Kommunförbundet Skåne, Porfyrvägen 8, Lund kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunförbundet Skåne, Porfyrvägen 8, Lund kl. 09.30-12.00"

Transkript

1 Styrelsen (13) Plats och tid Närvarande Ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Kommunförbundet Skåne, Porfyrvägen 8, Lund kl Stefan Lundgren (m), ordförande Thomas Håkansson (m) Tomas Avenborg (m) Liss Böcker (c) Maria Winberg Nordström (fp) Kjell-Åke Persson (c) Per Einarsson (kd) Anders Tell (s) Kerstin Fredriksson (s) Kent Andersson (s) Margareta Dovsjö (s) Tommy Johansson (s) Torbjörn Lövendahl (s) Ulrika Thulin (s) Övriga deltagare Stig Ålund, sekreterare Marianne Ivarsson Henk te Kiefte, 306 Bo Nilsson, 308 Utses att justera Thomas Håkansson Underskrifter: Sekreterare... Paragrafer: Stig Ålund Ordförande... Stefan Lundgren Justerande... Thomas Håkansson

2 Styrelsen (Dnr ) 283 Arbetsutskottet Årsredovisning Förbundskansliet överlämnar förslag till årsredovisning att överlämna årsredovisning 2010 till förbundets revisorer, samt att föreslå förbundsmötet att godkänna årsredovisning Bilaga 283. Styrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

3 Styrelsen (Dnr ) 284 Arbetsutskottet Revisionsreglemente Kommunförbundet Skånes verksamhet har förändrats under de senaste åren. Såväl förbundets verksamhet som lagändring medför numera krav på kvalificerad revisor. Kommunförbundet Skånes revisorer har tagit fram ett förslag till reglemente för förbundets revisorer. att föreslå förbundsmötet att godkänna revisionsreglementet. Bilaga 284. Styrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

4 Styrelsen (Dnr ) 285 Arbetsutskottet Avgiftsram för medlemsavgifter Enligt stadgar för Kommunförbundet Skåne skall förbundsmötet fastställa ram för medlemsavgiften. Förbundsmötet beslutade att avgiftsramen för Kommunförbundet Skånes verksamhet skall utgöra 0,5 promille av respektive kommuns sammanlagda inkomster i form av skatter och bidrag. Styrelsen äger rätt att inom denna ram fastställa kommande års avgift. För 2011 är avgiften fastställd till 0,38 promille av kommunernas sammanlagda inkomster. att avgiftsramen skall utgöra 0,50 promille av respektive kommuns sammanlagda inkomster i form av skatter och bidrag, samt att föreslå förbundsmötet att godkänna förslaget. Styrelsen beslutar att föreslå förbundsmötet att avgiftsramen skall utgöra 0,50 promille av respektive kommuns sammanlagda inkomster i form av skatter och bidrag.

5 Styrelsen (Dnr ) 287 Arbetsutskottet Styrgrupp för samverkansorganisationen för hjälpmedel. Samverkansorganisationen styrs av en styrgrupp som utses av Kommunförbundet Skånes styrelse och som representerar kommunerna i strategiska hjälpmedelsfrågor. Styrgruppens sammansättning utformas så att deltagarna representerar respektive hjälpmedelsorganisations medlemmar (d.v.s 11-gruppen i sydvästra och mellersta Skåne, Malmö kommun, kommunalförbundet Medelpunkten i nordvästra Skåne samt hjälpmedelscentrum östra Skåne), samt några verksamhetsrepresentanter från kommunerna. Totalt bör styrgruppen inte överstiga 12 personer. Nuvarande styrgrupp: Anette Fäldt, Kävlinge Ann Letorp, Malmö Gunilla Marcusson, Vellinge Kjell-Åke Nilsson, Sjöbo Mette Davidsson, Kristianstad Patrik Vilhelmsson, Klippan Seth Pettersson, Lund Ulrika Hjort, Landskrona att omvälja nuvarande styrgrupp. Styrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

