VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE"

Transkript

1 Samarbetskommittén c/o Perstorps kommun Kommunledningskontoret Torget PERSTORP Skåne Nordost VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

2 Innehållsförteckning Inledning 2 Organisation 4 Aktiviteter under verksamhetsåret 5 Ekonomi och finansiering 13 Inför Bilagor Resultat- och Balansräkning 2009 (Separat fil) 1

3 Inledning Samarbetskommittén avger följande verksamhetsberättelse för kalenderåret Samarbetskommittén Skåne Nordost är ett samarbete mellan kommunerna Bromölla, Hässleholm, Hörby, Kristianstad, Osby, Perstorp och Östra Göinge. Verksamheten bedrivs i formen av en samarbetskommitté. Ordförandeskapet växlar mellan kommunerna och löper i 2-årsperioder. Samarbete mellan kommuner i nordöstra Skåne har skett under lång tid. Under andra hälften av 90-talet ökade dessa aktiviteter: dels i syfte att skapa en attraktiv region och dels att med kvalitet höja effektivitet i kommunala verksamheter. Enighet finns att samarbetet ska präglas av politisk vilja, konkreta förbättringar och uthållighet. Arbetet sker med egna resurser och med utnyttjande av spetskompetenser. Nätverket arbetar kommunöverskridande för att på ett kostnadseffektivt sätt främja en hållbar ekonomisk tillväxt och god samhällsservice. I Skåne Nordosts vision, antagen vid styrelsemöte , uttalas att Skåne Nordost ska attrahera boende, företagare, studerande och besökare. Styrelsen lade år 2006 fast en övergripande målsättning om en genomsnittlig årlig befolkningstillväxt om 1 % i Skåne Nordost-kommunerna. För 2009 har Kristianstad som enda kommun en folkökning på 1 %. Övriga kommuner ligger på ca +/- 0 med undantag för Östra Göinge som tappar 1,0 %. Detta ger en siffra för Skåne Nordost om +0,4 %. (Jfr Skåne som helhet +1,3 % innebärande att obalansen ökar.) Beslutande i samarbetskommittén är kommunstyrelseordförande samt en representant från oppositionen från de deltagande kommunerna. Övriga deltagare är kommuncheferna från respektive kommun och koordinator som är sekreterare. Presidium bestående av KS-ordförande från ordförandekommun samt från de båda dragarkommunerna, Kristianstad och Hässleholm, stämmer av aktuella ärenden inför varje styrelsemöte. Vid dessa möten deltar också kommunchefer från de tre kommunerna samt koordinator. Kommunchefernas nätverk är beredande organ för samarbetskommitté och presidium samt utövar övergripande ledning av övriga nätverk. Samarbetet är konkret uppbyggt på ett antal arbets- och projektgrupper med olika uppdrag samt ett antal nätverk, som träffas några gånger per år för erfarenhetsutbyte. Ett urval av de viktigaste aktiviteterna inom Skånes Nordosts prioriterade fora presenteras längre fram i materialet. Kommunikationsbehovet inom Skåne Nordost är omfattande. Inget samarbete är isolerat från de övriga och det är odiskutabelt viktigt att kommunikationen fungerar såväl horisontellt, mellan arbets- och projektgrupper, som vertikalt dvs mellan grupper, chefsgrupp och beslutande både i Skåne Nordost och dess kommuner. Sålunda rekommenderas samtliga kommuner att delge resp Kommunfullmäktige denna verksamhetsberättelse. 2

4 Förutom kontakterna inåt har Skåne Nordost och dess kommuner ett omfattande utbyte med såväl kringliggande kommuner som region, länsstyrelse, vägverk, banverk etc och uppfattas som en sammanhållen enhet t ex i samband med remissyttranden. Verksamheten har löpande uppmärksammats i media dels genom pressinformation efter styrelsemöten, men framförallt genom konkreta aktiviteter och resultat producerade av arbetsoch projektgrupper. Finansiering av verksamheten sker genom ett årligt anslag från respektive kommun om 25 kr/invånare. Beslut togs vid styrelsemöte att denna finansiering gäller t o m kalenderåret Förslag till bokslut för år 2009 biläggs verksamhetsberättelsen. 3

5 Organisation Samarbetskommittén, också benämnd styrelsen, har under verksamhetsperioden haft följande sammansättning: Beslutande Ulrika Thulin, Perstorp Arnold Andreasson, Perstorp Åke Hammarstedt, Bromölla Henry Johansson, Bromölla Bo Anders Thornberg, Hässleholm (till ) Urban Widmark, Hässleholm (från ) Tommy Nilsson, Hässleholm Lars Ahlkvist, Hörby Åke Hansson, Hörby Bengt Gustafson, Kristianstad Heléne Fritzon, Kristianstad Erland Nilsson, Osby Anders Pettersson, Osby Tommy Johansson, Östra Göinge Patric Åberg, Östra Göinge Adjungerade Lars-Göran Wiberg, Hässleholm (adjungerad till mandatperiodens slut) Övriga deltagare Mats Rydby, Perstorp Gudrun Rönnertz, Bromölla Johan Eriksson, Hässleholm Arne Bertilsson, Hörby Göran Persson, Kristianstad Ingvar Carlberg, Osby Erik Lidberg, Östra Göinge (till ) Christina Andersson, Östra Göinge (från ) samt Lars Johnsson, koordinator och sekreterare Skåne Nordost personella resurser Torbjörn Lind, EU-samordning (50 %) Lone Hylander, EU-samordning (75% från Maria Bredin, EU-samordning (50% från Sara Wanther, EU-samordning (50% från , finansiering från Region Skåne) Lars Johnsson, Koordination 4

