VÄG E18 Busshållplatser, norr om trafikplats Danderyds kyrka

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄG E18 Busshållplatser, norr om trafikplats Danderyds kyrka"

Transkript

1 PM Avvattning och övriga ledningar VÄG E18 Busshållplatser, norr om trafikplats Danderyds kyrka Danderyds Kommun, Stockholms Län UTSTÄLLELSEHANDLING Objektnummer:

2 Dokumenttitel: PM Avvattning och övriga ledningar Skapat av: Rita Mosavat, Atkins Sverige AB Dokumentdatum: Dokumenttyp: Tekniskt PM DokumentID: 1W14PM01 Ärendenummer: TRV 2011/59643 Projektnummer: Version: 1 Publiceringsdatum: Utgivare: Trafikverket Kontaktperson: Jan Erik Gunnestedt, Trafikverket Uppdragsansvarig: Jesper Skiöld, Atkins Sverige AB Tryck: Distributör: Trafikverket, Sundbyberg: (14)

3 Innehåll INLEDNING OCH FÖRUTSÄTTNINGAR AVVATTNING BEFINTLIGT FÖRHÅLLANDE FÖRUTSÄTTNINGAR FÖRESLAGEN DAGVATTENHANTERING DIMENSIONERING RENING AV DAGVATTEN KOMMUNAL SAMORDNING ÖVRIGA LEDNINGAR VA EL BELYSNING ÖVRIGA KABLAR REFERENSER BILAGOR... 13

4 Inledning och förutsättningar Parallellt med E18, planeras avfarts- och påfartsramper för nya busshållplatser. Dessutom planeras gångvägar i anslutning till busshållplatser. Detta PM omfattar i första hand avvattningssystem för de planerade ramperna och åtgärder på befintliga avvattningssystem för delar av E18. Förslag på åtgärder för befintliga ledningar som berörs av planerade anläggningar presenteras också i detta PM. 1 Avvattning 1.1 Befintliga förhållanden Inom avrinningsområdet i anslutning till södergående ramp varierar höjden från +17 i söder till +26 i norr. Markhöjder vid anslutning till norrgående ramp varierar från +24 i söder till +34 i norr. Den lokala geologin dominerar av naturliga jordlager, huvudsakligen av postglacial sand eller sandig morän samt att berget delvis ligger ytligt och går ställvis i dagen. Dagvatten från större delen av området avleds idag huvudsakligen via brunnar, ledningar, trummor och vägdiken till kommunalt dagvattensystem, redovisad på bilaga 1. Norra rampen: Inom E18:s mittremsa finns dagvattenbrunnar som är anslutna till ledningar med utlopp till diken på södra resp. norra sida av E18. E18:s vägkonstruktion i körriktning mot norr, har skevning mot söder vilket leder vatten till vägdiken på södra sida. Vägdiken på södra och norra sidan av E18 leder vatten till lågpunkter vid vardera sidan om GC-tunneln. Vid lågpunkterna samlas vatten i dagvattenbrunnar med anslutning till kommunalt dagvattensystem som finns i GC-tunneln. Den befintliga trumman under E18 på norra sida av norrgående rampen leder dagvatten från norra delar till södra. Trumman mynnar i ett dike som leds till kommunalt dagvattensystem ca. 20 meter från utloppet. Södra rampen: Avrinning från södra sidan av GC-tunneln sker mot söder till lågpunkter som ligger utanför arbetsplanområdet. Vid lågpunkter samlas vatten i dagvattenbrunnar med anslutning till kommunalt dagvattensystem. Vägdiken på södra och norra sidan av E18 fördröjer och renar dagvattnet innan anslutning till kommunalt dagvattensystem. 4 (14)

5 Figur 1. Befintligt dagvattensystem 1.2 Förutsättningar Områdets avrinning baseras på höjder från inmätningar och grundkarta. Befintliga naturliga avrinningsriktningar ska så långt som möjligt bibehållas. Vägdagvattnet ska som idag, i första hand rinna genom gräsklädda vägslänter och diken. Vägdiken längs E18/ ramper renar och fördröjer dagvattnet. Detta är helt dominerande för dagvattenhanteringen. Kommunalt dagvattensystem ansluts idag till recipient, Edsviken. Dimensionering av dagvattenledningar, trummor och anordningar för vägdagvatten utförs enligt trafikverkets rekommendationer, se referenser. 5 (14)