6 Styrelsen (Dnr ) 288 Arbetsutskottet Ledamöter i styrelserna för Business Region Skåne AB och Tourism in Skåne AB. Nuvarande ledamöter i Business Region Skåne AB; Stefan Lundgren (m), Sjöbo och Cecilia Lind (s), Eslöv. Nuvarande ersättare i Business Region Skåne AB; Maria Winberg Nordström (fp), Helsingborg och Tommy Johansson (s), Östra Göinge. Nuvarande ledamöter i Tourism in Skåne AB; Lars Carmén, Malmö, Staffan Tellman, Simrishamn, Charlotte Fogde- Andréasson, Hässleholm och Emma Håkansson, Helsingborg. att hänskjuta till den styrelse som väljs av förbundsmötet att välja ledamöter och ersättare i Business Region Skåne AB, samt att till ledamöter i Tourism in Skåne AB utse Lars Carmen, Malmö (2 år), Roger Larsson, Sjöbo (1 år), Charlotte Fogde-Andréasson, Hässleholm (2 år), och Emma Håkansson, Helsingborg (1 år). Styrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

7 Styrelsen (Dnr ) 289 Arbetsutskottet Återsökning av flyktingmedel. Utifrån särskilt upparbetade kostnader inom ramen för Etableringsreformen kan kommunerna återsöka medel. Återsökningsmöjligheterna kan beröra olika förvaltningar i kommunerna. Redan under tiden med kommunalt introduktionsansvar, vilket parallellt kommer att gälla ca 3 år från att Etableringsreformen trädde i kraft , har kommunerna i Skåne med vissa undantag, generellt varit mindre noggranna med att återsöka flyktingmedel. Vid tjänstemannakontakter i kommunerna har en efterfrågan på ett samordnat kunskapsstöd kring återsökningsproblematiken tagits upp. En möjlighet är att kommungemensamt gå igenom befintliga och nya rutiner för återsökningar, bilda ett nätverk med återsökningsansvariga och bjuda in berörda tjänstemän till en utbildningsinsats. Beredningen för arbetsmarknads- och näringslivsfrågor har diskuterat frågan och föreslår styrelsen besluta att undersöka behov och intresse i kommunerna för ett gemensamt arbete kring återsökningsfrågan. att undersöka behov och intresse i kommunerna för ett gemensamt arbete kring återsökningsfrågan. Styrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

8 Styrelsen (Dnr ) 290 Arbetsutskottet Lägesrapport om gymnasiesamverkan. Arbetsutskottet beslutar att på styrelsens sammanträde lämna en lägesrapport om gymnasiesamverkan. Henk te Kiefte, systemansvarig för gymnasiesamverkan i Skåne, lämnar en lägesrapport om gymnasiesamverkan i Skåne. Styrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

9 Styrelsen (Dnr ) Revidering av kollektivtrafikavtalet. Riksdagen beslutade att införa en ny lag om kollektivtrafik (SFS 2010:1065) som träder i kraft Lagen innebär bland annat att en regional kollektivtrafikmyndighet skall inrättas i Skåne samt att ett regionalt trafikförsörjningsprogram skall tas fram och fastställas av myndigheten. Den nya lagen öppnar även upp kollektivtrafikmarknaden för konkurrens och för privata aktörer att själva bedriva regional kollektivtrafik. Mellan de skånska kommunerna och Region Skåne finns ett kollektivtrafikavtal tecknat Avtalet ger Region Skåne ansvaret för kollektivtrafiken i Skåne enligt lagen om ansvar för viss kollektiv persontrafik (SFS 1997:734). Under förra mandatperioden gjordes en utvärdering av avtalet. Denna visade att avtalet varit en stor framgång och inga ändringar gjordes i det sätt som ansvaret för kollektivtrafiken organiserats på i Skåne. Däremot gjordes vissa uppdateringar och förtydliganden gällande ansvar för kollektivtrafikens infrastruktur. Det uppdaterade avtalet godkändes därefter av Region Skåne och samtliga Skånes kommuner. Eftersom ny lag införs vid årsskiftet måste ett nytt avtal tecknas mellan samtliga 33 kommuner och Region Skåne. Ett förslag om en anpassning av nuvarande kollektivtrafikavtal till den nya lagstiftningen har utarbetats. Det innebärande enbart en förändring i paragraferna 2 och 3. I övriga delar lämnas nuvarande avtal oförändrat. De föreslagna justeringarna medför att Region Skåne även i fortsättningen skall vara ensam ansvarig för regional kollektivtrafik, d v s regional kollektivtrafikmyndighet. Styrelsen beslutar att ställa sig bakom förslaget till ändringar i kollektivtrafikavtalet, bilaga 307, samt att rekommendera kommunerna att godkänna förslaget.

10 Styrelsen (Dnr ) Yttrande över betänkande från e-legitimationsnämnden om svensk e-legitimation, SOU 2010:104. Regeringen beslutade att tillkalla en särskild utredare för att förbereda och genomföra bildandet av en myndighet för samordning av statens och kommunernas hantering av metoder och tjänster för elektronisk identifiering och signering (e-legitimationer). Betänkandet (SOU 2010:104) har sänts på remiss. Kommunförbundet Skåne är ej remissinstans men har möjlighet att yttra sig. Flera kommuner har underhand framfört önskemål om att förbundet avger yttrande. Remisstiden löper ut Förbundskansliet har utarbetat ett förslag till remissyttrande, bilaga 308. Styrelsen beslutar att anta förslag till yttrande, samt att översända yttrandet till näringsdepartementet.

11 Styrelsen (Dnr ) 291 Arbetsutskottet Rekrytering av förbundsdirektör. Styrelsen uppdrog åt presidiet att utgöra beredningsgrupp för rekrytering av ny förbundsdirektör. Styrelsen fick en lägesrapport i frågan Stefan Lundgren informerar om processen och föreslår på presidiets vägnar att Göran Persson, Glimåkra, anställs som förbundsdirektör med tillträde enligt överenskommelse. Arbetsutskottet beslutar enhälligt föreslå styrelsen besluta att anställa Göran Persson, Glimåkra, som förbundsdirektör för Kommunförbundet Skåne, med tillträde enligt överenskommelse, samt att uppdra åt ordförande att efter slutlig förhandling med Göran Persson fastställa anställningsvillkoren. Styrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

12 Styrelsen (Dnr ) Yttrande över EU-förslag om ramprogram för forskning. Med anledning av EU-kommissionens s.k. grönbok om ramprogrammet för forskning under nästa programperiod. Från utmaningar till möjligheter, mot ett gemensamt strategiskt ramverk för finansiering av forskning och innovation, har Region Skåne utarbetat underlag för vidare diskussion med forskningsaktörer i Skåne. Syftet är att utforma en samsyn kring några för Skåne viktiga forskningsprioriteringar under programperioden och att om möjligt formulera gemensamma svar på frågeställningar i EU-kommissionens (förslag till yttrande ska avges senast 20 maj 2011). Styrelsen beslutar att delegera till ordföranden att avge förbundets synpunkter i frågan.

13 Styrelsen Anmälningar a) Regional transportinfrastrukturplan , Regionala tillväxtnämnden. b) Trygghetens Hus, Sjöbo kommun. c) Minnesanteckningar beredningen för kommunalekonomiska frågor d) Svar från Myndigheten för säkerhet och beredskap, MSB beträffande brev om Radiokommunikationssystemet Rakel. e) Tack för uppvaktning, Thomas Håkansson. att lägga anmälningarna till handlingarna. Styrelsen lägger med godkännande ovanstående anmälningar samt följande tillkommande anmälningar till handlingarna. f) Minnesanteckningar beredningen för arbetsmarknads- och näringslivsfrågor g) Trygghetens Hus, Simrishamns kommun. h) Protokoll arbetsutskottet i) Minnesanteckningar beredningen för vård- och omsorgsfrågor j) Årsredovisning för räkenskapsåret 2010, Skånet AB. k) Maria Winberg Nordström informerar om ett med Region Skåne gemensamt möte med de skånska riksdagsledamöterna den 4 april 2011.