Projektplan för (H)JÄRNKOLL Kampanjlän Örebro 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektplan för (H)JÄRNKOLL Kampanjlän Örebro 2013"

Transkript

1 för (H)JÄRNKOLL Kampanjlän Örebro 2013 Örebro Elisabet Norlinder Kampanjlänsansvarig Örebro

2 Diarienummer:12OLL Ansvarenhet: AE Referens: 040-ENO006 Projektägare: Birgitta Johansson Huuva Versionshistorik Version Datum Författare Godkänd av Ändringshistorik Elisabet Norlinder BJH Efter styrgruppsmöte Elisabet Norlinder 1.2 Elisabet Norlinder 1.3 Elisabet Norlinder 2

3 Checklista inför beslut om genomförande, BP2, Kontroll Ja Nej Målen för projektet är tydliga och dokumenterade både gällande X kostnad, resurser, tid och resultat/leverans. Effektmålen är dokumenterade samt hur de skall följas upp. X Mottagarna/målgruppen av projektets leverans är identifierade. X Projektets nytta i förhållande till kostnader och insatser har X kalkylerats, beskrivits och är godkända av styrgruppen. Förväntat resultat/leverans från projektet är tydligt definierat, X dokumenterat och kopplat till styrdokument och beslut från (H)järnkoll, Stockholm. Risker och osäkerheter i projektet är tydligt dokumenterade i X riskanalysen, inklusive förslag på att hantera dem. Projektplanen är tidsatt och resurssatt per insats/leverans/aktivitet. X Projektmedlemmar, expertpersoner är utsedda. X Samtliga resurspersoner för projektet är säkrade med X resurskontrakt/mejl/muntligt avtal och är införstådda med åtagandet. Projektets avgränsningar är tydligt definierade och dokumenterade. X Följd- och förvaltningskostnader för projektet är identifierade och X muntlig överenskommelse finns mellan Birgitta Johansson Huuva, ÖLL och Marie Gustafsson, Regionförbundet Örebro. Det gäller administrativt stöd vid konferenser och stöd från kommunikationsstrateg. Juridiska och finansiella aspekter har beaktats. X Projektet är uppdelat i tydliga faser med BP3:or kopplade till de X huvudsakliga leveranserna i projektet. Projektets planerade resultat/leverans är granskat och godkänt av kvalitetssamordnare från projektstart X Beslut Beslut Ja Nej Datum Kommentar Beslut att starta genomförandefasen, BP2 Ja I samband med styrgruppsmöte Justeringar i text. Beslut att bordlägga beslutet 3

4 Innehållsförteckning: Versionshistorik... 2 Checklista inför beslut om genomförande, BP2, Beslut GRUNDLÄGGANDE INFORMATION Bakgrund MÅL Mottagare/målgrupp Intressenter Andra aktörer Effektmål Projektmål KRAV PÅ PROJEKTET Avgränsningar KOPPLINGAR TILL ANDRA PROJEKT PLANER Tid- och leveransplan Resurser Budget PROJEKTORGANISATION Organisationsschema Roller ansvar och befogenheter Externa kontakter Beslutsprocess KOMMUNIKATION Kommunikationsplan, rapportering inom (H)järnkoll, Kampanjlän Örebro Kontakt med media KVALITET Kvalitetsstrategier Granskningar, utvärdering och uppföljning Effektutvärdering Uppföljning Projektrutiner Etiska överväganden RISKER PROJEKTAVSLUT Bilaga

5 1 GRUNDLÄGGANDE INFORMATION Örebro län har av myndigheten för Handisam via projektet (H)järnkoll i Stockholm, utsetts till ett av fyra nya kampanjlän i Sverige. Länet har vid projektstart sju attitydambassadörer som verkar för att sprida information om (H)järnkoll. Det nu planerade projektet ska leda till en ökning av antalet attitydambassadörer. Målet är att det i länet ska finnas c:a 20 personer i denna roll. Projektet beräknas pågå från och med till Bakgrund Projektets aktiviteter ska så långt som möjligt integreras med annan pågående verksamhet av liknande slag. I landstingets psykiatriska verksamhet och ute i kommunerna pågår aktiviteter som syftar till ett närmare samarbete med brukare och dess företrädare. Bl.a. ska det i höst påbörjas ett arbete med en handlingsplan för ökad brukarmedverkan i vården/omsorgen som ska omfatta hela länet. I psykiatrin har man redan genomfört ett motsvarande arbete. Omfattande utbildningsinsatser för baspersonal tjänstgörande i psykiatrin och i kommunernas socialpsykiatri har genomförts. Insatserna har planerats och genomförts i nära samarbete med företrädare för NSPH. I psykiatrin finns sedan länge s.k. brukarråd. Några av dessa har engagerat brukarföreträdare i vården på ett mycket konstruktivt sätt. I våras kunde arbetet med en överenskommelse mellan Örebro läns landsting, kommunerna i Örebro län och NSPH avseende samarbete kring personer med psykiska funktionsnedsättningar avslutas. NSPH och dess företrädare var i detta arbete en aktiv part. 2 MÅL 2.1 Mottagare/målgrupp Målgrupp är allmänheten inom åldersintervallet år i Örebro län Intressenter Intressenter är patient- brukar- anhörigorganisationer via ett 10-tal organisationer som samordnas av det lokala nätverket NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa) och som var för sig representerar människor med psykisk ohälsa och sjukdom och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Även patient- brukar- anhörigorganisationer som inte är organiserade i NSPH ingår i målgruppen. Hälso- och sjukvårdsverksamheten i Örebro läns landsting och vård och omsorg i länets kommuner är också intressenter i projektet. De utgör också en del av målgruppen Andra aktörer Andra aktörer och samverkanspartners i samhället är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kriminalvården, polisen, goda män, förvaltare, utbildningsverksamheter, habiliteringsverksamheten m.fl. De utgör också en del av målgruppen. 5

6 Vårdgrannar är Primärvården och hälso- och sjukvården i övrigt. De utgör också en del av målgruppen. 2.2 Effektmål Effektmålet syftar till att via kontaktpåverkan öka kunskap och förändra negativa attityder och diskriminerande beteende gentemot personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning. 2.3 Projektmål (H)järnkoll, Kampanjlän Örebros mål är att under projekttiden leverera: två manifestationer per år, en på våren och en på hösten minst tio ambassadörsföreläsningar av ambassadörer från Örebro län utåtriktade aktiviteter i samband psykiatriska veckan på minst två orter i Örebro län under förutsättning att psykiatrin anordnar sådana aktiviteter minst två utåtriktade aktiviteter där Kampanjlän Örebro är egen arrangör kontrakt med minst 20 ambassadörer som har lämplig kompetens och erfarenhet för uppgiften minst en artikel i media per halvår minst två insändare i media per halvår minst ett allmänt informationstillfälle per månad gällande Hjärnkoll, Kampanjlän Örebro start av arbete till en egen hemsida på Internet en grupp på Face-book för kampanjlän Örebros egna ambassadörer 3 KRAV PÅ PROJEKTET Projektledningen ska samverka med psykiatrins ledningsgrupp, socialchefsgruppen i länets kommuner samt andra, pågående aktiviteter och projekt. Projektledning och ambassadörer ska särskilt beakta att involvera: lokala politiker från kommuner och landsting chefer inom offentlig förvaltning och näringsliv fackföreningar vårdpersonal polisen skolpersonal och studerande i olika aktiviteter och större manifestationer. 3.1 Avgränsningar Örebro län utgör den geografiska gränsen. 6

7 4 KOPPLINGAR TILL ANDRA PROJEKT Styrgrupp, projektledning och ambassadörer ska använda sina kontakter och nätverk för att kunna samarbeta med andra, pågående projekt inom Örebro län. 7

8 5 PLANER 5.1 Tid- och leveransplan. Svart pil = (H)järnkoll Kampanjlän Örebro Diarienummer: 12OLL Ansvarsenhet: Referens: 040-ENO006, fr.o.m Upptakt för projektledarna i Kampanjlän Örebro var 27, 28 augusti i Stockholm. BP= beslutspunkter

9 PROJEKTTID Aktivitets- och tidsplanering , (H)järnkoll, kampanjlän Örebro aug sept okt nov dec Aktivteter Varaktighet beslut i styrgruppen att godkänna projektplanen. BP 1 Förberedande/etableringsfas BP2 Genomförandefas BP2 Projektledning till 27-28/8 Stockholm, info XX Utåtriktad 29/8 31/12 information av ambassadörer angående Hjärnkoll, kampanjlän Örebro. Värva nya ambassadörer Skriva projektplan 29/9-12/11 Rekrytera till 29/9-7/11 expert/ referensgrupp Intervjuer av nya 29/8-9/10 ambassadörer Grundutbildning för 10-12/10 samtliga i XXX Kampanjlän Örebro Förbereda 12/10-6/12 manifestation 7/12 Planering för Kickoff 2/11-31/12 med fadderlän Skåne, 2013 Projektgruppsmöten 2/11, 15/11, 6/12, X X XX 7/12 Styrgruppsmöte 12/11 X Projektstart, BP2 12/11 X Grundutbildning 15-16/11 XX 9

