Lokal verksamhetsplan för Järntorgsskolan Alla elever som kommer till oss ska känna sig trygga och stimuleras till bästa möjliga resultat

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lokal verksamhetsplan för Järntorgsskolan 2013-2014. Alla elever som kommer till oss ska känna sig trygga och stimuleras till bästa möjliga resultat"

Transkript

1 Lokal verksamhetsplan för Järntorgsskolan Alla elever som kommer till oss ska känna sig trygga och stimuleras till bästa möjliga resultat

2 Verksamhetsplan Järntorgsskolan Nora kommun Inledning 1.1 Vision: Alla elever som kommer till oss ska känna sig trygga och stimuleras till bästa möjliga resultat. Järntorgsskolan är den största F-6 skolan i Nora kommun och den enda skolan i Nora som har elever inskrivna i grundsärskolan åk 1-6. Det är drygt 300 elever varav 5 är inskrivna i grundsärskolan och drygt 160 av dem är inskrivna på fritids. All verksamhet är uppdelad inom flera byggnader, vilka benämns Bikupan, Getingen, Sländan och Humlan. På Bikupan finns två förskoleklasser och fritids för F-1 på eftermiddagarna. På Getingen finns ytterligare en förskoleklass, årskurs 1 och fritids på eftermiddagarna för F-1. I denna byggnad finns också en förskola med ca 90 barn i åldern 1-5 år. Öppning och stängning av hela fritidsverksamheten sker också i detta hus. På Sländan finns årskurserna 2, 4, 5 och 6 samt grundsärskolans klasser. Här finns på eftermiddagarna också fritids för årskurs 2. På Humlan finns årskurs 3 och på eftermiddagarna även fritids från årskurs 3 och äldre. Skolan är indelad i 3 arbetslag inom grundskolan, F-1, 2-3 och Att vi är indelade på det sättet beror på den fysiska placeringen som gör det mest praktiskt med den fördelningen. Grundsärskolan och fritidshemmet har egna arbetslag. Under läsåret finns en representant från skolans ledningsgrupp i varje arbetslag. Utvecklingsledarnas arbetsuppgifter finns beskrivna. De driver tillsammans med skolledningen det pedagogiska arbetet mot högre måluppfyllelse. Gemensamma pedagogiska konferenser ligger schemalagda. En gång/var sjätte vecka slutar eleverna tidigare för att lärare inom grund- och grundsärskolan ska kunna genomföra en pedagogisk eftermiddag då alla skolor i kommunen oftast har ett gemensamt program. 1.2 Verksamhetsidé Skolan och fritidshemmet arbetar utifrån den utvecklingsplan som arbetades fram under vårterminen 2013 för att höja måluppfyllelsen.

3 Skolans/fritids uppdrag är: att följa de nationella och lokala styrdokumenten att främja barns utveckling och lärande i åldrarna 6 till 12 år, genom samarbete mellan förskoleklassen, skolan och fritidshemmet när det gäller genomförandet av det gemensamma uppdraget. Att främja god pedagogisk verksamhet vid fritidshemmet Lärandemiljö: att forma pedagogisk ledning och utveckling att skapa trygghet att åstadkomma högre måluppfyllelse och resultat 2. Förutsättningar Läroplanen, Lgr 11, Skollagen och Barnkonventionen är några nationella planer som styr verksamheten. Lokala planer som styr vår verksamhet är bl.a. Verksamhetsplanen, Plan mot diskriminering och kränkande behandling samt skolans Ordningsregler. Gemensamt inom Bildningsförvaltningen finns, Plan för trygghet och arbetsro i skolan, Aktiviteter utanför skolan samt de gemensamma överenskommelser som är framtagna styr också vår verksamhet. Följande överenskommelser finns: Överenskommelse gällande arbete med läs- och skrivutveckling Överenskommelse för likvärdig utbildning av nyanlända elever Överenskommelse för arbetet i elevhälsan När det gäller åtgärdsprogram följer vi de allmänna råden som Skolverket gav ut våren Kommunen har nyligen slutit avtal med Inläsningstjänst AB för att vi därigenom lättare ska kunna bidra med läromedel för elever med läs- och skrivsvårigheter. All personal på skolan och fritids har eller ska genomgå steg 1-utbildning i ICDP. Detta förhållningssätt ska genomsyra Järntorgsskolans verksamheter. För att på bästa sätt öka måluppfyllelsen har vi från vårterminen 2013 fördjupat vårt arbeta med värdegrundsfrågor. Vi har tagit hjälp av Regionförbundet som har gjort en kulturanalys av skolan och utifrån resultatet har en utvecklingsplan utarbetats som gäller från höstterminen Utvärderas i samband med utvärderingsdagen i juni Skolans pågående processer Gemensam värdegrund Kunskaper/undervisning Medarbetarnas behörighet/kompetensutveckling Likvärdig bedömning/skriftligt omdöme/betyg Elevers ansvar/inflytande Skolan och omvärlden Normer och värden Systematiskt kvalitetsarbete

4 2.2 Ledningens mål läsåret Väl inarbetad värdegrund/aktivt värdegrundsarbete Kontinuerlig utvärdering genom vårt trygghetsarbete samt vid vår årliga enkät i maj månad God arbetsmiljö/gott arbetsklimat. Utvärdering genom medarbetarenkät och arbetsmiljöenkät i slutet av läsåret Behörig och kompetent personal i alla ämnen Höga förväntningar gällande rektor, personal, elever och vårdnadshavare Bygga upp en bank med pedagogiska planeringar (LPP:er) Att IT ska bli mer använt i undervisningen Att samtliga elever i grundskolan ska kunna läsa när de slutar årskurs Skolans profil Skolans viktigaste process över tid är utbildning. Processer som stödjer detta på ett positivt sätt är vårt värdegrundsarbete där förhållningssätt och förväntningar är viktiga fundament. F-klassen och de lägre åldrarna arbetar mycket utomhus, minst en halv dag/vecka. Skolan har satsat på att arbeta med Äventyrspedagogik där elever i åk 5 gör ett äventyr uppe i Pershyttan. Det är ett äventyr som bygger på samarbetsövningar och kopplas till vårt arv i Bergslagen med framställande av järnmalm. Varje år har vi våra Småstjärnor till påsk där alla elever som vill i åk 4-6 tränar in ett shownummer som de framför på Nora teaters stora scen inför sina föräldrar och för samtliga elever på skolan. Det här är något som de yngre barnen längtar efter att få medverka i. Om man inte vill delta i själva framförandet så kan man delta på annat sätt t.ex. som ljus- eller ljudtekniker eller jurymedlem. En annan tradition som vi vill ska leva vidare är musikalen Åsneexpressen som är en musikal som framförs till jul av åk 5, både till sina föräldrar och till samtliga elever och personal på skolan. Här deltar alla som går i åk 5. Har man en annan livsåskådning än den kristna så finns det andra saker man kan bidra med i musikalen. 3. Läroplansmål - Normer och värden Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling (Lgr 11) Alla elever på Järntorgsskolan ska kunna uppleva att verksamheten är meningsfull och utvecklar lust att lära Vårt arbete ska resultera i goda kamratrelationer. Vi på Järntorgsskolan lär eleverna att visa respekt och medkänsla för varandra Eleverna vet vad som är ditt och mitt samt att de vågar vara ärliga All personal är en trygghet för eleverna Eleverna känner till om vår gemensamma miljö såsom att sortera frukt, papper och leksaker på rätt ställe Eleverna ska vara aktsamma om lokaler och skolgård För att nå dessa mål låter vi eleverna vara med och påverka verksamheten i skolan och på fritids så de blir mer delaktiga och ansvarstagande. (Detta sker genom klassråd och

