Införande av ny taxa - Frågor och svar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Införande av ny taxa - Frågor och svar"

Transkript

1 Införande av ny taxa - Frågor och svar 1. Vattentjänstlagen 2. Ny taxa Anläggningsavgiften - Parametrar Anläggningsavgift Höjning Brukningsavgift Höjning 3. Dagvatten Dagvatten från fastighet Df Dagvatten från gata/allmän platsmark Dg Allmän platsmarkhållare 1. Vattentjänstlagen Vad är vattentjänstlagen? Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, även kallad vattentjänstlagen och förkortas (LAV), är en lag som reglerar kommunens skyldighet att bygga ut VA-nätet. Den säger att kommunen ska bygga ut det allmänna VA-nätet om det finns ett behov och om det är tillräckligt många närliggande hus (ca 20-30) som har behovet. Det är också i LAV som det står att kommunen får ta ut avgifter för de vattentjänster de tillhandahåller. Avgifterna ska bestämmas i en taxa och taxan ska beslutas av kommunfullmäktige. Vattentjänstlagen säger att det finns fyra vattentjänster som kommunen ska ordna med om det finns ett behov; vatten, spillvatten, dagvattenavledning från gata och allmän platsmark (Dg) samt dagvattenavledning från fastigheter (Df). Kommunfullmäktige ska ta beslut om vilka fastigheter som ska få vilka tjänster och inordna dem i ett verksamhetsområde. När kommunen har tagit ett sådant beslut så gäller LAV:s regler inom det verksamhetsområdet och fastighetsägarna är skyldiga att betala avgifter enligt taxa för de vattentjänster som kommunfullmäktige anser att de har ett behov av. En del fastighetsägare är anslutna till den allmänna VA-anläggningen utan att ha sin fastighet innanför ett verksamhetsområde. Det är fullt möjligt men då gäller inte vattentjänstlagens regler för dem utan kommunen måste teckna ett vanligt avtal med fastighetsägaren. Dennes rättigheter blir då inte lika skyddade som om fastigheten hade ingått i ett verksamhetsområde. Vilka regler gällde innan vattentjänstlagen? Vattentjänstlagen började gälla 1 januari 2007 och innan dess fanns VA-lagen som hade gällt sedan De flesta av reglerna som finns i vattentjänstlagen fanns även i VA-lagen. De viktigaste skillnaderna är att endast kommunen kan vara huvudman (ägare) till en allmän anläggning, verksamhetsområden ska inrättas för både människors hälsa och för miljöns skull (tidigare endast av hälsoskäl) samt att den som ansvarar för allmän platsmark också ska vara med och betala avgifter för dagvatten. Det sistnämnda är positivt för alla abonnenter inom VA-kollektivet för nu måste fler brukare vara med och dela på kostnaderna vilket kan Box Ekerö Växel:

2 innebära en sänkning av avgifterna. (Om inte kommunen av andra anledningar behöver höja taxan) Box Ekerö Växel: (5)

3 2. Ny taxa Varför har texten i taxan förändrats? Den nya taxan är anpassad efter Svenskt Vattens förslag till taxa. Svenskt Vatten är en branschorganisation för Sveriges Vatten- och Avloppsproducenter. Genom att använda deras mall så vet kommunen att den stämmer med reglerna i vattentjänstlagen. Varför finns inte fastighetsavgiften längre? I Svenskt Vattens förslag ska kommunen ta betalt för Servisavgift, Förbindelsepunktsavgift, Tomtyteavgift samt Lägenhetsavgift. Av de fyra parametrarna har Ekerö kommun valt Servisavgift, Tomtyteavgift och Lägenhetsavgift. Varför har anläggningsavgiften för en genomsnittlig Ekerö villa höjts med ca 20-25%? Anläggningsavgiften har inte speglat den faktiska kostnaden för att bygga ut det allmänna ledningsnätet. Avgiften har inte höjts på många år och en kommun är skyldig att se till avgifterna i taxan speglar de faktiska kostnaderna. Varför kan man inte få betala den gamla avgiften som gällde då jag gjorde min servisanmälan? En fastighetsägare ska alltid betala den anläggningsavgift enligt den taxa som gäller den dagen fastighetens förbindelsepunkt förmedlas. Förmedlingen ska ske skriftligt. Vattentjänstlagen ger inget utrymme för att ta betalt enligt gamla taxor. Detta har också avgjorts ett antal gånger i Statens VA-nämnd som prövar frågor och tvister från vattentjänstlagen. Jag ringde tidigare i år och undrade vad en anslutning för min fastighet skulle kosta och nu vill jag betala det priset jag fick då. Nej. Fastighetsägaren måste betala enligt den taxa som gäller den dagen fastighetens förbindelsepunkt förmedlas. Varför har brukningsavgiften för en genomsnittlig Ekerö villa höjts med 19 %? Kostnaderna ökar generellt från år till år och med de driftkostnader och investeringar som avgifterna ska täcka behövs en höjning på 19 %. Box Ekerö Växel: (5)

4 3. Dagvatten Vad är en dagvattenavgift? En dagvattenavgift ska täcka kommunens kostnader för att ta hand om regnvatten och dränvatten från gator och fastigheter. I förut gällande taxa var inte kostnaden för att ta hand om dagvattnet separerad från spillvattenkostnaden. Vattentjänstlagen kräver att en kommun kan dela upp sina kostnader för vatten, spillvatten och dagvatten. Av detta skäl har nu kommunen infört en separat dagvattenavgift, så att enbart de, som har tjänsten är med och betalar för den.. Varför ska jag betala för att det regnar? Kommunen har många ledningar som avvattnar gator och parker och som tar hand om takoch dränvatten från fastigheter. De ledningarna kostar i form av avskrivningar, drift, lagning av trasiga ledningar, eventuella källaröversvämningar. Om inte kommunen tar hand om regnvattnet riskerar många fastigheter att översvämmas samt att vägarna blir ofarbara. Vad är det för skillnad mellan Df och Dg? Dagvatten från fastighet Df är sådant vatten som hamnar på taket och avleds via stuprör ner i marken samt dräneringsvatten. Det kan även vara regnvatten som avleds från privata parkeringsplatser. Är kundens fastighet inte ansluten via ledning till kommunens dagvattennät så ska den inte betala för Df, såvida det inte finns någon annan teknisk lösning som avvattnar fastigheten på samma sätt som om den hade varit ansluten via ledning. Dagvatten från gata och allmän platsmark är sådant vatten som avleds från gator och parker. Det leds ner i ledningar för att gatorna inte ska översvämmas vid regn. Vad är allmän platsmark? Det är sådan mark som i detaljplan är bestämd som allmän platsmark. Det kan vara parker, vägar och andra områden av allmän karaktär. Vad är allmän platsmarkhållare? Det är den som är skyldig att ställa i ordning och underhålla den allmänna platsmarken. Det kan vara kommunen själv genom park- och gatukontoret och det kan vara Trafikverket som är huvudman för statliga vägar. Min fastighet är ansluten till dagvattennätet men halva min fastighet lutar mot en bäck och avvattnas på ett naturligt sätt i en slänt. Måste jag betala full avgift för Df? Det avgörande för avgiftsskyldigheten enligt lag är om fastigheten har anslutning eller ej. Har fastighetsägaren anslutning är denne avgiftsskyldig. Avgift utgår för hela fastighetens areal. (Det finns kommuner som har differentierade taxor med avseende på om fastigheten kan fördröja vattnet på tomten innan det går till dagvattnet eller om takvattnet går ut på gräsmattan istället för direkt ner i dagvattenledningen. Syftet med en sådan differentiering är Box Ekerö Växel: (5)

5 att minska kraftigt flöde i ledningarna vid regn. En sådan differentiering finns inte i Ekerö kommun.) För fastigheter där hela merparten lutar bort från förbindelsepunkten för dagvatten, har kommunen valt att inte debitera avgift för Df. Om det finns särskilda skäl dvs det är endast en fastighet av alla i Ekerö kommun och det är betydande markytor kan man tänka sig att jämka avgiften. Då får huvudmannen och fastighetsägaren skriva avtal. Det finns avgörande från Statens VA-nämnd, gällande Malmö Stad, som stöder en jämkning där tomten utgörs av åkermark till mer än kvm och hela tomten är kvm. Fördelningsparametern tar i normalfallet inte hänsyn till skillnader i avrinningen från varje enskild fastighet. Box Ekerö Växel: (5)

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster Senast införda ändring (2010:917)

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster Senast införda ändring (2010:917) Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster Senast införda ändring (2010:917) Inledande bestämmelser 1 Bestämmelserna i denna lag syftar till att säkerställa att vattenförsörjning och avlopp ordnas i ett

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING

RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING DAGVATTEN SKA INTE GÅ TILL RENINGSVERKET RIKTLINJER FÖR BÄTTRE MILJÖ INNE OCH UTE Det finns riktlinjer för hur Karlstadsborna ska hantera sitt dagvatten. Riktlinjerna

Läs mer

Sluten tank inom verksamhetsområde för hushållsspillvatten, eller?

Sluten tank inom verksamhetsområde för hushållsspillvatten, eller? Sluten tank inom verksamhetsområde för hushållsspillvatten, eller? En rapport om de rättsliga förutsättningarna enligt LAV för va-huvudmannen att välja tekniken med sluten tank, samt vissa rättsliga följdfrågor.

Läs mer

VATTEN & AVLOPP. Allmänna bestämmelser för användande av Haninge kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, ABVA

VATTEN & AVLOPP. Allmänna bestämmelser för användande av Haninge kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, ABVA VATTEN & AVLOPP Allmänna bestämmelser för användande av Haninge kommuns allmänna vatten- avloppsanläggning, ABVA 136 81 Haninge tel 08-606 70 00 www.haninge.se December 2008 Layout: www.tecknarn.se Foto:

Läs mer

Taxa för Ekerö kommun allmänna vatten- och avloppsanläggningar (KFS 13:2)

Taxa för Ekerö kommun allmänna vatten- och avloppsanläggningar (KFS 13:2) Nummer: 13:2 Blad: (1) Taxa för Ekerö kommun allmänna vatten- och avloppsanläggningar (KFS 13:2) Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Ekerövatten AB och handhas av Roslagsvatten

Läs mer

AVGÖRANDEN I VA-MÅL - DEL 2 13:3

AVGÖRANDEN I VA-MÅL - DEL 2 13:3 13:3 Fastighetsägare har ansetts berättigad till viss reduktion av anslutningsavgiften när förbindelsepunkten för vatten- och avloppsanslutningen inte förlagts i fastighetens omedelbara närhet. Makarna

Läs mer

Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga

Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga Plats för bild/bilder Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga Vad är dagvatten? Dagvatten a r regn-, sma lt- och spolvatten som rinner av fra n exempelvis va gar och hustak och som via diken

Läs mer

Bolaget och kommunen anförde:

Bolaget och kommunen anförde: En fastighet befanns genom faktisk anslutning till huvudmannens vattennät, före ikraftträdandet av 1970 års va-lag, ingå i verksamhetsområdet för dricksvatten. Tillika fråga om tillämplig taxetariff och

Läs mer

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 5 2013-01-29 Va 271/10 Stockholm

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 5 2013-01-29 Va 271/10 Stockholm Bilagor uteslutna STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 5 2013-01-29 Va 271/10 Stockholm SÖKANDE T D MOTPART Sundsvall Vatten AB Ombud: advokaten F M SAKEN Anläggningsavgift m.m. VA-NÄMNDENS AVGÖRANDE 1. Va-nämnden

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten

Dag- och dräneringsvatten Dag- och dräneringsvatten Information till fastighetsägare I denna broschyr finns information om vad fastighetsägare som ansluter sig till det allmänna vatten- och avloppsnätet kan tänka på för att undvika

Läs mer

Kommunen bestred yrkandena men vitsordat de uppgivna anläggningskostnaderna i och för sig som skäliga.

Kommunen bestred yrkandena men vitsordat de uppgivna anläggningskostnaderna i och för sig som skäliga. 6 Sedan en kommun byggt ut allmän avloppsanläggning utanför verksamhetsområdet har, på talan av fastighetsägare som kort tid dessförinnan investerat i enskilt avlopp, kommunen ansetts skyldig att förse

Läs mer

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man?

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? En guide över arbetsgången vid bildandet av gemensam VA-anläggning i samband med anslutning till allmänt VA-nät Varför allmänt vatten och avlopp? Under 2009 beslutades

Läs mer

Juridisk och ekonomisk hantering av tillskottsvatten som sker till spillvattenförande. innanför förbindelsepunkt. Rapport Nr 2014 11

Juridisk och ekonomisk hantering av tillskottsvatten som sker till spillvattenförande. innanför förbindelsepunkt. Rapport Nr 2014 11 Rapport Nr 2014 11 Juridisk och ekonomisk hantering av tillskottsvatten som sker till spillvattenförande ledning innanför förbindelsepunkt Ulf Lundblad Jonas Backö Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten

Läs mer

Råd och anvisningar, ABVA 2009

Råd och anvisningar, ABVA 2009 VATTEN OCH AVLOPP Råd och anvisningar, ABVA 2009 1 INLEDNING V ä l fungerande vatten- och avloppsförsörjning är en av de viktigaste förutsättningarna för ett fungerande samhälle. VA-verket ansvarar för

Läs mer

KINDA KOMMUN PM AVSEENDE VERKSAMHETSOMRÅDEN FÖR VATTEN OCH AVLOPP

KINDA KOMMUN PM AVSEENDE VERKSAMHETSOMRÅDEN FÖR VATTEN OCH AVLOPP 1 ( 8 ) Tillhör Kommunfullmäktiges beslut 2012-12-17, 135 140,dnr 260-265/12 KINDA KOMMUN PM AVSEENDE VERKSAMHETSOMRÅDEN FÖR VATTEN OCH AVLOPP BAKGRUND Från 2007-01-01 gäller en ny lag om allmänna vattentjänster,

Läs mer

AVGÖRANDEN I VA- MÅL - DEL 5 28:1

AVGÖRANDEN I VA- MÅL - DEL 5 28:1 28:1 Avtal från 1954 varigenom vissa fastighetsägare för all framtid befriades från avloppsavgifter, ansågs kunna jämkas enligt 36 avtalslagen. Förutvarande Toarps kommun uppgick 1963 i Dalsjöfors kommun,

Läs mer

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp Lagar och regler för dig med enskilt avlopp 1 Innehåll Sid Går du i avloppstankar?... 3 Om enskilt avlopp... 3 Ansvar och roller... 4 Tillstånd och anmälan... 5 Vad ska ingå i en tillståndsansökan?...

Läs mer

Översvämning i källaren. Råd & tips KUNGSBACKA KOMMUN

Översvämning i källaren. Råd & tips KUNGSBACKA KOMMUN Översvämning i källaren Råd & tips KUNGSBACKA KOMMUN 2 Förord Att drabbas av översvämning i sin källare innebär både obehag och massor av arbete. Vi på VA-avdelningen på Kungsbacka kommuns förvaltning

Läs mer

Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som är Kommunal författningssamling (KFS) 13:2.

Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som är Kommunal författningssamling (KFS) 13:2. 2013-09-03 Rev 2013-10-15 Mats Falås VA- och renhållningschef 08 560 39 336 Mats.falas@ekero.se PM VA-taxa 2014 (KFS 13:2) Dnr KS13/228-346 Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som

Läs mer

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 Riktlinjer och planering av vatten- och avloppsförsörjningen i Köpings kommun utanför nuvarande verksamhetsområde Köpings kommuns VA-grupp 2011-02-21 Antagen av Kommunfullmäktige

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga Ta hand om dagvattnet - råd till dig som ska bygga Vad är dagvatten? Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner på hårda ytor som tak och vägar, eller genomsläpplig mark. Dagvattnet rinner vidare via

Läs mer

VA-policy. KS 2012-359

VA-policy. KS 2012-359 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-10-21 293 VA-policy. KS 2012-359 KS KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige

Läs mer

Jens Östlund Kjell Jonsson Erik Norin

Jens Östlund Kjell Jonsson Erik Norin GÄVLE KOMMUN Norrlandet VA-försörjning Steg 3 fördjupad utredning av alternativ C och F Uppdragsnummer 1654824004 Örnsköldsvik Sweco Environment AB Sundsvall/Örnsköldsvik Jens Östlund Kjell Jonsson Erik

Läs mer

Underlag för konstruktion av PBL-taxa 2014

Underlag för konstruktion av PBL-taxa 2014 Underlag för konstruktion av PBL-taxa 2014 VERSION 3, JANUARI 2015 Underlag för konstruktion av PBL-taxa 2014, Version 3, januari 2015 1 Förord En välfungerande taxa är ett viktigt hjälpmedel för att kommunerna

Läs mer

Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn

Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn 2 Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn Inledning I den här skriften

Läs mer

RAPPORT. Dagvatten - men hur ska vi göra då? Uppsala den 8 oktober 2012 Reviderad 2013-04-12. Jonas Christensen

RAPPORT. Dagvatten - men hur ska vi göra då? Uppsala den 8 oktober 2012 Reviderad 2013-04-12. Jonas Christensen Dagvatten - men hur ska vi göra då? när vi inte kan skriva planbestämmelser som styr dagvattenflöden. Uppsala den 8 oktober 2012 Reviderad 2013-04-12 Jonas Christensen RAPPORT... 1 1. Inledning... 2 2.

Läs mer

AVGÖRANDEN I VA- MÅL - DEL 3 24:1. Fråga om beräkning av självkostnaden för allmän va-anläggning.

AVGÖRANDEN I VA- MÅL - DEL 3 24:1. Fråga om beräkning av självkostnaden för allmän va-anläggning. 24:1 Fråga om beräkning av självkostnaden för allmän va-anläggning. B.C.J. jämte flera medparter ägde tillsammans en hyresfastighet i Malmö kommun. Fastigheten ligger inom verksamhetsområdet för kommunens

Läs mer

Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Förmedlingsuppdraget Krav på skriftlighet

Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Förmedlingsuppdraget Krav på skriftlighet 1 Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Det är inte ovanligt att en uppdragsgivare säger upp förmedlingsuppdraget. Det förefaller alltmer vanligt under perioder då priserna på marknaden faller.

Läs mer

UTREDNING OM GATUKOSTNADER INOM FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR DEL AV LANDVETTERS-BACKA 4:45 M FL, LANDVETTERS-BACKA VÄSTRA, LANDVETTER, HÄRRYDA KOMMUN

UTREDNING OM GATUKOSTNADER INOM FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR DEL AV LANDVETTERS-BACKA 4:45 M FL, LANDVETTERS-BACKA VÄSTRA, LANDVETTER, HÄRRYDA KOMMUN 1 UTREDNING OM GATUKOSTNADER INOM FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR DEL AV LANDVETTERS-BACKA 4:45 M FL, LANDVETTERS-BACKA VÄSTRA, LANDVETTER, HÄRRYDA KOMMUN Utställningsutlåtande Gatukostnadsutredningen har

Läs mer