Kompetensutveckling - föräldrastöd i i Örebro län. Program

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kompetensutveckling - föräldrastöd i i Örebro län. Program"

Transkript

1 Kompetensutveckling - föräldrastöd i i Örebro län Program Välkomna - projektets bakgrund, syfte och mål. Nuläge Föräldrastöd i det regionala arbetet Folkhälsoinstitutet Elsa Rudsby Strandberg, Johanna Ahnquist Strukturer, strategier och samverkansformer på nationell nivå Dialog Fika Fortsatt diskussion angående Hur Återkoppling & Hur går vi vidare? Avslut 1

2 Historik Regional samverkan för BÄSTA föräldrastöd UTBLDNNG KOMMUNKATON METODUTVECKLNG Aktörer drottsrörelsen Kyrkan Rädda Barnen Studieförbund Socilatjänst Förskola/skola Skolhälsovård Familjecentraler Mödra/barnhälsovård Föräldrar M.fl Stödfunktioner Örebro universitet Landstingets samhällsmedicinska enhet Regionförbundet Länsstyrelsen Örebro Länsbildningsförbund 0 17 år MÅL 2011 Regional samverkan för BÄSTA föräldrastöd Strategisk och övergripande samordning (styr- och referensgrupp) Syfte med dagen nformera om projektet & nulägesbeskrivning Fhi - om det nationella föräldrastödarbetet Föräldrastöd ur ett regionalt perspektiv Diskutera framtida behov och önskemål kring samverkan och kompetensutveckling. 2

3 Syfte & mål med projektet! Syftet handlar om att: Skapa en röd tråd i länets arbete för det universella föräldrastödet. Mål Öka samverkan mellan aktörer vars verksamhet riktar sig till föräldrar i länet så att alla föräldrar erbjuds och får ta del av det generella föräldrastödet. Synliggöra vilka aktörer och samverkansformer som finns. Utveckla en långsiktig och hållbar regional struktur för föräldrastöd i länet Definition samverkan Samverka är medvetna målinriktade handlingar som utförs tillsammans med andra, ofta personer med annan utbildning, och som är styrda av andra regelsystem och i annan organisatorisk position, som arbetar tillsammans i en klart avgränsad grupp avseende ett definierat syfte. (Danermark 2005) Samarbete + Samordning = (Strategi för samverkan 2007) 3

4 Definition generellt föräldrastöd En aktivitet som ger föräldrar kunskap om barns hälsa, emotionella, kognitiva samt sociala utveckling och/eller stärker föräldrars sociala nätverk. (Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd 2009) Målgrupp Alla de verksamheter inom Örebro regionens kommuner, studieförbund, frivilligorganisation, landsting och andra strategiska aktörer som jobbar med generellt föräldrastöd från tiden före barnet födelse och upp till och med 17 år. 4

5 Förankring av projektet! Nationella strategin - övergripande målet är: Alla föräldrar ska erbjudas föräldrastöd under barnets uppväxt (0-17 år). Delmålen handlar om att: Öka samverkan kring föräldrastöd mellan aktörer vars verksamhet riktar sig till föräldrar Öka antal hälsofrämjande arenor och mötesplatser för föräldrar Öka antal föräldrastödsaktörer med utbildning i hälsofrämjande metoder och universella evidensbaserade föräldrastödsprogram. Propp Strategi i ANDT-arbetet Föräldrastöd ska kunna erbjudas alla föräldrar till dess barnet fyller 18 år. Folkhälsoplanen Föräldrar/vårdnadshavare ska stödjas i att ge barnen ett tryggt, aktivt och utvecklande liv RUS (Regional utvecklings strategi) Lyfter vikten att varje flicka och pojke har rätt till en trygg och utvecklande uppväxt. Folkhälsoavtal Lyfter föräldrastöd som ett prioriterat samverkansområde Vad? Kartläggning: Aktörer, Stöd,, Program/aktiviteter, Föräldrar, Kompetensutveckling, Kommunikation/marknadsföring Startaktivitet med syfte att processa framtiden Förslag till utveckling av samverkansstrukturer och kommunikationsvägar Utveckla former för samverkan för gemensamt lärande och erfarenhetsutbyte 5

6 Ökad länssamverkan (Ur ett produktivitetsoch samhällsperspektiv) Förväntad nytta med projektet Ökad mötestid Tydliga mål Minskad mötestid Sprida kunskap Kontinuitet Ta vara på kompetens och långsiktigt & erfarenheter Gemensamma arbetsmetoder Förtydliga aktörer & arenor Förbättra utbud av kompetensutveckling Gemensamt språk och terminologi Höjd kvalitet Gemensamt barnperspektiv Ökad kvantitet Alla (fler) föräldrar erbjuds och tar del av aktiviteter, råd & stöd (Ur ett barnperspektiv) Tidig upptäckt Gynnsamma levnadsvanor Tidiga insatser Sociala nätverk Minskad tilltro till föräldraskapet Gynnsamma uppväxtvillkor Bättre fysisk & psykisk hälsa Ökad jämlikhet i hälsa Bättre skoltrivsel Låg tröskel Kartläggning Kartläggning: ntervjuer 47 personliga 15 per telefon & e-post Aktörer, Stöd,, Program/aktiviteter, Föräldrar, Kompetensutveckling, Kommunikation/marknadsföring Startaktivitet med syfte att processa framtiden Förslag till utveckling av samverkansstrukturer och kommunikationsvägar Utveckla former för samverkan för gemensamt lärande och erfarenhetsutbyte 6

7 Lokalt ABF Bilda NBV Rädda Barnen Religiösa samfund Sv kyrkan K stift Sensus Kga/ D-fors Regionalt V stift S stift Folkhälsa Aktör & huvudman på strategisk nivå av generellt föräldrastöd i länet ÖLBF Örebro Nationellt Södra Närke JPS Barn & elevhälsan BRÅ Skolan HA Örebro universitet HumUS i soc. förvalt. Kommunala & länsdelsvisa Mellan MHV Forskning ÖPP mellan förvalt. pv/kn SME Strateg Arbetslag ÖLL BHV Styrelser Nämnder SME Pedagog/ utvecklare Politiken Vilgot Marit Utskott Dialogforum Viktig barn SSU FC RF ÖLF Barnen centrum Resp. fh-team Drog- Samordnare Samhällsråd T Länsstyrelsen arbetsgrupper ifo-chef Vilgot Kommun- Träffar Regionförbundet fochef Skolchef Socchef Bergslagen Skolhälsovården Studieförbunden Fh-team Ledningsgrupp förskolan Socialtj. Medborgarskolan Vuxenskolan Dialogforum FC- Arbetsgrp Lokalt ABF NBV Rädda Barnen Religiösa samfund Sv kyrkan K stift Sensus Kga/ D-fors Regionalt V stift S stift Respondenter i fler samverkansarenor/former i länet Folkhälsa ÖLBF Örebro Nationellt Södra Närke JPS BRÅ Skolan HA Örebro universitet Barn & elevhälsan i soc. förvalt. HumUS Kommunala & länsdelsvisa Mellan MHV Forskning ÖPP mellan förvalt. pv/kn SME Strateg Arbetslag ÖLL BHV Styrelser Nämnder SME Pedagog/ utvecklare Politiken Vilgot Marit Utskott Dialogforum Viktig barn SSU FC RF ÖLF Barnen centrum Resp. fh-team Vilgot Drog- Samordnare Samhällsråd T Länsstyrelsen arbetsgrupper ifo-chef Kommun- Träffar Regionförbundet ngen fochef Skolchef Socchef Bergslagen Skolhälsovården Studieförbunden Fh-team Ledningsgrupp förskolan Socialtj. Medborgarskolan Bilda Vuxenskolan Dialogforum FC- Arbetsgrp 7

8 Lokalt ABF NBV Rädda Barnen Religiösa samfund Sv kyrkan K stift Sensus Kga/ D-fors Regionalt V stift S stift Folkhälsa ÖLBF Örebro Nationellt Södra Närke JPS Barn & elevhälsan BRÅ Skolan HA Kompetensutveckling Örebro universitet HumUS i soc. förvalt. Kommunala & länsdelsvisa Mellan MHV Forskning ÖPP mellan förvalt. pv/kn SME Strateg Arbetslag ÖLL BHV Styrelser Nämnder SME Pedagog/ utvecklare Politiken Vilgot Marit Utskott Dialogforum Viktig barn SSU FC RF ÖLF Barnen centrum Resp. fh-team Drog- Samordnare Samhällsråd T Länsstyrelsen arbetsgrupper ifo-chef Kommun- Träffar Skolchef Socchef Bergslagen Skolhälsovården Studieförbunden Fh-team Ledningsgrupp förskolan Socialtj. Medborgarskolan Bilda Vuxenskolan Dialogforum Regionförbundet Vilgot FC- Arbetsgrp fochef FH SKL SOC ngen Verksamheter/aktiviteter Mödrahälsovård Familjecentraler/öppen förskola FamiljeVerkstan QPM Quality Parenting Meeting FöräldraStegen Generell mötesplats Tematiska föräldramöten Studiecirklar övrigt Barnhälsovård Babycafé/Babysång CDP Vägledande samspel Cope The Community Parenting Education Program Nya STEG ÖPP Örebro Preventions Program Föräldratelefon Föreläsningar 8

9 Föräldrastöd ur regionalt perspektiv Thomas Falk Samhällsmedicin - ÖLL Christer Lenke Social välfärd - Regionförbundet Per-Olov Mörn Horisontella mål - Länsstyrelsen Folkhälsoinstitutet Elsa Rudsby Strandberg Johanna Ahnquist Se separat pp 9

10 2009 processarbete nte hitta på något nytt utan utveckla det vi har Vi säger JA till samverkan Vi behöver ett nav/kompetenscenter på regional nivå DALOGSPEL Påståenden kring Ökad samverkan på regional nivå Fler föräldrar får möjlighet att ta del av de generella föräldrastödet 10

11 1. Ökad samverkan på regional nivå är viktigt för att säkerställa ett långsiktigt och kontinuerligt generellt föräldrastödsarbete. 2. Det är viktigt att man tydliggör vem som äger/driver frågorna kring generellt föräldrastöd lokalt och regionalt. 3. på lokal och regional nivå är nödvändig för att fler föräldrar får möjlighet att ta del av det stöd som finns att få. 4. De arenor och metoder som vi har tillgodoser alla föräldrars möjlighet till råd och stöd under hela barnets uppväxt. 11

12 Diskussion - Hur? Utifrån era önskemål och behov tillsammans med förväntningar på projektet Ökad samverkan Hur öka samverkan på regional nivå vad det gäller innehåll och former? Fler föräldrar Hur kan projektet bidra till lokal samverkan för att nå fler föräldrar? för Bästa föräldrastöd Hur går vi vidare? 12

13 Kontakt Marie Cesares Olsson Projektledare Mobil

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Inledning 6 Nationell strategi för utvecklat föräldrastöd 11 Förord Föräldrar är de viktigaste personerna

Läs mer

Projekt att skapa förutsättningar för implementering av evidensbaserat arbete inom föräldrastödsområdet i Västra Götalands län Dnr HFÅ 2008/27

Projekt att skapa förutsättningar för implementering av evidensbaserat arbete inom föräldrastödsområdet i Västra Götalands län Dnr HFÅ 2008/27 Projekt att skapa förutsättningar för implementering av evidensbaserat arbete inom föräldrastödsområdet i Västra Götalands län Dnr HFÅ 2008/27 Inledning och bakgrund Under våren 2008 ställdes en förfrågan

Läs mer

Samverkansdokument kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. 2011-09-23, Reviderat 2013-07-01

Samverkansdokument kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. 2011-09-23, Reviderat 2013-07-01 Samverkansdokument kring barn som far illa eller riskerar att fara illa 2011-09-23, Reviderat 2013-07-01 Innehållsförteckning SAMVERKAN KRING BARN SOM FAR ILLA ELLER RISKERAR ATT FARA ILLA... 3 INLEDNING...

Läs mer

Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd. Redovisning för åren 2010-2011

Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd. Redovisning för åren 2010-2011 GENERALDIREKTÖREN 2012-07-10 NKC 2009/20 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd Redovisning för åren 2010-2011 Statens folkhälsoinstitut

Läs mer

Föräldrastöd - en vinst för alla

Föräldrastöd - en vinst för alla Föräldrastöd - en vinst för alla Nationell strategi för samhällets stöd och hjälp till föräldrar i deras föräldraskap Betänkande av Föräldrastödsutredningen Stockholm 2008 SOU 2008:131 SOU och Ds kan köpas

Läs mer

Föräldrastöd börjar ge resultat Nyfiken minister i Södertälje Stora hälsoekonomiska vinster i sikte Vad är egentligen Barns bästa?

Föräldrastöd börjar ge resultat Nyfiken minister i Södertälje Stora hälsoekonomiska vinster i sikte Vad är egentligen Barns bästa? magasin Statens folkhälsoinstituts satsning inom den nationella föräldrastödsstrategin nummer 2 våren 2012 Föräldrastöd börjar ge resultat Nyfiken minister i Södertälje Stora hälsoekonomiska vinster i

Läs mer

Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun

Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun INLEDNING... 3 STRUKTUR... 4 GENOMFÖRANDE... 4 ÖVERGRIPANDE VISION... 5 PRIORITERADE MÅLOMRÅDEN OCH MÅL... 5 ORGANISATION... 6 STRATEGISKT ARBETE

Läs mer

Regeringens föräldrastödssatsning

Regeringens föräldrastödssatsning Regeringens föräldrastödssatsning Elsa Johanna Lisen Frida Anja 1 Den 1 januari 2014 startade Folkhälsomyndigheten sin verksamhet Myndigheten har övertagit de uppgifter som Smittskyddsinstitutet och Statens

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa 2 Titel Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling som visar att satsningar

Läs mer

PUFF-projektet i Tomelilla

PUFF-projektet i Tomelilla PUFF-projektet i Tomelilla Projektet för Utveckling av FöräldraFörmågan Samverkan Utveckling Föräldraskap Samverkan kring barn och föräldrar i familjer där någon av föräldrarna har en utvecklingsstörning

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Innehållsförteckning Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa... 0 framväxt, beskrivning av nuläget och vägen framåt... 0 Inledning... 2 Historik

Läs mer

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Kraften av att verka tillsammans Att bilda nätverk är en strategi för utveckling. Genom att samla kompetenser och arbeta tvä Syftet med guiden är

Läs mer

Nya perspektiv. För värmlänningarnas bästa. Vägledning för föräldrastöd. Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa

Nya perspektiv. För värmlänningarnas bästa. Vägledning för föräldrastöd. Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa Nya perspektiv Vägledning för föräldrastöd Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa För värmlänningarnas bästa Gemensamma mål i kommunerna och landstinget 2 NYA PERSPEKTIV

Läs mer

2012-10-23. Riktlinjer för barn- och elevhälsa i Örebro kommun

2012-10-23. Riktlinjer för barn- och elevhälsa i Örebro kommun 2012-10-23 Riktlinjer för barn- och elevhälsa i Örebro kommun Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Inledning...4 Skollagen...4 Centrala begrepp...5 Barn- och elevhälsa är hela förskolans, grundskolans

Läs mer

Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet

Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet samhällsskydd och beredskap 1 (16) ROS-SSV SKYDD AV SAMHÄLLSVIKTIG VERKSAMHET Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet Ett delprojekt inom ramen för genomförande av

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2014 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

Barn och unga här, nu och framåt. Ledning och styrning av barn- och ungdomsfrågor

Barn och unga här, nu och framåt. Ledning och styrning av barn- och ungdomsfrågor Barn och unga här, nu och framåt Ledning och styrning av barn- och ungdomsfrågor Förord Det här är ett processtöd som syftar till att ge stöd till de kommuner, landsting och regioner som vill utveckla

Läs mer

Föräldrastöd börjar ge resultat Världens bästa barn i Spånga-Tensta Fokus på småbarnsföräldrar. Så får Västervik med sig föräldrarna.

Föräldrastöd börjar ge resultat Världens bästa barn i Spånga-Tensta Fokus på småbarnsföräldrar. Så får Västervik med sig föräldrarna. magasin Statens folkhälsoinstituts satsning inom den nationella föräldrastödsstrategin nummer 3 VINTERN 2012 Föräldrastöd börjar ge resultat Världens bästa barn i Spånga-Tensta Fokus på småbarnsföräldrar

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Revisionsrapport Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Halmstads kommun Juni 2010 Bo Thörn, certifierad kommunal revisor Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Sammanfattning

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland

Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland 2006 Innehåll Inledning 1 Syfte 1 Landstinget Sörmlands definitioner 2 Mål 3 Uppföljning 4 Fördjupning 5 Hälsan globalt

Läs mer

Tobaksprojekt HFÅ 2008/255

Tobaksprojekt HFÅ 2008/255 Tobaksprojekt HFÅ 2008/255 Samverkansprojekt Stenungsund och Tjörns kommun 2009-2010 Carina Johansson Projektledare 1 Sammanfattning Tobaksprojektet i Stenungsund och Tjörns kommuner har varit ett brett

Läs mer

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom Sveriges Kommuner

Läs mer

FOKUSRAPPORT. Tio åtgärder för att främja unga vuxnas psykiska hälsa

FOKUSRAPPORT. Tio åtgärder för att främja unga vuxnas psykiska hälsa FOKUSRAPPORT Tio åtgärder för att främja unga vuxnas psykiska hälsa 2009 FOKUSRAPPORT Tio åtgärder för att främja unga vuxnas psykiska hälsa 2009 Rapporten är framtagen av Yvonne Forsell Eija Airaksinen

Läs mer

Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 06 17

Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 06 17 Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 06 17 REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 2 Protokoll Regionstyrelsen 2014 06 17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 32 Aktuell information... 5 33 Tertialrapport 2014 (Period 1 Jan 30 april), dnr

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Handlingsplan för Hälsofrämjande landsting, 2012

Handlingsplan för Hälsofrämjande landsting, 2012 Folkhälsoenheten Sara Maripuu 2011 12 28 Handlingsplan för Hälsofrämjande landsting, 2012 Det övergripande målet för svensk folkhälsopolitik är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på

Läs mer