6 1.3 Föreslagen dagvattenhantering Nya ramper har skevning mot vägdiken intill E18. Diken leds mot dagvattenbrunnar/ ledningar med utlopp till befintliga diken söderut och österut. Intill GC-vägar anläggs dagvattenbrunnar som ansluts till befintliga kommunala dagvattenledningar, redovisad på bilaga 2. Norra rampen: Mellan E18 och norra rampen planeras ett dike med dränledningar som avvattnar vägkonstruktionen. Dränledningar norr om norra rampen leds till befintlig-/ ny ledning med utlopp till befintligt dike österut. På samma sätt leder dränledningar söder om norra rampen dagvattnet till befintligt dike norr om GC-tunneln, figur 2-1 och figur 2-2. Figur Föreslaget dagvattensystem norr om norra rampen Figur 2-2. Föreslaget dagvattensystem söder om norra rampen 6 (14)

7 Södra rampen: Enligt samma princip som norra rampen planeras dike med dränledningar som avvattnar vägkonstruktionen. Dränledningar ansluts till en ledning under södra rampen. Parallellt med vägdiket anläggs dagvattenledning med utlopp mot befintligt dike/ dagvattensystem söderut, figur 2-3. Figur 2-3. Föreslaget dagvattensystem södra rampen 1.4 Dimensionering Området betraktas som urban mark. Beräkningar för trummor och diken i urban mark dimensioneras med 10 års återkomsttid enligt kap. 2.4, Publ. VVMB 310. Dagvattenledningar dimensioneras enligt Svenskt Vatten publikation P90 för 10 års regn med 10 minuters varaktighet och Z-värde=18. Det dimensionerade flödet har utökats med 25% som säkerhet för ökade flöden p.g.a. framtida klimatförändringar. Det innebär dimensionerande nederbördsintensitet beräknas till 270 l/s ha. Flöden är beräknade enligt: Q dim = A x i x ϕ A=Avrinningsområdets area (ha) ϕ=avrinningskoefficient, Antas 0.8 för betong- och asfaltyta, 0.3 för vägslänter, 0.1 för flacka gräsytor (enligt TRV:s anvisningar) i =regnintensitet (l/s,ha) Vid rinntid på 10 minuter innebär att de täta ytor som blir dimensionerande. Avrinning från angränsande naturmark blir försumbar. Avrinningsområde är indelat i 5 områden som redovisas på figur 3, bilaga 3. Varje avrinningsområde är delat till mindre områden med anslutning till varandra. 7 (14)

8 Figur 3. Avrinningsområden och föreslagna ledningar 8 (14)

9 Trummor och ledningar I figur 4 (bilaga 4) redovisas föreslagna ledningar och delade avrinningsområden. Av underhållstekniska skäl antas minimidimensioner för trummor enligt tabell D3.2-1 i ATB väg Från arbetsteknisk synpunkt beräknas ledningar/ trummor med högst lutning upp till 20%. Tabell 1 visar resultat från flödesberäkningar. Ledningar (L), trummor (TR) och dränledning (DR): Led/ Längd Delområde Red A Dim. flöde Lutning TR m m m2 l/s % Dim DR DR L ,5 300 L ,5 300 L ,5 500 L DR L ,5 300 L ,5 500 L ,5 500 L ,5 300 L ,5 300 TR ,5 300 DR DR L ,5 300 L ,5 300 L ,5 500 L ,5 300 L ,5 300 Tabell 1. Flödesberäkning Diken Släntlutningar på vägdiken är 1:2 eller flackare. Diken har bottenbredd av 0.5 m med dränledningar i dränfyllning. Befintliga vägdiken på södra sidan av E18 och söder om södra rampen justeras så att avledning sker till befintlig trumma/ ledning intill GC-tunnel. 1.5 Rening av dagvatten Vägdagvattnet genomgår i första hand gräsklädda vägslänter och diken. Rening nås genom att huvuddelen av föroreningar fastläggs i de ytliga jordlagren och i växtligheten. Dikesslänter ska besås så fort som möjligt för att förhindra att föroreningar når grundvattnet. Uppställning av anläggningsmaskiner ska helst ske på täta ytor. Miljöklassad olja och drivmedel skall användas för maskiner. 9 (14)

10 1.6 Kommunal samordning Samråd har hållits med Danderyds kommun rörande läge för anslutningar samt placering av VA-anläggningar. 10 (14)

