Projekt att skapa förutsättningar för implementering av evidensbaserat arbete inom föräldrastödsområdet i Västra Götalands län Dnr HFÅ 2008/27

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projekt att skapa förutsättningar för implementering av evidensbaserat arbete inom föräldrastödsområdet i Västra Götalands län Dnr HFÅ 2008/27"

Transkript

1 Projekt att skapa förutsättningar för implementering av evidensbaserat arbete inom föräldrastödsområdet i Västra Götalands län Dnr HFÅ 2008/27 Inledning och bakgrund Under våren 2008 ställdes en förfrågan till Hälsokällan från Statens Folkhälsoinstitut om Hälsokällan kunde ta sig an att arbeta med ett projekt för att skapa ökade förutsättningar för implementering av evidensbaserade föräldrastödsmetoder i hela Västra Götaland. Frågan ställdes på grund av att Hälsokällan sedan några år tillbaka samordnat utbildning, implementeringsstöd, nätverksarbete, handledning med mera inom och mellan de 15 kommunerna i Fyrbodal. Hälsokällan svarade att i samverkan med andra aktörer i Västra Götaland skulle det vara möjligt att genomföra en kartläggning kring behov, hinder och möjligheter i en framtida utbildningsorganisation i Västra Götaland. Inledningsvis togs då kontakt med de olika Kommunalförbunden i Västra Götaland (Sjuhärad, Skaraborg, Göteborgsregionen samt det egna Fyrbodal). Kontakt togs också med Länsstyrelsen i Västra Götaland. Samtliga Kommunalförbund samt Länsstyrelsen såg positivt på detta och ett formellt samarbete inleddes mellan Länsstyrelsen, Hälsokällan samt viktiga aktörer inom de olika Kommunalförbundsområdena. I Projektet som är avgränsat till Västra Götalandsområdet bor det cirka 1,5 miljoner invånare. Området är indelat i 49 kommuner, fyra Kommunalförbundsområden samt 10 Hälso- och sjukvårdsnämnder. Syfte Projektet syftar till att 1. Belysa vilka förutsättningar som finns kring implementering av evidensbaserade föräldrastödsmetoder i Västra Götalands län. 2. Kartlägga behov, hinder och möjligheter kring en framtida utbildningsorganisation i Västra Götalands län.

2 Metod Den metod som använts är Hearings med cafesamtal i de fyra kommunalförbundsområdena i Västra Götalands län. Dessa är Sjuhärads kommunalförbund, Skaraborgs kommunalförbund, Göteborgsregionens kommunalförbund och Fyrbodals kommunalförbund. Där har vi mött politiker och tjänstemän från kommunerna, primärvård, folkhälsosamordnare, drogförebyggare och andra som ansvarar för föräldrastödsfrågor. Vi har också haft andra möten, mailkontakter och telefonkontakter med aktörer från både kommun och landsting som bidragit med information och synpunkter. Sammanfattning från Hearings Vi har utgått från 3 frågeställningar på samtliga Hearings. Här följer en sammanfattning i punktform av vad deltagarna från alla områden svarat Fråga 1: Vilka behov av utbildare finns från din verksamhet/ ditt område? Samordning/samverkan behövs. - Samordning - samverkan. Vem gör vad? Vissa deltagare tryckte på att frågan om samordning måste komma före frågan om utbildare och utbildning. - Samverkan mellan skola, förskola och socialtjänst. - Samverkan mellan stadsdelar, mellan kommuner och delregioner. - Central samordning av utbildning. Utbildare - Stort behov av utbildare på olika nivåer. - Behov av utbildare och handledare inom: ICDP, KOMET, COPE, ÖPP, Active Parenting, Familjeverkstan, PREP, Föräldrakraft, Barnen i våra hjärtan. - Tillgång till utbildningsplatser behöver ökas. - Utbildare och program/ material på fler språk efterfrågas. Handledare - Stor efterfrågan på handledare för de olika programmen. Program - Viktigt med smörgåsbord av program. Svårt för små kommuner att ha det. Därför viktigt med samverkan mellan små kommuner. - Svårt för vissa kommuner att välja. Vad är bra för dem? - Önskemål om inventering av program i kommunerna. Det finns verksamhet som inte finns kännedom om. - Behov av generella program för alla föräldrar samt ett komplement med riktade program för de föräldrar som behöver extra stöd. Struktur - Strukturerat föräldrastöd till alla, 0 - Gymnasiet ut i kommunerna/ stadsdelarna mm. Täcka upp hela åldersspannet. - Tydlighet från regeringen hela vägen till lokal nivå.

3 Fråga 2: Inför framtiden vilka hinder finns inför val av olika föräldrastödsprogram (gällande utbildningsorganisation mm)? Ekonomi - De flesta kommuner har nämnt ekonomiska resurser som ett stort hinder. - I dagsläget vet man inte vad för medel som kommer att fördelas till kommunerna gällande föräldrastöd. Kortsiktighet - Kortsiktighet är att annat hinder. - Risk för trender. - Känsla av tillfälliga lösningar. Nödvändigt med långsiktighet. - Politiska beslut. - Samordning riskerar att försvinna när projektmedel upphör. - Eldsjälsproblematik. Tiden - Tid och utrymme i tjänsten. Läggs på övrig verksamhet. - Brist på tid till samordning. - Tid till information, förberedelsearbete, reflektion och samordning saknas. Ansvar och brist på samordning - Vem tar ansvar? Huvudansvar saknas på alla nivåer. För ekonomi, organisation, personal mm. - Brist på tydlig samordning lokalt, regional och nationellt. - Saknar gemensamt uppdrag. - Bristande samsyn hos skola, primärvård, socialtjänst mm. - Ingen har överblicken. - Saknas mandat från politisk och chefsnivå. - Nationella direktiv gällande föräldrastödsområdet saknas inom skolan Utbildning - Brist på utbildare, och vidareutbildning. - Brist på utbildningsplatser. - Handledning saknas. Kunskap och förankring - Brist på metodkännedom. - Kunskapsbrist och brist på förankring på olika nivåer. Tex. bristfällig kunskap hos förvaltningar och politiker. Kvalitetssäkring, utvärderingar, forskning - Kvalitetssäkring. Hur får vi arbetet att hålla över tid? - Utvärderingar kopplat till hälsoekonomi saknas. - Det finns för lite forskning på svenska förhållanden. Hur säker är evidensen? Programutbudet - Vissa kommuner tycker att det är svårt och förvirrande med många program att välja på. Andra ser det som en tillgång.

4 Fråga 3: Inför framtiden vilka möjligheter finns inför val av olika föräldrastödsprogram? Politisk förankring - Tydlig politisk förankring och tydligt uppdrag från kommunledning skapar möjligheter. - Lokal plan föräldrastöd. - Budget för föräldrastöd, långsiktigt. Nationell nivå - Tydliga riktlinjer från nationell till lokal nivå. - Regeringsuppdraget en möjlighet. - Nationella medel en möjlighet. Långsiktighet - Långsiktigt arbete förankrat i befintliga verksamheter. Samverkan och nätverk - Ta vara på all erfarenhet och kunskap i länet. Skapa plattform för samverkan. - Samverkan på olika nivåer i kommunen mellan olika aktörer, mellan kommuner, mellan stadsdelar och regionalt mm. - Genomföra utbildningar med flera kommuner i samverkan. - Nätverk i programmen och tvärprogrammässigt. - Samverkan mellan små kommuner tex. byta cirkelledartjänster. - Mer samverkan med skolan. Få skolan mer engagerad i frågan. - Inventering av lokala resurser. Samordning - En möjlighet att skapa lokala/ regionala kunskapscentra. Strukturer för kunskapsutbyte. - Struktur, överblick, förankring, stödorganisation? - Utbildning, handledning och erfarenhetsutbyte. - Föräldrastödssamordnare inom kommun och stadsdel. Forskning - Viktigt med fortsatt utvärdering och forskning. - Mer forskning om vinster och hälsoekonomi. - Mer forskning som når ut till målgruppen. - Svensk forskning. Marknadsföring - Ta vara på befintliga fungerande nätverk för att utveckla föräldrastöd, för att hitta ledare och föräldrar. - Hitta bra sätt att marknadsföra. Ge föräldrarna en möjlighet att välja det som passar dem.

5 Inventering av utbildningsmöjligheter av föräldrastödsprogrammen i Västra Götalands län (enligt Folkhälsoinstitutets lista) PREP Sensus Studieförbund utbildar i PREP. Det finns ca 80 utbildade PREP-ledare i Västra Götalandsområdet. Jörgen Bjerre, Göteborg, är samordnare i Västra Götaland och Halland. (I februari 2009 hålls en nätverksträff i Västra Götaland). Många står i kö och vill utbilda sig och programmet sprider sig i regionen till nya målgrupper. Bland annat erbjuds föräldrar inom militären att gå PREP. Utbildare av PREP-ledare finns det två stycken på Sensus förbundskansli i Stockholm. Dessa är Kerstin Selen och Marie Lennerhed. Om behovet fortsätter att växa kommer det behövas utbildas fler PREP-ledare i länet och utbildningsorganisationen utökas. ICDP ICDP-stiftelsen tillhandahåller utbildare. Det finns 49 personer i Sverige som har avtal med stiftelsen och därmed rätten att genomföra utbildningar i programmet. Stiftelsen har en förteckning av alla utbildare. Dessa har gått steg 3. I Västra Götaland finns Stina Friden, Göteborg samt Britt-Inger Olsson, Orust. Det utbildas ca 20 nya handledare årligen. När det gäller föräldragrupper kallas det föräldravägledning och dessa grupper hålls av personer som gått steg 2. Stiftelsen har också ett register över alla diplomerade vägledare i landet (steg 2). Möjligheterna att både utbilda professionella utbildare samt vägleda föräldrar inom programmet kan ses som god inom Västra Götalands län. KOMET Kontakt har tagits med Precens i Stockholm. Behovet av KOMET-instruktörer i Västra Götalandsregionen är stort. Vi har undersökt förutsättningarna för att få fler KOMETinstruktörer i VG-regionen. Det finns två i Göteborg som är KOMET-samordnare på Hisingen (Anna-Lena Nellrup samt Anne Johansson). De har blivit beviljade av Precens att bli utbildare och de börjar instruktörsutbildning i februari. Precens har meddelat att de ser över sin organisation och kommer med ett nationellt förslag, som även tillfredsställer Västra Götalandsregionen behov. COPE Förfrågan är skickad till Svenska Copeföreningen och till Charles Cunningham. I ett första steg kommer tio nationella utbildare att utbildas. I Västra Götaland kommer vi förmodligen att ha minst en stationär utbildare. Svenska Copeföreningen och BUP Malmö har arbetat fram en nationell utbildningsplan för Cope. Det ser ut som om utbildningsbehovet kommer att tillgodoses även i Västra Götaland. ÖPP ÖPP på nationell nivå kommer att kunna tillgodose behovet av fler utbildare i framtiden. De håller på att bygga upp en effektiv organisation för att tillgodose detta behov. Detta görs via Örebro Kommun, se Det finns en stor spridning av ÖPP-instruktörer i Västra Götalands län. Föräldrakraft Föräldrakraft har en väl förberedd strategi för en framtida utbildningsorganisation nationellt. Det finns ingen plan för Västra Götaland samordnat, men organisationen

6 klarar att tillgodose en utökning av utbildare i länet. Det finns potentiella ledare att utbilda till utbildare. Det finns också en handledarorganisation. Familjeverkstan Studieförbundet Vuxenskolan har fyra utbildare i landet. Två personer i Stockholm, en i Halmstad och en i Trollhättan. I Trollhättan finns Camilla Phersson. Hon har utbildat kursledare i Vänersborg, Sotenäs, Ale, Stenungsund, Kungälv, Göteborg centrum, Lidköping, Essunga, Färjelanda, Lysekil och Uddevalla. Kranskommuner till Borås upphandlar för tillfället. Studieförbundet vuxenskolan behöver fler utbildare i Västra Götaland i framtiden för att täcka behovet. Det kommer också förfrågningar från andra delar av landet. ABF har utbildade kursledare i några kommuner i Västra Götaland. De har kontrakt med Alingsås kommun och kontrakt på väg med Trollhättan och Uddevalla. De har en ambition att utvidga sitt arbete med familjeverkstan i regionen. Enligt vår kännedom har ABF inga egna utbildare av kursledare i vår region. Det verkar som om ABF jobbar mer aktivt med familjeverkstan i andra delar av landet. Sensus i Göteborg har också planerat att börja med Familjeverkstan som ett komplement till PREP. Övriga studieförbund har vi i nuläget inte varit i kontakt med. Det har varit svårt att få en samlad bild av utbildningsorganisationen av Familjeverkstan. Det finns ingen samordning mellan studieförbunden i Västra Götaland och inte direkt inom kommunerna heller. Vår uppfattning är att det kommer att behövas fler utbildare i regionen för att täcka en ökad efterfrågan. Active Parenting Active parenting har 4 centrala utbildningsledare. Utbildningsorter för öppna kurser är Stockholm och Göteborg (Kalmar har haft tidigare). De åker också ut i landet och håller utbildning. Från och med nästa år kommer gruppledare att vidareutbildas för att kunna hålla i steg 1 utbildningen för nya gruppledare. Det innebär att det kommer att finnas utbildningsledare för steg 1 även i Västra Götaland, troligen i Härryda och på Tjörn. Steg 2 utbildningen kommer att hållas av centrala utbildare tills vidare. I Västra Götaland är det relativt få kommuner som arbetar med Active Parenting och utbildningsbehovet av programmet framöver kommer att täckas från organisationen. Steg för Steg och Nya steg Programmet Steg för Steg (version av Strenghtening Families Program) drivs av STAD-projektet i Stockholm. Programmet används i ett 40-tal kommuner runt om i landet. Närmare 1000 personer har gått kurserna och ca 60 ledare är certifierade att hålla egna utbildningar. År 2006 modifierades programmet på en rad punkter. Bland annat kortades innehållet ner väsentligt. Det nya programmet som i praktiken har ersatt Steg för Steg heter Nya Steg. För att nå även socialt utsatta familjer utvecklades år 2004 en modifierad version av Steg för Steg som heter FöräldraStegen. Programmet riktar sig till föräldrar med barn som behöver extra stöd. Ett 30-tal ledare är certifierade och närmare 200 föräldragrupper har genomförts runt om i landet.

7 STAD har stått för utbildningen tillsammans med ca 60 certifierade ledare runt om i landet som har rätt att utbilda ledare i Nya Steg. Det tillkommer ett tiotal certifierade ledare per år. Under våren 2003 startade en randomiserad kontrollerad studie i 19 skolor i Stockholm av STAD-projeketet. Enligt studien har inte Steg för Steg någon bevisad effekt i Sverige. STAD-projeketet kommer fortsättningsvis inte att ansvara för programmet och utbildningsorganisationen. Görgen Larsson kommer att driva programmet och utbildningsverksamheten vidare i privat regi. Enligt vår kännedom har inte detta program någon stor spridning i Västra Götalands län. Det verkar inte som det finns någon direkt efterfrågan efter utbildningsbehov heller. De otroliga åren (The Incredible Years) I Sverige är Marlise Svensson vid Lunds universitet samt Familjeforum engagerade i spridning av programmet. År 2000 tog Kjell Hansson och Nätverkscentrum Västerås initiativ till att introducera det amerikanska programmet i Sverige. Incredible Years i USA godkände att Socialhögskolan i Lund organiserar grupp-ledarutbildningar i deras program Basic träning som vänder sig fram för allt till föräldrar med barn i åldrar tre till åtta år. Utbildningen består av tre dagars utbildning som genomförs av certifierade utbildare som är godkända mentorer av Incredible Years i USA. Än så länge är dessa norska, eftersom varken Sverige eller Danmark har några egna. (En svenska har nu börjat mentorutbildningen). Webster-Stratton rekommenderar handledning, men det är frivilligt och måste betalas för. Handledare är återigen bara de av Incredible Years godkända mentorerna. Socialhögskolan i Lund anordnar två utbildningar/år. Sedan början av 2000-talet har ca 250 personer utbildats i Sverige. Det finns idag ingen svensk organisation som har överblicken på utövandet av programmet ute i landet, men en svensk hemsida med syfte att kartlägga programmet håller på att byggas upp. De hoppas på att ha en bättre bild om ett år. Enligt vår kännedom har inte detta program någon stor spridning i Västra Götalands län. Det verkar inte som det finns någon direkt efterfrågan efter utbildningsbehov heller. Barnen i våra hjärtan Barnen i våra Hjärtan är ett bra material/ program som skulle kunna vara ett bra komplement till övriga program på Folkhälsoinstitutets lista. Materialet har en styrka i att det har ett mångkulturellt perspektiv, vilket saknas i många program. Detta resonemang grundar vi på positiva erfarenheter från gruppverksamheter i regionen, men det behövs forskning på materialet.

8 Slutsatser De olika föräldrastödsprogrammen är mer eller mindre spridda över hela Västra Götalands Län. Det finns en relativt god kunskap över läget i Göteborgs Stad och Fyrbodal. Även i Skaraborg och Sjuhäradsregionen finns vissa kunskaper kring nuläget. Är ambitionen att många föräldrar ska nås genom olika föräldrastödsinsatser, där föräldrastödsprogrammen är en del, vore det önskvärt att få en bättre, djupare och mer nyanserad nulägesanalys kring - Vilka program som används och i vilken omfattning? - Hur många gruppledare som är utbildade inom respektive program? - Var gruppledarna är verksamma och hur många föräldrar som nås genom olika föräldrastödsprogram? Dessutom är det viktigt att det finns tillräckligt med egna utbildare kopplat till de föräldrastödsprogram som används idag och de som kommer att användas i framtiden. Ett förslag är att Staten bidrar med ekonomiska resurser för att Västra Götaland och andra landsting och regioner ska få tillgång till tillräckligt med egna utbildare. Länsstyrelsen i Västra Götalands län är en viktig motor när det gäller utvecklingen av föräldrastödet i kommunerna. Dels fördelar de pengar när det gäller att stimulera kommunerna i sitt utvecklingsarbete, dels har de anordnat ett flertal konferenser och seminarier i syfte att stimulera kommunerna i sitt utvecklingsarbete kring olika föräldrastödsprogram. Dessutom har Länsstyrelsen varit en stor hjälp kring att bidra till en samlad struktur i dessa frågor. Det finns ett samlat önskemål att Länsstyrelsen i Västra Götaland även fortsättningsvis kan ge ekonomiskt stöd till kommuner och enheter som främjar föräldrastödet i Västra Götalandsområdet. Dessutom vet vi att Länsstyrelsen i Västra Götalands län har en viktig roll när det gäller att stödja och främja samverkan mellan olika delregioner i Västra Götaland samt fördela ut nationella medel till kommuner och primärvård. Arbetet med föräldrastöd måste hänga nära samman med det hälsofrämjande och drogförebyggande arbetet och med folkhälsoarbete i stort. Detta för att inte nya stuprör skall uppstå. En annan viktig slutsats är att det behövs mer ekonomiska resurser för att bidra till att skapa ett starkt föräldrastöd i kommuner och primärvård. Vi tror att det viktigt att stimulansmedlen når kommunal samt regional nivå och inte läggs för stor del på nationell nivå. Ytterligare en slutsats är att samordning är en mycket central fråga. När det gäller området att utbilda utbildare behövs samverkan och samordning. Vi tror att det i landet behövs utvecklingscenter för att främja infrastrukturen kring föräldrastöd i allmänhet och olika föräldrastödsprogram i synnerhet. Dessa center skulle kunna verka för att: - Samordna utbildning av ledare inom olika föräldrastödsprogram. Detta kräver också att de olika föräldrastödprogrammen blir mer tillgängliga för en regional utbildningsorganisation, att regionen kan ha egna utbildare inom COPE, KOMET med flera program. Dessutom behövs en betydligt billigare

9 utbildningsmodell. Idag är arvodena alldeles för höga och tillgängligheten av utbildare är alldeles för låg, om syftet är att öka tillgängligheten för landets föräldrar kring stöd i olika skeenden av barnets/barnens uppväxtår. Om många fler föräldrar ska få stöd på olika sätt behövs det många fler ledare. - Samordna handledning och leda nätverk inom och mellan program och kommuner och primärvård. Handledningsorganisation bör vara en naturlig del kopplat till alla program. - Det regionala områdets ledande politiker och tjänstemän i kommuner och primärvård får ett strategiskt stöd kring implementering och kunskap kring val av olika insatser och metoder och program byggd på en behovsanalys snarare än en efterfrågan. Politisk förankring är viktigt att trycka på. Det är en viktig uppgift för de regionala samverkansfunktionerna att möta den politiska organisationen mer och utbilda, bilda nätverk mm. - Bidra med hållbarhet och långsiktighet i utbildningsorganisationen. Vi vill också trycka på att forskning även på regional nivå är viktigt parallellt med den nationella forskningen. Slutligen vill vi säga att det är mycket på gång i Västra Götaland kring föräldrastödsarbetet och det spretar på många nivåer. Det märks att det behövs lokala kartläggningar för att få en ännu bättre bild av allt föräldrastödsarbete som bedrivs ute i våra 49 kommuner. Vi tror också att det är viktigt med en lokal behovsanalys av föräldrastöd innan eller parallellt med programmen. Hör gärna av er med frågor. Med vänliga hälsningar Lennart Rådenmark och Ulrika Ankargren Länsstyrelsen i Västra Götalands län Henrik Erlandsson, Anne-Sofie Skälegård och Pernilla Forss Fyrbodals Kommunalförbund, Hälsokällan Telefon:

Hälsokällan 2008 Redogörelse av verksamheten

Hälsokällan 2008 Redogörelse av verksamheten Hälsokällan 2008 Redogörelse av verksamheten 2008 - Föräldrastöd och livskunskap är en vinst för barnen Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Hälsokällan en verksamhet med barn och ungdomars hälsa

Läs mer

FÖRÄLDRASTÖD I BLEKINGE

FÖRÄLDRASTÖD I BLEKINGE FÖRÄLDRASTÖD D I BLEKINGE Föräldrastöd d i Blekinge Utgångspunkter: En förnyad f folkhälsopolitik lsopolitik,, 2007/08:110 Föräldrastöd en vinst för f r alla, SOU 2008:131 Projektgruppens samlade kunskaper

Läs mer

Kartläggning av kommunernas arbete med föräldrastödjande insatser 2011

Kartläggning av kommunernas arbete med föräldrastödjande insatser 2011 2012-04-20 Kartläggning av kommunernas arbete med föräldrastödjande insatser 2011 Sammanfattning Under hösten 2011 genomförde Statens folkhälsoinstitut en kartläggning av arbetet med föräldrastöd i landets

Läs mer

Föräldrastöd - en investering för framtiden. Strategier för ett utvecklat föräldrastöd i Stenungsunds kommun

Föräldrastöd - en investering för framtiden. Strategier för ett utvecklat föräldrastöd i Stenungsunds kommun Föräldrastöd - en investering för framtiden Strategier för ett utvecklat föräldrastöd i Stenungsunds kommun 2011-2014 Inledning Föräldrar är de viktigaste personerna i varje barns liv. Föräldrar har som

Läs mer

Föräldrastöd i samverkan

Föräldrastöd i samverkan Föräldrastöd i samverkan Johanna Ahnquist & Elsa Rudsby Strandberg Avd. för barns och äldres hälsa Statens folkhälsoinstitut Upplägg Introduktion till nationella föräldrastödsstrategin Är föräldrastödsprogram

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser Till Länsstyrelsen Västra Götalands län Göteborg. Underskrift

Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser Till Länsstyrelsen Västra Götalands län Göteborg. Underskrift Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser 2010 Till Länsstyrelsen Västra Götalands län 403 40 Göteborg Sökande Huvudman Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) Adress Postnummer Box 5073 402 22

Läs mer

Inkvarteringsstatistik december 2004

Inkvarteringsstatistik december 2004 Inkvarteringsstatistik december 2004 Gästnätter december 2004, län (tusen) 1 600 1 524 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 223 422 138 0 Sverige Västra Götalands län Stockholms län Skåne län 22/02/2005 www.vastsverige.com

Läs mer

Inkvarteringsstatistik september 2004

Inkvarteringsstatistik september 2004 Inkvarteringsstatistik september 2004 Gästnätter september 2004, län (tusen) 2 500 2 000 2 256 1 500 1 000 667 500 359 233 0 Sverige Västra Götalands län Stockholms län Skåne län 11/11/2004 www.vastsverige.com

Läs mer

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Regional utveckling för folkhälsa (RUFF) Avsiktsförklaring RUFF-gruppen Utvecklingsområde: folkhälsa i samhällsplanering,

Läs mer

Slutredovisning av utvecklingsmedel för förebyggandeinsatser i Sollentuna kommun under 2009-07-01 2010-06-30

Slutredovisning av utvecklingsmedel för förebyggandeinsatser i Sollentuna kommun under 2009-07-01 2010-06-30 Socialkontoret Elisabeth Bengtsson Avdelningschef 08-57921257 Redovisning 2011-04-11 Sida 1 av 5 Länsstyrelsen i Stockholms län Slutredovisning av utvecklingsmedel för förebyggandeinsatser i Sollentuna

Läs mer

Mottagande av nyanlända flyktingar. i Västra Götalands län Rapport 2010:44

Mottagande av nyanlända flyktingar. i Västra Götalands län Rapport 2010:44 Mottagande av nyanlända flyktingar i Västra Götalands län Rapport 2010:44 Rapport 2010:44 ISSN 1403-168X Utgivare: Länsstyrelsen Västra Götalands län, enheten för social hållbarhet Grafisk form: malin.fasth.com

Läs mer

NYHETSBREV. Det finns 3 olika arbetsgrupper ÖPP, Active Parenting och Riktade insatser.

NYHETSBREV. Det finns 3 olika arbetsgrupper ÖPP, Active Parenting och Riktade insatser. 1 (6) Det här är första Nyhetsbrevet från Föräldrautvecklingsprojektet Värme & Ramar i Oskarshamn. Ambitionen är att det fr o m hösten ska komma ut ett (1) Nyhetsbrev per månad om vad som är på gång i

Läs mer

Kompetensutveckling - föräldrastöd i i Örebro län. Program

Kompetensutveckling - föräldrastöd i i Örebro län. Program Kompetensutveckling - föräldrastöd i i Örebro län Program 13.00 15.00 17.00 Välkomna - projektets bakgrund, syfte och mål. Nuläge Föräldrastöd i det regionala arbetet Folkhälsoinstitutet Elsa Rudsby Strandberg,

Läs mer

2010-01-25. Förskolan och skolan främjar och förebygger

2010-01-25. Förskolan och skolan främjar och förebygger 2010-01-25 AVTALSUPPFÖLJNING Hälsokällan 1. Inom vilka områden/ämnen har verksamhet efterfrågats En mängd olika aktiviteter så som utbildning, handledning, nätverk, konferenser m m har efterfrågats av

Läs mer

Minnesanteckningar. Bästa föräldrastöd i samverkan

Minnesanteckningar. Bästa föräldrastöd i samverkan Minnesanteckningar Bästa föräldrastöd i samverkan 110301 Inledning Landstingets Samhällsmedicinska enhet tillsammans med Regionförbundet Örebro jobbar sedan 1 oktober 2010 med ett samverkans och utvecklingsarbete

Läs mer

Programfolder 2015. En offentlig verksamhet i Fyrbodals kommunalförbund. www.halsokallanfyrbodal.se

Programfolder 2015. En offentlig verksamhet i Fyrbodals kommunalförbund. www.halsokallanfyrbodal.se Programfolder 2015 En resurs för personal som arbetar med barn och unga En offentlig verksamhet i Fyrbodals kommunalförbund www.halsokallanfyrbodal.se Vårt uppdrag barnens bästa Så här arbetar vi Hälsokällan

Läs mer

Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län

Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län Augusti 2014 Jens Sandahl, Analysavdelningen 11 september 2014 Antal nyanmälda platser i Västra Götalands län per månad 2011-2014 Antal nyanmälda platser i Västra

Läs mer

Välkomna till nätverksträffen Rätt stöd i rätt tid på rätt plats. Foto: Josefin Sejnelid

Välkomna till nätverksträffen Rätt stöd i rätt tid på rätt plats. Foto: Josefin Sejnelid Välkomna till nätverksträffen Rätt stöd i rätt tid på rätt plats Foto: Josefin Sejnelid Länssamverkan föräldrastöd Deltagarna i gruppen har ett strategiskt uppdrag i sin organisation eller i länet. Deltagare

Läs mer

Hur många etjänster, inom socialtjänsten, för invånarna var i drift december 2012?

Hur många etjänster, inom socialtjänsten, för invånarna var i drift december 2012? e-tjänster "Antalet e-tjänster inom socialtjänsten för invånarna samt användningen av e-tjänsterna. E-tjänsterna ska vara utformade efter målgruppernas behov och förutsättningar. E-tjänsterna ska vara

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Så arbetar kommuner, landsting, kommun- och regionförbund och ideella organisationer med föräldrastöd. Kartläggning 2013

Så arbetar kommuner, landsting, kommun- och regionförbund och ideella organisationer med föräldrastöd. Kartläggning 2013 Så arbetar kommuner, landsting, kommun- och regionförbund och ideella organisationer med föräldrastöd Kartläggning 2013 Innehållsförteckning Bakgrund... 8 Syfte... 9 Metod... 10 Datainsamling... 10 Intervjuformulär...

Läs mer

Länsstyrelserna stödjer och samordnar föräldrastödet

Länsstyrelserna stödjer och samordnar föräldrastödet Länsstyrelserna stödjer och samordnar föräldrastödet Camilla Pettersson Örebro län Länsstyrelsernas uppdrag ska under åren 2014-2017 stödja kommuner, landsting och andra föräldrastödjande i arbetet med

Läs mer

Programfolder 2014. En offentlig verksamhet i Fyrbodals kommunalförbund. www.halsokallanfyrbodal.se

Programfolder 2014. En offentlig verksamhet i Fyrbodals kommunalförbund. www.halsokallanfyrbodal.se Programfolder 2014 En resurs för personal som arbetar med barns och ungas hälsa samt rättigheter. En offentlig verksamhet i Fyrbodals kommunalförbund www.halsokallanfyrbodal.se Hälsokällan - en verksamhet

Läs mer

Avtal om folkhälsosamordning i. Borås Stad fr.o.m. 2013-01-01. Mellan

Avtal om folkhälsosamordning i. Borås Stad fr.o.m. 2013-01-01. Mellan Dnr: 110-2012 Avtal om folkhälsosamordning i Borås Stad fr.o.m. 2013-01-01 Mellan HSN 8 och Borås Stad 1 (7) 1. Parter Detta avtal är slutet mellan kommunstyrelsen i Borås nedan kallad kommunen och Västra

Läs mer

Skolbiorapport kommuner uppgett att man har skolbio.

Skolbiorapport kommuner uppgett att man har skolbio. Skolbiorapport 2014 Varje år frågar Kultur i Väst hur Västra Götalandsregionens 49 kommuner om man har en skolbioverksamhet under förgående år. Vi har skickat en kort enkät till varje kommun att svara

Läs mer

N Y T T F R Å N SIKTA

N Y T T F R Å N SIKTA Nr 3/11 N Y T T F R Å N SIKTA SIKTA- Skånes missbruks och beroendevård i utveckling ett utvecklingsarbete i samverkan mellan Kommunförbundet Skåne och Region Skåne Kommunförbundet Skåne och Region Skåne

Läs mer

Utvärdering av regionala stödresurser för ASI/DOK Göteborgsregionens kommunalförbund

Utvärdering av regionala stödresurser för ASI/DOK Göteborgsregionens kommunalförbund Göteborgsregionens kommunalförbund Christina Fix Box 5073 402 22 Göteborg Mobil: 0738-51 80 26 Utvärdering av regionala stödresurser för ASI/DOK 2007-2010 Göteborgsregionens kommunalförbund Stödresursprojektet

Läs mer

Statestik 2 080101-080630 Kommun Arbetsplats Utbildning/förelsäning Programverksamhet Totalt antal delt.

Statestik 2 080101-080630 Kommun Arbetsplats Utbildning/förelsäning Programverksamhet Totalt antal delt. Statestik 2 080101-080630 Kommun Arbetsplats Utbildning/förelsäning Programverksamhet Totalt antal delt. Grundskolan Handl. Kamratstöd. Nätverksträff 4 Strömstad Skolchef Disk. Skolan främjar och förebygger

Läs mer

Inkvarteringsstatistik februari 2005

Inkvarteringsstatistik februari 2005 Inkvarteringsstatistik februari 005 Kommunstatistik Från och med januari 005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugby och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom att Turismens Utredningsinstitut

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Välfärdstappet Västra Götalands län Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken

Läs mer

LUPP 2013. Kungsbacka kommun. Hälsa

LUPP 2013. Kungsbacka kommun. Hälsa LUPP 2013 Kungsbacka kommun Hälsa Hälsa och ohälsa Kungsbacka En dörr in Föräldrar emellan Dansintervention Främjande vs förebyggande Dricks det mycket? Psykisk ohälsa Paradoxer Verksamheter Reflektioner

Läs mer

Revisionsrapport Stärkt föräldraroll

Revisionsrapport Stärkt föräldraroll Revisionsrapport Stärkt föräldraroll Christel Eriksson Cert. Kommunal revisor Januari 2013 Sammanfattning har fått de förtroendevalda revisorerna i Halmstads kommuns uppdrag att granska arbetet kring målet

Läs mer

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 - projektmedel för utvecklingsinsatser inom social ekonomi Utlysning av projektmedel 2015 Dnr RUN 614-0186-13 1. Inbjudan socialt entreprenörskap i Västra Götaland

Läs mer

Dig som är ordförande i den nämnd som beslutar om studieförbundens villkor i Ale

Dig som är ordförande i den nämnd som beslutar om studieförbundens villkor i Ale villkor i Ale Visste du att studieförbunden i Ale förra året genomförde cirka 750 studiecirklar och andra grupper med totalt nästan 5.300 deltagare. Dessutom genomförde de över 1.100 kulturprogram i form

Läs mer

Inkvarteringsstatistik augusti 2011

Inkvarteringsstatistik augusti 2011 Inkvarteringsstatistik augusti 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Inkvarteringsstatistik januari 2006

Inkvarteringsstatistik januari 2006 Inkvarteringsstatistik januari 2006 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Slutrapport Från Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 LUVG, Lokal Utveckling Västra Götaland... 3 Tema... 4 Målgrupp... 4 Organisation... 4 Medverkande... 5 Deltagare...

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Inkvarteringsstatistik maj 2011 Kommunstatistik ti tik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Lokalt och regionalt utvecklingsstöd vem ska samverka och kring vad? Elite Grand Hotel Norrköping 11 april 2014

Lokalt och regionalt utvecklingsstöd vem ska samverka och kring vad? Elite Grand Hotel Norrköping 11 april 2014 Lokalt och regionalt utvecklingsstöd vem ska samverka och kring vad? Elite Grand Hotel Norrköping 11 april 2014 Vilka utmaningar står kommunerna och landstingen inför? Hög inströmning av barn svårt att

Läs mer

Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen

Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen 214-214 Resultat före extraordinära poster / verksamhetens kostnader 5 4 2% 3 2 2 2,5 1,6 2,1 2 2 2,3 2,5 1,6 1 1,2 21 211 212 213

Läs mer

På lika villkor- för lärande och likabehandling

På lika villkor- för lärande och likabehandling På lika villkor- för lärande och likabehandling Skolan främjar och förebygger Välkommen till en konferens för dig som är utbildningschef, skolledare eller skolpolitiker i Fyrbodal! HOTELL BOHUSGÅRDEN,

Läs mer

Inkvarteringsstatistik januari 2011

Inkvarteringsstatistik januari 2011 Inkvarteringsstatistik januari 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Stärkta strukturer för f kunskapsutveckling. - En Överenskommelse

Stärkta strukturer för f kunskapsutveckling. - En Överenskommelse Stärkta strukturer för f kunskapsutveckling - En Överenskommelse Dagens program 9,00-10,00 Frukost och registrering 10,00-11,20 11,20 Konferens (Kommunalförbundet och registren) 11,20-11,30 11,30 Bensträckare

Läs mer

Vår verksamhetsidé är att utveckla och förmedla kunskap för bättre hälsa. 2011-05-05 Sid 1

Vår verksamhetsidé är att utveckla och förmedla kunskap för bättre hälsa. 2011-05-05 Sid 1 Vår verksamhetsidé är att utveckla och förmedla kunskap för bättre hälsa 2011-05-05 Sid 1 Folkhälsopolitiken Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen

Läs mer

Vad styr våra prioriteringar?

Vad styr våra prioriteringar? Vad styr våra prioriteringar? Nationellt: Folkhälsomålet med prioriterade målområden Regionalt: Vision och Folkhälsopolitisk policy med sex utmaningar samt avtal med HS Vision 2025 Uppdrag och mål i Borås

Läs mer

Uppdrag direkt av kommun el annan

Uppdrag direkt av kommun el annan Ingrid Kennborn AB Genomförda uppdrag 2002 och framåt - augusti 2008 Uppdrag direkt av kommun el annan Fortbildning/ utbildning med Sol och LSS som grund kring Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp Mediainköp Borås Göteborg Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd 66 40 41 22 1 7 2 3 1 65 31 544 222 2 2 8 15 5 20 10 5 2 1 1 1 350 250 12 2 214 7 5 48 16 20 49 9 20 2 41 35 438 180 2 1 4 13 2 188 18 348 37

Läs mer

AVTAL MELLAN STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT OCH STOCKHOLMS STAD AVSEENDE NATIONELL SAMORDNING OCH FÖRVALTNING AV FAMILJEVERKSTAN

AVTAL MELLAN STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT OCH STOCKHOLMS STAD AVSEENDE NATIONELL SAMORDNING OCH FÖRVALTNING AV FAMILJEVERKSTAN AVTAL MELLAN STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT OCH STOCKHOLMS STAD AVSEENDE NATIONELL SAMORDNING OCH FÖRVALTNING AV FAMILJEVERKSTAN AVTAL OM FAMILJEVERKSTAN Detta Avtal ( Avtalet ) har denna dag träffats mellan

Läs mer

Ansökan Utvecklingsmedel till förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld

Ansökan Utvecklingsmedel till förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld 2009-03-10 Sida 1(6) Ansökan Utvecklingsmedel till förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld Uppgifter om sökande Projektets namn Observera att rutorna utökas automatiskt när de fylls i Förebyggande

Läs mer

Föräldrastöd: Hur kan vi stödja föräldrar som är nya i Sverige

Föräldrastöd: Hur kan vi stödja föräldrar som är nya i Sverige Föräldrastöd: Hur kan vi stödja föräldrar som är nya i Sverige Camilla Pettersson Länsstyrelsen i Örebro län Örebro universitet Illustration: MostPhotos Varför bör vi utveckla stödet till föräldrar? Nationell

Läs mer

Externa konsulter Bilaga 1

Externa konsulter Bilaga 1 Externa konsulter Bilaga 1 Kommun Slag av uppdrag Antal delt. Strömstad COPE (föräldrastöd) 1 Tanum COPE 3 Munkedal COPE 5 Barnen i våra hjärtan (Sonia Sherefay) 2 Mångkultur och unga kvinnor 2 Lysekil

Läs mer

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom Sveriges Kommuner

Läs mer

8 steg till ett lokalt ANDT-arbete

8 steg till ett lokalt ANDT-arbete 8 steg till ett lokalt ANDT-arbete Förebyggande arbete mot alkohol, narkotika, dopning och tobak Foldern är framtagen av länsstyrelserna i Värmland och Örebro län samt kommuner. Länsstyrelsen en samlande

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Ett socialt hållbart Vaxholm

Ett socialt hållbart Vaxholm 2014-10-02 Handläggare Dnr 144/2014.009 Madeleine Larsson Kommunledningskontoret Ett socialt hållbart Vaxholm - Vaxholms Stads övergripande strategi för Social hållbarhet 2014-2020 Vaxholms Stads övergripande

Läs mer

Tillsyn av landstingen och kommunerna i Hallands län och Västra Götalands län

Tillsyn av landstingen och kommunerna i Hallands län och Västra Götalands län Tillsyn av landstingen och kommunerna i Hallands län och Västra Götalands län Redovisning av kartläggning av överenskommelser om samarbete och individuella planer för personer med missbruk eller beroende

Läs mer

1(9) Nämndsplan 2013 Laholmsnämnden

1(9) Nämndsplan 2013 Laholmsnämnden 1(9) Nämndsplan 2013 Laholmsnämnden 2(9) Innehållsförteckning Nämndsplan 2013... 1 Inledning... 3 Laholmsnämndens uppdrag... 4 Nämndsplan 2013... 5 Delaktighet och dialog... 5 Kunskap om invånarna och

Läs mer

Välkommen till dialogseminarium Varför föräldrastöd under hela barnets uppväxt?

Välkommen till dialogseminarium Varför föräldrastöd under hela barnets uppväxt? Välkommen till dialogseminarium Varför föräldrastöd under hela barnets uppväxt? Marie Cesares Olsson Utvecklingsledare barn och unga Region Örebro län marie-cesares.olsson@regionorebrolan.se 019-602 63

Läs mer

Inkvarteringsstatistik januari 2008

Inkvarteringsstatistik januari 2008 Inkvarteringsstatistik januari 2008 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm

jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm INNOVATION Olika typer av innovationer Innovationsprocessen Idégenerering Utvärdering Utveckling Kommersialisering Företagsledare Forskare

Läs mer

Föräldrastöd i samverkan Uddevalla - Fyrbodal 2009-2011. från politisk vilja till nytta för brukarna

Föräldrastöd i samverkan Uddevalla - Fyrbodal 2009-2011. från politisk vilja till nytta för brukarna Föräldrastöd i samverkan Uddevalla - Fyrbodal 2009-2011 från politisk vilja till nytta för brukarna Bakgrund Uddevalla kommun sökte och erhöll 2009 medel från Statens folkhäsoinstitut, för att långsiktigt

Läs mer

Resultat av lokala workshops Familjecentrerat arbetssätt

Resultat av lokala workshops Familjecentrerat arbetssätt Resultat av lokala workshops Familjecentrerat arbetssätt Göteborgsområdet Hösten 2014 2014-12-18 www.samverkanstorget.se Önskvärt läge Barnperspektivet genomsyrar samverkan Familjer ska veta vart de ska

Läs mer

Föräldrastöd. Stenungsunds kommun. Handlingsplan 2012

Föräldrastöd. Stenungsunds kommun. Handlingsplan 2012 Föräldrastöd Stenungsunds kommun Handlingsplan 2012 Föräldrastödets organisering i Stenungsunds kommun Genom ledningsgruppens samordningsarbete under projektet Föräldrastöd A till Ö och utifrån resultatet

Läs mer

Föräldrastödskurser i Halland. för dig med barn mellan 2-18 år

Föräldrastödskurser i Halland. för dig med barn mellan 2-18 år Föräldrastödskurser i Halland för dig med barn mellan 2-18 år Det är inte alltid lätt att vara förälder Känner du att du ofta hamnar i tjatkarusellen och skulle vilja ha fler trevliga stunder tillsammans

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Inkvarteringsstatistik april 2011 Kommunstatistik ti tik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Kraften av att verka tillsammans Att bilda nätverk är en strategi för utveckling. Genom att samla kompetenser och arbeta tvä Syftet med guiden är

Läs mer

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 2010-12-08 HSN förvaltning Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 Mål med utvecklingsarbetet Målet för utvecklingsarbetet är att den missbruks-

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av juli 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av juli 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 16 augusti 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av juli 2011 Läget

Läs mer

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län (S.k. plattformsarbete) Presentation av nuläge 2011 09 02 Bakgrund till stärkta regionala stödstrukturer

Läs mer

Länsrapport 2012 Blekinge län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Blekinge län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Blekinge län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborgs Alkohol 75% 3 Tobak 75% 3 Narkotika 50% 2 Dopning

Läs mer

Ensamkommande barn Lokalt och regionalt utvecklingsstöd. Läns- och regionförbundsträff 18 mars 2014

Ensamkommande barn Lokalt och regionalt utvecklingsstöd. Läns- och regionförbundsträff 18 mars 2014 Ensamkommande barn Lokalt och regionalt utvecklingsstöd Läns- och regionförbundsträff 18 mars 2014 Projektets uppdrag Stödja lokalt och regionalt utvecklingsarbete Sprida exempel på regionalt arbete/samverkan

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av oktober 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av oktober 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 november 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län oktober 2011 60 900 (7,8%) 32 000

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

Ett projekt medfinansierat av ESF i samverkan mellan GRkommunerna, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen.

Ett projekt medfinansierat av ESF i samverkan mellan GRkommunerna, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen. Ett projekt medfinansierat av ESF i samverkan mellan GRkommunerna, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen. Projektperiod: 1 april 2017 31 januari 2020 6 mån analys och planering 24 mån genomförande

Läs mer

Kompetensförsörjning En av vår tids stora utmaningar Fyrbodal kompetensförsörjning Innovatum

Kompetensförsörjning En av vår tids stora utmaningar Fyrbodal kompetensförsörjning Innovatum Kompetensförsörjning En av vår tids stora utmaningar Fyrbodal kompetensförsörjning Innovatum Västra Götalandsregionen och arbetsmarknadsfrågor igår, idag, imorgon Erfarenheter av finanskrisen ledde till

Läs mer

92 miljoner i EU-stöd med fokus på tillverkningsindustrin i Västsverige

92 miljoner i EU-stöd med fokus på tillverkningsindustrin i Västsverige 92 miljoner i EU-stöd med fokus på tillverkningsindustrin i Västsverige Kompetensutveckling, flexicurity och förbättrad integration. Det är några av satsningarna som strukturfondspartnerskapet i Västsverige

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige mars 2017 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige mars 2017 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige mars 217 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport inkluderar

Läs mer

Senaste nytt från Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland

Senaste nytt från Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Senaste nytt från Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Hanna Jönsson, Västra Götalandsregionen Processledare Agenda Introduktion till programmet Vad har hänt sedan 1 mars? Vad är på gång framöver?

Läs mer

Västsvenska perspektiv på tillväxt och innovation. Kristina Jonäng, (c) Ledamot av regionstyrelsen

Västsvenska perspektiv på tillväxt och innovation. Kristina Jonäng, (c) Ledamot av regionstyrelsen Västsvenska perspektiv på tillväxt och innovation Kristina Jonäng, (c) Ledamot av regionstyrelsen Västra Sverige på 1990-talet Brokig struktur och behov av samordning Tre små län och tre små landsting

Läs mer

Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011

Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011 Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Folkhälsoplan 2013 Folkhälsorådet Vara Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda individen som för samhället. Invånarnas hälsa är en förutsättning

Läs mer

Gästnattsrapport december Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet

Gästnattsrapport december Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet Gästnattsrapport december 2013 Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet 1 Nyckeltal i Västra Götaland, december 2013 Hotell, stugbyar och vandrarhem Antal gästnätter: december

Läs mer

Inkvarteringsstatistik september 2007 Kvartalsstatistik jul-sep 2007

Inkvarteringsstatistik september 2007 Kvartalsstatistik jul-sep 2007 Inkvarteringsstatistik september 2007 Kvartalsstatistik jul-sep 2007 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Högskolan Dalarna Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala

Läs mer

Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen

Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen Bakgrund Inom ramen för överenskommelsen mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och regeringen om stöd till en evidensbaserad praktik (EBP) för god

Läs mer

Avtal om folkhälsoinsatser i. XXXX Kommun Mellan

Avtal om folkhälsoinsatser i. XXXX Kommun Mellan Dnr: Avtal om folkhälsoinsatser i XXXX Kommun 2013-2016 Mellan HSN 6 och xx kommun 1 (6) 1. Parter Detta avtal är slutet mellan kommunstyrelsen i XX, nedan kallad Kommunen och Västra Götalands läns landsting

Läs mer

Inkvarteringsstatistik maj 2010

Inkvarteringsstatistik maj 2010 Inkvarteringsstatistik maj 2010 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Effektmätning 2010 Omfattande enkät.

Effektmätning 2010 Omfattande enkät. Föräldrastöd Ger det något? Effektmätning Unga föräldrars intention Att skolas till förälder Strategier för integration Barnkonventionen i föräldrastöd Implementering av ny metod Hans Löfgren Jan Hjelte

Läs mer

Välfärd i förändring

Välfärd i förändring Linköping 7-8 februari 2008 Familjecentral - mångsidig och lärande mötesplats för barnfamiljer! i Linköping 7-8 7-8 februari 2008 LEDSTJÄRNA På familjecentralen ska alla mötas av en välkomnande atmosfär

Läs mer

Töreboda kommun. Folkhälsoplan Töreboda kommun

Töreboda kommun. Folkhälsoplan Töreboda kommun Töreboda kommun Folkhälsoplan 2015 Töreboda kommun 2015-08-05 Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda individen som för hela samhället då invånarnas hälsa är en förutsättning

Läs mer

Länsrapport 2012 Gotlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Gotlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Gotlands län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namns Kommunens namn: Region Gotland Alkohol 100% 1 Tobak 100% 1 Narkotika 100% 1 Dopning 0% 0 Ingen person var

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5 VÄNERSBORG/MELLERUD Sammanträdesdatum sida 2013-11-27 1(6)

SAMORDNINGSFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5 VÄNERSBORG/MELLERUD Sammanträdesdatum sida 2013-11-27 1(6) Nr 5 2013-11-27 1(6) Plats och tid Samordningsförundets kontor Sundsgatan 17, den 27 november 2013, klockan 10:00 11:00 ande Tove Af Geijerstam (Kommunerna) Carina Wickström (Arbetsförmedlingen) Kenneth

Läs mer

Inbjudan till Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin

Inbjudan till Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Inbjudan till Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Vill du vara med och skapa historia? Sedan juni 2012 pågår ett arbete som ska ge invånarna i Västra Götalandsregionen

Läs mer

Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006

Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006 Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

Nätverk för språk-, läs- och skrivutveckling i Västsverige Västra Götaland och norra Halland

Nätverk för språk-, läs- och skrivutveckling i Västsverige Västra Götaland och norra Halland Nätverk för språk-, läs- och skrivutveckling i Västsverige Västra Götaland och norra Halland Kommun Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd Bollebygd Dals-Ed Essunga Essunga Falkenberg Falköping Färgelanda Grästorp

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige januari 2017 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige januari 2017 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige januari 2017 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport

Läs mer

Inkvarteringsstatistik september 2005 Kvartalsstatistik jul-sep 2005

Inkvarteringsstatistik september 2005 Kvartalsstatistik jul-sep 2005 Inkvarteringsstatistik september 2005 Kvartalsstatistik jul-sep 2005 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

N Y T T F R Å N SIKTA

N Y T T F R Å N SIKTA Nr 3/08 N Y T T F R Å N SIKTA Kommunförbundet Skåne och Region Skåne har tilldelats statliga medel till det 3-åriga samverkansprojektet SIKTA (Skånes implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2014 Fastställd av styrelsen 2014-01-28 2 (11) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 2.2 Beskrivning av föreningens verksamhet... 3 3.

Läs mer