5 elevråd.) Klassråd genomförs kontinuerligt i samtliga klasser. Skolans elevråd samlas 1gång/mån under ledning av grundskolans rektor. Vid speciella frågor, t ex fotbollsplan, har särskilda arbetsgrupper med elever bildats för att ta fram gemensamma regler för just den verksamheten. Verksamheten har årligen en utvärdering av hur vi arbetar med åtgärder mot kränkande behandling bland elever. Denna görs varje år i maj månad. Den görs via enkät. Resultaten finns i Under planeringsdagarna i augusti presenteras skolans värdegrundsarbete för ny personal. All personal påminns om uppdraget och vårt värdegrundsarbete är ordningsreglerna reviderade och gällande för läsåret är Planen mot diskriminering och kränkande behandling reviderad och implementerad hos personal, elever och föräldrar 4. Läroplansmål Kunskaper Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt utbildning. Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former (Lgr 11). Läsförmåga är en nyckel i skolarbetet. På våra gemensamma pedagogiska konferenser samt i arbetslag diskuterar grundskollärare fortlöpande betygsättning och bedömning. Eleverna i årskurs 5 och 6 får fortlöpande information om betygssystemet och betygskriterierna i alla ämnen. Varje grundskoleelev ska kunna läsa när de slutar årskurs 1. Alla elever ska ges förutsättningar att känna trygghet och klara minst godkända resultat i skolan. Varje elev behärskar det svenska språket och kan lyssna och läsa aktivt och uttrycka egna idéer och tankar i tal och skrift. Det ska finnas en bärbar dator i varje klassrum för att underlätta måluppfyllelsen, dokumentationen och IT i undervisningen. Varje elev kan använda sig av matematik på ett grundläggande sätt så att de kan tillämpa det i vardagliga situationer t.ex. genom spel, bakning, bygg och konstruktioner. Varje elev kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt. Alla elever kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt genom att alla på skolan använder ett trevligt språk och uppmuntras att använda språket på ett sådant sätt att andra förstår vad som menas. Varje elev ska kunna arbeta på olika sätt, enskilt eller tillsammans med andra.

6 Varje elev kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter och etiska övervägande genom att kunna tala om för andra på ett bra sätt vad de tycker och varför. Varje elev har kännedom om de demokratiska värderingar som styr vår verksamhet i skolan och i samhället Varje elev kan på ett enkelt sätt uttrycka sig i tal och skrift på engelska, för att kunna använda sig av språket i vardagliga situationer. Personal har föräldrar till barn i åk 5-6 fått information om betygssättning har betyg och bedömning diskuterats fortlöpande under läsåret Elever har eleverna under året fått information om ämnesinnehållet i Lgr har eleverna i åk 5-6 fått information om bedömning och betygssättning. 5. Läroplansmål Elevernas ansvar och inflytande De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta alla elever. Elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. Informationen och formerna för elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen. (Lgr 11). Tillsammans med eleverna skapar vi klassrumsregler som de har ett ansvar att följa. Eleverna får fortlöpande, i undervisningen, information om innehåll och mål samt bedömningsgrunder i läroplanen. Detta för att ge eleverna större förståelse för vad som krävs och ha möjlighet att påverka undervisningens innehåll. I de lägre årskurserna provar vi olika arbetssätt och redovisningsformer. Allt för att kunna göra aktiva val. Eleverna är med och påverkar verksamheten i skolan genom klassråd och elevråd Fritidspedagogerna kontinuerligt genomför stormöten där eleverna får påverka sin vardag på fritidshemmet t.ex. önskemål om aktiviteter som vi vuxna bemöter på kortare eller längre sikt Fritidspedagogerna succesivt låter eleverna utöka sitt ansvar genom att tillåta dem själva få bestämma vilken avdelning de vill vara på eller om de vill vara ute finns ett kalendarium för träffar i alla råd (elevråd, matråd) har enkätundersökning med frågor om elevernas ansvar och inflytande genomförts

7 6. Läroplansmål Skola och hem Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande. (Lgr 11) Under höstterminens början ska det skickas hem en läsårskatalog. Katalogen innehåller viktiga telefonnummer, skolans regler, läsårets förläggning m.m. Vårdnadshavare ska ha en god insyn kring elevens skolsituation och kunskapsutveckling. Alla elever erbjuds utvecklingssamtal en gång/termin och enskild kontakt sker, via eller personligt möte. Alla vuxna på skolan skapar goda relationer till elever och deras föräldrar/vårdnadshavare. Fritidspedagogerna är med på utvecklingssamtal om det finns behov av det. Information till föräldrar/vårdnadshavare sker genom veckobrev via mail eller papper Fritidspedagogerna har till stor del daglig kontakt med föräldrar/vårdnadshavare vid lämning och hämtning på fritids delas informationsmaterial om skolans/fritids verksamhet ut till föräldrar har enkätfrågor som rör skola-hem genomförts 7. Läroplansmål Övergång och samverkan Samarbetsformer mellan förskoleklass, skola och fritidshem ska utvecklas för att berika varje elevers mångsidiga utveckling och lärande. För att stödja elevernas utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv ska skolan också sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete med förskolan samt de gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till. Samarbetet ska utgå från de nationella mål och riktlinjer som gäller för respektive verksamhet. (Lgr 11) Lärare i åk F-1 diagnosticerar barnen för att vi ska kunna sätta in rätt stödåtgärder snarast möjligt efter höstterminsstart. Genom årlig enkätundersökning utvärderar vi vårt arbete med våra samarbetspartners för att identifiera förbättringsområden. Förskollärare/fritidspedagoger tar kontakt med berörda förskolor vars barn ska börja F-klass eller fritids Samarbeta med förskolan inom Järntorgsskolans verksamhetsområde Pedagogerna har goda kunskaper om elever i behov av särskilt stöd har kartläggning av eleverna i F-klass gjorts har kontakt tagits med 7-9 skolan om överlämnande av åk har ett överlämnande från förskola till våra F-klassansvariga och fritids gjorts

8 8. Läroplansmål Skolan och omvärlden Eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De ska också få underlag för att välja fortsatt utbildning. Detta förutsätter att den obligatoriska skolan nära samverkar med de gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till. Det förutsätter också en samverkan med arbetslivet och närsamhället i övrigt. (Lgr 11) Aktiviteter planeras utifrån de kontakter som vi har skapat med omgivande samhälle, exempelvis räddningstjänsten, polisen m.m. Eleverna får en inblick i vad entreprenörskap innebär genom t.ex. arrangera disco, ha möjlighet att sälja majblommor Verksamheten deltar i det kulturella utbudet som ges i kommunen. Eleverna får möjlighet att använda kommunens olika idrottsanläggningar Anpassa verksamheten så att alla elever kan delta. Vid utvärdering fortlöpande under läsåret kontrolleras att vi har det entreprenöriella tänkandet med vid planering av arbetsområden Ej godtagbar Godtagbar Bra Mycket bra 9. Läroplansmål och betyg Eleverna ska utveckla ett allt större ansvar för sina studier och utveckla förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna. (Lgr 11) Arbetslag 4-6 avsätter 1timme varje vecka för att diskutera betygssättning och bedömning av elever. Skolan sänder betygssättande lärare till Skolverkets konferenser om betygssättning. En gemensam konferens för kommunens betygssättande lärare för åk 6 träffas månad 12 och månad 6 varje år för likvärdighetens skull i kommunen har föräldrar till elever i åk 5 och 6 fått information om betygssättning har föräldrar fått information om betyg och bedömning på föräldramöte har betyg och bedömning diskuterats fortlöpande under året har föräldrar fått fortlöpande information om betyg och bedömning under året

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL 1. Inledning Beta School är en F-9 grundskola. Skolan har karaktärsämnena matematik, engelska och ämnet svenska som ligger högst på skolans timplan. IT är ett verktyg

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

Arbetsplan. för Grundsärskolan Åk 7-9. Syftet med denna arbetsplan är att: - Läsåret 2014-2015

Arbetsplan. för Grundsärskolan Åk 7-9. Syftet med denna arbetsplan är att: - Läsåret 2014-2015 - Läsåret 204-205 Arbetsplan för Grundsärskolan Åk 7-9 Syftet med denna arbetsplan är att: Vara ett stöd och underlag i vårt systematiska kvalitetsarbete med analys och uppföljning Tydliggöra särskolans

Läs mer

Kvalitetsarbete i skolan

Kvalitetsarbete i skolan Kvalitetsarbete i skolan Gäller för verksamhetsåret 2011-2012 Ort Ursviken och Skellefteå Skola Bruksskolan är belägen i Ursviken, ca 1 mil öster om Skellefteå. Björkskolan ligger centralt i Skellefteå.

Läs mer

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015 140929 Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

2014/2015 Skolan LÄR 1

2014/2015 Skolan LÄR 1 2014/2015 Skolan LÄR 1 Beskrivning av verksamheten: LÄR AB LÄR AB bedriver verksamhet vid fyra enheter vilka består av Skolan LÄR, förskolan LÄR Gustavsberg, förskolan LÄR Nacka och förskolan LÄR Östermalm.

Läs mer

Gångvikens skola Petra Carlsvärd, rektor

Gångvikens skola Petra Carlsvärd, rektor BARN OCH UTBILDNING Kvalitetsrapport för grundskolan 2013/2014 Gångvikens skola Petra Carlsvärd, rektor Innehållsförteckning 1 ANALYS OCH UTVÄRDERING AV LÄSÅRET... 3 2 SYSTEMATISK UPPFÖLJNING... FEL! BOKMÄRKET

Läs mer

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Läsåret 2009/2010 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 2. Inledning... 3 3. Sammanfattning... 3 5. Redovisning av utvärderingar 2010... 4 5.1 Rektors

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN

Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN UTBILDNINGSNÄMNDEN BANDHAGENS SKOLA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1414-001-148/2013 SID 1 (17) 2013-10-18 Handläggare: Ylva Wikman Telefon: 08 508 48840 Kvalitetsredovisning Inledning Bandhagens grundskola, grundsärskola

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009

Kvalitetsredovisning 2009 Kvalitetsredovisning 2009 Brattbergsskolan Grundskola årskurs 1-4 Barn- och utbildningsförvaltningen Åsa Eklund 2010-05-06 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013/14

Kvalitetsredovisning 2013/14 Gefle Montessoriskola 2014-09-18 Kvalitetsredovisning 2013/14 Inledning Gefle Montessoriskola är en F-6 skola med 161 elever läsåret 13/14. Skolan har två åk F-1 där förskoleklassen är integrerad, två

Läs mer

Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan. Läsåret 2014/2015

Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan. Läsåret 2014/2015 Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan Läsåret 2014/2015 Fritidshemmet på Ljura grundsärskola inriktning fritidshem Fritidshemmet Stjärnan har fritidsverksamhet

Läs mer

Hånger skola F-6 kvalitetsrapport

Hånger skola F-6 kvalitetsrapport Skolområde Väster Hånger skola F-6 kvalitetsrapport Avstämningsperiod 1 Läsåret 2012/13 Varje barn och elev ska med lust och glädje uppleva meningsfullhet och framgång i det dagliga arbetet. Barnens och

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport S:t Jörgens skola Helsingborgs stad Granskning genomförd i december 2013 av Maj-Viol Axelius-Thostrup och Viveca Serder Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning S:t Jörgens

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2010 Bruksskolan och Fritidshemmet Draken Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Inledning...3 1. Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen...4 2. Förutsättningar/resultat...5

Läs mer

SAMMAFATTANDE INLEDNING... 4 1. GRUNDFAKTA OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 5

SAMMAFATTANDE INLEDNING... 4 1. GRUNDFAKTA OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 5 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum 1 (36) Ert datum Er beteckning Systematiskt kvalitetsarbete Grundskola med Fritidshem 2014 Kommunövergripande kvalitetsredovisning Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas,

Läs mer

Kvalitetsarbete i skolan

Kvalitetsarbete i skolan Kvalitetsarbete i skolan Gäller för verksamhetsåret 2011-2012 Skola Åkullsjöns skola Ort 915 92 Åkullsjön Ansvarig rektor Hans Lerner Kontaktinformation 0934-14305 akull@robertfors.se 1. Vår skola Den

Läs mer

Arbetsplan för Östlyckeskolan Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Östlyckeskolan Läsåret 2014/2015 Arbetsplan för Östlyckeskolan Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Senast reviderad 2012-01-11. Verksamhetsbeskrivning med arbetsplan för Lillgårdsskolans fritidshem 2011-2012

Senast reviderad 2012-01-11. Verksamhetsbeskrivning med arbetsplan för Lillgårdsskolans fritidshem 2011-2012 Senast reviderad 2012-01-11 Verksamhetsbeskrivning med arbetsplan för Lillgårdsskolans fritidshem 2011-2012 Presentation av Lillgårdsskolans fritidshem Lillgårdsskolans fritidshem består av tre avdelningar:

Läs mer

LÄRANDE- SEKTIONEN LJUNGBACKENS FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM

LÄRANDE- SEKTIONEN LJUNGBACKENS FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM LÄRANDE- SEKTIONEN LJUNGBACKENS FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM Kvalitetsredovisning för förskola/fritidshem läsåret 2010/2011 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning 3 1.1.1 Beskrivning av verksamheten... 3 1.1.2 Beskrivning

Läs mer

Resultat Analys Åtgärder

Resultat Analys Åtgärder BARN OCH UTBILDNING Kvalitetsredovisning för grundskolan Resultat Analys Åtgärder 2012/2013 Högom skola Anna-Carin Olsson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETSÅRET... 3 2 FRAMTIDEN... 3

Läs mer

Verksamhetsplan för Westerlundska gymnasiet

Verksamhetsplan för Westerlundska gymnasiet Verksamhetsplan för Westerlundska gymnasiet Jan 2009- juni 2009 Detta är Westerlundskas verksamhetsplan och samtidigt dess strategiska plan. Planen har två delar. Del I är en allmän beskrivning av skolan

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 10/11 EKDUNGESKOLAN. Grundskola och skolbarnsomsorg

Kvalitetsredovisning läsåret 10/11 EKDUNGESKOLAN. Grundskola och skolbarnsomsorg Kvalitetsredovisning läsåret 10/11 EKDUNGESKOLAN Grundskola och skolbarnsomsorg Innehållsförteckning Sammanfattning av läsåret 2010/2011... 3 Grundfakta om verksamheten (inkl. skolbarnsomsorg)... 4 Förutsättningar

Läs mer

Köpings kommun. Läsår 2014 2015. Senast ändrat 2014-09-19

Köpings kommun. Läsår 2014 2015. Senast ändrat 2014-09-19 Köpings kommun Arbetsplan för Förskolan Maskrosen Läsår 2014 2015 Ulrica Zarins 2014 09 19 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem. Verksamheten

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Järla skola Nacka Granskning genomförd i april 2012 av Inger Nordén och Agneta Lange Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Järla skola ligger i Nacka kommun

Läs mer

STENMOSKOLAN 2010-2011

STENMOSKOLAN 2010-2011 STENMOSKOLAN 2010-2011 PRESENTATION AV STENMOSKOLAN Stenmoskolan hör till Fullersta rektorsområde och är en av fyra skolbyggnader i rektorsområdet. På Stenmo finns ca 200 elever, organiserade i två förskoleklasser

Läs mer

Segrande Liv Grundskola. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011

Segrande Liv Grundskola. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 Segrande Liv Grundskola Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 Information om kvalitetsredovisningen Syftet med en kvalitetsredovisning är enligt Skolverkets Allmänna råd och kommentarer om Kvalitetsredovisning

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 2007-2008 Påskallaviksskolan F-år 6

Kvalitetsredovisning för läsåret 2007-2008 Påskallaviksskolan F-år 6 - Oskarshamns kommun Barn och utbildningsförvaltningen Kvalitetsredovisning för läsåret 2007-2008 Påskallaviksskolan F-år 6 Rektor: Maritha Karlsson Adress: Kustvägen 5 Postadress: 570 90 Påskallavik Telefon:

Läs mer