VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE"

Transkript

1 Samarbetskommittén c/o Perstorps kommun Kommunledningskontoret Torget PERSTORP Skåne Nordost VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

2 Innehållsförteckning Inledning 2 Organisation 4 Aktiviteter under verksamhetsåret 5 Ekonomi och finansiering 13 Inför Bilagor Resultat- och Balansräkning 2009 (Separat fil) 1

3 Inledning Samarbetskommittén avger följande verksamhetsberättelse för kalenderåret Samarbetskommittén Skåne Nordost är ett samarbete mellan kommunerna Bromölla, Hässleholm, Hörby, Kristianstad, Osby, Perstorp och Östra Göinge. Verksamheten bedrivs i formen av en samarbetskommitté. Ordförandeskapet växlar mellan kommunerna och löper i 2-årsperioder. Samarbete mellan kommuner i nordöstra Skåne har skett under lång tid. Under andra hälften av 90-talet ökade dessa aktiviteter: dels i syfte att skapa en attraktiv region och dels att med kvalitet höja effektivitet i kommunala verksamheter. Enighet finns att samarbetet ska präglas av politisk vilja, konkreta förbättringar och uthållighet. Arbetet sker med egna resurser och med utnyttjande av spetskompetenser. Nätverket arbetar kommunöverskridande för att på ett kostnadseffektivt sätt främja en hållbar ekonomisk tillväxt och god samhällsservice. I Skåne Nordosts vision, antagen vid styrelsemöte , uttalas att Skåne Nordost ska attrahera boende, företagare, studerande och besökare. Styrelsen lade år 2006 fast en övergripande målsättning om en genomsnittlig årlig befolkningstillväxt om 1 % i Skåne Nordost-kommunerna. För 2009 har Kristianstad som enda kommun en folkökning på 1 %. Övriga kommuner ligger på ca +/- 0 med undantag för Östra Göinge som tappar 1,0 %. Detta ger en siffra för Skåne Nordost om +0,4 %. (Jfr Skåne som helhet +1,3 % innebärande att obalansen ökar.) Beslutande i samarbetskommittén är kommunstyrelseordförande samt en representant från oppositionen från de deltagande kommunerna. Övriga deltagare är kommuncheferna från respektive kommun och koordinator som är sekreterare. Presidium bestående av KS-ordförande från ordförandekommun samt från de båda dragarkommunerna, Kristianstad och Hässleholm, stämmer av aktuella ärenden inför varje styrelsemöte. Vid dessa möten deltar också kommunchefer från de tre kommunerna samt koordinator. Kommunchefernas nätverk är beredande organ för samarbetskommitté och presidium samt utövar övergripande ledning av övriga nätverk. Samarbetet är konkret uppbyggt på ett antal arbets- och projektgrupper med olika uppdrag samt ett antal nätverk, som träffas några gånger per år för erfarenhetsutbyte. Ett urval av de viktigaste aktiviteterna inom Skånes Nordosts prioriterade fora presenteras längre fram i materialet. Kommunikationsbehovet inom Skåne Nordost är omfattande. Inget samarbete är isolerat från de övriga och det är odiskutabelt viktigt att kommunikationen fungerar såväl horisontellt, mellan arbets- och projektgrupper, som vertikalt dvs mellan grupper, chefsgrupp och beslutande både i Skåne Nordost och dess kommuner. Sålunda rekommenderas samtliga kommuner att delge resp Kommunfullmäktige denna verksamhetsberättelse. 2

4 Förutom kontakterna inåt har Skåne Nordost och dess kommuner ett omfattande utbyte med såväl kringliggande kommuner som region, länsstyrelse, vägverk, banverk etc och uppfattas som en sammanhållen enhet t ex i samband med remissyttranden. Verksamheten har löpande uppmärksammats i media dels genom pressinformation efter styrelsemöten, men framförallt genom konkreta aktiviteter och resultat producerade av arbetsoch projektgrupper. Finansiering av verksamheten sker genom ett årligt anslag från respektive kommun om 25 kr/invånare. Beslut togs vid styrelsemöte att denna finansiering gäller t o m kalenderåret Förslag till bokslut för år 2009 biläggs verksamhetsberättelsen. 3

5 Organisation Samarbetskommittén, också benämnd styrelsen, har under verksamhetsperioden haft följande sammansättning: Beslutande Ulrika Thulin, Perstorp Arnold Andreasson, Perstorp Åke Hammarstedt, Bromölla Henry Johansson, Bromölla Bo Anders Thornberg, Hässleholm (till ) Urban Widmark, Hässleholm (från ) Tommy Nilsson, Hässleholm Lars Ahlkvist, Hörby Åke Hansson, Hörby Bengt Gustafson, Kristianstad Heléne Fritzon, Kristianstad Erland Nilsson, Osby Anders Pettersson, Osby Tommy Johansson, Östra Göinge Patric Åberg, Östra Göinge Adjungerade Lars-Göran Wiberg, Hässleholm (adjungerad till mandatperiodens slut) Övriga deltagare Mats Rydby, Perstorp Gudrun Rönnertz, Bromölla Johan Eriksson, Hässleholm Arne Bertilsson, Hörby Göran Persson, Kristianstad Ingvar Carlberg, Osby Erik Lidberg, Östra Göinge (till ) Christina Andersson, Östra Göinge (från ) samt Lars Johnsson, koordinator och sekreterare Skåne Nordost personella resurser Torbjörn Lind, EU-samordning (50 %) Lone Hylander, EU-samordning (75% från Maria Bredin, EU-samordning (50% från Sara Wanther, EU-samordning (50% från , finansiering från Region Skåne) Lars Johnsson, Koordination 4

6 Aktiviteter under verksamhetsåret Styrelsen Styrelsen för Skåne Nordost har under 2009 sammanträtt fem gånger: samtliga halvdagsmöten varav tre var kopplade till seminarier avseende : IT-infrastruktur, Kommunikation/Lobbying respektive Tillväxt. Följande aktiviteter kan noteras under året: IT-infrastrukturdag leder till beslut att gemensam avsiktsförklaring ska tas fram Styrelsen rekommenderar kommunerna att anta styrdokument avseende EU-strategi Beslut om deltagande i Region Skånes nätverksprojekt Drivkraft Skåne Synpunkter lämnas till Region Skåne avseende nedläggning av laboratoriet för klinisk mikrobiologi vid CSK, Kristianstad Kommunikations-/lobbyseminarium lett av Kreation AB Gemensamt yttrande lämnas avseende Region Skånes klimatberedning Dialog med Region Skåne avseende regional infrastrukturutveckling Skåne Nordost varumärke uppdateras Genomförande av BoDagar 2009 Beslut om BoDagars framtida verksamhet Beslut i samband med Tillväxtseminarium avseende fokusområden och drivkrafter för att koncentrera tillväxtarbetet Beslut om engagemang i ESS/MAXLAB IV Styrelsen uttalar stöd för förstudie avseende Miljötekniskt centrum Styrelsen beslutar om budget

7 Tillväxt Tillväxt är prioriterat i Skåne Nordost-samarbetet och ses som ett medel att skapa en bättre tillvaro för invånarna. Grundläggande för tillväxtarbetet är den rapport Tillväxtanalys i Skåne Nordost som togs fram av Inregia i mars 2007 på uppdrag av Kristianstads kommun, Skåne Nordost och Region Skåne. Tillväxtarbetet är utvecklings-, uppdrags- och projektinriktat. Koncentration är en nyckel till framgång och styrelsen beslutade att följande sex områden är speciellt viktiga för tillväxt och utnämner dessa till fokusområden: Samhällsplanering Näringsliv Turism Utbildning (ungdoms- och vuxenutbildningar/livslångt lärande) BoDagar Kommunikation Ett tillväxtseminarium anordnades i samband med styrelsemötet den 7 september. Input gavs av Anders Wigren, WSP Analys AB, och resulterade i att styrelsen tog beslut om vilka drivkrafter för tillväxt som ovannämnda fokusområden ska bearbeta. Drivkrafterna är: Infrastruktur Utbildning Entreprenörskap Boende Efter styrelsebeslut gjordes också en genomgång av samarbetsförutsättningar och tillgång till spetskompetenser inom ovan nämnda områden. Resultat av denna genomgång presenterades vid styrelsemöte i januari Chefsgruppens syn att det inte generellt går att till-/avstyrka specifika samarbeten inom berörda områden godkändes av styrelsen. Utgångspunkt för varje samarbete är att det ska ge en totalt sett bättre utväxling. Etablerande av ESS och MAX IV i Lund hanteras inom ramen för Skåne Nordost tillväxtarbete. Allan Larsson lämnade information om ESS bakgrund och möjligheter vid ett informationsmöte i november. Kort därefter besökte Skåne Nordosts presidium Lund för dialog med kommunledningen. Styrelsen beslutade vid decembermötet att Skåne Nordost ska vara aktivt i ESS-sammanhang. Fokusområdena gavs i uppdrag undersöka förutsättningar och att lyfta fram Skåne Nordosts komparativa fördelar så att en strategi kan läggas fast i början av Styrelsen har även fattat beslut att Skåne Nordost ska medfinansiera och delta i, av Region Skåne tillsammans med Lunds kommun, initierade projekt med syfte att: stärka innovationsstrukturen, tillgängligheten och attraktiviteten i regionen för att skapa tillväxt och sysselsättning till följd av etableringen av forskningsanläggningarna ESS och MAX IV. 6

8 Kristianstad är värdkommun för det gemensamma tillväxtarbetet. EU-samordning EU-kontorets verksamhet startades upp under april/maj månader 2009, via nyanställningar av Lone Hylander, 0.75 tj och Maria Bredin, 0.5 tj. Torbjörn Lind arbetar 0.75 tj. Maria Bredin arbetar även 0.5 tj för Europadirekt Hässleholm. Under hösten har också tillkommit Processtödjare för Socialfonden, Esf Sara Wanther, 0.5 tj med anställning på Region Skåne och placering EU-kontor SKNO. Denna tjänst har under början av 2010 utökats med 0.30 tj för Hkr som nu köper tjänst från EU-kontor SKNO. Under 2009 har EU-kontoret varit involverat i ett 50- tal aktiva projektstödjande insatser. Inledningsvis har EU-kontoret besökt SKNO -kommunerna på ledningsnivå för diskussion kring utvecklingsbehov/visioner. Flera övergripande analyser av EU-finansieringsmöjligheter har gjorts. Flertalet projektrådgivningar har handlat om enskilda kommuners/verksamheters utvecklingsbehov, men även några kommungemensamma ex Kommunernas Öresundsplattform, Interreg IVA (beviljat o pågående), Frivilligcentraler, Fokusgruppsarbete, Tågstopp Nordost (Pågatågsansökan). Av mer enskild verksamhetsutveckling kan nämnas: Godstransporter i Åhus hamn, Hässleholm Nord, Kvinnofridsarbete i Kristianstad, internationell yrkespraktik Osby, Idrottsförskolor Kristianstad, Näringslivsprojekt Östra Göinge, Kompetensutveckling för anställda i Perstorp, Bromölla, Höör och Kristianstad, Restaurering av Ringsjön Höör/Hörby. Arbetet med kommunernas kontaktpersoner har kommit igång, men kommunernas respektive insats här ser väldigt olika ut. Endast en kommun har avsatt en hel tjänst för EU-samordning Hässleholms kommun. Ytterligare en kommun har inrättat en tjänst med snarlik inriktning: samhällsutvecklare/östra Göinge. Under senare delen av 2009 påbörjades en upphandling av processinriktad utvärdering, omfattande EU-kontor och kommunalt EU-arbete. Utvärderingen ska genomföras under perioden och ses som stöd i utvecklingsarbetet. Höörs kommun är delaktig i Skåne Nordosts EU-kontor och bidrar till finansiering efter folkmängd. Hässleholm är värdkommun för det gemensamma EU-kontoret Samarbetsgrupper: Näringsliv (fokusområde) SKNO Näringslivsgrupp har under 2009 varit engagerad i en rad aktiviteter för ökad företagsamhet i regionen. Mycket fokus har under året lagts på olika satsningar på ungdomars entreprenörskap. Satsningen på projektet 8or/9or startar företag (ett tvådagarsseminarium i entreprenörskap för elever i grundskolan) har fortsatt med 16 omgångar för 900 elever i alla SKNO-kommuner. Flera av de tidigare eleverna på grundskolan, har även deltagit i projektet 7

9 Sommarlovsentreprenör (ett alternativ till kommunens feriearbete då ungdomar får hjälp att starta ett sommarföretag), som 2009 lockade ca 30 ungdomar från Kristianstad, Hässleholm och Bromölla. SKNO Näringslivsgrupp har bidragit aktivt till starten av inkubatorn Rampen Skåne Nordost. Vid slutet av 2009 hade ca 10 företag startats inom Rampen och närmare 40 företag från hela SKNO hade fått rådgivning av de två anställda affärsutvecklarna. Näringslivsgruppen har även under året gett stöd till Nyföretagarcentrums rådgivning. För befintliga företag i regionen har SKNO Näringslivsgrupp bl a satsat på utbildning och nätverkande. En utbildning i lean production, genomförd av Chalmers Industrihögskola på Färe Industricenter i Sibbhult, lockade ca 20 deltagare från 10 företag. Näringslivsdagarna i Kristianstad lockade ca 100 företag från hela regionen och erbjöd företagarna utmärkta möjligheter att knyta kontakter och göra affärer. En viktig servicefunktion för företag intresserade av att etablera sig i SKNO är det gemensamma Mark- och lokalregistret, som SKNO Näringslivsgrupp har finansierat även under För kompetensutveckling och vidgat nätverk, genomförde SKNO Näringslivsgrupp en studieresa till Jönköping under hösten Utöver möte med Jönköpings kommun, knöts även kontakter med bl a Jönköpings tekniska högskola, Jönköping Science Park och ELMIA mässan. Turism (fokusområde) Turismsamarbetet i Skåne Nordost präglades under 2008 av ett större förändringsarbete. Turistansvariga i Osby, Östra Göinge, Kristianstad samt Bromölla kommun lämnade sina tjänster och ersattes med ny personal. Detta påverkade samarbetet och gruppen har under året fått finna nya former och inriktning för det fortsatta arbetet. Den första utgåvan av Magasinet Gröna Skåne lanserade i slutet av februari. Upplagan var på ex och lanserades i fyra språkeditioner. Distribution och spridning av magasinet har skett dels via riktade kampanjer på olika marknader dels via turistbyråer, resebyråer samt företag. Ett elektroniskt nyhetsbrev har tagits fram under året med målgrupperna branschen och besökarna. Ett tusental adresser är aktiva vid slutet av Den mars genomförde turistgruppen tillsammans med Kristianstadsmässan en Turism och Resemässa på Yllan. Avsikt var att etablera ett årligt återkommande evenemang med turistisk inriktning för att visa och tydliggöra utbudet inom Skåne Nordost. Ett 50-tal utställare deltog. Mässan hade ca besökare. Arrangemanget och initiativet uppfattades som positivt av många företag, men turistgruppens utvärdering visar att det ännu inte finns en ekonomisk bärkraft för att upprepa detta arrangemang i närtid. Under mässan på Yllan arrangerade Turistgruppen även ett seminarium för branschen med tema Morgondagens Resenär. Föredragshållare var Kairos Future. 8

10 Skåne Nordost var, genom turistgruppen, representerade i Skånemontern på TUR-mässan i Göteborg. Hemsidan har under året kontinuerligt uppdaterats. På den danska marknaden deltog turistgruppen i olika marknadsaktiviteter och annonskampanjer tillsammans med Position Skåne och Visit Sweden. Projektet Företagsutveckling inom landsbygdsturism i Skåne Nordost startades upp under hösten Projektet leds av LRF och syftar till att genom företagsutveckling av nya och etablerade företag och företagsidéer med inriktning mot besöks- och turismnäringen, skapa ökad tillväxt, lönsamhet och goda möjligheter att leva och bo på landsbygden i Skåne Nordost. Kompetensutveckling Livslångt Lärande (fokusområde) Styrgruppen för Kompetensutveckling/Livslångt Lärande har skrivit en verksamhetsrapport för 2009, som kan hämtas på Projektet Regionalt Yrkescentrum för innovation och utveckling som startade 2006 avvecklades vid utgången av Slutsatser som drogs var vikten av att arbeta mera strukturerat med inventering av kompetens- och utbildningsbehov i nordöstra Skåne. Som en konsekvens av detta lämnades en ansökan in till Tillväxtverket inom ramen för området tillgänglighet/utveckling av en lärande infrastruktur, vilken också beviljades under sommaren. Projektet syftar till att utveckla ett Regionalt Yrkescentrum där i princip alla fysiska attribut (personal, lokaler, teknik, hjälpmedel m.m.) redan finns i kommunerna men där den mentala insikten om hur man kan använda denna fysiska struktur mera kommunövergripande i stort sett saknas. Att medvetandegöra alla aktörer om hur man kan använda de befintliga resurserna och skapa ett nätverk och en lärande infrastruktur är av avgörande betydelse för att skapa en gemensam strategisk utveckling och för att kunna hantera utbildning, kompetensutveckling och kompetensförsörjning så effektivt och rationellt som möjligt i regionen. Projektet löper mellan och Arbetsgruppen för Lärcentra har fokuserat på fem områden: Marknadsföring av Lärcentra Kvalitetsarbete tillsammans med NITUS Ramhandbok för samverkan mellan Högskolan Kristianstad, Lärcentra och Bibliotek Sjuksköterskeutbildning på distans start ht 2009 med Högskolan Kristianstad (HKR) Förskollärarutbildning för barnskötare på distans start ht 2009 med HKR Bland KY-utbildningar kan nämnas: Kvalificerad distributionslogistiker 2009 års intag var 25 studenter Lärlingsutbildning i samverkan med näringsliv och arbetstagarorganisationer har en modell för lärlingsutbildning för vuxna tagits fram Valideringsgruppen deltar i ett projekt som är en fortsättning på synliggörande-projektet som avslutades i december Syftet med detta projekt är att förankra och etablera den kunskap som kommit fram. Merparten av Skånes kommuner deltar i detta. 9

11 Vuxenutbildningsgruppen har under 2009 gemensamt arbetat fram ansökan till Yrkesvux. I den gemensamma ansökan ingår Kristianstad, Hässleholm, Osby, Bromölla/Sölvesborg, Östra Göinge och Olofström. Gruppen har också arbetat fram en förteckning över utbudet av yrkesutbildningar i Skåne Nordost + Olofström och håller denna uppdaterad framöver. Vägledningsgruppen arbetar med att utveckla ett nätverk mellan studie- och yrkesvägledare (för vuxna) i nordöstra Skåne. Flera kommuner från Kronoberg och Blekinge deltar i detta arbete. Arbetsgrupp för SFI-rektorer bildades i december 2008 och har under 2009 undersökt förutsättningar för att anordna yrkesutbildningar för personer med bristfälliga kunskaper i svenska. Den enskilda kommunen är för liten för att genomföra alla utbildningar själv, men tillsammans med övriga kommuner kan man få tillräckligt antal deltagare. Samhällsplanering (tidigare Regional Utveckling) (fokusområde) Detta nätverk bevakar, samordnar och lämnar förslag på SKNO:s gemensamma syn på infrastrukturutveckling ex regionala och nationella väg, jvg och kollektivtrafikplaner. Nätverket har från styrelse/chefsgrupp fått i uppdrag att överväga en omformulering av sitt uppdrag till att bli mera proaktivt, bl a inom boendeutveckling (se under rubrik BoDagar). Underlag för beslut kommer fram under första halvåret Nätverket beredde under 2009 förslag till yttrande avseende nationell och regional RTI-plan för åren Styrelsen antog dokumentet i sin helhet innebärande att ett antal strategiska mål för Skåne Nordost beslutades: Skåne ska utvecklas till en flerkärnig region med gemensam bostads- och arbetsmarknad Transportsystement ska ge god tillgänglighet i hela Skåne och Skånes omland Transportsystemets miljöeffekter ska minska och ett trafiksäkert, jämställt och handikappvänligt utvecklas Skånes förbindelser med omvärlden ska förbättras Fartyg och tåg prioriteras för stora godsströmmar Tåg och buss prioriteras för persontrafik I yttrandet reagerades starkt mot Vägverkets förslag till hastighetsöversyn, som ses som ett sätt att reducera upprustningsbehov. En särskild pott avsattes sedermera för att motverka det negativa i denna utveckling. Yttrandet beskriver väl infrastrukturen i nordöstra Skåne och ska användas som ett basdokument vid liknande arbeten framöver. Det kan hämtas på Parallellt med ovanstående yttrande beredde också nätverket synpunkter avseende dragning och stopp på den höghastighetsbana (tåg) som utreddes. En dragning längs stambanekorridoren förespråkades med huvudmotivering att detta ger det största upptagningsområdet och kortaste anslutningsresor. Uttalandet i sin helhet kan hämtas på 10

12 Förslag till remissvar rörande ny kollektivtrafiklag bereddes av Rolf Lundberg, Perstorp, och remissvar ingavs till Näringsdepartementet. BoDagar (fokusområde) BoDagar 2009 genomfördes under perioden 4-13 september. Målområde var Malmö/Lund och Helsingborg och primär målgrupp pendlare. Hus- och lägenhetsvisningar var huvudattraktioner, varav passivhusen i Åhus drog flest besökare. Trädgårdsbesök var också mycket populärt. Resultat av BoDagarna är ca besök (uppskattat) varav 25 % var gäster i Skåne Nordost. Komplett utvärdering av BoDagar 2009 finns att hämta på BoDagsgruppen lämnade i samband med utvärderingen förslag till framtida BoDagar och samtliga beslutades vid styrelsemöte i december: BoDagar är ett event och drivs i projektgrupp med deltagande av alla kommuner Boendestrategi och utveckling bearbetas av Samhällsbyggnadsgruppen Mellanåren tas bort satsning sker varje år på aktuella produkter Koncentration på highlights spets före bredd Koncentration till en förlängd helg på hösten torsdag till söndag Koncentration av infopunkter (lokala informationscenter) till starka besöksobjekt Framförhållning är nödvändig och säkras genom att en treårig plan tas fram med tydliga teman för varje år Deltagande företag ska ta en större del av marknadsföringsinsatsen Kommunerna ska i nya etableringsprojekt från början lägga in en budgetpost för marknadsföring Förstärkt arbete på PR-plan BoDagar 2010 bestämdes till perioden 2-5 september. Kommunikation (tidigare Information) (fokusområde) Kommunikationsansvariga i Skåne Nordost-kommunerna har under 2009 diskuterat fram hur man med nytta för samtliga kommuner kan fördjupa samarbetet. Kommunikationsgruppen är ansvarig för vård och utveckling av Skåne Nordosts varumärke och de kommunikationsåtgärder som förknippas med detta. Speciell vikt i detta arbete läggs på förankring av Skåne Nordost-samarbetet i kommunerna. IT IT-nämnden i Skåne Nordost ansvarar för den gemensamma IT-infrastrukturen och lämnar separat verksamhetsrapport och bokslut. I denna nämnd deltar Höör, men inte Perstorp. En IT-visionsdag genomfördes i samband med april månads styrelsemöte och ett resultat av denna blev en avsiktsförklaring med syftet att utreda hur IT-samarbetet i Skåne Nordost inklusive Höör kan fördjupas. Utredningen resulterade i ett antal förslag, som kommer att bearbetas ytterligare/realiseras under

13 Ekonomi och finansiering Ekonomi Budget upprättas årligen kalenderårsvis och beslutas i styrelsen, normalt på sista styrelsemötet före den nya budgetperioden. Alla samarbetsforum ses som egna kostnadsställen, även om flertalet vare sig har budget eller kostnader som bokförs på Skåne Nordost. Skåne Nordosts medel i form av in- och utbetalningar, hanteras efter styrelsebeslut i början av samarbetet via ett konto hos Kristianstads kommun. Uppföljning sker via koordinator och presenteras på chefsgrupps- och styrelsemöten. Finansiering Verksamheten inom Skåne Nordost finansieras genom kommunala bidrag om 25 kr per invånare och år. Detta bidrag används inte till och täcker inte de löne- och resekostnader deltagarna i samarbetet har, med undantag för de gemensamma resurser/personer som omnämnts under punkten organisation. Denna finansiering gäller efter beslutad förlängning till och med år Det ekonomiska utfallet för 2008 redovisas som bilagor. Inför 2010 Den övergripande strategin för samarbetet är enligt tidigare att arbeta kommunöverskridande för att visa på Skåne Nordosts attraktivitet och på ett kostnadseffektivt sätt främja en hållbar ekonomisk tillväxt och god samhällsservice. Inriktning och budget för 2010 beslutades vid styrelsemöte i december Pågatåg Nordost kommer i början av 2010 ta ytterligare ett steg mot förverkligande genom att avtal förväntas ingås mellan Region Skåne och berörda kommuner. När detta skett återstår regeringsbeslut vilket förväntas under våren Styrelsen ser fram emot Kristianstads rekrytering av chef för området Kommunikation & Tillväxt. I denna tjänst ingår enligt tidigare överenskommelse också att leda tillväxtarbetet i Skåne Nordost. Svårighet att finna rätt organisation/person för utvärdering av Skåne Nordost (styrelsebeslut) gjorde att detta arbete inte kom igång under I slutet av året kom emellertid en överenskommelse till stånd med Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet som ställer en doktorand till förfogande för detta arbete. Utvärdering förväntas vara klar till hösten

EU-strategi för Hässleholms kommun

EU-strategi för Hässleholms kommun UTKAST 1(7) Datum 2012-03-16 Handläggare EU-samordnare Therese Almqvist Kommunchefens stabsfunktion 0451-26 72 34 therese.almqvist@hassleholm.se EU-strategi för Hässleholms kommun INLEDNING Denna EU-strategi

Läs mer

Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor

Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor Inledning Enligt projektbeskrivningen för Brysselkontoret ska en halvtidsutvärdering genomföras våren 2015. Enligt tidigare diskussioner och

Läs mer

Från förstudie till slutkonferens. Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft

Från förstudie till slutkonferens. Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft Från förstudie till slutkonferens KTU - Kompetens för tillväxt och utvecklingskraft Kommunförbundet Skåne Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft Bo Eriksson 2006-02-18 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Delårsbokslut per 2007-08-31 med helårsprognos

Delårsbokslut per 2007-08-31 med helårsprognos PRELIMINÄR VERSION 1 (30) med helårsprognos PRELIMINÄR VERSION 2 (30) Innehållsförteckning Inledning... 4 Några viktiga händelser under perioden... 4 Regionförbundets insatser och resultat under perioden...

Läs mer

Att arbeta med tillväxtfrågor

Att arbeta med tillväxtfrågor Att arbeta med tillväxtfrågor Erfarenheter från Eskilstuna, Osby och Piteå kommuner Jonas Fjertorp Ola Mattisson Anna Thomasson 5 Erfa-rapport Att arbeta med tillväxtfrågor Erfarenheter från Eskilstuna,

Läs mer

Driva arbetet med den regionala utvecklingsstrategin

Driva arbetet med den regionala utvecklingsstrategin Regionala utvecklingsnämnden Karin Swensson Utvecklingsstrateg 044-309 32 09 Karin.Swensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-04-09 Dnr 1500175 1 (16) Regionala utvecklingsnämnden Verksamhetsinformation

Läs mer

GRs årsredovisning 2014 2015-05-18. Göteborgsregionens kommunalförbund

GRs årsredovisning 2014 2015-05-18. Göteborgsregionens kommunalförbund 2015-05-18 Göteborgsregionens kommunalförbund Årsredovisning 2014 1 2 Göteborgsregionens kommunalförbund Årsredovisning 2014 3 Index Arbetsformer...16, 20 Avslutade projekt 2014...11 Barn- och jämställdhetsperspektivet...10

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 16 april 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08.

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 16 april 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08. 2014-04-07 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 16 april 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från

Läs mer

FÖRSTUDIE E-ARKIV INOM SKÅNE NORDOST 2014-12-10

FÖRSTUDIE E-ARKIV INOM SKÅNE NORDOST 2014-12-10 FÖRSTUDIE E-ARKIV INOM SKÅNE NORDOST 2014-12-10 Projektledare: Fr. 2014-03-03 t.o.m. 2014-08-31 Michaela Sarvik, Hässleholms kommun 2014-09-01 t.o.m. 2014-12-31 Tommy Bengtsson, EU-kontor Skåne Nordost/Hässleholms

Läs mer

affärsplan 2013 2015 www.shepherdreklam.se

affärsplan 2013 2015 www.shepherdreklam.se 20 affärsplan 2013 2015 www.shepherdreklam.se Småländsk besöksnäring Jönköpings län Vision 2020 för regionens besöksnäring och Operativ affärsplan för Smålands Turism AB 2013 2015 Innehåll 3 Förord 4 Vision

Läs mer

Styrning och uppföljning av näringslivsverksamheten

Styrning och uppföljning av näringslivsverksamheten Revisionsrapport Styrning och uppföljning av näringslivsverksamheten Sandvikens kommun Mars 2012 Louise Cedemar Micaela Hedin Innehållsförteckning Sammanfattning 2 1 Inledning 4 1.1 Bakgrund, revisionskriterier

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2013 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Datum Dnr 2014-11-25 14-102 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Box 325, 611 27 Nyköping Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64 Telefon: 0155-778 90 E-post: info@region.sormland.se Hemsida: www.region.sormland.se

Läs mer

Slutrapport Mäklarfunktioner/nätverk/ modeller för samverkan

Slutrapport Mäklarfunktioner/nätverk/ modeller för samverkan Slutrapport Mäklarfunktioner/nätverk/ modeller för samverkan Redovisning av deluppdrag i regeringens handlingsplan för kulturella och kreativa näringar N 2009/8901/ENT (delvis) Tillväxtverket dnr 012-2010-2662

Läs mer

Delårsbokslut 2008 med helårsprognos

Delårsbokslut 2008 med helårsprognos Delårsbokslut 2008 med helårsprognos Till arbetsutskottet 2008-10-17 Innehållsförteckning Inledning... 3 Regionförbundets insatser och resultat under perioden... 3 Kommunikationer... 5 Lärande och arbetsmarknad...

Läs mer

KVA rapport 2002:1. Stiftelsen för Kunskapsoch Kompetensutveckling KK-stiftelsen. En granskning av verksamheten

KVA rapport 2002:1. Stiftelsen för Kunskapsoch Kompetensutveckling KK-stiftelsen. En granskning av verksamheten KVA rapport 2002:1 Stiftelsen för Kunskapsoch Kompetensutveckling KK-stiftelsen En granskning av verksamheten Stiftelsen för Kunskapsoch Kompetensutveckling KK-stiftelsen En granskning av verksamheten

Läs mer

Regionalt tillväxtarbete i Halland 2011

Regionalt tillväxtarbete i Halland 2011 1(13) Claes Norell Regionkontoret, Samhällsanalys 035-17 98 24 claes.norell@regionhalland.se Datum Diarienummer 2012-02-27 RS110002 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Regionalt tillväxtarbete i Halland

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Handlingar till sammanträde med. förbundsstyrelsen 2015-03-27

Handlingar till sammanträde med. förbundsstyrelsen 2015-03-27 Handlingar till sammanträde med förbundsstyrelsen 2015-03-27 Ärende 1 Dnr: 15-59.012 Styrelseärende 1 2015-03-27 Till förbundsstyrelsen Val av ny ledamot i sociala styrgruppen Claes Danielsson (M), Öckerö,

Läs mer

Uppföljning av strategin för besöksnäringen i Sörmland 2008-2010

Uppföljning av strategin för besöksnäringen i Sörmland 2008-2010 Uppföljning av strategin för besöksnäringen i Sörmland 2008-2010 Rapport 2007/2008 Vision Våra destinationer, teman, upplevelser och evenemang ska bli de mest efterfrågade bland Stockholm Plus alternativen,

Läs mer

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Ekonomi och administration 2013-09-10 Dnr: 13 198 Mikael Calmestig Till Regionstyrelsen Sida 1 (1) Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Enligt förbundsordningen

Läs mer

Fört vid sammanträde med styrelsen för Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB fredagen den 6 mars 2015 (12.00 15.00).

Fört vid sammanträde med styrelsen för Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB fredagen den 6 mars 2015 (12.00 15.00). Protokoll Fört vid sammanträde med styrelsen för Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB fredagen den 6 mars 2015 (12.00 15.00). Plats Näringslivskontoret, Kontinentgatan 2 Närvarande ord. styrelseledamöter

Läs mer

Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017

Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017 Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017 www.regionblekinge.se 2 Innehåll Förord s 4 Bakgrund s 6 ARBETSMETODER Omvärldsbevakning s 8 Handlingsplaner s 8 Lärande s 8 Analys s 8 UTBILDNING Gymnasiekompetens

Läs mer

7 Verksamhetsberättelse och bokslut för 2005 (RF)

7 Verksamhetsberättelse och bokslut för 2005 (RF) PROTOKOLL DATUM DIARIENR REGIONFÖRBUNDETS STYRELSE 2006-04-06 06-004 7 Verksamhetsberättelse och bokslut för 2005 (RF) Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sammanträde 2006-03-28, 1, enligt nedan:

Läs mer

2008-05-23. Göteborgsregionens kommunalförbund

2008-05-23. Göteborgsregionens kommunalförbund 2008-05-23 Göteborgsregionens kommunalförbund Årsredovisning 2007 Innehåll Innehåll Förbundsdirektören har ordet...3 Året i korthet... 4 GRs roll i regional samverkan...6 Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad...8

Läs mer

Utvärdering av Grön Kompetens i Blekinge -

Utvärdering av Grön Kompetens i Blekinge - Utvärdering av Grön Kompetens i Blekinge - Kompetensutvecklingsprojekt i LRF s regi Finansierat av Europeiska Socialfonden Anna Tegel Maj 2013 Sammanfattning Projektet Grön kompetens i Blekinge har pågått

Läs mer

The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015

The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015 The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 EN REGION O R B E R ÖR TEGI FÖ A R T S S KLING UTVEC IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015 september 2010 Förord I din hand har du förslag på hur vi i regionen ska nå

Läs mer

UTVÄRDERING AV MÖTAS. Joakim Tranquist

UTVÄRDERING AV MÖTAS. Joakim Tranquist UTVÄRDERING AV MÖTAS Joakim Tranquist UTVÄRDERARENS KOMMENTAR Tranquist Utvärdering har sedan våren 2012 haft i uppdrag av Kommunförbundet Skåne att utvärdera MÖTAS med syfte att kunna ge underlag för

Läs mer

Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag

Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Utredning och förslag angående etablering av tjänsten Nystartskontoret från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Nutek och Skatteverket

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2013 REGIONSTYRELSEN OCH PRIMÄRKOMMUNALA NÄMNDEN RAPPORT 2012:03 Produktion: Regionförbundet Jönköpings län, 2012 Foto: www.smalandsbilder.se. Postadress: Box 255, SE-551 14

Läs mer