HAVSVINDPARK I KRISTINESTAD RESULTAT AV ENKÄT BLAND INVÅNARNA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HAVSVINDPARK I KRISTINESTAD RESULTAT AV ENKÄT BLAND INVÅNARNA"

Transkript

1 Dokumenttyp Resultatrapport Datum 02/0 HAVSVINDPARK I KRISTINESTAD RESULTAT AV ENKÄT BLAND INVÅNARNA Datum 1/02/0 Uppgjord av Hanna Herkkola Beskrivning Enkät bland invånarna, plock bland resultaten

2 1. HUR ENKÄTEN GENOMFÖRDES Som stöd för invånarnas deltagande och konsekvensbedömningen i MKB för projektet att bygga en havsvindpark utanför Kristinestad gjordes en enkät bland invånarna vid årsskiftet 0-0. Man valde att genomföra den som en enkät som sändes per post till adresser som valts ur befolkningsregistret genom slumpmässigt urval. En enkät per post bedömdes vara den lämpligaste metoden för att man skulle nå ett tillräckligt antal ur olika ålders- och yrkesgrupper. Till exempel via en elektronisk internetbaserad enkät når man ofta bara de grupper som regelbundet använder internet i sitt arbete. Genom intervjuer skulle man inte kunna få information av ett tillräckligt stort antal personer. En brist med enkäten kan vara att det inte går att få med tillräckligt med förklarande information för tolkning av svaren. I samband med den här enkäten fick man förklarande information bl.a. via öppna frågor samt bakgrundsfrågor som man försökte ta med så heltäckande som möjligt. Enkäten postades till 150 hushåll som plockats ut genom slumpmässigt urval från befolkningsregistret och som finns inom de postnummerområden i Kristinestad, Kaskö och Närpes som ligger närmast projektområdet. Vid urvalet låg tyngdpunkten på Kristinestadsområdet så att 100 adresser först valdes ut, och därefter plockades ytterligare 250 adresser från Kristinestadsområdet. Enkäten var gemensam för två PVO-projekt (havsvindkraft samt flerbränslepanna vid kraftverket i Kristinestad) så att frågorna om bakgrundsinformation var gemensamma för båda, medan till exempel frågorna om konsekvenserna och inställningen till projektet ställdes separat för båda projekten. I följebrevet och på enkätblanketten betonades dessutom att projekten inte utesluter varandra och inte är alternativ och att målet inte är att jämföra projekten med varandra utan att båda projekten bedöms som separata helheter. Enkäten postades som massbrev den och nådde de svarande första dagen år 0. I försändelsen ingick följebrev, projektbroschyr för båda projekten, enkätblankett och svarskuvert vars porto var färdigt betalt. Utgående från uppgifterna i befolkningsregistret postades svenskt material till svenska invånare och finskt material till finska invånare. Ett brev med påminnelse om enkäten postades.1.0, och det nådde de svarande i början av vecka. Enkäten skulle besvaras senast På grund av postgången inväntades svar ytterligare några dagar efter detta. De sista svaren som hann med till analysen anlände Enkäten planerades och genomfördes av Ramboll Finland Oy, där Hanna Herkkola svarade för enkäten. Itella Oyj skötte adressurvalet, tryckningen av material, lade materialet i kuvert och postade det samt avläste svaren optiskt (överförde svaren i elektronisk form från pappersblanketterna). Konsulten eller den projektansvariga behandlade inte adressuppgifterna och vet inte vem som svarade och vem som lät bli. I fem fall tog mottagaren kontakt till den projektansvarigas representant, då svarskuvert eller svarsblankett saknades i försändelsen. I dess fall sände konsulten svarsblankett och svarskuvert till den svarande och alla dessa återsändes undantagslöst till konsulten. Detta meddelades i följebrevet till de svarande. Konsulten lade till dessa svar bland de övriga svaren och de behandlades med samma sekretess som de svar som returnerats till Itella. I analysen och rapporteringen av resultat går det inte att identifiera enskilda svarare.

3 2. BAKGRUNDSINFORMATION OM DE SVARANDE Enkäten fick 5 svar, vilket innebär en svarsprocent på 0. De svarandes könsfördelning var jämn ( % kvinnor, 5 % män). I åldersfördelningen ligger tyngdpunkten på de äldre, vilket är typiskt för enkäter via posten. Hälften av de svarande var par, en fjärdedel ensamboende och en fjärdedel barnfamiljer. De flesta hade bott länge i området, över 0 % minst år (figur 1). De kan anses ha goda möjligheter att bedöma projektets konsekvenser för områdets nuvarande tillstånd också i förhållande till andra förändringar i regionen vilka är oberoende av projektet. De som har bott en kortare tid i området kommer i sin tur troligen bättre ihåg varför de sökte sig till området och bl.a. faktorer som påverkade valet av boningsort. Olen asunut alueella / Jag har bott i området alle/under 5 v/år 5 5- v/år -2 v/år 1 0- v/år yli/över 50 v/år % Figur 1. Antal år som de svarande har bott i området. Det totala antalet svar är tillräckligt för att man utgående från det ska kunna dra slutsatser om åsikterna bland dem som bor i projektets närområden. Det kom överlägset flest svar från de aktuella postnummerområdena i Kristinestad, dit det också sändes flest blanketter (figur 2). Antalet svarande och deras representativitet i förhållande till antalet hushåll på ifrågavarande postnummerområden anges i tabell 1 nedan. Av de svarande har cirka en fjärdedel havsutsikt från sin stadigvarande bostad och 2 procent har havsutsikt från sin fritidsbostad (figur ). Största delen av de svarandes stadigvarande bostad och fritidsbostad ligger nära stranden. I synnerhet en del av fritidsbostäderna ligger också i yttre skärgården (figur ).

4 Antal hushåll på de valda postnummerområdena första urvalet ytterligare urval Urval på området totalt Urval % av hushållen Stadigvarande bostäder i kommunen Svars-% per område Representerad andel hushåll per område Kristinestad % % 2 % Kaskö % 2 % 12 % Närpes 2 5 % 2 25 % % Andra Saknad information Tot % 5 0 % % Tabell 1. Svarsprocenter områdesvis beräknade enligt antalet hushåll per postnummerområde och det läge som de svarande uppgett för den fasta bostaden. Kristiinankaupungissa / Kristinestad Kaskisissa / Kaskö Närpiössä / Närpes Vakituinen asunto sijaitsee / Stadigvarande bostad finns i muualla / annanstans 1 Vapaa-ajan asunto sijaitsee / Fritidsbostad finns i Figur 2. Läget för de svarandes stadigvarande bostäder och fritidsbostäder. Kyllä/Ja Ei/Nej Merinäkymä vakituiselta asunnolta / Utsikt mot havet från stadigvarande bostad (N= ) 2 Merinäkymä vapaa-ajan asunnolta / Utsikt mot havet från fritidsbostad (N=) 2 2 Merinäkymä muulta kiinteistöltä / Utsikt mot havet från annan fastighet (N=1) % % 0 % 0 % 0 % 0 % Figur. Havsutsikt från stadigvarande bostäder, fritidsbostäder och andra fastigheter.

5 ulkosaaristossa / i yttre skärgården 2 rannikolla / vid kusten 5 5 sisämaassa / i inlandet 2 Vakituinen asunto hankkeen lähialueella sijaitsee / Stadigvarande bostad nära projektet finns ei hankealueella / inte i projektets närområde 1 Vapaa-ajan asunto hankkeen lähialueella sijaitsee / Fritidsbostad nära projektet finns Figur. Läget för de stadigvarande bostäderna och fritidsbostäderna.. ANVÄNDNING AV OCH FÖRHÅLLANDE TILL PROJEKTOMRÅDET Frågor som är viktiga för de svarande och som påverkar boendetrivseln i boendemiljön är enligt enkäten många aspekter kring miljöns renhet och säkerhet. Möjligheter till fritidssysselsättningar och smidig trafik ansågs vara mindre viktiga, men också de här var viktiga för största delen av de svarande. De svarande var också mycket nöjda med sin boendemiljös nuvarande tillstånd. (Figur 5 och.) Hur viktiga olika aspekter som påverkar boendetrivseln är Tärkeä / Viktig Melko tärkeä / Ganska viktig Ei tärkeä / Inte viktig Vaikea sanoa / Svårt att säga Ilmanlaatu / Luftkvaliteten 0 01 Yleinen turvallisuus / Den allmänna säkerheten 5 12 Ympäristön puhtaus ja rauhallisuus / Omgivningens renhet och lugn Liikenneturvallisuus / Trafiksäkerheten 0 Luonnonläheisyys / Naturnärheten Meren läheisyys / Havets närhet 1 2 Melutaso / Bullernivån 5 5 Miellyttävä maisema / Behagligt landskap 5 2 Sujuva liikenne / Smidig trafik 2 Harrastusmahdollisuudet / Möjligheterna till fritidssysselsättningar 5 Figur 5. Hur viktiga olika aspekter som påverkar boendetrivseln är. 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 %

6 Uppskattning av nuvarande tillstånd för aspekter som påverkar boendetrivseln Erittäin tai melko hyvä / Mycketeller ganska bra Ei hyvä eikä huono / Inte bra eller dåligt Erittäin tai melko huono / Mycket eller ganska dåligt Luonnonläheisyys / Naturnärheten 1 Miellyttävä maisema / Behagligt landskap 2 1 Ympäristön puhtaus ja rauhallisuus / Omgivningens renhet och lugn 1 Yleinen turvallisuus / Den allmänna säkerheten 0 2 Meren läheisyys / Havets närhet 0 2 Ilmanlaatu / Luftkvaliteten Melutaso / Bullernivån Liikenneturvallisuus / Trafiksäkerheten 1 5 Sujuva liikenne / Smidig trafik 5 Harrastusmahdollisuudet / Möjligheterna till fritidssysselsättningar 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % Figur. Nuvarande tillstånd för aspekter som påverkar boendetrivseln. Många av de svarande har ett nära förhållande till olika områden i närheten av projektet. I synnerhet förhållandet till kustområdena ansågs vara viktigt och det var personligen viktigt och känt för ungefär hälften av de svarande. Naturaområdet, de yttre havsområdena samt Björnöområdet delade åsikterna mera. (figur ). Suhde hankealueeseen / Förhållande till projektområdet En tunne aluetta eikä sillä ole minulle merkitystä. / Jag känner inte området och det saknar betydelse för mig. Alue on minulle tuttu, mutta sillä ei ole minulle erityistä merkitystä. / Jag känner området, men det har ingen särskild betydelse för mig. Alueella on minulle merkitystä, vaikka en tunne sitä tarkemmin enkä käytä sitä. / Området har betydelse för mig, fastän jag inte känner det närmare och inte heller använder det. Alue on minulle henkilökohtaisesti tärkeä ja tuttu. / Området är viktigt för mig personligen och jag känner det..a Suhde ulkomerialueisiin / Förhållande till de yttre havsområderna (N=2) b Suhde rannikkoalueisiin / Förhållande till kustområderna (N=5) 2.c Suhde Karhusaaren alueeseen / Förhållande till Björnöområdet (N=2) 2 1.d Suhde Natura-alueeseen / Förhållande till Natura-området (N=5) % % 0 % 0 % 0 % 0 % Figur. Förhållande till projektområdet.

7 De vanligaste sätten att använda t.ex. kustområdet var att över huvud taget njuta av havslandskapet och naturen genom friluftsliv och att iaktta naturen. Fiske och småbåtsfärder är också något som de svarande sysslar med, men mera sällan än andra sätt att röra sig i naturen. (figur ). Katselen ja kuuntelen vesimaisemaa / Jag tittar ut över och lyssnar på vattenlandskap Tarkkailen luontoa / Jag iakttar naturen 1 1 Ulkoilen muilla rannikkoalueilla kesäisin / Jag idkar friluftsliv i kustområdena på somrarna Päivittäin / Varje dag Liikun Karhusaarentiellä / Jag promenerar, cyklar, kör med bil etc. på Björnövägen Viikottain / Varje vecka Ulkoilen muilla rannikkoalueilla talvisin / Jag idkar friluftsliv i de övriga kustområdena på vintrarna Veneilen merialueella avoveden aikaan / Jag kör med båt på havsområdet under perioden med öppet vatten Ulkoilen Karhusaaren edustalla talvisin / Jag idkar friluftsliv utanföf Björnön på vintrarna Harjoitan virkistyskalastusta merellä / Jag bedriver rekreationsfiske på havsområdena Harrastan virkistyskalastusta Karhusaaren edustalla / Jag bedriver rekreationsfiske utanför Björnön Kuukausittain / Varje månad Vuosittain / Varje år Harvemmin / Mera sällan En koskaan / Aldrig Kalastan alueella ammattimaisesti / Jag bedriver yrkesfiske på havsområdena % % 0 % 0 % 0 % 0 % Figur. Användning av området.. INSTÄLLNING TILL OLIKA ENERGIFORMER De svarande fick också en fråga om sina åsikter om olika sätt att öka elproduktionen i Finland. Alternativen var förutom olika energiformer också att hejda eller minska elförbrukningen samt import av el. Mest stödde man byggande av nya vindkraftverk ( % av de svarande). På andra och tredje plats kom biobränsle- och flerbränslekraftverk (figur ).

8 Millä tavoin sähköntuotantoa tulisi lisätä Suomessa / På vilket sätt borde elproduktionen ökas i Finland Rakentamalla uusia tuulivoimalaitoksia / Genom att bygga nya vindkraftverk Rakentamalla uusia biopolttoainevoimalaitoksia / Genom att bygga nya biobränslekraftverk Rakentamalla uusia monipolttoainelaitoksia / Genom att bygga nya flerbränslekraftverk 50 Rakentamalla uusia ydinvoimalaitoksia / Genom att bygga nya kärnkraftverk Rakentamalla uusia jätteenpolttolaitoksia / Genom att bygga nya avfallsförbränningsanläggningar 0 0 Rakentamalla uusia vesivoimaloita / Genom att bygga nya vattenkraftverk Sähkön kulutus täytyy pitää nykyisellään, jolloin tuotantoa ei tarvitse lisätä / Elförbrukningen måste bibehållas på nuvarande nivå så att produktionen inte behöver ökas Sähkön kulutusta täytyy vähentää, jolloin tuotantoa ei tarvitse lisätä / Elförbrukningen måste minskas så att produktionen inte behöver ökas Rakentamalla uusia turvevoimalaitoksia / Genom att bygga nya torvkraftverk 12 Rakentamalla uusia maakaasuvoimalaitoksia / Genom att bygga nya naturgaskraftverk Rakentamalla uusia kivihiilivoimalaitoksia / Genom att bygga nya stenkolskraftverk Lisäämällä sähkön tuontia / Genom att öka elimporten Rakentamalla uusia öljyvoimalaitoksia / Genom att bygga nya oljekraftverk 1 2 Muuten / På annat sätt Figur. Stöd för olika energiformer för att öka elproduktionen % 5. INFORMATIONSFÖRMEDLING OM PROJEKTET De svarande hade fått information om havsvindparken utanför Kristinestad främst via lokaltidningarna. En annan viktig informationskanal var enkäten bland invånarna. Ungefär en femtedel nämnde också riksmedierna samt information via bekanta. Andra källor nämndes i mindre omfattning. En del av de svarande ansåg att den information de fått var tillräcklig, begriplig och tydlig, men minst lika många skulle ha velat ha framför allt mera och också tydligare information. (Figur och.)

9 Mistä olette saanut tietoa merituulipuistosta / Var har ni fått information om havsvindparken Paikallislehdistä / I lokaltidningarna Tästä kyselystä / I den här enkäten 2 Valtakunnallisista sanomalehdistä / I rikstidningarna 2 Televisiosta tai radiosta / I tv eller radio 21 Naapureilta tai muilta tutuilta / Av grannar eller andra bekanta Pohjolan Voiman tiedotteista ja julkaisuista / I Pohjolan Voimas meddelanden och publikationer Ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta / I programmet för miljökonsekvensbedömning Pohjolan Voiman nettisivuilta / På Pohjolan Voimas webbsidor Pohjolan Voiman yleisötilaisuuksista / På Pohjolan Voimas möten för allmänheten 12 Muilta nettisivuilta / På andra webbsidor Kansalaisjärjestöiltä (esim. ympäristöjärjestöt) / Av frivilligorganisationer (t.ex. miljöorganisationer) 2 Muualta / Annanstans % Figur. Informationskällor där de svarande har fått information om projektet att bygga en havsvindpark. Merituulipuistosta on kerrottu / Det har berättats om vindkraftsparken (asteikko 1-5, jossa 1 huonoin ja 5 paras / skala 1-5, där 1 är sämst och 5 bäst ) Riittävästi / Tillräckligt (N=) 2 Liian vähän / För lite Ymmärrettävästi Begripligt 1 2 Vaikeatajuisesti / Svårbegripligt (N=2) Selvästi / Tydligt (N=01) 2 1 Epäselvästi / Otydligt 0 % % % 0 % 0 % 50 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Figur. Informationsförmedlingens tillräcklighet och den erhållna informationens kvalitet.

10 . ÅSIKT OM PROJEKTET OCH DESS KONSEKVENSER De svarande var mest oroliga för projektets negativa inverkan på fågelbeståndet, bullersituationen i landskapet och fisket. Inverkan på den allmänna boendetrivseln, som anses vara viktig, antogs också bli negativ. De positivaste konsekvenserna av projektet antogs vara frågor i anslutning till ekonomi och näringsliv såsom sysselsättningen och kommunens ekonomi. Dessa ansågs också vara de allra viktigaste frågorna. (Figur 12, 1 och ) 1 Viktiga aspekter som väntas påverkas positivt Sysselsättning Kommunens ekonomi Kommunens image Energipris Näringar Inverkans riktning (skala -2 2) 0,5 Trafik Naturresurser Havsvattnets kvalitet Luftkvalitet Allmän säkerhet Fastigheternas värde Något annat Människornas hälsa 0 1 1,5 Utflykter 2 Möjlighet att semestra 2,5 Annan användning av havsområdet Boendetrivsel Naturaområde Fiskbestånd Rör sig på isen Småbåtstrafik Förändringar på havsbottnen Fiske Landskap Buller Aspekter som väntas påverkas negativt Fågelbestånd -0,5 Aspektens viktighet (skala 1 ) Figur 12. De svarandes uppskattning av projektets positiva och negativa konsekvenser och deras betydelse.

11 Konsekvenser av att en vindkraftspark byggs; olika aspekters viktighet (N=-0) Tärkeä / Viktig Melko tärkeä / Ganska viktig Ei tärkeä / Inte viktig Vaikea sanoa / Svårt att säga Ihmisten terveys / Människornas hälsa Työllisyys / Sysselsättning Energian hinta / Energipris Kunnan talous / Kommunens ekonomi Kunnan imago / Kommunens image Yleinen turvallisuus / Allmän säkerhet Elinkeinot / Näringar Ilmanlaatu / Luftkvalitet Meriveden laatu / Havsvattnets kvalitet Kiinteistöjen arvo / Fastigheternas värde Asumisviihtyvyys / Boendetrivsel Maisema /Landskap Kalakanta / Fiskbestånd Luonnonvarat / Naturresurser Linnusto / Fågelbestånd Melu / Buller Merenpohjan muutokset / Förändringar på havsbottnen Kalastus / Fiske Natura-alue / Natua-område Lomailumahdollisuudet / Möjlighet att semestra Veneily / Körning med småbåtar Retkeily / Utflykter Liikenne / Trafik Muu merialueen käyttö / Annan användning av havsområdet Jäällä liikkuminen / Att röra sig på isen Jokin muu / Annat (N=50) Figur 1. De svarandes uppskattning av hur viktiga projektets konsekvenser är % % 0 % 0 % 0 % 0 % Riktning för konsekvenserna av havsvindparksprojektet Erittäin tai melko kielteinen / Mycket eller ganska negativ Ei vaikutusta / Ingen påverkan Linnusto / Fågelbestånd Maisema /Landskap Melu / Buller Merenpohjan muutokset / Förändringar på havsbottnen Kalastus / Fiske Natura-alue / Natua-område Kalakanta / Fiskbestånd Veneily / Körning med småbåtar Asumisviihtyvyys / Boendetrivsel Muu merialueen käyttö / Annan användning av havsområdet Jäällä liikkuminen / Att röra sig på isen Retkeily / Utflykter Kiinteistöjen arvo / Fastigheternas värde Lomailumahdollisuudet / Möjlighet att semestra Luonnonvarat / Naturresurser Meriveden laatu / Havsvattnets kvalitet Energian hinta / Energipris Liikenne / Trafik Ilmanlaatu / Luftkvalitet Kunnan imago / Kommunens image Elinkeinot / Näringar Yleinen turvallisuus / Allmän säkerhet Ihmisten terveys / Människornas hälsa Kunnan talous / Kommunens ekonomi Työllisyys / Sysselsättning Jokin muu / Annat % % 0 % 0 % 0 % 0 % Figur. De svarandes uppskattning av om projektets konsekvenser är positiva eller negativa.

12 Största delen av de svarande ansåg att helhetsbilden av projektet var positiv (figur ). De svarande som upplevde att till exempel öppna havet och kustområdet står dem själva speciellt nära förhöll sig dock mera negativt än genomsnittet till projektet. Likaså fick aktiv användning av projektets närområde genom t.ex. möjligheter att köra med småbåtar, njuta av havslandskapet eller idka friluftsliv i kustområdena de svarande att förhålla sig mera negativt till projektet. En vindkraftspark utanför Kristinestad är viktigt och nödvändigt för närområdet och för hela Finland. 25 Fördelarna med en vindkraftspark utanför Kristinestad är betydligt större än de eventuella nackdelarna. 1 Även om det finns negativa sidor med en vindkraftspark utanför Kristinestad tycker jag att det finns fler positiva än negativa sidor. 2 En vindkratfspark utanför Kristinestad har lika många positiva som negativa sidor. Jag kan inte ta ställning. Även om det finns positiva sidor med en vindkratfspart utanför Kristinestad tycker jag att det finns fler negativa än positiva sidor. Nackdelarna med en vindkratfspark utanför Kristinestad är betydligt större än de eventuella fördelarna. En vindkratfspark utanför Kristinestad är skadligt och onödigt för närområdet och för hela Finland Figur. De svarandes helhetsuppfattning av projektet. Största delen av de svarande ansåg att det alternativ som är mest negativt i fråga om sina konsekvenser är alternativ 0, dvs. att projektet inte genomförs i någon form. Positivast ansåg de svarande alternativ vara, dvs. att projektet genomförs i sin helhet. När det gäller alternativ är det dock skäl att observera att det fick mest motstånd näst efter alternativ 0. (Figur 1). Även i stödet för de olika alternativen påverkades svaren av den svarandes förhållande till öppna havet och kustområdet - mest negativa till projektet var de svarande som upplever att havs- och kustområdena står dem närmast. Inställningen till Naturaområdet påverkade också de svarandes åsikter om alternativen. Vanorna när det gäller att utnyttja området påverkade likaså inställningen till alternativen. Sambandet märktes tydligast i frågan om vilket alternativ som de upplever vara mest negativt när det gäller konsekvenserna. Aktiv användning av området verkar öka motståndet mot genomförandealternativen.

13 Mikä merituulipuiston hankevaihtoehdoista on vaikutuksiltaan / Vilket av havsvindparkens projektalternativ har de Ve/Alt 0 Ve/Alt 0+ 1 kielteisin / negativaste konsekvenserna myönteisin / positivaste konsekvenserna Ve/Alt 1 2 Ve/Alt 2 Ve/Alt Figur 1. De svarandes åsikt om alternativen. %. SAMMANDRAG Största delen av de svarande förhöll sig relativt positivt till projektet. Även om den svarande hade tänkt sig att projektet kunde ge upphov till negativa konsekvenser, ansågs de positiva konsekvenserna och nyttan dock ofta vara större. Det ansågs att projektet har en positiv inverkan på bl.a. kommunens ekonomi, sysselsättningsläget och luftkvaliteten. Motståndet mot projektet ökade om de svarande hade ett nära förhållande till öppna havet och kustområdena samt ett nära förhållande till den natur som havslandskapet och kustregionen erbjuder. Havsutsikt från fritidsbostaden bidrog också till en mera kritisk inställning. Aktiv användning av havs- och strandområdena (friluftsliv, småbåtsfärder, fiske) ökade den kritiska inställningen till projektet. Det är svårare att uppskatta yrkesfiskets betydelse, eftersom bara en liten del av de svarande var yrkesfiskare. Deras åsikter har utretts i en separat utredning. Aktiva rekreationsfiskare verkar förhålla sig något mera kritiskt än andra till projektet, men också deras antal av de svarande är ganska litet. Aspekter som ansågs viktiga i boendemiljön gav egentligen ingen förklaring på t.ex. inställningen till projektalternativen. Att inte genomföra projektet eller att genomföra det fick både understöd och motstånd t.ex. oberoende av inställningen till naturnärhetens eller ett trevligt landskaps betydelse för den svarandes boendetrivsel. Projektets negativa inverkan på fågelbeståndet, bullret i omgivningen och inverkan på landskapet var man speciellt oroade över. Olägenheterna för boendetrivseln, fisket och fiskbestånden, havsbottnen, Naturaområdet m.m. oroade många av de svarande. Man trodde att projektet är till nytta för

14 kommunens ekonomi och image och har positiv inverkan på sysselsättningen. Dessutom hoppades man att det ska bidra till bl.a. sänkt energipris. Man trodde också på en positiv inverkan på t.ex. luftkvaliteten, havsvattnets kvalitet samt människornas hälsa.

Raasepori Inkoo merialueen tuulivoimalahanke Vindkraftsprojektet i sjöområdet utanför Raseborg Ingå

Raasepori Inkoo merialueen tuulivoimalahanke Vindkraftsprojektet i sjöområdet utanför Raseborg Ingå Raasepori Inkoo merialueen tuulivoimalahanke Vindkraftsprojektet i sjöområdet utanför Raseborg Ingå Inkoo, Ingå 18.8.2009 Ohjelma: Avaus: Puheenjohtaja Heikki Martela, Pro Barösundin saaristo yhdistys

Läs mer

Fjärdkärin asemakaava kalastaja- ja yrittäjäkysely

Fjärdkärin asemakaava kalastaja- ja yrittäjäkysely Fjärdkärin asemakaava kalastaja- ja yrittäjäkysely Mustasaaren kunta Seija Väre 12.6.2012 Fjärdkär kalastaja- ja yrittäjäkysely 12.6.2012 1 (4) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 KYSELYN TOTEUTUS... 2 3 KYSELYN

Läs mer

ENKÄT OM DISTANSARBETE

ENKÄT OM DISTANSARBETE ENKÄT OM DISTANSARBETE HANGÖ, PARGAS, NYSTAD RESULTAT FÖRORD I maj augusti 2007 verkställdes en Internetenkät om distansarbete i Nystad, Hangö och Pargas. Med enkäten utreddes stadsinvånarnas, deltidsinvånarnas

Läs mer

Inställning till vindkraftpark i Falkenberg. Maj Johan Orbe Caroline Theorell

Inställning till vindkraftpark i Falkenberg. Maj Johan Orbe Caroline Theorell Inställning till vindkraftpark i Falkenberg Maj Johan Orbe Caroline Theorell Om undersökningen Ämne: Inställning till havsbaserad vindkraftpark i Falkenberg Tid för fältarbete: 20 mars 3 april 202 Intervjupersoner:

Läs mer

0. Vi skulle vara mycket tacksamma om du vill svara på frågorna. Vill du göra det? JA fortsätt med intervjun NEJ Ursäkta att jag störde. Hej då!

0. Vi skulle vara mycket tacksamma om du vill svara på frågorna. Vill du göra det? JA fortsätt med intervjun NEJ Ursäkta att jag störde. Hej då! BalticSurvey questionnaire 13 April 2010 Hej! Vi gör en undersökning om folks åsikter om olika saker som har med Östersjön och Västerhavet att göra och skulle därför vilja ställa några frågor till dig.

Läs mer

Effektmätning av gratistidningen

Effektmätning av gratistidningen Effektmätning av gratistidningen Nr 8, november 011 Kampanjnummer: 01150 Målgrupp: Konsument, villahushåll Utskicksperiod: måndag 7 november, v. 45, 011 Mätperiod: slutet v 45 början 48, 011 Mediaeffekter

Läs mer

Rapport från enkät om krisberedskap i Gnosjö kommun

Rapport från enkät om krisberedskap i Gnosjö kommun Rapport från enkät om krisberedskap i Gnosjö kommun Inledning Under slutet av januari till mitten av februari 010 fick medborgarpanelen i Gnosjö kommun svara på en enkät om krisberedskap. Inga alternativ

Läs mer

Varför föds det så få barn?

Varför föds det så få barn? Maj 2000 Bilaga 1 Varför föds det så få barn? Under 1990-talet har barnafödandet sjunkit mycket kraftigt i Sverige och i dag har vi den lägsta nivå som någon gång observerats i vårt land. Vi vet inte riktigt

Läs mer

Konsumenternas förtroende förstärktes något i september

Konsumenternas förtroende förstärktes något i september Inkomst och konsumtion 2012 Konsumentbarometern 2012, september Konsumenternas förtroende förstärktes något i september Konsumenternas förtroendeindikator var i september, då den i augusti och juli låg

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 00 Avesta kommun Våren 00 genomförde

Läs mer

SE2010-0376 Malmöpanelen 5. Malmöpanelen 5 Malmö stad December 2010

SE2010-0376 Malmöpanelen 5. Malmöpanelen 5 Malmö stad December 2010 Malmöpanelen 5 Malmö stad December 2010 1 Innehållsförteckning 1. Information om undersökningen s 3-7 2. Resultat s 8-30 Sommarscen Malmö s 9-16 Valet s17-25 Öka cyklandet s26-27 Förskolor s28-30 3. Vägning

Läs mer

Dick Magnusson Linköpings Universitet Tema Teknik och social förändring

Dick Magnusson Linköpings Universitet Tema Teknik och social förändring Dick Magnusson Linköpings Universitet Enkät om Valdemarsviks kommun och saneringsprojektet Valdemarsviken Under våren 2013 genomfördes en enkätstudie kring medborgarnas uppfattning om saneringen av Valdemarsviken.

Läs mer

Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror

Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror [En intervjustudie med bötfällda bilister] Heléne Haglund [2009-06-09] Inledning Syftet med den här studien är att undersöka vilka anledningar som

Läs mer

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin stiger

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin stiger Inkomst och konsumtion 2015 Konsumentbarometern 2015, april Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin stiger Konsumenternas förtroende för ekonomin var oförändrat i april. Konsumenternas förtroendeindikator

Läs mer

Vindkraft. Landsbygdens möjlighet. Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. FOTO: Tore Snickars

Vindkraft. Landsbygdens möjlighet. Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. FOTO: Tore Snickars FOTO: Tore Snickars Vindkraft Landsbygdens möjlighet Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. Vindkraften och markägarna Klimatdebatten och frågan om hur klimatförändringen kan motverkas

Läs mer

Global Youth Tobacco Survey (GYTS)

Global Youth Tobacco Survey (GYTS) Global Youth Tobacco Survey (GYTS) Resultat av enkäten som genomfördes hösten 2012 31.1.2014 www.thl.fi/gyts 1 Bakgrund GYTS-studien utreder 13 15-åriga skolelevers attityder, kunskap och erfarenheter

Läs mer

Innehåll POHJOLAN VOIMA OY HAVSVINDKRAFTVERK UTANFÖR KARLEBY MILJÖKONSEKVENSBESKRIV- NING 6.11.2002

Innehåll POHJOLAN VOIMA OY HAVSVINDKRAFTVERK UTANFÖR KARLEBY MILJÖKONSEKVENSBESKRIV- NING 6.11.2002 15700 POHJOLAN VOIMA OY HAVSVINDKRAFTVERK UTANFÖR KARLEBY MILJÖKONSEKVENSBESKRIV- NING 6.11.2002 Innehåll BILAGOR... 3 BIFOGAT MATERIAL...4 FÖRORD... 5 1 INLEDNING... 6 2 PROJEKTETS MÅL OCH PLANERINGSSITUATION...

Läs mer

Uppåtgående trend för den ekonomiska stämningen nedåt i juni

Uppåtgående trend för den ekonomiska stämningen nedåt i juni Inkomst och konsumtion 2015 Konsumentbarometern 2015, juni Uppåtgående trend för den ekonomiska stämningen nedåt i juni Konsumenternas förtroende för ekonomin försvagades något i juni. Konsumenternas förtroendeindikator

Läs mer

Konsumenternas förväntningar på ekonomin mestadels svaga i augusti

Konsumenternas förväntningar på ekonomin mestadels svaga i augusti Inkomst och konsumtion 2015 Konsumentbarometern 2015, augusti Konsumenternas förväntningar på ekonomin mestadels svaga i augusti Konsumenternas förtroendeindikator var i augusti 8,3, medan den i juli var

Läs mer

OMNIBUSRAPPORT VG REGIONEN

OMNIBUSRAPPORT VG REGIONEN OMNIBUSRAPPORT VG REGIONEN KAN Energi Juni 2007 Gårdavägen 1 412 50 Göteborg Tel: 031 703 73 70 Fax: 031 703 73 71 www.statistikkonsulterna.se Sammanfattning Statistikkonsulternas Västra Götalands-omnibus

Läs mer

Rapport över Kommunförbundets juridiska enhets kundenkät

Rapport över Kommunförbundets juridiska enhets kundenkät Rapport Kundenkät Dnr 36/83/2014 Partanen Heidi 9.2.2015 Rapport över Kommunförbundets juridiska enhets kundenkät Kommunförbundets juridiska enhet genomförde i slutet av år 2014 en enkät bland kommunala

Läs mer

Konsumenternas tro på ekonomin starkare än på fyra år

Konsumenternas tro på ekonomin starkare än på fyra år Inkomst och konsumtion 2015 Konsumentbarometern 2015, maj Konsumenternas tro på ekonomin starkare än på fyra år Konsumenternas förtroende för ekonomin stärktes ytterligare i maj. Konsumenternas förtroendeindikator

Läs mer

Medborgarundersökning hösten 2009 Miljökontorets tilläggsfrågor

Medborgarundersökning hösten 2009 Miljökontorets tilläggsfrågor augusti 2010 RAPPORT MILJÖKONTORET Medborgarundersökning hösten 2009 Miljökontorets tilläggsfrågor Stefan Haupt Adress: Miljökontoret, Rådstugatan 11, 971 85 Luleå Besök oss: Rådstugatan 11 Telefon: 0920-45

Läs mer

Konsumenternas förtroende oförändrat i oktober

Konsumenternas förtroende oförändrat i oktober Inkomst och konsumtion 2014 Konsumentbarometern 2014, oktober Konsumenternas förtroende oförändrat i oktober Konsumenternas förtroendeindikator var i oktober 0,4, då den i september var -0,7 och i augusti

Läs mer

STADSMILJÖENKÄTEN 2010 GÖTEBORGS STAD

STADSMILJÖENKÄTEN 2010 GÖTEBORGS STAD STADSMILJÖENKÄTEN 200 GÖTEBORGS STAD DECEMBER 200 ScandInfo Marketing Research AB 200-2-0 Jonas Persson Josefine Björnsson Pnr. 4522 SCANDINFO MARKETING RESEARCH Innehåll Information om undersökningen...

Läs mer

Enkät - Återvinningscentraler 2006 2006-11-20

Enkät - Återvinningscentraler 2006 2006-11-20 RAPPORT ÅTERVINNINGSCENTRALER I UMEÅ OCH LYCKSELE 2006 EN UNDERSÖKNING UTFÖRD I SYFTE ATT - FÖLJA TRENDER - ANPASSA SERVICENIVÅN - FÖRBÄTTRA INFORMATIONEN 2006-11-20 Enkät - Återvinningscentraler 2006

Läs mer

Skattekort på nätet ett exempel på hur Skatteförvaltningen utvecklar sina elektroniska tjänster

Skattekort på nätet ett exempel på hur Skatteförvaltningen utvecklar sina elektroniska tjänster Skattekort på nätet ett exempel på hur Skatteförvaltningen utvecklar sina elektroniska tjänster Nordisk klarspråkskonferens i Helsingfors 21 22.11.2013 Kaj Hoffrén Överinspektör Skatteförvaltningen/Finland

Läs mer

Konjukturbarometer för Västra Nyland 2014

Konjukturbarometer för Västra Nyland 2014 Konjukturbarometer för Västra Nyland 2014 Enkätens bakgrund och genomförande Hösten 2014 utarbetade Företagarna i Finland och Finnvera Abp tillsammans med arbets- och näringsministeriet SME-företagsbarometern,

Läs mer

Vad tycker du om vården?

Vad tycker du om vården? 9068 Vad tycker du om vården? Denna enkät innehåller frågor om dina erfarenheter från den mottagning eller motsvarande som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som besökt mottagningen.

Läs mer

Den svaga uppgången i ekonomiförtroendet fortsatte i januari

Den svaga uppgången i ekonomiförtroendet fortsatte i januari Inkomst och konsumtion 2015 Konsumentbarometern 2015, januari Den svaga uppgången i ekonomiförtroendet fortsatte i januari Konsumenternas förtroendeindikator var i januari 6,0, då den i december var 4,4

Läs mer

I huvudet på en. stockholmare. Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet.

I huvudet på en. stockholmare. Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet. I huvudet på en stockholmare Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet. 2 Utvecklingen av en station och området runt omkring både påverkar och berör

Läs mer

Kundenkät om Tritonias bibliotekstjänster 2010 Resultat

Kundenkät om Tritonias bibliotekstjänster 2010 Resultat Kundenkät om Tritonias bibliotekstjänster 2010 Resultat Jonna Hahto 27.8.2010 Sammanfattning, översatt av A-S Källund 2 Innehåll Inledning 1 Bibliotekens nationella användarenkät 2010 Bakgrundsuppgifter

Läs mer

Medborgarförslag om undersökning av invånarnas inställning till Kattegatt Offshore. KS 2014-450

Medborgarförslag om undersökning av invånarnas inställning till Kattegatt Offshore. KS 2014-450 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 20-0-26 47 Medborgarförslag om undersökning av invånarnas inställning till Kattegatt Offshore. KS 204-40 KS, KF

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 1/2012. Hushållens internetförbindelser

MARKNADSÖVERSIKT 1/2012. Hushållens internetförbindelser MARKNADSÖVERSIKT 1/2012 Hushållens internetförbindelser Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande av Kommunikationsverket som källa. MARKNADSÖVERSIKT

Läs mer

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Dokumenttyp Dokumentnamn Rapport Brukarenkät 2008 Dokumentägare Dokumentansvarig OA-förvaltningen Berit Burman Dokumentinformation Redovisning

Läs mer

Hur långt ifrån västra åstranden bor du?

Hur långt ifrån västra åstranden bor du? Borgå stad 22.9.2014 RESULTAT AV WEBBENKÄT OM INLEDANDE AV PLANLÄGGNINGSARBETET FÖR VÄSTRA ÅSTRANDEN För att kunna fastställa målen för detaljplanen för västra åstrandens strandområde behövs information

Läs mer

138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande

138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande Blanketter för publikundersökning fanns att hämta på Bella Gästis och att ladda ned från hemsidan. 138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande (under perioden 9 juli 30 september hämtades ca. 4600

Läs mer

El- och värmeproduktion 2011

El- och värmeproduktion 2011 Energi 2012 El- och värmeproduktion 2011 Energiproduktionen och fossila bränslen nedåtgående år 2011 Komplettering 18.10.2012. Tillägg av översikten El- och värmeproduktionen samt bränslen 2011. Den inhemska

Läs mer

Svar från Sverige på förslag till delgeneralplan för en havsvindpark utanför Röyttä i Torneå stad

Svar från Sverige på förslag till delgeneralplan för en havsvindpark utanför Röyttä i Torneå stad 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Enocksson, Egon Tel: +46 10-698 11 91 Egon.enocksson @naturvardsverket.se 2013-09-02 Ärendenr: NV-09571-11 Miljöministeriet PB 35, FI-00023 STATSRÅDET FINLAND

Läs mer

STÄNGT LUFTRUM. Praktiska råd till passagerare som drabbas av stängda flygplatser i EU

STÄNGT LUFTRUM. Praktiska råd till passagerare som drabbas av stängda flygplatser i EU STÄNGT LUFTRUM Praktiska råd till passagerare som drabbas av stängda flygplatser i EU Det stängda luftrummet har lett till enorma störningar i hela Europa för både turister och affärsresenärer. Men även

Läs mer

Brukarundersökning 2013. Nacka kommun. Social- och äldrenämnden Utvärdering mottagningsgruppen. December 2013

Brukarundersökning 2013. Nacka kommun. Social- och äldrenämnden Utvärdering mottagningsgruppen. December 2013 Brukarundersökning 2013 Nacka kommun Social- och äldrenämnden Utvärdering mottagningsgruppen December 2013 Nordiska Undersökningsgruppen 2013-12-20 Titel: Nacka kommun Social- och äldrenämnden Utvärdering

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

Gäller fr o m 1 januari 2006. Brevvanor. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Gäller fr o m 1 januari 2006. Brevvanor. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Gäller fr o m 1 januari 2006 Brevvanor - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Pappret i det papperslösa samhällets tidevarv Ett brev betyder så mycket.

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Gunilla Westberg Individ- och familjenämnden

Läs mer

Undersökning om arbetsförhållanden 2013

Undersökning om arbetsförhållanden 2013 Arbetsmarknaden 0 Undersökning om arbetsförhållanden 0 Unga upplever allt oftare åldersdiskriminering i arbetet Unga upplever allt oftare åldersdiskriminering i arbetet De preliminära resultaten från Statistikcentralens

Läs mer

Vågkraft i Stockholms ström Rapport kring svenskarnas syn på vågkraft och andra alternativa energikällor. 3 juni 2010

Vågkraft i Stockholms ström Rapport kring svenskarnas syn på vågkraft och andra alternativa energikällor. 3 juni 2010 Vågkraft i Stockholms ström Rapport kring svenskarnas syn på vågkraft och andra alternativa energikällor. 3 juni 2010 1 03/06/2010 Vågkraft Vågkraften är en av flera möjliga lösningar och kan få stor betydelse

Läs mer

Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten

Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten 207 11 Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten 11.1 Inledning Riksskatteverket, RSV, har sedan mitten av 1980-talet genomfört stora enkätundersökningar riktade till allmänheten om deras inställning

Läs mer

Val av transporter i Aneby kommun

Val av transporter i Aneby kommun VTI notat 13 2003 VTI notat 13-2003 Val av transporter i Aneby kommun Författare Sonja Forward FoU-enhet Trafikanters mobilitet och säkerhet Projektnummer 40257 Projektnamn Aneby Uppdragsgivare Vägverket

Läs mer

Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden?

Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? KOMMUNLEDNINGSKONTORET Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? Enkätundersökning våren 2014 Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? Enkätundersökning våren 2014 Författare : Per-Erik Mårtensson Citera gärna

Läs mer

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1308 Energia-asennetutkimus 1995 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Läs mer

Borgsjö Hembygdsgård och kyrka

Borgsjö Hembygdsgård och kyrka Borgsjö Hembygdsgård och kyrka Gästundersökning 2008 Mitt Sverige Turism 2008 1 Innehåll Metod 3 Hembygdsgården fångar upp genomfartsresenärer 3 Samtliga turister 3 Varifrån kom besökarna? 4 Tidigare besök

Läs mer

Bränslens värmevärden, verkningsgrader och koefficienter för specifika utsläpp av koldioxid samt energipriser

Bränslens värmevärden, verkningsgrader och koefficienter för specifika utsläpp av koldioxid samt energipriser Bränslens värmevärden, verkningsgrader och koefficienter för specifika utsläpp av koldioxid samt energipriser Den här informationen innefattar uppgifter om bränslens värmevärden, typiska verkningsgrader

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Lomma kommun Våren 2013 genomförde

Läs mer

UTREDNINGSBYRÅ. Att leva och bo som inflyttad på Åland STATISTIK ÅLANDS OCH

UTREDNINGSBYRÅ. Att leva och bo som inflyttad på Åland STATISTIK ÅLANDS OCH UTREDNINGSBYRÅ OCH STATISTIK ÅLANDS Att leva och bo som inflyttad på Åland Syfte och metod Syftet med barometern är att ge en överblick av de inflyttades möjligheter att delta aktivt i det åländska samhällslivet

Läs mer

ERFARENHETER AV VINDKRAFTSETABLERING Förankring, acceptans och motstånd. Åsa Waldo Sociologiska institutionen, Lunds universitet asa.waldo@soc.lu.

ERFARENHETER AV VINDKRAFTSETABLERING Förankring, acceptans och motstånd. Åsa Waldo Sociologiska institutionen, Lunds universitet asa.waldo@soc.lu. ERFARENHETER AV VINDKRAFTSETABLERING Förankring, acceptans och motstånd Åsa Waldo Sociologiska institutionen, Lunds universitet asa.waldo@soc.lu.se NATIONELLA VINDKRAFTSKONFERENSEN 2009 7-8 maj i Kalmar

Läs mer

Vindkraftverk och flyttfåglar på Skottarevet

Vindkraftverk och flyttfåglar på Skottarevet Vindkraftverk och flyttfåglar på Skottarevet Jan Pettersson JP Fågelvind På uppdrag av Triventus Consulting AB Färjestaden 2005-07-21 Vindkraftverk och flyttfåglar på Skottarevet Jan Pettersson JP Fågelvind

Läs mer

Kundundersökning 2011

Kundundersökning 2011 Lidingö stad Äldre- och handikappnämnden Kvalitets- och uppföljningsenheten 181 82 Lidingö Tel; vxl. 8-731 3 www.lidingo.se Kundundersökning 211 Lidingö stad Äldre- och handikappnämnden En urvalsundersökning

Läs mer

MAGNIFIKA LOFOTEN ETT SAGOLIKT LANDSKAP

MAGNIFIKA LOFOTEN ETT SAGOLIKT LANDSKAP RESA LOFOTEN MAGNIFIKA LOFOTEN ETT SAGOLIKT LANDSKAP Lofoten är en ögrupp vid Norges nordvästra kust. Huvudöarna Lofoten har en total landyta på 1227 km² och en befolkning på cirka är Austvågøy, Gimsøy,

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Hagfors kommun Våren 2013

Läs mer

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013 Vara Kommun Invånarenkät Hösten Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 01 Örebro Virkesvägen, 10 0 Stockholm Tel: 01-16 16 16, Fax:01-16 16 1 Tel: 01-16 16 16, Fax: 08-16 8 81 info@markor.se www.markor.se

Läs mer

Attityderna till Gävleborgs län

Attityderna till Gävleborgs län Attityderna till s län Presentation för Hälsingland Turism november 2007 CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Fakta om undersökningen Syfte Undersökningens syfte är att, inför kommande marknadsföring

Läs mer

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04 Rapport Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen Bil Sweden 213--4 Förord BilSweden bedriver ett aktivt opinionsarbete. I frågor som rör attityd och behov av bil, parkering och framkomlighet

Läs mer

Genomgång av teorifrågor som krävs för mopedkörkort med hjälp av Internet. Fundera ut motiveringar för trafikregler och rätt trafikbeteende.

Genomgång av teorifrågor som krävs för mopedkörkort med hjälp av Internet. Fundera ut motiveringar för trafikregler och rätt trafikbeteende. Tryggt och säkert till skolan II Trafiksäkerhetsuppgifter för högstadiet Ramboll Finland Oy, Insinööritoimisto Liidea Oy, Trafikskyddet Tryggt och säkert till skolan II materialet innehåller 13 trafiksäkerhetsuppgifter

Läs mer

Kommunal familjerådgivning under 2014

Kommunal familjerådgivning under 2014 Sveriges officiella statistik Socialtjänststatistik Kommun som uppgifterna avser Namn på den familjerådgivningsbyrå som lämnar uppgiften Er adress Postadress Uppgiftslämnare/handläggare E-post Telefon

Läs mer

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning?

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning? GRANKULLA STAD Markanvändningsenheten DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 29.4.2011, uppdaterat 26.3.2012 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Vad är ett program för deltagande och bedömning?

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

Redovisning av enkät gällande användare av anhörigstöd i Nordanstigs Kommun

Redovisning av enkät gällande användare av anhörigstöd i Nordanstigs Kommun Redovisning av enkät gällande användare av anhörigstöd i Nordanstigs Kommun Dokumenttyp Dokumentnamn Rapport Brukarenkät Dokumentägare Dokumentansvarig OA-förvaltningen Berit Burman Dokumentinformation

Läs mer

GERDA-enkäten METODBESKRIVNING. Kjell Herberts, Åbo Akademi, Vasa 1. URVAL

GERDA-enkäten METODBESKRIVNING. Kjell Herberts, Åbo Akademi, Vasa 1. URVAL GERDA-enkäten Kjell Herberts, Åbo Akademi, Vasa METODBESKRIVNING 1. URVAL GERDA-enkäten riktades till 65- och 75-åringar i Västerbottens län i Sverige och landskapet Österbotten i Finland. Svararnas födelseår

Läs mer

SEABED-projektet i EU:s Central Baltic INTERREG IVA program

SEABED-projektet i EU:s Central Baltic INTERREG IVA program SEABED 2009-2012 SEABED-projektet i EU:s Central Baltic INTERREG IVA program SEABED är ett treårigt internationellt projekt, som påbörjades i september 2009 och pågår till augusti 2012. Projektets syfte

Läs mer

Hästar, buller och vindkraft. My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren

Hästar, buller och vindkraft. My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren Hästar, buller och vindkraft My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren Hur hästen påverkas av ljud? Hästen är ett väldigt känsligt djur när det gäller ljud och

Läs mer

Figur 1. Poängfördelning i uppföljningsutvärderingen i matematik (alla uppgifter sammanslagna).

Figur 1. Poängfördelning i uppföljningsutvärderingen i matematik (alla uppgifter sammanslagna). SAMMANDRAG Utbildningsstyrelsen utvärderade inlärningsresultaten i matematik i slutet av den grundläggande utbildningen våren 2011. Informationen samlades in med hjälp av ett sampel, som på ett heltäckande

Läs mer

Distansarbetaren den nya skärgårdsbon i det nya skärgårdssamhället RAPPORT BRÄNDÖ, FÖGLÖ, KUMLINGE, SOTTUNGA

Distansarbetaren den nya skärgårdsbon i det nya skärgårdssamhället RAPPORT BRÄNDÖ, FÖGLÖ, KUMLINGE, SOTTUNGA Distansarbetaren den nya skärgårdsbon i det nya skärgårdssamhället RAPPORT BRÄNDÖ, FÖGLÖ, KUMLINGE, SOTTUNGA Projekt Interreg IIIA Skärgård, genomförs av Åbo Universitet i Åbolands och Ålands skärgård

Läs mer

DN/Ipsos: Flyktingopinionen och regeringens hantering av flyktingsituationen 5 november 2015

DN/Ipsos: Flyktingopinionen och regeringens hantering av flyktingsituationen 5 november 2015 DN/Ipsos: Flyktingopinionen och regeringens hantering av flyktingsituationen november 01 Kontakt: nicklas.kallebring@ipsos.com, david.ahlin@ipsos.com 01 Ipsos. All rights reserved 01 Ipsos. Ska Sverige

Läs mer

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010 Sociala divisionen Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 00 Bakgrund Brukarundersökning med samma koncept har genomförts 007 och 008. Budget-

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE FÖRSLAG TILL YTTRANDE 1(3) jáäà Ñ êî~äíåáåöéå Datum 2006-01-17 Handläggare Olle Nordell olle.nordell@landskrona.se Er Referens Vår Referens Miljönämnden Landskrona kommun Planeringsunderlag för utbyggnad

Läs mer

ÖVA UPP DIN INLÄRNINGSFÖRMÅGA

ÖVA UPP DIN INLÄRNINGSFÖRMÅGA ÖVA UPP DIN INLÄRNINGSFÖRMÅGA Riitta Aikkola Vasa yrkeshögskola 1 ÖVA UPP DIN INLÄRNINGSFÖRMÅGA Inlärning är en förmåga och det går att öva upp sin förmåga att lära sig. Alla har möjlighet att utveckla

Läs mer

Ömossa vindkraftspark i Kristinestad Miljökonsekvensbeskrivning

Ömossa vindkraftspark i Kristinestad Miljökonsekvensbeskrivning Ömossa vindkraftspark i Kristinestad Miljökonsekvensbeskrivning Förord I den här miljökonsekvensbeskrivningen redogörs för de bedömda miljökonsekvenserna av den vindkraftspark som planeras i Ömossaområdet

Läs mer

Presentation av projektet Näringslivstjänster HaparandaTornio

Presentation av projektet Näringslivstjänster HaparandaTornio 1eLINKEI 1 / 6 Presentation av projektet Näringslivstjänster HaparandaTornio Tid: Plats: Närvarande: 13.2.2013 klo 18.30 21.00 finsk tid/kl 17.30 20.00 svensk tid VPK, Itäranta 6, 95400 Tornio 45 personer

Läs mer

Nackas första oljeskyddsplan

Nackas första oljeskyddsplan Nackas första oljeskyddsplan 1. Klar sommaren 2010, gällde bara Nacka. Vi hade Miljöatlasinfo, på samma nivå som de flesta andra kommuner Inga prioriteringar gjorda Samverkan med andra kommuner i oljeplanen

Läs mer

351 miljonprogramsbor har svarat

351 miljonprogramsbor har svarat 351 miljonprogramsbor har svarat Bakgrund Sedan Gringo tillsammans med United minds genomförda Miljonprogramsrapporten 2006, har ingen undersökning om livet i miljonprogrammen gjorts. Nu, liksom då, ligger

Läs mer

Kommunernas infrastrukturinvesteringar

Kommunernas infrastrukturinvesteringar Kommunernas infrastrukturinvesteringar Rapport från Svevia, februari 2011 Om undersökningen Svevia har låtit genomföra en undersökning bland Sveriges kommuner om deras infrastruktursatsningar det kommande

Läs mer

Energiska. Vasaregionen

Energiska. Vasaregionen Energiska Vasaregionen BILD: Pekka Mäkynen Välkommen till Vasaregionen Energisk Mångsidig Multimodal Kunnig Öppen Unik 3 Det här är Vasaregionen. Läs vidare för att se vad vi menar med de här orden. BILD:

Läs mer

Presentation av alternativen i enkäten

Presentation av alternativen i enkäten Vasa centrumstrategi Enkät till stadsborna om alternativ för strukturmodeller 2. 27.5.2012 Presentation av alternativen i enkäten 2.5.2012 Tre olika alternativ för centrumstrategins strukturmodeller för

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

El- och värmeproduktion 2012

El- och värmeproduktion 2012 Energi 2013 El- och värmeproduktion 2012 Andelen förnybara energikällor inom el- och värmeproduktionen ökade år 2012 År 2012 producerades 67,7 TWh el i Finland. Produktionen minskade med fyra procent från

Läs mer

Energiskaffning och -förbrukning 2011

Energiskaffning och -förbrukning 2011 Energi 2012 Energiskaffning och -förbrukning 2011 Totalförbrukningen av energi minskade med 5 procent år 2011 Enligt Statistikcentralen var totalförbrukningen av energi i Finland 1,39 miljoner terajoule

Läs mer

Lillgrund vindkraftpark

Lillgrund vindkraftpark Lillgrund vindkraftpark I juni 2008 invigdes Lillgrund vindkraftpark. Den ligger en knapp mil utanför den skånska kusten, strax söder om Öresundsbron. Lillgrund är med sina 48 vindkraftverk Sveriges största

Läs mer

BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS

BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS UMEÅ UNIVERSITET Transportforskningsenheten Oktober 2004 Hej! Vid Transportforskningsenheten vid Umeå universitet, TRUM, pågår för närvarande ett forskningsprojekt som behandlar

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport Svenskarna och sparande 2012 Resultatrapport Innehåll Inledning 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning av resultaten 5 Svenskarnas sparande idag 8 Svenskarnas attityder till sparande 9 Icke-spararna 13 Spararna

Läs mer

Amanda: Jaha? Kan man ha svenska som modersmål i Finland? Det visste jag inte!

Amanda: Jaha? Kan man ha svenska som modersmål i Finland? Det visste jag inte! Kapitel 21 Språkförhållanden Aktivering 21.1. Vi förstår varandra! Vi lär oss om likheter och olikheter mellan svenska språket i Sverige och Finland. Gruppen läser texten till övning 21.1. och lyssnar

Läs mer

Leader URnära 2009-2013. En uppföljning - avslagna projekt

Leader URnära 2009-2013. En uppföljning - avslagna projekt Leader URnära 2009-2013 En uppföljning - avslagna projekt Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Ämnesval...3 1.2 Problembakgrund...3 1.3 Problemet hittat...3 1.3 Syfte...3 1.4 Begränsningar...4 2.

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Pejling jag och andra

Pejling jag och andra Mål Målet är att få fram vilka faktorer som inverkar på ungdomarnas trafikbeteende. I synnerhet strävar man till att lyfta fram missuppfattningar som leder till riskbeteende. Barn och ungdomar tror att

Läs mer

Om bloggar. InternetExplorers Delrapport 3. Håkan Selg Nationellt IT-användarcentrum NITA. Redovisning av enkätsvar Juni 2008

Om bloggar. InternetExplorers Delrapport 3. Håkan Selg Nationellt IT-användarcentrum NITA. Redovisning av enkätsvar Juni 2008 Delrapport 3 Om bloggar Håkan Selg Redovisning av enkätsvar Juni 2008 Internetanvändare i svenska universitet och högskolor 2007 En framsyn av morgondagens Internetanvändning Ett projekt finansierat av

Läs mer

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6.

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Handledning för pedagoger Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Jorden mår ju pyton! Det konstaterar den tecknade programledaren Alice i inledningen till UR:s serie.

Läs mer

DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 8/2013

DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 8/2013 Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 8/2013 Information om Aktiedepositionen: Depositionens mottagare: Danske Bank Abp AKTIEDEPOSITION 8/2013 Till underliggande instrument

Läs mer

Trafiksäkerhet i bussbranschen

Trafiksäkerhet i bussbranschen Trafiksäkerhet i bussbranschen Sammanställning av enkätsvar från bussföretag i Stockholms län Anna-Sofia Holmquist November 2000 2000 Notat 11 Förord Under hösten 2000 har NTF Stockholms län genomfört

Läs mer

DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 5/2013

DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 5/2013 Danske Bank Abp, www.danskebank.fi DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 5/2013 Information om Aktiedepositionen: Depositionens mottagare: Danske Bank Abp AKTIEDEPOSITION 5/2013 Till underliggande instrument

Läs mer