Dagvatten för övriga fastigheter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dagvatten för övriga fastigheter"

Transkript

1 Dagvatten för övriga fastigheter Den nya taxan och hur du kan påverka den 1

2 Växjö kommun inför en ny dagvattenavgift i VA-taxan. Övriga fastigheter (fastigheter som inte är småhus) betalar för hur många m 2 hårdgjorda ytor som finns på tomten. Genom att i större grad ta hand om dagvattnet lokalt på fastigheten kan man få sänkt avgift. Taxan gäller från och med 1 januari Bakgrund till ändringen b e g r e p p & f ö r k l a r i n g a r Dagvatten Ytligt avrinnande regnvatten och smältvatten Hårdgjord yta Yta där vatten inte kan tränga in. Exempel på hårdgjorda ytor är tak, asfalt, sten och plattor. För så kallade gröna tak räknas ytan till 75% som hårdgjord. Bakgrunden till att vi inför dagvattentaxan är dels att lagen om allmänna vattentjänster ändrades 2007, dels att vi i Växjö kommun vill försöka minska dagvattenflödet från fastigheterna som ett led i arbetet med Europas grönaste stad. Stora delar av dagvattensystemet är idag överbelastat. I och med att samhället byggs ut med tätare bebyggelse blir det större andel hårdgjorda ytor där regnvatten samlas och rinner undan hastigt. Detta i kombination med större mängder regn på grund av klimatförändringar leder till översvämningar och andra oönskade konsekvenser. Om vi dimensionerar upp dagvattennätet skulle vi kunna lösa problemet men det är oerhört kostsamt och skulle drabba VA-abonnenterna med högre avgifter. Ett bättre sätt är att fastighetsägarna avlastar dagvattensystemet genom att göra förändringar så att man kan ta hand om dagvattnet lokalt inom fastigheten. Det blir mycket billigare och är bättre för miljön. Införandet av dagvattenavgift kommer också att förbättra vår närmiljö. När allt större del av dagvattnet tas hand om lokalt minskar dagvattenbelastningen på våra sjöar. Detta innebär bättre förutsättningar för vackra och badvänliga sjöar i Växjö kommun i framtiden. INNEHÅLL Så fungerar VA-taxan 3 Reduktion av avgift 4 Reduktionsregler dagvatten fastighet 5 Exempel på dagvattenhantering 6-9 Begrepp & förklaringar 10 2

3 Så fungerar VA-taxan* avgifterna anges utan moms Samtidigt som vi inför dagvattenavgiften sänker vi brukningsavgifterna för vatten- och spillvatten i motsvarande grad (ca 10%). Det totala avgiftsuttaget för hela taxekollektivet blir i stort sett oförändrat. Vi fördelar avgifterna mellan vatten, spillvatten, dagvatten fastighet och dagvatten gata istället för att låta vatten och spillvatten bära den totala kostnaden. Den nya dagvattentaxan gör också att vi fördelar om avgifterna inom VA-kollektivet. Nya brukargrupper som tidigare inte betalat något alls tillkommer. Exempelvis ägare av fastigheter som enbart innehåller parkeringsplatser anslutna till dagvattennätet. Vatten- och avloppsverksamheten i Växjö kommun är till 100% taxefinansierad och ger långsiktigt inget ekonomiskt överskott. Tanken med dagvattentaxan är att sammantaget ta ut samma avgifter för vatten- och avloppstjänster från brukarna som idag. Däremot vill vi fördela om uttaget så att de som belastar dagvattensystemet mycket betalar mer och de som släpper ut lite dagvatten betalar mindre. Ökade kostnader för... Fastigheter med liten vattenförbrukning, men med stora hårdgjorda ytor kommer att få de största avgiftsökningarna. Exempel på sådana fastigheter är stormarknader och industrier med liten vattenförbrukning. Dessutom drabbas de fastigheter som tidigare inte betalat någon VA-avgift av ökade kostnader. Minskade kostnader för... De fastigheter som inte har någon dagvattenanslutning får störst sänkning av avgiften. De betalar inte någon avgift alls för dagvatten fastighet. Så beräknas dagvattenavgiften Dagvattenavgiften är uppdelad i dagvatten fastighet och dagvatten gata. Dagvatten fastighet Det vatten som kommer från tak och övrig hårdgjord yta (asfalt, marksten eller motsvarande) på tomten kallas dagvatten fastighet. Fastighetsägaren betalar en årsavgift för den hårdgjorda ytan. Dagvatten gata Dagvattenledningar, rännstensbrunnar m.m. ser till att vattnet leds bort från gatorna i området. För denna nyttighet ska fastighetsägarna inom verksamhetsområdet betala dagvatten gata, en årsavgift i kr/m 2 tomtyta (upptill 6000 m 2 ). De flesta fastigheter inom verksamhetsområdet ska betala en avgift för dagvatten gata. Övriga fastigheter, mindre tomtyta än 4000 m 2 Övriga fastigheter med mindre tomtyta än 4000 m 2, betalar dagvatten fastighet enligt en förenklad beräkning. För dessa fastigheter räknar man med en schablon att hälften av tomtytan är hårdgjord. Årsavgiften för varje fastighet blir 2,50 kr/m 2 hårdgjord yta (50% av tomtytan enligt schablon) 0,35 kr/m 2 tomtyta. Övriga fastigheter, tomtyta större än 4000 m 2 För övriga fastigheter större än 4000 m 2, görs en analys av den hårdgjorda ytan. Var och en betalar dagvatten fastighet för den del som är hårdgjord. Årsavgiften för varje fastighet blir ca 2,50 kr/m 2 hårdgjord yta för dagvatten fastighet är 0,35 kr/m 2 tomtyta (max 6000 m 2 ) för dagvatten gata Sänk din avgift genom att begränsa utsläppet eller utjämna flödet av dagvatten För att få sänkt dagvattenavgift ska fastigheten ta hand om dagvatten lokalt inom fastigheten (lokalt omhändertagande av dagvatten förkortat LOD) eller utjämna flödet. Ett exempel på lokalt omhändertagande av dagvatten är utkastare på stuprören. Därifrån kan dagvattnet ledas ut på en gräsmatta eller till en stenkista som håller kvar eller infiltrerar dagvattnet på tomten. Dagvatten ska hanteras så att inte grannfastigheter påverkas. Man måste också se till att inte den egna fastigheten drabbas av fuktskador. Dränerings- eller dagvatten anslutet till spillvattnet Förr anslöts ibland fastigheters källardränering till spillvattenservisen. Med dagens bestämmelser är det inte tillåtet. Dränering ska anslutas till dagvattenservisen även om det ibland innebär att dräneringsvattnet måste pumpas. De fastighetsägare som fortfarande har dränering ansluten till spillvattnet kan på sikt tvingas bygga om sina anslutningar. Ingen som har dräneringen ansluten till spillvattenservisen kan få sänkt dagvattentaxa, vilket innebär att dessa fastighetsägare betalar full dagvattenavgift. Det innebär inte att anslutningen är godkänd. Avgiften sänks inte heller om dagvatten avleds till spillvattenservis. Avkopplande miljö längs dagvattenstråk norr om Växjösjön, Växjö. 3

