Minnesanteckningar Beredningen för kollektivtrafik- och infrastrukturfrågor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar Beredningen för kollektivtrafik- och infrastrukturfrågor"

Transkript

1 1 (5) Datum Beteckning Minnesanteckningar Beredningen för kollektivtrafik- och infrastrukturfrågor Tid 9 juni 2014 kl Plats Kommunförbundet Skåne, Porfyrvägen 8, Lund Beslutande Övriga Ej närvarande Carina Zachau (m), Örkelljunga, ordförande Christer Wallin (m), Lund Lars-Göran Wiberg (c), Hässleholm Anna-Lena Hogerud (s), Lund Bo Persson, Kommunförbundet Skåne Tina Järvenpää (fp), Trelleborg Karl-Erik Kruse (s), Svalöv Catherine Persson (s), Trelleborg Punkt 1. Bredbandsstrategier och fibernät i Skåne (Dnr ) Lars Winther-Hansen, vd i SkåNet AB, är inbjuden till sammanträdet för att diskutera bredbandsfrågor. Inledningsvis informerades om SkåNet och bolagets uppgifter som primärt är att förverkliga bredband till alla i Skåne (BAS), ett öppet konkurrensneutralt fibernät med tillträde för alla aktörer och med många kunder. Bolaget, som ägs till 91% av Region Skåne och till 9% av Kommunförbundet Skåne, har till uppgift att samordna och hålla samman information samt att främja samarbetet mellan det offentliga Skåne och privata aktörer såväl som stadsnät. Det finns ett ortssammanbindande nät till 360 platser i Skåne. Målet i Sverige år 2020 är att 90% och i Skåne minst 95% av alla hushåll och arbetsplatser ska tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. Det understryks att trådlöst bredband inte är något alternativ till fiberutbyggnad mer än för att tillgodose behovet av mobil tillgänglighet. För närvarande är täckningsgraden ca 45% men fiberutbyggnaden är inom stora delar av landsbygden betydligt lägre. Visserligen satsas medel på fiberutbyggnad, och bl a beredningen har pekat på behovet av sådana satsningar i det nya landsbygdsprogrammet, men behovet är stort. För att nå målet bedöms behovet vara 7 miljarder kr. Enligt SkåNet finns pengar, men den stora utmaningen är att skapa efterfrågan på utbyggnad av fibernät. Detta gäller såväl på ren landsbygd som exempelvis i tätorternas villaområden. Ofta är efterfrågan större på landsbygden men det krävs ett stort engagemang och arbete av ideella krafter, såväl enskilda som exempelvis byalag, för att få en utbyggnad till stånd. Det är en svår process som behöver ses över för att arbetet ska underlättas. Postadress: Box 53, Lund. Besöksadress: Porfyrvägen 8, Lund. Telefon: Telefax: Plusgiro: Bankgiro: Organisationsnummer: E-post: Webb:

2 Bredbandsstrategin för Skåne och Den Digitala Agendan är verktyg för att föra utvecklingen framåt. Skånskt Bredbandsforum, där bl a Kommunförbundet Skåne ingår, är en samverkansplattform som ska bidra med kartläggning av behov och utbyggnadsläge, automatisering och statistikanalys. SkåNet har en värdefull GISdatabas som är värdefull för detta arbete. Kommunala bredbandsstrategier till grund för konkreta handlingsplaner är viktiga dokument i utbyggnadsarbetet, men det saknas fortfarande sådana i flera kommuner. SkåNet hjälper för närvarande ett tiotal kommuner med utbyggnadsplaner. Lättillgänglig och paketerad information behövs i flera kommuner. På flera platser skulle en bredbandscoach kunna göra en stor insats. Under såväl presentation och redovisning från SkåNet som diskussionen betonas från beredningen vikten av ett engagemang och hjälp till kommunerna samt att fiberutbyggnad är en oerhört viktig infrastrukturfråga. Många kommuner behöver hjälp att komma vidare för att nå uppsatta mål och för att även landsbygden, där marknadskrafterna inte är så starka, ska få del av fiberutbyggnad inom rimlig tid. Presentationsbilderna bifogas minnesanteckningarna. att uppdra åt beredningens tjänsteman, mot bakgrund av vad som framförts vid diskussionerna i frågan om bredbandsstrategier och fibernätsutbyggnad, att upprätta en skrivelse till Kommunförbundet Skånes styrelse där bl a frågan lyfts om hur förbundet kan agera för att stödja och bistå kommunerna i denna viktiga infrastrukturfråga. Punkt 2. RUS, den regionala utvecklingsstrategin Skåne 2030, yttrande till Region Skåne från Kommunförbundet Skåne (Dnr ) Kommunförbundet Skånes yttrande över remissen från Region Skåne beträffande den regionala utvecklingsstrategin Skåne 2030 redovisades och har även varit utsänt tillsammans med kallelsen. Inspel till yttrandet har kommit från förbundets olika beredningar varefter en tjänstemannaberedning av yttrandet har skett. Yttrandet har därefter förankrats i Kommunförbundet Skånes styrelse. Remissyttrande enligt bilaga. att med godkännande lägga informationen om avsänt yttrande till handlingarna, samt att framhålla att man till fullo står bakom yttrandet som enligt beredningens uppfattning är mycket välformulerat. Punkt 3. Lägesrapport betr överenskommelse mellan Region Skåne och kommunerna om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter om färdtjänst utförd av Skånetrafiken (Dnr ) Kommunförbundet Skåne har under våren för kommunernas räkning samordnat förhandlingarna med Region Skåne beträffande överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlagen. Överenskommelsen har tagits fram av Skånetrafiken i nära dialog med Kommunförbundet Skånes beredningsgrupp som har bestått av tjänstemän från fem kommuner.

3 Förslaget till överenskommelse presenterades vid ett av beredningen anordnat dialogmöte i Hässleholm den 14 april Det har därefter säkerställts och justerats i överenskommelsen att redovisning av punktlighet kan ske på kommunnivå. Likaså har tidsramen för översyn av ersättningsmodell förtydligats. Översynen ska påbörjas omgående och vara klar snarast, dock senast inom 36 månader från avtalsstart. Initiativet till översynen ska tas av kommunerna. Det är angeläget att regelbundna dialoger på såväl politiker- som tjänstemannanivå sker i respektive kommun enligt förslaget till överenskommelse. Erbjudandet till samtliga 23 kommuner med färdtjänst genom Skånetrafiken skickades ut från Region Skåne den 30 april för möjlighet till ställningstagande till den slutliga överenskommelsen. Här angavs att den kommun som önskar att Region Skånes ansvar för färdtjänsten i kommunen ska upphöra skulle lämna skriftligt besked om detta senast den 31 maj. Anledningen till detta är att såväl Region Skåne som kommunen måste ha tid för omställning till de nya förutsättningarna. Lämnas besked senare uppstår merkostnader för avvecklingen som kommer att belasta kommunen. En återgång av ansvaret kräver formella beslut i både kommunfullmäktige och regionfullmäktige. Kommun som avser att fortsätta med färdtjänst och riksfärdtjänst genom Skånetrafikens försorg ska enligt skrivelsen från Region Skåne meddela Skånetrafiken detta när beslut är fattat, dock senast innan september månads utgång, oavsett slutlig beslutsinstans inom kommunen. Därefter upprättas överenskommelser med respektive kommun. Till skrivelsen bifogades även en information från Kommunförbundet Skåne om den beredning av frågan som har skett, med ett förslag till beslutsmening i syfte att alla kommuner som önskar fortsätta med färdtjänst genom Skånetrafikens försorg enligt överenskommelsen om fortsatt finansiering, fattar likalydande beslut. Den 31 maj hade ingen kommun meddelat att de vill återta färdtjänsten. En återremiss av ärendet har dock skett i Skurup. Drygt tiotalet kommuner har redan fattat beslut att godkänna överenskommelsen eller tagit inriktningsbeslut att de inte har för avsikt att återta färdtjänsten. Den 5 juni godkände regionstyrelsen modellen för överenskommelsen. Nästa steg är att Skånetrafiken skickar ut dokument till respektive kommun för underskrift eller som underlag till deras beslut. Skånetrafiken har förhoppningen att alla överenskommelser kan vara undertecknade innan september månads slut. att med godkännande lägga informationen till handlingarna, samt att framhålla den positiva dialog med Skånetrafiken som har skett vid den gemensamma beredningen av förslaget till överenskommelse. Det är angeläget att regelbundna dialoger på såväl politiker- som tjänstemannanivå sker i respektive kommun enligt förslaget till överenskommelse. Punkt 4. Trafikförsörjningsprogrammet, lägesrapport (Dnr ) Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2015 antogs av regionfullmäktige i mars 2015 och är resultatet av den revidering som skett av det första programmet. Trafikförsörjningsprogrammet omfattar all kollektivtrafik i Skåne och kommer årligen att revideras i samband med budgetarbetet.

4 En länk till trafikförsörjningsprogrammet har varit utsänt tillsammans med kallelsen. Vid sammanträdet framfördes inga egentliga synpunkter på det presenterade dokumentet, som är ett strategiskt program för utvecklingen av en attraktiv kollektivtrafik i Skåne. Synpunkter kan framföras på förslag till förändringar och kompletteringar fram till den 30 september för möjlighet till beaktande inför nästa revideringsomgång. Även om inga större förändringar aktualiseras jämfört med det befintliga programmet kan det finnas skäl till uppdateringar, justeringar och kompletteringar inför kommande samråd och dialogmöten. Under hösten avser Region Skåne även att bjuda in till samråd/dialogmöten. att lägga informationen om Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2015 till handlingarna, men att bevaka och aktualisera eventuellt behov av förändringar eller uppdateringar, justeringar och kompletteringar inför höstens samråd och dialogmöten. Punkt 5. Avtal om den allmänna kollektivtrafiken i Skånes kommuner (Dnr ) Från nordvästra Skåne har aktualiserats en fråga om ett avtal om den allmänna kollektivtrafiken i Skånes kommuner från december 2011 mellan kommunerna i Skåne och Region Skåne. I avtalet anges att detta avtal ska följas upp och utvärderas en gång per mandatperiod. Avtalet är fortfarande gällande och är det avtal som reglerar den allmänna kollektivtrafiken i Skåne. Det skrevs om i samband med den nya kollektivtrafiklagen och då Region Skåne blev regional kollektivtrafikmyndighet. Avtalet ersätter tidigare avtal mellan parterna från september Avtalet i sin helhet enligt bilaga. att uppdra åt beredningens tjänsteman att undersöka vem ska ta initiativet till den uppföljning och utvärdering som anges i avtalet, och att i förekommande fall åter aktualisera ärendet. Punkt 6. Infrastrukturfrågor med beröring på Skåne Infrastrukturfrågor med beröring på Skåne diskuterades bl a vid ett möte med den moderata gruppen i riksdagens trafikutskott den 7 april i Lund. Såväl det sk Skånepaketet som andra infrastrukturfrågor diskuterades. Bl a lyftes fram vikten av satsningar på väg 108 i hela dess sträckning, kapacitetsproblemen på södra stambanan mellan främst Malmö/Lund och Hässleholm samt på Europaväg 6 mellan Malmö och Helsingborg. Även hamnproblematiken i Skåne samt konsekvenserna av en utbyggd Fehmarn Bält-förbindelse berördes. Befintliga flaskhalsar behöver byggas bort för att denna förbindelse ska få full effekt på trafiken längs stråket Skåne-Hamburg. Eventuella gemensamma överläggningar med representanter för Städteverband Schleswig-Holstein har nämnts, men sådana har inte genomförts. Region Skåne är dock engagerade i ett upprop benämnt String.

5 att lägga informationen till handlingarna, men konstaterandet att vissa av dessa infrastrukturfrågor behöver aktualiseras igen framöver. Det är mycket positivt med såväl en enad skånsk inställning i infrastrukturfrågor som sammanträffanden med nationella representanter för infrastrukturfrågor som trafikutskottet. Punkt 7. Beredningens fokusområden 2014 Listan med fokusområden våren 2014 gicks igenom och uppdaterades på några punkter. Listan över fokusområden bör revideras under hösten, varför områden som är i behov av förändring eller som saknas bör påtalas inför denna genomgång. Den uppdaterade listan över fokusområden bifogas minnesanteckningarna. Punkt 8. Övriga frågor Framhölls att beredningen behöver fokusera på Skånes hamnar under hösten och då främst godshanteringen vid hamnarna i Malmö/Köpenhamn, Helsingborg, Trelleborg och Ystad. Hamnfrågan aktualiseras vid ett kommande sammanträde under hösten. Punkt 9. Sammanträdestider andra halvåret 2014 Höstens sammanträdestider bestämdes enligt följande: tisdag den 12 augusti, kl , Kommunförbundet Skåne, Lund torsdag den 30 oktober, kl , Stadshuset, Eslöv samt preliminärt fredag den 12 december, på eftermiddagen i anslutning till kommunledningskonferensen. KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE Beredningen för kollektivtrafik- och infrastrukturfrågor Vid pennan Justeras Bo Persson Sekreterare Carina Zachau Ordförande Bilaga: Skrivelse till styrelsen betr bredbandsstrategier och fibernät i Skåne. Presentationsbilder från SkåNet. Kommunförbundet Skånes yttrande över remiss från Region Skåne betr den regionala utvecklingsstrategin Skåne Avtal om den allmänna kollektivtrafiken i Skånes kommuner. Beredningens fokusområden sommaren 2014.

Tjänsteskrivelse från ekonomichef Johan Linden daterad 2014-05-08 med tillhörande bilagor, bilaga.

Tjänsteskrivelse från ekonomichef Johan Linden daterad 2014-05-08 med tillhörande bilagor, bilaga. BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Ekonomiutskottet 2014-05-21 12 KS eu 56 dnr. KS 765/14-905 Avtal om borgensansvar för utlåningen från Helsingborgs stad till NSR Beskrivning av ärendet Delägarna

Läs mer

Bredbandsstrategi - förstudie

Bredbandsstrategi - förstudie Revisionskontoret PM NR 9/2014 Bredbandsstrategi - förstudie Fredrik Ljunggren Januari 2015 Postadress: Revisionskontoret, J A Hedlunds väg 5, 291 85 Kristianstad Besöksadress: Ambulansvägen, Hus 19, Centralsjukhuset

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2014-02-28 Dnr: 14-2093 1(14) Konsumentmarknadsavdelningen Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet för år 2013 Sammanfattning

Läs mer

Skånetrafiken 1 (8) Dnr 43/2014 1400839. Överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlag

Skånetrafiken 1 (8) Dnr 43/2014 1400839. Överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlag Skånetrafiken 1 (8) Överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlag Skånetrafiken 2 (8) Innehålisförteckning 1 Bakgrund 3 2 Definitioner 3 3 Gällande

Läs mer

Post- och telestyrelsen (PTS) har med utgångspunkt från myndighetens verksamhetsområde följande synpunkter.

Post- och telestyrelsen (PTS) har med utgångspunkt från myndighetens verksamhetsområde följande synpunkter. Datum Vår referens Sida 2014-09-23 Dnr: 14/6421 1(9) Ert datum Er referens 2014-05-27 N2014/1927/ITP GD-staben Eva Hallén 08-678 5786 eva.hallen@pts.se Remissvar avseende slutbetänkandet Bredband för Sverige

Läs mer

Slutredovisning av regeringsuppdrag att främja regionala dialoger för utbyggnaden av mobilnät,

Slutredovisning av regeringsuppdrag att främja regionala dialoger för utbyggnaden av mobilnät, Rapportnummer PTS-ER-2015:18 Datum 2015-04-27 Slutredovisning av regeringsuppdrag att främja regionala dialoger för utbyggnaden av mobilnät, N2014/1722/ITP Rapportnummer PTS-ER-2015:18 Diarienummer 14-4576

Läs mer

Bredbandsstrategi för Osby kommun 2013-2020

Bredbandsstrategi för Osby kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi för Osby kommun 2013-2020 Innehållsförteckning Inledning...3 Uppdraget...3 Varför en bredbandsstrategi?...3 Bakgrund...3 Övergripande mål och strategier Bredbandsstrategi för Sverige...3

Läs mer

2015-09-17 1 (25) Datum och tid 2015-09-29 16:30-17:30, SKB informerar 17:30-17:50, Valberedningen sammanträder 18:00, Kommunfullmäktige sammanträder

2015-09-17 1 (25) Datum och tid 2015-09-29 16:30-17:30, SKB informerar 17:30-17:50, Valberedningen sammanträder 18:00, Kommunfullmäktige sammanträder Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-09-17 1 (25) Sid KALLELSE Nämnd Kommunfullmäktige Datum och tid 2015-09-29 16:30-17:30, SKB informerar 17:30-17:50, Valberedningen sammanträder 18:00,

Läs mer

Bredbandsstrategi för Kalmar län

Bredbandsstrategi för Kalmar län 2012-02-01 1(10) Antagen av Regionförbundet i Kalmar län 2012-02-01 Frågor kring strategin besvaras av Helena Ervenius, 070 640 62 41, helena.ervenius@rfkl.se Bengt Falke, 070 846 22 99, bengt.falke@rfkl.se

Läs mer

Uppföljning av Linköpings kommuns it-infrastrukturprogram 2010-2014

Uppföljning av Linköpings kommuns it-infrastrukturprogram 2010-2014 Rapport 1 (18) 2015-06-03 Kommunledningskontoret Fredrik Eriksson, it-strateg Uppföljning av Linköpings kommuns it-infrastrukturprogram 2010-2014 Inledning Den 13 april 2010 fastställdes Linköpings kommuns

Läs mer

Arbetsutskottet 2008-11-14 1 (19) Kommunförbundet Skåne, Baravägen 1, Lund kl. 09.00-12.10

Arbetsutskottet 2008-11-14 1 (19) Kommunförbundet Skåne, Baravägen 1, Lund kl. 09.00-12.10 Arbetsutskottet 2008-11-14 1 (19) Plats och tid Närvarande Ledamöter Kommunförbundet Skåne, Baravägen 1, Lund kl. 09.00-12.10 Stefan Lundgren (m), ordförande Maria Winberg Nordström (fp) Kjell-Åke Persson

Läs mer

Förslag remissyttrande; Regional Digital Agenda för Värmland

Förslag remissyttrande; Regional Digital Agenda för Värmland TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Björn Kjerrulf, 0550-880 36 bjorn.kjerrulf@kristinehamn.se Datum 2014-05-02 Förslag remissyttrande; Regional Digital Agenda för Värmland Sammanfattning

Läs mer

2015:4. Samverkan för bredband i hela landet

2015:4. Samverkan för bredband i hela landet 2015:4 Samverkan för bredband i hela landet MISSIV DATUM DIARIENR 2015-03-26 2014/178-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-11-06 N2014/4522/ITP Regeringen Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Uppdrag att utvärdera

Läs mer

Uppföljningen av regeringens bredbandsstrategi

Uppföljningen av regeringens bredbandsstrategi Rapportnummer PTS-ER-2015:16 Datum 2015-04-30 Uppföljningen av regeringens bredbandsstrategi 2015 2015 Rapportnummer PTS-ER-2015:16 Diarienummer 15-1120 ISSN 1650-9862 Författare Bianca Gustafsson Kojo,

Läs mer

Bredband till villa Bredbandsforums Villagrupp Maj 2015

Bredband till villa Bredbandsforums Villagrupp Maj 2015 Bredband till villa Bredbandsforums Villagrupp Maj 2015 Bredband till villa Slutrapport i Bredbandsforums Villagrupp Diarienummer 14-10297 Villagruppen Mattias Grafström (ordförande) Björn Bodin Camilla

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för En skola på vetenskaplig grund den 27 april 2012

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för En skola på vetenskaplig grund den 27 april 2012 Datum Beteckning 2012-06-03 Birgitta Henecke 0709 71 99 29 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för En skola på vetenskaplig grund den 27 april 2012 Närvarande: Tomas Johansson, Åsa Melkersson, Siv Wilborgsson

Läs mer

Remiss av SOU 2014:21 Slutbetänkande av Utredningen om utvärdering av bredbandsstrategin, Bredband för Sverige in i framtiden

Remiss av SOU 2014:21 Slutbetänkande av Utredningen om utvärdering av bredbandsstrategin, Bredband för Sverige in i framtiden Ärende 25 01054 1(3) Datum 2014-10-15 Diarienummer RS 140270 n.registrator@regeringskansliet.se maria.solberg@regeringskansliet.se Remiss av SOU 2014:21 Slutbetänkande av Utredningen om utvärdering av

Läs mer

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus Styrelsen för Angereds Närsjukhus Datum 2014-05-14 Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus PLATS Konferensrum sjukhuskansli, Angereds Närsjukhus, Angereds Torg 9 DATUM OCH TID Onsdag 14 maj

Läs mer

- Kaffe och frukt kommer att finnas under sammanträdet. 1 Val av justerare samt kungörande av tid för protokollets justering

- Kaffe och frukt kommer att finnas under sammanträdet. 1 Val av justerare samt kungörande av tid för protokollets justering BORLÄNGE KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Plats: Stadshuset, Sessionssalen, Borlänge Tid: Tisdagen den 3 mars klockan 13.30 Arbetsordning - Kaffe och frukt kommer att finnas under sammanträdet

Läs mer

Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2015

Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2015 Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2015 skane2030.se 1 Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2015 Projektansvarig: Mikael Stamming, Region Skåne. Projektledare: Bengt Nilsson, Region Skåne. Projektgrupp:

Läs mer

Koncernkontoret Koncernstab kansli

Koncernkontoret Koncernstab kansli Koncernkontoret Koncernstab kansli Bahrtine Annika Integrationshandläggare +46 40 675 3 45 Mobil 0768-87 04 9 annika.bahrtine@skane.se Rapport Datum 04-08-30 Version 04-08-4 (5) Rapport gällande genomförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-10-31 30 Sida Ks Dnr 266/2011 170 Remiss Länsstyrelsens plan för övertagande av kommunal räddningstjänst Arbetsutskottets beslut Förslag till

Läs mer

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Innehåll 1. Förord... 3 2. Bakgrund... 3 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5. Strategi... 5 6. Finansiering... 6 7. Analys och överväganden... 6 8. Förslag till principer

Läs mer

IT-infrastrukturprogram. för Norrtälje kommuns landsbygd och skärgård

IT-infrastrukturprogram. för Norrtälje kommuns landsbygd och skärgård 2012-09-24 IT-infrastrukturprogram för Norrtälje kommuns landsbygd och skärgård 2012-2020 Godkänt av kommunfullmäktige 2012-12-17 POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E - POST P LUSGIRO Box 800, 761 28 Norrtälje

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-11-12 Blad 21 Ks 142 Dnr 122/2011-106 Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö Från

Läs mer

Svar på återremiss Medborgarförslag, förslagslåda och e-förslag

Svar på återremiss Medborgarförslag, förslagslåda och e-förslag Kommunledningsförvaltningen Anneli Wiker,0550-85899 anneli.wiker@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-06-04 Ks/2015:30 000 Organisation Sida 1(3) Svar på återremiss Medborgarförslag, förslagslåda

Läs mer

remissversion Bredbandsstrategi för Skåne

remissversion Bredbandsstrategi för Skåne remissversion Bredbandsstrategi för Skåne REMISSVERSION Bredbandsstrategi för Skåne Grafisk formgivning: Annelie Christensen, Kommunikationsavdelningen, Region Skåne Omslagsfoto: Fredrik Nyman och Susanne

Läs mer

Bredbandstrategi 2.0 Västra Götalands län. Bredband där du bor, verkar och vistas

Bredbandstrategi 2.0 Västra Götalands län. Bredband där du bor, verkar och vistas Bredbandsstrategi 2.0 Västra Götalands län, rev 2015-03-12 1 (27) Bredbandstrategi 2.0 Västra Götalands län Bredband där du bor, verkar och vistas Bredbandssamordning i Västra Götaland Hur vi når bredbandsmålen

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 26 januari 2011, 4. Dnr: 1199/10-948 BREDBANDSSTRATEGI FÖR BÅSTADS KOMMUN

Antagen av kommunfullmäktige den 26 januari 2011, 4. Dnr: 1199/10-948 BREDBANDSSTRATEGI FÖR BÅSTADS KOMMUN 1 Antagen av kommunfullmäktige den 26 januari 2011, 4. Dnr: 1199/10-948 BREDBANDSSTRATEGI FÖR BÅSTADS KOMMUN 2 Innehållsförteckning 1. FÖRORD...3 2. ÖVERGRIPANDE BAKGRUND...4 3. SYFTE...5 4. VISION...6

Läs mer