Motion (KD) - Satsa på ett ökat föräldrastöd - En kommunal strategi behövs

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Motion (KD) - Satsa på ett ökat föräldrastöd - En kommunal strategi behövs"

Transkript

1 MOTIONSUTLÅTANDE Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige Sid 1 (5) Dnr Motion (KD) - Satsa på ett ökat föräldrastöd - En kommunal strategi behövs Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 mars 2009, 43, väckte Lili André (KD) och Lennart Ahlenius (KD) en motion med följande lydelse: Olika undersökningar om den psykiska hälsan hos svenska barn och ungdomar ger anledning till oro. Socialstyrelsens färska folkhälsorapport 2009 visar att barns och ungdomars psykiska hälsa inte utvecklas på ett bra sätt. Ökad stress, oro, trötthet, ökat antal självmordsförsök samt att allt fler ungdomar vårdas för alkoholförgiftning och depression styrker detta. Vetenskapliga rapporter och undersökningar ger belägg för att vägen till en bättre psykisk hälsa för barn går via deras föräldrar. Föräldrar visar idag ett allt större intresse att få hjälp och stöd i sin föräldraroll. De senaste åren har ca föräldrar i landet gått särskilda föräldrakurser. Flera undersökningar, redovisade i den s.k. Föräldrastödsutredningen av Inger Davidson(KD), bekräftar att föräldrar efterfrågar ett mer aktivt föräldrastöd. Det som främst efterfrågas är möjligheten till samtal om föräldraskap, föräldrautbildningar och individuell rådgivning. Den nationella Föräldrastödsstrategin bygger på att stödet ska vara frivilligt. Strategin syftar till att erbjuda alla föräldrar stöd under hela barnets uppväxttid. Det finns tre delmål där det första innebär att de olika aktörer som redan jobbar med föräldrastöd ska samverka mera med varandra. Det andra delmålet avser att skapa fler mötesplatser för föräldrar. Särskilt tonårsföräldrar och föräldrar som saknar egna nätverk av t ex släkt och vänner, efterfrågar sådana nätverk och mötesplatser. Det tredje delmålet innebar att fler föräldrastödsaktörer ska ha utbildning och arbeta med evidensbaserade program. Eftersom avsikten är att föräldrastödet i möjligaste mån ska bygga på forskning och beprövad erfarenhet bör antalet aktörer med utbildning öka. KOMMUNALRÅDSKANSLIET Gävle kommun Gävle. Besöksadress Stadshuset, Drottninggatan 22. Tfn (vx). Fax

2 Sid 2 (5) Regeringen satsar nu 70 miljoner kr på att stödja ett antal kommuner som vill arbeta strategiskt med föräldrastöd. Frivilliga organisationer och andra aktörer ska involveras i samarbetet. Med olika åtgärder och med strategin som grund läggs en god grund för att landets föräldrar kan erbjudas ett ökat stöd. På sikt kommer det att ha stor betydelse för barns möjligheter att växa upp med en bra psykisk hälsa. Vi kristdemokrater i Gävle anser att det finns ett stort behov av att skapa ett bättre samordnat föräldrastöd i Gävle genom utbildning av föräldragruppsledare, webbsajt om föräldrastöd, "tonårscentral" på nätet, föräldratelefoner etc. Mot bakgrund av den nationella strategin och det stora behovet att förstärka föräldrastödet i Gävle kommun föreslår vi att kommunfullmäktige ger kommunledningskontoret i uppdrag att utifrån intentionerna i den nationella föräldrastödsstrategin utarbeta en lokal strategi för föräldrastöd i samarbete mellan offentliga, ideella och privata aktörer. Motionen har remitterats till Socialnämnden och Barn- och ungdomsnämnden, som besvarat remissen med följande yttrande: Statens Folkhälsoinstitut har fått till uppgift att fördela 70 mnkr for utveckling av föräldrastöd. Forskning kommer att knytas till projektet. Folkhälsoinstitutet erbjuder åtta kommuner att delta i projektet som kommer att starta hösten Ansökan om att få delta i projektet skall vara inlämnat 30/ Ansökan skall göras tillsammans med det forskarteam som utses. Den Nationella föräldrastödsstrategin följer tre delmål. Delmålen är 1. Öka samverkan mellan olika aktörer vars verksamhet riktar sig till föräldrar. 2. Ökat antal hälsofrämjande arenor och mötesplatser för föräldrar. 3. Ökat antal föräldrastödsaktörer med utbildning i hälsofrämjande och universella, evidensbaserade föräldrastödsprogram. De kommuner som kan komma att ingå i projektet skall väljas mellan de kommuner som bäst uppfyller 15 specificerade kriterier som utgår från de tre delmålen. Av de 15 kriterierna framgår bl.a. att stödet skall omfatta samtliga barn 0-17 år och vända sig till alla föräldrar. Stödet förutsätter en samverkan, dels kommuner emellan, men också med Landstinget, idéburna organisationer m.fl. En viktig del av utvecklingsarbetet kommer att handla om att på universell nivå utveckla en långsiktig strategi för att införa evidensbaserade föräldrastödsprogram.

3 Sid 3 (5) Gävle kommun har tre möjligheter: 1. Ansöka om deltagande i det nationella projektet för utveckling av föräldrastödet innan 30/ Lokalt inom Gävle kommun skapa en strategi för utveckling av föräldrastödet i samverkan med offentliga, ideella och ev privata aktörer, eller 3. Avvakta resultaten av den nationella satsningen som startar med hjälp av Statens folkhälsoinstitut. Om beslutet blir att skapa en lokal strategi (2) finns i ett sådant beslut flera möjligheter, dvs. stödet kan antingen omfatta samtliga nivåer som beskrivits ovan (de tre delmålen) eller enbart handla om en satsning på generella foräldrastödsprogram. Att skapa en lokal strategi för föräldrastöd som bygger på den nationella strategins intentioner är ett omfattande arbete både vad gäller att beräkna kostnader och att involvera andra samverkanspartner. Ambitionsnivån i en sådan strategi styrs i hög grad av de ekonomiska ramar som kan tas i anspråk. Arbetet med att utarbeta ett förslag till lokal strategi för Gävle bör i enlighet med motionens förslag ligga på kommunövergripande nivå. En viktig del i en sådan utredning är att den eller de som får uppdraget har goda kunskaper inom ämnesområdet. Utredaren stöder därmed motionens förslag med tillägget att ett förslag om en lokal strategi för föräldrastöd redan under utredningsskedet skall ske med deltagande från eventuella framtida samverkanspartners både internt och externt inom kommunen. Beslut 1. Socialnämnden antar yttrandet som sitt eget 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad Yttrande från Barn- och ungdomsnämnden: Allmänna kommentarer Barn & Ungdom anser att även KoF borde funnits med bland remissinstanserna. Ett mål i den nationella strategin är att skapa mötesplaster för föräldragrupper. Fritidsgårdar kan vara en sådan mötesplats. Barn & Ungdom står inför en tuff ekonomisk utmaning de närmaste åren. Kostnaderna måste minska pga. färre födda elever, fristående skolor och besparingar. En satsning på en lokal strategi för att skapa föräldrastöd får inte komma till

4 Sid 4 (5) stånd på bekostnad av de ekonomiska medel som Barn & Ungdom förfogar över idag. Motionärerna påtalar att regeringen satsar 70 miljoner kronor för att stödja kommuner som vill arbeta strategiskt med föräldrastöd. Om Gävle skulle få sin andel av dessa medel betyder den ca kronor. Vad händer när de pengarna tar slut? Uppkommer ny kommunal kostnad ska detta finansieras. Barn & Ungdoms budget får inte belastas om så är fallet. Pågående arbeten Redan idag finns Barn & Ungdom med i en dylik satsning nämligen Familjecentralen på Andersberg. Det är ett gemensamt arbete mellan Barn & Ungdom, Socialtjänsten, Svenska kyrkan och Landstinget. Den fungerar som en "mötesplats" precis enligt de intentioner som finns i den nationella strategin och är verkligen ett exempel på samverkan mellan olika aktörer. Barn & Ungdom erhöll kronor från kommunens utvecklingssatsning. Pengarna skulle användas för föräldrautbildning och det är studieförbunden som arrangerar denna utbildning. Lokal strategi Barn & Ungdom har inga principiella invändningar mot att KLK får i uppdrag att utarbeta en lokal strategi för föräldrastöd. Det kan i sak vara av stor vikt. Vi anser dock att uppdraget till KLK borde vara att undersöka förutsättningarna för att fastställa en lokal strategi och att de ekonomiska konsekvenserna ska belysas. Beslut Barn- och ungdomsnämnden antar det reviderade yttrandet som sitt eget Ordförandeberedningen föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige besluta Att Motionen som inlämnats av Lili André (KD) och Lennart Ahlenius (KD) besvaras, med hänvisning till yttrande från Socialnämnden och Barn- och ungdomsnämnden. Inom Gävle kommun är vi fast beslutna att sätta Skolan först ett arbete som åvilar varje nämnd och bolag att på alla sätt möjliggöra för barn och ungdomar att klara sin skolgång från förskola till fullföljd gymnasieutbildning. I det arbetet är det självklart att fortsätta med de föräldrastödjande aktiviteter som idag sker som exempelvis i Familjeverksta n på Brynässkolan och Familjecentralen i Andersberg, som kommer att omfatta barn upp till 12 års ålder.

5 Sid 5 (5) Fler exempel på insatser är att utveckla kommunens del i Ungdomsmottagningen så att den kan fungera som öppenvård även för yngre barn samt uppdraget till Socialnämndenatt utveckla sina stödfunktioner till barn och föräldrar. Under de kommande åren kommer vi att få ta del av mängd olika insatser under uppdraget Skolan först. Det är bara fantasin som sätter gränser för vad kommunens nämnder och bolag kan göra för att underlätta för barn och ungdomar att klara sin skolgång. Vi kommer även att fortsätta utveckla samarbetsformerna mellan fritiden och skolan. Där finns självklart även föräldrarna med och kommer att omfattas av aktiviteter.

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Inledning 6 Nationell strategi för utvecklat föräldrastöd 11 Förord Föräldrar är de viktigaste personerna

Läs mer

Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd. Redovisning för åren 2010-2011

Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd. Redovisning för åren 2010-2011 GENERALDIREKTÖREN 2012-07-10 NKC 2009/20 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd Redovisning för åren 2010-2011 Statens folkhälsoinstitut

Läs mer

VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE. Föräldrar spelar roll

VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE. Föräldrar spelar roll VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE Föräldrar spelar roll Innehåll Förord 2 Föräldrar spelar roll 5 Det här är föräldrastöd 7 Behov och önskemål om stöd 11 Olika former av föräldrastöd

Läs mer

Bilaga 1. Tabell över de nio projektens redovisningar av sina arbeten inom regeringsuppdraget Utvärdering och utveckling av föräldrastöd

Bilaga 1. Tabell över de nio projektens redovisningar av sina arbeten inom regeringsuppdraget Utvärdering och utveckling av föräldrastöd Kommun/ Syfte Pågående och avslutade Måluppfyllelse avseende Nationella strategin* hittills Angereds SDF/ Uppsala Utveckla och pröva ett promotivt och generellt föräldrastödsprogram riktat till föräldrar

Läs mer

Föräldrastöd - en vinst för alla

Föräldrastöd - en vinst för alla Föräldrastöd - en vinst för alla Nationell strategi för samhällets stöd och hjälp till föräldrar i deras föräldraskap Betänkande av Föräldrastödsutredningen Stockholm 2008 SOU 2008:131 SOU och Ds kan köpas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2009-10-08 1 (33) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdagen den 8 oktober 2009, kl 09:00-14:30. ande Hans Jonsson (C), ordförande Bertil Eriksson, (KD), vice ordförande Karl-Evert Hellsén

Läs mer

Reviderad projektplan för att utveckla lokalt hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar i Katrineholms kommun 2009-2011

Reviderad projektplan för att utveckla lokalt hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar i Katrineholms kommun 2009-2011 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum Projektenheten Vår beteckning Vår handläggare Ert datum Er beteckning Karin Nordén, projektledare Reviderad projektplan för att utveckla lokalt hälsofrämjande arbete för

Läs mer

Arbetet med att utreda frågan om barnfattigdom/ekonomisk utsatthet i Sundbyberg har skett stegvis och byggt på att ta vara på kunskap och

Arbetet med att utreda frågan om barnfattigdom/ekonomisk utsatthet i Sundbyberg har skett stegvis och byggt på att ta vara på kunskap och Arbetet med att utreda frågan om barnfattigdom/ekonomisk utsatthet i Sundbyberg har skett stegvis och byggt på att ta vara på kunskap och erfarenheter både i våra egna verksamheter och i övriga landet.

Läs mer

Promemoria Dnr 42/06 2006-03-01. Nationell psykiatrisamordning S 2003:09

Promemoria Dnr 42/06 2006-03-01. Nationell psykiatrisamordning S 2003:09 Promemoria Dnr 42/06 2006-03-01 Nationell psykiatrisamordning S 2003:09 Nationell psykiatrisamordnings ställningstaganden och förslag avseende tidiga insatser till barn och unga som riskerar allvarlig

Läs mer

Alk oh ol och u n ga. Arbetsgrupp: Ewa Thalén Finné(ordförande) Eva Lohman, Lisbeth Sundén Andersson och Anna Hedman.

Alk oh ol och u n ga. Arbetsgrupp: Ewa Thalén Finné(ordförande) Eva Lohman, Lisbeth Sundén Andersson och Anna Hedman. 1 (15 Alkohol 2009-07-10 Alk oh ol och u n ga Arbetsgrupp: Ewa Thalén Finné(ordförande) Eva Lohman, Lisbeth Sundén Andersson och Anna Hedman. Maj 2009 Sammanfattning Alkohol är en dryck som många vuxna

Läs mer

Nya perspektiv. För värmlänningarnas bästa. Vägledning för föräldrastöd. Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa

Nya perspektiv. För värmlänningarnas bästa. Vägledning för föräldrastöd. Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa Nya perspektiv Vägledning för föräldrastöd Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa För värmlänningarnas bästa Gemensamma mål i kommunerna och landstinget 2 NYA PERSPEKTIV

Läs mer

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN och god Brukare och inflytan de närstående bemöts på och i planering och Ökad livskvalitet genom ett varierat och individuella insatser ett respektfullt sätt och utformning av med rätt stöd och insatser

Läs mer

Ang: Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd

Ang: Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd Vård- och omsorgsberedningen 2013-10-16 Reservation Ärende: STK-2013-458 Ang: Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd Moderaterna och Folkpartiet i vård- och omsorgsberedningen har tagit del

Läs mer

Nya verktyg för föräldrar

Nya verktyg för föräldrar Nya verktyg för föräldrar förslag till nya former av föräldrastöd Sven Bremberg (redaktör) statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Nya verktyg för föräldrar förslag till nya former av föräldrastöd Sven Bremberg

Läs mer

Föräldrastöd börjar ge resultat Världens bästa barn i Spånga-Tensta Fokus på småbarnsföräldrar. Så får Västervik med sig föräldrarna.

Föräldrastöd börjar ge resultat Världens bästa barn i Spånga-Tensta Fokus på småbarnsföräldrar. Så får Västervik med sig föräldrarna. magasin Statens folkhälsoinstituts satsning inom den nationella föräldrastödsstrategin nummer 3 VINTERN 2012 Föräldrastöd börjar ge resultat Världens bästa barn i Spånga-Tensta Fokus på småbarnsföräldrar

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2013 Nr 100 Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd (Dnr STK-2013-458) Till kommunfullmäktige i Malmö Kommunstyrelsen 6/11 2013

Läs mer

UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016

UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016 Antagen kommunstyrelsen 2012-02-06 UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016 Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Revisionsrapport Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Halmstads kommun Juni 2010 Bo Thörn, certifierad kommunal revisor Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Sammanfattning

Läs mer

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR

Läs mer

Projekt - barnkonvention och barnfattigdom

Projekt - barnkonvention och barnfattigdom Projekt - barnkonvention och barnfattigdom Sammanställning 29 augusti 2014 Folkhälsoteamet i norra Örebro län Sara Gustavsson - projektledare barn och unga Innehåll Innehåll... 1 1. Inledning... 2 2. Projektet...

Läs mer

Framtidens skola. 6 april 2009

Framtidens skola. 6 april 2009 Yttrande till kommunstyrelsens utbildnings och arbetsmarknadsutskott i Sigtuna kommun Ärende 5 Detaljbudget 2009 (KS/2009:222 042) Framtidens skola 6 april 2009 Vår idé för Arlandagymnasiet utgår från

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

Hemlöshet många ansikten, mångas ansvar

Hemlöshet många ansikten, mångas ansvar Hemlöshet många ansikten, mångas ansvar Plan för genomförande av regeringens strategi för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2007 2009 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning

Läs mer

Kollegial granskning 2013. Gävle kommun. med fokus på Barns trygga uppväxtvillkor

Kollegial granskning 2013. Gävle kommun. med fokus på Barns trygga uppväxtvillkor Kollegial granskning 2013 Gävle kommun med fokus på Barns trygga uppväxtvillkor För Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken Granskare: Dan Osterling, Östersunds kommun Sören Berglund, Haninge

Läs mer

Barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa - granskning av samverkan mellan sektorer

Barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa - granskning av samverkan mellan sektorer Revisionsrapport Barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa - granskning av samverkan mellan sektorer Härryda kommun Viktor Prytz Bo Thörn Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 1 2. Inledning

Läs mer

Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter

Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter 2014-11-18 KS-2014/1418.109 1 (3) HANDLÄGGARE Yvonne.Sawert@huddinge.se Kommunstyrelsen Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Huddinge

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:77

Regeringens proposition 2012/13:77 Regeringens proposition 2012/13:77 God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården Prop. 2012/13:77 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars

Läs mer

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet - en halvtidsavstämning av hur stadsdelarna når upp till målen i Stockholms stads program för kvinnofridmot våld i nära relationer Alla Kvinnors

Läs mer

: D. Regional digital. agenda för. Värmland. Handlingsplan 2014-2020. Tillgång till bredband. Digitalt innanförskap. E-tjänster och e-förvaltning

: D. Regional digital. agenda för. Värmland. Handlingsplan 2014-2020. Tillgång till bredband. Digitalt innanförskap. E-tjänster och e-förvaltning Paul SchietekatD Tillgång till bredband Regional digital Digitalt innanförskap : D agenda för : ehälsa E-tjänster och e-förvaltning : D Värmland Handlingsplan 2014-2020 : D Näringsliv, entreprenörskap

Läs mer

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 2 Innehåll s 7 s 8 s 9 s 12 s 14 Förord Besluten i korthet Inledning Vad händer nu? Ledarskap och arbetsmetoder

Läs mer