Tjänstemannagruppen för samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg och skola

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänstemannagruppen för samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg och skola"

Transkript

1 TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Ledningskansliet, Inger Nicolas PROTOKOLL Vilgotgruppen Tjänstemannagruppen för samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg och skola Plats: Sammanträdesrummet Almen, Eklundavägen 2, Örebro Datum: Fredagen den 28 februari 2014 Tid: Kl Närvarande Lena Adolfsson Karl G Bartoll Mats Björeman Mats Eriksson Eva Frantz Birgitta Johansson Huuva Per Olof Larsson Eva Slätmo Inger Adolfsson Susanne Bergström Karin Björkman Per Blom Madde Gustavsson Isabell Landström Kjerstin Larsson Marie Gustafsson, ordf Inger Nicolas, sekr Övriga: Ulrika Landström pkt 11, Susanne Rydén och Sofia Wange pkt 13 Ärende 1. Inledning Protokoll från föregående möte Åtgärd Marie Gustafsson hälsade välkommen till årets första möte och särskilt till PO Larsson som är ny områdeschef vid Lindesbergs lasarett. Vilgotmötet den 26 november Riktlinjerna för förebyggande arbetssätt är nu publicerade på samverkansportalen (OVK-sidan). Projektet för utveckling av OVKsidan är igång med Rebecka Ardeman som ansvarig. Mycket grundarbete måste göras vilket leder till att projektet kan ta längre tid än planerat från början. Vad gäller dosdispenserade läkemedel är svinnet litet, kräver inget extra arbete. Leverantören följer också upp detta. En MAS i länet håller ihop arbetet (Ylva Blix). Protokollet läggs till handlingarna. 2. Information från Gränssnittsgruppen Marie Gustafsson informerade från mötet den 13 februari. Gruppen rekommenderar Vilgotgruppen att anta överenskommelserna om palliativ vård och asylsjukvård.

2 3. Information från Barn- och ungdomsgruppen Marie Gustafsson informerade från mötet den 15 januari. Diskussion om aktivitetsplanen och koordination av aktiviteter och processer m m som pågår i länet, bl a om barn med psykisk ohälsa och psynkprojektet på regionförbundet. Anna Philipsson, samhällsmedicinska enheten, som arbetar med psynkprojektet ska ingå i barnoch ungdomsgruppen under Överenskommelsen mellan staten och SKL om psykisk ohälsa. Handlar bl a om att uppdatera webbsidorna. Barnoch ungdomsgruppen involveras i arbetet. Primärvårdens tillgänglighet, första linjens vård, vad gäller psykisk ohälsa kommer att mätas. 4. Information från Vilmergruppen Birgitta Johansson Huuva informerade från mötet den 7 februari. Presentation av kommunernas inventering av personer med psykisk funktionsnedsättning Återkoppling från samverkansdagen i januari. Dagen ska återkomma en gång varje år även fortsättningsvis. Överenskommelsen 2014 om psykisk ohälsa om samarbetet, handlingsplanen och uppföljning av denna. Länets handlingsplan har blivit modell för övriga landet. Nystart av kunskap till praktik, även primärvården i länet representerad nu. Handlar om kompetensutveckling, MI utbildningar och basutbildningar. Kampanjlän Hjärnkoll, sista året nu, vad händer sedan, hur ta vara på alla ambassadörer? Fråga om läget i processen om hemsjukvård vid psykisk störning. En schablonmässig ersättning ska tas fram. Den nya överenskommelsen ska ersätta en gammal överenskommelse om psykiatrisk hemsjukvård från 2004 (finns på OVK-sidan). 5. Rutin om ansvarsfördelning för fortsatt hälso- och sjukvård till asylsökande Eva Frantz informerade om arbetet som pågått under lång tid. Funnits en stor frustration i barn- och ungdomsgruppen om ansvaret för apatiska barn. Ansvaret och faktureringsrutin nu klargjord. Kommer att använda SIP istället för remiss. Ansvarig för dokumentet: Chefen för Hälsovalsenheten. 6. Överenskommelse kring palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Socialcheferna får ett ansvar att sprida kännedom om överenskommelsen i kommunerna. a t t anta rutinen om ansvarsfördelning för fortsatt hälsooch sjukvård till asylsökande Eva Frantz informerade att det palliativa rådet i länet önskade en översyn av ansvarsfördelningen mellan huvudmännen. Likvärdig vård är målsättningen. 2

3 Överenskommelsen utgår från nationella vårdprogrammet för palliativ vård och avser personer 18 år och äldre. Barn hanteras enligt särskild överenskommelse. Överenskommelsen beskriver ansvarsfördelningen och länsdelsöverenskommelser ses som tillämpningsrutiner. Uppföljning av överenskommelsen kommer att göras genom det palliativa rådet, länsdelsgrupperna och Vilgot. Överenskommelsen ska följas upp inom ett år. Tillägg i överenskommelsen: Under Informationsöverföring och vårdplanering, lägga till i punkt 3 att använda NPÖ. - Hur få till en jämlik vård i länet där det redan nu är ojämlikt kvälls- och nattetid. LAH är till för Örebro och södra länsdelen. Lösningar bör tas fram i respektive länsdel. - Frågan om resurser, tas vidare till Maritgruppen. Kännedom om överenskommelsen sprids genom Hälsoval till primärvården, Marie skickar den till alla kommuner och ledamöter i Vilgotgruppen sprider inom sina organisationer. Övrig information: I patientens journal under Viktig medicinsk fakta ska finnas information att patienten har beslut om palliativ vård. Detta ska kunna ses i NPÖ. Arbete pågår i palliativa rådet att tydliggöra detta. a t t med ovan nämnda tillägg anta den länsövergripande överenskommelsen om palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län 7. Utveckling av länsdelssamverkan Länsdelsseminariet i januari Nästan alla ledamöter i Vilgotgruppen deltog där, därför inte någon särskild redovisning här. En rapport från dagen tas fram av Marie Gustafsson och Mats Björeman 8. Utveckling av samverkansportalen (OVK-sidan) Marie Gustafsson informerade om utvecklingsprojektet. Se ovan pkt 1. Projektplan finns, Marie Gustafsson och Mats Björeman är projektägare, Rebecka Marten projektledare. Finns en utvecklingspotential för OVK-sidan. Syftet med OVK-sidan måste inledningsvis tydliggöras. 9. Information om utredningen Folkhälsa och social välfärd ÖLL håller på med en övergripande webbstrategi där även en samverkansportal håller på att utvecklas. Marie Gustafsson, Mats Björeman och Thomas Falk ansvarar för en utredning om folkhälsa, social välfärd och vård inför region Ett förslag på verksamhetsorganisation och tjänstemannastöd till samverkansorganisation och politiskt organ ska lämnas. 3

4 En rapport lämnas den 15 mars till Rickard Simonsson, Magnus Persson och Tommy Larserö. Förslaget kommer sedan att processas vidare. Det är för närvarande många utredningar som löper parallellt. Denna utredning handlar om utveckling av Marit-Vilgotstrukturen. Förslaget kommer att ha fokus på utveckling av länsdelsgrupperna vilket kräver en länsgemensam organisation, styrgrupp som kan sammanträda oftare än Vilgotgruppen (och med färre medlemmar än i Vilgotgruppen), kompletterat med ett chefsforum och utvecklingsgrupper för barn- och ungdom, äldre och psykiatri/ missbruk. Handlar om utvecklingsgrupper med tydligt uppdrag. Syftet är att alla kommuner ska känna sig delaktiga i organisationen, att få mer kraft i processerna i länsdelarna och kopplingen till styrgruppen. Vid behov kan särskilda arbetsgrupper tillsättas för specifika frågor, tidsbegränsade då det går. Handlar om en kärnkonstellation som kan kompletteras med olika grupper i olika frågor. Utredningen återkommer till Vilgotgruppen med information i fråga om folkhälsa. - Fråga om området psykiatri och missbruk: Vad ingår i gruppen för psykiatri och missbruk i relation till olika åldersgrupper? Samma gäller för personer med funktionsnedsättning (habiliteringen). - Var finns de största volymerna? - Hur hantera multisjuka med komplexa behov? - Behov utifrån grupperna barn, vuxna och äldre? - Var hanteras frågor som inte enbart riktar sig till särskilda åldrar? - Viktigt hur den politiska organisationen formeras som stöd till den nya organisationen. - Samverkansytor måste hittas oavsett politisk lösning. 10. Information om stimulansmedel för Örebro län genom överenskommelse mellan SKL och regeringen 2014 Marie Gustafsson informerade om länspaketeringen av överenskommelsen för Örebro län. Kommentarer: - Behov av nya satsningar efterfrågas från SKL - Nya satsningar gäller både somatiken och psykiatrin (priosatsningen inom psykiatrin gäller t o m 2016) - Stöd för den regionala samverkansnivån föreslås från psykiatrin Vilgotgruppen föreslår att frågan tas upp i styrgruppen för sammanhållen vård och omsorg och vid Vilgotgruppens nästa möte för att fånga bredden, inte enbart området äldre. 4

5 11. Förslag Regionalt program ehälsa Ulrika Landström informerade att det funnits ett regionalt program för ehälsa sedan tidigare. Det senaste gällde under åren En nationell handlingsplan finns för åren Ett nytt regionalt program har nu tagits fram Ulrika och Margareta Hansson. Det förra programmet antogs av Vilgotgruppen 2010, Maritgruppen rekommenderade kommunerna och landstingsstyrelsen att anta programmet. Detta program kommer att hanteras på samma sätt. Det nya regionala programmet för ehälsa bygger på det förra. Man har lyft fram kommunal ehälsa och satsningar kring det. Inom IT-området har även SKL tagit en strategi för esamhället och en regional digital agenda (Örebro län) har kommit. Ulrika talade om bakgrunden till, syfte och mål med ehälsoprogrammet, aktuella projekt och förslag på organisation för styrning. Ulrika avslutade föredragningen med att säga att vi har en hög mognad i vårt län med stor efterfrågan på ehälsotjänster. ehälsoförslaget har presenterats för kommunstyrelser, socialchefer, regiondirektör och landstingsdirektör. Marie och Ulrika har fått i uppdrag att i organisationsbilden rita in en politisk styrning som knyts till den kommande regionala politiska organisationen. Ulrika informerade också att det pågår en förstudie om samarbets- och samverkansnivåer på uppdrag av landstinget. - Interna dialoger nödvändiga hos respektive huvudmän om medel till satsningen - Finns risk för ett digitalt gap om alla kommuner inte kan delta a t t ställa sig bakom föreliggande förslag och förslag på tillägg i programmet a t t slutligt förslag till program för regional ehälsa återkommer till Vilgotgruppen 12. Diskussion om revidering av överenskommelse mellan kommunerna i Örebro län och Örebro läns landsting för samordnad individuell planering (SIP) Marie Gustafsson informerade att Vilgotruppent i maj 2013 antog överenskommelsen om SIP. Nu är en utveckling på gång utifrån många olika processer, bl a i Örebro kommun om samordning kring barn, vilket föranlett frågan om revidering av överenskommelsen så att även skolan kan omfattas i SIP. - Det är främst frågan om elevhälsans möjligheter att kalla till SIP. HSL 18 omfattar inte elevhälsan utan detta måste då skrivas in i länsöverenskommelsen. 5

6 - Se över lagarna och vad som omfattas av dessa för formuleringarna i överenskommelsen. Förslag på arbetsgrupp: Susanne Rydén och Ingrid Gustafsson samt en person som Susanne Bergström utser. Övriga knyts till vid behov. a t t en arbetsgrupp tillsätts för revidering av överenskommelsen till att anpassas enligt ovan a t t arbetsgruppen rapporterar vid Vilgotgruppens möte den 9 maj 13. Handlingsplan för ökad patient- /brukarmedverkan i vård och omsorg för personer med psykisk funktionsnedsättning, Birgitta Johansson Huuva inledde med att tala om bakgrunden till handlingsplanen och framförde att ett samarbete med brukarorganisationer är en förutsättning för att lyckas med vägledningsdokument. Susanne Rydén, regionförbundet, och Sofia Wange NSPH redogjorde för processen att ta fram handlingsplanen. Vilmergruppen gav 2012 uppdrag till en arbetsgrupp att ta fram förslag till en handlingsplan. Efter att förslaget i juni 2013 presenterades för Vilmergruppen gick det ut på remiss. Synpunkter sammanställdes hösten I december 2013 rekommenderade Vilmergruppen Vilgotgruppen att anta handlingsplanen. Handlingsplanen fokuserar på en utveckling utifrån individnivå, verksamhetsnivå och organisationsnivå. Ska fungera som ett underlag för organisationerna att arbeta efter. Susanne och Sofia gjorde en genomgång av handlingsplanen. Kommentarer: - Första linjens psykiatri ingår inte, det är specialistnivån som mest berörs av handlingsplanen - Viktigt att det är organisationer som företräder patienterna, inte personer som företräder enskilda diagnoser Tips: Handisams rapport Att samråda med funktionshindersrörelsen a t t ställa sig bakom handlingsplanen och a t t Vilmergruppen får ansvara för implementering och uppföljning av handlingsplanen 14. Övriga frågor - Nya satsningsområden för överenskommelser mellan staten och SKL Se pkt 10 Ledningskansliet Hälso- och sjukvårdsfunktionen, Örebro läns landsting, Box 1613, Örebro tel

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2014 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting

Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting 1(7) Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting Tid: torsdagen den 4 december 2014, klockan 15.00 17.00 Plats: Regionförbundet, FoUrum, Västra Storgatan 18 A i Jönköping, Solstickan Närvarande: Ann-Marie

Läs mer

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU )

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Inledning Denna gång genomfördes Nationella Kompetensrådets

Läs mer

Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling

Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling 1 2 Förord I överenskommelsen för 2013

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2014

Verksamhetsberättelse för 2014 Verksamhetsberättelse för 2014 Följande redogörelse avser den verksamhet som bedrivits av patient-, brukar- och anhörignätverket Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH under år 2014. Beslutad på nätverksmöte

Läs mer

Protokoll regional styrgrupp för Vård- och omsorgscollege 2010-11-10.

Protokoll regional styrgrupp för Vård- och omsorgscollege 2010-11-10. Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Maria Sahlén Eriksson 2010-11-10 Dnr: Sida 1 (7) Protokoll regional styrgrupp för Vård- och omsorgscollege 2010-11-10. Deltagare; Hans Karlsson, Regionförbundet

Läs mer

KALLELSE 2014-12-02. Socialnämnden 2014-12-02. Kallelse

KALLELSE 2014-12-02. Socialnämnden 2014-12-02. Kallelse KALLELSE 2014-12-02 Socialnämnden SN 2014-12-02 Kallelse 1 KALLELSE 2014-12-02 Socialnämnden Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-12-02, klockan 14:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan

Läs mer

Dokumentation Konferensen Riktlinjer och styrdokument i hälso- och vården 28 29 november 2013

Dokumentation Konferensen Riktlinjer och styrdokument i hälso- och vården 28 29 november 2013 Dokumentation Konferensen Riktlinjer och styrdokument i hälso- och vården 28 29 november 2013 Innehållsförteckning 1. Socialstyrelsen och Nka 2. Landstinget Dalarna 3. Landstinget i Jönköpings län 4. Västra

Läs mer

Protokoll Länssamordningsgrupp (LSG) 14 juni 2011 Tid: kl 10.00-16.00 Lokal: Lappland, landstingshuset, Umeå

Protokoll Länssamordningsgrupp (LSG) 14 juni 2011 Tid: kl 10.00-16.00 Lokal: Lappland, landstingshuset, Umeå 2011 Ärende 31-43 Deltagare: Protokoll Länssamordningsgrupp (LSG) 14 juni 2011 Tid: kl 10.00-16.00 Lokal: Lappland, landstingshuset, Umeå Lotta Svärd, Ordförande Ewa Klingefors David Grahn Marie-Louise

Läs mer

RIM-PROJEKTET (RIKTLINJER INOM MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN) EN FYRAÅRSUPPFÖLJNING

RIM-PROJEKTET (RIKTLINJER INOM MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN) EN FYRAÅRSUPPFÖLJNING FoU-rapport 2012/4 RIM-PROJEKTET (RIKTLINJER INOM MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN) EN FYRAÅRSUPPFÖLJNING Nima Najafi Regionförbundet Uppsala län Sammanfattning RIM-projektet är Uppsala läns regionala kraftsamling

Läs mer

Vem bestämmer? 2014-11-07

Vem bestämmer? 2014-11-07 www.pwc.se? En översiktlig kartläggning av styrning och ansvar för insatser för barn och unga med psykisk ohälsa, tre landsting och sju kommuner 2014-11-07 Innehållsförteckning Rapport Sidan Uppdrag avgränsning

Läs mer

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso-

Läs mer

EVIDENSBASERAD PRAKTIK

EVIDENSBASERAD PRAKTIK EVIDENSBASERAD PRAKTIK inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Webbkartläggning Primärvård Delaktighet, inflytande och samverkan 2014 Bakgrund evidensbaserad praktik I överenskommelsen

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Använd SIP ett verktyg vid samverkan

Använd SIP ett verktyg vid samverkan PSYNKPROJEKTET Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga

Läs mer

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Innehållsförteckning Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa... 0 framväxt, beskrivning av nuläget och vägen framåt... 0 Inledning... 2 Historik

Läs mer

Protokoll 1(28) 2014-04-28--29. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30.

Protokoll 1(28) 2014-04-28--29. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30. Protokoll 1(28) Tid och plats för Sammanträdet Beslutande Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30 Harriet Jorderud (S) Robert Uitto (S) Lena Bäckelin

Läs mer

Individuell plan enligt SoL och HSL

Individuell plan enligt SoL och HSL Sara Esbjörnson & Anders Hagqvist Individuell plan enligt SoL och HSL Till nytta för brukarna? RAPPORT FRÅN FOU SJUHÄRAD VÄLFÄRD Individuell plan enligt SoL och HSL Till nytta för brukarna? Sara Esbjörnson

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Ekonomi och administration 2013-09-10 Dnr: 13 198 Mikael Calmestig Till Regionstyrelsen Sida 1 (1) Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Enligt förbundsordningen

Läs mer

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Hälso- och sjukvårdsavdelningen TU/Tjänsteutlåtande Referens Datum Diarienummer Anneth Lundahl, Lars Björkman, 2012-04-11 xxx-2012 Lena Gustafsson, Peter Amundin Det goda livet för sjuka äldre i Västra

Läs mer

Kartläggning av kunskapsutvecklingsbehov inom området stöd till personer med funktionsnedsättning

Kartläggning av kunskapsutvecklingsbehov inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Kartläggning av kunskapsutvecklingsbehov inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Mia Hernell-Blomquist FoU-rapport 2013:1 Kartläggning av kunskapsutvecklingsbehov inom området stöd till

Läs mer

Samverkan kring vuxna med psykiska funktionshinder. Mora kommun

Samverkan kring vuxna med psykiska funktionshinder. Mora kommun Revisionsrapport Samverkan kring vuxna med psykiska funktionshinder Mora kommun Lena Brönnert Innehållsförteckning 1 Sammanfattande revisionell bedömning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund och revisionskriterier

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 06 17

Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 06 17 Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 06 17 REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 2 Protokoll Regionstyrelsen 2014 06 17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 32 Aktuell information... 5 33 Tertialrapport 2014 (Period 1 Jan 30 april), dnr

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3)

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3) Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år (Version 3) Innehåll Inledning 3 1. Lagparagraf 2 kap. 7 SoL och 3 f HSL 4 2. Varför behövs SIP? 6 3. Förskola och skola 7 4. Ledningens betydelse

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Rapport 2014:6 Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Lägesrapport 2014 2014 Citera gärna ur Vårdanalys publikationer, men ange alltid källa. Myndigheten för vårdanalys Grafisk form: Les Creatives

Läs mer