Projektplan för Projekt e-hälsa Nytt projekt ehälsa med start september 2012.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektplan för Projekt e-hälsa 2012-2013 Nytt projekt ehälsa med start september 2012."

Transkript

1 Projektplan 1(23) Projektplan för Projekt e-hälsa Nytt projekt ehälsa med start september Projektägare är Marie Gustafsson, Regionförbundet. Versionshistorik Version Datum Författare Godkänd av Ändringshistorik Boel Lindblom Första utkast Boel och Kerstin Kompletteringar efter SG 24/10 och möte med Norra länsdelen Boel och Kerstin Kompletteringar efter avstämning med Marie Gustafsson och Ulrika Landström Boel och Kerstin Styrgrupp ehälsa Godkänd i styrgrupp

2 Projektplan 2(23) Checklista inför beslut, BP2 Målen för projektet är tydliga och dokumenterade både gällande kostnad/resurser, tid och resultat. Projektets nytta är kalkylerad med hjälp av PENG 1 eller annan metod. Effektmålen är dokumenterade samt hur de skall följas upp och av vem. Mottagaren av projektets leverans är identifierad och har ett tydligt åtagande för att realisera den förväntade nyttan från projektet. Projektets nytta i förhållande till kostnader och insatser i övrigt har kalkylerats, beskrivits och är godkänd av mottagaren och styrgruppen. Förväntat resultat (leverans) från projektet är tydligt definierat, dokumenterat och kopplat till verksamhetens mål och strategier. Risker och osäkerheter i projektet är tydligt dokumenterade i riskanalysen, inklusive en handlingsplan för att hantera dem. Kritiska risker är eliminerade. Projektplanen är tidsatt och resurssatt per fas. Projektmedlemmar och referensgrupp är utsedda. Samtliga resurser för projektet är säkrade med resurskontrakt och införstådda med åtagandet. Projektets avgränsningar är tydligt definierade och dokumenterade. Tidpunkt för leverans är väl vald och förankrad hos mottagaren. Följd- och förvaltningskostnader för projektet är identifierade och dokumenterade. Juridiska och finansiella aspekter har beaktats. Projektet är uppdelat i tydliga faser med BP3:or kopplade till de huvudsakliga leveranserna i projektet. Detta är även förankrat med mottagarna, inblandade leverantörer och andra berörda. Projektinformationen är uppdaterad i Projektbanken Ja Nej 1 PENG är en metod för kalkylering av projektnytta

3 Projektplan 3(23) Kryssa i rutan för vilket alternativ som gäller (besluten ska tas av styrgruppen): JA NEJ Datum Kommentar: Beslut att starta Genomförandefasen, BP2 X Med reservation för Bilaga 1, Budget (timpris PL) Beslut att inte starta Genomförandefasen, BP2 Beslut att bordlägga beslutet

4 Projektplan 4(23) INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERSIONSHISTORIK... 1 CHECKLISTA INFÖR BESLUT, BP GRUNDLÄGGANDE INFORMATION Definitioner Bakgrund Syfte och strategier MÅL Kund Effektmål och nyttoeffekter Projektmål Projektmålets prioritering KRAV PÅ PROJEKTET Förutsättningar Avgränsningar KOPPLINGAR TILL ANDRA PROJEKT OCH VERKSAMHETER SKL Center för esamhället område ehälsa Införande Viva Norra länsdelen Införande Treserva Laxå Teknisk plattform Mobil Patientöversikt Pilotstudie Mobil Patientöversikt Örebro läns landsting... 14

5 Projektplan 5(23) 4.6 NPÖ nationellt införandeprojekt på Inera ViSam-projektet Digital agenda länsstyrelsen PLANER Översiktlig tid- och leveransplan Leverans och överlämningsprocedur (BP4 och ev. BP3:or) Resurser Testplan Budget och finansiering Organisationsschema projekt e-hälsa Deltagare i styrgruppen Roller, ansvar och befogenheter Styrgrupp roll, ansvar och befogenhet Projektledare/delprojektledare roll, ansvar och befogenhet Kommunens införandeansvarig /ansvarig för pilotdrift roll, ansvar och befogenhet Resursägare roll, ansvar och befogenhet Beslutsprocess Gäller IT-system, överenskommelse med Systemförvaltningsområdet KOMMUNIKATION Kommunikation och rapportering inom projektet Dokumentationsplan KVALITET Kvalitetsstrategier Granskningar och bedömningar... 22

6 Projektplan 6(23) 7.3 Kvalitetssäkring av externa leverantörer Säkerhet RISKER OCH MÖJLIGHETER PROJEKTAVSLUT (BP5) REFERENSER BILAGOR... 23

7 Projektplan 7(23) 1 Grundläggande information 1.1 Definitioner Ord/förkortning NPÖ MPÖ Säkerhetstjänster HSA SITHS Sjunet TGP CeHis Inera Agil Förklaring Nationell Patientöversikt. Mobil åtkomst till Nationell Patientöversikt, från mobiltelefon eller läsplatta. En nationell säkerhetsinfrastruktur för vård och omsorg med syfte att säkra patienternas integritet och se till att endast rätt person får tillgång till rätt information. Hälso- och sjukvårdens adressregister. HSA är en elektronisk katalog som innehåller kvalitetssäkrade uppgifter om personer, funktioner och enheter i Sveriges kommuner, landsting och privata vårdgivare. Säker IT i Hälso- och sjukvård. Med hjälp av SITHS-kort kan vårdpersonal identifiera sig och ge bevis för sin behörighet. Öppet och kvalitetssäkrat kommunikationsnät för kommunikation mellan vårdoch omsorgsgivare i Sverige. Tillgänglig patient. En tjänst för att säkerställa att endast de patienter som det finns en möjlig vårdrelation med tillgängliggörs för användaren. Center för ehälsa i samverkan. CeHis koordinerar landstingens och regionernas samarbete för att utveckla och införa gemensamma ehälsostöd, infrastruktur och regelverk som förbättrar informationstillgänglighet, kvalitet och patientsäkerhet. Se Inera är en av flera utförare som samverkar kring genomförandet av Nationell ehälsa - strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg. Målet är att stödja och effektivisera vården, stärka patientens ställning samt skapa god tillgänglighet till vården. Se Lättrörlig metod. Innebär att man jobbar med stegvisa beslut, och att projektet hela tiden har fokus på att nå bästa nytta. 1.2 Bakgrund Länets kommuner och landstinget har antagit ett Regionalt Program för ehälsa som är ett övergripande stöddokument och utgår ifrån den nationella ehälso-strategin. Programmet beskriver en gemensam viljeinriktning för kommunerna och landstinget i Örebro län under den närmaste tre- till femårsperioden t o m Syftet med det regionala programmet för ehälsa är att det ska utgöra ett underlag och en vägledning till kommunerna i länet och landstinget, i planering och satsningar inom IT i vård och omsorg.

8 Projektplan 8(23) Åtagandet i programmet för kommunerna och landstinget är att de gemensamt ställer sig bakom programmet och att man tillsätter arbetsgrupper som tar fram projektplaner inklusive budget för de föreslagna projektområdena. Under 2012 har Regionfullmäktige antagit ett Program för Social Välfärd som ska vara vägledande för regionförbundets arbete och till stöd för regionförbundets medlemmar, kommunerna och Landstinget. I programmets målbilder anges att IT och annat teknikstöd ska användas för att skapa en god vård och omsorg. Ett delprojekt i programmet genomfördes under tiden och innebar införandet av teknisk infrastruktur (HSA, siths, sjunet) i länets kommuner och landstinget för att underlätta samverkan och säkra informationsutbyte mellan olika huvudmän eller vårdgivare. Detta projekt genomfördes med stöd av statliga stimulansmedel. Under 2012 har ytterligare ett projekt genomförts med utgångspunkt från det Regionala programmet för ehälsa. Inom projektet har följande planerats och delvis genomförts: Införandet av NPÖ i länets kommuner Införandet av Pascal e-dos inom länets kommuner Förstudie om e-tjänster/medborgartjänster inom kommunal vård och omsorg Förstudie om mobil NPÖ, prototyp framtagen i samverkan med Hälso och sjukvård Örebro kommun Förslag till gemensam förvaltning och support för NPÖ och Pascal e-dos (från projektdirektiv) 1.3 Syfte och strategier Att realisera de utvecklingsområden som återstår i det Regionala programmet för ehälsa. Projektet utgår från det Regionala programmet för ehälsa som är ett led i det regionala utvecklingsarbetet där den regionala utvecklingsstrategin RUS och Regionalt program för social välfärd är utgångspunkter. Det Regionala Programmet för ehälsa är format utifrån Nationell ehälsostrategi. ehälsa ingår som ett område i det plattformsarbete för stärkta regionala strukturer till stöd för kunskapsutveckling inom äldreområdet och hela socialtjänsten som pågår och som har sin grund i den s.k Avsiktsförklaringen som tagits fram gemensamt av länets kommuner och landstinget Detta är en del i ett nationellt program som drivs av SKL och finansieras av finansdepartementet. Regionförbundets FoU Välfärds uppgift är att stödja och samordna detta arbete. (från projektdirektiv)

9 Projektplan 9(23) 2 Mål 2.1 Kund Kund är Regionförbundet, Örebro läns kommuner och Örebro läns landsting. 2.2 Effektmål och nyttoeffekter Respektive huvudman har ansvar för uppföljning av effektmål. Regionförbundet stödjer kommunerna i detta arbete Effektmål Nationell Patientöversikt Tjänsten Nationell Patientöversikt (NPÖ) gör det möjligt för behörig vård- och omsorgspersonal att med patientens samtycke ta del av journalinformation som registrerats hos andra vårdgivare. Samordning av vårdinsatser underlättas och en helhetsbild av patienten ger ett bättre beslutsunderlag för diagnos, behandling och uppföljning. Ökad patientsäkerheten genom att kommunikationen mellan vårdgivare underlättas. Sjuksköterskor och annan hälso-och sjukvårdspersonal i kommunal verksamhet kan ta del av landstingets eller privata vårdgivares information i vårdsystemen. Förutsättningar för säkrare bedömningar möjliggörs. Dubbeldokumentation behöver inte göras. Nyttoeffekter Nationell Patientöversikt Nytta för patienten: Säkrare vård (i enlighet med HSL, hälso- och sjukvårdslagen) i övergångarna. mellan olika aktörer i inom vården; kommuner, landsting och privata vårdgivare, då den ökade tillgången till information kan ge ett bättre beslutsunderlag vilket minskar risken för felbehandling. Ett inflytande över den egna vården, då det är patienten själv som avgör vem/vilka som ska få ta del av informationen. Genom en snabb och säker tillgång till samlad information ges möjlighet till förkortade vård-/ behandlingstider.

10 Projektplan 10(23) Verksamhetsnytta: Högre förtroende från patienter då inte all hälso- och sjukvårdspersonal måste ställa samma frågor vid varje vårdtillfälle. Frigjord tid utifrån antagandet att det kommer att krävas mindre tid från verksamhetspersonal att inhämta information och mindre dubbelarbete, till exempel genom onödiga provtagningar och dubbelregistrering av information. Kortare ledtider genom direkttillgång till information. Se för mer information Effektmål pilotstudie mobil patientöversikt En pilotstudie ska genomföras för att testa nyttan och tekniken med mobil NPÖ (MPÖ). Mobil åtkomst till NPÖ förväntas ge följande nytta i verksamheten: Kortare ledtider genom direkttillgång till information. Korrekt information kan nås direkt i patientens hem ex. vid akuta besök av sjuksköterska, då patienten är oklar över vad som blivit sagt osv. Korrekt information kan nås av bakjour. Ökad patientsäkerhet. Mer tid hos patienten/brukaren då personalen inte behöver åka till kontoret för att läsa information. Större delaktighet för patienten då de kan läsa informationen tillsammans. Ett effektivare arbetsflöde. Det kräver troligtvis även tillgång till verksamhetssystemet mobilt.

11 Projektplan 11(23) 2.3 Projektmål DELPROJEKT 1 NATIONELL PATIENTÖVERSIKT (NPÖ) Samtliga länets kommuner ska vara konsumenter i NPÖ senast Återstående kommuner i länet är: Laxå, Lindesberg, Nora, Hällefors och Ljusnarsberg. Avtal skrivet med Inera kring anslutning till NPÖ TGP ( Tillgänglig patient) installerad och kvalitetssäkrad Rutiner lokalt anpassade och förankrade för användandet av NPÖ Utbildning genomförd för kommunens användare och loggadministratörer Särskilda insatser genomförda för att stödja kommunernas användare med syfte att följa upp effektmål och nyttjande av NPÖ. DELPROJEKT 2 PILOTSTUDIE MOBIL NPÖ (MPÖ) Klargöra de tekniska förutsättningarna för pilotstudien. Genomföra en Pilotstudie inom området mobil patientöversikt när nationella säkerhetslösningar finns tillgängliga. Pilotstudien genomförs tillsammans med Örebro läns landsting. Utvärdera och dokumentera nytta och teknik, samt ge förslag på fortsatt arbete. DELPROJEKT 3 KOMMUNIKATION OCH STRATEGI Ta fram en kommunikationsplan för ehälsoarbetet inom Örebroregionen. Identifiera och kommunicera med/ påverka nationella forum för att utveckla befintliga invånartjänster för att stärka och möjliggöra kommunernas deltagande. Kommunikationsaktiviteterna ska omfatta de nationella invånartjänsterna, vårdtjänsterna samt framtagen förstudie Invånartjänster för kommunerna i Örebro län. Fortsatt marknadsföring och information till personal inom kommunal hälso och sjukvård samt invånare i regionen om sammanhållen journalföring/nationell patientöversikt och rätten till spärrhantering enligt patientdatalagen. Förankra förstudien Invånartjänster till socialchefsgruppen och respektive kommunledning. Medverka i arbete med att ta fram ett nytt regionalt program för ehälsa.

12 Projektplan 12(23) DELPROJEKT 4 FÖRSTUDIER Redovisa en förstudie om kommunerna som producenter i NPÖ. Förstudien genomförs i samarbete med Örebro kommun. Förstudien kommer belysa möjligheter och hinder med att kommunerna i Örebro län blir producenter till NPÖ. Redovisa en förstudie angående utvidgade användningsområden för de befintliga invånartjänsterna/vårdtjänsterna inom fler kommunala verksamheter exempelvis individ och familjeomsorg inom socialtjänsten och skola. I förstudien ingår att ta fram förslag för fortsatta vägval och strategier för invånartjänster inom kommunal verksamhet. Samtliga projektmål ska vara uppnådda Projektmålets prioritering Införande NPÖ för återstående kommuner har högsta prioritet. Det är även hög prioritet att genomföra särskilda insatser för att stödja kommunernas användare med syfte att följa upp effektmål och nyttjande av NPÖ. 3 Krav på projektet 3.1 Förutsättningar De gemensamma rutiner som tagits fram för NPÖ inom ramen för ehälsa-projektet ska användas vid införandet på återstående kommuner. Detta säkrar upp att hantering sker i enlighet med patientdatalagens krav, socialstyrelsens föreskrifter och övriga krav som identifierats i det nationella arbetet, såsom informations-, och samtyckesrutin samt behörighet och logganalysrutin. Att Norra länsdelen och Laxå avsätter resurser för genomförandet (personal och budget). Erfarenheterna från införandet i Örebro, Karlskoga, Askersund, Hallsberg och Lekeberg ska tas tillvara. Att teknisk plattform för MPÖ är realiserbar inom projekttid.

13 Projektplan 13(23) 3.2 Avgränsningar Varje huvudman står för utbildningskostnaden för egen personal. Varje huvudman står för kostnaden av funktion för Tillgänglig Patient (TGP). 4 Kopplingar till andra projekt och verksamheter 4.1 SKL Center för esamhället område ehälsa Rapportering av projektet för ehälsa till SKL görs av Regionförbundet. Samverkan via Referensgrupp för teknisk infrastruktur. Länets representant i denna grupp är Eva Sporre IT-samordnare Karlskoga kommun. Samverkan via Programstyrgrupp kommunal IT-samverkan SKL. Länets representant i denna grupp är Tommy Henningsson, Örebro kommun. Se: Samverkan via Strategiska rådet. Landstingets representant är Ulrika Landström. Samverkan via Programstyrgrupp Vårdtjänster. Landstingets representant är Ulrika Landström. 4.2 Införande Viva Norra länsdelen Projektet är beroende av tidplanen för införande av Viva i Norra länsdelen. För att starta NPÖ ska TPG-lösning finnas på plats, och tidpunkt för start NPÖ ska samordnas med införandet av Viva. Tidplan för införande Viva är Projektledare för införandet av Viva i Norra länsdelen är Malin Berggren, Lindesberg. 4.3 Införande Treserva Laxå Projektet är beroende av tidplanen för införande av Treserva i Laxå kommun. För att starta NPÖ ska TGP-lösning finnas på plats, och tidpunkt för start NPÖ ska samordnas med införandet av Treserva. Ny tidplan för införande Treserva är

14 Projektplan 14(23) 4.4 Teknisk plattform Mobil Patientöversikt Projektet är beroende av att den tekniska plattformen för säker inloggning i mobil patientöversikt är på plats. Tieto får 20 enheter för verifiering under november Efter leverans ska Tieto testa för att sedan leverera till projektet. 4.5 Pilotstudie Mobil Patientöversikt Örebro läns landsting Pilotstudie av MPÖ görs gemensamt landsting och kommun, ett gemensamt delprojekt sätts upp där både kommun och landsting rapporterar till styrgrupp ehälsa. 4.6 NPÖ nationellt införandeprojekt på Inera Projektet kommer att ta stöd från och statusrapportera till det nationella införandeprojektet för NPÖ. Projektet kommer att delta i NPÖ forum, forum för förvaltning av NPÖ. Se även: 4.7 ViSam-projektet Visam är Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. 66.html Förstudien NPÖ som Producent genomförs i samarbete med ViSamprojektet. Statusrapportering görs regelbundet gällande pilotdrift MPÖ. 4.8 Digital agenda länsstyrelsen ehälsa ingår som en del i Digital agenda. Arbetet i projektet samordnas med digital agenda.

15 Projektplan 15(23) 5 Planer 5.1 Översiktlig tid- och leveransplan Planen kan komma att korrigeras över tid för att projektet på bästa sätt ska nå effektmålen. Beslut Aktivitet Kommentar Datum BP1 BP2 Beslut att starta etableringsfasen Beslut att starta genomförandefasen Godkännande projektdirektiv Godkännande projektplan Delleverans 1 Kommunikationsplan framtagen Plan framtagen för införande NPÖ Norra länsdelen och Laxå. Plan för pilotstudie MPÖ framtagen Nätverk NPÖ etablerat BP3:1 Beslut att gå vidare med utbildning NPÖ. TGP Laxå godkänd Beslut kommunikationsplan Beslut att gå vidare med aktiviteter i kommunikationsplanen BP3:2 Beslut att starta pilotstudie MPÖ Start av NPÖ i Laxå Start av pilotstudie MPÖ Februari 2013 TPG Norra godkänd BP3:3 Start av NPÖ i Norra länsdelen April 2013 Delleverans 2 Leverans av förstudierapport Kommunen som Producent i NPÖ Maj 2013

16 Projektplan 16(23) Leverans förstudierapport Utvidgade användningsområden inom fler kommunala verksamheter BP4 Beslut av avveckla projekt Slutleverans Rapport från pilotstudie MPÖ, rekommendation om fortsatt arbete Skriv restlista Överlämna NPÖ till förvaltning Samtliga aktiviteter i kommunikationsplanen genomförda BP5 Projektet avslutat Avsluta projekt Slutleverans ev. restpunkter Slutrapport levereras BP = Beslutspunkt Leverans och överlämningsprocedur (BP4 och ev. BP3:or) Styrgruppen e-hälsa tar beslut om BP.

17 Projektplan 17(23) 5.2 Resurser Namn Uppdrag Antal timmar Period Boel Lindblom Projektledare 50 % Muntligt /Skriftligt Skriftligt Kerstin Arbetsgrupp Information Kommunikatör landstinget Sofia Kjörk, Regionförbundet Referensgrupp: Socialcheferna i SG Arbetsgrupp Pilotstudie MPÖ XX kommun Karin Rydberg (Örebro läns landsting) Britt-Marie Horttana (Örebro läns landsting) Delprojektledare verksamhetsstöd 50 % Kommunikation Skriftligt Ej klart. Ej klart.

18 Projektplan 18(23) Laxå Sven-Olof Johansson Hällefors Ej bemannad Nora Elisabeth Hedström Lindesberg Gunilla Hedblad Ljusnarsberg Gunilla Andersson Införandeansvariga NPÖ 5.3 Testplan En checklista för verifiering av TGP funktionen ska tas fram. Testscenarier för MPÖ ska tas fram inom ramen för pilotstudien. 5.4 Budget och finansiering Finansieras av medel från SKL. Budget förs centralt på Regionförbundet. Budget, se bilaga 1.

19 Projektplan 19(23) 5.5 Organisationsschema projekt e-hälsa Projektägare Marie Gustafsson, Regionförbundet Styrgrupp ehälsa Regionförbundet, kommuner samt ÖLL Nationella forum / leverantörer Cehis /Inera/SKL och Tieto Referensgrupper Verksamhetsnära IT, Regionala nätverk Projektledning Boel Lindblom, Regionförbundet Kerstin, Regionförbundet Delprojekt 1 Nationell Patientöversikt Delprojekt 2 Pilotstudie mobil NPÖ Delprojekt 3 Kommunikation och strategi Delprojekt 4 Förstudier Införandeansvariga Kommuner, NPÖ-resurser Arbetsgrupp pilot Bemanning ej klar. Arbetsgrupp kommunikation Arbetsgrupper Bemanning ej klar Deltagare i styrgruppen Marie Gustafsson, projektägare Regionförbundet Örebro Isabell Landström, programdirektör Örebro kommun (ordf.) Tommy Henningsson, förvaltningschef Örebro kommun Karin Björkman, socialchef Karlskoga kommun Carina Larsson, förvaltningschef Lekebergs kommun Charlotte Dahlbom, socialchef Ljusnarsbergs kommun Ulrika Landström, hälso- och sjukvårdsstrateg Örebro läns landsting

20 Projektplan 20(23) 5.6 Roller, ansvar och befogenheter Projektägare roll, ansvar och befogenhet Ansvar: Uppdrag/mandat Ansvar för projektets budget och finansiering. Upprätta projektdirektiv. Godkänna slutrapport. Ansvara för att effektmålen både mäts och nås eller att någon annan ansvarig utses för detta. Initierar granskningar och revisioner av projektet. Utser styrgruppen Föreslår projektledare. Stödjer projektledaren. Fattar BP1 och BP5-beslut samt BP2,BP3,BP4-beslut avseende projektets fortsättning Styrgrupp roll, ansvar och befogenhet Ansvar: Uppdrag/mandat: Styrgrupp utses av projektägare. Projektets resultat ska vara i linje med projektdirektiven. Säkerställa att projektet följer projektplanen och aktivt stödja projektledaren. Hålla sig informerade om projektet och omvärlden för att få ett bra beslutsfattande. Tillföra projektet de resurser som behövs. Säkerställa att projektledningen har kontroll och att projektet kommer att nå mål. Fattar beslut inom projektets ramar (BP2, BP3, BP4) tillsammans med projektägaren. Stödjer aktivt projektledaren Projektledare/delprojektledare roll, ansvar och befogenhet Ansvar: Uppdrag/mandat: Projektets genomförande i enlighet med projektplanen. Att projektet når sina mål. Tillgodose mottagarens krav inom projektets ramar. Ansvara för projektets resultat till och med BP 5. Rapporterar genomförandet och förändringar gentemot plan i projektet. Projektdokumentationen. Knyta rätt kompetenser till projektet. Följa upp och ansvara för projektets budget och rapportera till projektets styrgrupp. För sitt projekt ta fram en budget över förväntat utfall fördelat över tiden för att kunna följa upp hur arbetet fortskrider i ekonomisk mening. Genomföra och löpande revidera riskanalys. Se till att beslutad revision och granskning genomförs. Informera alla projektets intressenter. Planerar, leder, fördelar samt följer upp arbetet inom projektet. Leder de personer som tilldelats projektet. Förfogar över de medel som tilldelats projektet. Beslutar om omfördelning av kostnader inom projektets budgetram Projektledare utses av Styrgrupp i samråd med berörd linjechef och projektägare.

21 Projektplan 21(23) Kommunens införandeansvarig /ansvarig för pilotdrift roll, ansvar och befogenhet Ansvar: Uppdrag/mandat: Har personligt ansvar att genomföra överenskomna åtaganden i projektet. Rapportera resultat och avvikelser i projektet. Förankra projekt i hemmaorganisationen och fungera som förenande länk. Ta del av projektinformation. Arbeta i projektet enligt överenskommelse. Delta i projektmöten/arbetsmöten Resursägare roll, ansvar och befogenhet Ansvar: Uppdrag/mandat: Resurser utlånade till projektet. Är oftast den som tillsätter resurs efter förfrågan från projektledare. Ansvarar för att tilldelad personal har rätt kompetens. Se till att resurser finns tillgängliga enligt de beslut som finns tagna för projektet. Kan ingå i styrgrupp. Ansvarig för att resursöverenskommelser med projektet hålls Mottagare roll, ansvar och befogenhet Ansvara för att projektresultatet efter överlämnande vid BP4 och att nyttorealisering görs och mäts. Ska ingå i styrgrupp eller referensgrupp. Mottagare är Regionförbundet, kommunerna och Örebro läns landsting Referensgrupp roll ansvar och befogenhet Ansvar: Rådgivande Informationsbärare Bollplank 5.7 Beslutsprocess Avvikelser som påverkar tidplan budget eller omfattning beslutas av e-hälsa styrgrupp. Mindre ändringar på aktivitetsnivå beslutas av projektledarna. 5.8 Gäller IT-system, överenskommelse med Systemförvaltningsområdet För förvaltning av NPÖ, se Supportorganisation Pascal och NPÖ doc Projektet ansvarar inte för att förvalta MPÖ efter pilotstudien.

22 Projektplan 22(23) 6 Kommunikation 6.1 Kommunikation och rapportering inom projektet Uppföljningsrapport tas fram till varje styrgruppsmöte. Regionförbundets hemsida ska uppdateras med projektinformation. 6.2 Dokumentationsplan Arbetsdokument i projektet läggs under: G:\SFO-Vårdsystem\Projekt\Projekt_eHälsa Efter avslutat projekt ska styrande dokument diarieföras i Regionförbundets diarium. 7 Kvalitet 7.1 Kvalitetsstrategier Projektet kommer att styras enligt projektmodellen PROJEKTiL. Dock kommer man att jobba utifrån ett agilt perspektiv (stegvisa beslut), och anpassa projektplan och aktiviteter utifrån att nå största nytta i projektet. Projektet kommer att följa de nationella riktlinjerna. 7.2 Granskningar och bedömningar Styrgruppen tar beslut om ev. granskningar skall genomföras under projekttiden. 7.3 Kvalitetssäkring av externa leverantörer Inera ansvarar för kvalitetssäkring av den nationella tjänsten NPÖ. Kvalitetssäkring av TGP är leverantörens ansvar. Kvalitetssäkring av säkerhetslösning vid pilotdrift MPÖ är leverantörens ansvar (Tieto). 7.4 Säkerhet Projektet kommer att följa de nationella riktlinjerna för säkerhetslösningar.

23 Projektplan 23(23) 8 Risker och möjligheter Riskanalys ska genomföras tillsammans med Verksamhetsnära IT och styrgrupp. Riskanalys, se Bilaga 2. 9 Projektavslut (BP5) Projektet avslutas när: när överlämnad leverans är godkänd av mottagaren slutrapporten är godkänd av projektägaren all projektdokumentation är arkiverad på bestämd plats 10 Referenser Handlingsplan Handlingsplan för Center för esamhället (CeSam) Strategi för esamhället Regionalt program för Social välfärd 11 Bilagor Bilaga 1 Budget Bilaga 2 Riskanalys

Slutrapport för Projekt ehälsa, sept 2011 sept 2012

Slutrapport för Projekt ehälsa, sept 2011 sept 2012 Slutrapport 1(17) Slutrapport för Projekt ehälsa, sept 2011 sept 2012 Projektägare är: Marie Gustafsson, Regionförbundet Örebro Versionshistorik Version 1 Datum Författare Godkänd av Ändringshistorik 0.1

Läs mer

Projektdirektiv för Samordnad vårdplanering på distans fortsatt införande i Örebro län

Projektdirektiv för Samordnad vårdplanering på distans fortsatt införande i Örebro län Projektdirektiv 1(8) Projektdirektiv för Samordnad vårdplanering på distans fortsatt införande i Örebro län Versionshistorik Version Datum Författare Godkänd av Ändringshistorik 0.1 2015-05-12 Boel Arbetsmtrl

Läs mer

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018 Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting 1 Bakgrund Regionalt program för ehälsa 2010 Baserade sig på: Den nationella

Läs mer

Projektil Projektstyrningsmodell med uppdragsdel. En handbok för Örebro kommun Version 1.1 2014-11-24

Projektil Projektstyrningsmodell med uppdragsdel. En handbok för Örebro kommun Version 1.1 2014-11-24 Projektil Projektstyrningsmodell med uppdragsdel En handbok för Örebro kommun Version 1.1 2014-11-24 Innehållsförteckning Gemensam projektstyrningsmodell för Örebro kommun... 3 Varför en gemensam projektstyrningsmodell

Läs mer

Regionalt program för ehälsa 2014-2018

Regionalt program för ehälsa 2014-2018 Regionalt program för ehälsa 2014-2018 Maj 2014 Margareta Hansson Ulrika Landström 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund... 4 Nationell strategi... 4 Individen... 4 Vård- och omsorgspersonal...

Läs mer

Regionalt program för ehälsa

Regionalt program för ehälsa Regionalt program för ehälsa April 2010 Margareta Hansson Ulrika Landström 1. Bakgrund IT i vården är en viktig fråga. Med en genomtänkt strategi kan vården och omsorgen bli bättre på att hantera stora

Läs mer

Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten

Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten NPÖ-guiden NPÖ Nationell Patientöversikt Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten Den här guiden riktar sig till vårdgivare landsting, kommuner och privata vårdgivare som ska eller

Läs mer

Regional strategi för ehälsa i Västernorrland

Regional strategi för ehälsa i Västernorrland Regional strategi för ehälsa i Västernorrland En vägledning för det fortsatta arbetet med införandet av nationella ehälsotjänster i länets kommuner i samverkan med Landstinget och andra vårdgivare. Förord

Läs mer

Riktlinjer för projekt i Nacka kommun

Riktlinjer för projekt i Nacka kommun Mats Bohman 2009-10-27 / 2012-10-04 Innehållsförteckning 1 Riktlinjer för projekt... 3 2 Projektmallar... 3 3 Projektarbete... 3 4 Beskrivning av faserna... 4 4.1 Beslutspunkter... 5 5 Roller och ansvar...

Läs mer

Nätverket för ehälsa i Östergötland

Nätverket för ehälsa i Östergötland Projektplan 1 av 8 Projektplan Projektets namn Kommunernas producentskap till NPÖ Beställare/finansiär Nätverket för ehälsa Projektledare Annika Pettersson, LKDATA Dokumenthistorik sion Kommentar Handläggare

Läs mer

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv Anders Henriksson Sida: 1 (6) Projektdirektiv Regionala nav för identitetsuppgifter och hantering av autentiserings- och auktorisationsuppgifter Anders Henriksson Sida: 2 (6) 1 Projektnamn/identitet Regionala

Läs mer

Projektplan. Aktiv hälsostyrning. PROJEKTiL

Projektplan. Aktiv hälsostyrning. PROJEKTiL PROJEKTiL 2(14) 1.1. Bakgrund Landstinget Gävleborg har tillsammans med Gävle kommun samarbetat i två kartläggningar med fokus på de äldre multisjuka. Det första initiativet, i samband med en utvärdering

Läs mer

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa Vem är jag? 60 år, gift, 4 barn Bor i Gopshus utanför Mora där jag på fritiden driver ett vandrarhem

Läs mer

Nationell Patient Översikt i Sverige Swedish ehealth approach

Nationell Patient Översikt i Sverige Swedish ehealth approach Nationell Patient Översikt i Sverige Swedish ehealth approach Ulrika Landström, RN, Projektledare Örebro Läns Landsting ulrika.landstrom@orebroll.se +46 70 316 4541 Bakgrund och syfte Projektet startade

Läs mer

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag 2012-12-10 Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag Ett deluppdrag inom projektet Cancerstrategi Gävleborg UPPDRAGiL Landstinget Gävleborg Mall-ID 120920 Uppdragsdirektiv Innehållsförteckning 1 Grundläggande

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen Ladok3 på GU Rollbeskrivning i projektorganisationen och befogenheter Y2013/13 Projektorganisation, roller Filnamn: L3_roller i projektet_bilaga 4_20131022.docx Gemensamma förvaltningen Utgåva B Ladok3

Läs mer

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 VOHJS13-032, Bilaga VOHJS 16 /13

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 VOHJS13-032, Bilaga VOHJS 16 /13 Övergripande aktivitet Organisation för styrning och ledning Insats (vad)? Hur? När? Ansvar (vem)? Kostnad Att förankra frågorna i strukturerna för styrning, ledning och samverkan som finns i länet. Samordning

Läs mer

Riktlinje för sammanhållen journalföring, nationell patientöversikt, NPÖ

Riktlinje för sammanhållen journalföring, nationell patientöversikt, NPÖ Diarienummer NHO-2014-0109.37 ALN-2014-0148. 37 Riktlinje för sammanhållen journalföring, nationell patientöversikt, NPÖ Dokumentnamn Riktlinje för sammanhållen journalföring, nationell patientöversikt,

Läs mer

Stockholms läns landstings projektmodell. PROJEKTiL. Projekt modell 2.0

Stockholms läns landstings projektmodell. PROJEKTiL. Projekt modell 2.0 Stockholms läns landstings projektmodell PROJEKTiL 2.0 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Vad är projekt?... 2 1.2 Syftet med projektmodellen... 2 1.3 Målgrupp SLLs projektmodell... 2 1.4 Ansvar SLLs projektmodell...

Läs mer

Information om samhällsstöd på 1177.se

Information om samhällsstöd på 1177.se Information om samhällsstöd på 1177.se Stockholms läns delprojekt i projektet Socialtjänsten på 1177 Vårdguiden Projektplan Stockholm, 2014-05-06 Innehåll 1. Godkännande av projektplan...4 2. Grundläggande

Läs mer

Guide till projektmodell - ProjectBase

Guide till projektmodell - ProjectBase Guide till projektmodell - ProjectBase Innehållsförteckning 1. Projektmodellen ProjectBase 2 2. Vad är ett projekt? 2 3. Syfte och mål 2 4. Projektets livscykel 3 5. Styrdokument och checklistor 4 6. Organisation

Läs mer

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 Dnr: RFUL 2013/59

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 Dnr: RFUL 2013/59 Övergripande aktivitet Organisation för styrning och ledning Insats (vad)? Hur? När? Ansvar (vem)? Kostnad ehälsofrågorna ska förankras i strukturerna för styrning, ledning och samverkan som finns i länet;

Läs mer

Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-02-29 1 (1) 35 KS/2016:51. Handlingsplan för e-hälsa i Östergötland 2016-2017

Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-02-29 1 (1) 35 KS/2016:51. Handlingsplan för e-hälsa i Östergötland 2016-2017 Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-02-29 1 (1) Sida 35 KS/2016:51 Handlingsplan för e-hälsa 2016-2017 Kommunerna och Region Östergötland bedriver sedan några år tillbaka

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2016 Regional utveckling av esamhället i Västra Götaland

HANDLINGSPLAN 2016 Regional utveckling av esamhället i Västra Götaland HANDLINGSPLAN 2016 Regional utveckling av esamhället i Västra Götaland Inledning/bakgrund Sedan 2008 har VästKom varit samverkansorgan vid dialoger med SKL, VGR, med flera kring digitalisering. VästKom

Läs mer

FÖRSLAG. 16 Aktivitetsplan för kommunal e-hälsa

FÖRSLAG. 16 Aktivitetsplan för kommunal e-hälsa Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2013-04-05 VOHJS13-032 16 Aktivitetsplan för kommunal e-hälsa Gemensamma nämndens vård, omsorg

Läs mer

Beslut om regional samverkan kring ehälsa i Kalmar län

Beslut om regional samverkan kring ehälsa i Kalmar län TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Cecilia Frid 2014-03-11 SN 2013/0154 0480-453891 Socialnämnden Beslut om regional samverkan kring ehälsa i Kalmar län Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Trygg och säker i hemmet

Trygg och säker i hemmet Trygg och säker i hemmet Projektplan Agneta Aldor 2014-05-09 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Syfte med dokumentet 3 1.2 Ändringshistorik 3 2 Projektet, sammanfattning 3 2.1 Projektets omfattning

Läs mer

2013-10-04. Verksamhetsstyrning och stöd. Projekt. Nätverket Uppdrag Hälsa 11 oktober 2013

2013-10-04. Verksamhetsstyrning och stöd. Projekt. Nätverket Uppdrag Hälsa 11 oktober 2013 Projekt Nätverket Uppdrag Hälsa 11 oktober 2013 Projekt Ska leda till ett bestämt resultat Kräver olika resurstyper Är tidsbegränsat Genomförs av en temporär sammansatt arbetsgrupp Förnyelse PROJEKT kontra

Läs mer

Nätverksträff. maj 2014 NPÖ, NATIONELL PATIENTÖVERSIKT

Nätverksträff. maj 2014 NPÖ, NATIONELL PATIENTÖVERSIKT Nätverksträff maj 2014 NPÖ, NATIONELL PATIENTÖVERSIKT Stimulansbidrag kommuner 5 målområden ehälsa E-tjänster för medborgarna Säker roll- och behörighetsidentifikation Övergång till digitala trygghetslarm

Läs mer

Checklista. För åtkomst till Svevac

Checklista. För åtkomst till Svevac Checklista För åtkomst till Svevac Innehållsförteckning 1 Inledning 2 2 Inloggning/autentisering i Svevac 2 3 Målet sammanhållen vaccinationsinformation 3 4 Säkerhetstjänsten 3 5 Detta är HSA 3 6 Detta

Läs mer

Aktuellt läge för Pascal och bakgrund till utvecklingen

Aktuellt läge för Pascal och bakgrund till utvecklingen 1 (5) Aktuellt läge för Pascal och bakgrund till utvecklingen Aktuellt läge Pascal ordinationsverktyg används hos 700 vårdgivare för cirka 185 000 dospatienter och antalet inloggningar från start är nu

Läs mer

Nationell patientöversikt

Nationell patientöversikt Nationell patientöversikt Översikt och Anslutning 2009 Tieto Corporation Christer Bergh Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Agenda 1. Bakgrund 2. Användarperspektiv och nytta 3. Status

Läs mer

Projektprocessen. Projektprocess

Projektprocessen. Projektprocess Dnr Mahr 19-2014/563 1 (av 6) Projektprocess Datum: Version: Dokumentansvarig: 150116 1.0 Jenny Wendle Stöddokument för det grafiska dokumentet Projektprocessen grafisk 1.0 Projektprocessen Projektprocessen

Läs mer

Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring

Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring Riktlinjer Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring Version 3 2014-12-23 Riktlinjerna är upprättade av medicinskt ansvariga sjuksköterskor och medicinskt ansvariga för rehabilitering

Läs mer

Slutrapport. Införande NPÖ för kommunerna i Västra Götaland. 1.00 Utgåva (1)8. Projektdokument 1405 Dokumentbeskrivning: Slutrapport Insatsområde NPÖ

Slutrapport. Införande NPÖ för kommunerna i Västra Götaland. 1.00 Utgåva (1)8. Projektdokument 1405 Dokumentbeskrivning: Slutrapport Insatsområde NPÖ 1.00 Utgåva (1)8 Dokumenttyp: Projekt: Projektdokument 1405 Dokumentbeskrivning: Slutrapport Insatsområde NPÖ Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: Carina Arvidsson, Karl Fors Slutrapport Införande

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

NPÖ konsument över Internet/Kunskapsöversikt NPÖ. Lars Törnblom/ Marita OlssonNarving Sveriges kommuner och landsting

NPÖ konsument över Internet/Kunskapsöversikt NPÖ. Lars Törnblom/ Marita OlssonNarving Sveriges kommuner och landsting NPÖ konsument över Internet/Kunskapsöversikt NPÖ Lars Törnblom/ Marita OlssonNarving Sveriges kommuner och landsting Unika användare av NPÖ september 2012 (>10) Källa:Inera AB Örebro kommun Västra Götalandsregionen

Läs mer

Yttrande över remiss från Sveriges kommuner och landsting om Förslag angående former och inriktning av nationellt samarbete inom ehälsa

Yttrande över remiss från Sveriges kommuner och landsting om Förslag angående former och inriktning av nationellt samarbete inom ehälsa HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-03-27 p 18 1 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-02-27 HSN 1202-0133 Handläggare: Ewa Printz Kim Nordlander Yttrande över remiss från Sveriges kommuner

Läs mer

Vårdgivares anslutning till NPÖ Introduktion för Verksamhetschefer och Införandeansvariga 2015-12-15

Vårdgivares anslutning till NPÖ Introduktion för Verksamhetschefer och Införandeansvariga 2015-12-15 Vårdgivares anslutning till NPÖ Introduktion för Verksamhetschefer och Införandeansvariga 2015-12-15 Innehåll Inledning Introduktion till NPÖ Vad ser jag i NPÖ? Vad krävs för att använda NPÖ? Hur startar

Läs mer

Att förbereda sig inför Samordnad individuell plan (SIP)

Att förbereda sig inför Samordnad individuell plan (SIP) Att förbereda sig inför Samordnad individuell plan (SIP) Projektplan Väjö 2014-04-28 rev 2014-05-07 rev 2014-06-16 Innehåll 1. Godkännande av projektplan...3 2. Grundläggande information...5 3. Bakgrund...5

Läs mer

ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande

ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande ehälsa i kommunerna År 2030 kommer det att saknas närmare 100 000 omvårdnadsutbildad arbetskraft, enligt statistik.

Läs mer

Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 ( )

Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 ( ) Övergripande aktivitet Organisation för styrning och ledning Insats (vad)? Hur? När? Ansvar (vem)? Kostnad Att förankra frågorna i strukturen för styrning, ledning och samverkan som finns i länet. Se bifogad

Läs mer

Projektplan. Varje dag räknas 2015 Nationell satsning på cancervård. PROJEKTiL Region Gävleborg

Projektplan. Varje dag räknas 2015 Nationell satsning på cancervård. PROJEKTiL Region Gävleborg Projektplan Varje dag räknas 2015 Nationell satsning på cancervård PROJEKTiL Region Gävleborg Innehållsförteckning 1 Grundläggande information... 3 1.1 Syfte... 5 1.2 Effektmål/Nyckeltal... 6 1.3 Projektmål...

Läs mer

PROJEKTPLAN, ETAPP 1 FÖR INSATSOMRÅDE 3 - TEKNISK INFRASTRUKTUR

PROJEKTPLAN, ETAPP 1 FÖR INSATSOMRÅDE 3 - TEKNISK INFRASTRUKTUR PROJEKTPLAN, ETAPP 1 FÖR INSATSOMRÅDE 3 - TEKNISK INFRASTRUKTUR En del av aktionsprogrammet för Kommunal ITsamverkan i vård och omsorg, 20081001-20111231 1 Aktiviteter 2009-2010 1. Kommuners och landstings

Läs mer

Styrning och ledning av program, projekt och uppdrag

Styrning och ledning av program, projekt och uppdrag Styrning och ledning av program, projekt och uppdrag Anvisning Diarienummer: KS 2016/0170 Dokumentansvarig: Utveckling, planering och uppföljning, Utvecklingsledare Beredande organ: Kommunledningssektorn

Läs mer

Kommunal e-hälsa inom Socialtjänsten

Kommunal e-hälsa inom Socialtjänsten SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2013-03-14 Sida 11 (19) 6 Kommunal e-hälsa inom Socialtjänsten Sveriges kommuner och landsting har ingått ett antal överenskommelser med regeringen, vilka

Läs mer

Förslag till regional förvaltningsorganisation av ehälsa

Förslag till regional förvaltningsorganisation av ehälsa Sida 1(8) Vård, omsorg, folkhälsa och Nya perspektiv Marie Åkerlind Datum Förslag till regional förvaltningsorganisation av ehälsa ehälsa är ett samlingsbegrepp, där ehälsa handlar om att göra hälso- och

Läs mer

Ladok3-införande. Projektorganisation, roller Ansvar och befogenheter

Ladok3-införande. Projektorganisation, roller Ansvar och befogenheter Projektorganisation, roller Ladok3-införande Sida: 1 (5) Ladok3-införande Projektorganisation, roller och befogenheter Ladok3-införande Sida: 2 (5) 1 Beställare Förvaltningschef Joakim Malmström Definiera

Läs mer

Projektdirektiv samverkansprojektet Svensk geoprocess

Projektdirektiv samverkansprojektet Svensk geoprocess Projektdirektiv 201 2014-03-12 Sida: 1 (6) Projektdirektiv samverkansprojektet Svensk geoprocess 2014-03-12 Sida: 2 (6) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Resultat och effekter... 3 3 Styrning och dokumentation...

Läs mer

Förvaltningsplan för Elektronisk remiss 2014

Förvaltningsplan för Elektronisk remiss 2014 Förvaltningsplan för Elektronisk remiss 2014 FÖRVALTNINGSPLAN Förvaltningsobjekt Elektronisk remiss Utförare Inera AB Tjänsteansvarig Uppdragstagare Bilagor Erica Määttä Lindblad Johan Assarsson Sid 1/8

Läs mer

Handlingsplan för ehälsa i Östergötland

Handlingsplan för ehälsa i Östergötland 1 (11) Handlingsplan för ehälsa i Östergötland Uppföljning av genomförda insatser 2012, samt redovisning av planerade insatser 2013 Datum: 2013-02-01 Handlingsplanen för 2012 har följts upp och reviderats

Läs mer

Handlingsplan för ehälsa inom socialtjänsten i Malmö stad 2014-2018

Handlingsplan för ehälsa inom socialtjänsten i Malmö stad 2014-2018 Handlingsplan för ehälsa inom socialtjänsten i Malmö stad 2014-2018 Inledning Syfte med planen Kommunstyrelsen beslutade 2008 att anta den nationella IT-strategin för vård och omsorg och gav samtidigt

Läs mer

Utveckling av e-samhället i Stockholms län. IT-forums verksamhetsplan 2014

Utveckling av e-samhället i Stockholms län. IT-forums verksamhetsplan 2014 Utveckling av e-samhället i Stockholms län IT-forums verksamhetsplan 2014 Innehåll Inledning... 2 E-Förvaltning... 3 Framtida regional samverkan kring e-utvecklingsfrågor 4 Regional digital agenda 4 Öppna

Läs mer

Här är vi - och hit är vi på väg! Åke Rosandher, chef CeHis

Här är vi - och hit är vi på väg! Åke Rosandher, chef CeHis Här är vi - och hit är vi på väg! Åke Rosandher, chef CeHis 1 Handlingsplan 2013-2018 www.cehis.se Uppdraget Vad som ska göras gemensamt innehåll och principer Organisation och styrning Finansiering och

Läs mer

E-tjänst Särskilt boende Projektplan. 2014-09-16 Version 1.0

E-tjänst Särskilt boende Projektplan. 2014-09-16 Version 1.0 E-tjänst Särskilt boende Projektplan 2014-09-16 Version 1.0 Versionshantering Datum Version Beskrivning Ändrat av 2014-08-29 1.0 Godkänd Josephine Andersson Innehåll 1. Mål och ramar 3 1.1 Verksamhetsmål

Läs mer

Uppdragsdirektiv. Delprojekt Vårdplanering/Informationsöverföring. Värdig ÄldreVård 2012

Uppdragsdirektiv. Delprojekt Vårdplanering/Informationsöverföring. Värdig ÄldreVård 2012 Delprojekt Värdig ÄldreVård 2012 2(8) 1. GRUNDLÄGGANDE INFORMATION... 3 1.1. BAKGRUND... 3 1.2. IDÉ... 4 1.3. SYFTE... 4 2. MÅL... 4 2.1. UPPDRAGSMÅL... 4 2.2. EFFEKTMÅL... 4 3. KRAV PÅ UPPDRAGET... 4

Läs mer

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län (S.k. plattformsarbete) Presentation av nuläge 2011 09 02 Bakgrund till stärkta regionala stödstrukturer

Läs mer

Introduktion till Svenska e-hälsosamarbetet Från vision och strategi till handlingsplan. Johan Assarsson, tf vd

Introduktion till Svenska e-hälsosamarbetet Från vision och strategi till handlingsplan. Johan Assarsson, tf vd Introduktion till Svenska e-hälsosamarbetet Från vision och strategi till handlingsplan Johan Assarsson, tf vd Bakgrund 1998 Sjunet initieras av sju landsting för att få säkrare datakommunikation mellan

Läs mer

Projektorganisation. Tieto PPS AH003, 6.8.0, Sida 1

Projektorganisation. Tieto PPS AH003, 6.8.0, Sida 1 Sida 1 Om projektorganisation en beskriver fördelningen av ansvar och befogenheter mellan olika roller inom projektet. Här beskrivs även överenskommen fördelning av ansvar mellan projektet och basorganisationen.

Läs mer

Bakgrund och Erfarenheter NPÖ Örebro läns landsting

Bakgrund och Erfarenheter NPÖ Örebro läns landsting Bakgrund och Erfarenheter NPÖ Örebro läns landsting Slottet Svampen Wadköping Örebro läns förutsättningar 3 sjukhus 30 vårdcentraler i landstingsregi 4 privata vårdcentraler 12 kommuner 3 privat utförare

Läs mer

Handlingsplan - ehälsa i Västernorrland

Handlingsplan - ehälsa i Västernorrland Handlingsplan - ehälsa i Västernorrland Version 1.0 2011-11-07 1. Inledning Styrelsen för Kommunförbundet Västernorrland har 2011-10-27 beslutat om Regional strategi för ehälsa i Västernorrland, för åren

Läs mer

Översikt Projektilen version 2.0

Översikt Projektilen version 2.0 Översikt Projektilen version 2.0 Förberedelsefasen Projektpolicy Initiera Förbereda inte initiera Protokollföra beslut Protokoll Förslag/idé Förändringsbehov hos verksamhet Analysera och strukturera förslag

Läs mer

Dokumenttyp. Namn på uppdraget. Integration META katalog och nationell HSA katalog.

Dokumenttyp. Namn på uppdraget. Integration META katalog och nationell HSA katalog. Uppdragsidé 1 (5) Uppdragsidé ehälsa 2013 Syftet med är att samla in idéer på uppdrag/projekt som stimulansbidraget för E-hälsa 2013 kan användas till. På så vis identifierar och definierar vi kommunernas

Läs mer

INFÖRANDE, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING. Agneta Bränberg

INFÖRANDE, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING. Agneta Bränberg INFÖRANDE, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING Agneta Bränberg Projektet närmar sig sitt slut men vad händer sedan? INFÖRANDE Avslutande del av genomförandefasen? Inledande del av projektavslutet? Egen fas? -Viktigt

Läs mer

PROJEKTORGANISATION [PROJEKTNAMN]

PROJEKTORGANISATION [PROJEKTNAMN] STADSLEDNINGSKONTORET FINANSAVDELNINGEN SID 1 (10) 2008-12-16 [PROJEKTNAMN] Författare: Version: Författarens namn Versionsnummer SID 2(10) UTGÅVEHISTORIK FÖR DOKUMENTET

Läs mer

Mobil dokumentation i Dals Eds kommun ehälsa 2014: 1

Mobil dokumentation i Dals Eds kommun ehälsa 2014: 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: (1)7 Mobil dokumentation i Dals Eds kommun ehälsa 2014: 1 Införa Mobil journal via Tietos koncept Lifecare Procapita Kristina Lignell, Carina Johansson, Kennet Sundström

Läs mer

Uppdragsdirektiv för Förstudie inför marknadsföringsprojekt Unga män och pojkar läser

Uppdragsdirektiv för Förstudie inför marknadsföringsprojekt Unga män och pojkar läser Uppdragsdirektiv 1(8) Uppdragsdirektiv för Förstudie inför marknadsföringsprojekt Unga män och pojkar läser Uppdragsägare är Länsbiblioteket i Örebro län Uppdragsledare är Peter Alsbjer Versionshistorik

Läs mer

Landstings, regioners och kommuners handlingsplan för ehälsa Åke Rosandher Center för ehälsa

Landstings, regioners och kommuners handlingsplan för ehälsa Åke Rosandher Center för ehälsa Landstings, regioners och kommuners handlingsplan för ehälsa 2013-2018 Åke Rosandher Center för ehälsa CeHis roll och uppdrag Koordinerar landstingens och regionernas ehälsosamarbete Regleras i avtal mellan

Läs mer

Gatukontoret. Projektägare, styrgruppsmedlem och referensgrupp

Gatukontoret. Projektägare, styrgruppsmedlem och referensgrupp Gatukontoret Projektägare, styrgruppsmedlem och referensgrupp 1 Innehållsförteckning 1. Projektarbete på gatukontoret - sid 3-5 2. Projektägare - sid 6-9 3. Styrgruppsmedlem - sid 10-13 4. Referensgrupp

Läs mer

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Med uppföljning och kommunikationsplan Utgångspunkt Om mindre än tio år, 2025, ska Sverige vara bäst i världen på ehälsa. Region Skånes ambition är

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 Utkast/Utgåva (1)8 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektdokument Mobilt NPÖ Nummer för projekt Dokumentbeskrivning: Mobilt NPÖ - att använda Procapita mobilt

Läs mer

Nya NPÖ. Möte i Göteborg 2014-10-07. Tomas Ahl Inera

Nya NPÖ. Möte i Göteborg 2014-10-07. Tomas Ahl Inera Nya NPÖ Möte i Göteborg 2014-10-07 Tomas Ahl Inera Journal- och läkemedelstjänster Historik (juni 2013-juli 2014) 1/1 1992? ÄDELREFORMEN Tomas Ahl Inera Tomas Ahl Inera Juni 2013.. Min Journal på nätet

Läs mer

Införande av Pascal ordinationsverktyg för elektroniska dosordinationer

Införande av Pascal ordinationsverktyg för elektroniska dosordinationer Införande av Pascal ordinationsverktyg för elektroniska dosordinationer Breddinförande av Pascal för Västra Götaland blir 21 maj Ny tidplan för breddinförandet: 2012-05-18, E-dos stänger, överflyttning

Läs mer

Fler e-tjänster. Åsa Zetterberg SKL

Fler e-tjänster. Åsa Zetterberg SKL Fler e-tjänster Åsa Zetterberg SKL Vi ser den nationella IT-strategin och förslagen om e-förvaltning som en av de största utmaningarna den offentliga förvaltningen någonsin ställts inför Det handlar om

Läs mer

Möjligheter med NPÖ. En beskrivning av det kommungemensamma arbetet med Nationell PatientÖversikt

Möjligheter med NPÖ. En beskrivning av det kommungemensamma arbetet med Nationell PatientÖversikt Möjligheter med NPÖ En beskrivning av det kommungemensamma arbetet med Nationell PatientÖversikt Karl Fors Länssamordnare VästKom Västsvenska kommunalförbundens samorganisation Agenda Presentation samordningsorganisation

Läs mer

Nationell strategi för ehälsa och Socialstyrelsens roll

Nationell strategi för ehälsa och Socialstyrelsens roll Nationell strategi för ehälsa och Socialstyrelsens roll Grupperingar inom strategin: Högnivågruppen Samrådsgruppen Nationell ehälsa mellan 2006-2012 Infrastrukturfrågor som grund för en ändamålsenlig och

Läs mer

Projektdirektiv. Uppdrag på toppen av sin kompetens 2015-10-09

Projektdirektiv. Uppdrag på toppen av sin kompetens 2015-10-09 Projektdirektiv Uppdrag på toppen av sin 2015-10-09 Projektdirektiv Datum 2015-10-09 Dnr 2015/0293 Version 4.0 Projektnamn: Uppdrag på toppen av sin Projektägare: Jonas Kullberg, Rosa Nilsson,. Checklista

Läs mer

Projektplan 1(15) Checklista inför beslut, BP2 JA NEJ

Projektplan 1(15) Checklista inför beslut, BP2 JA NEJ Projektplan 1(15) Projektnamn: Ledarakademin 20131125 Projektägare: Marie Holm Programdirektör Barn och utbildning Checklista inför beslut, BP2 JA NEJ Målen för projektet är tydliga och dokumenterade både

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(6) Projektnamn: Resultatuppföljning på alla nivåer (delprojekt inom Ett lärande Väsby) Projektledare: Daniel Santesson, Strategisk Controller Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen

Läs mer

Minnesanteckningar från socialchefsmöte den 15 februari 2013

Minnesanteckningar från socialchefsmöte den 15 februari 2013 Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Marie G 2013-02-18 Minnesanteckningar Sida 1 (4) Minnesanteckningar från socialchefsmöte den 15 februari 2013 Närvarande: Inger Adolfsson Askersund Ingmar Ångman

Läs mer

Vägledning för att arbeta fram handlingsplan för trygghet, service och delaktighet i hemmet 1

Vägledning för att arbeta fram handlingsplan för trygghet, service och delaktighet i hemmet 1 Vägledning för att arbeta fram handlingsplan för trygghet, service och delaktighet i hemmet 1 1 I hemmet med meningen i kommunen, i och i närheten av bostaden. 1 (8) Innehållsförteckning 1 Syfte och omfattning...

Läs mer

PROJEKTiL Projektplan VISIT 1 (9) Checklista inför beslut, BP2 JA NEJ

PROJEKTiL Projektplan VISIT 1 (9) Checklista inför beslut, BP2 JA NEJ DIVISION ALLMÄNMEDICIN PROJEKTiL Projektplan VISIT 1 (9) Projektnamn: VISIT Projektägare: Skriv här Projektägarens namn. Projektägaren ska vara den person som företräder den organisation/enhet som finansierar

Läs mer

Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad

Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad Utlåtande 2009: RI (Dnr 031-2279/2008) Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Den Nationella IT-strategin

Läs mer

Nationell Tjänsteplattform och säkerhetsarkitektur. Per Brantberg, område arkitektur/infrastruktur

Nationell Tjänsteplattform och säkerhetsarkitektur. Per Brantberg, område arkitektur/infrastruktur Nationell Tjänsteplattform och säkerhetsarkitektur Per Brantberg, område arkitektur/infrastruktur Nationell e-hälsa är vårt uppdrag Uppgiften är att skapa en väl fungerande informationsförsörjning inom

Läs mer

Ramverk för projekt och uppdrag

Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 1 (9) Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 2 (9) BAKGRUND/MOTIV... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 DEFINITIONER AV PROJEKT... 3 MODELL FÖR PROJEKTSTYRNING...

Läs mer

Handlingsplan - ehälsa i Västernorrland Reviderad

Handlingsplan - ehälsa i Västernorrland Reviderad Handlingsplan - ehälsa i Västernorrland Reviderad 2013-06-18 Versionshantering Datum Version Godkänd/behandlad av 2011-11-18 Handlingsplan version 1.0 Kommunförbundets styrelse 2013-03-26 Utkast till reviderad

Läs mer

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (9) 2011-07-11. Projektregler. för den universitetsgemensamma projektverksamheten

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (9) 2011-07-11. Projektregler. för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 1 (9) Projektregler för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 2 (9) Innehåll Syfte och bakgrund...4 1.1 Syfte...4 1.2 Bakgrund...4 2 Regler för projekt...4

Läs mer

Förstudie e-tjänst försörjningsstöd samt sms-avisering Projektplan. 2014-07-09 Version 0.2

Förstudie e-tjänst försörjningsstöd samt sms-avisering Projektplan. 2014-07-09 Version 0.2 Förstudie e-tjänst försörjningsstöd samt sms-avisering Projektplan 2014-07-09 Version 0.2 Versionshantering Datum Version Beskrivning Ändrat av 2014-06-26 0.1 Utkast Josephine Andersson 2014-07-01 0.2

Läs mer

Rutin för loggkontroll och tilldelning av behörigheter i nationell patientöversikt (NPÖ) Rutinen gäller från fram till

Rutin för loggkontroll och tilldelning av behörigheter i nationell patientöversikt (NPÖ) Rutinen gäller från fram till 1(5) Socialförvaltningen Förvaltningens stab/kansli Iréne Eklöf, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 0171-528 87 irene.eklof@habo.se Rutin för loggkontroll och tilldelning av behörigheter i nationell patientöversikt

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 Prel Utgåva (1)9 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning Dokumentbeskrivning: Underlag för beslut om stimulansmedel Mobilitet Mobila tjänster Utfärdat

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Bakgrund till ReDA i Jönköpings län

Bakgrund till ReDA i Jönköpings län Bakgrund till ReDA i Jönköpings län Jönköpings län ska bli en region som präglas av högt IT-användande som gynnar en hållbar utveckling. Regionförbundet, Landstinget och Länsstyrelsen i Jönköpings län

Läs mer

Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP)

Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP) Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP) 1. Syfte och omfattning Efter ändringar i hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) 1 januari 2010 ska landsting och kommun tillsammans ska

Läs mer

Nationell tjänst för högkostnadsskydd och frikort

Nationell tjänst för högkostnadsskydd och frikort Högkostnadskort och frikort administreras sedan länge med olika lösningar i landstingen, trots att högkostnadsskyddet gäller nationellt. När några landsting nu har övergått från pappersbaserad till elektronisk

Läs mer

Handlingsplan för ehälsa i Östergötland 2016-2017

Handlingsplan för ehälsa i Östergötland 2016-2017 Handlingsplan för ehälsa i Östergötland 2016-2017 Uppföljning av genomförda insatser 2014-2015 Planerade insatser 2016-2017 Antagen av Nätverket för ehälsa 2015-10-20 Antagen av ledningsgrupp för vård

Läs mer

ehälsodagen Anne Gustavsson Rubrik förstasida NN Plats och datum

ehälsodagen Anne Gustavsson Rubrik förstasida NN Plats och datum ehälsodagen 2016-11-11 Anne Gustavsson Rubrik förstasida NN Plats och datum Vision ehälsa 2025 År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte

Läs mer

Projektdirektiv. Nya Vårdgivarwebben. Koncernkontoret Koncernstab kommunikation 2014-03-10 Dnr: 1400255 Version: 1.0. Beställare Utförare Mottagare

Projektdirektiv. Nya Vårdgivarwebben. Koncernkontoret Koncernstab kommunikation 2014-03-10 Dnr: 1400255 Version: 1.0. Beställare Utförare Mottagare Koncernkontoret Koncernstab kommunikation 2014-03-10 Dnr: 1400255 Version: 1.0 Författare: Kristina Happstadius-Trägårdh Inför beslutspunkt, BP, 1 Projektägare: Cecilia Gyllenkrok Borgström Projektledare:

Läs mer

Projektdirektiv. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen [Nämnd/Förvaltning/alternativt blank] Teknisk anslutning av TakeCare till Journalen via nätet

Projektdirektiv. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen [Nämnd/Förvaltning/alternativt blank] Teknisk anslutning av TakeCare till Journalen via nätet [Nämnd/Förvaltning/alternativt blank] Projekt- / förstudiedirektiv *Projekt Teknisk anslutning av TakeCare till Journalen via nätet *Projektägare Maria Dalemar *Projektledare Lina Jacobsson Projektstyrgrupp

Läs mer