EU-strategi för Hässleholms kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EU-strategi för Hässleholms kommun"

Transkript

1 UTKAST 1(7) Datum Handläggare EU-samordnare Therese Almqvist Kommunchefens stabsfunktion EU-strategi för Hässleholms kommun INLEDNING Denna EU-strategi ska vara ett kommunövergripande, levande styrdokument för EU-arbetet i Hässleholms kommun. Efter beslut i KS gäller strategin till Strategin och dess målformuleringar ska revideras årligen. BAKGRUND OCH OMVÄRLD Hässleholms kommun har under det senaste decenniet arbetat aktivt med att bygga upp en kunskapsprofil med fokus på Europa och EU. Genom etablerandet av Europaforum Hässleholm, ett årligt evenemang med föreläsningar, seminarier och debatter har man skapat Sveriges största mötesplats för diskussion och engagemang, som är öppen för allmänheten. Under senare år har detta evenemang även kompletterats med ett antal tjänster och samarbeten som syftar till att stärka kunskapen om EU och tillgången till EU-medel via projektfinansiering såväl internt i kommunens verksamheter, som i samverkan med andra sektorer. Detta sker med hjälp av en EU-samordnare internt i kommunen samt genom EUkontor Skåne Nordost. Omvärldsbevakning är strategiskt viktigt för att bevaka och ta tillvara kommunens möjligheter och se till att ny information tas in i verksamheten. Detta ger ökade kunskaper som kan leda till bättre kvalitet i genomförandet av utvecklingsprojekt. En god omvärldsbevakning ger också bättre underlag för att kunna göra långsiktigt viktiga prioriteringar och avgränsningar i utvecklingsarbetet. I omvärldsbevakningen ingår även att arbeta med strategisk påverkan, genom att finnas ute på viktiga arenor och forum för att profilera sig, utbyta kunskap, bevaka möjligheter och marknadsföra kommunen. EU-verksamheterna inom Hässleholms kommun har ansvar för omvärldsbevakning inom sina respektive arbetsområden. Kommunen ska inom alla verksamheter arbeta aktivt för att stimulera kunskapsöverföring. Medarbetare på förvaltningar och bolag ska kontinuerligt uppdatera sig om EU-lagstiftning som påverkar verksamheterna, samt följa utvecklingen på för dem relevanta områden. EU-nivå I dagsläget fokuseras EU-debatten mycket på EU:s och eurons framtida utveckling efter effekterna av finanskrisen och de beslut som tagits som gett Kommunchefens stabsfunktion

2 2(7) Euroländerna större inflytande i varandras respektive budgetarbeten. Samtidigt pågår förhandlingar för den kommande budgetperioden för EU, för fullt. På lokal och regional nivå kommer EU-arbetet under de kommande åren att påverkas av den nya strategi för tillväxt EU 2020 som ersatt EU:s tidigare Lissabonstrategi. De målsättningar som beskrivs i EU 2020 kommer i hög grad att styra prioriteringar i de nya program och fonder inom sammanhållningspolitiken som kommunerna kommer att kunna söka EU-medel ur under den kommande budgetperioden. De svenska nationella målen är: - Minst 80% i förvärvsarbete, med särskilt beaktande av kvinnors förvärvsarbete - 4% av BNP till FOU - Utsläpp av växthusgaser ska minska med 40%, förnybar energi ska uppgå till 50% - Högst 10% ska sluta grund- eller gymnasieskola i förtid % ska ha avslutat minst tvåårig gymnasial utbildning - Andelen som står utanför arbetsmarknaden ska minska, särskilt fokus på långtidsarbetslösa/långtidssjukskrivna Regional nivå Hässleholms kommun ingår i samarbetsnätverket Skåne Nordost, tillsammans med ytterligare sex kommuner i nordöstra Skåne. Bland annat driver man med gemensamma krafter ett EU-kontor och ett Tillväxtkontor, placerade i Hässleholm respektive Kristianstad. Hässleholms kommun är värdkommun för EU-kontoret och är drivande för en långsiktig utveckling av denna verksamhet. Skåne European Office bevakar sedan 2011 Region Skånes intressen i Bryssel och för närvarande pågår diskussioner inom Kommunförbundet Skåne om att öppna ett kontor i Bryssel under 2012 som kan bredda och fördjupa kommunernas bevakning av och engagemang i EU-frågor på plats Bryssel. Diskussionerna om sammanslagningar av olika län och regioner till storregioner har också uppmärksammats på senare tid och Region Skåne har i en avsiktsförklaring (med reservationer) sagt ja till att verka för en sydlig storregion innefattande Skåne, Blekinge, Kronoberg och Kalmar län från och med Utvecklingen av ESS/MAX IV är också viktig för kommunen att följa, för att kunna stötta företagsutveckling och öka inflyttning av boende. Lokal nivå I Hässleholms kommun har ett internt projekt satt igång under 2010/2011 Målstyrning. Projektet ska införa en gemensam modell för planering och uppföljning av kommunens verksamhet som innebär att alla verksamheter måste sätta upp utvecklingsmål på fyra års sikt samt årsmål. Detta arbete ska naturligtvis även innefatta mål för EU-arbetet och väntas bidra till en bättre långsiktig planering.

3 3(7) Under 2011 har man även internt tagit ett omtag kring EU-profilen och i olika förvaltningsövergripande forum diskuterat vilka inriktningar den ska ha framöver. Syftet med detta har varit att i viss mån avgränsa arbetsområdet, hitta områden som är gemensamma för alla förvaltningar och bolag samt att fokusera på redan uttalade styrkeområden i kommunen. Resultatet av detta har sammanställts till tre tema/fokusområden: - Hållbar utveckling/miljö -Utbildning -Mötesplatser. Områdena och förslag på aktiviteter presenteras närmare längre fram. SYFTE Strategin ska fungera som styrdokument, utgöra underlag för mål och prioriteringar och därmed klargöra hur EU-arbetet ska bedrivas och följas upp i olika verksamheter i kommunen. Strategin antas av KS, är kommunövergripande och ska utgöra grunden för det EU-arbete som bedrivs i styrelser, nämnder, förvaltningar och bolag i kommunen. MÅL Syftet med EU-arbetet är att höja kompetens och kunskap på detta område inom organisationen och därmed bidra till verksamhetsutvecklingen i kommunen. Hässleholms kommuns EU-arbete ska präglas av öppenhet och långsiktig planering. Allt EU-arbete ska ha sin utgångspunkt i behov och långsiktig nytta för kommunen. Utvecklingsmål fyra års sikt Hässleholms kommun ska stärka sin position som en ledande kommun inom Europafrågor i Sverige. Årsmål För verksamhetsåret 2012 är målen att: utveckla systemet för uppföljning av de EU-projekt som förvaltningar och bolag arbetar med. (Ansvaret för årlig redovisning ligger på respektive förvaltning. EU-samordnaren ansvarar för sammanställning av uppgifterna och vidarerapportering av kommunens resultat. Rapportering kommer att ske till kommunledning, förvaltningar, bolag, allmänheten och EU-kontor Skåne Nordost). genomföra Europaforum Hässleholm - tioårsjubileum förvaltningar och bolag ska, i sina respektive verksamhetsplaner, komplettera denna strategi med uppföljningsbara mål för EU-arbetet för EU-ARBETE EU-arbetet i Hässleholms kommun är sedan januari 2009 uppdelat på följande verksamheter;

4 4(7) EU-samordnare Syftet med uppdraget är att höja kompetensen om EU:s utvecklingsmöjligheter i kommunen samt föra in EU-finansiering och projektarbete som en del i det ordinarie arbetet med verksamhetsutveckling. I EU-samordnarens uppdrag ingår omvärldsbevakning och projektrådgivning med stöd - och samordningsfunktion till de respektive förvaltningarna och bolagen inom Hässleholms kommun. Aktuell information och initiativ ska regelbundet kommuniceras till berörda delar av organisationen. Personen fungerar som kontaktperson i EU-kontor Skåne Nordosts nätverk för kommunerna, samt etablerar och vidareutvecklar nätverk och samarbeten såväl regionalt och nationellt, som internationellt. Utöver detta ska EU-samordnaren arbeta med planering och genomförande av Europaforum Hässleholm. EU-samordnaren tillhör Utvecklingsstaben i kommunchefens stabsfunktion som har ett övergripande uppdrag att ge KC/KS underlag för prioriteringar i det strategiska arbetet för kommunens utveckling på lång sikt. EU-samordnaren arbetar endast för Hässleholms kommun och skiljer sig från övriga verksamheter (Europa Direkt och EU-kontor Skåne Nordost) både vad gäller målgrupp och upptagningsområde. Europa Direkt Hässleholm Europa Direkt Hässleholm är ett informationskontor och fungerar som EUkommissionens kommunikationslänk till medborgarna i nordöstra Skåne. Upptagningsområdet omfattar Skåne Nordosts kommuner samt Höörs kommun. Verksamheten har allmänheten som sin huvudsakliga målgrupp, dock finns även ett särskilt fokus på gymnasieskolor. Informationskontoret är ett projekt som löper från 2009 till 2012 och samfinansieras av EU-kommissionen i Sverige, Region Skåne och Hässleholms Kommun, som även är värdkommun för kontoret. Syftet med verksamheten är att öka kunskapen om EU, stimulera debatt och minska avståndet mellan EU och medborgarna. I uppdraget ingår informationsservice till allmänheten via bemannat kontor på Hässleholms Stadsbibliotek 20 timmar/vecka, distribution av aktuellt informationsmaterial om EU:s politikområden. Man arbetar även med anordnande av debatter, föreläsningar och utbildningar samt informationsinsatser i samverkan. Europaforum Europaforum är Sveriges största mötesplats för samtal och debatter kring Europafrågor och är Hässleholms årliga spjutspetsevenemang inom detta område. Syftet är att ge Hässleholms kommun en kunskapsidentitet i Europafrågor. Detta sker genom att öka kunskapen om EU, skapa en livaktig debatt och diskussion om Europas utveckling och minska avståndet mellan beslutsfattare och medborgare. En projektledare för evenemanget finns på 50%. Projektledaren ingår i en arbetsgrupp på ca tio personer från olika staber och förvaltningar som sammankallas av EU-samordnaren.

5 5(7) EU-kontor Skåne Nordost Hässleholms kommun ingår i samarbetsorganisationen Skåne Nordost som består de sju kommunerna Bromölla, Hörby, Hässleholm, Kristianstad, Osby, Perstorp och Östra Göinge. I upptagningsområdet för EU-kontor Skåne Nordost ingår även Höörs Kommun. EU-kontor Skåne Nordost har till uppgift att bistå dessa kommuner med projektrådgivning inom EU:s fonder och program, arbeta med omvärldsbevakning och marknadsföring samt kompetensutveckling/information. Verksamheten har i dagsläget 2,0 tjänster. Hässleholms kommun är värdkommun och kontoret är förlagt till lokaler på Norra station. ANSVARSFÖRDELNING Ett europeiskt perspektiv ska vara en del av utgångspunkten i såväl planeringssom budgetarbetet gällande verksamhetsutveckling, för att skapa god förankring och för att EU:s möjligheter ska ses som en naturlig del av detta arbete. För att öka möjligheterna att nå ett bättre resultat i utnyttjandet av EUfinansiering bör allt utvecklingsarbete som initieras inom förvaltningar och bolag visa tydliga kopplingar till redan framtagna mål och prioriteringar för verksamheten. Ansvaret för projekthanteringen ligger hos respektive förvaltning eller bolag och avser behovsanalys, ansökningsförfarande, budget, projektorganisation, genomförande, redovisning och uppföljning. Analyser ska redovisa behov och långsiktigt nytta i förhållande till resurser och förväntade effekter. Detta underlättar såväl förankring i organisationen som arbetet med att skriva en tydlig och konkret ansökan. Stöd i projektutveckling och i ansökningsförfarande ligger inom uppdragen för både EU-samordnaren och EU-kontor Skåne Nordost. EU-samordnaren är behjälplig som processtöd vid skrivande av ansökningar under förutsättning att representanter från förvaltningen medverkar i en arbetsgrupp. EU-samordnaren har ansvar att tillhandahålla kompetensutveckling och stöd för att förvaltningar och bolag själva ska kunna arbeta med projektskrivningar i framtiden. För att kommunikationen och informationsutbytet ska fungera finns ett internt nätverk av nyckel-/kontaktpersoner eller idébärare från respektive förvaltning och bolag. Varje nämnd ansvarar för förvaltningsspecifika projekt och skapar rutiner för redovisning, samt avsätter medel i budget för medfinansiering. Kommunstyrelsen ansvarar för projekt som är kommunövergripande. TEMA/FOKUSOMRÅDEN Under 2011 har man i förvaltningsövergripande forum diskuterat EU-arbetet och dess framtida inriktning i kommunen under rubriken Hur nyttjar vi EU på bästa sätt internt och externt? Med hjälp av inspiratörer har representanter från förvaltningar och bolag, politiker och tjänstemän i grupper fått arbeta med ett antal olika områden. Resultatet av dessa diskussioner har sedan analyserats av EUsamordnaren och delats in i tre temaområden som ska utgöra fokus för de

6 6(7) kommande årens arbete. Under varje tema finns också ett antal förslag på behov och åtgärder som kan utföras som aktiviteter. Hållbar Utveckling/Miljö Hässleholms kommun bedriver sedan många år ett aktivt arbete för att profilera sig på miljöområdet. Man arbetar med att utveckla avfallshantering, förse medborgarna med fjärrvärme, energieffektivisera byggnader och utveckla uppföljning kring tillsynsarbete och miljömålsarbete. Under 2009 undertecknade kommunen även Borgmästaravtalet, som innebär att man åtar sig att uppfylla högre krav inom energieffektivisering och klimatarbete än vad EU:s formulerat i EU 2020-strategin. Avtalet har i dagsläget undertecknats av ett stort antal lokala och regionala myndigheter i Europa. Hässleholms kommun är en storstadsnära kommun med mer än en tredjedel av sina invånare på landsbygden. Hässleholm som stad utgör huvudort och det finns sex större tätorter. Viktiga områden att arbeta med är till exempel att stötta småföretagande och att utveckla turismen i hela kommunen. Andra utvecklingsbara områden, befintliga eller potentiella, som framkommit är: -Arbeta mer med miljökrav i upphandling -Ställa om den kommunala fordonsparken/kommunala transporter till mer miljövänliga alternativ -Öka andelen EU-projekt inom klimat och miljö -Arbeta med hållbar konsumtion -Arbeta mer med järnväg och hållbara transporter -Utveckla eko-stadsdelar -Arbeta med energieffektivisering i kommunala byggnader -Utveckla Hässleholms kommun som cykelkommun -Arbeta med de sociala drivkrafterna och kultur för att bidra till hållbar utveckling Utbildning Hässleholms kommun har i många år kännetecknats som skolkommun, dock främst inom grundskola och gymnasium. Under de senaste tio åren har man arbetat mycket på att utveckla möjligheterna till såväl utbildning för alla som kompetensutveckling för anställda, till exempel genom Norra station som kunskapscentrum och genom kommunövergripande EU-projekt som Hässleholm för mångfald. Exempel på utvecklingsbara områden, befintliga eller potentiella, som framkommit är: -Öka utbyte med andra länder -Öka kontakt mellan skola och näringsliv -Skapa mentorskapsprogram -Arbeta för att få högskoleutbildningar och studenter till kommunen -Öka möjligheterna till kompetensutveckling för personal -Skapa möjligheter för generationsöverskridande lärande -Utveckla arbete med uppföljning, såväl av EU-projekt som av ordinarie verksamhet -Utveckla EU-kunskapen i gymnasieutbildningarna Mötesplatser

7 7(7) Mötesplatser är ett ledord i mycket av kommunens planering och utvecklingen av sådana ska tas i beaktande oavsett vilken målgrupp eller vilket område man arbetar med, till exempel ungdomar, äldre, folkhälsoarbete, stadsutveckling eller landsbygdsutveckling. Exempel på, såväl existerande som potentiella mötesplatser som nämnts i diskussionerna är: -Utveckla Mötesplats Ljungdala vidare, gott exempel för integration -Generationsöverskridande mötesplatser -Mötesplatser för skolan och företagarna -Utveckla användandet av sociala medier -Möjligheter till möten mellan skolans elever och andra verksamheter i kommunen -Möjligheter till möten mellan unga och politiker -Utveckla och stärka Europaforum Hässleholm -Öka samverkan med föreningslivet -Utveckla arbetet med kulturens roll för mötesplatser (exempelvis Hässleholm Kulturhus och biblioteken. UPPFÖLJNING Förvaltningarna ska i sina verksamhetsplaner redogöra för EU-arbetet inom verksamheten och vilka prioriteringar som ska göras under året. Uppföljning av förvaltningars och bolag EU-projekt ska ske årligen i samband med årsredovisning via mall som tas fram och distribueras av EU-samordnaren. Redogörelsen ska innefatta vilka europeiska projekt/evenemang eller nätverk man deltagit i, vilka konkreta effekter (positiva/negativa) detta haft på verksamheten, vem som är ansvarig samt redovisning av eventuella EU-medel som sökts. Uppföljning och revidering av EU-strategin ska ske årligen. En mer omfattande utvärdering av kommunens totala resultat inom EU-arbetet ska genomföras i slutet av EU:s rådande budgetperiod ( ). EU-strategin gäller från Nästa revidering genomförs Kommunchefens stabsfunktion Therese Almqvist EU-samordnare

Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor

Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor Inledning Enligt projektbeskrivningen för Brysselkontoret ska en halvtidsutvärdering genomföras våren 2015. Enligt tidigare diskussioner och

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Arbetsmarknadsstrategi

Arbetsmarknadsstrategi Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Beslutad av kommunfullmäktige 2011-03-30 73 Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85

Läs mer

KALLELSE till sammanträde

KALLELSE till sammanträde Styrelse 2012-09-27 Kommunförbundet Norrbottens styrelse KALLELSE till sammanträde Ordinarie ledamöter i Kommunförbundet Norrbottens styrelse Tid: Torsdagen den 27 september 2012 klockan 10.00 (Kaffe,

Läs mer

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Ekonomi och administration 2013-09-10 Dnr: 13 198 Mikael Calmestig Till Regionstyrelsen Sida 1 (1) Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Enligt förbundsordningen

Läs mer

Från förstudie till slutkonferens. Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft

Från förstudie till slutkonferens. Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft Från förstudie till slutkonferens KTU - Kompetens för tillväxt och utvecklingskraft Kommunförbundet Skåne Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft Bo Eriksson 2006-02-18 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2010. Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg

Verksamhetsplan och budget 2010. Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg Verksamhetsplan och budget 2010 Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg 2 (17) Innehållsförteckning Inledning... 3 Ekonomi... 5 Uppdrag, mål och inriktning... 5 Verksamhetsplanering och uppföljning...

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 1(197) inkl bil INNEHÅLL FÖRORD... 7 INTRODUKTION TILL KULTURRÅDETS VERKSAMHET... 10 RESULTATREDOVISNING... 13 Kulturrådets verksamhet i sammanfattning 2008... 13 Verksamhetsgren

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

Nämnden för tillväxt, kultur och bildning BILAGA 4 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Delårsrapport januari-augusti 2012 12OLLxx Nämnden för tillväxt, kultur och bildning avlämnar här sin delårsrapport

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING

Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING Förord Vad har 9,7 miljoner svenskar gemensamt? Utan SKL:s medlemmar skulle vardagen för den enskilda familjen kollapsa och utvecklingen

Läs mer

Granskning av evenemang

Granskning av evenemang Revisionsrapport Granskning av evenemang Halmstads kommun Bo Thörn Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 UPPDRAG 2 GENOMFÖRANDE 2 IAKTTAGELSER 4 DESTINATION HALMSTAD AB

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

Hållbar utveckling. Handlingsplan för. i Sävsjö Kommun

Hållbar utveckling. Handlingsplan för. i Sävsjö Kommun Handlingsplan för Hållbar utveckling i Sävsjö Kommun...med koppling till Energi- och Klimatstrategin i arbetet att förverkliga Utvecklingsstrategin 2011-2020 ( US2011) Inledning Det kommer aldrig att vara

Läs mer

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 2 Innehåll s 7 s 8 s 9 s 12 s 14 Förord Besluten i korthet Inledning Vad händer nu? Ledarskap och arbetsmetoder

Läs mer

Det här gjorde vi 2011

Det här gjorde vi 2011 Verksamhetsberättelse Det här gjorde vi 2011 Uppföljning av regionala enhetens uppdrag enligt verksamhetsplanen 2011 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regionala enheten För mer information Norrbottens läns landsting

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT Elisabeth Holm Monika Jönsson Region Dalarna 2013 INNEHÅLL Sammanfattning... 3 Mål... 3 Utmaningar.... 3 Delmål och aktiviteter... 4 1. Inledning... 6 2. Uppdrag

Läs mer

Folkhälsa och regional utveckling

Folkhälsa och regional utveckling Folkhälsa och regional utveckling en inventering av hur folkhälsa beaktas i utvecklings- och planeringsdokument www.statens folkhälsoinstitut.se Rapport nr A 2009:04 STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT A 2009:04

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2014 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

Innehållsförteckning. Nulägesbeskrivning... 3 Aktiviteter kopplade till de strategiska målen... 5. Verksamhetsplan för kommunstyrelsen

Innehållsförteckning. Nulägesbeskrivning... 3 Aktiviteter kopplade till de strategiska målen... 5. Verksamhetsplan för kommunstyrelsen VERKSAMHETSPLAN KOMMUNSTYRELSEN ÅR 2013 Innehållsförteckning Nulägesbeskrivning... 3 Aktiviteter kopplade till de strategiska målen... 5 Målområde Leva och växa i Mora... 5 Målområde Hållbara Mora... 5

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Nämndsbudget 2015 Servicenämnden

Tjänsteskrivelse. Nämndsbudget 2015 Servicenämnden Malmö stad Serviceförvaltningen 1 (1) Datum 2015-03-19 Vår referens Maria Hultin Utvecklingssamordnare Maria.Hultin@malmo.se Tjänsteskrivelse Nämndsbudget 2015 Servicenämnden SN-2015-12 Sammanfattning

Läs mer

FRÅN STAT TILL KOMMUN

FRÅN STAT TILL KOMMUN FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens stöd till den kommunala ungdomspolitiken 1997 2011 och en strategi för framtida insatser FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010. Eskilstuna kommun. Granskning av kompetensförsörjning

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010. Eskilstuna kommun. Granskning av kompetensförsörjning Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010 Eskilstuna kommun Granskning av kompetensförsörjning Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2.

Läs mer

Budget & verksamhetsplan 2008. Förslag till styrelsen

Budget & verksamhetsplan 2008. Förslag till styrelsen Budget & verksamhetsplan 2008 Förslag till styrelsen 6 december 2007 Innehållsförteckning DETTA ÄR REGIONFÖRBUNDET I KALMAR LÄN... 3 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETEN 2008 OCH 2009... 4 VERKSAMHETSPLAN...

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Delområde Kunskapslyft i arbetslivet Datum 2010-09-08 Version 2 sida 1(10) Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Utvecklingsområde: Delområde: Processledare: Kunskap och kompetens Kunskapslyft i arbetslivet

Läs mer

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer

Granskning av kompetensförsörjning. Jönköpings kommun

Granskning av kompetensförsörjning. Jönköpings kommun Granskning av kompetensförsörjning Jönköpings kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari 2008 Innehållsförteckning Sammanfattning...2 1. Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Syfte, avgränsning och

Läs mer

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL KommunKompassen ANALYS AV GRÄSTORPS KOMMUN 2014 Leif Eldås och Torkel Wadman SKL Sveriges Kommuner och Landsting 2 (34) Innehåll 1 Vad är Kommunkompassen?...3 2 Grästorps kommun - En sammanfattande genomgång...4

Läs mer