Marks kommun. Sjödal Stora Öresjön. Västra Götalands län. Förstudie VA och Gatuutredning. december 2010, rev juli 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Marks kommun. Sjödal Stora Öresjön. Västra Götalands län. Förstudie VA och Gatuutredning. december 2010, rev juli 2012"

Transkript

1 Marks kommun Sjödal Stora Öresjön Västra Götalands län Förstudie VA och Gatuutredning december 2010 Rev juli 2012 december 2010, rev

2 Förstudie, VA och Gatuutredning Sjödal, Stora Öresjön, Marks kommun, Västra Götalands län Innehållsförteckning 1. Sammanfattning sid 3 2. Bakgrund, motiv sid 3 3. Inventering sid 4 4. Dimensionerande förutsättningar sid 4 5. Preliminärt förslag till ledningsplan sid 4 6. Anslutningsledningar 7. Geotekniska undersökningar 8. Dagvattenhantering 9. Tekniska anordningar, pumpstationer 10. Verksamhetsområdets omfattning 11. VA juridiska aspekter 12. Gatubyggnad 13. Kostnad och intäktskalkyl 14. Finansiering sid Genomförande sid 7 Bilagor: Bilaga 1. Bilaga 2. Bilaga 3. Bilaga 4. Bilaga 5. Bilaga 6. Bilaga 7. Ritning VA plan 1 Ritning VA plan 2 Ritning Anslutningsledningar Verksamhetsområde vatten (V) Verksamhetsområde spillvatten (S) Verksamhetsområde dagvatten fastighet (Df) Förteckning fastigheter Verksamhetsområde 2

3 Sjödal, Stora Öresjön, Marks kommun, Västra Götalands län Förstudie, Avloppsutredning 1. Sammanfattning Avloppsutredningen avser gemensam avloppslösning för 24 st fastigheter vid Sjödal i anslutning till Stora Öresjön i Marks kommun. I området finns också obebyggda tomter och det planeras för avstyckning av flera tomter i anslutning till området. Utredningen har upprättats för att: Gå igenom förutsättningarna för utbyggnad Hitta bästa möjliga alternativ för ledningssträckor som underlag vid detaljplanarbete Ta fram underlag för kostnadsbedömning Slutsats: Va ledningar från berörda fastigheter anläggs med självfall till en pumpstation i områdets lågpunkt. Tryckledning för avlopp samt vatten ansluts mot blivande överföringsledningar ca 400 m norr om Sjödal. Befintliga grusvägar inom området föreslås att återställas efter VA schakt. 2. Bakgrund och motiv Stugorna i området har idag varierande utformning på sina avloppsanläggningar. Standarden varierar från stenkistor för BDT vatten (bad, disk, tvättvatten) till att man har toaletter med avlopp till sluten tank. Vattenfrågan är löst via enskilda grävda eller borrade brunnar. Marks kommun håller på med detaljplaneändring för området vilket innebär utökad byggrätt och fler åretruntboende. Avloppsvatten riskerar att förorena såväl enskilda vattenbrunnar som recipienten Stora Öresjön. Ovanstående medför att det finns skäl att försöka hitta gemensamma lösningar på avloppsfrågan. Motiv för en kommunal VA anslutning Avloppsrening i kommunalt verk är en miljömässigt säkrare anläggning än enskilda anläggningar. Anslutning till kommunal vattenledning tryggar tillgången på rent vatten i tillräckliga mängder för ökad användning av befintliga fastigheter samt vid en förtätning av området. Avlopp till slutna tankar är miljömässigt olämpligt bl.a. ur transportsynpunkt och en hantering som kommer att fasas ut. Nuvarande avloppsläckage till vattenbrunnar och recipienten upphör. 3

4 3. Inventering Samtliga fastighetsägare har svarat på kommunens utskick om den enskilda VA anläggningen. Inmätning har skett av enskilda brunnar och källargolv samt markhöjder i föreslagna VA ledningars sträckningar. 4. Dimensionerande förutsättningar Vid dimensionering av vatten och avloppsledningar ska vattenförbrukning beräknas från antagandet att varje fastighet är bebodd av 2,7 personer/hus med dygnsförbrukningen 175 l/pd. Dimensionering av ledningar samt pumpstation utförs i projekteringsskedet. 5. Preliminärt förslag till ledningsplan För uppsamling och avledning av avloppsvattnet krävs både självfallsledningar och tryckledning. Tryckledningen anläggs från pumpstationen och genom området och ansluter mot blivande överföringsledning ca 400 m norr om Sjödal. Ledningsstråken framgår av bilaga 1 och 2 Självfallsledningar läggs från respektive tomt/hus (servisledning) och i de flesta huvudsträckningar. Endast i ett fåtal fall krävs tryckledning från tomterna. Ledningarna läggs på min. 1,5 m djup, på vissa delsträckor kan grundare förläggning bli aktuell men då krävs isolering för att undvika frysrisk. För att få fall och tillräckligt djup kommer bergschakt (sprängning) att bli aktuell på vissa delsträckor. Val av läggningsdjup, schaktteknik osv. görs i projekteringsskedet. Anslutning vid respektive tomt placeras i mesta möjliga mån där befintligt avlopp är beläget. Huvudledningar läggs mestadels i vägar. Vissa sträckningar måste utföras på tomtmark och/eller i skogsmark på angränsande fastighet. Dessa sträckningar måste före byggnation godkännas av respektive markägare. Dagvatten från fastigheter och gatumark samlas upp i dagvattenledningar som leds till lågpunkter i terrängen. Innan dagvattnet släpps ut kan lämpligen utjämnings och infiltrationsmagasin anläggas av överbliven sprängsten från anläggningsarbeten. 4

5 6. Anslutningsledningar Parallellt med denna förstudie pågår projektering av överföringsledningar mellan Ubbhult och Sätila. I det förslag som presenterats kommer överföringsledningarna att passera ca 400 m norr om Sjödal, här kommer en gemensam anslutning att ske för de fastigheter som ligger i norra änden av Stora Öresjön tillsammans med fastigheterna från Sjödal. Exakt placering utreds vidare i projekteringen av överföringsledningarna. Anslutningsledningarna anläggs dels genom ett flackt och låglänt skogsområde samt dels utmed vägen mellan Ubbhult och Sätila. Troligen krävs en del bergschakt för ledningarna men i övrigt förutses inga problem vid anläggandet. Överföringsledningarna och anslutningsledningarnas ungefärliga läge framgår av bilaga 3 7. Geotekniska undersökningar Ingen geoteknisk undersökning har skett i denna förstudie. En okulär bedömning ger vid handen att det förekommer mycket berg i dagen och sannolikt mycket berg på ganska grunda djup i föreslagna ledningssträckor. Grundvattenytan mellan bergryggarna är sannolikt mycket hög och konstaterad alldeles i markytan i låglänt terräng. Berg och högt grundvatten medför att lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) inte är lämpligt. 8. Dagvattenhantering Takvatten samt dränvatten från fastigheter föreslås anslutas via ny dagvattenservis till ny dagvattenledning. Gatumark avvattnas inte. Vissa lågt belägna fastigheter (de ligger samtliga mot sjön) får ordna dagvatten och dränvatten i egen regi ner mot Stora Öresjön. Dagvatten släpps i öppna diken innan recipenten Stora Öresjön. I framtiden kan infiltrations och fördröjningsmagasin anläggas, lägen för dessa magasin har illustrerats på VA planer bilaga 1 och Tekniska anordningar, Pumpstationer Den pumpstation som föreslås utförs som brunn i betong med överbyggnad i betong enligt Marks kommuns standard. Slambrunn anläggs på nödutlopp. Vid sidan om/integrerat i stationen placeras ett styrskåp för elanslutning och driftstyrning samt ett reservelverk mm. Pumpstationen placeras ca m söder om befintlig bebyggelse. För framtida drift och underhåll krävs en väganslutning med vändmöjlighet vid pumpstationen. 5

6 10. Verksamhetsområdets omfattning Verksamhetsområde för vatten (V), spillvatten (S), dagvatten fastighet (Df) framgår av bilagor nr 4 6. För varje fastighet har en förteckning upprättats där det framgår om fastigheten ingår i respektive verksamhetsområde, se bilaga VA juridiska aspekter Förbindelsepunkter framgår av ledningsplaner (bilaga 1 2). Vissa fastigheter måste pumpa sitt avlopp till förbindelsepunkten, dessa fastigheter ordnar lämpligen sitt dag och dränvatten ner till sjön istället för att pumpa upp det till förbindelsepunkter. Berörda fastigheter framgår av bilagda planer för verksamhetsområdet (bilaga 4 7) 12. Gatubyggnad Befintliga grusvägar återställs efter anläggande av VA ledningar med en överbyggnad som motsvarar normal grusvägsstandard. 13. Kostnads och intäktskalkyl Investeringsutgifter VA Anläggningskostnader anslutningsledningar Anläggningskostnader VA inkl pumpstation inom området Återställningskostnader Gator ca 840 tkr ca tkr ca 816 tkr Anläggningsavgifter Netto kostnad intäkt Netto kostnad total inkl anslutningsledning intäkt ca tkr ca 690 tkr ca tkr Driftskostnader exkl centraladministration VA Avskrivningskostnader ledningar Avskrivningskostnader tekniska anordningar 63 tkr/år 22 tkr/år Räntekostnad år 1: 4,5 % på tkr Ränteintäkt år 1periodiserade anl. avgifter: 4,5 % på tkr 222 tkr 153 tkr Drift och underhållskostnader ledningar Drift och underhållskostnader tekniska anordningar 35 tkr/år 40 tkr/år Brukningsavgifter Fasta avgifter Rörlig brukningsavgift 50 tkr/år 89 tkr/år Summa intäkter: Summa utgifter: ca 139 tkr ca 222 tkr 6

7 Slutsats: Den årliga kostnaden blir ca 83 tkr. Observera att drift och underhållskostnaderna är baserade på en genomsnittlig kostnad i kommunen, vilket inledningsvis ger en något för hög underhållskostnad på ca tkr/år. Investeringsutgiften inom området visar ett underskott på ca 700 tkr samt ca 1500 tkr inkl anslutningsledningar. 14. Finansering Anslutningsledningarna och utbyggnad inom omvandlingsområden finansieras direkt via VA:s investeringsbudget. 15. Genomförande Genomförandefrågorna hanteras i planprocessen. VA anläggnigen bör få kommunalt huvudmannaskap. För Gatorna upprättas en gemensamhetsanläggning där de boende sköter gatorna och övrig allmän platsmark. Övriga ledningsägare (el, tele ) kan vara intresserade av samförläggning. Det kan även finnas intresse internt för t.ex. kabel TV eller bredband. Sådan samordning bör beaktas i projekteringsskedet. Från kommunens sida anläggs ett tomrör mellan överföringsledningarna och Pumpstationen. december 2010, rev ALP Markteknik AB, Lars J. Björk 7

2014-05-14. Byggnation av vattenverk vid Dösebacka(Dnr KS2014/881-1)

2014-05-14. Byggnation av vattenverk vid Dösebacka(Dnr KS2014/881-1) Tjänsteskrivelse 1(3) Handläggarens namn Anders Holm 2014-05-14 Byggnation av vattenverk vid Dösebacka(Dnr KS2014/881-1) Sammanfattning I stort sett alla framtida investeringar för VA-kollektivet är beroende

Läs mer

Råd vid anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområdet

Råd vid anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområdet Råd vid anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområdet Råd och anvisningar till fastighetsägare vid anslutning av kommunalt vatten och avlopp utanför verksamhetsområde för allmänt VA i Trollhättans

Läs mer

Riktlinjer för anslutning av fastigheter utanför verksamhetsområde för allmänt VA

Riktlinjer för anslutning av fastigheter utanför verksamhetsområde för allmänt VA Riktlinjer för anslutning av fastigheter utanför verksamhetsområde för allmänt VA. Anvisningar och information till fastighetsägare utanför verksamhetsområde VA i Trollhättans Kommun. Inledning Lista med

Läs mer

PM Teknisk försörjning VA och FV

PM Teknisk försörjning VA och FV Nybyggnation vid HSB Stockholm 2011-01-28 Rev 2011-06-13 Rev 2011-09-02 Nybyggnation vid PM Teknisk försörjning VA och FV för nybyggnation vid samt Vårdhemmet Övre Varis Datum 2011-01-28 Rev 2011-06-13

Läs mer

VA utredning för område vid Färgärdsviken, Östhammars kommun (del av fastigheten Björnäs 5:12)

VA utredning för område vid Färgärdsviken, Östhammars kommun (del av fastigheten Björnäs 5:12) VA utredning för område vid Färgärdsviken, Östhammars kommun (del av fastigheten Björnäs 5:12) Stefan Andersson, Fastighetsaktiebolaget Färgärdsviken Rapport nr 2012-0510-A Ebba af Petersens, WRS Uppsala

Läs mer

VA- OCH DAGVATTENUTREDNING. Energi & VVS-Projekt AB Örjan Pantzar. Södra Stockevik Grönskult 1:42 m fl Skaftö, Lysekils kommun

VA- OCH DAGVATTENUTREDNING. Energi & VVS-Projekt AB Örjan Pantzar. Södra Stockevik Grönskult 1:42 m fl Skaftö, Lysekils kommun Södra Stockevik Grönskult 1:42 m fl Skaftö, Lysekils kommun Vy västerut från Stockevik VA- OCH DAGVATTENUTREDNING 2014-05-22, rev 2015-03-12 Energi & VVS-Projekt AB Örjan Pantzar Energi & VVS-Projekt AB

Läs mer

VA-utredning inför avstyckning och planering av 30 fastigheter inom Mårtensboda 1:1, Gräsö

VA-utredning inför avstyckning och planering av 30 fastigheter inom Mårtensboda 1:1, Gräsö VA-utredning inför avstyckning och planering av 30 fastigheter inom Mårtensboda 1:1, Gräsö Tina och Samar Basu Rapport nr 2012-0516-A Författare Ebba af Petersens och Sophie Owenius 2012-11-13 Sammanfattning

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Samrådshandling 2007-06-19 Dnr Ks-plan 42/2004 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Gudö (Tutviksvägen- Bondvägen) Upprättad 2007-06-19 Anneli Welander Exploateringsingenjör Samrådshandling ALLMÄNT Denna

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING VAXHOLMS STAD Dp 377 Samhällsbyggnadsförvaltningen 2004-11-15, just 2005-11-01 Stadsbyggnadsenheten Detaljplan för del av Överby (Dalstigen mm) Dp 377 Vaxholms stad, Stockholms län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Frågor och svar om kommunalt avlopp för att skydda vattentäkten i Lennheden

Frågor och svar om kommunalt avlopp för att skydda vattentäkten i Lennheden Frågor och svar om kommunalt avlopp för att skydda vattentäkten i Lennheden Vid det informationsmöte som kommunen ordnade om införande av kommunalt avlopp i Lennheden den 11 februari 2015 ställdes ett

Läs mer

Jens Östlund Kjell Jonsson Erik Norin

Jens Östlund Kjell Jonsson Erik Norin GÄVLE KOMMUN Norrlandet VA-försörjning Steg 3 fördjupad utredning av alternativ C och F Uppdragsnummer 1654824004 Örnsköldsvik Sweco Environment AB Sundsvall/Örnsköldsvik Jens Östlund Kjell Jonsson Erik

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning Samrådshandling Januari 2011 Sektorn för samhällsbyggnad Detaljplan för del av Landvetter 4:45 m fl OMVANDLING AV LANDVETTERS BACKA, VÄSTRA i Landvetter, Härryda kommun Genomförandebeskrivning En genomförandebeskrivning

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING 1 [11] 2011-01-21 Plannummer: 22-3 Referens Arthur Utrata-Scholl DETALJPLAN FÖR Skårdal Lindhov/Vretarna, Botkyrka kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING BOTKYRKA KOMMUN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING BJUVSTORP

DAGVATTENUTREDNING BJUVSTORP RAPPORT DAGVATTENUTREDNING BJUVSTORP 2013-09-11 Uppdrag: 245191, VA utredning Bjuvstorp 9:13 Titel på rapport: Dagvattenutredning Bjuvstorp Status: Slutrapport Datum: 2013-09-11 Medverkande Beställare:

Läs mer

Trelleborg VA - plan 2014-2018

Trelleborg VA - plan 2014-2018 Projektet har delfinansierats av LOVA TRELLEBORGS KOMMUN // Trelleborg VA - plan 2014-2018 FÖRSLAG 2014-10-27 Förslag 2014-10 - 27 Trelleborg VA-plan Medverkande: Uppdragsledare Sweco: Caroline Fredriksson

Läs mer

Detaljplan för Vita Sannar Örnudden Nya och befintliga bostäder inom fastigheterna Bråna 1:46, 1:71 och 4:1 m fl Melleruds kommun

Detaljplan för Vita Sannar Örnudden Nya och befintliga bostäder inom fastigheterna Bråna 1:46, 1:71 och 4:1 m fl Melleruds kommun Detaljplan för Vita Sannar Örnudden Nya och befintliga bostäder inom fastigheterna Bråna 1:46, 1:71 och 4:1 m fl Melleruds kommun ANTAGANDEHANDLING Mars 2013 Normalt planförfarande Contekton Arkitekter

Läs mer

2013-05-22 1 (49) Kommunförvaltningen. Per Juhlin. Utredning Dagvatten. Foto: Björn Hillarp

2013-05-22 1 (49) Kommunförvaltningen. Per Juhlin. Utredning Dagvatten. Foto: Björn Hillarp 2013-05-22 1 (49) Kommunförvaltningen Per Juhlin Utredning Dagvatten Foto: Björn Hillarp 2013-05-22 2 (49) Inledning Under senare år har fokus ökat på kommunens hantering av frågor kring hantering av dagvatten

Läs mer

Mesta 6:40 m.fl. Planbeskrivning. Mesta 6:40. Planprocessen normalt planförfarande utan program. Detaljplan för. Borsökna Eskilstuna kommun

Mesta 6:40 m.fl. Planbeskrivning. Mesta 6:40. Planprocessen normalt planförfarande utan program. Detaljplan för. Borsökna Eskilstuna kommun Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (17) Stadsbyggnadsförvaltningen 2014-11-19 SBN/2011:74 1.21 Planavdelningen Gustaf Nyman, 016-710 87 05 Samrådshandling Detaljplan för Mesta 6:40 m.fl

Läs mer

Fritidshusområde i förändring

Fritidshusområde i förändring Del 2 Utbyggnad Fritidshusområde i förändring Från fritidshus till åretruntbostad I Värmdö kommun finns möjligheter till ett attraktivt boende med närhet till storstad, natur och hav. Kommunen har många

Läs mer

KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP PÅ HEMLUNDA - FRÅGOR OCH SVAR FRÅN

KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP PÅ HEMLUNDA - FRÅGOR OCH SVAR FRÅN KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP PÅ HEMLUNDA - FRÅGOR OCH SVAR FRÅN ALLMÄNT - BAKGRUND Vem har beslutat att Hemlunda ska ha kommunalt vatten och avlopp och vad innebär det? Kommunfullmäktige i Piteå beslutade

Läs mer

Kommunen bestred yrkandena.

Kommunen bestred yrkandena. 6 Kommunen har på talan av fastighetsägaren ansetts skyldig att i dess helhet inta en för campingändamål använd fastighet, vilken endast till del ingått, i verksamhetsområde för vatten och avlopp. Även

Läs mer

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 Riktlinjer och planering av vatten- och avloppsförsörjningen i Köpings kommun utanför nuvarande verksamhetsområde Köpings kommuns VA-grupp 2011-02-21 Antagen av Kommunfullmäktige

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten

Dag- och dräneringsvatten Dag- och dräneringsvatten Information till fastighetsägare I denna broschyr finns information om vad fastighetsägare som ansluter sig till det allmänna vatten- och avloppsnätet kan tänka på för att undvika

Läs mer

Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030

Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030 Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030 Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-18 38 Reviderad av kommunfullmäktige 2014-12-15 65/14:2 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Frågor och Svar? Detaljplanefrågor

Frågor och Svar? Detaljplanefrågor Frågor och Svar? Detaljplanefrågor Till vilken adress skickas inbjudningar och handlingar ut? Alla handlingar skickas till den adress där man är skriven. Kommunen tar alltid ut en fastighetsägarförteckning

Läs mer

VA utredning 2009. Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009. VA utredning 2009 utdrag ur kallelse.docx

VA utredning 2009. Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009. VA utredning 2009 utdrag ur kallelse.docx VA utredning 2009 Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009 2 Innehållsförteckning 1.1 VATTEN OCH AVLOPP I GISEKVARN... 3 1.1.1 Bakgrund... 3 1.1.2 Genomfört arbete... 5 1.1.3 Juridisk form... 5 1.1.4

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING 1 Förslag till detaljplan för del av BARREVIK BARREVIK 1:33 m.fl. Orust kommun Västra Götalands län Upprättad 2014-11-17 av Förvaltningsområde samhällsutveckling, Orust kommun Lantmäterikonsult

Läs mer

1 (17) Laga kraft 2012-10-31. Detaljplan för Glättnästorp 1:1 m fl i Karlsborg, Karlsborgs kommun. Plan- och genomförandebeskrivning

1 (17) Laga kraft 2012-10-31. Detaljplan för Glättnästorp 1:1 m fl i Karlsborg, Karlsborgs kommun. Plan- och genomförandebeskrivning 1 (17) Laga kraft 2012-10-31 Detaljplan för Glättnästorp 1:1 m fl i Karlsborg, Karlsborgs kommun Plan- och genomförandebeskrivning Upprättad av BOANN AB och Karlsborgs bygg- och miljöförvaltning juni 2012

Läs mer

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 SLUTRAPPORT 2013-10-22 Uppdrag: 250188, revidering Dagvattenutredning Åkarp Titel på rapport: Revidering dagvattenutredning till dp för del av

Läs mer

Strömma Fördjupning av översiktsplanen November 2005

Strömma Fördjupning av översiktsplanen November 2005 Program för Värmdövik & Herrviksnäs Strömma Fördjupning av översiktsplanen November 2005 Åkerblads Arkitektkontor AB Planeringens syfte 2 Läge och avgränsning 2 Kommunala beslut 2 Organisation och tidplan

Läs mer