1. Rapport föräldrastöd i Uddevalla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Rapport föräldrastöd i Uddevalla"

Transkript

1 RAPPORT FÖRÄLDRASTÖD 1 (7) HANDLÄGGARE Föräldrastödsutvecklare Eva Davidsson TELEFON Rapport föräldrastöd i Uddevalla I strategisk plan har fastställts att ett handlingsprogram ska framarbetas som beskriver hur kommunen kan stödja familjer och föräldraskapet. Kommunledningskontoret har tilldelats uppdraget tillsammans med barn och utbildning, socialtjänst och kultur och fritid. Familjeberedningen fungerar som styrgrupp för uppdraget. Arbetet påbörjades 2008 genom en kartläggning av föräldrastödjande insatser som bedrivs internt och externt i kommunen. Med den genomförda kartläggningen som grund att utgå ifrån har de tre ingående förvaltningarna föreslagit kompletterande insatser som bedöms lämpliga att bedriva utifrån behov som uppfattas inom verksamhetsområdet. Fokus ligger på generellt föräldrastöd stöd i syfte att förebygga eventuell problematik. Målet är att kommunen ska kunna erbjuda ett heltäckande stöd till föräldrar med barn 0-18 år. Se Förvaltningarnas handlingsplan som beskriver föreslagna insatser för fortsatt arbete, bil 1 2. Nationell strategi I förorden till den Nationella Föräldrastödsutredningens betänkande Föräldrastöd en vinst för alla (SOU 2008:131) kan läsas följande; Den Nationella strategi för stöd och hjälp i föräldrarollen som presenteras här kan ses som en handlingsplan för hur kommuner, landsting och staten tillsammans med ideella och privata aktörer med gemensamma krafter ska kunna erbjuda föräldrar, som efterfrågar det, stöd i olika former under hela barnets uppväxt. Mycket av de ambitioner och tankar Uddevalla kommun har kring föräldrastödjande insatser får stöd i den nationella utredningen. Uddevalla kommun är dessutom en av de 4 kommuner som beskrivs i utredningen med fokus på god politisk förankring och samverkan. Nedan följer en kort sammanställning över den nationella utredningens rekommendationer kring hur kommuner kan arbeta med ett heltäckande generellt föräldrastöd 0-18 år. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX BANKGIRO UDDEVALLA Stadshuset Varvsvägen 1 E-POST

2 SKRIVELSE 2 (7) 2.1 Föräldrastöd som omfattar barnet hela uppväxt Utredningen rekommenderar: Fler familjecentraler eller familjecentralsliknande verksamheter. Familjecentraler skapar goda förutsättningar för metodutveckling och tvärprofessionellt samarbete. Lättillgänglig information på olika språk om föräldrastödjande aktiviteter i kommunen. Lättillgängliga neutrala mötesplatser, exempelvis i form av öppna förskolor, för föräldrastödjande verksamheter. Föräldrastöd via Internet. Föräldrastöd riktat till särskilda grupper Föräldratelefon i samarbete mellan lokala aktörer och ideella organisationer. Utredningen beskriver vikten av att möta föräldrars behov utifrån den situation de befinner sig i oavsett om barnet är litet eller hunnit bli tonåring liksom om det enbart handlar om ett behov av information eller om mer omfattande stöd. Vissa föräldragrupper kan ha särskilda behov av stödjande insatser vilket är viktigt att tillgodose. Exempel kan vara att anordna diskussionsträffar för adoptivföräldrar eller tonårsföräldrar. Föräldrar till barn med funktionshinder kan ha behov eller önskemål kring sin specifika situation. Det kan även vara att tillhandahålla lättillgänglig information översatt till olika språk eller att barnpassning ordnas etc. 2.2 Rekommendationer inom Förskoleverksamheten Förskoleverksamheten bör ha en roll i det föräldrastödjande arbetet. Exempel är föreläsningar i samarrangemang med t ex ideella organisationer samt upplåtande av lokaler för föräldragrupper och föräldrastödsprogram. Utredningen rekommenderar även tillgång till psykolog och specialpedagog inom förskole-verksamheten. 2.3 Rekommendationer i åldrar 6-12 år Utredningen betonar den unika möjlighet som förskola och skola har att nå ut till föräldrar med information om olika föräldrastödjande insatser i kommunen och att fånga upp och slussa barn och föräldrar med särskilda behov vidare till andra verksamheter. Utredningen ser skolan som en möjlig arena för samverkan med föräldrar i form av; föräldrastödjande grupper, tema-kvällar, medverkan av närpolis, fältassistenter etc Rekommendation om att strukturerade föräldrastödsprogram erbjuds via skolan. Upplåtande av skolans lokaler för föräldrastödjande aktiviteter på eftermiddagar och kvällar.

3 SKRIVELSE 3 (7) 2.4 Rekommendationer under tonårstiden Utredningen påpekar att utbudet av stödjande verksamheter till föräldrar med tonåringar generellt sett är glest. En ökad samverkan mellan olika aktörer bör utvecklas för att öka möjligheter till stöd, råd och information till föräldrar. Ungdomsmottagningarna bör ingå i en lokal struktur för rådgivning till föräldrar. Kuratorer och barnmorskor har kompetenser som även bör komma föräldrar till godo. Utredningen rekommenderar att utveckla ett gemensamt forum för tonårsföräldrar. Forumet beskrivs som en virtuell tonårscentral i form av en sajt på kommunens hemsida där olika professioner samverkar såsom; socialtjänst, pedagogisk personal, fritidsledare. 2.5 Utredningen betonar vikten av samverkan och samordning. Föräldrastödsarbete involverar flera olika verksamheter i kommunen såsom socialtjänst, skola och fritid. Därutöver finns ideella och privata aktörer, studieförbund samt näringslivet. Utredningen beskriver erfarenheten att det ofta i en väl fungerande samverkan finns någon verksamhet eller person som är aktivt drivande. Utredningen föreslår att man utvecklar strategier för samverkan med olika parter internt och externt samt att Allt föräldrastöd i kommunen knyts till en tjänst (inte person) med samordningsansvar. 3. Föräldrastöd i Uddevalla kommun 3.1 Beskrivning föräldrastöd barn 0-6 år I bilaga 1 (förvaltningars handlingsplan) framgår att det under barnens tidiga år fram till skolstart finns ett relativt väl utbyggt föräldrastöd som dock fortsatt bör utvecklas när det gäller den generella inriktningen. Med förskolans initiativ till utökade insatser finns ökade möjligheter till skapande av föräldranätverk och olika aktiviteter som känns angelägna för föräldrar. Socialtjänsten utökar i förslaget sitt stöd i form av familjecentral och pappagrupper. Utöver vad som framgår i matrisen erbjuds Föräldrastödsprogram PREP för att stödja parrelationen, samt program ICDP vägledande samspel. Program ICDP stödjer en gemensam metod att utgå ifrån i sitt förhållningssätt gentemot föräldrar och barn. All personal på öppna förskolorna kommer att gå programmet. 3.2 Beskrivning föräldrastöd barn 7-12år och år Då barnen är mellan 7-12 och år finns inte på samma sätt ett utbyggt föräldrastöd enligt bilaga 1.

4 SKRIVELSE 4 (7) Föräldraråd beskrivs i den nationella utredningen som ett bra forum att utgå från i skolors föräldrastödsarbete. Samtliga grundskolor har inte startat upp föräldraråd. När det gäller föräldrastödsprogram tillämpas ett Drogförebyggande Program (ÖPP) i årskurs 7 och 8 på någon skola, samt ett generellt föräldrastödsprogram i samarbete med studieförbundet vuxenskolan. För att föräldrastödet ska vara heltäckande enligt beskrivning i den nationella utredningen behövs fler organiserade generella insatser som stödjer föräldrar till barn 7-12 och år. 4. Beskrivning av luckor i föräldrastöd Förvaltningarnas förslag till insatser har sammanställts (bil.1 Förvaltningars handlingsplan) och insatserna har relaterats mot de rekommendationer som framförs i utredningen Nationell strategi för föräldrastöd. Insatserna har även relaterats mot föräldrars önskemål om stödinsatser som framkommit via enkätundersökning och utvärderingar vid familjeberedningens föreläsningstillfällen. De önskemål och behov av stöd som föräldrar via intervjuer framfört till den Nationella föräldrastödsutredningen är snarlika de önskemål som framkommit vid Uddevalla kommuns enkätundersökning samt vid familjeberedningens föreläsningstillfällen. Uddevalla kommun bedriver redan i dag ett föräldrastödjande arbete, men det finns luckor i stödet. Benämningen luckor i föräldrastöd används för att visa på områden där föräldrastödjande insatser ytterligare kan utökas eller utvecklas för att bli heltäckande 0-18 år; Föräldratelefon behövs för små och större problem. Gäller alla åldrar men påtalas mest från 7 år och uppåt. Föräldrar vill kunna ringa och få stöd utan lång väntetid och utan att registreras av socialtjänsten. Utökning av föreläsningar, tema-träffar, diskussionsträffar överhuvudtaget sammankomster i olika former där föräldrar utifrån individuella behov och önskemål kan delta. Utökat stöd under de tidiga skolåren som kan beröra gränssättning, depression, gängtryck, skolk, läxläsning, relationer, relationer, mobbning, ensamhet etc. Utökat stöd under tonårstiden som berör droger, gränssättning, depression, gängtryck, skolk, läxläsning, sex och relationer, mobbning, ensamhet etc. Webbaserad information och stöd. Kommunens hemsida för föräldrastöd har en viktig funktion att fylla som informationsbank. Den bör ge en helhetsbild av det föräldrastöd som kommunen

5 SKRIVELSE 5 (7) tillhandahåller samt ha översättningar till olika språk. Hemsidan kan erbjuda föräldrar möjlighet att kommunicera med varandra så att erfarenhetsutbyte erhålls, samt vara ett forum för olika professioner att beskriva sina verksamheter (socialtjänst, pedagogisk personal, fritidsledare, syo, närpolis etc). Föräldranätverk önskas av föräldrar till barn inom alla åldrar då föräldrar inte är en homogen grupp. Samverkan behövs mellan förvaltningar och med externa parter som föreningar, och ideella organisationer. En samordnande funktion behövs för information och för att stödja etablering av nätverk. Föräldracirklar i grupp. Föräldrastödsprogram med olika inriktningar, generellt och riktat stöd, används allt mer i olika kommuner. I Uddevalla kommun har inte önskemål från föräldrar framförts i någon större utsträckning, kanske beroende av att kommunen inte tillämpar programmen i någon hög grad och att information om dem inte heller spridits. Uddevalla kommun använder i dagsläget ett fåtal program och Socialtjänsten ser behov av ytterligare program. Även här ses behov av samverkan mellan förvaltningar och regionen. Föreläsningstillfällen som anordnats av familjeberedningen på tema föräldrastöd har även besökts av föräldrar som bor i närliggande kommuner. Detta intresse hos föräldrar väcker frågan om eventuell samverkan. Områden som skulle kunna involveras i en eventuell samfinansierad tjänst är föreläsningstillfällen, Internet och telefonrådgivning. 5. Behov av samordningsfunktion Föräldrastödsarbete involverar flera olika verksamheter i kommunen såsom socialtjänst, förskola, grund- och gymnasieskola och fritid. Därutöver finns ideella och privata aktörer, studieförbund, näringsliv med flera. I den nationella utredningen betonas vikten av att samverka inom olika kompetenser eller områden. Dessutom beskrivs erfarenheten att det ofta i kommuner med en väl fungerande samverkan finns någon verksamhet eller person som är aktivt drivande. För att skapa förutsättningar för framgångsrikt föräldrastödsarbete i Uddevalla kommun behöver en ökad samverkan kring föräldrastöd etableras. Samverkansformer och nätverk inom den kommunala organisationen behöver skapas mellan de tre ingående förvaltningarna så att föräldrastödsresurserna i kommunen samordnas. Hälsopolitiska rådet är ett forum samt en ingång mot Västra Götalands-regionen. Även gentemot externa aktörer finns behov av samverkan och nätverksbyggande. Även för arbete med att bygga upp rutiner och kompetens för att fylla de luckor i föräldrastödet som tidigare beskrivits behövs samverkan. Behov finns av en samordnande funktion som tillvaratar redan upparbetade rutiner och som kan utveckla, samordna och driva föräldrastödarbetet vidare i kommunen. Behov av

6 SKRIVELSE 6 (7) en kommunal samordning av föräldrastödjande åtgärder kan te sig än större i kärva ekonomiska tider, så att befintliga resurser används optimalt. En samordningsfunktion skulle säkerställa implementering av handlingsplan för föräldrastöd i berörda förvaltningars verksamheter och vara länken mellan olika nätverk och samarbetsparter samt driva fortsatt utveckling av föräldrastöd. 6. Sammanfattning I framtagen Handlingsplan föräldrastöd i Uddevalla föreslår familjeberedningen nedan beskrivna insatser samt föreslagna insatser i förvaltningars handlingsplan (bil 1). Föräldratelefon. Utökning av föreläsningar, tema-träffar, diskussionsträffar sammankomster i olika former där föräldrar utifrån individuella behov och önskemål kan delta. Utökat stöd under de tidiga skolåren som kan beröra gränssättning, depression, gängtryck, skolk, läxläsning, relationer, mobbning, ensamhet etc. Utökat stöd under tonårstiden som berör droger, gränssättning, depression, gängtryck, skolk, läxläsning, sex och relationer, mobbning, ensamhet etc. Webbaserad information och stöd. Kommunens hemsida för föräldrastöd har en viktig funktion att fylla som informationsbank. Den bör ge en helhetsbild av det föräldrastöd som kommunen tillhandahåller samt ha översättningar till olika språk. Hemsidan kan erbjuda föräldrar möjlighet att kommunicera med varandra så att erfarenhetsutbyte erhålls, samt vara ett forum för olika professioner att beskriva sina verksamheter (socialtjänst, pedagogisk personal, fritidsledare, syo, närpolis etc). Föräldranätverk. Samverkan behövs mellan förvaltningar och med externa parter som föreningar och ideella organisationer. Föräldrastödsprogram med olika inriktningar, generellt och riktat stöd. Uddevalla kommun använder i dagsläget ett fåtal program och Socialtjänsten ser behov av ytterligare program. Även här ses behov av samverkan mellan förvaltningar och regionen. Föreläsningstillfällen som anordnats av familjeberedningen på tema föräldrastöd har även besökts av föräldrar som bor i närliggande kommuner. Detta intresse hos föräldrar väcker

7 SKRIVELSE 7 (7) frågan om eventuell samverkan. Områden som skulle kunna involveras i en eventuell samfinansierad tjänst är föreläsningstillfällen, Internet och telefonrådgivning. Samordningsfunktion Föräldrastödsarbete involverar flera olika verksamheter i kommunen såsom socialtjänst, förskola, grund- och gymnasieskola och fritid. Därutöver finns ideella och privata aktörer, studieförbund, näringsliv med flera. Samverkansformer och nätverk inom den kommunala organisationen behöver skapas mellan de tre ingående förvaltningarna och med externa aktörer så att föräldrastödsresurserna i kommunen tillvaratas. För detta arbete behövs en samordnande funktion som kan utveckla och driva föräldrastödsarbetet vidare i kommunen. Kommunens prioriteringar för fortsatt arbete; Nationell föräldrastödsutredning och till den knutna stimulansmedel Barn åldrar 7-12 år och år. Elevhälsa i Uddevalla Eva Davidsson Föräldrastödsutvecklare

8 Bilaga 1 Förvaltningars handlingsplan. Pågående insatser står med svart text och förslag till nya eller utökade insatser står med kursiv text. KS 2009:133 Barn och utbildning Förskolan Förädrastöd genom SFI, Barnen i våra hjärtan, förskola. (Balladens försk) Utökas till att omfatta fler flerspråkiga föräldrar Föräldraråd Alla kommunala förskolor ska ha ett föräldraråd Budget Socialtjänst Budget Kultur och fritid ram Öppen förskola, 3 st Generellt och riktat stöd ram, samt av Bun avsatta medel. kostnad/ träff ca kr Pappagrupper på lördagar 4 tim med manlig personal ev i samarbete med extern förening Generellt stöd Ca 3,6 mkr ram Ej inom ram, kostnad ca 50 tkr/år Ideella öppna förskolan, 3 styck Föräldragrupper bjuds in, via bvc, till biblioteken. Bibliotekarien visar dem runt, presenterar böcker och läser en bok för bebisarna. Budget ramen för bidrag till föreningar befintlig ram och som en del av ordinarie verksamhet Föräldramöten Med samtal kring föräldrarollen eventuellt med inbjuden föreläsare eller BVC socialtjänsten, specialpedagog eller psykolog Träffar på em med barnen kvar i barngrupp. Diskutera frågor som föräldrar själva känner är angelägna. Föräldrastödsverks. för flerspråkiga föräldrar i förskolan uppdelat i olika språk. Ev. samverk. öppna förskolan samt enheter norra U-a så föräldrar i olika språkgr. träffas och kan prata om sin föräldraroll på sitt eget språk med inbjudna tolkar eller modersmålslärare. ram, samt av Bun avsatta medel ram Familjecentral, dvs även lokalgemenskap (bygger på att primärvården delar samma ambition) Generellt och riktat Familjeförskola. Riktat stöd till föräldrar med sviktande förmåga i sitt föräldraskap och som har otillräckligt stöd i sitt nätverk Ökade lokal- och uppstartskostnader som inte finns inom ram ram Ca 1 mkr Bibliotekarier besöker öppna förskolor och presenterar böcker och läser för barnen i syfte att göra föräldrar medvetna om läsningens betydelse för språkutvecklingen befintlig ram och som en del av ordinarie verksamhet 1

9 Bilaga 1 Förvaltningars handlingsplan. Pågående insatser står med svart text och förslag till nya eller utökade insatser står med kursiv text Barn och utbildning Grundskola, fritidshem Budget Socialtjänst Budget Kultur och fritid Budget Föräldraråd Alla kommunala skolor ska ha föräldraråd Viktigt att fritidshemsverksamheten representeras på F-6 skolor. ram Föräldrastöd till barn i Musslan (6-16 år) Riktat stöd ram, ca 100 tkr Öppna föreläsning ar med professione lla föredragshå llare inom läs- och språkområd et. Projektmed el via Kulturrådet Föräldramöten Öppet Hus Föreläsningar Alla skolor har föräldramöten med olika inriktning. Det finns en systematiskt tanke med hur man planerar olika aktiviteter och teman. Dialogen poängteras och möten där både elever och föräldrar är med ökar. Elevers delaktighet och inflytande skall öka vid olika föräldraarrangem ang. Föräldrastödsprogr am T.ex. Familjeverkstan med Studieförbundet Vuxenskolan Föräldrastödsprogr am ÖPP (Örebro Preventionsprogra m) för årskurs 7 och 8 ram, men stöd i form av extra resurser ger förutsättninga r att t.ex. anlita externa aktörer ram Familjebehandlare 4 st, arbetar med alla åldrar Riktat stöd Utökning med 1 familjebehandling/fö räldrastöd (som service, utan myndighetsutövn.) Riktat stöd Önskar arbeta med förstärkt föräldrakomet,) Riktat stöd ram, ca 1,8 mkr Personalkostnader 1,0 tjänst ca 500 tkr/år ej inom budgetram Beräknad kostnad 350tkr Stimulera föreningar och studieförbu nd att arbeta med insatser som syftar till att ge stöd till föräldrar. ramen för bidrag till föreningar 2

10 Bilaga 1 Förvaltningars handlingsplan. Pågående insatser står med svart text och förslag till nya eller utökade insatser står med kursiv text Barn och utbildning; Elevhälsan Budget Socialtjänst Budget Kultur och fritid Budget Elevhälsan Alla kommunala skolor har stöd av sin Elevhälsa, där kurator, psykolog, specialpedagog och skolsköterska ingår. Dessa professioner arbetar med generellt och riktat stöd. I samverkan med skolans rektor och personal utformas stödet för att möta behovet. Det finns en stor potential inom Elevhälsan att bidra med kreativa tankar om utveckling av former för Föräldrastöd. Gymnasieskolan Gymnasieskolans IVprogram planerar att starta upp gruppindelade föräldramöten (även med tolk) för att informera föräldrar om skolsystemet. Syftet är att stödja föräldrar genom ökat samarbete skola-föräldrar, samt att föräldrar ges ökad kunskap om skolans roll kontra föräldrarollen. Generellt och riktat stöd. ram Budget Beviljade medel från Hälsopolitiska rådet för insatser

Motion (KD) - Satsa på ett ökat föräldrastöd - En kommunal strategi behövs

Motion (KD) - Satsa på ett ökat föräldrastöd - En kommunal strategi behövs MOTIONSUTLÅTANDE 2010-09-28 Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige Sid 1 (5) Dnr 77936 Motion (KD) - Satsa på ett ökat föräldrastöd - En kommunal strategi behövs Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 mars

Läs mer

Föräldrastöd - en investering för framtiden. Strategier för ett utvecklat föräldrastöd i Stenungsunds kommun

Föräldrastöd - en investering för framtiden. Strategier för ett utvecklat föräldrastöd i Stenungsunds kommun Föräldrastöd - en investering för framtiden Strategier för ett utvecklat föräldrastöd i Stenungsunds kommun 2011-2014 Inledning Föräldrar är de viktigaste personerna i varje barns liv. Föräldrar har som

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för föräldrastöd Program för föräldrastöd 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Varför föräldrastöd under hela barnets uppväxt?

Varför föräldrastöd under hela barnets uppväxt? Varför föräldrastöd under hela barnets uppväxt? Illustration: Eva Lindén Bilaga 2 Dokumentation av gruppdiskussion från dialogseminarie 7 december 2015, Örebro slott Reflektion och diskussion Som avslutning

Läs mer

Välkommen till dialogseminarium Varför föräldrastöd under hela barnets uppväxt?

Välkommen till dialogseminarium Varför föräldrastöd under hela barnets uppväxt? Välkommen till dialogseminarium Varför föräldrastöd under hela barnets uppväxt? Marie Cesares Olsson Utvecklingsledare barn och unga Region Örebro län marie-cesares.olsson@regionorebrolan.se 019-602 63

Läs mer

FÖRÄLDRASTÖD I BLEKINGE

FÖRÄLDRASTÖD I BLEKINGE FÖRÄLDRASTÖD D I BLEKINGE Föräldrastöd d i Blekinge Utgångspunkter: En förnyad f folkhälsopolitik lsopolitik,, 2007/08:110 Föräldrastöd en vinst för f r alla, SOU 2008:131 Projektgruppens samlade kunskaper

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Program för föräldraskapsstöd

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Program för föräldraskapsstöd Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för föräldraskapsstöd Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter

Läs mer

Minnesanteckningar. Bästa föräldrastöd i samverkan

Minnesanteckningar. Bästa föräldrastöd i samverkan Minnesanteckningar Bästa föräldrastöd i samverkan 110301 Inledning Landstingets Samhällsmedicinska enhet tillsammans med Regionförbundet Örebro jobbar sedan 1 oktober 2010 med ett samverkans och utvecklingsarbete

Läs mer

Förälder i Uddevalla. Användbar kontaktinformation

Förälder i Uddevalla. Användbar kontaktinformation Förälder i Uddevalla Användbar kontaktinformation När livet får nya proportioner... Att bli förälder är kanske det mest omvälvande som kan hända i en människas liv. Det livslånga åtagande i att bli förälder

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN. Familjecentralen

VERKSAMHETSPLAN. Familjecentralen VERKSAMHETSPLAN Familjecentralen Verksamhetsåret 2017 1 Innehållsförteckning: 1. Inledning sid. 3 2. Systematiskt kvalitetsarbete sid. 3 2.1 Vision sid. 3 2.2 Familjecentralernas mål enligt samverkansavtalet

Läs mer

Kommittédirektiv. Nationell strategi för samhällets stöd och hjälp till föräldrar i deras föräldraskap. Dir. 2008:67

Kommittédirektiv. Nationell strategi för samhällets stöd och hjälp till föräldrar i deras föräldraskap. Dir. 2008:67 Kommittédirektiv Nationell strategi för samhällets stöd och hjälp till föräldrar i deras föräldraskap Dir. 2008:67 Beslut vid regeringssammanträde den 22 maj 2008 Sammanfattning av uppdraget En särskild

Läs mer

Länsstyrelserna stödjer och samordnar föräldrastödet

Länsstyrelserna stödjer och samordnar föräldrastödet Länsstyrelserna stödjer och samordnar föräldrastödet Camilla Pettersson Örebro län Länsstyrelsernas uppdrag ska under åren 2014-2017 stödja kommuner, landsting och andra föräldrastödjande i arbetet med

Läs mer

Resultat av lokala workshops Familjecentrerat arbetssätt

Resultat av lokala workshops Familjecentrerat arbetssätt Resultat av lokala workshops Familjecentrerat arbetssätt Göteborgsområdet Hösten 2014 2014-12-18 www.samverkanstorget.se Önskvärt läge Barnperspektivet genomsyrar samverkan Familjer ska veta vart de ska

Läs mer

Skolgången för elever i familjehem, hem för vård eller boende (HVB), jourhem och stödboende ny modell Skolsam

Skolgången för elever i familjehem, hem för vård eller boende (HVB), jourhem och stödboende ny modell Skolsam UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Öqvist Annbritt Thomson Giggi Håkansson Katarina Datum 2017-04-10 Diarienummer UBN-2017-1681 Utbildningsnämnden Skolgången för elever i familjehem, hem för vård eller

Läs mer

Vad styr våra prioriteringar?

Vad styr våra prioriteringar? Vad styr våra prioriteringar? Nationellt: Folkhälsomålet med prioriterade målområden Regionalt: Vision och Folkhälsopolitisk policy med sex utmaningar samt avtal med HS Vision 2025 Uppdrag och mål i Borås

Läs mer

Slutredovisning av utvecklingsmedel för förebyggandeinsatser i Sollentuna kommun under 2009-07-01 2010-06-30

Slutredovisning av utvecklingsmedel för förebyggandeinsatser i Sollentuna kommun under 2009-07-01 2010-06-30 Socialkontoret Elisabeth Bengtsson Avdelningschef 08-57921257 Redovisning 2011-04-11 Sida 1 av 5 Länsstyrelsen i Stockholms län Slutredovisning av utvecklingsmedel för förebyggandeinsatser i Sollentuna

Läs mer

Policy. för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ

Policy. för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Policy för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Detta dokument har tagits fram för att beskriva arbetet med att stödja alla barn och elever i Härryda kommun i deras

Läs mer

Föräldrastöd. Stenungsunds kommun. Handlingsplan 2012

Föräldrastöd. Stenungsunds kommun. Handlingsplan 2012 Föräldrastöd Stenungsunds kommun Handlingsplan 2012 Föräldrastödets organisering i Stenungsunds kommun Genom ledningsgruppens samordningsarbete under projektet Föräldrastöd A till Ö och utifrån resultatet

Läs mer

Föräldrastöd: Hur kan vi stödja föräldrar som är nya i Sverige

Föräldrastöd: Hur kan vi stödja föräldrar som är nya i Sverige Föräldrastöd: Hur kan vi stödja föräldrar som är nya i Sverige Camilla Pettersson Länsstyrelsen i Örebro län Örebro universitet Illustration: MostPhotos Varför bör vi utveckla stödet till föräldrar? Nationell

Läs mer

NYHETSBREV. Det finns 3 olika arbetsgrupper ÖPP, Active Parenting och Riktade insatser.

NYHETSBREV. Det finns 3 olika arbetsgrupper ÖPP, Active Parenting och Riktade insatser. 1 (6) Det här är första Nyhetsbrevet från Föräldrautvecklingsprojektet Värme & Ramar i Oskarshamn. Ambitionen är att det fr o m hösten ska komma ut ett (1) Nyhetsbrev per månad om vad som är på gång i

Läs mer

Vad är en familjecentral? Familjecentralen En naturlig mötesplats

Vad är en familjecentral? Familjecentralen En naturlig mötesplats Vad är en familjecentral? Familjecentralen En naturlig mötesplats Definition av familjecentral Enligt socialstyrelsen är en familjecentral, samordnade och samlokaliserade enheter för : Mödrahälsovård Barnhälsovård

Läs mer

Välkomna till nätverksträffen Rätt stöd i rätt tid på rätt plats. Foto: Josefin Sejnelid

Välkomna till nätverksträffen Rätt stöd i rätt tid på rätt plats. Foto: Josefin Sejnelid Välkomna till nätverksträffen Rätt stöd i rätt tid på rätt plats Foto: Josefin Sejnelid Länssamverkan föräldrastöd Deltagarna i gruppen har ett strategiskt uppdrag i sin organisation eller i länet. Deltagare

Läs mer

Åtgärder för att främja unga flickors psykiska hälsa i Upplands Väsby

Åtgärder för att främja unga flickors psykiska hälsa i Upplands Väsby Tjänsteutlåtande Projektledare 2015-10-07 Sofia Gullberg 08-590 974 79 Dnr: Sofia.gullberg@upplandsvasby.se SÄN/2015:186 34592 Social- och äldrenämnden Åtgärder för att främja unga flickors psykiska hälsa

Läs mer

Strategi för inrättande av minst en familjecentral eller familjecentralsliknande verksamhet per kommun Vem är jag och vad gör jag?

Strategi för inrättande av minst en familjecentral eller familjecentralsliknande verksamhet per kommun Vem är jag och vad gör jag? Strategi för inrättande av minst en familjecentral eller familjecentralsliknande verksamhet per kommun Vem är jag och vad gör jag? 1 Vad är en familjecentral En familjecentral innehåller mödrahälsovård,

Läs mer

Kompetensutveckling - föräldrastöd i i Örebro län. Program

Kompetensutveckling - föräldrastöd i i Örebro län. Program Kompetensutveckling - föräldrastöd i i Örebro län Program 13.00 15.00 17.00 Välkomna - projektets bakgrund, syfte och mål. Nuläge Föräldrastöd i det regionala arbetet Folkhälsoinstitutet Elsa Rudsby Strandberg,

Läs mer

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun 1. Elevhälsa och barn- och elevhälsoarbete 2 2. Allmänt om förskolans barnhälsoarbete 4 3. Allmänt om grundskolans och gymnasiets elevhälsoarbete. 5 Detta dokument

Läs mer

Forshaga Kommun. Samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa. KPMG AB 17 januari 2017 Antal sidor: 5

Forshaga Kommun. Samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa. KPMG AB 17 januari 2017 Antal sidor: 5 Samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa KPMG AB 17 januari 2017 Antal sidor: 5 Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Organisation och resurser (elevhälsa socialtjänst) 1 3. Samverkan inom kommunen 1 4. Samverkan

Läs mer

RÖTTER & VINGAR. Barn är viktiga därför vill vi satsa på er Föräldrar

RÖTTER & VINGAR. Barn är viktiga därför vill vi satsa på er Föräldrar RÖTTER & VINGAR Barn är viktiga därför vill vi satsa på er Föräldrar I kommunen pågår nu ett utvecklingsarbete kring föräldrastöd via de riktlinjer som regeringen har tagit fram i en nationell strategi

Läs mer

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd 2011-08-10 Sid 1 (5) Förskolans och skolans plan för särskilt stöd Detta dokument är reviderat i juli 2011 och gäller tillsvidare. Rutinerna för arbetet med särskilt stöd kommer under hösten 2011 att noggrannare

Läs mer

Föräldrastöd i samverkan

Föräldrastöd i samverkan Föräldrastöd i samverkan Johanna Ahnquist & Elsa Rudsby Strandberg Avd. för barns och äldres hälsa Statens folkhälsoinstitut Upplägg Introduktion till nationella föräldrastödsstrategin Är föräldrastödsprogram

Läs mer

Kartläggning av kommunernas arbete med föräldrastödjande insatser 2011

Kartläggning av kommunernas arbete med föräldrastödjande insatser 2011 2012-04-20 Kartläggning av kommunernas arbete med föräldrastödjande insatser 2011 Sammanfattning Under hösten 2011 genomförde Statens folkhälsoinstitut en kartläggning av arbetet med föräldrastöd i landets

Läs mer

Dagordning 20/8. Kl 08.30 10.00

Dagordning 20/8. Kl 08.30 10.00 Kl 08.30 10.00 Dagordning 20/8 Inledning bakgrund presentation Genomgång av nätverkets och vars och ens/varje verksamhets uppdrag 10.00 10.20 Fika 10.20 12.30 Idéer om nya former och arenor för föräldrastöd

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rapport Läsår: 2015/2016 Organisationsenhet: Förskola Fokusområde: Samverkan Övergripande mål: Samverkan förskoleklass, skola och fritidshem Ingela Nyberg, Barn- och utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

Riktlinjer för övergångar. - mellan förskola och skola 2013

Riktlinjer för övergångar. - mellan förskola och skola 2013 Sida 1 (8) 2013-12-17 Riktlinjer för övergångar - mellan förskola och skola 2013 Riktlinjer för övergångar mellan förskola och skola i Stockholms stad från 2013 Bakgrund I Stockholm är det vanligt att

Läs mer

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Förskolan skall vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran utveckling och växande. Förskolans

Läs mer

Hjälpreda. Före förskolan. Förskoletiden. Skoltiden Gymnasietiden. Ansvarsfördelning för personal kring barn och ungdomar med synnedsättning

Hjälpreda. Före förskolan. Förskoletiden. Skoltiden Gymnasietiden. Ansvarsfördelning för personal kring barn och ungdomar med synnedsättning Hjälpreda Före förskolan Ansvarsfördelning för personal kring barn och ungdomar med synnedsättning Förskoletiden Före förskolan Förskoletiden Skoltiden Gymnasietiden Skoltiden 2010-05-06 (rev 2011-11-01)

Läs mer

Hälsokällan 2008 Redogörelse av verksamheten

Hälsokällan 2008 Redogörelse av verksamheten Hälsokällan 2008 Redogörelse av verksamheten 2008 - Föräldrastöd och livskunskap är en vinst för barnen Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Hälsokällan en verksamhet med barn och ungdomars hälsa

Läs mer

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Barnhälsoplan Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter och metoder i riktning

Läs mer

Utredningsuppdrag av Koordinerande enheten inom barn- och utbildningsförvaltningen

Utredningsuppdrag av Koordinerande enheten inom barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-08-10 1 (5) Barn- och utbildningsnämnden Karin Holmberg Lundin BUN/2015:306 Barn- och utbildningsnämnden Utredningsuppdrag av Koordinerande enheten inom barn- och

Läs mer

Rapport Team Samagera

Rapport Team Samagera Torshälla stads nämnd 2016-08-19 1 (5) Torshälla stads förvaltning Ledning/administration TSN/2016:86 Annette Johansson 016-710 70 28 Torshälla stads nämnd Rapport Team Samagera Förslag till beslut 1.

Läs mer

Riktlinjer för elevhälsoarbete. Fastställda av barn- och utbildningsnämnden den 11 februari 2010 9

Riktlinjer för elevhälsoarbete. Fastställda av barn- och utbildningsnämnden den 11 februari 2010 9 Riktlinjer för elevhälsoarbete Fastställda av barn- och utbildningsnämnden den 11 februari 2010 9 Inledning I begreppet elevhälsa ingår skolhälsovård, elevvård och specialpedagogiska insatser. Utgångspunkten

Läs mer

Kartläggning utifrån principöverenskommelse om samverkan i familjecentraler

Kartläggning utifrån principöverenskommelse om samverkan i familjecentraler Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Marie Gustafsson 2012-01-16 Sida 1 (3) Kartläggning utifrån principöverenskommelse om samverkan i familjecentraler Uppdraget Vilgotgruppens arbetsgrupp för barn-

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan

Barn- och elevhälsoplan Barn- och elevhälsoplan Fastställt av Barn- och utbildningsnämnden Datum för fastställande 2016-03-23, 32 Giltighetstid Tills vidare + årlig översyn Revidering beslutas av skoldirektör. Ansvarig funktion

Läs mer

Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv

Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv Tjänsteskrivelse 1 (4) Handläggare Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv Sammanfattning Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Så arbetar kommuner, landsting, kommun- och regionförbund och ideella organisationer med föräldrastöd. Kartläggning 2013

Så arbetar kommuner, landsting, kommun- och regionförbund och ideella organisationer med föräldrastöd. Kartläggning 2013 Så arbetar kommuner, landsting, kommun- och regionförbund och ideella organisationer med föräldrastöd Kartläggning 2013 Innehållsförteckning Bakgrund... 8 Syfte... 9 Metod... 10 Datainsamling... 10 Intervjuformulär...

Läs mer

"Super-Nanny" till barnfamiljer Svar på remiss av motion av Ewa Samuelsson (kd) (1 bilaga)

Super-Nanny till barnfamiljer Svar på remiss av motion av Ewa Samuelsson (kd) (1 bilaga) Kansliavdelningen S OCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN Handläggare: Lisbeth Westerlund Tfn: 08-508 25 016 T JÄNSTEUTLÅTANDE 2006-03-03 S OCIALTJÄNSTNÄMNDEN 2006-03-21 DNR 106-776/2005 Till Socialtjänstnämnden "Super-Nanny"

Läs mer

Svar på motion från Miljöpartiet de gröna om barnrättsperspektiv och barnkonsekvensanalys

Svar på motion från Miljöpartiet de gröna om barnrättsperspektiv och barnkonsekvensanalys 1(5) BUN: 2011/0114 Svar på motion från Miljöpartiet de gröna om barnrättsperspektiv och barnkonsekvensanalys Bakgrund På uppdrag av Kommunfullmäktige (2011-03-14) ska Kommunstyrelsen och nämnderna yttra

Läs mer

Revisionsrapport Stärkt föräldraroll

Revisionsrapport Stärkt föräldraroll Revisionsrapport Stärkt föräldraroll Christel Eriksson Cert. Kommunal revisor Januari 2013 Sammanfattning har fått de förtroendevalda revisorerna i Halmstads kommuns uppdrag att granska arbetet kring målet

Läs mer

Programfolder 2015. En offentlig verksamhet i Fyrbodals kommunalförbund. www.halsokallanfyrbodal.se

Programfolder 2015. En offentlig verksamhet i Fyrbodals kommunalförbund. www.halsokallanfyrbodal.se Programfolder 2015 En resurs för personal som arbetar med barn och unga En offentlig verksamhet i Fyrbodals kommunalförbund www.halsokallanfyrbodal.se Vårt uppdrag barnens bästa Så här arbetar vi Hälsokällan

Läs mer

Länsrapport 2012 Gotlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Gotlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Gotlands län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namns Kommunens namn: Region Gotland Alkohol 100% 1 Tobak 100% 1 Narkotika 100% 1 Dopning 0% 0 Ingen person var

Läs mer

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105.

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Ansökan hos Socialstyrelsen om utvecklingsmedel för att fortsätta utveckla arbetet med behandlingsmetoden Circle of Security

Ansökan hos Socialstyrelsen om utvecklingsmedel för att fortsätta utveckla arbetet med behandlingsmetoden Circle of Security FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR BARN OCH UNG DOM TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2012-05-28 Handläggare: Katarina Höök Telefon: 08-508 18 138 Till Farsta stadsdelsnämnd 2012-06-14 Ansökan hos Socialstyrelsen

Läs mer

Länsrapport 2012 Södermanlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Södermanlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Södermanlands län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Eskilstuna Flen Nyköping Oxelösund Strängnäs Trosa Vingåker Alkohol 85,7% 6 Tobak 85,7%

Läs mer

Glemmingebro förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Glemmingebro förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Glemmingebro förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet och fritidshemsverksamhet Läsår 2016 1/8 Grunduppgifter

Läs mer

Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad

Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Tjänsteutlåtande Dnr 1.6.1-6148/2016 Sida 1 (7) 2016-08-31 Handläggare Somia Frej Telefon: 08-508 33 027 Till Utbildningsnämnden 2016-09-22

Läs mer

Varför bör vi erbjuda stöd till föräldrar?

Varför bör vi erbjuda stöd till föräldrar? Varför bör vi erbjuda föräldrastöd under barnets hela uppväxt och vad vill föräldrar ha? Camilla Pettersson Länsstyrelsen i Örebro län Örebro universitet Illustration: Eva Lindén Varför bör vi erbjuda

Läs mer

Sammanställning av kommunernas behov av regionalt stöd gällande mottagandet av ensamkommande barn samt förslag till handlingsplan.

Sammanställning av kommunernas behov av regionalt stöd gällande mottagandet av ensamkommande barn samt förslag till handlingsplan. Version 151113 Sammanställning av kommunernas behov av regionalt stöd gällande mottagandet av ensamkommande barn samt förslag till handlingsplan. Bakgrund Under 2014 kom 7049 ensamkommande barn till Sverige

Läs mer

Handlingsplan mot Våldsbejakande extremism. Antagen av Kommunstyrelsen 22 augusti Styrdokumentstyp: Riktlinjer

Handlingsplan mot Våldsbejakande extremism. Antagen av Kommunstyrelsen 22 augusti Styrdokumentstyp: Riktlinjer Handlingsplan mot Våldsbejakande extremism Antagen av Kommunstyrelsen 22 augusti 2016 Styrdokumentstyp: Riktlinjer Dnr 2/6 Innehållsförteckning Bakgrund och inriktning på arbetet... 3 Generella förebyggande

Läs mer

Handlingsplan Förälder på Tjörn - Föräldrastöd

Handlingsplan Förälder på Tjörn - Föräldrastöd Handlingsplan Förälder på Tjörn - Föräldrastöd Datum: 2012-07-16 Tjörn Möjligheternas ö Sammanfattning Med begreppet föräldrar avser vi vårdnadshavare och andra viktig vuxna i barn och ungdomars närmiljö.

Läs mer

Lokal handlingsplan för att främja barn och ungdomars hälsa och livsvillkor i Norrköpings kommun

Lokal handlingsplan för att främja barn och ungdomars hälsa och livsvillkor i Norrköpings kommun Lokal handlingsplan för att främja barn och ungdomars hälsa och livsvillkor i Norrköpings kommun Bakgrund Denna handlingsplan är framtagen i samverkan mellan landstinget och Norrköpings kommun och är ett

Läs mer

Föräldrastöd i Örgryte-Härlanda en översikt

Föräldrastöd i Örgryte-Härlanda en översikt Föräldrastöd i Örgryte-Härlanda en översikt 0-5 år 6-12 år 13-18 år Specialist Småbarnsgruppen Freja ASQ Home intervju Home intervju Repulse Cool kids Repulse LFT, Ledarskapsutbildning för tonårsföräldrar

Läs mer

amiljecentral Andersberg Generellt och riktat föräldraskapsstöd på Familjecentral Andersberg

amiljecentral Andersberg Generellt och riktat föräldraskapsstöd på Familjecentral Andersberg Generellt och riktat föräldraskapsstöd på F En mötesplats! Fen är en hälsofrämjande plats för samspel där Gävle kommun och Region Gävleborg samordnar resurser för att underlätta för föräldrar att mötas

Läs mer

Lokal Arbetsplan 2015/2016

Lokal Arbetsplan 2015/2016 150526 Lokal Arbetsplan 2015/2016 Gemensam grund Lars Wivallius förskola Sagans förskola Lillstugans förskola Larsgårdens förskola Förvaltningen Förskola och Skola Sydväst Innehållsförteckning Bakgrund

Läs mer

Bilaga 1. Tabell över de nio projektens redovisningar av sina arbeten inom regeringsuppdraget Utvärdering och utveckling av föräldrastöd

Bilaga 1. Tabell över de nio projektens redovisningar av sina arbeten inom regeringsuppdraget Utvärdering och utveckling av föräldrastöd Kommun/ Syfte Pågående och avslutade Måluppfyllelse avseende Nationella strategin* hittills Angereds SDF/ Uppsala Utveckla och pröva ett promotivt och generellt föräldrastödsprogram riktat till föräldrar

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

Flerspråkiga barn i Vegas förskoleenhet. Målsättningar och organisation 2014

Flerspråkiga barn i Vegas förskoleenhet. Målsättningar och organisation 2014 Flerspråkiga barn i Vegas förskoleenhet Målsättningar och organisation 2014 Innehåll Inledning Vad krävs för att språkutveckling ska ske hos barnet Enligt förskolans läroplan Organisation Vad menas med

Läs mer

Glemmingebro förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Glemmingebro förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Glemmingebro förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet och fritidshemsverksamhet Läsår 2015 1/8 Grunduppgifter

Läs mer

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering Lejonkulans vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning sid. 2 2. Normer

Läs mer

Elevhälsoarbete i Laxå kommun 2016/2017

Elevhälsoarbete i Laxå kommun 2016/2017 Elevhälsoarbete i Laxå kommun 2016/2017 Åtgärdande: Klassarbete, utvecklingsbedömning, särskild undervisningsgrupp Förebyggande: Workshops, Drop in, tidsbokning, salutogent, föra in begrepp såsom mentalisering,

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN. Rutiner och organisation för elevhälsoarbetet på Urfjäll. Läsåret 2013-2014

ELEVHÄLSOPLAN. Rutiner och organisation för elevhälsoarbetet på Urfjäll. Läsåret 2013-2014 ELEVHÄLSOPLAN Rutiner och organisation för elevhälsoarbetet på Urfjäll Läsåret 2013-2014 Urfjälls Montessoriskola Rektor Mette Sandh Urfjällsvägen 2 Telefon 08-581 740 42 196 93 Kungsängen E-mejl rektor@urfjall.se

Läs mer

för Rens förskolor Bollnäs kommun

för Rens förskolor Bollnäs kommun för Bollnäs kommun 2015-08-01 1 Helhetssyn synen på barns utveckling och lärande Återkommande diskuterar och reflekterar kring vad en helhetssyn på barns utveckling och lärande, utifrån läroplanen, innebär

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Fasanens förskola läsåret 2007/2008

Kvalitetsredovisning för Fasanens förskola läsåret 2007/2008 Kvalitetsredovisning för Fasanens förskola läsåret 2007/2008 1. Inledning Fasanens förskola är den äldsta förskolan i Skurup. Den byggdes 1971 med två avdelningar efter två år byggdes den ut till fyra

Läs mer

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet?

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet? Utvärdering Hur är du med dagen som helhet? miss B. 2 4 12,1 C. 3 19 57,6 10 30,3 Total 33 100 97,1% (33/34) Bra ordnat trots sista-minuten-återbud Familjeverkstaden blev inställd pga sjukdom Det blev

Läs mer

Barnhälsa. Fjärås-Gällinge förskolor. Kungsbacka kommun. Verksamhetsår 2014/15

Barnhälsa. Fjärås-Gällinge förskolor. Kungsbacka kommun. Verksamhetsår 2014/15 Barnhälsa Fjärås-Gällinge förskolor Kungsbacka kommun Verksamhetsår 2014/15 1 Arbetet med barnhälsa utgår från förskolans vision; Verksamheten ska genomsyras av en barnsyn med tilltro till barnets egen

Läs mer

ORGANISATIONS- OCH UTVECKLINGSPLAN. Barn- och utbildningsförvaltningen Kinda kommun

ORGANISATIONS- OCH UTVECKLINGSPLAN. Barn- och utbildningsförvaltningen Kinda kommun ORGANISATIONS- OCH UTVECKLINGSPLAN Barn- och utbildningsförvaltningen Kinda kommun 2013-2016 Innehållsförteckning Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde Grundläggande värden Ramar Utvecklingsområden

Läs mer

Utredningen om utsatta barn i skolan U 2009: 05

Utredningen om utsatta barn i skolan U 2009: 05 U 2009: 05 Carl-Anders Ifvarsson, utredare Eva Edström Fors, huvudsekreterare Eva-Lotta Eriksson, sekreterare Somia Frej, sekreterare Karin Månsson, sekreterare, jurist Uppdrag i utredningen kartläggning

Läs mer

VISÄTTRASKOLANS ELEVHÄLSOPLAN

VISÄTTRASKOLANS ELEVHÄLSOPLAN VISÄTTRASKOLANS ELEVHÄLSOPLAN Det här dokumentet innehåller en beskrivning av hur Visättraskolans elevhälsoteam är uppbyggt samt en beskrivning elevhälsoteamets fokusområden inför läsåret 2014/2015. Innehåll

Läs mer

Budget och verksamhetsplan 2015 2017

Budget och verksamhetsplan 2015 2017 Budget och verksamhetsplan 2015 2017 Verksamhetsområde Bildning 2015-01-20 Budget och verksamhetsplan 2015 2017 Verksamhetsområde Bildning Innehållsförteckning Organisation Verksamhetsmål och aktiviteter

Läs mer

VÄLKOMSTEN STENUNGSUND ARBETSGÅNG

VÄLKOMSTEN STENUNGSUND ARBETSGÅNG VÄLKOMSTEN STENUNGSUND ARBETSGÅNG 2016-02-16 1 Rutiner inskrivning, mottagning och överlämning Uppföljning och utvärdering Välkomstens riktlinjer som också är kommunövergripande utvärderas regelbundet

Läs mer

Länsrapport 2012 Blekinge län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Blekinge län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Blekinge län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborgs Alkohol 75% 3 Tobak 75% 3 Narkotika 50% 2 Dopning

Läs mer

Insatser från Barnhälsovården

Insatser från Barnhälsovården Insatser från Barnhälsovården - vid tidig upptäckt av psykisk ohälsa hos barn (och deras föräldrar). Victoria Laag Leg. psykolog Samordnare/verksamhetsutvecklare Barnhälsovårdens centrala utvecklingsteam

Läs mer

S2011/6353/FST (delvis) Socialstyrelsen Stockholm. Regeringens beslut

S2011/6353/FST (delvis) Socialstyrelsen Stockholm. Regeringens beslut Regeringsbeslut II:1 2011-06-30 S2011/6353/FST (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att leda, samordna och stimulera till ett nationellt utvecklingsarbete av stöd till

Läs mer

Plan för att öka nyanländas måluppfyllelse i grundskolan

Plan för att öka nyanländas måluppfyllelse i grundskolan Plan för att öka nyanländas måluppfyllelse i grundskolan 1. Framgångsfaktorer för en ökad måluppfyllelse för nyanlända elever Forskning på området pekar på ett antal centrala framgångsfaktorer i undervisningen

Läs mer

Sundbyberg - där staden är som bäst både storstad och natur med plats för mänskliga möten

Sundbyberg - där staden är som bäst både storstad och natur med plats för mänskliga möten Sundbyberg - där staden är som bäst både storstad och natur med plats för mänskliga möten 2011-11-29 1 Utgångspunkter för ett hållbart Sundbyberg Folkhälsa Staden ska bidra till möjligheter och bra förutsättningar

Läs mer

ERSBODA FAMILJECENTRAL. Verksamhetsplan 2011-2013

ERSBODA FAMILJECENTRAL. Verksamhetsplan 2011-2013 ERSBODA FAMILJECENTRAL Verksamhetsplan 2011-2013 Ersboda Familjecentral 1. Ersboda familjecentral Ersboda familjecentral är en verksamhet med 5 olika aktörer (MVC, BVC, öppen förskola, elevhälsa och socialtjänst)

Läs mer

BRA START I LIVET. Barn- och ungdomsplan. Örgryte-Härlanda.

BRA START I LIVET. Barn- och ungdomsplan. Örgryte-Härlanda. Örgryte-Härlanda Barn- och ungdomsplan Alla barn och ungdomar i Örgryte-Härlanda ska få en god start i livet. Planen fokuserar på de områden där vi tillsammans har störst behov av utveckling för att nå

Läs mer

Tillsynsrapport enskilt bedriven förskola och pedagogisk omsorg

Tillsynsrapport enskilt bedriven förskola och pedagogisk omsorg 1(6) BUN 2009/0273 Tillsynsrapport enskilt bedriven förskola och pedagogisk omsorg Bakgrund Utbildnings- och kulturkontoret skall kontinuerligt granska hur de som har ansvar för att bedriva förskola och

Läs mer

Mål & Aktivitetsplan Förskolor Sturefors Mellangården och Sörgården

Mål & Aktivitetsplan Förskolor Sturefors Mellangården och Sörgården Mål & Aktivitetsplan 2016 2017 Mellangården och Sörgården En förskola för alla där kunskap och människor växer Engagemang- Kompetens- Arbetsglädje Målområde Vad/hur När Uppföljning/Utvärdering 2.1 Normer

Läs mer

Må bra. i förskola och skola. Information om stöd till barn och elever i Östra Göteborg

Må bra. i förskola och skola. Information om stöd till barn och elever i Östra Göteborg Må bra i förskola och skola Information om stöd till barn och elever i Östra Göteborg 1 Barn och ungdomar som mår bra har bättre förutsättningar att utvecklas och ta till sig kunskap. Vi vet att det finns

Läs mer

Handlingsplan inom området psykisk hälsa i samverkan mellan kommunerna i norra Örebro län och Region Örebro län

Handlingsplan inom området psykisk hälsa i samverkan mellan kommunerna i norra Örebro län och Region Örebro län ~ LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGS OCH SOCIALA UTSKOTT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 20171114 8 (20) Bos 119 Dnr KS 0038/2017 Handlingsplan inom området psykisk hälsa i samverkan

Läs mer

Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014

Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014 för- grund- och gmnasieskolan Skolans verksamhet utgår från gällande lagstiftning och avtal inom skolområdet. Mål för skolan finns

Läs mer

U T V E C K L I N G S L E D A R E

U T V E C K L I N G S L E D A R E Projektplan REGIONAL UTVECKLINGSLEDARE BARN OCH UNGA Bakgrund Under 2008 tillsatte regeringen en utredning under ledning av Kerstin Wigzell som 2008 resulterade i ett betänkande Evidensbaserad praktik

Läs mer

Ett socialt hållbart Vaxholm

Ett socialt hållbart Vaxholm 2014-10-02 Handläggare Dnr 144/2014.009 Madeleine Larsson Kommunledningskontoret Ett socialt hållbart Vaxholm - Vaxholms Stads övergripande strategi för Social hållbarhet 2014-2020 Vaxholms Stads övergripande

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Läsåret

Systematiskt kvalitetsarbete för Läsåret Systematiskt kvalitetsarbete för Läsåret 2011-2012 Gyttorps fritidshem Nora kommun Arbetsgång för kvalitetsarbetet... 2 Åtgärder för utveckling enligt föregående års kvalitetsredovisning... 2 Verksamhetens

Läs mer

Samordnad individuell plan (Sip) i Uppsala län

Samordnad individuell plan (Sip) i Uppsala län ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2016-12-11 Ansvarig: Monica Jonsson Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Samtliga Förvaltningar Fastställt av: TKL 2016-11-18

Läs mer

Temadag om föräldrastöd, 12 maj Johanna Morin, Länsstyrelsen Skåne

Temadag om föräldrastöd, 12 maj Johanna Morin, Länsstyrelsen Skåne Temadag om föräldrastöd, 12 maj 2016 Johanna Morin, Länsstyrelsen Skåne Program 09.00 09:30 10:30 11:15 Förmiddagsfika och mingel Länsstyrelsens föräldrastödsuppdrag Johanna Morin, Folkhälsostrateg Länsstyrelsen

Läs mer

Västerås. Årets förebyggande kommun år 2011. Drogfocus 2012-10-24

Västerås. Årets förebyggande kommun år 2011. Drogfocus 2012-10-24 Västerås Årets förebyggande kommun år 2011 Drogfocus 2012-10-24 Kriterier Policy för alkohol & drogförebyggande arbete som är aktuell och innehåller mätbara mål som följs upp Persona avdelad för det drogförebyggande

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Rensbackens förskola Rensbackens förskola arbetar för att erbjuda en god omsorg och trygghet. Vi tar tillvara både inne- och utemiljön på ett medvetet sätt. Miljön är formad

Läs mer