Specialiserade överviktsmottagningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Specialiserade överviktsmottagningar"

Transkript

1 Underlag Specialiserade överviktsmottagningar Bakgrund Fetma utgör ett stort hot för folkhälsan. Med fetma följer en ökad risk för psykisk ohälsa, ökad sjuklighet och för tidig död. Övervikt/fetma brukar mätas som BMI (body mass index) och delas in i olika grader där BMI = övervikt, BMI = fetma (grad 1), BMI = svår fetma (grad 2) och BMI över 40 = extrem fetma (grad 3). Statistik från Folkhälsomyndigheten visar att nästan hälften av alla svenskar har ett BMI som motsvarar övervikt eller fetma. Hos personer mellan 45 och 64 år har andelen under de senaste 10 åren ökat från 55 till 62 procent. Andelen personer med fetma (BMI över 30) har totalt sett ökat från 11 till 14 procent. Hälsoekonomiska beräkningar visar att övervikt och fetma kostar ungefär tre miljarder kronor per år i form av sjukhusvård i Sverige. Det motsvarar ungefär två procent av den totala vårdkostnaden. Till detta kommer indirekta kostnader på grund av sjukfrånvaro och förtidspensioner, som är minst lika höga. Exempel på sjukdomar som är kopplade till fetma är högt blodtryck, diabetes typ 2, gallsten, astma, sömnapné (andningsstopp under sömnen), belastningsskador i leder, komplikationer under graviditet, cancer (till exempel livmoder, äggstock, bröst, prostata, matstrupe och tjocktarm). Fetma förekommer också ofta tillsammans med psykiska besvär som till exempel depression. Fetma i sig själv medför också i många fall sämre livskvalitet. Behandling Valet av behandling vid övervikt och fetma baseras idag i hög grad på BMI. För personer med BMI under 35 ska i första hand primärvården ansvara för stöd och behandling. Vid svår fetma (BMI över 35) hänvisas patienterna i regel till kirurgi då andra alternativ inom hälso- och sjukvård vanligen saknas. I Sverige utförs idag ca 7000 operationer till följd av fetma. I Region Skåne erbjuds idag operation till alla personer med BMI över 35 såvida inte särskilda skäl talar emot. För några år sedan var väntetiden till operation mer än 2 år och över

2 patienter väntade i kö. Efter utökning av operationskapaciteten har nu antalet väntande minskat till under 200 och väntetiden understiger i flertalet fall 90 dagar. Antalet opererade i Region Skåne uppgick under 2014 till ca 1300 vilket motsvarar 105 per invånare 1 vilket är näst högst i landet. Fetmakirurgi innebär i flertalet fall att en kraftig viktminskning uppnås och att vikten i det närmaste normaliseras efter 6-12 månader. Långtidsuppföljning visar att viktnedgången oftast består under lång tid. För patienter med diabetes innebär operation ofta att behovet av diabetesläkemedel minskar eller helt upphör efter operationen. Vissa patienter drabbas av komplikationer dels i direkt anslutning till operation (ca 6 procent), dels inom några år efter operation (ca procent). I vissa fall krävs ytterligare operation och i några fall består kroniska besvär till exempel i form av buksmärtor och eller dumpingsymtom (trötthet, yrsel efter måltid). I ca en tredjedel av fallen önskar opererade patienter korrigerande plastikkirurgi på grund av stort hudöverskott framförallt på buken. För patienter med extrem fetma (BMI > 40) minskar risken för allvarlig sjukdom och livslängden ökar efter operation. För patienter med lägre BMI anses det inte helt klarlagt att lika goda resultat uppnås. Med hänsyn till de komplikationer som kan uppkomma och osäkerhet kring de långsiktiga effekterna har man därför internationellt rekommenderat fetmakirurgi enbart till patienter med BMI över 40 såvida inte patienten har diabetes eller andra allvarliga samtidiga sjukdomar då man rekommenderar operation även vid BMI mellan 35 och 40. Nya riktlinjer i Region Skåne Region Skånes expertgrupper för obesitas (fetma) och diabetes har på grundval av tillgängligt vetenskapligt underlag valt att revidera Region Skånes riktlinjer för operation så att dessa överensstämmer med gällande internationella riktlinjer. De nya riktlinjerna innebär att patienter med BMI enbart erbjuds operation om det samtidigt föreligger annan allvarlig sjukdom som till exempel diabetes. Eftersom flertalet landsting/regioner (17 av 21 2 ) redan valt dessa riktlinjer skapas också bättre förutsättningar för jämlik vård. Av de patienter som idag opereras i Region Skåne har ca 45 procent ett BMI under 40. Efter exkludering av patienter med diabetes eller annan samtidig sjukdom 1 Uppgifter hämtade från nationella kvalitetsregistret SOReg 2 Enligt sammanställning februari

3 innebär de reviderade riktlinjerna att antalet operationer minskar med ca 300 operationer per år. De nya riktlinjerna har förankrats med Diabetesföreningen i Skåne och med patientföreningen för patienter med övervikt (HOBS, Hälsa oberoende av storlek). 300 färre operationer per år innebär att kostnaden för fetmakirurgi minskar med cirka 17 miljoner kronor per år. Dessa medel bör enligt detta förslag investeras i icke-kirurgisk behandling av personer med fetma i första hand patienter med svår fetma som inte önskar kirurgi eller där kirurgi enligt de nya riktlinjerna inte är aktuellt. Utformningen av en sådan verksamhet beskrivs i följande text. Specialiserade överviktsmottagningar Patienter med övervikt och fetma ska även i fortsättningen i första hand omhändertas inom primärvården för stöd och behandling. Resurser och kompetens inom primärvården är emellertid begränsade och primärt avsedda för patienter med övervikt och/eller måttlig fetma (BMI < 35). För patienter med svårare grader av fetma och särskilt i de fall personen varit överviktigt under större delen av sitt liv finns oftast inga effektiva åtgärder att erbjuda inom primärvården. För dessa patientgrupper krävs vanligen specifik kompetens och samlade insatser från flera olika yrkesgrupper inklusive psykologer, dietister och fysioterapeuter. Idag finns i Region Skåne mycket begränsade resurser för denna patientgrupp och ofta är operation enda alternativet. Enligt förslaget bör patienter med svårare former av fetma som alternativ till fetmakirurgi kunna erbjudas stöd och hjälp från en enhet med specialkompetens inom området. Idag finns sådan verksamhet i mycket begränsad omfattning på SUS (Malmö). Enligt föreliggande förslag bör specialiserade överviktsmottagningar inrättas på samtliga sjukvårdsförvaltningar som en resurs för de patienter där primärvårdens resurser inte räcker till och som ett stöd för de patienter som inte önskar eller inte uppfyller kraven för fetmakirurgi. De specialiserade överviktsmottagningarna bör vara öppna för patienter med BMI över 30 (utan övre gräns). Patienter ska kunna remitteras till mottagningen från primärvården eller andra enheter inom den specialiserade vården men mottagningen ska också kunna ta emot egenremisser om särskilda kriterier uppfylls. Enheten ska ha tillgång till psykolog och/eller beteendevetare, dietist, fysioterapeut samt sjuksköterska och läkare med kompetens inom området. Behandling och stöd ska kunna erbjudas såväl individuellt som i grupp och behandling ska kunna erbjudas under en period på minst 1 år. 3

4 Mottagningarna ska också i samverkan med specialister inom barnmedicin kunna ta emot barn och ungdom med svår fetma. Organisatoriskt bör mottagningarna kopplas till enheter som arbetar med patienter som drabbats av olika metabola sjukdomar till exempel diabetes, högt blodtryck eller hjärt- kärlsjukdom. Härigenom kan det multiprofessionella teamets resurser utnyttjas på ett effektivare sätt då samma patient ofta har flera samtidiga sjukdomar. Slutligen bör de nya mottagningarna samverka med den regionövergripande enheten för fetmakirurgi som idag är lokaliserad på lasarettet i Landskrona (Sjukvårdsförvaltning Sund). Härigenom kan selektion av patienter lämpade för kirurgi förbättras och en modell för uppföljning efter fetmakirurgi kan tas fram i samverkan med primärvården. Kostnadsberäkning På årsbasis motsvarar de förändrade riktlinjerna att ca 300 färre operationer beräknas genomföras. Detta motsvarar cirka 17 miljoner kronor. Av denna summa föreslås att 14 miljoner kronor fördelas till sjukvårdsförvaltningarna SUS, Skånevård Sund och Skånevård Kryh för att bygga upp en öppen mottagningsverksamhet för övervikt och fetma enligt ovan beskrivna förslag. Av kvarvarande 3 miljoner kronor föreslås att 1 miljon kronor direkt avsätts till ett uppföljningsprojekt för att följa upp 5000 patienter som genomgått fetmakirurgi i Region Skåne sedan 2008 samt i ett senare steg 2 miljoner kronor till ett kunskapscentrum för fetma för att utveckla kompetensstöd och metoder för behandling av barn- och vuxenfetma. Fördelningen av 14 miljoner föreslås enligt följande: Sund: 0,30 x 14 mkr = 4,2 mkr Kryh: 0,20 x 14 mkr = 2,8 mkr SUS: 0,50 x 14 mkr = 7 mkr För 2015 föreslås att medel fördelas motsvarande 6 månader, vilket innebär 2,1 mkr till Sund, 1,4 mkr till Kryh samt 3,5 mkr till SUS. Uppföljning Enligt förslaget driftsätts verksamheten under 2015 och budgeteras därefter som öronmärkta medel inför 2016 inom ramen för ordinarie förvaltningsanslag. 4

5 Verksamheten ska efter 2015 redovisa antal unika patienter samt totala antalet patientkontakter uppdelat per antal individuella besök respektive gruppbehandling. Insatser av olika yrkeskategorier ska också beskrivas. Resultaten av verksamheten ska beskrivas i form av BMI-förändring för den totala patientgruppen samt i form av livskvalitetsmätning baserad på EQ5D-enkät till alla patienter. Uppföljningsprojektet ska redovisas för hälso- och sjukvårdsnämnden senast maj

Inbjudan till redovisning av Behovsanalysen inom området Övervikt och fetma

Inbjudan till redovisning av Behovsanalysen inom området Övervikt och fetma Inbjudan till redovisning av Behovsanalysen inom området Övervikt och fetma Tid och plats: Tisdagen den 25 september 2007 Klockan 09.40 11.00 Aulan, Birgittaskolan i Linköping Program: 09.40 09.45 Inledning

Läs mer

Bra sjukvård kan bli bättre

Bra sjukvård kan bli bättre Bra sjukvård kan bli bättre 1 En sammanfattning baserad på Närsjukvårdsutredningens rapport Framtidens hälso- och sjukvård i Norrbotten hot, möjligheter och vägval inför år 2020 2 Att möta framtiden Du

Läs mer

Översyn av tillämpningen av befintliga riktlinjer och förslag till vårdprocess för obesitaskirurgi

Översyn av tillämpningen av befintliga riktlinjer och förslag till vårdprocess för obesitaskirurgi Avdelningen för somatisk specialistvård Rapport Specialiserad obesitasbehandling Översyn av tillämpningen av befintliga riktlinjer och förslag till vårdprocess för obesitaskirurgi 2010-02-22 Arbetsgrupp

Läs mer

Behandling av fetma vid vårdcentraler och medicinkliniker

Behandling av fetma vid vårdcentraler och medicinkliniker Behandling av fetma vid vårdcentraler och medicinkliniker Redovisning av en kartläggning med komplettering av statistiska uppgifter från sjukvårdsregistret och läkemedelsregistret Dokumentty Socialstyrelsen

Läs mer

Nationella riktlinjer för diabetesvård. Stöd för styrning och ledning Preliminär version

Nationella riktlinjer för diabetesvård. Stöd för styrning och ledning Preliminär version Nationella riktlinjer för diabetesvård Stöd för styrning och ledning Preliminär version Artikelnummer 2014-6-19 Foto Matton Publicerad www.socialstyrelsen.se, juni 2014 Förord I dessa nationella riktlinjer

Läs mer

Aspiremetoden i Blekinge 2015

Aspiremetoden i Blekinge 2015 1 Aspiremetoden i Blekinge 2015 En genomgång av erfarenheter och implementeringsstrategier Innehåll Bakgrund... 2 Risker med övervikt... 3 Kostnad för fetma i Blekinge... 3 Blekinge först i Europa med

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM ÖVERVIKT OCH FETMA 2010 2013. beställarunderlag Vårdprogram Samhällsinriktat hälsoarbete

HANDLINGSPROGRAM ÖVERVIKT OCH FETMA 2010 2013. beställarunderlag Vårdprogram Samhällsinriktat hälsoarbete 104 HANDLINGSPROGRAM ÖVERVIKT OCH FETMA 2010 2013 beställarunderlag Vårdprogram Samhällsinriktat hälsoarbete 103 102 101 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 Handlingsprogram övervikt och fetma 2010 2013

Läs mer

Patientinformation inför överviktskirurgi

Patientinformation inför överviktskirurgi Nyköpings lasarett Patientinformation inför överviktskirurgi Överviktskirurgiska teamet Kliniken för kirurgi och urologi Nyköpings lasarett www.landstingetsormland.se framtagen av Per Lundquist och Maria

Läs mer

Årsplan Geriatrik 2011

Årsplan Geriatrik 2011 Sektorsrådet Geriatrik Årsplan Geriatrik 2011 Inledning Hos äldre har hälsan förbättrats de senaste decennierna om man ser till upplevda hälsoproblem och funktionsförmåga, men försämrats i fråga om långvariga

Läs mer

Handlingsprogram övervikt och fetma 2010-2013

Handlingsprogram övervikt och fetma 2010-2013 1 (214) Utvecklingsavdelningen Förslag till Handlingsprogram övervikt och fetma 2010 - 2 (214) 3 (214) Ett livsstilsproblem... Övervikt eller fetma innebär ett växande folkhälsoproblem och leder till medicinska

Läs mer

FÖREBYGGA eller BOTA CDUST. Om kostnadseffektiva sjukdomsförebyggande metoder i hälso- och sjukvård

FÖREBYGGA eller BOTA CDUST. Om kostnadseffektiva sjukdomsförebyggande metoder i hälso- och sjukvård FÖREBYGGA eller BOTA CDUST. Om kostnadseffektiva sjukdomsförebyggande metoder i hälso- och sjukvård Redaktionen Lars Hagberg Samhällsmedicinska enheten Örebro läns landsting 019-602 58 00 lars.hagberg@orebroll.se

Läs mer

Från fet till het med lågkaloridiet?

Från fet till het med lågkaloridiet? Från fet till het med lågkaloridiet? en kartläggning av VLCD- och LCD-produkter Lina Alexandersson & Karin Andersson Uppsats/Examensarbete: 15 hp Program/kurs: Kost- och friskvårdsprogrammet/mhg 304 Nivå:

Läs mer

Inför överviktsoperationen

Inför överviktsoperationen Inför överviktsoperationen Patientinformation för dig som ska opereras för obesitas vid Norrtälje sjukhus Vad är fetma? Fetma är en kronisk sjukdom som innebär en ansamling av överskottsfett som kan skada

Läs mer

Bukplastik och liknande operationer

Bukplastik och liknande operationer Nationella Medicinska Indikationer Bukplastik och liknande operationer Rapport från expertgruppen för plastikkirurgi Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00

Läs mer

Sid 3. Bukplastik och liknande operationer; korrektion av hängbuk och andra vävnadsöverskott efter obesitas och/eller graviditet en sammanfattning

Sid 3. Bukplastik och liknande operationer; korrektion av hängbuk och andra vävnadsöverskott efter obesitas och/eller graviditet en sammanfattning 1 Bukplastik och liknande operationer; korrektion av hängbuk och andra vävnadsöverskott efter obesitas och/eller graviditet Medicinska indikationer, operationsmetoder, rutiner och kvalitetskontroll 2 IInnehållsförteckning

Läs mer

ÖVERVIKTS- OPERATION

ÖVERVIKTS- OPERATION Patientinformation inför ÖVERVIKTS- OPERATION vid Norrtälje sjukhus Överviktsoperation = obesitas Kriterier för operation... 3 Sjukdomar kopplade till fetma... 5 Operationsmetoder och effekter av operation...

Läs mer

Införande av portabel patientbunden utrustning för egentest av pk-värde

Införande av portabel patientbunden utrustning för egentest av pk-värde Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-05-22 p 6 1 (3) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-04-18 HSN 1204-0385 Handläggare: Marika Berggrund Mats Ek Införande av portabel patientbunden utrustning

Läs mer

Nationella riktlinjer Utvärdering 2015. Diabetesvård. Indikatorer och underlag för bedömningar

Nationella riktlinjer Utvärdering 2015. Diabetesvård. Indikatorer och underlag för bedömningar Nationella riktlinjer Utvärdering 2015 Diabetesvård Indikatorer och underlag för bedömningar Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

BLÅBOK. för bättre diabetesvård

BLÅBOK. för bättre diabetesvård BLÅBOK för bättre diabetesvård BLÅBOK för bättre diabetesvård FÖRORD Nationella Diabetesteamet bildades 2002 och är en paraplyorganisation för de riksomfattande intresse- och specialist föreningar som

Läs mer

Kvalitetsbokslut för Praktikertjänsts primärvård

Kvalitetsbokslut för Praktikertjänsts primärvård 2015 Kvalitetsbokslut för Praktikertjänsts primärvård INNEHÅLL Lite bättre varje dag... 5 God och trygg vård... 6 Kvalitetsmått inom primärvården... 9 De största folksjukdomarna... 11 Mäta och följa upp

Läs mer

Metoder - Ordnat införande 2014 etapp 2 2014

Metoder - Ordnat införande 2014 etapp 2 2014 BILAGA 3 Hälso- och sjukvårdsavdelningen 2014-10-24 RS Anna Karevi Verdoes Metoder - Ordnat införande 2014 etapp 2 2014 Inledning På uppdrag av Program- och prioriteringsrådet har beredningsgruppen för

Läs mer

Hur fördelas vården mellan olika socioekonomiska grupper vid vårdval i specialistvården?

Hur fördelas vården mellan olika socioekonomiska grupper vid vårdval i specialistvården? PM 2014:1 Hur fördelas vården mellan olika socioekonomiska grupper vid vårdval i specialistvården? Vårdanalys PM-serie Myndigheten för vårdanalys produkter redovisas i olika serier. Vårdanalys analyser,

Läs mer

Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård

Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård Nationell utvärdering 2013 Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård Rekommendationer, bedömningar och sammanfattning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

målområde 6 En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård

målområde 6 En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård Kunskapsunderlag till folkhälsopolitisk rapport 2005 målområde 6 En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Kunskapsunderlag till Folkhälsopolitisk rapport 2005 målområde

Läs mer

Till dig som ska opereras för obesitas (fetma)

Till dig som ska opereras för obesitas (fetma) Till dig som ska opereras för obesitas (fetma) Gastric bypass Gastric sleeve www.capiostgoran.se/obesitascentrum DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD Vad är obesitas? Din kroppsvikt regleras under livet som en

Läs mer

Nya läkemedel prissatta 1998 och 1999

Nya läkemedel prissatta 1998 och 1999 ANALYSERAR 2001:5 Nya läkemedel prissatta 1998 och 1999 hälsoekonomiskt underlag och internationella priser I serien RFV ANALYSERAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings-

Läs mer

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens

Läs mer

www.lio.se Årsredovisning 2007

www.lio.se Årsredovisning 2007 www.lio.se Årsredovisning 2007 Landstinget i Östergötland ISBN 978-91-976826-1-9 Landstinget i Östergötland 581 91 Linköping Telefon: 013-22 20 00 www.lio.se Projektledare: Urban Svahn, Ledningsstaben,

Läs mer

Fetma hos vuxna. Kerstin Troedsson, sekreterare i arbetsgruppen för vårdprogrammet 018-611 00 00 vx.

Fetma hos vuxna. Kerstin Troedsson, sekreterare i arbetsgruppen för vårdprogrammet 018-611 00 00 vx. Fetma hos vuxna Vårdprogram utarbetat i samarbete mellan Primärvården, Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping. Kontaktperson Kerstin Troedsson, sekreterare i arbetsgruppen för vårdprogrammet 018-611

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 1 Stockholm i december 2011 Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för vård och omsorg. Annie Hansen Falkdal 2 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer