europeiskt land. Projektets budget är Under året avslutades en EU-projektledarutbildning för ca 20 deltagare från SKNO. Utbildningen drevs i KFSK:s regi och omfattade sju utbildningsdagar med innehåll som ex. EU:s fonder o program, projektledarutbildning, EU-engelska. Ett antal personer från nätverket deltog i Open Days i Bryssel, hösten Syftet var att knyta fler kontakter med kommuner/organisationer i andra länder. Det bedrivs flera Socialfondsprojekt i våra kommuner och under våren tog ett antal projektledare kontakt med kontoret där man efterfrågade ett nätverk för ESF-projektledare. Under 2012 hölls först ett möte för att undersöka projektledarnas behov och under hösten genomfördes 2 träffar i nätverket. På initiativ av och i samarbete med Region Skåne erbjöds även alla projektledare och projektadministratörer för Socialfondsprojekt i mobiliseringsfas en utbildning på tre dagar. Under dessa dagar fick deltagarna bland annat metodik för att påbörja arbetet att omvandla ansökan till projektplan De fick vidare en introduktion till PASS (ESFs utbildningsplattform där projektledare och administratörer ska kunna få utbildning/stöd i arbetet med att administrera sitt projekt) samt utbildning i för projektledare användbara metoder för 13

14 projektledning med mera. EU-kontor Skåne Nordost ansvarade för utbildningen och fakturerade i efterhand Region Skåne för insatsen. Under året har ett utvärderingsarbete påbörjats kring ESF, Socialfondens insatser i SKNO. Under de senaste åren har ca 170 milj. skr beviljats i projektstöd till kommunerna i SKNO. Det framgångsrika arbetet kommer att mätas utifrån olika aspekter kring nyttan av insatserna. Som en inledning genomfördes i september en workshop i samarbete med representanter för ESF-rådet i Sydsverige. EU-kontoret har under perioden haft 2 praktikanter. Våren 2012: Ludvig Einarsson och hösten 2012: Malin Fredricsson. Exempel på ytterligare Skåne Nordost-nätverk och deras aktiviteter Bibliotek Under 2012 har formella beslut fattats för samgående i en gemensam bibliotekskatalog för biblioteken i Skåne Nordost. Efter sammanslagning till en gemensam bibliotekskatalog kan invånare i Skåne Nordost se alla kommunernas mediebestånd i en och samma bibliotekskatalog. Fritid Ridled: Kommunerna i Skåne nordost gjorde i samverkan med representanter från Campus Helsingborg en kartläggning av ridledens sträckning. Denna går genom samtliga berörda kommuner samt delvis också via Höör och Eslöv som visade intresse för frågan. Vidare kopplades företrädare för turistfrågor i de olika kommunerna in i arbetet. I samverkan med dessa lades också turistiskt intressanta besökspunkter och befintliga bed/box & breakfast längs leden in. Varje kommun bildade en referensgrupp bestående av bl.a. representanter från hästnäringen. Dessa träffades kommunvis för att diskutera kommande utvecklingsmöjligheter längs leden. Genom Stadsbyggnadskontoret i Kristianstads kommun har ridlederna digitaliserats. Tjejprojektet: Statistik visade att många flickor i åldern år väljer att sluta med sitt idrottsliga engagemang och därmed minskar den fysiska aktiviteten. Därför tog kommunerna i Skåne nordost i samverkan med Skånes idrottsförbund ett initiativ till ett projekt med fokus på högstadieflickornas sysselsättning på fritiden generellt och uppfattning om idrottsaktiviteter specifikt. Högskolan genomförde en förstudie genom fokusgruppsintervjuer med högstadieflickor (13 16 år) i de olika kommunerna. Genom detta skapades kunskap om och förutsättningar för en målgruppsanpassad organisering av fritidsrelaterad idrottsaktivitet i Skåne nordost. En sammanfattning av studien och resultatet togs fram av de olika aktörerna. De olika kommunerna hade skilda förutsättningar att skapa riktade aktiviteter för målgruppen. Det vanligaste var att kommunerna samverkade med olika idrottsföreningar och att flickorna därigenom fick prova på olika aktiviteter utifrån deras önskemål. Idrottslärarna, som är en viktig samarbetspartner, informerades om projektet och dess resultat. 14

15 Räddningstjänst Räddningscheferna har haft fem samverkansmöte under året. En gemensam stabsövning för räddningstjänstbefälen i SKNO och en gemensam grundutbildning för rök- och kemdykning har genomförts. Gemensamma rutiner för håltagning i takkonstruktioner har arbetats fram och implementerats. Instruktörer för detta från samtliga kommuner har utbildats. Totalt har arbetet inom SKNO inneburit kostnadseffektiviseringar och kompetenshöjningar inom verksamheten. Säkerhet Tack vare samarbetet inom Skåne Nordost, är det möjligt att på ett kostnadseffektivt sätt genomföra utbildningar, övningar och informationsinsatser m m. Ett flertal aktiviteter har bedrivits i samverkan inom Skåne Nordost och här kan för 2012 nämnas bl a: Gemensamma krisledningsövningar, planering och utbildning i försörjning av nödvatten, gemensam säkerhetsutbildning, utbildning av kommunernas ledningsgrupper för krisstöd, POSOM och informationsmaterial säker i sommar. I samverkan samordnas svar på myndighetsskrivelser och enkäter. Gemensamt utvecklas risk- och sårbarhetsanalyser i samhällsviktiga funktioner, förmågebedömningar och kommunal planering för krisledning. Det har genomförts temadag avseende grövre våld i skola. Gemensamt, med bred anslutning från kommunala verksamheter, deltagit i Livsmedelsverkets övning Smittsam, storskalig smitta genom livsmedel. Samverkansråd för krishantering i Skåne Nordost med deltagande parter från myndigheter och organisationer har återupptagits och utvecklats. 15

16 Ekonomi och finansiering Ekonomi Under 2012 förbrukades inte de medel som budgeterats. De största avvikelserna finns på Tillväxtarbetet EU-kontor som underskred budget med tkr varav cirka halvdelen är pågående arbeten/projekt som försenats. Dessa medel föreslås föras över till Planerade aktiviteter Fokus:Tillväxt och näringslivsdag slogs ihop till ett arrangemang som också delfinansierades av Region Skåne. En boendeanalys kunde inte genomföras beroende på personalförändringar. underskred budget med 268 tkr bl a beroende på ett samarbete med Region Skåne, som fakturerades Skåne Nordosts kostnader. Eget kapital vid utgången av 2012 uppgår till tkr. Äskanden om överföring av medel till 2013 uppgår till cirka 600 tkr. Finansiering Verksamheten inom Skåne Nordost finansieras genom kommunala bidrag om högst 25 kr per invånare och år. Denna finansiering är beslutad till och med Kommuner som ingår i samarbetet med EU-kontoret, men inte i Samarbetskommittén, debiteras från en avgift om 10 kr/invånare och år. Denna finansiering regleras i avtal mellan respektive kommun och Skåne Nordost c/o Kristiantads kommun. EU-kontoret arbetar dels direkt med deltagande kommuner och dels med Skåne Nordostnätverken och möjliggör aktiviteter och utveckling som annars inte skulle ske. EU-kontoret presenterar årligen förra årets EU-stöd för styrelse och chefsgrupp. Inför 2013 I skrivande stund görs omtag i Skåne Nordost inriktning och aktiviteter. Beslut och prioriteringar kommer att tas under första halvåret

Styrelsen 2010-12-09 1. Start kl 09.30. Avslutning kl 13.30.

Styrelsen 2010-12-09 1. Start kl 09.30. Avslutning kl 13.30. 1 Plats och tid Beslutande Iföhus, Bromölla Start kl 09.30. Avslutning kl 13.30. Ulrika Thulin, Perstorp (ordförande) Arnold Andreasson, Perstorp Åke Hammarstedt, Bromölla Urban Widmark, Hässleholm Tommy

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Styrelsen 2014-09-25 1 Plats och tid Beslutande Adjungerade Övriga deltagande Rådhus Skåne, Kristianstad 2014-09-25 kl 12.00-16.30 (inklusive IT-nämnd) Pierre Månsson, Kristianstad (ordförande) Helene

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Styrelsen 2014-05-05--06 1 Plats och tid Beslutande Bäckaskogs Slott, Fjälkinge Start 5 maj kl 15.00 slut 6 maj kl 12.00 Pierre Månsson, Kristianstad (ordförande) Helene Fritzon, Kristianstad (ej 9) Pär

Läs mer

Strategi EU-kontor Skåne Nordost

Strategi EU-kontor Skåne Nordost Strategi EU-kontor Skåne Nordost 1 Innehållsförteckning 1. Syfte sid. 3 2.1 Mål/inriktning sid. 3 2.2 EU 2020 sid. 4 3.1 Verksamhetsutveckling sid. 4 3.2 Metod och genomförande sid.5 4.1 Strategisk påverkan/samverkan

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Samarbetskommittén c/o Perstorps kommun Kommunledningskontoret Torget 1 284 84 PERSTORP Skåne Nordost VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2009 0 Innehållsförteckning Inledning 2 Organisation 4 Aktiviteter under

Läs mer

Styrelsen ser mycket positivt på fortsatt samarbete inom detta område och vill bidra till att det kommunala perspektivet förstärks ytterligare.

Styrelsen ser mycket positivt på fortsatt samarbete inom detta område och vill bidra till att det kommunala perspektivet förstärks ytterligare. Styrelsen 2010-01-28 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Pappersbruket, Östanå Start kl 08.30 Avslutning kl 14.00. Ulrika Thulin, Perstorp (ordförande) Arnold Andreasson, Perstorp Åke Hammarstedt,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

EU-strategi för sydöstra Skåne

EU-strategi för sydöstra Skåne EU-strategi för sydöstra Skåne 1 Vägledande riktlinjer för vårt agerande kring gemensamma EU-frågor Vad ska denna gemensamma EU-satsning leda till? Vilka effekter vill vi uppnå? Med hjälp av denna strategi

Läs mer

Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling

Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling Tommy Johansson, SPU 2013 Innehållsförteckning Kunskap kompetens - arbete 1 1. Bakgrund och uppdrag 3 2. Intressenter 5 2.1 Politik 5 2.2

Läs mer

Förstudie turist- och besökscentrum Haganäs. (En förkortad version av den projektplan som är grunden för ansökan om projektstöd inom Leader Linné)

Förstudie turist- och besökscentrum Haganäs. (En förkortad version av den projektplan som är grunden för ansökan om projektstöd inom Leader Linné) Projektplan Förstudie turist- och besökscentrum Haganäs (En förkortad version av den projektplan som är grunden för ansökan om projektstöd inom Leader Linné) Projektägare Älmhults Kommun Malin, Blom, Kommunikationsenheten

Läs mer

EU-strategi för Hässleholms kommun

EU-strategi för Hässleholms kommun UTKAST 1(7) Datum 2012-03-16 Handläggare EU-samordnare Therese Almqvist Kommunchefens stabsfunktion 0451-26 72 34 therese.almqvist@hassleholm.se EU-strategi för Hässleholms kommun INLEDNING Denna EU-strategi

Läs mer

Bakgrund till ReDA i Jönköpings län

Bakgrund till ReDA i Jönköpings län Bakgrund till ReDA i Jönköpings län Jönköpings län ska bli en region som präglas av högt IT-användande som gynnar en hållbar utveckling. Regionförbundet, Landstinget och Länsstyrelsen i Jönköpings län

Läs mer

FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige

FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige SLUTRAPPORT 2008-09-23 Sören Johansson FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige Period: 2008-01-01 2008-06-30 Projektorganisation Projektägare:

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost Bakgrund Ovanstående Samordningsförbund bildades den 1 januari 2011, bildandet gjordes genom en ombildning av Samordningsförbundet i Kristianstads

Läs mer

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering Inledning Analysen är genomförd utifrån Kommunstyrelsens handlingsplan för att uppnå kommunfullmäktiges mål. Analysen följer huvudsakligen den systematik som finns i dokumentet. Fokus för analysen är att

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

En växlande cykelupplevelse 2014-08-14

En växlande cykelupplevelse 2014-08-14 En växlande cykelupplevelse 2014-08-14 Mål: När Sydostleden är etablerad skall den årligen generera minst 50 miljoner i ökad turismomsättning 8000 cyklister/år cyklar då hela sträckan och 30 000 cyklar

Läs mer

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Slutrapport Bilaga 4 Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Kontaktpersoner Anders Nilsson OsbyNova AB Box 171 283 23 Osby 0479-528 120, 0709-31 81 20 osbynova@osby.se Lars-Åke

Läs mer

Marseille, New Hotel of Marseille.

