Ordförandens förslag Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige följande 1. Regionfullmäktige lägger redovisningen till handlingarna.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ordförandens förslag Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige följande 1. Regionfullmäktige lägger redovisningen till handlingarna."

Transkript

1 DAGORDNING Datum (14) Sammanträde i regionstyrelsen Ledamöter och ersättare i regionstyrelsen kallas till sammanträde. Tid: kl Plats: Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad Information Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2016 Bengt Nilsson (jmf ärende 5) Regional kulturplan för Skåne Mats Hallberg (jmf ärende 9) 1. Val av justeringsperson 2. Anmälan av delegationsbeslut Diarienummer lägger rapporten till handlingarna. 1. Rapport Anmälan av informationshandlingar Diarienummer lägger sammanställningen till handlingarna. 1. Sammanställning Postadress: Kristianstad Organisationsnummer: Besöksadress: Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12 Telefon (växel): Fax: Internet:

2 Datum (14) 4. Redovisning av ej avgjorda motioner Diarienummer föreslår regionfullmäktige följande 1. Regionfullmäktige lägger redovisningen till handlingarna. Redovisning föreligger från Koncernstab kansli avseende ej avgjorda motioner i enlighet med 27 i arbetsordningen för regionfullmäktige. 1. Redovisning Ärenden från nämnder 5. Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2016 Diarienummer föreslår regionfullmäktige följande 1. Regionfullmäktige fastställer Trafikförsörjningsprogram för Skåne ska som regional kollektivtrafikmyndighet regelbundet fastställa mål för den regionala kollektivtrafiken i ett trafikförsörjningsprogram. Enligt beslut i regionfullmäktige ska programmet revideras årligen. Regionfullmäktige uppdrog åt regionala utvecklingsnämnden att återkomma till fullmäktige med ett förslag till program som utgår från givna ekonomiska ramar 2016 med plan för 2017 och Regionala utvecklingsnämndens förslag (behandlas av nämnden ) 2. Trafikförsörjningsprogram för Skåne Kollektivtrafiknämndens yttrande (behandlas av nämnden )

3 Datum (14) 6. Ägardirektiv ALMI Företagspartner AB Diarienummer godkänner föreliggande förslag till ägardirektiv för Almi Företagspartner Skåne AB. Almi Företagspartner Skåne AB ägs av Almi Företagspartner AB (51 %) och (49 %). Ägarna, Almi Företagspartner AB och Region Skåne, har gemensamt tagit fram förslag till ägaranvisningar för styrelsen i Almi Företagspartner Skåne AB för Regionala utvecklingsnämndens förslag (behandlas av nämnden ) 2. Ägardirektiv Almi Företagspartner Skåne AB inkl. bilaga 7. Motion. Utredning om Ventrafiken kan ingå i Skånetrafiken Diarienummer föreslår regionfullmäktige följande 1. Regionfullmäktige bifaller motionen. Lennart Pettersson (C) och Patrik Holmberg (C) föreslår i motion att en utredning genomförs där konsekvenserna av att överföra färjetrafiken Ven- Landskrona till Skånetrafiken belyses. 1. Kollektivtrafiknämndens beslut , 61 med förslag till yttrande 2. Motion från Lennart Pettersson (C) och Patrik Holmberg (C) 8. Taxeförändringar i kollektivtrafiken Diarienummer föreslår regionfullmäktige följande 1.

4 Datum (14) Regionfullmäktige uppdrog åt kollektivtrafiknämnden att till fullmäktiges möte återkomma med förslag till taxeförändringar som ökar Skånetrafikens självfinansiering, för att därmed nå givna ramar i budget Kollektivtrafiknämndens förslag (utdelas senare) 9. Regional kulturplan för Skåne Diarienummer föreslår regionfullmäktige följande 1. Regionfullmäktige fastställer föreliggande förslag till Regional kulturplan för Skåne Nuvarande regionala kulturplan för Skåne gäller perioden Regionfullmäktige måste därför ta beslut om en ny kulturplan senast i december Detta ärende innehåller kulturnämndens förslag till regional kulturplan för Skåne Kulturplanen är framtagen i samverkan med Skånes kommuner och i samråd med det skånska kulturlivets aktörer och har varit utsänt på remiss 21 maj - 4 september Kulturnämndens beslut , Regional kulturplan för Skåne Försäljning Orups sjukhusområde Diarienummer föreslår regionfullmäktige följande 1. Regionfullmäktige godkänner försäljning, i överensstämmelse med upprättat köpeavtal, för fastigheten Bosjökloster 1:24 och 1:86 i föreliggande köpeavtal för en köpeskilling om kr. Servicenämnden har på uppdrag av regionfullmäktige berett ärendet försäljning av Orups sjukhusområde. Föreliggande beslutsförslag innebär att Orups sjukhusområde säljs till Bera Holding i Lund AB med en köpeskilling om kr. kommer under minst sju år att hyra in sig i fastigheten i motsvarande omfattning som idag och SUS kommer fortsätta

5 Datum (14) bedriva verksamhet i lokalerna. Hyresavtalet mellan köparen och Region Skåne uppgår till drygt 7,7 miljoner kronor per år. 1. Servicenämndens beslut , Förslag till köpekontrakt Försäljning av Orups sjukhusområde Ärenden från regionstyrelsens beredningar och utskott 11. Förenklingskommissionen - delrapport och fortsatt uppdrag Diarienummer lägger delrapport 2 från förenklingskommission till handlingarna. 2. fastställer förenklingskommissionens uppdrag för år 2016 enligt föreliggande förslag. beslutade , 109, att förlänga kommissionens uppdrag t o m och uppdrog åt kommissionen att överlämna rapport över sitt arbete hittills. Vidare beslöt styrelsen att vid sitt sammanträde i november fastställa kommissionens uppdrag för Förenklingskommissionens förslag , 30 inkl. delrapport 2 2. Förenklingskommissionens förslag , 31 inkl. förslag till fortsatt uppdrag 12. Krishanteringsplan för Diarienummer föreslår regionfullmäktige följande 1. Regionfullmäktige fastställer föreliggande förslag till Krishanteringsplan för med bilagor att gälla fr.o.m för all verksamhet inom samt verksamhet som helt eller delvis finansieras av regionen. s beslut 1. uppdrar åt regiondirektören att implementera Krishanteringsplan för med bilagor i all

6 Datum (14) verksamhet, genomföra de åtgärder som framgår av planen, följa upp förvaltningarnas arbete årligen samt redovisa uppföljningen i Region Skånes årsredovisning. ansvarar för viktiga samhällsfunktioner som måste fungera under alla omständigheter och oavsett vilka extraordinära händelser som kan inträffa i samhället. För att kunna upprätthålla sin funktionalitet måste regionen därför ha en väl utvecklad krisberedskapsförmåga. Enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, 2 kap. 1, ska kommuner och landsting för varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur de skall hantera extraordinära händelser. 1. Beslutsförslag Krishanteringsplan för inkl. bilagor; Bil 1 Definitioner och referenser, Bil 2 Kriskommunikationsplan för, Bil 3 s krishanteringsorganisation, Bil 4 Reglemente krisledningsnämnd 13. Regionsamverkan Sydsverige Diarienummer föreslår regionfullmäktige följande 1. Regionfullmäktige godkänner förslag till stadgar och överenskommelse för Regionsamverkan Sydsverige. 2. Regionfullmäktige godkänner förslag till budget och medlemsavgifter. Finansiering sker ur regionstyrelsens budget. 3. Regionfullmäktige väljer 28 ledamöter till representantskapet. 4. Regionfullmäktige begär utträde ur SydSam och att samarbetet i Sydsverige framöver sker inom ramen för föreningen Regionsamverkan Sydsverige. s beslut 1. utser, under förutsättning av regionfullmäktiges beslut ovan, regionstyrelsens ordförande till ledamot i styrelsen och.som ersättare (väljs ur regionstyrelsens arbetsutskott).