11 2 Övriga ledningar Inom området finns både mark- och luftledningar som redovisas på bilaga VA Danderyds kommun Va-ledningar Befintliga distributionsledningar dagvatten (D300 BTG), spill (S225 BTG), vatten (V100 gjutjärn) och tillhörande servisanslutningar under södergående ramp ska läggas om. Detaljprojektering för omläggning pågår av Atkins i samråd med Danderyds kommun. Norrvatten Befintliga vattenledningar V600 stål och V400 stål, som försörjer Täby kommun, kolliderar med norrgående ramp. Detaljprojektering för omläggning pågår av Atkins i samråd med Norrvatten. 2.2 El Vattenfall Befintliga luftkablar och tillhörande fundamenten utgår under år Arbeten utförs av Vattenfall och ingår inte i denna Arbetsplan. Befintliga markledningar (77 Kv.) som ligger söder om norrgående ramp och under planerade GC-väg ska läggas om. Detaljprojektering pågår av Vattenfall. E-on Befintlig el som kolliderar med norrgående ramp ska läggas om. Omläggnig sker samtidigt med omläggning av Norrvattens vattenledningar. 2.3 Belysning Befintlig belysning på motorväg E18 behålls. Den består av dubbelarmade stolpar i mittremsan försedda med en armatur på respektive arm. Det finns en befintlig belysningscentral på västra sidan av E18 i närheten av Gymnasievägen och denna central kommer att mata nya belysningsgrupper. Den nya belysningsanläggningen kommer att kopplas in i det befintliga elsystemet. För att komma med ny belysningskabel till den östra bussrampen måste ny kanalisation förläggas under E18. Tomrör läggs in i Gymnasievägen alternativt klamras i tak eller vägg i viadukten. Nya bussramper förses med enkelsidig belysning med 8 meters stolpar på vägens yttersidor. Stolpar skall vara eftergivliga och uppfångande med höjda krav för korrosionsskydd. Armatur Iridium eller likvärdig med planglas. Generellt används högtrycknatrium som ljuskälla. Det är viktigt att uppnå en bra ljusjämnhet på ramperna (40%) samt använda så låg effekt som möjligt. Placering av stolpar närmast busskurer planeras så att en bra ljusmiljö uppnås för såväl bussresenärer som bussförare. Ett avtal med Danderyds kommun krävs för ny kanalisation i mark under viadukten och även för den alternativa förläggningen i tak/på vägg om kommunen är väghållare för viadukten. I samband med utförande av nya bussramper skall nya anslutande gångvägar byggas. Gångvägarna byggs dock på kommunal mark och ny belysningsanläggning för dessa ingår ej i denna handling. 11 (14)

12 2.4 Övriga kablar SL Det bör förberedas för eldragning till nya väderskydd som tillkommer för planerade busshållplatser. Belysning inom GC-väg Belysning för tillkommande GC-vägar ska planeras av Danderyds kommuns belysningsenhet. 12 (14)

13 3 Referenser VVMB 310, Hydrauliskdimensionering, Publ. 2008:61. Projekteringsanvisningar Teknikområde VA och VVS. Rev: C, Vägdagvatten, Råd och rekommendationer för val av miljöåtgärder, Publ. 2011:112. ATB Väg 2004, Kapitel D Avvattning och Dränering. Vägdikens funktion och utformning, En beskrivning av multifunktionella diken, publ. 2003:103. Hållbar dag- och dränvattenhantering, råd vid planering och utförande, P105. Dimensionering av allmänna avloppsledningar, P90. 4 Bilagor Bilaga 1, Befintliga ledningar. Bilaga 2, Föreslaget dagvattensystem. Bilaga 3, Avrinningsområden och föreslagna ledningar. Bilaga 4, Övriga ledningar. 13 (14)

14 Trafikverket, Solna. Besöksadress: Sundbybergsvägen 1. Telefon: , Texttelefon: (14)

DAGVATTENUTREDNING BJUVSTORP

DAGVATTENUTREDNING BJUVSTORP RAPPORT DAGVATTENUTREDNING BJUVSTORP 2013-09-11 Uppdrag: 245191, VA utredning Bjuvstorp 9:13 Titel på rapport: Dagvattenutredning Bjuvstorp Status: Slutrapport Datum: 2013-09-11 Medverkande Beställare:

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN

DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN RAPPORT 2012-06-20 Uppdrag: 242340, Planförstudie - Bergagården, Kalmar Titel på rapport: Dagvattenutredning Bergagården Status: Rapport Datum: 2012-06-20 Medverkande Beställare:

Läs mer

AKADEMISKA HUS, HEBA FASTIGHETS AB DAGVATTENUTREDNING DEL AV HAGA 4:35, SOLNA

AKADEMISKA HUS, HEBA FASTIGHETS AB DAGVATTENUTREDNING DEL AV HAGA 4:35, SOLNA AKADEMISKA HUS, HEBA FASTIGHETS AB DAGVATTENUTREDNING DEL AV HAGA 4:35, SOLNA RAPPORT Stockholm 2013-10-28 Uppdragsansvarig: Björn Troeng HIFAB AB Sveavägen 167 104 32 Stockholm Org. Nr. 556125-7881 Beställare:

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05 Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare HÄRRYDA KOMMUN BOX 20 43521 MÖLNLYCKE Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng

Läs mer

Svarte Utredning för VA och höjdsättning

Svarte Utredning för VA och höjdsättning Malmö Uppdragsnummer: 232583 2 (9) INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Omfattning... 4 1.4 Ingående personal... 4 1.5 Följande underlag har använts i uppdraget... 4 2 UTREDNING

Läs mer

Dagvattenutredning Hammarshus Kristianstad kommun 2013-07-05. Upprättad av: Johanna Persson. Granskad av: Sven Appelgren, Robert Eriksson

Dagvattenutredning Hammarshus Kristianstad kommun 2013-07-05. Upprättad av: Johanna Persson. Granskad av: Sven Appelgren, Robert Eriksson Dagvattenutredning Hammarshus 2013-07-05 Upprättad av: Johanna Persson Granskad av: Sven Appelgren, Robert Eriksson RAPPORT Dagvattenutredning - Hammarshus Kund Kommunledningskontoret Strategi och Utveckling

Läs mer

VA-UTREDNING MÖLNDALS INNERSTAD

VA-UTREDNING MÖLNDALS INNERSTAD VA-UTREDNING MÖLNDALS INNERSTAD Handläggare Martin Lindberg Tel +46 10 505 34 88 Mobil +46 70 895 05 14 Fax +46 10 505 30 09 martin.lindberg@afconsult.com 1 (9) Datum 2013-10-02 Uppdragsnr 586140 VA-UTREDNING

Läs mer

VA- OCH DAGVATTENUTREDNING. Energi & VVS-Projekt AB Örjan Pantzar. Södra Stockevik Grönskult 1:42 m fl Skaftö, Lysekils kommun

VA- OCH DAGVATTENUTREDNING. Energi & VVS-Projekt AB Örjan Pantzar. Södra Stockevik Grönskult 1:42 m fl Skaftö, Lysekils kommun Södra Stockevik Grönskult 1:42 m fl Skaftö, Lysekils kommun Vy västerut från Stockevik VA- OCH DAGVATTENUTREDNING 2014-05-22, rev 2015-03-12 Energi & VVS-Projekt AB Örjan Pantzar Energi & VVS-Projekt AB

Läs mer

RAPPORT. Dagvattenutredning Bostäder söder om Ullas Lyckas väg, Kållered, Mölndal stad. 2012-02-10 2015-02-16 rev D

RAPPORT. Dagvattenutredning Bostäder söder om Ullas Lyckas väg, Kållered, Mölndal stad. 2012-02-10 2015-02-16 rev D RAPPORT, Kållered, Mölndal stad 2012-02-10 2015-02-16 rev D Upprättad av: Åsa Ottosson/Daniel Jacobsson Granskad av: Daniel Jacobsson RAPPORT, Kållered, Mölndal stad Kund Johan Wiik Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman UPPDRAGSNUMMER ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING ARNÖ 1:3 SÖDER FLÄTTNALEDEN BJÖRKÖ, NYKÖPING NYKÖPINGS KOMMUN NYKÖPING Handläggare: Aino Krunegård Ronie Wickman Kvalitetsgranskning: Denis van Moeffaert 1

Läs mer

Skogsallén Fastighetsprojektering AB. Kvarteret Tjädern. Dagvattenutredning till detaljplan 2014-01-13

