Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll."

Transkript

1 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Val av justerare Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll. Tid för justering: 2 Fastställelse av föredragningslista Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen fastställer förslag till föredragningslista. Ärendet Föredragningslista över de ärenden som avses bli behandlade vid sammanträdet har utsänts till ledamöter och ersättare. Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till

2 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Dnr HSS Landstingsdirektörens och hälso- och sjukvårdsdirektörens rapport december 2013 Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen lägger rapporten till handlingarna. Ärendet Landstingsdirektören och hälso- och sjukvårdsdirektören lämnar en skriftlig rapport angående aktuell och pågående verksamhet. Bilaga 3 Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till

3 Landstingsdirektörens och hälso- och sjukvårdsdirektörens rapport december 2013 Hälso- och sjukvård Ny överenskommelse om samverkansregler för hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicinteknisk industri och laboratorieteknisk industri Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting beslutade den 15 november att godkänna en ny gemensam överenskommelse mellan SKL, Läkemedelsindustriföreningen, Swedish Medtech och Swedish Labtech. SKL rekommenderar landstingen att för sin del anta överenskommelsen. Tidigare har separata överenskommelser slutits mellan SKL och respektive industriorganisation. Nyheter i den nya överenskommelsen är att industrin från och med 2015 inte längre kommer att finansiera deltagaravgift, kost och logi för landstingets medarbetare som deltar i aktiviteter arrangerade av industrin. Dock kan en lättare lunch erbjudas i vissa sammanhang. Landstinget bör, mot denna bakgrund, under 2014 bygga upp organisation/motsvarande för samtliga medarbetares fortbildning. Patientsäkerhetsarbetet 2013 " Patientsäkerhetsarbetet inom LUL har varit framgångsrikt år Samtliga fem grundkrav och sex indikatorer i Patientsäkerhetsöverenskommelsen 2013 är uppfyllda. Den 12 december beslutar regeringen, på förslag från SKL, hur tillgängliga medel skall fördelas nationellt. Patientsäkerhetsöverenskommelsen för 2014 har liknande upplägg som detta år. Grundkraven och indikatorerna är de samma som 2013, men kraven inom varje område har ökat. Inriktningen 2014 är fokus på handlingsplaner och påvisade resultat av genomförda förbättringar inom patientsäkerhetsarbetet. Det innebär en förflyttning av fokus från enbart mätningar av olika faktorer till definierade handlingsplaner för att förbättra säkerheten. Vårdrelaterade infektioner, säkrare läkemedelsrutiner, patientsäkerhetskulturarbete och minskning av antibiotikaförskrivning är fyra viktiga områden inför Förändringar för läkare och sjukgymnaster med ersättning enligt den s.k. nationella taxan Det som i allmänt tal kallas för nationell taxa är Lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning respektive Lag (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik. Landstinget har det direkta kostnadsansvaret för privata läkare och sjukgymnaster i öppenvård dels med ersättning enligt de två lagarna, dels med samverkansavtal.

4 2 Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har träffat en tvåårig överenskommelse med Sveriges Läkarförbund och med Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund om förändringar i förordningen som anger förutsättningar och ersättningsnivåer för läkare och sjukgymnaster på nationella taxan. Justeringar i överenskommelsen kan komma att ske. Överenskommelsen innebär en uppräkning i ersättningen med 2 procent år 2014 och 1,9 procent år 2015 för båda yrkesgrupperna. Möjligheten att använda A-skattesedel i samband med fakturering tas bort från och med den 1 januari Överenskommelsen finns att tillgå på SKL:s hemsida Närvård Det pågår ett intensivt utvecklingsarbete inom området Närvård. Bland annat pågår utredningsarbete kring rehabilitering och SAH (specialistanknuten hemsjukvård) med syfte att skapa en god och jämlik vård i länet. Gränsen mellan specialiserad rehabilitering som landstinget ansvarar för och allmän rehabilitering som är kommunens ansvar behöver blir tydligare. I frågan om SAH finns många olika lokala perspektiv. I Tierp avser man knyta SAH till nya närvårdsplatser medan man i Heby efterfrågar SAH men inte har intresse för samfinansierade närvårdsformer. Landstinget behöver se över helheten. I dialogen med Regionförbundet och kommunerna har landstinget fått gehör för att de gemensamma resurserna som finns knutna till FoU-stöd ska ta sig an det viktiga utvecklingsarbetet inom psykiatri- och äldresatsningarna inför Internt pågår ett förbättringsarbete. Till exempel har en riktlinje för hälso- och sjukvårdsansvaret på HVB-hem tagits fram och länsdelsberedningarnas behovsanalyser ses över. De lokala behoven behöver tillvaratas på ett strukturerat sätt så att vi med utgångspunkt i landstingsplanen tydligare kan arbeta med de prioriteringar som politiken anger. Angående vaccinering mot humant papillomvirus (HPV) i Uppsala län För att minska framtida förekomst av livemoderhalscancer beslutade Socialstyrelsen i en förordning SOSFS 2008:31 att vaccinering mot HPV skulle införas i det allmänna vaccinationsprogrammet from för flickor i årskurs 5 och 6. På grund av att vaccinationsupphandlingen överklagades fördröjdes införandet av vaccinering, men i liten skala startade den i december 2012 med det upphandlade vaccinet Gardasil som också har effekt mot kondylom (könsvårtor). I Uppsala län kom vaccinering i skolorna igång under februari-mars 2012 i Uppsala och under hösten 2012 när det gäller de övriga kommuner. När vaccinering startade i skolorna uppmärksammades det att det fanns flera årskullar av flickor under 20 år som inte omfattades av det nationella vaccinationsprogrammet, trots att de medicinskt borde ha nytta av vaccineringen. Då beslutades att alla landsting skulle erbjuda flickor födda en kompletterande gratis vaccinering, så kallad catch-up. I Landstinget i Uppsala län kom den igång april 2012 med vaccineringar på vårdcentraler i samarbete med skolhälsovården som informerar de berörda flickorna och ordnade med föräldramedgivande. Trots förlängt erbjudande om gratis vaccinering och annonskampanjer har endast 47 procent av flickor i åldersgruppen vaccinerats, vilket är en ganska låg vaccinationstäckning jämfört med andra landsting, även om flera andra landsting också bara uppnått drygt 50 procent. När det gäller HPV-vaccinering enligt nationella

5 3 vaccinationsprogrammet har landstinget efter en försiktig start nu kommit upp till en vaccinationstäckning på 83 procent. En orsak till de relativt blygsamma resultaten kan vara en försiktighet hos både föräldrar och vården när det gäller vaccinerbjudande i kölvattnet av Pandemrix och de som drabbades av narkolepsi. En annan orsak varför vissa landsting lyckats bättre är att man i högre utsträckning har vaccinerat i skolan, något som dessvärre inte var möjligt i Uppsala län. Det pågår dock ett arbete i en HPV-vaccineringsgrupp för att försöka förbättra dessa resultat, bland annat genom att genomföra en ny kampanj efter nyår. Akademiska sjukhuset Akademiska får ansvar för försvarets smittskydd I november säkrades ett nytt avtal som innebär att Akademiska får ansvar för smittskydd inom Försvarsmakten. Avtalet gäller för åren och innebär att sjukhusets specialister inom infektion kommer att bistå försvaret med rådgivning, vaccinationer och sjukvård. Akademiska ska bistå med stöd vid utbrott av smittsamma sjukdomar, framförallt internationellt. Sjukhuset ska också ge stöd i policyfrågor samt vara rådgivare i frågor som rör smittskydd och förebyggande åtgärder/utbildning. Flera faktorer anses ha spelat in. Förutom hög kompetens inom infektion har Akademiska specialutbildade team dedikerade för luftburen intensivvård. Dessutom är transportmöjligheterna är mycket goda via Ärna flygplats som nyligen byggts ut. Sjukvårdspersonal kan med kort varsel infinna sig på önskad plats och smidigt transportera behövande till Akademiska för bedömning, vård och eventuellt isolering Åtgärder för en förbättrad vårdplatssituation Platsläget på Akademiska var ansträngt under hösten. Inom sjukhusets verksamhetsområden har det pågått ett kontinuerligt arbete för att hantera situationen. Som komplement till detta arbete har sjukhusledningen vidtagit övergripande åtgärder för att förbättra läget på sjukhuset. Fokus ligger på patientsäkerhet och arbetsmiljö. Exempel på åtgärder är dagliga avstämningsmöten om platsläget som chefsläkarna satt in på akuten. Vidar har det blivit väsentligt mycket lättare att rekrytera allmänsjuksköterskor. I väntan på att de nyrekryterade sköterskorna är på plats har sjukhuset under en övergångsperiod tagit in sjuksköterskor via bemanningsföretag, för att snabbt kunna öppna fler vårdplatser. Ledningen räknar med att vara ikapp bemanningsmässigt till skiftet mars-april Flera långsiktiga projekt och aktiviteter har startats under hösten för att både attrahera och behålla medarbetare, inte minst sjuksköterskor. Fokus ligger på att stärka sjukhusets attraktionskraft som arbetsgivare. Tillsammans med Vårdförbundet och Kommunal genomförs olika projekt avseende arbetstider. Inom arbetsmiljö pågår flertalet projekt, och ledarskap kommer bli ett stort fokusområde under 2014.

6 4 HR Löneöversyn Koncernledningens ställningstaganden Koncernledningen har gjort följande ställningstagande inför löneöversyn 2014: En medveten lönebildning ger förutsättningar för en ansvarsfull och långsiktig utveckling med fokus på verksamhet, kvalitet och resultat. Landstingets lönepolicy ska följas. Lönespridningen ska öka genom att individuell och differentierad lönesättning tillämpas. Nivålösa löneavtal ska vårdas genom att tillämpa medveten lönebildning. Landstinget avser att tillämpa dialogmodellen för samtliga medarbetare. Förvaltningarnas prioriteringar ska ha sin grund i analys av önskad lönestrukturförändring kopplat till förvaltningens kompetensförsörjningsplan och verksamhetens mål. Chefen har ansvar för att koncernens mål om en medveten lönebildning förverkligas. Medarbetaren har ansvar för att aktivt delta i lönebildningsprocessen. Medarbetarenkäten 2014 Arbetet med nästa års medarbetarenkät pågår i en projektgrupp bestående av ett antal representanter från HR funktionen i landstinget. Enkäten kommer att levereras och analyseras av företaget Webropol. Enkäten skickas ut i början av februari till närmare 11,000 landstingsanställda och totalrapporten beräknas levereras i början av april. Totalrapporten blir både en analys av 2014:s insamlade data och en jämförelse med tidigare medarbetarenkäter. Arbetsgrupp UU-LUL avseende utbildning av specialistsjuksköterskor Samrådsnämnden har beslutat att tillsätta en permanent arbetsgrupp mellan universitetet och landstinget för perioden Gruppen ska ha en rådgivande funktion och fungera som ett stöd och vara en referensgrupp för landstingets och universitetets hantering av frågor om dimensionering, rekrytering, utveckling, samverkan för specialistsjuksköterskeutbildningen. Habilitering- och hjälpmedel Beslutsstöd på individnivå Förvaltningens arbete med att utveckla ett beslutsstöd på individnivå vid förskrivning av hjälpmedel är slutfört. Arbetet har skett inom projektet Riktlinjer och beslutsstöd, i samarbete med Prioriteringscentrum vid Linköpings universitet. Vid den Nationella prioriteringskonferensen i Gävle i oktober presenterades beslutsstödet av förvaltningens projektledare i form av en workshop, vilken var välbesökt. Intresset för beslutsstödet har även efter konferensen visat sig vara stort och förfrågningar och önskemål om att få ta del av materialet inkommer varje vecka från olika delar av landet. Från att för tre år sedan legat på "efterkälken" inom området behovsbaserad hjälpmedelsförskrivning är vi nu en förebild för andra när det gäller att göra prioriteringar på individnivå.

7 5 Stödverksamhet för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Den 2 december startade Närvårdsteamet NPF, en ny och unik stödverksamhet för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Hit kan vuxna över 18 år som tror sig ha adhd, autism eller andra neuropsykiatriska svårigheter komma för rådgivning och tips på strategier. Närvårdsteamet NPF bedrivs i samarbete mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län. Teamet och lokalerna på Bangårdsgatan 8 i Uppsala invigdes fredag 13 december. Kultur i länet Kultur i länet har beviljats kr från Kulturrådet för att under 2014 genomföra fem aktiviteter som på sikt ska leda till ökad förståelse och förnyelse kring synen på kultur för äldre samt öka tillgången av kulturyttringar. Fas ett är att förstärka och utveckla det regionala nätverket i länet för att gemensamt formera en flerårig plan och struktur. Fas två är att arrangera ett seminarium för chefer inom vård-, social och kulturområdet samt intresserade politiker där aktuell forskning presenteras. Fas tre är att arrangera en inspirationsdag för kulturombuden och annan personal där de får ta del av praktiska exempel på hur man kan arbeta med kultur för äldre. Fas fyra är att arrangera en utbildningsdag för kulturskapare i länet som inspiration för att börja arbeta med kultur för äldre. Dagen ska innehålla föredrag kring olika funktionshinder som kan uppstå när man blir äldre och om bemötande både mot brukare och mot personal inom vården. Fas fem är att utveckla Kulturdygn 2015 till att inkludera Lasarettet i Enköping. Mediebilden av landstinget 1-30 november 2013 Större nyheter Platsbristen på akuten vid Akademiska fortsatte att uppmärksammas liksom föregående månad och det talades om hotad patientsäkerhet. När sjukhuset gav besked om att man skulle ta in mer personal och öppna fler vårdplatser blev tonläget lugnare. Patienter framförde farhågor om att en förändring i regelverket skulle begränsa deras tillgång till subventionerade insulinpumpar. Frågan försvann från mediernas dagordning sedan landstinget lämnat besked om fortsatt subventionering. En uppgift om att nyblivna sjuksköterskor på Akademiska fick kronor i lön fick mycket stort mediegenomslag. Efter att landstingsfullmäktige fattat beslut presenterades planerna på en ny byggnad för vård och behandling på Akademiska. Medieuppmärksamheten kring detta var utförlig och positiv. Sedan DN skrivit om fallet med anhöriga som begärt skadestånd på grund av TV-serien sjukhuset blev det en stor mediefråga. Det var svårt för att kommentera uppgifterna på grund av den pågående rättsprocessen och rapporteringen blev mestadels negativ.

8 6 Andra exempel på mediernas rapportering Positivt: Måns stroketestar i Uppsala Snabbast insatser mot halscancer i Uppsala Inga intrång i Nors journal Enköpings lasarett opererar på söndagar Minskad utskrivning av antibiotika Fler kvinnor väljer mammografi Akademiska får eget kök Landstinget i Uppsala vinner pris för e-journaler Rätt av landstinget att bryta med Medhelp Negativt: Hebybor nekas rehabilitering Har väntat nästan ett år på provsvar Uppsalas cancerpatienter väntar längst i Sverige Akademiska får dubbla budskap om budgeten Allt fler klagar på vården Vårdplatser försvinner från äldrepsykiatrin Inhyrda sjuksköterskor tjänar mer än anställda Löneskämt får hård kritik Politiker lämnar uppdrag efter felaktiga ersättningar Neutralt: Ökad trängsel i kollektivtrafiken bäddar för spårvagnars comeback Patient anhållen för madrassbränder UL jagar plankare på pendeln En av tre invånare har bytt vårdcentral Inget avtal om att remittera patienter med bukhinnecancer Oroade på landsbygden mötte ambulansdirigering Uppsala vill förenkla för pendlare ny zonindelning i UL Sena läkemedelsleveranser drabbar patienter Patienter får läsa sina journaler på nätet Akademiska ska sköta smittskydd åt försvaret 782 skrev på för vårdcentraler Uppsala har kommit halvvägs mot listning över gränser

9 7

10 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Hälso- och sjukvårdsdirektörens rapport Förslag till beslut Dnr Hälso- och sjukvårdsstyrelsen lägger den muntliga rapporten till handlingarna. Ärendet Hälso- och sjukvårdsdirektören lämnar en muntlig rapport angående aktuell och pågående verksamhet. Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till

11 Hälso- och sjukvårdsstyrelsens ledamöter och ersättare KALLELSE På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med hälso- och sjukvårdsstyrelsen måndagen den 10 februari 2014 Plats: Konferenscentrum, Slottsgränd 1, gruppmöte för majoriteten gruppmöte för oppositionen Information Hälso- och sjukvårdsstyrelsens fortsatta sammanträde Välkomna! Cecilia Lidén sekreterare Var vänlig anmäl förhinder till undertecknad Tfn: , mail: Landstingets ledningskontor Slottsgränd 2A Box Uppsala tfn vx fax org nr

12 FÖREDRAGNINGSLISTA Hälso- och sjukvårdsstyrelsens den 10 februari 2014 kl 11,00, konferenscentrum Slottsgränd 1, Uppsala Information 11,00 12,00 - Familjecentraler Utvärdering av brukarnas nöjdhet med familjecentralerna 2013, Bo Brantefors hälsoplanerare Hälsa och habilitering - Slutrapport vårdgarantienheten VGEX, Carina Lundin verksamhetsutvecklare Akademiska sjukhuset - Södra länsdelsberedningen Nr Ärenden för beredning till HSS Dnr 1 Val av justerare. I tur: Johan Edstav Tid för justering: 2 Fastställande av föredragningslistan 3 Landstingsdirektörens och hälso- och sjukvårdsdirektörens rapport HSS Hälso- och sjukvårdsdirektörens rapport HSS Information om preliminärt bokslut 2013 HSS Information om uppföljning av köer HSS Information - Presentation, Lena Dahlman, förvaltningschef Hälsa och habilitering, - Mellanvårdsavdelning, Robert Kristiansson, chefläkare Hälsa och habilitering Dnr HSS , - Familjecentraler Utvärdering av brukarnas nöjdhet med familjecentralerna 2013, Bo Brantefors hälsoplanerare Hälsa och habilitering 1 Dnr HSS , 1 Information på förmiddagen

13 - Slutrapport vårdgarantienheten VGEX, Carina Lundin verksamhetsutvecklare Akademiska sjukhuset 2 Dnr HSS , - Södra länsdelsberedningen 3 8 Framtida organisation för den anslagsfinansierade delen av primärvården redovisning av projektets utredningsuppdrag HSS CK Läkemedelskommitténs verksamhetsplan 2014 HSS Antagande av förfrågningsunderlag/regelbok för specialiserad ögonsjukvård inom öppenvård 11 Antagande av förfrågningsunderlag/regelbok för specialiserad öron-, näsoch halssjukvård inom öppenvård HSS HSS Förlängning av avtal avseende Öppenvårdsradiologi HSS Granskning av hälso- och sjukvårdsstyrelsens delårsrapport år 2013 HSS Rehabiliteringsgarantin 2014 HSS Införande av nationella intygstjänster HSS Internkontrollplan hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2014 HSS Kostnadsansvar för material till vårdtunga patienter HSS Ändring av hälso- och sjukvårdsstyrelsens delegationsordning HSS 19 Politisk representant i ledningsgruppen för idéburet offentligt partnerskap med Upplands Idrottsförbund 20 Uppföljning av uppdrag från hälso- och sjukvårdsstyrelsen januari 2013 till och med december 2013 HSS / HSS Rörlig ersättning 2013 Akademiska sjukhuset HSS Anmälan av delegationsbeslut HSS Skrivelser för kännedom 24 Val av ledamot och ordförande i landstingets länshandikappråd HSS Val av ledamot i landstingets pensionärsråd HSS Information på förmiddagen 3 Information på förmiddagen

14 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Handläggare: Marie Johansson HSS Information om preliminärt bokslut 2013 Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen godkänner informationen. Ärendet Preliminär bokslutsrapport för 2013 där siffrorna inom parentes avser föregående år. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen totala resultat för 2013 är tkr ( tkr). Överskottet beror på flera olika faktorer. En förklaring till överskottet är att hälso- och sjukvårdsstyrelsen under året erhöll ett extra anslag på tkr från landstingsfullmäktige avseende kökortningssatsning tkr av dessa avsattes till upphandling och slussning men kostnaderna inom dessa områden har under året endast uppgått till tkr. Ytterligare förklaring till överskottet är att Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping under 2013 återbetalat målrelaterad ersättning med totalt kr för 2012 och 2013 vilket förbättrat hälso- och sjukvårdsstyrelsen resultat Specialistvården Inom specialistvården har kostnaderna för köpt specialistvård enligt LOU och LOV minskat jämfört med budget och föregående år. För 2013 är överskottet tkr (2 705 tkr), där det största överskottet avser vårdval gynekologi där bara ett fåtal vårdgivare anslutit sig. Kostnaderna för Närakuten har sjunkit jämfört med budget och föregående år då ett nytt avtal medfört lägre kostnader per besök samtidigt som verksamheten var stängd under en kortare period i början av året. Produktionen inom psykoterapi, kataraktoperationer, ljusbehandling och medicinsk fotvård har efter införandet av vårdval ökat och kostnaderna inom dessa områden är därför högre än utfall föregående år och budget. Inom vårdvalet för primärhörselrehabilitering sjönk kostnaderna 2013 efter att ha ökat kraftigt under Verksamheten inom Närpsykiatri i Enköping togs under juni 2013 över av Akademiska sjukhuset och ersättning till sjukhuset redovisas under rörlig ersättning Akademiska sjukhuset. Budgeten för privata specialistläkare 2013 beräknades utifrån ett antagande om att specialistläkarna inom gynekologi skulle ansluta sig till vårdvalet för gynekologi. Så har inte skett utan kostnaderna ligger i nivå med föregående år. Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till

15 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Vårdcentralsuppdraget Vårdcentralsuppdraget uppvisar totalt för 2013 ett underskott på tkr ( tkr) gjordes ingen uppräkningen av ersättningen utan kostnadsökningen beror på en ökad befolkning, ökad andel listade och ett ökat antal besök. Listningsgraden i december 2013 uppgick till 92,92 % (92,83 %). Totalt för hela året har besöken ökat med 8,8 % (7,6 %) jämfört med 2012 vilket illustreras i diagrammet nedan. En förklaring till den extra höga produktionen för årets första månad är att Närakuten stängde 11 dagar och patienterna togs om hand av vårdcentralerna. Antal besök per månad Antal Övrig primärvård Övrig primärvård visar på ett överskott på tkr (4 772 tkr) vilket beror på att läkemedelskostnaden för förskrivare utanför länet minskar samt att kostnaderna för influensavaccinationer sjunker jämfört med budget och kostnader föregående år. Kostnaderna för primärvård utanför länet ökar jämfört med budget och föregående år. Tandvård Tandvården har 2013 ett överskott på tkr (4 162 tkr). Det tredje steget i tandvårdsreformen, tandvårdsstöd vid funktionsnedsättning, infördes den 1 januari 2013 och utfallet har varit lägre än förväntat. Under 2013 avsattes medel för utveckling av ITstöd. Utvecklingen är uppskjuten till 2014 vilket bidrar till årets överskott. Närvård Närvård har 2013 ett överskott på tkr (377 tkr) vilket beror på vakanta tjänster för närvårdskoordinatorer samt att kostnaderna för folkhälsoprojekt varit låga under året. Övrigt Ansvaret för reserverade verksamhetsmedel hade för 2013 medel avsatt för b la mellanvårdsplatser och screening mag/tarm cancer. Mellanvårdsplatserna är planerade Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till

16 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen att öppna i april 2014 och screening mag/tarm cancer är ett nationellt projekt som blivit fördröjt. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har under verksamhetsåret erhållit tkr från Landstingsfullmäktige avseende kökortningssatsningar. Dessa medel har efter utförd prestation utbetalats till Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping samt olika privata aktörer tkr av dessa avsattes inom ansvaret för vårdgaranti till slussning, förstärkning vårdgarantienheten, upphandling inom viss ortopedi och ryggkirurgi. Kostnaderna 2013 inom dessa områden uppgick till tkr. Avvikelsen beror delvis på att mycket av det som slussats 2013 faller ut som kostnader 2014 då den slussade patienten fått sin tid för operation Av de patienter som slussats är det också färre som leder till operation jämfört med vad som beräknats och detta har också lett till lägre kostnader. Upphandlingen av ryggkirurgi kommer att genomföras under Vårdavtal egna verksamheter Efter uppföljning av den målrelaterade ersättningen till Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping för år 2012 återbetalades målrelaterad ersättning på totalt tkr. En preliminär bedömning av måluppfyllelsen för år 2013 har gjorts i samband med bokslutet och preliminär återbetalning av målrelaterad ersättning för 2013 bedöms vara tkr. Totalt för 2012 och 2013 konstateras att mål motsvarande tkr ej uppnåtts utan återbetalas till hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping har fått extrabeställningar för kökortningssatsningen vilket medfört att kostnaderna för den rörliga ersättningen överstiger budget. Akademiska sjukhuset har också övertagit psykiatriverksamhet i Enköping som tidigare drevs av en privat vårdgivare. Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till

17 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSSTYRELSEN 1(5) Bokslut 2013 Tkr Intäkter anslag Bokslut Budget Bokslut Avvikelse Summa intäkter anslag Kostnader hälso- och sjukvårds- Bokslut Budget Bokslut Avvikelse styrelsens övriga verksamheter Specialistvård Vårdcentralsuppdraget Övrigt primärvård Tandvård Närvård Bidrag Beredningar Övrigt Summa kostnader Kostnader vårdavtal landstingets Bokslut Budget Bokslut Avvikelse egna verksamheter Fast ersättning Rörlig ersättning Målrelaterad ersättning Summa kostnader Resultat Marie Johansson

18 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSSTYRELSEN 2(5) Bokslut 2013 Tkr Bokslut Budget Bokslut Avvikelse Ansvar Specialistvård Specialistläkare Läkemedel specialistläkare Psykoterapeuter Hembesöksverksamhet Naprapater Kiropraktorer Privata sjukgymnaster Fotterapeuter Primär hörselrehab Mammografi Psykiatri i Enköping Psykiatri Norduppland Elisabethsjukhuset Uppsala Närakut Ortopediakuten Sjukvårdsrådgivningen Rehab Vidarkliniken Ögonbottenfotografering Ljusbehandling Katarakter Gynekologi Höfter och knän Summa Tkr Bokslut Budget Bokslut Avvikelse Ansvar Vårdcentralsuppdraget Kapitering och besök Mödrahälsovård Barnhälsovård Kapitering läkemedel primärvård IT-kostnader VC-uppdrag Sjukgymnastik Tolkkostnader Summa Marie Johansson

19 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSSTYRELSEN 3(5) Bokslut 2013 Tkr Bokslut Budget Bokslut Avvikelse Ansvar Övrigt primärvård Läkemedelsförskrivning utanför C-län Influensavaccinationer säsongsinfluensa Primärvård utanför C-län Primärvård icke C-länsinvånare Apodos Summa Tkr Bokslut Budget Bokslut Avvikelse Ansvar Tandvård Tandvårdsadministration , Tandvårdsstöd Barntandvård Tandreglering barn & ungdom Tolkkostnader Summa Tkr Bokslut Budget Bokslut Avvikelse Ansvar Närvård Folkhälsoprojekt Länsdelsberedningarnas folkhälsoarbete Närvårdsutveckling Samhällsmedicinsk verksamhet Närvårdsenheten Östhammar Marie Johansson

20 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSSTYRELSEN 4(5) Bokslut 2013 Tkr Bokslut Budget Bokslut Avvikelse Ansvar Bidrag * Bidrag till patientföreningar, förbund m fl Summa Tkr Bokslut Budget Bokslut Avvikelse Ansvar Beredningar Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Handikapprådet Pensionärsrådet Länsdelsberedning Norra Länsdelsberedning Mellersta Länsdelsberedning Södra Summa Tkr Bokslut Budget Bokslut Avvikelse Ansvar Övrigt Hälsoäventyret Biobanken Tobiasregistret Utvecklingsprojekt Vårdgaranti (kösattsning/kömiljard) Rehabiliteringsgarantin Reserverade verksamhetsmedel Landstingets forskningsmedel Summa Marie Johansson

21 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSSTYRELSEN 5(5) Bokslut 2013 Ansvar Tkr Bokslut Budget Bokslut Avvikelse Vårdersättningar egna verksamheter Ersättning Primärvården Fast ersättning Akademiska sjukhuset Rörlig ersättning Akademiska sjukhuset Fast ersättning Lasarettet i Enköping Rörlig ersättning Lasarettet Ersättning Habilitering och hjälpmedel Målrelaterad ersättning Ersättning Folktandvården Summa Marie Johansson

22 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Handläggare: Tord Jansson Dnr HSS Information om uppföljning av köer Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen lägger informationen till handlingarna. Ärendet Hälso- och sjukvårdsstyrelsen informeras om uppföljning av kösituationen i landstinget i Uppsala län. Bilaga 6 Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till

23 HSS Vårdgarantin och kömiljarden Primärvården ( offentlig o privat ) utfall Telefontillgänglighet samma dag Tillgänglighet till läkarbesök inom 7 dagar Kömiljard utfall Nybesök = enl SKL:s grund- o prestationskrav Operation/åtgärd = enl SKL:s grund- o prestationskrav Landstingets ledningskontor

24 Primärvården Telefontillgänglighet: 94 % ( november 93 %) Variationen: % Nivån för målrelaterad ersättning är 85 % Tillgänglighet läkarbesök: 89 % ( november 88 % ) Variationen: % Nivå för målrelaterad ersättning är 85 % Landstingets ledningskontor

25 Privat primärvård Telefontillgänglighet: 92 % ( november 93 %) Variationen: % Nivån för målrelaterad ersättning är 85 %. Tillgänglighet läkarbesök: 88 % ( november 85 %) Variationen: % Nivån för målrelaterad ersättning är 85 %. Landstingets ledningskontor

26 Uppföljning besöksgaranti - specialist Landstingets ledningskontor

27 Uppföljning besöksgaranti - specialist Landstingets ledningskontor

28 Besök - antal väntande totalt och antal väntande mindre än 60 dagar Antal väntande totalt + rullande 12 mån Antal väntande kortare än 60 dgr 65,8 %* Produktion av besök Produktion av besök - rullande 12 mån 0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Landstingets ledningskontor * = grundkrav för kömiljard är 70 %

29 Uppföljning behandlingsgaranti - specialist Landstingets ledningskontor

30 Uppföljning behandlingsgaranti - specialist Landstingets ledningskontor

31 Operation - antal väntande totalt och antal väntande mindre än 60 dagar Antal väntande totalt + rullande 12 mån Antal väntande kortare än 60 dgr 72,6 %* Produktion av operationer Produktion av operationer - rullande 12 mån 0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Landstingets ledningskontor * = grundkrav för kömiljard är 70 %

32 Kömiljard grundkrav och prestationskrav Landstingets ledningskontor

33 Väntetider i vården landstinget totalt - Analys och slutsatser - Tillgängligheten till primärvård - på en hög nivå för telefontillgänglighet. Något lägre nivå för tillgänglighet till första besök inom sju dagar. Båda över nivån för målrelaterad ersättning. Kömiljardens grundkrav på 70 % inom 60 dagar uppnås för väntande till operation ( 72,6 %), men ej för väntande till första besök ( 65,8 % ) Kömiljardens prestationskrav på 70 % inom 60 dagar uppnås för faktiskt utförda operationer (78,0 %), men ej för faktiskt utförda besök (65,1 %) Antal väntande till första besök minskade med 85 medan antal väntande till operation ökade med 280 Lasarettet i Enköping klarar både grund- och prestationskravet för operation, men ej för första besök till läkare Bemanningsproblem främst inom Akademiska sjukhuset kvarstår med där till hörande vårdplatsreduceringar Under jul- och nyårshelgen har den akuta vården prioriterats på bekostnad av den elektiva vården varför vårdkön under december månad reducerats från fel håll LUL:s utdelning från kömiljarden beräknas under 2013 till 2,3 mnkr. Landstingets ledningskontor

34 - Slut på presentation - Landstingets ledningskontor

35 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Information Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen lägger informationen till handlingarna. Ärendet Vid styrelsens sammanträde lämnas information inom följande område: - Presentation, Lena Dahlman, förvaltningschef Hälsa och habilitering, - Mellanvårdsavdelning, Robert Kristiansson, chefläkare Hälsa och habilitering Dnr HSS , - Familjecentraler Utvärdering av brukarnas nöjdhet med familjecentralerna 2013, Bo Brantefors hälsoplanerare Hälsa och habilitering 1 Dnr HSS , - Slutrapport vårdgarantienheten VGEX, Carina Lundin verksamhetsutvecklare Akademiska sjukhuset 2 Dnr HSS , - Södra länsdelsberedningen 3 Bilagor 7 1 Information på förmiddagen 2 Information på förmiddagen 3 Information på förmiddagen Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till

36 Rapport från arbetet med att öppna Mellanvårdsavdelningen Hälsa och habilitering har i uppdrag att starta en Mellanvårdsavdelning den 1 april Under januari togs beslut om ändrad lokalisering av verksamheten från anvisade avdelning 170, till Kronparksgården där lokalerna är bättre anpassade med möjlighet till högre vårdkvalitet då enkelrum kan erbjudas alla patienter. Namnförslag I utredningsmaterialet anges att ett framtida namn ska peka ut verksamhetens syfte och karaktär. Eftersom det är en avdelning som företrädesvis ska lägga in direkt från primärvården och via akuten så är Närvårdsavdelningen i Uppsala en benämning som är mer rättvisande. Namnet ger även möjlighet till nära samarbete med kommunerna i länet då begreppet närvård ofta är förknippad med mindre sjukvårdsavdelningar där landsting och kommun samverkar (Östhammar, Sala, Stockholm med flera). Lokaler Lokalerna på Kronparksgården är adekvata för uppdraget. De är i gott grundskick och kräver mindre omfattande renoveringar. Den första delen kan stå klar i maj/juni (gamla Hospice) och den andra delen ett par månader senare (gamla Omtanken). Ett antal rum kräver större renoveringar såsom dusch/badrum. Tid: Renovering och anpassning kan vara klart i maj/juni respektive augusti. Utrustning Lokalerna är väl förberedda för att ta emot utrustning som krävs för drift. En genomgång av gammal utrustning pågår för att se om något går att använda. Därefter ska utrustning upphandlas. Personlyft finns i flera rum men besiktning ska göras. Tid: Klart under våren, tid går ej att fastställa. Personal (exkl. läkarjour) Annonsering har gett ett stort antal sökande, framförallt undersköterskor men också sjuksköterskor. Ytterligare annonsering är på gång, specifikt för läkare. Intervjuer med avdelningschef pågår. Även sjuksköterskor är kallade till gruppinformationsmöte. Personalrekryteringen beräknas ta 6-8 veckor och därefter har de flesta i regel tre månaders uppsägningstid. Tid: En personalgrupp kan vara på plats i juli

37 2 (2) Läkarjourlinje Budget för läkarjourlinjen pekar tydligt ut att ett samarbete med en befintlig jourlinje krävs. En egen jourlinje har en 3-4 gånger högre kostnad. Det pågår diskussioner med den geriatriska verksamheten på Akademiska sjukhuset om samarbete kring gemensam jourlinje. En riskanalys ska göras för att säkerställa att en gemensam jourlinje inte medför negativa konsekvenser för den befintliga verksamheten. En absolut förutsättning för att kunna starta Mellanvårdsavdelningen är att denna fråga löses. Processer/rutiner. De patienter som ska omhändertas kartläggs för att på bästa sätt kunna skapa en vårdkedja genom kommun-primärvård/akutmottagning-närvård tillbaka till kommun eller primärvård. Delar av vårdprogram finns medan andra delar behöver tas fram. Fokus är på ett smidigt flöde genom olika förvaltningar och huvudmän. Diskussion med Akademiska sjukhuset pågår för att säkerställa att det sker en reell avlastning för sjukhuset. Kontakt har tagits med den chefsläkare på Akademiska sjukhuset samt med den divisionschef som är utsedda av sjukhusdirektören att vara kontaktpersoner under arbetet. En diskussion med primärvården initieras för att hitta ett vårdflöde som gör att man kan direktinlägga patienter istället för att skicka dem via akutmottagningen. En helt ny väg för att remittera patienter behöver sedvanlig riskanalys. Processbeskrivningar för enskilda sjukdomstillstånd finns, men då vi ser att majoriteten av våra patienter kommer att ha s.k. komorbiditet, det vill säga flera olika sjukdomar, behöver stor hänsyn tas till helheten. Risk- och konsekvensanalys av verksamheten måste göras både ur ett arbetsmiljöperspektiv och ur ett patientsäkerhetsperspektiv. Tid: Klart juni Ekonomi Nya simuleringar utifrån utvalda patientgrupper, bemanning/schema, nya lokaler och osäkerhet kring samverkan med andra enheter pågår för att säkerställa att verksamheten anpassas efter budget. Tid: Kan färdigställas då övriga punkter är på plats, fr.a. jourläkarlinje Uppsala Lena Dahlman Förvaltningsdirektör, Hälsa och habilitering Robert Kristiansson Chefsläkare, Hälsa och habilitering

38 Sida: 1 (22) Carina Lundin Väntetidssamordnare Verksamhetsutvecklare Slutrapport Version 1.3 Diarienr HSS HSS Förbättrad tillgänglighet - projekt för minskade köer Slutrapport

39 Sida: 2 (22) Carina Lundin Väntetidssamordnare Verksamhetsutvecklare Slutrapport Version 1.3 Diarienr HSS HSS Bakgrund- Uppdraget Vårdgarantienhetens (VGE) startade november 2005, deras befintliga uppdrag har bla varit att informera och slussa patienter till andra vårdgivare. Patienterna har då själva tagit kontakt via telefon/mail. Det nya uppdraget för VGE innebar att VGE aktivt skulle ta kontakt med patienter som väntat länge eller riskerade att vänta länge och erbjuda stöd och hjälp med att matcha rätt vårdgivare till väntande patienter. Arbetet skulle påbörjas inom vårdområden där de största köproblemen fanns VGE skulle också arbete mer långsiktigt med verksamhetsutveckling, exempelvis standardisering av rutiner, produktionsplanering m m. Till detta uppdrag utsågs, Annette Sparf, läkarsekreterare och administratör, Akademiska sjukhuset och Carina Lundin, verksamhetsutvecklare och väntetidssamordnare, Akademiska sjukhuset som också varit med och byggt upp Vårdgarantienheten Till sin hjälp har även extra sjuksköterskeresurser används för att ex ringa patienter. Uppdraget som har drivits som ett projekt har kallats VGEX (Vårdgarantienhetenextra). 2 Måluppfyllelse Övergripande mål Förbättra tillgängligheten kortsiktigt och långsiktigt Möjliggöra en tillgänglighet så att Landstinget i Uppsala Län (LUL) får ta del av de statliga stimulansmedlen - kömiljarden Mått (se resultat se 4.2 och 4.3 sid 6-10) Intern statistik VO Ortopedi Akademiska sjukhuset - jämförelse vecka 1 mot vecka Statistik inrapporterat data till SKL s databas (LUL) - kömiljardsuppfyllelse jan- dec

40 Sida: 3 (22) Carina Lundin Väntetidssamordnare Verksamhetsutvecklare Slutrapport Version 1.3 Diarienr HSS HSS Arbetssätt 3.1 Tillvägagångssätt En styrgrupp bildades med representanter från landstingets ledningskontor, landstinget resurscentrum och vid något tillfälle deltog någon från sjukhusledningen på Akademiska sjukhuset. (Deltagandet har varierat över tid) Carina Bäckström, Åsa Dahlén, Andreas Endredi, Tord Jansson, Maj Sölvesdotter, Kerstin Petrén, Björn Larsson, Jan-Erik Sundqvist, Claudio Troncoso Munoz, Anneli Kjellberg. Styrgruppen har hjälpt till att identifiera områden med köproblematik och har månatligen fått en statusrapport. De har även varit ett stöd för VGEX i olika frågeställningar ex diskussion om behovet av enhetlig information från vården till patienterna, tolkning av regelverk mm. Information har getts till Akademiskas sjukhusledning den 8 januari, Produktionsstyrelsen 26 mars, Hälsooch sjukvårdsstyrelsen 29 april och HSS-AU 27 augusti VGEX har kunnat ta ut patientlistor från Business object (BO) som är ett presentationsverktyg även för väntetider i vården. Med hjälp av dessa listor har patienter med långa väntetider identifierats. Gruppen har kontaktat patienter fram för allt via telefon men även via brev. VGEX har också hjälpt verksamheterna med att boka patienter till extra mottagningar. Alla slussade patienter har registrerats i en databas, som beställare och ekonomiavdelning även haft tillgång till. Datat har använts för att ta fram statistik och registrera verkliga kostnader från inkommen faktura. Mappen har funnits på en gemensam disk på ledningskontoret. Betalningsförbindelser från patienter på Akademiska sjukhuset har skrivits av VGEX sekreterare och för patienter från Lasarettet i Enköping har betalningsförbindelser skrivits av deras sekreterare- alla betalningsförbindelser har undertecknats av Carina Lundin (VGEX) 3.2 Urval av område med köproblematik Enligt köstatistik från väntetider i vården-rapporteringen och tidigare erfarenhet av köproblematik valdes ortopedi som ett område att arbeta med. En muntlig överenskommelse gjordes med VC Katarina Lönn och därefter hennes efterträdare Karin Bernhoff på Akademiska sjukhuset, om att arbeta aktivt med deras väntelistor. Det gjordes även en muntlig överenskommelse med VC Christina Fahlman-Braw Kirurgcentrum Lasarettet i Enköping om att hjälpa till att slussa deras patienter.

41 Sida: 4 (22) Carina Lundin Väntetidssamordnare Verksamhetsutvecklare Slutrapport Version 1.3 Diarienr HSS HSS Resultat Kortsiktiga mål: Efter att ha har ringt tusentals patienter och kunde vi avsluta en hel del patienter som blivit förbättrade under kötiden. Vi slussade patienter och använde oss av sjukhusets egna avtal till privat vårdgivare samt slussade till andra vårdgivare på kömiljardsmedel. Vi hjälpte också till att boka patienter till extramottagningar på kvällar och helger. Vi har även skickat ut brev till patienter och frågat om de fortfarande hade besvär och ville komma. VGEX har slussat totalt 744 patienter, varav 691 var ortopedpatienter. se diagram. Dessutom har VGEX slussat ca 200 ryggpatienter på Akademiskas egna avtal. Enstaka patienter har slussats från områden som Urologi, Gynekologi, Handkirurgi, Hud och Kardiologi. Slussade inom området ortopedi, 691 patienter (LUL)

42 Sida: 5 (22) Carina Lundin Väntetidssamordnare Verksamhetsutvecklare Slutrapport Version 1.3 Diarienr HSS HSS VO Ortopedi, Akademiska sjukhuset Förutom arbetet med de kortsiktiga målen har vi även arbetat med långsiktiga mål: Alla sektioner har fått hjälp och stöd men ryggsektionen som hade de längst köerna fick mer specifik hjälp. A Produktionsplanering Alla sektionschefer fick genomgång av tidigare års produktion, väntetider och ryggsäck. Därefter togs förslag fram för produktionsplan Beslut togs av VC planerna lades in i ProVer landstingets produktionsplaneringsverktyg. Förslag till produktionsplan 2014 har också tagits fram. B Genomgång av regelverk för registrering med berörda personer. C Varje vecka sattes statistik för ryggsäcken upp på en anslagstavla. (se sid 15) D Nya arbetssätt introducerades Sjukgymnaster genomför nybesök och avlastar läkarna (ryggsektionen). (Resultat och bedömningsmall se sid ) Under projektets gång har registrering av inkommande pappersremisser förts över från vårdpersonal till administrativ personal, även registrering och fördelning av alla inkomna elektroniska remisser till de olika sektionerna görs nu av läkarsekreterare. E Överenskommelser med primärvården med diskussion om remisskriterier - Vårdprogram för ländryggsbesvär är under utveckling (ryggsektionen). Fortsatt tillgänglighetsarbete inom VO Ortopedi: Remisshantering Fortsättningsvis kommer fler delar av remisshanteringen att föras över från vårdpersonal till administrativ personal. Samt att läkarna får avsatt tid för remissbedömning på fredag eftermiddag då man ser till att veckans inkomna remisser blir bedömda. Sjukgymnastmottagningen Kommer att fortsätta. Vårdgarantin uppfylls även om man träffat en sjukgymnast och resultatet är så pass gott att VO Ortopedi väljer att permanenta lösningen. Administratören i projektet och kommer även i fortsättningen att lägga in sjukgymnasternas tidbok i Cosmic, Planeringsenheten Ortopedi För att optimera operationskapaciteten och arbeta med samplanering och veckostyrning samlas operationskoordinatorer till en enhet PEO (planeringsenheten ortopedi) Nybesökmottagningar På fredagsförmiddagar kommer ett större antal patienter att bokas till en superspecialist. Patienterna fördelas mellan flera ST-läkare och med hjälp av specialistläkaren görs bedömningen. Detta innebär att specialistläkaren hinner träffa fler patienter eftersom man inte utför de administrativa arbetsuppgifterna och ST-läkaren får samtidigt ett utbildningstillfälle.

43 Sida: 6 (22) Carina Lundin Väntetidssamordnare Verksamhetsutvecklare Slutrapport Version 1.3 Diarienr HSS HSS VO Ortopedi - diagram Jämförelse vecka 1 och vecka 52 Antalet väntande patienter har minskat med 51% samtidigt som väntande till operation/behandling bara ökat med 11%.

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll.

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll. LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2014-02-10 1 Val av justerare Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden

Läs mer

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll.

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll. LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2013-09-09 128 Val av justerare Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med hälso- och sjukvårdsstyrelsen måndagen den 25 november 2013

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med hälso- och sjukvårdsstyrelsen måndagen den 25 november 2013 2013-11-14 Hälso- och sjukvårdsstyrelsens ledamöter och ersättare KALLELSE På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med hälso- och sjukvårdsstyrelsen måndagen den 25 november 2013 Plats: Konferenscentrum,

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med hälso- och sjukvårdsstyrelsen torsdagen den 12 februari 2015

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med hälso- och sjukvårdsstyrelsen torsdagen den 12 februari 2015 2015-01-27 Hälso- och sjukvårdsstyrelsens ledamöter och ersättare KALLELSE På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med hälso- och sjukvårdsstyrelsen torsdagen den 12 februari 2015 Plats: Landstingets

Läs mer

Bra mottagnings projekt

Bra mottagnings projekt Bra mottagnings projekt Slutrapport Hud mottagningen Sunderby sjukhus 1 Syfte med deltagandet i Genombrott: Att öka tillgängligheten och få en bättre vårdmiljö för både patient och personal Population:

Läs mer

Kallelse till uppstartsmöte med produktionsstyrelsen den 20 januari

Kallelse till uppstartsmöte med produktionsstyrelsen den 20 januari 2014-12-15 Produktionsavdelningen Anna Sandström Tfn 018-611 60 12 E-post anna.sandstrom@lul.se Produktionsstyrelsen Kallelse till uppstartsmöte med produktionsstyrelsen den 20 januari Välkomna till ett

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA Hälso- och sjukvårdsstyrelsens den 17 december 2012 kl 11.00

FÖREDRAGNINGSLISTA Hälso- och sjukvårdsstyrelsens den 17 december 2012 kl 11.00 FÖREDRAGNINGSLISTA Hälso- och sjukvårdsstyrelsens den 17 december 2012 kl 11.00 Information om rapporten Vårdval i Uppsala län, projektledare Mio Fredriksson. OBS lokal landstingsservice Regnellianum,

Läs mer

Svar på skrivelse från Susanne Nordling (MP) om uppfyllnaden av vårdgarantin

Svar på skrivelse från Susanne Nordling (MP) om uppfyllnaden av vårdgarantin Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Åsa Hertzberg TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-10-17 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-11-22 1 (4) HSN 2016-4163 Svar på skrivelse från Susanne Nordling (MP) om uppfyllnaden

Läs mer

Genombrottet. VC Gibraltargatan. Primärvården Göteborg. Genombrott III 05-10-13 06-09-15. Projekttid. CVU Rapportserie 2006:2

Genombrottet. VC Gibraltargatan. Primärvården Göteborg. Genombrott III 05-10-13 06-09-15. Projekttid. CVU Rapportserie 2006:2 Genombrottet VC Gibraltargatan Primärvården Göteborg Projekttid 05-10-13 06-09-15 Teammedlemmar: Christina Håkansson Calmerklint, Verksamhetschef Jones Zaeri, Läkare Lena Glennsten Dolfe, Distriktssköterska

Läs mer

Sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämndens Södra samverkansberedning

Sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämndens Södra samverkansberedning Sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämndens Södra samverkansberedning Datum: 1 december 2008 Plats: Ledamöter: Anmält förhinder: Sekreterare: Medverkande: Hälsoverket, Oxelösund Britta Bergström, (S)

Läs mer

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012 ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT Målrelaterad ersättning inom specialistvården Nätverkskonferensen 2012 kerstin.petren@lul.se niklas.rommel@lul.se LANDSTINGET I UPPSALA LÄN 2012 Uppsala medelstort landsting:

Läs mer

Introduktion och innehåll

Introduktion och innehåll UPPLAGA 3/2012 Vårdgaranti vad handlar det om egentligen? Detta är en utbildning som riktar sig till dig som är vårdpersonal inom Västra Götalandsregionen och som dagligen möter patienter i ditt arbete.

Läs mer

HR strategi. politikerutbildning 2014. Landstingets ledningskontor

HR strategi. politikerutbildning 2014. Landstingets ledningskontor HR strategi politikerutbildning 2014 Stor bredd på verksamheter Medarbetare Här växer kunskap och människor Medarbetare Länets näst största arbetsgivare Cirka 11 000 anställda 130 olika yrkeskategorier

Läs mer

Redovisning av utfallet av kostnadsanpassningsprogrammet

Redovisning av utfallet av kostnadsanpassningsprogrammet LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-09-24 81 Dnr PS 2013-0001 Redovisning av utfallet av kostnadsanpassningsprogrammet Förslag till beslut

Läs mer

Nr Ärenden Dnr 204 Val av justerare. I tur: Vivianne Macdisi (S) Tid för justering:

Nr Ärenden Dnr 204 Val av justerare. I tur: Vivianne Macdisi (S) Tid för justering: FÖREDRAGNINGSLISTA Hälso- och sjukvårdsstyrelsen den 16 december 2013 kl 11.00, konferenscentrum Slottsgränd 1, Uppsala Information Akademiska vårdcentraler, Claudio Troncoso Munoz, handläggare vid hälsooch

Läs mer

Förslag till organisation av den basala hemsjukvården med landstinget som huvudman

Förslag till organisation av den basala hemsjukvården med landstinget som huvudman Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-01-11 1 (3) HSN 2016-0075 Handläggare: Elisabeth Höglund Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-02-23, p 10 Förslag till organisation av den basala hemsjukvården

Läs mer

Avvikelsehantering avseende vård i samverkan

Avvikelsehantering avseende vård i samverkan ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2016-12-13 Ansvarig: Monica Jonsson Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Alla förvaltningar Fastställt av: TKL 2016-11-01

Läs mer

Vårdgarantin. Landstingets ledningskontor

Vårdgarantin. Landstingets ledningskontor Vårdgarantin Vårdgarantin reglerar inte om vård ska ges eller vilken vård som kan komma i fråga Garantin reglerar endast inom vilka tidsgränser man ska erbjudas den vård, som behörig vårdpersonal beslutat

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören

Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören inför 2008 Hälso- och sjukvårdsnämnden ger följande uppdrag till landstingsdirektören som ytterst ansvarig tjänsteman för hälso- och sjukvården.

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012 1 (6) e Ekonomiavdelningen, LLK -08-22 Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2 (6) Ekonomi Trots förvärrad skuldkris i Sydeuropa och tecken på en försvagad konjunktur på flera andra håll i världen

Läs mer

Granskning av implementering av förbättringsarbetet i landstinget i Uppsala län svar till revisionen

Granskning av implementering av förbättringsarbetet i landstinget i Uppsala län svar till revisionen LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-02-27 18 (40) Dnr CK 2011-0489 56 Granskning av implementering av förbättringsarbetet i landstinget i Uppsala

Läs mer

Blekingesjukhuset. Hälso- och sjukvårdsnämnden

Blekingesjukhuset. Hälso- och sjukvårdsnämnden 1 Blekingesjukhuset Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-06-26 2 Vårdproduktion Jan-Maj 2012-2014 2012 2013 2014 Diff - Antal Diff - Procent Vårdtillfällen 9873 10250 10192-58 -0,6% Vårddagar 59016 61380 60407-973

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-11-15 Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall för

Läs mer

Avvikelsehantering avseende vård i samverkan

Avvikelsehantering avseende vård i samverkan ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2017-09-28 Ansvarig: Monica Jonsson Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Alla förvaltningar Fastställt av: TKL 2016-11-01

Läs mer

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap Bakgrund Målet för landstinget i Uppsala län är en god hälsa för alla länsinvånare. Landstinget ansvarar främst för hälso- och sjukvård men skapar också

Läs mer

Dagens struktur inom Landstinget Dalarnas hälso- och sjukvård

Dagens struktur inom Landstinget Dalarnas hälso- och sjukvård Dagens struktur inom Landstinget Dalarnas hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvården i Dalarnas län är uppbyggt kring länets primärvård och 26 vårdcentraler, öppenvårdsmottagningar, sjukhusen i Säter, Ludvika

Läs mer

Yttrande angående Överenskommelse om samverkan mellan Älvkarleby kommun, Landstinget i Uppsala län och Polismyndigheten i Uppsala län

Yttrande angående Överenskommelse om samverkan mellan Älvkarleby kommun, Landstinget i Uppsala län och Polismyndigheten i Uppsala län LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-05-21 56 Dnr PS 2013-0023 Yttrande angående Överenskommelse om samverkan mellan Älvkarleby kommun, Landstinget

Läs mer

Bättre städning ger renare vårdmiljö svar på motion

Bättre städning ger renare vårdmiljö svar på motion LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-02-27 25 (40) Dnr CK 2011-0506 62 Bättre städning ger renare vårdmiljö svar på motion Förslag till beslut

Läs mer

Närvård, folkhälsa och trygghet i Håbo Inriktning av närvård

Närvård, folkhälsa och trygghet i Håbo Inriktning av närvård Socialförvaltningen Hanna Elmeskog, närvårdskoordinator 0171-46 84 17 / 070-28 98 137 hanna.elmeskog@habo.se 2015-06-01 Närvård, folkhälsa och trygghet i Håbo Inriktning av närvård 2015-2016 Håbo kommun

Läs mer

Månadsuppföljning september 2007

Månadsuppföljning september 2007 Primärvården Skåne Sydost Gina Klint, ekonom Tel 040-62 393 09 gina.klint@skane.se Datum 2007-11-07 Dnr Månadsuppföljning september 2007 1 Sammanfattning Verksamhetsresultatet för Primärvården Skåne Sydost

Läs mer

Förlängning av överenskommelse om samverkan avseende hälsooch sjukvård i Uppsala län

Förlängning av överenskommelse om samverkan avseende hälsooch sjukvård i Uppsala län Handläggare Datum Diarienummer Thomas Folkesson 2017-02-28 [Ange diarienummer] Omsorgsnämnden Förlängning av överenskommelse om samverkan avseende hälsooch sjukvård i Uppsala län 2014-2016 Förslag till

Läs mer

Läkemedelskommitténs verksamhetsplan 2015

Läkemedelskommitténs verksamhetsplan 2015 Dnr HSS 2015-0008 Läkemedelskommitténs verksamhetsplan 2015 Läkemedelskommittén arbetar på uppdrag av hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Enheten för kunskapsstyrning utgör kommitténs administrativa stöd i

Läs mer

Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor

Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Palliativ vård, uppföljning Landstinget i Halland Revisionsrapport Mars 2011 Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Metod och genomförande... 4 Granskningsresultat...

Läs mer

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Remisshantering. Norrbottens läns landsting. Juni Hans Rinander.

REVISIONSRAPPORT. Remisshantering. Norrbottens läns landsting. Juni Hans Rinander. REVISIONSRAPPORT Remisshantering Norrbottens läns landsting Juni 2002 Hans Rinander www.komrev.se Innehållsförteckning Fel! Bokmärket är inte definierat. 2. Metod... 3 3. Landstingets remissgaranti...

Läs mer

Primärvårdsnämnden i Varberg

Primärvårdsnämnden i Varberg Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-06-15 Primärvårdsnämnden i Varberg Tid: Tisdag 15 juni 2004 kl 15:00 Plats: Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall 1 Justering Primärvårdsnämnden beslutar

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2013

Kvalitetsbokslut 2013 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2013 Ögonkliniken Sörmland 2013 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Verksamhetens uppdrag... 3 Organisation...

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014

VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014 VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014 Närvård I Uppsala län definieras närvård som det samverkansarbete inom hälso- och sjukvård och social omsorg som bedrivs mellan lanstinget och kommunerna. Syftet är

Läs mer

Bilaga 46 a 2013-03-01 Dnr HSS 2013-0021 Dnr CK 2012-0369 Bodil Aksén 018-611 62 24 Bodil.aksen@lul.se Landstingsstyrelsen Yttrande över motion Ta sjukdomen KOL på allvar Förslag till beslut Landstingsstyrelsen

Läs mer

Facit till utbildningsmaterial vårdgaranti UPPLAGA 3/2012

Facit till utbildningsmaterial vårdgaranti UPPLAGA 3/2012 Facit till utbildningsmaterial vårdgaranti UPPLAGA 3/2012 1A Grunderna i vårdgarantin - Vårdgarantins tidsangivelser Svar: Att korta köerna och ge patienterna vård i rätt tid. Syftet är också att öka patientsäkerheten

Läs mer

Patientsa kerhetsbera ttelse fö r La karhuset Trana s

Patientsa kerhetsbera ttelse fö r La karhuset Trana s Patientsa kerhetsbera ttelse fö r La karhuset Trana s Datum och ansvarig för innehållet 2016-02-03 Anders Pramborn Verksamhetschef Läkarhuset Tranås Jon Tallinger Tillförordnad verksamhetschef Läkarhuset

Läs mer

Landstingets ledningskontor, registrator

Landstingets ledningskontor, registrator funktionshinderfrågor 2016-06-07 1 (17) Plats och tid Landstingets konferenscentrum i Uppsala, 2016-06-07, kl. 09.00-12.00 ande Övriga deltagande Tarja Onegård (MP) ordf Inga Alm (C) 2:e vice ordf Erzsebét

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Konsekvensbeskrivning av åtgärdsförslag för ekonomi i balans 2013 för Lasarettet i Enköping

Konsekvensbeskrivning av åtgärdsförslag för ekonomi i balans 2013 för Lasarettet i Enköping LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-06-25 62 Dnr PS 2013-0001 Konsekvensbeskrivning av åtgärdsförslag för ekonomi i balans 2013 för Lasarettet

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA Hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde den 15 december 2014 kl 11.00, konferenscentrum Slottsgränd 1, Uppsala

FÖREDRAGNINGSLISTA Hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde den 15 december 2014 kl 11.00, konferenscentrum Slottsgränd 1, Uppsala FÖREDRAGNINGSLISTA Hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde den 15 december 2014 kl 11.00, konferenscentrum Slottsgränd 1, Uppsala 2014-12-11 Information klockan 11.00 12.00 Akermodellen, Christianne

Läs mer

Överenskommelser om en förbättrad patientsäkerhet

Överenskommelser om en förbättrad patientsäkerhet BILAGA TILL GRANSKNINGSRAPPORT DNR: 31 2013 0103 Bilaga 4. Överenskommelser om en förbättrad patientsäkerhet Patientsäkerhet har staten gett tillräckliga förutsättningar för en hög patientsäkerhet? (RiR

Läs mer

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap Hälso- och sjukvårdsavdelningen September 2012 Överenskommelse om Idéburet Offentligt partnerskap Bakgrund 2009 tog Regionstyrelsens ett beslut som innebar

Läs mer

Överenskommelse om ökad medicinsk säkerhet och omvårdnad av personer som omhändertagits enligt LOB i Uppsala län

Överenskommelse om ökad medicinsk säkerhet och omvårdnad av personer som omhändertagits enligt LOB i Uppsala län SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Eiderbrant Ulf Datum 2015-09-02 Diarienummer SCN-2015-0283 Socialnämnden Överenskommelse om ökad medicinsk säkerhet och omvårdnad av personer som omhändertagits enligt LOB

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre Handlingsplan för regional utveckling 2013-2014

Bättre liv för sjuka äldre Handlingsplan för regional utveckling 2013-2014 Struktur Aktivitet Tidplan Roller och ansvar Uppföljning Styrning och ledning Utvecklingsarbetet om Bättre liv för sjuka äldre ska förankras i de strukturer för styrning, ledning och samverkan som finns

Läs mer

Avtal med Habilitering & Hälsa 2012

Avtal med Habilitering & Hälsa 2012 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDS- NÄMNDEN 2011-12-20 p 9 1 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Lena Johnsson Avtal med Habilitering & Hälsa 2012 Ärendebeskrivning Förhandlingen med Habilitering & Hälsa,

Läs mer

Bakgrundsinformation VG Primärvård. En del av det goda livet

Bakgrundsinformation VG Primärvård. En del av det goda livet Bakgrundsinformation VG Primärvård En del av det goda livet Innehåll: Primärvården... 3 Framtidens vårdbehov... 3 Nytt vårdvalssystem i Sverige... 3 Nytt vårdvalssystem i Västra Götaland VG Primärvård...

Läs mer

Reservation i Landstingsfullmäktiges sammanträde den 11 juni 2007, ärende 8. Preliminär plan och budget (PPB) för Uppsala läns landsting 2008-2010

Reservation i Landstingsfullmäktiges sammanträde den 11 juni 2007, ärende 8. Preliminär plan och budget (PPB) för Uppsala läns landsting 2008-2010 Reservation i Landstingsfullmäktiges sammanträde den 11 juni 2007, ärende 8. Preliminär plan och budget (PPB) för Uppsala läns landsting 2008-2010 Låt de goda exemplen visa vägen! Låt de goda exemplen

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med hälso- och sjukvårdsstyrelsen onsdagen den 18 juni 2014

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med hälso- och sjukvårdsstyrelsen onsdagen den 18 juni 2014 2014-06-09 Hälso- och sjukvårdsstyrelsens ledamöter och ersättare KALLELSE På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med hälso- och sjukvårdsstyrelsen onsdagen den 18 juni 2014 Plats: Konferenscentrum,

Läs mer

Mätning av läkarbesök inom 7 dagar på vårdcentral för rapportering till "Väntetider i vården".

Mätning av läkarbesök inom 7 dagar på vårdcentral för rapportering till Väntetider i vården. INSTRUKTION 1 (6) INLEDNING En överenskommelse mellan staten och Landstingsförbundet om införande av en nationell vårdgaranti och en fortsatt satsning på en förbättrad tillgänglighet trädde i kraft 2005.

Läs mer

Månadsrapport mars 2015

Månadsrapport mars 2015 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 91,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 91,1 miljoner. I resultatet ingår realisationsvinster från

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Vårdstyrelsens sammanträde onsdagen den 23 mars 2016 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala

FÖREDRAGNINGSLISTA. Vårdstyrelsens sammanträde onsdagen den 23 mars 2016 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala Nr 20. 21. FÖREDRAGNINGSLISTA Vårdstyrelsens sammanträde onsdagen den 23 mars 2016 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala Ärende Val av justerare. I tur: Anna-Karin Klomp (KD) Tid för justering:

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden. 19 Verksamhet för personer med svårare neuropsykiatrisk problematik. Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden. 19 Verksamhet för personer med svårare neuropsykiatrisk problematik. Beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2007-02-22 HN-HOS07-077 19 Verksamhet för personer med svårare neuropsykiatrisk problematik Beslut 1. Hälso- och sjukvårdsnämnden ställer sig bakom

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2013-05-21. Gemensamt kommunalförbund för närsjukvård

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2013-05-21. Gemensamt kommunalförbund för närsjukvård l SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2013-05-21 7(25) 151 Gemensamt kommunalförbund för närsjukvård Dnr 2011/11 INLEDNING Utredning inleddes med uppdragsdirektiv fastställda

Läs mer

Föredragningslista Sammanträdesdatum

Föredragningslista Sammanträdesdatum Föredragningslista Sammanträdesdatum 2011-04-27 Driftnämnden Varberg Tid: Onsdagen den 27 april 2011 klockan 13.00-16.00 Plats: Varbergs stadshotell, konferenslokal Wardberg 1 Justering Driftnämnden beslutar

Läs mer

Bokslut 2014. Patientnämnden

Bokslut 2014. Patientnämnden Bokslut 2014 Patientnämnden Sammanfattning VERKSAMHET OCH RESULTAT Patientnämnden ska utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa enskilda patienter och bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet

Läs mer

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Norr

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Norr Sjukvårdsstyrelse Norr PROTOKOLL 2014-11-06 8/2014 1-12 Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Norr Datum Torsdagen den 6 november 2014 Tid 14.00 15.30 Plats Ledamöter Mälarsalen, Landstingshuset (M) Lotta Lindblad-Söderman

Läs mer

Patientnämndsärende gällande att remiss skickas till privat vårdgivare som inte debiterar enligt offentlig taxa

Patientnämndsärende gällande att remiss skickas till privat vårdgivare som inte debiterar enligt offentlig taxa Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2016-12-08 1 (2) HSN 2016-4601 Handläggare: Peder Eskesen Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-01-31 Patientnämndsärende gällande att remiss skickas till privat vårdgivare

Läs mer

Jenny Gavelin (FP) Den 13 november kl på landstingets ledningskontor, Uppsala

Jenny Gavelin (FP) Den 13 november kl på landstingets ledningskontor, Uppsala Beredningen för barn och unga 2015-11-09 1 (13) Plats och tid Konferenscentrum i Uppsala, 2015-11-09, kl. 09.00 10.00 Beslutande Christina Lundh (S) 1:e vice ordförande (tjänstgörande ordförande) Jenny

Läs mer

Privata läkare och sjukgymnaster i. öppen vård som verkar enligt lag om läkarvårdsersättning respektive lag om. ersättning för sjukgymnastik 2012

Privata läkare och sjukgymnaster i. öppen vård som verkar enligt lag om läkarvårdsersättning respektive lag om. ersättning för sjukgymnastik 2012 öppen vård som verkar enligt lag om läkarvårdsersättning respektive lag om 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Läkare... 3 Sjukgymnaster... 3 Inledning... 4 Redovisningens innehåll och syfte... 4 Bakgrund...

Läs mer

Direktiv för utredning av och förberedelse för införande av vårdval i Landstinget i Jönköpings län

Direktiv för utredning av och förberedelse för införande av vårdval i Landstinget i Jönköpings län 1(5) Landstingets kansli Hälso- och sjukvårdsavdelning Mats Bojestig Landstingsstyrelsen Direktiv för utredning av och förberedelse för införande av vårdval i Landstinget i Jönköpings län Bakgrund Planeringsdelegationen

Läs mer

Utvärdering av landstingets resurscentrum

Utvärdering av landstingets resurscentrum LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-09-24 91 Dnr PS 2011-0044 Utvärdering av landstingets resurscentrum Förslag till beslut Produktionsstyrelsen

Läs mer

Departementssekreteraren Daniel Zetterberg har tillsammans med uppdragstagaren arbetat med underlag och bedömningar.

Departementssekreteraren Daniel Zetterberg har tillsammans med uppdragstagaren arbetat med underlag och bedömningar. 1(7) PM 2012-08-07 Nationella taxan 1. Sammanfattning Mitt förslag är att driva frågan vidare. Motiven för att förändra systemet är starka och det finns ett tillräckligt stort intresse från intressenterna

Läs mer

PRIMÄRVÅRDSSPECIFIK UTBILDNING UTBILDNINGSMATERIAL

PRIMÄRVÅRDSSPECIFIK UTBILDNING UTBILDNINGSMATERIAL PRIMÄRVÅRDSSPECIFIK UTBILDNING UTBILDNINGSMATERIAL Tidigare ordnades en halvdagsutbildning av IT-avdelningen för primärvård, som handlade om primärvårdens specifika uppdrag och ersättningssystem. Den utbildningen

Läs mer

Dagordning på hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 31 augusti 2015

Dagordning på hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 31 augusti 2015 Här redogörs kortfattat för hälso- och sjukvårdsnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 31 augusti 2015. Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag är att ansvara för bedömningen av

Läs mer

Plats och tid: fredagen den 17 maj 2013 kl 09:00-12:00 City Konferenscenter, Klostergatan 23, Örebro, Sal: Oscaria

Plats och tid: fredagen den 17 maj 2013 kl 09:00-12:00 City Konferenscenter, Klostergatan 23, Örebro, Sal: Oscaria SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5) Plats och tid: fredagen den 17 maj 2013 kl 09:00-12:00 City Konferenscenter, Klostergatan 23, 703 61 Örebro, Sal: Oscaria Beslutande: Torgny Larsson Anneli Moilanen Anders Hagström

Läs mer

Den 16 december kl på landstingets ledningskontor. Beredningen för äldre och funktionsnedsatta. Landstingets ledningskontor, registrator

Den 16 december kl på landstingets ledningskontor. Beredningen för äldre och funktionsnedsatta. Landstingets ledningskontor, registrator funktionshinderfrågor 2015-12-09 1 (15) Plats och tid Lasarettet i Enköping, 2015-12-09, kl. 14.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Malena Ranch (MP) ordförande Inga Alm (C) 2:e vice ordförande Petra

Läs mer

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll.

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll. LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2013-03-25 36 Val av justerare Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. Ögonkliniken Sörmland

Kvalitetsbokslut 2014. Ögonkliniken Sörmland Kvalitetsbokslut 2014 Ögonkliniken Sörmland Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 4 Trygga patienter... 5 Patienterfarenheter... 5 Smidig resa genom vården... 5 Tillgänglighet... 5 Patientsäkerhetsresultat...

Läs mer

Översyn av regelverk för avgifter inom delar av hälsovårdsområdet

Översyn av regelverk för avgifter inom delar av hälsovårdsområdet 1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2015-03-16 Ärende 9 Västra Götalandsregionen Hälso- och sjukvårdsavdelningen Handläggare: Margareta Axelson Tel: 010-441 13 73 E-post: margareta.f.axelson@vgregion.se Handläggare:

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utredningen om patientens rätt i vården (S 2007:07) Dir. 2008:72

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utredningen om patientens rätt i vården (S 2007:07) Dir. 2008:72 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Utredningen om patientens rätt i vården (S 2007:07) Dir. 2008:72 Beslut vid regeringssammanträde den 29 maj 2008 Sammanfattning av uppdraget Utredaren ska bl.a. utreda

Läs mer

Rehabilitering och habilitering i samverkan. Riktlinje för kommunerna och landstinget i Uppsala län Fastställd i TKL

Rehabilitering och habilitering i samverkan. Riktlinje för kommunerna och landstinget i Uppsala län Fastställd i TKL Rehabilitering och habilitering i samverkan Riktlinje för kommunerna och landstinget i Uppsala län Fastställd i TKL 2015-06-05 Historik Överenskommelse om samverkan gällande hälsooch sjukvård i Uppsala

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med hälso- och sjukvårdsstyrelsen måndagen den 28 april 2014

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med hälso- och sjukvårdsstyrelsen måndagen den 28 april 2014 2014-04-15 Hälso- och sjukvårdsstyrelsens ledamöter och ersättare KALLELSE På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med hälso- och sjukvårdsstyrelsen måndagen den 28 april 2014 Plats: Konferenscentrum,

Läs mer

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om utvärdering av sommarens vård och personalbehandling

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om utvärdering av sommarens vård och personalbehandling HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-11-13 p 18 1 (4) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Torsten Ibring Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om utvärdering av sommarens vård och personalbehandling

Läs mer

Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt

Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Läkare... 3 Sjukgymnaster... 3 Inledning... 4 Redovisningens innehåll och syfte... 4 Bakgrund... 4 Redovisning...

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2011 Samrehabnämnden 1 Samrehabnämnden Brukar/medborgarperspektiv Grunduppdrag Samrehabnämnden ska bedriva och utveckla rehabilitering och habilitering avseende arbetsterapi, sjukgymnastik

Läs mer

Ordförandekonferens 111124. Ann Söderström

Ordförandekonferens 111124. Ann Söderström Ordförandekonferens 111124 Ann Söderström Uppdrag i och med de nya vårdöverenskommelserna (1) Samverkan med kommunerna Gränssnitt och vårdnivåer inom vår egen organisation nivåstrukturering Minska inflödet

Läs mer

Kartläggning av behov ska underlätta planering

Kartläggning av behov ska underlätta planering PRESSINFORMATION Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 17 oktober 2011 Kartläggning av behov ska underlätta planering Behoven av hälso- och sjukvård varierar mellan de olika Hallandskommunerna. För att kunna ge

Läs mer

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 27 september 2012, kl. 09.00-12.30

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 27 september 2012, kl. 09.00-12.30 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2012-10-05 Patientnämnden Tid Torsdagen den 27 september 2012, kl. 09.00-12.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Sammanträde i Programberedningen för stora folksjukdomar. Plats Mälarsalen, landstingshuset, Hantverkargatan 45. Maria Fält (KD) Sofia Paulsson

Sammanträde i Programberedningen för stora folksjukdomar. Plats Mälarsalen, landstingshuset, Hantverkargatan 45. Maria Fält (KD) Sofia Paulsson Programberedning 6-4/2017 1 (5) Sammanträde i Programberedningen för stora folksjukdomar Datum Tid 14.00-16.00 Plats Mälarsalen, landstingshuset, Hantverkargatan 45 Ledamöter (KD) (L) (C) (MP) (V) Maria

Läs mer

Akademiska enheter inom specialistvård diabetes och neurologi utanför akutsjukhus

Akademiska enheter inom specialistvård diabetes och neurologi utanför akutsjukhus Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-09-19 1 (5) HSN 2016-4301 Handläggare: Eva Lestner Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-10-25, p 5 Akademiska enheter inom specialistvård diabetes och

Läs mer

Denna anvisning är avsedd att fungera som stöd för att få en enhetlig remisshantering inom Norrbottens läns landsting.

Denna anvisning är avsedd att fungera som stöd för att få en enhetlig remisshantering inom Norrbottens läns landsting. Styrande dokument Regeldokument Anvisning Sida 1 (6) Remisser Bakgrund Lagrum och styrande förutsättningar Enligt Socialstyrelsens föreskrift 2004:11, Ansvar för remisser för patienter inom hälso- och

Läs mer

Kultur på recept svar på motion

Kultur på recept svar på motion LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-04-27 19 (24) Dnr CK 2010-0431 86 Kultur på recept svar på motion Förslag till beslut Landstingsstyrelsen

Läs mer

Från sämst till bäst i klassen

Från sämst till bäst i klassen Från sämst till bäst i klassen Genväg till snabbare diagnos vid misstanke om djup ventrombos 1 Sammanfattning Genväg till snabbare diagnos vid misstanke om djup ventrombos är en av tre pilotprocesser som

Läs mer

FÖRSLAG 2016-06-13 Dnr CK2016-0132 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Agneta Eklund Tfn 6116178 E-post agneta.eklund@lul.se Hälso- och sjukvårds och FoUU utskottet Svar på motion om ett helhetsgrepp mot äldres

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Landstingsstyrelsens sammanträde måndagen den 25 februari 2013 kl. 13 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala

FÖREDRAGNINGSLISTA. Landstingsstyrelsens sammanträde måndagen den 25 februari 2013 kl. 13 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala FÖREDRAGNINGSLISTA Landstingsstyrelsens sammanträde måndagen den 25 februari 2013 kl. 13 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala Nr 1. Ärende Val av justerare. I tur: Börje Wennberg (S) Tid för justering:

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 20130301 och ansvarig för innehållet ---------------------------------- Robin Wakeham Leg. Sjukgymnast Verksamhetschef Fysiocenter

Läs mer

Verksamhetsutveckling genom lean. Staffan Gullsby Utvecklingsdirektör Landstinget Gävleborg staffan.gullsby@lg.se

Verksamhetsutveckling genom lean. Staffan Gullsby Utvecklingsdirektör Landstinget Gävleborg staffan.gullsby@lg.se Verksamhetsutveckling genom lean Staffan Gullsby Utvecklingsdirektör Landstinget Gävleborg staffan.gullsby@lg.se Lean - historik Tidiga Toyotatankar Fokusera på flödet Kompetens i produktionen Lagerhållning

Läs mer

Hälsokontroll och hälsosamtal för 40-, 50- och 60-åringar svar på motion

Hälsokontroll och hälsosamtal för 40-, 50- och 60-åringar svar på motion LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-02-27 24 (40) Dnr CK 2011-0336 61 Hälsokontroll och hälsosamtal för 40-, 50- och 60-åringar svar på motion

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

Nämndens delårsrapport 2 2011 Landstingsstyrelsens beställarbudget Landstingsstyrelsens beställarbudget, Nämndens delårsrapport 1(11) Innehåll Inledning... 2 Ekonomi... 3 Resultat för perioden januari

Läs mer

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa Information om statliga stimulansmedel aktuella för Kalmar län genom överenskommelser mellan SKL och regeringen 2015 avseende socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Svar på interpellation 2016:1544 av Håkan Jörnehed (V) angående det hårda patienttrycket och arbetsbelastningen på Södersjukhusets akutmottagning

Svar på interpellation 2016:1544 av Håkan Jörnehed (V) angående det hårda patienttrycket och arbetsbelastningen på Södersjukhusets akutmottagning Sjukvårdslandstingsråd Marie Ljungberg Schött (M) INTERPELLATIONSSVAR 2017-02-09 1 (5) LS 2016-1544 Svar på interpellation 2016:1544 av Håkan Jörnehed (V) angående det hårda patienttrycket och arbetsbelastningen

Läs mer

Tidig planering för säker och trygg vård i sommar

Tidig planering för säker och trygg vård i sommar PM 2015-04-17 1 (5) Sommarplaneringen i vården 2015 Tidig planering för säker och trygg vård i sommar För att få en bild av hur planeringen av vården och bemanningen av vårdpersonal ser ut inför sommaren

Läs mer

Uppföljning av mål för vårdrelaterade skador

Uppföljning av mål för vårdrelaterade skador LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-06-25 72 Dnr PS 2011-0033 Uppföljning av mål för vårdrelaterade skador Förslag till beslut Produktionsstyrelsen

Läs mer