Redovisning av uppdraget fördela stimulansmedel till utvärdering och utveckling av föräldrastöd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning av uppdraget fördela stimulansmedel till utvärdering och utveckling av föräldrastöd"

Transkript

1 GENERALDIREKTÖREN NKC 2010/44 Socialdepartementet Stockholm Regeringsuppdrag Redovisning av uppdraget fördela stimulansmedel till utvärdering och utveckling av föräldrastöd (Ert ärende nr: S2010/3577/FH) Statens folkhälsoinstitut överlämnar härmed del redovisning för uppdraget att fördela stimulansmedel till utvärdering och utveckling av föräldrastöd. Statens folkhälsoinstitut fick den 2 juni 2010 ett nytt uppdrag av regeringen att inom ramen för Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla, fördela kronor till kommuner att i samarbete med ett forskningslärosäte utvärdera och utveckla föräldrastöd. Tjugoen ansökningar lämnades in och bland dessa gjordes ett urval av totalt nio projektkommuner. Projekttiden för deltagande kommuner är tre år, Inom ramen för uppdraget fick Folkhälsoinstitutet avsätta kronor för externa kostnader. De kommuner som utsågs att dela på stimulansmedlen är Karlskoga, Linköping, Lärjedalens SDF (från 1 januari 2011 Angereds SDF), Tjörn, Umeå, Upplands-Väsby, Västervik, Örebro och Östersunds kommuner. Statens folkhälsoinstitut har utbetalat medlen och tecknat avtal med berörda kommuner i december Projektorganisationer med representanter från lärosäten och kommuner finns på plats. Statens folkhälsoinstitut följer projektens arbete och planerar att under hösten 2011 samla projekten för en upptaktsträff och en projektledarträff för utbyte av erfarenheter och kunskaper mellan projekten och Folkhälsoinstitutet. Slutligen kan konstateras att arbetet inom regeringsuppdraget ligger väl i fas med förväntad planering. Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören Sarah Wamala efter föredragning av projektledare Elsa Rudsby Strandberg. I ärendets slutliga avgörande har också avdelningschef Anna Bessö deltagit. Sarah Wamala Elsa Rudsby Strandberg Bilagor: 1. Bilaga med fördjupad information om syfte, mål, forskningsfrågor 2. Schematisk sammanställning över projektkommunerna (2 dokument)

2 Sammanfattning Statens folkhälsoinstitut fick den 2 juni 2010 ett nytt uppdrag av regeringen att inom ramen för Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla, fördela kronor till kommuner att i samarbete med ett forskningslärosäte utvärdera och utveckla föräldrastöd. Tjugoen ansökningar lämnades in och bland dessa gjordes ett urval av totalt nio projektkommuner. Projekttiden för deltagande kommuner är tre år, De kommuner som utsågs till att dela på stimulansmedlen är Karlskoga, Linköping, Lärjedalens SDF (från 1 januari 2011 Angereds SDF), Tjörn, Umeå, Upplands-Väsby, Västervik, Örebro och Östersunds kommuner. Inom ramen för uppdraget fick Folkhälsoinstitutet avsätta kronor för externa kostnader. Statens folkhälsoinstitut har utbetalat medlen och tecknat avtal med berörda kommuner i december Kommunerna har även lämnat in kommunikationsplaner till Folkhälsoinstitutet. Projektorganisationer med representanter från lärosäten och kommuner finns på plats. Statens folkhälsoinstitut följer projektens arbete och planerar att under hösten 2011 samla projekten för en upptaktsträff och en projektledarträff för utbyte av erfarenheter och kunskaper mellan projekten och Folkhälsoinstitutet. Återrapportering Uppdraget Regeringen gav Statens folkhälsoinstitut 2 juni 2010 i uppdrag att fördela 60 miljoner kronor till ett urval av kommuner att i samarbete med ett forskningslärosäte utveckla föräldrastödet i enlighet med definitionen av föräldrastöd i Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla, dess mål och delmål, med fokus på utveckling och utvärdering. Inom ramen för uppdraget fick Folkhälsoinstitutet avsätta kronor för externa kostnader. Särskild prioritet i denna utlysning gavs projekt som behandlade utvärdering av de vanligast förekommande metoderna, effekter av anpassning av utländska metoder samt effekter av olika sätt att öka kunskapen om och intresset för föräldrar att delta i föräldrastödsgrupper. Särskild prioritet skulle även ges till projekt som behandlar utvärdering av olika strukturer för samverkan på lokal och regional nivå, hälsoekonomiska analyser samt utveckling av samverkan mellan olika kursgivare och det föräldrastöd på nätet som Vårdguiden (www.growingpeople.se) fått till uppgift att utveckla. Därutöver gavs möjlighet att ansöka för analyser av etiska överväganden inom ramen för den nationella strategin. Försöksverksamheten pågår tiden 2011 t.o.m Lägesrapporter till departementet ska lämnas den 30 juni 2011, 30 juni 2012 och 30 juni Slutredovisning ska lämnas den 30 juni Utlysningsprocessen Utlysning av stimulansmedlen ägde rum från slutet av juni fram till 1 oktober Beredning av ansökningarna skedde under tiden oktober november Beslut och utbetalning ägde rum december Bedömning av ansökningarna gjordes av externa granskare med vetenskaplig bakgrund. Följande kriterier användes vid bedömningen: relevans i förhållande till genomförandet av regeringsuppdragets syfte

3 vetenskaplig kvalité forskargruppens kompetens inom området kommunens förutsättningar till att genomföra forskningsplanen Beviljade projektkommuner Tjugoen kommuner ansökte om totalt 165 miljoner kronor. Bland de sökande delade slutligen nio projektkommuner med samarbetande forskningslärosäten på närmare 60 miljoner kronor, nämligen Karlskoga, Linköping, Lärjedalens SDF (från 1 januari 2011 Angereds SDF), Tjörn, Umeå, Upplands-Väsby, Västervik, Örebro och Östersunds kommuner. Regeringsuppdraget innebär att kommunen ska samarbeta med ett forskningslärosäte under hela projekttiden. Den ekonomiska ersättningen till forskningslärosätet/forskarna för detta samarbete (lön och sociala avgifter, OHkostnader, material, resor mm) uppgår till cirka 65 % procent av det beviljade bidraget. Projektkommun Forskningslärosäte Beviljat bidrag (kronor) Karlskoga Örebro universitet Linköping Linköpings universitet Lärjedalens SDF Uppsala universitet (Angereds SDF 1/1 2011) Tjörn Göteborgs universitet Umeå Umeå universitet Upplands-Väsby Karolinska institutet Västervik Uppsala universitet Örebro Örebro universitet Östersund Uppsala universitet Summa Förhållandet mellan Statens folkhälsoinstitut och respektive utvald kommun har reglerats särskilt i en överenskommelse. Kommunerna själva svarar för att teckna avtal med forskningslärosätet/forskarna och andra eventuellt förekommande externa resurser man samarbetar med samt ansvarar för att reglerna om upphandling följs. Den processen är inte avslutad i alla kommuner när rapporten skrivs. Kommunerna har även lämnat en kommunikationsplan till Folkhälsoinstitutet under våren Till lägesrapporten bifogas: bilaga med fördjupad information om kommunernas syfte, mål, forskarnas specifika frågeställningar samt vilka överväganden som gjorts avseende barnens perspektiv i projektet, schematisk sammanställning över kommunernas projekt (2 dokument). Sammanfattning av pågående arbete i kommunerna på plats Kommunerna har i de flesta fall någon form av projektledare/projektsamordnare, och påbörjat organiseringen av sina projekt. Ofta finns både styrgrupp, arbetsgrupper och referensgrupp med representanter från såväl kommunens organisation såsom universitetet. Ett gott exempel på detta är den samverkan som Karlskoga och Degerfors kommuner har genom den gemensamma folkhälsonämnden och folkhälsoförvaltningen. Det är också i den gemensamma folkhälsoförvaltningen som projektets samordnare är placerad och därmed arbetar åt båda kommunerna. Flera kommuner har haft upptaktsträffar för att informera om projektet till sina samarbetspartner. Många av kommunerna och forskningslärosätena har startat upp sina projekt genom att påbörja

4 utbildningar till gruppledare inom de olika föräldrastödsmetoderna man avser jobba med. Vanligt är att kommunerna samarbetar med sina egna landsting/regioner och många har också samarbete med andra kommuner i syfte att få ett större underlag till att genomföra tänkt forskning. Flertalet kommuner uppger också samverkan med frivilligorganisationer. Polis och länsstyrelse är ytterligare samverkansparter som uppges. Alla projektkommuner utom Lärjedalen/Angered uppger att man har en anställd föräldrastödskoordinator, vilket även de kommuner man samarbetar med i projektet har (ej Lärjedalen/Angered). Kommunerna säger också att det förebyggande arbetet riktat mot föräldrar till stor del eller till viss del sker som en integrerad del i kommunens övriga främjande arbete. Alla kommuner uppger att deras projekt tar utgångspunkt i det övergripande målet i den nationella strategin (Alla barn ska erbjudas föräldrastöd under barnets hela uppväxttid). Alla kommuner utom Karlskoga menar dessutom att deras projekt omfattar föräldrastödsstrategins samtliga tre delmål. Karlskogas projekt omfattar, förutom det övergripande målet, strategins delmål 1 (Ökad samverkan kring föräldrastöd vars verksamhet riktar sig till föräldrar). Statens folkhälsoinstitut följer projektens arbete och planerar att under senhösten 2011 samla projekten för en upptaktsträff samt en projektledarträff för utbyte av erfarenheter och kunskaper mellan projekten och Folkhälsoinstitutet. Eftersom satsningen på föräldrastöd har som syfte att skapa förutsättningar för bättre uppväxtvillkor för barnen så har varje kommun ombetts redovisa om och hur man gjort överväganden avseende barnens perspektiv i de aktiviteter som planeras och genomförs inom projekten. I den bilaga som medföljer lägesrapporten finns redovisat de svar som kommunerna lämnat avseende detta. Slutligen kan konstateras att arbetet inom regeringsuppdraget ligger väl i fas med förväntad planering. Alla kommunprojekten har kommit igång bland annat med organisering, inlett utbildningar av exempelvis gruppledare och ett par kommuner har även genomfört upptaktsträffar. Forskarna kopplade till de olika kommunprojekten har inlett sitt arbete i linje med inlämnad forskarplan.

5 Ekonomisk sammanställning för tiden 1 januari 30 april 2011 Projektkommun Bidrag från Folkhälsoinstitutet Överfört till forskningen Redovisade kostnader för kommunen Redovisade kostnader för forskningen Summa redovisade Lön/sociala avgifter Övriga kostnader Summa Lön, sociala avgifter Övriga kostnader Karlskoga Linköping Lärjedalen (Angered) ( egen finansiering) Summa kostnader kommun/ forskning Inga debiteringar har gjorts eftersom avtalet med forskningslärosätet ej var klart vid tidpunkt för lägesrapportens inlämnande. Lärjedalen/Angered beräknar inkomma med specificerade kostnader efter sommaren. Tjörn Umeå Upplands-Väsby ( egen finansiering annan medfinansiering) Västervik Örebro Östersund Summa (enbart medel från Folkhälsoinstitutet) Ersättning till Folkhälsoinstitutet för administration år Kostnader administration (nyttjade medel från regeringsuppdraget) Juni - december år Lön/sociala avgifter (redovisad tid) Juni - december Summa kostnader Lön/sociala avgifter (redovisad tid) Kostnader Övriga kostnader Summa kostnader Summa kostnader

6

Redovisning av uppdraget att fördela medel för att utveckla riktat föräldrastöd (Ert ärende nr: S2010/5353/FH)

Redovisning av uppdraget att fördela medel för att utveckla riktat föräldrastöd (Ert ärende nr: S2010/5353/FH) GENERALDIREKTÖREN 2012-05-08 HFÅ 2010/69 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av uppdraget att fördela medel för att utveckla riktat föräldrastöd (Ert ärende nr: S2010/5353/FH) Statens folkhälsoinstitut

Läs mer

Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd. Redovisning för åren 2010-2011

Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd. Redovisning för åren 2010-2011 GENERALDIREKTÖREN 2012-07-10 NKC 2009/20 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd Redovisning för åren 2010-2011 Statens folkhälsoinstitut

Läs mer

Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck

Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck 2 FÖRORD 3 1. ANSÖKAN 4 1.1 LÄNSSTYRELSENS DIREKTIV FÖR ATT ANSÖKA OM PROJEKTMEDEL 4 1.2 PROJEKT SOM BÖR

Läs mer

Vägledning om medel för förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck, samt insatser för att motverka att unga blir gifta mot sin vilja

Vägledning om medel för förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck, samt insatser för att motverka att unga blir gifta mot sin vilja Vägledning om medel för förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck, samt insatser för att motverka att unga blir gifta mot sin vilja 2 FÖRORD 3 1. LÄNSSTYRELSENS KRITERIER FÖR ATT ANSÖKA

Läs mer

Slutredovisning av uppdraget Lokalt sektorsöverskridande hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar (50-miljonerssatsningen)

Slutredovisning av uppdraget Lokalt sektorsöverskridande hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar (50-miljonerssatsningen) GENERALDIREKTÖREN 2012-07-10 NKC 2008/22 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Regeringsuppdrag Slutredovisning av uppdraget Lokalt sektorsöverskridande hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar (50-miljonerssatsningen)

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå

Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Delrapport 31 mars 2012 Uppdrag att genomföra insatser Delrapportering 2012-03-30 för att förenkla för företagen på kommunal nivå regeringsuppdrag Diarienr/Projektnr Upprättad

Läs mer

Reviderad projektplan för att utveckla lokalt hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar i Katrineholms kommun 2009-2011

Reviderad projektplan för att utveckla lokalt hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar i Katrineholms kommun 2009-2011 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum Projektenheten Vår beteckning Vår handläggare Ert datum Er beteckning Karin Nordén, projektledare Reviderad projektplan för att utveckla lokalt hälsofrämjande arbete för

Läs mer

Föräldrastöd börjar ge resultat Världens bästa barn i Spånga-Tensta Fokus på småbarnsföräldrar. Så får Västervik med sig föräldrarna.

Föräldrastöd börjar ge resultat Världens bästa barn i Spånga-Tensta Fokus på småbarnsföräldrar. Så får Västervik med sig föräldrarna. magasin Statens folkhälsoinstituts satsning inom den nationella föräldrastödsstrategin nummer 3 VINTERN 2012 Föräldrastöd börjar ge resultat Världens bästa barn i Spånga-Tensta Fokus på småbarnsföräldrar

Läs mer

Lokala och regionala ÖVERENSKOMMELSER

Lokala och regionala ÖVERENSKOMMELSER Lokala och regionala ÖVERENSKOMMELSER Redovisning av bidragsgivning 2014 Lokala och regionala ÖVERENSKOMMELSER Redovisning av bidragsgivning 2014 Förord Under 2014 fördelade Myndigheten för ungdoms-

Läs mer

Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag

Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Utredning och förslag angående etablering av tjänsten Nystartskontoret från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Nutek och Skatteverket

Läs mer

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år?

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Slutrapport för regeringsuppdraget att utarbeta en vägledning för att främja ett aktivt och hälsosamt åldrande samt

Läs mer

Hemlöshet många ansikten, mångas ansvar

Hemlöshet många ansikten, mångas ansvar Hemlöshet många ansikten, mångas ansvar Plan för genomförande av regeringens strategi för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2007 2009 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning

Läs mer

Stöd för barn i familjer med missbruk m.m. Genomförandeplan för nationellt utvecklingsarbete 2011 2014 Regeringsuppdrag utifrån ANDT-strategin

Stöd för barn i familjer med missbruk m.m. Genomförandeplan för nationellt utvecklingsarbete 2011 2014 Regeringsuppdrag utifrån ANDT-strategin Stöd för barn i familjer med missbruk m.m. Genomförandeplan för nationellt utvecklingsarbete 2011 2014 Regeringsuppdrag utifrån ANDT-strategin 2 Förord Socialstyrelsen har i uppdrag av regeringen att i

Läs mer

En samlad återredovisning av regeringens ANDTuppdrag. folkhälsoinstitut 2010

En samlad återredovisning av regeringens ANDTuppdrag. folkhälsoinstitut 2010 En samlad återredovisning av regeringens ANDTuppdrag till Statens folkhälsoinstitut 2010 2 Innehåll 1. SAMMANFATTNING...6 2. INLEDNING... 12 3. LÄNSSAMORDNINGEN... 17 3.1 Sammanfattning... 17 3.2 Bakgrund...

Läs mer

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Innehåll Bakgrund och syfte... 1 Mål och delmål... 4 Genomförande av projektet... 4 Projektorganisation...

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

2014:27. Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv

2014:27. Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv 2014:27 Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv MISSIV DATUM DIARIENR 2014-12-01 2013/257-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-11-14 U2013/6713/JÄM Regeringen Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Tobak Siv Gyllix/Håkan Johansson projektledare 2010. Metodutveckling tobakstillsyn i Skåne län Ett samverkansprojekt inom Tobaksuppdraget

Tobak Siv Gyllix/Håkan Johansson projektledare 2010. Metodutveckling tobakstillsyn i Skåne län Ett samverkansprojekt inom Tobaksuppdraget Tobak Siv Gyllix/Håkan Johansson projektledare 2010 Metodutveckling tobakstillsyn i Skåne län Ett samverkansprojekt inom Tobaksuppdraget 2009-2010 Titel: Utgiven av: Författare: Metodutveckling tobakstillsyn

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET 2 maj 2014 Avser november 2013 till mars 2014 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 Dnr:

Läs mer

INNEHÅLL 1 SAMMANFATTNING...3 2 REGERINGSUPPDRAGET...4

INNEHÅLL 1 SAMMANFATTNING...3 2 REGERINGSUPPDRAGET...4 Slutredovisning av regeringens uppdrag till Rikspolisstyrelsen att genomföra ett utvecklingsprojekt med målet att främja jämställdheten och den etniska och kulturella mångfalden inom polisen JU2009/2250/PO

Läs mer

GENERALDIREKTÖREN. Länsstyrelsen i Stockholms län Box 22067 104 22 Stockholm Sametinget Box 90 981 22 Giron/Kiruna. 2011-10-13 Dnr VERK 2010/343

GENERALDIREKTÖREN. Länsstyrelsen i Stockholms län Box 22067 104 22 Stockholm Sametinget Box 90 981 22 Giron/Kiruna. 2011-10-13 Dnr VERK 2010/343 GENERALDIREKTÖREN Länsstyrelsen i Stockholms län Box 22067 104 22 Stockholm Sametinget Box 90 981 22 Giron/Kiruna 2011-10-13 Dnr VERK 2010/343 Regeringsuppdrag Återrapportering av regeringsuppdraget att

Läs mer

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning 2015-06-18 Återrapportering enligt regleringsbreven för 2015

Läs mer

Revisionsrapport. Region Halland. Granskning av FoUU Halland. Bo Thörn Jean Odgaard Rebecca Andersson. September 2011

Revisionsrapport. Region Halland. Granskning av FoUU Halland. Bo Thörn Jean Odgaard Rebecca Andersson. September 2011 Revisionsrapport Granskning av FoUU Halland Bo Thörn Jean Odgaard Rebecca Andersson September 2011 Region Halland Sammanfattning Revisorerna i Region Halland har gett PwC i uppdrag att granska FoUU i Halland.

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2014 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

HÖG 15 - Forskningsprojekt

HÖG 15 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 15 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

Metod och process. i K2-projektet

Metod och process. i K2-projektet Metod och process i K2-projektet Delrapport från utvecklingsprojektet K2 Augusti 2006 Familjemedicinska institutet Eva Stål Söderberg Christina N Lundqvist Margareta af Klinteberg Sjuksköterska Arbetsterapeut

Läs mer

Regeringen uppdrar åt Linköpings universitet att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn.

Regeringen uppdrar åt Linköpings universitet att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn. Regeringsbeslut II:3 2015-06-17 S2012/275/FST Socialdepartementet Linköpings universitet 581 83 Linköping Uppdrag att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn 1 bilaga Regeringens

Läs mer

Projekt - barnkonvention och barnfattigdom

Projekt - barnkonvention och barnfattigdom Projekt - barnkonvention och barnfattigdom Sammanställning 29 augusti 2014 Folkhälsoteamet i norra Örebro län Sara Gustavsson - projektledare barn och unga Innehåll Innehåll... 1 1. Inledning... 2 2. Projektet...

Läs mer

Satsning på kommunal mobilisering

Satsning på kommunal mobilisering Satsning på kommunal mobilisering Inom Nationella tobaksuppdraget fick länsstyrelserna möjlighet att under 2010 anställa en resursperson för kommunalt tobaksförebyggande arbete. Totalt var det 17 av 21

Läs mer