7 Datum (14) Vid möte den 21 augusti 2015 med ledande politiker från Region Kronoberg, Landstinget Blekinge, Region Blekinge, Landstinget i Kalmar län, Regionförbundet i Kalmar län, Kommunförbundet Skåne, Region Skåne, Region Halland och Region Jönköpings län enades man om stadgar och överenskommelse för den ideella föreningen Regionsamverkan Sydsverige. 1. Beslutsförslag Anteckningar från styrelsemöte Sydsverige 3. Stadgar och överenskommelse för Regionsamverkan Sydsverige 4. Förslag till budget för Regionsamverkan Sydsverige 2016 och Förlängning av hälso- och sjukvårdsavtal mellan och Skånes kommuner Diarienummer föreslår regionfullmäktige 1. Regionfullmäktige förlänger nuvarande hälso- och sjukvårdsavtal mellan och Skånes kommuner till och med Överenskommelser som reglerar samverkan och ansvar inom hälso- och sjukvårdsområdet mellan och kommunerna i Skåne har funnits allt sedan det avtal som skrevs i samband med Ädelreformen Den senaste revideringen fastställdes av regionfullmäktige , 7. Avtalstiden sträckte sig till En gemensam politisk styrgrupp med representanter från och Skånes kommuner har konstaterat att det finns behov av mer genomgripande förändringsinsatser vad gäller bl.a. hemsjukvård och rehabilitering på basnivå. För att ge utrymme för nödvändiga förankrings- och utredningsinsatser beslöt regionfullmäktige , 67 på förslag av den politiska styrgruppen om en förlängning av nuvarande avtal med ett år till Förankrings- och utredningsinsatserna har av olika anledningar fördröjts och ett avtalsförslag kommer att vara färdigställt omkring årsskiftet 2015/2016. Den politiska styrgruppen har därför beslutat föreslå en ytterligare

8 Datum (14) förlängning. Ett nytt avtal kommer enligt gällande tidplan att träda i kraft Beslutsförslag Gällande överenskommelse 15. Godkännande av förvärv av aktier i Malmö Opera och Musikteater AB och Skånes Dansteater AB Diarienummer föreslår regionfullmäktige följande 1. Regionfullmäktige godkänner att Holding AB förvärvar aktier i Malmö Opera och Musikteater och Skånes Dansteater i enlighet med förslag till aktieöverlåtelseavtal samt godkänner att Holding AB tecknar avtal rörande tillägg och ändring till aktieägaravtal avseende Malmö Opera och Musikteater AB och Skånes Dansteater AB. har till Malmö Stad framfört önskemål om att genom Holding AB och Malmö kommun ska ingå avtal om ny ägarfördelning i Malmö Opera och Musikteater AB samt Skånes Dansteater AB. Detta som ett led i s koncernbildning då har en inriktning att äga mer än 90 procent av aktierna i majoritetsägda bolag som ingår i koncernen. Ärendet behandlas av regionstyrelsens arbetsutskott Beslutsförslag Aktieöverlåtelseavtal Malmö Opera och Musikteater AB 3. Aktieöverlåtelseavtal Skånes Dansteater AB 4. Avtal rörande tillägg och ändring till aktieägaravtal avseende Malmö Opera och Musikteater AB samt Skånes Dansteater AB

9 Datum (14) 16. Motion. Fördelning av s arbetsplatser över hela Skåne Diarienummer föreslår regionfullmäktige följande 1. Regionfullmäktige anser motionen besvarad genom regionstyrelsens yttrande. Lennart Pettersson (C) har i motion föreslagit att låter utreda fördelningen av sina arbetsplatser vid Region Skånes bildande och hur det ser ut idag. Om möjligt ska även uppgifter som utförs av privata aktörer beaktas, samt att om det konstateras att det har blivit en ökad obalans, ska man ta fram en strategi för en bättre fördelning över hela Skåne. 1. Förslag till yttrande 2. Motion från Lennart Pettersson (C) och Patrik Holmberg (C) 17. Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling - delårsrapport Diarienummer föreslår regionfullmäktige följande 1. Regionfullmäktige lägger redovisad delårsrapport avseende Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling till handlingarna. Redovisning av delårsrapport avseende Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling. Ärendet behandlas av regionstyrelsens arbetsutskott Skrivelse från Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

10 Datum (14) 18. Ekonomiskt läge och kostnadsreducerande åtgärder - fortsatt uppdrag Diarienummer ställer sig bakom regiondirektörens förslag till beslut om åtgärder. 2. uppdrar till regiondirektören att återkomma med en redovisning av vilka avtal/verksamheter som är möjliga att omdisponera, reducera eller avsluta för ställningstagande i samband med beslut om regionstyrelsens internbudget uppdrar till regiondirektören att genomföra en översyn av nuvarande reglemente fastställt av regionfullmäktige från 1998 angående bidragsgivning till föreningar och organisationer inom utifrån ett ändamålenlighetsperspektiv. 4. Alla nämnder och förvaltningar uppmanas att inför beslut om internbudget 2016 och därefter kontinuerligt göra en översyn av fattade beslut samt vilka avtal/verksamheter som är möjliga att omdisponera, reducera eller avsluta. 5. uppdrar till regiondirektören att närmare utreda möjligheter, fördelar och nackdelar med en övergång från att beställa verksamhet i enlighet med Lagen om Valfrihet (LOV sk vårdval) till upphandlad verksamhet. gav vid sammanträde ( 157) regiondirektören i uppdrag att återkomma med förslag till ytterligare kostnadsreducerande åtgärder till regionstyrelsens sammanträde Förslag till nya kostnadsreducerande åtgärder presenteras. Ärendet slutbereds av regionstyrelsens arbetsutskott Beslutsförslag Rapport om informationssäkerhetsarbetet i 2014 Diarienummer uppdrar åt regiondirektören att ta fram en informationssäkerhetspolicy samt göra en översyn av övriga styrande dokument i syfte att harmonisera, modernisera och om möjligt minska det totala antalet dokument.

