Projekt att skapa förutsättningar för implementering av evidensbaserat arbete inom föräldrastödsområdet i Västra Götalands län Dnr HFÅ 2008/27

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projekt att skapa förutsättningar för implementering av evidensbaserat arbete inom föräldrastödsområdet i Västra Götalands län Dnr HFÅ 2008/27"

Transkript

1 Projekt att skapa förutsättningar för implementering av evidensbaserat arbete inom föräldrastödsområdet i Västra Götalands län Dnr HFÅ 2008/27 Inledning och bakgrund Under våren 2008 ställdes en förfrågan till Hälsokällan från Statens Folkhälsoinstitut om Hälsokällan kunde ta sig an att arbeta med ett projekt för att skapa ökade förutsättningar för implementering av evidensbaserade föräldrastödsmetoder i hela Västra Götaland. Frågan ställdes på grund av att Hälsokällan sedan några år tillbaka samordnat utbildning, implementeringsstöd, nätverksarbete, handledning med mera inom och mellan de 15 kommunerna i Fyrbodal. Hälsokällan svarade att i samverkan med andra aktörer i Västra Götaland skulle det vara möjligt att genomföra en kartläggning kring behov, hinder och möjligheter i en framtida utbildningsorganisation i Västra Götaland. Inledningsvis togs då kontakt med de olika Kommunalförbunden i Västra Götaland (Sjuhärad, Skaraborg, Göteborgsregionen samt det egna Fyrbodal). Kontakt togs också med Länsstyrelsen i Västra Götaland. Samtliga Kommunalförbund samt Länsstyrelsen såg positivt på detta och ett formellt samarbete inleddes mellan Länsstyrelsen, Hälsokällan samt viktiga aktörer inom de olika Kommunalförbundsområdena. I Projektet som är avgränsat till Västra Götalandsområdet bor det cirka 1,5 miljoner invånare. Området är indelat i 49 kommuner, fyra Kommunalförbundsområden samt 10 Hälso- och sjukvårdsnämnder. Syfte Projektet syftar till att 1. Belysa vilka förutsättningar som finns kring implementering av evidensbaserade föräldrastödsmetoder i Västra Götalands län. 2. Kartlägga behov, hinder och möjligheter kring en framtida utbildningsorganisation i Västra Götalands län.

2 Metod Den metod som använts är Hearings med cafesamtal i de fyra kommunalförbundsområdena i Västra Götalands län. Dessa är Sjuhärads kommunalförbund, Skaraborgs kommunalförbund, Göteborgsregionens kommunalförbund och Fyrbodals kommunalförbund. Där har vi mött politiker och tjänstemän från kommunerna, primärvård, folkhälsosamordnare, drogförebyggare och andra som ansvarar för föräldrastödsfrågor. Vi har också haft andra möten, mailkontakter och telefonkontakter med aktörer från både kommun och landsting som bidragit med information och synpunkter. Sammanfattning från Hearings Vi har utgått från 3 frågeställningar på samtliga Hearings. Här följer en sammanfattning i punktform av vad deltagarna från alla områden svarat Fråga 1: Vilka behov av utbildare finns från din verksamhet/ ditt område? Samordning/samverkan behövs. - Samordning - samverkan. Vem gör vad? Vissa deltagare tryckte på att frågan om samordning måste komma före frågan om utbildare och utbildning. - Samverkan mellan skola, förskola och socialtjänst. - Samverkan mellan stadsdelar, mellan kommuner och delregioner. - Central samordning av utbildning. Utbildare - Stort behov av utbildare på olika nivåer. - Behov av utbildare och handledare inom: ICDP, KOMET, COPE, ÖPP, Active Parenting, Familjeverkstan, PREP, Föräldrakraft, Barnen i våra hjärtan. - Tillgång till utbildningsplatser behöver ökas. - Utbildare och program/ material på fler språk efterfrågas. Handledare - Stor efterfrågan på handledare för de olika programmen. Program - Viktigt med smörgåsbord av program. Svårt för små kommuner att ha det. Därför viktigt med samverkan mellan små kommuner. - Svårt för vissa kommuner att välja. Vad är bra för dem? - Önskemål om inventering av program i kommunerna. Det finns verksamhet som inte finns kännedom om. - Behov av generella program för alla föräldrar samt ett komplement med riktade program för de föräldrar som behöver extra stöd. Struktur - Strukturerat föräldrastöd till alla, 0 - Gymnasiet ut i kommunerna/ stadsdelarna mm. Täcka upp hela åldersspannet. - Tydlighet från regeringen hela vägen till lokal nivå.

3 Fråga 2: Inför framtiden vilka hinder finns inför val av olika föräldrastödsprogram (gällande utbildningsorganisation mm)? Ekonomi - De flesta kommuner har nämnt ekonomiska resurser som ett stort hinder. - I dagsläget vet man inte vad för medel som kommer att fördelas till kommunerna gällande föräldrastöd. Kortsiktighet - Kortsiktighet är att annat hinder. - Risk för trender. - Känsla av tillfälliga lösningar. Nödvändigt med långsiktighet. - Politiska beslut. - Samordning riskerar att försvinna när projektmedel upphör. - Eldsjälsproblematik. Tiden - Tid och utrymme i tjänsten. Läggs på övrig verksamhet. - Brist på tid till samordning. - Tid till information, förberedelsearbete, reflektion och samordning saknas. Ansvar och brist på samordning - Vem tar ansvar? Huvudansvar saknas på alla nivåer. För ekonomi, organisation, personal mm. - Brist på tydlig samordning lokalt, regional och nationellt. - Saknar gemensamt uppdrag. - Bristande samsyn hos skola, primärvård, socialtjänst mm. - Ingen har överblicken. - Saknas mandat från politisk och chefsnivå. - Nationella direktiv gällande föräldrastödsområdet saknas inom skolan Utbildning - Brist på utbildare, och vidareutbildning. - Brist på utbildningsplatser. - Handledning saknas. Kunskap och förankring - Brist på metodkännedom. - Kunskapsbrist och brist på förankring på olika nivåer. Tex. bristfällig kunskap hos förvaltningar och politiker. Kvalitetssäkring, utvärderingar, forskning - Kvalitetssäkring. Hur får vi arbetet att hålla över tid? - Utvärderingar kopplat till hälsoekonomi saknas. - Det finns för lite forskning på svenska förhållanden. Hur säker är evidensen? Programutbudet - Vissa kommuner tycker att det är svårt och förvirrande med många program att välja på. Andra ser det som en tillgång.

4 Fråga 3: Inför framtiden vilka möjligheter finns inför val av olika föräldrastödsprogram? Politisk förankring - Tydlig politisk förankring och tydligt uppdrag från kommunledning skapar möjligheter. - Lokal plan föräldrastöd. - Budget för föräldrastöd, långsiktigt. Nationell nivå - Tydliga riktlinjer från nationell till lokal nivå. - Regeringsuppdraget en möjlighet. - Nationella medel en möjlighet. Långsiktighet - Långsiktigt arbete förankrat i befintliga verksamheter. Samverkan och nätverk - Ta vara på all erfarenhet och kunskap i länet. Skapa plattform för samverkan. - Samverkan på olika nivåer i kommunen mellan olika aktörer, mellan kommuner, mellan stadsdelar och regionalt mm. - Genomföra utbildningar med flera kommuner i samverkan. - Nätverk i programmen och tvärprogrammässigt. - Samverkan mellan små kommuner tex. byta cirkelledartjänster. - Mer samverkan med skolan. Få skolan mer engagerad i frågan. - Inventering av lokala resurser. Samordning - En möjlighet att skapa lokala/ regionala kunskapscentra. Strukturer för kunskapsutbyte. - Struktur, överblick, förankring, stödorganisation? - Utbildning, handledning och erfarenhetsutbyte. - Föräldrastödssamordnare inom kommun och stadsdel. Forskning - Viktigt med fortsatt utvärdering och forskning. - Mer forskning om vinster och hälsoekonomi. - Mer forskning som når ut till målgruppen. - Svensk forskning. Marknadsföring - Ta vara på befintliga fungerande nätverk för att utveckla föräldrastöd, för att hitta ledare och föräldrar. - Hitta bra sätt att marknadsföra. Ge föräldrarna en möjlighet att välja det som passar dem.

5 Inventering av utbildningsmöjligheter av föräldrastödsprogrammen i Västra Götalands län (enligt Folkhälsoinstitutets lista) PREP Sensus Studieförbund utbildar i PREP. Det finns ca 80 utbildade PREP-ledare i Västra Götalandsområdet. Jörgen Bjerre, Göteborg, är samordnare i Västra Götaland och Halland. (I februari 2009 hålls en nätverksträff i Västra Götaland). Många står i kö och vill utbilda sig och programmet sprider sig i regionen till nya målgrupper. Bland annat erbjuds föräldrar inom militären att gå PREP. Utbildare av PREP-ledare finns det två stycken på Sensus förbundskansli i Stockholm. Dessa är Kerstin Selen och Marie Lennerhed. Om behovet fortsätter att växa kommer det behövas utbildas fler PREP-ledare i länet och utbildningsorganisationen utökas. ICDP ICDP-stiftelsen tillhandahåller utbildare. Det finns 49 personer i Sverige som har avtal med stiftelsen och därmed rätten att genomföra utbildningar i programmet. Stiftelsen har en förteckning av alla utbildare. Dessa har gått steg 3. I Västra Götaland finns Stina Friden, Göteborg samt Britt-Inger Olsson, Orust. Det utbildas ca 20 nya handledare årligen. När det gäller föräldragrupper kallas det föräldravägledning och dessa grupper hålls av personer som gått steg 2. Stiftelsen har också ett register över alla diplomerade vägledare i landet (steg 2). Möjligheterna att både utbilda professionella utbildare samt vägleda föräldrar inom programmet kan ses som god inom Västra Götalands län. KOMET Kontakt har tagits med Precens i Stockholm. Behovet av KOMET-instruktörer i Västra Götalandsregionen är stort. Vi har undersökt förutsättningarna för att få fler KOMETinstruktörer i VG-regionen. Det finns två i Göteborg som är KOMET-samordnare på Hisingen (Anna-Lena Nellrup samt Anne Johansson). De har blivit beviljade av Precens att bli utbildare och de börjar instruktörsutbildning i februari. Precens har meddelat att de ser över sin organisation och kommer med ett nationellt förslag, som även tillfredsställer Västra Götalandsregionen behov. COPE Förfrågan är skickad till Svenska Copeföreningen och till Charles Cunningham. I ett första steg kommer tio nationella utbildare att utbildas. I Västra Götaland kommer vi förmodligen att ha minst en stationär utbildare. Svenska Copeföreningen och BUP Malmö har arbetat fram en nationell utbildningsplan för Cope. Det ser ut som om utbildningsbehovet kommer att tillgodoses även i Västra Götaland. ÖPP ÖPP på nationell nivå kommer att kunna tillgodose behovet av fler utbildare i framtiden. De håller på att bygga upp en effektiv organisation för att tillgodose detta behov. Detta görs via Örebro Kommun, se Det finns en stor spridning av ÖPP-instruktörer i Västra Götalands län. Föräldrakraft Föräldrakraft har en väl förberedd strategi för en framtida utbildningsorganisation nationellt. Det finns ingen plan för Västra Götaland samordnat, men organisationen

6 klarar att tillgodose en utökning av utbildare i länet. Det finns potentiella ledare att utbilda till utbildare. Det finns också en handledarorganisation. Familjeverkstan Studieförbundet Vuxenskolan har fyra utbildare i landet. Två personer i Stockholm, en i Halmstad och en i Trollhättan. I Trollhättan finns Camilla Phersson. Hon har utbildat kursledare i Vänersborg, Sotenäs, Ale, Stenungsund, Kungälv, Göteborg centrum, Lidköping, Essunga, Färjelanda, Lysekil och Uddevalla. Kranskommuner till Borås upphandlar för tillfället. Studieförbundet vuxenskolan behöver fler utbildare i Västra Götaland i framtiden för att täcka behovet. Det kommer också förfrågningar från andra delar av landet. ABF har utbildade kursledare i några kommuner i Västra Götaland. De har kontrakt med Alingsås kommun och kontrakt på väg med Trollhättan och Uddevalla. De har en ambition att utvidga sitt arbete med familjeverkstan i regionen. Enligt vår kännedom har ABF inga egna utbildare av kursledare i vår region. Det verkar som om ABF jobbar mer aktivt med familjeverkstan i andra delar av landet. Sensus i Göteborg har också planerat att börja med Familjeverkstan som ett komplement till PREP. Övriga studieförbund har vi i nuläget inte varit i kontakt med. Det har varit svårt att få en samlad bild av utbildningsorganisationen av Familjeverkstan. Det finns ingen samordning mellan studieförbunden i Västra Götaland och inte direkt inom kommunerna heller. Vår uppfattning är att det kommer att behövas fler utbildare i regionen för att täcka en ökad efterfrågan. Active Parenting Active parenting har 4 centrala utbildningsledare. Utbildningsorter för öppna kurser är Stockholm och Göteborg (Kalmar har haft tidigare). De åker också ut i landet och håller utbildning. Från och med nästa år kommer gruppledare att vidareutbildas för att kunna hålla i steg 1 utbildningen för nya gruppledare. Det innebär att det kommer att finnas utbildningsledare för steg 1 även i Västra Götaland, troligen i Härryda och på Tjörn. Steg 2 utbildningen kommer att hållas av centrala utbildare tills vidare. I Västra Götaland är det relativt få kommuner som arbetar med Active Parenting och utbildningsbehovet av programmet framöver kommer att täckas från organisationen. Steg för Steg och Nya steg Programmet Steg för Steg (version av Strenghtening Families Program) drivs av STAD-projektet i Stockholm. Programmet används i ett 40-tal kommuner runt om i landet. Närmare 1000 personer har gått kurserna och ca 60 ledare är certifierade att hålla egna utbildningar. År 2006 modifierades programmet på en rad punkter. Bland annat kortades innehållet ner väsentligt. Det nya programmet som i praktiken har ersatt Steg för Steg heter Nya Steg. För att nå även socialt utsatta familjer utvecklades år 2004 en modifierad version av Steg för Steg som heter FöräldraStegen. Programmet riktar sig till föräldrar med barn som behöver extra stöd. Ett 30-tal ledare är certifierade och närmare 200 föräldragrupper har genomförts runt om i landet.

7 STAD har stått för utbildningen tillsammans med ca 60 certifierade ledare runt om i landet som har rätt att utbilda ledare i Nya Steg. Det tillkommer ett tiotal certifierade ledare per år. Under våren 2003 startade en randomiserad kontrollerad studie i 19 skolor i Stockholm av STAD-projeketet. Enligt studien har inte Steg för Steg någon bevisad effekt i Sverige. STAD-projeketet kommer fortsättningsvis inte att ansvara för programmet och utbildningsorganisationen. Görgen Larsson kommer att driva programmet och utbildningsverksamheten vidare i privat regi. Enligt vår kännedom har inte detta program någon stor spridning i Västra Götalands län. Det verkar inte som det finns någon direkt efterfrågan efter utbildningsbehov heller. De otroliga åren (The Incredible Years) I Sverige är Marlise Svensson vid Lunds universitet samt Familjeforum engagerade i spridning av programmet. År 2000 tog Kjell Hansson och Nätverkscentrum Västerås initiativ till att introducera det amerikanska programmet i Sverige. Incredible Years i USA godkände att Socialhögskolan i Lund organiserar grupp-ledarutbildningar i deras program Basic träning som vänder sig fram för allt till föräldrar med barn i åldrar tre till åtta år. Utbildningen består av tre dagars utbildning som genomförs av certifierade utbildare som är godkända mentorer av Incredible Years i USA. Än så länge är dessa norska, eftersom varken Sverige eller Danmark har några egna. (En svenska har nu börjat mentorutbildningen). Webster-Stratton rekommenderar handledning, men det är frivilligt och måste betalas för. Handledare är återigen bara de av Incredible Years godkända mentorerna. Socialhögskolan i Lund anordnar två utbildningar/år. Sedan början av 2000-talet har ca 250 personer utbildats i Sverige. Det finns idag ingen svensk organisation som har överblicken på utövandet av programmet ute i landet, men en svensk hemsida med syfte att kartlägga programmet håller på att byggas upp. De hoppas på att ha en bättre bild om ett år. Enligt vår kännedom har inte detta program någon stor spridning i Västra Götalands län. Det verkar inte som det finns någon direkt efterfrågan efter utbildningsbehov heller. Barnen i våra hjärtan Barnen i våra Hjärtan är ett bra material/ program som skulle kunna vara ett bra komplement till övriga program på Folkhälsoinstitutets lista. Materialet har en styrka i att det har ett mångkulturellt perspektiv, vilket saknas i många program. Detta resonemang grundar vi på positiva erfarenheter från gruppverksamheter i regionen, men det behövs forskning på materialet.

8 Slutsatser De olika föräldrastödsprogrammen är mer eller mindre spridda över hela Västra Götalands Län. Det finns en relativt god kunskap över läget i Göteborgs Stad och Fyrbodal. Även i Skaraborg och Sjuhäradsregionen finns vissa kunskaper kring nuläget. Är ambitionen att många föräldrar ska nås genom olika föräldrastödsinsatser, där föräldrastödsprogrammen är en del, vore det önskvärt att få en bättre, djupare och mer nyanserad nulägesanalys kring - Vilka program som används och i vilken omfattning? - Hur många gruppledare som är utbildade inom respektive program? - Var gruppledarna är verksamma och hur många föräldrar som nås genom olika föräldrastödsprogram? Dessutom är det viktigt att det finns tillräckligt med egna utbildare kopplat till de föräldrastödsprogram som används idag och de som kommer att användas i framtiden. Ett förslag är att Staten bidrar med ekonomiska resurser för att Västra Götaland och andra landsting och regioner ska få tillgång till tillräckligt med egna utbildare. Länsstyrelsen i Västra Götalands län är en viktig motor när det gäller utvecklingen av föräldrastödet i kommunerna. Dels fördelar de pengar när det gäller att stimulera kommunerna i sitt utvecklingsarbete, dels har de anordnat ett flertal konferenser och seminarier i syfte att stimulera kommunerna i sitt utvecklingsarbete kring olika föräldrastödsprogram. Dessutom har Länsstyrelsen varit en stor hjälp kring att bidra till en samlad struktur i dessa frågor. Det finns ett samlat önskemål att Länsstyrelsen i Västra Götaland även fortsättningsvis kan ge ekonomiskt stöd till kommuner och enheter som främjar föräldrastödet i Västra Götalandsområdet. Dessutom vet vi att Länsstyrelsen i Västra Götalands län har en viktig roll när det gäller att stödja och främja samverkan mellan olika delregioner i Västra Götaland samt fördela ut nationella medel till kommuner och primärvård. Arbetet med föräldrastöd måste hänga nära samman med det hälsofrämjande och drogförebyggande arbetet och med folkhälsoarbete i stort. Detta för att inte nya stuprör skall uppstå. En annan viktig slutsats är att det behövs mer ekonomiska resurser för att bidra till att skapa ett starkt föräldrastöd i kommuner och primärvård. Vi tror att det viktigt att stimulansmedlen når kommunal samt regional nivå och inte läggs för stor del på nationell nivå. Ytterligare en slutsats är att samordning är en mycket central fråga. När det gäller området att utbilda utbildare behövs samverkan och samordning. Vi tror att det i landet behövs utvecklingscenter för att främja infrastrukturen kring föräldrastöd i allmänhet och olika föräldrastödsprogram i synnerhet. Dessa center skulle kunna verka för att: - Samordna utbildning av ledare inom olika föräldrastödsprogram. Detta kräver också att de olika föräldrastödprogrammen blir mer tillgängliga för en regional utbildningsorganisation, att regionen kan ha egna utbildare inom COPE, KOMET med flera program. Dessutom behövs en betydligt billigare

9 utbildningsmodell. Idag är arvodena alldeles för höga och tillgängligheten av utbildare är alldeles för låg, om syftet är att öka tillgängligheten för landets föräldrar kring stöd i olika skeenden av barnets/barnens uppväxtår. Om många fler föräldrar ska få stöd på olika sätt behövs det många fler ledare. - Samordna handledning och leda nätverk inom och mellan program och kommuner och primärvård. Handledningsorganisation bör vara en naturlig del kopplat till alla program. - Det regionala områdets ledande politiker och tjänstemän i kommuner och primärvård får ett strategiskt stöd kring implementering och kunskap kring val av olika insatser och metoder och program byggd på en behovsanalys snarare än en efterfrågan. Politisk förankring är viktigt att trycka på. Det är en viktig uppgift för de regionala samverkansfunktionerna att möta den politiska organisationen mer och utbilda, bilda nätverk mm. - Bidra med hållbarhet och långsiktighet i utbildningsorganisationen. Vi vill också trycka på att forskning även på regional nivå är viktigt parallellt med den nationella forskningen. Slutligen vill vi säga att det är mycket på gång i Västra Götaland kring föräldrastödsarbetet och det spretar på många nivåer. Det märks att det behövs lokala kartläggningar för att få en ännu bättre bild av allt föräldrastödsarbete som bedrivs ute i våra 49 kommuner. Vi tror också att det är viktigt med en lokal behovsanalys av föräldrastöd innan eller parallellt med programmen. Hör gärna av er med frågor. Med vänliga hälsningar Lennart Rådenmark och Ulrika Ankargren Länsstyrelsen i Västra Götalands län Henrik Erlandsson, Anne-Sofie Skälegård och Pernilla Forss Fyrbodals Kommunalförbund, Hälsokällan Telefon:

FÖRÄLDRASTÖD I BLEKINGE

FÖRÄLDRASTÖD I BLEKINGE FÖRÄLDRASTÖD D I BLEKINGE Föräldrastöd d i Blekinge Utgångspunkter: En förnyad f folkhälsopolitik lsopolitik,, 2007/08:110 Föräldrastöd en vinst för f r alla, SOU 2008:131 Projektgruppens samlade kunskaper

Läs mer

Inkvarteringsstatistik december 2004

Inkvarteringsstatistik december 2004 Inkvarteringsstatistik december 2004 Gästnätter december 2004, län (tusen) 1 600 1 524 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 223 422 138 0 Sverige Västra Götalands län Stockholms län Skåne län 22/02/2005 www.vastsverige.com

Läs mer

Föräldrastöd - en investering för framtiden. Strategier för ett utvecklat föräldrastöd i Stenungsunds kommun

Föräldrastöd - en investering för framtiden. Strategier för ett utvecklat föräldrastöd i Stenungsunds kommun Föräldrastöd - en investering för framtiden Strategier för ett utvecklat föräldrastöd i Stenungsunds kommun 2011-2014 Inledning Föräldrar är de viktigaste personerna i varje barns liv. Föräldrar har som

Läs mer

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Regional utveckling för folkhälsa (RUFF) Avsiktsförklaring RUFF-gruppen Utvecklingsområde: folkhälsa i samhällsplanering,

Läs mer

Kompetensutveckling - föräldrastöd i i Örebro län. Program

Kompetensutveckling - föräldrastöd i i Örebro län. Program Kompetensutveckling - föräldrastöd i i Örebro län Program 13.00 15.00 17.00 Välkomna - projektets bakgrund, syfte och mål. Nuläge Föräldrastöd i det regionala arbetet Folkhälsoinstitutet Elsa Rudsby Strandberg,

Läs mer

NYHETSBREV. Det finns 3 olika arbetsgrupper ÖPP, Active Parenting och Riktade insatser.

NYHETSBREV. Det finns 3 olika arbetsgrupper ÖPP, Active Parenting och Riktade insatser. 1 (6) Det här är första Nyhetsbrevet från Föräldrautvecklingsprojektet Värme & Ramar i Oskarshamn. Ambitionen är att det fr o m hösten ska komma ut ett (1) Nyhetsbrev per månad om vad som är på gång i

Läs mer

Programfolder 2015. En offentlig verksamhet i Fyrbodals kommunalförbund. www.halsokallanfyrbodal.se

Programfolder 2015. En offentlig verksamhet i Fyrbodals kommunalförbund. www.halsokallanfyrbodal.se Programfolder 2015 En resurs för personal som arbetar med barn och unga En offentlig verksamhet i Fyrbodals kommunalförbund www.halsokallanfyrbodal.se Vårt uppdrag barnens bästa Så här arbetar vi Hälsokällan

Läs mer

Föräldrastöd i samverkan Uddevalla - Fyrbodal 2009-2011. från politisk vilja till nytta för brukarna

Föräldrastöd i samverkan Uddevalla - Fyrbodal 2009-2011. från politisk vilja till nytta för brukarna Föräldrastöd i samverkan Uddevalla - Fyrbodal 2009-2011 från politisk vilja till nytta för brukarna Bakgrund Uddevalla kommun sökte och erhöll 2009 medel från Statens folkhäsoinstitut, för att långsiktigt

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Inkvarteringsstatistik maj 2011 Kommunstatistik ti tik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp Mediainköp Borås Göteborg Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd 66 40 41 22 1 7 2 3 1 65 31 544 222 2 2 8 15 5 20 10 5 2 1 1 1 350 250 12 2 214 7 5 48 16 20 49 9 20 2 41 35 438 180 2 1 4 13 2 188 18 348 37

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Programfolder 2014. En offentlig verksamhet i Fyrbodals kommunalförbund. www.halsokallanfyrbodal.se

Programfolder 2014. En offentlig verksamhet i Fyrbodals kommunalförbund. www.halsokallanfyrbodal.se Programfolder 2014 En resurs för personal som arbetar med barns och ungas hälsa samt rättigheter. En offentlig verksamhet i Fyrbodals kommunalförbund www.halsokallanfyrbodal.se Hälsokällan - en verksamhet

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Inkvarteringsstatistik april 2011 Kommunstatistik ti tik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

N Y T T F R Å N SIKTA

N Y T T F R Å N SIKTA Nr 3/11 N Y T T F R Å N SIKTA SIKTA- Skånes missbruks och beroendevård i utveckling ett utvecklingsarbete i samverkan mellan Kommunförbundet Skåne och Region Skåne Kommunförbundet Skåne och Region Skåne

Läs mer

Uppdrag direkt av kommun el annan

Uppdrag direkt av kommun el annan Ingrid Kennborn AB Genomförda uppdrag 2002 och framåt - augusti 2008 Uppdrag direkt av kommun el annan Fortbildning/ utbildning med Sol och LSS som grund kring Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011

Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011 Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Vår verksamhetsidé är att utveckla och förmedla kunskap för bättre hälsa. 2011-05-05 Sid 1

Vår verksamhetsidé är att utveckla och förmedla kunskap för bättre hälsa. 2011-05-05 Sid 1 Vår verksamhetsidé är att utveckla och förmedla kunskap för bättre hälsa 2011-05-05 Sid 1 Folkhälsopolitiken Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen

Läs mer

ett hälsopedagogiskt centrum för barn och ungdomars självkänsla, självförtroende och goda relationer

ett hälsopedagogiskt centrum för barn och ungdomars självkänsla, självförtroende och goda relationer Fyra år med 1 ett hälsopedagogiskt centrum för barn och ungdomars självkänsla, självförtroende och goda relationer mars 2007 Varför skapades Hälsokällan? Från flera håll i Fyrbodals 15 kommuner (här inräknas

Läs mer

Stärkta strukturer för f kunskapsutveckling. - En Överenskommelse

Stärkta strukturer för f kunskapsutveckling. - En Överenskommelse Stärkta strukturer för f kunskapsutveckling - En Överenskommelse Dagens program 9,00-10,00 Frukost och registrering 10,00-11,20 11,20 Konferens (Kommunalförbundet och registren) 11,20-11,30 11,30 Bensträckare

Läs mer

Samverkan kring föräldrastöd i Sjuhärad/Södra Älvsborg

Samverkan kring föräldrastöd i Sjuhärad/Södra Älvsborg 2010-12-21 Projektplan Projektets namn: Organisation: Uppdragsgivare: Projektledare: Samverkan kring föräldrastöd i Sjuhärad/Södra Älvsborg Statens Folkhälsoinstitut Malin Gunnarsson och Johan Norbelie

Läs mer

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Slutrapport Från Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 LUVG, Lokal Utveckling Västra Götaland... 3 Tema... 4 Målgrupp... 4 Organisation... 4 Medverkande... 5 Deltagare...

Läs mer

jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm

jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm INNOVATION Olika typer av innovationer Innovationsprocessen Idégenerering Utvärdering Utveckling Kommersialisering Företagsledare Forskare

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Föräldrastöd i Stockholms län 2014

Föräldrastöd i Stockholms län 2014 Fakta 2015:3 Publiceringsdatum 2015-03-06 Kontaktpersoner Kristin Marklund Tillväxtavdelningen/Enheten för social utveckling Telefon: 010-223 10 00 E-postadress@lansstyrelsen.se Föräldrastöd i Stockholms

Läs mer

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Kraften av att verka tillsammans Att bilda nätverk är en strategi för utveckling. Genom att samla kompetenser och arbeta tvä Syftet med guiden är

Läs mer

PROGRAM. 09.30 12.00 Inledning. Diskussion "Hur når vi längre tillsammans Föreläsning Dagens unga. Vad vill de och hur kommer de resa imorgon?

PROGRAM. 09.30 12.00 Inledning. Diskussion Hur når vi längre tillsammans Föreläsning Dagens unga. Vad vill de och hur kommer de resa imorgon? PROGRAM 09.30 12.00 Inledning 12.00 13.00 Lunch Diskussion "Hur når vi längre tillsammans Föreläsning Dagens unga. Vad vill de och hur kommer de resa imorgon? 13.00 15.00 Föreläsning Kollektivtrafiken

Läs mer

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom Sveriges Kommuner

Läs mer

Föräldrastöd är det värt pengarna?

Föräldrastöd är det värt pengarna? Föräldrastöd är det värt pengarna? Är det kostnadseffektivt? (Är det en bra investering?) En hälsoekonomisk analys Inna Feldman Inna.feldman@kbh.uu.se Socialpediatrisk forskning Vad är hälsoekonomiskanalys?

Läs mer

Mats Ove Svensson, kommunchef Ann Larsson, Omsorgsförvaltningen. Maria Hassing Karlander, folkhälsosamordnare. Maria Hassing Karlander

Mats Ove Svensson, kommunchef Ann Larsson, Omsorgsförvaltningen. Maria Hassing Karlander, folkhälsosamordnare. Maria Hassing Karlander 24-34 Plats och tid Kommunhuset, Långö, Kungshamn, kl 09:00 11:30 Beslutande Britt Wall (s), KS, ordförande Susanne Aronsson (nsp), UN Eva Abrahamsson (m), M&BN Petra Sundblad (s), HSN Adjungerade Mats

Läs mer

Ett socialt hållbart Vaxholm

Ett socialt hållbart Vaxholm 2014-10-02 Handläggare Dnr 144/2014.009 Madeleine Larsson Kommunledningskontoret Ett socialt hållbart Vaxholm - Vaxholms Stads övergripande strategi för Social hållbarhet 2014-2020 Vaxholms Stads övergripande

Läs mer

Inkvarteringsstatistik juli 2009

Inkvarteringsstatistik juli 2009 Inkvarteringsstatistik juli 2009 Gästnattsutveckling juli 2009, län Jfr. med samma period föregående år. 16% 14% 14% 14% 1 9% 11% 8% 6% 4% 0% Sverige Västra Götalands län Stockholms län Skåne län 07/09/2010

Läs mer

Lokalt och regionalt utvecklingsstöd vem ska samverka och kring vad? Elite Grand Hotel Norrköping 11 april 2014

Lokalt och regionalt utvecklingsstöd vem ska samverka och kring vad? Elite Grand Hotel Norrköping 11 april 2014 Lokalt och regionalt utvecklingsstöd vem ska samverka och kring vad? Elite Grand Hotel Norrköping 11 april 2014 Vilka utmaningar står kommunerna och landstingen inför? Hög inströmning av barn svårt att

Läs mer

Regeringens föräldrastödssatsning

Regeringens föräldrastödssatsning Regeringens föräldrastödssatsning Elsa Johanna Lisen Frida Anja 1 Den 1 januari 2014 startade Folkhälsomyndigheten sin verksamhet Myndigheten har övertagit de uppgifter som Smittskyddsinstitutet och Statens

Läs mer

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Folkhälsoplan 2013 Folkhälsorådet Vara Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda individen som för samhället. Invånarnas hälsa är en förutsättning

Läs mer

Bilaga 1. Tabell över de nio projektens redovisningar av sina arbeten inom regeringsuppdraget Utvärdering och utveckling av föräldrastöd

Bilaga 1. Tabell över de nio projektens redovisningar av sina arbeten inom regeringsuppdraget Utvärdering och utveckling av föräldrastöd Kommun/ Syfte Pågående och avslutade Måluppfyllelse avseende Nationella strategin* hittills Angereds SDF/ Uppsala Utveckla och pröva ett promotivt och generellt föräldrastödsprogram riktat till föräldrar

Läs mer

Gästnattsrapport februari 2014

Gästnattsrapport februari 2014 Gästnattsrapport 214 Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com monika.fleming-glogoza@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB

Läs mer

Västra Götalands RA-organisation

Västra Götalands RA-organisation Västra Götalands RA-organisation Ale kommun Alingsås kommun Bengtsfors kommun Bollebygd kommun Borås stad Dals-Ed kommun Essunga kommun Falköping kommun Färgelanda kommun Grästorp kommun Gullspång kommun

Läs mer

Vägen till en framgångsrik lärlingsmodell

Vägen till en framgångsrik lärlingsmodell Vägen till en framgångsrik lärlingsmodell Våra rekommendationer är inom fyra huvudpunkter: Modellens utgångspunkt Organisering Pedagogens nya roll Marknadsföring till nya och befintliga målgrupper Men,

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

Föräldrastöd: Hur kan vi stödja föräldrar som är nya i Sverige

Föräldrastöd: Hur kan vi stödja föräldrar som är nya i Sverige Föräldrastöd: Hur kan vi stödja föräldrar som är nya i Sverige Camilla Pettersson Länsstyrelsen i Örebro län Örebro universitet Illustration: MostPhotos Varför bör vi utveckla stödet till föräldrar? Nationell

Läs mer

Gästnattsrapport April 2015

Gästnattsrapport April 2015 Gästnattsrapport April 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB s Beskrivning av inkvarteringsstatistik

Läs mer

Projektdirektiv delprojektet föräldrastöd

Projektdirektiv delprojektet föräldrastöd Sida: 1 (5) Projektdirektiv delprojektet föräldrastöd 1. BESTÄLLNING Godkännande Projektdirektivet godkänt av: Uppdragsgivare/Beställare: Projektledare: Anders Byström barn- och utbildningschef XXXX projektledare

Läs mer

Vårdsamverkan Fyrbodal. psykiatri/missbruk

Vårdsamverkan Fyrbodal. psykiatri/missbruk Vårdsamverkan Fyrbodal Beredningen psykiatri/missbruk Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012 Överenskommelse mellan staten och SKL Fortsättning på tidigare satsningar inom området

Läs mer

Välfärd i förändring

Välfärd i förändring Linköping 7-8 februari 2008 Familjecentral - mångsidig och lärande mötesplats för barnfamiljer! i Linköping 7-8 7-8 februari 2008 LEDSTJÄRNA På familjecentralen ska alla mötas av en välkomnande atmosfär

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsbeskrivning Psykologer för Mödra- och barnhälsovården i Västra Götalandsregionen Foto: Viktoria Svensson Reviderad version Augusti 2011 Följande dokument har arbetats fram för att beskriva psykologfunktionen,

Läs mer

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians Tvåstadskommitténs plattform I plattformen från maj 2003 konstateras bland annat följande: Kommunledningarna i / Trollhättan-Vänersborg / är överens om att utveckla samarbetet sinsemellan för att ytterligare

Läs mer

Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund

Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund Innehållsförteckning Inledning... Uppdragsbeskrivning för Skaraborgs Kommunalförbunds FoU-verksamhet... FoU verksamheten

Läs mer

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa Vem är jag? 60 år, gift, 4 barn Bor i Gopshus utanför Mora där jag på fritiden driver ett vandrarhem

Läs mer

Föräldrastödsinsatser i Dalarna

Föräldrastödsinsatser i Dalarna Föräldrastödsinsatser i Dalarna En kartläggning genomförd 2010 2011 KATHRINE ABRAHAMSEN KARIN ALEXANDERSON Dalarnas forskningsråd Arbetsrapport 2011 Omslagsbild: Siri Kostela ISBN 978-91-86397-19-7 Dalarnas

Läs mer

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Barn i familjer med missbruk Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Stöd till utsatta barn och ungdomar Förord av äldre- och folkhälsominister Maria Larsson De flesta barnen i vårt land

Läs mer

Motion (KD) - Satsa på ett ökat föräldrastöd - En kommunal strategi behövs

Motion (KD) - Satsa på ett ökat föräldrastöd - En kommunal strategi behövs MOTIONSUTLÅTANDE 2010-09-28 Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige Sid 1 (5) Dnr 77936 Motion (KD) - Satsa på ett ökat föräldrastöd - En kommunal strategi behövs Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 mars

Läs mer

U T V E C K L I N G S L E D A R E

U T V E C K L I N G S L E D A R E Projektplan REGIONAL UTVECKLINGSLEDARE BARN OCH UNGA Bakgrund Under 2008 tillsatte regeringen en utredning under ledning av Kerstin Wigzell som 2008 resulterade i ett betänkande Evidensbaserad praktik

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

FOLKHÄLSOVETENSKAPLIGT PROGRAM VID GÖTEBORGS UNIVERSITET & FOLKHÄLSOKOMMITTÉNS KANSLI. Sveriges äldre

FOLKHÄLSOVETENSKAPLIGT PROGRAM VID GÖTEBORGS UNIVERSITET & FOLKHÄLSOKOMMITTÉNS KANSLI. Sveriges äldre FOLKHÄLSOVETENSKAPLIGT PROGRAM VID GÖTEBORGS UNIVERSITET & FOLKHÄLSOKOMMITTÉNS KANSLI Sveriges äldre En statistisk sammanställning över den åldrande befolkningen med utgångspunkt i Västra Götaland Sara

Läs mer

Västra Götalands län. Företagsamheten 2015

Västra Götalands län. Företagsamheten 2015 MARS 2015 Företagsamheten 2015 Sebastian Andersson, Restaurang Bryggan. Vinnare av tävlingen Västra Götalands mest företagsamma människa i Sjuhärad 2014. Västra Götalands län Innehåll 1. Inledning...2

Läs mer

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 2010-12-08 HSN förvaltning Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 Mål med utvecklingsarbetet Målet för utvecklingsarbetet är att den missbruks-

Läs mer

Utvecklingsråd personer med psykisk ohälsa

Utvecklingsråd personer med psykisk ohälsa Utvecklingsråd personer med psykisk ohälsa Tid:, 8.30 10.20 Plats: Blår rummet, Solhem, Primärvårdskansliet, plan 8 Närvarande: Bertil Martinsson Bengt-Arne Andersson Catherine Larsson Gunilla Bothén Primärvården,

Läs mer

Projektbeskrivning Cultural planning och CPL Cultural Planning Laboratory 2010-2013

Projektbeskrivning Cultural planning och CPL Cultural Planning Laboratory 2010-2013 Projektbeskrivning Cultural planning och CPL Cultural Planning Laboratory 2010-2013 Inledning Vad är cultural planning? Cultural planning är en ny metod för samhällsutveckling med kulturella förtecken.

Läs mer

Vidarefaktureringsrutiner för landstingssubventioner i Västra Götalandsregionen

Vidarefaktureringsrutiner för landstingssubventioner i Västra Götalandsregionen Information till öppenvårdsapotek 1(8) Vidarefaktureringsrutiner för landstingssubventioner i Västra Götalandsregionen Inledning Instruktionen avser öppenvårdsapotekens fakturering av kostnader för följande

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Protokoll L02-2011. LAG Terra et Mare 30 maj 2011. Tid: 16.00-18.40. Stenungsögården, Stenungsund

Protokoll L02-2011. LAG Terra et Mare 30 maj 2011. Tid: 16.00-18.40. Stenungsögården, Stenungsund L02-2011 Protokoll LAG Terra et Mare 30 maj 2011 Tid: 16.00-18.40 Plats: Stenungsögården, Stenungsund Medverkande: Arne Lernhag (ordf.) Lars Strömberg Gösta Andersson Bert Olsson Tomas Börgesson Rolf Andersson

Läs mer

Cecilia inleder med en presentation om målsättningarna från TUV och jämförelse med MVG:s styrdokument.

Cecilia inleder med en presentation om målsättningarna från TUV och jämförelse med MVG:s styrdokument. 15 april 2014 Protokoll Styrgruppsmöte 9 april 2014 Lidbeckska huset, Lidköping 10.00-12.00 Beslutande Ulrika Samuelsson, Länsstyrelsens Miljöskyddsenhet Leif Schöndell Borås stad/sjuhärads kommunalförbund

Läs mer

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 International Child Development Programme Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 Verksamhetsberättelse 2013 Bakgrund Programmet Vägledande samspel/icdp ingår i ett internationellt nätverk som arbetar

Läs mer

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst vision västra götaland det goda livet Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst Visionen gäller för Västra Götaland. Den är

Läs mer

Ensamkommande barn Lokalt och regionalt utvecklingsstöd. Läns- och regionförbundsträff 18 mars 2014

Ensamkommande barn Lokalt och regionalt utvecklingsstöd. Läns- och regionförbundsträff 18 mars 2014 Ensamkommande barn Lokalt och regionalt utvecklingsstöd Läns- och regionförbundsträff 18 mars 2014 Projektets uppdrag Stödja lokalt och regionalt utvecklingsarbete Sprida exempel på regionalt arbete/samverkan

Läs mer

Livskraftigt näringsliv

Livskraftigt näringsliv 1 Livskraftigt näringsliv Två huvuduppdrag Hälso- och sjukvård Tillväxt och utveckling Ca 50 000 anställda. 2 Bredd i uppdraget Helhetssyn - Utmaningar Infrastruktur Kollektivtrafik Näringsliv FoU Kunskap

Läs mer

Efterfrågad kompetens. Hälsovetare. HälsoAkademikerna Yrkesföreningen för akademiker inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa

Efterfrågad kompetens. Hälsovetare. HälsoAkademikerna Yrkesföreningen för akademiker inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa Efterfrågad kompetens Hälsovetare HälsoAkademikerna Yrkesföreningen för akademiker inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa HälsoAkademikerna och SRAT Juni 2013 Foto: Istock, Colourbox. Illustration:

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2013-09-12 MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 Inledning Carin och Janny hälsade välkommen och presenterade dagens program. Den största delen

Läs mer

Hur mycket kostar äldres fallskador i Ale

Hur mycket kostar äldres fallskador i Ale Ale invånare i Ale för respektive Fallskadorna i Ale kostar varje år: Regionens kostnad 6,7 milj. kr Kommunens kostnad 6,7 milj. kr Individens kostnad 0,2 milj. kr Total kostnad 13,6 milj. kr bland de

Läs mer

2009-11-20. Projekt Tobaksfri ungdom. Västra Götalandsregionen. Folktandvårdens tobakspreventiva arbete. - en del av Hälsoodontologiska enheten

2009-11-20. Projekt Tobaksfri ungdom. Västra Götalandsregionen. Folktandvårdens tobakspreventiva arbete. - en del av Hälsoodontologiska enheten Västra Götalandsregionen Projekt Tobaksfri ungdom Åke Jonson Leg tandläkare Projektledare för Tobaksprojektet Strömstad Tanum Dals-Ed Bengtsfors Åmål Mellerud Färgelanda Töreboda Munkedal Mariestad Karlsborg

Läs mer

Att utveckla det lokala ANDT-förebyggande arbetet. Vad har vi lärt oss av de utvecklingsarbeten som genomförts?

Att utveckla det lokala ANDT-förebyggande arbetet. Vad har vi lärt oss av de utvecklingsarbeten som genomförts? Att utveckla det lokala ANDT-förebyggande arbetet. Vad har vi lärt oss av de utvecklingsarbeten som genomförts? 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Sex försökskommuner Kalmar, Kramfors, Laholm, Lund,

Läs mer

I dokumentet finns korta fakta om några revisionsnätverk. Vi bygger gärna på med uppgifter om fler nätnätverk.

I dokumentet finns korta fakta om några revisionsnätverk. Vi bygger gärna på med uppgifter om fler nätnätverk. 1 Några fakta om Revisionsnätverk I dokumentet finns korta fakta om några revisionsnätverk. Vi bygger gärna på med uppgifter om fler nätnätverk. Varje nätverk presenteras under rubrikerna Form, Ålder/bildande,

Läs mer

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen Västra Götaland 49 kommuner 1,6 miljoner invånare Västra Götalands län Landskap: Västergötland, Bohuslän och Dalsland Största stad: Göteborg Minsta kommun: Dals Ed Regionhuvudstad: Vänersborg 29 611 öar,

Läs mer

Samverkansavtal. om utomlänsvård inom tandvården VÄSTRA SJUKVÅRDREGIONEN. 2012-01-01 1.1 Gäller till och med 2012-03-30

Samverkansavtal. om utomlänsvård inom tandvården VÄSTRA SJUKVÅRDREGIONEN. 2012-01-01 1.1 Gäller till och med 2012-03-30 VÄSTRA SJUKVÅRDREGIONEN Samverkansnämnden vgregion.se/svn Samverkansavtal om utomlänsvård inom tandvården Underavtal till parternas samverkansavtal inom hälso- och sjukvården i Västra Sjukvårdsregionen

Läs mer

Datum. Ersättare Lizzie Hultqvist (V), Arboga kommun Ann-Marie Lundin (S), Lanstinget Västmanland. Andreas Trygg (V), Köpings kommun

Datum. Ersättare Lizzie Hultqvist (V), Arboga kommun Ann-Marie Lundin (S), Lanstinget Västmanland. Andreas Trygg (V), Köpings kommun Samordningsförbundet Västra Mälardalen Plats och tid Stadskällaren, Arboga, kl 13.30-14.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) ande Andreas Trygg (V), Köpings kommun, ordförande Görel Nilsson (S), Kungsörs kommun

Läs mer

Statistik 2007 01 01 till 2007 12 31 för Hälsokällan Kommun Arbetsplats skola Utbildning föreläsning Programverksamhet Totalt antal delt.

Statistik 2007 01 01 till 2007 12 31 för Hälsokällan Kommun Arbetsplats skola Utbildning föreläsning Programverksamhet Totalt antal delt. Statistik 2007 01 01 till 2007 12 31 för Hälsokällan Kommun Arbetsplats skola Utbildning föreläsning Programverksamhet Totalt antal delt. Sum Strömstad Resurscentrum 1 Bojarskolan Livskunskapsutbildning

Läs mer

Senaste nytt från Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland

Senaste nytt från Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Senaste nytt från Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Hanna Jönsson, Västra Götalandsregionen Processledare Agenda Introduktion till programmet Vad har hänt sedan 1 mars? Vad är på gång framöver?

Läs mer

Öppna jämförelser stöd till brottsoffer 2013 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2013

Öppna jämförelser stöd till brottsoffer 2013 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2013 Öppna jämelser stöd till brottsoffer resultat s kommun, inrapporterat Om öppna jämelser hemlöshet Öppna jämelser kring stöd till brottsoffer genomdes sta gången 2012. Jämelserna bygger på resultat från

Läs mer

Rapport Passivhusdagarna 2009

Rapport Passivhusdagarna 2009 Rapport Passivhusdagarna 2009 Förord: Den 6-8 november anordnades Passivhusdagarna 2009 i Västra Götaland. Passivhusdagarna är från början ett tyskt initiativ och genomfördes för första gången av IG Passivhaus

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009 Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009 Pernilla Edström, Göteborgsregionen Helena Mårdstam, Göteborgsregionen Anders Paulin, Fyrbodal Kerstin Sjöström, Skaraborg Yvonne Skogh

Läs mer

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 VOHJS13-032, Bilaga VOHJS 16 /13

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 VOHJS13-032, Bilaga VOHJS 16 /13 Övergripande aktivitet Organisation för styrning och ledning Insats (vad)? Hur? När? Ansvar (vem)? Kostnad Att förankra frågorna i strukturerna för styrning, ledning och samverkan som finns i länet. Samordning

Läs mer

LÄRCENTRUM I FRAMTIDEN några reflektioner av Anders

LÄRCENTRUM I FRAMTIDEN några reflektioner av Anders LÄRCENTRUM I FRAMTIDEN några reflektioner av Anders ..fenomenet Lärcentra..i ett evolutionsperspektiv .. Anders erfarenheter Butiksbiträde jourbutiker Fastighetsskötare/rörmokare Bild/medielärare/projektledare

Läs mer

Redovisning av uppdraget att fördela medel för att utveckla riktat föräldrastöd (Ert ärende nr: S2010/5353/FH)

Redovisning av uppdraget att fördela medel för att utveckla riktat föräldrastöd (Ert ärende nr: S2010/5353/FH) GENERALDIREKTÖREN 2012-05-08 HFÅ 2010/69 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av uppdraget att fördela medel för att utveckla riktat föräldrastöd (Ert ärende nr: S2010/5353/FH) Statens folkhälsoinstitut

Läs mer

"07-12-10" www.businessregion.se

07-12-10 www.businessregion.se Dagens upplägg: Trender globalt och regionalt? Hur går det för Göteborg? Styrkor och svagheter Framtida utvecklingsmöjligheter Effekter på fastighetsvärden och miljö Den helt globala världen Export och

Läs mer

Samverkansavtal. om utomlänsvård inom tandvården VÄSTRA SJUKVÅRDREGIONEN 2013-01-01. Version 1.0. Samverkansnämnden vgregion.

Samverkansavtal. om utomlänsvård inom tandvården VÄSTRA SJUKVÅRDREGIONEN 2013-01-01. Version 1.0. Samverkansnämnden vgregion. VÄSTRA SJUKVÅRDREGIONEN Samverkansnämnden vgregion.se/svn Samverkansavtal om utomlänsvård inom tandvården Underavtal till parternas samverkansavtal inom hälso- och sjukvården i Västra Sjukvårdsregionen

Läs mer

Projekt Utländska Akademiker arbetar på bred front för att vägen till ett kvali cerat arbete för utländska akademiker ska bli kortare.

Projekt Utländska Akademiker arbetar på bred front för att vägen till ett kvali cerat arbete för utländska akademiker ska bli kortare. Projekt Utländska Akademiker arbetar på bred front för att vägen till ett kvali cerat arbete för utländska akademiker ska bli kortare. Foto: Filip Andersson; bild från Utländska tekniker och ingenjörer

Läs mer

Handlingsplan för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, socialnämnden i Piteå kommun

Handlingsplan för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, socialnämnden i Piteå kommun Datum 2012-07-05 Handlingsplan för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, socialnämnden i Piteå kommun Kvalitetsdokument Redaktör Dokumentnamn Upprättat (dat.) 2011-11-24 Handlingsplan

Läs mer

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2013/01 ( 48 t.o.m. 57) 1(8) Sammanträde 2013-11-29

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2013/01 ( 48 t.o.m. 57) 1(8) Sammanträde 2013-11-29 Dnr 2013/01 ( 48 t.o.m. 57) 1(8) Tid: 2013-11-29 kl 13:00 15:00 Plats: Samordningsförbundet Ledamöter Närvarande: Frånvarande: Beatrice Berglund Arbetsförmedlingen, ordförande Malin Welin, Försäkringskassan

Läs mer

Skåne får 144 miljoner för att minska sin klimatpåverkan

Skåne får 144 miljoner för att minska sin klimatpåverkan PRESSMEDDELANDE 2007-05-24 Skåne får 144 miljoner för att minska sin klimatpåverkan Helsingborg, Hässleholm, Kristianstad, Malmö och Trelleborg får tillsammans 144 miljoner kronor i bidrag från Naturvårdsverket

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Samverkansavtal. om utomlänsvård inom tandvården VÄSTRA SJUKVÅRDREGIONEN 2014-04-01. Version 1. Samverkansnämnden vgregion.se/svn

Samverkansavtal. om utomlänsvård inom tandvården VÄSTRA SJUKVÅRDREGIONEN 2014-04-01. Version 1. Samverkansnämnden vgregion.se/svn VÄSTRA SJUKVÅRDREGIONEN Samverkansnämnden vgregion.se/svn Samverkansavtal om utomlänsvård inom tandvården Underavtal till parternas samverkansavtal inom hälso- och sjukvården i Västra Sjukvårdsregionen

Läs mer

FÖRSTUDIERAPPORT Etablering av elbilstillverkning i Fyrbodal

FÖRSTUDIERAPPORT Etablering av elbilstillverkning i Fyrbodal FÖRSTUDIERAPPORT Etablering av elbilstillverkning i Fyrbodal Lillemor Lindberg Innovatum Teknikpark Trollhättan 2009-06-11 Rapporten är utgiven av Innovatum Teknikpark Textförfattare: Lillemor Lindberg

Läs mer

Antal nystartade företag per 1000 invånare år 2004. Källa: ITPS

Antal nystartade företag per 1000 invånare år 2004. Källa: ITPS Antal nystartade företag per 1000 invånare år 2004 Stockholm Skåne Uppsala Riket Västra Götaland Jämtland Gotland Halland Västmansland Dalarna Södermanland Norrbotten Kronoberg Östergötland Örebro Västernorrland

Läs mer

Cirkelledarutbildningar hösten 2011

Cirkelledarutbildningar hösten 2011 ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND Västra Götaland Cirkelledarutbildningar hösten 2011 Välkommen till Cirkelledarutveckling i höst! Temadagarna Skrattet i studiecirkeln motivation och lust att lära Hur hänger

Läs mer

Västra Götalandsregionen. Från politiska intentioner till konkreta uppdrag

Västra Götalandsregionen. Från politiska intentioner till konkreta uppdrag Västra Götalandsregionen Från politiska intentioner till konkreta uppdrag Region Västra Götaland Bildades 1998 Syftet var regional utveckling Fyra landsting blev en region Stora kulturella skillnader Skilda

Läs mer

Samverkan för att stärka barnets rättigheter

Samverkan för att stärka barnets rättigheter UTVECKLINGSENHETEN FÖR BARNS HÄLSA OCH RÄTTIGHETER www.vgregion.se/barnhalsaratt Idéutbytesdagar Samverkan för att stärka barnets rättigheter Genomförda av Utvecklingsenheten för barns hälsa och rättigheter,

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Program i Linköping. Allmänt förebyggande- Främjande - Stärkande

Program i Linköping. Allmänt förebyggande- Främjande - Stärkande Program i Linköping Allmänt förebyggande- Främjande - Stärkande Från första början Småbarnsliv COPE Nya Steg TonårsCOPE 0-18 månader 1 3 år 3-12 år 12-14 år 13-18 år Komet 3 11 år ÖPP 13-15 år Active Parenting

Läs mer