Marseille, New Hotel of Marseille. Bjurholm Nordmaling Robertsfors Umeå Vindeln Vännäs Örnsköldsvik KALLELSE 1(5) Regionråd Dag 2014-05-17 Tid 10.30 12.30 Plats ande Marseille, New Hotel of Marseille. Ingemar Nyman, Bjurholms kommun Dagmar

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT PROFESSIONELLT & PERSONLIGT ETT UTBYTE FÖR ATT GAGNA, INSPIRERA & FÖRKOVRA DEN SMÅSKALIGA TURISMEN ETT SAMARBETEMELLAN LEADER MITTSKÅNE & LEADER ÅLAND INNEHÅLL PROFESSIONELLT & PERSONLIGT... 1 Projektidé...

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Styrgrupp för Kompetensplattform Västerbotten

Styrgrupp för Kompetensplattform Västerbotten PROTOKOLL 2012-02-15 Dnr: 10RV155 Styrgrupp för Kompetensplattform Västerbotten Tid: Onsdag den 15 februari, 2012 mellan kl 10.00 och 12.15. Plats: Region Västerbotten, rum Aspen Ledamöter: Hans Lindberg,

Läs mer

Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne

Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne Samverkande parter: Kommunerna i Skåne och Kommunförbundet Skåne Inledning Avtalande kommuner i Skåne har

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Samverkansavtal mellan Eslövs, Hörbys och Höörs kommuner avseende partnerskap för utveckling av besöksnäringen under 2015-2017

Samverkansavtal mellan Eslövs, Hörbys och Höörs kommuner avseende partnerskap för utveckling av besöksnäringen under 2015-2017 Samverkansavtal mellan Eslövs, Hörbys och Höörs kommuner avseende partnerskap för utveckling av besöksnäringen under 2015-2017 De tre kommunerna Eslöv, Höör och Hörby har kommit överens att från den 1

Läs mer

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Fotograf Bengt Ekberg Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Övergripande plattform Värmdö kommuns internationella arbete ska vara förankrat i den

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-08 1 (15) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 12.00 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Koordination Norrort ska vara en regional stödstruktur i frågor som rör mottagande av nyanlända inom norrortskommunerna. Målgrupp för kommunernas samverkan

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Under 2014 har styrelsen valt att göra en avstämning inför framtiden och kommer att föra strategiska diskussioner under temat Vägval.

Under 2014 har styrelsen valt att göra en avstämning inför framtiden och kommer att föra strategiska diskussioner under temat Vägval. SKRÄBEÅNS VATTENRÅD ARBETSPLAN 2014 Foto: Brodde Almer INLEDNING Skräbeåns vattenråd ökar successivt sin kunskap om avrinningsområdet och om vattenförvaltning i allmänhet. Ett utbyte med andra vattenråd

Läs mer

Ansökan om verksamhetsbidrag till organisationer

Ansökan om verksamhetsbidrag till organisationer Utvecklingsavdelningen 2015-02-04 Dnr 8.1.1_2015:183 1 (5) Entreprenörskap i skolan 2015 Ansökan om verksamhetsbidrag till organisationer Skolverket har i uppdrag av regeringen att stimulera arbetet med

Läs mer

Gunilla Nordgren (m) Övriga Jan-Åke Johansson Kommunförbundet Skåne. Kommunförbundet Skåne Ej närvarande: Said Racic (fp)

Gunilla Nordgren (m) Övriga Jan-Åke Johansson Kommunförbundet Skåne. Kommunförbundet Skåne Ej närvarande: Said Racic (fp) Datum Beteckning 2011-01-11 Minnesanteckningar Beredningen för utbildningsfrågor Tid och plats Tisdagen den 11 januari 2011, kl. 09.00-10.45,, Porfyrvägen 8, Lund Närvarande Lars Ahlkvist (m), ordförande

Läs mer

Samarbetskommitténs protokoll 4/05. Fredag 23 september 2005, kl 09.00-12.00, Stadshuset i Höganäs

Samarbetskommitténs protokoll 4/05. Fredag 23 september 2005, kl 09.00-12.00, Stadshuset i Höganäs 2005-09-26 Samarbetskommitténs protokoll 4/05 Tid/Plats Fredag 23 september 2005, kl 09.00-12.00, Stadshuset i Höganäs Närvarande Ledamöter Jan Nilsson, Åstorp, mötesordförande Anders Månsson, Bjuv SvenYngve

