Projektplan för Projekt e-hälsa Nytt projekt ehälsa med start september 2012.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektplan för Projekt e-hälsa 2012-2013 Nytt projekt ehälsa med start september 2012."

Transkript

1 Projektplan 1(23) Projektplan för Projekt e-hälsa Nytt projekt ehälsa med start september Projektägare är Marie Gustafsson, Regionförbundet. Versionshistorik Version Datum Författare Godkänd av Ändringshistorik Boel Lindblom Första utkast Boel och Kerstin Kompletteringar efter SG 24/10 och möte med Norra länsdelen Boel och Kerstin Kompletteringar efter avstämning med Marie Gustafsson och Ulrika Landström Boel och Kerstin Styrgrupp ehälsa Godkänd i styrgrupp

2 Projektplan 2(23) Checklista inför beslut, BP2 Målen för projektet är tydliga och dokumenterade både gällande kostnad/resurser, tid och resultat. Projektets nytta är kalkylerad med hjälp av PENG 1 eller annan metod. Effektmålen är dokumenterade samt hur de skall följas upp och av vem. Mottagaren av projektets leverans är identifierad och har ett tydligt åtagande för att realisera den förväntade nyttan från projektet. Projektets nytta i förhållande till kostnader och insatser i övrigt har kalkylerats, beskrivits och är godkänd av mottagaren och styrgruppen. Förväntat resultat (leverans) från projektet är tydligt definierat, dokumenterat och kopplat till verksamhetens mål och strategier. Risker och osäkerheter i projektet är tydligt dokumenterade i riskanalysen, inklusive en handlingsplan för att hantera dem. Kritiska risker är eliminerade. Projektplanen är tidsatt och resurssatt per fas. Projektmedlemmar och referensgrupp är utsedda. Samtliga resurser för projektet är säkrade med resurskontrakt och införstådda med åtagandet. Projektets avgränsningar är tydligt definierade och dokumenterade. Tidpunkt för leverans är väl vald och förankrad hos mottagaren. Följd- och förvaltningskostnader för projektet är identifierade och dokumenterade. Juridiska och finansiella aspekter har beaktats. Projektet är uppdelat i tydliga faser med BP3:or kopplade till de huvudsakliga leveranserna i projektet. Detta är även förankrat med mottagarna, inblandade leverantörer och andra berörda. Projektinformationen är uppdaterad i Projektbanken Ja Nej 1 PENG är en metod för kalkylering av projektnytta

3 Projektplan 3(23) Kryssa i rutan för vilket alternativ som gäller (besluten ska tas av styrgruppen): JA NEJ Datum Kommentar: Beslut att starta Genomförandefasen, BP2 X Med reservation för Bilaga 1, Budget (timpris PL) Beslut att inte starta Genomförandefasen, BP2 Beslut att bordlägga beslutet

4 Projektplan 4(23) INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERSIONSHISTORIK... 1 CHECKLISTA INFÖR BESLUT, BP GRUNDLÄGGANDE INFORMATION Definitioner Bakgrund Syfte och strategier MÅL Kund Effektmål och nyttoeffekter Projektmål Projektmålets prioritering KRAV PÅ PROJEKTET Förutsättningar Avgränsningar KOPPLINGAR TILL ANDRA PROJEKT OCH VERKSAMHETER SKL Center för esamhället område ehälsa Införande Viva Norra länsdelen Införande Treserva Laxå Teknisk plattform Mobil Patientöversikt Pilotstudie Mobil Patientöversikt Örebro läns landsting... 14

5 Projektplan 5(23) 4.6 NPÖ nationellt införandeprojekt på Inera ViSam-projektet Digital agenda länsstyrelsen PLANER Översiktlig tid- och leveransplan Leverans och överlämningsprocedur (BP4 och ev. BP3:or) Resurser Testplan Budget och finansiering Organisationsschema projekt e-hälsa Deltagare i styrgruppen Roller, ansvar och befogenheter Styrgrupp roll, ansvar och befogenhet Projektledare/delprojektledare roll, ansvar och befogenhet Kommunens införandeansvarig /ansvarig för pilotdrift roll, ansvar och befogenhet Resursägare roll, ansvar och befogenhet Beslutsprocess Gäller IT-system, överenskommelse med Systemförvaltningsområdet KOMMUNIKATION Kommunikation och rapportering inom projektet Dokumentationsplan KVALITET Kvalitetsstrategier Granskningar och bedömningar... 22

6 Projektplan 6(23) 7.3 Kvalitetssäkring av externa leverantörer Säkerhet RISKER OCH MÖJLIGHETER PROJEKTAVSLUT (BP5) REFERENSER BILAGOR... 23

7 Projektplan 7(23) 1 Grundläggande information 1.1 Definitioner Ord/förkortning NPÖ MPÖ Säkerhetstjänster HSA SITHS Sjunet TGP CeHis Inera Agil Förklaring Nationell Patientöversikt. Mobil åtkomst till Nationell Patientöversikt, från mobiltelefon eller läsplatta. En nationell säkerhetsinfrastruktur för vård och omsorg med syfte att säkra patienternas integritet och se till att endast rätt person får tillgång till rätt information. Hälso- och sjukvårdens adressregister. HSA är en elektronisk katalog som innehåller kvalitetssäkrade uppgifter om personer, funktioner och enheter i Sveriges kommuner, landsting och privata vårdgivare. Säker IT i Hälso- och sjukvård. Med hjälp av SITHS-kort kan vårdpersonal identifiera sig och ge bevis för sin behörighet. Öppet och kvalitetssäkrat kommunikationsnät för kommunikation mellan vårdoch omsorgsgivare i Sverige. Tillgänglig patient. En tjänst för att säkerställa att endast de patienter som det finns en möjlig vårdrelation med tillgängliggörs för användaren. Center för ehälsa i samverkan. CeHis koordinerar landstingens och regionernas samarbete för att utveckla och införa gemensamma ehälsostöd, infrastruktur och regelverk som förbättrar informationstillgänglighet, kvalitet och patientsäkerhet. Se Inera är en av flera utförare som samverkar kring genomförandet av Nationell ehälsa - strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg. Målet är att stödja och effektivisera vården, stärka patientens ställning samt skapa god tillgänglighet till vården. Se Lättrörlig metod. Innebär att man jobbar med stegvisa beslut, och att projektet hela tiden har fokus på att nå bästa nytta. 1.2 Bakgrund Länets kommuner och landstinget har antagit ett Regionalt Program för ehälsa som är ett övergripande stöddokument och utgår ifrån den nationella ehälso-strategin. Programmet beskriver en gemensam viljeinriktning för kommunerna och landstinget i Örebro län under den närmaste tre- till femårsperioden t o m Syftet med det regionala programmet för ehälsa är att det ska utgöra ett underlag och en vägledning till kommunerna i länet och landstinget, i planering och satsningar inom IT i vård och omsorg.

8 Projektplan 8(23) Åtagandet i programmet för kommunerna och landstinget är att de gemensamt ställer sig bakom programmet och att man tillsätter arbetsgrupper som tar fram projektplaner inklusive budget för de föreslagna projektområdena. Under 2012 har Regionfullmäktige antagit ett Program för Social Välfärd som ska vara vägledande för regionförbundets arbete och till stöd för regionförbundets medlemmar, kommunerna och Landstinget. I programmets målbilder anges att IT och annat teknikstöd ska användas för att skapa en god vård och omsorg. Ett delprojekt i programmet genomfördes under tiden och innebar införandet av teknisk infrastruktur (HSA, siths, sjunet) i länets kommuner och landstinget för att underlätta samverkan och säkra informationsutbyte mellan olika huvudmän eller vårdgivare. Detta projekt genomfördes med stöd av statliga stimulansmedel. Under 2012 har ytterligare ett projekt genomförts med utgångspunkt från det Regionala programmet för ehälsa. Inom projektet har följande planerats och delvis genomförts: Införandet av NPÖ i länets kommuner Införandet av Pascal e-dos inom länets kommuner Förstudie om e-tjänster/medborgartjänster inom kommunal vård och omsorg Förstudie om mobil NPÖ, prototyp framtagen i samverkan med Hälso och sjukvård Örebro kommun Förslag till gemensam förvaltning och support för NPÖ och Pascal e-dos (från projektdirektiv) 1.3 Syfte och strategier Att realisera de utvecklingsområden som återstår i det Regionala programmet för ehälsa. Projektet utgår från det Regionala programmet för ehälsa som är ett led i det regionala utvecklingsarbetet där den regionala utvecklingsstrategin RUS och Regionalt program för social välfärd är utgångspunkter. Det Regionala Programmet för ehälsa är format utifrån Nationell ehälsostrategi. ehälsa ingår som ett område i det plattformsarbete för stärkta regionala strukturer till stöd för kunskapsutveckling inom äldreområdet och hela socialtjänsten som pågår och som har sin grund i den s.k Avsiktsförklaringen som tagits fram gemensamt av länets kommuner och landstinget Detta är en del i ett nationellt program som drivs av SKL och finansieras av finansdepartementet. Regionförbundets FoU Välfärds uppgift är att stödja och samordna detta arbete. (från projektdirektiv)

9 Projektplan 9(23) 2 Mål 2.1 Kund Kund är Regionförbundet, Örebro läns kommuner och Örebro läns landsting. 2.2 Effektmål och nyttoeffekter Respektive huvudman har ansvar för uppföljning av effektmål. Regionförbundet stödjer kommunerna i detta arbete Effektmål Nationell Patientöversikt Tjänsten Nationell Patientöversikt (NPÖ) gör det möjligt för behörig vård- och omsorgspersonal att med patientens samtycke ta del av journalinformation som registrerats hos andra vårdgivare. Samordning av vårdinsatser underlättas och en helhetsbild av patienten ger ett bättre beslutsunderlag för diagnos, behandling och uppföljning. Ökad patientsäkerheten genom att kommunikationen mellan vårdgivare underlättas. Sjuksköterskor och annan hälso-och sjukvårdspersonal i kommunal verksamhet kan ta del av landstingets eller privata vårdgivares information i vårdsystemen. Förutsättningar för säkrare bedömningar möjliggörs. Dubbeldokumentation behöver inte göras. Nyttoeffekter Nationell Patientöversikt Nytta för patienten: Säkrare vård (i enlighet med HSL, hälso- och sjukvårdslagen) i övergångarna. mellan olika aktörer i inom vården; kommuner, landsting och privata vårdgivare, då den ökade tillgången till information kan ge ett bättre beslutsunderlag vilket minskar risken för felbehandling. Ett inflytande över den egna vården, då det är patienten själv som avgör vem/vilka som ska få ta del av informationen. Genom en snabb och säker tillgång till samlad information ges möjlighet till förkortade vård-/ behandlingstider.

10 Projektplan 10(23) Verksamhetsnytta: Högre förtroende från patienter då inte all hälso- och sjukvårdspersonal måste ställa samma frågor vid varje vårdtillfälle. Frigjord tid utifrån antagandet att det kommer att krävas mindre tid från verksamhetspersonal att inhämta information och mindre dubbelarbete, till exempel genom onödiga provtagningar och dubbelregistrering av information. Kortare ledtider genom direkttillgång till information. Se för mer information Effektmål pilotstudie mobil patientöversikt En pilotstudie ska genomföras för att testa nyttan och tekniken med mobil NPÖ (MPÖ). Mobil åtkomst till NPÖ förväntas ge följande nytta i verksamheten: Kortare ledtider genom direkttillgång till information. Korrekt information kan nås direkt i patientens hem ex. vid akuta besök av sjuksköterska, då patienten är oklar över vad som blivit sagt osv. Korrekt information kan nås av bakjour. Ökad patientsäkerhet. Mer tid hos patienten/brukaren då personalen inte behöver åka till kontoret för att läsa information. Större delaktighet för patienten då de kan läsa informationen tillsammans. Ett effektivare arbetsflöde. Det kräver troligtvis även tillgång till verksamhetssystemet mobilt.

11 Projektplan 11(23) 2.3 Projektmål DELPROJEKT 1 NATIONELL PATIENTÖVERSIKT (NPÖ) Samtliga länets kommuner ska vara konsumenter i NPÖ senast Återstående kommuner i länet är: Laxå, Lindesberg, Nora, Hällefors och Ljusnarsberg. Avtal skrivet med Inera kring anslutning till NPÖ TGP ( Tillgänglig patient) installerad och kvalitetssäkrad Rutiner lokalt anpassade och förankrade för användandet av NPÖ Utbildning genomförd för kommunens användare och loggadministratörer Särskilda insatser genomförda för att stödja kommunernas användare med syfte att följa upp effektmål och nyttjande av NPÖ. DELPROJEKT 2 PILOTSTUDIE MOBIL NPÖ (MPÖ) Klargöra de tekniska förutsättningarna för pilotstudien. Genomföra en Pilotstudie inom området mobil patientöversikt när nationella säkerhetslösningar finns tillgängliga. Pilotstudien genomförs tillsammans med Örebro läns landsting. Utvärdera och dokumentera nytta och teknik, samt ge förslag på fortsatt arbete. DELPROJEKT 3 KOMMUNIKATION OCH STRATEGI Ta fram en kommunikationsplan för ehälsoarbetet inom Örebroregionen. Identifiera och kommunicera med/ påverka nationella forum för att utveckla befintliga invånartjänster för att stärka och möjliggöra kommunernas deltagande. Kommunikationsaktiviteterna ska omfatta de nationella invånartjänsterna, vårdtjänsterna samt framtagen förstudie Invånartjänster för kommunerna i Örebro län. Fortsatt marknadsföring och information till personal inom kommunal hälso och sjukvård samt invånare i regionen om sammanhållen journalföring/nationell patientöversikt och rätten till spärrhantering enligt patientdatalagen. Förankra förstudien Invånartjänster till socialchefsgruppen och respektive kommunledning. Medverka i arbete med att ta fram ett nytt regionalt program för ehälsa.

12 Projektplan 12(23) DELPROJEKT 4 FÖRSTUDIER Redovisa en förstudie om kommunerna som producenter i NPÖ. Förstudien genomförs i samarbete med Örebro kommun. Förstudien kommer belysa möjligheter och hinder med att kommunerna i Örebro län blir producenter till NPÖ. Redovisa en förstudie angående utvidgade användningsområden för de befintliga invånartjänsterna/vårdtjänsterna inom fler kommunala verksamheter exempelvis individ och familjeomsorg inom socialtjänsten och skola. I förstudien ingår att ta fram förslag för fortsatta vägval och strategier för invånartjänster inom kommunal verksamhet. Samtliga projektmål ska vara uppnådda Projektmålets prioritering Införande NPÖ för återstående kommuner har högsta prioritet. Det är även hög prioritet att genomföra särskilda insatser för att stödja kommunernas användare med syfte att följa upp effektmål och nyttjande av NPÖ. 3 Krav på projektet 3.1 Förutsättningar De gemensamma rutiner som tagits fram för NPÖ inom ramen för ehälsa-projektet ska användas vid införandet på återstående kommuner. Detta säkrar upp att hantering sker i enlighet med patientdatalagens krav, socialstyrelsens föreskrifter och övriga krav som identifierats i det nationella arbetet, såsom informations-, och samtyckesrutin samt behörighet och logganalysrutin. Att Norra länsdelen och Laxå avsätter resurser för genomförandet (personal och budget). Erfarenheterna från införandet i Örebro, Karlskoga, Askersund, Hallsberg och Lekeberg ska tas tillvara. Att teknisk plattform för MPÖ är realiserbar inom projekttid.

13 Projektplan 13(23) 3.2 Avgränsningar Varje huvudman står för utbildningskostnaden för egen personal. Varje huvudman står för kostnaden av funktion för Tillgänglig Patient (TGP). 4 Kopplingar till andra projekt och verksamheter 4.1 SKL Center för esamhället område ehälsa Rapportering av projektet för ehälsa till SKL görs av Regionförbundet. Samverkan via Referensgrupp för teknisk infrastruktur. Länets representant i denna grupp är Eva Sporre IT-samordnare Karlskoga kommun. Samverkan via Programstyrgrupp kommunal IT-samverkan SKL. Länets representant i denna grupp är Tommy Henningsson, Örebro kommun. Se: Samverkan via Strategiska rådet. Landstingets representant är Ulrika Landström. Samverkan via Programstyrgrupp Vårdtjänster. Landstingets representant är Ulrika Landström. 4.2 Införande Viva Norra länsdelen Projektet är beroende av tidplanen för införande av Viva i Norra länsdelen. För att starta NPÖ ska TPG-lösning finnas på plats, och tidpunkt för start NPÖ ska samordnas med införandet av Viva. Tidplan för införande Viva är Projektledare för införandet av Viva i Norra länsdelen är Malin Berggren, Lindesberg. 4.3 Införande Treserva Laxå Projektet är beroende av tidplanen för införande av Treserva i Laxå kommun. För att starta NPÖ ska TGP-lösning finnas på plats, och tidpunkt för start NPÖ ska samordnas med införandet av Treserva. Ny tidplan för införande Treserva är

14 Projektplan 14(23) 4.4 Teknisk plattform Mobil Patientöversikt Projektet är beroende av att den tekniska plattformen för säker inloggning i mobil patientöversikt är på plats. Tieto får 20 enheter för verifiering under november Efter leverans ska Tieto testa för att sedan leverera till projektet. 4.5 Pilotstudie Mobil Patientöversikt Örebro läns landsting Pilotstudie av MPÖ görs gemensamt landsting och kommun, ett gemensamt delprojekt sätts upp där både kommun och landsting rapporterar till styrgrupp ehälsa. 4.6 NPÖ nationellt införandeprojekt på Inera Projektet kommer att ta stöd från och statusrapportera till det nationella införandeprojektet för NPÖ. Projektet kommer att delta i NPÖ forum, forum för förvaltning av NPÖ. Se även: 4.7 ViSam-projektet Visam är Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. 66.html Förstudien NPÖ som Producent genomförs i samarbete med ViSamprojektet. Statusrapportering görs regelbundet gällande pilotdrift MPÖ. 4.8 Digital agenda länsstyrelsen ehälsa ingår som en del i Digital agenda. Arbetet i projektet samordnas med digital agenda.

15 Projektplan 15(23) 5 Planer 5.1 Översiktlig tid- och leveransplan Planen kan komma att korrigeras över tid för att projektet på bästa sätt ska nå effektmålen. Beslut Aktivitet Kommentar Datum BP1 BP2 Beslut att starta etableringsfasen Beslut att starta genomförandefasen Godkännande projektdirektiv Godkännande projektplan Delleverans 1 Kommunikationsplan framtagen Plan framtagen för införande NPÖ Norra länsdelen och Laxå. Plan för pilotstudie MPÖ framtagen Nätverk NPÖ etablerat BP3:1 Beslut att gå vidare med utbildning NPÖ. TGP Laxå godkänd Beslut kommunikationsplan Beslut att gå vidare med aktiviteter i kommunikationsplanen BP3:2 Beslut att starta pilotstudie MPÖ Start av NPÖ i Laxå Start av pilotstudie MPÖ Februari 2013 TPG Norra godkänd BP3:3 Start av NPÖ i Norra länsdelen April 2013 Delleverans 2 Leverans av förstudierapport Kommunen som Producent i NPÖ Maj 2013

16 Projektplan 16(23) Leverans förstudierapport Utvidgade användningsområden inom fler kommunala verksamheter BP4 Beslut av avveckla projekt Slutleverans Rapport från pilotstudie MPÖ, rekommendation om fortsatt arbete Skriv restlista Överlämna NPÖ till förvaltning Samtliga aktiviteter i kommunikationsplanen genomförda BP5 Projektet avslutat Avsluta projekt Slutleverans ev. restpunkter Slutrapport levereras BP = Beslutspunkt Leverans och överlämningsprocedur (BP4 och ev. BP3:or) Styrgruppen e-hälsa tar beslut om BP.

17 Projektplan 17(23) 5.2 Resurser Namn Uppdrag Antal timmar Period Boel Lindblom Projektledare 50 % Muntligt /Skriftligt Skriftligt Kerstin Arbetsgrupp Information Kommunikatör landstinget Sofia Kjörk, Regionförbundet Referensgrupp: Socialcheferna i SG Arbetsgrupp Pilotstudie MPÖ XX kommun Karin Rydberg (Örebro läns landsting) Britt-Marie Horttana (Örebro läns landsting) Delprojektledare verksamhetsstöd 50 % Kommunikation Skriftligt Ej klart. Ej klart.

18 Projektplan 18(23) Laxå Sven-Olof Johansson Hällefors Ej bemannad Nora Elisabeth Hedström Lindesberg Gunilla Hedblad Ljusnarsberg Gunilla Andersson Införandeansvariga NPÖ 5.3 Testplan En checklista för verifiering av TGP funktionen ska tas fram. Testscenarier för MPÖ ska tas fram inom ramen för pilotstudien. 5.4 Budget och finansiering Finansieras av medel från SKL. Budget förs centralt på Regionförbundet. Budget, se bilaga 1.

19 Projektplan 19(23) 5.5 Organisationsschema projekt e-hälsa Projektägare Marie Gustafsson, Regionförbundet Styrgrupp ehälsa Regionförbundet, kommuner samt ÖLL Nationella forum / leverantörer Cehis /Inera/SKL och Tieto Referensgrupper Verksamhetsnära IT, Regionala nätverk Projektledning Boel Lindblom, Regionförbundet Kerstin, Regionförbundet Delprojekt 1 Nationell Patientöversikt Delprojekt 2 Pilotstudie mobil NPÖ Delprojekt 3 Kommunikation och strategi Delprojekt 4 Förstudier Införandeansvariga Kommuner, NPÖ-resurser Arbetsgrupp pilot Bemanning ej klar. Arbetsgrupp kommunikation Arbetsgrupper Bemanning ej klar Deltagare i styrgruppen Marie Gustafsson, projektägare Regionförbundet Örebro Isabell Landström, programdirektör Örebro kommun (ordf.) Tommy Henningsson, förvaltningschef Örebro kommun Karin Björkman, socialchef Karlskoga kommun Carina Larsson, förvaltningschef Lekebergs kommun Charlotte Dahlbom, socialchef Ljusnarsbergs kommun Ulrika Landström, hälso- och sjukvårdsstrateg Örebro läns landsting

20 Projektplan 20(23) 5.6 Roller, ansvar och befogenheter Projektägare roll, ansvar och befogenhet Ansvar: Uppdrag/mandat Ansvar för projektets budget och finansiering. Upprätta projektdirektiv. Godkänna slutrapport. Ansvara för att effektmålen både mäts och nås eller att någon annan ansvarig utses för detta. Initierar granskningar och revisioner av projektet. Utser styrgruppen Föreslår projektledare. Stödjer projektledaren. Fattar BP1 och BP5-beslut samt BP2,BP3,BP4-beslut avseende projektets fortsättning Styrgrupp roll, ansvar och befogenhet Ansvar: Uppdrag/mandat: Styrgrupp utses av projektägare. Projektets resultat ska vara i linje med projektdirektiven. Säkerställa att projektet följer projektplanen och aktivt stödja projektledaren. Hålla sig informerade om projektet och omvärlden för att få ett bra beslutsfattande. Tillföra projektet de resurser som behövs. Säkerställa att projektledningen har kontroll och att projektet kommer att nå mål. Fattar beslut inom projektets ramar (BP2, BP3, BP4) tillsammans med projektägaren. Stödjer aktivt projektledaren Projektledare/delprojektledare roll, ansvar och befogenhet Ansvar: Uppdrag/mandat: Projektets genomförande i enlighet med projektplanen. Att projektet når sina mål. Tillgodose mottagarens krav inom projektets ramar. Ansvara för projektets resultat till och med BP 5. Rapporterar genomförandet och förändringar gentemot plan i projektet. Projektdokumentationen. Knyta rätt kompetenser till projektet. Följa upp och ansvara för projektets budget och rapportera till projektets styrgrupp. För sitt projekt ta fram en budget över förväntat utfall fördelat över tiden för att kunna följa upp hur arbetet fortskrider i ekonomisk mening. Genomföra och löpande revidera riskanalys. Se till att beslutad revision och granskning genomförs. Informera alla projektets intressenter. Planerar, leder, fördelar samt följer upp arbetet inom projektet. Leder de personer som tilldelats projektet. Förfogar över de medel som tilldelats projektet. Beslutar om omfördelning av kostnader inom projektets budgetram Projektledare utses av Styrgrupp i samråd med berörd linjechef och projektägare.

21 Projektplan 21(23) Kommunens införandeansvarig /ansvarig för pilotdrift roll, ansvar och befogenhet Ansvar: Uppdrag/mandat: Har personligt ansvar att genomföra överenskomna åtaganden i projektet. Rapportera resultat och avvikelser i projektet. Förankra projekt i hemmaorganisationen och fungera som förenande länk. Ta del av projektinformation. Arbeta i projektet enligt överenskommelse. Delta i projektmöten/arbetsmöten Resursägare roll, ansvar och befogenhet Ansvar: Uppdrag/mandat: Resurser utlånade till projektet. Är oftast den som tillsätter resurs efter förfrågan från projektledare. Ansvarar för att tilldelad personal har rätt kompetens. Se till att resurser finns tillgängliga enligt de beslut som finns tagna för projektet. Kan ingå i styrgrupp. Ansvarig för att resursöverenskommelser med projektet hålls Mottagare roll, ansvar och befogenhet Ansvara för att projektresultatet efter överlämnande vid BP4 och att nyttorealisering görs och mäts. Ska ingå i styrgrupp eller referensgrupp. Mottagare är Regionförbundet, kommunerna och Örebro läns landsting Referensgrupp roll ansvar och befogenhet Ansvar: Rådgivande Informationsbärare Bollplank 5.7 Beslutsprocess Avvikelser som påverkar tidplan budget eller omfattning beslutas av e-hälsa styrgrupp. Mindre ändringar på aktivitetsnivå beslutas av projektledarna. 5.8 Gäller IT-system, överenskommelse med Systemförvaltningsområdet För förvaltning av NPÖ, se Supportorganisation Pascal och NPÖ doc Projektet ansvarar inte för att förvalta MPÖ efter pilotstudien.

22 Projektplan 22(23) 6 Kommunikation 6.1 Kommunikation och rapportering inom projektet Uppföljningsrapport tas fram till varje styrgruppsmöte. Regionförbundets hemsida ska uppdateras med projektinformation. 6.2 Dokumentationsplan Arbetsdokument i projektet läggs under: G:\SFO-Vårdsystem\Projekt\Projekt_eHälsa Efter avslutat projekt ska styrande dokument diarieföras i Regionförbundets diarium. 7 Kvalitet 7.1 Kvalitetsstrategier Projektet kommer att styras enligt projektmodellen PROJEKTiL. Dock kommer man att jobba utifrån ett agilt perspektiv (stegvisa beslut), och anpassa projektplan och aktiviteter utifrån att nå största nytta i projektet. Projektet kommer att följa de nationella riktlinjerna. 7.2 Granskningar och bedömningar Styrgruppen tar beslut om ev. granskningar skall genomföras under projekttiden. 7.3 Kvalitetssäkring av externa leverantörer Inera ansvarar för kvalitetssäkring av den nationella tjänsten NPÖ. Kvalitetssäkring av TGP är leverantörens ansvar. Kvalitetssäkring av säkerhetslösning vid pilotdrift MPÖ är leverantörens ansvar (Tieto). 7.4 Säkerhet Projektet kommer att följa de nationella riktlinjerna för säkerhetslösningar.

23 Projektplan 23(23) 8 Risker och möjligheter Riskanalys ska genomföras tillsammans med Verksamhetsnära IT och styrgrupp. Riskanalys, se Bilaga 2. 9 Projektavslut (BP5) Projektet avslutas när: när överlämnad leverans är godkänd av mottagaren slutrapporten är godkänd av projektägaren all projektdokumentation är arkiverad på bestämd plats 10 Referenser Handlingsplan Handlingsplan för Center för esamhället (CeSam) Strategi för esamhället Regionalt program för Social välfärd 11 Bilagor Bilaga 1 Budget Bilaga 2 Riskanalys

Stockholms läns landstings projektmodell. PROJEKTiL. Projekt modell 2.0

Stockholms läns landstings projektmodell. PROJEKTiL. Projekt modell 2.0 Stockholms läns landstings projektmodell PROJEKTiL 2.0 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Vad är projekt?... 2 1.2 Syftet med projektmodellen... 2 1.3 Målgrupp SLLs projektmodell... 2 1.4 Ansvar SLLs projektmodell...

Läs mer

Projektplan för (H)JÄRNKOLL Kampanjlän Örebro 2013

Projektplan för (H)JÄRNKOLL Kampanjlän Örebro 2013 för (H)JÄRNKOLL Kampanjlän Örebro 2013 Örebro 121205 Elisabet Norlinder Kampanjlänsansvarig Örebro Diarienummer:12OLL4577-1 Ansvarenhet: AE 55962 Referens: 040-ENO006 Projektägare: Birgitta Johansson Huuva

Läs mer

Projektstyrningsmodell. region halland

Projektstyrningsmodell. region halland Projektstyrningsmodell region halland Innehållsförteckning Fastställd av: Regiondirektör Utfärdare: Catarina Dahlöf Giltig fr o m: 2012-06-07 Dokumentnamn: Region Hallands Projektstyrningsmodell Utgåva:

Läs mer

Projektplan 1(21) Projektnamn: Hitta och jämför hjälpmedel. Projektägare: Lena Franzén

Projektplan 1(21) Projektnamn: Hitta och jämför hjälpmedel. Projektägare: Lena Franzén Projektplan 1(21) Projektnamn: Hitta och jämför hjälpmedel Projektägare: Lena Franzén Kryssa i rutan för vilket alternativ som gäller JA Beslut att starta Genomförandefasen, BP2 x NEJ Kommentar: Beslut

Läs mer

Kulturarvsportal Västmanland Projektdirektiv- och plan

Kulturarvsportal Västmanland Projektdirektiv- och plan 1 (27) Kulturarvsportal Västmanland Projektdirektiv- och plan Styrgruppen gn Susann Levál, projektledare Västmanlands läns museum, 2013-10-07 1 2 (27) Projektet i korthet Projektnamn Kulturarvsportal Västmanland

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

-3, KF 2011-05-05 08:30. Kallelse till. Kommunfullmäktiges sammanträde 2011-05-05. kl 08.30. i PB-hallen, Folkets Hus

-3, KF 2011-05-05 08:30. Kallelse till. Kommunfullmäktiges sammanträde 2011-05-05. kl 08.30. i PB-hallen, Folkets Hus -3, KF 2011-05-05 08:30 Kallelse till Kommunfullmäktiges sammanträde 2011-05-05 kl 08.30 i PB-hallen, Folkets Hus 1, KF 2011-05-05 08:30 KS: 9/2011 KALLELS E Kommunfullmäktige 2011-05-05 Dnr 9-2011 Meddelanden

Läs mer

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018 Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting 1 Bakgrund Regionalt program för ehälsa 2010 Baserade sig på: Den nationella

Läs mer

VÄGLEDNING. Införandet av NPÖ. ehälsa. Införandet av NPÖ 1

VÄGLEDNING. Införandet av NPÖ. ehälsa. Införandet av NPÖ 1 VÄGLEDNING Införandet av NPÖ ehälsa Införandet av NPÖ 1 Förord Denna vägledning riktas i första hand till kommuner, men avsikten är att även landstingen/regionerna och privata/ideella vårdgivarna ska se

Läs mer

Utvecklingsprojekt inom Karolinska Institutet

Utvecklingsprojekt inom Karolinska Institutet Utvecklingsprojekt inom Karolinska Institutet rev 2009-12-07 Projektmodell P r o j e k t e t Projektstart Genomförande Överlämning Avslut/ utvärdering G1 G2 G3 G4 G5 V e r k s a m h e t e n Initiering

Läs mer

Handlingsplan för 2013-2018 Landstings, regioners och kommunernas samarbete inom ehälsoområdet samt lokal verksamhetsplan 2013.

Handlingsplan för 2013-2018 Landstings, regioners och kommunernas samarbete inom ehälsoområdet samt lokal verksamhetsplan 2013. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2012-10-30 297 Handlingsplan för 2013-2018 Landstings, regioners och kommunernas samarbete inom ehälsoområdet samt

Läs mer

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (11) 2013-11-05. för den universitetsgemensamma projektverksamheten

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (11) 2013-11-05. för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 1 (11) Projektregler för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 2 (11) Innehåll Syfte och bakgrund... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Bakgrund... 3 2 Definitioner...

Läs mer

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Innehåll 1. VAD ÄR ETT PROJEKT?... 4 1.1 DETTA ÄR ETT PROJEKT... 4 PROJEKTETS SYFTE OCH MÅL... 4 PROJEKTETS FÖRANKRING... 5 SAMVERKAN I EN TILLFÄLLIG ORGANISATION...

Läs mer

Vägledning för e-hälsa i kommunen

Vägledning för e-hälsa i kommunen Vägledning för e-hälsa i kommunen Annika Mortensen 2014-12-12 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Läsanvisning... 3 1.3 Syfte... 3 1.4 Beskrivning av e-hälsa... 4 2 Behov av organisation

Läs mer

Handlingsplan för ehälsa 2012-2013 samt vision för utveckling inom ehälsa 2014-2018

Handlingsplan för ehälsa 2012-2013 samt vision för utveckling inom ehälsa 2014-2018 Handlingsplan för ehälsa 2012-2013 samt vision för utveckling inom ehälsa 2014-2018 2012:531 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Handlingsplan för ehälsa 2012-2013 samt vision

Läs mer

Nationell webbaserad kunskapsportal

Nationell webbaserad kunskapsportal Nationell webbaserad kunskapsportal Utvecklingsmöjligheter och organisation som avser webbaserad nationell kunskapsportal inom områdena psykisk ohälsa samt vård och omsorg om äldre Citera gärna Socialstyrelsens

Läs mer

Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010

Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010 Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010 - KOMMUNAL IT-SAMVERKAN I VÅRD OCH OMSORG Teknisk Infrastruktur, Projekt 2010, Kommunal IT-samverkan i vård och omsorg 1 Upplysningar om innehållet: Christer Haglund,

Läs mer

Nationell ehälsa. strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg

Nationell ehälsa. strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg Nationell ehälsa strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg 2010 Produktion: Socialdepartementet Form och layout: Svensk Information Foto: Mattias Ahlm, Nina Hellström, Jennifer

Läs mer

Riktlinje för sammanhållen journalföring, nationell patientöversikt, NPÖ

Riktlinje för sammanhållen journalföring, nationell patientöversikt, NPÖ Diarienummer NHO-2014-0109.37 ALN-2014-0148. 37 Riktlinje för sammanhållen journalföring, nationell patientöversikt, NPÖ Dokumentnamn Riktlinje för sammanhållen journalföring, nationell patientöversikt,

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

PROJEKTPLAN. Överföring av hemsjukvård

PROJEKTPLAN. Överföring av hemsjukvård PROJEKTPLAN Överföring av hemsjukvård - Förberedelseprocess 9 sep 2013-21 feb 2014 Titel: PROJEKTPLAN Överföring av hemsjukvård från landsting till kommuner Projekt: Överföring av hemsjukvård Idnr: Siffor

Läs mer

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering Introduktion till portföljstyrning version 1.0 Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/traffic_light_tree.jpg/1280px-traffic_light_tree.jpg

Läs mer

RIKTLINJER FÖR PROJEKTVERKSAMHET I PITEÅ KOMMUN

RIKTLINJER FÖR PROJEKTVERKSAMHET I PITEÅ KOMMUN RIKTLINJER FÖR PROJEKTVERKSAMHET I PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för projektverksamhet i Piteå kommun Riktlinjer 2009-11-30, 257 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Ett bättre och enklare intygsarbete

Ett bättre och enklare intygsarbete 1 (85) Center för ehälsa i samverkan Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Vxl: 08-452 70 00 Tel: Anna Dahlström anna.dahlstrom@inera.se www.cehis.se info@cehis.se Ett bättre och enklare intygsarbete Slutrapport

Läs mer

BARNHÄLSODATAPILOTEN. - ett samverkansprojekt i Kalmar Län

BARNHÄLSODATAPILOTEN. - ett samverkansprojekt i Kalmar Län BARNHÄLSODATAPILOTEN - ett samverkansprojekt i Kalmar Län 2 Barnhälsodatapiloten - ett samverkansprojekt i Kalmar Län Förord 2006 genomförde Regionförbundet inom ramarna för EUprojektet Den digitala samhälls

Läs mer

Norrbottens Läns Landsting. Projektplan Testbädd personcentrerad Närsjukvård

Norrbottens Läns Landsting. Projektplan Testbädd personcentrerad Närsjukvård 1 (26) Norrbottens Läns Landsting Projektplan Testbädd personcentrerad Närsjukvård Projektägare: Karin Zingmark, NLL Utvecklingsavdelning Författare: Mats Andrén, Projektledare 3 (26) Innehållsförteckning:

Läs mer

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen TILL SOCIALDEPARTEMENTET Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen 2012-06-07 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Arbetssätt och avgränsningar... 2 2 Bakgrund... 4 2.1 Patientjournal...

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Version 1.0 2014-09-17. Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Version 1.0 2014-09-17. Verksamhetsplan 2015 Version 1.0 Verksamhetsplan 2015 1. Inledning... 2 1.1 Sammanfattning och ekonomi... 2 1.2 Bakgrund... 3 2. Övergripande inriktning... 3 2.1 Fokusområden 2015... 3 2.1.1 Säkerställa infrastruktur... 3

Läs mer

Rapport Intygstjänster 2013

Rapport Intygstjänster 2013 1 (24) 1 Center för ehälsa i samverkan Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Vxl: 08-452 70 00 Mob: 070-661 62 59 Peter Lindgren Peter.lindgren@inera.se www.cehis.se info@cehis.se Rapport Intygstjänster 2013

Läs mer