11 Datum (14) 2. beslutar att informationsägare införs som en ny roll inom. Ansvar och befogenheter definieras närmare i informationssäkerhetspolicyn och övriga styrande dokument. 3. uppdrar åt regiondirektören att definiera processerna för riskbedömningar och informationsklassning och besluta om vilket eller vilka verktyg som ska användas inom hela för inventering, informationsklassificering, uppföljning och dokumentation av informationssystem och tillhörande skyddsåtgärder. 4. ger regiondirektören i uppdrag att ge förvaltningen Medicinsk service ett förnyat uppdrag att ge verksamhetsansvariga, som har skyldighet att genomföra kontroll av loggar i journalsystem, tillgång till ett automatiserat logganalysverktyg i enlighet med regionstyrelsens tidigare beslut. Denna rapport och medföljande förslag till beslut har som syfte att sätta fokus på brister i ledningssystemet för informationssäkerhet som Region Skåne tillämpar för att uppnå ett kontinuerligt förbättringsarbete och skapa förutsättningar för god styrning och kontroll. 1. Beslutsförslag Årlig rapport om informationssäkerhetsarbetet 20. Tillägg till arrendeavtal - Ronald McDonald barnfond Diarienummer godkänner tillägg till arrendeavtal - Ronald McDonald barnfond. Ronald McDonalds barnfond driver sedan början av 2000-talet ett barnhus där allvarligt sjuka barn ges möjlighet att bo med sin familj i så hemlika förhållanden som möjligt under behandlingsperioder. Huset finns på mark som arrenderas av. I ärendet föreslås ett tillägg till arrendeavtalet som innebär en utökning av arrendeområdet med 356 kvadratmeter för att möjliggöra en tillbyggnad av barnhuset.

12 Datum (14) 1. Beslutsförslag Skrivelse från Regionservice med förslag tilläggsavtal Bostadsarrendeavtal Remiss. Nästa fas i e-hälsoarbetet (SOU 2015:32) Diarienummer avger yttrande till Socialdepartementet enligt föreliggande förslag. har beretts möjligheter att lämna synpunkter på betänkandet Nästa fas i e-hälsoarbetet (SOU 2015:32). 1. Förslag till yttrande 2. Remiss från Socialdepartementet 22. Granskning av Hantering av konstverk i (rapport nr ) Diarienummer avger yttrande till s revisorer enligt föreliggande förslag. Revisorerna har granskat hanteringen av konstverk i Regio Skåne. Granskningens syfte har varit att ge revisorerna ett underlag för att bedöma hur arbetet med hantering av konstverk och värdefulla möbler i Region Skåne organiseras. I rapporten konstateras att arbetet med konstregistret inte fungerar på ett ändamålsenligt sätt. Av granskningen framgår också att inte har några register, inventarielistor eller andra förteckningar vad gäller värdefulla möbler. 1. Förslag till yttrande 2. Servicenämndens beslut , 47 (för kännedom)

13 Datum (14) 3. Kulturnämndens yttrande (för kännedom) 4. Skrivelse från s revisorer inkl. granskningsrapport 23. Granskning av Miljörevision - uppföljning (rapport nr ) Diarienummer avger yttrande till s revisorer enligt föreliggande förslag. Revisorerna har granskat s miljörevision. Granskningens syfte har varit att ge revisorerna ett underlag för att bedöma hur det interna miljöarbetet inom organiseras, planeras och genomförs utifrån beslut på olika nivåer. Den samlade bedömningen är att Regin Skåne har ett fungerande internt miljöarbete och att det interna miljöarbetet som sker inom förvaltningar, nämnder och styrelser på en övergripande nivå, trots identifierade förbättringsområden, är framgångsrikt och ändamålsenligt. 1. Förslag till yttrande 2. Servicenämndens beslut , 48 (för kännedom) 3. Skrivelse från s revisorer inkl. granskningsrapport 24. Granskning av Effekter av satsningar inom vissa bolag (rapport nr ) Diarienummer avger yttrande till s revisorer enligt föreliggande förslag. Revisorerna har granskat effekterna av satsningar inom vissa bolag i Region Skåne. Syftet har varit att bedöma om verksamheten i s majoritetsägda bolag drivs utifrån fattade beslut samt om detta är ändamålsenligt och effektivt på det sätt som förväntas och är önskvärt utifrån medborgares behov. Granskningen har omfattat de majoritetsägda bolag där driver verksamhet inom turism och näringslivsutveckling vilka är Business AB med de fyra dotterbolagen

14 Datum (14) Tourism in Skåne, Invest in Skåne, Event in Skåne och Film i Skåne samt Teknopol AB som numera ingår i Innovation Skåne AB. 1. Förslag till yttrande 2. Skrivelse från s revisorer inkl. granskningsrapport 25. Val som förrättas av regionstyrelsen - fyllnadsval Diarienummer utser...(sd) som ersättare i demokratiberedningen efter Anders Westergren (SD) som avsagt sig uppdraget. Henrik Fritzon Ordförande Enligt uppdrag Cecilia Eklund Sekreterare

Datum 2014-11-20. Ordförandens förslag 1. Regionstyrelsen lägger rapporten till handlingarna.

Datum 2014-11-20. Ordförandens förslag 1. Regionstyrelsen lägger rapporten till handlingarna. DAGORDNING Datum 2014-11-20 1 (11) Sammanträde i regionstyrelsen Ledamöter och ersättare i regionstyrelsen kallas till sammanträde. Tid: 2014-11-27 kl. 13.00 Plats: RS-rummet 114, Rådhus Skåne, Kristianstad

Läs mer

Datum Ordförandens förslag 1. Regionstyrelsen lägger rapporten till handlingarna.

Datum Ordförandens förslag 1. Regionstyrelsen lägger rapporten till handlingarna. DAGORDNING Datum 2014-11-06 1 (6) Sammanträde i regionstyrelsen Ledamöter och ersättare i regionstyrelsen kallas till sammanträde. Tid: 2014-11-11 kl. 13.00 Plats: Rum Öresund, Skånevåningen, Dockplatsen

Läs mer

Dagordningen på regionstyrelsens möte 18 december 2014

Dagordningen på regionstyrelsens möte 18 december 2014 Denna information redogör kortfattat för regionstyrelsens beslut i de ärenden som behandlades vid regionstyrelsens sammanträde 18 december 2014. På Region Skånes webbplats www.skane.se finns handlingarna

Läs mer

Datum 2015-10-13 Dnr 1502978. Försäljning Orups sjukhusområde

Datum 2015-10-13 Dnr 1502978. Försäljning Orups sjukhusområde Servicenämnden Linda Strömbäck Fastighetschef 040-33 14 34 Linda.Stromback@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-10-13 Dnr 1502978 1 (5) Servicenämnden Försäljning Orups sjukhusområde Ordförandens förslag

Läs mer

Datum 2015-10-15. Sammanträde i servicenämnden

Datum 2015-10-15. Sammanträde i servicenämnden DAGORDNING Datum 2015-10-15 1 (7) Sammanträde i servicenämnden Ledamöter och ersättare i servicenämnden kallas till sammanträde. Tid: 2015-10-22 kl. 09.00-16.00 Plats: Rum Aktiv, Projektkontoret NSH, Bergaliden

Läs mer

Datum 2015-11-05 Dnr 1503268. Godkännande av förvärv av aktier i Malmö Opera och. Musikteater AB och Skånes Dansteater AB.

Datum 2015-11-05 Dnr 1503268. Godkännande av förvärv av aktier i Malmö Opera och. Musikteater AB och Skånes Dansteater AB. Regionstyrelsen Marie Jacobsson Strateg 040-675 31 12 Marie.Jacobsson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-11-05 Dnr 1503268 1 (7) Regionstyrelsen Godkännande av förvärv av aktier i Malmö Opera och Musikteater

Läs mer

Datum Ronny Johannessen (M) utses att jämte ordföranden justera protokollet.

Datum Ronny Johannessen (M) utses att jämte ordföranden justera protokollet. DAGORDNING Datum 2016-01-28 1 (6) Sammanträde i kulturnämnden Ledamöter och ersättare i kulturnämnden kallas till sammanträde. Tid: 2016-02-05 kl. 09.00 Plats: Arkitektskolan, Sölvegatan 24, Lund 1. Val

Läs mer

Datum 2016-03-15 Dnr 1402868. Revidering av föreskrifter och riktlinjer för Region Skånes medelsförvaltning

Datum 2016-03-15 Dnr 1402868. Revidering av föreskrifter och riktlinjer för Region Skånes medelsförvaltning Regionstyrelsen Lennart Henricson Finanschef 040-675 36 36 lennart.henricson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-03-15 Dnr 1402868 1 (7) Regionstyrelsen Revidering av föreskrifter och riktlinjer för Region

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 48 55 Datum 2009-08-26 1 (6) Protokoll från regionstyrelsens s sammanträde Tid: 2009-08-26, kl 09.00 12.00 Plats: Sammanträdesrum 3, Skånehuset Kristianstad Beslutande Jerker Swanstein (m), ordförande

Läs mer

Vårdproduktionsutskottet/ -beredningen

Vårdproduktionsutskottet/ -beredningen Vårdproduktionsutskottet/ -beredningen DAGORDNING Datum 2014-06-17 1 (5) Sammanträde i vårdproduktionsutskottet/-beredningen Ledamöter och ersättare i vårdproduktionsutskottet/-beredningen kallas till

Läs mer

Tandvårdsnämndens begäran om klargörande ägardirektiv

Tandvårdsnämndens begäran om klargörande ägardirektiv BESLUTSUNDERLAG Landstingstyrelsen Central förvaltning Datum 2013-01-28 Sida 1 (4) Ledningsenhet Dnr LD12/01415 Uppdnr 351 2013-01-14 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2013-01-28 Landstingsstyrelsen 2013-02-18

Läs mer

Datum 2015-12-15 Dnr 1504218. Fortsatt utveckling av kliniska prövningar

Datum 2015-12-15 Dnr 1504218. Fortsatt utveckling av kliniska prövningar Regionstyrelsen Rita Jedlert Bitr medicinsk direktör 040-675 31 38 Rita.Jedlert@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-12-15 Dnr 1504218 1 (5) Regionstyrelsen Fortsatt utveckling av kliniska prövningar Ordförandens

Läs mer

KALLELSE. Datum 2015-12-14

KALLELSE. Datum 2015-12-14 KALLELSE Datum 2015-12-14 Sida 1(5) Landstingsstyrelsen Marie Nilsson Till landstingsstyrelsens ledamöter Till ersättare för kännedom Landstingsstyrelsen Datum Måndag 14 december 2015 Tid Kl 10.00 Plats

Läs mer

Regionfullmäktiges Valberedning FÖRTECKNING

Regionfullmäktiges Valberedning FÖRTECKNING Regionfullmäktiges Valberedning FÖRTECKNING Datum 2016-04-18 1 (7) Beviljande av avsägelser och val som ska förrättas av regionfullmäktige 2016-04-26 AVSÄGELSER Uppdragets art samt tid som uppdraget avser

Läs mer

Nyheter i korthet: Mer information: Presschef Lina Miller, 044-309 31 17 alt Pressjouren 044-309 39 77

Nyheter i korthet: Mer information: Presschef Lina Miller, 044-309 31 17 alt Pressjouren 044-309 39 77 Denna information redogör kortfattat för regionstyrelsens beslut i de ärenden som behandlades vid regionstyrelsens sammanträde 7 november 2013. På Region Skånes webbplats www.skane.se/ finns handlingarna

Läs mer

Beredningen för framtidens sjukvård

Beredningen för framtidens sjukvård Beredningen för framtidens sjukvård PROTOKOLL 49 54 Datum 2016-11-23 1 (4) Protokoll från beredningen för framtidens sjukvårds sammanträde Tid: Plats: 2016-11-23 kl.08.30-12.30 Sal 6, Malmö konferenscenter,

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård DAGORDNING Datum 2016-10-19 1 (7) Sammanträde i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Ledamöter och ersättare i beredningen för primärvård,

Läs mer

Presidium Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö 11-22

Presidium Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö 11-22 PROTOKOLL 1(7) Diarienummer Plats: Rune Backlunds tjänsterum, Regionens hus Närvarande: ande: Rune Backlund (C) ordf. Per Hansson (FP), Jeanette Söderström (S) Övriga: Ulrika Geeraedts, regional utvecklingsdirektör,

Läs mer

Fastighets- och servicenämnden

Fastighets- och servicenämnden Fastighets- och servicenämnden PROTOKOLL 43 58 Datum 2014-09-18 1 (9) Protokoll från fastighets- och servicenämndens sammanträde Tid: 2014-09-18 kl. 09.00-14.15 Plats: Kompassen plan 6, WTC World Trade

Läs mer

Nyheter i korthet: Mer information: Region Skånes Pressjour 044-309 39 77 al presschef Lina Miller 044-309 31 17

Nyheter i korthet: Mer information: Region Skånes Pressjour 044-309 39 77 al presschef Lina Miller 044-309 31 17 Denna information redogör kortfattat för ärenden som togs upp vid regionstyrelsens sammanträde den 19 september 2013. På Region Skånes webbplats www.skane.se finns handlingarna till ärendena på dagordningen.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Bertil Börjesson

Läs mer

Ledningskontoret, Konferensrum; Lodjuret. Tommy Berger (S) Ulf Nyrén (S) Lena Andreasson (S)

Ledningskontoret, Konferensrum; Lodjuret. Tommy Berger (S) Ulf Nyrén (S) Lena Andreasson (S) Landstingsstyrelsen Datum Tid 09.15 15.00 Plats Ledningskontoret, Konferensrum; Lodjuret Närvarande Ledamöter Ann-Margret Knapp (S) ordförande Tommy Berger (S) Ulf Nyrén (S) Lena Andreasson (S) Åke Bengtsson

Läs mer

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 8-19

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 8-19 PROTOKOLL 1(5) Diarienummer och attraktivitet 8-19 Plats: Regionens hus, sal A Närvarande: ande: Malin Wengholm (M), Torbjörn Eriksson (KD), Maria Hörnsten (S), Jonas Magnusson (S), Martina Jansson, (S),

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden DAGORDNING Datum 2015-01-26 1 (5) Sammanträde i kollektivtrafiknämnden Ledamöter och ersättare i kollektivtrafiknämnden kallas till sammanträde. Tid: 2015-01-26 kl 09.30 Plats: Skånetrafiken Hässleholm

Läs mer

Datum 2015-12-09. Protokoll från personalnämndens sammanträde. Tid: 2015-12-09 14.00 16.30 Plats: Rådhus Skåne, Kristianstad, rum 208

