Forskningsprogram för kapacitetsanalys och simulering Vid Trafik och Logistik KTH

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Forskningsprogram för kapacitetsanalys och simulering Vid Trafik och Logistik KTH"

Transkript

1 Forskningsprogram för kapacitetsanalys och simulering Vid Trafik och Logistik KTH KTH Bo-Lennart Nelldal Adj. professor 0-0- KTH - Systemsyn Intäkt Lönsamhet Konkurrens/ samverkan Effektiva tågsystem Kostnad

2 KTH organisation Styrelse BV, KTH, Bombardier, Tågoperatörerna m fl Föreståndare Prof. Stefan Östlund, EKC Trafik och Logistik Adj. Prof. Bo-Lennart Nelldal Järnvägsteknik Prof. Mats Berg Elektriska maskiner Prof. Stefan Östlund Byggvetenskap Prof. Håkan Sundquist Lättkonstruktioner Tekn. Dr. Per Wennhage Fordonsdynamik Prof. Annika Stensson MWL Ljud o Vibrationer Tekn. Dr. Ulf Carlsson Maskinelement Tekn. Dr. Ulf Olofsson Forskningsområden - Tågtrafikplanering Persontrafik Utbud och efterfrågan Godstransporter Utbud och efterfrågan Kapacitetsanalys Kapacitetsutnyttjande och simulering

3 Miljarder tonkilometer Miljarder personkilometer,0 Persontrafik på järnväg 0-00 Ekonomiska krisen 0,0,0,0,0 Resor >00 km,0 Resor<00 km 0, Källa: KTH 0 Långväga gods per transportmedel 0 0 Lastbil Båt utrikes Järnväg 0 Båt inrikes 0 Älvflottning Källa: Jakob Wajsman, Banverket

4 Personkilometer/Platskilometer Många tåg ger stora förseningar Antal tåg/dag Godståg grönt Persontåg svart Totalt grönt+svart Försenade persontåg % per sträcka % 0% 0% 0% 0% Endast klass X000-beläggningsgrad -00 Förlängda tåg med klass Start yeild managent Låga just nu-priser Dubbla tåg i vissa avgångar 0% 0% 0% 0%

5 Simuleringsmodell Implementering av Railsys i Sverige Forskningsprogram KTH Enkelspår Mötesstationer-partiella dbsp Analytisk modell Enkelspår Planerade eller parerande tågmöten Förbigångar dbsp Trafikstruktur-prestanda Konsumerad kapacitet Botniabanan Trafikstruktur-kapacitet Simulering Dubbelspår Störningar-Trafikstruktur Simulering Knutpunkter Korsande tågvägar, uppehåll Analytisk modell Överbelastad infra Kapacitet m h t punktlighet Simulering och statistisk Tidtabellsläggning med simulering Utvecklingsprojekt Utbildning Tågtrafikplanering-Simulering Kompetens- Uppbyggnad KTH-BV-Branschen Uppdrag Kapacitetsanalys, Simulering KTH - Kapacitetsanalys vid Trafik och logistik Doktorandprojekt Kapacitet för person- och godstrafik på Botniabanan Anders Lindahl Modeller för kapacitetsanalys på enkel- och dubbelspår Olov Lidfeldt Överbelastad infrastruktur var går gränsen? Anders Lindfeldt Tidtabellsplanering med hjälp av simulering Hasse Sipilä Uppdrag Implementering av Railsys i Sverige Stockholms Central Simulering av Svealandsbanan, Ostlänken mm Simulering av punktlighetsåtgärder X000 Sthlm-Göteborg Kapacitetsanalys av stambanorna med och utan höghastighetståg

6 Examensarbeten kapacitetsanalys - Exempel Kapacitetsanalys av tågtrafik i Stockholmsregionen. Fallstudie med beräkningsmetod. (00) Förbigångar i höga hastigheter på Götalandsbanan mellan Göteborg och Borås (00) Analys av åtgärder för ökad punktlighet vid avgång söderut från Stockholms Central. (00) Effekter av signalsystemet ERTMS (00). Better punctuality between Södertälje and Katrineholm a simulation approach (00). Evaluation of Punctuality for Different Train Traffic Intensities on High Speed Lines with Simulation. (00) Evaluation of ETCS on Railway capacity in congested areas a case study witin the network of Stockholm (00) Infrastruktur för flexibel tågföring Bakgrund: Infrastrukturen konstruerades ofta för en tidtabell med en fordonstyp Tågtrafiken utvecklas snabbt: Nya banor, fler tåg, nya tåg, fler operatörer, mer förseningar. Infrastrukturen måste byggas för att klara olika tidtabeller och mer robust mot förseningar Hypotes: Infrastrukturen som variabel testa ett stort anal tidtabeller systematiskt Utveckling av analytiska modeller för att analysera Mötesstationer på enkelspår Partiella dubbelspår Förbigångsstationer på dubbelspår

7 Crossing time [min] Crossing time [min] Crossing time function Crossing time for any point along the line Running time [min] Minimum crossing time At partial double track: sek per train (because of restricted speed in point) At station with stop for passenger: 0 minutes 0 Et Kju Häd Mby Ryb - Lg Nkv Söö At station in the forest : min ( min per train) Stations Crossing time function Investments in infrastructure with a new crossing station and extended double track Running time [min] Et Kju Häd Sgs Mby Stations Lg Nkv Söö

8 Implementering av forskningsresultat - Analys 00, Beslut 00, färdigt 00 inom kraftsamling Mälardalen Eskilstuna-Stockholm Eskilstuna C Kjula Barva Strängnäs Härad Malmby Läggesta Grundbro v ö Nykvarn Södertälje syd Almnäs Flemingsberg Stockholm C Flen Åkers styckebruk Järna Fler (korta) mötesstationer: Avståndet halveras från till, km Förlängning av det partiella dubbelspåret till Nykvarn: En station till på dubbelspåret ger längre tid på dubbelspåret och högre hastighet utan växel på linjen En mötestation kommer att byggas i Strängnäs så snart som möjligt Simulering KTH använder Railsys utvecklat vid IVE (Institut fur Verkehr und Eisenbahnteknik) i Hannover Railsys utvecklas av forskare vid IVE och implementeras av RMCon (Rail Management Consultants) Är ett kommersiellt program som används av konsulter, infrastrukturhållare och operatörer i flera länder KTH har samarbetsavtal med IVE, professor Thomas Siefer och tekn. doktor Alfons Radtke, RMcon Trafikverket använder Railsys som simuleringssystem

9 Tidtabellsplanering med hjälp av simulering Syfte: Förbättrad punktlighet och ökad kapacitet Samarbetsprojekt mellan SJ, BV och KTH Förena teori och praktik Testa nya metoder Tillämpning på tre banor: Västra Stambanan Stockholm-Göteborg Södra Stambanan Katrineholm-Malmö Ostkustbanan Gävle-Sundsvall Metoder Tidtabellsanalys Riskanalys Analys av förseningsfördelningar Konstruktion av förseningsfördelningar Planering: Tidtabellskonstruktion Simulering Operativa tester

10 Jämförelsevärden verkligheten Jämförelsevärden simulering Operatörsförseningar - 0% Fordonsförseningar - 0% Operatörs- och fordonsförseningar - 0% Infrastruktursförseningar -% Inga avgångsförseningar Inga undervägsförseningar Op.- och ford.- förseningar -0% Infra.- förseningar -% Avgång min % Alla tillägg i slutet Bättre prioritet Simulering av minskade störningar för X 000 Stockholm-Göteborg Ankomst Göteborg jämförelse 00% 0% 0% % % % % % % % 0% % % 0% 0% 0% 0% 0% % 0% 0% 0% Västra Stambanan - Simulerade alternativ Avdrag minuter på körtidsmarginal Tillägg minuter på körtidsmarginal Större tåglägeskanaler för X minst minuter mot andra tåg I alternativen har lösningar sökts som inte ger för stor påverkan på andra tåg Främst ändras godståg 0

11 % % Resultat Stockholm-Göteborg - Andel tåg inom rätt tid + minuter 00 T0 avdrag tillägg kanalsep Cst Flb Söö Gn Fle K H Lå Sk F Hr A P G Västra stambanan Gnesta - Konflikt X Gnestapendeln Fem X-tåg (Göteborg Stockholm) har liten marginal mot avgående pendeltåg i Gnesta, - min Korrigering görs för att öka marginalen till fem respektive åtta minuter Tydlig förbättring för X-gruppen

12 KTH Trafik och Logistik - Analys för Banverket Kapacitetsanalys av det svenska järnvägsnätet Redovisas i tre delrapporter:. Hur många tåg kan man köra? En analys av teoretisk och praktisk kapacitet. Bearbetning och analys av databas över infrastruktur, trafik, tidtabell och förseningar. Förslag till åtgärder för att öka kapaciteten på kort sikt Kapacitetsanalys databas från banstat, tför mm Infrastruktur Tidtabell Trafik Förseningar Enkelspår: Antal tåg Efterfrågan Merförseingar per stationssträcka Avstånd mellan mötestationer (km) Persontåg/Godståg/Totalt Antal bruttoton/dag normerat per 00 km max Antal passagerare per dag min Antal tåg per dag Persontåg/Godståg/Totalt medel Tågstorlek Fördelade på hastighetsgrupper standardavvikelse Antal tåg per timme: I maxtimmen Vilken timme Godståg (ej VUT) Andel merförsenade tåg % -spårs stationer I högtrafik: Tåglängd (m) På morgonen 0-0 medel Merförsening i min medel för försenade tåg Samtidig infart På eftermiddagen - max Merförsening i min median för försenade tåg Under dagtid - och -0 andel tåg med 0% av maxlängd Dubbellspår: Under natten 0-0 Tågvikt (ton) Standardavvikelse för föseningar Avstånd mellan förbigångsstationer (km) medel max Hastighet max min max andel tåg med 0% av maxvikt medel min Axellast (ton) standardavvikelse medel medel std max Alla banor och stationer: andel vagnaxlar med 0% av maxlast Hinderfri längd Hastighetskillnader min Andel tåg efter genomsnittshastighet Persontåg (ej tjänstetåg) medel i hastighetsgrupper Andel små tåg max Snabba tåg >0 km/h <= vagnar eller axlar Medelsnabba tåg 0-0 km/h Andel stora tåg Uppställning av vagnar Långsamma tåg < 0 km/h <vagnar eller axlar Korsande tågvägar

13 ,,,, 0 Godståg Medellängd meter Hastighetsskillnader Kvot mellan snabba och långsamma tåg (alla tåg),,, 0, ,,,, 0,, 0, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0,, 0,,,,,, Databas över infrastruktur, trafik, tidtabell och förseningar, Försenade persontåg % per sträcka Försening Median minuter per 00 km Försening Standardavvikelse i minuter per 00 km,, 0,, 0,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0 0

14 Överbelastad infrastruktur - var går gränsen? Syfte: Att ta fram volume-delay-fuktion för järnväg Metod: Att ta fram samband mellan antal tåg, blandningen av tåg och resulterande förseningar Ska kunna användas för att bestämma hur många tåg som kan köras givet en viss kvalitet Kapacitet i Getingmidjan med olika signalsystem

15 Utveckling av forskningen: - Signalsystemets påverkan på kapacitet Signalsystemet har stor betydelse för kapaciteten KTH järnvägsgrupp bedriver kursverksamhet i signalsystem tillsammans med järnvägsbranschen Det behövs många nya signalingenjörer i framtiden Stora investeringar i järnvägar i hela världen Det nya signalsystemet ERTMS implementeras Många signalingenjörer går i pension Hur ska framtidens signalsystem och trafikstyrning utformas för att få högre kapacitet och mindre förseningar? Detta utgör en grund för en utvecklad av forskning vid KTH Mer information: Hemsida: Kontakt:

Tågtrafikplanering. - Kapacitetsanalys och simulering. KTH Järnvägsgruppen Bo-Lennart Nelldal Adj. professor 2007-10-10

Tågtrafikplanering. - Kapacitetsanalys och simulering. KTH Järnvägsgruppen Bo-Lennart Nelldal Adj. professor 2007-10-10 Tågtrafikplanering - Kapacitetsanalys och simulering KTH Järnvägsgruppen Bo-Lennart Nelldal Adj. professor 2007-10-10 KTH Järnvägsgruppen - Systemsyn Intäkt Lönsamhet Konkurrens/ samverkan Effektiva tågsystem

Läs mer

Bilaga 4. Yttrande över nuvarande kapacitetstilldelning, KTH

Bilaga 4. Yttrande över nuvarande kapacitetstilldelning, KTH bilaga till granskningsrapport dnr: 31-2012-1453 rir 2013:18 Bilaga 4. Yttrande över nuvarande kapacitetstilldelning, KTH Tågförseningar orsaker, ansvar och åtgärder? (RiR 2013:18) KTH Järnvägsgrupp 2013-09-20

Läs mer

Hur många tåg kan man köra? Och vad ska man göra? - Om man vill köra fler tåg

Hur många tåg kan man köra? Och vad ska man göra? - Om man vill köra fler tåg Hur många tåg kan man köra? Och vad ska man göra? - Om man vill köra fler tåg Bo-Lennart Nelldal Adj. professor KTH 2011-01-13 1 Hur många tåg kan man köra över Getingmidjan? 2 1 Hur många tåg kan man

Läs mer

Godstrafik på järnväg

Godstrafik på järnväg Godstrafik på järnväg åtgärder för ökad kapacitet på lång sikt Underlagsrapport till statens offentliga utredning om fossilfri fordonstrafik Oskar Fröidh TRITA-TSC-RR 13-003 ISBN 978-91-87353-08-6 KTH

Läs mer

kollektivtrafik och järnvägstrafik

kollektivtrafik och järnvägstrafik TNK098 Planering av kollektivtrafik och järnvägstrafik Kapacitet på järnväg 2011 11 01 Emma Andersson Doktorand vid ITN. Robusta tidtabeller för järnväg Tidigare på kapacitetsutredare på Vectura Studerade

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Persontrafikmarknaden - Bilaga 1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Persontrafikmarknaden - Bilaga 1 Nya Tåg i Sverige Bilaga 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Persontrafikmarknaden - Bilaga 1 1. Marknad för höghastighetståg i Sverige... 2 1.1. Vad är höghastighetståg?... 2 1.2. Vad krävs för att bygga höghastighetståg

Läs mer

Höghastighetsbanor i Norge och i Sverige?

Höghastighetsbanor i Norge och i Sverige? Höghastighetsbanor i Norge och i Sverige? Bo-Lennart Nelldal Adj. professor Järnvägsgruppen KTH 2008-11-27 1 KTH Järnvägsgruppen - Systemsyn Intäkt Lönsamhet Konkurrens/ samverkan Effektiva tågsystem Kostnad

Läs mer

Höghastighetsbanor i Sverige och i Norge?

Höghastighetsbanor i Sverige och i Norge? Höghastighetsbanor i Sverige och i Norge? Bo-Lennart Nelldal Adj. professor Järnvägsgruppen KTH 2009-02-12 1 KTH Järnvägsgruppen - Systemsyn Intäkt Lönsamhet Konkurrens/ samverkan Effektiva tågsystem Kostnad

Läs mer

COINCO 8MC Höghastighetståg i korridoren Oslo Göteborg Köpenhamn Marknad och prognoser BO LENNART NELLDAL

COINCO 8MC Höghastighetståg i korridoren Oslo Göteborg Köpenhamn Marknad och prognoser BO LENNART NELLDAL COINCO 8MC Höghastighetståg i korridoren Oslo Göteborg Köpenhamn Marknad och prognoser BO LENNART NELLDAL Rapport Stockholm 2014 TRITA TSC RR 14 XXX ISBN 978 91 87353 26 0 www.kth.railwaygroup.kth.se KTH

Läs mer

Utveckling av utbud och priser på järnvägslinjer i Sverige 1990-2013

Utveckling av utbud och priser på järnvägslinjer i Sverige 1990-2013 Utveckling av utbud och er på järnvägslinjer i Sverige 1990-2013 och Utvärdering av avreglering och konkurrens samt Utvecklingen av länshuvudmännens trafik BO-LENNART NELLDAL GERHARD TROCHE OSKAR FRÖIDH

Läs mer

Kapacitet på fyrspår och parallella dubbelspår

Kapacitet på fyrspår och parallella dubbelspår Kapacitet på fyrspår och parallella dubbelspår Bo-Lennart Nelldal Adj. professor Järnvägsgruppen KTH 2008-10-29 1 40 35 Långväga gods per transportmedel Lastbil Miljarder tonkilometer 30 25 20 15 10 5

Läs mer

Höghastighetsbanor i Sverige

Höghastighetsbanor i Sverige Götalandsbanan och Europabanan Luleå Uleåborg Skellefteå Trondheim Östersund Örnsköldsvik Umeå Sundsvall Tammerfors Bergen Stavanger Oslo Moss Trollhättan Göteborg Skövde Borås Falun Borlänge Västerås

Läs mer

Kapacitetsbrister i järnvägsnätet, 2015 och 2021, efter planerade åtgärder.

Kapacitetsbrister i järnvägsnätet, 2015 och 2021, efter planerade åtgärder. Kapacitetsbrister i järnvägsnätet, 2015 och 2021, efter planerade åtgärder. Remissversion Dokumenttitel: Kapacitetsbrister på järnvägsätet 2015 och 2021 efter planerade åtgärder Skapat av: Lennart Lennefors

Läs mer

Höghastighetståg affärsmässighet och samhällsnytta

Höghastighetståg affärsmässighet och samhällsnytta Mitt tåg har ett lekrum, en restaurang, sängar som man kan sova där, det kostar 50 kr att åka någonstans. Det ser ut som ett hus. Det åker på gräs. Det har ett regnskydd på taket. Man får måla på väggarna.

Läs mer

Situationen i det svenska järnvägsnätet

Situationen i det svenska järnvägsnätet Situationen i det svenska järnvägsnätet TRV 2011/10161A Yta för bild Dokumenttitel: Situationen i det svenska järnvägsnätet Skapat av: [Skapat av] Dokumentdatum: [Dokumentdatum] Dokumenttyp: Rapport DokumentID:

Läs mer

Framtidens tågtrafik mellan Stockholm och Skåne

Framtidens tågtrafik mellan Stockholm och Skåne UPTEC STS08 013 Examensarbete 30 hp April 2008 Framtidens tågtrafik mellan Stockholm och Skåne En komparativ studie av Gröna Tåget och Europakorridoren Martin Swahn Abstract Framtidens tågtrafik mellan

Läs mer

Europakorridoren: Kapacitet och restider

Europakorridoren: Kapacitet och restider Europakorridoren: Kapacitet och restider Oskar Fröidh Jennifer Warg TRITA-TSC-RR 13-009 ISBN 978-91-87353-17-8 KTH Arkitektur och samhällsbyggnad Avd för Trafik och Logistik 100 44 Stockholm www.kth.se/abe

Läs mer

The Scandinavian 8 Million City, COINCO II Gränsöverskridande godstransporter på järnväg Oslo Göteborg Köpenhamn Hamburg

The Scandinavian 8 Million City, COINCO II Gränsöverskridande godstransporter på järnväg Oslo Göteborg Köpenhamn Hamburg The Scandinavian 8 Million City, COINCO II Gränsöverskridande godstransporter på järnväg Oslo Göteborg Köpenhamn Hamburg Utmaningar och möjligheter EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden

Läs mer

Slutredovisning för projektet

Slutredovisning för projektet 2014-04-29 Johanna Törnquist Krasemann, Blekinge Tekniska Högskola Slutredovisning för projektet FUKS Förstudie Uppföljning, Kapacitetsplanering, Simulering och Trafikstyrning FUD-id 5510 Syfte med projektet

Läs mer

Ostlänken. Trafikeringsbilaga

Ostlänken. Trafikeringsbilaga Ostlänken Trafikeringsbilaga Innehåll Förord... 3 Ostlänkens betydelse... 3 1. Förutsättningar... 3 1.1 Dagens trafik... 3 1.1.1 Regionaltrafik/Lokaltrafik... 3 1.1.2 Fjärrtrafik... 4 1.1.3 Godstrafik...

Läs mer

Så bör trafikeringen vara på höghastighetsnätet

Så bör trafikeringen vara på höghastighetsnätet Så bör trafikeringen vara på höghastighetsnätet Bo-Lennart Nelldal Adj. professor Järnvägsgruppen KTH 2010-05-04 KTH Järnvägsgruppen Centrum för forskning och utbildning i järnvägsteknik 1 KTH Järnvägsgruppen

Läs mer

Höghastighetståg i Sverige

Höghastighetståg i Sverige Höghastighetståg i Sverige affärsmässighet och samhällsnytta Bo-Lennart Nelldal / Oskar Fröidh 2008-02-19 1 Höghastighetståg i Sverige Affärsmässighet och samhällsnytta Ett samarbetsprojekt mellan WSP

Läs mer

RAPPORT Idéstudie Södertälje hamn

RAPPORT Idéstudie Södertälje hamn RAPPORT Idéstudie Södertälje hamn Behovs- och åtgärdsanalys för godstrafiken på järnväg Titel: Idéstudie Södertälje hamn Behovs- och åtgärdsanalys för godstrafiken på järnväg Publikationsnummer: 2011:115

Läs mer

Konkurrens och samverkan mellan tåg och flyg

Konkurrens och samverkan mellan tåg och flyg Konkurrens och samverkan mellan tåg och flyg Del 2: Tidsserieanalys i Sverige ANNA-IDA LUNDBERG BO-LENNART NELLDAL Marknadsandel restid tåg Stockholm hela Sverige Marknadsandel tåg % av tåg flyg Marknadsandel

Läs mer

2014-10-15. NY LOGISTIKKNUTPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN Kapacitetsanalys Trondheim-Stören. Rapport. 2014-11-25 Upprättad av: Göran Hörnell

2014-10-15. NY LOGISTIKKNUTPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN Kapacitetsanalys Trondheim-Stören. Rapport. 2014-11-25 Upprättad av: Göran Hörnell 2014-10-15 NY LOGISTIKKNUTPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN Kapacitetsanalys Trondheim-Stören Rapport 2014-11-25 Upprättad av: Göran Hörnell NY LOGISTIKKNUTPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN Kapacitetsanalys Trondheim-Stören

Läs mer

Nuvarande förutsättningar och försök med längre godståg mellan Gävle och Malmö

Nuvarande förutsättningar och försök med längre godståg mellan Gävle och Malmö VTI rapport 828 Utgivningsår 2014 www.vti.se/publikationer Nuvarande förutsättningar och försök med längre godståg mellan Gävle och Malmö Annelie Carlson Johanna Törnquist Krasemann Inge Vierth Utgivare:

Läs mer

OSTLÄNKEN, www.railize.se NYCKELN TILL HELHETSLÖSNINGEN FÖR FRAMTIDENS RESANDE. Almedalen 2009-07-01

OSTLÄNKEN, www.railize.se NYCKELN TILL HELHETSLÖSNINGEN FÖR FRAMTIDENS RESANDE. Almedalen 2009-07-01 OSTLÄNKEN, NYCKELN TILL HELHETSLÖSNINGEN FÖR FRAMTIDENS RESANDE Almedalen 2009-07-01 www.railize.se Höghastighetsbanor i Europa 550 Mil Banor 350 Mil under utbyggnad Höghastighetsnätet år 2025 Pågående

Läs mer

Future Transport. Kombitrafiken ökar i Sverige. Så ska Stockholms flaskhals byggas bort. Komplett mässkatalog i tidningen!

Future Transport. Kombitrafiken ökar i Sverige. Så ska Stockholms flaskhals byggas bort. Komplett mässkatalog i tidningen! Future Transport Kundtidning för Elmia Nordic Rail och Elmia Future Transport nr. 3 2007 Future Transport Kombitrafiken ökar i Sverige Så ska Stockholms flaskhals byggas bort Komplett mässkatalog i tidningen!

Läs mer

NUMMER 4 2011 DECEMBER

NUMMER 4 2011 DECEMBER NUMMER 4 2011 DECEMBER MEDLEMSTIDNING FÖR 1 FÖRENINGEN SVENSKA JÄRNVÄGSFRÄMJANDET JÄRNVÄGSFRÄMJANDETS TIDSKRIFT KLART SPÅR c/o Thomas Görling, Tant Bruns ISSN 028-9451. Nummer 4 2011 väg 122, 451 73 Uddevalla.

Läs mer

Förstudie Dalabanan delsträcka Sala Borlänge. Slutrapport 2011-12-20 Diarienr TRV 2010/50401

Förstudie Dalabanan delsträcka Sala Borlänge. Slutrapport 2011-12-20 Diarienr TRV 2010/50401 Förstudie Dalabanan delsträcka Sala Borlänge Slutrapport 2011-12-20 Diarienr TRV 2010/50401 Medverkande Trafikverket Susann Appelqvist, projektledare Helena Södergård, biträdande projektledare Marie Johansson,

Läs mer