Projektplan för (H)JÄRNKOLL Kampanjlän Örebro 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektplan för (H)JÄRNKOLL Kampanjlän Örebro 2013"

Transkript

1 för (H)JÄRNKOLL Kampanjlän Örebro 2013 Örebro Elisabet Norlinder Kampanjlänsansvarig Örebro

2 Diarienummer:12OLL Ansvarenhet: AE Referens: 040-ENO006 Projektägare: Birgitta Johansson Huuva Versionshistorik Version Datum Författare Godkänd av Ändringshistorik Elisabet Norlinder BJH Efter styrgruppsmöte Elisabet Norlinder 1.2 Elisabet Norlinder 1.3 Elisabet Norlinder 2

3 Checklista inför beslut om genomförande, BP2, Kontroll Ja Nej Målen för projektet är tydliga och dokumenterade både gällande X kostnad, resurser, tid och resultat/leverans. Effektmålen är dokumenterade samt hur de skall följas upp. X Mottagarna/målgruppen av projektets leverans är identifierade. X Projektets nytta i förhållande till kostnader och insatser har X kalkylerats, beskrivits och är godkända av styrgruppen. Förväntat resultat/leverans från projektet är tydligt definierat, X dokumenterat och kopplat till styrdokument och beslut från (H)järnkoll, Stockholm. Risker och osäkerheter i projektet är tydligt dokumenterade i X riskanalysen, inklusive förslag på att hantera dem. Projektplanen är tidsatt och resurssatt per insats/leverans/aktivitet. X Projektmedlemmar, expertpersoner är utsedda. X Samtliga resurspersoner för projektet är säkrade med X resurskontrakt/mejl/muntligt avtal och är införstådda med åtagandet. Projektets avgränsningar är tydligt definierade och dokumenterade. X Följd- och förvaltningskostnader för projektet är identifierade och X muntlig överenskommelse finns mellan Birgitta Johansson Huuva, ÖLL och Marie Gustafsson, Regionförbundet Örebro. Det gäller administrativt stöd vid konferenser och stöd från kommunikationsstrateg. Juridiska och finansiella aspekter har beaktats. X Projektet är uppdelat i tydliga faser med BP3:or kopplade till de X huvudsakliga leveranserna i projektet. Projektets planerade resultat/leverans är granskat och godkänt av kvalitetssamordnare från projektstart X Beslut Beslut Ja Nej Datum Kommentar Beslut att starta genomförandefasen, BP2 Ja I samband med styrgruppsmöte Justeringar i text. Beslut att bordlägga beslutet 3

4 Innehållsförteckning: Versionshistorik... 2 Checklista inför beslut om genomförande, BP2, Beslut GRUNDLÄGGANDE INFORMATION Bakgrund MÅL Mottagare/målgrupp Intressenter Andra aktörer Effektmål Projektmål KRAV PÅ PROJEKTET Avgränsningar KOPPLINGAR TILL ANDRA PROJEKT PLANER Tid- och leveransplan Resurser Budget PROJEKTORGANISATION Organisationsschema Roller ansvar och befogenheter Externa kontakter Beslutsprocess KOMMUNIKATION Kommunikationsplan, rapportering inom (H)järnkoll, Kampanjlän Örebro Kontakt med media KVALITET Kvalitetsstrategier Granskningar, utvärdering och uppföljning Effektutvärdering Uppföljning Projektrutiner Etiska överväganden RISKER PROJEKTAVSLUT Bilaga

5 1 GRUNDLÄGGANDE INFORMATION Örebro län har av myndigheten för Handisam via projektet (H)järnkoll i Stockholm, utsetts till ett av fyra nya kampanjlän i Sverige. Länet har vid projektstart sju attitydambassadörer som verkar för att sprida information om (H)järnkoll. Det nu planerade projektet ska leda till en ökning av antalet attitydambassadörer. Målet är att det i länet ska finnas c:a 20 personer i denna roll. Projektet beräknas pågå från och med till Bakgrund Projektets aktiviteter ska så långt som möjligt integreras med annan pågående verksamhet av liknande slag. I landstingets psykiatriska verksamhet och ute i kommunerna pågår aktiviteter som syftar till ett närmare samarbete med brukare och dess företrädare. Bl.a. ska det i höst påbörjas ett arbete med en handlingsplan för ökad brukarmedverkan i vården/omsorgen som ska omfatta hela länet. I psykiatrin har man redan genomfört ett motsvarande arbete. Omfattande utbildningsinsatser för baspersonal tjänstgörande i psykiatrin och i kommunernas socialpsykiatri har genomförts. Insatserna har planerats och genomförts i nära samarbete med företrädare för NSPH. I psykiatrin finns sedan länge s.k. brukarråd. Några av dessa har engagerat brukarföreträdare i vården på ett mycket konstruktivt sätt. I våras kunde arbetet med en överenskommelse mellan Örebro läns landsting, kommunerna i Örebro län och NSPH avseende samarbete kring personer med psykiska funktionsnedsättningar avslutas. NSPH och dess företrädare var i detta arbete en aktiv part. 2 MÅL 2.1 Mottagare/målgrupp Målgrupp är allmänheten inom åldersintervallet år i Örebro län Intressenter Intressenter är patient- brukar- anhörigorganisationer via ett 10-tal organisationer som samordnas av det lokala nätverket NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa) och som var för sig representerar människor med psykisk ohälsa och sjukdom och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Även patient- brukar- anhörigorganisationer som inte är organiserade i NSPH ingår i målgruppen. Hälso- och sjukvårdsverksamheten i Örebro läns landsting och vård och omsorg i länets kommuner är också intressenter i projektet. De utgör också en del av målgruppen Andra aktörer Andra aktörer och samverkanspartners i samhället är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kriminalvården, polisen, goda män, förvaltare, utbildningsverksamheter, habiliteringsverksamheten m.fl. De utgör också en del av målgruppen. 5

6 Vårdgrannar är Primärvården och hälso- och sjukvården i övrigt. De utgör också en del av målgruppen. 2.2 Effektmål Effektmålet syftar till att via kontaktpåverkan öka kunskap och förändra negativa attityder och diskriminerande beteende gentemot personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning. 2.3 Projektmål (H)järnkoll, Kampanjlän Örebros mål är att under projekttiden leverera: två manifestationer per år, en på våren och en på hösten minst tio ambassadörsföreläsningar av ambassadörer från Örebro län utåtriktade aktiviteter i samband psykiatriska veckan på minst två orter i Örebro län under förutsättning att psykiatrin anordnar sådana aktiviteter minst två utåtriktade aktiviteter där Kampanjlän Örebro är egen arrangör kontrakt med minst 20 ambassadörer som har lämplig kompetens och erfarenhet för uppgiften minst en artikel i media per halvår minst två insändare i media per halvår minst ett allmänt informationstillfälle per månad gällande Hjärnkoll, Kampanjlän Örebro start av arbete till en egen hemsida på Internet en grupp på Face-book för kampanjlän Örebros egna ambassadörer 3 KRAV PÅ PROJEKTET Projektledningen ska samverka med psykiatrins ledningsgrupp, socialchefsgruppen i länets kommuner samt andra, pågående aktiviteter och projekt. Projektledning och ambassadörer ska särskilt beakta att involvera: lokala politiker från kommuner och landsting chefer inom offentlig förvaltning och näringsliv fackföreningar vårdpersonal polisen skolpersonal och studerande i olika aktiviteter och större manifestationer. 3.1 Avgränsningar Örebro län utgör den geografiska gränsen. 6

7 4 KOPPLINGAR TILL ANDRA PROJEKT Styrgrupp, projektledning och ambassadörer ska använda sina kontakter och nätverk för att kunna samarbeta med andra, pågående projekt inom Örebro län. 7

8 5 PLANER 5.1 Tid- och leveransplan. Svart pil = (H)järnkoll Kampanjlän Örebro Diarienummer: 12OLL Ansvarsenhet: Referens: 040-ENO006, fr.o.m Upptakt för projektledarna i Kampanjlän Örebro var 27, 28 augusti i Stockholm. BP= beslutspunkter

9 PROJEKTTID Aktivitets- och tidsplanering , (H)järnkoll, kampanjlän Örebro aug sept okt nov dec Aktivteter Varaktighet beslut i styrgruppen att godkänna projektplanen. BP 1 Förberedande/etableringsfas BP2 Genomförandefas BP2 Projektledning till 27-28/8 Stockholm, info XX Utåtriktad 29/8 31/12 information av ambassadörer angående Hjärnkoll, kampanjlän Örebro. Värva nya ambassadörer Skriva projektplan 29/9-12/11 Rekrytera till 29/9-7/11 expert/ referensgrupp Intervjuer av nya 29/8-9/10 ambassadörer Grundutbildning för 10-12/10 samtliga i XXX Kampanjlän Örebro Förbereda 12/10-6/12 manifestation 7/12 Planering för Kickoff 2/11-31/12 med fadderlän Skåne, 2013 Projektgruppsmöten 2/11, 15/11, 6/12, X X XX 7/12 Styrgruppsmöte 12/11 X Projektstart, BP2 12/11 X Grundutbildning 15-16/11 XX 9

10 PROJEKTTID Aktivitets- och tidsplanering , (H)järnkoll, kampanjlän Örebro aug sept okt nov dec Aktivteter Varaktighet beslut i styrgruppen att godkänna projektplanen. BP 1 Förberedande/etableringsfas BP2 Genomförandefas BP2 Starta facebookgrupp 13/10-31/12 för länets egna ambassadörer Projektledning till 21/11 X Stockholm för info. Genomföra 7/12 7/12 X Planera för Rickard Brackens sammankomst med ambassadörer i grannlänen Sammanställa statistik gällande ambassadörernas uppdrag Lämna projektplan till Rickard Bracken Lämna ekonomisk redovisning för 2012 till Rickard Bracken 8/12-31/12 1 gång/månad X X X X 1/12 X 1/12 X 10

11 PROJEKTTID Aktivitets- och tidsplanering , (H)järnkoll, kampanjlän Örebro jan feb mars april maj juni Aktivteter Varaktighet BP2 Genomförandefas BP2 BP3 Planera för Kickoff med fadderlän Skåne 1/1-4/2 Projektledning till Stockholm för info. Delta på psykiatrins samverkansdag Utåtriktad information av ambassadörer angående Hjärnkoll, kampanjlän Örebro. Värva nya ambassadörer. Genomföra Kickoff med fadderlän Skåne Planera manifestation 15/5 Genomföra manifestation 15/5 Projektledning till Stockholm för info. BP3 Revidera projektplanen 22, 23/1 XX 25/1 X 1/1-30/6 5/2 X 1/1-2/5 21/5 X juni X 11

12 PROJEKTTID Aktivitets- och tidsplanering , (H)järnkoll, kampanjlän Örebro jan feb mars april maj juni Aktivteter Varaktighet BP2 Genomförandefas BP2 BP3 Semesterperiod 15/6-30/6 Ambassadörföreläsningar 1/1-31/5 X X X X X Planera för 2/5-12/6 utåtriktad aktivitet Genomföra 13/6 X utåtriktad aktivitet Skriva artikel Före 15/6 Skriva insändare Före 15/6 Påbörja arbetet med egen hemsida på Internet 5/2-31/5 BP3 Revidera projektplanen juni 12

13 PROJEKTTID Aktivitets- och tidsplanering , (H)järnkoll, kampanjlän Örebro juli aug sept okt nov dec Aktivteter Varaktighet BP2 Genomförandefas BP2 Semesterperiod 1/7-15/8 Förbereda 15/8-9/10 manifestation, höst Genomföra 10/10 X manifestation Ambassadörföreläsningar 15/8-31/12 X X X X X Psykiatriska 11/11-17/11 veckan, medverka Planera för 15/8-12/9 utåtriktad aktivitet Genomföra 13/9 X utåtriktad aktivitet Skriva artikel Före 1/12 Skriva insändare Före 1/12 13

14 5.2 Resurser Örebro läns landsting, psykiatrin kommer att bidra med egna resurser i projektet i form av stöd i olika och lämpliga former förmedlat av psykiatridirektör, bitr. psykiatridirektör, psykiatrins ledningsgrupp, samverkansgrupperna Vilmer, Vilgot och Marit och från Regionförbundet. Dessutom kommer psykiatrin att bidra med lokaler och material. 5.3 Budget Psykiatriförvaltningen i Örebro läns landsting kommer att vara mottagare av bidrag och svara för den ekonomiska redovisningen. Örebro läns landsting tillhandahåller kontor och nödvändig kontorsutrustning.

15 Budget 2013 Aktivitet Erhållna medel Budget medel Budget överskott Projektledning lön Gert Andersson 60% lön Elisabet Norlinder 40% Projektadministration lokaler kr kr Mediakontakter /presskonferens Annonser kr kr tryckkostnader kr kr IT kr lokaler, externa kr konferenslokaler kr telefon kr Resor Resor för ambassadörer kr kr Resor för projektledning kr Hyrbilskostnad kr Taxi Amasadör 0 kr Taxi Projektledning kr Kostnadsersättningar till ambassadörer kr kr Övriga kostnader Hotel, boende kr Konferenser (vi anordnar) kr Konsulter kr Konferenskostnader för projektledning(går på kurs) 0 kr Konferenskostnader för ambassadörer (deltagaravgift) kr Konferenskostnader för projektledning (deltagaravgift) 0 kr Facklitteratur kr Fraktkostnader (material från Stockholm) kr Presenter kr Summa kr kr Totalt erhållna medel från Handisam Överskott 2012 Överskott % Totalt erhållna medel 2013 Totala Medel 2013 (ink överskott) kr kr kr kr kr 15

16 6 PROJEKTORGANISATION 6.1 Organisationsschema PROJEKTÄGARE Birgitta Johansson Huuva EXPERTGRUPP Olle Lindgren, Autism och Aspergerföreningen, Maria Andersson, Att leva med ADHD, Gunilla Spångberg, enhetschef Närpsykiatri Hallsberg, Örjan Samuelsson, Verksamhetschef Stiftelsen Activa, Örebro, Susanne Lindholm, Livin, personal & marknadsföring STYRGRUPP B. Johansson Huuva, E. Sjöberg ÖLL M. Gustafsson, S. Rydén, Regionförbundet, S. Wange, NSPH I. Ångman, Degerfors kommun PROJEKTLEDARE Elisabet Norlinder, Gert Andersson KVALITETSSÄKRING John-Ivar Fallström Kvalitetssamordnare, Psykiatrin, ÖLL PROJEKTGRUPP 20 ambassadörer, Örebro län PSYKIATRIN Örebro Arbgr. Lindesberg Arbgr. Nora Arbgr. Hällefors Arbgr. Ljusnarsberg Arbgr. Laxå Arbgr. Askersund Arbgr. Karlskoga Arbgr Lekeberg Arbgr. Kumla Arbgr. Hallsberg Arbgr. Degerfors Arbgr

17 6.2 Roller, ansvar och befogenheter A) Projektägare, (H)järnkoll, kampanjlän Örebro Birgitta Johansson Huuva, förvaltningsdirektör, psykiatrin, Örebro läns landsting, är projektägare. Det är projektägaren som ansvarar för utvärderingen av projektet och att projektets ramar, budget och mål säkerställs. B) Styrgrupp Birgitta Johansson Huuva, förvaltningsdirektör, psykiatriförvaltningen, Örebro läns landsting Erik Sjöberg, biträdande förvaltningsdirektör, psykiatriförvaltningen, Örebro läns landsting Marie Gustafsson, enhetschef, social välfärd, Regionförbundet Örebro Susanne Rydén, utvecklingsledare, social välfärd, Regionförbundet Örebro Sofia Wange, NSPH Ingemar Ångman, socialchef, Degerfors kommun. Styrgruppen fattar beslut som rör projektet samt om sådant som ligger utanför projektets ursprungliga överenskommelser och direktiv. Gruppen träffas ca 1 gång/månad, ca 1 timma. Projektledarna ingår i styrgruppen. Protokoll ska skrivas av en projektledare och justeras av styrgruppsmedlemmar. Styrgruppen fattar beslut angående BP3. De finns i januari och juni Beslut fattas då angående detaljerad planering av leveranser för ca 6-12 månader framåt. C) Projektledare Elisabet Norlinder och Gert Andersson är projektledare och de leder och fördelar arbetet inom projektet. Projektledarna fattar beslut om det som ligger inom överenskommelsen, direktivet. Projektledarna verkställer beslut som fattas i styrgruppen. Projektledarna ansvarar för den löpande planeringen, uppföljningar och projektets budget. Arbets- och ansvarsfördelning mellan projektledarna finns i särskilt dokument. 1 Gert Andersson är också ambassadör. 1 Dokument finns på projektkontoret Eklundavägen 1, Örebro.

18 D) Projektmedarbetare tillika ambassadörer 1 Ida Otterholm 14 Angela Hedenberg 2 Rebecca Hurtig 15 Karin Österman 3 Ulrika Hylén 16 Liza Sörberg 4 Tuula Pettersson 17 Ewa-Lena Engberg 5 Anders Odel 18 Susanna Larsson 6 Patrik Holmström 19 Örjan Kullh 7 Mats Andersson 20 Gert Andersson, projektledare 8 Angelica Larsson 21 9 Anette Andersson Johan Stenkvist Sondra Karlsson Kerstin Fjärrfors Eva Morell 26 Varje enskild projektmedarbetare har att fatta de beslut som ligger inom ramen för att lösa sina uppgifter. Dessa uppgifter har projektmedarbetarna planerat tillsammans med projektledarna Elisabet Norlinder och Gert Andersson E)Expert-referensgrupp Expert-referensgrupp består av: Olle Lindgren, Autism och Aspergerföreningen i Örebro län, Maria Andersson, Att leva med ADHD, Gunilla Spångberg, enhetschef Närpsykiatri Hallsberg, Örjan Samuelsson, Verksamhetschef Stiftelsen Activa, Örebro Susanne Lindholm, biträdande hotellchef, Livin hotell, Örebro Expert-referensgruppsmedlemmarna ska bistå projektledarna med expertsynpunkter inom ramen för sina kompetensområden. 18

19 F) Kvalitetsgranskare John-Ivar Fallström, kvalitetssamordnare, psykiatriförvaltningen, ÖLL är utsedd att kvalitetssäkra projektets arbetsformer. Det ska ske genom att ställa frågor under rubrikerna: utbildning styrgrupp möten dokumentation projektplaner projektorganisation ändringshantering Frågorna som ställs ska poängsättas och gå att svara ja eller nej på. Särskild mall finns för ändamålet. Det är projektledarna som svarar på frågorna. G) Arbetsgrupper och kontaktpersoner Norra länsdelen: Tuula Pettersson Södra länsdelen: Mats Andersson, Ida Otterholm Västra länsdelen: Ulrika Hylén, Johan Stenkvist, Anette Andersson, Angelica Larsson Örebro: Rebecca Hurtig, Anders Odel, Sondra Karlsson, Kerstin Fjärrfors, Eva Morell, Angela Hedenberg, Karin Österman, Liza Sörberg, Ewa-Lena Engberg, Susanna Larsson, Örjan Kullh, Patrik Holmström, Gert Andersson. 6.3 Externa kontakter Projektledarna och ambassadörerna använder sina kontakter och nätverk lokalt och nationellt i varje given situation. Johan Hydén från KAMP företagsutveckling har hjälpt till med praktiska frågor angående projektmodellen Projektil. 6.4 Beslutsprocess Projektledarna fattar beslut inom projektets ram efter det att planerna är frysta och efter att styrgruppen har godkänt BP3:orna. I övrigt krävs en ärendeändringshantering. Styrgruppen fattar beslut angående ändringar och frågor som ligger utanför projektets ram. Projektledarna presenterar dessa frågor på styrgruppsmöten. Besluten protokoll- och diarieförs. Styrgruppen kommer att rapportera till samverkansorganisationen Vilmer, Vilgot och Marit. 19

20 7 KOMMUNIKATION 7.1 Kommunikationsplan, rapportering inom (H)järnkoll, Kampanjlän Örebro. MOTTAGARE Projektägaren, Birgitta Johansson Huuva VILGOT/VILMER /MARIT Projektdirektiven+ riktlinjer E/P Styrgruppsmöte, kallelse Styrgruppsprotokoll Projektmöte, kallelse Minnesanteckningar Projektmöte Statistikrapport E Allmän Projektinfo/ inbjudningar M/SP/E M/SP Styrgruppen E/P D/E E/P E E M/SP/E Projektledarna E/P D S D S S/P S Projektmedarbetarna/ E M D E E/P E/SP ambassadörer Expertgruppen E E E E/SP Kvalitetssäkrare E E E/SP Målgruppen, allmänheten informeras i första hand av ambassadörerna. E/D/W Enhetschefer E E/I/W Socialchefer E E/I/W Verksamhetschefer E E/I Chefer, funktionshinderområdet Chefer, individ familjeomsorg Nyckelpersoner, E E/SP gymnasieförvaltningar Personliga ombud E E/SP Örebro Media PR/E Brukarorganisationer E E E E/SP NSPH Intresseorganisationer 2 E E E E/SP Södra, västra, norra länsdelarna, Örebro/Lekeberg E E/SP Andra aktörer E/SP Intressenter E/SP (H)järnkoll, Stockholm E E E/SP Rickard Bracken NSPH, Stockholm E/SP Anita Odell P= papper E= elektroniskt D= deltagit I= Intranät PR= pressrelease B= broschyr M= muntligt S= skriver, sekreterare W= Webb, SP= specialrapport E E/SP 2 Intresseorganisationer= Stjernverkstaden, Verdandi, Ria Dorkas- Hela människan, Stiftelsen Aktiva 20

21 7.2 Kontakt med media Projektledarna och ambassadörerna tar aktuella kontakter med media i samverkan med projektledarna. Till hjälp finns kommunikatörer på (H)järnkoll i Stockholm. 8 KVALITET 8.1 Kvalitetsstrategier En kvalitetsbedömare är utsedd. Uppdraget i projektet Hjärnkoll, Kampanjlän Örebro är att gå igenom Mall för projektgranskning tillsamman med projektledarna. På så vis säkerställs att samtliga rubriker, mallar och dokument i projektet blir kritiskt granskade och vid behov tillrättalagda. Dessutom sker en granskning av kvaliteten när projektgrupp och styrgrupp träffas på regelbundna möten. Avstämningar sker då och eventuella förbättringsåtgärder föreslås. Expertreferensgruppen finns tillgänglig för synpunkter på texter och leveranser. 8.2 Granskningar, utvärdering och uppföljning Granskning av projektets arbetsformer, struktur, innehåll, genomförande och terminologi sker 1 gång per termin och enligt särskild mall. Första granskning genomförs Då är det en test av granskningsmallen. Projektet är då fortfarande i planeringsfas. Tider för kvalitetsgranskning: Bedömningar utifrån kvalitetsgranskning och uppföljningar görs efter varje sådan aktivitet. Projektledarna, projektgruppen/ambassadörerna och styrgrupp kan också kontinuerligt lämna synpunkter på projektets arbetsformer, struktur, innehåll, genomförande och terminologi. Uppföljning av projektets leveranser sker efter varje aktivitet via enkelt frågeformulär eller muntlig utvärdering. De kommer att vara av både kvalitativ och kvantitativ karaktär. En modell för att stämma av arbetsklimatet inom projektgruppen finns och används ca 2 ggr/termin. Modellen benämns Stjärnan. Se bilaga Effektutvärdering Effektutvärdering sker via projektledaren Rickard Bracken, Stockholm. 8.4 Uppföljning Fokusgruppsintervjuer genomförs på minst fem orter i Örebro län med deltagare från NSPH, ambassadörer och personal från vård och omsorg. Uppföljningarna fokuserar på att ställa frågor om projektmålen. 21

22 8.5 Projektrutiner Projektet följer de olika faserna. I varje fas genomförs riskanalys på projekt- och styrgruppsmöten. Minnesanteckningar och styrgruppsprotokoll skrivs. Rollerna är identifierade. Individuella överenskommelser med projektmedarbetare finns skriftligt eller muntligt med berörda chefer då det är aktuellt. Varje ambassadör gör själv upp om eventuella villkor med Försäkringskassa och Arbetsförmedling. Som stöd för projektstyrning finns projektmodellen PROJEKTIL. För övrigt följs, i tillämpliga delar, rutiner och direktiv från psykiatriförvaltningen, Örebro läns landsting, Regionförbundet Örebro och projektledning för (H)järnkoll i Stockholm. 8.6 Etiska överväganden Samtliga personer som ingår i projektorganisationen har ett ansvar för att göra etiska överväganden i samband med leveranser och personkontakter. 9 RISKER I ett projekt som (H)järnkoll bygger de flesta leveranser/aktiviteter på personmedverkan. Risker finns alltid att föreläsare/ambassadörer och deltagare kan bli sjuka eller att andra allvarliga hinder ska uppstå för personerna att delta. När sådana situationer uppstår måste projektledarna besluta om att ställa in berörda föreläsningar, alternativt utöka föreläsningstid för andra deltagare. Erfarenheten säger att om föreläsare engageras som bor mil bort från Örebro län och om personen ska åka tåg och dessutom föreläsa tidigt på morgonen så är det bäst att anlända till länet kvällen innan föreläsningen. Samma gäller för vinterväder. Om det är möjligt ska en plan B finnas. En risk finns att oförutsedda kostnader uppstår och därför måste det finnas budgetmedel i reserv. 10 PROJEKTAVSLUT Projektet avslutas enligt planering och beslut från projektorganisationen i Stockholm. Plan för projektavslut bestäms i samband med första styrgruppsmöte efter sommaruppehåll år Rapport skrivs av projektledningen efter projektavslut. 22

23 Bilaga 1 Ändringsdokument Projekt: Hjärnkoll, Kampanjlän Örebro Ändringsnummer: Initiering Datum: Förslagsställare: Vad gäller ändringen: Varför ska den genomföras: När ska den vara klar: Konsekvensbedömning Hur lång tid kommer ändringen att ta: Hur mycket kommer den att kosta: Påverkan på projektets slutdatum: Beslut Vem ska göra ändringen: När ska det vara klart: Rapport till vem att det är klart: Nej, motivering: 23

Vad görs just nu? Nationellt och regionalt perspektiv. Projektledare: Elisabet Norlinder och Gert Andersson

Vad görs just nu? Nationellt och regionalt perspektiv. Projektledare: Elisabet Norlinder och Gert Andersson Vad görs just nu? Nationellt och regionalt perspektiv Projektledare: Elisabet Norlinder och Gert Andersson Bakgrund Regeringen gav Handisam och NSPH i uppdrag att starta Attitydkampanjen 2009 med avslut

Läs mer

Protokoll från kvalitetsgranskning Projekt (H)järnkoll Kampanjlän Örebro

Protokoll från kvalitetsgranskning Projekt (H)järnkoll Kampanjlän Örebro Protokoll från kvalitetsgranskning Projekt (H)järnkoll Kampanjlän Örebro 20-11-26 Elisabet Norlinder (H)järnkoll Kampanjlänsansvarig Örebro Kvalitesgranskningsmall Förutsättningar för projektet Poäng 18/1-22/11-26/11-

Läs mer

Information om samhällsstöd på 1177.se

Information om samhällsstöd på 1177.se Information om samhällsstöd på 1177.se Stockholms läns delprojekt i projektet Socialtjänsten på 1177 Vårdguiden Projektplan Stockholm, 2014-05-06 Innehåll 1. Godkännande av projektplan...4 2. Grundläggande

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

Tjänstemannagruppen för samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg och skola

Tjänstemannagruppen för samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg och skola TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Ledningskansliet, Inger Nicolas 2014-03-04 PROTOKOLL Vilgotgruppen Tjänstemannagruppen för samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg

Läs mer

Projektplan för Projekt e-hälsa 2012-2013 Nytt projekt ehälsa med start september 2012.

Projektplan för Projekt e-hälsa 2012-2013 Nytt projekt ehälsa med start september 2012. Projektplan 1(23) Projektplan för Projekt e-hälsa 2012-2013 Nytt projekt ehälsa med start september 2012. Projektägare är Marie Gustafsson, Regionförbundet. Versionshistorik Version Datum Författare Godkänd

Läs mer

Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell

Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell BP = Beslutspunkt (Projektmodellen har fem beslutspunkter. Vid varje punkt tar beställare/styrgrupp beslut om stopp eller gå)

Läs mer

Projektplan. Varje dag räknas 2015 Nationell satsning på cancervård. PROJEKTiL Region Gävleborg

Projektplan. Varje dag räknas 2015 Nationell satsning på cancervård. PROJEKTiL Region Gävleborg Projektplan Varje dag räknas 2015 Nationell satsning på cancervård PROJEKTiL Region Gävleborg Innehållsförteckning 1 Grundläggande information... 3 1.1 Syfte... 5 1.2 Effektmål/Nyckeltal... 6 1.3 Projektmål...

Läs mer

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delrapport för; Uppdrag om kunskapsutveckling och samverkan på sysselsättningsområdet kring personer med psykisk ohälsa KUR-projektet

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen Ladok3 på GU Rollbeskrivning i projektorganisationen och befogenheter Y2013/13 Projektorganisation, roller Filnamn: L3_roller i projektet_bilaga 4_20131022.docx Gemensamma förvaltningen Utgåva B Ladok3

Läs mer

Slutrapport för Projekt ehälsa, sept 2011 sept 2012

Slutrapport för Projekt ehälsa, sept 2011 sept 2012 Slutrapport 1(17) Slutrapport för Projekt ehälsa, sept 2011 sept 2012 Projektägare är: Marie Gustafsson, Regionförbundet Örebro Versionshistorik Version 1 Datum Författare Godkänd av Ändringshistorik 0.1

Läs mer

Projektprocessen. Projektprocess

Projektprocessen. Projektprocess Dnr Mahr 19-2014/563 1 (av 6) Projektprocess Datum: Version: Dokumentansvarig: 150116 1.0 Jenny Wendle Stöddokument för det grafiska dokumentet Projektprocessen grafisk 1.0 Projektprocessen Projektprocessen

Läs mer

Projektplan med kommunikationsplan

Projektplan med kommunikationsplan Projektplan med kommunikationsplan Projekt E-serviceverkstad 2013-09-01 2014-08-31 Projektägare Regional samarbetspartner Genomförs i Projektbidrag Projektets syfte Regionförbundet i Kalmar län, Christer

Läs mer

Projektplan 1(15) Checklista inför beslut, BP2 JA NEJ

Projektplan 1(15) Checklista inför beslut, BP2 JA NEJ Projektplan 1(15) Projektnamn: Ledarakademin 20131125 Projektägare: Marie Holm Programdirektör Barn och utbildning Checklista inför beslut, BP2 JA NEJ Målen för projektet är tydliga och dokumenterade både

Läs mer

VISA VÄGAR. 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm

VISA VÄGAR. 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm VISA VÄGAR 2015 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm Arrangörer Konferensen arrangeras av NSPH i samarbete med PRIO-samordningen (Regeringskansliet), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Socialstyrelsen,

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

Uppdragsdirektiv. Delprojekt Vårdplanering/Informationsöverföring. Värdig ÄldreVård 2012

Uppdragsdirektiv. Delprojekt Vårdplanering/Informationsöverföring. Värdig ÄldreVård 2012 Delprojekt Värdig ÄldreVård 2012 2(8) 1. GRUNDLÄGGANDE INFORMATION... 3 1.1. BAKGRUND... 3 1.2. IDÉ... 4 1.3. SYFTE... 4 2. MÅL... 4 2.1. UPPDRAGSMÅL... 4 2.2. EFFEKTMÅL... 4 3. KRAV PÅ UPPDRAGET... 4

Läs mer

Trygg och säker i hemmet

Trygg och säker i hemmet Trygg och säker i hemmet Projektplan Agneta Aldor 2014-05-09 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Syfte med dokumentet 3 1.2 Ändringshistorik 3 2 Projektet, sammanfattning 3 2.1 Projektets omfattning

Läs mer

Projektplan. Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre

Projektplan. Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre Projektplan Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre Info ÄO Projektplan-ITK-stöd för äldre.docm Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5, 4 tr Vård och omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer

Minnesanteckningar. Plats: Sammanträdesrum Syrenen, Eklundavägen 1 Datum: Fredagen den 4 februari 2011 Tid: Kl 8.30 10.30

Minnesanteckningar. Plats: Sammanträdesrum Syrenen, Eklundavägen 1 Datum: Fredagen den 4 februari 2011 Tid: Kl 8.30 10.30 TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Örebro Läns Landsting, Erik Sjöberg 2012-06-03 VILMERGRUPPEN 1 ( Minnesanteckningar Plats: Sammanträdesrum Syrenen, Eklundavägen 1 Datum: Fredagen den 4 februari

Läs mer

UVKs projektmodell Projektnamn PCB i Väsbyån Projektplan Datum 15-04-22 Projektledare Anna Åhr Evertson Version 1

UVKs projektmodell Projektnamn PCB i Väsbyån Projektplan Datum 15-04-22 Projektledare Anna Åhr Evertson Version 1 1(9) Projektnamn: PCB i Väsbyån Projektägare: Hillevi Engström Anne-Charlotte Glantz är ansvarig chef. Checklista inför beslut, BP2 JA NEJ 1. Målen för projektet är tydliga och dokumenterade både gällande

Läs mer

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag 2012-12-10 Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag Ett deluppdrag inom projektet Cancerstrategi Gävleborg UPPDRAGiL Landstinget Gävleborg Mall-ID 120920 Uppdragsdirektiv Innehållsförteckning 1 Grundläggande

Läs mer

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv Anders Henriksson Sida: 1 (6) Projektdirektiv Regionala nav för identitetsuppgifter och hantering av autentiserings- och auktorisationsuppgifter Anders Henriksson Sida: 2 (6) 1 Projektnamn/identitet Regionala

Läs mer

Katja Kamila 2012-03-30

Katja Kamila 2012-03-30 VÄSTMANLANDS KOMMUNER OCH LANDSTING Barn och unga i fokus Katja Kamila 2012-03-30 Checklista kommunikation Har du kontaktat informatörerna för att diskutera informationsbehoven? Finns det personalresurser

Läs mer

Projektkontoret. Januari 2007. Kamilla.Petersson@gu.se Ylva.Wridell@gu.se

Projektkontoret. Januari 2007. Kamilla.Petersson@gu.se Ylva.Wridell@gu.se Projektkontoret Januari 2007 Kamilla.Petersson@gu.se Ylva.Wridell@gu.se Agenda 1. Projektkontoret bakgrund, syfte, vad gör vi och för vem 2. Vilka projekt ska samordnas inom projektkontoret? 3. Vad innebär

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (9) 2011-07-11. Projektregler. för den universitetsgemensamma projektverksamheten

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (9) 2011-07-11. Projektregler. för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 1 (9) Projektregler för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 2 (9) Innehåll Syfte och bakgrund...4 1.1 Syfte...4 1.2 Bakgrund...4 2 Regler för projekt...4

Läs mer

Lilla Ratten STOCKHOLMS STADS PROJEKTMODELL

Lilla Ratten STOCKHOLMS STADS PROJEKTMODELL STADSLEDNINGSKONTORET IT-AVDELNINGEN Lilla Ratten Förvaltning/avdelning Stockholms stads projektmodell Lilla Ratten Senast ändrad SLK, IT-avdelningen Version 1.7 2007-05-28 1 (25) Innehållsförteckning

Läs mer

Projektdirektiv. Nya Vårdgivarwebben. Koncernkontoret Koncernstab kommunikation 2014-03-10 Dnr: 1400255 Version: 1.0. Beställare Utförare Mottagare

Projektdirektiv. Nya Vårdgivarwebben. Koncernkontoret Koncernstab kommunikation 2014-03-10 Dnr: 1400255 Version: 1.0. Beställare Utförare Mottagare Koncernkontoret Koncernstab kommunikation 2014-03-10 Dnr: 1400255 Version: 1.0 Författare: Kristina Happstadius-Trägårdh Inför beslutspunkt, BP, 1 Projektägare: Cecilia Gyllenkrok Borgström Projektledare:

Läs mer

GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014

GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014 1 ( 12 ) GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014 1 (13) Darienr/Dplankod LOKAL HANDLINGSPLAN Utifrån Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Översikt Projektilen version 2.0

Översikt Projektilen version 2.0 Översikt Projektilen version 2.0 Förberedelsefasen Projektpolicy Initiera Förbereda inte initiera Protokollföra beslut Protokoll Förslag/idé Förändringsbehov hos verksamhet Analysera och strukturera förslag

Läs mer

Diarienr KFN 2013.0096 Version 1.0. Fö rstudie E-Arkiv. Pröjektplan

Diarienr KFN 2013.0096 Version 1.0. Fö rstudie E-Arkiv. Pröjektplan Fördjupad förstudie 1 Fö rstudie E-Arkiv Pröjektplan Ett samarbetspröjekt mellan Kumla Kömmun, Askersunds Kömmun, Laxa Kömmun, Lekebergs Kömmun, Hallsbergs Kömmun öch Karlsköga Kömmun Fördjupad förstudie

Läs mer

Inspirationsguide 1. Växtkraft Mål 3. Förberedelsearbetet steg för steg. En vägledning för att utföra en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv

Inspirationsguide 1. Växtkraft Mål 3. Förberedelsearbetet steg för steg. En vägledning för att utföra en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv Inspirationsguide 1 Förberedelsearbetet steg för steg Växtkraft Mål 3 En vägledning för att utföra en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv 1. FÖRBEREDELSEARBETET STEG FÖR STEG... 3 HUR VI ARBETAR MED

Läs mer

Projektplan. Projektnamn: Tillsynsprojektet MIFO fas 2 2014-2015. Projektägare: Agneta Martinsson. Dokumenthistorik 1(19) PA 1. Projektplanens syfte:

Projektplan. Projektnamn: Tillsynsprojektet MIFO fas 2 2014-2015. Projektägare: Agneta Martinsson. Dokumenthistorik 1(19) PA 1. Projektplanens syfte: PROJEKTiL 1(19) Projektplan Projektnamn: Tillsynsprojektet MIFO fas 2 2014-2015 Projektägare: Agneta Martinsson Projektplanens syfte: - Beskriva hur projektet ska genomföras utifrån de ramar och förutsättningar

Läs mer

Bild 2-10: Internetfonden, Pernilla Rydmark. Bild 11-27: Projekthantering, Michael Winberg. Mer information finns på http://internetfonden.

Bild 2-10: Internetfonden, Pernilla Rydmark. Bild 11-27: Projekthantering, Michael Winberg. Mer information finns på http://internetfonden. Presentationer från Frukostmöte.SE:s Internetfond 19 januari 2012 Bild 2-10: Internetfonden, Pernilla Rydmark Bild 11-27: Projekthantering, Michael Winberg Mer information finns på http://internetfonden.se

Läs mer

Ramverk för projekt och uppdrag

Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 1 (9) Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 2 (9) BAKGRUND/MOTIV... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 DEFINITIONER AV PROJEKT... 3 MODELL FÖR PROJEKTSTYRNING...

Läs mer

Projektplan för Vision 2025

Projektplan för Vision 2025 Projektplan för Vision 2025 1(4) 1 Inledning Projektet innebär att via ett processarbete ta fram förslag till åtgärder och aktiviteter för att uppnå visionen 25 000 invånare år 2025. Faserna och målen

Läs mer

Maria Haglund, Kumla kommun Gunnel Gustavsson, Laxå kommun

Maria Haglund, Kumla kommun Gunnel Gustavsson, Laxå kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2010-05-26 Plats och tid Kommunhuset, Laxå kl. 13.30-16.10 Ledamöter Ersättare Ordförande Annica Eriksson, Kumla kommun Tommy Holmqvist, Laxå kommun Magnus Andersson, Hallsbergs

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson REVISIONSRAPPORT Granskning av projektredovisning styrning och uppföljning Landstinget Halland 2004-05-18 Leif Johansson INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 1. Uppdrag...2 2. Syfte och metod...2

Läs mer

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn.

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Tjänsteskrivelse 2015-05-20 Handläggare: FHN 2014.0050 Folkhälsonämnden Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Sammanfattning Den 7 januari beslutade kommunstyrelsen att uppdra

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014 Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2012-09-05 Avtal 0480 450885 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR PROJEKT NEBULOSA 1

PROJEKTPLAN FÖR PROJEKT NEBULOSA 1 1 (8) FRITIDSFÖRVALTNINGEN PROJEKTPLAN Utgåva 1 Nova Ungdomens Hus 2007-04-27 Beteckning P-1 Tellusvägen 19 186 86 VALLENTUNA TELEFON vx 08-587 851 00 FAX 08-587 851 00 ewa.bylin@vallentuna.se Handläggare:

Läs mer

Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec

Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec Detta dokument beskriver hur Frontec bedriver utvecklingsprojekt med kvalitetssäkring FSAB_LS020_Projekt och kvalitetsstyrning A.doc Sida 1(6) Frontec kan projekt

Läs mer

Förenklad förstudie och samarbetsförslag

Förenklad förstudie och samarbetsförslag Tjänsteskrivelse -02-21 KFN 2013.0096 Handläggare: Annelie Henriksson Förenklad förstudie och samarbetsförslag Sammanfattning Arbetet med införande av e-arkiv i Karlskoga kommun har påbörjats under hösten

Läs mer

Projektplan. Projektnamn: Färdplan Flen 2011. Kommunfullmäktige med delegering till Anders Berglöv. Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2011

Projektplan. Projektnamn: Färdplan Flen 2011. Kommunfullmäktige med delegering till Anders Berglöv. Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2011 Beslutsprocess Kommunfullmäktige den 16 december 2010 Projektnamn: Färdplan Flen 2011 Projektägare: Kommunfullmäktige med delegering till Anders Berglöv Styrgrupp: Kommunstyrelsens Arbetsutskott, Lars

Läs mer

Under vecka 46, 15 november-18 november, genomförs Tema 4: Återhämtning vid psykisk sjukdom/funktionsnedsättning i hela länet.

Under vecka 46, 15 november-18 november, genomförs Tema 4: Återhämtning vid psykisk sjukdom/funktionsnedsättning i hela länet. Prio-projektet Tema 4 - Återhämtning Under vecka 46, 15 november-18 november, genomförs Tema 4: Återhämtning vid psykisk sjukdom/funktionsnedsättning i hela länet. Psykiatriska veckan i Örebro län Måndag

Läs mer

Socialstyrelsen 2013-04-22 1(6)

Socialstyrelsen 2013-04-22 1(6) (4) 9.5-235ZO/zut-s Socialstyrelsen 2013-04-22 1(6) Projektplanför kadläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska(mas), medicinskt ansvarig för rehabilitering(mar), socialt ansvarig samordnare ochtillsynsansvarig

Läs mer

Projektplan för Region Örebro 2015

Projektplan för Region Örebro 2015 Projektplan 1(17) Projektplan för Region Örebro 2015 Projektnummer i MEA 1 är [nnnnn]. Projektägare är [Rickard Simonsson och Magnus Persson]. Versionshistorik Version Datum Författare Godkänd av Ändringshistorik

Läs mer

Stockholms läns landstings projektmodell. PROJEKTiL. Projekt modell 2.0

Stockholms läns landstings projektmodell. PROJEKTiL. Projekt modell 2.0 Stockholms läns landstings projektmodell PROJEKTiL 2.0 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Vad är projekt?... 2 1.2 Syftet med projektmodellen... 2 1.3 Målgrupp SLLs projektmodell... 2 1.4 Ansvar SLLs projektmodell...

Läs mer

Prio-projektet, ett samverkansprojekt mellan psykiatrin ÖLL, Regionförbundet Örebro och NSPH

Prio-projektet, ett samverkansprojekt mellan psykiatrin ÖLL, Regionförbundet Örebro och NSPH Prio-projektet, ett samverkansprojekt mellan psykiatrin ÖLL, Regionförbundet Örebro och NSPH Inbjudan Tema 1, Kognitiva funktionsnedsättningar i ett neuropsykiatriskt och psykiatriskt perspektiv samt samverkan,

Läs mer

Ortsutveckling ett delprojekt inom Färdpan Flen

Ortsutveckling ett delprojekt inom Färdpan Flen Projektplan Projektnamn: Ortsutveckling ett delprojekt inom Färdpan Flen Projektägare: Lars Rådh, kommunchef Styrgrupp: Sune Hasselström, chef Tekniska Förvaltning, Berit Robrandt Ahlberg, chef Kultur

Läs mer

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019.

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019. Projektnamn: Färdplan Flen Projektägare: Kommunfullmäktige Styrgrupp: Kommunstyrelsens arbetsutskott, Lars Rådh, Sari Eriksson, Karin Lindgren och Arne Fältin Projektledare: Karina Krogh Startdatum: Januari

Läs mer

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd Dnr Mahr 19-2014/568 1 (av 10) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-03-27 Susanne Wallmark Jenny Wendle Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 150327 Slutgiltig projektplan

Läs mer

[ Ångesthjälpen pilotinförande i nationell behandlingsplattform]

[ Ångesthjälpen pilotinförande i nationell behandlingsplattform] plan 1 (13) [ Ångesthjälpen pilotinförande i nationell ] Dokumentmall från Stegen plan 2 (13) Innehållsförteckning 1 Om dokumentet... 3 1.1 shistorik... 3 2 Bakgrund och beställare... 3 2.1 Bakgrund till

Läs mer

Projektdirektiv samverkansprojektet Svensk geoprocess

Projektdirektiv samverkansprojektet Svensk geoprocess Projektdirektiv 201 2014-03-12 Sida: 1 (6) Projektdirektiv samverkansprojektet Svensk geoprocess 2014-03-12 Sida: 2 (6) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Resultat och effekter... 3 3 Styrning och dokumentation...

Läs mer

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (11) 2013-11-05. för den universitetsgemensamma projektverksamheten

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (11) 2013-11-05. för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 1 (11) Projektregler för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 2 (11) Innehåll Syfte och bakgrund... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Bakgrund... 3 2 Definitioner...

Läs mer

PROJEKTPLAN. Detta dokument är avsett att användas som stöd vid framtagning av dokumentet Projektplan.

PROJEKTPLAN. Detta dokument är avsett att användas som stöd vid framtagning av dokumentet Projektplan. PROJEKTPLAN Projektnamn Användning Detta dokument är avsett att användas som stöd vid framtagning av dokumentet Projektplan. Kursiv röd text är råd, anvisningar och ev. exempel inom respektive avsnitt

Läs mer

Ramverk för kvalitetsarbete i utbildning på. grundnivå och avancerad nivå

Ramverk för kvalitetsarbete i utbildning på. grundnivå och avancerad nivå Mahr 16-2014/532 1 (av 6) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Giltighetstid: Dokumentansvarig: Diarienummer: Projektdirektiv 2014-11-19 Cecilia Christersson Karin Sjögren,

Läs mer

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2 Projektplanering www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen måste

Läs mer

Samordningsförbundet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 6/09 1(10) Sydnärke

Samordningsförbundet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 6/09 1(10) Sydnärke Samordningsförbundet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 6/09 1(10) Datum: 2009-06-17 Tid: 13.30-16.00 Plats: Kommunhuset i Askersund Närvarande: Ledamöter Ordförande Annica Eriksson, Kumla kommun V ordförande Inga-Britt

Läs mer

Handlingsplan Tillgänglighet

Handlingsplan Tillgänglighet Handlingsplan Tillgänglighet Projekt På väg till jobbet Andersson Marita 2012-04-23 Bakgrund Projekt på väg till jobbet är ett av ESF (Europeiska socialfonden) delfinansierat samverkansprojekt mellan Avesta

Läs mer

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 2015-03-25 Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen bygger vidare

Läs mer

Regler för universitetsgemensamma projekt och uppdrag

Regler för universitetsgemensamma projekt och uppdrag Umeå universitet, 901 87 Dokumenttyp: Regel Rektor Dnr: 100-733-10 Datum: 2010-04-13 Ansvarig enhet: Planeringsenheten Giltighetstid: Tillsvidare Sid 1 (9) Regler för universitetsgemensamma projekt och

Läs mer

Uppdrag och mandat i TRIS

Uppdrag och mandat i TRIS Beslutat den 23 februari 2015 av Regionala Samverkansgruppen 1 Uppdrag och mandat i TRIS Vad syftar detta dokument till? Detta dokument är ett komplement till styrdokumentet för TRIS och beskriver mer

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-29 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 23 april kl. 9.00 10.30 Plats Kronobergsrummet, landstingets kansli, Ingelstadsvägen

Läs mer

Rutiner för samverkan mellan Barn- och utbildning (BU), Individoch familjeomsorg (IFO) samt Primärvården i Arjeplog NORRBUS.

Rutiner för samverkan mellan Barn- och utbildning (BU), Individoch familjeomsorg (IFO) samt Primärvården i Arjeplog NORRBUS. Rutiner för samverkan mellan Barn- och utbildning (BU), Individoch familjeomsorg (IFO) samt Primärvården i Arjeplog NORRBUS. 2012-04-18 Bakgrund Norrbottens läns landsting och kommunerna i Norrbotten har

Läs mer

Verksamhetsutvecklingsprojekt

Verksamhetsutvecklingsprojekt Verksamhetsutvecklingsprojekt Habiliteringen Göteborg och Södra Bohuslän Projektplan för Digital bild och video Projektledare Ellinor Eklund 2011-03-23 -y",västra GÖTALANDSREGIONEN y HABILITERING & HÄLSA

Läs mer

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Projektplan Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Revisionsinformation Utgåva Datum Kommentar Projektplan 1.0 140123 Ursprunglig version Projektplan 1.1 140128 Gunilla Lilie

Läs mer

Vård- och omsorgscollege. Utbildning och arbetsliv i samverkan

Vård- och omsorgscollege. Utbildning och arbetsliv i samverkan Vård- och omsorgscollege Utbildning och arbetsliv i samverkan Vad är Vård- och omsorgscollege? Vård- och omsorgscollege Vi är skola, arbetsgivare, fackförening, universitet och arbetsförmedling tillsammans!

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Mini-Projekt ver 1.0. Projektplan 1(20)

Mini-Projekt ver 1.0. Projektplan 1(20) Projektplan 1(20) Projektnamn: Handlingsplan för framtida kollektivtrafik i (Handlingsplan FRAMKOLLUS 2015-2030) Projektägare: Johan Wadman, Kollektivtrafikförvaltningen/UL Joachim Danielsson, Uppsala

Läs mer

Redovisning av verksamhet med personligt ombud år 2014

Redovisning av verksamhet med personligt ombud år 2014 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-12-10 SN-2014/4111.719 1 (2) HANDLÄGGARE Kvist Lindgren, Zara Zara.Kvist-Lindgren@huddinge.se Socialnämnden Redovisning av

Läs mer

Projektplan NPS neuropsykiatrisk samverkan

Projektplan NPS neuropsykiatrisk samverkan Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2013-03-04 1(5) Projektplan NPS neuropsykiatrisk samverkan Bakgrund Antalet unga vuxna med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning ökar. Idag är det svårt att

Läs mer

Projektledning (2 dagar)

Projektledning (2 dagar) Projektledning (2 dagar) Kursen genomförs under 2 dagar och kombinerar projektledningskunskap med praktisk tillämpning av Pejl Projektstyrningsmodell. Teori blandas med diskussioner och praktiska övningar.

Läs mer

Projekt Kvinnofrid Svalövs kommun

Projekt Kvinnofrid Svalövs kommun P r o j e k t p l a n 2009-11-16 2010-07-15 Projekt Kvinnofrid Svalövs kommun Mäns våld mot kvinnor måste uppmärksammas som ett hot mot hälsa, jämlikhet och demokrati för kvinnor och flickor i hela världen

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2011-03-02 Projektspecifikation Projekt: Läkemedel projektnummer 2265 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Eva Almén-Åström Datum: 100209 Godkänd

Läs mer

PROJEKTPLAN. Kompetenshöjning i demens för personal på äldreboende Sundvalls kommun

PROJEKTPLAN. Kompetenshöjning i demens för personal på äldreboende Sundvalls kommun PROJEKTPLAN Kompetenshöjning i demens för personal på äldreboende Sundvalls kommun Titel: PROJEKTPLAN kompetenshöjning i demens för personal på äldreboende Sundsvalls kommun Projekt: Stimulansmedel Idnr:

Läs mer

Hjärnkoll 2015. Delrapport från projekt till organisation

Hjärnkoll 2015. Delrapport från projekt till organisation Hjärnkoll 2015 Delrapport från projekt till organisation Myndigheten för delaktighet, 2015 Titel: Hjärnkoll 2015 Myndigheten för delaktighet Serie A 2015:11 (diarienummer 2014/0164) Utredare: Rickard Bracken

Läs mer

Projektdirektiv Utfärdat 2010-05-19. Utvecklingsprojekt - en strategisk kommunikationsmodell för Göteborgs Stad

Projektdirektiv Utfärdat 2010-05-19. Utvecklingsprojekt - en strategisk kommunikationsmodell för Göteborgs Stad Projektdirektiv Utfärdat 2010-05-19 Utvecklingsprojekt - en strategisk kommunikationsmodell för Göteborgs Utvecklingsprojekt - en strategisk kommunikationsmodell för Göteborgs Projektbeställare Ulrika

Läs mer

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av kunskapsbaserad praktik inom socialtjänsten och angränsande områden i Västernorrlands län

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av kunskapsbaserad praktik inom socialtjänsten och angränsande områden i Västernorrlands län PROJEKTPLAN REVIDERAD 2011-12-01 Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av kunskapsbaserad praktik inom socialtjänsten och angränsande områden i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen och

Läs mer

Projektplan för Artskydd och vägledning

Projektplan för Artskydd och vägledning Projektplan för Artskydd och vägledning Uppdrag Bakgrund Syfte Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag åt miljövårdsdirektörernas tillsynsgrupp att driva Miljösamverkan Sverige och att inom ramen för det arbeta

Läs mer

Projekthantering inom landstinget i Värmland - en förstudie

Projekthantering inom landstinget i Värmland - en förstudie LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisionskontoret 2014-08-28 Veronica Hedlund Lundgren Rev/14024 Projekthantering inom landstinget i Värmland - en förstudie Rapport 2-14 Projekthantering vid Landstinget i Värmland

Läs mer

Remissvar Örebro län

Remissvar Örebro län Remissvar Örebro län Fakta 17 remissinstanser; Regionförbundet, Länsstyrelsen, Landstinget, USÖ Örebro universitet, Örebro, Lekeberg, Karlskoga, Degerfors Hallsberg, Kumla, Laxå, Askersund, Nora, Lindesberg,

Läs mer

RIKTLINJER FÖR PROJEKTVERKSAMHET I PITEÅ KOMMUN

RIKTLINJER FÖR PROJEKTVERKSAMHET I PITEÅ KOMMUN RIKTLINJER FÖR PROJEKTVERKSAMHET I PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för projektverksamhet i Piteå kommun Riktlinjer 2009-11-30, 257 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Miljömiljarden Projektbeskrivning

Miljömiljarden Projektbeskrivning Stadsledningskontoret F i n a n s a v d e l n i n g e n M i l j ö e n h e t e n Miljömiljarden Projektbeskrivning Sid 1 (8) 2004-09-27 1. Nämnd / bolagsstyrelse Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2. Samordningsansvarig:

Läs mer

Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017

Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017 Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017 Norrbottens läns landsting och Norrbottens 14 kommuner har sedan 2013/2014 gemensamma

Läs mer

Projektspecifikation. Terminologi. Versionshantering av dokumentet. Refererande dokument

Projektspecifikation. Terminologi. Versionshantering av dokumentet. Refererande dokument Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(8) 2010/08/27 Projektspecifikation Projekt: Sociala Innehållet 2264 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Wera Ekholm Datum: 091229 Godkänd av: Datum:

Läs mer

Projektorganisation & rollbeskrivning. valideringstolkutbildning. 2011-05-26 Reviderad 2012-01-15 VALIDERINGSTOLK

Projektorganisation & rollbeskrivning. valideringstolkutbildning. 2011-05-26 Reviderad 2012-01-15 VALIDERINGSTOLK Projektorganisation & rollbeskrivning valideringstolkutbildning 2011-05-26 Reviderad 2012-01-15 VALIDERINGSTOLK Innehållsförteckning Organisationsschema. 3 Projektägare., ansvar, befogenheter Styrgruppen,

Läs mer

Projektplan: Internwebben

Projektplan: Internwebben 1 (5) Projektplan: Internwebben Uppdragsgivare: Ulf Heyman Projektledare Maria Hart Uppdaterad projektplan vid teknikbyte: 2009-10-26 Bakgrund och motiv Nuvarande intranät MittSLU - håller inte måttet,

Läs mer

Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2012-09-21

Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2012-09-21 Monica Jonsson Vård- och omsorgstrateg Regionförbundet 018-182109, 0703-402109 monica.jonsson@regionuppsala.se Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2012-09-21 Närvarande:

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1

Checklista inför beslut, BP1 Projektdirektiv 1(8) Projekt R2015 - Region i Örebro län Projektägare: Rickard Simonsson, landstingsdirektör Magnus Persson, regiondirektör Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Är projektmålen tydliga och

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre i Örebro län

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre i Örebro län Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre i Örebro län Uppföljning av det systematiska förbättringsarbetet - sammanställning av enkät till förstalinjens chefer Hela länets svar = ca 100 enheter

Läs mer

Ny E-tjänst för Nyps. Projektplan. Tillväxtverket. Utfärdare: Ulrica Morelid, Central Nypsförvaltning. Version 0.9 1(10)

Ny E-tjänst för Nyps. Projektplan. Tillväxtverket. Utfärdare: Ulrica Morelid, Central Nypsförvaltning. Version 0.9 1(10) Ny E-tjänst för Nyps Tillväxtverket Projektplan Utfärdare: Ulrica Morelid, Central Nypsförvaltning Version 0.9 1(10) INNEHÅLL 1 Basfakta 3 1.1 Godkännande 3 1.2 Revisionsinformation 3 1.3 Bilagor 3 2 Syfte

Läs mer

Kort om PPS Praktisk ProjektStyrning, metodbeskrivning

Kort om PPS Praktisk ProjektStyrning, metodbeskrivning Kort om PPS Praktisk ProjektStyrning, metodbeskrivning PPS OCH PROJEKT...2 STYRMODELLEN, ÖVERSIKT...3 GRUNDER, GRUNDPROCESSER, BESLUTSPUNKTER...3 STYRGRUPPENS BESLUTSPROCESS...5 FÄRDIGHETER FÖR PROJEKTSTYRNINGEN...8

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0

Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0 Kommunstyrelsens handling nr 49/2013 Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0 Beslutad av kommunstyrelsen 2013-12-18, 253 2 (8) Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte och mål med projektet 3 Omfattning

Läs mer

Aktiviteter vid avtalets upphörande

Aktiviteter vid avtalets upphörande SID 1 (10) Bilaga 4h Aktiviteter vid avtalets upphörande Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104

Läs mer