Forskningsrapport från Triple P-studien i Uppsala. Som hand i handske förskolan som arena för föräldrastöd. Redaktörer Karin Fängström Anna Sarkadi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Forskningsrapport från Triple P-studien i Uppsala. Som hand i handske förskolan som arena för föräldrastöd. Redaktörer Karin Fängström Anna Sarkadi"

Transkript

1 Forskningsrapport från Triple P-studien i Uppsala Som hand i handske förskolan som arena för föräldrastöd Redaktörer Karin Fängström Anna Sarkadi

2

3 Forskningsrapport från Triple P-studien i Uppsala Som hand i handske förskolan som arena för föräldrastöd

4

5 Som hand i handske förskolan som arena för föräldrastöd Redaktörer Karin Fängström Anna Sarkadi Författare Pär Bokström Inna Feldman Karin Fängström Ingela Hagström Karoline Jeppsson Raziye Salari Anna Sarkadi Cathrine Terreros Jeanette Åberg

6 2012 avsändare av denna skrift, dvs den som äger copyrighten Redaktörer Text Omslagsfoto: Foto: Grafisk form Karin Fängström & Anna Sarkadi Pär Bokström Inna Feldman Ingela Hagström Karoline Jeppsson Raziye Salari Cathrine Terreros Jeanette Åberg Magnus Länje Thinkstockphotos Ulrika L Forsberg, Press Art Tryck Universitetstryckeriet, Uppsala maj 2012

7 Forskningsrapport från Triple P-studien i Uppsala Tack! Vi vill härmed rikta ett särskilt tack till: n Föräldrar och förskolepedagoger som deltog i studien och lade många värdefulla timmar på att svara på frågor n Förskolans ledning i Uppsala kommun som stod kvar när det blåste och som såg möjligheter istället för hinder n Studenterna från Uppsala och Stockholms universitet som skrev sina uppsatser i projektet och som slet med datainsamling och statistik n Statens folkhälsoinstitut som finansierade projektet, HFÅ 2008/214 5

8 Som hand i handske förskolan som arena för föräldrastöd Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...10 KAPITEL 1 INTRODUKTION TILL PROJEKTET OCH TRIPLE P...14 Bakgrund...16 Rapporten...16 Medverkande...17 Tvärvetenskaplighet Projektorganisation Föräldrastöd på förskolan...19 Syftet med projektet Triple P Metod Design Teoretiskt ramverk...24 RE-AIM KAPITEL 2 - VILKA FÖRÄLDRAR VILLE VARA MED OCH VARFÖR? Bakgrund Olika nivåer av prevention Föräldrastrategier och barns beteende Metod Urval av förskolor Deltagare i studien Deltagare i Triple P Dataanalys Resultat...31 Föräldrarna i studien Deltagande föräldrar i Triple P självselektion Föräldrars fostransstrategier och barns beteendeproblem Intervjustudien anledningar att delta i Triple P Diskussion Universella insatser med tillåten självselektion rätt eller fel? Det är meningsfullt att tala om ineffektiva fostransstrategier 6

9 Forskningsrapport från Triple P-studien i Uppsala KAPITEL 3 - ÄVEN SMÅ EFFEKTER KAN BETYDA MYCKET Bakgrund Förekomst och betydelse av barns beteendeproblem Uppkomst av beteendeproblem Triple P och evidens Metod Urval Frågeområden Interventionen Databearbetning förfarande och statistiska beslut Resultat Interventionsgrupp jämfört med kontrollgrupp Kliniska skillnader Deltagande i Triple P-aktivitet Diskussion Förändring i kliniska nivåer av problem är av stor betydelse Den preventiva paradoxen motverkas KAPITEL 4 - TIDIGT FÖRÄLDRASTÖD LÖNAR SIG Bakgrund Psykisk ohälsa och hälsoekonomi Möjliga framtida besparingar av att förebygga barns och ungas psykiska ohälsa Hälsoekonomiska och samhällsekonomiska beräkningar Hur gör man hälsoekonomiska utvärderingar? Kvalitetsjusterade levnadsår QALY Metod Kostnader Hälsoeffekter och kostnadseffektivitet Resultat Beräkning av kostnader Förändringar i livskvalitet och minskade kostnader för samhällsstöd Minskat antal barn med utagerande beteendeproblem på klinisk nivå Långtidsvinster ett räkneexempel Diskussion

10 Som hand i handske förskolan som arena för föräldrastöd KAPITEL 5 - VILKA FÖRSKOLOR VILLE VARA MED OCH VARFÖR? Bakgrund innovationer i organisationer Metod Urval av förskolor till studien Urval av förskolechefer till studien Resultat beslutsfattande i en kommunal mellanchefsposition Diskussion...74 Det behövs ett behov KAPITEL 6 - PEDAGOGERNAS NYA ROLL SOM FÖRÄLDRASTÖDJARE Bakgrund Föräldrastödsprogram på förskolan förutsättningar för implementering Implementeringens olika steg...81 Utbildning och ackreditering Handledning Genomförande av insatser Metod Urval Datainsamling Dataanalys Resultat Utbildning och ackreditering Handledning Förskolepedagogernas uppfattning om sin roll Arbetet som föräldrastödjare med Triple P Diskussion Pedagogerna överlag nöjda med utbildningen och handledningen Oförändrad grundsyn, men förändrat förhållningssätt hos pedagogerna Förutsättningar för en lyckad implementering 8

11 Forskningsrapport från Triple P-studien i Uppsala KAPITEL 7 FÖRÄLDRARNAS SYN PÅ TRIPLE P OCH FÖRSKOLAN SOM ARENA FÖR FÖRÄLDRASTÖD Bakgrund Interventionen Tema-Triple P Rådgivnings-Triple P Metod Datainsamling Dataanalys Resultat Föräldrars skattningar Tema-Triple P Föräldrars skattningar Rådgivnings-Triple P Föräldrar uppskattar förskolan som arena och plockar godbitarna Diskussion Triple P i svensk kontext Förskolan som arena Förskolepedagogerna som föräldrastödjare Kapitel 8 - FÖRÄLDRASTÖD PÅ ÖPPNA FÖRSKOLAN Bakgrund Metod Urval Datainsamling Interventionen Resultat Diskussion KAPITEL 9 FORTSATT FÖRÄLDRASTÖD I FÖRSKOLAN Bakgrund Projektorganisation Samarbete Förankring från början till slut Fortsättning REFERENSER Bilaga

12 Som hand i handske förskolan som arena för föräldrastöd Sammanfattning Statens folkhälsoinstitut beviljade drygt nio miljoner kronor till Uppsala kommun för att i samarbete med Forskargruppen för föräldrastöd vid Uppsala universitet under tre år undersöka förskolan som en möjlig arena för föräldrastöd. Utgångspunkten var att de allra flesta barn går på förskola och att förskolepedagoger dagligen möter föräldrar och har möjlighet att se dem i interaktion med sina barn. Förskolan har tidigare inte arbetat med strukturerade, manualbaserade program för föräldrar, utan den rådgivning som förekom utgick ifrån utifrån förskolepedagogens egna intressen och erfarenheter. Studien startade som en ren effektutvärdering av ett nytt program på en ny arena, men ganska snabbt stod det klart att det snarare rörde sig om en implementeringsstudie där flera processer var betydelsefulla och värda att studeras för sig. Då tillkom RE-AIM-ramverket som rapportens struktur också bygger på: Reach vilka som nås av insatsen; Effectiveness om programmet fungerar; Adoption vilka förskolor och pedagoger som tar till sig metoden; Implementation när, hur och hur mycket interventionen erbjöds och hur den togs emot; Maintenance om det finns förutsättningar för att upprätthålla metoden i ordinarie verksamhet. Triple P erbjöds till alla föräldrar med barn på 18 förskolor: 231 föräldrar deltog på minst ett seminarium och 67 familjer tog del av individuella rådgivningssamtal. Alla föräldrar var inte med i studien så resultaten baseras på ett urval. Sammanlagt deltog 32 % av mödrarna och 17 % av fäderna i någon Triple P-insats. Ineffektiva fostransstrategier hos föräldrar, som att överreagera eller vara alltför eftergiven, hängde samman med beteendeproblem hos barn. Föräldrar som valde att delta i någon Triple P-insats hade rapporterat mer beteendeproblem hos sina barn och var mindre nöjda med sin roll som förälder jämfört med föräldrar som avstod från Triple P. Flera föräldrar motiverades också att delta av en allmän nyfikenhet och vilja att utvecklas i sin föräldraroll. I effektstudien ingick 22 förskolor som lottades till att antingen erbjudas föräldrastöd genom Triple P (12) eller vara kontrollgrupp (10). Samtliga föräldrar som tackade ja till att delta i studien (n=758) fick besvara enkäter vid 6, 12 och 18 månader och svarsfrekvensen var 74 % vid 18 månader. Resultaten när interventionsgrupp och kontrollgrupp jämfördes visade att fäder i interventionsgruppen signifikant minskade sin eftergivenhet vid 18 månader (p=0,031) och mödrar i interventionsgruppen förbättrade tilltron till sin egen förmåga efter 12 månader (p=0,056). För barns beteendeproblem sågs trender i förväntad riktning, men inga signifikanta skillnader kunde påvisas. Signifikanta minskningar sågs däremot för svåra beteendeproblem, extremt auktoritära fostransstrategier och höga nivåer av depressionssymtom hos föräldrar i interventionsgruppen. 10

13 Forskningsrapport från Triple P-studien i Uppsala Den hälsoekonomiska analysen byggde på data från såväl föräldrar som barn. Förändringar i hälsa beräknades för föräldrarnas depressionssymtom och om de använt stödfunktioner i form av individuella psykologbesök eller familjerådgivning. Resultaten visade att nivåer av depression ökade signifikant i kontrollgruppen, medan interventionsgruppen stod relativt stilla. Detta gav en signifikant sänkning av livskvalitet i kontrollgruppen (mätt genom kvalitetsjusterade levnadsår, QALY) vilket gjorde att interventionsgruppen erhöll en relativ vinst, 3,5 extra QALYs. Dessutom hade andelen föräldrar med behov av eget stöd minskat i interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen (p=0,04). Föräldrarna skattade även barnens utagerande beteende. Resultaten visade en signifikant minskning (p=0,031) av svåra beteendeproblem i interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen; tre barn med kliniska nivåer av beteendeproblem erhöll normala skattningar efter att deras föräldrar deltagit i Triple P. Detta ger vinster både på kort och på lång sikt. Enligt beräkningarna skulle driften av föräldrastöd genom Triple P betala sig själv och börja gå med vinst efter två år. När projektet startade gick information om projektet ut till samtliga förskolechefer, på både kommunalt drivna och enskilda förskolor. Totalt 22 av 179 förskolor anmälde sig, 4 enskilda och 18 kommunala. Eftersom intresset visade sig vara lägre (12 %) än förväntat undersöktes hur förskolecheferna resonerade vid beslut om deltagandet. En intervjustudie genomfördes med fyra förskolechefer som hade tackat ja till att delta i projektet och fyra som hade tackat nej. Resultatet visade att majoriteten av de intervjuade förskolecheferna i stort sett överlämnade beslutet till sin personalgrupp genom att låta dem avgöra huruvida de ville vara med i projektet eller inte. Annat som framkom var att förskolecheferna i stort var positiva till metoden men att det fanns en viss tveksamhet till om förskolan var rätt arena för att bedriva föräldrastödjande arbete. Det måste därför finnas en öppenhet i att använda arenan förskola, men med resurser utifrån. Förskolan och dess pedagoger har inte tidigare arbetat med strukturerade metoder i föräldrastöd och därför studerades implementeringen utifrån pedagogernas perspektiv. I projektet utbildades och ackrediterades 36 förskolepedagoger i Triple P. Resultaten visar att det som står förskolepedagogerna nära är vardagsproblem, funderingar kring barns utveckling samt samspelet mellan barn och föräldrar. Triple P-utbildningen gav dem verktyg och ett arbetssätt för att stödja föräldrar. Även om de inte förändrade sin grundsyn, där många ser förskolan som en kompensatorisk insats, så ändrade flera pedagoger sitt förhållningssätt där de uppmanade föräldrar att hitta sina egna lösningar snarare än att ge dem råd rakt upp och ner. Utvärderingarna visade också att pedagogerna lagt mycket tid och energi på att lära sig både grundläggande färdigheter såsom samtalsteknik och själva Triple P-materialet. Utan omfattande stöd, handledning och möjligheter att öva och träffa andra utbildade pedagoger under denna tid hade det varit svårt att genomföra insatsen. 11

14 Som hand i handske förskolan som arena för föräldrastöd Föräldrarnas åsikter om att få föräldrastöd på förskolan och vad de ansett om Triple P studerades genom frågeformulär och intervjuer. Intervjuerna visade att i stort sett samtliga föräldrar upplevde det som positivt att träffarna hölls på förskolan. Förskolan upplevdes ha en seriös stämpel och pedagogerna ansågs kunniga om barn men något osäkra som föreläsare. Det var lätt för föräldrarna att acceptera pedagogerna i rollen som rådgivare. En del valde att ha sin förskolepedagog som föräldravägledare medan andra valde en pedagog som inte hade deras barn i sin grupp. Majoriteten av föräldrarna (92,4%) har provat att använda något av de tips de fått och de har förhållit sig till programmets alla delar som till ett smörgåsbord där de kan plocka och använda det som tilltalar dem. Den minst omfattande varianten av Triple P är tre seminarier om vardera 90 minuter. För att klargöra om föräldrar har utbyte av en sådan insats genomfördes ett försök på två öppna förskolor i Uppsala kommun under år Tjugoåtta föräldrar anmälde intresse och 15 deltog vid samtliga tre tillfällen. Tjugofyra besvarade en enkät två veckor efter det sista seminariet. Majoriteten (79 %) upplevde seminariernas innehåll som användbart och de flesta hade prövat någon eller några av de metoder som presterats under seminarierna, exempelvis kvalitetstid med barnet, beröm och uppmuntran. Vilka faktorer är viktiga för att projekt ska kunna leva vidare och bli en del av den ordinarie verksamheten? De viktigaste hörnstenarna och framgångsfaktorerna i detta projekt har varit ett aktivt förankringsarbete genom hela projekttiden såväl mellan kommun och forskningslärosäte som internt inom kommunen. Vidare har samtliga involverade arbetat för att behålla den gemensamma målbilden och för att kontinuerlig informera och kommunicera med dem som genomförde insatser. Dessa faktorer tillsammans med goda resultat har legat till grund för att Barnoch ungdomsnämnden beslutat att under en prövotid på två år erbjuda föräldrastöd inom den ordinarie verksamheten kopplat till fortsatt forskning. 12

15 Forskningsrapport från Triple P-studien i Uppsala 13

16 Som hand i handske förskolan som arena för föräldrastöd 14

17 Kapitel 1 Introduktion till projektet och Triple P Statens folkhälsoinstitut beviljade drygt nio miljoner kronor till Uppsala kommun för att i samarbete med Forskargruppen för föräldrastöd vid Uppsala universitet under tre år undersöka förskolan som en möjlig arena för föräldrastöd. Utgångspunkten var att de allra flesta barn går på förskola och att förskolepedagoger dagligen möter föräldrar och har möjlighet att se dem i interaktion med sina barn. Förskolan har tidigare inte arbetat med strukturerade, manualbaserade program för föräldrar, utan den rådgivning som förekom utgick ifrån utifrån förskolepedagogens egna intressen och erfarenheter. Studien startade som en ren effektutvärdering av ett nytt program på en ny arena, men ganska snabbt stod det klart att det snarare rörde sig om en implementeringsstudie där flera processer var betydelsefulla och värda att studeras för sig. Då tillkom RE-AIM-ramverket som rapportens struktur också bygger på: Reach vilka som nås av insatsen; Effectiveness om programmet fungerar; Adoption vilka förskolor och pedagoger som tar till sig metoden; Implementation när, hur och hur mycket interventionen erbjöds och hur den togs emot; Maintenance om det finns förutsättningar för att upprätthålla metoden i ordinarie verksamhet.

18 Som hand i handske förskolan som arena för föräldrastöd Bakgrund Regeringen gav sommaren 2008 Statens folkhälsoinstitut i uppdrag att fördela 50 miljoner kronor till sex kommuner för att de i samarbete med ett forskningslärosäte skulle arbeta för att stärka och utveckla det hälsofrämjande arbetet för barn och ungdomar. En av dessa kommuner var Uppsala kommun som tillsammans med Landstinget i Uppsala län beviljades medel för att i ett 3-årigt projekt undersöka om förskolan kunde vara en lämplig arena för att erbjuda föräldrastöd och testa programmet Triple P i en svensk kulturell kontext. Forskargruppen för föräldrastöd är verksam vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa. Rapporten Föreliggande rapport innehåller nio kapitel. Kapitel 1 ger bakgrunden till projektet och sätter det i perspektiv utifrån aktuella frågor som rör småbarnsföräldrar i samhället. De följande fem kapitlen är upplagda enligt ett teoretiskt ramverk (RE-AIM Reach, Effectiveness, Adoption, Implementation, Maintenance) som använts för att belysa hela implementeringsprocessen samt den genomslagskraft som insatsen har haft.. Kapitel 2 rör således R Reach, med andra ord vilka föräldrar som har nåtts av insatsen. Kapitel 3 & 4 beskriver effekterna av insatsen, först i termer av statistiska analyser och sedan i form av hälsoekonomiska beräkningar. Kapitel 5 rör A Adoption, det vill säga hur beslut fattades av förskoleledningen inför att delta i projektet. Kapitel 6 behandlar I Implementeringen, ur förskolepedagogernas synvinkel. Kapitel 7 behandlar I Implementeringen, ur föräldrarnas perspektiv. Kapitel 8 beskriver en liten studie där öppna förskolan prövats som ny arena för föräldrastöd. Det avslutande, nionde, kapitlet berör frågor kring samarbete och samverkan i projektet mellan Uppsala kommun och forskargruppen. Vidare berörs också i detta kapitel framtiden Maintenance. 16

19 Forskningsrapport från Triple P-studien i Uppsala n Pär Bokström är sociolog och doktorand vid Uppsala universitet. Under projektet arbetade han på Institutionen för kvinnors och barns hälsa som forskningsassistent med hur förskolepedagogerna upplevde arbetet med Triple P. Han har författat delar av kapitlet Pedagogernas nya roll som föräldrastödjare. n Inna Feldman är hälsoekonom, fil.dr. och arbetar på Institutionen för kvinnors och barns hälsa. Hon är särskilt intresserad av hälsoekonomiska analyser av folkhälsoinsatser och hälsoinriktade insatser inom hälso- och sjukvård. Inna Feldman har varit ansvarig för den hälsoekonomiska utvärderingen av projektet. n Karin Fängström är leg. psykolog och arbetar inom Barn- och ungdomspsykiatrin i Uppsala samt på Institutionen för kvinnors och barns hälsa. Hennes särskilda intressen är trauma, föräldrastöd och genus. Hon har inom projektet utbildat förskolepedagoger i metoden Triple P samt arbetat som forskningsassistent och varit redaktör för slutrapporten. n Karoline Jeppsson är hälsoekonom och arbetade under projektet på Institutionen för kvinnors och barns hälsa, främst med hälsoekonomiska analyser av folkhälsoinsatser. Karoline Jeppsson har skrivit kapitlet om den hälsoekonomiska utvärderingen av Triple P. n Ingela Hagström arbetar som uppdragsstrateg inom sociala enheten på kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad i Uppsala kommun. I projektet har hon arbetat som projektledare och har även utbildat yrkesverksamma inom metoden Triple P. Ingela Hagström är medförfattare till slutrapporten. n Raziye Salari är psykolog och forskare. Hennes främsta forskningsintressen är prevention och tidig intervention gällande barns och ungdomars beteendeproblem och emotionella problem. Hon har ansvarat för studiens genomförande och samtliga statistiska analyser i projektet. n Anna Sarkadi är läkare och docent i socialpediatrisk forskning vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa. Hon har varit forskningsledare med huvudansvar för studiens design och genomförande samt för att riktlinjer för forskningsetik och datahantering efterföljts. Hon har haft ansvar för rekrytering av medarbetare och ekonomin i projektet. Hon är, tillsammans med Karin Fängström, redaktör för slutrapporten. n Cathrine Terreros är leg. psykolog och arbetar på Autismcenter för barn och ungdom inom Stockholms läns landsting. Hon skrev inom ramen för projektet sin examensuppsats med titeln Utagerande beteende bland barn och mammors och pappors ineffektiva fostransstrategier och arbetade under 2009 och 2010 som forskningsassistent i projektet. n Jeanette Åberg är leg. psykolog och arbetar vid Psykoterapiforum i Uppsala. Hon är särskilt intresserad av trauma, kopplingen mellan kropp och själ samt mental träning i olika former. Hon skrev inom ramen för projektet sin examensuppsats och arbetade under 2010 och 2011 som forskningsassistent i projektet. 17

20 Som hand i handske förskolan som arena för föräldrastöd Tvärvetenskaplighet Projektet har, både avseende projektgruppens sammansättning och de metoder som använts, präglats av tvärvetenskaplighet. Arbetsgruppen har bestått av läkare, psykologer, sociologer och hälsoekonomer som tillsammans och från olika perspektiv bidragit till att undersöka förskolan som en möjlig arena för föräldrastöd. Det har också varit många universitetsstudenter som skrivit sina uppsatser inom projektet. Detta har gett upphov till diskussioner och frågor som banat väg för att projektet blivit så mångsidigt och belyst utifrån implementeringens olika aspekter. För att göra implementeringsforskning möjlig behövs metoder av både kvalitativ och kvantitativ karaktär. I en forskargrupp där olika synsätt kan mötas kan också synergieffekter uppstå och nya tankar födas och studeras. Vissa nya frågor önskar man således studera på djupet och använder sig av kvalitativa metoder, andra frågor har studerats tidigare men för att kunna dra jämförande slutsatser från resultaten krävs kvantitativa metoder. Projektorganisation Forskarteamet arbetade inte isolerat utan som del i ett sammanhang som bestod av projektorganisationen. Det främsta sättet att kommunicera mellan kommun och forskargrupp var möten mellan projektledaren och gruppen. Forskningsledaren var även medlem i styrguppen som ansvarade för att driva projektet framåt. Medlemmarna från forskarteamet åkte också runt till berörda förskolor och höll föreläsningar och seminarier för förskolepedagoger och förskolechefer när detta behövdes. Ett sätt att nå ut med gemensamma budskap var att ge ut ett gemensamt nyhetsblad en gång per år. Figur 1. Projektets organisation Styrgrupp Representanter från kommunledningskontor, uppdragskontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, förskoleledning, forskningslärosätet, barn- och ungdomspsykiatri. Forskningsledare Projektledare Forskarteam Förskolor i Uppsala kommun Projektarbetsgrupp pedagogisk handledare 18

21 Forskningsrapport från Triple P-studien i Uppsala Föräldrastöd på förskolan Traditionellt sett vänder sig de flesta evidensbaserade föräldrastödsprogram i Sverige till hälso- och sjukvårdspersonal samt till socialtjänsten. Personal som verkar inom skolan har också utbildats i olika program, främst riktade för att arbeta med socialt samspel. Inom förskolan har man tidigare inte arbetat med föräldrastödsprogram. Detta trots att 90% av alla barn över två år går på förskolan, vilket innebär att majoriteten av alla småbarnsföräldrar har daglig kontakt med förskolans personal. I och med denna kontakt arbetar förskolepedagogerna redan rent praktiskt med visst föräldrastöd, även om de inte alltid gör det systematiskt eller har bra verktyg eller tid för detta. Förskolepedagoger är därför en viktig resurs som inte tidigare har använts. Förskolan är en naturlig och lättillgänglig arena både för föräldrar och för kommun/landsting att fånga upp föräldrars behov och erbjuda stöd i föräldraskapet. Den nya skollagen framhåller på ett mycket tydligare sätt än tidigare påbudet om samarbete mellan skolan och föräldrarna 1. Även om föräldrastöd inte nämns specifikt kan den nya lagens intention tolkas som att skolan/förskolan är fri att utforska möjligheter till hur ett närmare samarbete med föräldrarna kan tillämpas och organiseras. Under 2008 genomfördes en pilotstudie i Uppsala kommun där man i mindre skala studerade om Triple P, ett evidensbaserat föräldrastödsprogram som inte tidigare prövats i Sverige, kunde användas på förskolan 2. Pilotprojektet föll väl ut och lade grunden till att vidare implementera Triple P och studera förskolan som arena för föräldrastöd. Således startade 2009 projektet Förskolan som arena för föräldrastöd i Uppsala. Syftet med projektet Det övergripande syftet med projektet var att bedriva systematiskt folkhälsoarbete i förskolan, det vill säga att undersöka om förskolan kan vara en arena för föräldrastöd. Projektet utformades från början som en effektstudie där syftet var att undersöka om föräldrastöd genom Triple P hade effekt på föräldrars och barns välbefinnande. Snart blev det dock tydligt att fler aspekter av implementeringsprocessen behövde belysas. Därför omformulerades av studien av forskningsteamet och kommunpartnern till att omfatta hela implementeringsprocessen samt genomslagskraften av Triple P. 1 (Riksdagen, 2009) 2 (Larsson, Ehn Magnusson, 6 Sarkadi, 2008) 19

22 Som hand i handske förskolan som arena för föräldrastöd Delmål n Att ta reda på hur föräldrar uppfattar föräldrastödsprogrammet Triple P och förskolan som arena för föräldrastöd; n Att ta reda på hur förskolepedagoger uppfattar föräldrastödsprogrammet Triple P och förskolan som arena för föräldrastöd; n Att undersöka selektionsmönstret när ett föräldrastödsprogram erbjuds universellt n Att undersöka om mödrars och fäders uppfattningar om barns beteendeproblem skiljer sig åt samt om föräldrabeteenden har olika påverkan på barnet beroende på barnets och förälderns kön; n Att undersöka programeffekter utifrån tre perspektiv: a. Jämförelse mellan interventionsgrupp (oavsett om man deltagit i Triple P eller inte) och kontrollgrupp; b. Förändringar i kliniska nivåer av problem mellan de olika grupperna; c. Jämförelser inom den grupp föräldrar som tagit del av Triple P före och efter programmet. Triple P Det föräldrastödsprogram som använts är Triple P Programmet för positivt föräldraskap. Det syftar till att stärka kunskap, färdigheter, självständighet och självförtroende hos föräldrarna och därigenom förebygga svåra beteendeproblem, känslomässiga problem och utvecklingsproblem hos barnen 3 4. Programmet riktar sig till föräldrar med barn i åldern 0 16 år. Triple P är ett evidensbaserat föräldrastödsprogram som ursprungligen utvecklats i Australien och som bygger på mer än 30 års klinisk och empirisk forskning. Programmet finns översatt till många olika språk och används för närvarande i 19 länder. Triple P bygger på principer om social inlärningsteori, forskning om hur viktig familjemiljön är för att förebygga beteendeproblem hos barn samt vikten av den naturliga, vardagliga kontakten mellan föräldrar och barn. Vidare siktar programmet in sig på faktorer kända för att utgöra risk för barn att utveckla ohälsa, såsom familjekonflikt, stress och ineffektiva föräldrastrategier 5 6. Fem principer om positivt föräldraskap utgör grunden för Triple P. Princi- 3 (Sanders, Markie-Dadds, & Turner, (Sanders, 1999) 5 (Sanders et al., 2003) 6 (Sanders, 1999) 20

23 Forskningsrapport från Triple P-studien i Uppsala perna utgår från kända risk- och skyddsfaktorer, som kan påverka barns utveckling och hälsa. Den första principen poängterar vikten av att se till att barnet har en trygg och intressant miljö. Detta för att främja en hälsosam utveckling hos barnet och förebygga olyckor och skador i hemmet. Princip nummer två är att föräldern, i rollen som barnets första lärare, ska försöka skapa en positiv inlärningsmiljö för barnet. Föräldern får lära sig att svara positivt och konsekvent på samspel som initieras av barnet i vardagen, såsom när barnet vill visa något, ber om hjälp eller råd. Den tredje principen uppmuntrar föräldrar till att använda tydlig gränssättning, som alternativ till tvingande och ineffektiva uppfostringsstrategier. Genom att föräldern använder tydlig gränssättning lär sig barnet att acceptera och ta ansvar för sitt beteende, bli medveten om andras behov och att utveckla självkontroll. Princip fyra betonar vikten av att som förälder ha realistiska förväntningar, både på sitt barn och på sig själv. Den femte och sista principen uppmanar föräldrar att ta hand om sig själva. För att kunna vara tillgänglig för sitt barn, visa tålamod och vara konsekvent, är det viktigt att föräldern ser till sina egna behov. Föräldrarna uppmuntras att utforska hur de egna känslorna och tankarna kan påverka barnets beteende och får lära sig strategier för att hantera egna negativa upplevelser, såsom stress och depression Triple P finns på fem nivåer med ökande styrka, från allmän grundläggande information om positivt föräldraskap riktad till alla föräldrar (universell prevention), till mer omfattande insatser för det föräldrar som upplever mer genomgripande problem i sitt föräldraskap (selektiv/indikerad prevention) 10. Detta kommer av att programmet utgår från principen om tillräcklighet, där de som söker hjälp och stöd har stora individuella skillnader vad gäller; vilka svårigheter de behöver hjälp med, tidigare kunskap, motivation, tillgång till stöd och närvaro av familjestressorer såsom relationskonflikter och ekonomiska svårigheter. Föräldrarna ska kunna delta i programmet utifrån de egna specifika behoven och få rätt anpassat stöd 11. De fem nivåerna är: n Nivå 1, Generell Triple P (Universal Triple P) innebär att information och kunskap om positivt föräldraskap sprids via media och informationskampanjer. Det är ett enkelt och billigt sätt att nå många föräldrar och syftar framförallt till att sprida enkla tips om föräldraskap, samt att normalisera och bryta tabun kring problem i föräldraskapet; n Nivå 2, Tema-Triple P (Selected Triple P) är en seminarieserie om 3x90 7 (Bäckström Karlsson & Johnsson, 2011) 8 (Sanders et al., 2003) 9 (Sanders & Turner, 2009) 10 (Larsson et al., 2008) 11 (Sanders, Turner, & Markie-Dadds, 2002) 21

24 Som hand i handske förskolan som arena för föräldrastöd minuter med information och råd kring föräldraskap samt möjlighet för föräldrar att diskutera med varandra och ställa frågor. Det riktar sig till alla föräldrar som är intresserade av råd och tips om positivt föräldraskap samt de som har en särskild fråga eller fundering; n Nivå 3, Rådgivnings-Triple P (Primary Care Triple P) är en kortare insats för de föräldrar som önskar individuellt stöd kring ett konkret mindre problem eller frågeställning. Insatsen består av 1-4 korta möten med förälder/ föräldrapar och en person utbildad i Triple P. Föräldrarna vägleds i att själva hitta lösningar på problemet, prova lösningarna och sedan utvärdera. Varje möte tar minuter; n Nivå 4, Standard-Grupp-Triple P (Group Triple P) är ett utökat program för föräldrar som upplever sig ha flera problem med sina barn och som behöver extra mycket träning i positivt föräldraskap. Träningen kan ske på olika sätt, via en bok som ett självhjälpsprogram, via 4 gruppträffar med 4 uppföljande telefonsamtal eller via 10 individuella träffar; n Nivå 5, Förstärkt Triple P (Enhanced Triple P) är riktat till föräldrar som upplever svåra och omfattande problem med sina barn och inom familjen. Det är ett intensivt och skräddarsytt program med övningar och strategier för blanda annat känslo- och stresshantering samt partnerstöd 12. Metod Design Förskolecheferna på Uppsalas samtliga förskolor kommunala såväl som enskilda förskolor erbjöds att delta i projektet. Av 179 förskolor var det 22 som ansökte i den första omgången. Dessa lottades (randomiserades) till antingen kontrollgrupp eller interventionsgrupp. En förskola hoppade av då de hamnade i kontrollgruppen. I en andra omgång anmälde sig ytterligare sex förskolor varav alla fick ingå i en ny interventionsgrupp eftersom de var för få för en randomisering. I projektet har alltså sammanlagt 27 förskolor, varav nio kontrollförskolor, deltagit. 12 (Sanders, 1999) 22

Hälsoekonomisk utvärdering av Triple P projekt i Uppsala kommun

Hälsoekonomisk utvärdering av Triple P projekt i Uppsala kommun Hälsoekonomisk utvärdering av Triple P projekt i Uppsala kommun Är det kostnadseffektivt? (Är det en bra investering?) Inna Feldman, Karoline Jeppsson Inna.feldman@lul.se Vad är hälsoekonomi? Jämför de

Läs mer

Föräldrastöd är det värt pengarna?

Föräldrastöd är det värt pengarna? Föräldrastöd är det värt pengarna? Är det kostnadseffektivt? (Är det en bra investering?) En hälsoekonomisk analys Inna Feldman Inna.feldman@kbh.uu.se Socialpediatrisk forskning Vad är hälsoekonomiskanalys?

Läs mer

Föräldrastöd. en smart investering. Borås, sensommaren 2011 Anna Sarkadi, docent

Föräldrastöd. en smart investering. Borås, sensommaren 2011 Anna Sarkadi, docent Föräldrastöd en smart investering Borås, sensommaren 2011 Anna Sarkadi, docent Centrum för föräldraskapsforskning, Inst. för kvinnors och barn hälsa, Uppsala universitet Dagens upplägg Kort om min grupp

Läs mer

Bilaga 1. Tabell över de nio projektens redovisningar av sina arbeten inom regeringsuppdraget Utvärdering och utveckling av föräldrastöd

Bilaga 1. Tabell över de nio projektens redovisningar av sina arbeten inom regeringsuppdraget Utvärdering och utveckling av föräldrastöd Kommun/ Syfte Pågående och avslutade Måluppfyllelse avseende Nationella strategin* hittills Angereds SDF/ Uppsala Utveckla och pröva ett promotivt och generellt föräldrastödsprogram riktat till föräldrar

Läs mer

DISA Din Inre Styrka Aktiveras

DISA Din Inre Styrka Aktiveras Din Inre Styrka Aktiveras En metod att förebygga nedstämdhet bland tonårsflickor Varför? Hur? Resultat Varför Disa? Internationella studier visar att yngre individer löper större risk att utveckla depressiva

Läs mer

FORSKNING PÅGÅR... om barn och ungdom

FORSKNING PÅGÅR... om barn och ungdom Tidig barndom 28 OKTOBER 2013 sårbarhet/möjlighet FORSKNING PÅGÅR... om barn och ungdom 10 år 2003-2013 FORSKNING PÅGÅR... om barn och ungdom 2003-2013 10 år av samverkan mellan Uppsala universitet och

Läs mer

Bilaga till redovisning av regeringsuppdraget. Utvärdering och utveckling av föräldrastöd

Bilaga till redovisning av regeringsuppdraget. Utvärdering och utveckling av föräldrastöd Bilaga till redovisning av regeringsuppdraget Utvärdering och utveckling av föräldrastöd Karlskoga kommun Projekt: Kompetenta familjer med ungdomar ideal och realitet i familjestödet i Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Burnout in parents of chronically ill children

Burnout in parents of chronically ill children Burnout in parents of chronically ill children Caisa Lindström Kurator, med.lic. Barn- och ungdomskliniken, Universitetssjukhuset, Örebro 2013-04-25 Publicerade artiklar Att vara förälder till ett barn

Läs mer

NYA BHV-PROGRAMMET 2015

NYA BHV-PROGRAMMET 2015 NYA BHV-PROGRAMMET 2015 VARFÖR? Styrande dokument borttagna Olika i landet Ny kunskap Ökade krav på evidens VILKA? Socialstyrelsen Landets BHV-enheter + specialister Rikshandboken Arbetsgrupper professionen

Läs mer

Projektdirektiv delprojektet föräldrastöd

Projektdirektiv delprojektet föräldrastöd Sida: 1 (5) Projektdirektiv delprojektet föräldrastöd 1. BESTÄLLNING Godkännande Projektdirektivet godkänt av: Uppdragsgivare/Beställare: Projektledare: Anders Byström barn- och utbildningschef XXXX projektledare

Läs mer

Kultur på recept svar på motion

Kultur på recept svar på motion LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-04-27 19 (24) Dnr CK 2010-0431 86 Kultur på recept svar på motion Förslag till beslut Landstingsstyrelsen

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

gunborg.brannstrom@skl.se Drogfokus 2012 10 24

gunborg.brannstrom@skl.se Drogfokus 2012 10 24 Förstärkt barn- och föräldraperspektiv i missbruks- och beroendevården - ny överenskommelse med regeringen. Ett utvecklingsarbete inom Kunskap till praktik Drogfokus 2012 10 24 gunborg.brannstrom@skl.se

Läs mer

Stöd i din föräldraroll. Från graviditet till tonåren

Stöd i din föräldraroll. Från graviditet till tonåren Stöd i din föräldraroll Från graviditet till tonåren Du spelar inte längre huvudrollen i ditt liv Att få barn är det största i livet. Det är de flesta överens om. Den gränslösa kärlek barnet ger är obeskrivbar.

Läs mer

Motion (KD) - Satsa på ett ökat föräldrastöd - En kommunal strategi behövs

Motion (KD) - Satsa på ett ökat föräldrastöd - En kommunal strategi behövs MOTIONSUTLÅTANDE 2010-09-28 Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige Sid 1 (5) Dnr 77936 Motion (KD) - Satsa på ett ökat föräldrastöd - En kommunal strategi behövs Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 mars

Läs mer

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge.

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge. 1 Slutrapport till länsstyrelsen ang. Projektet Biff 2 2008-08-25-2010-06-01 gällande barn till missbrukare, barn som bevittnat våld och barn till föräldrar med psykisk ohälsa. Bakgrund/sammanfattning

Läs mer

Socioekonomisk Kalkyl Främjande och förebyggande insatser för barn och unga

Socioekonomisk Kalkyl Främjande och förebyggande insatser för barn och unga Torshälla stads nämnd Datum 1 (5) Torshälla stads förvaltning Ledning och administration Annette Johansson, 016-710 73 03 TSN/2014:312 Torshälla stads nämnd Socioekonomisk Kalkyl Främjande och förebyggande

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

Stöd till föräldrar som har barn med funktionsnedsättning

Stöd till föräldrar som har barn med funktionsnedsättning Stöd till föräldrar som har barn med funktionsnedsättning Malin Broberg, Leg psykolog och professor i psykologi Malin.broberg@psy.gu.se Vad är en bra förälder? Hur kan vi ge föräldrar förutsättningar att

Läs mer

Föräldrar i missbruks- och beroendevården. Sammanfattad kartläggning för att stärka barn- och föräldraperspektivet

Föräldrar i missbruks- och beroendevården. Sammanfattad kartläggning för att stärka barn- och föräldraperspektivet Föräldrar i missbruks- och beroendevården Sammanfattad kartläggning för att stärka barn- och föräldraperspektivet 1 2 Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har inom ramen för utvecklingsarbetet

Läs mer

Föräldrastöd - en investering för framtiden. Strategier för ett utvecklat föräldrastöd i Stenungsunds kommun

Föräldrastöd - en investering för framtiden. Strategier för ett utvecklat föräldrastöd i Stenungsunds kommun Föräldrastöd - en investering för framtiden Strategier för ett utvecklat föräldrastöd i Stenungsunds kommun 2011-2014 Inledning Föräldrar är de viktigaste personerna i varje barns liv. Föräldrar har som

Läs mer

FoU Hera Nowak David Norlin Elisabeth Beijer. GU Malin Broberg (Psyk.) Mikaela Starke (Soc.arb) www.grkom.se/fouivast

FoU Hera Nowak David Norlin Elisabeth Beijer. GU Malin Broberg (Psyk.) Mikaela Starke (Soc.arb) www.grkom.se/fouivast FoU Hera Nowak David Norlin Elisabeth Beijer GU Malin Broberg (Psyk.) Mikaela Starke (Soc.arb) Samarbetspartners Medel till riktat föräldrastöd På uppdrag av regeringen har Statens folkhälsoinstitut fördelat

Läs mer

Implementeringens svåra konst Om implementering utgiven av Socialstyrelsen 2012

Implementeringens svåra konst Om implementering utgiven av Socialstyrelsen 2012 Implementeringens svåra konst Om implementering utgiven av Socialstyrelsen 2012 Med kunskap om implementering genomförs i genomsnitt 80 procent av planerat förändringsarbete efter tre år. Utan sådan kunskap

Läs mer

Enskilt föräldrabesök för pappa/vårdnadshavare inom Barnhälsovården

Enskilt föräldrabesök för pappa/vårdnadshavare inom Barnhälsovården Enskilt föräldrabesök för pappa/vårdnadshavare inom Barnhälsovården erfarenheter från två pilotprojekt i Stockholm och Kronoberg Amanda Wikerstål, Kronoberg Malin Bergström, Maria Söderblom & Michael Wells,

Läs mer

Föräldrastöd till utrikesfödda föräldrar

Föräldrastöd till utrikesfödda föräldrar Föräldrastöd till utrikesfödda föräldrar Modersmålspersonalen - En viktig resurs i föräldrastödsarbetet Linköping - förebyggande föräldrastöd kortfattad historik Familjeprogram/föräldrakurser sedan 2000

Läs mer

Folkhälsorapport för Växjö kommun 2014

Folkhälsorapport för Växjö kommun 2014 Folkhälsorapport för Växjö kommun 2014 Det övergripande målet för folkhälsoarbete är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Det är särskilt angeläget

Läs mer

Föräldrastöd: Hur kan vi stödja föräldrar som är nya i Sverige

Föräldrastöd: Hur kan vi stödja föräldrar som är nya i Sverige Föräldrastöd: Hur kan vi stödja föräldrar som är nya i Sverige Camilla Pettersson Länsstyrelsen i Örebro län Örebro universitet Illustration: MostPhotos Varför bör vi utveckla stödet till föräldrar? Nationell

Läs mer

ATAD Prevention Center Alkohol, Tobak och Andra Droger. FöräldraKOMET. Lunds kommun

ATAD Prevention Center Alkohol, Tobak och Andra Droger. FöräldraKOMET. Lunds kommun FöräldraKOMET Lunds kommun FöräldraKOMET Om programmet För r vem? KOMET vänder v sig till föräldrar som har problem med barn som trotsar, bråkar och är utagerande (3-12 år) Resultat 35-50 50 % minskning

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

JÄMSTÄLLT FÖRÄLDRASKAP FÖR BARNETS BÄSTA. Alexandra Thorén Todoulos & Ida Ivarsson

JÄMSTÄLLT FÖRÄLDRASKAP FÖR BARNETS BÄSTA. Alexandra Thorén Todoulos & Ida Ivarsson JÄMSTÄLLT FÖRÄLDRASKAP FÖR BARNETS BÄSTA Alexandra Thorén Todoulos & Ida Ivarsson VARFÖR? Barnet har rätt till och mår bäst av en trygg och nära relation till båda sina föräldrar (SOU, 2005:73) Tidigt

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

(O)Hälsan bland unga

(O)Hälsan bland unga (O)Hälsan bland unga Missar vi något fundamentalt? Fredrik Söderqvist Med dr, Epidemiolog / Centrum för klinisk forskning Hur kommer det sig att så många går ut skolan med ofullständiga betyg neuropsykiatriska

Läs mer

Regeringens föräldrastödssatsning

Regeringens föräldrastödssatsning Regeringens föräldrastödssatsning Elsa Johanna Lisen Frida Anja 1 Den 1 januari 2014 startade Folkhälsomyndigheten sin verksamhet Myndigheten har övertagit de uppgifter som Smittskyddsinstitutet och Statens

Läs mer

En inblick i elevens ryggsäck. - en föreläsning om föräldraskap i möte med lärare

En inblick i elevens ryggsäck. - en föreläsning om föräldraskap i möte med lärare En inblick i elevens ryggsäck - en föreläsning om föräldraskap i möte med lärare Sofia Kullberg Handledande lärare vid Valteri Skilla Speciallärare Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Livet i landet

Läs mer

Föräldrar i missbruks- och beroendevården. Sammanfattad kartläggning för att stärka barn- och föräldraperspektivet

Föräldrar i missbruks- och beroendevården. Sammanfattad kartläggning för att stärka barn- och föräldraperspektivet Föräldrar i missbruks- och beroendevården Sammanfattad kartläggning för att stärka barn- och föräldraperspektivet 1 2 Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har inom ramen för utvecklingsarbetet

Läs mer

Ekuddens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ekuddens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ekuddens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Ekuddens förskola Ansvarig för planen Förskolechef Niklas Brånn Vår vision Ekuddens

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Kupol En studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars psykiska hälsa

Kupol En studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars psykiska hälsa Kupol En studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars psykiska hälsa Vad är Kupol? Skolan är en viktig miljö för lärande och socialisering under ungdomstiden. Vad som påverkar elevers studieresultat och

Läs mer

Systerskap för att främja unga tjejers hälsa. Återrapportering från en enkätundersökning med tjejer som deltagit i Tjejzonens Storasysterverksamhet

Systerskap för att främja unga tjejers hälsa. Återrapportering från en enkätundersökning med tjejer som deltagit i Tjejzonens Storasysterverksamhet Systerskap för att främja unga tjejers hälsa Återrapportering från en enkätundersökning med tjejer som deltagit i Tjejzonens Storasysterverksamhet 1 Genusinriktad ANDT-prevention Under 2011 påbörjades

Läs mer

Barnen och sjukdomen Nationell konferens Barn som anhöriga 2013

Barnen och sjukdomen Nationell konferens Barn som anhöriga 2013 Barnen och sjukdomen Nationell konferens Barn som anhöriga 2013 Barn till föräldrar med allvarlig somatisk sjukdom Att implementera lagen inom vuxensomatisk vård Neurologiska klinikens arbete med rutiner

Läs mer

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Barn i familjer med missbruk Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Stöd till utsatta barn och ungdomar Förord av äldre- och folkhälsominister Maria Larsson De flesta barnen i vårt land

Läs mer

Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa, utökad målgrupp Kompetenslyftet ehälsa för våra med@rbetare

Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa, utökad målgrupp Kompetenslyftet ehälsa för våra med@rbetare 2014-02-14 Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa, utökad målgrupp Kompetenslyftet ehälsa för våra med@rbetare 2014-02-14 Inledning Hälso- och sjukvården har under ett antal år använt elektroniska journalsystem

Läs mer

FÖRÄLDRASTÖD I BLEKINGE

FÖRÄLDRASTÖD I BLEKINGE FÖRÄLDRASTÖD D I BLEKINGE Föräldrastöd d i Blekinge Utgångspunkter: En förnyad f folkhälsopolitik lsopolitik,, 2007/08:110 Föräldrastöd en vinst för f r alla, SOU 2008:131 Projektgruppens samlade kunskaper

Läs mer

Från individ- till familjeperspektiv i missbruks- och beroendevården

Från individ- till familjeperspektiv i missbruks- och beroendevården Från individ- till familjeperspektiv i missbruks- och beroendevården ANDT-samordnare 2013 05 22 gunborg.brannstrom@skl.se Det här ska jag prata om: - Överenskommelsen mellan SKL och regeringen. - Risk-

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser för social barn- och ungdomsvård 2013. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser för social barn- och ungdomsvård 2013. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser för social barn- och ungdomsvård 2013 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-06-19 Bakgrund Syftet med öppna jämförelser

Läs mer

Kvalitativ intervju en introduktion

Kvalitativ intervju en introduktion Kvalitativ intervju en introduktion Olika typer av intervju Övning 4 att intervjua och transkribera Individuell intervju Djupintervju, semistrukturerad intervju Gruppintervju Fokusgruppintervju Narrativer

Läs mer

Psykisk hälsa i framtiden säkra kort och utmaningar

Psykisk hälsa i framtiden säkra kort och utmaningar Psynk psykisk hälsa barn och unga Psykisk hälsa i framtiden säkra kort och utmaningar 2015-04-16 ing-marie.wieselgren@skl.se www.psynk.se Psykisk hälsa hos barn och unga. Vad kommer hända framöver? Förväntningar

Läs mer

Vad är en familjecentral? Familjecentralen En naturlig mötesplats

Vad är en familjecentral? Familjecentralen En naturlig mötesplats Vad är en familjecentral? Familjecentralen En naturlig mötesplats Definition av familjecentral Enligt socialstyrelsen är en familjecentral, samordnade och samlokaliserade enheter för : Mödrahälsovård Barnhälsovård

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Utveckla barn - och föräldraperspektivet inom missbruks- och beroendevården

Utveckla barn - och föräldraperspektivet inom missbruks- och beroendevården Utveckla barn - och föräldraperspektivet inom missbruks- och beroendevården Föräldrastöd i Falun 2013 09 17 gunborg.brannstrom@skl.se Kartläggning för att stärka barn- och föräldraperspektivet V 39 2012

Läs mer

Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5

Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5 Förskolan Björkenäs Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5 Framtagen av (funktion) Fastställd av (funktion) Signatur Arbetsgrupp Jämställdhet Förskolechef Rubrik

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

Dokumentation av kvalitetsarbete

Dokumentation av kvalitetsarbete Dokumentation av kvalitetsarbete Svampar Hedekas förskola Smörblomman Hösten 2014 Förskolor Norr Munkedals kommun Jeanette Björlén Nadia Lindh Elisabet Sjöberg Grundförutsättningar Personalgrupp Vår personalgrupp

Läs mer

Jämställt föräldraskap

Jämställt föräldraskap Jämställt föräldraskap Monica Lidbeck Psykolog Centrala Barnhälsovårdsenheten Göteborg & Södra Bohuslän Centrala Mödrahälsovårdsenheten, Södra Bohuslän monica.lidbeck@vgregion.se, 0727-213670 Doktorand

Läs mer

ATTITYDER, VÄRDERINGAR, LIVSSTIL OCH FÖRÄNDRING. Sociolog Tuula Eriksson tuula.eriksson@slu.se

ATTITYDER, VÄRDERINGAR, LIVSSTIL OCH FÖRÄNDRING. Sociolog Tuula Eriksson tuula.eriksson@slu.se ATTITYDER, VÄRDERINGAR, LIVSSTIL OCH FÖRÄNDRING Sociolog Tuula Eriksson tuula.eriksson@slu.se KOMPONENTER SOM DELVIS HÄNGER SAMMAN Attityder Värderingar Kultur Identitet Livstil (statiskt föränderligt)

Läs mer

Undersökning av hur hemkomna svenskar som berörts av flodvågskatastrofen i Asien har upplevt samhällets stöd

Undersökning av hur hemkomna svenskar som berörts av flodvågskatastrofen i Asien har upplevt samhällets stöd Rådet för stöd och samordning efter flodvågskatastrofen Rapport 2005-06-03 Annika Sköld 08-440 14 21 Undersökning av hur hemkomna svenskar som berörts av flodvågskatastrofen i Asien har upplevt samhällets

Läs mer

Projektet Liv & Rörelse

Projektet Liv & Rörelse Projektet Liv & Rörelse sammanfattning av slutrapport 1 Bakgrund Undersökningar av barns och ungas levnadsvanor visar att vardagsmotionen har minskat, datortid och tv-tittande har ökat och att barn äter

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Välkomna! Ungas psykiska hälsa

Välkomna! Ungas psykiska hälsa Välkomna! Ungas psykiska hälsa Psykisk ohälsa hos unga 1 av 4 drabbas Fysisk ohälsa Psykisk ohälsa 2 av 5 pojkar och 3 av 5 flickor upplever stress Ser ljust på framtiden och trivs med livet Politiskt

Läs mer

En rimlig hypotes är att det finns en samhällsekonomisk potential i att satsa på förebyggande arbete inom de generella verksamheterna för barn och

En rimlig hypotes är att det finns en samhällsekonomisk potential i att satsa på förebyggande arbete inom de generella verksamheterna för barn och Sammanfattning Psykisk ohälsa är ett allvarligt hälsoproblem bland barn och ungdomar och därmed ett angeläget område för samhällsinsatser. Det mesta av de resurser som samhället satsar på barn och ungdomar

Läs mer

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Den 27 Juni 2013 Evaluation North Analys av Grupp 3 2013-06-27 Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Metoder för stöd till barn som anhöriga

Metoder för stöd till barn som anhöriga Metoder för stöd till barn som anhöriga Länssamordnarna för anhörigstöd i Norrland Pågående arbeten Arbetet pågår nu med två kunskapsöversikter: Metoder för stöd till barn och unga med föräldrar som har

Läs mer

Nygårds Förskola. Kvalitetsredovisning. för kalenderåret 2010. Rektor: Lennart Skåål

Nygårds Förskola. Kvalitetsredovisning. för kalenderåret 2010. Rektor: Lennart Skåål Nygårds Förskola Kvalitetsredovisning för kalenderåret 2010 Rektor: Lennart Skåål 1 Inledning Syftet med kvalitetsredovisningen är följande: Vårdnadshavare, politiker och andra intressenter får en god

Läs mer

Slutrapport: Att stimulera till högre närvaro

Slutrapport: Att stimulera till högre närvaro Slutrapport: Att stimulera till högre närvaro 1. Sammanfattning Under våren 2012 inleddes ett samarbete mellan Barn och Utbildning och Stöd och Lärande kring närvaro i skolan. Ett antal områden utkristalliserade

Läs mer

Instruktion till särskilt utvalda utbildare

Instruktion till särskilt utvalda utbildare Instruktion till särskilt utvalda utbildare Det här är en instruktion till dig som ska ge utbildning och färdighetsträning i bedömning och behandling av depression och värdera och hantera självmordsrisk

Läs mer

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 För information om likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling gå in på Skolverkets hemsida www.skolverket.se

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Välfärd i förändring

Välfärd i förändring Linköping 7-8 februari 2008 Familjecentral - mångsidig och lärande mötesplats för barnfamiljer! i Linköping 7-8 7-8 februari 2008 LEDSTJÄRNA På familjecentralen ska alla mötas av en välkomnande atmosfär

Läs mer

BARNFETMABEHANDLING OCH

BARNFETMABEHANDLING OCH BARNFETMABEHANDLING OCH BARNPSYKIATRI SAMVERKAN OCH GRÄNSDRAGNINGAR BORISDAGEN 2013 Emilia Löttiger, psykolog Karolinska Gudrun Furumark, psykolog BUP DISPOSITION Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar med

Läs mer

Känner vi varandra? Elevhälsans uppdrag. BUP-kongressen, Linköping 21-22 maj 2015

Känner vi varandra? Elevhälsans uppdrag. BUP-kongressen, Linköping 21-22 maj 2015 BUP-kongressen, Linköping 21-22 maj 2015 Känner vi varandra? Elevhälsans uppdrag Anna Sandell, Psykolog i förskola/skola Stenungsunds kommun Ordf. Psifos Vägledning för Elevhälsan Samarbete mellan Skolverket

Läs mer

Fredriksdals förskola

Fredriksdals förskola Barn & Skola Fredriksdals förskola Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Fredriksdals förskola Läsåret 2013/14 Inledning Att verka för lust, lika värde och delaktighet i förskolan

Läs mer

Effektstudie av SkolFam. SkolFam Skolsatsning inom Familjehemsvården

Effektstudie av SkolFam. SkolFam Skolsatsning inom Familjehemsvården Effektstudie av SkolFam SkolFam Skolsatsning inom Familjehemsvården Inledning Socialstyrelsen har uppdragit åt Forskningscentrum för psykosocial hälsa (Forum) att utvärdera effekterna av SkolFam, en tvärprofessionell

Läs mer

Strategi. för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö 2009 2016

Strategi. för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö 2009 2016 för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö Antagen av Malmö kommunfullmäktige 2009.04.29 Kontaktpersoner Stadskontorets

Läs mer

Arbetsplatsprogrammet. Arbetsglädje och hälsa. Nova Futura www.novafutura.se www.friskverktyget.se info@novafutura.se

Arbetsplatsprogrammet. Arbetsglädje och hälsa. Nova Futura www.novafutura.se www.friskverktyget.se info@novafutura.se 1 Arbetsplatsprogrammet Arbetsglädje och hälsa Nova Futura www.novafutura.se www.friskverktyget.se info@novafutura.se 2 Syfte och mål Det övergripande syftet med arbetsplatsprogrammet Arbetsglädje och

Läs mer

Men hur trovärdig är studien egentigen?

Men hur trovärdig är studien egentigen? Men hur trovärdig är studien egentigen? Hur skakig får en utvärdering vara? Sent i våras publicerades rapporten Utvärdering av Socialtjänstens och Ideella kvinnojourers insatser för Våldsutsatta kvinnor

Läs mer

Vill nå bredare publik! Ett utvecklingsarbete på GöteborgsOperan SLUTRAPPORT. gör det jämt!

Vill nå bredare publik! Ett utvecklingsarbete på GöteborgsOperan SLUTRAPPORT. gör det jämt! Vill nå bredare publik! Ett utvecklingsarbete på GöteborgsOperan SLUTRAPPORT gör det jämt! GöteborgsOperan 2 Innehållsförteckning Allmänt 3 Bakgrund 3 Målsättning Problemanalys Processen 4 Förankring Genomförande

Läs mer

Barn med psykisk ohälsa

Barn med psykisk ohälsa Barn med psykisk ohälsa Vilka är de? Vem skall hjälpa dem och hur? Mia Ramklint Barn med psykisk ohälsa Barn som bråkar Ängsliga barn Ledsna barn Barn som inte tänker som andra Barn som far illa Spektrum:

Läs mer

Förord. Linköping 9 april 2013. Doris Nilsson Docent i psykologi Linköpings Universitet

Förord. Linköping 9 april 2013. Doris Nilsson Docent i psykologi Linköpings Universitet Förord Den här boken vill förmedla vikten av att våga se och bemöta det potentiella våld som barn och ungdomar kan vara utsatta för. Det gäller både det våld ett barn kan bevittna samt egen våldsutsatthet.

Läs mer

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011

HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011 HSN 1004-0379 HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011 2010-10-29 Innehållsförteckning Syfte... 3 Inriktningsmål... 3 Delmål... 3 Hur kan vi som arbetar i HSN-förvaltningen bidra

Läs mer

Psykisk ohälsa hos skolbarn

Psykisk ohälsa hos skolbarn Gå 4 betala för 3! Psykisk ohälsa hos skolbarn förebyggande praktiskt arbete Skolhälsovård och BUP i samverkan praktiska exempel och samarbetsprojekt som lyckats Hur upptäcka psykisk ohälsa i tid hos barn

Läs mer

2006 Sammanfattning. IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN

2006 Sammanfattning. IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN 26 Sammanfattning IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN Författare: CMA (Centrum för Marknadsanalys AB). Copyright: Upphovsrätten tillkommer KK-stiftelsen. Materialet

Läs mer

Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling

Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling Bakgrund Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Bestämmelsen

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Kilbergets förskola Vår förskola består av fyra avdelningar, två avdelningar för barn mellan 1-3 år och två avdelningar för barn mellan 3-5 år. På Kilbergets förskola arbetar

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Lena förskola 2015-2016, avdelningarna Lärkan, Svalan och Ugglan

Plan mot kränkande behandling för Lena förskola 2015-2016, avdelningarna Lärkan, Svalan och Ugglan Plan mot kränkande behandling för Lena förskola 2015-2016, avdelningarna Lärkan, Svalan och Ugglan Alla människor har lika värde och var och en ska respekteras för den hon är. I våra förskolor ska alla

Läs mer

SKILLSS. LSS verksamheter

SKILLSS. LSS verksamheter SKILLSS - En ny evidensbaserad 1 kvalitetssäkringsmetod för LSS verksamheter SKILLSS är en strukturerad, Kvalitetssäkrad, Innovativ och Lärande metod för LSS verksamheter. SKILLSS har som syfte att utveckla

Läs mer

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Köpings kommun Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Läsår 2015 2016 Josefin Gardh, Therese Jakobsson, Sukanya Vikman, Frida Uppsäll 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen

Läs mer

Ekerö kommun först att mäta aktivitet med IPAQ!

Ekerö kommun först att mäta aktivitet med IPAQ! Ekerö kommun först att mäta aktivitet med IPAQ! Till huvuduppgifterna i hälsoarbetet idag hör att främja en fysiskt aktiv livsstil. Resurserna är begränsade, varför det är viktigt att lägga de knappa medel

Läs mer

VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE. Föräldrar spelar roll

VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE. Föräldrar spelar roll VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE Föräldrar spelar roll Innehåll Förord 2 Föräldrar spelar roll 5 Det här är föräldrastöd 7 Behov och önskemål om stöd 11 Olika former av föräldrastöd

Läs mer

Varför forskning? 2013-04-15 SIDAN 1

Varför forskning? 2013-04-15 SIDAN 1 Varför forskning? 2013-04-15 SIDAN 1 Varför forskning? Kritisk granskning av verksamhetens innehåll och utformning utifrån vetenskaplig grund Se saker ur olika synvinklar Bakgrund Lärande organisation

Läs mer

NYHETSBREV. Det finns 3 olika arbetsgrupper ÖPP, Active Parenting och Riktade insatser.

NYHETSBREV. Det finns 3 olika arbetsgrupper ÖPP, Active Parenting och Riktade insatser. 1 (6) Det här är första Nyhetsbrevet från Föräldrautvecklingsprojektet Värme & Ramar i Oskarshamn. Ambitionen är att det fr o m hösten ska komma ut ett (1) Nyhetsbrev per månad om vad som är på gång i

Läs mer

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Kurs för förskollärare och BVC-sköterskor i Kungälv 2011-2012, 8 tillfällen. Kursbok: Ditt kompetenta barn av Jesper Juul. Med praktiska exempel från

Läs mer

Välkommen Till Kyrkenorums förskola 2014-2015

Välkommen Till Kyrkenorums förskola 2014-2015 Välkommen Till Kyrkenorums förskola 2014-2015 Möjligheternas förskola - att trivas och utvecklas i! Vi utbildar Världsmedborgare! Vi står inför en nytt spännande läsår med nya och gamla barn, starta upp

Läs mer

Lindan 1 & 2 förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31

Lindan 1 & 2 förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31 Lindan 1 & 2 förskola Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Skilda studieförutsättningar En analys av studier, studieekonomi och hälsa utifrån föräldrarnas utbildningsbakgrund

Skilda studieförutsättningar En analys av studier, studieekonomi och hälsa utifrån föräldrarnas utbildningsbakgrund Diarienummer 2014-000-000 Skilda studieförutsättningar En analys av studier, studieekonomi och hälsa utifrån föräldrarnas utbildningsbakgrund CSN, rapport 2014:8 2 Diarienummer 2014-219-6424 Diarienummer

Läs mer

Lokal arbetsplan för Bensby förskola

Lokal arbetsplan för Bensby förskola Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Bensby förskola erbjuder ca 70 platser till barn i åldrarna 1-6 år. Verksamheten bedrivs i en huvudbyggnad

Läs mer

Upplägg 2013-12-01. Syftet med konferensen. Vad är föräldrastöd. Frågan om evidens. Nationella föräldrastödsstrategin

Upplägg 2013-12-01. Syftet med konferensen. Vad är föräldrastöd. Frågan om evidens. Nationella föräldrastödsstrategin Upplägg Syftet med knferensen Vad är föräldrastöd Frågan m evidens Natinella föräldrastödsstrategin Några exempel från prjekt sm fått stimulansmedel.ch så ska vi se en film 1 Föräldrar spelar rll En varm

Läs mer

MÅL FÖR KLIENTER OCH VERKSAMHETEN

MÅL FÖR KLIENTER OCH VERKSAMHETEN Exempel på systematisk uppföljning EXEMPEL 3: MÅL FÖR KLIENTER OCH VERKSAMHETEN I detta exempel beskrivs hur en verksamhet satte upp mål och konstruerade mått för att mäta förändringen hos sina klienter

Läs mer

Att bilda familj och leva med barn. i Sverige

Att bilda familj och leva med barn. i Sverige Att bilda familj och leva med barn i Sverige Att gifta sig I Sverige kan två personer gifta sig. Man kan välja att gifta sig inom ett trossamfund. Man kan också välja att gifta sig borgerligt. en person

Läs mer