Datum 2015-12-09. Protokoll från personalnämndens sammanträde. Tid: 2015-12-09 14.00 16.30 Plats: Rådhus Skåne, Kristianstad, rum 208 PROTOKOLL 52 59 Datum 2015-12-09 1 (5) Protokoll från personalnämndens sammanträde Tid: 2015-12-09 14.00 16.30 Plats: Rådhus Skåne, Kristianstad, rum 208 Beslutande Märta Stenevi (MP), Ordförande Caroline

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) B. 7 REGLEMENTE FÖR KRISLEDNINGSNÄMNDEN KRISLEDNINGSNÄMNDEN OCH DESS UPPGIFTER 1 Kommunstyrelsen utgör kommunens krisledningsnämnd. Nämnden har befogenhet att, med de begränsningar

Läs mer

Nyheter i korthet: Bättre tillgänglighet till dyslexi-utredningar Framgångsrikt cancerrehabiliteringsprojekt blir permanent Region Skåne

Nyheter i korthet: Bättre tillgänglighet till dyslexi-utredningar Framgångsrikt cancerrehabiliteringsprojekt blir permanent Region Skåne Denna information redogör kortfattat för Vårdproduktionsutskottet/- beredningens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 22 maj 2014. Vårdproduktionsutskottet- /beredningen bereder och

Läs mer

Nyheter i korthet: Regional handlingsplan för läkemedel och miljö Barn- och ungdomstandvården och specialiserad tandreglering blir vårdval

Nyheter i korthet: Regional handlingsplan för läkemedel och miljö Barn- och ungdomstandvården och specialiserad tandreglering blir vårdval Denna information redogör kortfattat för hälso- och sjukvårdsnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 23 april 2012. Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag är att ansvara för bedömningen

Läs mer

Ny politisk organisation för Stockholms läns landsting

Ny politisk organisation för Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen P 12, 2014-11-04 Landstinsstyrelsen i (?) Landstingsstyrelsen Ny politisk organisation för Stockholms läns landsting Föredragande landstingsråd: Torbjörn

Läs mer

Regionfullmäktiges Valberedning FÖRTECKNING

Regionfullmäktiges Valberedning FÖRTECKNING Regionfullmäktiges Valberedning FÖRTECKNING Datum 2017-06-09 1 (8) Beviljande av avsägelser och val som ska förrättas av regionfullmäktige 2017-06-20 AVSÄGELSER Uppdragets art samt tid som uppdraget avser

Läs mer

26 Medlemskap i Regionsamverkan Sydsverige RS150336

26 Medlemskap i Regionsamverkan Sydsverige RS150336 26 Medlemskap i Regionsamverkan Sydsverige RS150336 Ärende Vid möte den 21 augusti 2015 med ledande politiker från Region Kronoberg, Landstinget Blekinge, Region Blekinge, Landstinget i Kalmar län, Regionförbundet

Läs mer

FÖRENINGSSTADGAR PO-Skåne

FÖRENINGSSTADGAR PO-Skåne FÖRENINGSSTADGAR PO-Skåne 1 Stadgarna är våra regler som vi måste följa. De talar om hur man skall göra i olika situationer. De skall vara en hjälp i arbetet för att få en bra och stark organisation. I

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård PROTOKOLL 83 93 Datum 2015-11-16 1 (7) Protokoll från beredningen för primärvård, psykiatri och tandvårds sammanträde Tid: 2015-11-16 09.30-12.00 Plats:

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Arbetsordning för kommunfullmäktige i Sollentuna Antagen av fullmäktige 1992-04-27, 38 Reviderad 1994-03-21, 28 Reviderad 2003-05-19, 65 Reviderad 2003-11-17, 142 ( 5 och 22) Reviderad 2006-02-06, 29

Läs mer

Koncernkontoret Enheten för demokratiutveckling

Koncernkontoret Enheten för demokratiutveckling Koncernkontoret Enheten för demokratiutveckling Annika Bahrtine Integrationshandläggare 040-675 31 45 annika.bahrtine@skane.se Rapport Datum 2015-10-19 Version Dnr 1500709 1 (5) UTVÄRDERING AV MALMÖFESTIVALEN

Läs mer

Regionfullmäktiges Valberedning FÖRTECKNING

Regionfullmäktiges Valberedning FÖRTECKNING Regionfullmäktiges Valberedning FÖRTECKNING Datum 2015-02-12 1 (12) Beviljande av avsägelser och val som ska förrättas av regionfullmäktige 2015-02-24 AVSÄGELSER Uppdragets art samt tid som uppdraget avser

Läs mer

Nyheter i korthet: Ungas levnadsvanor ska kartläggas

Nyheter i korthet: Ungas levnadsvanor ska kartläggas Denna information redogör kortfattat för regionstyrelsens beslut i de ärenden som behandlades vid regionstyrelsens sammanträde 17 mars 2011 På Region Skånes webbplats www.skane.se/rs110317 finns handlingarna

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden DAGORDNING Datum 2015-06-18 1 (6) Sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden Ledamöter och ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden kallas till sammanträde. Tid: 2015-06-18 11.00

Läs mer

Christina Yngvesson (s) tjänstgörande

Christina Yngvesson (s) tjänstgörande Sammanträdesprotokoll 1(16) 2009-12-16 Omsorgsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.30-11.35 ande Bo Johansson (s) Ulla Svensson (kd) Christoffer Stenström (m) Birgitta Andersson

Läs mer

Nyheter i korthet: För ytterligare information kontakta: Region Skånes presstjänst 044-309 39 77

Nyheter i korthet: För ytterligare information kontakta: Region Skånes presstjänst 044-309 39 77 Denna information redogör kortfattat för regionstyrelsens beslut i de ärenden som behandlades vid regionstyrelsens sammanträde 4 september 2014. På Region Skånes webbplats www.skane.se/rs140904 finns handlingarna

Läs mer

Nyheter i korthet: finns handlingarna till de ärenden som behandlades vid sammanträdet

Nyheter i korthet: finns handlingarna till de ärenden som behandlades vid sammanträdet Denna information redogör kortfattat för regionstyrelsens beslut i de ärenden som behandlades vid regionstyrelsens sammanträde 12 april 2012. På Region Skånes webbplats www.skane.se/rs120412 finns handlingarna

Läs mer

KALLELSE Kommunfullmäktige

KALLELSE Kommunfullmäktige KALLELSE kallas härmed till sammanträde onsdagen 2012-06-13 kl. 19.00 på Älvkullen, Älvgatan i Höör Höör 2012-06-04 Ellinor Dahlgren Ordförande /Benny Nilsson FÖREDRAGNINGSLISTA vid kommunfullmäktiges

Läs mer

Fråga om överlåtelse av aktier i Malmö Opera och Musikteater AB samt Skånes Dansteater AB till Region Skåne m.m. STK-2015-1069

Fråga om överlåtelse av aktier i Malmö Opera och Musikteater AB samt Skånes Dansteater AB till Region Skåne m.m. STK-2015-1069 SIGNERAD Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2015-10-23 Vår referens Louise Lagerlund Stadsjurist louise.lagerlund@malmo.se Tjänsteskrivelse Fråga om överlåtelse av aktier i Malmö Opera och Musikteater

Läs mer

Datum Sammanträde i regionfullmäktige

Datum Sammanträde i regionfullmäktige DAGORDNING Datum 2016-02-22 1 (8) Sammanträde i regionfullmäktige Ledamöter och ersättare i regionfullmäktige kallas till sammanträde. Tid: 2016-03-01, kl. 10.00 Plats: Sessionssalen, Rådhus Skåne, V Storgatan

Läs mer

Nyheter i korthet 2014-09-26

Nyheter i korthet 2014-09-26 Denna information redogör kortfattat för hälso- och sjukvårdsnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 26 september. Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag är att ansvara för bedömningen

Läs mer

Revisionsreglemente för Strängnäs kommun

Revisionsreglemente för Strängnäs kommun 1/6 Beslutad när: 2016-03-21 48 Beslutad av Kommunfullmäktige Diarienummer: KS/2015:674-003 Ersätter: Revisionsreglemente beslutad av kommunfullmäktige 17, 2006-11-27 (reviderad 211, 2011-09-26) Revisionen

Läs mer

Plan för krisledningsnämnden i Landstinget Blekinge 2014-2018. Antagen av landstingsfullmäktige 2015-XX-XX

Plan för krisledningsnämnden i Landstinget Blekinge 2014-2018. Antagen av landstingsfullmäktige 2015-XX-XX Plan för krisledningsnämnden i Landstinget Blekinge 2014-2018 Antagen av landstingsfullmäktige 2015-XX-XX Innehållsförteckning 1 Inledning... Fel! Bokmärket är inte definierat. 1.1 Mål... Fel! Bokmärket

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 68 75 Datum 2014-12-04 1 (5) Protokoll från regionstyrelsens arbetsutskotts sammanträde Tid: 2014-12-04 kl. 13.00 14.20 Plats: Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad

Läs mer

Driftnämnden Kultur och skola

Driftnämnden Kultur och skola Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-05-07 Driftnämnden Kultur och skola Tid: Plats: 7 maj 2015, kl 08:30 16:00 (Se bifogad agenda) Teater Halland, Varberg 1 Justering utse Sven-Anders Svensson (C)

Läs mer

18 Dnr 2013/20-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi.

18 Dnr 2013/20-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (8) 18 Dnr 2013/20-012 KS Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi. Till dagens sammanträde är presidiet i Borgholm Energi AB inbjudna för information och diskussion

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden DAGORDNING Datum 2014-03-14 1 (20) Sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden Ledamöter och ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden kallas till sammanträde. Tid: 2014-03-21 09.30-16.30

Läs mer

Yrkeshögskoleförbundet är en nationell ideell förening för anordnare av yrkeshögskoleutbildning. Förbundet ska bedriva medlemsverksamhet.

Yrkeshögskoleförbundet är en nationell ideell förening för anordnare av yrkeshögskoleutbildning. Förbundet ska bedriva medlemsverksamhet. STADGAR FÖR FÖRENING Yrkeshögskoleförbundet. 1 Föreningens firma Yrkeshögskoleförbundet i Sverige. Organisationsnr. 835600-7420 Yrkeshögskoleförbundet är en nationell ideell förening för anordnare av yrkeshögskoleutbildning.

Läs mer

Regionstyrelsen. Gemensamt ägaruppdrag för ALMI Företagspartner Skåne AB. Bildandet av Skåne- Västpommernkommittén

Regionstyrelsen. Gemensamt ägaruppdrag för ALMI Företagspartner Skåne AB. Bildandet av Skåne- Västpommernkommittén Regionstyrelsen REGION SKÅNE Kristianstad 2002-06-19 Nyhetsbrev från REGION SKÅNE Regionstyrelsen den 19 juni 2002 För mer information, kontakta Henrik Bergman, informatör, tel 044-133215, henrik.bergman@skane.se,

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 151-170

Regionstyrelsens arbetsutskott 151-170 154 /1983 Bildande av samrådsgrupp s arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att 1. Utse och Carina Ödebrink till ordinarie ledamöter i den samrådsgrupp som Sveriges Kommuner och Landsting avser

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 194-211

Regionstyrelsens arbetsutskott 194-211 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 194-211 Tid: 2015-12-07 kl. 13.00-16.40 Plats: Regionens hus, Sal A 201 RJL2015 /2516 Verksamhetsavtal avseende kommunal utveckling och samordning Beslut

Läs mer

3. Verksamhetsinformation - Regionala tillväxtnämnden 2014-10-24

3. Verksamhetsinformation - Regionala tillväxtnämnden 2014-10-24 DAGORDNING Datum 2014-10-17 1 (9) Sammanträde i regionala tillväxtnämnden Ledamöter och ersättare i regionala tillväxtnämnden kallas till sammanträde. Tid: 2014-10-24 9- Plats: Malmö, Börshuset Tema: Skåne

Läs mer

Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-09-20. Landstingshuset, Landstingets kansli, Södra vägen 9, Halmstad

Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-09-20. Landstingshuset, Landstingets kansli, Södra vägen 9, Halmstad Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-09-20 Landstingsstyrelsen Tid: Måndagen den 20 september 2004, kl 10:00 Plats: Landstingshuset, Landstingets kansli, Södra vägen 9, Halmstad 1 Justering Landstingsstyrelsen

Läs mer

Gemensam Hjälpmedelsnämnd från 2015-01-01

Gemensam Hjälpmedelsnämnd från 2015-01-01 REGLEMENTE 1 (6) 1 PARTER Landstinget Västmanland samt kommunerna Arboga, Fagersta, Hallstahammar, Kungsör, Köping, Norberg, Sala, Skinnskatteberg, Surahammar och Västerås, nedan kallat parter, har inrättat

Läs mer

Bolagsordning för AB Strömstads Badanstalt

Bolagsordning för AB Strömstads Badanstalt STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 14 (40) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 62 Ks 92 Au 101 KS/2014 0465 Bolagsordning för AB Strömstads Badanstalt Kommunstyrelsens förslag till

Läs mer

Landstingsfullmäktiges arbetsordning. Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 134

Landstingsfullmäktiges arbetsordning. Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 134 Landstingsfullmäktiges arbetsordning Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 134 2014-10-29--30 14LS2977 2(14) ARBETSORDNING FÖR LANDSTINGSFULLMÄKTIGE I LANDSTINGET VÄSTERNORRLAND Utöver

Läs mer

Vid eventuellt förhinder var god meddela er nämndsekreterare Anna Bonnevier på anna.bonnevier@burlov.se eller 040-625 61 89.

