Regeringens föräldrastödssatsning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regeringens föräldrastödssatsning"

Transkript

1 Regeringens föräldrastödssatsning Elsa Johanna Lisen Frida Anja 1

2 Den 1 januari 2014 startade Folkhälsomyndigheten sin verksamhet Myndigheten har övertagit de uppgifter som Smittskyddsinstitutet och Statens folkhälsoinstitut tidigare ansvarade för och ersätter därmed dessa myndigheter. Samtidigt har större delen av Socialstyrelsens arbete kring miljöns påverkan på hälsan överförts till Folkhälsomyndigheten, liksom ansvaret för miljö- och folkhälsorapporteringen. Sid Håll i, håll ut och håll om... Konferens i Skara Uppgifter Folkhälsomyndigheten ska bland annat verka för likvärdiga förutsättningar för god hälsa genom att följa befolkningens hälsoläge och analysera bakomliggande faktorer utvärdera folkhälsoinsatser främja hälsa förebygga sjukdomar stödja smittskyddsarbetet med epidemiologiska och mikrobiologiska analyser. En viktig uppgift blir att identifiera de folkhälsofrågor som behöver tydliggöras och där effektiva insatser kan göras. Sid Håll i, håll ut och håll om... Konferens i Skara 2

3 Fakta om Folkhälsomyndigheten Myndigheten har två verksamhetsorter - Solna och Östersund Myndigheten har cirka 450 anställda Webbadress: Namn på engelska: Public Health Agency of Sweden Sid Håll i, håll ut och håll om... Konferens i Skara Organisation Sid Håll i, håll ut och håll om... Konferens i Skara 3

4 Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla En aktivitet som ger föräldrar kunskap om barns hälsa, emotionella, kognitiva samt sociala utveckling och/eller stärker föräldrars sociala nätverk. Källa: Socialdepartementet, fotograf Mattias Ahlm Sid Håll i, håll ut och håll om... Konferens i Skara Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla o o o o Strategin ska inspirera kommuner att utveckla stöd- och hjälpinsatser till föräldrar i deras föräldraskap Alla föräldrar med barn i åldern 0 17 år ska erbjudas ett universellt stöd i sitt föräldraskap Stödet ska vara frivilligt och ges utifrån föräldrars önskemål och behov Nyckelord är samverkan Sid Håll i, håll ut och håll om... Konferens i Skara 4

5 Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Delmål 1 Ökad samverkan kring föräldrastöd mellan aktörer vars verksamhet riktar sig till föräldrar Delmål 2 Ökat antal hälsofrämjande arenor och mötesplatser för föräldrar Delmål Ökat antal föräldrastödsaktörer med utbildning i hälsofrämjande och universella evidensbaserade föräldrastödsprogram Foto: Vinterstaden Östersund Sid Håll i, håll ut och håll om... Konferens i Skara Föräldrar spelar roll En varm och förtroendefull relation mellan föräldrar och barn fungerar som en skyddsfaktor för barnen Sid 10. 5

6 Skyddande faktorer, exempel Stödjande nätverk för föräldrar och barn Trygg anknytning Varma och förtroendefulla relationer Föräldrars förmåga att lyssna och kommunicera med barnet Föräldrars förmåga att lyssna och sätta gränser Ett gott samspel mellan föräldrar och barn är en viktig nyckel! Sid 11. Föräldrar ska vara snälla och lagom stränga Frågar man barnen själva: är relationen med föräldrarna viktigare än materiella förhållanden och ofta viktigare än kamraterna ska föräldrar kunna trösta och alltid ställa upp..men också sätta gränser gemenskapen med föräldrarna (att göra saker tillsammans) är viktigast Sid 12. 6

7 Samspel och framtida hälsa Beteendeproblem Samspel mellan förälder och barn påverkar en rad hälsofaktorer Depression och ångest Alkoholbruk Tobaksbruk Bruk av illegala droger Fetma och matvanor Hjärt- och kärlsjukdomar Källa: Stewart-Brown 2008 Sid 13. Det här är föräldrastöd Ett brett begrepp som kan innebära olika saker, exempelvis: ogrundläggande skydd från samhället (föräldraförsäkring, barnbidrag etc.) o Stödet från det informella nätverket ostrukturerat utbud från samhället såsom föräldragrupper, föräldrarådgivning eller föräldrastödsprogram Behovet av stöd växlar under barnets uppväxt! Sid 14. 7

8 Utformningen av anslagen unikt (samverkan projektkommunforskningslärosäte). Gett upphov till utvecklingsarbete som inte skulle kommit till stånd utan de tilldelade medlen. Lokalt sektorsöverskridande hälsofrämjande arbete för barn och unga 50-miljoners Stimulansmedel till kommunala strategier 70 miljoner Stimulansmedel till Utvärdering och utveckling 60 miljoner Riktat föräldrastöd 10 miljoner Sid Håll i, håll ut och håll om... Konferens i Skara Lokalt sektorsöverskridande hälsofrämjande arbete för barn och unga ( ) Helsingborg Lunds universitet Karlstad Karlstads universitet Katrineholm Linköpings universitet Skara Lunds universitet Uppsala Uppsala universitet Östersund - Mittuniversitetet Ca barn 0-17 år i projektkommunerna (2011) Sid Håll i, håll ut och håll om... Konferens i Skara 8

9 Resultat från 50-miljonersprojektet Uppsala projekt hade förskolan som arena och tittade på effekter och implementering av Triple P Programmet för positivt föräldraskap. Kulturanpassning behöver göras. Bör tydligt framgå i ett program vilka delar i materialet som är anpassningsbara, och vilka som är de bärande principerna för att på så sätt underlätta för den som ska implementera ett program. Sid 17. Resultat från 50-miljonersprojektet Sid 18. Skara utmärkte sig för samverkan mellan kommunala förvaltningar bland annat genom implementering av föräldrastödsprogrammen (Marte Meo och Samordning, De Otroliga Åren, Funktionell familjeterapi). Visade att detta kan resultera i kostnadseffektiva lösningar. Skara kommun bedömde när projektet redovisades att satsningen lett till minskade bruttokostnader med drygt 14 miljoner kronor då man kunnat erbjuda goda alternativ till att placera barn. 9

10 Kommunala strategier för föräldrastöd Umeå Umeå universitet Ovanåker och Uddevalla Uppsala universitet Linköping Linköpings universitet Tjörn och Sjuhärads kommunalförbund Göteborgs universitet Växjö Örebro universitet Kalmar, Södertälje och Spånga-Tensta SDF STAD/Karolinska Institutet Uddevalla Tjörn Sjuhärads kommunalförbund Ovanåker Växjö Umeå Spånga-Tensta Södertälje Linköping Kalmar Huvudkommuner Samverkande kommuner Universitet/högskola Ca barn (0-17 år) i projektkommuner och samverkanskommuner vid projektstart Sid Håll i, håll ut och håll om... Konferens i Skara Framgångsfaktorer o Kartlägg och marknadsför o Satsa på mångfald, variation och tillgänglighet o Avsätt resurser o Ekonomiska incitament biter o Samverka o Följ upp och utvärdera Sid

11 Utveckling och utvärdering föräldrastöd Umeå/Umeå universitet studerar Familjepeppen, föräldrastöd i Västerbotten, 5 delstudier Östersund/Uppsala universitet föräldrars intresse delta i föräldrastödsprogram Karlskoga-Degerfors/Örebro universitet utvecklar strategi för föräldrastöd/familjestöd Örebro/Örebro universitet randomiserad kontrollerad studie av Connect (U) Linköping/Linköpings universitet föräldrastöd i mångkulturella möten, 9 delstudier Tjörn/Göteborgs universitet pröva effekter av föräldrastödsinsatser avseende barns/ungdomars psykiska hälsa Västervik/Uppsala universitet utvecklar/testar beräkningsmetoder för hälsoekonomisk utvärdering av föräldrastödsprogram Upplands Väsby/Karolinska Institutet - randomiserad kontrollerad studie av ABC Alla Barn i Centrum Angereds SDF/Uppsala universitet utvecklar/studerar effekter av programmet Glädje och utmaningar Att vara småbarnsförälder idag Sid 21. Axplock resultat.. Örebro föräldrar som genomgått Connect (U) kände sig stärkta i sin föräldraroll. Angered nytt program för små barn 2,5 5 år gamla Glädje och utmaningar. Största effekten var minskning av depressiva symptom hos föräldrarna, ökad värme i familjen men även minskat tvingande föräldraskap (två sista signifikant men små effekter) Sid

12 Axplock resultat. Umeå föräldrars upplevelse av kompetens, stress och hälsa förbättras när man deltagit i föräldragrupp. Personalens bemötande, hur sociala nätverket förhåller sig till föräldragruppen, viktigt för att unga föräldrar ska delta. Linköping Föräldrastödsprogram för föräldrar med utländsk bakgrund viktig mötesplats, ger föräldrar möjlighet komma hemifrån, möjlighet att normalisera egna erfarenheter. Föräldrarna lyfter också fram: känsla av reparerade/stärkta band till sina barn, känsla av återvunnen värdighet som människor och medborgare i ett samhälle, känsla av återvunnet anseende och auktoritet som föräldrar i sin nya, stärkta föräldraroll såsom inom familjen så även på den offentliga arenan. Sid 23. Axplock resultat. Karlskoga-Degerfors finns stort behov synliggöra befintligt föräldrastöd. Ungdomar lyfter vikt av föräldrars attityder samt kommunikation föräldrar-barn. Föräldrar önskar mötesplatser, nätverk kring barnens kompisar. Östersund föräldrar är intresserade att delta i föräldrastödsprogram, vill utbyta idéer, få ny information om föräldraskap och barns beteende. Föräldrar vill delta men upplever samtidigt tidsbrist/svårigheter får barnvakt. Men för den som arbetar med föräldrastödskurser är det värt notera att det krävs väl fungerande marknadsföringsstrategier för att nå ut till föräldrarna. Sid

13 Nya modeller för nya föräldrar - Östersund Rekrytering av föräldrar Hur får vi fler föräldrar till våra aktiviteter? Annonskampanj + forskning Sid Håll i, håll ut och håll om... Konferens i Skara Nytt regeringsuppdrag Nu ska kunskapen spridas! Utgångspunkt; kunskaper från föräldrastödsprojekten, ta fram ny kunskap och genomgång av övrig aktuell forskning på området. Målgrupper; personer med intresse att bedriva föräldrastöd, främst beslutsfattare, tjänstemän och praktiker i kommuner, landsting och ideella organisationer. Genomförande; 2012 och Sid

14 Utarbeta stödjande material Magasin föräldrastöd Ge lättillgänglig kunskap och inspiration kring några av de föräldrastödsprojekt som bedrivs i landet, samt aktuell forskning kring föräldrastöd. Handbok för lokalt och regionalt föräldrastödsarbete Ge en samlad bild av det vetenskapliga stödet när det gäller motiven för insatser riktade till föräldrar. Konkret beskriva hur man genomför och följer upp ett framgångsrikt föräldrastödsarbete. Även filmproduktion och genomgång av material från projekten Sid 27. Regionala konferenser Syftet: Förmedla inspiration och kunskap Tidpunkt: 12 sept 10 dec stycken konferenser en per län Två gemensamma programpunkter Övriga delar planerades utifrån regionala önskemål I stort sett alla län hade med presentationer från regeringsuppdragen om föräldrastöd Nöjda/mycket nöjda deltagare: 86,4 % Cirka deltagare totalt i konferenserna (från 30 drygt 400 deltagare i genomsnitt 150 deltagare) På kommunal nivå särskilt nöjd med att ha med lokala exempel på föräldrastödjande arbete Sid

15 "Ge barnen kärlek, mera kärlek och ännu mera kärlek, så kommer folkvettet av sig själv. Citat av Astrid Lindgren i ett inlägg i en debatt om barns rättigheter Tack för att ni lyssnat! Sid

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Inledning 6 Nationell strategi för utvecklat föräldrastöd 11 Förord Föräldrar är de viktigaste personerna

Läs mer

Föräldrastöd - en vinst för alla

Föräldrastöd - en vinst för alla Föräldrastöd - en vinst för alla Nationell strategi för samhällets stöd och hjälp till föräldrar i deras föräldraskap Betänkande av Föräldrastödsutredningen Stockholm 2008 SOU 2008:131 SOU och Ds kan köpas

Läs mer

Nya verktyg för föräldrar

Nya verktyg för föräldrar Nya verktyg för föräldrar förslag till nya former av föräldrastöd Sven Bremberg (redaktör) statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Nya verktyg för föräldrar förslag till nya former av föräldrastöd Sven Bremberg

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa 2 Titel Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling som visar att satsningar

Läs mer

Med många bäckar att stämma i hur ska vi prioritera och hur beräknar vi kostnaden?

Med många bäckar att stämma i hur ska vi prioritera och hur beräknar vi kostnaden? Med många bäckar att stämma i hur ska vi prioritera och hur beräknar vi kostnaden? En förstudie om beräkningar av kostnader och potentiella besparingar vid förebyggande insatser kring barn och unga i riskzon.

Läs mer

Forskningsrapport från Triple P-studien i Uppsala. Som hand i handske förskolan som arena för föräldrastöd. Redaktörer Karin Fängström Anna Sarkadi

Forskningsrapport från Triple P-studien i Uppsala. Som hand i handske förskolan som arena för föräldrastöd. Redaktörer Karin Fängström Anna Sarkadi Forskningsrapport från Triple P-studien i Uppsala Som hand i handske förskolan som arena för föräldrastöd Redaktörer Karin Fängström Anna Sarkadi Forskningsrapport från Triple P-studien i Uppsala Som

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar 2014 2017 Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Tryck: Elanders 2014 Omslagsfoto: Johnér Artikelnr: S2014.005 Innehåll Därför

Läs mer

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Ds 2008:18 Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER E AND E G BYG J A N D ET E R FÖ F R Ä M KSAMH OCH OMSVER UNG D INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2008:8 Ungdomsstyrelsens slutrapport Insatser för unga i riskmiljöer förebyggande

Läs mer

Barn och unga här, nu och framåt. Ledning och styrning av barn- och ungdomsfrågor

Barn och unga här, nu och framåt. Ledning och styrning av barn- och ungdomsfrågor Barn och unga här, nu och framåt Ledning och styrning av barn- och ungdomsfrågor Förord Det här är ett processtöd som syftar till att ge stöd till de kommuner, landsting och regioner som vill utveckla

Läs mer

Nya perspektiv. För värmlänningarnas bästa. Vägledning för föräldrastöd. Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa

Nya perspektiv. För värmlänningarnas bästa. Vägledning för föräldrastöd. Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa Nya perspektiv Vägledning för föräldrastöd Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa För värmlänningarnas bästa Gemensamma mål i kommunerna och landstinget 2 NYA PERSPEKTIV

Läs mer

FRÅN STAT TILL KOMMUN

FRÅN STAT TILL KOMMUN FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens stöd till den kommunala ungdomspolitiken 1997 2011 och en strategi för framtida insatser FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens

Läs mer

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Innehållsförteckning Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa... 0 framväxt, beskrivning av nuläget och vägen framåt... 0 Inledning... 2 Historik

Läs mer

Ung i vår tid. Forskning och utveckling om ungdomar, tonårstiden och föräldrastöd

Ung i vår tid. Forskning och utveckling om ungdomar, tonårstiden och föräldrastöd Ung i vår tid Forskning och utveckling om ungdomar, tonårstiden och föräldrastöd Dokumentation från konferens den 27 november 2014 i Göteborg, arrangerad av Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Göteborgs

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Rätt att välja. Samhällsinformation för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2010:12

Rätt att välja. Samhällsinformation för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2010:12 Rätt att välja Samhällsinformation för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2010:12 Rätt att välja Samhällsinformation för att förebygga och förhindra

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

FOKUSRAPPORT. Tio åtgärder för att främja unga vuxnas psykiska hälsa

FOKUSRAPPORT. Tio åtgärder för att främja unga vuxnas psykiska hälsa FOKUSRAPPORT Tio åtgärder för att främja unga vuxnas psykiska hälsa 2009 FOKUSRAPPORT Tio åtgärder för att främja unga vuxnas psykiska hälsa 2009 Rapporten är framtagen av Yvonne Forsell Eija Airaksinen

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet är tänkt att inspirera ungdomsarbetare, strateger och beslutsfattare i kommuner att påbörja och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom den

Läs mer

3. Förberedelser och allmänna förutsättningar

3. Förberedelser och allmänna förutsättningar Innehåll 1. Inledning 1.1 Förord av professor Bo Vinnerljung 1.2 Introduktion till Skolfam 1.3 Om manualen 1.3.1 Vinsterna med ett gemensamt arbetssätt 1.3.2 Läsanvisningar 1.4 Helsingborgs tack Del 1

Läs mer

Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013

Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013 Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013 1 REGIONAL FOLKHÄLSOSTRATEGI 2010--2013 FÖRORD En god folkhälsa är ett centralt politiskt mål och ses alltmer som en viktig del i den regionala utvecklingen.

Läs mer

Det är aldrig för sent! Ett utbildningsmaterial om hälsosamt åldrande med fokus på möten, mat och aktivitet

Det är aldrig för sent! Ett utbildningsmaterial om hälsosamt åldrande med fokus på möten, mat och aktivitet Det är aldrig för sent! Ett utbildningsmaterial om hälsosamt åldrande med fokus på möten, mat och aktivitet STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND 2010 Foto: PHOTOS.COM GRAFISK PRODUKTION: AB TYPOFORM Tryck:

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

En god hälsa på lika villkor

En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor Sjöbo kommuns invånare ska ha en god hälsa oavsett kön, ålder, etnicitet och religion ska alla må bra. Folkhälsorådet i Sjöbo arbetar för att skapa

Läs mer

insatser för unga inom Finsam

insatser för unga inom Finsam insatser för unga inom Finsam en studie om samordnat stöd till unga Joakim Tranquist December 2014 [ Tranquist Utvärdering Insatser för unga inom Finsam] 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Arbetsmarknad Fakta i korthet

Arbetsmarknad Fakta i korthet Jag har fullt stöd från min arbetsgivare. Arbetet är kreativt och utmanande. Min arbetssituation är helt skräddarsydd efter mina behov för att jag ska kunna prestera maximalt trots en lång rad handikapp.

Läs mer

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 INNEHÅLL En strategi för lika villkor.... 5 Vem är strategin till för?... 7 Lika villkor grundläggande för hållbar tillväxt...

Läs mer

Bättre måltider. i äldreomsorgen

Bättre måltider. i äldreomsorgen Rapport 27-2014 Bättre måltider Bättre måltider i äldreomsorgen - vad i äldreomsorgen har gjorts och vad behöver göras - vad har gjorts och vad behöver göras Slutrapport för regeringsuppdraget att inventera

Läs mer