Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2016"

Transkript

1 Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2016

2 Regional Bostadsmarknadsanalys 2016 Meddelandeserien nr 2016:03 ISSN-nummer Diarienummer Utgiven av Länsstyrelsen Kalmar län Författare Omslagsbild Maria Paananen Flerbostadshus i kvarteret Oljeväxten i södra delen av Kalmar, färdigställd Består av 44 bostadsrätter.

3 REGIONAL BOSTADSMARKNADSANALYS KALMAR LÄN Förord I Kalmar län finns ett varierat utbud av boendemöjligheter i såväl stadsmiljöer som på landsbygd. Förutsättningarna är överlag goda för boende, arbete, upplevelser och aktiviteter. I länet har det under det gånga året skett en befolkningsökning, som tillsammans med ett stort engagemang i flyktingmottagandet, lett till en mycket ansträngd boendesituation i samtliga av länets kommuner. Länsstyrelsen följer och analyserar läget på bostadsmarknaden i länet varje år. Målet är att verka för en god bostadsförsörjning, tillgänglighet och byggande med kvalitet. Varje år genomför Länsstyrelsen en bostadsmarknadsanalys på uppdrag från Finansdepartementet och Boverket. Rapporten skickas ut till länets samtliga kommuner. Denna bostadsmarknadsanalys redovisar en översiktlig bild och bedömning av bostadsbyggandet under 2015 i Kalmar län. Underlaget är främst kommunernas svar i årets bostadsmarknadsenkät. Den årliga rapporten ska bidra till kontinuitet i uppföljningen av utvecklingen av länets bostadsmarknad och peka på trender och tendenser inför framtida utveckling. Kommunernas bostadsförsörjningsansvar omfattar samtliga invånare, och rapporten lyfter särskilt fram utsatta grupper i Kalmar län. Birgitta Eriksson T.f. chef för samhällsbyggnadsenheten Maria Paananen Planeringsarkitekt

4 4 REGIONAL BOSTADSMARKNADSANALYS 2016 Enligt 2 i Förordning om regionala bostadsmarknadsanalyser och kommunernas bostadsförsörjningsansvar (SFS 2011:1160) ska länsstyrelsen i en skriftlig rapport analysera bostadsmarknaden i länet. Utöver en regional bostadsmarknadsanalys ska rapporten innehålla en redovisning av hur kommunerna lever upp till kraven enligt Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383), hur länsstyrelsen lever upp till kravet i 2 lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, och hur planeringen av bostadsförsörjningen samordnas inom kommunen, med andra kommuner och regionalt. Rapporten ska lämnas till Boverket senast den 15 juni varje år.

5 REGIONAL BOSTADSMARKNADSANALYS KALMAR LÄN Innehåll 3... Förord 7... Inledning 7... Stora förändringar i bostadssituationen i länet 7... Länsstyrelsens roll 8... Befolkning 8... Länets befolkning ökar 8... Länets befolkning åldras 9... Färdigställda bostäder Bostadsbeståndet Länet har både brist och överskott på bostäder Bostadssituationen om fem år Behov av typ och storlek av bostäder Förväntat bostadsbyggande under 2016 och Hinder för bostadsbyggandet Allmännyttan Bostadsförsörjning Kommunernas arbete med riktlinjer för bostadsförsörjning Kommunens bostadsservice Exploatering och marknad Bostäder för alla Ungdomar Studenter Nyanlända Hemlöshet Vård- och omsorgsboende Seniorbostäder och trygghetsbostäder Bostäder för personer med funktionsnedsättning Tillgänglighetsinventering

6 6 REGIONAL BOSTADSMARKNADSANALYS 2016

7 REGIONAL BOSTADSMARKNADSANALYS KALMAR LÄN Inledning Stora förändringar i bostadssituationen i länet Utvecklingen av bostadssituationen har förändrats drastiskt för vissa av länets kommuner sedan Kommuner som tidigare hade överskott har nu underskott på bostäder i centralorterna. Men det händer saker! Sammanlagt planerar kommunerna att bygga över bostäder de kommande två åren. Årets bostadsmarknadsanalys visar att totalt sett har fyra kommuner balans, sju har brist på bostäder och en kommun anger att det finns ett överskott av bostäder. Endast två kommuner har balans i centralorterna medan tio kommuner anger en brist på bostäder. I kommunernas övriga delar råder stor variation mellan balans, brist och överskott på bostäder. Totalt sett förväntas det byggas bostäder i flerbostadshus och 738 bostäder i småhus i länet under Det pågår alltså ett aktivt arbete i kommunerna med bostadsförsörjningen vilket är glädjande. Fördelat per år så planerar länets kommuner att under 2016 påbörja bygga minst bostäder i flerbostadshus enligt bostadsmarknadsenkäten och under 2017, bostäder. Under förväntas 82 bostäder tillkomma genom ändring av befintliga byggnader. Sammanlagt förväntas 290 bostäder i småhus att byggas i länet under 2016, och 448 bostäder under Länsstyrelsens roll Genom samrådsmöten med kommunerna och samrådsyttranden i planärenden ser Länsstyrelsen till att riksintressen, andra sektorsintressen och nationella miljökvalitetsmål får genomslag i kommunernas planering. I tidiga samråd fungerar länsstyrelsen som bollplank i kommunernas planeringsprocesser. När kommunerna arbetar med översiktlig planering bevakar Länsstyrelsen mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen samt att frågorna kopplas samman med infrastrukturplaneringen i länet och övriga mellankommunala frågor. Översiktsplaneringens nytta är bland annat att översätta kommunens bostadsförsörjningsbehov till ett rumsligt och geografiskt sammanhang. I takt med att behoven och kraven ökar på kommunerna att arbeta aktivt och strategiskt med boendeplaneringen, ökar även länsstyrelsernas ansvar att vara motor och samordna den regionala dialogen samt förse kommunerna med relevanta regionala planeringsunderlag. Länsstyrelserna bör ansvara för att en arena etableras för berörda aktörer i syfte att både förmedla kunskap i frågorna samt skapa förutsättningar för kunskapsutbyte och metodutveckling. Länsstyrelsen anordnar därför varje år så kallade länsplanedagar där kommunerna inbjuds att delta. Länsplanedagarna har olika tema beroende på det som är aktuellt inom samhällsplanering. Dessa mötestillfällen är en etablerad arena för kunskapsutbyte och utveckling inom samhällsplanering. Länsstyrelsen bjuder regelbundet in länets kommuner för att diskutera aktuella plan- och byggfrågor. I länsstyrelsens arbete ingår även kvalitetssäkring av den årliga bostadsmarknadsenkäten.

8 8 REGIONAL BOSTADSMARKNADSANALYS 2016 Befolkning Länets befolkning ökar Kalmar län ökade under 2015 sin befolkning till personer (SCB), vilket är en ökning med 2081 personer (+ 0,9 %) från föregående år. Under 2014 ökade länet med 1724 personer (+ 0,7 %). Av kommunerna i länet döljer sig stora regionala skillnader i befolkningsutveckling. Förra årets brutna trend då det skedde en befolkningsökning i samtliga av länets kommuner höll i sig även under Endast Borgholm avviker något då det varken blev en ökning eller minskning i kommunens befolkningsantal under året. De kommuner som utmärker sig som de som ökar mest i antal är Kalmar (+ 1,6 %), Hultsfred (+ 1,3 %), Högsby (+ 1,3 %) och Mörbylånga (+ 1,2 %). Länets befolkning åldras 24,4 procent av länets befolkning var år eller äldre (SCB). Det är en liten ökning från 24,2 procent sedan Vid en jämförelse med riket i övrigt är denna andel fortfarande hög, men Gotlands län har nu passerat Kalmar län som det län med störst andel personer som är 56 år eller äldre. Inom länet är det inga förändringar från föregående år; Borgholm är den kommun som har flest personer i den ålderskategorin med 33,4 procent, en ökning från 32,5 procent sedan Endast Kalmar kommun har ungefär samma andel äldre som riksgenomsnittet. I takt med en åldrande befolkning kommer behovet av tillgängliga lägenheter för äldre att öka i hela Kalmar län. Möjligheten att bygga nya tillgängliga bostäder eller komplettera befintliga med exempelvis hiss är ofta begränsade, varför detta kommer att medföra ytterligare belastning på hemtjänsten. Möjligheten att anpassa befintliga bostäder med hjälp av bostadsanpassningsbidrag kommer sannolikt att utnyttjas i brist på alternativa boenden. För gruppen över 80 år kommer det att finnas ett ökat behov av särskilt boende. Kalmar län, kommunindelning

9 REGIONAL BOSTADSMARKNADSANALYS KALMAR LÄN Färdigställda bostäder Antalet färdigställda bostadslägenheter blev 465 stycken under 2015, varav 142 i småhus och 323 i flerbostadshus. Det var en kraftig ökning från föregående år då 279 lägenheter färdigställdes. I ett längre perspektiv blev 2015 ett starkt år för bostadsbyggandet i länet, men antalet påbörjade lägenheter 2015, vilket var 672, var högre än det slutliga resultatet på 465. Genomsnittet de åtta senaste åren i länet har varit cirka 380 färdigställda bostadslägenheter per år. Tabell 1) Antalet påbörjade bostäder januari 2016 samt färdigställda bostäder de sju senaste åren i Kalmar län. Källa: SCB Påbörjade bostäder Färdigställda bostäder Flerbostadshus Hyresrätt 51% Bostadsrätt * Äganderätt * Totalt Småhus Hyresrätt * Bostadsrätt * Äganderätt * Totalt Totalt *Preliminära siffror, SCB statistiken ännu inte färdig.

10 10 REGIONAL BOSTADSMARKNADSANALYS 2016 Bostadsbeståndet Länet har både brist och överskott på bostäder I länet ryms stora skillnader mellan kommunerna och deras bostadsmarknader enligt bostadsmarknadsenkäten. Sett till bostadsmarknaden totalt sett har fyra kommuner balans, sju har brist på bostäder och en kommun anger att det finns ett överskott av bostäder. Endast två kommuner har balans i centralorterna medan tio kommuner anger en brist på bostäder. I kommunernas övriga delar råder stor variation mellan balans, brist och överskott på bostäder. I jämförelse med 2014 har bostadssituationen förändrats drastiskt för vissa av länets kommuner. Som exempel angav Emmaboda kommun 2014 att de hade överskott av bostäder totalt sett och i övriga kommundelar, i centralorten rådde däremot balans på bostäder har det ändrats till en brist på bostäder totalt sett och i centralorten, och i övriga delar av kommunen har bostadssituationen förändras från ett överskott till rådande balans. Tabell 2) Bostadssituationen i januari 2016 och i januari 2015 Totalt sett Centralorten/ innerstan Övriga kommundelar Kommun Borgholm balans överskott balans balans balans överskott Bedömning om 5 år balans balans balans balans balans balans Emmaboda brist överskott brist balans balans överskott Bedömning om 5 år brist överskott brist balans balans överskott Hultsfred överskott överskott brist brist överskott överskott Bedömning om 5 år överskott överskott brist brist överskott överskott Högsby brist brist brist ej svarat brist ej svarat Bedömning om 5 år brist brist brist brist brist brist Kalmar brist brist brist brist balans balans Bedömning om 5 år brist balans brist brist balans balans Mönsterås brist brist brist brist brist balans Bedömning om 5 år brist balans brist balans balans balans Mörbylånga brist brist brist brist balans balans Bedömning om 5 år brist brist brist brist balans balans Nybro brist brist brist brist överskott balans Bedömning om 5 år brist balans brist balans överskott överskott Oskarshamn brist balans brist brist brist balans Bedömning om 5 år balans balans balans balans balans balans Torsås balans balans balans balans balans balans Bedömning om 5 år balans balans balans balans balans brist Vimmerby balans balans brist brist balans balans Bedömning om 5 år balans balans brist brist balans balans Västervik balans balans brist balans balans balans Bedömning om 5 år balans balans balans brist balans överskott

11 REGIONAL BOSTADSMARKNADSANALYS KALMAR LÄN Kommunernas kommentarer I Borgholm används många permanentbostäder för fritidsboende, även lägenheter i flerfamiljshus. Många fritidsbostäder, inklusive lägenheter i gårdshus, skulle kunna användas året runt. Emmaboda konstaterar att under senare år har det varit ett visst överskott på bostäder. Eftersom inflyttning ökat främst 2015, behöver det byggas nya bostäder främst i centralorten. I Högsby är efterfrågan är störst i kommunens centralort, då det pågår en lokal urbanisering. En övervägande del av efterfrågan står nyanlända för. Kalmar har de senaste åren haft rekordstor befolkningsökning och är en inflyttarkommun. Linnéuniversitetet är en viktig motor för inflyttning. Hit flyttar främst invånare från andra kommuner i länet, samt från utlandet. Kommunen har positivt flyttnetto främst gentemot angränsande län men negativt flyttnetto gentemot storstadslänen. I centralorten råder generell bostadsbrist på både småhus och flerbostadshus, men framför allt på mindre hyresrätter. I kommunens övriga delar råder balans, med undantag för att det finns ett litet överskott på lediga tomter i vissa områden på landsbygden. Att erbjuda lediga tomter i hela kommunen, även i områden där det för närvarande inte finns efterfrågan, är en av kommunens strategier för att hela Kalmar ska leva. I Mönsterås är störst efterfrågan i tätbebyggda områden där det finns kommunal service och tillgång till lokaltrafik. Eftersom det är en ökad asylmottagning i Sverige är kommunen hårt ansträngd när det gäller bostadsförsörjningen. Mörbylånga ser att det behöver byggas fler hyreslägenheter och då framförallt mindre lägenheter. Nybro upplever en brist på bostäder, främst lägenheter, i huvudorten. kommunen anger att det är svårt att få lån för att bygga nytt. Många flyttar från tätorterna till huvudorterna, både inom kommunen men även till andra delar av länet. Oskarshamn har ett underskott på bostäder vilket har uppkommit under de senaste åren vad gäller centralorten. Den 1 januari 2016 finns 2300 lägenheter inom allmännyttan (alla belägna i centralorten) och av dessa är endast 3 lägenheter lediga för uthyrning. Under 2015 sålde det allmännyttiga bostadsbolaget ut samtliga 240 lägenheter i yttertätorterna Kristdala och Påskallavik till privata bostadsbolag för att helt koncentrera på centralorten. De privata bostadsbolagen har också väldigt få lägenheter för uthyrning. Flyktingsituationen medverkar också till att det är underskott av lägenheter. Ett långvarigt problem är också att lagakraft vunna detaljplaner med byggrätt för bostäder (cirka 400 lägenheter i flerbostadshus/småhus) inte har realiserats. Oskarshamns kommun har god beredskap vad gäller villatomter till försäljning. Totalt i hela kommunen finns 75 lediga tomter varav 37 i centralorten. Torsås ser ett behov av småhustomter i attraktiva lägen vilket innebär lägen nära kusten och där bankerna beviljar lån. Beroende på flyktingsituationen är behoven och därmed balansen i tätorterna svårbedömda. Låg vakansgrad i allmännyttan talar för obalans. Låga priser på egna hem och få nybyggen talar för balans. Behov av HVB-hem/boenden för ensamkommande barn växlar kraftigt. Västervik upplever störst efterfrågan i centralorten. Eventuell nyproduktion kan förekomma i övriga delar av kommunen på grund av att det är lämpligast att bygga med hänsyn till skolor och barnomsorg samt byggklar tomtmark.

12 12 REGIONAL BOSTADSMARKNADSANALYS 2016 Bostadssituationen om fem år På frågan om hur kommunerna ser på bostadssituationen om fem år är det endast en kommun, Oskarhamn som spår att den nuvarande bristen på bostäder kommer att balanseras totalt sett i kommunen. Sex kommuner, Emmaboda, Högsby, Kalmar, Mönsterås, Mörbylånga och Nybro spår en fortsatt brist på bostäder om fem år. Fyra kommuner, Borgholm, Torsås, Vimmerby och Västervik spår en fortsatt balans på bostadsmarknaden. Hultsfreds kommun har i nuläget ett överskott på bostäder och bedömer att situationen om fem år kommer att vara densamma. Bild 1) Bostadssituationen om 5 år - totalt sett i kommunen Kommunernas kommentarer Vad gäller bostadssituationen om 5 år planerar Högsby viss nyproduktion. Asylmottagande och ensamkommande barn gör att behoven är större. Kalmars bedömning är positiv gällande hur bostadsmarknadsläget kommer att se ut om fem år. Det pågår stora bostadsprojekt i kommunen som ännu inte färdigställts. Stopp i byggnationen kan uppstå på grund av omständigheter som kommunen ej råder över. Men trots det bedöms bostadsmarknadsläget vara i balans om år. Bild 2) Bostadssituationen om 5 år - centralorten Mönsterås upplever att ett fortsatt asylmottagande som idag råder i Sverige gör att kommunen fortsatt blir hårt ansträngd när det gäller bostadsförsörjningen. Det finns planberedskap i Nybro men problemet är att få till byggnation. Kommunen upplever att då det byggs mycket i grannkommunen Kalmar gör att det inte finns så mycket arbetskraft/ investeringar för byggnation i Nybro kommun. Oskarshamn har en förhoppning om ökat byggande i kombination med en ändrad flyktingsituation. Enkätfråga: Bedömer ni att det kommer att behövas fler bostäder under de kommande fem åren än vad som finns i dagens bestånd? Emmaboda ser att det är önskvärt med förtätning och nya hyreslägenheter, samt villor i attraktiva lägen. Högsby anser att placeringen av asylsökande/nyanlända försvårar bedömningen. Bild 3) Bostadssituationen om 5 år - övriga kommundelar Kalmar svarar: Det beror på en ökad inflyttning av bland annat nyanlända flyktingar. Inom 2 år kommer vi se resultatet av en ökad asylinvandring under Linnéuniversitetet är en motor för inflyttning som lockar studenter vilket gör att dagens bestånd måste utökas. Gruppen unga som inte är studenter behöver fler bostäder än dagens bestånd, liksom de som vill flytta hit för att de har fått jobb i kommunen. Oskarshamn svarar: Det råder stor obalans och underskott vad gäller lägenheter i centralorten vilket bör leda till nyproduktion. Det saknas redan i dag billiga ungdomsbostäder. En nyproduktion av bostäder leder till att flyttkedjor kommer igång och på så sätt kan frigöra små lägenheter för ungdomar.

13 REGIONAL BOSTADSMARKNADSANALYS KALMAR LÄN Behov och typ och storlek av bostäder Kommunerna har ett visst likartat behov vad gäller olika typer och storlekar av bostäder. Skillnaderna från föregående år är att två kommuner ser i år ett behov av bostadsrättslägenheter med 5 rum eller fler, medan förra året fanns inget sådant behov. En ytterligare märkbar skillnad är att 2014 fanns behov av 3 rum och kök i sju av elva kommuner, under 2015 hade behovet vuxit till att omfatta samtliga kommuner. Borgholms kommun har ej svarat på enkätfrågan varken 2014 eller Tabell 3) Vilka typer och storlekar av bostäder bedömer ni behöver tillkomma under de kommande fem åren? Bostadsrätt 5 rk eller större 1 rk 2 rk 3 rk 4 rk 5 rk eller större Kommun 1 rk 2 rk 3 rk 4 rk Äganderätt Emmaboda 2 rk 3 rk Hultsfred 3 rk 4 rk Högsby 3 rk 4 rk Kalmar 1 rk 2 rk 3 rk 4 rk 5 rk + 1 rk 2 rk 3 rk Mönsterås 1 rk 2 rk 3 rk 2 rk 3 rk 3 rk, 4 rk, 5 rk + Mörbylånga 2 rk 3 rk 4 rk 2 rk 3 rk 2 rk, 3 rk Nybro 1 rk 2 rk 3 rk 4 rk 5 rk + 2 rk 3 rk 4 rk 5 rk + Oskarshamn 1 rk 2 rk 3 rk 4 rk 2 rk 3 rk 4 rk 5 rk + 5 rk + Torsås 2 rk 3 rk 3 rk 4 rk Vimmerby 1 rk 2 rk 3 rk 4 rk 4 rk, 5 rk + Västervik 2 rk 3 rk 4 rk Behov antal kommuner 2015 Behov antal kommuner 2014 Hyresrätt Kommunernas kommentarer I Kalmar är för närvarande huvudsakligen brist på mindre hyresrätter, men under de kommande åren kommer det behövas alla typer av hyresrätter på grund av flyktinginvandring. Nybro ser ett behov av villor och egna hem. Oskarshamn ser en efterfrågan på i stort sett alla typer och storlekar av bostäder. En effekt av att det i dag i stort sett inte finns lediga hyresrätter, varken privat eller hos allmännyttan, så har konkurrensen om bostadsrätter till försäljning ökat dramatiskt. Och med detta också försäljningspriset. Torsås ser ett behov av fler HVB-hem. Kommunen upplever att behoven är svårbedömda på grund av flyktingsituationen. Västerviks Bostads AB planerar att bygga 150 hyreslägenheter under de kommande 5 åren och anser behovet täcks upp samt innebär att kommunen är i balans när det gäller hyresrätter.

14 14 REGIONAL BOSTADSMARKNADSANALYS 2016 Förväntat bostadsbyggande under 2016 och 2017 Flerbostadshus Under 2016 planerar länets kommuner att påbörja minst 1539 bostäder i flerbostadshus enligt bostadsmarknadsenkäten och under 2017, 1190 bostäder. Under förväntas 82 bostäder tillkomma genom ändring av befintliga byggnader. Tabell 4) Förväntat påbörjade år 2016 och Nyproduktion av bostäder i flerbostadshus. Hyresrätter privata hyresvärdar Hyresrätter allmännyttan Bostadsrätter Nybyggnation annan upplåtelseform Nettotillskott genom ändring av byggnad Kommun Borgholm Emmaboda Hultsfred Högsby Kalmar Mönsterås Mörbylånga Nybro Oskarshamn Torsås Vimmerby Västervik Totalt antal Kommunernas kommentarer I Oskarshamn finns färdiga detaljplaner för cirka 220 nya bostäder i flerbostadshus samt färdiga detaljplaner för cirka 130 nya småhus som skulle kunna påbörjas direkt. Det antal som förväntas påbörjas 2016 ingår inte i ovan nämnda siffror.