6 Aktiviteter under verksamhetsåret Styrelsen Styrelsen för Skåne Nordost har under 2009 sammanträtt fem gånger: samtliga halvdagsmöten varav tre var kopplade till seminarier avseende : IT-infrastruktur, Kommunikation/Lobbying respektive Tillväxt. Följande aktiviteter kan noteras under året: IT-infrastrukturdag leder till beslut att gemensam avsiktsförklaring ska tas fram Styrelsen rekommenderar kommunerna att anta styrdokument avseende EU-strategi Beslut om deltagande i Region Skånes nätverksprojekt Drivkraft Skåne Synpunkter lämnas till Region Skåne avseende nedläggning av laboratoriet för klinisk mikrobiologi vid CSK, Kristianstad Kommunikations-/lobbyseminarium lett av Kreation AB Gemensamt yttrande lämnas avseende Region Skånes klimatberedning Dialog med Region Skåne avseende regional infrastrukturutveckling Skåne Nordost varumärke uppdateras Genomförande av BoDagar 2009 Beslut om BoDagars framtida verksamhet Beslut i samband med Tillväxtseminarium avseende fokusområden och drivkrafter för att koncentrera tillväxtarbetet Beslut om engagemang i ESS/MAXLAB IV Styrelsen uttalar stöd för förstudie avseende Miljötekniskt centrum Styrelsen beslutar om budget

7 Tillväxt Tillväxt är prioriterat i Skåne Nordost-samarbetet och ses som ett medel att skapa en bättre tillvaro för invånarna. Grundläggande för tillväxtarbetet är den rapport Tillväxtanalys i Skåne Nordost som togs fram av Inregia i mars 2007 på uppdrag av Kristianstads kommun, Skåne Nordost och Region Skåne. Tillväxtarbetet är utvecklings-, uppdrags- och projektinriktat. Koncentration är en nyckel till framgång och styrelsen beslutade att följande sex områden är speciellt viktiga för tillväxt och utnämner dessa till fokusområden: Samhällsplanering Näringsliv Turism Utbildning (ungdoms- och vuxenutbildningar/livslångt lärande) BoDagar Kommunikation Ett tillväxtseminarium anordnades i samband med styrelsemötet den 7 september. Input gavs av Anders Wigren, WSP Analys AB, och resulterade i att styrelsen tog beslut om vilka drivkrafter för tillväxt som ovannämnda fokusområden ska bearbeta. Drivkrafterna är: Infrastruktur Utbildning Entreprenörskap Boende Efter styrelsebeslut gjordes också en genomgång av samarbetsförutsättningar och tillgång till spetskompetenser inom ovan nämnda områden. Resultat av denna genomgång presenterades vid styrelsemöte i januari Chefsgruppens syn att det inte generellt går att till-/avstyrka specifika samarbeten inom berörda områden godkändes av styrelsen. Utgångspunkt för varje samarbete är att det ska ge en totalt sett bättre utväxling. Etablerande av ESS och MAX IV i Lund hanteras inom ramen för Skåne Nordost tillväxtarbete. Allan Larsson lämnade information om ESS bakgrund och möjligheter vid ett informationsmöte i november. Kort därefter besökte Skåne Nordosts presidium Lund för dialog med kommunledningen. Styrelsen beslutade vid decembermötet att Skåne Nordost ska vara aktivt i ESS-sammanhang. Fokusområdena gavs i uppdrag undersöka förutsättningar och att lyfta fram Skåne Nordosts komparativa fördelar så att en strategi kan läggas fast i början av Styrelsen har även fattat beslut att Skåne Nordost ska medfinansiera och delta i, av Region Skåne tillsammans med Lunds kommun, initierade projekt med syfte att: stärka innovationsstrukturen, tillgängligheten och attraktiviteten i regionen för att skapa tillväxt och sysselsättning till följd av etableringen av forskningsanläggningarna ESS och MAX IV. 6

8 Kristianstad är värdkommun för det gemensamma tillväxtarbetet. EU-samordning EU-kontorets verksamhet startades upp under april/maj månader 2009, via nyanställningar av Lone Hylander, 0.75 tj och Maria Bredin, 0.5 tj. Torbjörn Lind arbetar 0.75 tj. Maria Bredin arbetar även 0.5 tj för Europadirekt Hässleholm. Under hösten har också tillkommit Processtödjare för Socialfonden, Esf Sara Wanther, 0.5 tj med anställning på Region Skåne och placering EU-kontor SKNO. Denna tjänst har under början av 2010 utökats med 0.30 tj för Hkr som nu köper tjänst från EU-kontor SKNO. Under 2009 har EU-kontoret varit involverat i ett 50- tal aktiva projektstödjande insatser. Inledningsvis har EU-kontoret besökt SKNO -kommunerna på ledningsnivå för diskussion kring utvecklingsbehov/visioner. Flera övergripande analyser av EU-finansieringsmöjligheter har gjorts. Flertalet projektrådgivningar har handlat om enskilda kommuners/verksamheters utvecklingsbehov, men även några kommungemensamma ex Kommunernas Öresundsplattform, Interreg IVA (beviljat o pågående), Frivilligcentraler, Fokusgruppsarbete, Tågstopp Nordost (Pågatågsansökan). Av mer enskild verksamhetsutveckling kan nämnas: Godstransporter i Åhus hamn, Hässleholm Nord, Kvinnofridsarbete i Kristianstad, internationell yrkespraktik Osby, Idrottsförskolor Kristianstad, Näringslivsprojekt Östra Göinge, Kompetensutveckling för anställda i Perstorp, Bromölla, Höör och Kristianstad, Restaurering av Ringsjön Höör/Hörby. Arbetet med kommunernas kontaktpersoner har kommit igång, men kommunernas respektive insats här ser väldigt olika ut. Endast en kommun har avsatt en hel tjänst för EU-samordning Hässleholms kommun. Ytterligare en kommun har inrättat en tjänst med snarlik inriktning: samhällsutvecklare/östra Göinge. Under senare delen av 2009 påbörjades en upphandling av processinriktad utvärdering, omfattande EU-kontor och kommunalt EU-arbete. Utvärderingen ska genomföras under perioden och ses som stöd i utvecklingsarbetet. Höörs kommun är delaktig i Skåne Nordosts EU-kontor och bidrar till finansiering efter folkmängd. Hässleholm är värdkommun för det gemensamma EU-kontoret Samarbetsgrupper: Näringsliv (fokusområde) SKNO Näringslivsgrupp har under 2009 varit engagerad i en rad aktiviteter för ökad företagsamhet i regionen. Mycket fokus har under året lagts på olika satsningar på ungdomars entreprenörskap. Satsningen på projektet 8or/9or startar företag (ett tvådagarsseminarium i entreprenörskap för elever i grundskolan) har fortsatt med 16 omgångar för 900 elever i alla SKNO-kommuner. Flera av de tidigare eleverna på grundskolan, har även deltagit i projektet 7

9 Sommarlovsentreprenör (ett alternativ till kommunens feriearbete då ungdomar får hjälp att starta ett sommarföretag), som 2009 lockade ca 30 ungdomar från Kristianstad, Hässleholm och Bromölla. SKNO Näringslivsgrupp har bidragit aktivt till starten av inkubatorn Rampen Skåne Nordost. Vid slutet av 2009 hade ca 10 företag startats inom Rampen och närmare 40 företag från hela SKNO hade fått rådgivning av de två anställda affärsutvecklarna. Näringslivsgruppen har även under året gett stöd till Nyföretagarcentrums rådgivning. För befintliga företag i regionen har SKNO Näringslivsgrupp bl a satsat på utbildning och nätverkande. En utbildning i lean production, genomförd av Chalmers Industrihögskola på Färe Industricenter i Sibbhult, lockade ca 20 deltagare från 10 företag. Näringslivsdagarna i Kristianstad lockade ca 100 företag från hela regionen och erbjöd företagarna utmärkta möjligheter att knyta kontakter och göra affärer. En viktig servicefunktion för företag intresserade av att etablera sig i SKNO är det gemensamma Mark- och lokalregistret, som SKNO Näringslivsgrupp har finansierat även under För kompetensutveckling och vidgat nätverk, genomförde SKNO Näringslivsgrupp en studieresa till Jönköping under hösten Utöver möte med Jönköpings kommun, knöts även kontakter med bl a Jönköpings tekniska högskola, Jönköping Science Park och ELMIA mässan. Turism (fokusområde) Turismsamarbetet i Skåne Nordost präglades under 2008 av ett större förändringsarbete. Turistansvariga i Osby, Östra Göinge, Kristianstad samt Bromölla kommun lämnade sina tjänster och ersattes med ny personal. Detta påverkade samarbetet och gruppen har under året fått finna nya former och inriktning för det fortsatta arbetet. Den första utgåvan av Magasinet Gröna Skåne lanserade i slutet av februari. Upplagan var på ex och lanserades i fyra språkeditioner. Distribution och spridning av magasinet har skett dels via riktade kampanjer på olika marknader dels via turistbyråer, resebyråer samt företag. Ett elektroniskt nyhetsbrev har tagits fram under året med målgrupperna branschen och besökarna. Ett tusental adresser är aktiva vid slutet av Den mars genomförde turistgruppen tillsammans med Kristianstadsmässan en Turism och Resemässa på Yllan. Avsikt var att etablera ett årligt återkommande evenemang med turistisk inriktning för att visa och tydliggöra utbudet inom Skåne Nordost. Ett 50-tal utställare deltog. Mässan hade ca besökare. Arrangemanget och initiativet uppfattades som positivt av många företag, men turistgruppens utvärdering visar att det ännu inte finns en ekonomisk bärkraft för att upprepa detta arrangemang i närtid. Under mässan på Yllan arrangerade Turistgruppen även ett seminarium för branschen med tema Morgondagens Resenär. Föredragshållare var Kairos Future. 8

10 Skåne Nordost var, genom turistgruppen, representerade i Skånemontern på TUR-mässan i Göteborg. Hemsidan har under året kontinuerligt uppdaterats. På den danska marknaden deltog turistgruppen i olika marknadsaktiviteter och annonskampanjer tillsammans med Position Skåne och Visit Sweden. Projektet Företagsutveckling inom landsbygdsturism i Skåne Nordost startades upp under hösten Projektet leds av LRF och syftar till att genom företagsutveckling av nya och etablerade företag och företagsidéer med inriktning mot besöks- och turismnäringen, skapa ökad tillväxt, lönsamhet och goda möjligheter att leva och bo på landsbygden i Skåne Nordost. Kompetensutveckling Livslångt Lärande (fokusområde) Styrgruppen för Kompetensutveckling/Livslångt Lärande har skrivit en verksamhetsrapport för 2009, som kan hämtas på Projektet Regionalt Yrkescentrum för innovation och utveckling som startade 2006 avvecklades vid utgången av Slutsatser som drogs var vikten av att arbeta mera strukturerat med inventering av kompetens- och utbildningsbehov i nordöstra Skåne. Som en konsekvens av detta lämnades en ansökan in till Tillväxtverket inom ramen för området tillgänglighet/utveckling av en lärande infrastruktur, vilken också beviljades under sommaren. Projektet syftar till att utveckla ett Regionalt Yrkescentrum där i princip alla fysiska attribut (personal, lokaler, teknik, hjälpmedel m.m.) redan finns i kommunerna men där den mentala insikten om hur man kan använda denna fysiska struktur mera kommunövergripande i stort sett saknas. Att medvetandegöra alla aktörer om hur man kan använda de befintliga resurserna och skapa ett nätverk och en lärande infrastruktur är av avgörande betydelse för att skapa en gemensam strategisk utveckling och för att kunna hantera utbildning, kompetensutveckling och kompetensförsörjning så effektivt och rationellt som möjligt i regionen. Projektet löper mellan och Arbetsgruppen för Lärcentra har fokuserat på fem områden: Marknadsföring av Lärcentra Kvalitetsarbete tillsammans med NITUS Ramhandbok för samverkan mellan Högskolan Kristianstad, Lärcentra och Bibliotek Sjuksköterskeutbildning på distans start ht 2009 med Högskolan Kristianstad (HKR) Förskollärarutbildning för barnskötare på distans start ht 2009 med HKR Bland KY-utbildningar kan nämnas: Kvalificerad distributionslogistiker 2009 års intag var 25 studenter Lärlingsutbildning i samverkan med näringsliv och arbetstagarorganisationer har en modell för lärlingsutbildning för vuxna tagits fram Valideringsgruppen deltar i ett projekt som är en fortsättning på synliggörande-projektet som avslutades i december Syftet med detta projekt är att förankra och etablera den kunskap som kommit fram. Merparten av Skånes kommuner deltar i detta. 9

11 Vuxenutbildningsgruppen har under 2009 gemensamt arbetat fram ansökan till Yrkesvux. I den gemensamma ansökan ingår Kristianstad, Hässleholm, Osby, Bromölla/Sölvesborg, Östra Göinge och Olofström. Gruppen har också arbetat fram en förteckning över utbudet av yrkesutbildningar i Skåne Nordost + Olofström och håller denna uppdaterad framöver. Vägledningsgruppen arbetar med att utveckla ett nätverk mellan studie- och yrkesvägledare (för vuxna) i nordöstra Skåne. Flera kommuner från Kronoberg och Blekinge deltar i detta arbete. Arbetsgrupp för SFI-rektorer bildades i december 2008 och har under 2009 undersökt förutsättningar för att anordna yrkesutbildningar för personer med bristfälliga kunskaper i svenska. Den enskilda kommunen är för liten för att genomföra alla utbildningar själv, men tillsammans med övriga kommuner kan man få tillräckligt antal deltagare. Samhällsplanering (tidigare Regional Utveckling) (fokusområde) Detta nätverk bevakar, samordnar och lämnar förslag på SKNO:s gemensamma syn på infrastrukturutveckling ex regionala och nationella väg, jvg och kollektivtrafikplaner. Nätverket har från styrelse/chefsgrupp fått i uppdrag att överväga en omformulering av sitt uppdrag till att bli mera proaktivt, bl a inom boendeutveckling (se under rubrik BoDagar). Underlag för beslut kommer fram under första halvåret Nätverket beredde under 2009 förslag till yttrande avseende nationell och regional RTI-plan för åren Styrelsen antog dokumentet i sin helhet innebärande att ett antal strategiska mål för Skåne Nordost beslutades: Skåne ska utvecklas till en flerkärnig region med gemensam bostads- och arbetsmarknad Transportsystement ska ge god tillgänglighet i hela Skåne och Skånes omland Transportsystemets miljöeffekter ska minska och ett trafiksäkert, jämställt och handikappvänligt utvecklas Skånes förbindelser med omvärlden ska förbättras Fartyg och tåg prioriteras för stora godsströmmar Tåg och buss prioriteras för persontrafik I yttrandet reagerades starkt mot Vägverkets förslag till hastighetsöversyn, som ses som ett sätt att reducera upprustningsbehov. En särskild pott avsattes sedermera för att motverka det negativa i denna utveckling. Yttrandet beskriver väl infrastrukturen i nordöstra Skåne och ska användas som ett basdokument vid liknande arbeten framöver. Det kan hämtas på Parallellt med ovanstående yttrande beredde också nätverket synpunkter avseende dragning och stopp på den höghastighetsbana (tåg) som utreddes. En dragning längs stambanekorridoren förespråkades med huvudmotivering att detta ger det största upptagningsområdet och kortaste anslutningsresor. Uttalandet i sin helhet kan hämtas på 10

12 Förslag till remissvar rörande ny kollektivtrafiklag bereddes av Rolf Lundberg, Perstorp, och remissvar ingavs till Näringsdepartementet. BoDagar (fokusområde) BoDagar 2009 genomfördes under perioden 4-13 september. Målområde var Malmö/Lund och Helsingborg och primär målgrupp pendlare. Hus- och lägenhetsvisningar var huvudattraktioner, varav passivhusen i Åhus drog flest besökare. Trädgårdsbesök var också mycket populärt. Resultat av BoDagarna är ca besök (uppskattat) varav 25 % var gäster i Skåne Nordost. Komplett utvärdering av BoDagar 2009 finns att hämta på BoDagsgruppen lämnade i samband med utvärderingen förslag till framtida BoDagar och samtliga beslutades vid styrelsemöte i december: BoDagar är ett event och drivs i projektgrupp med deltagande av alla kommuner Boendestrategi och utveckling bearbetas av Samhällsbyggnadsgruppen Mellanåren tas bort satsning sker varje år på aktuella produkter Koncentration på highlights spets före bredd Koncentration till en förlängd helg på hösten torsdag till söndag Koncentration av infopunkter (lokala informationscenter) till starka besöksobjekt Framförhållning är nödvändig och säkras genom att en treårig plan tas fram med tydliga teman för varje år Deltagande företag ska ta en större del av marknadsföringsinsatsen Kommunerna ska i nya etableringsprojekt från början lägga in en budgetpost för marknadsföring Förstärkt arbete på PR-plan BoDagar 2010 bestämdes till perioden 2-5 september. Kommunikation (tidigare Information) (fokusområde) Kommunikationsansvariga i Skåne Nordost-kommunerna har under 2009 diskuterat fram hur man med nytta för samtliga kommuner kan fördjupa samarbetet. Kommunikationsgruppen är ansvarig för vård och utveckling av Skåne Nordosts varumärke och de kommunikationsåtgärder som förknippas med detta. Speciell vikt i detta arbete läggs på förankring av Skåne Nordost-samarbetet i kommunerna. IT IT-nämnden i Skåne Nordost ansvarar för den gemensamma IT-infrastrukturen och lämnar separat verksamhetsrapport och bokslut. I denna nämnd deltar Höör, men inte Perstorp. En IT-visionsdag genomfördes i samband med april månads styrelsemöte och ett resultat av denna blev en avsiktsförklaring med syftet att utreda hur IT-samarbetet i Skåne Nordost inklusive Höör kan fördjupas. Utredningen resulterade i ett antal förslag, som kommer att bearbetas ytterligare/realiseras under

13 Ekonomi och finansiering Ekonomi Budget upprättas årligen kalenderårsvis och beslutas i styrelsen, normalt på sista styrelsemötet före den nya budgetperioden. Alla samarbetsforum ses som egna kostnadsställen, även om flertalet vare sig har budget eller kostnader som bokförs på Skåne Nordost. Skåne Nordosts medel i form av in- och utbetalningar, hanteras efter styrelsebeslut i början av samarbetet via ett konto hos Kristianstads kommun. Uppföljning sker via koordinator och presenteras på chefsgrupps- och styrelsemöten. Finansiering Verksamheten inom Skåne Nordost finansieras genom kommunala bidrag om 25 kr per invånare och år. Detta bidrag används inte till och täcker inte de löne- och resekostnader deltagarna i samarbetet har, med undantag för de gemensamma resurser/personer som omnämnts under punkten organisation. Denna finansiering gäller efter beslutad förlängning till och med år Det ekonomiska utfallet för 2008 redovisas som bilagor. Inför 2010 Den övergripande strategin för samarbetet är enligt tidigare att arbeta kommunöverskridande för att visa på Skåne Nordosts attraktivitet och på ett kostnadseffektivt sätt främja en hållbar ekonomisk tillväxt och god samhällsservice. Inriktning och budget för 2010 beslutades vid styrelsemöte i december Pågatåg Nordost kommer i början av 2010 ta ytterligare ett steg mot förverkligande genom att avtal förväntas ingås mellan Region Skåne och berörda kommuner. När detta skett återstår regeringsbeslut vilket förväntas under våren Styrelsen ser fram emot Kristianstads rekrytering av chef för området Kommunikation & Tillväxt. I denna tjänst ingår enligt tidigare överenskommelse också att leda tillväxtarbetet i Skåne Nordost. Svårighet att finna rätt organisation/person för utvärdering av Skåne Nordost (styrelsebeslut) gjorde att detta arbete inte kom igång under I slutet av året kom emellertid en överenskommelse till stånd med Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet som ställer en doktorand till förfogande för detta arbete. Utvärdering förväntas vara klar till hösten

Styrelsen 2010-12-09 1. Start kl 09.30. Avslutning kl 13.30.

Styrelsen 2010-12-09 1. Start kl 09.30. Avslutning kl 13.30. 1 Plats och tid Beslutande Iföhus, Bromölla Start kl 09.30. Avslutning kl 13.30. Ulrika Thulin, Perstorp (ordförande) Arnold Andreasson, Perstorp Åke Hammarstedt, Bromölla Urban Widmark, Hässleholm Tommy

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Styrelsen 2014-09-25 1 Plats och tid Beslutande Adjungerade Övriga deltagande Rådhus Skåne, Kristianstad 2014-09-25 kl 12.00-16.30 (inklusive IT-nämnd) Pierre Månsson, Kristianstad (ordförande) Helene

Läs mer

Styrelsen ser mycket positivt på fortsatt samarbete inom detta område och vill bidra till att det kommunala perspektivet förstärks ytterligare.

Styrelsen ser mycket positivt på fortsatt samarbete inom detta område och vill bidra till att det kommunala perspektivet förstärks ytterligare. Styrelsen 2010-01-28 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Pappersbruket, Östanå Start kl 08.30 Avslutning kl 14.00. Ulrika Thulin, Perstorp (ordförande) Arnold Andreasson, Perstorp Åke Hammarstedt,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Styrelsen 2014-05-05--06 1 Plats och tid Beslutande Bäckaskogs Slott, Fjälkinge Start 5 maj kl 15.00 slut 6 maj kl 12.00 Pierre Månsson, Kristianstad (ordförande) Helene Fritzon, Kristianstad (ej 9) Pär

Läs mer

Samarbetskommittén c/o Kristianstads kommun Kommunledningskontoret 291 80 Kristianstad. Skåne Nordost VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Samarbetskommittén c/o Kristianstads kommun Kommunledningskontoret 291 80 Kristianstad. Skåne Nordost VERKSAMHETSBERÄTTELSE Samarbetskommittén c/o Kristianstads kommun Kommunledningskontoret 291 80 Kristianstad Skåne Nordost VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2012 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Organisation 5 Aktiviteter under verksamhetsåret

Läs mer

Verksamhetsplan 2012

Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsplan 2012 Kommunikation Företagsbesök Regelbundna kontakter mellan kommunledning och Hörbys näringsliv ska äga rum i syfte att utveckla goda relationer och utökad samverkan. Vår bas för detta

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

Strategi EU-kontor Skåne Nordost

Strategi EU-kontor Skåne Nordost Strategi EU-kontor Skåne Nordost 1 Innehållsförteckning 1. Syfte sid. 3 2.1 Mål/inriktning sid. 3 2.2 EU 2020 sid. 4 3.1 Verksamhetsutveckling sid. 4 3.2 Metod och genomförande sid.5 4.1 Strategisk påverkan/samverkan

Läs mer

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost Bakgrund Ovanstående Samordningsförbund bildades den 1 januari 2011, bildandet gjordes genom en ombildning av Samordningsförbundet i Kristianstads

Läs mer

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Sammanfattning Kristianstad Vattenrike är en viktig besöksanledning i nordöstra Skåne och mycket har gjorts när det gäller att tillgängliggöra,

Läs mer

Verksamhetsplan Näringsliv 2014

Verksamhetsplan Näringsliv 2014 Verksamhetsplan Näringsliv 2014 Kommunikation/marknadsföring Företagsbesök Regelbundna kontakter mellan kommunledning och Hörbys näringsliv ska äga rum i syfte att utveckla goda relationer och utökad samverkan.

Läs mer

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Slutrapport Bilaga 4 Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Kontaktpersoner Anders Nilsson OsbyNova AB Box 171 283 23 Osby 0479-528 120, 0709-31 81 20 osbynova@osby.se Lars-Åke

Läs mer

EU-strategi för Hässleholms kommun

EU-strategi för Hässleholms kommun UTKAST 1(7) Datum 2012-03-16 Handläggare EU-samordnare Therese Almqvist Kommunchefens stabsfunktion 0451-26 72 34 therese.almqvist@hassleholm.se EU-strategi för Hässleholms kommun INLEDNING Denna EU-strategi

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Verksamhetsplan Näringsliv 2013

Verksamhetsplan Näringsliv 2013 Verksamhetsplan Näringsliv 2013 Kommunikation/marknadsföring Företagsbesök Regelbundna kontakter mellan kommunledning och Hörbys näringsliv ska äga rum i syfte att utveckla goda relationer och utökad samverkan.

Läs mer

2010-04-16 1 (4) Breanäs konferenshotell, Sibbhult Tid: 10.00 10.30. Beslutande medlemmar: Övriga: Utses att justera:

2010-04-16 1 (4) Breanäs konferenshotell, Sibbhult Tid: 10.00 10.30. Beslutande medlemmar: Övriga: Utses att justera: Plats: Breanäs konferenshotell, Sibbhult Tid: 10.00 10.30 2010-04-16 1 (4) Beslutande medlemmar: FVO=fiskevårdsområde FVF=fiskevårdsförening Bromölla kommun (Åke Hammarstedt) CEJN AB (Ilpo Axenhus) Immelns

Läs mer

EU-strategi för sydöstra Skåne

EU-strategi för sydöstra Skåne EU-strategi för sydöstra Skåne 1 Vägledande riktlinjer för vårt agerande kring gemensamma EU-frågor Vad ska denna gemensamma EU-satsning leda till? Vilka effekter vill vi uppnå? Med hjälp av denna strategi

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Ramavtal Om verksamhetsförlagd utbildning i SKÅNE och BLEKINGE

Ramavtal Om verksamhetsförlagd utbildning i SKÅNE och BLEKINGE Ramavtal Om verksamhetsförlagd utbildning i SKÅNE och BLEKINGE Ramavtal om samverkan mellan kommunerna/gymnasieförbund i Skåne samt Blekinge och Lunds universitet, Högskolan Kristianstad och Malmö högskola

Läs mer

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Nätverket för kommunala lärcentra Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Närvarande: Kent Wallén, Katrineholm /Vingåker Agneta Lindqvist, Gotland Jerry Engström, Västervik Mats Larsson,

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar

Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar Förslag till Dagordning vid ordinarie årsmöte (föreningsstämma) med Villaägarna Nordöstra Skåne- Österlen. Dag: 19/4 2011 Plats: Furuboda konferensanläggning 1

Läs mer

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 HIGH VOLTAGE VALLEY

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 HIGH VOLTAGE VALLEY VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 HIGH VOLTAGE VALLEY Organisation Påbörjande av framtagning av handlingsdokument för hur High Voltage Valley ska arbeta strategiskt inom områdena; Genus- och jämställdhet, kunskapsoch

Läs mer

Verksamhetsplan för. Ronneby Kunskapskälla 2011-03-21

Verksamhetsplan för. Ronneby Kunskapskälla 2011-03-21 Verksamhetsplan för Ronneby Kunskapskälla 2011-03-21 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Syfte... 4 Nulägesbeskrivning... 4 Mission 2012... 5 Vision december 2012... 5 Verksamhetsidé, värdegrund och målgrupp...

Läs mer

www.skanenordost.se I SKÅNE NORDOST ingår kommunerna Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby, Hörby och Östra Göinge.

www.skanenordost.se I SKÅNE NORDOST ingår kommunerna Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby, Hörby och Östra Göinge. www.skanenordost.se I SKÅNE NORDOST ingår kommunerna Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby, Hörby och Östra Göinge. Färdplan mot målbild 2020 Skåne Nordost I Målbild 2020 Skåne Nordost ligger fokus

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER.

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. 2015-01- 29 Ida Hult om: A3 vara människa Medborgarvärldar nu och framåt MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. Vad är arbete utan anställning? Vad är

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

Vi hjälper näringslivet i Östra Göinge att växa

Vi hjälper näringslivet i Östra Göinge att växa Vi hjälper näringslivet i Östra Göinge att växa Östra Göinge har en stark tradition av småföretag och industriproduktion. Vi har ett strategiskt läge i nordöstra Skåne med närhet till flera större städer,

Läs mer

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012 Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011 MalmöLundregionen Augusti 2012 Rapporten är framtagen av Avdelningen för samhällsplanering, stadskontoret, Malmö stad Innehållsförteckning

Läs mer

Bakgrund till ReDA i Jönköpings län

Bakgrund till ReDA i Jönköpings län Bakgrund till ReDA i Jönköpings län Jönköpings län ska bli en region som präglas av högt IT-användande som gynnar en hållbar utveckling. Regionförbundet, Landstinget och Länsstyrelsen i Jönköpings län

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

En ny myndighet. yhmyndigheten.se

En ny myndighet. yhmyndigheten.se En ny myndighet Myndigheten för yrkeshögskolan analyserar kompetensbehov, beslutar om Yh-utbildningar, ger stöd till utbildningsanordnare och granskar utbildningarnas resultat. Målet är en yrkeshögskola

Läs mer

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors Hagfors & Munkfors 1 Hur vill vi ha det? En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors 2 Hur vill vi ha det? Strategisk kompetensförsörjning 2005 2004 Fastställa organisation och finansiering

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians Tvåstadskommitténs plattform I plattformen från maj 2003 konstateras bland annat följande: Kommunledningarna i / Trollhättan-Vänersborg / är överens om att utveckla samarbetet sinsemellan för att ytterligare

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-08 1 (15) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 12.00 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Hur går det för oss i SkanKomp? Erfarenhetsutbyte mellan deltagare.