10 PROJEKTTID Aktivitets- och tidsplanering , (H)järnkoll, kampanjlän Örebro aug sept okt nov dec Aktivteter Varaktighet beslut i styrgruppen att godkänna projektplanen. BP 1 Förberedande/etableringsfas BP2 Genomförandefas BP2 Starta facebookgrupp 13/10-31/12 för länets egna ambassadörer Projektledning till 21/11 X Stockholm för info. Genomföra 7/12 7/12 X Planera för Rickard Brackens sammankomst med ambassadörer i grannlänen Sammanställa statistik gällande ambassadörernas uppdrag Lämna projektplan till Rickard Bracken Lämna ekonomisk redovisning för 2012 till Rickard Bracken 8/12-31/12 1 gång/månad X X X X 1/12 X 1/12 X 10

11 PROJEKTTID Aktivitets- och tidsplanering , (H)järnkoll, kampanjlän Örebro jan feb mars april maj juni Aktivteter Varaktighet BP2 Genomförandefas BP2 BP3 Planera för Kickoff med fadderlän Skåne 1/1-4/2 Projektledning till Stockholm för info. Delta på psykiatrins samverkansdag Utåtriktad information av ambassadörer angående Hjärnkoll, kampanjlän Örebro. Värva nya ambassadörer. Genomföra Kickoff med fadderlän Skåne Planera manifestation 15/5 Genomföra manifestation 15/5 Projektledning till Stockholm för info. BP3 Revidera projektplanen 22, 23/1 XX 25/1 X 1/1-30/6 5/2 X 1/1-2/5 21/5 X juni X 11

12 PROJEKTTID Aktivitets- och tidsplanering , (H)järnkoll, kampanjlän Örebro jan feb mars april maj juni Aktivteter Varaktighet BP2 Genomförandefas BP2 BP3 Semesterperiod 15/6-30/6 Ambassadörföreläsningar 1/1-31/5 X X X X X Planera för 2/5-12/6 utåtriktad aktivitet Genomföra 13/6 X utåtriktad aktivitet Skriva artikel Före 15/6 Skriva insändare Före 15/6 Påbörja arbetet med egen hemsida på Internet 5/2-31/5 BP3 Revidera projektplanen juni 12

13 PROJEKTTID Aktivitets- och tidsplanering , (H)järnkoll, kampanjlän Örebro juli aug sept okt nov dec Aktivteter Varaktighet BP2 Genomförandefas BP2 Semesterperiod 1/7-15/8 Förbereda 15/8-9/10 manifestation, höst Genomföra 10/10 X manifestation Ambassadörföreläsningar 15/8-31/12 X X X X X Psykiatriska 11/11-17/11 veckan, medverka Planera för 15/8-12/9 utåtriktad aktivitet Genomföra 13/9 X utåtriktad aktivitet Skriva artikel Före 1/12 Skriva insändare Före 1/12 13

14 5.2 Resurser Örebro läns landsting, psykiatrin kommer att bidra med egna resurser i projektet i form av stöd i olika och lämpliga former förmedlat av psykiatridirektör, bitr. psykiatridirektör, psykiatrins ledningsgrupp, samverkansgrupperna Vilmer, Vilgot och Marit och från Regionförbundet. Dessutom kommer psykiatrin att bidra med lokaler och material. 5.3 Budget Psykiatriförvaltningen i Örebro läns landsting kommer att vara mottagare av bidrag och svara för den ekonomiska redovisningen. Örebro läns landsting tillhandahåller kontor och nödvändig kontorsutrustning.

15 Budget 2013 Aktivitet Erhållna medel Budget medel Budget överskott Projektledning lön Gert Andersson 60% lön Elisabet Norlinder 40% Projektadministration lokaler kr kr Mediakontakter /presskonferens Annonser kr kr tryckkostnader kr kr IT kr lokaler, externa kr konferenslokaler kr telefon kr Resor Resor för ambassadörer kr kr Resor för projektledning kr Hyrbilskostnad kr Taxi Amasadör 0 kr Taxi Projektledning kr Kostnadsersättningar till ambassadörer kr kr Övriga kostnader Hotel, boende kr Konferenser (vi anordnar) kr Konsulter kr Konferenskostnader för projektledning(går på kurs) 0 kr Konferenskostnader för ambassadörer (deltagaravgift) kr Konferenskostnader för projektledning (deltagaravgift) 0 kr Facklitteratur kr Fraktkostnader (material från Stockholm) kr Presenter kr Summa kr kr Totalt erhållna medel från Handisam Överskott 2012 Överskott % Totalt erhållna medel 2013 Totala Medel 2013 (ink överskott) kr kr kr kr kr 15

16 6 PROJEKTORGANISATION 6.1 Organisationsschema PROJEKTÄGARE Birgitta Johansson Huuva EXPERTGRUPP Olle Lindgren, Autism och Aspergerföreningen, Maria Andersson, Att leva med ADHD, Gunilla Spångberg, enhetschef Närpsykiatri Hallsberg, Örjan Samuelsson, Verksamhetschef Stiftelsen Activa, Örebro, Susanne Lindholm, Livin, personal & marknadsföring STYRGRUPP B. Johansson Huuva, E. Sjöberg ÖLL M. Gustafsson, S. Rydén, Regionförbundet, S. Wange, NSPH I. Ångman, Degerfors kommun PROJEKTLEDARE Elisabet Norlinder, Gert Andersson KVALITETSSÄKRING John-Ivar Fallström Kvalitetssamordnare, Psykiatrin, ÖLL PROJEKTGRUPP 20 ambassadörer, Örebro län PSYKIATRIN Örebro Arbgr. Lindesberg Arbgr. Nora Arbgr. Hällefors Arbgr. Ljusnarsberg Arbgr. Laxå Arbgr. Askersund Arbgr. Karlskoga Arbgr Lekeberg Arbgr. Kumla Arbgr. Hallsberg Arbgr. Degerfors Arbgr

17 6.2 Roller, ansvar och befogenheter A) Projektägare, (H)järnkoll, kampanjlän Örebro Birgitta Johansson Huuva, förvaltningsdirektör, psykiatrin, Örebro läns landsting, är projektägare. Det är projektägaren som ansvarar för utvärderingen av projektet och att projektets ramar, budget och mål säkerställs. B) Styrgrupp Birgitta Johansson Huuva, förvaltningsdirektör, psykiatriförvaltningen, Örebro läns landsting Erik Sjöberg, biträdande förvaltningsdirektör, psykiatriförvaltningen, Örebro läns landsting Marie Gustafsson, enhetschef, social välfärd, Regionförbundet Örebro Susanne Rydén, utvecklingsledare, social välfärd, Regionförbundet Örebro Sofia Wange, NSPH Ingemar Ångman, socialchef, Degerfors kommun. Styrgruppen fattar beslut som rör projektet samt om sådant som ligger utanför projektets ursprungliga överenskommelser och direktiv. Gruppen träffas ca 1 gång/månad, ca 1 timma. Projektledarna ingår i styrgruppen. Protokoll ska skrivas av en projektledare och justeras av styrgruppsmedlemmar. Styrgruppen fattar beslut angående BP3. De finns i januari och juni Beslut fattas då angående detaljerad planering av leveranser för ca 6-12 månader framåt. C) Projektledare Elisabet Norlinder och Gert Andersson är projektledare och de leder och fördelar arbetet inom projektet. Projektledarna fattar beslut om det som ligger inom överenskommelsen, direktivet. Projektledarna verkställer beslut som fattas i styrgruppen. Projektledarna ansvarar för den löpande planeringen, uppföljningar och projektets budget. Arbets- och ansvarsfördelning mellan projektledarna finns i särskilt dokument. 1 Gert Andersson är också ambassadör. 1 Dokument finns på projektkontoret Eklundavägen 1, Örebro.

18 D) Projektmedarbetare tillika ambassadörer 1 Ida Otterholm 14 Angela Hedenberg 2 Rebecca Hurtig 15 Karin Österman 3 Ulrika Hylén 16 Liza Sörberg 4 Tuula Pettersson 17 Ewa-Lena Engberg 5 Anders Odel 18 Susanna Larsson 6 Patrik Holmström 19 Örjan Kullh 7 Mats Andersson 20 Gert Andersson, projektledare 8 Angelica Larsson 21 9 Anette Andersson Johan Stenkvist Sondra Karlsson Kerstin Fjärrfors Eva Morell 26 Varje enskild projektmedarbetare har att fatta de beslut som ligger inom ramen för att lösa sina uppgifter. Dessa uppgifter har projektmedarbetarna planerat tillsammans med projektledarna Elisabet Norlinder och Gert Andersson E)Expert-referensgrupp Expert-referensgrupp består av: Olle Lindgren, Autism och Aspergerföreningen i Örebro län, Maria Andersson, Att leva med ADHD, Gunilla Spångberg, enhetschef Närpsykiatri Hallsberg, Örjan Samuelsson, Verksamhetschef Stiftelsen Activa, Örebro Susanne Lindholm, biträdande hotellchef, Livin hotell, Örebro Expert-referensgruppsmedlemmarna ska bistå projektledarna med expertsynpunkter inom ramen för sina kompetensområden. 18

19 F) Kvalitetsgranskare John-Ivar Fallström, kvalitetssamordnare, psykiatriförvaltningen, ÖLL är utsedd att kvalitetssäkra projektets arbetsformer. Det ska ske genom att ställa frågor under rubrikerna: utbildning styrgrupp möten dokumentation projektplaner projektorganisation ändringshantering Frågorna som ställs ska poängsättas och gå att svara ja eller nej på. Särskild mall finns för ändamålet. Det är projektledarna som svarar på frågorna. G) Arbetsgrupper och kontaktpersoner Norra länsdelen: Tuula Pettersson Södra länsdelen: Mats Andersson, Ida Otterholm Västra länsdelen: Ulrika Hylén, Johan Stenkvist, Anette Andersson, Angelica Larsson Örebro: Rebecca Hurtig, Anders Odel, Sondra Karlsson, Kerstin Fjärrfors, Eva Morell, Angela Hedenberg, Karin Österman, Liza Sörberg, Ewa-Lena Engberg, Susanna Larsson, Örjan Kullh, Patrik Holmström, Gert Andersson. 6.3 Externa kontakter Projektledarna och ambassadörerna använder sina kontakter och nätverk lokalt och nationellt i varje given situation. Johan Hydén från KAMP företagsutveckling har hjälpt till med praktiska frågor angående projektmodellen Projektil. 6.4 Beslutsprocess Projektledarna fattar beslut inom projektets ram efter det att planerna är frysta och efter att styrgruppen har godkänt BP3:orna. I övrigt krävs en ärendeändringshantering. Styrgruppen fattar beslut angående ändringar och frågor som ligger utanför projektets ram. Projektledarna presenterar dessa frågor på styrgruppsmöten. Besluten protokoll- och diarieförs. Styrgruppen kommer att rapportera till samverkansorganisationen Vilmer, Vilgot och Marit. 19

20 7 KOMMUNIKATION 7.1 Kommunikationsplan, rapportering inom (H)järnkoll, Kampanjlän Örebro. MOTTAGARE Projektägaren, Birgitta Johansson Huuva VILGOT/VILMER /MARIT Projektdirektiven+ riktlinjer E/P Styrgruppsmöte, kallelse Styrgruppsprotokoll Projektmöte, kallelse Minnesanteckningar Projektmöte Statistikrapport E Allmän Projektinfo/ inbjudningar M/SP/E M/SP Styrgruppen E/P D/E E/P E E M/SP/E Projektledarna E/P D S D S S/P S Projektmedarbetarna/ E M D E E/P E/SP ambassadörer Expertgruppen E E E E/SP Kvalitetssäkrare E E E/SP Målgruppen, allmänheten informeras i första hand av ambassadörerna. E/D/W Enhetschefer E E/I/W Socialchefer E E/I/W Verksamhetschefer E E/I Chefer, funktionshinderområdet Chefer, individ familjeomsorg Nyckelpersoner, E E/SP gymnasieförvaltningar Personliga ombud E E/SP Örebro Media PR/E Brukarorganisationer E E E E/SP NSPH Intresseorganisationer 2 E E E E/SP Södra, västra, norra länsdelarna, Örebro/Lekeberg E E/SP Andra aktörer E/SP Intressenter E/SP (H)järnkoll, Stockholm E E E/SP Rickard Bracken NSPH, Stockholm E/SP Anita Odell P= papper E= elektroniskt D= deltagit I= Intranät PR= pressrelease B= broschyr M= muntligt S= skriver, sekreterare W= Webb, SP= specialrapport E E/SP 2 Intresseorganisationer= Stjernverkstaden, Verdandi, Ria Dorkas- Hela människan, Stiftelsen Aktiva 20

21 7.2 Kontakt med media Projektledarna och ambassadörerna tar aktuella kontakter med media i samverkan med projektledarna. Till hjälp finns kommunikatörer på (H)järnkoll i Stockholm. 8 KVALITET 8.1 Kvalitetsstrategier En kvalitetsbedömare är utsedd. Uppdraget i projektet Hjärnkoll, Kampanjlän Örebro är att gå igenom Mall för projektgranskning tillsamman med projektledarna. På så vis säkerställs att samtliga rubriker, mallar och dokument i projektet blir kritiskt granskade och vid behov tillrättalagda. Dessutom sker en granskning av kvaliteten när projektgrupp och styrgrupp träffas på regelbundna möten. Avstämningar sker då och eventuella förbättringsåtgärder föreslås. Expertreferensgruppen finns tillgänglig för synpunkter på texter och leveranser. 8.2 Granskningar, utvärdering och uppföljning Granskning av projektets arbetsformer, struktur, innehåll, genomförande och terminologi sker 1 gång per termin och enligt särskild mall. Första granskning genomförs Då är det en test av granskningsmallen. Projektet är då fortfarande i planeringsfas. Tider för kvalitetsgranskning: Bedömningar utifrån kvalitetsgranskning och uppföljningar görs efter varje sådan aktivitet. Projektledarna, projektgruppen/ambassadörerna och styrgrupp kan också kontinuerligt lämna synpunkter på projektets arbetsformer, struktur, innehåll, genomförande och terminologi. Uppföljning av projektets leveranser sker efter varje aktivitet via enkelt frågeformulär eller muntlig utvärdering. De kommer att vara av både kvalitativ och kvantitativ karaktär. En modell för att stämma av arbetsklimatet inom projektgruppen finns och används ca 2 ggr/termin. Modellen benämns Stjärnan. Se bilaga Effektutvärdering Effektutvärdering sker via projektledaren Rickard Bracken, Stockholm. 8.4 Uppföljning Fokusgruppsintervjuer genomförs på minst fem orter i Örebro län med deltagare från NSPH, ambassadörer och personal från vård och omsorg. Uppföljningarna fokuserar på att ställa frågor om projektmålen. 21

22 8.5 Projektrutiner Projektet följer de olika faserna. I varje fas genomförs riskanalys på projekt- och styrgruppsmöten. Minnesanteckningar och styrgruppsprotokoll skrivs. Rollerna är identifierade. Individuella överenskommelser med projektmedarbetare finns skriftligt eller muntligt med berörda chefer då det är aktuellt. Varje ambassadör gör själv upp om eventuella villkor med Försäkringskassa och Arbetsförmedling. Som stöd för projektstyrning finns projektmodellen PROJEKTIL. För övrigt följs, i tillämpliga delar, rutiner och direktiv från psykiatriförvaltningen, Örebro läns landsting, Regionförbundet Örebro och projektledning för (H)järnkoll i Stockholm. 8.6 Etiska överväganden Samtliga personer som ingår i projektorganisationen har ett ansvar för att göra etiska överväganden i samband med leveranser och personkontakter. 9 RISKER I ett projekt som (H)järnkoll bygger de flesta leveranser/aktiviteter på personmedverkan. Risker finns alltid att föreläsare/ambassadörer och deltagare kan bli sjuka eller att andra allvarliga hinder ska uppstå för personerna att delta. När sådana situationer uppstår måste projektledarna besluta om att ställa in berörda föreläsningar, alternativt utöka föreläsningstid för andra deltagare. Erfarenheten säger att om föreläsare engageras som bor mil bort från Örebro län och om personen ska åka tåg och dessutom föreläsa tidigt på morgonen så är det bäst att anlända till länet kvällen innan föreläsningen. Samma gäller för vinterväder. Om det är möjligt ska en plan B finnas. En risk finns att oförutsedda kostnader uppstår och därför måste det finnas budgetmedel i reserv. 10 PROJEKTAVSLUT Projektet avslutas enligt planering och beslut från projektorganisationen i Stockholm. Plan för projektavslut bestäms i samband med första styrgruppsmöte efter sommaruppehåll år Rapport skrivs av projektledningen efter projektavslut. 22

23 Bilaga 1 Ändringsdokument Projekt: Hjärnkoll, Kampanjlän Örebro Ändringsnummer: Initiering Datum: Förslagsställare: Vad gäller ändringen: Varför ska den genomföras: När ska den vara klar: Konsekvensbedömning Hur lång tid kommer ändringen att ta: Hur mycket kommer den att kosta: Påverkan på projektets slutdatum: Beslut Vem ska göra ändringen: När ska det vara klart: Rapport till vem att det är klart: Nej, motivering: 23

Vad görs just nu? Nationellt och regionalt perspektiv. Projektledare: Elisabet Norlinder och Gert Andersson

Vad görs just nu? Nationellt och regionalt perspektiv. Projektledare: Elisabet Norlinder och Gert Andersson Vad görs just nu? Nationellt och regionalt perspektiv Projektledare: Elisabet Norlinder och Gert Andersson Bakgrund Regeringen gav Handisam och NSPH i uppdrag att starta Attitydkampanjen 2009 med avslut

Läs mer

Projektstyrningsmodell. region halland

Projektstyrningsmodell. region halland Projektstyrningsmodell region halland Innehållsförteckning Fastställd av: Regiondirektör Utfärdare: Catarina Dahlöf Giltig fr o m: 2012-06-07 Dokumentnamn: Region Hallands Projektstyrningsmodell Utgåva:

Läs mer

Kulturarvsportal Västmanland Projektdirektiv- och plan

Kulturarvsportal Västmanland Projektdirektiv- och plan 1 (27) Kulturarvsportal Västmanland Projektdirektiv- och plan Styrgruppen gn Susann Levál, projektledare Västmanlands läns museum, 2013-10-07 1 2 (27) Projektet i korthet Projektnamn Kulturarvsportal Västmanland

Läs mer

Hjärnkoll 2015. Delrapport från projekt till organisation

Hjärnkoll 2015. Delrapport från projekt till organisation Hjärnkoll 2015 Delrapport från projekt till organisation Myndigheten för delaktighet, 2015 Titel: Hjärnkoll 2015 Myndigheten för delaktighet Serie A 2015:11 (diarienummer 2014/0164) Utredare: Rickard Bracken

Läs mer

Projektdirektiv Baspersonalens kompetens i Fyrbodal Kunskap gör skillnad

Projektdirektiv Baspersonalens kompetens i Fyrbodal Kunskap gör skillnad Projektdirektiv Baspersonalens kompetens i Fyrbodal Kunskap gör skillnad Direktivet godkännes Projektbeställare: Håkan Sundberg Ordförande Vårdsamverkan Fyrbodals ledningsgrupp Sten Axelsson Sjukhusdirektör

Läs mer

Projektplan 1(21) Projektnamn: Hitta och jämför hjälpmedel. Projektägare: Lena Franzén

Projektplan 1(21) Projektnamn: Hitta och jämför hjälpmedel. Projektägare: Lena Franzén Projektplan 1(21) Projektnamn: Hitta och jämför hjälpmedel Projektägare: Lena Franzén Kryssa i rutan för vilket alternativ som gäller JA Beslut att starta Genomförandefasen, BP2 x NEJ Kommentar: Beslut

Läs mer

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet Hjärnkoll våren 2015 Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning Myndigheten för delaktighet Myndigheten för delaktighet, 2015 Titel: Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2014

Verksamhetsberättelse för 2014 Verksamhetsberättelse för 2014 Följande redogörelse avser den verksamhet som bedrivits av patient-, brukar- och anhörignätverket Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH under år 2014. Beslutad på nätverksmöte

Läs mer

Reviderad projektplan för att utveckla lokalt hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar i Katrineholms kommun 2009-2011

Reviderad projektplan för att utveckla lokalt hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar i Katrineholms kommun 2009-2011 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum Projektenheten Vår beteckning Vår handläggare Ert datum Er beteckning Karin Nordén, projektledare Reviderad projektplan för att utveckla lokalt hälsofrämjande arbete för

Läs mer

PROJEKTPLAN. Överföring av hemsjukvård

PROJEKTPLAN. Överföring av hemsjukvård PROJEKTPLAN Överföring av hemsjukvård - Förberedelseprocess 9 sep 2013-21 feb 2014 Titel: PROJEKTPLAN Överföring av hemsjukvård från landsting till kommuner Projekt: Överföring av hemsjukvård Idnr: Siffor

Läs mer

Metod och process. i K2-projektet

Metod och process. i K2-projektet Metod och process i K2-projektet Delrapport från utvecklingsprojektet K2 Augusti 2006 Familjemedicinska institutet Eva Stål Söderberg Christina N Lundqvist Margareta af Klinteberg Sjuksköterska Arbetsterapeut

Läs mer

1 Föreningen Framtidens unga romer - muntlig information. 3 Hemlöshetsarbetet, handlingsplan - muntlig information

1 Föreningen Framtidens unga romer - muntlig information. 3 Hemlöshetsarbetet, handlingsplan - muntlig information KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Socialnämnden 2013-03-26 Tid 2013-03-26, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2 rum 2 Ärenden Justering 1 Föreningen Framtidens unga romer - muntlig information 2 Presentation

Läs mer

Projektplan Sociala insatsgrupper m.m.

Projektplan Sociala insatsgrupper m.m. Projektplan Sociala insatsgrupper m.m. Polisavdelningen Christina Kiernan 2011-05-31 Projektplan 2 (14) Projektplan INNEHÅLL 1 UPPDRAGET...3 1.1 Bakgrund och problembild...3 1.2 Syfte...4 1.3 Frågeställningar...4

Läs mer

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (11) 2013-11-05. för den universitetsgemensamma projektverksamheten

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (11) 2013-11-05. för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 1 (11) Projektregler för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 2 (11) Innehåll Syfte och bakgrund... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Bakgrund... 3 2 Definitioner...

Läs mer

Tjänstemannagruppen för samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg och skola

Tjänstemannagruppen för samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg och skola TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Ledningskansliet, Inger Nicolas 2014-03-04 PROTOKOLL Vilgotgruppen Tjänstemannagruppen för samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Utbildningsinsats ICF-baserade rehabiliteringsplaner Slutrapport 2013

Utbildningsinsats ICF-baserade rehabiliteringsplaner Slutrapport 2013 Utbildningsinsats ICF-baserade rehabiliteringsplaner Slutrapport 2013 Studiecirkelledare i division hälsa, habilitering och rehabilitering 2009-2010 tillsammans med professor Jan Lexell. Foto Kristina

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (14) Projektnamn Kompetenslyftet ehälsa i primärvården Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Användning av IT-stöd inom hälso-

Läs mer

En satsning pa ö kat brukarinflytande i Dalarna

En satsning pa ö kat brukarinflytande i Dalarna En satsning pa ö kat brukarinflytande i Dalarna En slutrapport med förslag från Brukarrevisionsprojektet Helén Olsson Nr: 2014:04 1 Högskolan Dalarna arbetsrapport nr 2014:04 ISBN: 978-91-8594-6-2 ISSN:

Läs mer

PROJEKTSLUTRAPPORT Kompetenshöjning inom social dokumentation i. hemtjänst/servicehus i Sundsvalls kommun

PROJEKTSLUTRAPPORT Kompetenshöjning inom social dokumentation i. hemtjänst/servicehus i Sundsvalls kommun PROJEKTSLUTRAPPORT Kompetenshöjning inom social dokumentation i hemtjänst/servicehus i Sundsvalls kommun Titel: PROJEKTSLUTRAPPORT Kompetenshöjning inom social dokumentation i hemtjänst/servicehus i Sundsvalls

Läs mer

Norrbottens Läns Landsting. Projektplan Testbädd personcentrerad Närsjukvård

Norrbottens Läns Landsting. Projektplan Testbädd personcentrerad Närsjukvård 1 (26) Norrbottens Läns Landsting Projektplan Testbädd personcentrerad Närsjukvård Projektägare: Karin Zingmark, NLL Utvecklingsavdelning Författare: Mats Andrén, Projektledare 3 (26) Innehållsförteckning:

Läs mer

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Återvändandefonden, version 10.0 2013-04-23 Diarienummer: 111-2008-36009 Foto: Ida Ling Flanagan Fondhjälpredan Återvändandefonden innehållsförteckning

Läs mer

Datum 2013-02-14. Redovisning 2012 och ansökan om statsbidrag för verksamhet med personliga ombud

Datum 2013-02-14. Redovisning 2012 och ansökan om statsbidrag för verksamhet med personliga ombud cl #7 KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Sirpa Kramsu Datum 2013-02-14 Diarienummer NHO-2013-0037.31 Nämnden för hälsa och omsorg Redovisning 2012 och ansökan om statsbidrag för verksamhet

Läs mer

Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun

Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun Kommunstyrelsens handling nr 9/2014 Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun Kommunstyrelsen 2014-02-26, 30 2 (15) Innehållsförteckning Revisionshistoria... 3 Bakgrund... 4 Syfte

Läs mer

Utlysningens namn och diarienummer Kompetensförsörjning - genomförande med möjlighet till mobiliseringsfas. 2011-5040001

Utlysningens namn och diarienummer Kompetensförsörjning - genomförande med möjlighet till mobiliseringsfas. 2011-5040001 ANSÖKAN Diarienummer 2011-3040078 Sid 1 (24) Utlysningens namn och diarienummer Kompetensförsörjning - genomförande med möjlighet till mobiliseringsfas. 2011-5040001 Uppgifter om organisationen Organisationens

Läs mer

ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL

ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL Diarienummer StödId 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER Ansökningsdatum: 2015-03-17 Projektnamn: Somali Information and Business Centre Sökt belopp (inkl andra aktörer (SEK): 7 520 000 kr 2. UPPGIFTER OM SÖKANDE PART

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER En beskrivning av och erfarenheter från projektet Freda inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta, Region Gotland Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (14) Projektnamn "Vägen in" Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna

Läs mer

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING Äldrevägledare i Nacka kommun - en modell för att förbereda den äldre inför samordnad vårdplanering Jenny Österman Anita Karp Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer