Kapacitet för godståg på Västra och Södra stambanan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kapacitet för godståg på Västra och Södra stambanan"

Transkript

1 Kapacitet för godståg på Västra och Södra stambanan Sävedalen en nyckelstation där körriktningarna (ännu) är kopplade Olov Lindfeldt KTH Trafik och Logistik

2 Innehåll 1 INLEDNING JÄRNVÄGSKAPACITET Infrastruktur Tidtabell Störningar AVGRÄNSNINGAR ANALYSMETOD VÄSTRA STAMBANAN JÄRNA HALLSBERG HALLSBERG GÖTEBORG (SÄVEDALEN) SÖDRA STAMBANAN SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS...15 BILAGA: EXEMPEL PÅ INDATA JÄRNA HALLSBERG

3 1 Inledning Denna PM är ett underlag till Banverkets utredning Höghastighetsbanor i Sverige våren Eftersom både analysmetod och resultat kan vara av intresse även i andra sammanhang har arbetet sammanfattats i denna kortfattade skrift. Syftet är inte att i detalj beskriva beräkningsalgoritmer mm, utan snarare att ge en första översiktlig beskrivning av en kombinatorisk analysmetod och de resultat som en sådan kan ge. En mer detaljerad beskrivning av metoden och de generella slutsatser som kan dras om blandad trafik på dubbelspåriga järnvägar kommer att presenteras senare i form av en forskningsrapport. 1.1 Järnvägskapacitet Järnvägskapacitet är inget entydigt begrepp. Kapaciteten anges ofta i antal tåglägen som varje timme kan trafikera en järnvägslinje. En rad faktorer påverkar kapaciteten, de viktigast är: Infrastruktur Tidtabell Störningar För att uppskatta kapaciteten för godstrafik då Götalandsbanan och Europabanan tas i bruk krävs därför kunskap, eller antaganden, om såväl infrastruktur och tidtabell som störningar Infrastruktur Godstrafiken, som är långsammare än den interregionala och regionala persontrafiken, antas trafikera främst de befintliga Västra och Södra stambanorna. Därför är infrastrukturen i princip känd, med undantag för de kapacitetspåverkande investeringar som görs på stambanorna innan Götalandsbanan och Europabanan tas i bruk. För blandad trafik på dubbelspåriga järnvägar är följande faktorer i infrastrukturen särskilt viktiga för kapaciteten: Avstånden mellan förbigångsstationerna och utformningen av dessa. Utformningen av knutpunkter med korsande, tillkommande och lämnande rörelser. Signalsystemets egenskaper (headway mm) Tidtabell Tidtabellen, eller snarare önskemål om tidtabell och trafikering, påverkar kapaciteten. I allmänhet kan man säga att ju mer blandad den önskade trafiken är, desto lägre blir kapaciteten. Genom att bygga nya banor, eller bygga ut befintliga med nya spår, kan trafiken separeras bättre efter tågens hastigheter. Detta innebär att man totalt får plats med fler snabba och fler långsamma tåg. För att uppskatta kapaciteten för ett visst tågslag måste man därför ha kunskap, eller göra antaganden, om övriga tågslag Störningar Även störningarna påverkar kapaciteten. Ju mindre störningarna är desto högre utnyttjandegrad kan tillåtas. Därmed har en järnväg högre kapacitet då störningarna är lägre. I praktiken tar man hänsyn till störningsnivån när tidtabellen konstrueras. Ofta görs detta med hjälp av tumregler om hur tätt tågen får tidtabelläggas genom så kallad användbar headway. 3

4 2 Avgränsningar Analysen har avgränsats enligt följande: Endast tåg på respektive stambana har analyserats. Tåg som korsar stambanan i plan har inte tagits med. Endast linjekapaciteten har beaktats. Med detta avses linje och mindre stationer (förbigångsstationer) mellan större knutpunkter. Större stationer såsom Laxå, Falköping och Herrljunga på Västra stambanan och Mjölby, Nässjö, Alvesta och Hässleholm på Södra stambanan har inte analyserats. Tågen förutsetts kunna köra genom dessa utan att påverkas av tåg som inte ingår i analysen. Det finns dock anledning att tro att den mer renodlade trafiken med konvojer av godståg ställer särskilda krav på dessa knutpunkter. Detta gäller särskilt om korsande trafik också förekommer. Endast en typ av godståg har använts: ton, 100 km/h, draget av en Rc4. Endast styv trafikering för persontrafiken har analyserats. I vissa fall har flera persontågsupplägg kopplats samman för att uppnå högre marknadseffekt. Detta innebär att antalet tidtabellsvarianter reduceras kraftigt. Denna reduktion kan utesluta tidtabellsvarianter som är optimala för godstrafiken. För att få en attraktiv persontrafik måste dock persontågen tidssepareras. Endast södergående körriktning har analyserats. Persontrafiken är i stort sett symmetrisk. Infrastrukturen är också, i princip, likvärdig i båda riktningarna. Därför är kapaciteten så gott som densamma i båda körriktningarna. Södergående tåg har ansetts oberoende av norrgående. Detta antagande stämmer väl på linjerna mellan de större knutpunkterna. Endast förbigångsstationer med spår som nås utan att korsa norrgående spår har beaktats. Vid tät trafik kan man inte planenligt utnyttja förbigångsspår som ligger på fel sida. Endast normaltrafik har analyserats, det vill säga perioden på vardagar mellan morgonens och eftermiddagens högtrafikperioder. Beroende på godstågens tidtabellsprioritet kan antalet godstågslägen under persontrafikens högtrafikperioder bli lägre än de redovisade om insatståg för persontrafiken prioriteras. Störningseffekter har inte beaktats. Olika tidtabeller har olika robusthet. Gjorda antaganden om användbara headway (minsta planenliga tidsavståndet mellan två tåg) förutsetts vara tillräckliga för att nå en acceptabel punktlighetsnivå. 4

5 3 Analysmetod Eftersom kapaciteten är så starkt beroende av tidtabellen är det naturligt att låta tidtabellen variera, det vill säga att systematiskt ändra tidtabellen och utvärdera kapaciteten för varje tidtabellsvariant. Tidtabellen kan varieras på olika sätt: Variation av antalet tåg av olika slag. Variation av de olika tågens inbördes tidslägen. En fullständig analys kräver att såväl antalet tåg som deras lägen varieras. I den här utredningen har analysen förenklats så att endast tågens inbördes lägen varieras. Antalet persontåg har därför bestämts genom antaganden om framtidens trafikering. Arbetsgången har varit enligt följande: 1. Ansättning av representativa trafikupplägg för persontrafiken. 2. Ansättning av infrastruktur- och fordonsdata. 3. Tidtabellsanalys där persontågens inbördes lägen varieras och utrymmet mellan dem fylls med så många godståg som möjligt. 4. Utvärdering av antal godståg i respektive tidtabellsvariant. Representativa trafikupplägg för persontrafiken ansattes med hjälp av prognoser och idéer om framtidens trafikering. Som referensupplägg utnyttjades 2008 års persontrafik. I varje scenario (2008 respektive 2020) ingick 5-7 trafikupplägg med uppgift om fordon, turtäthet, kopplingar till andra trafikupplägg, uppehållsmönster, tidskänslighet mm. Infrastruktur- och fordonsdata ansattes enligt vedertagna principer. Infrastrukturdata och fordonsdata kombinerades i simuleringsverktyget RailSys för att ta fram gångtider för olika fordon. Tidtabellsanalysen genomfördes sedan i MATLAB som två steg. Först konstruerades alla tänkbara tidtabellsvarianter, som uppfyllde uppställda villkor, för persontrafiken. Vedertagna principer för tidstillägg och avstånd mellan tågen användes. I nästa steg fylldes varje tidtabellsvariant med så många godståg som möjligt. Resultatet blev en fördelning, eftersom olika tidtabellsvarianter rymmer olika många godståg. Metoden kan också ge svar på de olika tågens körtider, förbigångsstationernas utnyttjande, effekten av fler förbigångsstationer etc. En djupare analys skulle också kunna visa vilka tidtabellsvarianter som är speciellt lämpliga för godstrafiken. Godstågskapaciteten är beroende av förbigångar där snabbare tåg kan köra om. En viktig restriktion blir därför hur mycket tid man accepterar att godstågen förlorar på att stå stilla för att förbigås. I analyserna har detta gränsvärde satts till 25 %, vilket innebär att godstågslägen med högst 25 % tidspåslag, av körtiden utan några stopp, har accepterats. I flera tidtabellsvarianter skulle ytterligare godståg få plats om längre tidspåslag accepterades, men detta har inte studerats eftersom påslagen försämrar järnvägstransporternas konkurrenskraft. 5

6 4 Västra stambanan På Västra stambanan, mellan Stockholm och Göteborg, kan godstrafiken (i dagsläget) bara separeras från den snabbaste persontrafiken på sträckan Stockholm Södra Järna. Mellan Järna och Göteborg måste godstrafiken blandas med alla typer av persontrafik. En analys av en hastighetsseparation är därför mest intressant på denna delsträcka. Sträckan Järna Göteborg kan i sin tur delas upp i två delar: Järna Hallsberg Hallsberg Göteborg (Sävedalen) Denna uppdelning är naturlig eftersom flertalet godståg på Västra stambanan har Hallsberg som start- eller målpunkt. Därför är det också mer intressant att analysera delsträckorna var för sig. 4.1 Järna Hallsberg Följande persontrafikupplägg har använts för sträckan Järna Hallsberg: 2008 referensalternativ Trafikupplägg Turtäthet [tåg/h] Sträcka på VSB X2000 Stockholm Göteborg 1 Järna Hallsberg X2 X2000 Stockholm Malmö 1 Järna Katrineholm X2 Sörmlandspilen Stockholm Karlstad 1 Järna Hallsberg X50 Pendeltåg Järna Gnesta 1 Järna Gnesta X60 Regionaltåg Flen Katrineholm 0,5 Flen Katrineholm X50 Fordon 2020 Trafikupplägg Turtäthet [tåg/h] Sträcka på VSB X200 Stockholm Karlstad 0,5 Järna Hallsberg X2 Sörmlandspilen Stockholm Karlstad 1 Järna Hallsberg X50 Pendeltåg Järna Gnesta 1 Järna Gnesta X60 Regionaltåg Flen Katrineholm 0,5 Flen Katrineholm X50 Fordon Totalt hittades tidtabellsvarianter i 2008 års trafikering och varianter i 2020 års trafikering. Följande grafiska tidtabeller visar ett exempel från respektive år. Röda tåg är X2000, blå regionaltåg, turkos pendeltåg och gröna godståg. Tidtabellsexemplet med 2008 års trafikering rymmer fyra godståg på två timmar, det vill säga två tåg/timme. I Katrineholm och Vingåker förbigår X2000 mot Göteborg de båda godstågen. Exemplet med 2020 års trafikering rymmer tio godståg på två timmar, det vill säga fem tåg/timme. 6

7 2008 Järna Gnesta Sparreholm Skebokvarn Flen Katrineholm Vingåker Hallsberg Tid [minuter] 2020 Järna Gnesta Sparreholm Skebokvarn Flen Katrineholm Vingåker Hallsberg Tid [minuter] 7

8 Det maximala antalet godstågslägen är beroende av hur persontågen tidtabelläggs i förhållande till varandra. Olika tidtabellsvarianter rymmer därför olika många godståg. Nedanstående figur visar fördelningarna som bildas av de tidtabellsvarianterna för år 2008 och de varianterna för Järna - Hallsberg Antal godståg per timme 0,45 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0, ,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 Referens

9 4.2 Hallsberg Göteborg (Sävedalen) Följande persontrafikupplägg har använts för sträckan Hallsberg Göteborg: 2008 referensalternativ Trafikupplägg Turtäthet [tåg/h] Sträcka på VSB X2000 Stockholm Göteborg 1 Hallsberg Göteborg X2 Sörmlandspilen Stockholm Karlstad 1 Hallsberg Laxå X50 Interregiotåg Stockholm Göteborg 0,5 Hallsberg Göteborg X50 Regionaltåg Skövde Göteborg 1 Skövde Göteborg X50 Regionaltåg Skövde Jönköping 0,5 Skövde Falköping X50 Pendeltåg Alingsås Göteborg 2 Alingsås Göteborg X50 Fordon 2020 pt hög Trafikupplägg Turtäthet [tåg/h] Sträcka på VSB X200 Stockholm Karlstad 0,5 Järna Hallsberg X2 Sörmlandspilen Stockholm Karlstad 1 Järna Hallsberg X50 Interregiotåg Stockholm Katrineholm Göteborg Interregiotåg Stockholm Västerås Göteborg Fordon 0,5 Hallsberg Göteborg X50 0,5 Hallsberg Göteborg X50 Regionaltåg Skövde Göteborg 0,5 Skövde Göteborg X50 Regionaltåg Skövde Falköping (-Jönköping) 1 Skövde Falköping X50 Snabbpendeltåg Alingsås Göteborg 1 Alingsås Göteborg X12 Pendeltåg Alingsås Göteborg 2 Alingsås Göteborg X pt låg Trafikupplägg Turtäthet [tåg/h] Sträcka på VSB X200 Stockholm Karlstad 0,5 Järna Hallsberg X2 Sörmlandspilen Stockholm Karlstad 1 Järna Hallsberg X50 Interregiotåg Stockholm Västerås Göteborg Fordon 0,5 Hallsberg Göteborg X50 Regionaltåg Skövde Göteborg 0,5 Skövde Göteborg X50 Regionaltåg Skövde Falköping (-Jönköping) 1 Skövde Falköping X50 Snabbpendeltåg Alingsås Göteborg 1 Alingsås Göteborg X12 Pendeltåg Alingsås Göteborg 2 Alingsås Göteborg X50 9

10 Mellan 2020 pt hög och 2020 pt låg skiljer ett interregionaltåg varannan timme. I det följande visas ett tidtabellsexempel för respektive persontrafiksintensitet. Vingåker 2008 Hallsberg Laxå Slätte Väring Skövde Stenstorp Falköping Floby Herrljunga Alingsås Göteborg Tid [min] Vingåker 2020 pt hög Hallsberg Laxå Slätte Väring Skövde Stenstorp Falköping Floby Herrljunga Alingsås Göteborg Tid [min] 10

11 Vingåker 2020 pt låg Hallsberg Laxå Slätte Väring Skövde Stenstorp Falköping Floby Herrljunga Alingsås Göteborg Tid [min] Totalt hittades 912 tidtabellsvarianter i 2008 års trafikering och (pt hög) respektive (pt låg) varianter i 2020 års trafikering. I tidtabellsexemplen är röda tåg X2000, blå interregio- och regionaltåg, svarta pendeltåg och gröna godståg. Tidtabellsexemplet med 2008 års trafikering rymmer fyra godståg på två timmar, det vill säga två tåg/timme. Exemplen med 2020 års trafikering rymmer nio respektive 13 godståg på två timmar, det vill säga 4,5/6,5 tåg per timme. Det maximala antalet godstågslägen är beroende av hur persontågen tidtabelläggs i förhållande till varandra. Olika tidtabellsvarianter rymmer därför olika många godståg. Nedanstående figur visar fördelningarna som bildas av tidtabellsvarianterna för de tre körningarna. Hallsberg - Göteborg Antal godståg per timme 0,45 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 Referens pt hög 2020 pt låg 0,1 0, ,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 11

12 5 Södra stambanan Södra stambanan har analyserats på motsvarande sätt som Västra stambanan. För godstrafiken är delsträckan Mjölby Hässleholm den mest intressanta, givet att godstrafiken sedan leds via Helsingborg till Danmark. Därför har analysen begränsats till denna del. Följande persontrafikupplägg har använts: 2008 referensalternativ Trafikupplägg Turtäthet [tåg/h] Sträcka på SSB X2000 Stockholm Malmö 1 Mjölby Hässleholm X2 Östgötatrafiken Mjölby Tranås + JLT Tranås Nässjö Fordon 0,5 Mjölby Nässjö X50 Öresundståg Kalmar Alvesta Malmö 1 Alvesta Hässleholm X Trafikupplägg Turtäthet [tåg/h] Sträcka på SSB Fordon Interregiotåg Stockholm Malmö 0,5 Mjölby Hässleholm HHT Östgötatrafiken Mjölby Tranås + JLT Tranås Nässjö 0,5 Mjölby Nässjö X50 Öresundståg Kalmar Alvesta Malmö 1 Alvesta Hässleholm X50 Totalt hittades tidtabellsvarianter i 2008 års trafikering och varianter i 2020 års trafikering. Nedanstående grafiska tidtabeller visar ett exempel från respektive år. Röda tåg är X2000 respektive höghastighetståg (Stockholm Malmö), blå interregio- och regionaltåg och gröna godståg. Tidtabellsexemplet med 2008 års trafikering rymmer sju godståg på två timmar, det vill säga 3,5 tåg/timme. Exemplet med 2020 års trafikering rymmer 13 godståg på två timmar, det vill säga 6,5 tåg/timme. 12

13 2008 Mjölby Sommen Tranås Frinnaryd Nässjö Grimstorp Stockaryd Grevaryd Gåvetorp Alvesta Eneryda Osby Hässleholm Tid [minuter] Mjölby 2020 Sommen Tranås Frinnaryd Nässjö Grimstorp Stockaryd Grevaryd Gåvetorp Alvesta Eneryda Osby Hässleholm Tid [minuter] 13

14 Det maximala antalet godstågslägen är beroende av hur persontågen tidtabelläggs i förhållande till varandra. Olika tidtabellsvarianter rymmer därför olika många godståg. Nedanstående figur visar fördelningen som bildas av de tidtabellsvarianterna för år 2008 och de varianterna för Mjölby - Hässleholm Antal godståg per timme 0,45 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0, ,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 Referens

15 6 Sammanfattning och slutsats En separation av den snabbaste och långsammaste järnvägstrafiken frigör mycket kapacitet. Nedanstående figur visar hur medelvärdet för antalet godstågslägen ändras vid separationen. Väljer man dessutom att aktivt anpassa persontrafikens tidtabell ryms ytterligare godståg. Även detta är ett viktigt resultat, eftersom skillnaden mellan en bra och en dålig tidtabellsvariant visade sig vara så stor som 1,5 3 godstågslägen/timme för en given sträcka och persontrafiksintensitet. Antal godståg per timme (medel) Tåglägen Järna - Hallsberg Hallsberg - Göteborg Mjölby - Hässleholm pt hög 2020 pt låg Analysen har visat att linjekapaciteten för godstrafik ökar med % om de snabbaste tågen tas bort från Västra och Södra stambanorna. Den nya trafiken är mer ensartad än dagens med stora godstågskonvojer. Detta ställer speciella krav på de knutpunkter som trafikeras av tåg som uteslutits ur denna analys. Av samma anledning måste körriktningarnas oberoende säkerställas. En trafikering med sju godståg/timme motsvarar dagens pendeltågstrafikering i rusningstid på en av grenarna i Stockholm 15

16 Bilaga: Exempel på indata Hallsberg Göteborg 2008 I det följande visas exempel på indata till tidtabellsprogrammet. Alla indata läses från en Excelfil med tre flikar: Trafikeringsdata: beskriver trafikuppläggen med uppgift om start- och målpunkt, koppling till andra upplägg, fordonstyp, tid mellan två tåg i upplägget, antal tåg som ska tidtabelläggas, tolerans för förbigångstid, spåranvändning och uppehåll. Stationsdata: beskriver stationer (främst sådana med förbigångsmöjlighet) med uppgift om namn, position, antal spår och användbar headway. Linjedata: gångtidsverk för aktuella fordonstyper med uppgift om passertider samt start- och stopptillägg. Trafikeringsdata Namn X2000 Cst-G RT Cst-Ks Här och där RT Sk-Jp RT V-götland A-pendel Gods Nummer Från Hpbg Hpbg Hpbg Sk Sk A Hpbg Till Sel Lå Sel F Sel Sel Sel Kopplingstid till nästa upplägg (min) Fordon X2 X50 X50_TVgå X50_TVgå X50_TVgå X11 G1510 Styv Intervall (min) Antal tåg Förbigångstid (% av gångtiden) Tdt-ordning Spårbeläggning slutstation (min) Spåranvändning (0=valfritt) Jn Gn Sp Skv Fle K Vr Hpbg Lå Sle Vä Sk Ss F Fby Hr A Sel Uppehåll (min) Jn Gn Sp Skv Fle K Vr Hpbg Lå Sle Vä Sk Ss F Fby Hr A Sel ,2 16

17 Stationsdata Tdt-headway [min] Namn Position [km] Antal spår (ned) Före gft Konvoj Efter gft Efter gt-start Järna Gnesta 65, Sparreholm 96, Skebokvarn 103, Flen 110, Katrineholm 133, Vingåker 154, Hallsberg 199, Laxå 229, Slätte 266, Väring 298, Skövde 313, Stenstorp 329, Falköping 343, Floby 357, Herrljunga 377, Alingsås 412, Göteborg (Sävedalen) 451, Linjedata [s] Riktning 1 X2 1 X50 2 X50uppehall 2 X50_Vgå 2 X50_TVgå 2 Från Till tp ta tb tp ta tb tp ta tb tp ta tb tp ta tb Jn Gn Gn Sp Sp Skv Skv Fle Fle K K Vr Vr Hpbg Hpbg Lå Lå Sle Sle Vä Vä Sk Sk Ss Ss F F Fby Fby Hr Hr A A Sel G G Post 3 X11 4 X12 4 X60 4 Från Till tp ta tb tp ta tb tp ta tb tp ta tb tp ta tb tp ta tb Jn Gn Gn Sp Sp Skv Skv Fle Fle K K Vr Vr Hpbg Hpbg Lå Lå Sle Sle Vä Vä Sk Sk Ss Ss F F Fby Fby Hr Hr A A Sel

Trafik och bankapacitet

Trafik och bankapacitet Trafik och bankapacitet Slutseminarium 3 Gröna Tåget ett snabbtåg för nordiska förhållanden Jennifer Warg, Vectura på uppdrag av Oskar Fröidh, KTH 2012-01-25 Bakgrund och syfte Bakgrund Nya snabbtåg med

Läs mer

Kapacitetsanalys av två principutformningar av bansystemet på Ostlänken

Kapacitetsanalys av två principutformningar av bansystemet på Ostlänken Kapacitetsanalys av två principutformningar av bansystemet på OSKAR FRÖIDH TORLEIF JANSSON Slutrapport 2005 TRITA-INFRA 05-017 ISSN 1651-0216 ISRN KTH/INFRA/--05/017 SE ISBN 91-7323-123-1 KTH Arkitektur

Läs mer

Trångsektorsplan Göteborg - tågplan T11

Trångsektorsplan Göteborg - tågplan T11 Ert datum Er beteckning Leveransdivisionen Planering Box 1070 SE-172 22 SUNDBYBERG Sverige Besöksadress: Landsvägen 50A Telefon 08-762 20 20 Telefax www.banverket.se Rapport Trångsektorsplan Göteborg -

Läs mer

Trångsektorsplan Skåne - tågplan T13

Trångsektorsplan Skåne - tågplan T13 Rapport Ärendenr: TRV 2011/ 66920 Trafikverket Tore Edbring Kapacitetscenter 2011-09-27 Trångsektorsplan Skåne - tågplan T13 Remissversion Sammanfattning Kapacitetsbegränsningar uppkommer på de delar av

Läs mer

Trafikanalys Kompletterande arbeten för ny järnväg Göteborg - Borås

Trafikanalys Kompletterande arbeten för ny järnväg Göteborg - Borås Trafikanalys Kompletterande arbeten för ny järnväg Göteborg - Borås 2012-09-14 Stockholm, 2012-09-14 Vectura Division Transport och Samhälle Box 4107 171 04 Solna Svetsarvägen 24 www.vectura.se Växel:

Läs mer

Förbättrad punktlighet på X2000 analys med hjälp av simulering

Förbättrad punktlighet på X2000 analys med hjälp av simulering Förbättrad punktlighet på X2000 analys med hjälp av simulering Bo-Lennart Nelldal Olov Lindfeldt Hans Sipilä Johannes Wolfmaier Stockholm 2008-02-29 TRITA-TEC-RR 08-001 ISSN 1653-4484 ISBN 13: 978-91-85539-31-4

Läs mer

Svenska synpunkter på höghastighetståg

Svenska synpunkter på höghastighetståg IVA Väst seminarium Oslo 2015-01-13 Svenska synpunkter på höghastighetståg Jörgen Einarsson Region Väst Varför behövs nya transportförbindelser? Den Skandinaviska 8-miljoners-staden. Nationella nyttor.

Läs mer

Bilaga 4.4 Kapacitetsförutsättningar

Bilaga 4.4 Kapacitetsförutsättningar Bilaga 4.4 Kapacitetsförutsättningar Innehåll 1 Banarbeten... 2 2 Förplanerade tåglägen för internationella korridorer... 3 3 Trångsektorsplaner... 3 3.1 Trångsektorsplan Mälardalen... 3 3.2 Trångsektorsplan

Läs mer

Målbild Tåg 2035. - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland. PM 2 Tågtrafikering

Målbild Tåg 2035. - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland. PM 2 Tågtrafikering Målbild Tåg 2035 - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland PM 2 Tågtrafikering Målbild Tåg 2035 Underlagsrapport PM 2: Tågtrafikering Arbetet med Målbild Tåg 2035 utveckling av tågtrafiken i Västra

Läs mer

Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland

Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland Kortversion 2015-10-14 Västra stambanan är en av Sveriges viktigaste järnvägar. Banans kapacitet är idag fullt utnyttjad samtidigt som efterfrågan

Läs mer

Tågtrafikutredning - Reinvestering av Getingmidjan

Tågtrafikutredning - Reinvestering av Getingmidjan RAPPORT Tågtrafikutredning - Reinvestering av Getingmidjan Stockholms län 2013-05-23 Diarienummer: TRV 2013/18688 Projektgrupp: Jim Johansson Ola Rydell Armin Ruge Johan Unebrand Erik Åkerberg Helen Bratt

Läs mer

Kapacitetsförstärkning av Svealandsbanan Mälardalen med omgivningar

Kapacitetsförstärkning av Svealandsbanan Mälardalen med omgivningar Kapacitetsförstärkning av Svealandsbanan Mälardalen med omgivningar Järnvägar år 28 1 2 3 4 km Köping Virsbo Ramnäs Morgongåva Surahammar Kolbäck Sala Heby Ransta Tillberga Västerås Dingtuna Hallstahammar

Läs mer

Trångsektorsplan Mälardalen

Trångsektorsplan Mälardalen RAPPORT Trångsektorsplan Mälardalen Planeringsförutsättningar Tågplan T14 Ärendenummer: TRV 2012/69702 Dokumenttitel: Trångsektorsplan Mälardalen, tågplan T14 Skapat av: Armin Ruge Dokumentdatum: 2012-11-19

Läs mer

Sammanfattning av delrapport från SVERIGEFÖRHANDLINGEN. Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Sammanfattning av delrapport från SVERIGEFÖRHANDLINGEN. Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar Sammanfattning av delrapport från SVERIGEFÖRHANDLINGEN Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar UPPSALA VÄSTERÅS KARLSTAD ÖREBRO ESKILSTUNA STOCKHOLM SÖDERTÄLJE JÄRNA TROLLHÄTTAN

Läs mer

7 Yttrande över Banverkets Järnvägsutredning om Ostlänken, Järna - Linköping

7 Yttrande över Banverkets Järnvägsutredning om Ostlänken, Järna - Linköping DATUM DIARIENR Styrelsen 7 Yttrande över Banverkets Järnvägsutredning om Ostlänken, Järna - Linköping Arbetsutskottet behandlade ärendet vid sammanträdet 2009-03-05 ( 5/09) enligt följande: Banverket har

Läs mer

Järnvägssystemet Järna Stockholm

Järnvägssystemet Järna Stockholm Järnvägssystemet Järna Stockholm Kapacitetsanalys och objektsbeskrivning Underlag till Sverigeförhandlingen Stockholm C Älvsjö Flemingsberg Södertälje Syd Saltå Ostlänken Titel: Järnvägssystemet Järna

Läs mer

Flerregional systemanalys för Ostlänken. Mars 2009

Flerregional systemanalys för Ostlänken. Mars 2009 Flerregional systemanalys för Ostlänken Mars 2009 1 Nyköping- Östgötalänken AB, ägare och adjungerade 2008 Ägare Kommunerna Mjölby, Linköping, Norrköping, Nyköping, Oxelösund, Trosa, Botkyrka + Regionförbundet

Läs mer

ERTMS för en konkurrenskraftig järnväg

ERTMS för en konkurrenskraftig järnväg ERTMS för en konkurrenskraftig järnväg Ett gränsöverskridande, gemensamt trafikstyrningssystem för järnvägen och Europa behöver en konkurrenskraftig järnväg. Med detta i fokus beslutade EU 1996 att ett

Läs mer

Målbild Tåg 2035. - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland. PM 8 Västlänken

Målbild Tåg 2035. - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland. PM 8 Västlänken Målbild Tåg 2035 - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland PM 8 Västlänken 1 Målbild Tåg 2035 Underlagsrapport PM 8: Västlänken Arbetet med Målbild Tåg 2035 utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Stina Nilsson Projektledare 040-675 32 58 Stina.J.Nilsson@skane.se YTTRANDE Datum 2016-03-18 Dnr 1600335 1 (7) Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se Remiss.

Läs mer

YTTRANDE. Datum 2016-04-07 Dnr 1600335

YTTRANDE. Datum 2016-04-07 Dnr 1600335 Regionstyrelsen YTTRANDE Datum 2016-04-07 Dnr 1600335 1 (7) Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se Remiss. Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och

Läs mer

Blekinge i Sverigeförhandlingen

Blekinge i Sverigeförhandlingen Blekinge i Sverigeförhandlingen Redovisning av nyttoberäkningar Vi vill vara med om att utveckla Sveriges järnvägssystem, men då måste vi få rätt förutsättningar att delta. Bild från långfilmen Gäst hos

Läs mer

3 Utredningsalternativ

3 Utredningsalternativ 3 U T R ED N I N GS A LT ER N AT I V O CH U R VA L SPRO CESS 3 Utredningsalternativ Det finns tre korridorer (Röd, Blå och Grön) för Ostlänken mellan Norrköping och Linköping som skiljer sig åt genom att

Läs mer

Riktlinjer täthet mellan tåg

Riktlinjer täthet mellan tåg RAPPORT Riktlinjer täthet mellan tåg Planeringsförutsättningar Tågplan 2017 Ärendenummer: TRV 2016/831 Dokumenttitel: Riktlinjer täthet mellan tåg Skapat av: Per Konrad Dokumentdatum: 2016-01-11 Dokumenttyp:

Läs mer

Elisabet Spross Kajt Höstseminarium 2015

Elisabet Spross Kajt Höstseminarium 2015 Elisabet Spross Kajt Höstseminarium 2015 Innehåll Punktlighet och trafikarbete Störningstid per bana och effektområde 3 undersökningar Stört av annat tåg Nytt univers i Lupp Slutsatser och fortsatt arbete

Läs mer

Näringsdepartementet Mäster Samuelsgatan 70 103 33 Stockholm

Näringsdepartementet Mäster Samuelsgatan 70 103 33 Stockholm 2016-03-18 Näringsdepartementet Mäster Samuelsgatan 70 103 33 Stockholm Dnr N2016/00179/TIF Handläggare: Lars Sandberg Utkast: Remissyttrande Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastigjärnvägens finansiering

Läs mer

Höghastighetståg. Utveckling mot modern tågtrafik i Sverige. Oskar Fröidh forskare 5 februari 2009. oskar@infra.kth.se +46 87 90 83 79.

Höghastighetståg. Utveckling mot modern tågtrafik i Sverige. Oskar Fröidh forskare 5 februari 2009. oskar@infra.kth.se +46 87 90 83 79. Höghastighetståg Utveckling mot modern tågtrafik i Sverige forskare 5 februari 2009 +46 87 90 83 79 1 Varför ska vi åka så fort? 2 Marknad för tågtrafik en fråga om medelhastighet Klassiskt tåg Medelhastighet

Läs mer

Hur pendeltågstrafiken fungerar idag och hur SL vill utveckla den i framtiden

Hur pendeltågstrafiken fungerar idag och hur SL vill utveckla den i framtiden Trafikenheten 1(14) Vår referens Helena Sundberg 08 686 1480 helena.sundberg@sl.se Hur pendeltågstrafiken fungerar idag och hur SL vill utveckla den i framtiden Trafikenheten 2(14) Sammanfattning Stockholmsregionen

Läs mer

Trafik och bankapacitet

Trafik och bankapacitet Trafik och bankapacitet Slutseminarium 3 Gröna Tåget ett snabbtåg för nordiska förhållanden Jennifer Warg, Vectura på uppdrag av Oskar Fröidh, KTH 2012-01-25 Bakgrund och syfte Bakgrund Nya snabbtåg med

Läs mer

Med tåg i stråket Östergötland Sörmland - Stockholm. Del 2, trafiksituationen när Citybanan och Ostlänken öppnar för trafik

Med tåg i stråket Östergötland Sörmland - Stockholm. Del 2, trafiksituationen när Citybanan och Ostlänken öppnar för trafik Med tåg i stråket Östergötland Sörmland - Stockholm Del 2, trafiksituationen när Citybanan och Ostlänken öppnar för trafik Beställare Regionförbundet Östsam Regionförbundet Sörmland Medverkande Arbetsgrupp

Läs mer

Sammanfattnin: Bilaga

Sammanfattnin: Bilaga Bilaga Sammanfattnin: Uppdraget Mitt uppdrag har varit att utreda förutsättningarna för en utbyggnad av höghastighetsbanor för järnväg i Sverige. Jag har i enlighet med mitt direktiv analyserat om en eventuell

Läs mer

Europakorridoren AB lämnar härmed följande remissvar till Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025, ärendenummer TRV 2012/38626.

Europakorridoren AB lämnar härmed följande remissvar till Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025, ärendenummer TRV 2012/38626. Europakorridoren AB lämnar härmed följande remissvar till Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025, ärendenummer TRV 2012/38626. Sammanfattning: Förslaget till nationell plan är väl

Läs mer

Effektredovisning för BVMa_017 Södertunneln Helsingborg

Effektredovisning för BVMa_017 Södertunneln Helsingborg PM Effektredovisning för BVMa_017 Södertunneln Helsingborg Handläggare: Hans Thorselius, DANIELSONDOSK AB Telefon: 0733-96 52 90 e-post:hans.thorselius@danielsondosk.se Innehåll 1 Effektbeskrivning av

Läs mer

2016-04-28 PRESSMEDDELANDE

2016-04-28 PRESSMEDDELANDE 2016-04-28 PRESSMEDDELANDE Klart med nytt trafikavtal, mer trafik och nya pendlarbiljetter för regionaltågtrafiken i Mälardalen De 6 länen Uppsala, Stockholm, Västmanland, Östergötland, Örebro och Sörmland

Läs mer

Storstäderna är avgörande för Sveriges framtid Storstäderna är Sveriges ekonomiska motor och drivkraft för utveckling

Storstäderna är avgörande för Sveriges framtid Storstäderna är Sveriges ekonomiska motor och drivkraft för utveckling Storstäderna är avgörande för Sveriges framtid Storstäderna är Sveriges ekonomiska motor och drivkraft för utveckling Storstäderna behöver ständigt mer och ny kunskap och kompetens och måste använda alla

Läs mer

Götalandsbanan En interregional snabbtågsbana med nationella höghastighetståg

Götalandsbanan En interregional snabbtågsbana med nationella höghastighetståg Götalandsbanan En interregional snabbtågsbana med nationella höghastighetståg 2016-05-30 Innehåll Götalandsbanan av enorm betydelse... 3 Ulricehamn ställs utanför... 4 Nyttor som går förlorade... 4 Götalandsbanan

Läs mer

Västerdalsbanan Förslag till återupptagen persontrafik

Västerdalsbanan Förslag till återupptagen persontrafik Det är känt att goda tågförbindelser brukar ge orterna längs en bana ett uppsving och till och med kunna vända en avfolkningstrend. I tabellen på nästa sida ser man att många orter längs den ursprungliga

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1(3) Handläggare Dag Segrell Tfn 0142-851 50 Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2016-03-07 KS/2015:280 Näringsdepartementet Ert diarienummer N2016/0179/TIF Svar på delrapport

Läs mer

Målbild Tåg 2035. - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland. PM 4 Fordonsbehov

Målbild Tåg 2035. - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland. PM 4 Fordonsbehov Målbild Tåg 2035 - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland PM 4 Fordonsbehov Målbild Tåg 2035 Underlagsrapport PM 4: Fordonsbehov Arbetet med Målbild Tåg 2035 utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland

Läs mer

Göteborg-Kornsjö Förslag till minskad restid

Göteborg-Kornsjö Förslag till minskad restid Tågförbindelsen mellan Göteborg och Oslo är i dagens läge mycket långsam och därmed knappast attraktiv, gäller främst person- men även godsstrafik. IC-förbindelsen Oslo-Göteborg är till och med långsammare

Läs mer

KINNEKULLEBANAN Ett samarbetsprojekt mellan kommunerna Laxå Gullspång Mariestad Götene Lidköping Vara

KINNEKULLEBANAN Ett samarbetsprojekt mellan kommunerna Laxå Gullspång Mariestad Götene Lidköping Vara INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING 2 BAKGRUND 3 SYFTE 3 MÅLBILD 3 STRATEGI 3 KINNEKULLEBANAN Ett samarbetsprojekt mellan kommunerna Laxå Gullspång Mariestad Götene Lidköping Vara REGIONAL UTVECKLING 4

Läs mer

Hearing inriktningsproposition 30 mars

Hearing inriktningsproposition 30 mars Underlag gemensam presentation Hearing inriktningsproposition 30 mars Representanter på scen: Elvy Söderström, Joakim Berglund (BK, agerar även samtalsledare) Lorents Burman (NBB) Eva Lindberg (OKB / Gävleborg)

Läs mer

Utredningen om järnvägens organisation

Utredningen om järnvägens organisation 1 Utredningen om järnvägens organisation Gunnar Alexandersson Särskild utredare Presentation av slutbetänkande 16 december 2015 2 En utredning i två steg 1. En nulägesbeskrivning av järnvägens organisation

Läs mer

DELRAPPORT UTVÄRDERING AV SVERIGEFÖRHANDLINGENS URVALSKRITERIER OCH BESLUTSUNDERLAG, MARS 2016

DELRAPPORT UTVÄRDERING AV SVERIGEFÖRHANDLINGENS URVALSKRITERIER OCH BESLUTSUNDERLAG, MARS 2016 DELRAPPORT UTVÄRDERING AV SVERIGEFÖRHANDLINGENS URVALSKRITERIER OCH BESLUTSUNDERLAG, MARS 2016 Det har gått nästan två månader sedan Sverigeförhandlingen lämnade sitt besked om att höghastighetsbanans

Läs mer

Godsstråket genom Skåne - för både persontrafik och godstrafik

Godsstråket genom Skåne - för både persontrafik och godstrafik 2012-06-13 Godsstråket genom Skåne - för både persontrafik och godstrafik Kommunerna längs Godsstråket genom Skåne ser stora möjligheter och potential för att stråket i framtiden ska ha en viktig roll

Läs mer

Höghastighetsjärnväg i Sverige våra tekniska val. Christer Löfving, Trafikverket

Höghastighetsjärnväg i Sverige våra tekniska val. Christer Löfving, Trafikverket 1 Höghastighetsjärnväg i Sverige våra tekniska val Christer Löfving, Trafikverket 10 11 12 Höghastighet i omvärlden Sedan länge satsar Japan, Frankrike, Spanien, Tyskland, Italien och Benelux på höghastighet.

Läs mer

Framtidens järnväg formas idag!

Framtidens järnväg formas idag! Framtidens järnväg formas idag! Dagens och morgondagens bästa transportsätt Den svenska järnvägen har fler tåg, mer gods och fler passagerare än någonsin tidigare. För att möta den ökande efterfrågan måste

Läs mer

Säljinformation från TiM apr 2015

Säljinformation från TiM apr 2015 Säljinformation från TiM apr 2015 Inom TiM samverkar vi SJ och de regionala kollektivtrafikmyndigheterna för att förenkla resandet, både inom länen och över länsgränserna. Det händer saker inom regionaltrafiken

Läs mer

Sammanfattning. Uppdraget

Sammanfattning. Uppdraget Sammanfattning Uppdraget Vi har i uppdrag att möjliggöra ett snabbt genomförande av Sveriges första höghastighetsjärnväg, som ska gå mellan Stockholm och Göteborg/Malmö. Den nya järnvägen kommer att knyta

Läs mer

Riktlinjer täthet mellan tåg

Riktlinjer täthet mellan tåg RAPPORT Riktlinjer täthet mellan tåg Planeringsförutsättningar Tågplan T15 Ärendenummer:TRV 2013/92362 Dokumenttitel: Riktlinjer täthet mellan tåg Skapat av: Per Konrad Dokumentdatum: 2014-03-12 Dokumenttyp:

Läs mer

BESLUTSUNDERLAG - VAL AV LINJESTRÄCKNING OCH STATIONSORTER

BESLUTSUNDERLAG - VAL AV LINJESTRÄCKNING OCH STATIONSORTER BESLUTSUNDERLAG - VAL AV LINJESTRÄCKNING OCH STATIONSORTER Detta dokument syftar till att beskriva bakgrunden till de val av linjesträckningar och stationsorter Sverigeförhandlingen beslutat att starta

Läs mer

KOMMUNALFÖRBUNDET GR. GR prioriterar

KOMMUNALFÖRBUNDET GR. GR prioriterar Dnr: 09-154.20 Tjänsteutlåtande 2009-09-14 Georgia Larsson Förslag till yttrande över Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från Västra

Läs mer

Höghastighetsprojektet. Lennart Lennefors Samhälle Långsiktig planering

Höghastighetsprojektet. Lennart Lennefors Samhälle Långsiktig planering Höghastighetsprojektet Lennart Lennefors Samhälle Långsiktig planering Aktuella projekt högre hastigheter Förstudier och järnvägsutredningar för Götalandsbanan Samhällsekonomisk kalkyl för Götalandsbanan

Läs mer

Idéstudie. Godståg genom Bergslagen

Idéstudie. Godståg genom Bergslagen Idéstudie Godståg genom Bergslagen Juli 2009 Datum Diarienummer Idéstudie: Godståg genom Bergslagen Sammanfattning Järnvägstrafiken har ökat mer än vi tidigare förutsett och det finns redan i dag kapacitetsbrister

Läs mer

ETT ENAT SYDSVERIGE SKAPAR ETT STARKT SVERIGE

ETT ENAT SYDSVERIGE SKAPAR ETT STARKT SVERIGE ETT ENAT SYDSVERIGE SKAPAR ETT STARKT SVERIGE POSITIONSPAPPER INFRASTRUKTUR & TRANSPORT 2016 1 ETT ENAT SYDSVERIGE SKAPAR ETT STARKT SVERIGE Vi sex regioner i Sydsverige; Jönköping, Kronoberg, Kalmar,

Läs mer

Effektiva tågsystem för godstransporter

Effektiva tågsystem för godstransporter Effektiva tågsystem för godstransporter en systemstudie Huvudrapport Redaktör: Bo-Lennart Nelldal KTH JÄRNVÄGSGRUPPEN Rapport 0504 Stockholm 2005 Sammanfattning Järnvägen i Europa har förlorat marknadsandelar

Läs mer

Remissvar Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Remissvar Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar Näringsdepartementet Branschföreningen Tågoperatörerna 103 33 Stockholm Box 555 45 n.registrator@regeringskansliet.se 102 04 Stockholm peter.kalliopuro@regeringskansliet.se SWEDTRAIN Diarienummer N2016-00179-TIF

Läs mer

FÖR FLER JOBB OCH HÖGRE KOMPETENS

FÖR FLER JOBB OCH HÖGRE KOMPETENS BYGGSTART SVERIGE EN NY STAMBANA Alla är överens om att Sveriges infrastruktur behöver rustas för framtiden. Inte minst i Skåne, som dras med flaskhalsar försenade tåg och andra störningar. Men även på

Läs mer

Kapacitetshöjning Falun- Borlänge

Kapacitetshöjning Falun- Borlänge Kapacitetshöjning Falun- Borlänge Kapacitetsmässiga effekter av olika alternativ 2012-01-23 Kapacitetshöjning Falun - Borlänge Kapacitetsmässiga effekter av olika alternativ 2012-01-23 sid 2 Disposition

Läs mer

Gröna Tåget Successiv utveckling Oslo Stockholm med nytt snabbtågskoncept

Gröna Tåget Successiv utveckling Oslo Stockholm med nytt snabbtågskoncept Gröna Tåget Successiv utveckling Oslo Stockholm med nytt snabbtågskoncept Oskar Fröidh Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) Stockholm, 9 maj 2012 Vilka egenskaper behöver Gröna Tåget? Mer attraktivt för resenärerna

Läs mer

Samlad effektbedömning för tidigare beslutade objekt i åtgärdsplanen 2010-2020 ( låsningar )

Samlad effektbedömning för tidigare beslutade objekt i åtgärdsplanen 2010-2020 ( låsningar ) Samlad effektbedömning 1(8) Samlad effektbedömning för tidigare beslutade objekt i åtgärdsplanen 2010-2020 ( låsningar ) OBJEKT: BVGb_006 Kraftsamling Göteborg, ofördelat Datum för upprättande: 2009-10-09

Läs mer

Kommittédirektiv 2014:106 Utbyggnad av nya stambanor samt åtgärder för bostäder o... Sida 1 av 10

Kommittédirektiv 2014:106 Utbyggnad av nya stambanor samt åtgärder för bostäder o... Sida 1 av 10 Kommittédirektiv 2014:106 Utbyggnad av nya stambanor samt åtgärder för bostäder o... Sida 1 av 10 Startsidan / Dokument & lagar / Utredningar / Kommittédirektiv / Utbyggnad av nya stambanor samt åtgärder

Läs mer

BILAGA 1 2015-06-12 1 (20) S w e co T ra n spo r t S yste m AB. Bilaga 1 till rapporten Översyn av allmän anropsstyrd kollektivtrafik I Sörmlands län.

BILAGA 1 2015-06-12 1 (20) S w e co T ra n spo r t S yste m AB. Bilaga 1 till rapporten Översyn av allmän anropsstyrd kollektivtrafik I Sörmlands län. 2015-06-12 Särskilt resande i Sörmlands län I denna bilaga redovisas kompletterande underlag till rapporten Översyn av allmän anropsstyrd kollektivtrafik i Sörmlands län, gällande den särskilda anropsstyrda

Läs mer

Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025

Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Dnr KS-2013-328 Dpl 05 sid 1 (7) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Remissvar 2013-08-14 Peter Thörn, peter.thorn@karlstad.se Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Dnr KS-2013-328 Dpl

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning för Torsby omlastningsterminals järnvägsnät 2013

Järnvägsnätsbeskrivning för Torsby omlastningsterminals järnvägsnät 2013 Utfärdat av: ML Järnvägsnätsbeskrivning Sida: 1 (5) Järnvägsnätsbeskrivning för s järnvägsnät 2013 Utfärdat av: ML Järnvägsnätsbeskrivning Sida: 2 (5) Utfärdat av: ML Järnvägsnätsbeskrivning Sida: 3 (5)

Läs mer

Trafikplan 2014 - informationsärende

Trafikplan 2014 - informationsärende LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Kollektivtrafiknämnden 2013-11-22 2 (11) KTN2013-0052 Sida 74 Trafikplan 2014 - informationsärende Beslut Kollektivtrafiknämnden noterar

Läs mer

Rätt spår 2 FULL TRIM!

Rätt spår 2 FULL TRIM! Rätt spår 2 FULL TRIM! Sammanfattning av rapport om trimning av befintlig bansträckning Karlstad-Örebro Februari 2009 Sammanfattning av rapport om trimning av befintlig bansträckning Karlstad-Örebro 1

Läs mer

Yttrande över remiss: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3)

Yttrande över remiss: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3) STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Kahlström Ola Datum 2016-03-02 Diarienummer KSN-2016-0190 Kommunstyrelsen Yttrande över remiss: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Läs mer

Järnvägsbygge är också samhällsbygge!

Järnvägsbygge är också samhällsbygge! Järnvägsbygge är också samhällsbygge! Samhällsutveckling Samtliga trafikslag, fjärr-, gods-, region- och pendeltåg, efterfrågar ytterligare tåglägen. Därför behöver Västra Stambanan tillföras mer spårkapacitet

Läs mer

Riktlinjer täthet mellan tåg

Riktlinjer täthet mellan tåg RAPPORT Riktlinjer täthet mellan tåg Södra stambanan, Västra stambanan och Västkustbanan Tågplan 2013 Ärendenummer:TRV 2012/ 23775 Dokumenttitel: Riktlinjer täthet mellan tåg Södra stambanan, Västra stambanan

Läs mer

Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029

Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 2016-02-2323 Er ref: N2015/4305/TIF Vår ref: 2014/606-544 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 Regionförbundet

Läs mer

Tidtabellsplanering med simulering

Tidtabellsplanering med simulering Tidtabellsplanering med simulering Hans Sipilä hans.sipila@abe.kth.se Tidigare arbete Simulering av snabbtågstrafik Stockholm Göteborg - Förändringar i tidtabellen som påverkar X2000 - Hur påverkas punktligheten?

Läs mer

Sverigeförhandlingen. Höghastighetsbanor Linköping-Borås Jönköping-Malmö. Kommunförbundet Skåne 2016-05-18. TMALL 0143 Presentation engelsk v 1.

Sverigeförhandlingen. Höghastighetsbanor Linköping-Borås Jönköping-Malmö. Kommunförbundet Skåne 2016-05-18. TMALL 0143 Presentation engelsk v 1. TMALL 0143 Presentation engelsk v 1.0 Sverigeförhandlingen Höghastighetsbanor Linköping-Borås Jönköping-Malmö Kommunförbundet Skåne 2016-05-18 SVERIGEFÖRHANDLINGEN Detta är det största sammanhållna samhällsutvecklingsprojektet

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning. PostNord järnvägsanläggningar. Tomteboda, Sundsvall, Göteborg, Norrköping, Nässjö, Alvesta, Helsingborg och Malmö

Järnvägsnätsbeskrivning. PostNord järnvägsanläggningar. Tomteboda, Sundsvall, Göteborg, Norrköping, Nässjö, Alvesta, Helsingborg och Malmö Järnvägsnätsbeskrivning PostNord järnvägsanläggningar Tomteboda, Sundsvall, Göteborg, Norrköping, Nässjö, Alvesta, Helsingborg och Malmö Giltig från och med 2011-12-11 (Utgåva 2011-11-04) 1 (7) 1 ALLMÄN

Läs mer

Resanderäkning 2011. Tågresandet till och från Arboga kommun. Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet Rebecka Marklund 2011-12-07

Resanderäkning 2011. Tågresandet till och från Arboga kommun. Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet Rebecka Marklund 2011-12-07 Tågresandet till och från Arboga kommun Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet Rebecka Marklund 211-12-7 Innehåll 1 Inledning och syfte 5 1.1 Metod... 5 2 Pendling till och från Arboga kommun 6 2.1

Läs mer

RAPPORT Kapacitetsanalys Jakobsberg Stockholm C

RAPPORT Kapacitetsanalys Jakobsberg Stockholm C RAPPORT Kapacitetsanalys Jakobsberg Stockholm C Fastställd kapacitetsanalys i enlighet med Järnvägslagen 2004:519 Tågplan T15 Ärendenummer: TRV 2014/76976 Dokumenttitel: Kapacitetsanalys Jakobsberg Stockholm

Läs mer

Göteborgs Stad Norra Hisingen, tjänsteutlåtande 2(5) 1 PM från Västtrafik 2012-09-24 2 TU 2011-08-23, Dnr 1380/11

Göteborgs Stad Norra Hisingen, tjänsteutlåtande 2(5) 1 PM från Västtrafik 2012-09-24 2 TU 2011-08-23, Dnr 1380/11 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-09-16 Diarienummer N140-0361/13 Utvecklingsavdelningen Birgitta Flärdh Telefon: 031-366 83 55 E-post: birgitta.flardh@norrahisingen.goteborg.se Yttrande till kommunstyrelsen

Läs mer

Månadsrapport tågtrafik

Månadsrapport tågtrafik Månadsrapport tågtrafik Mars 2008 XQ Torgny Johansson 965 5517, LVOp Stefan Rolander 965 6641 2008-04-08 F08-1574/TR00 Kommentarer till utfall för tågtrafiken Ankomstpunktlighet Punktligheten totalt uppgick

Läs mer

RAPPORT 2012:87 VERSION 1.2. Buller vid Slottet. Sunne kommun

RAPPORT 2012:87 VERSION 1.2. Buller vid Slottet. Sunne kommun RAPPORT 2012:87 VERSION 1.2 Buller vid Slottet Sunne kommun Dokumentinformation Titel: Buller vid Slottet Sunne kommun Serie nr: 2012:87 Projektnr: 12132 Författare: Petra Ahlström, Kvalitetsgranskning

Läs mer

Förstudie slutrapport 2011-05-09. Lerums Kommun, Västra Götaland

Förstudie slutrapport 2011-05-09. Lerums Kommun, Västra Götaland Förstudie slutrapport 2011-05-09 Västra Stambanan, Göteborg Skövde, Punktinsatser för effektivare tågtrafik Förbigångsspår Lerum/Stenkullen Lerums Kommun, Västra Götaland Ärendennummer: TRV 2011/34318

Läs mer

Analys av trafiken i Oskarshamn vid ankomst Gotlandsfärja

Analys av trafiken i Oskarshamn vid ankomst Gotlandsfärja 1 (11) PM Analys av trafiken i Oskarshamn vid ankomst Gotlandsfärja Ansvarig mikrosimulering/trafikanalys: Handläggare mikrosimulering: Författare detta PM: Granskning detta PM: Sebastian Hasselblom Felicia

Läs mer

Regional persontrafik i Bergslagen Möjliga strategier på längre sikt

Regional persontrafik i Bergslagen Möjliga strategier på längre sikt Järnvägens roll i transportförsörjningen 2 Regional persontrafik i Bergslagen Möjliga strategier på längre sikt Mora Malung Rättvik Leksand Gagnef Falun Hofors Storvik Sandviken Gävle Vansbro Ludvika Borlänge

Läs mer

ÅVS E4/E6/E20 Helsingborg

ÅVS E4/E6/E20 Helsingborg Arbetsrapport Godstransporter på järnväg Malmö 2015-09-25 Godstransporter på järnväg Arbetsrapport Datum Uppdragsnummer 1320006999 Utgåva/Status 1 2015-09-25Fel! Hittar inte referenskälla. Erik Hedman

Läs mer

Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun

Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun ULRICEHAMNS KOMMUN Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg TEL 010 850 10 00

Läs mer

Trafikutredning Kyrkerud- Strand

Trafikutredning Kyrkerud- Strand ÅRJÄNGS KOMMUN Trafikutredning Kyrkerud- Strand UPPDRAGSNUMMER 2337007000 SWECO CIVIL AB, KARLSTAD OLA ROSENQVIST SOFIA WEDIN MAGNUS WACKERFELDT Sweco Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Effektredovisning för BVGb_009 Göteborg - Skövde, ökad kapacitet samt Sävenäs, ny infart och utformning (rangerbangårdsombyggnad)

Effektredovisning för BVGb_009 Göteborg - Skövde, ökad kapacitet samt Sävenäs, ny infart och utformning (rangerbangårdsombyggnad) Effektredovisning för BVGb_009 Göteborg - kövde, ökad kapacitet samt ävenäs, ny infart och utformning (rangerbangårdsombyggnad) Handläggare: Maria Zachariadis, ZG Telefon: 031-103405 e-post:: maria.zachariadis@banverket.se

Läs mer

Yttrande över Trafikverkets utredning om Inlandsbanans funktion och roll i transportsystemet

Yttrande över Trafikverkets utredning om Inlandsbanans funktion och roll i transportsystemet 2012-12-14 Er ref: Kenneth Natanaelsson kenneth.natanaelsson@trafikverket.se Karolina Boholm karolina.boholm@skogsindustrierna.org 08-762 72 30 070-202 98 69 Yttrande över Trafikverkets utredning om Inlandsbanans

Läs mer

Trafikanalys Drömgården

Trafikanalys Drömgården Haninge kommun Stockholm Datum 2013-06-14 Uppdragsnummer 1320000013 Utgåva/Status Ver 1.0 Andreas Samuelsson Andreas Samuelsson Jens Svensson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Box

Läs mer

Höghastighetsbanor en samhällsbygge för stärkt utveckling och konkurrenskraft (SOU 2009:74). Svar på remiss, kontorsyttrande.

Höghastighetsbanor en samhällsbygge för stärkt utveckling och konkurrenskraft (SOU 2009:74). Svar på remiss, kontorsyttrande. STADSLEDNINGSKONTORET EXPLOATERINGSKONTORET TRAFIKKONTORET MILJÖFÖRVALTNINGEN Bilaga 1 2009-10-29 DNR 314-2120/2009 DNR E2009-000-01681 DNR T2009-000-03390 DNR 2009-011868-217 Kontaktperson stadsledningskontoret

Läs mer

Effektredovisning för Godssystemkalkyl BVGv_003 Gävle-Sundsvall, ökad kapacitet BVGv_009 Söderhamn-Kilafors, ökad kapacitet, STAX 25, lastprofil C

Effektredovisning för Godssystemkalkyl BVGv_003 Gävle-Sundsvall, ökad kapacitet BVGv_009 Söderhamn-Kilafors, ökad kapacitet, STAX 25, lastprofil C PM Effektredovisning för Godssystemkalkyl BVGv_003 Gävle-Sundsvall, ökad kapacitet BVGv_009 Söderhamn-Kilafors, ökad kapacitet, STAX 25, lastprofil C Handläggare: Hans Thorselius, DANIIELSONDOSK AB Telefon:

Läs mer

Riktlinjer täthet mellan tåg

Riktlinjer täthet mellan tåg RAPPORT Riktlinjer täthet mellan tåg Södra stambanan, Västra stambanan, Västkustbanan, Ostkustbanan och Godsstråket genom Bergslagen Tågplan 2014 Ärendenummer:TRV 2013/10852 Dokumenttitel: Riktlinjer täthet

Läs mer

Östergötlands ståndpunkter rörande utveckling av den regionala tågtrafiken i östra Sverige

Östergötlands ståndpunkter rörande utveckling av den regionala tågtrafiken i östra Sverige 1(4) Östergötlands ståndpunkter rörande utveckling av den regionala tågtrafiken i östra Sverige Bakgrund Östergötlands utgångspunkter Länen i Mälardalen (Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland och

Läs mer

Arbetet med utveckling av tågtrafiken bör därefter drivas vidare mot en högre hastighetsstandard och kortare restider.

Arbetet med utveckling av tågtrafiken bör därefter drivas vidare mot en högre hastighetsstandard och kortare restider. Sammanfattning NSB kör idag tågtrafik i timmesfrekvens mellan Oslo och Kongsvinger. I nedan beskrivet förslag (fortsättningsvis Förslaget) förlängs vartannat tåg till Karlstad, åtta gånger per dag (DT,

Läs mer

Remissyttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025

Remissyttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 1(8) Till Diarienr: N2013/2942/TE Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Förslag: Remissyttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Regionförbundet och Landstinget i Jönköpings

Läs mer

111 Information om Byggstart Skåne

111 Information om Byggstart Skåne PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-04-25 1 (1) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Dnr KSF 2015/184 111 Information om Byggstart Skåne Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för informationen.

Läs mer

Förslagshandling Förstudie Älmhults barngårdsombyggnad

Förslagshandling Förstudie Älmhults barngårdsombyggnad Green Cargo Regionförbundet södra Småland Dnr 11/0051-3 2011-04-15 Per-Olof Löfberg Tel: 0470-77 85 09 Förslagshandling Förstudie Älmhults barngårdsombyggnad Bakgrund Trafikverket har till Regionförbundet

Läs mer

Detta PM beskriver användning och funktion av resecentrum i Kramfors.

Detta PM beskriver användning och funktion av resecentrum i Kramfors. Sida: 1 (4) Detta beskriver användning och funktion av resecentrum i Kramfors. Allmänt Ådalsbanan är den 18 mil långa järnvägen mellan Sundsvall och Långsele via Timrå, Härnösand och Kramfors. Ådalsbanan

Läs mer

Jernbaneforum Öst, 12 juni 2013

Jernbaneforum Öst, 12 juni 2013 Jernbaneforum Öst, 12 juni 2013 Trafikförsörjningsprogram Målbild Tåg 2035 - Regiontåg Trollhättan-Halden Trafikupphandlingar Jernbaneforum Öst Formål Formålet med Jernbaneforum Øst er å sikre en rask

Läs mer

Effektredovisning för BVGv_005 Skutskär-Furuvik, dubbelspår

Effektredovisning för BVGv_005 Skutskär-Furuvik, dubbelspår PM Effektredovisning för BVGv_005 Skutskär-Furuvik, dubbelspår Handläggare: Hans Thorselius, DANIIELSONDOSK AB Telefon: 0733-96 52 90 e-post:hans.thorselius@danielsondosk.se Innehåll 1 Effektbeskrivning

Läs mer

Kapacitet på fyrspår och parallella dubbelspår

Kapacitet på fyrspår och parallella dubbelspår Kapacitet på fyrspår och parallella dubbelspår Bo-Lennart Nelldal Adj. professor Järnvägsgruppen KTH 2008-10-29 1 40 35 Långväga gods per transportmedel Lastbil Miljarder tonkilometer 30 25 20 15 10 5

Läs mer