Läs mer

Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014

Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014 Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014 Plats och tid Ledamöter Övriga Regionförbundet södra Småland, Växjö 1 oktober 2014, kl 13.00-16.00 Lars Blomberg, ordförande

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Måldokument Utbildning Skaraborg

Måldokument Utbildning Skaraborg Måldokument Utbildning Skaraborg 1 Inledning Undertecknande kommuner i Skaraborg har beslutat att samverka kring utbildning i Skaraborg. Denna samverkan regleras genom samverkansavtal som är bilagor till

Läs mer

Scandic Star, Glimmervägen 5, Lund kl. 09.00-12.00. Enligt bilagda närvaroförteckning

Scandic Star, Glimmervägen 5, Lund kl. 09.00-12.00. Enligt bilagda närvaroförteckning Förbundsmöte 2011-05-13 1 (22) Plats och tid Scandic Star, Glimmervägen 5, Lund kl. 09.00-12.00 Beslutande Enligt bilagda närvaroförteckning Övriga deltagare Stig Ålund Marianne Ivarsson Utses att justera

Läs mer

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Inom ramen för Region Skånes satsning på projektet Kulturnäring Skåne, har Media Evolution på uppdrag av

Läs mer

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Sammanhanget Erasmus+ Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen 2010. Kom till för att

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdesdatum 20110222 Plats och tid Bengtsfors 13.00-15.30 Beslutade Ordf. Björn Smith Försäkringskassan Vice ordf. Lennart Jonasson Christina

Läs mer

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Sammanfattning Kristianstad Vattenrike är en viktig besöksanledning i nordöstra Skåne och mycket har gjorts när det gäller att tillgängliggöra,

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och den idéburna sektorn

23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och den idéburna sektorn Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 9 Ärendeförteckning 21 Rapport Förebyggande hembesök 22 Förlängning av avtal med Attendo Sverige AB 23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Ung delaktighet i Skåne

Ung delaktighet i Skåne Ung delaktighet i Skåne - dokumentation av workshop 2012-09-27 i Eslöv (Medborgarhuset) om arbete Sammanfattning och förslag Efter att ca 15 unga och 15 vuxna under en dag diskuterat kring frågeställningen

Läs mer

2010-04-16 1 (4) Breanäs konferenshotell, Sibbhult Tid: 10.00 10.30. Beslutande medlemmar: Övriga: Utses att justera:

2010-04-16 1 (4) Breanäs konferenshotell, Sibbhult Tid: 10.00 10.30. Beslutande medlemmar: Övriga: Utses att justera: Plats: Breanäs konferenshotell, Sibbhult Tid: 10.00 10.30 2010-04-16 1 (4) Beslutande medlemmar: FVO=fiskevårdsområde FVF=fiskevårdsförening Bromölla kommun (Åke Hammarstedt) CEJN AB (Ilpo Axenhus) Immelns

Läs mer

Egen verksamhet Konsultuppdrag inom samhällsbyggnadssektorn samt handledning, processtöd, projektledning och organisationsutveckling.

Egen verksamhet Konsultuppdrag inom samhällsbyggnadssektorn samt handledning, processtöd, projektledning och organisationsutveckling. Kajsa Palo 600627-9001 Nicoloviusgatan 8A 21757 Malmö 0761-33 54 50 Meritförteckning Kajsa Palo Egen verksamhet Konsultuppdrag inom samhällsbyggnadssektorn samt handledning, processtöd, projektledning

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Byggsamverkan Kronoberg 2013

Verksamhetsberättelse för Byggsamverkan Kronoberg 2013 Dnr 11/0285 Verksamhetsberättelse för Byggsamverkan Kronoberg 2013 Byggsamverkan Kronoberg är ett samverkansuppdrag, inom byggförvaltningsområdet, mellan samtliga kommuner i Kronobergs län och Regionförbundet

Läs mer

Remiss: West Swedens framtida inriktning och organisation. Dnr KS2012-80

Remiss: West Swedens framtida inriktning och organisation. Dnr KS2012-80 Beslutsförslag 2012-03-26 FALKENBERG Kommunledningskontoret Kanslienheten Henrik Lundahl Remiss: West Swedens framtida inriktning och organisation. Dnr KS2012-80 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 2013-11-26 Madeleine Sjöstrand Dnr: KSL/13/0111 Ärendegång: KSLs styrelse Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 Förslag till beslut 1. Styrelsen beslutar

Läs mer

Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning

Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning 2003-03-07 Region Värmland Box 1065 651 15 Karlstad Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning Säffle kommun i Värmland och Åmåls kommun

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13

Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13 Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13 Projektplan för samverkan mellan Länsbibliotek Sörmland, Länsbibliotek Västmanland, Länsbiblioteket i Örebro län och Regionbibliotek Stockholm Bakgrund

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1 Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 22 Ekonomisk redovisning 1:a kvartalet 2008 23 Kvalitetsredovisning 2007 24 Handlingsplan

Läs mer

Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014

Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014 Dnr 09/0111 Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014 Bakgrund Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge är ett samverkansorgan, inom miljöoch hälsoskyddsområdet, mellan samtliga kommuner i Kronoberg

Läs mer

Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation. Lägesrapport, Brysselnätverket 20 september 2013

Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation. Lägesrapport, Brysselnätverket 20 september 2013 Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation Lägesrapport, Brysselnätverket 20 september 2013 Uppstart av kontoret Arbetsplats finns nu i Sweden House Skylt finns nu på väggen utanför min dörr! Ombyggnad

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport för den förlängda perioden av projekt Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun

Besöksnäringen. Slutrapport för den förlängda perioden av projekt Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Besöksnäringen Slutrapport för den förlängda perioden av projekt Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-09-01 2013-12-31 Jättendal Lena Strömstedt Innehåll INLEDNING... 3 BAKGRUND...

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter

Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter 2010-08-24 Handläggare Anders Langemark Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter Deltagande kommuner I detta projekt medverkar individ och familjeomsorgen (IFO)

Läs mer

Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049

Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049 Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049 Slutrapport genomförande Sammanfattning Fiskeby Board AB har under tiden 2011-03-01 2012-08-31 genomfört ett genomförandeprojekt Öka andelen långtidsfriska. Det

Läs mer

Ramavtal Om verksamhetsförlagd utbildning i SKÅNE och BLEKINGE

Ramavtal Om verksamhetsförlagd utbildning i SKÅNE och BLEKINGE Ramavtal Om verksamhetsförlagd utbildning i SKÅNE och BLEKINGE Ramavtal om samverkan mellan kommunerna/gymnasieförbund i Skåne samt Blekinge och Lunds universitet, Högskolan Kristianstad och Malmö högskola

Läs mer

www.skanenordost.se I SKÅNE NORDOST ingår kommunerna Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby, Hörby och Östra Göinge.

www.skanenordost.se I SKÅNE NORDOST ingår kommunerna Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby, Hörby och Östra Göinge. www.skanenordost.se I SKÅNE NORDOST ingår kommunerna Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby, Hörby och Östra Göinge. Färdplan mot målbild 2020 Skåne Nordost I Målbild 2020 Skåne Nordost ligger fokus

Läs mer

Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015

Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015 Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015 2 Inledning Ronneby kommun är en del av en globaliserad värld där internationella förhållanden i allt större utsträckning spelar en avgörande roll i

Läs mer

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm PROJEKTUTVECKLING 12 maj 2009 Ängelholm Syfte Utveckla arbetssätt för att stärka kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden att komma i arbete eller närmare arbetsmarknaden Se och ta tillvara

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling.

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling. Verksamhetsplan Entreprenörsregionen 2015-2018 Entreprenörsregionen De elva kommunerna i Entreprenörsregionen har starka traditioner som en kreativ industribygd med framgångsrika företag och aktiva entreprenörer.

Läs mer

Inspel från Social Entrepreneurship Network

Inspel från Social Entrepreneurship Network Inspel från Social Entrepreneurship Network Sven Bartilsson Coompanion Eva Carlsson, Tillväxtverket Anna-Lena Wettergren Wessman, ESF-rådet Vad kan/bör vi lära av Social entrepreneurship network Social

Läs mer

Ansökan om verksamhetsbidrag för entreprenörskap i skolan/statsbidrag till organisationer 2014

Ansökan om verksamhetsbidrag för entreprenörskap i skolan/statsbidrag till organisationer 2014 Utvecklingsavdelningen 2013-10-25 Dnr 2013:422 1 (5) Ansökan om verksamhetsbidrag för entreprenörskap i skolan/statsbidrag till organisationer 2014 Det här dokumentet innehåller information för organisationer

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1)

Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1) Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1) Datum 2015-10-08 Vår referens Sofia Sjödin Utredningssekreterare sofia.sjodin@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan från Transfer Syd GYVF-2015-3852

Läs mer

Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+

Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+ Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+ "Erasmus+" är namnet på EU:s nya program för utbildning, ungdom och sport. Det kommer att ersätta det ramprogram som finns idag och starta 2014. Det nya programmet

Läs mer

Gysam Verksamhetsplan 2014

Gysam Verksamhetsplan 2014 2014-01-27 Gysam Verksamhetsplan 2014 Tillsammans skapar vi attraktiva och framgångsrika gymnasieutbildningar! Bakgrund Med anledning av ett radikalt minskande elevunderlag i gymnasieskolan uppdrog MittDalaberedningen

Läs mer

Turism AB (svb) Affärsplan 2014

Turism AB (svb) Affärsplan 2014 Turism AB (svb) Affärsplan 2014 Övergripande målsättning - fördubbla omsättningen i besöksnäringen i MittSkåne till 1 miljard 2020 Fo k u s b e s ö k s n ä r i n g e n s o m basindustri och samhällsbyggare

Läs mer

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl 13.00 14.50 1 (12) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV Överenskommen vid gemensamt styrgruppsmöte för båda miljösamverkan 20 maj, efter förankring på chefsmötet 6 maj i Varberg Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan

Läs mer

POLICY. Internationell policy

POLICY. Internationell policy POLICY Internationell policy POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 2015-03-25 Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen bygger vidare

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

KULTURPROJEKTET OPEN MINDS

KULTURPROJEKTET OPEN MINDS MARKARYDS RIKSTEATERFÖRENING KULTURPROJEKTET OPEN MINDS Styrgrupp Minnesanteckningar 2013-09-02 Datum: 2013-09-02 Tid: 18.30-21.00 Plats: ABF:s verksamhetskontor i Markaryd Drottninggatan 18 Närvarande

Läs mer

Bilaga 1 Projektplan för avtal kring projekt Sign IN

Bilaga 1 Projektplan för avtal kring projekt Sign IN Bilaga 1 Projektplan för avtal kring projekt Sign IN Alla uppdragstagare av projekt finansierade av samordningsförbundet i Trelleborg skall teckna avtal med förbundet och en bilaga till detta avtal skall

Läs mer

Sandra Lindeskog. Kompetenssamverkan Skåne

Sandra Lindeskog. Kompetenssamverkan Skåne Sandra Lindeskog Kompetenssamverkan Skåne Regeringsuppdraget Regeringsuppdrag till Region Skåne i januari 2010: Ökad kunskap och översikt inom kompetensförsörjnings- och utbildningsområdet Samordning av

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014 2020

Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för Socialfondens svenska program sedan år 2000. Hittills

Läs mer

Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar

Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar Förslag till Dagordning vid ordinarie årsmöte (föreningsstämma) med Villaägarna Nordöstra Skåne- Österlen. Dag: 19/4 2011 Plats: Furuboda konferensanläggning 1

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, förvaltningschefens rum, 2012-10-11, kl 09:00. Enligt föredragningslistan nedan

Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, förvaltningschefens rum, 2012-10-11, kl 09:00. Enligt föredragningslistan nedan KALLELSE 2012-10-11 s arbetsutskott 1 (1) Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, förvaltningschefens rum, 2012-10-11, kl 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar Borgquist Ordförande Kerstin

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-16 1 (12)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-16 1 (12) Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-16 1 (12) Plats och tid: Beslutande: Kommunkontoret sammanträdesrum Ängen, kl.13.00-17.00 Karin Skärby (c), ordförande Jörgen Banck (m) Torbjörn Mellgren (s) Jan Gustafsson

Läs mer

Styrdokument APSE & APSE-kommittén

Styrdokument APSE & APSE-kommittén & APSE-kommittén Malin Sääf 2014-12-01 (rev. efter årsmöte 2014) och APSE-kommitté - syfte, funktion och administration 1. Bakgrund... 2 2. Namn... 2 3. Övergripande syfte... 2 4. Adress... 2 5. Hemsida...

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer