Projektplan för (H)JÄRNKOLL Kampanjlän Örebro 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektplan för (H)JÄRNKOLL Kampanjlän Örebro 2013"

Transkript

1 för (H)JÄRNKOLL Kampanjlän Örebro 2013 Örebro Elisabet Norlinder Kampanjlänsansvarig Örebro

2 Diarienummer:12OLL Ansvarenhet: AE Referens: 040-ENO006 Projektägare: Birgitta Johansson Huuva Versionshistorik Version Datum Författare Godkänd av Ändringshistorik Elisabet Norlinder BJH Efter styrgruppsmöte Elisabet Norlinder 1.2 Elisabet Norlinder 1.3 Elisabet Norlinder 2

3 Checklista inför beslut om genomförande, BP2, Kontroll Ja Nej Målen för projektet är tydliga och dokumenterade både gällande X kostnad, resurser, tid och resultat/leverans. Effektmålen är dokumenterade samt hur de skall följas upp. X Mottagarna/målgruppen av projektets leverans är identifierade. X Projektets nytta i förhållande till kostnader och insatser har X kalkylerats, beskrivits och är godkända av styrgruppen. Förväntat resultat/leverans från projektet är tydligt definierat, X dokumenterat och kopplat till styrdokument och beslut från (H)järnkoll, Stockholm. Risker och osäkerheter i projektet är tydligt dokumenterade i X riskanalysen, inklusive förslag på att hantera dem. Projektplanen är tidsatt och resurssatt per insats/leverans/aktivitet. X Projektmedlemmar, expertpersoner är utsedda. X Samtliga resurspersoner för projektet är säkrade med X resurskontrakt/mejl/muntligt avtal och är införstådda med åtagandet. Projektets avgränsningar är tydligt definierade och dokumenterade. X Följd- och förvaltningskostnader för projektet är identifierade och X muntlig överenskommelse finns mellan Birgitta Johansson Huuva, ÖLL och Marie Gustafsson, Regionförbundet Örebro. Det gäller administrativt stöd vid konferenser och stöd från kommunikationsstrateg. Juridiska och finansiella aspekter har beaktats. X Projektet är uppdelat i tydliga faser med BP3:or kopplade till de X huvudsakliga leveranserna i projektet. Projektets planerade resultat/leverans är granskat och godkänt av kvalitetssamordnare från projektstart X Beslut Beslut Ja Nej Datum Kommentar Beslut att starta genomförandefasen, BP2 Ja I samband med styrgruppsmöte Justeringar i text. Beslut att bordlägga beslutet 3

4 Innehållsförteckning: Versionshistorik... 2 Checklista inför beslut om genomförande, BP2, Beslut GRUNDLÄGGANDE INFORMATION Bakgrund MÅL Mottagare/målgrupp Intressenter Andra aktörer Effektmål Projektmål KRAV PÅ PROJEKTET Avgränsningar KOPPLINGAR TILL ANDRA PROJEKT PLANER Tid- och leveransplan Resurser Budget PROJEKTORGANISATION Organisationsschema Roller ansvar och befogenheter Externa kontakter Beslutsprocess KOMMUNIKATION Kommunikationsplan, rapportering inom (H)järnkoll, Kampanjlän Örebro Kontakt med media KVALITET Kvalitetsstrategier Granskningar, utvärdering och uppföljning Effektutvärdering Uppföljning Projektrutiner Etiska överväganden RISKER PROJEKTAVSLUT Bilaga

5 1 GRUNDLÄGGANDE INFORMATION Örebro län har av myndigheten för Handisam via projektet (H)järnkoll i Stockholm, utsetts till ett av fyra nya kampanjlän i Sverige. Länet har vid projektstart sju attitydambassadörer som verkar för att sprida information om (H)järnkoll. Det nu planerade projektet ska leda till en ökning av antalet attitydambassadörer. Målet är att det i länet ska finnas c:a 20 personer i denna roll. Projektet beräknas pågå från och med till Bakgrund Projektets aktiviteter ska så långt som möjligt integreras med annan pågående verksamhet av liknande slag. I landstingets psykiatriska verksamhet och ute i kommunerna pågår aktiviteter som syftar till ett närmare samarbete med brukare och dess företrädare. Bl.a. ska det i höst påbörjas ett arbete med en handlingsplan för ökad brukarmedverkan i vården/omsorgen som ska omfatta hela länet. I psykiatrin har man redan genomfört ett motsvarande arbete. Omfattande utbildningsinsatser för baspersonal tjänstgörande i psykiatrin och i kommunernas socialpsykiatri har genomförts. Insatserna har planerats och genomförts i nära samarbete med företrädare för NSPH. I psykiatrin finns sedan länge s.k. brukarråd. Några av dessa har engagerat brukarföreträdare i vården på ett mycket konstruktivt sätt. I våras kunde arbetet med en överenskommelse mellan Örebro läns landsting, kommunerna i Örebro län och NSPH avseende samarbete kring personer med psykiska funktionsnedsättningar avslutas. NSPH och dess företrädare var i detta arbete en aktiv part. 2 MÅL 2.1 Mottagare/målgrupp Målgrupp är allmänheten inom åldersintervallet år i Örebro län Intressenter Intressenter är patient- brukar- anhörigorganisationer via ett 10-tal organisationer som samordnas av det lokala nätverket NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa) och som var för sig representerar människor med psykisk ohälsa och sjukdom och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Även patient- brukar- anhörigorganisationer som inte är organiserade i NSPH ingår i målgruppen. Hälso- och sjukvårdsverksamheten i Örebro läns landsting och vård och omsorg i länets kommuner är också intressenter i projektet. De utgör också en del av målgruppen Andra aktörer Andra aktörer och samverkanspartners i samhället är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kriminalvården, polisen, goda män, förvaltare, utbildningsverksamheter, habiliteringsverksamheten m.fl. De utgör också en del av målgruppen. 5

6 Vårdgrannar är Primärvården och hälso- och sjukvården i övrigt. De utgör också en del av målgruppen. 2.2 Effektmål Effektmålet syftar till att via kontaktpåverkan öka kunskap och förändra negativa attityder och diskriminerande beteende gentemot personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning. 2.3 Projektmål (H)järnkoll, Kampanjlän Örebros mål är att under projekttiden leverera: två manifestationer per år, en på våren och en på hösten minst tio ambassadörsföreläsningar av ambassadörer från Örebro län utåtriktade aktiviteter i samband psykiatriska veckan på minst två orter i Örebro län under förutsättning att psykiatrin anordnar sådana aktiviteter minst två utåtriktade aktiviteter där Kampanjlän Örebro är egen arrangör kontrakt med minst 20 ambassadörer som har lämplig kompetens och erfarenhet för uppgiften minst en artikel i media per halvår minst två insändare i media per halvår minst ett allmänt informationstillfälle per månad gällande Hjärnkoll, Kampanjlän Örebro start av arbete till en egen hemsida på Internet en grupp på Face-book för kampanjlän Örebros egna ambassadörer 3 KRAV PÅ PROJEKTET Projektledningen ska samverka med psykiatrins ledningsgrupp, socialchefsgruppen i länets kommuner samt andra, pågående aktiviteter och projekt. Projektledning och ambassadörer ska särskilt beakta att involvera: lokala politiker från kommuner och landsting chefer inom offentlig förvaltning och näringsliv fackföreningar vårdpersonal polisen skolpersonal och studerande i olika aktiviteter och större manifestationer. 3.1 Avgränsningar Örebro län utgör den geografiska gränsen. 6

7 4 KOPPLINGAR TILL ANDRA PROJEKT Styrgrupp, projektledning och ambassadörer ska använda sina kontakter och nätverk för att kunna samarbeta med andra, pågående projekt inom Örebro län. 7

8 5 PLANER 5.1 Tid- och leveransplan. Svart pil = (H)järnkoll Kampanjlän Örebro Diarienummer: 12OLL Ansvarsenhet: Referens: 040-ENO006, fr.o.m Upptakt för projektledarna i Kampanjlän Örebro var 27, 28 augusti i Stockholm. BP= beslutspunkter

9 PROJEKTTID Aktivitets- och tidsplanering , (H)järnkoll, kampanjlän Örebro aug sept okt nov dec Aktivteter Varaktighet beslut i styrgruppen att godkänna projektplanen. BP 1 Förberedande/etableringsfas BP2 Genomförandefas BP2 Projektledning till 27-28/8 Stockholm, info XX Utåtriktad 29/8 31/12 information av ambassadörer angående Hjärnkoll, kampanjlän Örebro. Värva nya ambassadörer Skriva projektplan 29/9-12/11 Rekrytera till 29/9-7/11 expert/ referensgrupp Intervjuer av nya 29/8-9/10 ambassadörer Grundutbildning för 10-12/10 samtliga i XXX Kampanjlän Örebro Förbereda 12/10-6/12 manifestation 7/12 Planering för Kickoff 2/11-31/12 med fadderlän Skåne, 2013 Projektgruppsmöten 2/11, 15/11, 6/12, X X XX 7/12 Styrgruppsmöte 12/11 X Projektstart, BP2 12/11 X Grundutbildning 15-16/11 XX 9

10 PROJEKTTID Aktivitets- och tidsplanering , (H)järnkoll, kampanjlän Örebro aug sept okt nov dec Aktivteter Varaktighet beslut i styrgruppen att godkänna projektplanen. BP 1 Förberedande/etableringsfas BP2 Genomförandefas BP2 Starta facebookgrupp 13/10-31/12 för länets egna ambassadörer Projektledning till 21/11 X Stockholm för info. Genomföra 7/12 7/12 X Planera för Rickard Brackens sammankomst med ambassadörer i grannlänen Sammanställa statistik gällande ambassadörernas uppdrag Lämna projektplan till Rickard Bracken Lämna ekonomisk redovisning för 2012 till Rickard Bracken 8/12-31/12 1 gång/månad X X X X 1/12 X 1/12 X 10

11 PROJEKTTID Aktivitets- och tidsplanering , (H)järnkoll, kampanjlän Örebro jan feb mars april maj juni Aktivteter Varaktighet BP2 Genomförandefas BP2 BP3 Planera för Kickoff med fadderlän Skåne 1/1-4/2 Projektledning till Stockholm för info. Delta på psykiatrins samverkansdag Utåtriktad information av ambassadörer angående Hjärnkoll, kampanjlän Örebro. Värva nya ambassadörer. Genomföra Kickoff med fadderlän Skåne Planera manifestation 15/5 Genomföra manifestation 15/5 Projektledning till Stockholm för info. BP3 Revidera projektplanen 22, 23/1 XX 25/1 X 1/1-30/6 5/2 X 1/1-2/5 21/5 X juni X 11

12 PROJEKTTID Aktivitets- och tidsplanering , (H)järnkoll, kampanjlän Örebro jan feb mars april maj juni Aktivteter Varaktighet BP2 Genomförandefas BP2 BP3 Semesterperiod 15/6-30/6 Ambassadörföreläsningar 1/1-31/5 X X X X X Planera för 2/5-12/6 utåtriktad aktivitet Genomföra 13/6 X utåtriktad aktivitet Skriva artikel Före 15/6 Skriva insändare Före 15/6 Påbörja arbetet med egen hemsida på Internet 5/2-31/5 BP3 Revidera projektplanen juni 12

13 PROJEKTTID Aktivitets- och tidsplanering , (H)järnkoll, kampanjlän Örebro juli aug sept okt nov dec Aktivteter Varaktighet BP2 Genomförandefas BP2 Semesterperiod 1/7-15/8 Förbereda 15/8-9/10 manifestation, höst Genomföra 10/10 X manifestation Ambassadörföreläsningar 15/8-31/12 X X X X X Psykiatriska 11/11-17/11 veckan, medverka Planera för 15/8-12/9 utåtriktad aktivitet Genomföra 13/9 X utåtriktad aktivitet Skriva artikel Före 1/12 Skriva insändare Före 1/12 13

14 5.2 Resurser Örebro läns landsting, psykiatrin kommer att bidra med egna resurser i projektet i form av stöd i olika och lämpliga former förmedlat av psykiatridirektör, bitr. psykiatridirektör, psykiatrins ledningsgrupp, samverkansgrupperna Vilmer, Vilgot och Marit och från Regionförbundet. Dessutom kommer psykiatrin att bidra med lokaler och material. 5.3 Budget Psykiatriförvaltningen i Örebro läns landsting kommer att vara mottagare av bidrag och svara för den ekonomiska redovisningen. Örebro läns landsting tillhandahåller kontor och nödvändig kontorsutrustning.

15 Budget 2013 Aktivitet Erhållna medel Budget medel Budget överskott Projektledning lön Gert Andersson 60% lön Elisabet Norlinder 40% Projektadministration lokaler kr kr Mediakontakter /presskonferens Annonser kr kr tryckkostnader kr kr IT kr lokaler, externa kr konferenslokaler kr telefon kr Resor Resor för ambassadörer kr kr Resor för projektledning kr Hyrbilskostnad kr Taxi Amasadör 0 kr Taxi Projektledning kr Kostnadsersättningar till ambassadörer kr kr Övriga kostnader Hotel, boende kr Konferenser (vi anordnar) kr Konsulter kr Konferenskostnader för projektledning(går på kurs) 0 kr Konferenskostnader för ambassadörer (deltagaravgift) kr Konferenskostnader för projektledning (deltagaravgift) 0 kr Facklitteratur kr Fraktkostnader (material från Stockholm) kr Presenter kr Summa kr kr Totalt erhållna medel från Handisam Överskott 2012 Överskott % Totalt erhållna medel 2013 Totala Medel 2013 (ink överskott) kr kr kr kr kr 15

16 6 PROJEKTORGANISATION 6.1 Organisationsschema PROJEKTÄGARE Birgitta Johansson Huuva EXPERTGRUPP Olle Lindgren, Autism och Aspergerföreningen, Maria Andersson, Att leva med ADHD, Gunilla Spångberg, enhetschef Närpsykiatri Hallsberg, Örjan Samuelsson, Verksamhetschef Stiftelsen Activa, Örebro, Susanne Lindholm, Livin, personal & marknadsföring STYRGRUPP B. Johansson Huuva, E. Sjöberg ÖLL M. Gustafsson, S. Rydén, Regionförbundet, S. Wange, NSPH I. Ångman, Degerfors kommun PROJEKTLEDARE Elisabet Norlinder, Gert Andersson KVALITETSSÄKRING John-Ivar Fallström Kvalitetssamordnare, Psykiatrin, ÖLL PROJEKTGRUPP 20 ambassadörer, Örebro län PSYKIATRIN Örebro Arbgr. Lindesberg Arbgr. Nora Arbgr. Hällefors Arbgr. Ljusnarsberg Arbgr. Laxå Arbgr. Askersund Arbgr. Karlskoga Arbgr Lekeberg Arbgr. Kumla Arbgr. Hallsberg Arbgr. Degerfors Arbgr

17 6.2 Roller, ansvar och befogenheter A) Projektägare, (H)järnkoll, kampanjlän Örebro Birgitta Johansson Huuva, förvaltningsdirektör, psykiatrin, Örebro läns landsting, är projektägare. Det är projektägaren som ansvarar för utvärderingen av projektet och att projektets ramar, budget och mål säkerställs. B) Styrgrupp Birgitta Johansson Huuva, förvaltningsdirektör, psykiatriförvaltningen, Örebro läns landsting Erik Sjöberg, biträdande förvaltningsdirektör, psykiatriförvaltningen, Örebro läns landsting Marie Gustafsson, enhetschef, social välfärd, Regionförbundet Örebro Susanne Rydén, utvecklingsledare, social välfärd, Regionförbundet Örebro Sofia Wange, NSPH Ingemar Ångman, socialchef, Degerfors kommun. Styrgruppen fattar beslut som rör projektet samt om sådant som ligger utanför projektets ursprungliga överenskommelser och direktiv. Gruppen träffas ca 1 gång/månad, ca 1 timma. Projektledarna ingår i styrgruppen. Protokoll ska skrivas av en projektledare och justeras av styrgruppsmedlemmar. Styrgruppen fattar beslut angående BP3. De finns i januari och juni Beslut fattas då angående detaljerad planering av leveranser för ca 6-12 månader framåt. C) Projektledare Elisabet Norlinder och Gert Andersson är projektledare och de leder och fördelar arbetet inom projektet. Projektledarna fattar beslut om det som ligger inom överenskommelsen, direktivet. Projektledarna verkställer beslut som fattas i styrgruppen. Projektledarna ansvarar för den löpande planeringen, uppföljningar och projektets budget. Arbets- och ansvarsfördelning mellan projektledarna finns i särskilt dokument. 1 Gert Andersson är också ambassadör. 1 Dokument finns på projektkontoret Eklundavägen 1, Örebro.

18 D) Projektmedarbetare tillika ambassadörer 1 Ida Otterholm 14 Angela Hedenberg 2 Rebecca Hurtig 15 Karin Österman 3 Ulrika Hylén 16 Liza Sörberg 4 Tuula Pettersson 17 Ewa-Lena Engberg 5 Anders Odel 18 Susanna Larsson 6 Patrik Holmström 19 Örjan Kullh 7 Mats Andersson 20 Gert Andersson, projektledare 8 Angelica Larsson 21 9 Anette Andersson Johan Stenkvist Sondra Karlsson Kerstin Fjärrfors Eva Morell 26 Varje enskild projektmedarbetare har att fatta de beslut som ligger inom ramen för att lösa sina uppgifter. Dessa uppgifter har projektmedarbetarna planerat tillsammans med projektledarna Elisabet Norlinder och Gert Andersson E)Expert-referensgrupp Expert-referensgrupp består av: Olle Lindgren, Autism och Aspergerföreningen i Örebro län, Maria Andersson, Att leva med ADHD, Gunilla Spångberg, enhetschef Närpsykiatri Hallsberg, Örjan Samuelsson, Verksamhetschef Stiftelsen Activa, Örebro Susanne Lindholm, biträdande hotellchef, Livin hotell, Örebro Expert-referensgruppsmedlemmarna ska bistå projektledarna med expertsynpunkter inom ramen för sina kompetensområden. 18

19 F) Kvalitetsgranskare John-Ivar Fallström, kvalitetssamordnare, psykiatriförvaltningen, ÖLL är utsedd att kvalitetssäkra projektets arbetsformer. Det ska ske genom att ställa frågor under rubrikerna: utbildning styrgrupp möten dokumentation projektplaner projektorganisation ändringshantering Frågorna som ställs ska poängsättas och gå att svara ja eller nej på. Särskild mall finns för ändamålet. Det är projektledarna som svarar på frågorna. G) Arbetsgrupper och kontaktpersoner Norra länsdelen: Tuula Pettersson Södra länsdelen: Mats Andersson, Ida Otterholm Västra länsdelen: Ulrika Hylén, Johan Stenkvist, Anette Andersson, Angelica Larsson Örebro: Rebecca Hurtig, Anders Odel, Sondra Karlsson, Kerstin Fjärrfors, Eva Morell, Angela Hedenberg, Karin Österman, Liza Sörberg, Ewa-Lena Engberg, Susanna Larsson, Örjan Kullh, Patrik Holmström, Gert Andersson. 6.3 Externa kontakter Projektledarna och ambassadörerna använder sina kontakter och nätverk lokalt och nationellt i varje given situation. Johan Hydén från KAMP företagsutveckling har hjälpt till med praktiska frågor angående projektmodellen Projektil. 6.4 Beslutsprocess Projektledarna fattar beslut inom projektets ram efter det att planerna är frysta och efter att styrgruppen har godkänt BP3:orna. I övrigt krävs en ärendeändringshantering. Styrgruppen fattar beslut angående ändringar och frågor som ligger utanför projektets ram. Projektledarna presenterar dessa frågor på styrgruppsmöten. Besluten protokoll- och diarieförs. Styrgruppen kommer att rapportera till samverkansorganisationen Vilmer, Vilgot och Marit. 19

20 7 KOMMUNIKATION 7.1 Kommunikationsplan, rapportering inom (H)järnkoll, Kampanjlän Örebro. MOTTAGARE Projektägaren, Birgitta Johansson Huuva VILGOT/VILMER /MARIT Projektdirektiven+ riktlinjer E/P Styrgruppsmöte, kallelse Styrgruppsprotokoll Projektmöte, kallelse Minnesanteckningar Projektmöte Statistikrapport E Allmän Projektinfo/ inbjudningar M/SP/E M/SP Styrgruppen E/P D/E E/P E E M/SP/E Projektledarna E/P D S D S S/P S Projektmedarbetarna/ E M D E E/P E/SP ambassadörer Expertgruppen E E E E/SP Kvalitetssäkrare E E E/SP Målgruppen, allmänheten informeras i första hand av ambassadörerna. E/D/W Enhetschefer E E/I/W Socialchefer E E/I/W Verksamhetschefer E E/I Chefer, funktionshinderområdet Chefer, individ familjeomsorg Nyckelpersoner, E E/SP gymnasieförvaltningar Personliga ombud E E/SP Örebro Media PR/E Brukarorganisationer E E E E/SP NSPH Intresseorganisationer 2 E E E E/SP Södra, västra, norra länsdelarna, Örebro/Lekeberg E E/SP Andra aktörer E/SP Intressenter E/SP (H)järnkoll, Stockholm E E E/SP Rickard Bracken NSPH, Stockholm E/SP Anita Odell P= papper E= elektroniskt D= deltagit I= Intranät PR= pressrelease B= broschyr M= muntligt S= skriver, sekreterare W= Webb, SP= specialrapport E E/SP 2 Intresseorganisationer= Stjernverkstaden, Verdandi, Ria Dorkas- Hela människan, Stiftelsen Aktiva 20

21 7.2 Kontakt med media Projektledarna och ambassadörerna tar aktuella kontakter med media i samverkan med projektledarna. Till hjälp finns kommunikatörer på (H)järnkoll i Stockholm. 8 KVALITET 8.1 Kvalitetsstrategier En kvalitetsbedömare är utsedd. Uppdraget i projektet Hjärnkoll, Kampanjlän Örebro är att gå igenom Mall för projektgranskning tillsamman med projektledarna. På så vis säkerställs att samtliga rubriker, mallar och dokument i projektet blir kritiskt granskade och vid behov tillrättalagda. Dessutom sker en granskning av kvaliteten när projektgrupp och styrgrupp träffas på regelbundna möten. Avstämningar sker då och eventuella förbättringsåtgärder föreslås. Expertreferensgruppen finns tillgänglig för synpunkter på texter och leveranser. 8.2 Granskningar, utvärdering och uppföljning Granskning av projektets arbetsformer, struktur, innehåll, genomförande och terminologi sker 1 gång per termin och enligt särskild mall. Första granskning genomförs Då är det en test av granskningsmallen. Projektet är då fortfarande i planeringsfas. Tider för kvalitetsgranskning: Bedömningar utifrån kvalitetsgranskning och uppföljningar görs efter varje sådan aktivitet. Projektledarna, projektgruppen/ambassadörerna och styrgrupp kan också kontinuerligt lämna synpunkter på projektets arbetsformer, struktur, innehåll, genomförande och terminologi. Uppföljning av projektets leveranser sker efter varje aktivitet via enkelt frågeformulär eller muntlig utvärdering. De kommer att vara av både kvalitativ och kvantitativ karaktär. En modell för att stämma av arbetsklimatet inom projektgruppen finns och används ca 2 ggr/termin. Modellen benämns Stjärnan. Se bilaga Effektutvärdering Effektutvärdering sker via projektledaren Rickard Bracken, Stockholm. 8.4 Uppföljning Fokusgruppsintervjuer genomförs på minst fem orter i Örebro län med deltagare från NSPH, ambassadörer och personal från vård och omsorg. Uppföljningarna fokuserar på att ställa frågor om projektmålen. 21

22 8.5 Projektrutiner Projektet följer de olika faserna. I varje fas genomförs riskanalys på projekt- och styrgruppsmöten. Minnesanteckningar och styrgruppsprotokoll skrivs. Rollerna är identifierade. Individuella överenskommelser med projektmedarbetare finns skriftligt eller muntligt med berörda chefer då det är aktuellt. Varje ambassadör gör själv upp om eventuella villkor med Försäkringskassa och Arbetsförmedling. Som stöd för projektstyrning finns projektmodellen PROJEKTIL. För övrigt följs, i tillämpliga delar, rutiner och direktiv från psykiatriförvaltningen, Örebro läns landsting, Regionförbundet Örebro och projektledning för (H)järnkoll i Stockholm. 8.6 Etiska överväganden Samtliga personer som ingår i projektorganisationen har ett ansvar för att göra etiska överväganden i samband med leveranser och personkontakter. 9 RISKER I ett projekt som (H)järnkoll bygger de flesta leveranser/aktiviteter på personmedverkan. Risker finns alltid att föreläsare/ambassadörer och deltagare kan bli sjuka eller att andra allvarliga hinder ska uppstå för personerna att delta. När sådana situationer uppstår måste projektledarna besluta om att ställa in berörda föreläsningar, alternativt utöka föreläsningstid för andra deltagare. Erfarenheten säger att om föreläsare engageras som bor mil bort från Örebro län och om personen ska åka tåg och dessutom föreläsa tidigt på morgonen så är det bäst att anlända till länet kvällen innan föreläsningen. Samma gäller för vinterväder. Om det är möjligt ska en plan B finnas. En risk finns att oförutsedda kostnader uppstår och därför måste det finnas budgetmedel i reserv. 10 PROJEKTAVSLUT Projektet avslutas enligt planering och beslut från projektorganisationen i Stockholm. Plan för projektavslut bestäms i samband med första styrgruppsmöte efter sommaruppehåll år Rapport skrivs av projektledningen efter projektavslut. 22

23 Bilaga 1 Ändringsdokument Projekt: Hjärnkoll, Kampanjlän Örebro Ändringsnummer: Initiering Datum: Förslagsställare: Vad gäller ändringen: Varför ska den genomföras: När ska den vara klar: Konsekvensbedömning Hur lång tid kommer ändringen att ta: Hur mycket kommer den att kosta: Påverkan på projektets slutdatum: Beslut Vem ska göra ändringen: När ska det vara klart: Rapport till vem att det är klart: Nej, motivering: 23

Projektrapport (H)JÄRNKOLL Kampanjlän Örebro 2014

Projektrapport (H)JÄRNKOLL Kampanjlän Örebro 2014 (H)JÄRNKOLL Kampanjlän Örebro 2014 Örebro Elisabet Norlinder Kampanjlänsansvarig Örebro Diarienummer:12OLL4577-1 Ansvarenhet: AE 55962 Referens: 040-ENO006 Projektägare: Birgitta Huuva 2 Checklista inför

Läs mer

Vad görs just nu? Nationellt och regionalt perspektiv. Projektledare: Elisabet Norlinder och Gert Andersson

Vad görs just nu? Nationellt och regionalt perspektiv. Projektledare: Elisabet Norlinder och Gert Andersson Vad görs just nu? Nationellt och regionalt perspektiv Projektledare: Elisabet Norlinder och Gert Andersson Bakgrund Regeringen gav Handisam och NSPH i uppdrag att starta Attitydkampanjen 2009 med avslut

Läs mer

Projektdirektiv för Samordnad vårdplanering på distans fortsatt införande i Örebro län

Projektdirektiv för Samordnad vårdplanering på distans fortsatt införande i Örebro län Projektdirektiv 1(8) Projektdirektiv för Samordnad vårdplanering på distans fortsatt införande i Örebro län Versionshistorik Version Datum Författare Godkänd av Ändringshistorik 0.1 2015-05-12 Boel Arbetsmtrl

Läs mer

Protokoll från kvalitetsgranskning Projekt (H)järnkoll Kampanjlän Örebro

Protokoll från kvalitetsgranskning Projekt (H)järnkoll Kampanjlän Örebro Protokoll från kvalitetsgranskning Projekt (H)järnkoll Kampanjlän Örebro 20-11-26 Elisabet Norlinder (H)järnkoll Kampanjlänsansvarig Örebro Kvalitesgranskningsmall Förutsättningar för projektet Poäng 18/1-22/11-26/11-

Läs mer

Information om samhällsstöd på 1177.se

Information om samhällsstöd på 1177.se Information om samhällsstöd på 1177.se Stockholms läns delprojekt i projektet Socialtjänsten på 1177 Vårdguiden Projektplan Stockholm, 2014-05-06 Innehåll 1. Godkännande av projektplan...4 2. Grundläggande

Läs mer

Projektplan. Aktiv hälsostyrning. PROJEKTiL

Projektplan. Aktiv hälsostyrning. PROJEKTiL PROJEKTiL 2(14) 1.1. Bakgrund Landstinget Gävleborg har tillsammans med Gävle kommun samarbetat i två kartläggningar med fokus på de äldre multisjuka. Det första initiativet, i samband med en utvärdering

Läs mer

Om att kunna påverka de demokratiska processerna i maktens korridorer! Mitt eget perspektiv! Elisabet Norlinder Föreningen Stjernan

Om att kunna påverka de demokratiska processerna i maktens korridorer! Mitt eget perspektiv! Elisabet Norlinder Föreningen Stjernan Om att kunna påverka de demokratiska processerna i maktens korridorer! Mitt eget perspektiv! Kampanjlänsansvarig för (H)järnkoll i Örebro län 2012-2015 Anmälde mig som senior (H)järnkollsambassadör Ville

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell

Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell BP = Beslutspunkt (Projektmodellen har fem beslutspunkter. Vid varje punkt tar beställare/styrgrupp beslut om stopp eller gå)

Läs mer

Guide till projektmodell - ProjectBase

Guide till projektmodell - ProjectBase Guide till projektmodell - ProjectBase Innehållsförteckning 1. Projektmodellen ProjectBase 2 2. Vad är ett projekt? 2 3. Syfte och mål 2 4. Projektets livscykel 3 5. Styrdokument och checklistor 4 6. Organisation

Läs mer

Projektil Projektstyrningsmodell med uppdragsdel. En handbok för Örebro kommun Version 1.1 2014-11-24

Projektil Projektstyrningsmodell med uppdragsdel. En handbok för Örebro kommun Version 1.1 2014-11-24 Projektil Projektstyrningsmodell med uppdragsdel En handbok för Örebro kommun Version 1.1 2014-11-24 Innehållsförteckning Gemensam projektstyrningsmodell för Örebro kommun... 3 Varför en gemensam projektstyrningsmodell

Läs mer

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen Ladok3 på GU Rollbeskrivning i projektorganisationen och befogenheter Y2013/13 Projektorganisation, roller Filnamn: L3_roller i projektet_bilaga 4_20131022.docx Gemensamma förvaltningen Utgåva B Ladok3

Läs mer

Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län

Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län Bakgrund Hallands sex kommuner och landstinget Halland representerat av psykiatrin i Halland och Närsjukvården Landstinget

Läs mer

Tjänstemannagruppen för samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg och skola

Tjänstemannagruppen för samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg och skola TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Ledningskansliet, Inger Nicolas 2014-03-04 PROTOKOLL Vilgotgruppen Tjänstemannagruppen för samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg

Läs mer

Projektplan med kommunikationsplan

Projektplan med kommunikationsplan Projektplan med kommunikationsplan Projekt E-serviceverkstad 2013-09-01 2014-08-31 Projektägare Regional samarbetspartner Genomförs i Projektbidrag Projektets syfte Regionförbundet i Kalmar län, Christer

Läs mer

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delrapport för; Uppdrag om kunskapsutveckling och samverkan på sysselsättningsområdet kring personer med psykisk ohälsa KUR-projektet

Läs mer

Lärling Jobb i Sikte. ESF projekt

Lärling Jobb i Sikte. ESF projekt ESF projekt Bakgrund Lärling - Jobb i Sikte Projekttid 160501-190430 Analys- och planeringsfas 160501-161231 Genomförandefas 170101-190228 Avslutsfas 190301-190430 Lärling Jobb i Sikte Projektägare Activa

Läs mer

Att vara ambassadör i Hjärnkoll

Att vara ambassadör i Hjärnkoll Detta dokument beskriver riktlinjerna för uppgiften som i kampanjen Hjärnkoll. Det utgör grunden för en gemensam överenskommelse som sluts mellan varje enskild och Hjärnkolls projektadministration under

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

Projektplan för Projekt e-hälsa 2012-2013 Nytt projekt ehälsa med start september 2012.

Projektplan för Projekt e-hälsa 2012-2013 Nytt projekt ehälsa med start september 2012. Projektplan 1(23) Projektplan för Projekt e-hälsa 2012-2013 Nytt projekt ehälsa med start september 2012. Projektägare är Marie Gustafsson, Regionförbundet. Versionshistorik Version Datum Författare Godkänd

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Projektprocessen. Projektprocess

Projektprocessen. Projektprocess Dnr Mahr 19-2014/563 1 (av 6) Projektprocess Datum: Version: Dokumentansvarig: 150116 1.0 Jenny Wendle Stöddokument för det grafiska dokumentet Projektprocessen grafisk 1.0 Projektprocessen Projektprocessen

Läs mer

Projektplan, åtagandet

Projektplan, åtagandet Sida 1 Projektplanen utgör ett huvudresultat av förberedelserna och kan ses som kontraktet mellan projektledningen och projektägaren för projektets genomförande. Om projektplan, åtagandet Syftet med att

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1 HÄRJEDALENS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1 PROJEKTPOLICY Denna projektpolicy syftar till att göra projektarbete som arbetsform effektivt samt att ange riktlinjer

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Minnesanteckningar från socialchefsmöte den 15 februari 2013

Minnesanteckningar från socialchefsmöte den 15 februari 2013 Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Marie G 2013-02-18 Minnesanteckningar Sida 1 (4) Minnesanteckningar från socialchefsmöte den 15 februari 2013 Närvarande: Inger Adolfsson Askersund Ingmar Ångman

Läs mer

Trygg och säker i hemmet

Trygg och säker i hemmet Trygg och säker i hemmet Projektplan Agneta Aldor 2014-05-09 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Syfte med dokumentet 3 1.2 Ändringshistorik 3 2 Projektet, sammanfattning 3 2.1 Projektets omfattning

Läs mer

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv Anders Henriksson Sida: 1 (6) Projektdirektiv Regionala nav för identitetsuppgifter och hantering av autentiserings- och auktorisationsuppgifter Anders Henriksson Sida: 2 (6) 1 Projektnamn/identitet Regionala

Läs mer

Tjänstemannagruppen för samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg och skola

Tjänstemannagruppen för samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg och skola TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Ledningskansliet, Inger Nicolas 2013-05-29 Vilgotgruppen Tjänstemannagruppen för samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg och

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Mottganingsteamets uppdrag

Mottganingsteamets uppdrag Överenskommelse mellan kommunerna i Sydnärke, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting om inrättandet av mottagningsteam en modell för flerpartssamverkan Inledning Denna överenskommelse

Läs mer

Projektplan. Varje dag räknas 2015 Nationell satsning på cancervård. PROJEKTiL Region Gävleborg

Projektplan. Varje dag räknas 2015 Nationell satsning på cancervård. PROJEKTiL Region Gävleborg Projektplan Varje dag räknas 2015 Nationell satsning på cancervård PROJEKTiL Region Gävleborg Innehållsförteckning 1 Grundläggande information... 3 1.1 Syfte... 5 1.2 Effektmål/Nyckeltal... 6 1.3 Projektmål...

Läs mer

Projektplan 1(15) Checklista inför beslut, BP2 JA NEJ

Projektplan 1(15) Checklista inför beslut, BP2 JA NEJ Projektplan 1(15) Projektnamn: Ledarakademin 20131125 Projektägare: Marie Holm Programdirektör Barn och utbildning Checklista inför beslut, BP2 JA NEJ Målen för projektet är tydliga och dokumenterade både

Läs mer

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY 1 (7) RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY Inledning Syftet med denna projektpolicy är att skapa en tydlig och enhetlig styrning och struktur för projektarbete i kommunen. Målet med projekt i Strömsunds

Läs mer

Lilian Erixon, Försäkringskassan Birgitta Fredriksson, Örebro läns landsting. Sekreterare Paragrafer Susanne Naeslund

Lilian Erixon, Försäkringskassan Birgitta Fredriksson, Örebro läns landsting. Sekreterare Paragrafer Susanne Naeslund SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) 2011-11-16 Plats och tid Ledamöter Ersättare Kommunhuset Askersund, kl.14.00-16.00 Ordförande Annica Eriksson, Kumla kommun Sari Harju, Arbetsförmedlingen Annelie Moilanen,

Läs mer

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2013-04-16 1(5) Projektplan Porten Bakgrund Bland de unga finns idag en stor grupp som är arbetslösa. Bland dem finns en eftersatt grupp ungdomar som har en

Läs mer

Projektdirektiv. Kravspecifikation för en högskolegemensam virtuell lärandemiljö

Projektdirektiv. Kravspecifikation för en högskolegemensam virtuell lärandemiljö Projektdirektiv Kravspecifikation för en högskolegemensam virtuell lärandemiljö Revisionsinformation Utgåva Datum Kommentar Projektdirektiv 1.0 130930 Ursprunglig version Projektdirektiv 1.1 131004 Möte

Läs mer

Projektplan för Vision 2025

Projektplan för Vision 2025 Projektplan för Vision 2025 1(4) 1 Inledning Projektet innebär att via ett processarbete ta fram förslag till åtgärder och aktiviteter för att uppnå visionen 25 000 invånare år 2025. Faserna och målen

Läs mer

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag 2012-12-10 Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag Ett deluppdrag inom projektet Cancerstrategi Gävleborg UPPDRAGiL Landstinget Gävleborg Mall-ID 120920 Uppdragsdirektiv Innehållsförteckning 1 Grundläggande

Läs mer

Redovisning av verksamhet med personliga ombud år 2013

Redovisning av verksamhet med personliga ombud år 2013 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-14 SN-/4901.710 1 (2) HANDLÄGGARE Kvist Lindgren, Zara Socialnämnden Zara.Kvist-Lindgren@huddinge.se Redovisning av verksamhet med personliga ombud år Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Att förbereda sig inför Samordnad individuell plan (SIP)

Att förbereda sig inför Samordnad individuell plan (SIP) Att förbereda sig inför Samordnad individuell plan (SIP) Projektplan Väjö 2014-04-28 rev 2014-05-07 rev 2014-06-16 Innehåll 1. Godkännande av projektplan...3 2. Grundläggande information...5 3. Bakgrund...5

Läs mer

Katja Kamila 2012-03-30

Katja Kamila 2012-03-30 VÄSTMANLANDS KOMMUNER OCH LANDSTING Barn och unga i fokus Katja Kamila 2012-03-30 Checklista kommunikation Har du kontaktat informatörerna för att diskutera informationsbehoven? Finns det personalresurser

Läs mer

Sammandrag inspirationsdag för ökat brukarinflytande på verksamhets- och organisationsnivå, av Sofia Wange. 6 oktober 2016 i Wilandersalen

Sammandrag inspirationsdag för ökat brukarinflytande på verksamhets- och organisationsnivå, av Sofia Wange. 6 oktober 2016 i Wilandersalen Sammandrag inspirationsdag för ökat brukarinflytande på verksamhets- och organisationsnivå, av Sofia Wange 6 oktober 2016 i Wilandersalen Moderator Elisabet Norlinder Välkomsttal av Marie-Louise Forsberg

Läs mer

2013-10-04. Verksamhetsstyrning och stöd. Projekt. Nätverket Uppdrag Hälsa 11 oktober 2013

2013-10-04. Verksamhetsstyrning och stöd. Projekt. Nätverket Uppdrag Hälsa 11 oktober 2013 Projekt Nätverket Uppdrag Hälsa 11 oktober 2013 Projekt Ska leda till ett bestämt resultat Kräver olika resurstyper Är tidsbegränsat Genomförs av en temporär sammansatt arbetsgrupp Förnyelse PROJEKT kontra

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Slutrapport för Projekt ehälsa, sept 2011 sept 2012

Slutrapport för Projekt ehälsa, sept 2011 sept 2012 Slutrapport 1(17) Slutrapport för Projekt ehälsa, sept 2011 sept 2012 Projektägare är: Marie Gustafsson, Regionförbundet Örebro Versionshistorik Version 1 Datum Författare Godkänd av Ändringshistorik 0.1

Läs mer

PROJEKTPLAN. 18 maj 2011 SIDA 1 (6) PROJEKTLEDARE Lisa Österberg 08-535 312 56, POSTADRESS Välj förvaltning...

PROJEKTPLAN. 18 maj 2011 SIDA 1 (6) PROJEKTLEDARE Lisa Österberg 08-535 312 56, POSTADRESS Välj förvaltning... SIDA 1 (6) DATUM 18 maj 2011 DIARIENUMMER PROJEKTLEDARE Lisa Österberg 08-535 312 56, Bakgrund Demens är ett samlingsnamn för flera sjukdomar som av olika anledningar kan orsaka skador på hjärnan. Diagnosen

Läs mer

Protokoll Specifikt samverkansråd för folkhälsa, social välfärd och vård Tid: 23 september 2016 Plats: Linden, Eklundavägen 1, Region Örebro län

Protokoll Specifikt samverkansråd för folkhälsa, social välfärd och vård Tid: 23 september 2016 Plats: Linden, Eklundavägen 1, Region Örebro län 1 (5) Protokoll Tid: 23 september 2016 Plats: Linden, Eklundavägen 1, Vid protokollet Justerat den: 2016-09-28 Siv Ahlstrand Vice Ordförande Magnus Andersson Justerare Närvarande ledamöter: Siv Ahlstrand

Läs mer

VISA VÄGAR. 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm

VISA VÄGAR. 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm VISA VÄGAR 2015 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm Arrangörer Konferensen arrangeras av NSPH i samarbete med PRIO-samordningen (Regeringskansliet), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Socialstyrelsen,

Läs mer

Projektkontoret. Januari 2007. Kamilla.Petersson@gu.se Ylva.Wridell@gu.se

Projektkontoret. Januari 2007. Kamilla.Petersson@gu.se Ylva.Wridell@gu.se Projektkontoret Januari 2007 Kamilla.Petersson@gu.se Ylva.Wridell@gu.se Agenda 1. Projektkontoret bakgrund, syfte, vad gör vi och för vem 2. Vilka projekt ska samordnas inom projektkontoret? 3. Vad innebär

Läs mer

PROJEKTiL Projektplan VISIT 1 (9) Checklista inför beslut, BP2 JA NEJ

PROJEKTiL Projektplan VISIT 1 (9) Checklista inför beslut, BP2 JA NEJ DIVISION ALLMÄNMEDICIN PROJEKTiL Projektplan VISIT 1 (9) Projektnamn: VISIT Projektägare: Skriv här Projektägarens namn. Projektägaren ska vara den person som företräder den organisation/enhet som finansierar

Läs mer

Projektdirektiv. Uppdrag på toppen av sin kompetens 2015-10-09

Projektdirektiv. Uppdrag på toppen av sin kompetens 2015-10-09 Projektdirektiv Uppdrag på toppen av sin 2015-10-09 Projektdirektiv Datum 2015-10-09 Dnr 2015/0293 Version 4.0 Projektnamn: Uppdrag på toppen av sin Projektägare: Jonas Kullberg, Rosa Nilsson,. Checklista

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än

Läs mer

PROJEKTORGANISATION [PROJEKTNAMN]

PROJEKTORGANISATION [PROJEKTNAMN] STADSLEDNINGSKONTORET FINANSAVDELNINGEN SID 1 (10) 2008-12-16 [PROJEKTNAMN] Författare: Version: Författarens namn Versionsnummer SID 2(10) UTGÅVEHISTORIK FÖR DOKUMENTET

Läs mer

Tjänstemannagruppen för samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg och skola

Tjänstemannagruppen för samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg och skola TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Ledningskansliet, Inger Nicolas 2011-02-28 Vilgotgruppen Tjänstemannagruppen för samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg och

Läs mer

Uppdragsdirektiv. Delprojekt Vårdplanering/Informationsöverföring. Värdig ÄldreVård 2012

Uppdragsdirektiv. Delprojekt Vårdplanering/Informationsöverföring. Värdig ÄldreVård 2012 Delprojekt Värdig ÄldreVård 2012 2(8) 1. GRUNDLÄGGANDE INFORMATION... 3 1.1. BAKGRUND... 3 1.2. IDÉ... 4 1.3. SYFTE... 4 2. MÅL... 4 2.1. UPPDRAGSMÅL... 4 2.2. EFFEKTMÅL... 4 3. KRAV PÅ UPPDRAGET... 4

Läs mer

Riktlinjer för projekt i Nacka kommun

Riktlinjer för projekt i Nacka kommun Mats Bohman 2009-10-27 / 2012-10-04 Innehållsförteckning 1 Riktlinjer för projekt... 3 2 Projektmallar... 3 3 Projektarbete... 3 4 Beskrivning av faserna... 4 4.1 Beslutspunkter... 5 5 Roller och ansvar...

Läs mer

Raéd Shaqdih, verkställande tjänsteman Inger Karlsson, sekreterare......

Raéd Shaqdih, verkställande tjänsteman Inger Karlsson, sekreterare...... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Plats och tid Rådhuset, Askersund Kl 13.30-16.10 Beslutande Ledamöter Annica Moberg, Kumla kommun, ordförande Liisa Ejdenwik, Arbetsförmedlingen, ersätter Mattias Olofsson Anneli

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014 Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2012-09-05 Avtal 0480 450885 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Förenklad förstudie och samarbetsförslag

Förenklad förstudie och samarbetsförslag Tjänsteskrivelse -02-21 KFN 2013.0096 Handläggare: Annelie Henriksson Förenklad förstudie och samarbetsförslag Sammanfattning Arbetet med införande av e-arkiv i Karlskoga kommun har påbörjats under hösten

Läs mer

GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014

GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014 1 ( 12 ) GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014 1 (13) Darienr/Dplankod LOKAL HANDLINGSPLAN Utifrån Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Föräldrastöd. Projektplan. Umeå 2014-05-08

Föräldrastöd. Projektplan. Umeå 2014-05-08 1177 Föräldrastöd Projektplan Umeå 2014-05-08 Innehåll 1. Godkännande av projektplan...4 2. Grundläggande information...6 2.1. Bakgrund... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2.2. Omfattning...7 2.3. Framgångsfaktorer...

Läs mer

NYHETSBLADET för Projekten med Milton-pengar

NYHETSBLADET för Projekten med Milton-pengar Februari 2007 NYHETSBLADET för Projekten med Milton-pengar Nr:1 VILKA ÄR PROJEKTEN? Tre huvudprojekt finns; Boende, projektering och stödteam, projektledare Håkan Gille Metod och kompetensutveckling, projektledare

Läs mer

Våld i nära relationer. Projektplan. Ett samordnat arbete för våldsutsatta personer i nära relationer SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING

Våld i nära relationer. Projektplan. Ett samordnat arbete för våldsutsatta personer i nära relationer SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING DNR 504-266/09 PROJEKTPLAN Godkänd av styrgruppen 2010-01-11 Våld i nära relationer Projektplan Ett samordnat arbete för våldsutsatta personer i nära relationer Projektperiod

Läs mer

Minnesanteckningar Utvecklingsgrupp psykisk hälsa och missbruk torsdagen den 26 november 2015

Minnesanteckningar Utvecklingsgrupp psykisk hälsa och missbruk torsdagen den 26 november 2015 1 (5) Marie Gustafsson ordförande, Välfärd och Folkhälsa Johanna Karlsson, Folkhälsoförvaltningen i Karlskoga och Degerfors Hanna Hansson, Sydnärkes folkhälsoteam Barbro Karlsson, ÖLIF Majlill Persson,

Läs mer

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 Dnr: RFUL 2013/59

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 Dnr: RFUL 2013/59 Övergripande aktivitet Organisation för styrning och ledning Insats (vad)? Hur? När? Ansvar (vem)? Kostnad ehälsofrågorna ska förankras i strukturerna för styrning, ledning och samverkan som finns i länet;

Läs mer

Projektplan Modell för arbetsträning i offentlig sektor - ett Finsamprojekt

Projektplan Modell för arbetsträning i offentlig sektor - ett Finsamprojekt 1 Projektplan Modell för arbetsträning i offentlig sektor - ett Finsamprojekt Verksamhetsidé: Projektet ska skapa en modell för att öka antalet arbetsträningsplatser i offentlig sektor. Projektnamn: Självklart

Läs mer

Bild 2-10: Internetfonden, Pernilla Rydmark. Bild 11-27: Projekthantering, Michael Winberg. Mer information finns på http://internetfonden.

Bild 2-10: Internetfonden, Pernilla Rydmark. Bild 11-27: Projekthantering, Michael Winberg. Mer information finns på http://internetfonden. Presentationer från Frukostmöte.SE:s Internetfond 19 januari 2012 Bild 2-10: Internetfonden, Pernilla Rydmark Bild 11-27: Projekthantering, Michael Winberg Mer information finns på http://internetfonden.se

Läs mer

Projektplan för Projekt (H)järnkoll Örebro län 2015-01-01-2015-06-30

Projektplan för Projekt (H)järnkoll Örebro län 2015-01-01-2015-06-30 för Projekt (H)järnkoll Örebro län - 2015-06-30 Örebro 2014-12-16, rev. 2015-01-20 Elisabet Norlinder Projektansvarig Diarienummer REGION ÖREBRO LÄN 15RS138 Diarienummer MFD: 2014/0164 Ansvarenhet: AE

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson REVISIONSRAPPORT Granskning av projektredovisning styrning och uppföljning Landstinget Halland 2004-05-18 Leif Johansson INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 1. Uppdrag...2 2. Syfte och metod...2

Läs mer

Utsikt - Ett projekt kring missbruksproblematik och

Utsikt - Ett projekt kring missbruksproblematik och Innehåll 1. Inledning 4 1.1 Projektets bakgrund... 4 2 Projektbeskrivning 4 2.1 Uppdragsbeskrivning... 4 2.2 Syfte... 4 2.3 Mål... 4 2.4 Avgränsningar... 4 2.5 Framgångsfaktorer... 4 2.6 Risker... 5 Utsikt

Läs mer

Modernisering av föreningsstödet i Norrköpings kommun

Modernisering av föreningsstödet i Norrköpings kommun PROJEKTPLAN 1(8) 2016-06-02 KS 2015/0490 Handläggare, titel, telefon Per Grundtman, projektledare 011-15 19 69 Projektplan Modernisering av föreningsstödet i Norrköpings kommun Ändringshantering Version

Läs mer

Minnesanteckningar. Plats: Sammanträdesrum Syrenen, Eklundavägen 1 Datum: Fredagen den 4 februari 2011 Tid: Kl 8.30 10.30

Minnesanteckningar. Plats: Sammanträdesrum Syrenen, Eklundavägen 1 Datum: Fredagen den 4 februari 2011 Tid: Kl 8.30 10.30 TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Örebro Läns Landsting, Erik Sjöberg 2012-06-03 VILMERGRUPPEN 1 ( Minnesanteckningar Plats: Sammanträdesrum Syrenen, Eklundavägen 1 Datum: Fredagen den 4 februari

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre i Örebro län

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre i Örebro län Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre i Örebro län Åbytorp 4 februari 2016 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre HANDLINGSPLAN FÖR ÖREBRO LÄN 2014-2015 Framtagen av kommunerna

Läs mer

Projektplan hälsosamt åldrande 2014

Projektplan hälsosamt åldrande 2014 Tjänsteskrivelse 2014-02-10 Handläggare: Birgitta Spens FHN 2013.0067 Projektplan hälsosamt åldrande 2014 Sammanfattning Karlskoga och Degerfors kommuner har tecknat samverkansavtal med Örebro läns landsting

Läs mer

Projektdirektiv Översiktsplan Katrineholm - Staden och landsbygden

Projektdirektiv Översiktsplan Katrineholm - Staden och landsbygden Kommunstyrelsens handling nr 27/2012 Projektdirektiv Översiktsplan Katrineholm - Staden och landsbygden Godkänd av kommunstyrelsen, 100 2 (10) Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Syfte och mål med projektet...

Läs mer

Maria Haglund, Kumla kommun Gunnel Gustavsson, Laxå kommun

Maria Haglund, Kumla kommun Gunnel Gustavsson, Laxå kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2010-05-26 Plats och tid Kommunhuset, Laxå kl. 13.30-16.10 Ledamöter Ersättare Ordförande Annica Eriksson, Kumla kommun Tommy Holmqvist, Laxå kommun Magnus Andersson, Hallsbergs

Läs mer

Rutiner för samverkan mellan Barn- och utbildning (BU), Individoch familjeomsorg (IFO) samt Primärvården i Arjeplog NORRBUS.

Rutiner för samverkan mellan Barn- och utbildning (BU), Individoch familjeomsorg (IFO) samt Primärvården i Arjeplog NORRBUS. Rutiner för samverkan mellan Barn- och utbildning (BU), Individoch familjeomsorg (IFO) samt Primärvården i Arjeplog NORRBUS. 2012-04-18 Bakgrund Norrbottens läns landsting och kommunerna i Norrbotten har

Läs mer

Evidensbaserad praktik. Kjerstin Larsson Fil. Dr. Forskningsledare Region Örebro Län Regional utveckling, Välfärd och folkhälsa

Evidensbaserad praktik. Kjerstin Larsson Fil. Dr. Forskningsledare Region Örebro Län Regional utveckling, Välfärd och folkhälsa Evidensbaserad praktik 2016 04 23 Kjerstin Larsson Fil. Dr. Forskningsledare Region Örebro Län Regional utveckling, Välfärd och folkhälsa Evidensbaserad medicin EBM David Sackett läkare vid McMaster University

Läs mer

UVKs projektmodell Projektnamn PCB i Väsbyån Projektplan Datum 15-04-22 Projektledare Anna Åhr Evertson Version 1

UVKs projektmodell Projektnamn PCB i Väsbyån Projektplan Datum 15-04-22 Projektledare Anna Åhr Evertson Version 1 1(9) Projektnamn: PCB i Väsbyån Projektägare: Hillevi Engström Anne-Charlotte Glantz är ansvarig chef. Checklista inför beslut, BP2 JA NEJ 1. Målen för projektet är tydliga och dokumenterade både gällande

Läs mer

Hjärnkoll förändrar attityder

Hjärnkoll förändrar attityder Datum 2012-06-01 Diarienummer 2012/0002 Hjärnkoll förändrar attityder Uppföljning och effektutvärdering av Hjärnkoll Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2012 Titel: Hjärnkoll förändrar

Läs mer

Handlingsplan Trisam 2017

Handlingsplan Trisam 2017 Handlingsplan Trisam 2017 Angelica Gabrielsson, processledare Trisam 2016-11-01 Handlingsplan Trisam 1. Grundläggande information 1.1 Bakgrund Trisam 1 är en struktur och arbetsmetod att arbeta med rehabilitering

Läs mer

Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning

Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning Antagen av regionens revisorer 2015-01-27 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Ordförandes roll och arbetssätt... 2 3 Informell arbetsuppdelning

Läs mer

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (9) 2011-07-11. Projektregler. för den universitetsgemensamma projektverksamheten

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (9) 2011-07-11. Projektregler. för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 1 (9) Projektregler för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 2 (9) Innehåll Syfte och bakgrund...4 1.1 Syfte...4 1.2 Bakgrund...4 2 Regler för projekt...4

Läs mer

Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser

Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser 1 Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser En del barn och unga har behov av särskilt stöd. Det kan bero på flera orsaker så som social problematik, psykisk ohälsa, kroniska sjukdomar

Läs mer

Halvårsrapportering till Finsam Sydnärke av #jagmed Perioden 1/1-30/6 2016

Halvårsrapportering till Finsam Sydnärke av #jagmed Perioden 1/1-30/6 2016 Halvårsrapportering till Finsam Sydnärke av #jagmed Perioden 1/1-30/6 2016 Vennerstrand, Jenny Jenny.vennerstrand@skola.kumla.se Innehåll Bakgrund... 2 Uppdatering beträffande arbetet med projektet...

Läs mer

Projektplan: Standardiserad hantering av SLU:s användaridentiteter, SLU-identiteter

Projektplan: Standardiserad hantering av SLU:s användaridentiteter, SLU-identiteter 1 (6) Projektplan: Standardiserad hantering av SLU:s användaridentiteter, SLU-identiteter Förslagsställare: * Projektledare: Helen Alstergren * Uppdragsgivare: Ulf Heyman Datum: 1. Bakgrund och motiv Antalet

Läs mer

Kampanjen Hjärnkoll. För ett psykisk friskare Sverige. Sujata Maini, kommunikatör,

Kampanjen Hjärnkoll. För ett psykisk friskare Sverige. Sujata Maini, kommunikatör, Kampanjen Hjärnkoll För ett psykisk friskare Sverige Sujata Maini, kommunikatör, sujata@handisam.se, 08-600 84 14 www.hjarnkoll.se Hjärnkolls syfte Många människor med egen erfarenhet av psykisk sjukdom

Läs mer

Projektplan. Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre

Projektplan. Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre Projektplan Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre Info ÄO Projektplan-ITK-stöd för äldre.docm Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5, 4 tr Vård och omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer

Socialstyrelsen 2013-04-22 1(6)

Socialstyrelsen 2013-04-22 1(6) (4) 9.5-235ZO/zut-s Socialstyrelsen 2013-04-22 1(6) Projektplanför kadläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska(mas), medicinskt ansvarig för rehabilitering(mar), socialt ansvarig samordnare ochtillsynsansvarig

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning PROJEKTPLAN 2013 2015 Reviderad okt 2014 Stöd till personer med funktionsnedsättning ett regionalt utvecklingsarbete inom området förstärkt brukarmedverkan i Västerbotten 1 1. Bakgrund och uppdrag I regeringens

Läs mer

(H)JÄRNKOLL Psykiska olikheter lika rättigheter -------------------------------------------------------------------------

(H)JÄRNKOLL Psykiska olikheter lika rättigheter ------------------------------------------------------------------------- Föreningen (H)järnkoll + NSPH Örebro län (H)JÄRNKOLL Psykiska olikheter lika rättigheter ------------------------------------------------------------------------- Boka Attitydambassadörer & Informatörer

Läs mer

Chefsgrupp för samverkan social välfärd och vård

Chefsgrupp för samverkan social välfärd och vård 1 (5) Chefsgrupp för samverkan folkhälsa, social välfärd och vård Tjänsteställe Förvaltningen regional utveckling Sekreterare Gunnel Arvidsson Chefsgrupp för samverkan social välfärd och vård Minnesanteckningar

Läs mer

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn.

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Tjänsteskrivelse 2015-05-20 Handläggare: FHN 2014.0050 Folkhälsonämnden Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Sammanfattning Den 7 januari beslutade kommunstyrelsen att uppdra

Läs mer

Ramverk för projekt och uppdrag

Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 1 (9) Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 2 (9) BAKGRUND/MOTIV... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 DEFINITIONER AV PROJEKT... 3 MODELL FÖR PROJEKTSTYRNING...

Läs mer

Projekt Integrativ medicin inom Region Skåne

Projekt Integrativ medicin inom Region Skåne Region Skåne Direktiv Datum 2009-06-08 Dnr Projektdirektiv Projekt Integrativ medicin inom Region Skåne Organisatorisk enhet Projektbeställare Projektledare Koncernledning Rita Jedlert Hans Du Rietz Datum

Läs mer

Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning MISSIV 2015-08-28 RJL 2015/1138 Kommunalt forum Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Ledningsgruppen för samverkan Region Jönköpings län och kommun överlämnar bilagd

Läs mer

PROJEKTPLAN [PROJEKTNAMN]

PROJEKTPLAN [PROJEKTNAMN] STADSLEDNINGSKONTORET FINANSAVDELNINGEN SID 1 (6) 2008-12-16 [PROJEKTNAMN] Författare: Version: Författarens namn Versionsnummer SID 2(6) UTGÅVEHISTORIK FÖR DOKUMENTET

Läs mer

TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING. Örebro Läns Landsting, Erik Sjöberg Vilmergruppen

TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING. Örebro Läns Landsting, Erik Sjöberg Vilmergruppen TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Örebro Läns Landsting, Erik Sjöberg 2012-06-03 Vilmergruppen Minnesanteckningar Plats: Sammanträdesrum Syrenen, Eklundavägen 1 Datum: Fredagen den 12 mars 2010

Läs mer

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2 Projektplanering www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen måste

Läs mer