4 Sänkt dagvattenavgift För övriga fastigheter med tomtyta större än 1000 m 2 planeras fyra avgiftsnivåer; 0% sänkning, 50% sänkning, 90% sänkning och 100% sänkning. (Vid mindre än 1000 m 2 tomtyta endast tre nivåer 0% sänkning, 90% sänkning och 100% sänkning) Dagvattentaxan innehåller speciella regler för sänkning av avgiften. De ger en fördel för de fastighetsägare som gör insatser på sin fastighet för att begränsa utsläppet eller utjämnar flödet av dagvatten. Reduktionsreglerna är fastställda enligt tabell, se sid 5. De fastigheter som uppfyller reduktionsreglerna kommer att teckna avtal med kommunen som godkänner vidtagna åtgärder. Det är fastighetsägaren som har ansvar för vidtagna åtgärder inom fastigheten. Det är också fastighetsägarens ansvar att anmäla framtida förändringar inom fastigheten, som påverkar dagvattenflödet. f a s t i g h e t s ä g a r e n a n s v a r a r f ö r a t t anmäla om fastigheten inte alls är ansluten med dag- och dräneringsvatten till kommunens ledningsnät eller anmäla om fastigheten har begränsat eller utjämnat flödet av dagvatten inom fastigheten så att avgiften kan sänkas. Vad säger lagen? Den nya Lagen om allmänna vattentjänster (LAV-07) säger att brukningsavgifterna ska fördelas mellan vatten, spillvatten(avloppsvatten) och dagvatten (regn- och dräneringsvatten). Kommunstyrelsen beslutade 1 april att som ett led i arbetet med Europas grönaste stad, försöka minska dagvattenflödet från fastigheterna. Detaljplanen kan ställa krav Krav på att dagvatten ska tas omhand lokalt kan regleras i detaljplanen för ett område. Detaljplanen är juridiskt bindande och kan tvinga den som bygger ny fastighet i området att ta hand om dagvatten lokalt. Det kan även finnas olika typer av avtal, exempelvis markanvisningsavtal, mellan kommun och exploatör. Där fastställer kommunen vilka krav och villkor som gäller för lösningarna. Kontakta stadsbyggnadskontoret, telefon , om du vill veta vad som gäller för detaljplanen i ditt område. För att få sänkt avgift gäller ändå de förutsättningar som finns på följande sidor. b e g r e p p & f ö r k l a r i n g a r Dagvattenservis Rörinstallation som förbinder en fastighet med det allmänna dagvattennätet. Servisen är delad i två delar: En som kommunen ansvarar för och en som fastighetsägaren ansvara för. LOD Lokalt omhändertagande av dagvatten. Hantering av dagvatten inom det område där det bildats. Genom LOD minskas eller upphör helt behovet av att leda bort dagvattnet. Se vidare på sida Öppen dagvattenhantering Västra hamnen, Malmö.

5 Tomtyta mindre än 2000 m 2 100% reduktion (se exempel 2) Ingen dagvattenservis eller annan förbindelsepunkt för dagvatten finns upprättad gatumark som avvattnas via allmänt dagvattensystem. Tomtyta m 2 100% reduktion (se exempel2) Ingen dagvattenservis eller annan förbindelsepunkt för dagvatten finns upprättad gatumark som avvattnas via allmänt dagvattensystem. Tomtyta större än 4000 m 2 100% reduktion(se exempel 2) Ingen dagvattenservis eller annan förbindelsepunkt för dagvatten finns upprättad gatumark som avvattnas via allmänt dagvattensystem. Husgrundsdränering får vara ansluten till dagvattenservis. Vid dämning av fastighetens dräneringsledning tillåts pumpning av fastighetens dräneringsvatten förbi flödesreglering. 90% reduktion (se exempel 3) Dagvattenservis eller annan förbindelsepunkt för dagvatten finns upprättad. Inget dagvatten avleds från fastigheten. gatumark som avvattnas via dagvattensystem. 90% reduktion (se exempel 3) Dagvattenservis eller annan förbindelsepunkt för dagvatten finns upprättad. Inget dagvatten avleds från fastigheten gatumark som avvattnas via dagvattensystem 90% reduktion (se exempel 3) Dagvattenservis eller annan förbindelsepunkt för dagvatten finns upprättad. Inget dagvatten avleds från fastigheten gatumark som avvattnas via dagvattensystem. Bräddavlopp från utjämningsmagasin är inte tillåtet i något fall Tomtyta m 2 50% reduktion (se exempel 4 och 5) Dagvattenservis eller annan förbindelsepunkt för dagvatten finns upprättad. Alternativ 1) LOD-åtgärder utförda inom fastigheten på ett sätt som kommunen kan godkänna. Maximalt 400 m 2 hårdgjord yta har avrinning till dagvattenservis eller annan förbindelsepunkt för dagvatten eller till gatumark som avvattnas via allmän dagvattenläggning. Alternativ 2) Dagvattenflödet infiltreras eller utjämnas eller fördröjs i magasin eller liknande inom fastigheten Dagvattenservisen eller annan förbindelsepunkt för dagvatten stryps på ett sätt som kommunen kan godkänna, så att maxflödet begränsas till 10 l/s Ingen annan del av hårdgjord yta har avrinning till gatumark, som avvattnas via dagvattenledning. 50% reduktion (se exempel 4 och 5) Dagvattenservis eller annan förbindelsepunkt för dagvatten finns upprättad. Alternativ 1) LOD-åtgärder utförda inom fastigheten på ett sätt som kommunen kan godkänna. Maximalt 800 m 2 hårdgjord yta har avrinning till dagvattenservis eller annan förbindelsepunkt för dagvatten eller till gatumark som avvattnas via allmän dagvattenläggning. Alternativ 2) Dagvattenflödet infiltreras eller utjämnas/fördröjs i magasin eller liknande inom fastigheten Dagvattenservisen eller annan förbindelsepunkt för dagvatten stryps på ett sätt som kommunen kan godkänna, så att maxflödet begränsas till 20l/s gatumark som avvattnas via dagvattenledning. 50% reduktion(se exempel 6 och 7) Dagvattenservis eller annan förbindelsepunkt för dagvatten finns upprättad. Alternativ 1) LOD-åtgärder utförda inom fastigheten Maximalt 25% av hårdgjord yta har avrinning till dagvattenservis eller annan förbindelsepunkt för dagvatten eller till gatumark som avvattnas via allmän dagvattenanläggning. Husgrundsdränering får vara ansluten till dagvattenservis. Övrigt dag- och dräneringsflöde infiltreras eller utjämnas/fördröjs i magasin eller liknande inom fastigheten Dagvattenservisen eller annan förbindelsepunkt för dagvatten stryps på ett sätt som kommunen kan godkänna, så att man begränsar maxflödet till 50 l/s per hektar hårdgjord yta. Alternativ 2) Dagvattenflödet infiltreras eller utjämnas/fördröjs i magasin eller liknande inom fastigheten Dagvattenservisen eller annan förbindelsepunkt för dagvatten, stryps på ett sätt som kommunen kan godkänna, så att maxflödet begränsas till100 l/s per hektar hårdgjord yta Ingen del av hårdgjord yta avrinner till gatumark som avvattnas via dagvattenledning. Här kan du se vilka förutsättningar som gäller för att få sänkt avgift för dagvatten fastighet för övriga fastigheter i dagvattentaxan. För att ha rätt till sänkt avgift krävs att alla punkter under respektive reduktionsnivå uppfylls inom fastigheten. 5Reduktionsregler dagvatten fastighet Svåra ord och begrepp? Se förklaringar på sida 10

6 Exempel på dagvattenhantering Här kan du se exempel på dagvattenhantering för övriga fastigheter med tomtyta större än 1000 m 2. Observera att figurerna endast visar ett urval av lösningar. Val av lämpliga åtgärder bör anpassa efter respektive fastighets förutsättningar. Omfattande åtgärder bör dimensioneras och projekteras av fackman. Illustrationer: WSP Exempel 1) Ingen sänkning, fastigheten har full dagvattenavgift Vanligt förekommande dagvattenhantering för större fastigheter. Dagvattenlösningarna i exempel 1 innebär full dagvattenavgift eftersom allt dagvatten från fastigheten avleds till det kommunala dagvattensystemet. Hårdgjord ytor avvattnas via dagvattenledningar och dagvattenbrunnar till dagvattenservis och vidare till det kommunala dagvattensystemet. Takyta avvattnas till dagvattenservis. Dagvattenservis Dränering kring byggnader avleds till dagvattenservis. Avledning av takvatten. Minst 3 meter Exempel på avledning av takvatten Takvatten via utkastare ska avledas i tätskålad vattenavledare eller rör minst 3 meter från fastigheters dräneringsledningar. Hårdgjord yta Yta där vatten inte kan infiltrera. Exempel på hårdgjorda ytor är tak, asfalt, sten och plattor. För så kallade gröna tak räknas ytan till 75% som hårdgjord. Infiltration Inträngning av vätska i poröst eller sprickigt material. Exempel på infiltration är när vatten tränger ner i jord eller berg. 6

7 Tomtyta mindre än 4000 m 2 Infiltrationsmagasin Del av takyta avleds via dagvattenledning till öppen skålad gräsyta för utjämning och infiltration. Exempel 2) 100% reduktion Ingen dagvattenservis eller annan förbindelsepunkt för dagvatten finns upprättad och ingen del av de hårdgjorda ytorna har avrinning till gatumark, som avvattnas via allmänt dagvattensystem. Del av takyta, del av hårdgjord yta och dränering leds till infiltrationsmagasin. Magasinet har öppen botten för infiltration och är placerat under befintlig asfaltsyta. Magasinet har inget bräddavlopp. Hårdgjord yta avleds mot svackdike för utjämning och infiltration. Inget dagvatten avleds till gatan. Hårdgjord yta avleds mot gräsyta för infiltration. Infiltrationsmagasin Dränering kring byggnad ansluts till dagvattenservis. Del av takyta avleds via dagvattenledning till öppenskålad gräsyta för utjämning och infiltration. Exempel 3) 90% reduktion Dagvattenlösningarna i exempel 3 innebär en sänkning av dagvattentaxan med 90% eftersom allt dagvatten utom dräneringen tas omhand inom fastigheten. Del av takyta och del av hårdgjord yta avvattnas till infiltrationsmagasin. Magasinet har öppen botten för infiltration och är placerat under befintlig asfaltsyta. Magasinet har inget bräddavlopp. Dagvattenservis finns upprättad. Hårdgjord yta avleds mot svackdike för utjämning och infiltration. Dagvattenservis. Hårdgjord yta avleds mot gräsyta för infiltration. 7

8 tomtyta m 2, 50% reduktion Exempel 4) Alternativ 1 Dagvattenlösningarna i exempel 4 innebär en sänkning av dagvattentaxan med 50% eftersom max 400 m 2 hårdgjord yta ansluts till dagvattenservisen och dagvatten från övriga hårdgjorda ytor tas omhand lokalt inom fastigheten. Detta gäller vid tomtyta m 2. Motsvarande maximal yta för fastigheter med tomtyta m 2 är 800 m 2. Dräneringen anslut still dagvattenservisen. Dränering kring byggnad ansluts till dagvattenservis. Takyta avleds till gräsytor via täta skålade vattenavledare (se sida 6). Dagvattenservis Hårdgjord yta maximalt 400 m 2 avleds via dagvattenledningar till dagvattenservis. Motsvarande maximal yta för fastigheter med tomtyta m 2 är 800 m 2. Exempel 5) Alternativ 2 Sänkning av dagvattentaxan med 50% eftersom dagvattnet från de hårdgjorda ytorna fördröjs/utjämnas till maxflöde 10 l/s. Detta gäller vid tomtyta m 2. Motsvarande flödesbegränsning för fastigheter med tomtyta m 2 är 20l/s. Takyta och övrig hårdgjord yta avleds via dagvattenledningar till utjämningsmagasin/fördröjningsmagasin. Utflödet från magasinet begränsas till 10 l/s. Vid nederbörd fördröjs dagvattnet i magasinet. Magasinet är placerat under befintlig asfaltsyta och saknar bräddavlopp. Dräneringen ansluts till dagvattenservisen. Utjämningsmagasin Brunn med flödesreglering 10 l/s (vid m2 tomtyta). Motsvarande flödesbegränsning för fastigheter med tomtyta m 2 är 20l/s. Dagvattenservis Dränering kring byggnaden ansluts till dagvattenservis. 8

9 Tomtyta större än 4000 m 2, 50% reduktion Ujämningsmagasin/fördröjningsmagasin Dränering kring byggnad ansluts till dagvattenservis. Exempel 6) Alternativ 1 Dessa dagvattenlösningar innebär 50% sänkning av dagvattentaxan eftersom maximalt 25% av de hårdgjorda ytorna ansluts till dagvattenservisen och dagvattenflödet från de övriga hårdgjorda ytorna fördröjs/utjämnas till det maximala flödet 50 l/s per hektar hårdgjord yta. Takyta och del av hårdgjord yta avleds via dagvattenledningar till utjämningsmagasin/fördröjningsmagasin. Utflödet från magasinet begränsas till 50l/s *Ha hårdgjord yta. Vid nederbörd fördröjs dagvattnet i magasinet. Magasinet är placerat under befintlig asfaltsyta och saknar bräddavlopp. Dräneringen ansluts till dagvattenservisen. Dagvattenservis Brunn med flödesreglering 50 l/s per hektar hårdgjord yta. 25% av den hårdgjorda ytan avleds till dagvattenservis. Utjämningsmagasin/ fördröjningsmagasin Dagvattenservis Dränering kring byggnaden ansluts till dagvattenservis. Exempel 7) Alternativ 2 Dagvattenlösningarna i exempel 7 innebär en sänkning av dagvattentaxan med 50%. Dagvattnet från de hårdgjorda ytorna fördröjs/utjämnas till det maximala flödet 100 l/s per hektarhårdgjord yta. Takyta och övrig hårdgjord yta avleds via dagvattenledningar till utjämningsmagasin/fördröjningsmagasin. Utflödet från magasinet begränsas till100 l/s*ha hårdgjord yta. Vid nederbörd fördröjs dagvattnet i magasinet. Magasinet är placerat under befintlig asfaltsyta och saknar bräddavlopp. Dräneringen ansluts till dagvattenservisen. Hårdgjord yta vid garageuppfart avvattnas till dagvattenränna och vidare in till infiltrationsmagasin. Brunn med flödesreglering 100 l/s per hektarhårdgjord yta. 9

10 Begrepp & förklaringar Bräddavlopp Avlastningsanordning som träder i kraft när dagvattensystemet blir överbelastat. Bräddavlopp från utjämnings-/fördröjningsmagasin till dagvattenservis är inte tillåtna för att få sänkt dagvattenavgift. Servis rörinstallation som förbinder en fastighet med det allmänna nätet. Servisen är delad i två delar: En som kommunen ansvarar för och en som fastighetsägaren ansvara för. De två delarna ansluter till varandra i förbindelsepunkten. Dagvatten Ytligt avrinnande regnvatten och smältvatten Dagvattenservis förbinder en fastighet med det allmänna dagvattennätet Hårdgjord yta Yta där vatten inte kan infiltrera. Exempel på hårdgjorda ytor är tak, asfalt, sten och plattor. För så kallade gröna tak räknas ytan till 75% som hårdgjord. Spillvattenservis förbinder en fastighet med det allmänna spillattennätet Vattenservis förbinder en fastighet med det allmänna vattennätet Infiltration Inträngning av vätska i poröst eller sprickigt material. Exempel på infiltration är när vatten tränger ner i jord eller berg. Spillvatten Småhusfastighet Förorenat vatten från hushåll, industrier, serviceanläggningar o.d. Bofastighet med 1 2 lägenheter. Dräneringsvatten Vatten som avleds från t.ex. husgrund genom dränering. Övriga fastigheter Fastigheter som inte klassas som småhusfastigheter. Flödesregulator Anordning för begränsning av flöde. Flödesregulatorn skall vara låsbar till bestämd kapacitet och ge full kapacitet utan skadlig dämning. Förbindelsepunkt Punkten på servisen där kommunens ansvar upphör och den enskildes börjar. Observera att även ett dike kan utgöra förbindelsepunkt för dagvatten. Ha hektar (1 ha motsvarar m 2 ) LOD Lokalt omhändertagande av dagvatten. Hantering av dagvatten inom det område där det bildats. Genom LOD minskas eller upphör helt behovet av att leda bort dagvattnet. LOD kan åstadkommas genom att utnyttja infiltration, loka utjämning/fördröjning av dagvattnet. 10

11 Kommunfullmäkrige beslutar om dagvattenavgift och taxenivå. Taxan gäller från och med år Denna information är framtagen av Växjö kommun i samarbete med WSP. 11

12 Den nya taxan och hur Du kan påverka Den 1 Mer information Kontakta gärna oss på tekniska förvaltningen på Växjö kommun via e-post eller om du har frågor. Uppdaterad information finns på Information om dagvattenavgift och dagvattenhantering inom den egna fastigheten finns i två versioner. Båda finns för nedladdning på webbplatsen eller beställning via e-post eller telefon. Dagvatten för småhus Dagvatten för för övriga fastigheter Dagvatten för småhus DEN NYA TAXAN OCH HUR DU KAN PÅVERKA DEN Dagvatten för övriga fastigheter 12

Dagvatten för småhus

Dagvatten för småhus Dagvatten för småhus Den nya taxan och hur du kan påverka den 1 Växjö kommun inför en ny dagvattenavgift i VA-taxan. Småhus betalar en årsavgift på 981 kr, moms inräknat. Genom att i större grad ta hand

Läs mer

Information om dagvatten till fastighetsägare i Mariestads kommun

Information om dagvatten till fastighetsägare i Mariestads kommun Information om dagvatten till fastighetsägare i Mariestads kommun Innehåll Inledning... 1 Dagvatten, dräneringsvatten och spillvatten... 2 Fastighetsägarens roll i dagvattenhanteringen... 2 Lokalt omhändertagande

Läs mer

Presentationens hållpunkter

Presentationens hållpunkter Maria Eklund Presentationens hållpunkter SVU projekt Regnpengen Resultat studie av 180 kommuners va taxa Hållbar dagvattenhantering genom piskan eller moroten? Två exempel på kommuner som har morötter

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten

Dag- och dräneringsvatten Dag- och dräneringsvatten Information till fastighetsägare I denna broschyr finns information om vad fastighetsägare som ansluter sig till det allmänna vatten- och avloppsnätet kan tänka på för att undvika

Läs mer

Drift och skötsel av befintliga dagvattenanläggningar Malin Engström

Drift och skötsel av befintliga dagvattenanläggningar Malin Engström Drift och skötsel av befintliga dagvattenanläggningar Malin Engström Växjö kommun malin.engstrom@vaxjo.se Exempel på anläggningar Drifterfarenheter av dessa Provtagning och utvärdering Dagvattentaxa +

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten Lokalt omhändertagande av dagvatten I den här broschyren vill vi informera dig som fastighetsägare om hur du på bästa sätt tar hand om ditt dag- och dräneringsvatten

Läs mer

Ta hand om dag- och dräneringsvattnet information till dig som är fastighetsägare

Ta hand om dag- och dräneringsvattnet information till dig som är fastighetsägare Ta hand om dag- och dräneringsvattnet information till dig som är fastighetsägare Viktigt med rätt vatten till rätt ledning Lidingö stad inventerar kontinuerligt stadens avloppssystem. Det gör vi bland

Läs mer

Om dag- och dräneringsvatten

Om dag- och dräneringsvatten Om dag- och dräneringsvatten Information och råd till fastighetsägare och verksamhetsutövare BEGREPPSFÖRKLARING Avloppsvatten Förorenat vatten som avleds i avloppsledningsnätet. Kan bestå av spillvatten,

Läs mer

Information om dagoch dräneringsvatten

Information om dagoch dräneringsvatten Information om dagoch dräneringsvatten I den här broschyren vill vi informera om hur man på bästa sätt tar hand om sitt dag- och dräneringsvatten för att minska risken för översvämning och skador på fastighet.

Läs mer

Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering

Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering Information från Borås Energi och Miljö AB I denna informationsskrift vill vi informera om hur man på ett bra och säkert sätt tar hand om sitt dagoch dräneringsvatten

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. 1 orebro.se Var rädd om ditt hus! Om du ansluter ditt dag- och dräneringsvatten rätt, minskar du risken för översvämning

Läs mer

Information om dag- & dräneringsvatten

Information om dag- & dräneringsvatten Information om dag- & dräneringsvatten Information från VA- och Gatuavdelningen I den här broschyren vill vi informera om hur man på bästa sätt tar hand om sitt dag- och dräneringsvatten för att minska

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten 1 Inledning I den här broschyren ges information om hur du på bästa sätt tar hand om dag- och dräneringsvatten för att minska risken för översvämning och skador

Läs mer

Godkänd hantering av dag- och dräneringsvatten. eem.se. Så här leder du regn-, smält- och dränvatten rätt och minskar risken för översvämning.

Godkänd hantering av dag- och dräneringsvatten. eem.se. Så här leder du regn-, smält- och dränvatten rätt och minskar risken för översvämning. Godkänd hantering av dag- och dräneringsvatten Så här leder du regn-, smält- och dränvatten rätt och minskar risken för översvämning. www.sevab.com eem.se Information om dag- och dräneringsvatten Mer än

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten Information från Karlshamns kommun, VA-enheten din VA-leverantör I den här broschyren vill vi informera om hur fastighetsägaren kan ta hand om sitt dag- och dräneringsvatten

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten.

Information om dag- och dräneringsvatten. Information om dag- och dräneringsvatten. Information från Mälarenergi - din VA-leverantör I den här broschyren vill vi informera om hur man på bästa sätt tar hand om sitt dag- och dräneringsvatten för

Läs mer

Dagvattenutredning Sparven 6

Dagvattenutredning Sparven 6 Dagvattenutredning Sparven 6 Datum: 2011-11-02 Pauline Sandberg Uppdragsledare Jan Kjellberg Granskare BYLERO, Byggledare i Roslagen AB Baldersgatan 12 761 31 Norrtälje Organisationsnummer 556489-0340

Läs mer

Separering av dag- och dränvatten, fastighetsserviser

Separering av dag- och dränvatten, fastighetsserviser Separering av dag- och dränvatten, fastighetsserviser Har du tänkt byta dina yttre VA-ledningar, eller göra om trädgården? Läs detta först! I den här foldern vill vi informera dig som är fastighetsägare

Läs mer

Bortkoppling av dagvatten från spillvattennätet

Bortkoppling av dagvatten från spillvattennätet Bortkoppling av dagvatten från spillvattennätet Dagvatten Med dagvatten menas tillfälligt, avrinnande vatten på ytan, mark eller konstruktion, t.ex. regnvatten, smältvatten eller framträngande grundvatten.

Läs mer

Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga

Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga Plats för bild/bilder Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga Vad är dagvatten? Dagvatten a r regn-, sma lt- och spolvatten som rinner av fra n exempelvis va gar och hustak och som via diken

Läs mer

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga Ta hand om dagvattnet - råd till dig som ska bygga Vad är dagvatten? Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner på hårda ytor som tak och vägar, eller genomsläpplig mark. Dagvattnet rinner vidare via

Läs mer

Information till fastighetsägare angående dagvattenanslutningar

Information till fastighetsägare angående dagvattenanslutningar Information till fastighetsägare angående dagvattenanslutningar Råd och vägledning för att koppla sitt dagvatten på bästa sätt. HelsingeVatten AB ger råd till fastighetsägare som är ansluten till det kommunala

Läs mer

Dagvattenhantering. Fredrik Kastberg, WSP

Dagvattenhantering. Fredrik Kastberg, WSP Dagvattenhantering Fredrik Kastberg, WSP 2012-03-20 Program - dagvattenhantering Bakgrund Dimensioneringskrav Hydrauliska beräkningar Hur kommer fastighetsägare att påverkas? Dagvattenlösningar alternativ

Läs mer

Taxa för Växjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning år 2016

Taxa för Växjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning år 2016 Taxa för Växjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning år 2016 Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Tekniska nämnden Dokumentnamn Taxa för Växjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Läs mer

Lokala lösningar för dagvatten i befintlig bebyggelse.

Lokala lösningar för dagvatten i befintlig bebyggelse. Lokala lösningar för dagvatten i befintlig bebyggelse. Digital vy över högvattnet i Uddevalla 22 februari 2008 Nya riktlinjer Kommunfullmäktige har antagit Riktlinjer för dagvattenhanteringen i Uddevalla

Läs mer

Översiktligt VA för Triangeln

Översiktligt VA för Triangeln Uppdragsnr: 10108752 1 (6) PM Översiktligt VA för Triangeln Bakgrund I anslutning till väg 136 vid Borgholms norra infart planeras ett område för handel- och serviceetableringar. Planområdet omfattar ca

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING Dragonvägen i Upplands Väsby Kommun, Riksbyggen

DAGVATTENUTREDNING Dragonvägen i Upplands Väsby Kommun, Riksbyggen ADRESS COWI AB Solna Strandväg 78 171 54 Solna TEL 010 850 23 00 FAX 010 850 23 10 WWW cowi.se DAGVATTENUTREDNING Dragonvägen i Upplands Väsby Kommun, Riksbyggen PROJEKTNR. A070552 DOKUMENTNR. A070552-002

Läs mer

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan Beställare: Partille kommun 433 82 PARTILLE Beställarens representant: Olof Halvarsson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Herman Andersson Uppdragsnr:

Läs mer

Taxa för Växjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning år 2014

Taxa för Växjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning år 2014 Styrande dokument Senast ändrad 2013-11-26 Taxa för Växjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning år 2014 Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Tekniska nämnden Dokumentnamn Taxa för Växjö

Läs mer

Information till fastighetsägare. Hantering av dag- och dräneringsvatten

Information till fastighetsägare. Hantering av dag- och dräneringsvatten Information till fastighetsägare Hantering av dag- och dräneringsvatten Allmänt I den här skriften vill vi informera dig som fastighetsägare om hur du på bästa sätt tar hand om ditt dag- och dräneringsvatten

Läs mer

Dagvattenutredning i samband med VA-projektering av Arninge-Ullna

Dagvattenutredning i samband med VA-projektering av Arninge-Ullna Uppdragsnr: 10194238 1 (6) PM Dagvattenutredning i samband med VA-projektering av Arninge-Ullna Inledning WSP har fått i uppdrag av Titania att göra en dagvattenutredning inför VAprojekteringen av området

Läs mer

NYA RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING

NYA RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING NYA RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING INFORMATION TILL FASTIGHETSÄGARE RIKTLINJER FÖR BÄTTRE MILJÖ INNE OCH UTE Nu gäller nya riktlinjer för hur Karlstadsborna ska hantera sitt dagvatten. Riktlinjerna

Läs mer

VA-UTREDNING. Regementsparken Växjö ALHANSA FASTIGHETER AB SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ

VA-UTREDNING. Regementsparken Växjö ALHANSA FASTIGHETER AB SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ ALHANSA FASTIGHETER AB Regementsparken Växjö UPPDRAGSNUMMER 1291904000 FÖR DETALJPLAN INOM REGEMENTSPARKEN, VÄXJÖ SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ MATTIAS VON PORATH/JONAS BACKÖ Sweco Innehållsförteckning

Läs mer

Dagvattenutredning. Kv Fikonet 2-3, Eskilstuna

Dagvattenutredning. Kv Fikonet 2-3, Eskilstuna Handläggare Axel Nordqvist Melander Tel +46105055868 Mobil +46730734431 E-mail axel.nordqvist.melander@afconsult.com Recipient ProNordic Reexplorer AB Fredrik Söderberg fredrik@pronordic.se Datum 14/02/2017

Läs mer

VA-taxa Populärversion

VA-taxa Populärversion VA-taxa 2019 Populärversion Ordlista VA-taxa är hur man tar betalt för VA-tjänsterna, alltså taxekonstruktionen. Fastighet är ett mark- eller vattenområde som är fast egendom med tillhörande fastighetstillbehör

Läs mer

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB Källdal 4:7 2015-05-21 Dagvattenutredning Bilaga till Detaljplan Uppdragsansvarig: Lars J. Björk Handläggare: Anna Löf ALP Markteknik AB Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Uppdrag...

Läs mer

Införande av ny taxa - Frågor och svar

Införande av ny taxa - Frågor och svar Införande av ny taxa - Frågor och svar 1. Vattentjänstlagen 2. Ny taxa Anläggningsavgiften - Parametrar Anläggningsavgift Höjning Brukningsavgift Höjning 3. Dagvatten Dagvatten från fastighet Df Dagvatten

Läs mer

Anläggning. Avloppsreningsystem

Anläggning. Avloppsreningsystem Anläggning VA Avloppsreningsystem Olika sorters avloppsvatten Spillvatten från Hushåll Dagvatten Dräneringsvatten Spillvatten från industri 28 maj 2013 Sara Bäckström 3 Spillvatten från hushåll Vatten

Läs mer

Dagvattenseparering. Information om frånkoppling av dag- och dräneringsvatten från spillvattenledning

Dagvattenseparering. Information om frånkoppling av dag- och dräneringsvatten från spillvattenledning Dagvattenseparering Information om frånkoppling av dag- och dräneringsvatten från spillvattenledning Innehåll Kontaktpersoner för information... 2 Separering av dag- och dräneringsvatten från spillvatten...

Läs mer

Lokala dagvattenlösningar för befintlig bebyggelse. Bild: Mathias de Maré

Lokala dagvattenlösningar för befintlig bebyggelse. Bild: Mathias de Maré Lokala dagvattenlösningar för befintlig bebyggelse VA-verket Malmö Januari 1999 1 Förord Miljömedvetandet i samhället har under senare år ökat kraftigt. Tidigare var miljöfrågor något som främst myndigheter

Läs mer

Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34

Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34 Datum 2012-02-21 Diarienummer P 2008-0230 Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34 En beräkning görs för att uppskatta mängden dagvatten som uppstår vid stora nederbördsmängder samt att

Läs mer

Separering av dag- och spillvatten. VA-avdelningen

Separering av dag- och spillvatten. VA-avdelningen Separering av dag- och spillvatten VA-avdelningen Separering av ledningar Kommunens avloppssystem ska hantera både dagvatten och spillvatten. I dagvatten räknas regn-, smält- och dräneringsvatten. Spillvatten

Läs mer

Taxa för Växjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning år 2018

Taxa för Växjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning år 2018 Taxa för Växjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning år 2018 Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Tekniska nämnden Dokumentnamn Taxa för Växjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Läs mer

DAGVATTENPOLICY för Årjängs kommun Gäller från Samhällsbyggnad

DAGVATTENPOLICY för Årjängs kommun Gäller från Samhällsbyggnad DAGVATTENPOLICY för Årjängs kommun Gäller från 2014-06-23 Samhällsbyggnad Dagvattenpolicy för Årjängs kommun Inledning Dagvatten definieras som tillfälligt förekommande, avrinnande vatten på ytan av mark

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING

RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING DAGVATTEN SKA INTE GÅ TILL RENINGSVERKET RIKTLINJER FÖR BÄTTRE MILJÖ INNE OCH UTE Det finns riktlinjer för hur Karlstadsborna ska hantera sitt dagvatten. Riktlinjerna

Läs mer

Omdränering. Information om VA-lösningar för husgrundsdränering

Omdränering. Information om VA-lösningar för husgrundsdränering Omdränering Information om VA-lösningar för husgrundsdränering Information till fastighetsägare Du gör precis rätt i att kontakta UMEVA när du ska ändra VA-förhållandet på huset! Vi ger råd och anvisningar

Läs mer

Bilaga. Dag- och dränvattenhantering vid nybyggnation. Sweco, Växjö, oktober 2016 Amanda Berggren, Anton Kjellén, Göran Lundgren

Bilaga. Dag- och dränvattenhantering vid nybyggnation. Sweco, Växjö, oktober 2016 Amanda Berggren, Anton Kjellén, Göran Lundgren Bilaga Dag- och dränvattenhantering vid nybyggnation. Sweco, Växjö, oktober 2016 Amanda Berggren, Anton Kjellén, Göran Lundgren Inledning Skriften redovisar de krav Alvesta kommun ställer vid nybyggnation

Läs mer

GRÅBO CENTRUM - VA-UTREDNING

GRÅBO CENTRUM - VA-UTREDNING 1/3 GRÅBO CENTRUM - VA-UTREDNING UTSTÄLLNINGSHANDLING Göteborg 2012-12-17 Rickard Andersson Göran Skålberg ADWICE AB Skeppet Ärans väg 3 426 71 Västra Frölunda Telefon 031-3012300 www.adwice.se Org nr

Läs mer

Dagvattenutredning, Borås Stad

Dagvattenutredning, Borås Stad Dagvattenutredning, Borås Stad Detaljplan för Brämhults Kärra 1:3 Koncept 081103 2008-11-03 Beställare Borås Stad, Stadsbyggnadskontoret Kristine Bayard Konsult Vägverket Konsult Affärsområde Syd Avdelning

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING. Kv. Giggen Tallkrogen

DAGVATTENUTREDNING. Kv. Giggen Tallkrogen DAGVATTENUTREDNING Kv. Giggen Tallkrogen Stockholm 2013-02-26 Novamark AB Olle Burman Jimmy Jonsson I:\PDOC\13022, Kv, Giggen\M\M-dok INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 2. GEOLOGI OCH HYDROLOGI 3 3. DAGVATTEN

Läs mer

Dagvattenutredning Mörby 1:62 och 1:65, Ekerö

Dagvattenutredning Mörby 1:62 och 1:65, Ekerö Datum 2014-05-20 Reviderad - Dagvattenutredning Mörby 1:62 och 1:65, Ekerö Ramböll Sverige AB Dragarbrunnsgatan 78B 753 20 Uppsala Region Mitt Uppdrag Beställare Mörby Järntorget Bostad AB T: +46-10-615

Läs mer

Bildyta - Välj Infoga bild. Henrik Alm, Henrik Alm, Dagvatten och Ytvatten, Stockholm. Bildyta - Välj Infoga bild

Bildyta - Välj Infoga bild. Henrik Alm, Henrik Alm, Dagvatten och Ytvatten, Stockholm. Bildyta - Välj Infoga bild Bildyta - Välj Infoga bild Henrik Alm, 08 695 63 78 DAGVATTENSTRATEGI -FRAMTAGANDE -GENOMFÖRANDE -UPPFÖLJNING 1 Bildyta - Välj Infoga bild HÅLLBAR DAGVATTENHANTERING I STADSMILJÖ - Henrik Alm, Gruppchef

Läs mer

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Datum 2011-03-21 Reviderad - Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Ramböll Sverige AB Dragarbrunnsgatan 78B 753 20 Uppsala Region Mitt Uppdrag Beställare Träkvista Järntorget Bostad AB T: +46-10-615

Läs mer

Dagvattenutredning - Ungdomsbostäder i Bålsta.

Dagvattenutredning - Ungdomsbostäder i Bålsta. Örebro, 2015-10-20 Dagvattenutredning - Ungdomsbostäder i Bålsta. Förslag till detaljplan för Bålsta 1:35, 1:36 och del av Bålsta 1:614, Lyckebo, i Bålsta. Källa: Håbo kommun K e n n e t h B e r g l u

Läs mer

Dagvattenutredning Streteredsvägen 36b

Dagvattenutredning Streteredsvägen 36b Uppdragsnr: 10204727 1 (4) PM Dagvattenutredning Streteredsvägen 36b WSP Samhällsbyggnad i Halmstad har fått i uppdrag av Livered AB att inför detaljplansändring utreda dagvattenhantering inom fastigheten

Läs mer

VA och dagvattenutredning

VA och dagvattenutredning Teknisk försörjning 1(6) VA och dagvattenutredning Bilagor Till denna VA- och dagvattenutredning bifogas följande kartmaterial. Bilaga 1 Illustrationskarta med VA för Stare 1:109 m fl. Daterad 2011-11-28.

Läs mer

Information om LOD Lokalt Omhändertagande av Dagvatten Lokalt Omhändertagande av Dagvatten

Information om LOD Lokalt Omhändertagande av Dagvatten Lokalt Omhändertagande av Dagvatten Information om LOD Lokalt Omhändertagande av Dagvatten Bild 1. Exempel på bra vattenavledning från hus. Utfört med betongränna och lite makadam i änden för att slippa eventuell jorderosion. Bild 2. Ett

Läs mer

Information om anslutnings- och förbrukningskostnader för kommunalt vatten och avlopp

Information om anslutnings- och förbrukningskostnader för kommunalt vatten och avlopp Information om anslutnings- och förbrukningskostnader för kommunalt vatten och avlopp Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro

Läs mer

Karlskrona - Översiktlig dagvattenutredning Mölletorp

Karlskrona - Översiktlig dagvattenutredning Mölletorp Uppdragsnr: 10173223 1 (7) PM Karlskrona - Översiktlig dagvattenutredning Mölletorp Förutsättningar Karlskrona kommun planerar för ett nytt bostadsområde i Mölletorp och i samband med det har WSP fått

Läs mer

PM DAGVATTENHANTERING

PM DAGVATTENHANTERING 1 (6) Kv. Varvet 1 Botkyrka Kommun PM DAGVATTENHANTERING Satellitbild över del av fastigheten Varvet 1, Fågelviksvägen 18-20. Synlig naturmark inom fastighet är området som skall exploateras. Täby 2015-11-04

Läs mer

Särsta 38:4 Knivsta. Dagvattenutredning Underlag för detaljplan

Särsta 38:4 Knivsta. Dagvattenutredning Underlag för detaljplan Särsta 38:4 Knivsta Dagvattenutredning Underlag för detaljplan Upprättad datum 2015-10-05 Handläggare: Stina Carlsson Ändringar: rev 2016-03-20 Benämning Bakgrund Detta PM har tagits fram i samband med

Läs mer

Utbyggnad av ny plan vid Andreastorpet

Utbyggnad av ny plan vid Andreastorpet Tanums kommun, Gerlesborg, Andreastorpet 1(4) Va och dagvattenutredning för ny detaljplan utmed Långekärrsvägen Bilder 2 st Planritningar U:11:01, Va-plan 2017 06 12 Utbyggnad av ny plan vid Andreastorpet

Läs mer

STATIONSOMRÅDET NORRA, VA-UTREDNING

STATIONSOMRÅDET NORRA, VA-UTREDNING STATIONSOMRÅDET NORRA, VA-UTREDNING 2015-03-24 Malin Engström Planeringsavdelningen, Tekniska förvaltningen Sida 1 Innehåll... 1 STATIONSOMRÅDET NORRA,... 1 VA-UTREDNING... 1 Bakgrund... 3 Befintliga förhållanden

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING VITA KORSET

DAGVATTENUTREDNING VITA KORSET DAGVATTENUTREDNING VITA KORSET 2018-11-06 UTKAST 2018-11-06 UPPDRAG 289281, Dagvattenutredning Vita Korset, Älmhult Titel på rapport: Dagvattenutredning Datum: 2018-11-06 MEDVERKANDE Beställare: Kontaktperson:

Läs mer

Projekt Kv Sprängaren Etapp C, Sundbyberg Nybyggnad Bostäder. Handling Utredning Dagvattenflöden Utredning

Projekt Kv Sprängaren Etapp C, Sundbyberg Nybyggnad Bostäder. Handling Utredning Dagvattenflöden Utredning Sidor:11 Projekt Kv Sprängaren Etapp C, Sundbyberg Handling ÅF Infrastructure AB Malmö Arbetsnr: Uppdragsledare: ÅFInfrastructure AB, Dockplatsen 12, Dockplatsen 12 SE211 19 Malmö Telefon +46 10 505 00

Läs mer

Dagvattenutredning- Organisten 1

Dagvattenutredning- Organisten 1 Sida 1(14) Dagvattenutredning- Sida 2(14) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Förutsättningar... 3 3. Befintligt ledningssystem... 3 3.1 Befintliga VA-ledningar... 3 3.2 Befintliga el- och teleledningar...

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING FÖR KALMARSAND

DAGVATTENUTREDNING FÖR KALMARSAND DAGVATTENUTREDNING FÖR KALMARSAND 11 januari 2017 VÄG- O C H V A - I N G E N J Ö R E R N A I S V E R I G E A B V A S A G A T A N 1 5 7 2 2 1 5 V Ä S T E R Å S T E L E F O N : 0 7 0-3 1 3 4 1 5 0 O R G.

Läs mer

Taxa för Växjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning år 2019

Taxa för Växjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning år 2019 Taxa för Växjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning år 2019 Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentnamn Taxa för Växjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning år 2018 Fastställd/Upprättad

Läs mer

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 SLUTRAPPORT 2013-10-22 Uppdrag: 250188, revidering Dagvattenutredning Åkarp Titel på rapport: Revidering dagvattenutredning till dp för del av

Läs mer

BILAGA 1. Exempel på principer för framtida dagvattenavledning. Genomsläppliga beläggningar. Gröna tak

BILAGA 1. Exempel på principer för framtida dagvattenavledning. Genomsläppliga beläggningar. Gröna tak 2013-06-14 Exempel på principer för framtida dagvattenavledning Nedan exemplifieras några metoder eller principer som kan vara aktuella att arbeta vidare med beroende på framtida inriktning och ambitionsnivå

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR DAGVATTEN HANTERING I NACKA KOMMUN

ANVISNINGAR FÖR DAGVATTEN HANTERING I NACKA KOMMUN ANVISNINGAR FÖR DAGVATTEN HANTERING I NACKA KOMMUN 2011-06-27 1 INNEHåll Syfte 3 Målgruppen 3 Geologiska och tekniska förutsättningar för dagvattenhantering i Nacka 3 Generella anvisningar 3 Anvisningar

Läs mer

Tommy Giertz.

Tommy Giertz. D A G V A T T E N 1 Tommy Giertz tommy.giertz@byv.kth.se 2 DAGVATTENLEDNING VATTENLEDNING AVLOPPSRENINGSVERK SJÖ VATTENVERK VATTENTORN SPILLVATTENLEDNING RECIPIENT 3 UTFORMNING OCH TEKNIK 4 Bildyta - Välj

Läs mer

Funktionsbeskrivning dagvattenlösningar

Funktionsbeskrivning dagvattenlösningar Funktionsbeskrivning dagvattenlösningar tillägg till Dagvattenutredning för Södra staden, Underlag för strategiskt program 2015-03-20 Lokala åtgärder, kvartersmark och gata Inom kvartersmark och lokalt

Läs mer

Dagvatten-PM, Storvreta centrum

Dagvatten-PM, Storvreta centrum Tengbom 2015-11-09 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Hållbar dagvattenhantering på kvartersmark och allmän platsmark... 5 Dimensionering... 6 Metoder... 10 3.1 Fördröjning via magasin i mark... 10 3.2

Läs mer

DAGVATTENPOLICY. HÅBO KOMMUN 2012 MTN 2011/61 Hid 2012.2726. Antagen av KF att gälla from 2012-10-08 tills vidare (KF 2012-09-24 102)

DAGVATTENPOLICY. HÅBO KOMMUN 2012 MTN 2011/61 Hid 2012.2726. Antagen av KF att gälla from 2012-10-08 tills vidare (KF 2012-09-24 102) DAGVATTENPOLICY HÅBO KOMMUN 2012 MTN 2011/61 Hid 2012.2726 Antagen av KF att gälla from 2012-10-08 tills vidare (KF 2012-09-24 102) POLICY 1 1 POLICY 2 Policy Dagvattenpolicyn är uppdelad i generella punkter

Läs mer

Dagvattenhantering Tuna Park, inför detaljplan för Gallerian 1 m.fl. 1 Inledning

Dagvattenhantering Tuna Park, inför detaljplan för Gallerian 1 m.fl. 1 Inledning Uppdragsnr: 1018 9908 1 (9) PM Dagvattenhantering Tuna Park, inför detaljplan för Gallerian 1 m.fl. 1 Inledning Warburg-Hendersson Eskilstuna AB äger fastigheten Gallerian 1 i området Tuna Park i Eskilstuna.

Läs mer

Mikaelsplan, Uppsala Utredning

Mikaelsplan, Uppsala Utredning Dagvatten, Uppsala Uppdragsgivare: Uppsalahem Upprättat av: Anna Thorsell Konsult: Structor Uppsala 753 30 UPPSALA Utredning Revideringsdatum: , 753 30 UPPSALA Dagvatten ANTAL BLAD: 8 BLAD NR: 1 Innehåll

Läs mer

informerar om LOD Lokalt Omhändertagande av Dagvatten

informerar om LOD Lokalt Omhändertagande av Dagvatten informerar om LOD Lokalt Omhändertagande av Dagvatten 1 Bild 1. Exempel på bra vattenavledning från hus. Utfört med betongränna och lite makadam i änden för att slippa eventuell jorderosion. Bild 2. Ett

Läs mer

Klimatsäkring -P104 samt P105

Klimatsäkring -P104 samt P105 Klimatsäkring -P104 samt P105 Seminarium vid Föreningen Vattens Norrlandsmöte 2012 Sundsvall Gilbert Svensson Urban Water Management AB och Luleå tekniska universitet 1 Klimatsäkring P104 samt P105 Risker

Läs mer

UMEVAs uppbyggnad av en dagvattentaxa

UMEVAs uppbyggnad av en dagvattentaxa UMEVAs uppbyggnad av en dagvattentaxa - 5 år efter införandet i UMEÅ - Conny Persson conny.persson@umeva.se 090-16 13 99, 070-517 13 99 Varför dagvattentaxa? Vattentjänstlagen (LAV) medger inte att kostnader

Läs mer

REKOMMENDATIONER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTEN HANTERING Hur du som enskild fastighetsägare kan förebygga källaröversvämningar

REKOMMENDATIONER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTEN HANTERING Hur du som enskild fastighetsägare kan förebygga källaröversvämningar REKOMMENDATIONER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTEN HANTERING Hur du som enskild fastighetsägare kan förebygga källaröversvämningar Järfälla kommun VA- & avfallsavdelningen Februari 2017 Illustrationer: Mathias de

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för Norrmalm 4, Västerås

Dagvattenutredning till detaljplan för Norrmalm 4, Västerås 2017-06-10 Dagvattenutredning till detaljplan för Norrmalm 4, Västerås Handläggare Gunnar Eriksson 070-513 88 20; 021-448 04 30 gunnar.eriksson@gema.se Bakgrund Dagvattenutredningen ska utgöra underlag

Läs mer

Dagvattenutredning Torshälla - Mälby 8:1

Dagvattenutredning Torshälla - Mälby 8:1 Dagvattenutredning Torshälla - Mälby 8:1 Beställare: Eskilstuna kommun 631 86 Eskilstuna Beställarens representant: Karolina Ehrén Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Hantverkargatan 5

Läs mer

PM Dagvattenutredning

PM Dagvattenutredning 1/10 Åkarp 7:89, Burlövs kommun PM Dagvattenutredning 190830 10 sidor + 1 bilaga Upprättat av era landskap box 4075 203 11 Malmö Innehåll sida 1 Inledning 2 2 Förutsättningar 2 3 Underlag 2 4 Befintlig

Läs mer

Föreslagen dagvattenhantering för bostäder norr om Askimsviken

Föreslagen dagvattenhantering för bostäder norr om Askimsviken Föreslagen dagvattenhantering för bostäder norr om Askimsviken handläggare Graciela Nilsson 1 Innehållförteckning 1 BAKGRUND... 3 2 Markförhållanden... 4 2.1 Befintliga dagvattenflöden... 5 3 Framtida

Läs mer

Inom fastigheten Lillhällom planeras för utbyggnad av det befintliga äldreboendet som finns inom fastigheten idag.

Inom fastigheten Lillhällom planeras för utbyggnad av det befintliga äldreboendet som finns inom fastigheten idag. REV 2014-04-22 Bakgrund Inom fastigheten Lillhällom planeras för utbyggnad av det befintliga äldreboendet som finns inom fastigheten idag. I dag är ca 35 % av fastighetens area hårdgjord, d.v.s. består

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING

RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING DAGVATTEN SKA INTE GÅ TILL RENINGSVERKET RIKTLINJER FÖR BÄTTRE MILJÖ INNE OCH UTE Det finns riktlinjer för hur Karlstadsborna ska hantera sitt dagvatten. Riktlinjerna

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN

DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN RAPPORT 2012-06-20 Uppdrag: 242340, Planförstudie - Bergagården, Kalmar Titel på rapport: Dagvattenutredning Bergagården Status: Rapport Datum: 2012-06-20 Medverkande Beställare:

Läs mer

365 Tappström 3:1 (Wrangels väg) Kort version

365 Tappström 3:1 (Wrangels väg) Kort version EKERÖ KOMMUN 365 Tappström 3:1 (Wrangels väg) Kort version Sundsvall 365 Tappström 3:1 (Wrangels väg). Kort version Datum 2013-02-12 Uppdragsnummer 61811355960000 Utgåva/Status Bo Granlund Magnus Sundelin

Läs mer

Översiktlig utbredning av detaljplaneområdet. DAGVATTENUTREDNING MELBY 3:

Översiktlig utbredning av detaljplaneområdet. DAGVATTENUTREDNING MELBY 3: Översiktlig utbredning av detaljplaneområdet. DAGVATTENUTREDNING MELBY 3:16 2018-06-14 DAGVATTENUTREDNING MELBY MELBY 3:16 På uppdrag av Modern Art Projekt Sweden AB utförts platsbesök samt upprättande

Läs mer

BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN. Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB

BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN. Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB Malin Engström Uppdragsnummer 2292762 ra01s 2008-06-03 SWECO Lineborgsplan

Läs mer

Uponor IQ Utjämningsmagasin

Uponor IQ Utjämningsmagasin Uponor IQ Utjämningsmagasin 1 2013 32010 6.3 Utjämningsmagasin Inledning Uponor IQ är ett komplett och flexibelt system, som används i hela Norden. De många erfarenheterna av systemet gör att det är väl

Läs mer

Bilaga 3. Exempelsamling över olika dagvattenlösningar. 1(6)

Bilaga 3. Exempelsamling över olika dagvattenlösningar. 1(6) Bilaga 3. Exempelsamling över olika dagvattenlösningar. 1(6) 2(6) Goda exempel Tanken med denna bilaga är att genom goda exempel tydliggöra syftet med dokumentet Handledning för dagvattenhantering i Uddevalla

Läs mer

Dagvattenutredning Skomakartorp södra

Dagvattenutredning Skomakartorp södra Datum 2014-05-27 Reviderad - Dagvattenutredning Skomakartorp södra (del av Träkvista 4:191), Ekerö Ramböll Sverige AB Dragarbrunnsgatan 78B 753 20 Uppsala Region Mitt T: +46-10-615 13 00 D: +46 (0)10 615

Läs mer

VA-UTREDNING Kv. Blåmesen 13 m.fl. fastigheter Oskarshamns kommun A 5012

VA-UTREDNING Kv. Blåmesen 13 m.fl. fastigheter Oskarshamns kommun A 5012 VA-UTREDNING Oskarshamns kommun PM 2015-03-10 Upprättad av: Jonas Mörhed Granskad av: Reino Erixon Godkänd av: Reino Erixon A 5012 VA-UTREDNING Oskarshamns kommun KUND ICA Fastigheter AB Truckgatan 15

Läs mer

Vrångsholmen, Tanums kommun. 2014 05 26 1(5) Ny konferensanläggning med camping och ca 316 fritidshus. VA och dagvattenutredning för ny detaljplan.

Vrångsholmen, Tanums kommun. 2014 05 26 1(5) Ny konferensanläggning med camping och ca 316 fritidshus. VA och dagvattenutredning för ny detaljplan. Vrångsholmen, Tanums kommun. 2014 05 26 1(5) Ny detaljplan Det planeras för nytt fritidsområde med konferensanläggning, camping med tält, husvagnar, stall, ridhus och ca 316 st campingstugor. Yta inom

Läs mer

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 87 2013-11-08 Va 441/12, Stockholm Va 462/12, Va 604/12

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 87 2013-11-08 Va 441/12, Stockholm Va 462/12, Va 604/12 Bilagor uteslutna STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 87 2013-11-08 Va 441/12, Stockholm Va 462/12, Va 604/12 SÖKANDE 1. A och A B (Va 441/12) Ombud för A B: A B 2. L G (Va 462/12) 3. M och H G (Va 604/12) Ombud

Läs mer

Motion från Anna Thore (MP) om gratis dagvatten för gröna tak och LOD

Motion från Anna Thore (MP) om gratis dagvatten för gröna tak och LOD TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anette Mellström 2015-01-05 KS 2014/0465 50029 Kommunfullmäktige Motion från Anna Thore (MP) om gratis dagvatten för gröna tak och LOD Förslag till beslut

Läs mer

Dagvattenutredning Hammarängen. Upprättad av: Crafton Caruth Granskad av: Sven Olof Walleräng

Dagvattenutredning Hammarängen. Upprättad av: Crafton Caruth Granskad av: Sven Olof Walleräng Dagvattenutredning Hammarängen 2010 01 01 Upprättad av: Crafton Caruth Granskad av: Sven Olof Walleräng 1. Bakgrund och syfte... 3 2. Området... 4 2.1 Markförhållanden... 4 2.2 Avrinningsförhållanden...

Läs mer

Styrdokument. Dagvattenpolicy. Övergripande inriktningsdokument. Antagen av kommunfullmäktige , 120 Giltighetstid

Styrdokument. Dagvattenpolicy. Övergripande inriktningsdokument. Antagen av kommunfullmäktige , 120 Giltighetstid Styrdokument Dagvattenpolicy Antagen av kommunfullmäktige, 120 Giltighetstid 2018-12-31 2 (10) Beslutshistorik Gäller från Ändring av kommunfullmäktige Förvaltarskap 1 - Inom kommunstyrelsens ansvarsområde,

Läs mer