Projektplan för Projekt e-hälsa Nytt projekt ehälsa med start september 2012.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektplan för Projekt e-hälsa 2012-2013 Nytt projekt ehälsa med start september 2012."

Transkript

1 Projektplan 1(23) Projektplan för Projekt e-hälsa Nytt projekt ehälsa med start september Projektägare är Marie Gustafsson, Regionförbundet. Versionshistorik Version Datum Författare Godkänd av Ändringshistorik Boel Lindblom Första utkast Boel och Kerstin Kompletteringar efter SG 24/10 och möte med Norra länsdelen Boel och Kerstin Kompletteringar efter avstämning med Marie Gustafsson och Ulrika Landström Boel och Kerstin Styrgrupp ehälsa Godkänd i styrgrupp

2 Projektplan 2(23) Checklista inför beslut, BP2 Målen för projektet är tydliga och dokumenterade både gällande kostnad/resurser, tid och resultat. Projektets nytta är kalkylerad med hjälp av PENG 1 eller annan metod. Effektmålen är dokumenterade samt hur de skall följas upp och av vem. Mottagaren av projektets leverans är identifierad och har ett tydligt åtagande för att realisera den förväntade nyttan från projektet. Projektets nytta i förhållande till kostnader och insatser i övrigt har kalkylerats, beskrivits och är godkänd av mottagaren och styrgruppen. Förväntat resultat (leverans) från projektet är tydligt definierat, dokumenterat och kopplat till verksamhetens mål och strategier. Risker och osäkerheter i projektet är tydligt dokumenterade i riskanalysen, inklusive en handlingsplan för att hantera dem. Kritiska risker är eliminerade. Projektplanen är tidsatt och resurssatt per fas. Projektmedlemmar och referensgrupp är utsedda. Samtliga resurser för projektet är säkrade med resurskontrakt och införstådda med åtagandet. Projektets avgränsningar är tydligt definierade och dokumenterade. Tidpunkt för leverans är väl vald och förankrad hos mottagaren. Följd- och förvaltningskostnader för projektet är identifierade och dokumenterade. Juridiska och finansiella aspekter har beaktats. Projektet är uppdelat i tydliga faser med BP3:or kopplade till de huvudsakliga leveranserna i projektet. Detta är även förankrat med mottagarna, inblandade leverantörer och andra berörda. Projektinformationen är uppdaterad i Projektbanken Ja Nej 1 PENG är en metod för kalkylering av projektnytta

3 Projektplan 3(23) Kryssa i rutan för vilket alternativ som gäller (besluten ska tas av styrgruppen): JA NEJ Datum Kommentar: Beslut att starta Genomförandefasen, BP2 X Med reservation för Bilaga 1, Budget (timpris PL) Beslut att inte starta Genomförandefasen, BP2 Beslut att bordlägga beslutet

4 Projektplan 4(23) INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERSIONSHISTORIK... 1 CHECKLISTA INFÖR BESLUT, BP GRUNDLÄGGANDE INFORMATION Definitioner Bakgrund Syfte och strategier MÅL Kund Effektmål och nyttoeffekter Projektmål Projektmålets prioritering KRAV PÅ PROJEKTET Förutsättningar Avgränsningar KOPPLINGAR TILL ANDRA PROJEKT OCH VERKSAMHETER SKL Center för esamhället område ehälsa Införande Viva Norra länsdelen Införande Treserva Laxå Teknisk plattform Mobil Patientöversikt Pilotstudie Mobil Patientöversikt Örebro läns landsting... 14

5 Projektplan 5(23) 4.6 NPÖ nationellt införandeprojekt på Inera ViSam-projektet Digital agenda länsstyrelsen PLANER Översiktlig tid- och leveransplan Leverans och överlämningsprocedur (BP4 och ev. BP3:or) Resurser Testplan Budget och finansiering Organisationsschema projekt e-hälsa Deltagare i styrgruppen Roller, ansvar och befogenheter Styrgrupp roll, ansvar och befogenhet Projektledare/delprojektledare roll, ansvar och befogenhet Kommunens införandeansvarig /ansvarig för pilotdrift roll, ansvar och befogenhet Resursägare roll, ansvar och befogenhet Beslutsprocess Gäller IT-system, överenskommelse med Systemförvaltningsområdet KOMMUNIKATION Kommunikation och rapportering inom projektet Dokumentationsplan KVALITET Kvalitetsstrategier Granskningar och bedömningar... 22

6 Projektplan 6(23) 7.3 Kvalitetssäkring av externa leverantörer Säkerhet RISKER OCH MÖJLIGHETER PROJEKTAVSLUT (BP5) REFERENSER BILAGOR... 23

7 Projektplan 7(23) 1 Grundläggande information 1.1 Definitioner Ord/förkortning NPÖ MPÖ Säkerhetstjänster HSA SITHS Sjunet TGP CeHis Inera Agil Förklaring Nationell Patientöversikt. Mobil åtkomst till Nationell Patientöversikt, från mobiltelefon eller läsplatta. En nationell säkerhetsinfrastruktur för vård och omsorg med syfte att säkra patienternas integritet och se till att endast rätt person får tillgång till rätt information. Hälso- och sjukvårdens adressregister. HSA är en elektronisk katalog som innehåller kvalitetssäkrade uppgifter om personer, funktioner och enheter i Sveriges kommuner, landsting och privata vårdgivare. Säker IT i Hälso- och sjukvård. Med hjälp av SITHS-kort kan vårdpersonal identifiera sig och ge bevis för sin behörighet. Öppet och kvalitetssäkrat kommunikationsnät för kommunikation mellan vårdoch omsorgsgivare i Sverige. Tillgänglig patient. En tjänst för att säkerställa att endast de patienter som det finns en möjlig vårdrelation med tillgängliggörs för användaren. Center för ehälsa i samverkan. CeHis koordinerar landstingens och regionernas samarbete för att utveckla och införa gemensamma ehälsostöd, infrastruktur och regelverk som förbättrar informationstillgänglighet, kvalitet och patientsäkerhet. Se Inera är en av flera utförare som samverkar kring genomförandet av Nationell ehälsa - strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg. Målet är att stödja och effektivisera vården, stärka patientens ställning samt skapa god tillgänglighet till vården. Se Lättrörlig metod. Innebär att man jobbar med stegvisa beslut, och att projektet hela tiden har fokus på att nå bästa nytta. 1.2 Bakgrund Länets kommuner och landstinget har antagit ett Regionalt Program för ehälsa som är ett övergripande stöddokument och utgår ifrån den nationella ehälso-strategin. Programmet beskriver en gemensam viljeinriktning för kommunerna och landstinget i Örebro län under den närmaste tre- till femårsperioden t o m Syftet med det regionala programmet för ehälsa är att det ska utgöra ett underlag och en vägledning till kommunerna i länet och landstinget, i planering och satsningar inom IT i vård och omsorg.

8 Projektplan 8(23) Åtagandet i programmet för kommunerna och landstinget är att de gemensamt ställer sig bakom programmet och att man tillsätter arbetsgrupper som tar fram projektplaner inklusive budget för de föreslagna projektområdena. Under 2012 har Regionfullmäktige antagit ett Program för Social Välfärd som ska vara vägledande för regionförbundets arbete och till stöd för regionförbundets medlemmar, kommunerna och Landstinget. I programmets målbilder anges att IT och annat teknikstöd ska användas för att skapa en god vård och omsorg. Ett delprojekt i programmet genomfördes under tiden och innebar införandet av teknisk infrastruktur (HSA, siths, sjunet) i länets kommuner och landstinget för att underlätta samverkan och säkra informationsutbyte mellan olika huvudmän eller vårdgivare. Detta projekt genomfördes med stöd av statliga stimulansmedel. Under 2012 har ytterligare ett projekt genomförts med utgångspunkt från det Regionala programmet för ehälsa. Inom projektet har följande planerats och delvis genomförts: Införandet av NPÖ i länets kommuner Införandet av Pascal e-dos inom länets kommuner Förstudie om e-tjänster/medborgartjänster inom kommunal vård och omsorg Förstudie om mobil NPÖ, prototyp framtagen i samverkan med Hälso och sjukvård Örebro kommun Förslag till gemensam förvaltning och support för NPÖ och Pascal e-dos (från projektdirektiv) 1.3 Syfte och strategier Att realisera de utvecklingsområden som återstår i det Regionala programmet för ehälsa. Projektet utgår från det Regionala programmet för ehälsa som är ett led i det regionala utvecklingsarbetet där den regionala utvecklingsstrategin RUS och Regionalt program för social välfärd är utgångspunkter. Det Regionala Programmet för ehälsa är format utifrån Nationell ehälsostrategi. ehälsa ingår som ett område i det plattformsarbete för stärkta regionala strukturer till stöd för kunskapsutveckling inom äldreområdet och hela socialtjänsten som pågår och som har sin grund i den s.k Avsiktsförklaringen som tagits fram gemensamt av länets kommuner och landstinget Detta är en del i ett nationellt program som drivs av SKL och finansieras av finansdepartementet. Regionförbundets FoU Välfärds uppgift är att stödja och samordna detta arbete. (från projektdirektiv)

9 Projektplan 9(23) 2 Mål 2.1 Kund Kund är Regionförbundet, Örebro läns kommuner och Örebro läns landsting. 2.2 Effektmål och nyttoeffekter Respektive huvudman har ansvar för uppföljning av effektmål. Regionförbundet stödjer kommunerna i detta arbete Effektmål Nationell Patientöversikt Tjänsten Nationell Patientöversikt (NPÖ) gör det möjligt för behörig vård- och omsorgspersonal att med patientens samtycke ta del av journalinformation som registrerats hos andra vårdgivare. Samordning av vårdinsatser underlättas och en helhetsbild av patienten ger ett bättre beslutsunderlag för diagnos, behandling och uppföljning. Ökad patientsäkerheten genom att kommunikationen mellan vårdgivare underlättas. Sjuksköterskor och annan hälso-och sjukvårdspersonal i kommunal verksamhet kan ta del av landstingets eller privata vårdgivares information i vårdsystemen. Förutsättningar för säkrare bedömningar möjliggörs. Dubbeldokumentation behöver inte göras. Nyttoeffekter Nationell Patientöversikt Nytta för patienten: Säkrare vård (i enlighet med HSL, hälso- och sjukvårdslagen) i övergångarna. mellan olika aktörer i inom vården; kommuner, landsting och privata vårdgivare, då den ökade tillgången till information kan ge ett bättre beslutsunderlag vilket minskar risken för felbehandling. Ett inflytande över den egna vården, då det är patienten själv som avgör vem/vilka som ska få ta del av informationen. Genom en snabb och säker tillgång till samlad information ges möjlighet till förkortade vård-/ behandlingstider.

10 Projektplan 10(23) Verksamhetsnytta: Högre förtroende från patienter då inte all hälso- och sjukvårdspersonal måste ställa samma frågor vid varje vårdtillfälle. Frigjord tid utifrån antagandet att det kommer att krävas mindre tid från verksamhetspersonal att inhämta information och mindre dubbelarbete, till exempel genom onödiga provtagningar och dubbelregistrering av information. Kortare ledtider genom direkttillgång till information. Se för mer information Effektmål pilotstudie mobil patientöversikt En pilotstudie ska genomföras för att testa nyttan och tekniken med mobil NPÖ (MPÖ). Mobil åtkomst till NPÖ förväntas ge följande nytta i verksamheten: Kortare ledtider genom direkttillgång till information. Korrekt information kan nås direkt i patientens hem ex. vid akuta besök av sjuksköterska, då patienten är oklar över vad som blivit sagt osv. Korrekt information kan nås av bakjour. Ökad patientsäkerhet. Mer tid hos patienten/brukaren då personalen inte behöver åka till kontoret för att läsa information. Större delaktighet för patienten då de kan läsa informationen tillsammans. Ett effektivare arbetsflöde. Det kräver troligtvis även tillgång till verksamhetssystemet mobilt.

11 Projektplan 11(23) 2.3 Projektmål DELPROJEKT 1 NATIONELL PATIENTÖVERSIKT (NPÖ) Samtliga länets kommuner ska vara konsumenter i NPÖ senast Återstående kommuner i länet är: Laxå, Lindesberg, Nora, Hällefors och Ljusnarsberg. Avtal skrivet med Inera kring anslutning till NPÖ TGP ( Tillgänglig patient) installerad och kvalitetssäkrad Rutiner lokalt anpassade och förankrade för användandet av NPÖ Utbildning genomförd för kommunens användare och loggadministratörer Särskilda insatser genomförda för att stödja kommunernas användare med syfte att följa upp effektmål och nyttjande av NPÖ. DELPROJEKT 2 PILOTSTUDIE MOBIL NPÖ (MPÖ) Klargöra de tekniska förutsättningarna för pilotstudien. Genomföra en Pilotstudie inom området mobil patientöversikt när nationella säkerhetslösningar finns tillgängliga. Pilotstudien genomförs tillsammans med Örebro läns landsting. Utvärdera och dokumentera nytta och teknik, samt ge förslag på fortsatt arbete. DELPROJEKT 3 KOMMUNIKATION OCH STRATEGI Ta fram en kommunikationsplan för ehälsoarbetet inom Örebroregionen. Identifiera och kommunicera med/ påverka nationella forum för att utveckla befintliga invånartjänster för att stärka och möjliggöra kommunernas deltagande. Kommunikationsaktiviteterna ska omfatta de nationella invånartjänsterna, vårdtjänsterna samt framtagen förstudie Invånartjänster för kommunerna i Örebro län. Fortsatt marknadsföring och information till personal inom kommunal hälso och sjukvård samt invånare i regionen om sammanhållen journalföring/nationell patientöversikt och rätten till spärrhantering enligt patientdatalagen. Förankra förstudien Invånartjänster till socialchefsgruppen och respektive kommunledning. Medverka i arbete med att ta fram ett nytt regionalt program för ehälsa.

12 Projektplan 12(23) DELPROJEKT 4 FÖRSTUDIER Redovisa en förstudie om kommunerna som producenter i NPÖ. Förstudien genomförs i samarbete med Örebro kommun. Förstudien kommer belysa möjligheter och hinder med att kommunerna i Örebro län blir producenter till NPÖ. Redovisa en förstudie angående utvidgade användningsområden för de befintliga invånartjänsterna/vårdtjänsterna inom fler kommunala verksamheter exempelvis individ och familjeomsorg inom socialtjänsten och skola. I förstudien ingår att ta fram förslag för fortsatta vägval och strategier för invånartjänster inom kommunal verksamhet. Samtliga projektmål ska vara uppnådda Projektmålets prioritering Införande NPÖ för återstående kommuner har högsta prioritet. Det är även hög prioritet att genomföra särskilda insatser för att stödja kommunernas användare med syfte att följa upp effektmål och nyttjande av NPÖ. 3 Krav på projektet 3.1 Förutsättningar De gemensamma rutiner som tagits fram för NPÖ inom ramen för ehälsa-projektet ska användas vid införandet på återstående kommuner. Detta säkrar upp att hantering sker i enlighet med patientdatalagens krav, socialstyrelsens föreskrifter och övriga krav som identifierats i det nationella arbetet, såsom informations-, och samtyckesrutin samt behörighet och logganalysrutin. Att Norra länsdelen och Laxå avsätter resurser för genomförandet (personal och budget). Erfarenheterna från införandet i Örebro, Karlskoga, Askersund, Hallsberg och Lekeberg ska tas tillvara. Att teknisk plattform för MPÖ är realiserbar inom projekttid.

13 Projektplan 13(23) 3.2 Avgränsningar Varje huvudman står för utbildningskostnaden för egen personal. Varje huvudman står för kostnaden av funktion för Tillgänglig Patient (TGP). 4 Kopplingar till andra projekt och verksamheter 4.1 SKL Center för esamhället område ehälsa Rapportering av projektet för ehälsa till SKL görs av Regionförbundet. Samverkan via Referensgrupp för teknisk infrastruktur. Länets representant i denna grupp är Eva Sporre IT-samordnare Karlskoga kommun. Samverkan via Programstyrgrupp kommunal IT-samverkan SKL. Länets representant i denna grupp är Tommy Henningsson, Örebro kommun. Se: Samverkan via Strategiska rådet. Landstingets representant är Ulrika Landström. Samverkan via Programstyrgrupp Vårdtjänster. Landstingets representant är Ulrika Landström. 4.2 Införande Viva Norra länsdelen Projektet är beroende av tidplanen för införande av Viva i Norra länsdelen. För att starta NPÖ ska TPG-lösning finnas på plats, och tidpunkt för start NPÖ ska samordnas med införandet av Viva. Tidplan för införande Viva är Projektledare för införandet av Viva i Norra länsdelen är Malin Berggren, Lindesberg. 4.3 Införande Treserva Laxå Projektet är beroende av tidplanen för införande av Treserva i Laxå kommun. För att starta NPÖ ska TGP-lösning finnas på plats, och tidpunkt för start NPÖ ska samordnas med införandet av Treserva. Ny tidplan för införande Treserva är

14 Projektplan 14(23) 4.4 Teknisk plattform Mobil Patientöversikt Projektet är beroende av att den tekniska plattformen för säker inloggning i mobil patientöversikt är på plats. Tieto får 20 enheter för verifiering under november Efter leverans ska Tieto testa för att sedan leverera till projektet. 4.5 Pilotstudie Mobil Patientöversikt Örebro läns landsting Pilotstudie av MPÖ görs gemensamt landsting och kommun, ett gemensamt delprojekt sätts upp där både kommun och landsting rapporterar till styrgrupp ehälsa. 4.6 NPÖ nationellt införandeprojekt på Inera Projektet kommer att ta stöd från och statusrapportera till det nationella införandeprojektet för NPÖ. Projektet kommer att delta i NPÖ forum, forum för förvaltning av NPÖ. Se även: 4.7 ViSam-projektet Visam är Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. 66.html Förstudien NPÖ som Producent genomförs i samarbete med ViSamprojektet. Statusrapportering görs regelbundet gällande pilotdrift MPÖ. 4.8 Digital agenda länsstyrelsen ehälsa ingår som en del i Digital agenda. Arbetet i projektet samordnas med digital agenda.

15 Projektplan 15(23) 5 Planer 5.1 Översiktlig tid- och leveransplan Planen kan komma att korrigeras över tid för att projektet på bästa sätt ska nå effektmålen. Beslut Aktivitet Kommentar Datum BP1 BP2 Beslut att starta etableringsfasen Beslut att starta genomförandefasen Godkännande projektdirektiv Godkännande projektplan Delleverans 1 Kommunikationsplan framtagen Plan framtagen för införande NPÖ Norra länsdelen och Laxå. Plan för pilotstudie MPÖ framtagen Nätverk NPÖ etablerat BP3:1 Beslut att gå vidare med utbildning NPÖ. TGP Laxå godkänd Beslut kommunikationsplan Beslut att gå vidare med aktiviteter i kommunikationsplanen BP3:2 Beslut att starta pilotstudie MPÖ Start av NPÖ i Laxå Start av pilotstudie MPÖ Februari 2013 TPG Norra godkänd BP3:3 Start av NPÖ i Norra länsdelen April 2013 Delleverans 2 Leverans av förstudierapport Kommunen som Producent i NPÖ Maj 2013

16 Projektplan 16(23) Leverans förstudierapport Utvidgade användningsområden inom fler kommunala verksamheter BP4 Beslut av avveckla projekt Slutleverans Rapport från pilotstudie MPÖ, rekommendation om fortsatt arbete Skriv restlista Överlämna NPÖ till förvaltning Samtliga aktiviteter i kommunikationsplanen genomförda BP5 Projektet avslutat Avsluta projekt Slutleverans ev. restpunkter Slutrapport levereras BP = Beslutspunkt Leverans och överlämningsprocedur (BP4 och ev. BP3:or) Styrgruppen e-hälsa tar beslut om BP.

17 Projektplan 17(23) 5.2 Resurser Namn Uppdrag Antal timmar Period Boel Lindblom Projektledare 50 % Muntligt /Skriftligt Skriftligt Kerstin Arbetsgrupp Information Kommunikatör landstinget Sofia Kjörk, Regionförbundet Referensgrupp: Socialcheferna i SG Arbetsgrupp Pilotstudie MPÖ XX kommun Karin Rydberg (Örebro läns landsting) Britt-Marie Horttana (Örebro läns landsting) Delprojektledare verksamhetsstöd 50 % Kommunikation Skriftligt Ej klart. Ej klart.

18 Projektplan 18(23) Laxå Sven-Olof Johansson Hällefors Ej bemannad Nora Elisabeth Hedström Lindesberg Gunilla Hedblad Ljusnarsberg Gunilla Andersson Införandeansvariga NPÖ 5.3 Testplan En checklista för verifiering av TGP funktionen ska tas fram. Testscenarier för MPÖ ska tas fram inom ramen för pilotstudien. 5.4 Budget och finansiering Finansieras av medel från SKL. Budget förs centralt på Regionförbundet. Budget, se bilaga 1.

19 Projektplan 19(23) 5.5 Organisationsschema projekt e-hälsa Projektägare Marie Gustafsson, Regionförbundet Styrgrupp ehälsa Regionförbundet, kommuner samt ÖLL Nationella forum / leverantörer Cehis /Inera/SKL och Tieto Referensgrupper Verksamhetsnära IT, Regionala nätverk Projektledning Boel Lindblom, Regionförbundet Kerstin, Regionförbundet Delprojekt 1 Nationell Patientöversikt Delprojekt 2 Pilotstudie mobil NPÖ Delprojekt 3 Kommunikation och strategi Delprojekt 4 Förstudier Införandeansvariga Kommuner, NPÖ-resurser Arbetsgrupp pilot Bemanning ej klar. Arbetsgrupp kommunikation Arbetsgrupper Bemanning ej klar Deltagare i styrgruppen Marie Gustafsson, projektägare Regionförbundet Örebro Isabell Landström, programdirektör Örebro kommun (ordf.) Tommy Henningsson, förvaltningschef Örebro kommun Karin Björkman, socialchef Karlskoga kommun Carina Larsson, förvaltningschef Lekebergs kommun Charlotte Dahlbom, socialchef Ljusnarsbergs kommun Ulrika Landström, hälso- och sjukvårdsstrateg Örebro läns landsting

20 Projektplan 20(23) 5.6 Roller, ansvar och befogenheter Projektägare roll, ansvar och befogenhet Ansvar: Uppdrag/mandat Ansvar för projektets budget och finansiering. Upprätta projektdirektiv. Godkänna slutrapport. Ansvara för att effektmålen både mäts och nås eller att någon annan ansvarig utses för detta. Initierar granskningar och revisioner av projektet. Utser styrgruppen Föreslår projektledare. Stödjer projektledaren. Fattar BP1 och BP5-beslut samt BP2,BP3,BP4-beslut avseende projektets fortsättning Styrgrupp roll, ansvar och befogenhet Ansvar: Uppdrag/mandat: Styrgrupp utses av projektägare. Projektets resultat ska vara i linje med projektdirektiven. Säkerställa att projektet följer projektplanen och aktivt stödja projektledaren. Hålla sig informerade om projektet och omvärlden för att få ett bra beslutsfattande. Tillföra projektet de resurser som behövs. Säkerställa att projektledningen har kontroll och att projektet kommer att nå mål. Fattar beslut inom projektets ramar (BP2, BP3, BP4) tillsammans med projektägaren. Stödjer aktivt projektledaren Projektledare/delprojektledare roll, ansvar och befogenhet Ansvar: Uppdrag/mandat: Projektets genomförande i enlighet med projektplanen. Att projektet når sina mål. Tillgodose mottagarens krav inom projektets ramar. Ansvara för projektets resultat till och med BP 5. Rapporterar genomförandet och förändringar gentemot plan i projektet. Projektdokumentationen. Knyta rätt kompetenser till projektet. Följa upp och ansvara för projektets budget och rapportera till projektets styrgrupp. För sitt projekt ta fram en budget över förväntat utfall fördelat över tiden för att kunna följa upp hur arbetet fortskrider i ekonomisk mening. Genomföra och löpande revidera riskanalys. Se till att beslutad revision och granskning genomförs. Informera alla projektets intressenter. Planerar, leder, fördelar samt följer upp arbetet inom projektet. Leder de personer som tilldelats projektet. Förfogar över de medel som tilldelats projektet. Beslutar om omfördelning av kostnader inom projektets budgetram Projektledare utses av Styrgrupp i samråd med berörd linjechef och projektägare.

21 Projektplan 21(23) Kommunens införandeansvarig /ansvarig för pilotdrift roll, ansvar och befogenhet Ansvar: Uppdrag/mandat: Har personligt ansvar att genomföra överenskomna åtaganden i projektet. Rapportera resultat och avvikelser i projektet. Förankra projekt i hemmaorganisationen och fungera som förenande länk. Ta del av projektinformation. Arbeta i projektet enligt överenskommelse. Delta i projektmöten/arbetsmöten Resursägare roll, ansvar och befogenhet Ansvar: Uppdrag/mandat: Resurser utlånade till projektet. Är oftast den som tillsätter resurs efter förfrågan från projektledare. Ansvarar för att tilldelad personal har rätt kompetens. Se till att resurser finns tillgängliga enligt de beslut som finns tagna för projektet. Kan ingå i styrgrupp. Ansvarig för att resursöverenskommelser med projektet hålls Mottagare roll, ansvar och befogenhet Ansvara för att projektresultatet efter överlämnande vid BP4 och att nyttorealisering görs och mäts. Ska ingå i styrgrupp eller referensgrupp. Mottagare är Regionförbundet, kommunerna och Örebro läns landsting Referensgrupp roll ansvar och befogenhet Ansvar: Rådgivande Informationsbärare Bollplank 5.7 Beslutsprocess Avvikelser som påverkar tidplan budget eller omfattning beslutas av e-hälsa styrgrupp. Mindre ändringar på aktivitetsnivå beslutas av projektledarna. 5.8 Gäller IT-system, överenskommelse med Systemförvaltningsområdet För förvaltning av NPÖ, se Supportorganisation Pascal och NPÖ doc Projektet ansvarar inte för att förvalta MPÖ efter pilotstudien.

22 Projektplan 22(23) 6 Kommunikation 6.1 Kommunikation och rapportering inom projektet Uppföljningsrapport tas fram till varje styrgruppsmöte. Regionförbundets hemsida ska uppdateras med projektinformation. 6.2 Dokumentationsplan Arbetsdokument i projektet läggs under: G:\SFO-Vårdsystem\Projekt\Projekt_eHälsa Efter avslutat projekt ska styrande dokument diarieföras i Regionförbundets diarium. 7 Kvalitet 7.1 Kvalitetsstrategier Projektet kommer att styras enligt projektmodellen PROJEKTiL. Dock kommer man att jobba utifrån ett agilt perspektiv (stegvisa beslut), och anpassa projektplan och aktiviteter utifrån att nå största nytta i projektet. Projektet kommer att följa de nationella riktlinjerna. 7.2 Granskningar och bedömningar Styrgruppen tar beslut om ev. granskningar skall genomföras under projekttiden. 7.3 Kvalitetssäkring av externa leverantörer Inera ansvarar för kvalitetssäkring av den nationella tjänsten NPÖ. Kvalitetssäkring av TGP är leverantörens ansvar. Kvalitetssäkring av säkerhetslösning vid pilotdrift MPÖ är leverantörens ansvar (Tieto). 7.4 Säkerhet Projektet kommer att följa de nationella riktlinjerna för säkerhetslösningar.

23 Projektplan 23(23) 8 Risker och möjligheter Riskanalys ska genomföras tillsammans med Verksamhetsnära IT och styrgrupp. Riskanalys, se Bilaga 2. 9 Projektavslut (BP5) Projektet avslutas när: när överlämnad leverans är godkänd av mottagaren slutrapporten är godkänd av projektägaren all projektdokumentation är arkiverad på bestämd plats 10 Referenser Handlingsplan Handlingsplan för Center för esamhället (CeSam) Strategi för esamhället Regionalt program för Social välfärd 11 Bilagor Bilaga 1 Budget Bilaga 2 Riskanalys

Slutrapport för Projekt ehälsa, sept 2011 sept 2012

Slutrapport för Projekt ehälsa, sept 2011 sept 2012 Slutrapport 1(17) Slutrapport för Projekt ehälsa, sept 2011 sept 2012 Projektägare är: Marie Gustafsson, Regionförbundet Örebro Versionshistorik Version 1 Datum Författare Godkänd av Ändringshistorik 0.1

Läs mer

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018 Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting 1 Bakgrund Regionalt program för ehälsa 2010 Baserade sig på: Den nationella

Läs mer

Regionalt program för ehälsa 2014-2018

Regionalt program för ehälsa 2014-2018 Regionalt program för ehälsa 2014-2018 Maj 2014 Margareta Hansson Ulrika Landström 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund... 4 Nationell strategi... 4 Individen... 4 Vård- och omsorgspersonal...

Läs mer

Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten

Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten NPÖ-guiden NPÖ Nationell Patientöversikt Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten Den här guiden riktar sig till vårdgivare landsting, kommuner och privata vårdgivare som ska eller

Läs mer

Riktlinje för sammanhållen journalföring, nationell patientöversikt, NPÖ

Riktlinje för sammanhållen journalföring, nationell patientöversikt, NPÖ Diarienummer NHO-2014-0109.37 ALN-2014-0148. 37 Riktlinje för sammanhållen journalföring, nationell patientöversikt, NPÖ Dokumentnamn Riktlinje för sammanhållen journalföring, nationell patientöversikt,

Läs mer

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv Anders Henriksson Sida: 1 (6) Projektdirektiv Regionala nav för identitetsuppgifter och hantering av autentiserings- och auktorisationsuppgifter Anders Henriksson Sida: 2 (6) 1 Projektnamn/identitet Regionala

Läs mer

Nationell Patient Översikt i Sverige Swedish ehealth approach

Nationell Patient Översikt i Sverige Swedish ehealth approach Nationell Patient Översikt i Sverige Swedish ehealth approach Ulrika Landström, RN, Projektledare Örebro Läns Landsting ulrika.landstrom@orebroll.se +46 70 316 4541 Bakgrund och syfte Projektet startade

Läs mer

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag 2012-12-10 Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag Ett deluppdrag inom projektet Cancerstrategi Gävleborg UPPDRAGiL Landstinget Gävleborg Mall-ID 120920 Uppdragsdirektiv Innehållsförteckning 1 Grundläggande

Läs mer

Information om samhällsstöd på 1177.se

Information om samhällsstöd på 1177.se Information om samhällsstöd på 1177.se Stockholms läns delprojekt i projektet Socialtjänsten på 1177 Vårdguiden Projektplan Stockholm, 2014-05-06 Innehåll 1. Godkännande av projektplan...4 2. Grundläggande

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

Stockholms läns landstings projektmodell. PROJEKTiL. Projekt modell 2.0

Stockholms läns landstings projektmodell. PROJEKTiL. Projekt modell 2.0 Stockholms läns landstings projektmodell PROJEKTiL 2.0 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Vad är projekt?... 2 1.2 Syftet med projektmodellen... 2 1.3 Målgrupp SLLs projektmodell... 2 1.4 Ansvar SLLs projektmodell...

Läs mer

Nationell patientöversikt

Nationell patientöversikt Nationell patientöversikt Översikt och Anslutning 2009 Tieto Corporation Christer Bergh Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Agenda 1. Bakgrund 2. Användarperspektiv och nytta 3. Status

Läs mer

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa Vem är jag? 60 år, gift, 4 barn Bor i Gopshus utanför Mora där jag på fritiden driver ett vandrarhem

Läs mer

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 VOHJS13-032, Bilaga VOHJS 16 /13

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 VOHJS13-032, Bilaga VOHJS 16 /13 Övergripande aktivitet Organisation för styrning och ledning Insats (vad)? Hur? När? Ansvar (vem)? Kostnad Att förankra frågorna i strukturerna för styrning, ledning och samverkan som finns i länet. Samordning

Läs mer

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen Ladok3 på GU Rollbeskrivning i projektorganisationen och befogenheter Y2013/13 Projektorganisation, roller Filnamn: L3_roller i projektet_bilaga 4_20131022.docx Gemensamma förvaltningen Utgåva B Ladok3

Läs mer

Trygg och säker i hemmet

Trygg och säker i hemmet Trygg och säker i hemmet Projektplan Agneta Aldor 2014-05-09 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Syfte med dokumentet 3 1.2 Ändringshistorik 3 2 Projektet, sammanfattning 3 2.1 Projektets omfattning

Läs mer

Projektplan. Varje dag räknas 2015 Nationell satsning på cancervård. PROJEKTiL Region Gävleborg

Projektplan. Varje dag räknas 2015 Nationell satsning på cancervård. PROJEKTiL Region Gävleborg Projektplan Varje dag räknas 2015 Nationell satsning på cancervård PROJEKTiL Region Gävleborg Innehållsförteckning 1 Grundläggande information... 3 1.1 Syfte... 5 1.2 Effektmål/Nyckeltal... 6 1.3 Projektmål...

Läs mer

Fler e-tjänster. Åsa Zetterberg SKL

Fler e-tjänster. Åsa Zetterberg SKL Fler e-tjänster Åsa Zetterberg SKL Vi ser den nationella IT-strategin och förslagen om e-förvaltning som en av de största utmaningarna den offentliga förvaltningen någonsin ställts inför Det handlar om

Läs mer

Utveckling av e-samhället i Stockholms län. IT-forums verksamhetsplan 2014

Utveckling av e-samhället i Stockholms län. IT-forums verksamhetsplan 2014 Utveckling av e-samhället i Stockholms län IT-forums verksamhetsplan 2014 Innehåll Inledning... 2 E-Förvaltning... 3 Framtida regional samverkan kring e-utvecklingsfrågor 4 Regional digital agenda 4 Öppna

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 Utkast/Utgåva (1)8 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektdokument Mobilt NPÖ Nummer för projekt Dokumentbeskrivning: Mobilt NPÖ - att använda Procapita mobilt

Läs mer

Checklista. För åtkomst till Svevac

Checklista. För åtkomst till Svevac Checklista För åtkomst till Svevac Innehållsförteckning 1 Inledning 2 2 Inloggning/autentisering i Svevac 2 3 Målet sammanhållen vaccinationsinformation 3 4 Säkerhetstjänsten 3 5 Detta är HSA 3 6 Detta

Läs mer

Projektprocessen. Projektprocess

Projektprocessen. Projektprocess Dnr Mahr 19-2014/563 1 (av 6) Projektprocess Datum: Version: Dokumentansvarig: 150116 1.0 Jenny Wendle Stöddokument för det grafiska dokumentet Projektprocessen grafisk 1.0 Projektprocessen Projektprocessen

Läs mer

Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring

Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring Riktlinjer Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring Version 3 2014-12-23 Riktlinjerna är upprättade av medicinskt ansvariga sjuksköterskor och medicinskt ansvariga för rehabilitering

Läs mer

Handlingsplan för ehälsa i Östergötland

Handlingsplan för ehälsa i Östergötland 1 (11) Handlingsplan för ehälsa i Östergötland Uppföljning av genomförda insatser 2012, samt redovisning av planerade insatser 2013 Datum: 2013-02-01 Handlingsplanen för 2012 har följts upp och reviderats

Läs mer

Uppdragsdirektiv. Delprojekt Vårdplanering/Informationsöverföring. Värdig ÄldreVård 2012

Uppdragsdirektiv. Delprojekt Vårdplanering/Informationsöverföring. Värdig ÄldreVård 2012 Delprojekt Värdig ÄldreVård 2012 2(8) 1. GRUNDLÄGGANDE INFORMATION... 3 1.1. BAKGRUND... 3 1.2. IDÉ... 4 1.3. SYFTE... 4 2. MÅL... 4 2.1. UPPDRAGSMÅL... 4 2.2. EFFEKTMÅL... 4 3. KRAV PÅ UPPDRAGET... 4

Läs mer

Här är vi - och hit är vi på väg! Åke Rosandher, chef CeHis

Här är vi - och hit är vi på väg! Åke Rosandher, chef CeHis Här är vi - och hit är vi på väg! Åke Rosandher, chef CeHis 1 Handlingsplan 2013-2018 www.cehis.se Uppdraget Vad som ska göras gemensamt innehåll och principer Organisation och styrning Finansiering och

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Projektdirektiv samverkansprojektet Svensk geoprocess

Projektdirektiv samverkansprojektet Svensk geoprocess Projektdirektiv 201 2014-03-12 Sida: 1 (6) Projektdirektiv samverkansprojektet Svensk geoprocess 2014-03-12 Sida: 2 (6) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Resultat och effekter... 3 3 Styrning och dokumentation...

Läs mer

Projektplan 1(15) Checklista inför beslut, BP2 JA NEJ

Projektplan 1(15) Checklista inför beslut, BP2 JA NEJ Projektplan 1(15) Projektnamn: Ledarakademin 20131125 Projektägare: Marie Holm Programdirektör Barn och utbildning Checklista inför beslut, BP2 JA NEJ Målen för projektet är tydliga och dokumenterade både

Läs mer

Förvaltningsplan för Elektronisk remiss 2014

Förvaltningsplan för Elektronisk remiss 2014 Förvaltningsplan för Elektronisk remiss 2014 FÖRVALTNINGSPLAN Förvaltningsobjekt Elektronisk remiss Utförare Inera AB Tjänsteansvarig Uppdragstagare Bilagor Erica Määttä Lindblad Johan Assarsson Sid 1/8

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Handlingsplan - ehälsa i Västernorrland

Handlingsplan - ehälsa i Västernorrland Handlingsplan - ehälsa i Västernorrland Version 1.0 2011-11-07 1. Inledning Styrelsen för Kommunförbundet Västernorrland har 2011-10-27 beslutat om Regional strategi för ehälsa i Västernorrland, för åren

Läs mer

Förslag till regional förvaltningsorganisation av ehälsa

Förslag till regional förvaltningsorganisation av ehälsa Sida 1(8) Vård, omsorg, folkhälsa och Nya perspektiv Marie Åkerlind Datum Förslag till regional förvaltningsorganisation av ehälsa ehälsa är ett samlingsbegrepp, där ehälsa handlar om att göra hälso- och

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 Prel Utgåva (1)9 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning Dokumentbeskrivning: Underlag för beslut om stimulansmedel Mobilitet Mobila tjänster Utfärdat

Läs mer

Nya NPÖ. Möte i Göteborg 2014-10-07. Tomas Ahl Inera

Nya NPÖ. Möte i Göteborg 2014-10-07. Tomas Ahl Inera Nya NPÖ Möte i Göteborg 2014-10-07 Tomas Ahl Inera Journal- och läkemedelstjänster Historik (juni 2013-juli 2014) 1/1 1992? ÄDELREFORMEN Tomas Ahl Inera Tomas Ahl Inera Juni 2013.. Min Journal på nätet

Läs mer

Projektdirektiv. Nya Vårdgivarwebben. Koncernkontoret Koncernstab kommunikation 2014-03-10 Dnr: 1400255 Version: 1.0. Beställare Utförare Mottagare

Projektdirektiv. Nya Vårdgivarwebben. Koncernkontoret Koncernstab kommunikation 2014-03-10 Dnr: 1400255 Version: 1.0. Beställare Utförare Mottagare Koncernkontoret Koncernstab kommunikation 2014-03-10 Dnr: 1400255 Version: 1.0 Författare: Kristina Happstadius-Trägårdh Inför beslutspunkt, BP, 1 Projektägare: Cecilia Gyllenkrok Borgström Projektledare:

Läs mer

Dokumenttyp. Namn på uppdraget. Integration META katalog och nationell HSA katalog.

Dokumenttyp. Namn på uppdraget. Integration META katalog och nationell HSA katalog. Uppdragsidé 1 (5) Uppdragsidé ehälsa 2013 Syftet med är att samla in idéer på uppdrag/projekt som stimulansbidraget för E-hälsa 2013 kan användas till. På så vis identifierar och definierar vi kommunernas

Läs mer

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse Mötesprotokoll för Inera AB styrelse När: Onsdag den 9 april, 2014, kl 13.00 15.00 Var: Inera AB, lokal Magasinera Närvarande styrelsen: Närvarande övriga: Ej närvarande: Martin Andréasson (M), Västra

Läs mer

ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande

ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande ehälsa i kommunerna År 2030 kommer det att saknas närmare 100 000 omvårdnadsutbildad arbetskraft, enligt statistik.

Läs mer

Nationell Handlingsplan för IT i Vård och Omsorg. Informationsförsörjning för en god patientvård? Hur knyta ihop EPJ och patientöversikten?

Nationell Handlingsplan för IT i Vård och Omsorg. Informationsförsörjning för en god patientvård? Hur knyta ihop EPJ och patientöversikten? Nationell Handlingsplan för IT i Vård och Omsorg Informationsförsörjning för en god patientvård? Hur knyta ihop EPJ och patientöversikten? Hels IT 26 september 2007 Gösta Malmer 1 Disposition Vård och

Läs mer

Vårdgivares anslutning till NPÖ Introduktion för Verksamhetschefer och Införandeansvariga 2014-04-16

Vårdgivares anslutning till NPÖ Introduktion för Verksamhetschefer och Införandeansvariga 2014-04-16 Vårdgivares anslutning till NPÖ Introduktion för Verksamhetschefer och Införandeansvariga 2014-04-16 Innehåll Inledning Introduktion till NPÖ Vad ser jag i NPÖ? Vad krävs för att använda NPÖ? Hur startar

Läs mer

Förstudie e-tjänst försörjningsstöd samt sms-avisering Projektplan. 2014-07-09 Version 0.2

Förstudie e-tjänst försörjningsstöd samt sms-avisering Projektplan. 2014-07-09 Version 0.2 Förstudie e-tjänst försörjningsstöd samt sms-avisering Projektplan 2014-07-09 Version 0.2 Versionshantering Datum Version Beskrivning Ändrat av 2014-06-26 0.1 Utkast Josephine Andersson 2014-07-01 0.2

Läs mer

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (9) 2011-07-11. Projektregler. för den universitetsgemensamma projektverksamheten

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (9) 2011-07-11. Projektregler. för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 1 (9) Projektregler för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 2 (9) Innehåll Syfte och bakgrund...4 1.1 Syfte...4 1.2 Bakgrund...4 2 Regler för projekt...4

Läs mer

Handlingsplan för 2013-2018 Landstings, regioners och kommunernas samarbete inom ehälsoområdet samt lokal verksamhetsplan 2013.

Handlingsplan för 2013-2018 Landstings, regioners och kommunernas samarbete inom ehälsoområdet samt lokal verksamhetsplan 2013. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2012-10-30 297 Handlingsplan för 2013-2018 Landstings, regioners och kommunernas samarbete inom ehälsoområdet samt

Läs mer

UVKs projektmodell Projektnamn PCB i Väsbyån Projektplan Datum 15-04-22 Projektledare Anna Åhr Evertson Version 1

UVKs projektmodell Projektnamn PCB i Väsbyån Projektplan Datum 15-04-22 Projektledare Anna Åhr Evertson Version 1 1(9) Projektnamn: PCB i Väsbyån Projektägare: Hillevi Engström Anne-Charlotte Glantz är ansvarig chef. Checklista inför beslut, BP2 JA NEJ 1. Målen för projektet är tydliga och dokumenterade både gällande

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1

Checklista inför beslut, BP1 Projektdirektiv 1(8) Projekt R2015 - Region i Örebro län Projektägare: Rickard Simonsson, landstingsdirektör Magnus Persson, regiondirektör Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Är projektmålen tydliga och

Läs mer

[ Ångesthjälpen pilotinförande i nationell behandlingsplattform]

[ Ångesthjälpen pilotinförande i nationell behandlingsplattform] plan 1 (13) [ Ångesthjälpen pilotinförande i nationell ] Dokumentmall från Stegen plan 2 (13) Innehållsförteckning 1 Om dokumentet... 3 1.1 shistorik... 3 2 Bakgrund och beställare... 3 2.1 Bakgrund till

Läs mer

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd Dnr Mahr 19-2014/568 1 (av 10) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-03-27 Susanne Wallmark Jenny Wendle Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 150327 Slutgiltig projektplan

Läs mer

Översikt Projektilen version 2.0

Översikt Projektilen version 2.0 Översikt Projektilen version 2.0 Förberedelsefasen Projektpolicy Initiera Förbereda inte initiera Protokollföra beslut Protokoll Förslag/idé Förändringsbehov hos verksamhet Analysera och strukturera förslag

Läs mer

Ramverk för projekt och uppdrag

Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 1 (9) Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 2 (9) BAKGRUND/MOTIV... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 DEFINITIONER AV PROJEKT... 3 MODELL FÖR PROJEKTSTYRNING...

Läs mer

Beställarfunktionen för nationell IT i vård och omsorg

Beställarfunktionen för nationell IT i vård och omsorg Beställarfunktionen för nationell IT i vård och omsorg Uppdrag och arbetsformer Lars Jerlvall 1 Disposition IT-strategin - vision och insatsområden Beställarfunktionens övergripande uppdrag, organisation

Läs mer

10. Regelbok IT-information IT och ehälsa. Primärvårdsprogram 2015

10. Regelbok IT-information IT och ehälsa. Primärvårdsprogram 2015 Publicerad 1 (8) 10. Regelbok IT-information IT och ehälsa Primärvårdsprogram 2015 Publicerad 2 (8) 10.1 Introduktion Alla vårdgivare med vilka Landstinget Västmanland, hädanefter kallat LTV, tecknat vårdavtal

Läs mer

Mobil dokumentation i Dals Eds kommun ehälsa 2014: 1

Mobil dokumentation i Dals Eds kommun ehälsa 2014: 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: (1)7 Mobil dokumentation i Dals Eds kommun ehälsa 2014: 1 Införa Mobil journal via Tietos koncept Lifecare Procapita Kristina Lignell, Carina Johansson, Kennet Sundström

Läs mer

Projektplan. Projektnamn: Tillsynsprojektet MIFO fas 2 2014-2015. Projektägare: Agneta Martinsson. Dokumenthistorik 1(19) PA 1. Projektplanens syfte:

Projektplan. Projektnamn: Tillsynsprojektet MIFO fas 2 2014-2015. Projektägare: Agneta Martinsson. Dokumenthistorik 1(19) PA 1. Projektplanens syfte: PROJEKTiL 1(19) Projektplan Projektnamn: Tillsynsprojektet MIFO fas 2 2014-2015 Projektägare: Agneta Martinsson Projektplanens syfte: - Beskriva hur projektet ska genomföras utifrån de ramar och förutsättningar

Läs mer

Hinder och möjligheter för säker digital informationsöverföring i Jönköpings län

Hinder och möjligheter för säker digital informationsöverföring i Jönköpings län Hinder och möjligheter för säker digital informationsöverföring i Jönköpings län Uppdrag till arbetsgruppen Att på ett så allsidigt sätt som möjligt utreda hinder i informationsöverföringen och åtgärder

Läs mer

Projektplan Samordnad vårdplanering

Projektplan Samordnad vårdplanering 1 Projektplan Samordnad vårdplanering Enligt lagstiftningen har regionen och kommunen en skyldighet att erbjuda patienterna en trygg och säker vård efter utskrivning från regionens slutna hälso- och sjukvård

Läs mer

Nationell Tjänsteplattform och säkerhetsarkitektur. Per Brantberg, område arkitektur/infrastruktur

Nationell Tjänsteplattform och säkerhetsarkitektur. Per Brantberg, område arkitektur/infrastruktur Nationell Tjänsteplattform och säkerhetsarkitektur Per Brantberg, område arkitektur/infrastruktur Nationell e-hälsa är vårt uppdrag Uppgiften är att skapa en väl fungerande informationsförsörjning inom

Läs mer

Projektkontoret. Januari 2007. Kamilla.Petersson@gu.se Ylva.Wridell@gu.se

Projektkontoret. Januari 2007. Kamilla.Petersson@gu.se Ylva.Wridell@gu.se Projektkontoret Januari 2007 Kamilla.Petersson@gu.se Ylva.Wridell@gu.se Agenda 1. Projektkontoret bakgrund, syfte, vad gör vi och för vem 2. Vilka projekt ska samordnas inom projektkontoret? 3. Vad innebär

Läs mer

Inför 2015. Verksamhetsutveckling med stöd av IT

Inför 2015. Verksamhetsutveckling med stöd av IT Spridningskonferens Inför 2015 Verksamhetsutveckling med stöd av IT Kategorier - mål Gemensamma funktioner och tjänster E-hälsa E-skola/utbildning Möjlighet till stöd vid projektarbete Dialog om digitaliseringens

Läs mer

Tjänstemannagruppen för samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg och skola

Tjänstemannagruppen för samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg och skola TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Ledningskansliet, Inger Nicolas 2014-03-04 PROTOKOLL Vilgotgruppen Tjänstemannagruppen för samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg

Läs mer

Lilla Ratten STOCKHOLMS STADS PROJEKTMODELL

Lilla Ratten STOCKHOLMS STADS PROJEKTMODELL STADSLEDNINGSKONTORET IT-AVDELNINGEN Lilla Ratten Förvaltning/avdelning Stockholms stads projektmodell Lilla Ratten Senast ändrad SLK, IT-avdelningen Version 1.7 2007-05-28 1 (25) Innehållsförteckning

Läs mer

PDL medarbetaruppdrag vårdgivare vårdenhet Organisation verksamhetschef. NetID drivrutiner kortläsare operativ browser

PDL medarbetaruppdrag vårdgivare vårdenhet Organisation verksamhetschef. NetID drivrutiner kortläsare operativ browser NetID drivrutiner kortläsare operativ browser webinar Checklista dokument wiki avreglering Apotek e-dos PDL medarbetaruppdrag vårdgivare vårdenhet Organisation verksamhetschef HSA SITHS attribut autentisering

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(6) Projektnamn: Resultatuppföljning på alla nivåer (delprojekt inom Ett lärande Väsby) Projektledare: Daniel Santesson, Strategisk Controller Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: 0.1 Utkast/Utgåva (1)7 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning E-tjänst Särskilt boende Nummer för projekt Dokumentbeskrivning: Införa e-tjänst särskilt

Läs mer

Förvaltningsplan för Video- och distansmöte

Förvaltningsplan för Video- och distansmöte Förvaltningsplan för Video- och distansmöte FÖRVALTNINGSPLAN Förvaltningsobjekt Video- och distansmöte Utförare Inera AB Enhetschef/ Tjänsteansvarig Uppdragstagare Bilagor Jessica Nord/ Thord Arbin Johan

Läs mer

Dokumenttyp. Namn på uppdraget

Dokumenttyp. Namn på uppdraget Uppdragsidé 1 (6) Uppdragsidé ehälsa 2013 Syftet med är att samla in idéer på uppdrag/projekt som stimulansbidraget för E-hälsa 2013 kan användas till. På så vis identifierar och definierar vi kommunernas

Läs mer

MÅLDOKUMENT Regional utveckling av esamhället i Västra Götaland

MÅLDOKUMENT Regional utveckling av esamhället i Västra Götaland MÅLDOKUMENT Regional utveckling av esamhället i Västra Götaland Inledning/bakgrund Den länsgemensamma samverkan för verksamhetsutveckling med stöd av IT har verkat för effektivisering genom gemensamma

Läs mer

Ortsutveckling ett delprojekt inom Färdpan Flen

Ortsutveckling ett delprojekt inom Färdpan Flen Projektplan Projektnamn: Ortsutveckling ett delprojekt inom Färdpan Flen Projektägare: Lars Rådh, kommunchef Styrgrupp: Sune Hasselström, chef Tekniska Förvaltning, Berit Robrandt Ahlberg, chef Kultur

Läs mer

Delprojektbeskrivning

Delprojektbeskrivning Dokument nr: Version: Status: Sida: 2.00 Utgåva (1)6 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektdokument etjänstekort Nummer för projekt Dokumentbeskrivning: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk

Läs mer

Bakgrund till ReDA i Jönköpings län

Bakgrund till ReDA i Jönköpings län Bakgrund till ReDA i Jönköpings län Jönköpings län ska bli en region som präglas av högt IT-användande som gynnar en hållbar utveckling. Regionförbundet, Landstinget och Länsstyrelsen i Jönköpings län

Läs mer

Projektplan för Region Örebro 2015

Projektplan för Region Örebro 2015 Projektplan 1(17) Projektplan för Region Örebro 2015 Projektnummer i MEA 1 är [nnnnn]. Projektägare är [Rickard Simonsson och Magnus Persson]. Versionshistorik Version Datum Författare Godkänd av Ändringshistorik

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2011-03-02 Projektspecifikation Projekt: Läkemedel projektnummer 2265 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Eva Almén-Åström Datum: 100209 Godkänd

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014 Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2012-09-05 Avtal 0480 450885 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Datum 2015-08-24 Version 1.0. Projektplan Regional samordning av ehälsa

Datum 2015-08-24 Version 1.0. Projektplan Regional samordning av ehälsa Datum 2015-08-24 Projektplan Regional samordning av ehälsa Innehåll BAKGRUND... 2 EFFEKTMÅL... 2 LEVERANSER... 2 OMFATTNING OCH AVGRÄNSNINGAR... 2 KRAV PÅ STYRGRUPP OCH OMVÄRLD... 3 METOD/ARBETSSÄTT...

Läs mer

Beredningen för integritetsfrågor

Beredningen för integritetsfrågor Beredningen för integritetsfrågor Lie Lindström Handläggare 040-675 38 32 Lie.Lindstrom@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-08-28 Dnr 1201732 1 (5) Beredningen för integritetsfrågor Patientens direktåtkomst

Läs mer

Ärende 11. Örebro läns regionala digitala agenda 2014-2020

Ärende 11. Örebro läns regionala digitala agenda 2014-2020 Ärende 11 Örebro läns regionala digitala agenda 2014-2020 Tjänsteskrivelse 1 (3) 2015-10-06 KS 2015.0311 Handläggare Thommy Andersson, IT-enheten Regional digital agenda Sammanfattning Karlskoga kommun

Läs mer

Länsövergripande projekt Östergötland. Motala 2013-05-22. Pär Holgersson. Nationellt fackspråk Pär Holgersson

Länsövergripande projekt Östergötland. Motala 2013-05-22. Pär Holgersson. Nationellt fackspråk Pär Holgersson Motala 2013-05-22 Pär Holgersson Bakgrund Nationell ehälsa högt på agendan i Östergötland HSL Nätverk med länets medicinskt ansvariga initierade under 2010 samarbete kring gemensam struktur för dokumentation

Läs mer

Journal på nätet - högt prioriterad i landstingens handlingsplan. Sofie Zetterström, vice VD Inera sofie.zetterstrom@inera.se

Journal på nätet - högt prioriterad i landstingens handlingsplan. Sofie Zetterström, vice VD Inera sofie.zetterstrom@inera.se Journal på nätet - högt prioriterad i landstingens handlingsplan Sofie Zetterström, vice VD Inera sofie.zetterstrom@inera.se Nytt namn Nytt uppdrag Inera koordinerar landstingens och regionernas gemensamma

Läs mer

Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell

Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell BP = Beslutspunkt (Projektmodellen har fem beslutspunkter. Vid varje punkt tar beställare/styrgrupp beslut om stopp eller gå)

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Nationella IT-strategin för vård och omsorg Region Norrbotten

Nationella IT-strategin för vård och omsorg Region Norrbotten Nationella IT-strategin för vård och omsorg Region Norrbotten Nätverk 1 Föreläsare Jon Malmström, VGR ITSA Organisation och arbetsmodell Länsstyrgrupp Stimulansmedel Arbetsgrupp Vård och omsorgsperso nal

Läs mer

PPS ett praktiskt verktyg som fungerar för mig

PPS ett praktiskt verktyg som fungerar för mig PPS ett praktiskt verktyg som fungerar för mig Jarkko Erikshammar 2009-03-02 35 minuter Jarkko Erikshammar. Tel 0920 492 18 60, 070-668 97 72, e-post: jarkko.erikshammar@ltu.se Luleå tekniska universitet.

Läs mer

Diarienr KFN 2013.0096 Version 1.0. Fö rstudie E-Arkiv. Pröjektplan

Diarienr KFN 2013.0096 Version 1.0. Fö rstudie E-Arkiv. Pröjektplan Fördjupad förstudie 1 Fö rstudie E-Arkiv Pröjektplan Ett samarbetspröjekt mellan Kumla Kömmun, Askersunds Kömmun, Laxa Kömmun, Lekebergs Kömmun, Hallsbergs Kömmun öch Karlsköga Kömmun Fördjupad förstudie

Läs mer

IT-strategin för vård och omsorg i landstingen.

IT-strategin för vård och omsorg i landstingen. IT-strategin för vård och omsorg i landstingen. Seminarium 3:2 Föreläsare Lars Jervall, IT-direktör Landstinget,Östergötland och IT-strateg Beställarfunktionen Nationell IT, SKL lars.jerlvall@lio.se IT-strategin

Läs mer

E-hälsotjänster för invånarna. Sofie Zetterström, område invånartjänster

E-hälsotjänster för invånarna. Sofie Zetterström, område invånartjänster E-hälsotjänster för invånarna Sofie Zetterström, område invånartjänster Målbild i CeHis handlingsplan 2013-2018 Varje individ kan nå alla uppgifter om sig själv och aktivt medverka i sin vård och omsorg.

Läs mer

Prioriterade nyckeltal

Prioriterade nyckeltal Dnr: MAHR 61-2014/600 1 (av 7) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-05-04 Styrgruppen Madeleine Hulting Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.1 2015-04-23 Utkast till projektgrupp

Läs mer

Ärende 1 Genomgång av senaste anteckningar och möten

Ärende 1 Genomgång av senaste anteckningar och möten ARIKTEKTLEDNINGSGRUP PEN 14JUNI 2011 GÖTEBORG SIDAN 1 AV 5 MINNESANTECKNINGAR Närvarande: Stf. 0rdf. Fredrik Edholm, IT-chef Skövde Karl Andersson, IT-samordnare Fyrbodal Jonas Blixt, IT-samordnare GR

Läs mer

FRAMTIDSPLAN. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet 2014-05-15. Framtidsplan. Social verksamhet 2014-2020 1/5

FRAMTIDSPLAN. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet 2014-05-15. Framtidsplan. Social verksamhet 2014-2020 1/5 2014-2020 1/5 för 2014-2020 ens ambition är att ge en tydlig inriktning för verksamhets utveckling på kortare och längre sikt fram till år 2020. Utmaningen handlar i grunden om hur vi ska kunna vidareutveckla

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Ekonomistyrning och redovisning HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5)

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Ekonomistyrning och redovisning HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5) HÖGSKOLAN I BORÅS Projekt för implementering av ny organisation Linda Sörensen, projektledare DELPROJEKTDIREKTIV 2014-02-03 Dnr 043-14 1 (5) Delprojektdirektiv Implementering av ny organisation Delprojekt

Läs mer

Handlingsplan för ehälsa 2014-2015 för ökad trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik

Handlingsplan för ehälsa 2014-2015 för ökad trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik OSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(12) Sammanträdesdatum 2014-09-30 Socialnämnden 70 Handlingsplan för ehälsa 2014-2015 för ökad trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik Dnr2014.sn0198

Läs mer

Projektplan med kommunikationsplan

Projektplan med kommunikationsplan Projektplan med kommunikationsplan Projekt E-serviceverkstad 2013-09-01 2014-08-31 Projektägare Regional samarbetspartner Genomförs i Projektbidrag Projektets syfte Regionförbundet i Kalmar län, Christer

Läs mer

Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec

Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec Detta dokument beskriver hur Frontec bedriver utvecklingsprojekt med kvalitetssäkring FSAB_LS020_Projekt och kvalitetsstyrning A.doc Sida 1(6) Frontec kan projekt

Läs mer

Katja Kamila 2012-03-30

Katja Kamila 2012-03-30 VÄSTMANLANDS KOMMUNER OCH LANDSTING Barn och unga i fokus Katja Kamila 2012-03-30 Checklista kommunikation Har du kontaktat informatörerna för att diskutera informationsbehoven? Finns det personalresurser

Läs mer

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av kunskapsbaserad praktik inom socialtjänsten och angränsande områden i Västernorrlands län

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av kunskapsbaserad praktik inom socialtjänsten och angränsande områden i Västernorrlands län PROJEKTPLAN REVIDERAD 2011-12-01 Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av kunskapsbaserad praktik inom socialtjänsten och angränsande områden i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen och

Läs mer

Projektspecifikation. Terminologi. Versionshantering av dokumentet. Refererande dokument

Projektspecifikation. Terminologi. Versionshantering av dokumentet. Refererande dokument Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(8) 2010/08/27 Projektspecifikation Projekt: Sociala Innehållet 2264 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Wera Ekholm Datum: 091229 Godkänd av: Datum:

Läs mer

2009-06-11 SIDAN 1. Stockholms stad. Nationell IT-strategi för. Tillämpning för. vård och omsorg

2009-06-11 SIDAN 1. Stockholms stad. Nationell IT-strategi för. Tillämpning för. vård och omsorg 2009-06-11 SIDAN 1 Nationell IT-strategi för vård och omsorg Tillämpning för Stockholms stad BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 2009-06-11 SIDAN 2 Bakgrund Hösten 2006 beslutades att en beställarfunktion skulle

Läs mer

Journal som e-tjänst. Införandeplan FÖRSLAG. Landstinget i Kalmar län. Sida 1(15) Datum 2014-05-08. Organisationsnr 232100-0073

Journal som e-tjänst. Införandeplan FÖRSLAG. Landstinget i Kalmar län. Sida 1(15) Datum 2014-05-08. Organisationsnr 232100-0073 FÖRSLAG 1(15) Journal som e-tjänst Införandeplan Landstinget i Kalmar län Webbplats Ltkalmar.se E-post landstinget@ltkalmar.se Organisationsnr 232100-0073 Postadress Box 601 391 26 Kalmar Besöksadress

Läs mer