Styrelsen ser mycket positivt på fortsatt samarbete inom detta område och vill bidra till att det kommunala perspektivet förstärks ytterligare.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsen ser mycket positivt på fortsatt samarbete inom detta område och vill bidra till att det kommunala perspektivet förstärks ytterligare."

Transkript

1 Styrelsen Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Pappersbruket, Östanå Start kl Avslutning kl Ulrika Thulin, Perstorp (ordförande) Arnold Andreasson, Perstorp Åke Hammarstedt, Bromölla Urban Widmark, Hässleholm Tommy Nilsson, Hässleholm Åke Hansson, Hörby Bengt Gustafson, Kristianstad Anders Pettersson, Osby Erland Nilsson, Osby Tommy Johansson, Östra Göinge Patric Åberg, Östra Göinge Gudrun Rönnertz, Bromölla Johan Eriksson, Hässleholm Arne Bertilsson, Hörby Göran Persson, Kristianstad ( 1-3) Ingvar Carlberg, Osby Christina Andersson, Östra Göinge Lars Johnsson, Koordinator Per-Ingvar Johnsson, Karin Axelsson och Lars-Göran Thulin, Tommy Kriszan, BTH, Region Skåne tillsammans med Maria Arcini och Jessica Drugge 1; Rolf Adolfsson, Kristianstad, och Jörgen Bergvall, Hässleholm, 2; Torleif Bramryd och Michael Johansson, Campus Helsingborg, Lunds Universitet samt Mats Gustafsson, Kristianstad, och Ritva Nilsson, Hässleholm 3. Sekreterare Paragrafer 1-11 Lars Johnsson Ordförande Ulrika Thulin

2 Styrelsen Beredning för Tillväxt och Hälsa - dialog Beredningens presidium besöker tillsammans med Maria Arcini och Jessica Drugge, gymnasieelever från Hässleholm, Skåne Nordost styrelse för att ge information och föra dialog runt aktuella frågor. Maria och Jessica har deltagit i Beredningens arbete med att ta fram tre filmer, som under våren kommer att läggas ut på med teman: Relation mellan stad och landsbygd Var unga vill bo i framtiden Vad väcker ungas engagemang? Bland de rekommendationer som fördes fram finns: Vikten av god kommunikation mellan politiker och ungdomar Vikten av att arbeta för delaktighet Vikten av levande stadskärnor som mötesplatser för både marknad och mys Vikten av goda kommunikationer och att se nuvarande och kommande stationer som viktiga mötesplatser Vikten av att vid plan-arbete ställa frågan för vem före frågan hur något ska gestaltas Vid efterföljande diskussion konstaterades att denna typ av samarbete tjänar flera syften: många intressanta förslag och synpunkter kommer in samtidigt som det för gymnasieeleverna ger en större förståelse för hur den lokala politiken och styrningen fungerar än vad som normalt ges i skolämnet samhällskunskap. Denna diskussion kommer att föras vidare i kommunerna. Styrelsen ser mycket positivt på fortsatt samarbete inom detta område och vill bidra till att det kommunala perspektivet förstärks ytterligare. Avslutande råd från Maria och Jessica är att man från region och kommuner inte bara söker kontakt med vissa gymnasielinjer som möjligtvis anses ha större förutsättningar utan att dialog bör föras med alla områden. Man rekommenderar också skolan att ge utrymme för denna typ av aktiviteter, eftersom den mycket aktivt bidrar till att öka ungdomars kunskap om kommunernas och regionens arbete och på så sätt är en verksam del i samhällskunskapsutbildningen. Styrelsen tackar deltagarna för mycket intressant information och en bra diskussion.

3 Styrelsen Pågatåg är på Tillväxtnämndens agenda den 29 januari och det gäller avsiktsförklaring/genomförandeavtal. Vägverkets hastighetssänkning har nu slagit igenom och de negativa farhågorna verkar besannas. Flera orter med aktivt närings- och samhällsliv i nordöstra Skåne riskerar att marginaliseras. Styrelsen och Beredningen ser det, med hänsyn till utvecklingsmöjligheterna i nordöstra Skåne, som nödvändigt att de speciella potter som avsatts inom området infrastruktur nu tas fram för en gemensam diskussion med Vägverket. Trenden att med motivering trafiksäkerhet sänka hastighets gränser är inte gångbar. Vägarna måste hålla den standard som normal samhällsutveckling kräver och utgångspunkt ska vara att minst bibehålla tidigare hastighetsgränser. I tidigare lämnade yttranden har prioritering gjorts från Skåne Nordosts sida och detta material gås igenom vid chefsgruppsmöte den 16 februari, varefter det översänds till Beredningen. Kollektivtrafik inklusive busstrafik har sina behov i ovanstående sammanhang och är viktiga utvecklingsfrågor för nordöstra Skåne. Med utgångspunkt i aviserad nedläggning av Folktandvårdsmottagningen i Lönsboda diskuterades Region Skånes arbete inom tandvården. Enligt Beredningen kan mottagningar av strukturskäl läggas ner, men i samtliga sådana fall erbjuds privata tandläkare att ta över. Beredningen återkommer med mera information angående Lönsboda. Nedläggning har också aviserats för tandregleringskliniken i Hässleholm. Patienterna, normalt ungdomar upp till de lägre tonåren, hänvisas till Malmö/Kristianstad och får besked om tre års väntetid. I och med detta försvårar man behandlingen och det leder dessutom till avsevärt högre kostnader för Regionen. Hässleholm agerar i denna fråga och Beredningen tar den med sig in i Regionen. Miljöteknisk arena nämns som ett viktigt utvecklingsprojekt i nordöstra Skåne och Beredningen noterar detta. Skåne Nordosts ambitioner angående ESS/MAX IV meddelas. Tilldelning av vuxenutbildningar har skett i dagarna och medfört en del negativa överraskningar. Chefsgruppen diskuterar behov av gemensam strategi vid möte den 16 februari. Styrelsen tackar Beredningen för Tillväxt och Hälsa för bra dialog och ser fram emot fortsatt samarbete i de ovannämnda gemensamma frågorna.

4 Styrelsen Arbetsmarknad information och diskussion Arbetsmarknadsnätverket i Skåne Nordost har diskuterat och jämfört arbetsmarknadsarbete i de sju kommunerna. Rolf Adolfsson och Jörgen Bergvall, ansvariga för arbetsmarknadsenheterna i Kristianstad respektive Hässleholm, ger nätverkets syn på det kommunala uppdraget och den stora påverkan detta har på kommunernas ekonomi och även attraktivitet. OHmaterial bifogas protokollet. Syftet med detta inspel är inte i första hand att föreslå gemensamma aktiviteter utan mera att öka förståelsen för hur arbetet fungerar i kommunerna. Problemen är gemensamma. Styrelsen konstaterar att indelning i Arbetsmarknadsområden på så sätt som skett är ett stort hinder i arbetsmarknadsarbetet. Bromölla och Osby har dessutom länsgränser som ytterligare försvårar gemensamt arbete i t ex Finsam. Arbetsmarknadsråden fungerar, delvis beroende på ovannämnda områdesindelning, mycket ojämnt i vissa fall bra och i andra fall dåligt eller inte alls. Diskuterades att de resurser som finns inom vuxenutbildningen med fördel kan styras mera mot arbetsmarknadens behov. Det finns mycket goda exempel på att snabba insatser/utbildningar leder till arbete. Försörjningsstödets optimala användning för den enskildes och kommunens bästa diskuterades och kommunerna tar detta med hem för bearbetning. Frågan återkommer vid senare möte. 3 Hästcentrum i Skåne Nordost redovisning av projekt Torleif Bramryd och Michael Johansson, Campus Helsingborg, har på uppdrag av Skåne Nordost och med finansiellt stöd från Jordbruksverket sett på förutsättningar för utveckling av Hästcentrum i Skåne Nordost och föredrar sin slutrapport. Rapport och OH-material bifogas protokollet. Föredragningen slutar med förslag på fortsatt arbete inom detta område. Separat har Jordbruksverket meddelat att man utlyser ytterligare nationella projektmedel för utveckling av Hästcentrum. Styrelsen ser positivt på det utförda arbetet och tillstyrker vidare arbete inom häst-området.

5 Styrelsen Styrelsen uppdrar åt chefsgruppen att vid kommande möte föra frågan vidare. 4 Preliminärt bokslut 2009 inklusive äskanden om tilläggsbudget - beslut Kristianstad kommun stängde böckerna i slutet av vecka 3 och med hänsyn till äskanden om tilläggsbudget har presidiet uppdragit åt Lars Johnsson att ta fram ett preliminärt bokslut till styrelsemötet. Äskanden om tilläggsbudget inkommer från näringsliv och marknadsföring för slutförande av projekt som rullar över årsskiftet. Lars Johnsson föredrar preliminär resultat- och balansräkning. EU-kontoret och Näringsliv har av olika skäl inte förbrukat sina budgetar och detta i kombination med att BoDagar tog en del av sina kostnader under 2008 leder till att eget kapital vid slutet av 2009 uppgår till ca. 2,3 mkr. Beviljade tilläggsbudgetar från näringsliv 350 tkr och kommunikation&marknadsföring 200 tkr skulle leda till ett eget kapital om ca 1,7 mkr. Näringsliv äskar 350 tkr för att fortsätta arbetet med projekten Logistikpark och Samverkan med västra Blekinge samt för att skjuta till medel för förstudie avseende Miljöteknisk Arena. Detta innebär en totalbudget om 850 tkr. Kommunikation&Marknadsföring underskred 2009 års budget med ca 100 tkr och äskar en tilläggsbudget om 200 tkr, vilket innebär en totalbudget om 400 tkr. Prioriterat är implementering av det nya varumärket, slutförande av nya hemsidan inklusive rekrytering av en halvtidstjänst för att drifta denna samt att vid utrymme ge stöd åt turismnätverket. Styrelsen godkänner det preliminära bokslutet och emotser slutligt förslag till bokslut vid kommande möte samt beslutar godkänna ovanstående äskanden om tilläggsbudgetar. 5 Verksamhetsplan och budget - logistik Styrelsen lämnade vid mötet den 10 december synpunkter på mängden material i samband med verksamhetsplan/budget och uppdrog åt chefsgruppen att återkomma med förslag hur detta kan förbättras. Chefsgruppen föreslår att vid kommande tillfällen reduceras antal bilagor och att detta kompenseras med en förstärkt ärendelista. Komplett material föreslås av chefsgruppen placeras på den kommande nya hemsidan.

6 Styrelsen Styrelsen tackar för information och godkänner chefsgruppens förslag. 6 Överförmyndarverksamhet Diskussion om samverkan inom detta område har förts i chefsgruppen. Ett seminarium i frågan anordnades den 21 januari i Perstorp och återkoppling sker från detta möte. Styrelsen beslutar att de kommuner som önskar samarbeta i denna fråga anmäler sitt intresse till Perstorp. 7 ESS-arbetet - lägesbeskrivning Enligt beslut vid december månads styrelsemöte är styrelsen politisk styrgrupp och presidiet politisk arbetsgrupp i detta arbete. Styrelsen har uppdragit åt chefsgruppen att göra en kartläggning av berörda arbetsområden, att föreslå en strategi för Skåne Nordosts arbete samt att föreslå en handlingsplan i linje med strategin. Region Skåne har initierat en EU-projektansökan och strukturerat denna i olika arbetsområden. Regionen har för avsikt att bjuda in de skånska kommunerna till ett uppstartmöte under mars månad. Chefsgruppen har vid möte den 12 januari använt denna struktur och pekat ut Skåne Nordost-nätverk inklusive kontaktpersoner för respektive område, vilket framgår ur bifogade minnesanteckningar från mötet. Området Boende ingår inte i Region Skånes projektansökan, men kommer enligt tidigare beslut att inkluderas i Skåne Nordosts ESS-arbete. Ett första uppdrag har lämnats av chefsgruppen innebärande att respektive nätverk före mötet med Region Skåne i mars ska diskutera och lyfta fram Skåne Nordosts förutsättningar och möjliga konkurrensfördelar inom respektive område. Kontaktpersonerna kommer också att bilda en informations- och arbetsgrupp för ömsesidig information och samarbete. De namn Allan Larsson nämnde vid sin föredragning på Krinova den 17 november kommer att bjudas in. Presidiet ser det som lämpligt att det blir ett möte med deltagande av politiker och tjänstemän. Lars Johnsson återkommer med tidpunkt. När chefstillsättningen är klar för Kristianstad kommuns enhet för Kommunikation och Tillväxt kommer arbetet att operativt ledas därifrån.

7 Styrelsen Styrelsen godkänner ovanstående förarbete och förslag samt beslutar att Skåne Nordost, med utgångspunkt från Region Skånes kommande EU-projekt, ska sträva efter att i projektarbetet lyfta in Skåne Nordosts komparativa fördelar inom olika områden samt beslutar att Skåne Nordost-nätverken efter mars-mötet med Region Skåne via chefsgrupp och presidium återkommer med förslag på handlingsplan och vad som lämpligtvis bearbetas inom och utanför Region Skånes EU-projekt. Ärendet återkommer därefter till styrelsemötet den 15 april. 8 Hemläxa - rapport Styrelsen uppdrog vid septembermötet åt chefsgruppen att göra en beskrivning av förutsättningarna för Skåne Nordost-samarbete inom de beslutade drivkrafterna. Bakgrund för detta är dels heterogeniteten vad gäller kommunernas organisationer och dels tillgång till spetskompetenser. Chefsgruppen ser det inte som rimligt att tillstyrka/avråda från gemensamt arbete inom någon eller några sektorer. Utgångspunkt för varje samarbete är att det ska ge en totalt sett bättre utväxling. Rapport bifogas kallelse. Styrelsen beslutar enligt chefsgruppens rekommendation. 9 Dialog med Länsstyrelse/landshövding angående bl a strandskydd Hässleholm har på förekommen anledning lyft frågan om Länsstyrelsens tillämpning av nya strandskyddsbestämmelser. Presidiet har beslutat att respektive kommun inför styrelsemötet gör en inventering av problem inom detta och andra områden i relationen med Länsstyrelsen och återkopplar detta till styrelsemötet. Återkoppling sker från kommunerna. Samtliga kommuner, med undantag för Kristianstad och Östra Göinge, upplever problem med Länsstyrelsens metodik vid hantering av strandskydd och/eller andra frågor. Styrelsen föreslår att, då detta inte är ett gemensamt problem, de fem kommunerna gör den föreslagna uppvaktningen. Hässleholms kommun åtar sig arrangera mötet och ber deltagande kommuner

8 Styrelsen bekräfta sin delaktighet. 10 Övriga frågor Skånska Utvecklingsdagen - delaktighet Skånska Utvecklingsdagen är förlagd till Vanås Slott den 20 maj. Lars Johnsson uppdras att kontakta Region Skåne och meddela önskan om delaktighet. Frågan tas upp vid chefsgruppsmöte den 16 februari. Styrelsen förutser god uppslutning från Skåne Nordost-kommunerna. 11 Delgivningar Chefsgruppens minnesanteckningar från Hemläxa rapport från Presidiets minnesanteckningar från Välkomna Ulrika Thulin Ordförande Lars Johnsson Sekreterare