Information om anslutnings- och förbrukningskostnader för kommunalt vatten och avlopp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information om anslutnings- och förbrukningskostnader för kommunalt vatten och avlopp"

Transkript

1 Information om anslutnings- och förbrukningskostnader för kommunalt vatten och avlopp Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel Org.nr Bankgiro

2 Innehållsförteckning 1. Information om VA-taxa för villa- och småhusägare Vattentjänster och avgifter Anslutningsavgift för fastigheter Betalning av anslutningssavgifter Förändringar i anslutningsavgifter Begränsningsregel för tomtyteavgiften Delning av avgiften mellan fastigheter Ändrade förhållanden på fastigheten Anslutning på annat sätt Brukningsavgifter för ansluten fastighet Betalning av brukningsavgift Förändringar i brukningsavgifter Reducering av dagvattenavgift i särskilda fall Vattenmätare och mätfel Särskilda avgifter och avgifter enligt avtal Flytt LTA-anläggningar Ordlista Kontaktuppgifter Telefon: Hemsida: Besöksadress: Munkhättevägen 45 i Tumba Postadress: VA-enheten, Botkyrka kommun, Tumba 2 [13]

3 1. Information om VA-taxa för villa- och småhusägare Som abonnent till Botkyrka kommuns Vatten- och Avloppsverksamhet (VA), betalar du en avgift för vatten- och avloppshanteringen. I denna publikation, som riktar sig till dig som är villa- och småhusägare, hittar du uppgifter om förbrukningskostnader och gällande taxor för anslutning till kommunens VAanläggning. Publikationen är inte heltäckande och vid oklarheter hänvisas till kommunens VA-taxa som finns att ladda ner på Du kan även kontakta VA-enheten för att få ett exemplar av VA-taxan eller för att få svar kring eventuella oklarheter gällande taxan. I texten används en del fackuttryck som förklaras i ordlistan som du hittar längst bak i publikationen. 1.1 Vattentjänster och avgifter De avgifter som du betalar för kommunens VA-tjänster kan delas in i anslutningsavgifter och brukningsavgifter. Anslutningssavgifter betalar du när du ansluter dig till kommunens VAanläggning. Brukningsavgifterna är de kostnader som är kopplade till hyra av vattenmätare, eventuell dagvattenavgift och vattenförbrukningen. 3 [13]

4 2. Anslutningsavgift för fastigheter Anslutningsavgift ska betalas för bebyggd och obebyggd fastighet. De anslutningsavgifter som kan bli aktuella när du ansluter dig till kommunens VA-anläggning redovisas i Tabell 1. I avgiften ingår mervärdeskatt (moms 25 %). I tabellen anges om avgiften är fast eller rörlig. Tabell 1 Avgifter för anslutning till kommunens VA-verksamhet. Avgiftsfaktor Bebyggd fastighet Obebyggd fastighet A Grundavgift per schakt (fast) Grundavgiften betalas alltid när arbete enligt avgift B utförs (förbindelsepunkt) B Avgift per ändamål för förbindelsepunkten (fast) kr kr Vatten kr kr Spillvatten kr kr Dagvatten Denna avgift tas inte ut om avgift F tas ut. C Avgift per m² tomtyta (rörlig) Avgiften = tomtytan (m 2 ). 25 kr/m 2. Läs om begränsningsregeln för avgift C nedan kr kr 26,30 kr D Avgift per lägenhet/bostadsenhet (fast) kr 0 kr Vatten utgör 50 % av kostnaden kr Spillvatten utgör 50 % av kostnaden kr E Avgift per bruttoareaenhet (rörlig) Gäller främst industrifastigheter F Grundavgift för Dagvatten utan förbindelsepunkt (fast). Avgift F tas inte ut om avgift B för dagvatten tas ut kr 0 kr kr kr 2.1 Betalning av anslutningssavgifter Som fastighetsägare är du skyldig att betala anslutningsavgifterna från och med den tidpunkt som VA-enheten har upprättat en förbindelsepunkt för vatten, spillvatten eller dag-/dränvatten och meddelat dig förbindelsepunktens läge. Du betalar alltså avgift A,B,C och eventuellt F enligt Tabell 1. Avgift D (och eventuellt E) betalas först när vattenmätaren har installerats. 4 [13]

5 2.2 Förändringar i anslutningsavgifter Du måste omgående anmäla till VA-enheten om det sker några förändringar som kan påverka din fastighets anslutningsavgifter samt om din fastighet eller verksamhet byter ägare. Exempel 1: En förändring i anslutningsavgift kan uppkomma om ett nytt bostadshus uppförs på fastigheten. Du måste då betala en ny lägenhets/bostadsavgift. 2.3 Begränsningsregel för tomtyteavgiften Avgiften C för tomtytan är begränsad till summan av de övriga anslutningsavgifterna i A, B, D, E och F. C kan alltså inte bli större än de andra avgifterna tillsammans. Exempel 2: En fastighet har en tomtarea på 5 000m 2. Fastighetsägaren bygger en villa på tomten och drar dit vatten och avlopp. Kostnaden för fastighetsägaren blir, enligt Tabell 1: A. Grundavgift per schakt: kr B. Förbindelsepunkt vatten: kr B. Förbindelsepunkt avlopp: kr F. Dagvattenavgift ingen förbindelsepunkt: kr D. Avgift för Lägenhet/bostadsenhet vatten: kr D. Avgift för Lägenhet/bostadsenhet spillvatten: kr Total fast aslutningsavgift: kr Den rörliga anslutningsavgiften C, beräknas genom att multiplicera tomtytan med avgiften per m 2 tomtyta. C. Tomtyteavgift C: m 2. 26,30 kr = kr Men enligt begränsningsregeln får tomtyteavgiften inte bli större än de totala fasta anslutningsavgifterna, i det här fallet kr. Tomtyteavgiften C blir därmed kr. Kostnaden för fastighetsägaren blir därmed: kr kr. = kr Observera att om du bygger en villa till eller styckar av tomten så tillkommer ytterligare en lägenhetsavgift. Du kan också få betala hela tomtyteavgiften på kr, eftersom de fasta kostnaderna då höjs. 5 [13]

6 2.4 Delning av avgiften mellan fastigheter Om två eller flera fastigheter har en gemensam förbindelsepunkt fördelas grundavgiften A och ändamålsavgiften B lika mellan fastigheterna. Om du vill ha en gemensam förbindelsepunkt måste du kontakta VA-enheten för att få ett skriftligt godkännande. 2.5 Ändrade förhållanden på fastigheten Om du redan har en befintlig förbindelsepunkt och vill beställa ytterligare en ska du som fastighetsägare betala den totala självkostnaden. Det betyder att du betalar den verkliga kostnaden för förbindelsepunkten. Om tomtytan på din fastighet utökas ska du betala tomtyteavgiften C för den nya tomtytan, om begränsningsregeln för total anslutningsavgift tillåter detta. När en fastighet avstyckas tas inte någon tillkommande avgift ut för tomtytan, om stamfastigheten betalt in tomtyteavgiften före Är tomtyteavgiften inbetald efter kan tomtyteavgift tas ut. Vid om-, till- eller nybyggnad, eller om du ersätter en riven byggnad ska du betala lägenhetsavgift D, för varje tillkommande lägenhet på fastigheten. 2.6 Anslutning på annat sätt Om du vill ha en ny förbindelsepunkt istället för den befintliga och VAenheten har godkänt detta, ska du som är fastighetsägare betala för den nya förbindelsepunktens allmänna del, enligt gällande taxa, se Tabell 1. Behöver den gamla förbindelsepunkten tas bort eller proppas får du även betala självkostnaden för det arbetet. 6 [13]

7 3. Brukningsavgifter för ansluten fastighet Brukningsavgifter ska betalas för bebyggd och obebyggd fastighet, se Tabell 2. I avgifterna ingår mervärdeskatt (moms 25 %). Avgifterna tas ut per fastighet med: Tabell 2 Brukningsavgifter Avgiftsfaktor A Hyra vattenmätare (fast) Hyran är en fast avgift som betalas årligen. Avgiften beror på vattenmätarens storlek. Exempel: En vanlig vattenmätare som används i villa och småhus kostar årligen drygt 700kr. B Avgift per m 3 levererat uppmätt vatten (rörlig) Avgiften fördelas enligt en schablon där 35 % går till vattenkostnader och 65 % går till spillvattenkostnader. C Årlig avgift för dagvatten (fast) Avgiften fördelas mellan Dagvatten fastighet 50 % och Dagvatten gata 50 % C1 Årlig avgift för dagvatten per bostadsenhet i villa och övriga småhus C2 Årlig avgift för dagvatten per bostadsenhet i villa och övriga småhus som är inkopplad på dagvattennätet C3 Årlig avgift för dagvatten per bostadsenhet i villa och småhus inom VA-samfällighet C4 Årlig avgift för dagvatten per bostadsenhet i villa och småhus inom VA-samfällighet som är inkopplad på dagvattennätet Bebyggd fastighet 736,46 kr 15,69 kr 294,58 kr 589,17 kr 220,93 kr 441,88 kr Exempel 3: En villa har en årsförbrukning på 150m 3 vatten och är inkopplad på dagvattennätet betalar följande kostnad: A. Hyra vattenmätare: 736,46 kr/år B. Avgift per m 3 levererat uppmätt vatten: 150 m 3. 14,29 kr = 2 353,5 kr C2. Dagvatten: 589,17 kr/år Total brukningsavgift under året: 3 679,13 kr 7 [13]

8 3.1 Betalning av brukningsavgift Brukningsavgiften faktureras i efterskott per kvartal. Om du vill ha ett annat faktureringsintervall kan du kontakta VA-enheten. Har du inte läst av din vattenmätare innan du får din faktura, faktureras du efter en uppskattad förbrukning. Du ska dock minst en gång per år själv läsa av din vattenmätare, så att du kan debiteras efter verklig avläst förbrukning. 3.2 Förändringar i brukningsavgifter Du måste omgående anmäla till VA-enheten ifall det sker några förändringar när det gäller förhållanden rörande din fastighets brukningsavgifter samt om din fastighet eller verksamhet byter ägare, se exempel Reducering av dagvattenavgift i särskilda fall Om en betydande del av fastigheten uppenbarligen inte belastar det allmänna dagvattensystemet kan den avgiftsgrundande arean för Dagvatten fastighet och Dagvatten gata reduceras efter en skälighetsbedömning av kommunen. Brukningsavgiften för dagvatten kan reduceras, enligt Tabell 2 avgift C, om åtgärder vidtagits som fördröjer eller renar dagvatten från fastigheten. Rör det sig om en större fastighet krävs det ett reningssteg för avgiftsreducering. Åtgärderna ska godkännas av VA-enheten. Exempel 4: En fastighetsägare bygger ett fördröjningsmagasin (LOD) och kopplar bort sig från dagvattennätet. Fastighetsägaren kan då få en reducerad dagvattenavgift, enlig C i Tabell 2. Åtgärden måste godkännas av kommunen. 3.4 Vattenmätare och mätfel Som fastighetsägare är du betalningsskyldig för allt vatten som levereras till din fastighet. Om din vattenmätare inte fungerat eller mätfel inte kan bestämmas har kommunen rätt att uppskatta förbrukningen. Om du eller VAenheten misstänker att det är fel på mätaren kan VA-enheten undersöka mätaren. Om du vill ha en undersökning gjord och mätaren är hel och därmed godkänd får du betala en avgift enligt Tabell 3. Som fastighetsägare ansvarar du för att kranar och ventiler är av rätt typ och fungerar som de ska. Vattenmätaren byts ut var 10:e år och som fastighetsägare är du skyldig att se till att vattenmätaren är lättåtkomlig för vår personal. 8 [13]

9 4. Särskilda avgifter och avgifter enligt avtal Om VA-enheten behöver göra en arbetsinsats på grund av problem med din VA-installation eller om du inte uppfyllt dina skyldigheter debiteras du enligt Tabell 3. Alla avgifter är inklusive mervärdeskatt (moms 25 %). Sker åtgärderna under helgdag blir avgiften högre. Tabell 3 Särskilda avgifter Arbetsinsats A Provning/kontroll av vattenmätare Avgift Konstaterat fel på vattenmätaren Ingen avgift Inget konstaterat fel på vanlig vattenmätare av villatyp Inget konstaterat fel på större vattenmätare (används exempelvis i flerbostadshus) B Byte av sönderfrusen eller skadad vattenmätare Konstaterat felaktigt användning/handhavande som lett till skada eller fel på vattenmätaren. C Uppsättning och nedtagning av vattenmätare för sommarvatten. Sista veckan i april till och med första veckan i oktober är det gratis. 999,49 kr/ tillfälle 2104,19 kr/ tillfälle 999,49 kr/tillfälle +inköpspris av ny vattenmätare Ingen avgift Övriga tider på året tas avgift ut. 999,49 kr/tillfälle D Avstängning och påsläpp av vattentillförseln 999,49 kr/tillfälle E Montering och demontering av strypbricka i vattenmätare F Provning/kontroll av LTA-anläggning 999,49 kr/tillfälle Konstaterat fel på pumpenheten Ingen avgift Konstaterat felaktig användning/handhavande som lett till skada eller fel på pumpenheten som kräver reparation Inget konstaterat fel på LTA-anläggningen (larm, el- fel, utryckning etc.) G Arbetskostnad efter kontorstid måndag-torsdag, klockan 00:00-07:00 samt 16:00-24:00 fredag, klockan 00:00-07:00 samt 14:30-24:00, lördagar och söndagar 999,49 kr + reparationskostnad 999,49 kr/tillfälle 2 525,02 kr/tillfälle H Generell arbetstidskostnad för en rörtekniker Om abonnenten ringer in och anmäler läcka på ledning till VA-enheten utgår ingen avgift. 999,49 kr/h 9 [13]

10 5. Flytt När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till VA-enheten där du anger slutavläsningen på din vattenmätare och en ny fakturaadress som slutfakturan ska skickas till. På flyttanmälan ska du även fylla i uppgifter om den nya fastighetsägaren. Flyttanmälan kan göras via e-tjänst för VA-fakturor på eller genom att lämna in en blankett för flyttanmälan. Blankett finns att ladda ner på kommunens hemsida. Du kan också kontakta VA-enheten så skickar vi hem en flyttblankett till dig. 6. LTA-anläggningar Om du har en LTA-anläggning (Lätt TryckAvlopp) är du skyldig att ta hand om och sköta den enligt givna instruktioner. Om du åsidosätter ansvaret och LTA-anläggningen skadas på grund av felaktigt handhavande eller användning är du ersättningsskyldig för reparation samt eventuella inköp av en ny pumpenhet. Du är även skyldig att betala arbetskostnaden för utryckning och transport. Detta gäller endast för kommunala LTA-pumpar. 10 [13]

11 7. Ordlista Avlopp är ett samlingsnamn för spill-, dag- och dränvatten. Bebyggd fastighet är en fastighet som är bebyggd eller har fått bygglov. Bebyggda fastigheter delas i upp i grupperna villor och småhus, flerbostadsfastighet samt industrifastighet Bostadsenhet/Lägenhet är ett eller flera utrymmen i en byggnad som avsett för boende. En villa som är avsedd för en familj räknas som en bostadsenhet/lägenhet. Dagvatten är vatten som rinner från tak, gator och andra ytor och som inte tränger ned i marken. Dränvatten är vatten som avleds genom dränering, via rörledning, dike eller dräneringsskikt. Flerbostadsfastighet är en fastighet som är avsedd för bostäder och som omfattar mer än två lägenheter. Förbindelsepunkt är den punkt där dina VA-ledningar ansluts till kommunens allmänna ledningar. Förbindelsepunkten är oftast placerad cirka 0,5m från fastighetsgränsen. Fördröjningsmagasin är en grop som fylls med sten eller regnvattenkassetter och sedan täcks över. Regnvattnet leds till magasinet och risken för översvämning på fastigheten minskar. Industrifastighet är en fastighet som bedriver verksamhet och därmed inte enbart är avsedd för bostäder. För industrifastigheter betalas avgift E, som beräknas enligt nedan: Avgift E = Sammanlagd våningsyta för industrifastigheten / 125m kr Exempel: En industrifastighet med 3 våningar á m 2 har en sammanlagd våningsyta på m m m 2 = m 2. Avgift E = m 2 / 125 m kr = kr LOD är Lokalt Omhändertagande av Dagvatten. Det betyder att dag- och dränvatten ska tas omhand lokalt av fastighetsägaren, till exempel genom ett fördröjningsmagasin (stenkista). I Botkyrka gäller LOD i första hand. LTA är en förkortning för Lätt TryckAvlopp. LTA används i områden där det inte går att använda sig av självfall. Husets avloppsledningar kopplas till en behållare med pump som grävs ner på tomten. Avloppsvattnet pumpas sedan till det kommunala avloppsledningssystemet. Lägenhet/Bostadsenhet se Bostadsenhet/Lägenhet. 11 [13]

12 Obebyggd fastighet är fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggelse men ännu inte bebyggts och för vilken bygglov inte heller är beviljat. Reningssteg är behandling av dagvattnet för att det ska bli renare. Ett reningssteg kan vara att man låter vattnet passera en dagvattendamm där exempelvis tungmetaller kan sjunka till botten. Schaktning är det grävarbete som kommunen gör från de kommunala ledningarna till förbindelsepunkten. Spillvatten är förorenat vatten från bland annat toaletter, bad, disk och tvätt. Spillvatten är vad vi i vardagligt tal kallar avloppsvatten. Stenkista är ett slags fördröjningsmagasin för regnvatten. En grop i marken som fyllts med sten och sedan täckts över. Tomtyta är fastighetens areal enligt fastighetsregistret. VA är en förkortning för vatten och avlopp. VA-enheten är kommunens enhet för kommunala vatten- och avloppsfrågor. Vattenförsörjning avser dricksvatten Villor och småhus är fastigheter som är avsedda för bostäder med högst två bostadsenheter. 12 [13]

13 Kontaktuppgifter Telefon: Hemsida: Besöksadress: Munkhättevägen 45 i Tumba Postadress: VA-enheten, Botkyrka kommun Tumba 13 [13]

VA-taxa 2015 Varberg. Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-25 att gälla från 2015-01-01

VA-taxa 2015 Varberg. Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-25 att gälla från 2015-01-01 VA-taxa 2015 Varberg Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-25 att gälla från 2015-01-01 Avgifter enligt denna taxa ska betalas till Varberg Vatten AB. Drift av verksamheten utförs av Vatten och Miljö i

Läs mer

VA-taxa 2015 Falkenberg

VA-taxa 2015 Falkenberg VA-taxa 2015 Falkenberg Antagen 2014-10-16 av FAVRAB att gälla fr o m 2015-01-01 Avgifter enligt denna taxa betalas till Falkenbergs Vatten & Renhållnings AB (FAVRAB). Drift av verksamheten utförs av Vatten

Läs mer

VA-taxa 2013-01-01. Vatten- och avloppsavgifter för Skellefteå kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster

VA-taxa 2013-01-01. Vatten- och avloppsavgifter för Skellefteå kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster VA-taxa 2013-01-01 Vatten- och avloppsavgifter för Skellefteå kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-06 att gälla från och med 2013-01-01 Ersätter tidigare VA-taxa

Läs mer

Taxebestämmelser för Ljusdals kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Taxebestämmelser för Ljusdals kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Taxebestämmelser för Ljusdals kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2011-09-26 att gälla från och med 2012-01-01. Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

Läs mer

VA-taxa 20132015 INNEHÅLL

VA-taxa 20132015 INNEHÅLL VA-taxa 20132015 Taxa för Upplands Väsby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige xx, att gälla fr.o.m. 20132015-01-01. Ersätter tidigare taxa gällande från 20122013.

Läs mer

VA-taxa 2009. Upplands Väsby kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2009-02-16 att gälla från och med 1 april 2009

VA-taxa 2009. Upplands Väsby kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2009-02-16 att gälla från och med 1 april 2009 VA-taxa 2009 Upplands Väsby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2009-02-16 att gälla från och med 1 april 2009 Ersätter tidigare taxa gällande från januari 1991 med revideringar gjorda från 1996 och 2003

Läs mer

taxa modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi 2015 års taxa för Svenljunga kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning ...

taxa modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi 2015 års taxa för Svenljunga kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning ... modell plan policy program regel riktlinje rutin taxa 2015 års taxa för Svenljunga kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning strategi............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum:

Läs mer

VALLENTUNAVATTEN AB:S ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR I VALLENTUNA KOMMUN

VALLENTUNAVATTEN AB:S ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR I VALLENTUNA KOMMUN Gäller från 2014-01-01 VA-TAXA FÖR VALLENTUNAVATTEN AB:S ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR I VALLENTUNA KOMMUN 1 ROSLAGSVATTEN AB genom VALLENTUNAVATTEN AB TAXA för Vallentuna kommuns allmänna vatten-

Läs mer

Föreskrifter med principer för vattenoch avloppstaxa i Eskilstuna kommun

Föreskrifter med principer för vattenoch avloppstaxa i Eskilstuna kommun Föreskrifter med principer för vattenoch avloppstaxa i Eskilstuna kommun 1 Taxa för Eskilstuna kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-11. Huvudman för den allmänna

Läs mer

Allmänna bestämmelser för användande av Upplands-Bro kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Allmänna bestämmelser för användande av Upplands-Bro kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Allmänna bestämmelser för användande av Upplands-Bro kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt Information till fastighetsägare Antagna av Kommunfullmäktige den 16 juni 2011 56 att gälla fr.o.m.

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Österåker kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. samt. Information till fastighetsägare

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Österåker kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. samt. Information till fastighetsägare ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Österåker kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt Information till fastighetsägare Antagna av kommunalfullmäktige den 2 februari 2009 att gälla

Läs mer

Taxa för Ekerö kommun allmänna vatten- och avloppsanläggningar (KFS 13:2)

Taxa för Ekerö kommun allmänna vatten- och avloppsanläggningar (KFS 13:2) Nummer: 13:2 Blad: (1) Taxa för Ekerö kommun allmänna vatten- och avloppsanläggningar (KFS 13:2) Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Ekerövatten AB och handhas av Roslagsvatten

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Upplands Väsby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt information till fastighetsägare.

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Upplands Väsby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt information till fastighetsägare. ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Upplands Väsby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt information till fastighetsägare. Antagen av kommunfullmäktige 2009-02-16, att gälla fr.o.m.

Läs mer

Kommunalt vatten och avlopp i Nyköping. Information till dig som bor i ett område där kommunen drar fram vatten och avlopp.

Kommunalt vatten och avlopp i Nyköping. Information till dig som bor i ett område där kommunen drar fram vatten och avlopp. Kommunalt vatten och avlopp i Nyköping. Information till dig som bor i ett område där kommunen drar fram vatten och avlopp. Innehåll Välkommen som VA-abonnent i Nyköpings kommun 3 Detta får du som VA-abonnent

Läs mer

Taxa för Partille kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning VA-TAXA 14

Taxa för Partille kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning VA-TAXA 14 Taxa för Partille kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning VA-TAXA 14 1 TAXA för Partille kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2014-05-20 48 och gäller från

Läs mer

Information till fastighetsägare om Trosa kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster

Information till fastighetsägare om Trosa kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster Information till fastighetsägare om Trosa kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster Antagen av kommunfullmäktige 2008-10-22 att gälla från och med 2009-01-01 INLEDNING... 2 1. ALLMÄNT... 3 1.1 HUVUDMAN

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Malung-Sälens kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. samt. Information till fastighetsägare

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Malung-Sälens kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. samt. Information till fastighetsägare ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Malung-Sälens kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt Information till fastighetsägare Antagen av Kommunfullmäktige i Malung-Sälens kommun 2008-12-15

Läs mer

ABVA 07. Allmänna bestämmelser för användande av Älvdalens kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Information till fastighetsägare.

ABVA 07. Allmänna bestämmelser för användande av Älvdalens kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Information till fastighetsägare. ABVA 07 Allmänna bestämmelser för användande av Älvdalens kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt Information till fastighetsägare Antagna av Kommunfullmäktige i Älvdalen 2008-11-17 58. Innehållsförteckning

Läs mer

VA-taxa 2015 VETLANDA KOMMUN

VA-taxa 2015 VETLANDA KOMMUN VA-taxa 2015 VETLANDA KOMMUN 1 TAXA för Vetlanda kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-19 Antagen av Vetlanda Energi och Teknik AB:s styrelse 2014-10-22 Huvudman

Läs mer

Antagna av kommunalfullmäktige 2011-05-02 31 att gälla från 2011-05-02. Dessa bestämmelser ersätter tidigare allmänna bestämmelser.

Antagna av kommunalfullmäktige 2011-05-02 31 att gälla från 2011-05-02. Dessa bestämmelser ersätter tidigare allmänna bestämmelser. abva Nordanstig Allmänna bestämmelser för användande av Nordanstig Vatten AB:s allmänna vattenoch avloppsanläggning samt information till fastighetsägare Antagna av kommunalfullmäktige 2011-05-02 31 att

Läs mer

ABVA 07. Allmänna bestämmelser för användande av Ludvika kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. samt. Information till fastighetsägare

ABVA 07. Allmänna bestämmelser för användande av Ludvika kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. samt. Information till fastighetsägare ABVA 07 Allmänna bestämmelser för användande av Ludvika kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt Information till fastighetsägare Antagna av Kommunfullmäktige i Ludvika 2008-11-27 179 att gälla

Läs mer

VA-taxa. Antagen av Grums Kommunfullmäktige 2015-03-19 28

VA-taxa. Antagen av Grums Kommunfullmäktige 2015-03-19 28 VA-taxa Antagen av Grums Kommunfullmäktige 2015-03-19 28 Innehållsförteckning TAXA... 3 Anläggningsavgifter ( 5 13)... 5 Brukningsavgifter ( 14 22)... 10 2 TAXA för kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Läs mer

VA-taxa 2013 VETLANDA KOMMUN

VA-taxa 2013 VETLANDA KOMMUN VA-taxa 2013 VETLANDA KOMMUN 1 TAXA för Vetlanda kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-19 Antagen av Vetlanda Energi och Teknik AB:s styrelse 2013-05-06 Huvudman

Läs mer

VA-taxa 2014 VETLANDA KOMMUN

VA-taxa 2014 VETLANDA KOMMUN VA-taxa 2014 VETLANDA KOMMUN 1 TAXA för Vetlanda kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-18 Antagen av Vetlanda Energi och Teknik AB:s styrelse 2013-10-21 Huvudman

Läs mer

abva Timrå Allmänna bestämmelser för användande av Timrå Vatten AB:s allmänna vattenoch avloppsanläggning samt information till fastighetsägare

abva Timrå Allmänna bestämmelser för användande av Timrå Vatten AB:s allmänna vattenoch avloppsanläggning samt information till fastighetsägare abva Timrå Allmänna bestämmelser för användande av Timrå Vatten AB:s allmänna vattenoch avloppsanläggning samt information till fastighetsägare Antagna av kommunalfullmäktige den 2011.02.28 9 att gälla

Läs mer

Information till fastighetsägare om Kristinehamns kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster

Information till fastighetsägare om Kristinehamns kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster Information till fastighetsägare om Kristinehamns kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster Inledning Denna information ger förklaringar och kommentarer till de bestämmelser som finns i lagen om allmänna

Läs mer

Information till fastighetsägare om Marks kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster (ABVA).

Information till fastighetsägare om Marks kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster (ABVA). Information till fastighetsägare om Marks kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster (ABVA). Bilaga till ABVA antagen av kommunfullmäktige 24 juni 2008, 113. 2 Information till fastighetsägare om Marks

Läs mer

ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Hudiksvalls kommuns allmänna vatten- och. avloppsanläggning

ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Hudiksvalls kommuns allmänna vatten- och. avloppsanläggning ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Hudiksvalls kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 1 Innehållsförteckning: ABVA allmänna bestämmelser för användande av Hudiksvalls kommuns allmänna

Läs mer

RÅD & ANVISNINGAR. Till LEVA i Lysekils ABVA. Råd & anvisningar för den allmänna VA-anläggningen

RÅD & ANVISNINGAR. Till LEVA i Lysekils ABVA. Råd & anvisningar för den allmänna VA-anläggningen RÅD & ANVISNINGAR Till LEVA i Lysekils ABVA Ver. 1.5 2013-05-28 Råd & anvisningar för den allmänna VA-anläggningen Information och råd till fastighetsägare i Lysekils kommun. Foto:Kärnsjön LEVA i Lysekils

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Töreboda kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Töreboda kommun

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Töreboda kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Töreboda kommun ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Töreboda kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Samt bilaga Information till fastighetsägare Töreboda kommun Antaget av kommunfullmäktige Töreboda kommun

Läs mer