Föräldrastöd är det värt pengarna?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föräldrastöd är det värt pengarna?"

Transkript

1 Föräldrastöd är det värt pengarna? Är det kostnadseffektivt? (Är det en bra investering?) En hälsoekonomisk analys Inna Feldman Socialpediatrisk forskning Vad är hälsoekonomiskanalys? Jämför de relativa kostnaderna och utfall (hälsoeffekter) av två eller flera insatser med samma syfte ICER= Kostnad A Kostnad B Hälsoeffekt A Hälsoeffekt B Avgör vilken av dem som ger mest hälsa för satsade resurser. Karoline Jeppsson

2 Hälsoekonomiska analyser: tillämpningsområden Hälso-och sjukvård: nya läkemedel Läkemedel1: kostnad1=100, effekt1=2 friska levnadsår Läkemedel2: kostnad2=120, effekt2=3 friska levnadsår Kostnad1/Effekt1=50 ; Kostnad2/Effekt2=40 Läkemedel2 ger mer hälsa för pengarna Folkhälsa: sluta röka insatser Info i skola: kostnad1=100, effekt1=2 el. som slutar Samtal med skolsköterska:kostnad2=300, effekt2=10 el. som slutar Kostnad1/effekt1=50, kostands2/effekt2=30 pengarna Samtal med skolsköterska ger mer hälsa för Karoline Jeppsson

3 Hälsoekonomiska analyser av föräldrastöd: varför? Föräldrastöd utgör en del av samhällets resurser Resursprioritering kräver ett underlag som bedömer kostnader i relation till nytta för en specifik insats (t. ex föräldrastödsprogram) Behov av hälsoekonomisk analys! Vad vet vi? En stor del av kostnaderna för utanförskapet skulle kunna undvikas om man vidtar nödvändiga förebyggande insatser ( I. Nilsson & A. Wadenskog, Skandia-modellen) Tidig insats Samhällsbesparingar Men hälsovinster finns inte med i kalkylen! Karoline Jeppsson

4 Vad vet vi inte? Vilka insatser är effektiva - leder till förbättrad psykisk hälsa? Om en insats är effektiv hur länge kvarstår effekten? Vad kostar olika insatser? Vilka effekter kan leda till minskning av t.ex. kommunala kostnader? Tidig insats Hälsoeffekt Effekt Varaktighet Avvärjda fall Samhällsbesparingar Problem och förutsättningar Lång tid mellan insatser och effekter på framtida psykisk hälsa och social anpassning Långtidsuppföljningar (int) bekräftar att tidiga insatser leder till minskningar i problembeteenden som i sin tur främjar social anpassning Det saknas svenska studier om långsiktiga (mer än ett - två år)effekter av preventiva insatser men Det finns svenska effektstudier ang. ett antal föräldrastödsprogram Karoline Jeppsson

5 Internationella exempel: Hälsoekonomisk analys av föräldrastöd Syfte Att uppskatta kostnadseffektiviteten av de föräldrastödsinsatser som är mest (oftast) förekommande i kommunala verksamheter i Sverige Karoline Jeppsson

6 Frågeställningar (delsyfte) Definiera och beräkna kostnader för föräldrastödsinsatser och genomföra kostnadsanalys av varje enskild insats. Identifiera och beräkna möjliga besparingar på kort och längre sikt som kan knytas till insatserna. Redovisa och diskutera hälsoeffektmått som kan användas vid en hälsoekonomisk utvärdering av föräldrastödet. Utföra kostnadseffektivitetsanalyser för ett antal föräldrastödsprogram Avgränsningar Universella och riktade föräldrastödsprogram Fullständiga hälsoekonomiska analyser utförs på ett urval av föräldrastödsinsatser, fem föräldrastödsprogram och självinlärning med en bok Fem gånger mer kärlek De hälsoekonomiska analyserna baseras på hälsoeffekter hos barn Karoline Jeppsson

7 Resultat Kostnader Effekter Kostnadseffektivitet Vilka resurser behöver en kommun för att sätta i gång/driva ett föräldrastödsprogram? Bekosta ledarutbildning Annonsera och marknadsföra program Arbetstid för ledare (möte, förberedelsetid, samtal med föräldrar mellan möte) Lokalkostnader Fika? (kanske ) Karoline Jeppsson

8 Vilka resurser satsar föräldrar? Fritid! En timme fritid (från samhällsperspektiv) kostar kr! Föräldrarnas tid: möte, samtal med ledare mellan möte, hemuppgifter Vilka effekter kan förväntas? Karoline Jeppsson

9 Vilka effekter kan förväntas? Hälsoeffekter: Förbättrat psykisk hälsa: minskning av utagerande beteende Samhällsbesparingar: Reduktion av servicekonsumtion av stödfunktion: psykolog, kurator, socialtjänst, spec. pedagog Varför utagerande beteende? Utagerande beteendeproblem är tydligt och det finns riktlinjer för beräkning av kliniska problemnivåer Forskning om föräldrastödsprogram visar att barns utagerande beteendeproblem minskar efter insatsen och att flera program är effektiva Kommunen har kostnader för barn med utagerande beteendeproblem Kopplingen mellan tidiga utagerandeproblem och risken för kriminalitet, missbruk, försörjningsstöd, etc. finns tydligt beskriven i internationell litteratur Karoline Jeppsson

10 Utagerande beteende. Konsekvenser för samhälle, långsiktiga. Visa mig ett barn vid sju: Konsekvenserna av uppförandeproblem i barndomen för psykosocial funktion i vuxen ålder. Ca 1300 barn följdes upp under 25 år Uppförande problem uppskattas vid 7, 8 och 9 år Relativa risker för olika utfall vid 25 år beräknades Fergusson et al Show me the child at seven: the consequences of conduct problems in childhood for psychosocial functioning in adulthood Utagerande beteende. Konsekvenser för samhälle, långsiktiga Utanförskap vid 25 år: Kriminalitet 6 Alkohol beroende 2 Narkomani 4 Psykisk sjukdom 10 Tonårsgraviditet 4 Arbetslöshet 2 Socialförsörjning 5 Relativa risker för barn med utagerande problem : Fergusson et al Show me the child at seven: the consequences of conduct problems in childhood for psychosocial functioning in adulthood Karoline Jeppsson

11 Utagerande beteende kan mätas Föräldrastödsprogram i analysen: 18 föräldrastödsprogram Universella Selektiva Riskbeteende Självinlärning med hjälp av en bok Fem gånger mer kärlek - testat som en riktad insats Karoline Jeppsson

12 Kostnader Resultat för 18 föräldrastödsprogram: Utbildningskostnader Driftkostnader Sammanlagda kostnader från: Kommunperspektiv Samhällsperspektiv, inklusive föräldrarnas tid Kostnader per kurs/per barn Utbildningskostnader De flesta utbildningsställe finns i stora städer Utbildningskostnader inkluderar kursavgift, löneersättning för kursdagar och resekostnader Utbildningskostnader varieras mellan 4-34 tkr/ledare, exkl resekostnader Karoline Jeppsson

13 Utbildningskostnader/ledare - exempel Föräldrastödsprogram Utbildningskostnader för en programledare (exkl. resekostnader) 1. Universella program som riktar sig till alla föräldrar, oavsett om man har problem eller inte Vägledande samspel/icdp Familjeverkstan ABC Alla barn i centrum Triple P, nivå Program som främst riktar sig till föräldrar med problem med sitt barn eller i sitt föräldraskap Cope Connect De otroliga åren Komet Program som handlar om olika typer av riskbeteende, exempelvis alkohol- och drogmissbruk och skolk Effekt (tidigare ÖPP) Föräldrastegen Driftkostnader Driftkostnader (kommun) för program varieras mellan: 2-52 tkr/program Föräldrarnas tid 0,1 3 tkr/föräldrar (om allt går som det ska.) Karoline Jeppsson

14 Samalagda kommuns/ samhällskostnader: Driftkostnader för kommun/samhälle + 5 procent av utbildningskostnaderna per kurs För de flesta programmen är : kommunens kostnader lägre än kronor/barn Sammanlagda kostnader/barn - exempel Föräldrastödsprogram Kostnader per barn, kommun Kostnader per barn, samhälle Universella program som riktar sig till alla föräldrar, oavsett om man har problem eller inte Vägledande samspel/icdp Familjeverkstan ABC Alla barn i centrum Triple P, nivå Program som främst riktar sig till föräldrar med problem med sitt barn eller i sitt föräldraskap Cope Connect De otroliga åren Komet Program som handlar om olika typer av riskbeteende, exempelvis alkohol- och drogmissbruk och skolk Effekt (tidigare ÖPP) Föräldrastegen Självinlärning med hjälp av en bok Fem gånger mer kärlek Karoline Jeppsson

15 Hälsoeffekter Minskat nivå av utagerande beteende (gruppnivå) Minskat antal kliniska fall av utagerande beteende Resultat från : Triple P i Uppsala kommun universellt, befolkningsnivå, ca 5% klinisk nivå NJF Komet, Connect, De otroliga åren, Cope och själinlärning med boken riktat, barn med hög nivå av utagerande beteende, ca 50% klinisk nivå Hälsoeffekter: Minskat nivå av utagerande beteende (ex- Cope) Baslinje Uppföljning Hälsovinst (poäng) Problemskala Karoline Jeppsson

16 Hälsoeffekter: Minskat antal kliniska fall (ex-cope) Klinisk fall, bas Klinisk fall, upp Cuttoff Problemskala Hälsoeffekter i siffror: Föräldrastödsprogram Reduktion (%) av utagerande beteende Skattat antal kliniska fall, baslinje Reduktion ( %) av kliniska fall Antal avvärjda kliniska fall Triple P 9 % 5 30 % 2 Komet 11 % % 6 Connect 8 % % 5 De otroliga åren 7 % % 7 Cope 12 % % 11 Annan typ av föräldrastödsinsats Självinlärning med boken Fem gånger mer kärlek 7 % 50 4 % 2 Karoline Jeppsson

17 Vad kostar effekterna? - Kostnader/effekter Program/insats Kostnad för en poängs minskning av utagerande beteende på gruppnivå, kronor/poäng Kostnad för ett avvärjt fall av utagerande beteende på klinisk nivå, kronor/fall Föräldrastödsprogram Kommun Samhälle Kommun Samhälle Triple P Komet Connect De otroliga åren Cope Annan typ av föräldrastödsinsats Fem gånger mer kärlek Jämförelse med int. studier: Kostnader/poäng, utagerande beteende Program: Komet Connect De otroliga åren Cope HE analys, Sverige HE analys, UK HE analys, UK O'Neill, D., et al., A cost-effectiveness analysis of the Incredible Years parenting programme in reducing childhood health inequalities. Eur J Health Econ, Edwards, R.T., et al., Parenting programme for parents of children at risk of developing conduct disorder: cost effectiveness analysis. BMJ, 2007 Kostnader/avvärjt kliniskt fall Komet Connect De otroliga åren Cope HE analys, Sverige HE analys, UK HE analys, UK Karoline Jeppsson

18 Samhällskostnader för utagerande beteende : Skattning utifrån vetenskapliga artiklar, offentlig statistik och expertbedömning: Antaganden: 5% av barnen i åldern 5-12 behöver insatser från Socialtjänsten för utagerande problem 2% av förskolans, 3% av förskoleklassernas och 4% av skolans budget satsas på utagerande beteendeproblem som skattas till 5% på klinisk nivå Skattningen resultat: Betalare Kostnader per barn och år Kommunen Socialtjänst Förskola och skola Landsting BUP Rehabilitering Totalt Karoline Jeppsson

19 Kostnadsbesparingar på längre sikt Program/insats Kommunens perspektiv Kostnad för ett avvärjt fall Besparingar för ett fall av utagerande beteende/år Relationen besparingar: kostnader Föräldrastödsprogram Triple P Universellt ,8:1 Komet Riktat ,7:1 Connect Riktat ,3:1 De otroliga åren Riktat ,9:1 Cope Riktat ,2:1 Annan typ av föräldrastödsinsats Fem gånger mer kärlek Riktat ,2:1 Prioritering? Årskostnaden för 1 barn med utagerande beteende på klinisk nivå kr för 1 barn/år med utagerande beteende på en klinisk nivå Kostnader för två Cope program (45 000kr x 2= kr) för 40 barn (= 5 avvärjda fall av utagerade beteende) kr 82 tkr VINST(BESPARING): ( kr x 5) = kr Karoline Jeppsson

20 Är det värt pengarna? Slutsats Föräldrastöd i form av föräldrastödsprogram är en relativt billig insats som kostar kommunen mindre än kronor per barn Att avvärja ett kliniskt fall av utagerande beteende kostar mellan från till kronor, medan ett barn med utagerande beteende kostar kommunen kronor årligen De analyserade programmen är kostnadsbesparande även om deras effekt kvarstår under endast två år. För varje satsad krona får man i genomsnitt två kronor tillbaka Karoline Jeppsson

21 Diskussion Dags för kritik! De hälsoekonomiska analyserna baseras på hälsoeffekter hos barn. Analyser som baseras på hälsoeffekter hos föräldrar kan vara ett viktigt del. Begränsat urval av hälsoeffekter (utagerande beteende). Program med syfte att förebygga riskbeteende har inte utvärderats, svårt att hitta en gemensam effektmått Varaktighet? Hur längre effekten bistår? Långsiktigt perspektiv? år? Fler hälsoekonomisk utvärderingar behövs! Fortsatt forskning med data av bra kvalitet från en svensk kontext TACK! Karoline Jeppsson

En dag om föräldrastöd

En dag om föräldrastöd En dag om föräldrastöd 1 Några viktiga begrepp och definitioner kring förebyggande föräldrastöd Föräldrastöd, ett brett begrepp som kan innebära olika saker, till exempel: Grundläggande skydd från samhället

Läs mer

Med många bäckar att stämma i hur ska vi prioritera och hur beräknar vi kostnaden?

Med många bäckar att stämma i hur ska vi prioritera och hur beräknar vi kostnaden? Med många bäckar att stämma i hur ska vi prioritera och hur beräknar vi kostnaden? En förstudie om beräkningar av kostnader och potentiella besparingar vid förebyggande insatser kring barn och unga i riskzon.

Läs mer

VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE. Föräldrar spelar roll

VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE. Föräldrar spelar roll VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE Föräldrar spelar roll Innehåll Förord 2 Föräldrar spelar roll 5 Det här är föräldrastöd 7 Behov och önskemål om stöd 11 Olika former av föräldrastöd

Läs mer

Forskningsrapport från Triple P-studien i Uppsala. Som hand i handske förskolan som arena för föräldrastöd. Redaktörer Karin Fängström Anna Sarkadi

Forskningsrapport från Triple P-studien i Uppsala. Som hand i handske förskolan som arena för föräldrastöd. Redaktörer Karin Fängström Anna Sarkadi Forskningsrapport från Triple P-studien i Uppsala Som hand i handske förskolan som arena för föräldrastöd Redaktörer Karin Fängström Anna Sarkadi Forskningsrapport från Triple P-studien i Uppsala Som

Läs mer

FÖREBYGGA eller BOTA CDUST. Om kostnadseffektiva sjukdomsförebyggande metoder i hälso- och sjukvård

FÖREBYGGA eller BOTA CDUST. Om kostnadseffektiva sjukdomsförebyggande metoder i hälso- och sjukvård FÖREBYGGA eller BOTA CDUST. Om kostnadseffektiva sjukdomsförebyggande metoder i hälso- och sjukvård Redaktionen Lars Hagberg Samhällsmedicinska enheten Örebro läns landsting 019-602 58 00 lars.hagberg@orebroll.se

Läs mer

Värdet av en eldriven rullstol. hälsoekonomisk analys av förskrivning av eldrivna rullstolar till äldre personer med funktionsnedsättning

Värdet av en eldriven rullstol. hälsoekonomisk analys av förskrivning av eldrivna rullstolar till äldre personer med funktionsnedsättning Värdet av en eldriven rullstol hälsoekonomisk analys av förskrivning av eldrivna rullstolar till äldre personer med funktionsnedsättning Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2013 Författare: Lars Hagberg, Liselotte

Läs mer

Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd. Redovisning för åren 2010-2011

Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd. Redovisning för åren 2010-2011 GENERALDIREKTÖREN 2012-07-10 NKC 2009/20 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd Redovisning för åren 2010-2011 Statens folkhälsoinstitut

Läs mer

Program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn

Program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn Program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn En systematisk litteraturöversikt Juni 2010 (preliminär version webbpublicerad 10-05-19) SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering Swedish Council

Läs mer

Föräldrastödsprogram

Föräldrastödsprogram Föräldrastödsprogram Spelar det någon roll vad man väljer? Dokumentation från konferens 29 maj 2013, arrangerad av FoU i Väst/GR, Göteborgs - regionens kommunalförbund, Göteborgs Stad och Länsstyrelsen

Läs mer

Betydelsen av förebyggande kring psykisk ohälsa. En rapport om den ökade psykiska ohälsan och dess långsiktiga samhällskonsekvenser

Betydelsen av förebyggande kring psykisk ohälsa. En rapport om den ökade psykiska ohälsan och dess långsiktiga samhällskonsekvenser Betydelsen av förebyggande insatser kring psykisk ohälsa En rapport om den ökade psykiska ohälsan och dess långsiktiga samhällskonsekvenser 3 Förord Det är hög tid att lyfta fram och synliggöra ett av

Läs mer

Vänta inte! Guide för investeringar i tidiga insatser för barn och unga

Vänta inte! Guide för investeringar i tidiga insatser för barn och unga Vänta inte! Guide för investeringar i tidiga insatser för barn och unga Innehåll Förord... 3 Sammanfattning: Fem steg för att investera i tidiga insatser för att förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga...

Läs mer

Bilaga 1. Tabell över de nio projektens redovisningar av sina arbeten inom regeringsuppdraget Utvärdering och utveckling av föräldrastöd

Bilaga 1. Tabell över de nio projektens redovisningar av sina arbeten inom regeringsuppdraget Utvärdering och utveckling av föräldrastöd Kommun/ Syfte Pågående och avslutade Måluppfyllelse avseende Nationella strategin* hittills Angereds SDF/ Uppsala Utveckla och pröva ett promotivt och generellt föräldrastödsprogram riktat till föräldrar

Läs mer

Föräldrastöd börjar ge resultat Nyfiken minister i Södertälje Stora hälsoekonomiska vinster i sikte Vad är egentligen Barns bästa?

Föräldrastöd börjar ge resultat Nyfiken minister i Södertälje Stora hälsoekonomiska vinster i sikte Vad är egentligen Barns bästa? magasin Statens folkhälsoinstituts satsning inom den nationella föräldrastödsstrategin nummer 2 våren 2012 Föräldrastöd börjar ge resultat Nyfiken minister i Södertälje Stora hälsoekonomiska vinster i

Läs mer

Sociala investeringar. - en ljusnande framtid är svår

Sociala investeringar. - en ljusnande framtid är svår Sociala investeringar - en ljusnande framtid är svår Sammanfattning av seminarium Almedalen, Fredag 3 juli 2015 Varför är det viktigt med sociala investeringar? Det har aldrig tidigare funnits så mycket

Läs mer

reviderad 2006-12-01 Kunskapsbaserade metoder och program som sprids inom ramen för regerings- uppdraget Skolan förebygger

reviderad 2006-12-01 Kunskapsbaserade metoder och program som sprids inom ramen för regerings- uppdraget Skolan förebygger reviderad 2006-12-01 för skolbaserad prevention verktygslåda Kunskapsbaserade metoder och program som sprids inom ramen för regerings- uppdraget Skolan förebygger innehåll 2 Förord 3 kurser för föräldrar

Läs mer

OM ALKOHOLENS KOSTNADER OCH HÄLSOEFFEKTER I SVERIGE 2002

OM ALKOHOLENS KOSTNADER OCH HÄLSOEFFEKTER I SVERIGE 2002 TILL VILKET PRIS? OM ALKOHOLENS KOSTNADER OCH HÄLSOEFFEKTER I SVERIGE 2002 Johan Jarl Pia Johansson Antonina Eriksson Mimmi Eriksson Ulf-G. Gerdtham Örjan Hemström Klara Hradilova Selin Mats Ramstedt SoRAD

Läs mer

Mina barn - era ungar

Mina barn - era ungar Mina barn - era ungar Kan vi tillsammans förbättra hälsan hos ungdomarna i Uppsala län? En rapport från Liv och Hälsa Ung 2005 Åsa Fichtel, Kenneth Berglund, Inna Feldman Samhällsmedicinska enheten, Landstinget

Läs mer

Evidensbaserade metoder

Evidensbaserade metoder Rapport 2007:1 Evidensbaserade metoder Bild; ATAD Samordningsgrupp 8 maj 2006 Rapport över metoder som visat sig framgångsrika på andra håll och som har stöd från forskningen. Rapporten innehåller metoder

Läs mer

Samhällsekonomisk utvärdering Projekt SamCoach

Samhällsekonomisk utvärdering Projekt SamCoach Samhällsekonomiska bokslut, utvärderingar och analyser Samhällsekonomisk utvärdering Projekt SamCoach Slutrapport 2011-05-12 Samordningsförbundet Sollefteå kommun payoff kunskapens väg 6, 831 40 östersund

Läs mer

PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET. Smart ekonomi ATT RÄKNA PÅ JÄMSTÄLLDHETSVINSTER EN SAMMANFATTNING. Smart ekonomi 1

PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET. Smart ekonomi ATT RÄKNA PÅ JÄMSTÄLLDHETSVINSTER EN SAMMANFATTNING. Smart ekonomi 1 PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Smart ekonomi ATT RÄKNA PÅ JÄMSTÄLLDHETSVINSTER EN SAMMANFATTNING Smart ekonomi 1 Smart ekonomi Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har under åren 2008 2013 tilldelats

Läs mer

En rapport från Svenska Spel April 2009. Spelets pris. en analys av samhällsekonomiska kostnader till följd av spelproblem i Sverige

En rapport från Svenska Spel April 2009. Spelets pris. en analys av samhällsekonomiska kostnader till följd av spelproblem i Sverige Spelets pris en analys av samhällsekonomiska kostnader till följd av spelproblem i Sverige 1 Förord Det är viktigt att det finns gedigna kunskaper om spelformernas risker och kostnader innan man experimenterar

Läs mer

1+1=3 OM SAMVERKAN MELLAN SKOLA OCH ARBETSLIV UR ETT SOCIOEKONOMISKT PERSPEKTIV

1+1=3 OM SAMVERKAN MELLAN SKOLA OCH ARBETSLIV UR ETT SOCIOEKONOMISKT PERSPEKTIV 1+1=3 OM SAMVERKAN MELLAN SKOLA OCH ARBETSLIV UR ETT SOCIOEKONOMISKT PERSPEKTIV EVA NILSSON LUNDMARK & INGVAR NILSSON EVA.LUNDMARK@KRUTAB.SE & I.NILSSON@SEEAB.SE 2015.02.20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa 2 Titel Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling som visar att satsningar

Läs mer

DET ÄR BÄTTRE ATT STÄMMA I BÄCKEN ÄN i ÅN

DET ÄR BÄTTRE ATT STÄMMA I BÄCKEN ÄN i ÅN DET ÄR BÄTTRE ATT STÄMMA I BÄCKEN ÄN i ÅN Att värdera de ekonomiska effekterna av tidiga och samordnade insatser kring barn och unga Stämma i bäcken Sida 2 Innehåll: 1 SAMMANFATTNING OCH LÄSANVISNING...

Läs mer

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Inledning 6 Nationell strategi för utvecklat föräldrastöd 11 Förord Föräldrar är de viktigaste personerna

Läs mer

Regional konferens Jämlikt och hållbart Norrbotten utopi eller verklighet Dokumentation

Regional konferens Jämlikt och hållbart Norrbotten utopi eller verklighet Dokumentation Sida 1 av 11 Regional konferens Jämlikt och hållbart Norrbotten utopi eller verklighet Dokumentation Kommunalråd Yvonne Stålnacke inleder konferensen. Hon tycker att det är bra att hälsoläget i Sverige

Läs mer

ADHD - Diagnostik och behandling - Vårdens organisation - Patientens delaktighet

ADHD - Diagnostik och behandling - Vårdens organisation - Patientens delaktighet ADHD - Diagnostik och behandling - Vårdens organisation - Patientens delaktighet En systematisk litteraturöversikt Observera! Alla detaljer i denna rapport har ännu inte helt kontrollerats. Det är därför

Läs mer

Föräldrakraft. En studie om implementering av ett föräldrastödsprogram i Bergsjön, Linnéstaden, Mark och Orust

Föräldrakraft. En studie om implementering av ett föräldrastödsprogram i Bergsjön, Linnéstaden, Mark och Orust Föräldrakraft En studie om implementering av ett föräldrastödsprogram i Bergsjön, Linnéstaden, Mark och Orust Kvalitetskriterier för FoU-rapporter vid FoU i Väst/GR En FoU-rapport vid FoU i Väst/GR ska:

Läs mer

Föräldrastöd - en vinst för alla

Föräldrastöd - en vinst för alla Föräldrastöd - en vinst för alla Nationell strategi för samhällets stöd och hjälp till föräldrar i deras föräldraskap Betänkande av Föräldrastödsutredningen Stockholm 2008 SOU 2008:131 SOU och Ds kan köpas

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad!

Gör jämlikt gör skillnad! Gör jämlikt gör skillnad! SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET MINSKAR SKILLNADER I HÄLSA Gör jämlikt gör skillnad! 1 Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling

Läs mer