Avloppssystem. Avloppsvatten. Avloppssystem består av. Avloppsvatten. Spillvatten. Avloppsvatten. vatten som leds från fastigheter, gator och vägar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avloppssystem. Avloppsvatten. Avloppssystem består av. Avloppsvatten. Spillvatten. Avloppsvatten. vatten som leds från fastigheter, gator och vägar"

Transkript

1 Avloppsvatten Avloppssystem vatten som leds från fastigheter, gator och vägar Avloppsvatten Avloppssystem består av vatten som leds från fastigheter, gator och vägar Avloppsnät Pumpstationer Avloppsreningsverk Avloppsledningar Avloppsvatten Spillvatten - förorenat vatten från hushåll eller industrier. Vattnet leds till avloppsverket Dagvatten - Regn- och smältvatten som rinner av från tex. hustak, gator, parker och gårdar Dränvatten - Vatten som samlas upp under markytan och leds bort, t.ex. vid dränering av husgrunder Spillvatten Att avleda spillvatten från bostäder, verksamheter och industrier är det allmänna avloppsnätets primära funktion. Spillvattnet ska föras till en lämplig behandlingsanläggning för att renas innan det släpps till mark- eller vattenrecipient

2 Spillvatten Transportsystem för spillvatten Beroende på ursprung delas spillvatten in i följande Kommunalt spillvatten (BDT) Bad-, disk- och tvättvatten från hushåll Industriellt avloppsvatten Dränerings- och läckagevatten Totalt behandlas 2 miljarder m 3 vatten per år i kommunala avloppsverk. Serviceledningar Huvudledningar Pumpstationer Avskärande ledningar Tunnlar Det som leder spillvattnet till ett reningsverk Funktionskrav för spillvattensystem Spillvatten ska störningsfritt avledas från fastigheten Okontrollerat in-och utläckage bör inte förekomma Systemet ska ha betryggande säkerhet mot olika funktionsstörningar så att risken för dämning och därav föranleda källaröversvämningar minimeras Störningar i spillvattensystem Överbelastning pga otäta ledningar Inkoppling av dräneringsledningar Stopp Bakfall Sedimentavlagringar Rötter Främmande föremål Spillvattenavrinningens dygnsvariation Dimensionering Styrande dokument vid dimensionering av avloppsledningar: Publikation P90 utgiven av Svensk Vatten

3 Dimensionerande flöde för spillvattenledningar Dränvatten får inte avledas i spillvattenledningen = + ä = dimensionerande spillvatten (l/s) ä = inläckande vatten (l/s) Dränvatten får avledas i spillvattenledningen = + ä + = dimensionerande dränvatten (l/s) Dimensionerande spillvattenflödet +q s ind q sdim p q dmedel C dmax C tmax q sind =dimensionerande spillvattenflöde (l/s) = antal brukare = specifik spillvattenavrinning l/p,dygn = maxdygnfaktor = maxtimfaktor =industrispillvattenflöde (l/s) Exempel Bostadsområde Colebrook-diagram Nytt bostadsområde 2000 personer (småhus), 4 ha Inga industrier Dränvatten belastar inte spillvattennätet Ledningen ska vara betong, 7 lutning Dräneringsvatten Dräneringsvatten är grundvatten som infiltreras in i ledningen via fogar och rörväggar. Dränvattensystem funktionskrav Dräneringen ska anordnas så att markens naturliga grundvattennivåer i möjligaste mån bibehålls Dränvatten bör avledas skilt från spillvatten Om husgrundsdränering ansluts till dagvattenledning eller kombinerad ledning bör anslutningen utformas på sådant sätt att allvarliga konsekvenser undviks vid överbelastning

4 Dagvatten Dagvatten uppstår vid regn och snösmältning Ändamålet vid hantering av dagvatten är att avvattna bebyggelse utan att därför påverka vattenbalansen mer än nödvändigt Föroreningar Dagvatten kan föreorenas på sin väg utmed marken ned i brunnen. Vanliga föroreningar: organiskt material Bly kväve zink Funktionskrav för dagvattensystem Avvattning av hårgjorda ytor och andra ytor ska ske så att risken för besvärande dämningar minimeras Dagvatten från hårt smutsade hårdgjorda ytor såsom trafikleder, starkt trafikerade centrum områden och industriområden kan behövas renas före utsläpp till recipient Dimensionerande dagvatten flöde 1. Beräkna avrinningsområdet storlek i ha 2. Beräkna avrinningskoefficienten 3. Bestäm medelregnintensiteten 4. Beräkna dimensionerande dagvatten flödet Avrinningskoefficient Dimensionerande dagvatten flöde rationella metoden q dim = A i A avrinningsytans storlek avrinningskoefficient q dim A i dimensionerande dagvattenflöde reducerad area A red medelregnintensiteten vid vald återkomsttid och varaktighet (l/s ha)

5 Exempel bostadsområde Planerat bostadsområde 20 ha Parkmark 7 ha Villor tomter < 1000 m 2 6 ha Radhus, kedjehus 4 ha Flerfamiljshus 3 ha Flack åkermark 2-års regn Göteborg Medelregnintensiteten 2-års regn 5-års regn 10- års regn Stockholm Göteborg Malmö Borås Tabell 5. Regnintensiteter i (tr ) (l/s x ha) för regn med 10 minuters varaktighet. Källa: Svenska Vattens publikation P Rörmaterial Betong 80 % PVC 13 % Polyeten 3 % Övrigt 4 % Transportsystem för avloppsvatten Transportsystem för avloppsvatten Kombinerade system spillvattnet och dagvattnet avledds i en gemensam kombinerad ledning Separata system dagvattnet avleddes i diken och spillvatten i en separat ledning. Duplikatsystemet dagvattnet och spillvattnet avleds i separata ledningar. Dräneringsvattnet från hus kopplas in på dagvattenledningen. Spillvattnet leds till reningsverk och dagvattnet leds utan rening till en recipient Vanligast systemet idag

6 Kombinerade system Separata system Gemensam avledning av spill, dag och dränvatten Separat system där dagvatten avleds i diken. Dränering till spillvattenledningen Duplikatsystemet Alternativa system LOVA Lokalt Omhändertagande av VA avloppsvattnets beståndsdelar separeras där de uppstår (toaletten) Duplikat system där dräneringen ansluter till dagvattenledningen LOD Lokalt Omhändertagande av Dagvatten För att ta hand om dagvattnet lokalt utnyttjas gräsytor, diken magasin mm Syfte med LOD-anläggning Upprätthålla grundvattenytor i sättningskänsliga områden Fördröjning av dagvattenavrinningen Avloppsvattenrening 85% av Sveriges befolkningen är anslutna till kommunal avloppsrening. LOD-anläggningarnas utformning beror på områdets topografi och jordarter

7 Reningsverk Kommunal rening 500 kommunala reningsverk som är dimensionerade för mer än personer Ca 800 mindre reningsverk byggda för att betjäna mer än 200 personer fastigheter med totalt 1,2 miljoner fastboende personer och fritidsfastigheter som har enskilt avlopp med ansluten vattentoalett Industrier Vissa större industrier har egen vattenrening. Det rör sig om cirka 150 industrier, varav ett 60-tal inom skogsindustrin. Reningsverks funktion Avlägsna: fasta partiklar biokemiskt syreförbrukande material närsalter andra lösta föroreningar, t.ex. tungmetaller och smittämnen Reningsverk Utformning av avloppsnät Skeden inom bygg- och förvaltningsprocessen av VA-ledningar 1. Planering 2. Projektering 3. Ledningsgenomförande 4. Drift och underhåll 5. Förnyelse och förbättring 6. Omläggning och renovering

8 Planering Projektering Vid ny byggnation: Beslut om sträckning Antal brukare som ska anslutas Planering i samarbete med kommunens fysiska planering och expolatering Vid befintliga ledningar: Information från fältpersonal Driftstörningsrapporter etc. Geotekniska undersökningar görs VA-ledningar dimensioneras Lämplig teknik väljs Arbetshandling upprättas Projektering av va-ledning Topgrafin Horisontella utformningen Ledningsdimension Vertikala utformningen Byggskedet Schaktning Rörläggning Återfyllning Kontroll Genomförande av det som planerats och projekteras Underhåll Åtgärder som syftar till att vidmakthålla VA-ledningars avsedda prestanda utan att något mer omfattande ingrepp på ledningen sker

VA- OCH DAGVATTENUTREDNING. Energi & VVS-Projekt AB Örjan Pantzar. Södra Stockevik Grönskult 1:42 m fl Skaftö, Lysekils kommun

VA- OCH DAGVATTENUTREDNING. Energi & VVS-Projekt AB Örjan Pantzar. Södra Stockevik Grönskult 1:42 m fl Skaftö, Lysekils kommun Södra Stockevik Grönskult 1:42 m fl Skaftö, Lysekils kommun Vy västerut från Stockevik VA- OCH DAGVATTENUTREDNING 2014-05-22, rev 2015-03-12 Energi & VVS-Projekt AB Örjan Pantzar Energi & VVS-Projekt AB

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten

Dag- och dräneringsvatten Dag- och dräneringsvatten Information till fastighetsägare I denna broschyr finns information om vad fastighetsägare som ansluter sig till det allmänna vatten- och avloppsnätet kan tänka på för att undvika

Läs mer

Råd & Anvisningar till ABVA 2009

Råd & Anvisningar till ABVA 2009 Råd & Anvisningar till ABVA 2009 INLEDNING Väl fungerande vatten- och avloppsförsörjning är en av de viktigaste förutsättningarna för ett fungerande samhälle. Gatukontoret ansvarar för att producera och

Läs mer

Trycksatt avloppssystem och självfallssystem i Fredrikstad kommun. En jämförande fallstudie.

Trycksatt avloppssystem och självfallssystem i Fredrikstad kommun. En jämförande fallstudie. UPTEC W 14 022 Examensarbete 30 hp Juni 2014 Trycksatt avloppssystem och självfallssystem i Fredrikstad kommun. En jämförande fallstudie. Pressure sewer and gravity system in Fredrikstad municipality.

Läs mer

Alternativ hantering av dagoch dräneringsvatten

Alternativ hantering av dagoch dräneringsvatten UPTEC W07 019 Examensarbete 20 p Oktober 2007 Alternativ hantering av dagoch dräneringsvatten Carl Hellblom Referat Alternativ omhändertagning av dag- och dräneringsvatten Carl Hellblom Traditionellt

Läs mer

Råd vid anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområdet

Råd vid anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområdet Råd vid anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområdet Råd och anvisningar till fastighetsägare vid anslutning av kommunalt vatten och avlopp utanför verksamhetsområde för allmänt VA i Trollhättans

Läs mer

Om dag- och dräneringsvatten

Om dag- och dräneringsvatten Om dag- och dräneringsvatten Information och råd till fastighetsägare och verksamhetsutövare BEGREPPSFÖRKLARING Avloppsvatten Förorenat vatten som avleds i avloppsledningsnätet. Kan bestå av spillvatten,

Läs mer

RÅD & ANVISNINGAR. Till LEVA i Lysekils ABVA. Råd & anvisningar för den allmänna VA-anläggningen

RÅD & ANVISNINGAR. Till LEVA i Lysekils ABVA. Råd & anvisningar för den allmänna VA-anläggningen RÅD & ANVISNINGAR Till LEVA i Lysekils ABVA Ver. 1.5 2013-05-28 Råd & anvisningar för den allmänna VA-anläggningen Information och råd till fastighetsägare i Lysekils kommun. Foto:Kärnsjön LEVA i Lysekils

Läs mer

Riktlinjer för anslutning av fastigheter utanför verksamhetsområde för allmänt VA

Riktlinjer för anslutning av fastigheter utanför verksamhetsområde för allmänt VA Riktlinjer för anslutning av fastigheter utanför verksamhetsområde för allmänt VA. Anvisningar och information till fastighetsägare utanför verksamhetsområde VA i Trollhättans Kommun. Inledning Lista med

Läs mer

Svarte Utredning för VA och höjdsättning

Svarte Utredning för VA och höjdsättning Malmö Uppdragsnummer: 232583 2 (9) INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Omfattning... 4 1.4 Ingående personal... 4 1.5 Följande underlag har använts i uppdraget... 4 2 UTREDNING

Läs mer

Dagvattenutredning Hammarshus Kristianstad kommun 2013-07-05. Upprättad av: Johanna Persson. Granskad av: Sven Appelgren, Robert Eriksson

Dagvattenutredning Hammarshus Kristianstad kommun 2013-07-05. Upprättad av: Johanna Persson. Granskad av: Sven Appelgren, Robert Eriksson Dagvattenutredning Hammarshus 2013-07-05 Upprättad av: Johanna Persson Granskad av: Sven Appelgren, Robert Eriksson RAPPORT Dagvattenutredning - Hammarshus Kund Kommunledningskontoret Strategi och Utveckling

Läs mer

RÅD OCH ANVISNINGAR. till Partille kommuns ABVA. Allmänna Bestämmelser för användande av Partille kommuns Vatten- och Avloppsanläggning.

RÅD OCH ANVISNINGAR. till Partille kommuns ABVA. Allmänna Bestämmelser för användande av Partille kommuns Vatten- och Avloppsanläggning. RÅD OCH ANVISNINGAR till Partille kommuns ABVA 09 Allmänna Bestämmelser för användande av Partille kommuns Vatten- och Avloppsanläggning. Stadsbyggnadskontorets arbetsgrupp Björn Marklund, stadsbyggnadschef

Läs mer

Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering

Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering Information från Borås Energi och Miljö AB I denna informationsskrift vill vi informera om hur man på ett bra och säkert sätt tar hand om sitt dagoch dräneringsvatten

Läs mer

Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga

Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga Plats för bild/bilder Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga Vad är dagvatten? Dagvatten a r regn-, sma lt- och spolvatten som rinner av fra n exempelvis va gar och hustak och som via diken

Läs mer

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman UPPDRAGSNUMMER ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING ARNÖ 1:3 SÖDER FLÄTTNALEDEN BJÖRKÖ, NYKÖPING NYKÖPINGS KOMMUN NYKÖPING Handläggare: Aino Krunegård Ronie Wickman Kvalitetsgranskning: Denis van Moeffaert 1

Läs mer

Separering av dag- och spillvatten. VA-avdelningen

Separering av dag- och spillvatten. VA-avdelningen Separering av dag- och spillvatten VA-avdelningen Separering av ledningar Kommunens avloppssystem ska hantera både dagvatten och spillvatten. I dagvatten räknas regn-, smält- och dräneringsvatten. Spillvatten

Läs mer

AKADEMISKA HUS, HEBA FASTIGHETS AB DAGVATTENUTREDNING DEL AV HAGA 4:35, SOLNA

AKADEMISKA HUS, HEBA FASTIGHETS AB DAGVATTENUTREDNING DEL AV HAGA 4:35, SOLNA AKADEMISKA HUS, HEBA FASTIGHETS AB DAGVATTENUTREDNING DEL AV HAGA 4:35, SOLNA RAPPORT Stockholm 2013-10-28 Uppdragsansvarig: Björn Troeng HIFAB AB Sveavägen 167 104 32 Stockholm Org. Nr. 556125-7881 Beställare:

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING BJUVSTORP

DAGVATTENUTREDNING BJUVSTORP RAPPORT DAGVATTENUTREDNING BJUVSTORP 2013-09-11 Uppdrag: 245191, VA utredning Bjuvstorp 9:13 Titel på rapport: Dagvattenutredning Bjuvstorp Status: Slutrapport Datum: 2013-09-11 Medverkande Beställare:

Läs mer

Information om dag- & dräneringsvatten

Information om dag- & dräneringsvatten Information om dag- & dräneringsvatten Information från VA- och Gatuavdelningen I den här broschyren vill vi informera om hur man på bästa sätt tar hand om sitt dag- och dräneringsvatten för att minska

Läs mer

RÅD ANVISNINGAR. till Uddevalla kommuns ABVA 1 mars 2011

RÅD ANVISNINGAR. till Uddevalla kommuns ABVA 1 mars 2011 RÅD ANVISNINGAR till Uddevalla kommuns ABVA 1 mars 2011 ABVA Allmänna Bestämmelser för brukande av Uddevalla kommuns allmänna Vatten- och Avloppsanläggningar Väl fungerande vatten- och avloppsförsörjning

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten 1 Inledning I den här broschyren ges information om hur du på bästa sätt tar hand om dag- och dräneringsvatten för att minska risken för översvämning och skador

Läs mer

fö r u t s l ä p p av av lo p p svat te n f rå n

fö r u t s l ä p p av av lo p p svat te n f rå n R I KT L I N J E R fö r u t s l ä p p av av lo p p svat te n f rå n ind u st r i e r o c h a n d ra ve r k s a m h e te r. N ove m b e r 2 01 0 1 Innehåll Förord 3 Inledning 4 Olika typer av avloppsvatten

Läs mer

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Datum 2011-03-21 Reviderad - Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Ramböll Sverige AB Dragarbrunnsgatan 78B 753 20 Uppsala Region Mitt Uppdrag Beställare Träkvista Järntorget Bostad AB T: +46-10-615

Läs mer

Vattenskador orsakade av baktryck i avloppssystemet - erfarenheter, regler, hantering och tekniska lösningar

Vattenskador orsakade av baktryck i avloppssystemet - erfarenheter, regler, hantering och tekniska lösningar Vattenskador orsakade av baktryck i avloppssystemet - erfarenheter, regler, hantering och tekniska lösningar Mikael Olshammar och Christian Baresel Rapport: B2029, mars 2012 IVL Svenska Miljöinstitutet

Läs mer

Råd och anvisningar, ABVA 2009

Råd och anvisningar, ABVA 2009 VATTEN OCH AVLOPP Råd och anvisningar, ABVA 2009 1 INLEDNING V ä l fungerande vatten- och avloppsförsörjning är en av de viktigaste förutsättningarna för ett fungerande samhälle. VA-verket ansvarar för

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten.

Information om dag- och dräneringsvatten. Information om dag- och dräneringsvatten. Information från Mälarenergi - din VA-leverantör I den här broschyren vill vi informera om hur man på bästa sätt tar hand om sitt dag- och dräneringsvatten för

Läs mer

Kommunal författningssamling för Östra Göinge kommun

Kommunal författningssamling för Östra Göinge kommun Kommunal författningssamling för Östra Göinge kommun Nr 2 Dnr KL 2008/330.348 Antaget av KF 2008-12-18, 115 Allmänna bestämmelser för användande av Bromölla, Hässleholms Hörby, Kristianstads Osby, Perstorps

Läs mer

Skogsallén Fastighetsprojektering AB. Kvarteret Tjädern. Dagvattenutredning till detaljplan 2014-01-13

Skogsallén Fastighetsprojektering AB. Kvarteret Tjädern. Dagvattenutredning till detaljplan 2014-01-13 Skogsallén Fastighetsprojektering AB Beställare: Skogsallén Fastighetsprojektering AB Viktor Rydbergsgatan 10 411 32 Göteborg Beställarens representant: Carl-Johan Carlsson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare:

Läs mer

INFORMATIONSSKRIFT OM KÄLLARÖVERSVÄMNINGAR FÖR FASTIGHETSÄGARE

INFORMATIONSSKRIFT OM KÄLLARÖVERSVÄMNINGAR FÖR FASTIGHETSÄGARE INFORMATIONSSKRIFT OM KÄLLARÖVERSVÄMNINGAR FÖR FASTIGHETSÄGARE KUNGSÖR 2012 Förord Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen man eventuellt

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING

RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING DAGVATTEN SKA INTE GÅ TILL RENINGSVERKET RIKTLINJER FÖR BÄTTRE MILJÖ INNE OCH UTE Det finns riktlinjer för hur Karlstadsborna ska hantera sitt dagvatten. Riktlinjerna

Läs mer