Projektdirektiv delprojektet föräldrastöd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektdirektiv delprojektet föräldrastöd"

Transkript

1 Sida: 1 (5) Projektdirektiv delprojektet föräldrastöd 1. BESTÄLLNING Godkännande Projektdirektivet godkänt av: Uppdragsgivare/Beställare: Projektledare: Anders Byström barn- och utbildningschef XXXX projektledare 1.2 Beslut i nämnd/utskott Kommunstyrelsen beslutade att delta i Mobiliseringen för kamp mot alkohol och andra droger i Jämtlands län och uppdrog åt kommundirektören att i samråd med kommunledningsgruppen lägga fast en organisation för sitt deltagande. Projektdirektiv för Mobilisering för kamp mot alkohol och andra droger i Jämtlands län vad gäller Östersunds deltagande lades fast av kommunstyrelsen den 27 november , såsom övergripande beskrivning av kommunens deltagande Ett delprojekt inom Mobiliseringen utgörs av Förstärkt föräldrastöd. Detta delprojekt genomförs under Barnoch Utbildningsförvaltningens ledning. 2. SYFTE och MÅL Bakgrund Kommunalrådet Jens Nilsson har tillsammans med landstingsrådet Robert Uitto samt v ordf i Kommunförbundet och Krokoms kommunstyrelse Maria Söderberg, tagit initiativ till en mobilisering för kampen mot alkohol och andra droger i Jämtlands län. Genom kommunförbundet i Jämtlands län och Jämtlands läns landsting avser man att samordna insatserna i hela länet. Landstinget kommer att tillsammans med tre av länets kommuner delta i ett drogförebyggande arbete som Socialdepartementets Alkoholkommitté och projektet Mobilisering mot narkotika leder och stöder. I detta utvecklingsarbete kommer ytterligare två landsting och sex kommuner att delta. Från den nationella nivån ges stöd till utveckling av ett mer effektivt arbetssätt genom att använda sig av vetenskapligt beprövade metoder och bättre samordning av verksamheter. I Östersund finns flera aktörer, som arbetar med förstärkt föräldrastöd. Dessa insatser är i de flesta fall riktade till särskilt behövande grupper s.k. selektiva program. Därigenom finns en del kompetens inom området, men för att tillskapa ett socialt hållbart Östersund

2 Sida: 2 (5) behövs en samverkan och en utveckling av ett bredare riktat föräldrastöd, s.k universella program. (Ur skriften: Nya möjligheter: metoder för föräldrastöd från förskolan till tonåren s.6-7 Utgiven av Statens Folkhälsoinstitut ) Fram till industrialiseringen för drygt hundra år sedan växte de flesta barn i Sverige upp med nära relation till flera vuxna. Ofta fanns till exempel far- och morföräldrar och andra släktingar i närheten. Idag är detta inte längre självklart. Därför är det troligt att behovet av stöd, rådgivning och information från samhället är större nu än det var förr i tiden. Andra orsaker, som till exempel arbetslivets förändrade villkor, ny kunskap om barns utveckling och en annan syn på barns rättigheter, gör att även familjer som har ett bra socialt nätverk kan ha behov av stöd i föräldraskapet. Ett tecken på familjernas utsatthet i dagens samhälle är att psykiska besvär bland barn och unga har ökat. Någon entydig förklaring till den här utvecklingen finns inte. Det vi däremot vet genom forskningen är att föräldrakurser har en positiv effekt på barns psykiska hälsa. Forskningen visar att förmågan att visa värme och sätta ramar går att utveckla. Det handlar alltså om saker som man kan lära sig. I Sverige deltar idag bara några få procent av föräldrarna i föräldrakurser, när barnen är mellan 3 och 15 år. Men intresset är stort. Enligt en enkät, som genomförts av Statens folkhälsoinstitut, uppger ungefär 40 procent av föräldrarna till barn i dessa åldrar att de gärna skulle delta i föräldrakurser. Enligt utländska studier minskar risken för tidig alkoholdebut, berusningsdrickande och andra riskbeteenden om föräldrar till barn i 3-15 årsåldern deltar i föräldrakurser. Den preventiva inriktningen stämmer väl överens med den Elevhälsoplan som Barn- och Utbildningsnämnden i Östersunds kommun fastställt. Syfte Delprojektets syfte är att stärka föräldraskapet och ge detta den betydelse det har för att ge barn och unga en trygg och stimulerande uppväxtmiljö, vilket är en god prevention för missbruk av alkohol och andra droger. Mål Delprojektets operativa mål är att tillskapa en organisation och ett gemensamt synsätt/arbetsmetod för ett långsiktigt och uthålligt arbete. Delprojektets mål är således: att införa gemensamma och enhetliga metoder för ett förstärkt föräldra-/familjestöd utifrån vetenskapligt beprövade metoder, samt säkra en organisation som konsekvent arbetar med metoderna, dvs skapa ett strukturkapital. Projektet omfattar Det övergripande projektet har som syfte att påverka barns, ungas och vuxnas attityder till alkohol och drogbruk, samt agerandet hos dem som serverar och tillhandahåller

3 Sida: 3 (5) alkoholdrycker. Utifrån beprövade metoder ska insatser mot barn, unga, föräldrar, lärare och köpmän genomföras. Delprojektet Förstärkt föräldrastöd innebär ett utveckla ett brett arbete riktat till föräldrar. Erfarenheten visar, enligt Statens Folkhälsoinstitut, att breda insatser ger bättre effekt än uppsökande insatser. I det stora hela är det bättre om många ändrar sig lite grann än om några få ändrar sig mycket. Detta innebär både att introducera ett program som riktar sig till föräldrar med yngre barn och att följa upp och stödja de program som redan finns.(t.ex. Steg för Steg) Delprojektet ska också öka kunskapen om och därmed tillgängligheten till de riktade program som finns hos olika aktörer i kommun och landsting. Framgångsfaktorer Den kanske viktigaste faktorn för framgång är att lyckas initialt att engagera tillräckligt många föräldrar, förskole-/skolverksamheter samt andra intresserade aktörer från offentlig verksamhet och föreningar och att det skapas uthållighet, så att verksamheten ges tid att åstadkomma några effekter. En gemensam syn på nuvarande situation och vad som behöver förändras/utvecklas och vilka pågående insatser som bör fortsätta är synnerligen viktigt för att kunna finna fram till samordnade insatser och hur delmålen ska formuleras och följas upp. Den gemensamma synen måste omfattas av såväl den politiska ledningen på olika nivåer som av samtliga berörda verksamhetsledningar. Ansvar måste tas och beslut fattas av den politiska ledningen vad gäller mål som ska uppnås och inom verksamheten vad gäller organisation och metodval. Avgränsningar Delprojektet omfattar inte att utveckla nya metoder för föräldrastöd, utan sortera bland och använda de vetenskapligt prövade metoder och program som finns. För att kunna rikta insatser mer målmedvetet ska arbetet initialt rikta sig till ett utvalt skolområde i Östersunds kommun. De tydligaste effekterna av föräldrastöd fås enligt de studier som gjorts om insatserna riktas till föräldrar med barn i 2-12 årsåldern. Därför ska delprojektet huvudsakligen inriktas mot dessa grupper. Från starten kan det vara lämpligt att rikta sig till förskolor och grundskolans tidigaste år. 3. LEVERANSER OCH GODKÄNNANDE Leveranser Projektuppdraget innebär att initiera ett antal grupper med föräldrakurser och i detta arbete samverka med andra intresserade aktörer inom området. Välja ut vetenskapligt beprövat program, som är lämpligt för den breda insats som projektet innebär.

4 Sida: 4 (5) Utbilda gruppledare inom detta program. Genomföra föräldrakurser och utvärdera dessa. Sprida erfarenheterna av genomfört arbete till andra skolområden i kommunen Samverka med andra aktörer för att underlätta mer riktade insatser, som kan behövas. Redovisa för det övergripande projektet hur arbetet utvecklas. Projektavslut och uppföljning Projektet beräknas pågå under den period som det övergripande mobiliseringsprojektet pågår. Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige avgör därefter om fortsatt framtida arbete, samt hur organisationen kring föräldrastöd ska fortsätta. 4. ORGANISATION och BEMANNING Styrgrupp/ledningsgrupp Politisk ledningsgrupp för delprojektet utgörs av Barn- och Utbildningsnämndens presidium. Styrgrupp för delprojektets operativa arbete på förvaltningsnivå är styrgruppen för Resurscentrum samt den skolområdeschef som är ansvarig för det skolområde där projektet initieras. Möjlighet skall finnas att anpassa styrgruppen efter projektets behov då detta utvidgas. Arbetsgrupp/referensgrupp En utses för det operativa genomförandet. I en ingår representanter för elevhälsan, pedagoger från förskola/grundskola och resurscentrum. Arbetsgruppen leds av utsedd projektledare. En referensgrupp utses med representanter för andra intresserade aktörer inom det offentliga området. 5. METOD Arbetet tar sin utgångspunkt i vetenskapligt beprövat program och introduceras genom utbildning av tillräckligt antal gruppledare. Arbetet och organisationen ska inriktas mot att underlätta för föräldrar att delta i de föräldrakurser som erbjuds. Därför är motivationsarbete hos såväl verksamhet som föräldrar ett viktigt inslag initialt. 6. RESURSER Delprojektet finansieras med: :- statliga medel, socialdepartementet

5 Sida: 5 (5) :- av medel från kommunstyrelsens anslag för förebyggande insatser :- från Länsstyrelsen Dessa medel skall finansiera en 100% projektledare samt utbildning av gruppledare för de valda programmen 7. TIDPLAN Aktivitet Ansvarig När? Fastställande av plan för delprojektet Barn- och Utbildn Förvaltn. Tillsättning av projektledare, styrgrupp Barn- och Utbildn och förvaltn. Inventering och urval av program för Projektledare o. VT-2007 Familjestöd. Motivation och förankring i något skol- Projektledare o. VT-2007 område i Östersunds kommun Utbildning av gruppledare i det utvalda Projektledare 2007 programmet / de utvalda programmen Igångsättning av föräldrastödsgrupper Projektledare o VT2008 Gruppledare Stöd till och uppföljning av befintliga Projektledare program Kontakt med utförare av riktade Projektledare o Föräldrastödsprogram 8. UTVÄRDERING/UPPFÖLJNING Delprojektet kommer att följas upp av den tillsatta styrgruppen. Mats Jakobsson, Luleå universitet, är utsedd att utvärdera arbetet för alkoholkommitténs räkning.

Satsning på kommunal mobilisering

Satsning på kommunal mobilisering Satsning på kommunal mobilisering Inom Nationella tobaksuppdraget fick länsstyrelserna möjlighet att under 2010 anställa en resursperson för kommunalt tobaksförebyggande arbete. Totalt var det 17 av 21

Läs mer

VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE. Föräldrar spelar roll

VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE. Föräldrar spelar roll VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE Föräldrar spelar roll Innehåll Förord 2 Föräldrar spelar roll 5 Det här är föräldrastöd 7 Behov och önskemål om stöd 11 Olika former av föräldrastöd

Läs mer

Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd. Redovisning för åren 2010-2011

Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd. Redovisning för åren 2010-2011 GENERALDIREKTÖREN 2012-07-10 NKC 2009/20 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd Redovisning för åren 2010-2011 Statens folkhälsoinstitut

Läs mer

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Inledning 6 Nationell strategi för utvecklat föräldrastöd 11 Förord Föräldrar är de viktigaste personerna

Läs mer

Söka pengar SÖKA PENGAR. Version 1.0

Söka pengar SÖKA PENGAR. Version 1.0 SÖKA PENGAR 4 4.1 1.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 3 4.1 Folkhälsopolitik sid 4 4.2 Var söker vi pengar? sid 6 4.3 Mall: Riktlinjer och direktiv för ansökan sid 8 4.4 Vad är lätt att få pengar för

Läs mer

UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016

UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016 Antagen kommunstyrelsen 2012-02-06 UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016 Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Läs mer

Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun

Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun INLEDNING... 3 STRUKTUR... 4 GENOMFÖRANDE... 4 ÖVERGRIPANDE VISION... 5 PRIORITERADE MÅLOMRÅDEN OCH MÅL... 5 ORGANISATION... 6 STRATEGISKT ARBETE

Läs mer

Stöd för barn i familjer med missbruk m.m. Genomförandeplan för nationellt utvecklingsarbete 2011 2014 Regeringsuppdrag utifrån ANDT-strategin

Stöd för barn i familjer med missbruk m.m. Genomförandeplan för nationellt utvecklingsarbete 2011 2014 Regeringsuppdrag utifrån ANDT-strategin Stöd för barn i familjer med missbruk m.m. Genomförandeplan för nationellt utvecklingsarbete 2011 2014 Regeringsuppdrag utifrån ANDT-strategin 2 Förord Socialstyrelsen har i uppdrag av regeringen att i

Läs mer

Inledning. Bakgrund till det drogpolitiska programmet

Inledning. Bakgrund till det drogpolitiska programmet Inledning Konsumtionen av alkohol och andra droger är ett samhällsproblem och därmed en angelägenhet för samtliga av samhällets aktörer. Det som nämns vara framgångsfaktorer för att bedriva ett gott drogförebyggande

Läs mer

Motion (KD) - Satsa på ett ökat föräldrastöd - En kommunal strategi behövs

Motion (KD) - Satsa på ett ökat föräldrastöd - En kommunal strategi behövs MOTIONSUTLÅTANDE 2010-09-28 Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige Sid 1 (5) Dnr 77936 Motion (KD) - Satsa på ett ökat föräldrastöd - En kommunal strategi behövs Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 mars

Läs mer

Nya verktyg för föräldrar

Nya verktyg för föräldrar Nya verktyg för föräldrar förslag till nya former av föräldrastöd Sven Bremberg (redaktör) statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Nya verktyg för föräldrar förslag till nya former av föräldrastöd Sven Bremberg

Läs mer

RUT Ren Uppväxt i Tingsryd

RUT Ren Uppväxt i Tingsryd RUT Ren Uppväxt i Tingsryd ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM 2005-2009 1 Inledning Ett försiktigt bruk av alkohol behöver för de flesta av oss inte leda till några problem. Men det finns personer som

Läs mer

Checklistor, tålamod och gemenskap

Checklistor, tålamod och gemenskap Checklistor, tålamod och gemenskap stöd till föräldrar med intellektuella begränsningar Erfarenheter från FIBprojekt 2005 2008 Karin Jöreskog, fil. dr Uppsala universitet, oktober 2009 Checklistor, tålamod

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt. handlingsprogram

Alkohol- och drogpolitiskt. handlingsprogram Alkohol- och drogpolitiskt handlingsprogram i Bollebygd * Målsättning och riktlinjer i det drogförebyggande arbetet INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Utgångspunkter / Grundsyn... 4 Syfte... 5 Definition

Läs mer

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Innehåll Bakgrund och syfte... 1 Mål och delmål... 4 Genomförande av projektet... 4 Projektorganisation...

Läs mer

Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2015/16

Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2015/16 Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2015/16 2 Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2015/16 Denna överenskommelse är Landskrona stads och lokalpolisområde

Läs mer

Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun

Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-05-26, 37 Inledning För att uppnå en social hållbar utveckling och tillväxt i Bjuvs kommun är en god folkhälsa en

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR

Läs mer

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Ge oss kraft att förändra Pg. 90 1909-2 Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Rapporten är framtagen av Naturskyddsföreningen

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Skåne

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Skåne 2008-09-15 Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Skåne Bakgrund Regeringen fattade den 24 april 2008 beslut om en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Arbetet med att utreda frågan om barnfattigdom/ekonomisk utsatthet i Sundbyberg har skett stegvis och byggt på att ta vara på kunskap och

Arbetet med att utreda frågan om barnfattigdom/ekonomisk utsatthet i Sundbyberg har skett stegvis och byggt på att ta vara på kunskap och Arbetet med att utreda frågan om barnfattigdom/ekonomisk utsatthet i Sundbyberg har skett stegvis och byggt på att ta vara på kunskap och erfarenheter både i våra egna verksamheter och i övriga landet.

Läs mer

Samverkan för särskilt utsatta. Utvärdering av frivillig samverkan FRISAM

Samverkan för särskilt utsatta. Utvärdering av frivillig samverkan FRISAM Samverkan för särskilt utsatta Utvärdering av frivillig samverkan FRISAM 1 Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Uppföljning och utvärdering.

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER E AND E G BYG J A N D ET E R FÖ F R Ä M KSAMH OCH OMSVER UNG D INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2008:8 Ungdomsstyrelsens slutrapport Insatser för unga i riskmiljöer förebyggande

Läs mer

PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015

PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015 Anna Steinwall PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015 Entreprenörskap (Skolverkets definition) Entreprenörskap i skolan är ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummet lika mycket som det är

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 2015-03-25 Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen bygger vidare

Läs mer

En samlad återredovisning av regeringens ANDTuppdrag. folkhälsoinstitut 2010

En samlad återredovisning av regeringens ANDTuppdrag. folkhälsoinstitut 2010 En samlad återredovisning av regeringens ANDTuppdrag till Statens folkhälsoinstitut 2010 2 Innehåll 1. SAMMANFATTNING...6 2. INLEDNING... 12 3. LÄNSSAMORDNINGEN... 17 3.1 Sammanfattning... 17 3.2 Bakgrund...

Läs mer

Folkhälsopolitiskt. program

Folkhälsopolitiskt. program Folkhälsopolitiskt program 1 2 Alla har rätt till ett gott liv En god hälsa är för de flesta av oss något som vi värdesätter mycket högt. Alltför ofta är den goda hälsan något som vi tar för givet ända

Läs mer