Vid eventuellt förhinder var god meddela er nämndsekreterare Anna Bonnevier på anna.bonnevier@burlov.se eller 040-625 61 89. Utbildnings- och kulturnämnden 2015-08-11 Plats: Tågarpskolan ( OBS!, samling i huvudentrén på Tågarpskolan) Tid: 2015-08-17 kl. 18:00 Kl. 17.00 Gruppmöten Vid eventuellt förhinder var god meddela er nämndsekreterare

Läs mer

Regionledningskontoret Regionsamverkan Sydsverige

Regionledningskontoret Regionsamverkan Sydsverige 2015-10-20 Regionledningskontoret Regionsamverkan Sydsverige Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde 2015-10-13 Tjänsteskrivelse 2015-10-13 Förslag till Stadgar och överenskommelse för regionsamverkan

Läs mer

Samarbetsavtal för Sydsveriges Europakontor

Samarbetsavtal för Sydsveriges Europakontor Landstingsdirektörens stab Kanslienheten TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-03-18 Landstingsstyrelsen Sida 1(1) Referens Diarienummer 150187 Samarbetsavtal för Sydsveriges Europakontor Blekinge - Småland Förslag

Läs mer

Nyheter i korthet: Akutsjukvården på Skånes universitetssjukhus avlastas. Tillgänglighet till ögonsjukvård förbättras

Nyheter i korthet: Akutsjukvården på Skånes universitetssjukhus avlastas. Tillgänglighet till ögonsjukvård förbättras Denna information redogör kortfattat för Vårdproduktionsutskottet/- beredningens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 7 oktober 2011. Vårdproduktionsutskottet-/beredningen bereder och

Läs mer

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset i Hultsfred 26 januari 2016 kl. 08.30-11.45 Beslutande Åke Nilsson, KD Gunilla Aronsson, C Åke Bergh, M Lena Hasting, S Tommy Rälg, S Övriga deltagande Lars Rönnlund,

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från ledningsgruppsmöte onsdagen den 15 januari 2014 i Växjö Närvarande: Martin Myrskog, Landstinget Kronoberg Peter Hogla, Regionförbundet Södra Småland Johan Assarsson, projektledare Peter

Läs mer

Reglemente för landstingsstyrelsen, Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden och Hälsooch sjukvårdsnämnden

Reglemente för landstingsstyrelsen, Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden och Hälsooch sjukvårdsnämnden Reglemente för landstingsstyrelsen, Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden och Hälsooch sjukvårdsnämnden Mandatperioden 2015 2018 Fastställt av landstingsfullmäktige den 25 26 februari 2015, 14

Läs mer

Regionfullmäktiges Valberedning FÖRTECKNING

Regionfullmäktiges Valberedning FÖRTECKNING Regionfullmäktiges Valberedning FÖRTECKNING Datum 2014-03-06 1 (9) Beviljande av avsägelser och val som ska förrättas av regionfullmäktige 2014-03-18 AVSÄGELSER i Regionfullmäktiges valberedning t o m

Läs mer

Beslut om att inrätta funktionen tjänsteman i beredskap samt revidering av kommunens ledningsplan för extraordinär händelse

Beslut om att inrätta funktionen tjänsteman i beredskap samt revidering av kommunens ledningsplan för extraordinär händelse KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Kylesten Anders Hagström Ingela Asp Hanna Datum 2015-04-16 Diarienummer KSN-2015-0305 Kommunstyrelsen Beslut om att inrätta funktionen tjänsteman i beredskap samt revidering

Läs mer

Nyheter i korthet: För mer information kontakta. Region Skånes pressjour, 044-309 39 77

Nyheter i korthet: För mer information kontakta. Region Skånes pressjour, 044-309 39 77 Denna information redogör kortfattat för regionfullmäktiges beslut i de ärenden som behandlades vid regionfullmäktiges sammanträde 16 juni 2015. På Region Skånes webbplats skane.se finns handlingarna till

Läs mer

Nyheter i korthet: Region Skåne

Nyheter i korthet:  Region Skåne Denna information redogör kortfattat för regionstyrelsens beslut i de ärenden som behandlades vid regionstyrelsens sammanträde 14 april 2014. På Region Skånes webbplats www.skane.se/rs140414 finns handlingarna

Läs mer

MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell

MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-11 Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman: Kommundirektör Diarienummer: 13KS231 Program

Läs mer

Reglemente för Upplands Väsby kommuns revisorer antaget av kommunfullmäktige den 23 september 2013

Reglemente för Upplands Väsby kommuns revisorer antaget av kommunfullmäktige den 23 september 2013 1 Reglemente för Upplands Väsby kommuns revisorer antaget av kommunfullmäktige den 23 september 2013 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas

Läs mer

Datum 2016-05-18 Dnr 1601956. Fortsatt utveckling av MAPCI och av mobilområdet i Skåne

Datum 2016-05-18 Dnr 1601956. Fortsatt utveckling av MAPCI och av mobilområdet i Skåne Regionstyrelsen Lennart Svensson Strateg 0768-870445 lennart.r.svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-05-18 Dnr 1601956 1 (6) Regionstyrelsen Fortsatt utveckling av MAPCI och av mobilområdet i Skåne

Läs mer

Fastighets- och servicenämnden

Fastighets- och servicenämnden Fastighets- och servicenämnden Anders Johansson Fastighetschef 040-33 77 61 anders.b.johansson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2012-09-07 Dnr 99190000-0060-2012/0211/1 1 (5) Regiongemensamma riktlinjer och

Läs mer

Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2013-04-12

Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2013-04-12 Monica Jonsson Vård- och omsorgstrateg Regionförbundet 018-182109, 0703-402109 monica.jonsson@regionuppsala.se Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2013-04-12 Närvarande:

Läs mer

Ägarpolicy. Sammanställning av principer om fördelning av ansvar och befogenheter för Linköpings kommuns ägande av företag

Ägarpolicy. Sammanställning av principer om fördelning av ansvar och befogenheter för Linköpings kommuns ägande av företag Sammanställning av principer om fördelning av ansvar och befogenheter för Linköpings kommuns ägande av företag Dokumenttyp: Policy Antaget av: Kommunfullmäktige Status: Antaget 2015-02-24, 47 Giltighetstid:

Läs mer

YTTRANDE. Datum 2016-04-07 Dnr 1600335

YTTRANDE. Datum 2016-04-07 Dnr 1600335 Regionstyrelsen YTTRANDE Datum 2016-04-07 Dnr 1600335 1 (7) Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se Remiss. Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och

Läs mer

Nyheter i korthet: Region Skåne

Nyheter i korthet: Region Skåne Denna information redogör kortfattat för regionstyrelsens beslut i de ärenden som behandlades vid regionstyrelsens sammanträde 8 september 2011 På Region Skånes webbplats www.skane.se/rs110908 finns handlingarna

Läs mer

söndag den 27 maj 2007 kl. 11.00

söndag den 27 maj 2007 kl. 11.00 Föreningen Gunnsjöbadet Kallelse till årsmöte Härmed kallas du till årsmöte I föreningen Gunnsjöbadet söndag den 27 maj 2007 kl. 11.00 i Kvarngården, Bergshamra Dagordning 1. Val av ordförande samt sekreterare

Läs mer

Nyheter från regionala tillväxtnämndens sammanträde 2014-04-25

Nyheter från regionala tillväxtnämndens sammanträde 2014-04-25 Nyheter från regionala tillväxtnämndens sammanträde 2014-04-25 Denna information redogör kortfattat för regionala tillväxtnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 25 april 2014.

Läs mer

Närsjukvårdsberedningen

Närsjukvårdsberedningen DAGORDNING Datum 2013-11-22 1 (5) Sammanträde i närsjukvårdsberedningen Ledamöter och ersättare i närsjukvårdsberedningen kallas till sammanträde. Tid: 2013-11-22 kl.10.30 (OBS, tiden!) Plats: Skånes Stadsmissionshälsa,

Läs mer

Stadgar Form: Tagg, Stockholm Tryck: modintr Storgatan 5 Box 5510 yck offset 2011-10 114 85 Stockholm telefon 08-782 08 00 www.teknikforetagen.

Stadgar Form: Tagg, Stockholm Tryck: modintr Storgatan 5 Box 5510 yck offset 2011-10 114 85 Stockholm telefon 08-782 08 00 www.teknikforetagen. Stadgar Stadgar för Föreningen Teknikföretagen i Sverige och Teknikarbetsgivarna Stadgar för Föreningen Teknikföretagen i Sverige 1 Föreningens ändamål 5 2 Föreningens säte 5 3 Föreningen och dess medlemmar

Läs mer

Revisorernas arbetsordning

Revisorernas arbetsordning 1 PM 2011-03-08 1 (9) Avdelningen för ekonomi och styrning Revisorernas arbetsordning Denna PM belyser vad revisorernas arbetsordning är och ger underlag för att arbeta fram eller revidera en sådan. Vad

Läs mer

Stadgar för Mörrumsåns Vattenråd, ideell förening 2010-05-21

Stadgar för Mörrumsåns Vattenråd, ideell förening 2010-05-21 Stadgar för Mörrumsåns Vattenråd, ideell förening 2010-05-21 1 Föreningens namn Föreningens namn är Mörrumsåns Vattenråd, ideell förening. 1 (6) 2 Ändamål Föreningen har till uppgift att verka för en uthållig

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2010-03-24 1 (23)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2010-03-24 1 (23) 2010-03-24 1 (23) Plats och tid Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Onsdag den 24 mars 2010, kl.09.00-11.45 Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Bo Frank (m), ordförande Charlotta

Läs mer

STADGAR FÖR MÄLARDALSRÅDET

STADGAR FÖR MÄLARDALSRÅDET STADGAR FÖR MÄLARDALSRÅDET Beslutade på rådsmötet den 1 juni 2012 Mälardalsrådet är en frivillig samarbetsorganisation för kommuner och landsting i form av en ideell förening för gemensamma strategiska

Läs mer

Stadgar för Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen, ASVH

Stadgar för Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen, ASVH Stadgar för Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen, ASVH 1 Ändamål och organisation Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen (ASVH) är en riksorganisation med ändamål att främja kvalitativ

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2008-10-20

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2008-10-20 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, måndagen den 20 oktober 2008 klockan 19.00 20.25 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Anna-Karin Yngvesson (kd), Jan-Ove Fransson (m), Hans Svensson

Läs mer

Tid Onsdag 11 februari kl 08:30 torsdag 12 februari 12:00. Regionstyrelsen utser Lise-Lotte Bensköld-Olsson att jämte ordföranden justera protokollet.

Tid Onsdag 11 februari kl 08:30 torsdag 12 februari 12:00. Regionstyrelsen utser Lise-Lotte Bensköld-Olsson att jämte ordföranden justera protokollet. Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-02-11 Regionstyrelsen Tid Onsdag 11 februari kl 08:30 torsdag 12 februari 12:00 Plats Grand Hotel, Hotellgatan 1, Falkenberg 1 Justering Regionstyrelsen utser

Läs mer

Sammandrag från kommunstyrelsens sammanträde den 25 mars 2014. Ärenden som går vidare till kommunfullmäktige

Sammandrag från kommunstyrelsens sammanträde den 25 mars 2014. Ärenden som går vidare till kommunfullmäktige Sida 1 av 7 Sammandrag från kommunstyrelsens sammanträde den 25 mars 2014 Har du frågor om något ärende, kontakta kommunkansliet, tel. 0340-881 04, 881 06, 881 07 eller ks@varberg.se Fullständigt protokoll

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden PROTOKOLL 1-9 Datum 2014-02-03 1 (5) Protokoll från sammanträde Tid: 2014-02-03 kl. 09.30-12.50 Plats: Skånetrafiken, Hässleholm Beslutande Mats Persson (FP), ordf Lars Johansson (M), 1:e vice ordf, Stefan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (13)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (13) Sammanträdesdatum s. 1 (13) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 08.30-11.20 Beslutande Sofia Forsgren Böhmer (M) ordförande Barbro Söderberg (S) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Reningsborg

Stadgar för den ideella föreningen Reningsborg Stadgar för den ideella föreningen Reningsborg 1. Föreningens firma Föreningens firma är Reningsborg. 2. Föreningens ändamål och verksamhet Föreningen är en hjälporganisation på kristen grund och är organiserad

Läs mer

Ärende till kommunfullmäktige: 7. 1. Upprop och val av justerare. 2. Anmälan om delegationsbeslut. 3. Kommundirektören informerar

Ärende till kommunfullmäktige: 7. 1. Upprop och val av justerare. 2. Anmälan om delegationsbeslut. 3. Kommundirektören informerar Kommunstyrelsen 3 (14) Ärendelista 16 september 2013 Ärende till kommunfullmäktige: 7 1. Upprop och val av justerare 2. Anmälan om delegationsbeslut 3. Kommundirektören informerar 4. Program för omsorg

Läs mer

Vårdproduktionsutskottet

Vårdproduktionsutskottet Vårdproduktionsutskottet PROTOKOLL 1-3 Datum 2014-01-27 1 (3) Protokoll från vårdproduktionsutskottets sammanträde Tid: 2014-01-27 kl. 08.30-09.00 Plats: Rum Johan Sanne, Dockplatsen, Malmö Beslutande

Läs mer

Författningssamling för Gotlands kommun STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN GOTLAND INTERACTIVE PARK (GIP)

Författningssamling för Gotlands kommun STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN GOTLAND INTERACTIVE PARK (GIP) STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN GOTLAND INTERACTIVE PARK (GIP) Antagna av kommunfullmäktige 2004-06-23. Stadgar antagna vid konstituerande sammanträde den 23 juni år 2004 av Gotlands kommun, Högskolan

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden Kollektivtrafiknämnden Jan-Åke Bergmark Affärsområdeschef Buss Södra 0451-298931 Jan-Ake.Bergmark@skanetrafiken.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-03-16 Dnr 1500646 1 (3) Kollektivtrafiknämnden Bussdepåer i

Läs mer

Länspensionärsrådet (LPR) 1-12

Länspensionärsrådet (LPR) 1-12 PROTOKOLL 1(5) Diarienummer Plats: Sal B, Regionens hus Närvarande: Britt Johansson, M, t.f. ordförande för sammanträdet Mari Lindahl, FP (ers Jimmy Henriksson, FP, ordf) Lena Persson, S Elisabeth Lindberg,

Läs mer

ABCD. Ärendehantering Granskningsrapport. Säters kommun. Offentlig sektor KPMG AB 2012-11-29 Antal sidor:6 Säter är hant.docx

ABCD. Ärendehantering Granskningsrapport. Säters kommun. Offentlig sektor KPMG AB 2012-11-29 Antal sidor:6 Säter är hant.docx Säters kommun Ärendehantering Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2012-11-29 Antal sidor:6 Säter är hant.docx Innehåll 1.Sammanfattning 3 2. Syfte 3 3. Avgränsning 4 4. Metod 4 5. Genomförande

Läs mer