15 REGIONAL BOSTADSMARKNADSANALYS KALMAR LÄN Småhus Hultsfred är den enda kommunen som planerar att bygga hyresrätter i småhus under Bostadsrätter i småhus planeras i Kalmar och i Mönsterås under Ingen av kommunerna planerar att tillföra bostäder genom ändring av byggnad under Nästan samtliga av länets kommuner förväntas påbörja nyproduktion av småhus i upplåtelseformen eget ägande förutom i Högsby kommun. Sammanlagt förväntas 290 bostäder i småhus att byggas i länet under 2016, och 448 bostäder under Tabell 5) Förväntat påbörjade år Nyproduktion av småhus. Hyresrätter Bostadsrätter Eget ägande Kommun Borgholm Emmaboda Hultsfred Högsby Kalmar Mönsterås Mörbylånga Nybro Oskarshamn Torsås Vimmerby Västervik Totalt antal Bostäder på tomträtt Tomträtt är en form av nyttjanderätt i fast egendom. Tomträttshavaren har rätt att nyttja fastigheten på i princip samma sätt som ägare av fastighet mot en skyldighet att betala ersättning i form av årlig avgäld. Tomträttshavaren kan fritt överlåta tomträtten, belåna och hyra ut den. Bostadsbyggande på kommunala tomträtter är relativt ovanligt förekommande i Sverige, vilket även avspeglas i statistiken för Kalmar län. Tabell 6) Nya bostäder på mark med tomträtt. Hur många av de bostäder som förväntas påbörjas under år 2016 finns på mark med tomträtt? Kommun Flerbostadshus Småhus Borgholm 10 0 Emmaboda 0 0 Hultsfred 0 0 Högsby Kalmar 0 0 Mönsterås 0 0 Mörbylånga 0 0 Nybro 36 2 Oskarshamn 0 0 Torsås 0 0 Vimmerby 0 0 Västervik 0 0 Totalt antal 46 2

16 16 REGIONAL BOSTADSMARKNADSANALYS 2016 Hinder för bostadsbyggandet De tre främsta faktorerna som enligt kommunerna begränsar bostadsbyggande är att privatpersoner har svårt att få lån/hårda lånevillkor hos banken, höga produktionskostnader samt att det är svag andrahandsmarknad för bostäder. Tabell 7) Faktorer som begränsar bostadsbyggandet i kommunen. Kommun Svårt att få lån Privatperson Byggherre Borgholm X X Höga produktionskostnader Svag andrahandsmarknad för bostäder Övrigt Svag infrastruktur/osäkerhet kring framtida infrastruktursatsningar. Emmaboda X X X Hultsfred X Högsby X X Vikande befolkningsunderlag. Svag inkomstutveckling för hushållen. Kommunen och/eller det allmännyttiga bostadsbolaget saknar resurser för byggande. Kalmar X X X Mönsterås X X X Mörbylånga Brist på detaljplan på attraktiv mark. Överklaganden av detaljplaner. Konflikter med andra allmänna intressen enligt PBL. Nybro X X Byggherrars brist på intresse att bygga. Oskarshamn X X Överklaganden av detaljplaner. Torsås X X Brist på detaljplan på attraktiv mark. Vimmerby X Västervik X Totalt antal Kommunens brist på intresse att bygga. Kommunen och/eller det allmännyttiga bostadsbolaget saknar resurser. Brist på detaljplan på attraktiv mark. För dyra boendekostnader i förhållande till befintliga bostäder.

17 REGIONAL BOSTADSMARKNADSANALYS KALMAR LÄN Allmännyttan I Kalmar län finns allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag i alla länets kommuner. Samtliga bostadsbolag styrs genom ägardirektiv. I Kalmar kommun finns även en allmännyttig stiftelse. Åtta av de tolv bostadsbolagen har specificerat avkastningskrav, vilka ligger mellan 3 och 7 %. Tabell 8) Förändring i allmännyttans bestånd under 2015 genom nybyggnad, ändring av byggnad, inköp, försäljning och rivning. Förändring Netto Ägardirektiv i förändring beståndet Nyproducerade Köpta genom Sålda (året de under lägen ändring av bos Kommun antogs) Avkastningskrav 2015? bostäder heter byggnad täder 5 % av totalt kapital Borgholm* 2014 under varje given Nej treårsperiod. Emmaboda % av eget kapital Ja Hultsfred 2005 Inget avkastningskrav Ja Högsby 2013 Skälig avkastning Nej 4% avkastning på Kalmar 2015 totalt kapital, soliditet Ja på 20%. Mönsterås ,5 % Nej Mörbylånga % av eget kapital Ja Nybro % på sysselsatt kapital över tid Ja % på eget kapital Oskarshamn 2014 under treårsperioden Ja Torsås 2013 Inget avkastningskrav Ja 12 Sätts i dialog med Vimmerby 2012 moderbolaget VKF, Nej inte gjorts sen Västervik % Ja Totalt antal 4 Nej, 8 Ja * I Borgholms kommun finns det kommunala bolaget Borgholms Energi AB. Ägardirektiv från 2014 redovisar att bolaget har som ansvar att svara för att äga och förvalta fastigheter och bostäder mot unga och äldre personer. Dock består bolagets bostadsbestånd enbart av fem bostadsrätter. Ökning av bostadsbeståndet Sammanlagt ökade bostadsbeståndet för de kommunala bostadsbolagen med 94 lägenheter. Antalet sålda bostäder i länet uppgick till 244 st, varav 2 st såldes av Nybro kommuns bostadsbolag och 242 st av Oskarshamns kommunala bostadsbolag. Som motivering anger Oskarshamns: möjliggöra nyproduktion, ge bättre ekonomiskt utrymme för underhåll och upprustning samt effektivisera förvaltningen. Nybros kommunala bostadsbolag anger, att göra det möjligt att äga sin bostad, som motivering till försäljningen. Rivna bostäder

18 18 REGIONAL BOSTADSMARKNADSANALYS 2016 Endast Nybros bostadsbolag har beslut om försäljning av en del av det allmännyttiga bostadsföretagets bestånd Det rör sig om 5 stycken marklägenheter är till salu var och en för sig om hyresgästen avflyttar eller om hyresgästen vill köpa sitt boende. Outhyrda lägenheter och rivning av lägenheter Den 1 januari 2016 (för året 2015) fanns 148 stycken outhyrda lägenheter hos allmännyttan i länet. Vid samma tid ett år tidigare, 1 januari 2015 (för året 2014), fanns 229 st outhyrda lägenheter, högsta antalet outhyrda lägenheter fanns i Hultsfred med 132 stycken, följt av Vimmerby med 55 st. I år finns högsta antalet outhyrda lägenheter i Hultsfred med 105 st, Vimmerby med 17 st och Mönsterås med 15 st. År 2013 fanns 269 st, 2012 fanns 456 st och 2001 fanns drygt 1000 outhyrda bostäder i länets allmännyttiga bostadsföretag. I Borgholm finns fem osålda bostadsrätter och orsaken är att priset är högre än jämviktspriset. I Emmaboda finns outhyrda lägenheter som inte motsvarar efterfrågan. En del av de outhyrda bostäderna i Hultsfred är omflyttningar under renovering, men redovisas då som outhyrda lägenheter med så kallade tomhyror, ca 20 stycken. I övrigt beror det även på marknadsläget. Att vakanser kan uppstå bland studentbostäder på vårterminen har Kalmar fått erfara. Många studenter på höstterminerna, nyinflyttningarna på våren är få och att många studenter blir klara med sina utbildningar under vårterminen. De outhyrda lägenheterna i Mönsterås används som ersättningslägenheter vid till exempel stambyten. I Torsås är renovering anledningen till att tre lägenheter är outhyrda. Vimmerby upplever att flyktingsituationen har drastiskt ändrat förutsättningarna. Under 2016 är det aktuellt i Högsby att riva 17 st bostäder från och/eller 1950-talet på grund av fastighetens skick. I Hultsfred är det aktuellt att riva 18 st bostäder från och/eller 1970-talet då det saknas efterfrågan samt arbetstillfällen på den aktuella orten. Under 2017 planerar Emmaboda att riva 12 st bostäder från och/eller 1970-talet för att ge plats för nybyggnation. Tabell 9) Antalet outhyrda lägenheter 1 januari Rivning Outhyrda Är de outhyrda lägenheter i allmännyttan ett Är det aktuellt att riva bostäder? Kommun lägenheter problem? Borgholm - Ja Emmaboda 8 Nej 12 Hultsfred 105 Ja 18 Högsby 0 Nej 17 Kalmar 0 Nej Mönsterås 15 Nej Mörbylånga 0 Nej Nybro 0 Nej Oskarshamn 0 Nej Torsås 3 Nej Vimmerby 17 Nej Västervik 0 Nej Totalt antal

19 REGIONAL BOSTADSMARKNADSANALYS KALMAR LÄN Bostadsförsörjning Lagen om bostadsförsörjning (2000:1383) innebär att kommunerna ska skapa förutsättningar för samtliga invånare i kommunen att leva i goda bostäder. Den 1 januari 2014 förtydligades lagen om kommunernas bostadförsörjningsansvar, vilket innebar att riksdagen skärpte kraven på kommunernas planering. Kommunerna måste redovisa hur hänsyn har tagits till regionala och nationella mål, planer och program. Därigenom infördes ett regionalt perspektiv i riktlinjerna. Vidare lyftes bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet fram som ett allmänt intresse i plan- och bygglagen (PBL). Detta innebär att frågan tillmäts ytterligare tyngd från centralt håll. Enligt lagen ska riktlinjer för bostadsförsörjningen antas av kommunfullmäktige minst en gång per mandatperiod. För att riktlinjerna ska kunna användas som strategiska dokument bör de svara på några viktiga frågor. Hur ser det befintliga bostadsbeståndet ut? Vilka är målen med bostadsutbyggnaden? Vilken utveckling är det som eftersträvas? Överensstämmer utbudet med efterfrågan och behov? Överensstämmer ny- och ombyggnad med efterfrågan och behov? För att kunna svara på dessa frågor bör riktlinjerna baseras på underlag om befolkningsutveckling, pendlingsmönster, flyttmönster, och så vidare. Kommunernas arbete med riktlinjer för bostadsförsörjning Årets enkät visar att endast sju kommuner lever upp till det grundläggande kravet i lagen om bostadsförsörjning, det vill säga har antagna riktlinjer för bostadsförsörjningen. Tabell 10) Arbete med bostadsförsörjning i kommunerna. Har kommunfullmäktige antagit riktlinjer för bostadsförsörjningen? Kommun Borgholm Nej Emmaboda Nej Hultsfred Nej Högsby Ja, antogs år 2012 ÖP I vilket dokument finns riktlinjerna för bostadsförsörjningen? Kalmar kommuns Verksamhetsplan med budget 2016 och ekonomisk planering Kalmar Ja, antogs år 2015 I ett särskilt program för Mönsterås Ja, antogs år 2015 bostadsfrågor Mörbylånga Nej I ett särskilt program för Nybro Ja, antogs 2013 bostadsfrågor I ett särskilt program för Oskarshamn Ja, antogs 2011 bostadsfrågor Torsås Nej Vimmerby Ja, antogs 2007 ÖP Västervik Ja, antogs 2012 Bostadspolitisk strategi Totalt antal 7 st ja, 4 st nej

20 20 REGIONAL BOSTADSMARKNADSANALYS 2016 Det är framförallt de små kommunerna som saknar riktlinjer för bostadsförsörjning. Men i både Högsby och Mörbylånga har rapporterats brist på bostäder totalt sett i kommunerna, behov av riktlinjer kan därför sägas finnas i samtliga av länets kommuner. Enkätfråga: Vilka mål för bostadsförsörjningen har kommunen angett i sina riktlinjer? Kalmar har det övergripande målet är att: Till och med 2018 ska Kalmar planera för bostäder, varav 300 småhus. Målet förutsätter en planering för minst 833 bostäder, varav 100 småhus för år I övrigt: - god planberedskap - fler bostäder både i staden och på den omkringliggande landsbygden. - Kalmar ska ha en blandad bebyggelse där vi värnar hyresrätten och prioriterar aktörer som satsar på denna boendeform. - De nya bostadsområdena som växer fram ska vara miljövänliga, barnanpassade och bidra till ett varierat bestånd. - Fler tomter för egnahemsbyggare ska skapas i områden där söktrycket är stort. - socialt hållbarhetsperspektiv i bostadsplaneringen för att motverka hemlöshet och sociala problem. Mönsterås: Bostadsbyggandet spelar en viktig roll i samhällsutvecklingen, inte bara själva boendet, utan också för att ge form och gestaltning åt orter och samhällen. Bostadsbyggandet ska hålla jämna steg med inflyttning och hushållsbildning. Nybro: Att det byggs 30 stycken lägenheter och 15 stycken villor varje år. Nybro kommun bedömer att nybyggnation främst kommer att ske i Nybro stad och på landsbygden. Nybro kommun bör alltid ha minst två antagna detaljplaner som medger nya flerfamiljshus. Nybro kommun bör alltid ha minst två antagna detaljplaner som medger nya enbostadshus. Nybro kommun bör alltid ha minst tio lediga tomter i Nybro stad på minst två platser. Oskarshamn: Det finns tre olika scenarier: 1. Scenario 30/30 innebär att kommunen år 2030 har invånare (en ökning med cirka 3 800). Behov av cirka 1500 nya bostäder. 2. Scenario Noll innebär att kommunen kvarstår på nuvarande befolkningsnivå. Dock behov av cirka 400 nya bostäder. 3. Scenario Bakåt innebär att kommunen tappar invånare på grund av förändrad arbetsmarknad. Tapp av cirka 2000 invånare till Innebär en minskning av antalet hushåll, och därmed kommer hundratals bostäder stå som obehövliga och sannolikt behöva rivas. Västervik: 1. Stabil bostadsmarknad som effektivt kan tillgodose efterfrågan. 2. Plan- och markberedskap 3. Hållbart boende och byggande 4. Anpassat byggande. Verka för att attraktiva och tillgängliga bostäder skapas för olika grupper i samhället som annars kan ha svårt att själva tillgodose sin bostadsefterfrågan. Samverkan Av länets tolv kommuner anger tio att flera förvaltningar samverkar i planeringen av bostadsförsörjningen. I Högsby och Hultsfred sker ingen samverkan alls. I de övriga kommunerna sker samverkan genom att arbetet utförs i grupp av handläggare eller förvaltningschefer. Endast en kommun anger att samverkan sker på annat sätt. I Oskarshamn sker samverkan genom planberedningen. Enkäten visar samtidigt att många bostadsfrågor är aktuella i kommunerna och att ett behov av antagna riktlinjer finns för att underlätta samordningen både internt och externt. Samarbete kring bostadsförsörjningen sker på olika sätt internt i flertalet kommuner men endast två av länets kommuner, Kalmar och Mönsterås samråder med grannkommunerna. I Kalmar sker samverkan

21 REGIONAL BOSTADSMARKNADSANALYS KALMAR LÄN genom översiktsplaneringen, finns presenterat i Översiktsplan för Kalmar kommun, antagen av kommunfullmäktige 17 juni I Oskarshamns sker samverkan om arbetsmarknadsregioner i projektform. Den aktuella lagstiftningen som betonar vikten av det regionala perspektivet har med andra ord inte fått något större genomslag i länets bostadsplanering. Tabell 11) Samverkan i arbetet med bostadsförsörjning i kommunerna. Samverkar flera förvaltningar i planeringen för bostadsförsörjningen? Hur samverkar förvaltningarna kring planeringen för bostadsförsörjningen? Arbetet utförs av: Kommun Borgholm Ja en grupp förvaltningschefer (och eventuellt handläggare). Emmaboda Ja en grupp handläggare från olika förvaltningar och en grupp förvaltningschefer. Hultsfred Nej Högsby Nej Kalmar Ja en grupp handläggare från olika förvaltningar och en grupp förvaltningschefer. Mönsterås Ja en grupp förvaltningschefer (och eventuellt handläggare). Mörbylånga Ja en grupp handläggare från olika förvaltningar. Nybro Ja en grupp handläggare från olika förvaltningar. Oskarshamn Ja Samverkan sker genom planberedningen. Torsås Ja en grupp förvaltningschefer (och eventuellt handläggare). Vimmerby Ja en grupp handläggare från olika förvaltningar. Västervik Ja en grupp handläggare från olika förvaltningar. Totalt antal 10 st ja, 2 st nej Kommunernas kommentarer Kalmar: Kommunen har inrättat ett planutskott till kommunstyrelsen vars huvuduppgift är att prioritera i vilken ordning detaljplanerna ska göras. Prioriteringen bereds ytterst av plan- och investeringsberedningen (kommundirektör, förvaltningschef samhällsbyggnadskontoret samt serviceförvaltningen, stadsarkitekten, exploateringschefen och 2 verksamhetsutvecklare) som utgår från 7 prioriteringsgrunder. Därefter bedöms hur väl varje detaljplan stämmer in på respektive prioriteringsgrund i en matris, så varje detaljplan får ett värde och blir då jämförbara med varandra. I urvalet av vilka planer som ska med i prioriteringen kontaktas samtliga förvaltningar och kommunala bolag för att stämma av eventuella behov av ny detaljplan. Prioriteringen sker 2 gånger per år, i april och oktober. Kommunledningskontoret, samhällsbyggnadskontoret och barn- och ungdomsförvaltningen har tillsammans utvecklat ett prognosverktyg i kartformat för hur det planerade bostadsbyggandet i kommunen påverkar behovet av skola och förskola. Oskarshamns kommun: Planberedningen är en grupp som består av politiker från kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden. Tjänstemannasidan representeras av kommundirektören, tekniske chefen, samhällsbyggnadschefen, utvecklingschefen och planchefen.

22 22 REGIONAL BOSTADSMARKNADSANALYS 2016 Kommunens bostadsservice Förtur Det är sex kommuner som tillämpar förturssystem för att få en bostad inom kommunen. I Hultsfred kan dock förtur ordnas genom beslut i kommunens arbetsutskott. Förturen har främst avsett personer som fått arbete i kommunen och bott utom pendlingsavstånd, men för även personer med lättare funktionsnedsättning som behöver flytta till en bostad med bättre tillgänglighet, exempelvis hiss. Tabell 12) Kommunens bostadsservice Finns det någon form av Vilka har fått förtur i er kommun under 2015? Fått arbete i kommunen (bor utom pendlingsavstånd) Personer med lättare funktionsnedsättning Kommun förturssystem? Andra anledningar: Borgholm Nej Emmaboda Nej Hultsfred Ja X Högsby Nej Kalmar Ja X Via socialförvaltningen och invandrarservice Mönsterås Ja X X Nyanlända och äldre Mörbylånga Nej Nybro Nej Trångbodda familjer, nyanlända och hemlösa Oskarshamn Ja X X Torsås Nej Vimmerby Ja X X Västervik Ja X Totalt antal 6 st ja, 6 st nej 5 4 Trångbodda familjer, hushåll som på grund av ekonomiska skäl eller av separation Hyresgarantier En av länets kommuner använder kommunala hyresgarantier. Åtta av tolv kommuner anger att kommunen heller inte har för avsikt att använda sig av kommunala hyresgarantier i framtiden. En kommun svarade på frågan om vad som behövs för att kommunen ska börja använda kommunala hyresgarantier. Svaret var att kommunen behöver göra upp en handlingsplan/strategi för detta.

23 REGIONAL BOSTADSMARKNADSANALYS KALMAR LÄN Bostadskö och tomtkö De flesta av länets allmännyttiga bostadsföretag har en egen bostadskö. Sex kommuner har en tomtkö, sammanlagt stod 566 hushåll i tomtkö 1 januari Under 2015 fördelades sammanlagt 46 tomter. Det kan konstateras att behovet av att en tomt för bygga en bostad är större än vad kommunerna har möjlighet att fördela. Tabell 13) Kommunens bostadsservice Vilken service får de som söker bostad i kommunen? Det allmännyttiga Kommunen har bostadsföreta en lista med gen har en hyresvärdar på egen kö. sin webbplats. Det finns en kommunal förmedling av bostäder. Kommunen har en bostadsportal på kommunens webbplats. Kommun Borgholm X X Emmaboda X X X Hultsfred X Högsby X Kalmar X X Mönsterås X X Mörbylånga X X Nybro X X Oskarshamn X X Torsås X Vimmerby X Västervik X X Totalt antal Tabell 14) Tomtkö Finns det tomtkö i er kommun? Hur många hushåll stod i tomtkö 1 januari 2016? Antal hushåll: Hur många tomter fördelades under 2015? Antal tomter: Kommun Borgholm Nej 0 Emmaboda Nej 0 Hultsfred Ja 3 3 Högsby Nej Kalmar Ja Mönsterås Nej 0 Mörbylånga Nej Nybro Ja 7 3 Oskarshamn Ja Torsås Nej 2 Vimmerby Ja 26 2 Västervik Ja Totalt antal 6 ja, 6 nej

24 24 REGIONAL BOSTADSMARKNADSANALYS 2016 Exploatering och marknad Samtliga kommuner anger att kommunen äger mark som är lämplig för bostadsbyggande. Sju av tolv kommuner anger att kommunen planerar att köpa mark som är lämplig för bostadsbyggande. En kommun anger att strategiska markförvärv förekommer. I Västervik har i några fall kommunen fört inledande förhandlingar med markägare som dock inte resulterat i köp. Två kommuner har angett riktlinjer för markanvisning enligt lag, Kalmar och Mönsterås. Dessa riktlinjer innefattar bland annat kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser eller upplåtelser av markområden för bebyggande, handläggningsrutiner, grundläggande villkor för markanvisningar och principer för markprissättning. Tre kommuner, Mörbylånga, Nybro och Oskarshamn anger att riktlinjer är på gång. Tabell 15) Värdering av mark av oberoende extern värderare. av kommunal personal. baserad på självkostnads pris, projektkostad, exploateringskalkyl etc. Kommun Borgholm X X X X X X X X Emmaboda Hultsfred X Högsby X Kalmar X X X X X X X Mönsterås X X X X X X Mörbylånga X X X X X Nybro X X X X X X Oskarshamn X X Torsås baserad på tidigare års försäljningar, praxis. Känt marknadspris Fast pris, taxa. Anbud/ budgivning Vimmerby X Västervik X X X Totalt antal Mark anvisnings tävling Kommunernas kommentarer I Emmaboda och Torsås har inte markanvisning skett de senaste två åren. I Kalmar är kommunens ambition är att värdera mer i egen regi. I Mönsterås varierar värderingsmetoden beroende på läge och intresse. I Oskarshamn konstateras att varje ärende är unikt vid värdering av mark.

25 REGIONAL BOSTADSMARKNADSANALYS KALMAR LÄN Upplåtelseform Endast en kommun, Kalmar, anger att de senaste två åren styrt upplåtelseformen i samband med markanvisning. Det senaste exemplet är små klimatsmarta hyresrätter med låg hyra. Tabell 16) Markanvisning Kommun Borgholm Emmaboda Hultsfred Högsby Kalmar Mönsterås Mörbylånga Nybro Oskarshamn Torsås Vimmerby Västervik Hur har kommunen valt ut den byggherre som får markanvisningen de senaste två åren? Direktanvisning (inklusive att mark tilldelas byggherre efter intresseanmälan eller på förfrågan/efterfrågan). Inget intresse av markanvisning. Anbudsförfarande, tävlingsförfarande, direktanvisning (inklusive att mark tilldelas byggherre efter intresseanmälan eller på förfrågan/efterfrågan). Direktanvisning (inklusive att mark tilldelas byggherre efter intresseanmälan eller på förfrågan/efterfrågan). Direktanvisning (inklusive att mark tilldelas byggherre efter intresseanmälan eller på förfrågan/efterfrågan). Byggherre kontaktar kommunen och därefter sker förhandling Kommunen tilldelar ingen mark. Inget intresse av markanvisning. Direktanvisning (inklusive att mark tilldelas byggherre efter intresseanmälan eller på förfrågan/efterfrågan). På enkätfrågan: Hur stor andel av den kommunala mark som anvisades byggherrar för bostadsbebyggelse uppläts med tomträtt under 2015? svarade åtta aldrig på enkätfrågan, en kommun svarade inte och en kommun uppgav att i mindre än hälften av fallen upplåtits som tomträtt. Mönsterås har för avsikt att göra sig av med alla fastigheter med tomträtt, försäljningar pågår.

26 26 REGIONAL BOSTADSMARKNADSANALYS 2016 Bostäder för alla Oavsett om en kommun minskar eller ökar i befolkningsmängd, behöver kommunen ha en lämplig planering för bostadsförsörjning. Såväl demografi som familjesammansättning förändras över tiden och därmed behovet av bostäder. Länets kommuner är generellt sett aktiva vad gäller bostäder för alla enligt bostadsmarknadsenkäten. Emmaboda kommun har inte svarat på enkätfrågorna som rör bostäder för alla. Ungdomar Tre kommuner anger att det råder balans på bostadsmarknaden för ungdomar, medan åtta kommuner anger att det finns ett underskott av bostäder för ungdomar. De åtta kommunerna anger att anledningen till bostadsbristen för ungdomar är att det generellt finns för få lediga lägenheter. Två kommuner anger att de lediga lägenheterna är för dyra för ungdomar, fem kommuner anger att det finns för få små bostäder och en kommun anger att de lediga lägenheterna är för stora. I dagsläget finns inga särskilda ungdomsbostäder i någon av länets kommuner. I både Kalmar och Oskarshamn pågår insatser som underlättar för ungdomar att skaffa en egen bostad. I Kalmar planeras nyproduktion av små bostäder med låga hyror och det allmännyttiga bostadsbolaget bygger i huvudsak små bostäder. I Oskarshamn underlättar kommunen eller fastighetsägaren för två eller flera att hyra en lägenhet tillsammans samt möjliggör hyresrabatter. Inga kommuner planerar att påbörja byggnation av ungdomsbostäder under Tabell 17) Ungdomars situation på bostadsmarknaden Vad beror underskottet på bostäder för ungdomar på? Läget för ungdomar på bostadsmarknaden balans balans Det finns generellt få lediga bostäder Lediga små bostäder är för dyra för ungdomar Det finns för få små lediga bostäder Kommun Borgholm Hultsfred Högsby brist X Kalmar brist X X Mönsterås brist X Mörbylånga brist X X X Nybro brist X Oskarshamn brist X X Lediga bostäder är för stora för de flesta ungdomshushåll Torsås balans Vimmerby brist X X Västervik brist X X X X Totalt antal 3 balans, 8 brist

27 REGIONAL BOSTADSMARKNADSANALYS KALMAR LÄN Studenter Fyra kommuner anger att det råder balans på bostadsmarknaden för studenter, medan sex kommuner anger att det finns ett underskott av bostäder. Fem kommuner anger att anledningen till bostadsbristen för ungdomar är att det generellt finns för få lediga lägenheter. En kommun anger att de små lediga lägenheterna är för dyra för studenter, och tre kommuner anger att det finns för få små bostäder. I Kalmar upplevs att det finns för få lägenheter på hösten och för många på våren. Kommunen samarbetar med både Linnéuniversitetet och Linnéstudenterna för att få till fler och rätt studentbostäder. Det finns studentbostadsgaranti i kommunen. I Nybro upplevs att det finns generellt för få bostäder. I Hultsfred finns 55 st studentbostäder, i Kalmar 1100 st, i Oskarshamn cirka 20 st och i Västervik 29 st. Både i Kalmar och Västervik finns tomma lägenheter. I Oskarshamn är studentbostäderna vanliga lägenheter som hyrs ut till andra än studerande om inte studenter hyr dessa. Av länets kommuner är det endast Kalmar som planerar att tillföra fem nya studentbostäder genom ändring av befintliga byggnader. Tabell 18) Studenternas situation på bostadsmarknaden Vad beror underskottet på bostäder för studenter på? Kommun Läget för studenter på bostadsmarknaden Det finns generellt få lediga bostäder Lediga små bostäder är för dyra för studenter Det finns för få små lediga bostäder Borgholm balans Hultsfred brist X Högsby brist X Kalmar brist X X X Mönsterås balans Mörbylånga brist X Nybro brist X Oskarshamn balans Torsås balans Vimmerby brist X X Västervik överskott Totalt antal 4 balans, 6 brist, 1 överskott 5 1 3

28 28 REGIONAL BOSTADSMARKNADSANALYS 2016 Nyanlända För att förbättra nyanländas etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet föreslog regeringen i november 2015 en ny lag som innebär att alla kommuner ska bli skyldiga att efter anvisning ta emot nyanlända för bosättning. Den nya lagen trädde i kraft den 1 mars Regeringen har även beslutat flera förordningar som närmare reglerar hur den nya ordningen med anvisningar till kommuner är avsedd att fungera. Tio kommuner bedömer att det är brist på bostäder för nyanlända, medan endast en kommun bedömer att det råder balans på bostadsmarknaden för nyanlända. Den främsta anledningen anges vara underskott på hyreslägenheter samt underskott på stora lägenheter. Kommunernas kommentarer I Borgholm hyr kommunen ut i andra hand. Kalmar tar inte emot tillräckligt antal anvisade nyanlända flyktingar på grund av bostadssituationen. Torsås kommun: Om vi förutsätter att de flesta som får permanent uppehållstillstånd (PUT) vill stanna i kommunen finns helt klart ett underskott. Vill de inte det råder det balans. Än så länge är det inte så många som fått PUT men detta är en chans för kommunen att öka befolkningsunderlaget. Tabell 19) Nyanländas situation på bostadsmarknaden Vad beror underskottet på bostäder för nyanlända personer på? Underskott på Kommun Läget för nyanlända på bostadsmarknaden hyreslägenheter stora lägenheter små lägenheter lägenheter med rimlig hyresnivå Hyresvärdarna ställer höga krav på inkomst eller anställning Borgholm balans Hultsfred brist X X Högsby brist X Kalmar brist X X X X X Mönsterås brist X Mörbylånga brist X X Nybro brist X Oskarshamn brist X X X Torsås brist X Vimmerby brist X X Västervik brist X X X Totalt antal 1 balans, 10 brist

29 REGIONAL BOSTADSMARKNADSANALYS KALMAR LÄN Säkerställande av tillgängliga av bostäder till anvisade nyanlända Åtta kommuner uppger att de har ett regelbundet samarbete med det allmännyttiga bostadsföretaget. Fyra kommuner uppger att de vid behov tar kontakt med det allmännyttiga bostadsbolaget. Tre kommuner blockhyr fastigheter. Tabell 20) Hur kommunerna arbetar för att säkerställa att det finns bostäder för anvisade nyanlända personer. Hur arbetar ni för att säkerställa att det finns bostäder för anvisade nyanlända personer? Regelbundet samarbete med: allmännyttiga bostadsföretaget Kommunen tar vid behov kontakt med: privata fastighetsägare allmännyttiga bostadsbolaget privata fastighetsägare blockhyr fastigheter Kommunen: har egna bostadsrätter som hyrs ut bygger om lokaler till bostäder Kommun Borgholm X X Hultsfred X X Högsby X X Kalmar X X X X X X X Mönsterås X X X X Mörbylånga X Nybro X X Oskarshamn X X X X Torsås X Vimmerby X Västervik X X Totalt antal Kommunernas kommentarer Hultsfred: I första hand samarbetar vi med det kommunala bostadsbolaget för att få tillgång till lägenheter, men har också kontakt med privata bostadsbolag. Blockhyra har förekommit i ett fall, men diskuteras att användas mer. Kalmar: Kommunen uppmanar dem att söka bostad genom de bostadsföretag som är anmälda på kommunens hemsida. De kan få tips och råd genom flyktingmottagningen. Anhöriga (familjer) till tidigare anvisade flyktingar hjälper vi ibland till med ett drägligt boende. Invandrarservice/ kommunen försöker undvika att bli någon form av bostadsförmedling utan de nyanlända utan anvisning är hänvisade till öppna marknaden, andrahandsboende, boende hos familj/släkt/vänner och kanaler som till exempel Blocket. Nybro: Bostadsförsörjning gäller för samtliga kommunens medborgare. Nyanlända är inte en särskilt utpekad grupp. Nya modeller för stödboende, gäller barn under 18 år. Oskarshamn: De som bosatt sig i kommunen på egen hand förväntas ta ett eget ansvar för sin bostadssituation.

Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2015

Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2015 Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2015 Regional Bostadsmarknadsanalys 2015 Meddelandeserien nr 2015:12 ISSN-nummer 0348-8748 Diarienummer 405-2797-14 Utgiven av Länsstyrelsen Kalmar län Författare

Läs mer

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2010 Gävleborgs län Bostadsmarknadsläge Hur bedöms bostadsmarknadsläget i kommunen för närvarande? Räknar kommunen med några påtagliga förändringar av bostadsmarknadsläget

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Svarsjournal. Publikationsnamn BME 2016 Namn

Svarsjournal. Publikationsnamn BME 2016 Namn Svarsjournal Publikationsnamn BME 216 Namn Svalövs kommun Datum 216-2-1 9:34:59 1. Handläggaruppgifter - Namn Fredrik Johansson 1. Handläggaruppgifter - E-post fredrik.johansson@svalov.se 1. Handläggaruppgifter

Läs mer

BOSTADSMARKNADSENKÄTEN

BOSTADSMARKNADSENKÄTEN BOSTADSMARKNADSENKÄTEN Södermanlands län 2016 Sammanställningen kan beställas från: Länsstyrelsen i Södermanlands län 611 86 Nyköping Tel: 010-223 40 00 Omslagsfoto: Samuel Borges, Mostphotos 2 Förord

Läs mer

BOSTADSMARKNADSENKÄTEN

BOSTADSMARKNADSENKÄTEN BOSTADSMARKNADSENKÄTEN Södermanlands län 2015 Sammanställningen kan beställas från: Länsstyrelsen i Södermanlands län 611 86 Nyköping Tel: 010-223 40 00 Omslagsfoto: Johnér Bildbyrå AB 2 Förord Varje år

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2012 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2012

Bostadsmarknadsenkäten 2012 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2012 Bostadsmarknadsenkäten 2012 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2012 SÖDERMANLAND Boverket och länsstyrelsen februari 2012 Sammanställning BME 2012.xls Blankett 1 Tabell 1a) Bostadsmarknadsläget

Läs mer

Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län 2010

Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län 2010 Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län 2010 2 REGIONAL ANALYS AV BOSTADSMARKNADEN I KALMAR LÄN 2010 Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län 2010 Länsstyrelsens meddelandeserie: 2010:13

Läs mer

BOSTADSMARKNADSENKÄTEN

BOSTADSMARKNADSENKÄTEN Sammanställning av kommunernas svar BOSTADSMARKNADSENKÄTEN Södermanlands län 2014 Sammanställningen finns på: www.lansstyrelsen.se/sodermanland/publikationer Sammanställningen kan även beställas från:

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden 2. Hur bedömer ni för närvarande kommunens bostadsmarknadsläge? I kommunen som helhet På centralorten/ i innerstan I kommunens övriga delar Bengtsfors Överskott Underskott Överskott Dals-Ed Balans Underskott

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Inledning...0. Bostadsmarknadsläget i januari år 2001 och förväntade förändringar...1. Hur yttrar sig bostadsbristen?...1. Uthyrningssvårigheter...

Inledning...0. Bostadsmarknadsläget i januari år 2001 och förväntade förändringar...1. Hur yttrar sig bostadsbristen?...1. Uthyrningssvårigheter... Sammanställning av Bostadsmarknadsenkäten 2001 APRIL Innehållsförteckning Inledning...0 Bostadsmarknadsläget i januari år 2001 och förväntade förändringar...1 Hur yttrar sig bostadsbristen?...1 Uthyrningssvårigheter...2

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2014. Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11

SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2014. Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11 SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN Bostadsmarknadsanalys 2014 Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11 Titel: Bostadsmarknadsanalys 2014 Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl Plan- och bostad

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten

Bostadsmarknadsenkäten Bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län 2012 Bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län 2012 Omslagets bild visar Fullriggaren, stadsdelen Gävle Strand, Gävle kommun. Foto: Pernilla Bylund FÖRORD Varje år görs

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden 2. Hur bedömer ni för närvarande kommunens bostadsmarknadsläge? I kommunen som helhet På centralorten/ i innerstan I kommunens övriga delar Essunga Underskott Underskott Balans Falköping Balans Underskott

Läs mer

Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län

Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län Rapport 2011:16 Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län 2011-2012 Rapportnummer: 2011:16 Diarienummer: 405-15-11 Ytterligare e. av denna rapport kan beställas från: Länsstyrelsen i

Läs mer

BOSTADSPOLITISK STRATEGI FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-05-28, 94

BOSTADSPOLITISK STRATEGI FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-05-28, 94 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BOSTADSPOLITISK STRATEGI FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-05-28, 94 Varför en bostadspolitisk strategi? Tillgången till och utbudet av bostäder

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2015. Västmanland. Författare: Linda Wångdahl, Bo Bertilsson, Per Einerfors 2015:11

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2015. Västmanland. Författare: Linda Wångdahl, Bo Bertilsson, Per Einerfors 2015:11 SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN Bostadsmarknadsanalys 2015 Västmanland Författare: Linda Wångdahl, Bo Bertilsson, Per Einerfors 2015:11 Titel: Bostadsmarknadsanalys 2015 Författare: Linda Wångdahl, Bo Bertilsson,

Läs mer

Gävleborg. snabba. om bostadsmarknaden

Gävleborg. snabba. om bostadsmarknaden 3i Gävleborg snabba 2016 om bostadsmarknaden Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att årligen analysera och göra en bedömning av läget på bostadsmarknaden i länet. Denna skrift är ett kort sammandrag

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2011.

Bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2011. Datum 2011-08-01 Dnr 405-1743-11 1(13) Elin Sander Samhällsbyggnad Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2011. Enligt uppdrag 46 i länsstyrelsernas regleringsbrev ska

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN I ÖREBRO LÄN. Läget på bostadsmarknaden i Örebro län Publ nr: 2016:29

LÄNSSTYRELSEN I ÖREBRO LÄN. Läget på bostadsmarknaden i Örebro län Publ nr: 2016:29 LÄNSSTYRELSEN I ÖREBRO LÄN Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2016 Publ nr: 2016:29 Titel Läget på bostadsmarknaden i Örebro län år 2016 Publikationsnummer: 2016:29 Diarienummer: 405-3737-2016 Utgivare:

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län

Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län Samhällsutvecklingsenheten ISSN 1103-8209, meddelande 2006:18 Text: Dan Janerus Omslagsbild: Dan Janerus Tryckt av Länsstyrelsen

Läs mer

Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Västernorrlands län

Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Västernorrlands län Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Västernorrlands län 2005-2006 Sammanställning av 2005 års bostadsmarknadsenkät i Västernorrlands län. Beställning och information: Ulla Ullstein telefon 0611-34

Läs mer

Länsstyrelsen en samlande kraft

Länsstyrelsen en samlande kraft Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2017 1 Länsstyrelsen en samlande kraft Sverige är indelat i 21 län och varje län har en länsstyrelse och en landshövding. Länsstyrelsen är regeringens ombud i länet

Läs mer

2015-11-12. Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030

2015-11-12. Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-11-12 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030 Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag

Läs mer

HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM. Bostadspolitiskt program

HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM. Bostadspolitiskt program HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM Bostadspolitiskt program 22 STOCKHOLM EN REGION FÖR ALLA Det goda boendet är en förutsättning för att vi ska må bra och därmed vara ett väl fungerande samhälle. Hyresrätten

Läs mer

Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2015

Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2015 Foto: Mostphotos LÄNSSTYRELSEN I ÖREBRO LÄN Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2015 Publ.nr: 2015:24 Läget på bostadsmarknaden i Örebro län år 2015 Länsstyrelsen i Örebro län Publikationsnummer: 2015:24

Läs mer

Begreppsförklaring Bostadsmarknadsenkäten 2017

Begreppsförklaring Bostadsmarknadsenkäten 2017 Datum 2016-12-01 Diarienummer 3603/2016 Begreppsförklaring Bostadsmarknadsenkäten 2017 Begreppsförklaring Bostadsmarknadsenkäten 2017 Del 1. Begreppen balans och obalans: Vad som är balans och obalans

Läs mer

2011-06-14 400-2361-11. Boverket Box 534 371 23 Karlskrona

2011-06-14 400-2361-11. Boverket Box 534 371 23 Karlskrona ÅTERRAPPORTERING 1 (10) SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN Plan/Boende Bo Bertilsson Telefon 021-19 52 86 bo.bertilsson@lansstyrelsen.se Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Återrapportering av uppdrag 46 Regional

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV SÖDERMANLANDS KOMMUNERS SVAR PÅ BOSTADSMARKNADSENKÄTEN ÅR 2013

SAMMANSTÄLLNING AV SÖDERMANLANDS KOMMUNERS SVAR PÅ BOSTADSMARKNADSENKÄTEN ÅR 2013 SAMMANSTÄLLNING AV SÖDERMANLANDS KOMMUNERS SVAR PÅ BOSTADSMARKNADSENKÄTEN ÅR 2013 1. Bostadsmarknadsläge 1.1 Är det någon eller några av följande grupper som har det särskilt svårt att få en bostad? Vingåker

Läs mer

Regional bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2012

Regional bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2012 Datum 2012-06-11 Dnr 405-1889-12 1(14) Samhällsbyggnadsenheten Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Regional bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2012 Kvarteret Kolgården i Visby. Foto: Elin Sander POSTADRESS

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys Västmanlands län. Juni :11

Bostadsmarknadsanalys Västmanlands län. Juni :11 Bostadsmarknadsanalys 2016 Västmanlands län Juni 2016 2016:11 Titel: Bostadsmarknadsanalys 2016 Västmanlands län Juni 2016 Författare: Ulrika Nilsson, Simon Bölling, Elenor Sibborn Projektgrupp: Ulrika

Läs mer

Bostadsmarknaden i Gävleborgs län 2012. Bostadsmarknaden. i Gävleborgs 2012

Bostadsmarknaden i Gävleborgs län 2012. Bostadsmarknaden. i Gävleborgs 2012 Bostadsmarknaden Bostadsmarknaden i Gävleborgs län 2012 - bostäder för nyanlända i Gävleborgs 2012 Rapport 2012:5 Nordanstig Ljusdal Hudiksvall Ovanåker Bollnäs Söderhamn Ockelbo Sandviken Gävle Hofors

Läs mer

Läget i Länet på bostadsmarknaden 2010

Läget i Länet på bostadsmarknaden 2010 Läget i Länet på bostadsmarknaden 2010 Fortsatt rekordhög befolkningsökning men bostadsbyggandet hänger inte med. Bostadsbristen förvärras 2006 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram

Bostadsförsörjningsprogram Dnr KS14.339 Bostadsförsörjningsprogram 2016-2025 Förslag 2016-07-08 Sektor samhällsbyggnad Innehåll 1 Bostadsförsörjningsprogrammets syfte och roll 3 2 Mål och inriktningar för bostadsbyggandet 4 3 Dagens

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2013 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2013. Västmanland. Boverket och länsstyrelsen februari 2013

Bostadsmarknadsenkäten 2013 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2013. Västmanland. Boverket och länsstyrelsen februari 2013 Bostadsmarknadsenkäten 2013 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2013 Västmanland Boverket och länsstyrelsen februari 2013 Resultat - kopia.xlsx Blankett 1 Tabell 1a) Bostadsmarknadsläget i kommunerna

Läs mer

Kommittédirektiv. En förbättrad bostadssituation för äldre. Dir. 2014:44. Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014

Kommittédirektiv. En förbättrad bostadssituation för äldre. Dir. 2014:44. Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014 Kommittédirektiv En förbättrad bostadssituation för äldre Dir. 2014:44 Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag på åtgärder som förbättrar

Läs mer

Rapportnummer: 2012:4. Diarienummer: 405-7768-11

Rapportnummer: 2012:4. Diarienummer: 405-7768-11 Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län 2012-2013 Rapportnummer: 2012:4 Diarienummer: 405-7768-11 Ytterligare ex. av denna rapport kan beställas från: Länsstyrelsen Västernorrland Samhällsplanering

Läs mer

Bostadspolitisk Strategi. för Uppsala kommun 2010-2014

Bostadspolitisk Strategi. för Uppsala kommun 2010-2014 Bostadspolitisk Strategi för Uppsala kommun 2010-2014 1 Förord Behovet av bostad skiftar genom livet, från ungdoms- till senioråldern. Ett tillräckligt stort och varierat utbud av bostäder minskar trångboddhet,

Läs mer

nya bostäder under nästa mandatperiod

nya bostäder under nästa mandatperiod Socialdemokraterna i Stockholm Stockholm 2010-08-10 50 000 nya bostäder under nästa mandatperiod En bostadspolitisk rapport från Socialdemokraterna i Stockholmsregionen 2 (8) Innehållsförteckning Stockholmsregionen

Läs mer

Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Älvkarleby kommun, arbetsutskottets remissversion

Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Älvkarleby kommun, arbetsutskottets remissversion 1(10) Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Älvkarleby kommun, arbetsutskottets remissversion 1. Inledning Enligt lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska varje kommun med riktlinjer

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden 2. Hur bedömer ni för närvarande kommunens bostadsmarknadsläge? I kommunen som helhet På centralorten/ i innerstan I kommunens övriga delar Ale Underskott Underskott Underskott Alingsås Underskott Underskott

Läs mer

Magnus Holgersson Länsråd Jan Persson Länsarkitekt

Magnus Holgersson Länsråd Jan Persson Länsarkitekt LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Dnr 405-6387-13 Boendeplanering handlar om att långsiktigt planera för bra bostäder och goda boendemiljöer för alla medborgare. Kommunernas ansvar för att hantera dessa frågor

Läs mer

Befolkningsutveckling

Befolkningsutveckling Sammanfattning och slutsatser I årets bostadsmarknadsenkät (BME) anger Region Gotland bostadsmarknaden som helhet är i balans men att det råder det brist på bostäder i tätorten Visby. Bostadsmarknaden

Läs mer

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren Handlingsplan Boende 1. Inledning 4 Mälarstäder (Västerås, Eskilstuna, Strängnäs och Enköping) har undertecknat en avsiktsförklaring som identifierar åtta gemensamma, strategiskt viktiga och långsiktiga

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Sollentuna kommun Antagna av fullmäktige 21-6-9, 47 Sammanfattning Sollentuna har ambitionen att tillgodose det behov av bostäder som genereras av den egna befolkningsökningen,

Läs mer

Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län

Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län Rapport 2010:17 Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län 2010-2011 Rapportnummer: 2010:17 Diarienummer: 405-13890-09 Ytterligare e. av denna rapport kan beställas från: Länsstyrelsen

Läs mer

Länsstyrelsen i Örebro län. Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2014. Publ nr: 2014:21

Länsstyrelsen i Örebro län. Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2014. Publ nr: 2014:21 Länsstyrelsen i Örebro län Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2014 Publ nr: 2014:21 Läget på bostadsmarknaden i Örebro län år 2014 Länsstyrelsen i Örebro län Publikationsnummer: 2014:21 Utgivare: Länsstyrelsen

Läs mer

BoPM Boendeplanering

BoPM Boendeplanering Boendeplanering Rapport 2011-20 Länsstyrelsen Västernorrland avdelningen för näringsliv och samhällsbyggnad BoPM Boendeplanering Beställningsadress: Länsstyrelsen i Västernorrlands län 871 86 Härnösand

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten

Bostadsmarknadsenkäten Meddelande nr 2016:12 Bostadsmarknadsenkäten s län 2016 2 Bostadsmarknadsenkäten s län 2016 MEDDELANDE NR 2016:12 3 Meddelande 2016:12 Referens Niklas Ögren och Emilia Svenningsson, Miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen,

Läs mer

Bilaga 2, BME 2016 genomgång samt underlag från SCB Bostadsmarknadsläget Östergötlands län Kommunernas bedömning av marknadsläget (jan 2016)

Bilaga 2, BME 2016 genomgång samt underlag från SCB Bostadsmarknadsläget Östergötlands län Kommunernas bedömning av marknadsläget (jan 2016) Bilaga 2, BME 2016 genomgång samt underlag från SCB Bostadsmarknadsläget Östergötlands län Kommunernas bedömning av marknadsläget (jan 2016) Kommuner I kommunen som helhet Ev. förändr - bedömn. fg år På

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys 2011. Kronobergs län

Bostadsmarknadsanalys 2011. Kronobergs län Bostadsmarknadsanalys 2011 Kronobergs län Innehåll Förord 2 Sammanfattning 3 Strategisk boendeplanering 5 Länsstyrelsens roll 5 Kommunala riktlinjer för bostadsförsörjningen 5 Demografi 8 Befolkningen

Läs mer

Läge för lägenheter. www.lageforlagenheter.se

Läge för lägenheter. www.lageforlagenheter.se Läge för lägenheter www.lageforlagenheter.se Läge för lägenheter Den omfattande bristen på små hyresrätter och studentbostäder i landets storstadsregioner blir allt mer akut. I dag saknar 216 000 unga

Läs mer

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2009. Gävleborgs län

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2009. Gävleborgs län Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2009 Gävleborgs län Bostadsmarknadsläge Hur bedöms bostadsmarknadsläget i kommunen för närvarande? Räknar kommunen med några påtagliga förändringar av bostadsmarknadsläget

Läs mer

Ny bostadspolitik för ett växande Skellefteå

Ny bostadspolitik för ett växande Skellefteå Ny bostadspolitik för ett växande Skellefteå Inledning: Skellefteå har som mål att kommunen ska växa till 80 000 innevånare till år 2030. För att nå detta mål måste det finnas en lokal politik som skapar

Läs mer

Läget på bostadsmarknaden i Örebro län år 2012

Läget på bostadsmarknaden i Örebro län år 2012 Läget på bostadsmarknaden i Örebro län år 2012 En samlande kra! Titel: Läget på bostadsmarknaden i Örebro län år 2012 Utgivare: Länsstyrelsen i Örebro län Författare: Kristina Larsson och Lena Lundkvist

Läs mer

Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Bräcke kommun

Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Bräcke kommun Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Bräcke kommun 2017-2018 Antagna av Kf 168/2016 Innehållsförteckning Inledning... 1 Behov och utmaningar... 1 Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen...

Läs mer

www.m.lst.se Bostadsmarknadsenkäten 2003 Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Skåne län Förvaltningsenheten Skåne i utveckling 2003:37

www.m.lst.se Bostadsmarknadsenkäten 2003 Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Skåne län Förvaltningsenheten Skåne i utveckling 2003:37 Bostadsmarknadsenkäten 2003 Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Skåne län www.m.lst.se Förvaltningsenheten Skåne i utveckling 2003:37 ISSN 1402:3393 Bostadsmarknadsenkäten Boverket går i början av

Läs mer

Sammanfattande slutsatser

Sammanfattande slutsatser Sammanfattande slutsatser Det byggs nu mer än på länge Fler kommuner bygger mer nya förutsättningar och ambitioner 41 500 bostäder påbörjades 2013 2015 15 000 bostäder färdigställdes under 2015 På väg

Läs mer

Bosättningslagen och kommunernas bostadsutmaning. Micael Nilsson Expert

Bosättningslagen och kommunernas bostadsutmaning. Micael Nilsson Expert Bosättningslagen och kommunernas bostadsutmaning Micael Nilsson Expert Disposition Kort om bostadsbrist Beskrivning av mottagandet av nyanlända Bosättningslagen Vad är problemen? Vilka är lösningarna?

Läs mer

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Innehåll Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter 2 Bostadsbristen i siffror 2 Läget i dag 2 Läget för studenter 3 Vad har byggts? 4 Varför just nu?

Läs mer

Riktlinjer för. Bostadsförsörjning Lindesbergs kommun

Riktlinjer för. Bostadsförsörjning Lindesbergs kommun Riktlinjer för Bostadsförsörjning 2016-2025 Lindesbergs kommun Innehåll Inledning 3 Kommunens roll 4 Riktlinjernas syfte 4 Vision 2025 4 Attraktivitet 5 Utvecklingen i kommunen 5 Kommunens mål för utveckling

Läs mer

Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2013

Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2013 Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2013 Regional Bostadsmarknadsanalys 2013 Meddelandeserien nr 2013:08 ISSN-nummer 0348-8748 Diarienummer 405-4259-13 Utgiven av Länsstyrelsen Kalmar län Författare

Läs mer

Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2014

Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2014 Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2014 Regional Bostadsmarknadsanalys 2014 Meddelandeserien nr 2014:11 ISSN-nummer 0348-8748 Diarienummer 405-8398-14 Utgiven av Länsstyrelsen Kalmar län Författare

Läs mer

Bostadsförsörjningsstrategi för Nyköpings kommun

Bostadsförsörjningsstrategi för Nyköpings kommun Dnr KK15/547 STRATEGI Bostadsförsörjningsstrategi för Nyköpings kommun Del 3 - Handlingsplan Antagen av kommunfullmäktige 2016-12-13 Dnr KK15/547 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 ns genomförande...

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten

Bostadsmarknadsenkäten Meddelande nr 2015:26 Bostadsmarknadsenkäten Jönköpings län 2015 2 Bostadsmarknadsenkäten Bostadsmarknadsenkäten Jönköpings län 2015 MEDDELANDE NR 2015:26 3 Bostadsmarknadsenkäten Bostadsmarknadsläget

Läs mer

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016 Bostadspolitik för tillväxt och rättvisa Tillväxt kräver rättvisa! Utvecklingen i en kommun är beroende av en aktiv bostadspolitik så även i Sundsvall Fem förslag för utveckling och rättvisa! 1 2 3 4 5

Läs mer

Rapport: 2016:09 Bostadsmarknaden i Dalarna 2016

Rapport: 2016:09 Bostadsmarknaden i Dalarna 2016 Rapport: 2016:09 Bostadsmarknaden i Dalarna 2016 Omslagsbild: Hus i Dalarna. Foto: Simon Alvinge. Rapporten kan laddas ner från Länsstyrelsen Dalarnas webbplats: www.lansstyrelsen.se/dalarna/publikationer.

Läs mer

AVDELNINGEN FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING. Bostadsmarknadsanalys Västmanland. Juni :05

AVDELNINGEN FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING. Bostadsmarknadsanalys Västmanland. Juni :05 AVDELNINGEN FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Bostadsmarknadsanalys 2017 Västmanland Juni 2017 2017:05 Titel: Bostadsmarknadsanalys 2017 Författare: Victor Zakrisson Projektgrupp: Victor Zakrisson, Pamela Knutsson,

Läs mer

Bostadsmarknaden i Jämtlands län 2015

Bostadsmarknaden i Jämtlands län 2015 Rapport Datum Dnr (anges vid skriftväxling) 2015-06-01 Dnr 405-3068-15 Bostadsmarknaden i Jämtlands län 2015 Foto; Länsstyrelsen i Jämtlands läns Bildbanken Länsstyrelsen i Jämtlands län juni 2015 Diarienummer:

Läs mer

Bostadsmarknaden i Östergötland Sofia Bergvall Kultur- och samhällsbyggnadsenheten

Bostadsmarknaden i Östergötland Sofia Bergvall Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Bostadsmarknaden i Östergötland 2011 Sofia Bergvall Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Program 9.00 9.10 Välkomna! (Magnus Holgersson, lst) 9.10 9.40 Läget på bostadsmarknaden i länet (Sofia Bergvall,

Läs mer

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Planering, Säkerhet och Miljö

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Planering, Säkerhet och Miljö Cirkulärnr: 16:27 Diarienr: 16/02706 Avdelning: Sektion/Enhet: Datum: 2016-04-29 Mottagare: Rubrik: Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Planering, Säkerhet och Miljö Samtliga Sveriges kommuner

Läs mer

Kan bostadsbyggandet lösa bostadsbristen? Fil.dr. Micael Nilsson, Enheten för Boende och Stadsutveckling Expert på boendesociala frågor

Kan bostadsbyggandet lösa bostadsbristen? Fil.dr. Micael Nilsson, Enheten för Boende och Stadsutveckling Expert på boendesociala frågor Kan bostadsbyggandet lösa bostadsbristen? Fil.dr. Micael Nilsson, Enheten för Boende och Stadsutveckling Expert på boendesociala frågor Lågt bostadsbyggande sedan mitten av 1970 talet, men trenden har

Läs mer

Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020

Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020 2010-03-02 Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020 Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen Jens Tjernström Boendeplan för Skellefteå kommun 1 Sammanfattning Skellefteå kommun har en vision som

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun med utblick mot 2030

Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun med utblick mot 2030 T J Ä N S T E S K R I V E L S E 1 (5) 2016-03-18 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030 Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

Åtgärder för en enklare byggprocess

Åtgärder för en enklare byggprocess Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:2413 av Markus Wiechel (SD) Åtgärder för en enklare byggprocess Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att

Läs mer

Rapport. Diarienummer

Rapport. Diarienummer Rapport Diarienummer 405-4382-16 Bostadsmarknaden i Jämtlands län 2016 Omslagsbilder Del av vägg lyfts på plats vid ett husbygge. Foto: mostphotos.se. Utgiven av Länsstyrelsen Jämtlands län Juni 2016 Beställningsadress

Läs mer

Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Skellefteå 8 december 2016

Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Skellefteå 8 december 2016 Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Skellefteå 8 december 2016 Kommunernas bostadspolitiska uppgift Kommunerna ska planera för bostadsförsörjningen bedriva en ändamålsenlig bostadspolitik

Läs mer

Bostadsförsörjningsplan

Bostadsförsörjningsplan Bostadsförsörjningsplan Piteå kommun 2016-2030 Huvuddokument Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bostadsförsörjningsplan Plan Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 100 Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 Riktlinjer för bostadsbyggande i Gislaveds kommun 2008-2015

Läs mer

PM om seniorbostäder och trygghetsbostäder

PM om seniorbostäder och trygghetsbostäder Promemoria Datum 215-4-27 Diarienummer 1136-392/214 PM om seniorbostäder och trygghetsbostäder Boverket genomförde i september 214 en enkät om seniorbostäder och trygghetsbostäder. Gemensamt för seniorbostäder

Läs mer

Riktlinjer för kommunala markanvisningar

Riktlinjer för kommunala markanvisningar TIERPS KOMMUN Riktlinjer för kommunala markanvisningar 4"4, Bill - -?-s Dokumenttyp Riktlinjer för kommunal markanvisningar att gälla från och med 15 juni 2016 Gäller för Kommunstyrelsens verksamheter

Läs mer

När får jag mitt bistånd (V)?

När får jag mitt bistånd (V)? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR När får jag mitt bistånd (V)? Beslut och domar enligt SoL och LSS som inte har verkställts i Kalmar län 31 december 2004 Meddelande 2005:26 När får jag mitt bistånd

Läs mer

Stockholm stads markanvisningspolicy Mex-dagarna november 2013 2013-11-13

Stockholm stads markanvisningspolicy Mex-dagarna november 2013 2013-11-13 Stockholm stads markanvisningspolicy Mex-dagarna november 2013 Varför markanvisningspolicy? Kommunens vilja med sitt markinnehav. Transparenta, klara och entydiga regler för markanvisningar. Bidrar till

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys för Kalmar län Hur är läget på bostadsmarknaden?

Bostadsmarknadsanalys för Kalmar län Hur är läget på bostadsmarknaden? Bostadsmarknadsanalys för Kalmar län 2017 Hur är läget på bostadsmarknaden? Bostadsmarknadsanalys för Kalmar län 2017 Meddelandeserien nr 2017:03 ISSN-nummer 0348-8748 Utgiven av Länsstyrelsen Kalmar län

Läs mer

Bygg för unga och studenter

Bygg för unga och studenter Bygg för unga och studenter Sida 1 (7) Bygg för unga och studenter Det socialdemokratiska löftet till Stockholms unga och studenter är att vi ska bygga 12 000 hyresrätter anpassade för unga och studenter

Läs mer

Rapport 2016:8. Analys av bostadsmarknaden i Gävleborg 2016

Rapport 2016:8. Analys av bostadsmarknaden i Gävleborg 2016 Rapport 2016:8 Analys av bostadsmarknaden i Gävleborg 2016 Förord Länsstyrelserna har regeringens uppdrag att årligen analysera och göra en bedömning av läget på bostadsmarknaden i länet. Denna rapport

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys 2012. Kronobergs län

Bostadsmarknadsanalys 2012. Kronobergs län Bostadsmarknadsanalys 2012 Kronobergs län Innehåll Förord 2 Sammanfattning 3 Strategisk boendeplanering 5 Länsstyrelsens roll 5 Kommunala riktlinjer för bostadsförsörjningen 5 Demografi 8 Befolkningen

Läs mer

Foto: Pernilla Bylund, Länsstyrelsen Gävleborg. Sammanställning av. Bostadsmarknadsenkäten 2014. Gävleborgs län

Foto: Pernilla Bylund, Länsstyrelsen Gävleborg. Sammanställning av. Bostadsmarknadsenkäten 2014. Gävleborgs län Foto: Pernilla Bylund, Länsstyrelsen Gävleborg Sammanställning av Bostadsmarknadsenkäten 2014 Gävleborgs län INLEDNING Varje år skickas en enkät ut till alla kommuner i hela Sverige för att följa upp

Läs mer

Bostäder för alla men hur? Seminarium i Skellefteå 8 december 2016

Bostäder för alla men hur? Seminarium i Skellefteå 8 december 2016 Bostäder för alla men hur? Seminarium i Skellefteå 8 december 2016 Varmt välkomna till detta seminarium, som är ett av fem regionala som SKL tillsammans med länsstyrelserna anordnar på olika platser runt

Läs mer

17. Motion om fler bostäder nu enligt modellen köp och bygg svar Dnr 2015/

17. Motion om fler bostäder nu enligt modellen köp och bygg svar Dnr 2015/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 35 (50) 2016-09-26 Kf Ks 308 17. Motion om fler bostäder nu enligt modellen köp och bygg svar Dnr 2015/526-109 Den moderata fullmäktigegruppen har genom Harald Hjalmarsson

Läs mer

Samordning av insatser mot hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden

Samordning av insatser mot hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kerstin Björklund 2014-02-19 KS 2014/0095 50034 Kommunstyrelsen Samordning av insatser mot hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Förslag till

Läs mer

Boverkets handbok om kommunernas bostadsförsörjning. Marie Sand

Boverkets handbok om kommunernas bostadsförsörjning. Marie Sand Boverkets handbok om kommunernas bostadsförsörjning Marie Sand 2017-05-02 Målet för bostadspolitiken Målet för bostadspolitiken är långsiktigt väl fungerande bostadsmarknader, där konsumenternas efterfrågan

Läs mer

Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2012

Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2012 Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2012 Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2012 Meddelandeserien nr 2012:08 ISSN-nummer 0348-8748 Utgiven av Länsstyrelsen Kalmar län Författare Kerstin Ainouz

Läs mer

Tjänsteskrivelse Svar på motion (S) om att ge ägardirektiv till Össebyhus AB att köpa byggbar mark

Tjänsteskrivelse Svar på motion (S) om att ge ägardirektiv till Össebyhus AB att köpa byggbar mark EMELIE HALLIN SID 1/3 UTREDARE 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Svar på motion (S) om att ge ägardirektiv till Össebyhus AB att köpa byggbar mark Förslag till beslut

Läs mer

Förutsättningar på bostadsmarknaden

Förutsättningar på bostadsmarknaden Förutsättningar på bostadsmarknaden Demografi i Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Blekinge län Maria Pleiborn, Växjö, 2016-04-26 Vem är jag och vad vill jag berätta? 2 Maria Pleiborn, Demograf och senior

Läs mer

Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Göteborg 31 augusti 2016

Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Göteborg 31 augusti 2016 Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Göteborg 31 augusti 2016 Kommunernas bostadspolitiska uppgift Kommunerna ska planera för bostadsförsörjningen bedriva en ändamålsenlig bostadspolitik

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

Kommittédirektiv. Bostadsbyggande på statens fastigheter. Dir. 2017:7. Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2017

Kommittédirektiv. Bostadsbyggande på statens fastigheter. Dir. 2017:7. Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2017 Kommittédirektiv Bostadsbyggande på statens fastigheter Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2017 Dir. 2017:7 Sammanfattning En särskild utredare en samordnare som ska fungera som en förhandlingsperson,

Läs mer