Bilaga 1. Tabell över de nio projektens redovisningar av sina arbeten inom regeringsuppdraget Utvärdering och utveckling av föräldrastöd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 1. Tabell över de nio projektens redovisningar av sina arbeten inom regeringsuppdraget Utvärdering och utveckling av föräldrastöd"

Transkript

1 Kommun/ Syfte Pågående och avslutade Måluppfyllelse avseende Nationella strategin* hittills Angereds SDF/ Uppsala Utveckla och pröva ett promotivt och generellt föräldrastödsprogram riktat till föräldrar med barn 2,5-5 år. Inventerat föräldrastödsprogram. Utvecklat programmet Glädje och utmaningar. Tagit fram informationsmaterial på olika språk. Utbildat gruppledare. Utbildat familjebehandlare i Family Check Up. Normerat utvärderingsinstrument för att värdera olika aspekter på beteende och mående hos barn i åldern 2,5-5 år samt föräldrars uppfostringsstrategier och self-efficacy i föräldrarollen. Tagit fram en enkät som ska besvaras av deltagande föräldrar. Erbjuder föräldrar programmet Glädje och utmaningar via förskolor, BVC och tandhälsan. Dialogen om det hälsofrämjande arbetet har lett till öppenhet för föräldrastödjande arbete. Tro på att förskolan har viktig roll i det föräldrastödjande arbetet. Föräldrar har fortsatt att träffas efter träffarna inom projektet. Ökad användning av programmet Glädje och utmaningar. I samtal med föräldrar analyserar hur de visar respekt för sitt barn. Barnen i målgruppen är i en ålder 2,5 5 år då de inte har möjlighet att direkt verbalisera sina åsikter.

2 Karlskoga/ Örebro Utifrån befintligt familjestöd utvärdera och kvalitetssäkra kommunikationsvägar och samverkan för att på sikt hitta former för ett familjestöd som är anpassat efter behov och efterfrågan som föräldrar med barn och unga i åldern 0-20 år har. Kartläggning av befintligt familjestöd visade att utbudet mestadels består av familjestöd till föräldrar med yngre barn (0-10 år). Då detta stöd fungerat sämre än vad projektet väntat och huvudmålet är att nå samlad strategi kring familjestöd, så har målgruppen ändrats till att inkludera även familjer med yngre barn. Intervjuer med föräldrar om utmaningar i föräldrarollen. Intervjuer med ungdomar från skolår 9 och skolår 1 gymnasiet om deras behov och syn på familjestöd. Arbete pågår för att ta fram folder med familjestödsaktiviteter. Kontakter med näringslivet för samarbete. inom kommunen mellan berörda instanser. Ökad integrering i det ordinarie hälsofrämjande arbetet. Projektet har lett till strukturerad/formaliserad samverkan inom kommunala organisationen. med ideella organisationer. mellan deltagande kommuner. Ökad formaliserad regional samverkan. föräldrastöd i samband med intervjuer, dialogforum, seminarier och föräldramöten. Ej ökad användning av föräldrastödsprogram. Ej fler lokala/regionala utbildare. Kommunerna arbetar aktivt med barnkonventionens genomförande och därför är barnrättsperspektivet en självklar utgångspunkt. Använder begreppet familjestöd för att barn och ungdomar är en viktig del i familjen. I några delstudier har forskarna en deltagande ansats där målgrupp inkluderar barn och unga som viktiga medlemmar i familjen. Ungdomar involveras både i planerande och genomförande av intervjuer. Yngre studenter involveras i forskningsarbetet. Analyser av resultat från Örebro läns landstings enkäter som genomförs bland ungdomar har legat till grund för projektet. Analyser av två longitudinella studier av skolungdomar i skolår 7 som följts till skolår 9.

3 Linköping/ Linköpings Granska hur föräldrastödjande insatser utformas och tas emot av föräldrar och professionella. Projektet kommer särskilt att belysa hur föräldrar och barn med utländsk bakgrund och/eller i socioekonomiskt utsatta områden nås av, upplever och använder sig av olika former av generellt Det generella föräldrastödet behöver anpassas till minoritetsgruppers och socioekonomiskt utsatta gruppers behov och upplevelse av stöd. Av största vikt att föräldrastödet uppfattas som ett erbjudande och en möjlighet. Nyanlända föräldrar har stort behov av att tidigt få information på sitt modersmål om det svenska samhället och bör prioriteras. Särskilda insatser krävs för att nå alla grupper av föräldrar. Viktigt att identifiera dessa grupper och finna effektiva åtgärder utan att det upplevs stigmatiserande. inom kommunen.. Ökad integrering i det ordinarie hälsofrämjande arbetet. Projektet har lett till strukturerad/ formaliserad samverkan inom den kommunala organisationen. mellan kommun och idéburna organisationer. Nätverk för familjecentralspersonal. Tematräffar om föräldrastöd arrangeras i länet. Formaliserad regional samordning inom några områden. Gruppverksamheter för invandrade föräldrar har startat i samverkan med ideella föreningar. Ökad användning av Cope, Småbarnsliv, Komet, Våga Vara, Effekt. regionala/lokala utbildare i Nya Steg, Småbarnsliv och Effekt. Forskningen har genomgående ett barnperspektiv. Det betyder att olika former av föräldrastöd studeras och analyseras med hänsyn till potentiella konsekvenser som stödet kan ha för barnen, utifrån barnets ålder, kön, etniska bakgrund etc. Barns möjlighet att få sin röst hörd och beaktad vid skolans utvecklingssamtal studeras i 2.

4 h Tjörn/ Prova effekterna Utbildat 16 gruppledare i Connect. inom kommunen Connect, Aktivt genomförande av Ökad användning av Vid planering och Göteborgs av olika Utbildat 2 gruppledare Aktivt barnkonventionens 3 Pn projektet används föräldrastödsinsatser som görs föräldraskap. instanser. informationsblad och tonårsföräldrar. Provision, Protection & mellan berörda föräldrastöd genom föräldraskap för under mellanstadieåldern och pågår. det ordinarie lokala/regionala Vid datainsamling Datainsamlingar Ökad integrering i hemsida. Participation. tidiga tonåren, Samtliga kommuner/ hälsofrämjande mötesplatser för utbildare i Connect och tillfrågas barnen om ev. effekter av föräldragrupper. med avseende på stadsdelar har haft arbetet. föräldrar. Aktivt föräldraskap. kända risk och svårt att intressera Projektet har lett till friskfaktorer samt tillräckligt antal strukturerad/ föräldrar. Är det barnen/ungdomarnas satsa på universellt samverkan inom den kostnadseffektivt att formaliserad psykiska hälsa. föräldrastöd till kommunala Vidare erhålls denna åldersgrupp organisationen. kunskap om vilka eller ska det vara Delvis ökad riktat till föräldrar insatser som samverkan mellan med identifierade saknas och vad behov av insats? kommun och som behöver idéburna utvecklas. organisationer. sammanhållna föräldragrupper efter MVC/BVC tiden. mellan deltagande kommuner.

5 Umeå/ ICDP är på gång, tre Ungdomar får berätta hur Umeå instruktörer på de upplever att det är att ha föräldrar som deltar i landstinget. Studera och utvärdera föräldrastöd i Västerbotten med fokus på intentioner, implementering och effekter och dess relationer till sociala kategorier som kön, ålder, etnicitet, klass och hälsoekonomiska vinster. Preliminär policyanalys av nationella strategin visar på ideologiska dilemman: föräldrar beskrivs som välvilliga och ansvariga men också som riskfaktorer och föräldrastöd som bra för alla föräldrar men att vissa är mer angelägna att nå.. Nyanlända föräldrar upplevde en informationsbrist om vilka lagar och regler som gäller, vilket kunde skapa ett negativt beroendeförhållande till deras barns som ofta lärt sig detta snabbare. Utomeuropeiska föräldrar såg kulturkrocken som det största problemet med att vara förälder. Därigenom fanns ett behov av att skapa mötesplatser för samtal om föräldraskap. inom kommunen mellan berörda instanser. Projektet har lett till att det finns strukturerade/formali serade former för samverkan inom den kommunala organisationen. mellan kommun och idéburna organisationer. mellan deltagande kommuner. Öppna förskolan har riktade grupper, unga mammor har fått mötesplats på Familjecentral. Ungdomars bild av föräldrastöd kan få kommuner att anpassa verksamheten för att tillgodose deras perspektiv. I analysen av föräldrastödsmaterial används en modell som syftar till att beskriva olika aspekter av barnrättskonventionen. Preliminära resultat visar att de olika föräldrastödsmaterialen beskriver barnet och dess relation till föräldrar och det omgivande samhället utifrån olika utgångspunkter. Kan få konsekvenser för det samspel som respektive föräldrastöd förespråkar. I effektstudien samlas självsvarsdata från barn. De kommer även att djupintervjuas angående vilka effekter de antar att föräldrastöd kan ha.

6 Upplands 300 föräldrar har Ökad användning av Komponenterna i ABC är Väsby/ besvarat baslinjemätning och perspektiv. ABC. utvalda utifrån ett barn- Karolinska randomiserats till Syftet med ABC är att et antingen ABC eller regionala/lokala främja barns positiva väntelista. utbildare. utveckling. Utvärdera effekterna av programmet Alla Barn i Centrum (ABC) i en randomiserad kontrollerad studie. Utbildat 24 gruppledare och två instruktörer i ABC. 18 ABC-föräldragrupper (150 föräldrar) har genomförts. inom kommunen mellan berörda instanser. Projektet har lett till att det finns strukturerad/ formaliserad samverkan inom den kommunala organisationen. mellan kommun och idéburna organisationer. I viss mån ökad samverkan mellan deltagande kommuner. mötesplatser, föräldrar får välja mellan fem olika platser. Innehållet i ABC genomsyras av barnperspektivet. Föräldrarna får ta barnets perspektiv vid olika diskussioner. Vid formuleringar av texter beaktas barnens perspektiv och illustrationerna förmedlar förståelse för både föräldern och barnet.

7 Västervik/ Uppsala Utveckla och testa beräkningsmetoder för utvärdering av föräldrastödsprogram ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Utarbetat validerat självskattningsformulär med hälsoekonomiska instrument som mäter föräldrarnas psykiska hälsa och barns grad av problembeteende. Genomfört baslinjemätning, svarsfrekvens 91%. Genomfört uppföljningsenkäter, svarsfrekvens 94%. Utbildat sex Triple P ledare och genomfört två föräldragrupper Triple P. Analyserar projektets relaterade samhällskostnader. Kostnaderna delas upp i investeringsoch driftkostnader. Kostnader för deltagarnas tid beräknas också Utvecklar simuleringsmodell, ska ge information om långsiktiga effekter. med landstinget. Ökad integrering i det ordinarie hälsofrämjande arbetet. Vid 3-årskontroll eller inskolning i förskola får alla föräldrar information om Nu finns inarbetade rutiner för att fortsätta föräldragrupper efter MVC/BVC. Planerad regional konferens om Sedan 2004 finns lokal för föräldrastödsverksamhet. Kommunen har även innan projektet jobbat aktivt med marknadsföring. Kommunen har en egen hemsida om föräldrastöd och finns på Facebook. Ökad användning av Triple P. Sex personer utbildade i Triple P. Tre personer ska utbildas i Active Parenting hösten Kommunens styrdokument beaktar barnkonventionen. I den hälsoekonomiska studien finns det inte möjlighet att inkludera barns direkta åsikter.

8 Örebro/ Ökad användning av Granskat barnperspektivet Örebro Connect (U). genom att jämföra Connect (U)-manualen Kulturanpassa och utvärdera Connect (U), ett universellt föräldrastödsprogram riktat till åldersgrupperna 9-16 år familjer deltar i projektet, varav 174 genomgår eller har genomgått program. Resterande 77 står på väntelista. Granskning av hur innehållet i Connect (U) förhåller sig till barnkonventionen visar att Connect (U) kan underlätta implementeringen av barns rättigheter genom att arbeta med föräldrars syn på barn. Föräldrar som har gått programmet är de bästa ambassadörerna för att sprida det vidare. Föräldrarnas egna reflektioner under deltagande i Connect (U) indikerar att föräldrarna har mindre upplevd stress, stärkta i sin föräldraroll, nytt sätt att tänka, aktiva i att stärka sin relation till barnen inom socialtjänsten likväl som mellan socialtjänst och skola. Socialtjänsten har Connect (U) som ett stående generellt erbjudande. sammanhållna föräldragrupper efter MVC/BVC-tiden. Ökat användning av familjecentralernas olika lokaler. med barnkonventionen. Skapat en kommuniktionsmodell som förts in i Connect (U). Den bygger på att föräldrarna tar barnets perspektiv, försöker att förstå hur barnen ser på vardagshändelser och hur man som förälder kan öppna upp kommunikationen på barnets villkor.

9 Östersund/ Utarbetat enkät som Forskningen bygger på Uppsala mäter olika aspekter kunskap om barn: barns av Health belief utveckling, barns hälsa och Genomföra explorativa och empiriska studier av föräldrars intresse av att delta i föräldrastödsprogrammet Alla Barn i Centrum (ABC). modellen (HBM). 34,1 % av målpopulationen, dvs 795 föräldrar, har besvarat första enkäten. 150 föräldrar har deltagit i ABCföreläsningar. 55,6 % av tillfrågade skolor (rektorer) har tackat ja till att delta. Tagit fram manualer för tematiska föräldramöten. Föräldrar är intresserade av att delta i föräldrastödsprogram, de vill utbyta idéer och få ny information om föräldraskap och barns beteende. Vanliga hinder för att delta är tidsbrist, att kursen krockar med andra aktiviteter samt kurserna hålls på kvällstid. Utvecklar webversion ABC med studieförbund, förskola och skola. Ökad integrering i det ordinarie hälsofrämjande arbetet. Projektet påverkar i positiv riktning den strukturerade samverkan inom den kommunala organisationen som redan finns. mellan kommun och idéburna organisationer kring ABC. mellan deltagande kommuner. Delvis ökad regional samverkan. föräldrar om ABC och tematiska föräldramöten. Flera tematiska föräldramöten gör att fler föräldrar använder förskola/skola som mötesplats. Web-ABC utvecklas som mötesplats. Ökad användning av ABC. Utbildning av instruktörer i ABC hösten barns välbefinnande. Studien vänder sig inte direkt till barn, men indirekt genom enkäter till föräldrar. ABC utgår från barns behov och har sin utgångspunkt i barnkonventionen. Teman till föräldramöten har sitt ursprung från föräldrar och personal i förskola/skola. Det är personer som i sin vardag möter barn, deras behov och önskningar och kan utifrån det bidra med teman till föräldramöten. Följer aktuellt kunskapsläge vad gäller barns upplevelse av sin hälsa och livsvillkor (tex genom skolsköterskors hälsosamtal, dialog med socialtjänst mm) och kan även utifrån det göra barns röster hörda.

10 * Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla. Övergripande mål Alla föräldrar ska erbjudas föräldrastöd under barnets hela uppväxt. Delmål 1 kring föräldrastöd mellan aktörer vars verksamhet riktar sig till föräldrar. Delmål 2 hälsofrämjande arenor och mötesplatser för föräldrar. Delmål 3 föräldrastödsaktörer med utbildning i hälsofrämjande och universella evidensbaserade föräldrastödsprogram

Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd. Redovisning för åren 2010-2011

Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd. Redovisning för åren 2010-2011 GENERALDIREKTÖREN 2012-07-10 NKC 2009/20 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd Redovisning för åren 2010-2011 Statens folkhälsoinstitut

Läs mer

VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE. Föräldrar spelar roll

VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE. Föräldrar spelar roll VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE Föräldrar spelar roll Innehåll Förord 2 Föräldrar spelar roll 5 Det här är föräldrastöd 7 Behov och önskemål om stöd 11 Olika former av föräldrastöd

Läs mer

Regeringens föräldrastödssatsning

Regeringens föräldrastödssatsning Regeringens föräldrastödssatsning Elsa Johanna Lisen Frida Anja 1 Den 1 januari 2014 startade Folkhälsomyndigheten sin verksamhet Myndigheten har övertagit de uppgifter som Smittskyddsinstitutet och Statens

Läs mer

Föräldrastöd börjar ge resultat Världens bästa barn i Spånga-Tensta Fokus på småbarnsföräldrar. Så får Västervik med sig föräldrarna.

Föräldrastöd börjar ge resultat Världens bästa barn i Spånga-Tensta Fokus på småbarnsföräldrar. Så får Västervik med sig föräldrarna. magasin Statens folkhälsoinstituts satsning inom den nationella föräldrastödsstrategin nummer 3 VINTERN 2012 Föräldrastöd börjar ge resultat Världens bästa barn i Spånga-Tensta Fokus på småbarnsföräldrar

Läs mer

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Inledning 6 Nationell strategi för utvecklat föräldrastöd 11 Förord Föräldrar är de viktigaste personerna

Läs mer

Föräldrastöd börjar ge resultat Nyfiken minister i Södertälje Stora hälsoekonomiska vinster i sikte Vad är egentligen Barns bästa?

Föräldrastöd börjar ge resultat Nyfiken minister i Södertälje Stora hälsoekonomiska vinster i sikte Vad är egentligen Barns bästa? magasin Statens folkhälsoinstituts satsning inom den nationella föräldrastödsstrategin nummer 2 våren 2012 Föräldrastöd börjar ge resultat Nyfiken minister i Södertälje Stora hälsoekonomiska vinster i

Läs mer

Familjecentraler som föräldrastöd Samtal med Sven Bremberg Nöjdare efter föräldrakurs Ny forskning om tonårsflickors oro MAGASIN

Familjecentraler som föräldrastöd Samtal med Sven Bremberg Nöjdare efter föräldrakurs Ny forskning om tonårsflickors oro MAGASIN MAGASIN Statens folkhälsoinstituts satsning inom den nationella föräldrastödsstrategin NUMMER 4 HÖSTEN 2013 Familjecentraler som föräldrastöd Samtal med Sven Bremberg Nöjdare efter föräldrakurs Ny forskning

Läs mer

Föräldrastöd - en vinst för alla

Föräldrastöd - en vinst för alla Föräldrastöd - en vinst för alla Nationell strategi för samhällets stöd och hjälp till föräldrar i deras föräldraskap Betänkande av Föräldrastödsutredningen Stockholm 2008 SOU 2008:131 SOU och Ds kan köpas

Läs mer

Forskningsrapport från Triple P-studien i Uppsala. Som hand i handske förskolan som arena för föräldrastöd. Redaktörer Karin Fängström Anna Sarkadi

Forskningsrapport från Triple P-studien i Uppsala. Som hand i handske förskolan som arena för föräldrastöd. Redaktörer Karin Fängström Anna Sarkadi Forskningsrapport från Triple P-studien i Uppsala Som hand i handske förskolan som arena för föräldrastöd Redaktörer Karin Fängström Anna Sarkadi Forskningsrapport från Triple P-studien i Uppsala Som

Läs mer

Projekt att skapa förutsättningar för implementering av evidensbaserat arbete inom föräldrastödsområdet i Västra Götalands län Dnr HFÅ 2008/27

Projekt att skapa förutsättningar för implementering av evidensbaserat arbete inom föräldrastödsområdet i Västra Götalands län Dnr HFÅ 2008/27 Projekt att skapa förutsättningar för implementering av evidensbaserat arbete inom föräldrastödsområdet i Västra Götalands län Dnr HFÅ 2008/27 Inledning och bakgrund Under våren 2008 ställdes en förfrågan

Läs mer

Checklistor, tålamod och gemenskap

Checklistor, tålamod och gemenskap Checklistor, tålamod och gemenskap stöd till föräldrar med intellektuella begränsningar Erfarenheter från FIBprojekt 2005 2008 Karin Jöreskog, fil. dr Uppsala universitet, oktober 2009 Checklistor, tålamod

Läs mer

Föräldrastödsprogram

Föräldrastödsprogram Föräldrastödsprogram Spelar det någon roll vad man väljer? Dokumentation från konferens 29 maj 2013, arrangerad av FoU i Väst/GR, Göteborgs - regionens kommunalförbund, Göteborgs Stad och Länsstyrelsen

Läs mer

Med många bäckar att stämma i hur ska vi prioritera och hur beräknar vi kostnaden?

Med många bäckar att stämma i hur ska vi prioritera och hur beräknar vi kostnaden? Med många bäckar att stämma i hur ska vi prioritera och hur beräknar vi kostnaden? En förstudie om beräkningar av kostnader och potentiella besparingar vid förebyggande insatser kring barn och unga i riskzon.

Läs mer

UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016

UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016 Antagen kommunstyrelsen 2012-02-06 UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016 Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Läs mer

Föräldrakraft. En studie om implementering av ett föräldrastödsprogram i Bergsjön, Linnéstaden, Mark och Orust

Föräldrakraft. En studie om implementering av ett föräldrastödsprogram i Bergsjön, Linnéstaden, Mark och Orust Föräldrakraft En studie om implementering av ett föräldrastödsprogram i Bergsjön, Linnéstaden, Mark och Orust Kvalitetskriterier för FoU-rapporter vid FoU i Väst/GR En FoU-rapport vid FoU i Väst/GR ska:

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad!

Gör jämlikt gör skillnad! Gör jämlikt gör skillnad! SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET MINSKAR SKILLNADER I HÄLSA Gör jämlikt gör skillnad! 1 Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Nya perspektiv. För värmlänningarnas bästa. Vägledning för föräldrastöd. Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa

Nya perspektiv. För värmlänningarnas bästa. Vägledning för föräldrastöd. Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa Nya perspektiv Vägledning för föräldrastöd Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa För värmlänningarnas bästa Gemensamma mål i kommunerna och landstinget 2 NYA PERSPEKTIV

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa 2 Titel Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling som visar att satsningar

Läs mer

Arbetet med att utreda frågan om barnfattigdom/ekonomisk utsatthet i Sundbyberg har skett stegvis och byggt på att ta vara på kunskap och

Arbetet med att utreda frågan om barnfattigdom/ekonomisk utsatthet i Sundbyberg har skett stegvis och byggt på att ta vara på kunskap och Arbetet med att utreda frågan om barnfattigdom/ekonomisk utsatthet i Sundbyberg har skett stegvis och byggt på att ta vara på kunskap och erfarenheter både i våra egna verksamheter och i övriga landet.

Läs mer

Samverkansdokument kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. 2011-09-23, Reviderat 2013-07-01

Samverkansdokument kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. 2011-09-23, Reviderat 2013-07-01 Samverkansdokument kring barn som far illa eller riskerar att fara illa 2011-09-23, Reviderat 2013-07-01 Innehållsförteckning SAMVERKAN KRING BARN SOM FAR ILLA ELLER RISKERAR ATT FARA ILLA... 3 INLEDNING...

Läs mer

Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun

Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun INLEDNING... 3 STRUKTUR... 4 GENOMFÖRANDE... 4 ÖVERGRIPANDE VISION... 5 PRIORITERADE MÅLOMRÅDEN OCH MÅL... 5 ORGANISATION... 6 STRATEGISKT ARBETE

Läs mer

Nya verktyg för föräldrar

Nya verktyg för föräldrar Nya verktyg för föräldrar förslag till nya former av föräldrastöd Sven Bremberg (redaktör) statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Nya verktyg för föräldrar förslag till nya former av föräldrastöd Sven Bremberg

Läs mer

Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser. Socialnämnden. indikatorer förts samman, där åtgärderna inom IFO sammanfaller.

Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser. Socialnämnden. indikatorer förts samman, där åtgärderna inom IFO sammanfaller. Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser Socialnämnden Bakgrund Efter förslag från den strategiska utvecklingsgruppen för folkhälsoarbete har Fritid och folkhälsonämnden formulerat mål för folkhälsoarbetet

Läs mer

Uppföljning av familjecentralernas verksamhet i Primärvården Västernorrland

Uppföljning av familjecentralernas verksamhet i Primärvården Västernorrland Uppföljning av familjecentralernas verksamhet i Primärvården Västernorrland Rapport nr 192, 2009 Johanna Häggberg PrimärvårdsCentrum Sundsvalls sjukhus FÖRORD PrimärvårdsCentrum fick uppdraget av primärvårdsdirektören

Läs mer

Västerås stad. Kollegial granskning 2013. Barns trygga uppväxtvillkor. med fokus på. Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken.

Västerås stad. Kollegial granskning 2013. Barns trygga uppväxtvillkor. med fokus på. Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken. Kollegial granskning 2013 Västerås stad med fokus på Barns trygga uppväxtvillkor Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken. Granskare: Unni Öhman, Borlänge kommun Gunilla Oltner, Uppsala

Läs mer

Vägledning för barnhälsovården Preliminärversion 130802

Vägledning för barnhälsovården Preliminärversion 130802 Vägledning för barnhälsovården Preliminärversion 130802 Du får gärna citera Socialstyrelsens om du uppger källan, exempelvis i utbildnings-material till självkostnadspris, men du får inte använda i kommersiella

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa - granskning av samverkan mellan sektorer

Barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa - granskning av samverkan mellan sektorer Revisionsrapport Barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa - granskning av samverkan mellan sektorer Härryda kommun Viktor Prytz Bo Thörn Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 1 2. Inledning

Läs mer

Norsjö kommuns Integrationsstrategi

Norsjö kommuns Integrationsstrategi Norsjö kommuns Integrationsstrategi Dokumenttyp Strategi Dokumentägare Näringslivsavdelningen Beslutsinstans Giltig till Upprättad av Petra Danielsson Fastställd/upprättad Reviderad av Senast reviderad

Läs mer