Patientupplevelser av vaken intubation samt preoperativ luftvägsdokumentation gjord av anestesipersonal inför planerad operation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Patientupplevelser av vaken intubation samt preoperativ luftvägsdokumentation gjord av anestesipersonal inför planerad operation"

Transkript

1 Patientupplevelser av vaken intubation samt preoperativ luftvägsdokumentation gjord av anestesipersonal inför planerad operation Projektledare Kati Knudsen Leg sjusköterska, MScN Landstinget Gävleborg KTC Kunskap och Träningscentrum Gävle sjukhus Gävle Projekt handledare Ulrica Nilsson Docent, Leg. ssk, & forskningshandledare ANIVA-kliniken / Vårdvetenskapligt forskningscentrum Universitetssjukhuset Örebro

2 Inledning Luftvägsbedömning är bland de första åtgärderna anestesi personal utför på patienter inför planerad operation. En väl genomtänkt preoperativ bedömning av luftvägen inför operation av obesitas patienter är av stor betydelse för den som ger anestesi såväl för patienten som skall genomgå en operation. Handläggningen av fri luftväg inför anestesi varierar vid varje opererande klinik. I Sverige finns ännu inga nationella riktlinjer vad beträffar luftvägsbedömning inför anestesi av obesitas patienter utan lokalt upprättade riktlinjer och handlingsplaner är vägledande. Man överlåter till tjänstgörande anestesiolog att avgöra om patienten är lämplig för anestesi. Bakgrund Obesitas Fetma eller obesitas som är den medicinska benämningen på svår eller mycket svår övervikt och anses vara en av vår tids mest ökande folkhälsosjukdomar. Obesitas anses föreligga när BMI (Body Mass Index) = kroppsvikt (kg)/(kroppslängd)(m 2 ) är >30 kg.m 2 Världshälsoorganisationen, WHO, har klassificerat gränsvärderna för obesitas i förhållande till hälsoriskerna och vid BMI över 30 påbörjar redan måttligt ökande hälsorisker som bland annat hjärtkärl sjukdomar och diabetes (1). De vanligaste orsakerna till övervikt kan ofta härledas till vår genetik, livstidsvanor, psykisk sjukdom eller känslomässiga problem eller beroende på sjukdom som hypothyreos, cushings syndrom eller depression (4). Fetma är ett ökande hälsoproblem i Sverige. Studier visar att antalet med måttlig till svår fetma (BMI >35 kg/m2) i åldern år stadigt ökar (5). Studier har visat att det bästa behandlingsalternativet mot ökande övervikt relaterat till hälsorisker som diabetes och hjärtkärlsjukdomar är att erbjuda patienter operation enligt Gastric by pass (2,3). Enligt socialstyrelsens utförs ca 1500 obesitas kirurgiska ingrepp på ett 30-tal kliniker i Sverige (6). Vidare att en större andel kvinnor än män opereras för övervikt trots att männen har lika stort behov av kirurgiskt ingrepp, vilket förklaras med att kvinnor oftare söker hjälp för sin övervik (7). Operationer av obesitas ökar och blir därmed en allt vanligare grupp av patienter som kommer till landets preoperativa mottagningar för bedömning av bland annat luftvägen inför anestesi och operation. Obesitas kirurgi är förenad med ökad risk för reoperation på grund av bland annat anastomos läckage (8) vilket innebär att dessa patienten kan behöva anestesi igen. Patienter med svår fetma anses vara en riskgrupp inför sövning ur anestesiologisk synvinkel. Studier har visat att BMI > 35 i korrelation med luftvägstester som Mallampatis klassifikation var signifikant associerad med luftvägssvårigheter (9,10). Mallampatis klassificering är en enkelt preoperativ luftvägsbedömning som kan förutsäga om patienten kommer att bli lätt eller svår att intubera (11). Cormack och Lehane (12) har under direkt laryngoscopi försökt gradera intubationssvårigheter med hjälp av laryngoscop. Dessa testmetoder för luftvägsbedömning har i andra studier inte ansetts som tillräckligt signifikanta för att förutsäga svår intubation. Vid preoperativ luftvägsbedömning bör faktorer som nackens omfång och thyromentalt avstånd beaktas för att säkerställa fria luftvägar inför obesitas kirugi (13). Vid misstanke om luftvägsproblem i samband med den preoperativa bedömningen bör luftvägen säkras medan patienten fortfarande är vaken (14). Preoperativ luftvägsbedömning är bland de första åtgärder anestesipersonal utför för att förbereda obesitas patienter inför en Gastric by pas operation. Målet med en preoperativ bedömning är att få patienten i optimalt skick inför anestesi och operation (peroperativt) samt 2

3 planera inför den postoperativa omvårdnaden för patienten. Det är viktigt att patientens synpunkter beaktas vid förberedelserna inför anestesi. Förberedelser inför en Gastric by pass operation innebär en noggrann preoperativ luftvägsbedömning för varje enskild patient. Bland annat ska tränade anestesisjuksköterskor och anestesiologer göra en riskbedömning och därefter upprättas en handlingsplan över patientens möjligheter att genomgå anestesi och operation. I den preoperativa luftvägsbedömningen har anestesipersonal möjlighet att upptäcka patienter som kan få potentiella problem med luftvägen inför en obesitas operation. Vid förväntade luftvägsproblem är vaken intubation att föredra enligt ASA (American Society of Anesthesiologists) (15), vilket förutsätter att patienten kan samarbeta i samband med en planerad trakeal intubation. För att följa upp den postoperativa omvårdnaden i samband med anestesi är det viktigt att dokumentera eventuella intubationssvårigheter med maskventilation, laryngoscopi och intubation vilket kan ha betydelse för patientens upplevelser och planerade omvårdnad inför sövning vid ett eventuellt senare tillfälle (16). Ur patientperspektiv är det viktigt att patienten får information om vad som ska hända och möjlighet att skapa förtroende mellan den som ger anestesi och den som skall få anestesi så patienten ska känna trygghet inför sin operation. I funktionsbeskrivning för anestesisjuksköterskor finns tydligt definierat vad som ingår i anestesisjuksköterskans omvårdnadsansvar (17). Sveriges kommuner och Landsting (SKL) har på senare tid uppmärksammat och påbörjat ett nationellt arbete med att höja patientsäkerheten inom hälso och sjukvården (18). Som ett led i detta är det viktigt att anestesipersonal i den preoperativa bedömningen kan optimera och förutse luftvägsproblem, använda sig av tillämplig utrustning och följa upp och dokumentera resultaten i samband med planerad anestesi och därmed också på sikt höja patientsäkerheten och kvalitén inom anestesisjukvården. Problem med hantering luftvägarna i samband med anestesi kan få allvarliga följder för patienterna. En stor del av dessa händelser kan förebyggas genom bättre planering och omvårdnad av anestesiförloppet. Genom övning i vaken intubation blir anestesi personal bättre rustade inför väntade problem med luftvägen (19,20). I dagsläget är det svårt att finna studier som studerat hur patienterna upplever att bli vaken intuberade inför en planerad operation. Mot bakgrund av detta är syftet med studien enligt följande: Syfte Syftet med projektet är att beskriva hur patientens upplevelse av vakenintubation samt att studera kriterier för preoperativ luftvägsbedömning av patienter som genomgår obestitas kirurgi Frågeställningar Hur upplever patienten en vakenintubation? Hur definieras luftvägen preoperativt vid obesitaskirurgi? Hur identifiera kvalitetsindikatorer som gäller vid preoperativbedömning av luftvägen vid obestitas kirurgi? Finns skillnader mellan vaken intubation kontra generell anestesiinduktion/intubation i samband med obesitas kirurgi? Metod Projektet består av två delstudier Delstudie 1. Intervjuer av 20 patienter genomgått en vakenintubation i samband med en Gastric bypass operation på Gävle länssjukhus. Intervjuerna kommer att ske vid sjukhuset så nära 3

4 utskrivningen som möjligt och om detta ej är möjligt i personens hem inom två veckor efter utskrivningen. Intervjuerna kommer att vara öppna med fokus på personens upplevelser av vakenintubationen. Specifika forskningsfrågor kommer att fokusera utgående från den intervjuades berättelse, som till exempel Kan du berätta hur du upplevde att bli vakenintuberad? Hur upplevde du att att vara vaken när du fick en andningstub i halsen? Intervjuerna kommer att spelas in på mini-disc spelare och skrivas ut ordagrant och därefter analyseras med hjälp av innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (21). Delstudie 2. En retrospektiv granskning av anestesijournaler där patienter genomgått en Gastric by pas operation vid Gävle länssjukhus och Universitetssjukhuset i Örebro under perioden år 2006 till år Granskning sker utifrån följande sökkriterier: Mallampatis klassificering, Cormack och Lehanes gradering, ålder, kön, BMI, nackens omfång, tub storlek, laryngoscopblad, vaken intubation alt. generell intubation. Dokumenterade intubation eller extubationsproblem i samband med operation. Ansvarig anestesipersonal pre-peri och postoperativt. Dokumenterade förslag om eventuella förbättringar inför en ny kommande anestesi. Urval. Kvinnor och män med BMI > 30-45, ålder år som genomgått en Gastric by pass operation. 4

5 Referenser 1. WHO expert consultation. Appropriate body-mass index for Asian populations and its implications for policy and intervention strategies. The Lancet, 2004; Schauer PR et al. Effect of laparoscopic Roux-en Y gastric bypass on type 2 diabetes mellitus. Ann surg 2003; 238: Sjöström L et al. Effects of bariatric surgery on mortality in Swedish obese subjects. N Engl J Med 2007; 357: Greenberg I et al. Behavioral and psychological factors in the assessment and treatment of obesity surgery patients. Obes Research 2005;13: SBU: Fetma problem och åtgärder ( SBU rapport 160) ISBN X 6. Socialstyrelsen. (2007) Nationella indikationer för obesitas kirurgi 7. Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF): Statistiska Centralbyrån, Livingston EH. Complications after bariatric surgery. Surg Clin N Am 2005;85: Karkouti K, Rose DK, Wigglesworth D, Cohen MM. Predicting difficult intubation: a multivariable analysis. Can J Anaesth 2000; 47: Juvin P, Lavaut E, Dupont H, Lefevre P, Demetriou M, Dumoulin JL, Desmonts JM. Difficult tracheal intubation is more common in obese than in lean patients. Anesth Analg 2003;97: Mallampati SR, Gatt SP, Gugino LD, et al. A clinical sign to predict difficult tracheal intubation: a prospective study. Can Anaesth Soc J 1985; 32: Cormack RS, Lehane J. Difficult tracheal intubation in obstetrics. Anaesthesia 1984; 39: Gonzalez H, Minvile V, Delanoue K, Mazerolles M, Concina D, Fourcade O. The importance of increased neck circumference to intubation difficulties in obese patients. Anesth Analg 2008; 106: Benumof JL. Management of the difficult adult airway: whit special emphasis on awake tracheal intubation. Anesthesiology 1991; 75: American Society of Anesthesiologists: Practice guidlines for management of the difficult airway. Anesthesiology 1993; 78: Randell T. Prediction of difficult intubation. Acta Anaesthesiology Scandinavian 1996;42: Riksföreningen An-Iva, SFAI. Funktionsbeskrivning för anestesisjuksköterskor i Sverige. 18. Sveriges kommuner och Landsting (SKL) Nakagawa M, Fijimoto Y, Kimura S, Kaminoh Y, Tashiro C. Team traning for anesthesia-related difficult airway management performed by participation of surgical center nurses and anesthesiologists. Masui 2008; 57(12): Rosenstock C, Östergaard D, Kristensen MS, Lippert A, Ruhnan B, Rasmussen LS. Residents lack knowledge and practical skills in handling the difficult airway. Acta Anesthesiol Scand 2004;48(8): Graneheim U, Lundman B. Qualitative content analysis in nursing research: concept, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today 2004; 24:

6 6

Patienternas upplevelse av att vara fastande inför akutoperation

Patienternas upplevelse av att vara fastande inför akutoperation Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap Patienternas upplevelse av att vara fastande inför akutoperation Författare: Eugènia Furumula Larsson Uppsatskurs, avancerad nivå 15hp Uppsatskurs vårdvetenskap

Läs mer

NATIONELLA INDIKATIONER FÖR OBESITAS- KIRURGI

NATIONELLA INDIKATIONER FÖR OBESITAS- KIRURGI NATIONELLA INDIKATIONER FÖR OBESITAS- KIRURGI Expertgruppsrapport till uppdragsgivarna Socialstyrelsen Sveriges Kommuner och Landsting Svenska Läkarsällskapet 28 nov 2007. Uppdaterad och reviderad andra

Läs mer

!!! Preoperativ lågkaloridiet inför överviktskirurgi - en studie av effekt och komplikationer

!!! Preoperativ lågkaloridiet inför överviktskirurgi - en studie av effekt och komplikationer Preoperativ lågkaloridiet inför överviktskirurgi - en studie av effekt och komplikationer Självständigt arbete Läkarprogrammet 2014 Av Eli Gladnikoff Handledare Magnus Sundbom Innehållsförteckning Populärvetenskaplig

Läs mer

Förord. endotrachealtub. endotracheal tube. /Fristående kurs kursbeteckning: Sidantal: 33

Förord. endotrachealtub. endotracheal tube. /Fristående kurs kursbeteckning: Sidantal: 33 I n s t i t u t i o n e n f ö r V å r d v e t e n s k a p o c h h ä l s a 10 Titel (svensk): Title (engelsk): Arbetets art: Program/kurs/kurskod/ /Fristående kurs kursbeteckning: Arbetets omfattning: En

Läs mer

Översyn av tillämpningen av befintliga riktlinjer och förslag till vårdprocess för obesitaskirurgi

Översyn av tillämpningen av befintliga riktlinjer och förslag till vårdprocess för obesitaskirurgi Avdelningen för somatisk specialistvård Rapport Specialiserad obesitasbehandling Översyn av tillämpningen av befintliga riktlinjer och förslag till vårdprocess för obesitaskirurgi 2010-02-22 Arbetsgrupp

Läs mer

Utvärdering av informationsbrev inom benign gynekologisk kirurgi

Utvärdering av informationsbrev inom benign gynekologisk kirurgi Utvärdering av informationsbrev inom benign gynekologisk kirurgi - ett patientperspektiv Specialrapport inom GynOp Författare: Sofia Widetun Med Stud T11, vetenskapligt examensarbete 30 hp Margareta Nilsson,

Läs mer

Årsplan Geriatrik 2011

Årsplan Geriatrik 2011 Sektorsrådet Geriatrik Årsplan Geriatrik 2011 Inledning Hos äldre har hälsan förbättrats de senaste decennierna om man ser till upplevda hälsoproblem och funktionsförmåga, men försämrats i fråga om långvariga

Läs mer

D-uppsats i Omvårdnad

D-uppsats i Omvårdnad D-uppsats i Omvårdnad Patienters upplevelse av överskottshud efter laparaskopisk Gastric Bypass FÖRFATTARE Christina Biörserud FRISTÅENDE KURS OMFATTNING Omvårdnad självständigt arbete II VEA 010 VT 2007

Läs mer

Alkoholproblem före & efter bariatrisk kirurgi

Alkoholproblem före & efter bariatrisk kirurgi Alkoholproblem före & efter bariatrisk kirurgi En litteraturöversikt FÖRFATTARE PROGRAM/KURS OMFATTNING HANDLEDARE EXAMINATOR Niclas Björnfot Fristående kurs, 15 högskolepoäng/ OM5250 VT 2014 15 högskolepoäng

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogrammet

Specialistsjuksköterskeprogrammet Specialistsjuksköterskeprogrammet Patienters postoperativa upplevelse av i-gel supraglottic airway device versus endotrakeal intubation gällande smärta i hals, heshet, sväljsvårigheter och allmänt obehag.

Läs mer

Sjuksköterskors uppfattning om munvård och munhälsobedömning hos äldre boende på särskilt boende

Sjuksköterskors uppfattning om munvård och munhälsobedömning hos äldre boende på särskilt boende Examensarbete Filosofie kandidatexamen Sjuksköterskors uppfattning om munvård och munhälsobedömning hos äldre boende på särskilt boende En intervjustudie Registered nurses perception of oral care and oral

Läs mer

Smakförändringar efter gastric bypass-operation

Smakförändringar efter gastric bypass-operation Examensarbete C-uppsats, Grundnivå 15 hp, ht 2011 Smakförändringar efter gastric bypass-operation Camilla Gustafsson och Anna Jansson Institutionen för kostvetenskap Box 560 Besöksadress: BMC, Husargatan

Läs mer

Medborgardialog strategi eller verktyg?

Medborgardialog strategi eller verktyg? Medborgardialog strategi eller verktyg? Praktikantprojekt hösten 2013 Farhad Mazi Esfahani Ida Strandell Januari 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning... 3 1.1 Syfte och mål... 3 1.2

Läs mer

Gastric bypass Den subjektiva upplevelsen efter operation

Gastric bypass Den subjektiva upplevelsen efter operation EXAMENSARBETE - KANDIDATNIVÅ I VÅRDVETENSKAP MED INRIKTNING MOT OMVÅRDNAD VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP 2011:65 Gastric bypass Den subjektiva upplevelsen efter operation Pernilla Borglund Kronander

Läs mer

Munhälsa hos cancerpatienter en interventionsstudie av vårdpersonal och patienter

Munhälsa hos cancerpatienter en interventionsstudie av vårdpersonal och patienter Jukka Nopsanen Slutrapport Munhälsa hos cancerpatienter en interventionsstudie av vårdpersonal och patienter Ett vårdutvecklingsprojekt hos Cancerfonden 2002 2004 Projektansvariga: Gun Paulsson, dr odont

Läs mer

Distriktssköterskors erfarenhet av sårbehandling i primärvården

Distriktssköterskors erfarenhet av sårbehandling i primärvården INSTITUTIONEN FÖR NEUROBIOLOGI, VÅRDVETENSKAP OCH SAMHÄLLE Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden Distriktssköterskors erfarenhet av sårbehandling i primärvården - ORGANISATION OCH LÄRANDE - Anne Friman

Läs mer

Överviktskirurgi Sleeve gastrectomy

Överviktskirurgi Sleeve gastrectomy Examensarbete C-uppsats, Grundnivå 15 hp, ht 2011 Överviktskirurgi Sleeve gastrectomy - Patienters kostvanor sex månader postoperativt ULRIKA BRUNN Institutionen för kostvetenskap Box 560 Besöksadress:

Läs mer

Intubation med eller utan muskelrelaxantia

Intubation med eller utan muskelrelaxantia Intubation med eller utan muskelrelaxantia - En observationsstudie om postoperativt halsont och heshet Författare: Emma Rönde Frida Åhlund Handledare: Ingmarie Johanson Magisteruppsats Maj 2013 Lunds universitet

Läs mer

mående efter införandet av en ny

mående efter införandet av en ny Utvärdering av patientens postoperativa smärta, illamående och informationsbehov efter införandet av en ny dagkirurgisk modell modellmodellcktrackostoperativa smärtaof the och PONV efterpain, Postoperativt

Läs mer

Nationellt kvalitetsregister Öron-, Näs- och Halssjukvård. Årsrapport 2012

Nationellt kvalitetsregister Öron-, Näs- och Halssjukvård. Årsrapport 2012 Nationellt kvalitetsregister Öron-, Näs- och Halssjukvård Årsrapport 2012 Kvalitetsregistret för öronkirurgi: myringoplastik och ossikuloplastik Kvalitetsregistret för operation av nässkiljeväggen Hörselbarnsregistret

Läs mer

NATIONELL PATIENTÖVERSIKT

NATIONELL PATIENTÖVERSIKT 2014 Skoglind-Öhman Ingegerd Vackermo Marie NATIONELL PATIENTÖVERSIKT Uppföljning av införande och användande av NPÖ i Jämtlands län Innehåll 1. Bakgrund... 2 2. Metod... 2 2.1 Metodologiska överväganden...

Läs mer

EXAMENSARBETE. Viktnedgång och välbefinnande vid gastric bypass alternativt livsstilsförändring samt hur sjuksköterskan kan stödja individen

EXAMENSARBETE. Viktnedgång och välbefinnande vid gastric bypass alternativt livsstilsförändring samt hur sjuksköterskan kan stödja individen EXAMENSARBETE Viktnedgång och välbefinnande vid gastric bypass alternativt livsstilsförändring samt hur sjuksköterskan kan stödja individen En litteraturstudie Jessica Alatalo Anna B Lindgren Sjuksköterskeexamen

Läs mer

Prevention av övervikt och fetma hos barn och ungdomar

Prevention av övervikt och fetma hos barn och ungdomar Prevention av övervikt och fetma hos barn och ungdomar En jämförelse av vårdprogram Christina Larsson, Maria Larsson och Lisa Nyman Examensarbete, 15 hp, Omvårdnad Jönköping, december, 2010 Hälsohögskolan,

Läs mer

Indikation för operation vid ansträngningsinkontinens hos kvinnor

Indikation för operation vid ansträngningsinkontinens hos kvinnor Nationella MEDICINSKA Indikationer Indikation för operation vid ansträngningsinkontinens hos kvinnor Sammanfattning Frågeställning: Under vilka förutsättningar är det relevant att erbjuda en kvinna med

Läs mer

Forskningsplattformen för Hälsa i Samverkan. Forskningsplattformen för Hälsa i Samverkan

Forskningsplattformen för Hälsa i Samverkan. Forskningsplattformen för Hälsa i Samverkan Forskningsplattformen för Hälsa i Samverkan Forskningsplattformen för Hälsa i Samverkan Nr 2 2014 Forskningsplattformen för Hälsa i Samverkan (tidigare Forskningsplattformen för Utveckling av Närsjukvård)

Läs mer

Sid 3. Bukplastik och liknande operationer; korrektion av hängbuk och andra vävnadsöverskott efter obesitas och/eller graviditet en sammanfattning

Sid 3. Bukplastik och liknande operationer; korrektion av hängbuk och andra vävnadsöverskott efter obesitas och/eller graviditet en sammanfattning 1 Bukplastik och liknande operationer; korrektion av hängbuk och andra vävnadsöverskott efter obesitas och/eller graviditet Medicinska indikationer, operationsmetoder, rutiner och kvalitetskontroll 2 IInnehållsförteckning

Läs mer

C-UPPSATS. Sjuksköterskors upplevelser av patientsamtal i perioperativ omvårdnad

C-UPPSATS. Sjuksköterskors upplevelser av patientsamtal i perioperativ omvårdnad C-UPPSATS 2005:020 Sjuksköterskors upplevelser av patientsamtal i perioperativ omvårdnad en litteraturstudie Eva Ludvigsen, Eva Svensson Luleå tekniska universitet C-uppsats Omvårdnad Institutionen för

Läs mer

Vårdenhetschefers och sektionsledares uppfattningar om operationssjuksköterskans perioperativa omvårdnadsarbete samt införande av denna arbetsmetod

Vårdenhetschefers och sektionsledares uppfattningar om operationssjuksköterskans perioperativa omvårdnadsarbete samt införande av denna arbetsmetod Vårdenhetschefers och sektionsledares uppfattningar om operationssjuksköterskans perioperativa omvårdnadsarbete samt införande av denna arbetsmetod Eva Salvage 2012 Examensarbete, Avancerad nivå, 15 hp

Läs mer

HUR PÅVERKAS LIVS- KVALITETEN AV EN MAGSÄCKOPERATION I VIKTMINSKNINGSSYFTE?

HUR PÅVERKAS LIVS- KVALITETEN AV EN MAGSÄCKOPERATION I VIKTMINSKNINGSSYFTE? Hälsa och samhälle HUR PÅVERKAS LIVS- KVALITETEN AV EN MAGSÄCKOPERATION I VIKTMINSKNINGSSYFTE? EN LITTERATURSTUDIE MIKAEL CARLSSON CAMILLA HOLMKVIST Examensarbete i omvårdnad Malmö högskola 61-90 p Hälsa

Läs mer

Nyutbildade intensivvårdssjuksköterskors uppfattningar om sin yrkeskompetens

Nyutbildade intensivvårdssjuksköterskors uppfattningar om sin yrkeskompetens Fakulteten för Samhälls- och livsvetenskaper Omvårdnad/Avdelningen för omvårdnad Emelia Dahlberg Maria Larsson Nyutbildade intensivvårdssjuksköterskors uppfattningar om sin yrkeskompetens Newly graduated

Läs mer