HTA. Health Technology Assessment- Verktyg att evidensbasera vården. Christina Bergh

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HTA. Health Technology Assessment- Verktyg att evidensbasera vården. Christina Bergh"

Transkript

1 HTA Health Technology Assessment- Verktyg att evidensbasera vården Christina Bergh

2 HTA-centrum Permanent enhet 2011 Består av 7 HTA-experter 20-70% Bibliotekarie Projektsamordnare Bistår med kontakt till Etiker Ekonom Statistiker Hälsoekonom

3 HTA - för hela regionen! Våra kunder är t.ex. Hälso- och sjukvård Tandvården Program- och prioriteringsrådet

4 Bakgrund Varför? - Oordnat införande av nya tekniker - Enskild kliniker hinner ej göra utvärdering - Industridriven utveckling Inriktning: -vem är kund till utvärderingar? - vad vill kunden ha? Metod: -Systematisk kunskapsöversikt

5 Starta upp direkt Snabb process Snabba resultat Lärande att ta fram svaret själv Delaktiga i resultatet

6 Projektstartsmöte ½ dag

7

8 2014-xx-xx Projektstartsmöte - PICO definierat Tidsplan Artikelsökning i databaser Inklusionsmöte. GRADE-möte Rapportskrivning Till Kvalitetssäkringsgrupp Feedback möte med projektgruppen och HTA-centrum

9 Vad händer med en färdig HTA-rapport? Samtliga förvaltningschefer i Västra Götalandsregionen PPR - Program och prioriteringsrådet, i Västra Götalandsregionen SBU - Statens beredning för medicinsk utvärdering Sahlgrenska Akademin (prefektgruppen) Andra HTA-enheter i Sverige Socialstyrelsen

10 Producerat från HTA-centrum 74 HTA-rapporter 12 Kort-HTA 7 Publikationer (på basis av en HTA-rapport) 354 Utbildade personer i evidens/kunskapsbaserad vård inom Västra Götalandsregionen

11 Arbetssätt vid ordnat införande i Hälso- och sjukvårdsutskottet beslutar. Hälso- och sjukvårdsdirektören stämmer av med sjukhus- och primärvårdsledningarna Program- och prioriteringsrådet värderar. Sjukhus, vårdcentraler, medicinska sektorsråd etc. nominerar förslag till nya metoder. HTA projekt startas.

12 Resultat av ett HTA-rapport (gäller de första 30 rapporterna) Beslut ej enligt evidens från HTA-rapport 16% Till beslut enligt evidens från en HTA-rapport 84%

13 Antal projekt/år Pågick i medeltal antal dagar

14 Fördelning av anslag till kompletterande studier efter genomförd HTA-rapport från Medi-SAM och Sahlgrenska akademin Till 29 projektgrupper är det utbetalt över 18 miljoner kronor

15

16 Du når HTA-centrum enkelt genom

17 Dessutom deltar vi i utbildningar för.

18 Forskarutbildning Evidensbaserad medicin 2p

19 ST läkare - Utbildning fyra dagar

20 Medicine kandidater termin 10 Stöd i systematiska översikter

21 Morten Sager,, universitetslektor, Inst. för lingvistik och vetenskapsteori Programsamordnare för Master i Evidensbasering

22 Vi samarbetar bland andra med... Andy Oxman, Researcher, Global Health Unit Oslo Norge

23 ..samt med

24 Vårt arbetssätt resulterar i många studiebesök...

25 Adress: SU/Sahlgrenska sjukhuset HTA-centrum Röda Stråket Göteborg

26 HTA-rapport 2013:64 Bariatric surgery in adolescents with severe obesity [Bariatrisk kirurgi för ungdomar med svår fetma]

27 Metod och patientkategori 1. Preventiva åtgärder är förstahands åtgärder, men är i vissa fall otillräckliga. Bariatrisk kirurgi har börjat tillämpas allt längre ner i åldrarna. I Sverige har ungdomar efter genomgången pubertet opererats med den laparoskopiska metoden Roux-en-Y gastric bypass. Föreliggande rapport avser alla typer av bariatrisk kirurgi

28 Prevalens 1 isobmi>30 4% (Sverige) isobmi>35 1% VGR-2012, 1583 behandlade för fetma (20% allvarlig fetma)

29 Process i systematisk översikt Fokusera frågan Sökstrategier Kritisk granskning Evidensgradering

30

31 PICO 1 P: Population I: Intervention C: Kontroll O: Utfall

32 1 P = Ungdomar år med svår obesitas (BMI >35 kg/m 2 ) I = Bariatrisk kirurgi C = Konservativ icke-kirurgisk behandling (livsstilsförändringar, farmakologisk eller ingen behandling) O = Mortalitet, suicid, livskvalitet, långtids- och korttids-komplikationer, vikt-och BMI-förändringar, diabetes typ2/metabola syndromet

33 Bariatric surgery in adolescents with severe obesity [Bariatrisk kirurgi för ungdomar med svår fetma] 1 Frågeställning: Ger bariatrisk kirurgi ett bättre resultat än konservativ ickekirurgisk behandling avseende mortalitet, hälsorelaterad livskvalitet, socialisering, sjuklighet på lång sikt, korttidskomplikationer, viktnedgång, och påverkan på diabetes typ2/ metabola syndromet hos ungdomar med svår fetma? Skiljer sig utfallet hos ungdomar jämfört med vuxna?

34 1 9 Hierarchy of outcomes Critical for decision making Kritiska Important but not critical for decision making Viktiga Mortality QoL, socialisation Long term morbidity Suicide Short term complications Weight reduction Glucose metabolism 3 2 Not important for decision making Inte viktiga Cardiovascular risk factors Inflammatory markers

35 Process i systematisk översikt Fokusera frågan Sökstrategier Kritisk granskning Evidensgradering

36 2 Litteratursökning Systematiska översikter (Cochrane, PubMed) Originalartiklar Andra HTA-rapporter (PubMed etc) (specifika HTA-källor)

37 2 Vilka artiklar ska inkluderas? Enligt PICO Inklusions-/exklusionskriterier definieras i förväg, t.ex. språk, tid, studietyp enbart RCT, SR, cohort etc.

38 2

39 Process i systematisk översikt Fokusera frågan Sökstrategier Kritisk granskning Evidensgradering

40 3 Litteratursökningen identifierade 1 randomiserad kontrollerad studie (RCT) 3 kohortstudier 1 systematisk översikt samt 17 fallserier, av vilka sex jämförde ungdomar med vuxna.

41 Läsa, läsa, läsa. 3

42 3 Granskningsmallar RCT - modifierad från SBU Kohortstudier - modifierad från SBU Diagnostiska studier - QUADAS 2 SR (systematic review) - AMSTAR

43 Mall för kontrollerade studier 3 Directness Extern validitet, generaliserbarhet Risk of bias Study limitations Intern validitet Precision Bindningar och jäv

44 Process i systematisk översikt Fokusera frågan Sökstrategier Kritisk granskning Evidensgradering

45 4 Resultat och slutsatser Kan man lägga ihop resultat från de olika studierna? Passar det att göra meta-analys? Formulera slutsats för varje utfall.

46 GRADE det vetenskapliga underlagets styrka 4 Starkt Det är osannolikt att framtida forskning kommer att ha betydelse för vår tilltro till skattningen av effekten. our confidence in the effect size Måttligt starkt Framtida forskning kommer sannolikt att ha betydelse för vår tilltro till skattningen av effekten. Skattningen kan eventuellt komma att ändras. Begränsat Det är högst sannolikt att framtida forskning har betydelse för vår tilltro till skattningen av effekten. Det är mycket möjligt att skattningen kommer att ändras. Otillräckligt Varje skattning av effekten är mycket osäker

47 Evidensgradering (GRADE) - hur säkra är vi på skattningen av eventuell effekt?

48

49 Mortalitet 4 Ett post-operativt dödsfall har rapporterats efter öppen kirurgi, samt ytterligare nio sena dödsfall (sex månader till fyra år) i nio fallserier (totalt 2375 patienter).

50 Hälsorelaterad livskvalitet 4 En RCT (n=50), 2årsuppföljning Av enkätens 11 domäner, visade den opererade gruppen jämfört med den ickekirurgiskt behandlade gruppen, en statistiskt signifikant och kliniskt relevant förbättring inom två; physical functioning och change in health. I en svensk kohortstudie (n=81) mättes livskvalitet med SF-36 vid två års uppföljning.inom den opererade gruppen, jämfört med tidpunkten före operation, noterades signifikant förbättring inom sex av åtta domäner. Slutsats: Bariatrisk kirurgi jämfört med konventionell behandling hos ungdomar med svår obesitas förbättrar troligen hälsorelaterad livskvalitet något. Begränsat vetenskapligt underlag (GRADE ).

51

52

53 Korttids-komplikationer (inom två år) 4 Korttids-komplikationer är vanliga både bland de opererade och de konventionellt behandlade. Akuta komplikationer efter kirurgi är blödningar och infektioner. Andra komplikationer är depression, gallsten/cholecystektomi, bråck, tarmvred, vitamin-, järn- och mineralbrist samt överflödig hud som kräver bukplastik. Slutsats: Både kirurgi och obesitas i sig är förenat med hög risk för komplikationer. Otillräckligt vetenskapligt underlag (GRADE ). Långtidskomplikationer otillräckligt studerat.

54

55 Vikt-och BMI-förändringar 4 En RCT och tre kohort studier påvisade signifikant viktreduktion; 28-38% vid ett och två års uppföljning efter kirurgi, jämfört med 3% viktreduktion till 3% viktuppgång efter icke-kirurgisk behandling. Slutsats: Bariatrisk kirurgi jämfört med konventionell behandling hos ungdomar med svår obesitas resulterar i stor viktnedgång. Måttligt starkt vetenskapligt underlag (GRADE ).

56 Diabetes typ2 /metabola syndromet 4 En RCT (n=50): Signifikant förbättring i insulinkänslighet Inga förändringar i P-insulin eller P-glukos, mätt vid två års uppföljning. Förekomsten av metaboliskt syndrom försvann helt i den opererade gruppen, men kvarstod i kontrollgruppen (p<0.03). Slutsats: Bariatrisk kirurgi jämfört med konventionell behandling hos ungdomar med svår obesitas kan förbättra insulinkänslighet och metaboliskt syndrom. Begränsat vetenskapligt underlag (GRADE ).

57 Etiska aspekter Att överväga bariatrisk kirurgi hos en ungdom är förenat med svåra etiska överväganden. Beslut ska fattas medan individen fortfarande växer och det saknas helt jämförande data avseende långtidsuppföljning. Ofta anses en tonåring själv mogen att fatta beslut, men bariatrisk kirurgi är ett ingrepp som kommer att påverka individen för resten av livet och det kan vara svårt att överblicka. Ofta ses svårigheter att fullfölja substitutionsprogram med vitaminer och mineraler. Familjen behöver vara starkt engagerad. Denna patientgrupp är socialt utsatt och det finns starka förhoppningar att bariatrisk kirurgi med efterföljande viktnedgång skulle kunna förbättra livskvaliteten och minska utanförskapet.

58 Ekonomiska aspekter Kostnaden för konventionell behandling skattas till till SEK per individ och år, men kan variera stort beroende på hur mycket sjukvården belastas. Kostnaden för kirurgi samt tre till fyra anslutande vårddagar är beräknad till SEK per patient. De flesta patienter kommer även behöva genomgå en bukplastik, till ungefär samma kostnad.

59 Slutsatser 4 Bariatrisk kirurgi hos ungdomar kan ses som ett behandlingsalternativ vid svår fetma, då alla preventiva åtgärder samt konventionell behandling med livsstilsförändringar och medicin har misslyckats. Metoden resulterar i en uttalad viktnedgång, men komplikationer är vanligt förekommande. Jämfört med konventionell behandling kan livskvaliteten förbättras något. Obesitas är i sig associerat med medicinska risker och data tyder på att risk för diabetes och metabola syndromet kan minska. Data från jämförande långtidsuppföljning saknas ännu helt.

Metoder - Ordnat införande 2014 etapp 2 2014

Metoder - Ordnat införande 2014 etapp 2 2014 BILAGA 3 Hälso- och sjukvårdsavdelningen 2014-10-24 RS Anna Karevi Verdoes Metoder - Ordnat införande 2014 etapp 2 2014 Inledning På uppdrag av Program- och prioriteringsrådet har beredningsgruppen för

Läs mer

Evidens och kunskapsluckor i tandvården

Evidens och kunskapsluckor i tandvården Evidens och kunskapsluckor i tandvården INGEGERD MEJÀRE, SOFIA TRANÆUS & THOMAS DAVIDSON Summary Evidence and knowledge gaps in dentistry The practice of evidence-based dentistry means integrating individual

Läs mer

Mat vid fetma. En systematisk litteraturöversikt. Sammanfattning och slutsatser. Hela rapporten kan läsas och beställas på www.sbu.

Mat vid fetma. En systematisk litteraturöversikt. Sammanfattning och slutsatser. Hela rapporten kan läsas och beställas på www.sbu. Sammanfattning och slutsatser Mat vid fetma En systematisk litteraturöversikt Hela rapporten kan läsas och beställas på www.sbu.se SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering Swedish Council on Health

Läs mer

Brorson F, Breimer ME, Carlsson G, Daxberg E-L, Hjalmarsson Y, Jivegård L, Ludwigs K, Skullman S, Strandell A

Brorson F, Breimer ME, Carlsson G, Daxberg E-L, Hjalmarsson Y, Jivegård L, Ludwigs K, Skullman S, Strandell A Västra Götalandsregionen SahlgrenskaUniversitetssjukhuset, HTA-centrum Health Technology Assessment HTA-rapport 2013:58 Pseudomyxoma peritonei uppdatering av HTA-rapport 2009:22 - Behandling med cytoreduktiv

Läs mer

Ställer forskarna rätt frågor?

Ställer forskarna rätt frågor? nr 3 4/2010 NYA RAPPORTER Antibiotikaprofylax 4 Tandvård 6, 9 FAST 12 Hemblodtryck 18 Patientutbildning 22 TNF-alfahämmare 22 Ställer forskarna rätt frågor? Varje år publiceras miljoner artiklar inom biomedicinsk

Läs mer

Omhändertagande av äldre som inkommer akut till sjukhus

Omhändertagande av äldre som inkommer akut till sjukhus Omhändertagande av äldre som inkommer akut till sjukhus med fokus på sköra äldre En systematisk litteraturöversikt December 2013 SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering Swedish Council on Health

Läs mer

Nationella riktlinjer för antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd. Metodbeskrivning Bilaga

Nationella riktlinjer för antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd. Metodbeskrivning Bilaga Nationella riktlinjer för antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd Metodbeskrivning Bilaga Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården

Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården en handbok sbu:s metod hta systematisk utvärdering sbu statens beredning för medicinsk utvärdering Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården en handbok

Läs mer

Äldres läkemedelsanvändning hur kan den förbättras?

Äldres läkemedelsanvändning hur kan den förbättras? Äldres läkemedelsanvändning hur kan den förbättras? En systematisk litteraturöversikt Maj 2009 SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care

Läs mer

Autismspektrumtillstånd

Autismspektrumtillstånd Autismspektrumtillstånd Diagnostik och insatser, vårdens organisation och patientens delaktighet En systematisk litteraturöversikt April 2013 (preliminär version webbpublicerad 13-03-20) SBU Statens beredning

Läs mer

Autismspektrumtillstånd

Autismspektrumtillstånd Autismspektrumtillstånd Diagnostik och insatser, vårdens organisation och patientens delaktighet En systematisk litteraturöversikt April 2013 (preliminär version webbpublicerad 13-03-20) SBU Statens beredning

Läs mer

Mat vid diabetes. En systematisk litteraturöversikt. Augusti 2010 (preliminär version webbpublicerad 10-05-05)

Mat vid diabetes. En systematisk litteraturöversikt. Augusti 2010 (preliminär version webbpublicerad 10-05-05) Mat vid diabetes En systematisk litteraturöversikt Augusti 2010 (preliminär version webbpublicerad 10-05-05) SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering Swedish Council on Health Technology Assessment

Läs mer

ADHD - Diagnostik och behandling - Vårdens organisation - Patientens delaktighet

ADHD - Diagnostik och behandling - Vårdens organisation - Patientens delaktighet ADHD - Diagnostik och behandling - Vårdens organisation - Patientens delaktighet En systematisk litteraturöversikt Observera! Alla detaljer i denna rapport har ännu inte helt kontrollerats. Det är därför

Läs mer

Indikation för operation vid ansträngningsinkontinens hos kvinnor

Indikation för operation vid ansträngningsinkontinens hos kvinnor Nationella MEDICINSKA Indikationer Indikation för operation vid ansträngningsinkontinens hos kvinnor Sammanfattning Frågeställning: Under vilka förutsättningar är det relevant att erbjuda en kvinna med

Läs mer

Medicinska och psykologiska metoder för att förebygga sexuella övergrepp mot barn

Medicinska och psykologiska metoder för att förebygga sexuella övergrepp mot barn Medicinska och psykologiska metoder för att förebygga sexuella övergrepp mot barn En systematisk litteraturöversikt Maj 2011 (preliminär version webbpublicerad 11-01-11) SBU Statens beredning för medicinsk

Läs mer

Metoder för att främja fysisk aktivitet

Metoder för att främja fysisk aktivitet Metoder för att främja fysisk aktivitet En systematisk litteraturöversikt Mars 2007 SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care SBU utvärderar

Läs mer

Psykologisk behandling av psykiska besvär bland äldre. En kunskapssammanställning

Psykologisk behandling av psykiska besvär bland äldre. En kunskapssammanställning Psykologisk behandling av psykiska besvär bland äldre En kunskapssammanställning Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade

Läs mer

Kunskapsbaserat folkhälsoarbete Del 2

Kunskapsbaserat folkhälsoarbete Del 2 Kunskapsbaserat folkhälsoarbete Del 2 Handbok för framställning av kunskapsöversikter om interventioner inom folkhälsoområdet Carina Källestål och Anna Hedin statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Kunskapsbaserat

Läs mer

Utbildning som preventiv åtgärd för att förebygga fotsår hos vuxna personer med diabetes mellitus En litteraturstudie

Utbildning som preventiv åtgärd för att förebygga fotsår hos vuxna personer med diabetes mellitus En litteraturstudie Örebro Universitet Institutionen för hälsovetenskap och medicin Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå Examensarbete Magister, 15 högskolepoäng Höstterminen 2012 Utbildning som preventiv åtgärd för att förebygga

Läs mer

Indikation för kejsarsnitt på moderns önskan

Indikation för kejsarsnitt på moderns önskan Nationella MEDICINSKA Indikationer Indikation för kejsarsnitt på moderns önskan Sammanfattning Frågeställning: Under vilka förutsättningar är det relevant att tillmötesgå en kvinnas önskan om ett planerat

Läs mer

En kunskapssammanställning med koppling till hjälpmedel och anpassningar av hemmet

En kunskapssammanställning med koppling till hjälpmedel och anpassningar av hemmet Fallol yckor bland äldre En kunskapssammanställning med koppling till hjälpmedel och anpassningar av hemmet Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2007 Författare: Martina Estreen, HI Foto: Björn Lestell, HI Ansvarig

Läs mer

Operation men vad händer sedan?

Operation men vad händer sedan? Operation men vad händer sedan? En systematisk litteraturstudie av arbetsterapeutisk insats efter kirurgisk behandling av karpaltunnelsyndrom Författare: Carina Stenberg, arbetsterapeut Närhälsan Karlsborg

Läs mer

användning av medicinteknik

användning av medicinteknik Rapport 2015:2 Mot en mer effektiv och jämlik användning av medicinteknik om nyttan med hälsoekonomiska Mot en bedömningar mer effektiv av och medicinteknik jämlik användning av medicinteknik om nyttan

Läs mer

Att förebygga undernäring hos äldre patienter på sjukhus

Att förebygga undernäring hos äldre patienter på sjukhus Att förebygga undernäring hos äldre patienter på sjukhus En litteraturstudie Karin Gustavsson och Elin Larsson Juni 2012 Uppsats, Kandidatnivå, 15 hp Omvårdnadsvetenskap Självständigt examensarbete Handledare:

Läs mer

Program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn

Program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn Program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn En systematisk litteraturöversikt Juni 2010 (preliminär version webbpublicerad 10-05-19) SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering Swedish Council

Läs mer

ADHD hos flickor. En inventering av det vetenskapliga underlaget. November 2005. SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering

ADHD hos flickor. En inventering av det vetenskapliga underlaget. November 2005. SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering ADHD hos flickor En inventering av det vetenskapliga underlaget November 2005 SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care SBU utvärderar

Läs mer

Vad finns det för vetenskapligt stöd för val av insatser vid autismspektrumtillstånd (AST) hos vuxna?

Vad finns det för vetenskapligt stöd för val av insatser vid autismspektrumtillstånd (AST) hos vuxna? Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Vad finns det för vetenskapligt stöd för val av insatser vid autismspektrumtillstånd (AST) hos vuxna?

Läs mer

Hur kan förskolan förbättra barns psykiska hälsa?

Hur kan förskolan förbättra barns psykiska hälsa? Hur kan förskolan förbättra barns psykiska hälsa? EN KUNSKAPSÖVERSIKT AV SVEN BREMBERG Förord Barns hälsoutveckling i Sverige är i huvudsak positiv. De flesta barn växer upp under goda materiella förhållanden

Läs mer