Kultur på recept svar på motion

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kultur på recept svar på motion"

Transkript

1 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen (24) Dnr CK Kultur på recept svar på motion Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att anse motionen vara besvarad enligt bilaga: Bilaga 86 Ärendet Landstingsfullmäktige har återremitterat motionen Landstinget ska pröva kultur på recept för att kompletteras med remissvar från Akademiska sjukhuset och Psykiatridivisionen, samt för att avvakta utfallet från pågående pilotprojekt i andra landsting och regioner. Motionssvar har tidigare lämnats av Primärvårdsförvaltningen, Kulturnämnden och Hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Remissvar på motionen har senare också lämnats av Akademiska sjukhusets psykiatridivision. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har också yttrat sig i frågan. Landstingsstyrelsen delar motionärernas och remissinstansernas uppfattning att kulturupplevelser är viktiga för människors välbefinnande och hälsa. Kultur är ett vitt begrepp, omfattar en mängd olika aktiviteter och berör människor på olika sätt. Därför arbetar exempelvis kulturförvaltningen Kultur i länet, i samarbete med olika aktörer, för kulturprogram av olika slag i vården. Dessa program riktar sig till såväl patienter som närstående, personal och besökare. Erfarenheterna från regeringens försöksverksamhet Kultur på recept understryker att kultur ofta upplevs positivt, men att det här handlar om en komplex arbetsmodell, som behöver utforskas ytterligare innan den genomförs i större skala. Det framgår också av det nationella pilotprojektet att verksamheterna själva bör identifiera, initiera och prioritera kulturinsatser som är relevanta för dem och deras målgrupper för att resultat ska uppnås. Även svaren från remissinstanserna anger vikten av att verksamheterna själva identifierar specifika insatser att genomföra. Av remissvaren framgår också att resurserna i första hand bör satsas på implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder och de evidensbaserade behandlingsformer som anges där. Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen (24) Delges: Landstingsfullmäktige Exp Sign. Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

3 Dnr CK Hälso- och sjukvårdsavdelningen Pia Milton Tfn E-post Landstingsstyrelsen Landstinget ska pröva kultur på recept - svar på motion Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige att med hänvisning till nedanstående redovisning anse motionen vara besvarad. Ärendet Landstingsfullmäktige har återremitterat motionen Landstinget ska pröva kultur på recept för att kompletteras med remissvar från Akademiska sjukhuset och Psykiatridivisionen, samt för att avvakta utfallet från pågående pilotprojekt i andra landsting och regioner. Remissvaren Motionssvar har tidigare lämnats av Primärvårdsförvaltningen, Kulturnämnden och Hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Remissvar på motionen har senare också lämnats av Akademiska sjukhusets psykiatridivision. Primärvårdsförvaltningen (PV) föreslår, med hänvisning till pågående försöksverksamhet nationellt kring kultur på recept, att landstinget avvaktar resultatredovisningen sommaren PV framhåller vidare att sambandet mellan kultur och hälsa är en viktig utgångspunkt i de satsningar inom vården som Kultur i länet svarar för. Även Kulturnämnden lyfter fram kulturens betydelse som friskhetsfaktor, och anser att resultaten från den nationella försöksverksamheten bör inväntas och ligga till grund för vidare beslut i frågan. Skälet är att införande av kultur på recept kräver nya arbetssätt och resurser i form av tid och utbildning. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen påpekar att kulturens positiva effekter för människors hälsa är omvittnad, men att forskning på området ännu är relativt blygsam, inte minst i jämförelse med det evidensbaserade arbetssättet fysisk aktivitet på recept (FaR). Detta arbetssätt har använts under flera år och ska utvecklas ytterligare som en del av de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder. Såväl arbetstid som resurser måste koncentreras till kommande åtaganden i syfte att förstärka de evidensbaserade hälsoinriktade insatserna kring levnadsvanor. Hälso- och sjukvårdstyrelsen anser därför Landstingets kansli Slottsgränd 2A Box Uppsala tfn vx fax pg bg org nr

4 2 (2) att man bör invänta resultatet från regeringens pilotprojekt inom Kultur på recept och eventuella nationella initiativ innan nya arbetssätt införs. Akademiska sjukhusets psykiatridivision delar motionärernas uppfattning att kultur är viktigt och kan ha positiva effekter på upplevd livskvalitet. Psykiatridivisionen anser emellertid att resurserna i första hand ska satsas på implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer och evidensbaserade behandlingsformer, exempelvis fysisk aktivitet på recept (FaR) och inte på nya behandlingar med relativt svagt vetenskapligt stöd, som Kultur på recept. Resultat från pilotprojekt i andra landsting och regioner Kulturdepartementet och Socialdepartementet inledde 2009 ett samarbete om att genomföra försöksverksamhet med kultur som hjälpmedel i arbetet med att förebygga och förkorta sjukfrånvaron, kallat Kultur på recept. Försöksverksamheter genomfördes i Region Skåne (Helsingborg) och Västerbottens läns landsting. I Region Skåne önskade man utveckla en modell för hur rehabilitering med stöd av kultur riktad till långtidssjukskrivna bör organiseras och genomföras. Cirka långtidssjukskrivna deltog. I Västerbottens läns landsting erbjöds landstingspersonal med stressymtom att delta i kulturaktiviteter. Projektet i Region Skåne utvärderades med kvalitativa metoder och i projektet Västerbottens läns landsting jämfördes interventionsgruppen med kontrollgrupper. Slutrapporter har överlämnats till regeringen Resultaten är att kultur får människor att uppleva bättre hälsa och livskvalitet. Samtidigt betonas att kultur på recept är en komplex modell, som tillsammans med många andra insatser kan bidra till ett friskare liv, men att ytterligare forskning krävs innan evidensgrundade slutsatser kan dras. Överväganden Landstingsstyrelsen delar motionärernas och remissinstansernas uppfattning att kulturupplevelser är viktiga för människors välbefinnande och hälsa. Kultur är ett vitt begrepp, omfattar en mängd olika aktiviteter och berör människor på olika sätt. Därför arbetar exempelvis kulturförvaltningen Kultur i länet, i samarbete med olika aktörer, för kulturprogram av olika slag i vården. Dessa program riktar sig till såväl patienter som närstående, personal och besökare. Erfarenheterna från regeringens försöksverksamhet Kultur på recept understryker att kultur ofta upplevs positivt men att det här handlar om en komplex arbetsmodell, som behöver utforskas ytterligare innan den genomförs i större skala. Det framgår också av det nationella pilotprojektet att verksamheterna själva bör identifiera, initiera och prioritera kulturinsatser som är relevanta för dem och deras målgrupper för att resultat ska uppnås. Även svaren från remissinstanserna anger vikten av att verksamheterna själva identifierar specifika insatser att genomföra. Av remissvaren framgår också att resurserna i första hand bör satsas på implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder och de evidensbaserade behandlingsformer som anges där. Med hänvisning till ovanstående anser landstingsstyrelsen att motionen är besvarad.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 Dnr CK Samhällsmedicinska enheten Pia Milton Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Yttrande över motion Landstinget ska pröva kultur på recept Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att avslå motionen med hänvisning till hälso- och sjukvårdsstyrelsens yttrande. Ärendet Maria Fregidou-Malama (v), Elisabeth Rosengren (v) och Lena Borg (v) har inkommit med en motion till landstingsfullmäktige om försök med kultur på recept. Syftet är att öka tillgängligheten till kultur och ge alla förutsättningar att ta del av kulturens positiva effekter och på så sätt bl.a. förebygga ohälsa och lång sjukfrånvaro. I motionen föreslås att landstingsfullmäktige beslutar att ge hälso- och sjukvårdsstyrelsen i uppdrag att inleda ett försök med kultur på recept, där läkare förskriver kulturell aktivitet i hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande syfte, på samma sätt som ordinationen fysisk aktivitet på recept ges. att landstinget i Uppsala län beaktar de samband som finns mellan kultur och hälsa och bidrar till forskning om hälsofrämjande kultur Motionen har remitterats till hälso- och sjukvårdsstyrelsen, Akademiska sjukhuset, Primärvårdsförvaltningen och Kulturnämnden. Inga synpunkter har inkommit från Akademiska sjukhuset. Primärvårdsförvaltningen (PV) föreslår, med hänvisning till pågående försöksverksamhet nationellt kring kultur på recept, att landstinget avvaktar resultatredovisningen sommaren PV framhåller vidare att sambandet mellan kultur och hälsa är en viktig utgångspunkt i de satsningar inom vården som Kultur i länet svarar för. Även Kulturnämnden lyfter fram kulturens betydelse som friskhetsfaktor, och anser att resultaten från den nationella försöksverksamheten bör inväntas och ligga till grund för vidare beslut i frågan. Skälet är att införande av kultur på recept kräver nya arbetssätt och resurser i form av tid och utbildning. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen ser det som en angelägen uppgift att skapa förutsättningar för att människor ska kunna leva ett gott liv med hög livskvalitet, där kultur utgör en viktig del. Kulturens positiva effekter för människors hälsa är omvittnad. Forskning på området är emellertid ännu relativt blygsam, inte minst i jämförelse med det evidensbaserade arbetssättet fysisk aktivitet på recept (FaR). Detta arbetssätt har använts under flera år och ska utvecklas ytterligare som en del av de nationella riktlinjerna för Landstingets kansli Slottsgränd 2A Box Uppsala tfn vx fax pg bg org nr

22 2 (2) sjukdomsförebyggande metoder. Såväl arbetstid som resurser måste koncentreras till kommande åtaganden i syfte att förstärka de evidensbaserade hälsoinriktade insatserna kring levnadsvanor. Med hänvisning till ovanstående föreslår hälso- och sjukvårdstyrelsen att man inväntar resultatet från pilotprojekten och eventuella nationella initiativ innan nya arbetssätt införs och att motionen därför avslås. Bilagor 1. Motion Landstinget ska pröva kultur på recept, Dnr CK Yttrande över motion, Dnr PV Yttrande över motion, Dnr KU

23 Dnr: AS Dnr: CK Psykiatridivisionens i Uppsala län synpunkter på inkommen motion om Kultur på recept Psykiatridivision delar motionärernas uppfattning om att kultur är viktigt och kan ha en positiv effekt på upplevd livskvalitet. Frågan som svar anhållits om är dock huruvida kulturupplevelser skall kunna förskrivas av läkare som en del i behandlingen. Vi ställer oss mycket tveksamma till detta av olika anledningar: 1. Idag finns av Socialstyrelsen utgivna Nationella riktlinjer för behandling av en rad psykiska tillstånd psykisk ohälsa och psykiska sjukdomar. Inom hälso- och sjukvården är vi skyldiga att arbeta och organisera oss efter vetenskap och beprövad erfarenhet. De nationella riktlinjerna bygger på mycket omfattande sammanställning av vilka behandlingsformer som har bäst vetenskapligt stöd. Dessutom har i de nationella riktlinjerna tagits hänsyn till kostnaderna för olika slags behandlingar. Utifrån detta har man gjort rekommendationer till landstingen om hur behandlingsutbudet bör se ut. I vårt arbete med produktionsplanering har vi gjort en beräkning av hur mycket våra befintliga resurser skulle räcka till om vi skulle behandla det antal patienter som varje år söker psykiatrisk vård. Vi ser att resurserna i dagsläget (2010 års siffror) räcker till ca 30 % av de kostnader som skulle behöva täckas om vi fullt ut följde riktlinjerna för depression, ångest, schizofreni och missbruk. Med anledning av detta anser vi att nya satsningar på betydligt mindre evidensbaserade insatser inte skall göras. Psykiatridivisionen skulle hellre se en satsning på resurstillskott för bättre förutsättningar att följa nationella riktlinjer. 2. Vad gäller egenvårdsalternativ till sjukvård så är fysisk aktivitet som behandlingsform betydligt mer evidensbaserat och vi ser också här hellre en fördjupad satsning på detta. 3. Definitionen av kultur är dessutom svårdefinierat. Det som upplevs som kultur av den ena, gör inte nödvändigtvis det av den andra. Risken blir att det i implementeringsarbetet blir alltför mycket diskussioner om definitionen av kultur. Sammanfattningsvis anser vi att det i dagsläget inte är försvarbart att satsa på nya behandlingsformer med relativt svagt vetenskapligt stöd, när vi inte har resurser att ge behandlingar med mycket starkt vetenskapligt stöd. Uppsala Åsa Hagberg Divisionschef Åsa Törnkvist Utvecklingschef

24

Införande av processbaserat ledningssystem i landstinget

Införande av processbaserat ledningssystem i landstinget LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2013-10-28 13 (49) Dnr CK 2013-0334 186 Införande av processbaserat ledningssystem i landstinget Förslag till

Läs mer

Handlingsprogram övervikt och fetma 2010-2013

Handlingsprogram övervikt och fetma 2010-2013 1 (214) Utvecklingsavdelningen Förslag till Handlingsprogram övervikt och fetma 2010 - 2 (214) 3 (214) Ett livsstilsproblem... Övervikt eller fetma innebär ett växande folkhälsoproblem och leder till medicinska

Läs mer

Förstudie Kultur i vården

Förstudie Kultur i vården 1 (9) Förstudie Datum 2014-02-25 Diarienummer KUN 71-2014 Kultursekretariatet Handläggare: Ylva Gustafsson Telefon: 010-441 33 13 E-post: ylva.l.gustafsson@vgregion.se Till Kulturnämnden Förstudie Kultur

Läs mer

Prioriterade områden för folkhälsoarbetet 2009-2010

Prioriterade områden för folkhälsoarbetet 2009-2010 Folkhälsorådet 1(6) Datum Handläggare 2009-10-16 Sandra Beletic Prioriterade områden för folkhälsoarbetet 2009-2010 Bakgrund Under våren 2009 beslutades det att folkhälsorådet skulle ta fram en arbetsplan

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:77

Regeringens proposition 2012/13:77 Regeringens proposition 2012/13:77 God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården Prop. 2012/13:77 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars

Läs mer

Hälsa och Kultur Friskare, tryggare och rikare liv

Hälsa och Kultur Friskare, tryggare och rikare liv Hälsa och Kultur Friskare, tryggare och rikare liv En förstudie om hur Kalmar län skall erhålla en hög tillfredställelse för äldre inom omsorgen och förkortade läkningsprocesser för personer inom vården.

Läs mer

Mina barn - era ungar

Mina barn - era ungar Mina barn - era ungar Kan vi tillsammans förbättra hälsan hos ungdomarna i Uppsala län? En rapport från Liv och Hälsa Ung 2005 Åsa Fichtel, Kenneth Berglund, Inna Feldman Samhällsmedicinska enheten, Landstinget

Läs mer

Nr 14. Landstingsstyrelsen. 2015-08-24 Dnr 2015/00001

Nr 14. Landstingsstyrelsen. 2015-08-24 Dnr 2015/00001 2015-08-24 Dnr 2015/00001 Nr 14 Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 24 augusti 2015 behandlat ärende angående svar på remiss SOU 2015:21 Mer trygghet och

Läs mer

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar 2014 2017 Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Tryck: Elanders 2014 Omslagsfoto: Johnér Artikelnr: S2014.005 Innehåll Därför

Läs mer

Rehabiliteringsgaranti Kunskapsunderlag om psykiska diagnoser och smärta

Rehabiliteringsgaranti Kunskapsunderlag om psykiska diagnoser och smärta Rehabiliteringsgaranti Kunskapsunderlag om psykiska diagnoser och smärta Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm. Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00 Fax 08-452 70 50 info@skl.se www.skl.se Upplysningar

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

Tillgänglighetssatsning för barn och unga med psykisk ohälsa

Tillgänglighetssatsning för barn och unga med psykisk ohälsa Tillgänglighetssatsning för barn och unga med psykisk ohälsa uppföljning av landstingens insatser 2012 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Hälsofrämjande hälso- & sjukvård i Halland

Hälsofrämjande hälso- & sjukvård i Halland Forskning och utveckling NÄRSJUKVÅRDEN I HALLAND 10 Rapport 2009 Hälsofrämjande hälso- & sjukvård i Halland En utvärdering av utbildningsinsatser Rapport nr 10 2009 Hälsofrämjande hälso- och sjukvård i

Läs mer

Nyhetsbrev från Region Skåne

Nyhetsbrev från Region Skåne Nyhetsbrev från Region Skåne Regionfullmäktige Regionfullmäktige den 25-26 020225-26 februari 2002 För mer information kontakta Lars Petersson, informationsdirektör, Region Skåne, 044-13 31 09, lars.petersson@skane.se

Läs mer

Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning

Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning Ett (o)lösligt problem? RiR 2011:17 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

Läs mer

FÖRÄNDRINGAR OCH TRENDER I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN

FÖRÄNDRINGAR OCH TRENDER I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN 3 FÖRÄNDRINGAR OCH TRENDER I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN Enligt Hälso- och sjukvårdslagen är det hälso- och sjukvårdens uppgift att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Primärvården

Läs mer

Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården

Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården REMISSVAR 2015-06-18 Dnr 10.1-8703/2015 1(11) Socialdepartementet Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården (dnr S2015/1547/FS) Övergripande

Läs mer

Bra sjukvård kan bli bättre

Bra sjukvård kan bli bättre Bra sjukvård kan bli bättre 1 En sammanfattning baserad på Närsjukvårdsutredningens rapport Framtidens hälso- och sjukvård i Norrbotten hot, möjligheter och vägval inför år 2020 2 Att möta framtiden Du

Läs mer

FÖREBYGGA eller BOTA CDUST. Om kostnadseffektiva sjukdomsförebyggande metoder i hälso- och sjukvård

FÖREBYGGA eller BOTA CDUST. Om kostnadseffektiva sjukdomsförebyggande metoder i hälso- och sjukvård FÖREBYGGA eller BOTA CDUST. Om kostnadseffektiva sjukdomsförebyggande metoder i hälso- och sjukvård Redaktionen Lars Hagberg Samhällsmedicinska enheten Örebro läns landsting 019-602 58 00 lars.hagberg@orebroll.se

Läs mer

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens

Läs mer

Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21)

Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) YTTRANDE Vårt dnr: 2015-08-28 Avdelningen för arbetsgivarpolitik Tina Eriksson Socialdepartementet 103 33 Stockholm s.registrator@regeringskansliet.se s.sf@regeringskansliet.se Mer trygghet och bättre

Läs mer

Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland

Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland 2006 Innehåll Inledning 1 Syfte 1 Landstinget Sörmlands definitioner 2 Mål 3 Uppföljning 4 Fördjupning 5 Hälsan globalt

Läs mer

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Rapport 2014:6 Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Lägesrapport 2014 2014 Citera gärna ur Vårdanalys publikationer, men ange alltid källa. Myndigheten för vårdanalys Grafisk form: Les Creatives

Läs mer

Ang: Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd

Ang: Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd Vård- och omsorgsberedningen 2013-10-16 Reservation Ärende: STK-2013-458 Ang: Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd Moderaterna och Folkpartiet i vård- och omsorgsberedningen har tagit del

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin 2013

Rehabiliteringsgarantin 2013 Rehabiliteringsgarantin 2013 ERFARENHETER OCH RESULTAT Rehabiliteringsgarantin 2013 1 Förord För att stödja personer att återgå i arbete eller förebygga en sjukskrivning tecknade Sveriges Kommuner och

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Slutrapport från en nationell tillsyn 2012 2013 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

LiÖ 2012-4080. Screening. Särskilt utredningsuppdrag 2012. Henning Elvtegen Hälso och sjukvårdsgruppen Ledningsstaben 2012 1(96)

LiÖ 2012-4080. Screening. Särskilt utredningsuppdrag 2012. Henning Elvtegen Hälso och sjukvårdsgruppen Ledningsstaben 2012 1(96) LiÖ 2012-4080 Screening Särskilt utredningsuppdrag 2012 Henning Elvtegen Hälso och sjukvårdsgruppen Ledningsstaben 2012 1(96) Innehåll Sammanfattning... 4 1. Bakgrund... 11 1.1 Uppdragsbeskrivning och

Läs mer

Om Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården

Om Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården Bilaga till beslut av Statens medicinsk etiska råd (S 1985:A) den 23 januari 2009, Dnr 03/09. Om Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården

Läs mer

Yttrande över Bättre samverkan. Några frågor kring samspelet mellan sjukvård och socialförsäkring, SOU 2009:49

Yttrande över Bättre samverkan. Några frågor kring samspelet mellan sjukvård och socialförsäkring, SOU 2009:49 1(5) Dnr 09-0406 /DE 2009-09-18 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Hörselskadades Riksförbund Box 6605, 113 84 Stockholm besöksadress: Gävlegatan 16 tel: +46 (0)8 457 55 00 texttel: +46 (0)8 457 55 01

Läs mer

Samverkan Närsjukvård Försäkringskassa Arbetsförmedling Socialtjänst i sjukskrivnings och rehabiliteringsprocessen (Förlängning)

Samverkan Närsjukvård Försäkringskassa Arbetsförmedling Socialtjänst i sjukskrivnings och rehabiliteringsprocessen (Förlängning) 2009 01 30 Samverkan Närsjukvård Försäkringskassa Arbetsförmedling Socialtjänst i sjukskrivnings och rehabiliteringsprocessen (Förlängning) Projektförslag till Samordningsförbundet Deltagande parter bakom

Läs mer