Hur går det för oss i SkanKomp? Erfarenhetsutbyte mellan deltagare. Minnesanteckningar; möte för svenska partners i SkanKomp Datum: 2011-04-28 Plats: Lärcentrum Majorna, Göteborg Tid: 13:00 ca 15:00 Arrangör: Westum Hur går det för oss i SkanKomp? Erfarenhetsutbyte mellan

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2011 1. Verksamheten

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering Inledning Analysen är genomförd utifrån Kommunstyrelsens handlingsplan för att uppnå kommunfullmäktiges mål. Analysen följer huvudsakligen den systematik som finns i dokumentet. Fokus för analysen är att

Läs mer

Samarbetsrådet för Campus Telge. Programförklaring Campus Telge 2009

Samarbetsrådet för Campus Telge. Programförklaring Campus Telge 2009 Samarbetsrådet för Campus Telge Programförklaring Campus Telge 2009 Södertälje kommun, /Programförklaring Samarbetsrådet Campus Telge 2009/ 1. Samarbetsrådets programförklaring för Campus Telge 2009 Södertälje

Läs mer

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Närvarande: Anna-Lena Sörenson, Östergötland, ordf Agneta Jansson, Västra Götaland Ann Lindman, Gävleborg Cecilia Carpelan, Stockholm

Läs mer

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2 Innehållsförteckning Handling för tillväxt... 2 1. Boendet - Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende...3 1.2 Kommunikationer...3 1.3 Attityder...4 1.4 Fritid/Kultur...4 1.5 Öppnare landskap/naturvård...4

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Dialogmöten på åtta orter var med och påverka framtidens lokalt ledda utveckling Sammanställt av processledare Frida Tibblin Citron, 2 november 2014

Dialogmöten på åtta orter var med och påverka framtidens lokalt ledda utveckling Sammanställt av processledare Frida Tibblin Citron, 2 november 2014 Dialogmöten på åtta orter var med och påverka framtidens lokalt ledda utveckling Sammanställt av processledare Frida Tibblin Citron, 2 november 2014 Det här är en sammanfattning av åtta dialogmöten under

Läs mer

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro _xtwxü _ ÇÇ Projektplan Det är obligatoriskt att ta fram en projektplan för projektet. Projektplanen utgör underlag för prioritering mellan ansökningar och för beslut om stöd. Projektplanen ska ha följande

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

Rätt. Ganska. Lite otydlig. Mycket stolt! På stark frammarsch. Lätt tilltufsad. Kämpar i kylan! Kan snart flyga

Rätt. Ganska. Lite otydlig. Mycket stolt! På stark frammarsch. Lätt tilltufsad. Kämpar i kylan! Kan snart flyga Ganska bekant Rätt kaxig Lite otydlig Mycket stolt! På stark frammarsch Lätt tilltufsad Kämpar i kylan! Kan snart flyga Varför Lärcentrum? Startade under 1990-talet Ingen egen utbildningsanordnare Förmedlare

Läs mer

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet 1 Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), Vattenfall AB, E.ON Kärnkraft Sverige AB, Forsmark Kraftgrupp AB, OKG Aktiebolag och Oskarshamns och Östhammars kommuner har idag träffat följande Samarbetsavtal

Läs mer

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström Plats och tid Beslutande 2007-10-03 Sidan 1 av 12 Konferensrummet, Mec & Teck, Ängsvägen 5, Ånge, onsdag 3 oktober 2007 kl 08.00-12.00. Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström

Läs mer

Lokal näringslivsutveckling

Lokal näringslivsutveckling Lokal näringslivsutveckling Insatser för lokalt utvecklingsarbete Åsa Bjelkeby Enhetschef Regionala miljöer 1 Kort om Tillväxtverket 370 medarbetare på 9 orter Arjeplog, Gävle, Göteborg, Jönköping, Luleå,

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling

Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling Tommy Johansson, SPU 2013 Innehållsförteckning Kunskap kompetens - arbete 1 1. Bakgrund och uppdrag 3 2. Intressenter 5 2.1 Politik 5 2.2

Läs mer

Projektplan Bilaga 1. 1. Projektnamn Lärsemester

Projektplan Bilaga 1. 1. Projektnamn Lärsemester Projektplan Bilaga 1 1. Projektnamn Lärsemester 2. Projektidé Projektet syftar till att pröva ett koncept/upplägg kring upplevelser och lärande. Att utveckla ett nytt tänk, där semestern kombineras med

Läs mer

Dialogmöte. Älghult 2014 06 03

Dialogmöte. Älghult 2014 06 03 2014-06-24 Dialogmöte Älghult 2014 06 03 1. Välkomna Presentation av deltagare: PO Ekelund, kommunchef Magda Gyllenfjell, ny projektledare Annie Öhman, planerare/utvecklare Anders Svensson, ekonomi och

Läs mer

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019.

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019. Projektnamn: Färdplan Flen Projektägare: Kommunfullmäktige Styrgrupp: Kommunstyrelsens arbetsutskott, Lars Rådh, Sari Eriksson, Karin Lindgren och Arne Fältin Projektledare: Karina Krogh Startdatum: Januari

Läs mer

Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Anna Hansson Biogas Syd

Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Anna Hansson Biogas Syd Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Anna Hansson Biogas Syd Halmstad16 december 2011 -Biogas Syd är ett regionalt samverkansorganisation för biogasintressenter i södra Sverige - Biogas Syd

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN 2013 1 Om detta dokument Detta dokument är en aktivitetsplan för 2013 för projektet Stockholmsstrategin. Stockholmsstrategin bygger på en förstudie som presenterades

Läs mer

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde 2014-06-17 Kommunstyrelsen Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde Ärende 8 Trygghet och säkerhet blir planeringsutskottets ansvar Kommunstyrelsens planeringsutskott ska arbeta mer med trygghets-

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 PROTOKOLL Nummer 15 25.6.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Byråchef Susanne

Läs mer

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Inom ramen för Region Skånes satsning på projektet Kulturnäring Skåne, har Media Evolution på uppdrag av

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 sida 1 2013-03-06 Dnr:2013-54 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 Bakgrund VÄSTRA GÖTALAND 2020 sätter ramarna för arbetet med tillväxt

Läs mer

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999 2013 fokus framåt Drivhuset är en plattform för dig som vill utveckla entreprenöriellt driv. Genom personlig evolution och affärsutveckling vill vi få fler att skapa nytt av sina idéer. Drivhuset arbetar

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Sveriges Kommuner och Landsting erbjuder på nytt den uppskattade utbildningen Förenkla helt enkelt som syftar

Läs mer

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Fotograf Bengt Ekberg Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Övergripande plattform Värmdö kommuns internationella arbete ska vara förankrat i den

Läs mer

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Näringslivsutveckling I Västerviks kommun Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Vision 2025 - nyckelord Vi växer med stolthet och äkthet Vi har jobb Vi bor bra Vi har korta restider Det ska vara

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Tillväxtavdelningen 2010. Piteå attraktiv och uthållig 2010

Tillväxtavdelningen 2010. Piteå attraktiv och uthållig 2010 Piteå attraktiv och uthållig 2010 Övergripande tillväxt och planering Marknadsföring/varumärke Piteå Företagarcentrum Nyföretagande Go Business Piteå Turistbyrå Projektkoordinering Landsbygdsutveckling

Läs mer

Södertörnskommunernas Samarbetskommitté

Södertörnskommunernas Samarbetskommitté Godkänd av SSK 2014-01-31 Södertörnskommunernas Samarbetskommitté Verksamhetsplan 2014 Budget 2014 1. Inledning Södertörns åtta kommuner är en attraktiv del av Stockholmsregionen med ca 460 000 invånare.

Läs mer

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Centrum för energieffektiv belysning Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Finansiärer Energimyndigheten Trafikverket Bertil och Britt Svenssons stiftelse Syfte att

Läs mer

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version Evenemangstrategi för Region Skåne Sammanfattad förkortad version Bakgrund Evenemang är en viktig del av Region Skånes varumärke. Målsättningen att vara en attraktiv och innovativ region kombineras med

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Näringslivsstrategi. Vision, mål, medel

Näringslivsstrategi. Vision, mål, medel Näringslivsstrategi Vision, mål, medel 2006 Visionen Med sitt annorlunda företagsvänliga klimat och förträffliga läge är Ystad den naturliga miljön för företag och familj. Huvudpunkterna i Näringslivsstrategin

Läs mer

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Följande personer har deltagit i arbetsgruppen Jessica Hagård, SJV, Landsbygdsnätverkets kansli Roland

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten Krokoms kommun 17 november 2014 Innehåll Sammanfattning... 2 1.Inledning... 3 2.Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer... 8 1

Läs mer

Skånes färdplan för biogas

Skånes färdplan för biogas Skånes färdplan för biogas med litet LOVA-nytt Gösta Regnéll, Miljöavdelningen - Fiske och vattenvård, efter ett material från Helena Nilsson, Landsbygd - miljö Biogas i Skåne Länet med mest biogasanläggningar

Läs mer

Rapport Passivhusdagarna 2009

Rapport Passivhusdagarna 2009 Rapport Passivhusdagarna 2009 Förord: Den 6-8 november anordnades Passivhusdagarna 2009 i Västra Götaland. Passivhusdagarna är från början ett tyskt initiativ och genomfördes för första gången av IG Passivhaus

Läs mer

IT-CHEFSTRÄFF 31 OKT.

IT-CHEFSTRÄFF 31 OKT. IT-CHEFSTRÄFF 31 OKT. Bakgrund Första projektet startade i april 2008. Initiativ av Sandbacka Park efter förstudier och företagskontakter som påtalat ett behov. Finansiärer är Sandvikens kommun, Region

Läs mer

Turism AB (svb) Affärsplan 2014

Turism AB (svb) Affärsplan 2014 Turism AB (svb) Affärsplan 2014 Övergripande målsättning - fördubbla omsättningen i besöksnäringen i MittSkåne till 1 miljard 2020 Fo k u s b e s ö k s n ä r i n g e n s o m basindustri och samhällsbyggare

Läs mer

Regional och kommunal guide för e-utveckling

Regional och kommunal guide för e-utveckling Regional och kommunal guide för e-utveckling Jan Pihl, Regionförbundet Bertil Thunberg, Knowit 2013-11-07 E-utvecklingsrådet bildades 2011 med länets 13 kommuner och landstinget. Fr o m oktober 2013 ingår

Läs mer

Policy för kompetensförsörjning

Policy för kompetensförsörjning Kommunstyrelseförvaltningen POLICY Policy för kompetensförsörjning Dokumentnamn Policy för kompetensförsörjning Dokumenttyp Policy Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Kommunfullmäktige

Läs mer