Skogsallén Fastighetsprojektering AB. Kvarteret Tjädern. Dagvattenutredning till detaljplan 2014-01-13 Skogsallén Fastighetsprojektering AB Beställare: Skogsallén Fastighetsprojektering AB Viktor Rydbergsgatan 10 411 32 Göteborg Beställarens representant: Carl-Johan Carlsson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare:

Läs mer

Ändring av detaljplan för Danderyds sjukhus

Ändring av detaljplan för Danderyds sjukhus Dagvattenutredning White Arkitekter AB Ändring av detaljplan för Danderyds sjukhus Stockholm 2013-12-20 GRANSKNINGSHANDLING 2013-11-29 Ändring av detaljplan för Danderyds sjukhus Datum 2013-12-20 Uppdragsnummer

Läs mer

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Datum 2011-03-21 Reviderad - Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Ramböll Sverige AB Dragarbrunnsgatan 78B 753 20 Uppsala Region Mitt Uppdrag Beställare Träkvista Järntorget Bostad AB T: +46-10-615

Läs mer

Stadsdel Vega detaljplan 4

Stadsdel Vega detaljplan 4 Haninge kommun Stadsdel Vega detaljplan 4 Stockholm 2013-04-22 Vega DP 4 Datum 2013-04-22 Uppdragsnummer 61261356430000 Utgåva/Status Första version Sofia Åkerman Tom Thongying Marta Ahlqvist-Juhlén Uppdragsledare

Läs mer

PM Dagvattenutredning

PM Dagvattenutredning PM Dagvattenutredning Tvärbanans förlängning till Sickla station 2014-02-03 www.bjerking.se Sida 1 (17) PM Dagvattenutredning Tvärbanans förlängning till Sickla station Uppdragsnamn Tvärbanans förlängning

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Credentia AB Dagvattenutredning för kvarteret Haren 1, 2, 3, 7 Uppdragsnummer 1832240 Uppsala 2012-04-12 Sweco Environment AB Uppsala vatten och miljö Irina Persson, Johanna Rennerfelt, Lena Hedberg Kvalitetsgranskare

Läs mer

Dagvattenutredning Almekärr 3:48

Dagvattenutredning Almekärr 3:48 Beställare: Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: LERUMS KOMMUN Box 225 443 25 LERUM Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Edgar Villarreal Uppdragsnr: 101 15 00 Filnamn och sökväg: N:\101\15\1011500\0-Mapp\Beskrivningar\Utredningar

Läs mer

Väg 16, delen Flädie Lund.

Väg 16, delen Flädie Lund. ARBETSPLAN Väg 16, delen Flädie Lund. Ombyggnad av väg 16 till fyrfältsväg Lomma och Lunds kommun, Skåne Län Beskrivning 2010-09-01 Objekt: 8851112 Titel: Arbetsplan. Väg 16, Flädie Lund. Ombyggnad av

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för Edsås 1:18, Alingsås kommun

Dagvattenutredning till detaljplan för Edsås 1:18, Alingsås kommun Dagvattenutredning till detaljplan för Edsås 1:18, Alingsås Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare KARL-ERIK ANDERSSON c/o ADVOKATFIRMAN ÅBERG KUNGSPORTSAVENYEN 32 41136 GÖTEBORG GF Konsult AB

Läs mer

PM Teknisk försörjning VA och FV

PM Teknisk försörjning VA och FV Nybyggnation vid HSB Stockholm 2011-01-28 Rev 2011-06-13 Rev 2011-09-02 Nybyggnation vid PM Teknisk försörjning VA och FV för nybyggnation vid samt Vårdhemmet Övre Varis Datum 2011-01-28 Rev 2011-06-13

Läs mer

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 SLUTRAPPORT 2013-10-22 Uppdrag: 250188, revidering Dagvattenutredning Åkarp Titel på rapport: Revidering dagvattenutredning till dp för del av

Läs mer

Avloppssystem. Avloppsvatten. Avloppssystem består av. Avloppsvatten. Spillvatten. Avloppsvatten. vatten som leds från fastigheter, gator och vägar

Avloppssystem. Avloppsvatten. Avloppssystem består av. Avloppsvatten. Spillvatten. Avloppsvatten. vatten som leds från fastigheter, gator och vägar Avloppsvatten Avloppssystem vatten som leds från fastigheter, gator och vägar 2012-05-30 2 Avloppsvatten Avloppssystem består av vatten som leds från fastigheter, gator och vägar Avloppsnät Pumpstationer

Läs mer

365 Tappström 3:1 (Wrangels väg) Kort version

365 Tappström 3:1 (Wrangels väg) Kort version EKERÖ KOMMUN 365 Tappström 3:1 (Wrangels väg) Kort version Sundsvall 365 Tappström 3:1 (Wrangels väg). Kort version Datum 2013-02-12 Uppdragsnummer 61811355960000 Utgåva/Status Bo Granlund Magnus Sundelin

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Lovisa Bjarting UPPRÄTTAD AV. Göran Lundgren

UPPDRAGSLEDARE. Lovisa Bjarting UPPRÄTTAD AV. Göran Lundgren UPPDRAG VÄG 798 ESARP-GENARP UPPDRAGSNUMMER 2222064 UPPDRAGSLEDARE Lovisa Bjarting UPPRÄTTAD AV Göran Lundgren DATUM PM Avvattning Här nedan redovisas vad den planerade ombyggnaden och breddningen av vägen

Läs mer

Planbeskrivning. Detaljplan för del av Målilla 3:24 och 3:28, Handelsområde Målilla, Målilla, Hultsfreds kommun, Kalmar län. Granskning.

Planbeskrivning. Detaljplan för del av Målilla 3:24 och 3:28, Handelsområde Målilla, Målilla, Hultsfreds kommun, Kalmar län. Granskning. Granskning Planbeskrivning Planområde Detaljplan för del av Målilla 3:24 och 3:28, Handelsområde Målilla, Målilla, Hultsfreds kommun, Kalmar län Dnr BBM 2012-180 2 (18) PLANBESKRIVNING Handlingar Detaljplanen

Läs mer

2014-05-14. Byggnation av vattenverk vid Dösebacka(Dnr KS2014/881-1)

2014-05-14. Byggnation av vattenverk vid Dösebacka(Dnr KS2014/881-1) Tjänsteskrivelse 1(3) Handläggarens namn Anders Holm 2014-05-14 Byggnation av vattenverk vid Dösebacka(Dnr KS2014/881-1) Sammanfattning I stort sett alla framtida investeringar för VA-kollektivet är beroende

Läs mer

Dagvattenutredning för Kämperöd 1:3 mfl

Dagvattenutredning för Kämperöd 1:3 mfl UPPDRAG Kämperöd 1:2 mfl UPPDRAGSNUMMER 1351452000 UPPDRAGSLEDARE Göran Wallgren UPPRÄTTAD AV Göran Wallgren DATUM 2011-12-08 Dagvattenutredning för Kämperöd 1:3 mfl På uppdrag av Kämpersviks Hamn AB har

Läs mer

Ny spårvagnsdepå vid AGA, stadsdelen Skärsätra Lidingö Kommun

Ny spårvagnsdepå vid AGA, stadsdelen Skärsätra Lidingö Kommun , stadsdelen Skärsätra 2011-05-10 Structor Mark Stockholm AB Uppdragsnummer: 2846 Uppdragsansvarig: Tomas Holmqvist Structor Mark Stockholm AB, Industrigatan 2A, 112 46 STOCKHOLM, Org nr: 55 66 24 68 55

Läs mer

Kortversion av Förnyelsebehov VA-ledningar. Steg 1: Dagvattenavledning Steg 2: Prioriterade ledningar Steg 3: Områdesvis förnyelse 2011-11-14

Kortversion av Förnyelsebehov VA-ledningar. Steg 1: Dagvattenavledning Steg 2: Prioriterade ledningar Steg 3: Områdesvis förnyelse 2011-11-14 Kortversion av Förnyelsebehov VA-ledningar Steg 1: Dagvattenavledning Steg 2: Prioriterade ledningar Steg 3: Områdesvis förnyelse 2011-11-14 Innehållsförteckning Inledning.. 3 Steg 1.1 Huvudstråk dagvattenavledning

Läs mer

Väg E22 Malmö-Kristianstad, Motorvägshållplats Gårdstånga

Väg E22 Malmö-Kristianstad, Motorvägshållplats Gårdstånga PLANBESKRIVNING Väg E22 Malmö-Kristianstad, Motorvägshållplats Gårdstånga Eslövs kommun, Skåne län GRANSKNINGSHANDLING, 2013-03-01 Projektnummer: V8850429 Yta för bild eller mönster Titel: Planbeskrivning

Läs mer