Kapitalförvaltningens kvartalsrapport 2012:1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kapitalförvaltningens kvartalsrapport 2012:1"

Transkript

1 Kapitalförvaltningens kvartalsrapport 212:1

2

3 Till andelsägarna i Kammarkollegiets aktie- och räntekonsortier Första kvartalet 212 Precis som 211 blev ett väsentligt sämre börsår än väntat, har första kvartalet under 212 överträffat de mest positiva förväntningarna. Stigande riskaptit har bland annat medfört att svenska börsen stigit med 1 procent till våra kunders stora glädje. Stigande riskaptit har även medfört att riskfyllda tillgångar, generellt, haft en bra inledning under året. I spåren av detta har marknadsräntorna stigit vilket resulterat i en mindre stressfylld situation för solvenstyngda livbolag och pensionsfonder. Vi stack ut hakan under september när vi bedömde att kursfallet gått för långt och vi gläds över att bedömningen var korrekt, men framför allt över att inte våra kunder panikerade och sålde aktier vid den tidpunkten. Under årets tre första månader har vi även fått en flygande start i samtliga våra portföljer, som alla överstiger index avkastning. Trots den positiva aktieinledningen på året är vår bedömning att aktiemarknaden kommer att generera en högre avkastning än räntemarknaden fram till nyåret, men vi rekommenderar en försiktig övervikt av aktieplaceringar. Det motiveras av att förväntningarna på företagsvinsterna, enligt vårt synsätt, inte är för högt ställda. Samtidigt är den förväntade direktavkastningen på aktier avsevärt högre än marknadsräntan för statsobligationer, det vill säga alternativa placeringar till aktier ter sig mindre intressant. Vår försiktiga inställning beror i första hand på att riskaptiten stigit (och därmed risken för besvikelser ökat) och att det alltid finns risker som till exempel att konjunkturen försvagas globalt som resulterar i lägre företagsvinster och därmed lägre aktiekurser. Som jag informerade vid nyårsskiftet finns nu ett svenskt och ett utländskt aktiekonsortium, där du som kund själv kan välja andelar i svensk respektive utländsk aktiemarknad. Dessutom har vi bildat ett aktiekonsortium som har intention att följa svenska kyrkans placeringspolicy avseende etiska regler. Vår ambition att skapa tjänster som möter kundbehovet fortskrider. I nuläget råder det osäkerhet om företagens kommande aktieutdelningar, vilket gör det svårt att uppskatta kommande utdelningar i konsortierna. Vår högst preliminära bedömning är att varje andel i det svenska aktiekonsortiet och det utländska aktiekonsortiet kommer att ge en utdelning på cirka 16 kronor per andel. Samma utdelning per andel beräknar vi för vårt nya aktiekonsortium Spiran som främst vänder sig till våra kyrkliga kunder. Utdelningen i aktieindexkonsortiet blir cirka 3,9 kronor per andel. För räntekonsortiet bedömer vi att 6,8 kronor kommer att delas ut i nuläget. Naturligtvis finns stora osäkerheter i dessa prognoser. Vi på kapitalförvaltningen ser fram emot att träffa er alla på vår kapitalmarknadsdag den 25:e maj. Vi har laddat med intressanta talare som vice riksbankchef Per Jansson och stats sekreterare Erik Thedéen från finans departementet. Väl mött! Leif Hässel, chef kapitalförvaltningen kvartalsrapport 212:1 3

4 Ekonomiska läget Det nya året har inletts bra. Viktiga beslut har tagits och till viss del implementerats i Europa. Stödpaketet till Grekland har beviljats efter tuffa budgetåtstramningar och en skuldnedskrivning av skulden till privata långivare har genomförts. I slutet av kvartalet beslutade Eurogruppen om att låta den tillfälliga stödfonden, EFSF, löpa parallellt med den permanenta stödfonden ESM, vilket ökar motståndskraften till att finansiera länder med svaga statsfinanser. Förhoppningsvis ger det tillräckliga resurser och förutsättningar för en sanering och återhämtning av Euroområdets ekonomier. Det är viktigt att IMF bedömer att vidtagna åtgärder är tillräckliga för att ge klartecken för medfinansiering. Diagram: Lägre riskpremie för Italien, Spanien och Europas banker Faktum kvarstår emellertid att många länder i Europa står inför tuffa utmaningar med fallande BNP-tillväxt och utmanande mål om att få ned budgetsaldot i linje med kraven i stabilitetspakten. Spanien har redan fått tillåtelse att ha ett högre budgetunderkott under 212 än tidigare mål. Portugal kämpar i motvind med fallande BNP-tillväxt. Det är fortfarande högst osäkert om Grekland orkar genomföra utlovade reformer av ekonomin. Tyskland är motvikt till andra länder i Euroområdet där ekonomin är stark med en låg arbetslöshet och god konkurrenskraft. Tyskland har axlat ett stort ansvar för att hålla ihop valutaunionen. Centralbankerna världen över har dragit sitt strå till stacken för att tillföra likviditet och hålla ner räntorna. ECB har varit mycket beslutsamma och aktiva för att se till att de finansiella marknaderna fungerar. Lägre inflation och sämre tillväxtdata i Kina talar för en lätttare penningpolitik. Under det första kvartalet återvände riskaptiten och vi fick se ett skifte till mer riskfyllda tillgångar. Det viktiga är att den akuta krisen har avvärjts, vilket avspeglas i mer positiva konsumenter och företag världen över, vilket behövs för att hålla uppe tillväxten. Diagram: Inköpschefsindex USA, Euroområdet, Kina och Sverige USA Den ekonomiska tillväxten i USA har fortsatt att överraska positivt och inkommande statistik har varit bättre än förväntat. Det finns fortfarande frågetecken om tillväxten är tillräckligt stark för att åstadkomma en varaktig förbättring av arbetsmarknaden. Sysselsättningen ökar och arbetslösheten har kommit ner under inledningen av året. Det verkar som husmarknaden har nått ett bottenläge och börjar återhämta sig. Inköpschefsindex visar på tillväxt och konsumenterna har blivit mer optimistiska. Beslut om den framtida finanspolitiken har lagts på is under pågående presidentsvalkampanjer. Med ett kommande presidentval i november är det svårt att se någon politisk samarbetsanda för att vända situationen med stora underskott i statsbudgeten och en allt större statsskuld. Även om tillväxtprognoserna har justerats upp så räknar de flesta prognosmakare fortfarande med en svag tillväxt 212 och 213. Diagram: BNP i USA kvartalsutfall och prognos från OECD Europa Under kvartalet lyckades Europas politiker samla sig till ett antal viktiga beslut, till exempel stödpaket till Grekland och utformningen av finansiella stödfonder. Det har inneburit att räntorna gått ned för till exempel Italien och Spanien. Fokus flyttas nu till hur väl man 4 kvartalsrapport 212:1

5 lyckas implementera budgetåtstramningar och vilken effekt det får på tillväxten. Både Spanien och Portugal har reviderat ner sina tillväxtantaganden för 212 och det gör att det blir svårt att leva upp till mål om budgetunderskott enligt stabilitetspakten. I Spaniens fall har man fått Eurogruppens tillåtelse att ha ett högre budgetunderskott 212 trots att man lagt ett mycket tufft åtstramningspaket. Det är således fortsatt minerad väg när konsolideringen av statsfinanserna ska balanseras med att undvika en allför negativ spiral av åtstramningar och fallande tillväxt. Samtidigt står nyval på agendan i ett flertal länder. Först ut är Frankrike med en första runda av presidentvalet i april. I Grekland spekuleras det om ett nyval i maj, vilket kan skapa osäkerhet om vilket stöd den nya regeringen ger till beslutade åtstramningar. Diagram: BNP tillväxt Euroområdet och prognos Emerging markets Under kvartalet kom det en del blandade signaler från Kina. En del tillväxtdata var lite svagare som till exempel import och export. Samtidigt fortsatte inflationen ner, vilket ger utrymme för en lättare penningpolitik. Det bekräftas bland annat av att reservkravet för bankernas utlåning har sänkts i några första försiktiga steg. Debatten fortsätter om Kina lyckas med en mjuklandning av ekonomin. Det finns en viss oro för att det förestående bytet av ledarskap och lägre tillväxtmål den kommande femårsperioden kan skapa problem samtidigt som tillväxten måste ställas om mot en inhemsk konsumtionstillväxt. I Ryssland gick presidentvalet av stapeln och Putin blev som väntat vald till ny president. BRICS-länderna (Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika) har en viktig roll att spela som medfinansiärer till IMF som behöver extra tillskott för att hindra att skuldkrisen i Europa sprider sig. Diagram: Kina reservkrav för utlåning banker och inflation Sverige Prognoser om en svag tillväxt i Sverige under 212 och ett lågt inflationstryck fick Riksbanken att återigen sänka styrräntan i februari. Hushållen är mer försiktiga till upplåning där utlåningstakten fortsätter att dämpas. Inkommande statistik i form av ledande indikatorer har varit lite blandad där inköpschefsindex fallit tillbaka, medan den senaste konjunkturbarometern visade ett rejält uppsving för såväl industrin som hushållen. KI-barometern för företagen signalerar att företagen är mer positiva till framtida tillväxt. Hushållen är också mer positiva vilket bland annat avspeglas i deras planer för större inköp det kommande året. En försiktig tolkning av inkommande data är att den akuta krisen avvärjts i Europa och att det ger en ökad trygghet om arbetsmarknaden och att man åter kan börja leva mer normalt. Riksbankens räntesänkningar har också gett något lägre boräntor. Diagram: Sverige, hushållens planer för större inköp och försäljning av varaktiga varor kvartalsrapport 212:1 5

6 Aktiemarknaden Det första kvartalet uppvisade en positiv utveckling på världens börser. Speciellt januari och februari var mycket starka då återhämtningen från slutet av förra året fortsatte. Under mars månad ökade osäkerheten och volatiliteten ökade därmed något samtidigt som börsen föll tillbaka. I grafen nedan visas utvecklingen för börser i Sverige, Euroområdet, USA och Kina. Noterbart är att börsen i Kina utvecklades svagt i mars där oro för den framtida tillväxten minskade riskaptiten. Diagram: Utveckling aktiebörser i Sverige, Euroområdet, USA och Kina Sverige, justerat för etiska restriktioner. Aktieindexkonsortiet Sverige fortsätter att ge en avkastning i linje med jämförelseindex, rensat för våra etiska restriktioner. De utländska fonderna ökade med 7,8 procent vilket var,4 procent bättre än index. Vår bedömning är fortsatt att aktier är attraktivt värderade, inte minst mot andra tillgångsslag. Värderingspotentialen har emellertid krympt ihop och är bara cirka 1 procent mot historisk värdering. Mot bakgrund av den komplicerade riskbild som kvarstår för världsekonomin och det finansiella systemet har vi blivit mer försiktiga. Under kvartalet har vi justerat ner vår övervikt i industriaktier då vi bedömer att värderingen normaliserats efter den senaste tidens värdestegring. Samtidigt har vi i stort sett en neutral position i teleoperatörer. Dessa positionsförändringar innebär också att vi skiftat till aktier med högre utdelning det vill säga en högre direktavkastning. Många av våra kunder är stiftelser som är beroende av en hög utdelning för stiftelsens åtaganden. Svenska börsen hade en stark utveckling under första kvartalet, drivet av cykliska aktier. Vi har under en längre tid drivit tesen att nedgången på cykliska aktier varit för stor och att det avspeglar ett mycket negativt tillväxtscenario. Även om tillväxtutsikterna inte är de bästa för kommande år har det varit inprisat i aktiekurserna. Under kvartalet hade till exempel industriaktier en mycket bättre avkastning än aktier för teleoperatörer. Diagram: Utveckling svenska börsen samt industrioch telekomaktier i procent Räntemarknaden Under mars månad fortsatte räntorna att gå upp. Fram förallt var det mycket positiva siffror från konjunk turinstituet som gjorde att marknaden blev mer optimistisk om framtiden. Av den anledningen har förväntningarna på att Riksbanken ska sänka räntan i april minskat. Diagrammet nedan visar hur marknadsräntan för bostadsobligationer (röd linje) och för statsobligationer (blå linje) utvecklats sedan år 29. Diagram: Avkastningskurva statsobligationer Avkastningen i Aktiekonsortiet Sverige var 12,4 procent under första kvartalet, vilket var,9 procent bättre än jämförelseindex. Vår nya produkt, Aktiekonsortiet med kyrkans etiska placeringsregler, har sedan starten 1 mars haft en utveckling i linje med Aktiekonsortiet Vid mars månads utgång låg räntan på en femårig bostadsobligation på 3,12 procent. Räntorna på bostadsobligationer steg inte lika mycket som för statsobligationer delvis beroende på att de stora lånen från ECB 6 kvartalsrapport 212:1

7 till bankerna gått till köp av bostadsobligationer. Ränte skillnaden mellan bostads- och statsobligationer har minskat under det första kvartalet vilket framgår av diagrammet som visar utvecklingen sedan 29. Diagram: Inflation rullande 12 månader (KPI) Diagram: Ränteskillnad femårig bostadsobligation och statsobligation Riksbanken har nästa räntemöte den 18 april. Tidigare ansågs det som självklart att Riksbanken skulle sänka reporäntan efter den svaga tillväxten under sista kvartalet 212. Tillväxten sjönk då med 1,1 procent medan Riksbanken trodde att den skulle sjunka med,4 procent. Om fjolåret slutade i moll har detta år börjat i dur då Konjunkturinstitutet presenterade en prognos som låg långt över förväntningarna. Siffrorna som visar stämningsläget i svensk ekonomi steg kraftigt för andra månaden i rad vilket indikerar att ekonomin för närvarande är starkare än normalt. Arbetslösheten som är den viktigaste parametern för Riksbanken har heller inte utvecklats lika illa som befarats. Den nye leda moten i Riksbanken Per Jansson framstår mer och mer som en räntehök. Det ökar sannolikheten för att det inte blir någon räntesänkning. Flera aktörer på marknaden är nu inne på linjen att Riksbanken inte sänker. Danske Bank som tidigare trodde på sänkningar på varje möte fram till oktober tror nu att Riksbanken går in i ett vänteläge fram till hösten. Inflationstakten enligt KPI låg stilla i februari på 1,9 procent. Den underliggande inflationstakten (KPIF) var 1,1 procent. Diagrammet nedan visar inflationstakten i Sverige sedan inflationsmålet infördes Även om oron kring skuldkrisen i EMU dämpats så är det mest en effekt av ECB`s stora likviditetsinjektion på 1 miljarder euro. Fortfarande återstår för många EMU-länder att komma tillrätta med sina besparingsprogram och driva ner skuldsättningen. Detta kommer att ta tid och kommer att sänka tillväxten i många länder. Det första lånet från ECB som kom i december har inte helt fungerat som planerat eftersom pengarna verkar ha fastnat i banksystemet istället för att lånas ut till företag och hushåll. Förhoppningsvis kommer det andra lånet att fungera bättre. Diagram: Femårig statsobligationsränta Portugal och Spanien Årets första kvartal har börjat bra med en ökad riskaptit bland investerare. Vår övervikt i företagsobligationer och bostadsobligationer har betalat sig bra och samtliga våra svenska ränteportföljer har hittills gått bättre än jämförelseindex. kvartalsrapport 212:1 7

8 Aktiekonsortiet Sverige Aktiv förvaltning av svenska aktier. Konsortiets jämförelseindex utgörs av det vanligaste indexet på börsen som innehåller närmare 3 bolag. FÖRMÖGENHEt totalt Svenska aktier Utländska aktier Fördelning (%) 1, 1,, Förmögenhet (tkr) Förmögenhet föregående månad (tkr) Förmögenhet (tkr) Andelar (antal) ,5536 Andelsvärde inkl. utdelning 4 645,5363 Andelsvärde exkl. utdelning 4 593,9265 AVKASTNING (jämförelseindex 1) 1 månad (%) 1,6 ( 1,1) 1,6 ( 1,1) 3 månader (%) 12,36 (11,42) 12,36 (11,42) Sedan årets början (%) 12,36 (11,42) 12,36 (11,42) AVKASTNING JANUARI MARS 212 (%) Portfölj Jämförelseindex 1 Jämförelseindex Jämförelseindex 1: OMX Stockholm Cap GI Jämförelseindex 2: OMX Stockholm Cap GI, rensat för etisk granskning NYCKELTAL SEDAN (jämförelseindex) Standardavvikelse (%) 16,63 (14,66) 18,49 (16,33) 9,32 (9,45) Sharpekvot,39 (,59),37 (,58),22 (,5) Informationskvot,93,86,6 Informationskvot 3-månaderstal 4,16 4,21 Tracking error (%) 2,47 Other 2,89 2,6 Tracking error 3-månaderstal (%) 1,26 9% 1,25, Information Technology 7% Telecommunication Services 8% Industrials 36% Consumer Discretionary 16% Financials 25% 8 kvartalsrapport 212:1

9 STÖRSTA ENSKILDa andel Marknads- AVKASTNING JANUARI MARS 212 (%) INNEHAV % värde, kr Hennes & Mauritz B 9, Volvo B 6, Nordea Bank 6, Ericsson B 6, TeliaSonera 5, SHB A Portfölj Jämförelseindex 13, Swedbank A Jämförelseindex 23, SKF B 3, Sandvik 3, SEB A 3, Branschfördelning Other 9% Information Technology 7% Telecommunication Services 8% Industrials 36% Consumer Discretionary 16% Financials 25% kvartalsrapport 212:1 9

10 Aktiekonsortiet Spiran Aktiv förvaltning av svenska aktier baserad på svenska kyrkans etiska placeringsregler, startades 1 mars 212. Jämförelseindex utgörs av det vanligaste indexet på börsen justerad för kyrkans etiska placeringsregler. FÖRMÖGENHEt totalt Förmögenhet (tkr) Förmögenhet föregående månad (tkr) Förmögenhet (tkr) Andelar (antal) ,343 Andelsvärde inkl. utdelning 4 641,3816 Andelsvärde exkl. utdelning 4 592,154 AVKASTNING (jämförelseindex) 1 månad (%) 1,4 ( 1,36) 3 månader (%) Sedan årets början (%) AVKASTNING 1 MARS 3 MARS 212 (%) Portfölj Jämförelseindex 1 Jämförelseindex 2 5 Jämförelseindex 1: OMX Stockholm Cap GI Jämförelseindex 2: OMX Stockholm Cap GI, rensat för kyrkans etiska placeringsregler NYCKELTAL (jämförelseindex) Standardavvikelse (%) Information Technology 7% Other 8% Sharpekvot Informationskvot Telecommunication Informationskvot 3-månaderstal Services 1% Tracking error (%) Tracking error 3-månaderstal (%) Industrials 38% Consumer Discretionary 16% Financials 21% 1 kvartalsrapport 212:1

11 STÖRSTA ENSKILDa andel Marknads- INNEHAV % värde, kr Hennes & Mauritz B 1, Nordea Bank 7, Volvo B 6, AVKASTNING 1 MARS Ericsson 3 MARS B 212 (%) 6, TeliaSonera 6, ABB Ltd 4, SHB A 3, Atlas Copco A 3, SKF B 3, SEB A 3, Portfölj Jämförelseindex 1 Jämförelseindex 2 5 Branschfördelning Information Technology 7% Other 8% Telecommunication Services 1% Industrials 38% Consumer Discretionary 16% Financials 21% kvartalsrapport 212:1 11

12 Aktieindexkonsortiet Sverige Passiv förvaltning av de 3 mest omsatta aktierna i en portfölj som helt följer börsens svängningar. FÖRMÖGENHEt totalt Förmögenhet (tkr) Förmögenhet föregående månad (tkr) Förmögenhet (tkr) Andelar (antal) ,5651 Andelsvärde inkl. utdelning 111,417 Andelsvärde exkl. utdelning 19,944 AVKASTNING (jämförelseindex 1) 1 månad (%) 1,38 ( 1,38) 3 månader (%) 1,27 (1,29) Sedan årets början (%) 1,27 (1,29) 14 AVKASTNING JANUARI MARS 212 (%) Portfölj Jämförelseindex 1 Jämförelseindex Jämförelseindex 1: OMX Stockholm 3 Cap GI Jämförelseindex 2: OMX Stockholm 3 Cap GI, rensat för etisk granskning NYCKELTAL SEDAN (jämförelseindex) Standardavvikelse (%) 16,56 (16,27) Sharpekvot Materials,51 5% (,55) Informationskvot Information Technology,94 Informationskvot 3-månaderstal 8% 3,8 Tracking error (%),41 Tracking error 3-månaderstal (%),3 Other 7% Industrials 32% Telecommunication Services 11% Consumer Discretionary 12% Financials 25% 12 kvartalsrapport 212:1

13 STÖRSTA ENSKILDa andel Marknads- INNEHAV % värde, kr Hennes & Mauritz B 9, Nordea Bank 8, TeliaSonera AVKASTNING JANUARI MARS 212 (%) 8, Ericsson B 8, SHB A 4, Volvo B 4, Sandvik 4, SEB A 4, Swedbank A 4, Assa Abloy B Portfölj Jämförelseindex 3, Jämförelseindex Branschfördelning Materials 5% Other 7% Information Technology 8% Industrials 32% Telecommunication Services 11% Consumer Discretionary 12% Financials 25% kvartalsrapport 212:1 13

14 Aktieindexkonsortiet Utland Passiv förvaltning av globala aktier i en portfölj som helt följer börsens svängningar på de globala utvecklade marknaderna. FÖRMÖGENHEt totalt Förmögenhet (tkr) Förmögenhet föregående månad (tkr) Förmögenhet (tkr) Andelar (antal) ,9117 Andelsvärde inkl. utdelning 4 467,9888 Andelsvärde exkl. utdelning 4 464,5163 AVKASTNING (jämförelseindex) 1 månad (%) 1,77 (1,93) 3 månader (%) 7,83 (7,45) Sedan årets början (%) 7,83 (7,45) 12 AVKASTNING JANUARI MARS 212 (%) Portfölj Jämförelseindex Jämförelseindex: MSCI World Net Developed NYCKELTAL SEDAN (jämförelseindex) Standardavvikelse (%) 4,22 (5,2) Sharpekvot 8,3 (6,37) Informationskvot 1,26 Informationskvot 3-månaderstal 1,26 Tracking error (%) 1,51 Tracking error 3-månaderstal (%) 1,51 1% 14 kvartalsrapport 212:1

15 12 AVKASTNING JANUARI MARS 212 (%) STÖRSTA ENSKILDa andel Marknads- INNEHAV % värde, kr Handelsbanken Global Index Etisk Utd 99, Portfölj Jämförelseindex Branschfördelning 1% Global Index Etisk Utd kvartalsrapport 212:1 15

16 Räntekonsortiet Aktiv förvaltning av svenska räntebärande placeringar. Den genomsnittliga räntebindningstiden är cirka 2 år. FÖRMÖGENHEt totalt Förmögenhet (tkr) Förmögenhet föregående månad (tkr) Förmögenhet (tkr) Andelar (antal) ,4524 Andelsvärde inkl. utdelning 126,822 Andelsvärde exkl. utdelning 125,1221 AVKASTNING (jämförelseindex) 1 månad (%),16 (,13) 3 månader (%),7 (,25) Sedan årets början (%),69 (,25) 1 AVKASTNING JANUARI MARS 212 (%),8,6,4,2,2 Portfölj Jämförelseindex Jämförelseindex: OMXR Bond 1 3 years NYCKELTAL SEDAN (jämförelseindex) Standardavvikelse (%) 1,24 (1,32) Sharpekvot 1,63 (1,13) Informationskvot 1,89 Informationskvot 3-månaderstal 3,95 Tracking error (%),28 Tracking error 3-månaderstal (%),45 Duration 1, år 3 år 3 5 år 5 7 år Svenska ränte 16 kvartalsrapport 212:1

17 NING JANUARI MARS 212 (%) STÖRSTA ENSKILDa andel Marknads- EXPONERINGAR % värde, kr Länsförsäkringar Hypotek 55 7, SCBC 126 7, SPIO 182 7, SEB 566 6, SPIO 166 5, Volvofinans 323 4, SEB 567 Portfölj 4, Jämförelseindex Sveaskog Lån 116 3, Vasakronan 353 3, Landshypotek , FÖRFALLOSTRUKTUR (mkr) år 3 år 3 5 år 5 7 år Svenska ränte kvartalsrapport 212:1 17

18 Definitioner Alla nyckeltal är baserade på månadsdata för perioden Avkastning, portölj och jämförelseindex Portföljens respektive jämförelseindexets genomsnittliga avkastning per år beräknat som geometriskt medel värde för månadsvärden. Courtage Fondkommissionären tar ut en avgift vid köp och försäljning av värdepapper, vilket innebär att en låg omsättningshastighet i portföljen bidrar till låga kostnader för förvaltningen. Duration Ett sätt att mäta en obligations eller en portföljs genomsnittliga räntebindningstid. Duration är också ett vanligt riskmått för en obligation eller en portfölj. Duration är det mest använda måttet avseende ränterisk och anger vad som händer när alla marknadsräntor förändras lika mycket. Informationskvot Informationskvoten är ett mått på förvaltarens skicklighet i förhållande till risken. Ju högre kvot, desto bättre avkastning har konsortiet givit. Mäts som överavkastning i förhållande till Tracking error. Beräknas enligt olika metoder för aktie- och ränteportföljer. Omsättningshastighet Beräknas genom att dividera det minsta värdet av summa köpta eller sålda värdepapper med periodens genomsnittliga förmögenhet. Då courtage betalas vid varje aktie affär medför låg omsättningshastighet låga kostnader. Sharpekvot, portfölj och jämförelseindex Är ett mått på riskjusterad avkastning och anger en portföljs respektive jämförelseindex meravkastning i relation till standardavvikelsen. Den beräknas som kvoten av portföljens meravkastning över riskfri ränta och portföljens standardavvikelse. Standardavvikelse, portfölj och jämförelseindex Visar hur mycket portföljens värde respektive jämförelseindexets värde har svängt kring dess medelvärde. Ju högre standardavvikelse desto högre risk. Tracking error Beskriver hur portföljens utveckling i förhållande till index har varierat historiskt. Måttet beräknas som standardavvikelsen för över- eller underavkastning mot jämförelseindex. Ju högre värde desto högre risk i förhållande till jämförelseindex. 18 kvartalsrapport 212:1

19

20 Box Stockholm Telefon Fax E-post Besöksadress Birger Jarlsgatan 16 Stockholm

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport 2012:2

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport 2012:2 Kapitalförvaltningens kvartalsrapport 212:2 212-7-13 Till andelsägarna i Kammarkollegiets aktie- och räntekonsortier Andra kvartalet 212 De statsfinansiella problemen i Västeuropa fortsätter att gäcka

Läs mer

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Q2 2013 Innehåll Andra kvartalet 2013 3 Ekonomiska läget 4 Aktiemarknaden 7 Räntemarknaden 8 Räntekonsortiet 10 Företagsobligationskonsortiet 12 Aktiekonsortiet Sverige

Läs mer

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Q3 2013 Innehåll Tredje kvartalet 2013 3 Ekonomiska läget 4 Räntekonsortiet 10 Företagsobligationskonsortiet 12 Aktiekonsortiet Sverige 14 Aktiekonsortiet Spiran 16

Läs mer

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport 2012:4

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport 2012:4 Kapitalförvaltningens kvartalsrapport 212:4 213-1-14 Till andelsägarna i Kammarkollegiets konsortier Fjärde kvartalet 212 Vilken glädje det är att konstatera att 212 blev ett år där samtliga våra kunder

Läs mer

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Q1 2015 Innehåll Första kvartalet 2015 3 Ekonomiska läget 4 Räntekonsortiet 10 Företagsobligationskonsortiet 12 Aktiekonsortiet Spiran 14 Aktiekonsortiet Sverige 16

Läs mer

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Q3 2015 Innehåll Tredje kvartalet 2015 3 Kvartalskommentar kvartal 3 2015 4 Räntekonsortiet 10 Företagsobligationskonsortiet 12 Aktiekonsortiet Spiran 14 Aktiekonsortiet

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Q2 2015 Innehåll Andra kvartalet 2015 3 Kvartalskommentar kvartal 2 2015 4 Räntekonsortiet 12 Företagsobligationskonsortiet 14 Aktiekonsortiet Spiran 16 Aktiekonsortiet

Läs mer

Månadskommentar Augusti 2015

Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar augusti 2015 Ekonomiska läget Konjunkturoron förstärktes under augusti drivet av utvecklingen i Kina. En fortsatt svag utveckling för det preliminära inköpschefsindexet

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se Oktober 2010 Källa: stock.xchng Med vänlig hälsning Enter Fonder AB www.enterfonder.se Enter Fonder AB Telefon 08 790 57 00 Fax 08 790 57 50 E-mail: info@enterfonder.se Enter Sverige Senaste månaden Sedan

Läs mer

Effekter av en fördjupad skuldkris i euroområdet

Effekter av en fördjupad skuldkris i euroområdet Sammanfattning FÖRDJUPNING Effekter av en fördjupad skuldkris i euroområdet I denna fördjupning tecknas ett alternativt scenario där skuldkrisen i euroområdet fördjupas och blir allvarligare och mera utdragen

Läs mer

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-02-12 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

KÄRNAVFALLSFONDEN 1(9) 2014-12-16 Dnr KAF 1.1-20-14

KÄRNAVFALLSFONDEN 1(9) 2014-12-16 Dnr KAF 1.1-20-14 Placeringspolicy Fastställd av styrelsen den 16 december 2014 som en bilaga till verksamhetsplanen för 2015 att gälla från och med den 1 januari 2015. Ersätter den placeringspolicy som fastställdes den

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2014-02-12 kommunstyrelsen Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

FONDSPECIAL FONDER & RISK. Innehåll. Rapportförfattare. Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening

FONDSPECIAL FONDER & RISK. Innehåll. Rapportförfattare. Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening FONDSPECIAL Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening FONDER & RISK När olika placeringsformer diskuteras är en bedömning av risk alltid viktig. Beroende på placeringshorisont och personliga önskemål

Läs mer

Halvårsredogörelse 2011

Halvårsredogörelse 2011 2 (11) Förvaltningsberättelse AP7 Aktiefond Fondens start AP7 Aktiefond startade i begränsad omfattning den 11 maj 2010. Den mer betydande verksamheten startade den 24 maj 2010, när kapital från de avvecklade

Läs mer

Kvartalskommentar kvartal 2 2015

Kvartalskommentar kvartal 2 2015 Kvartalskommentar kvartal 2 2015 Diagram, Konsument- och industriförtroende för Euroområdet Ekonomiska läget De mest optimistiska förväntningarna om en återhämtning av världsekonomin kom på skam under

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Under oktober fortsatte räntemarknaderna att påverkas av låga inflationstal, expansiv penningpolitik och stigande oro kring den ekonomiska

Läs mer

Makroanalys januari-mars 2012

Makroanalys januari-mars 2012 Makroanalys januari-mars 2012 GLOBALT Tillväxtutsikterna har försämrats i stora delar av världen. Världsbanken och IMF reviderar ned sina globala BNP-prognoser för 2012 och 2013. Världsbanken hänvisar

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 27 februari 2012 Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Makrofokus Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - Det tyska IFO-indexet

Läs mer

Den egenfinansierade utlåningen till de kommunala bolagen uppgick till 621,2 mkr vid årsskiftet med följande uppdelning:

Den egenfinansierade utlåningen till de kommunala bolagen uppgick till 621,2 mkr vid årsskiftet med följande uppdelning: Oskarshamns kommun Datum Tjänsteställe/handläggare 2006-01-30 ledningskontoret Ekonomiavdelningen styrelsen FINANSIELL RAPPORT 2005-12-31 Sammanfattning ens finansiella tillgångar var bokförda till ett

Läs mer

Makroanalys april-juni 2012

Makroanalys april-juni 2012 Makroanalys april-juni 2012 GLOGBALT Det har nu gått mer än 2 år sedan den europeiska skuldkrisen blossade upp på allvar våren 2010. Internationella stödprogram till Grekland, Irland, Portugal och nu senast

Läs mer

755686001 Svenska aktier:

755686001 Svenska aktier: 755686001 Svenska aktier: +9,53 % (SIXPRX: +10,05 %) Carnegie är värdeförvaltare och investerar främst i större stabila bolag på Stockholmsbörsen. Småbolagen har gått betydligt bättre än de större bolagen

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Halvårsberättelse Naventi Balanserad Strategi Movestic och Naventi Offensiv Strategi Movestic

Halvårsberättelse Naventi Balanserad Strategi Movestic och Naventi Offensiv Strategi Movestic 2014 Halvårsberättelse Naventi Balanserad Strategi Movestic och Naventi Offensiv Strategi Movestic Movestic Kapitalförvaltning Innehållsförteckning NAVENTI BALANSERAD STRATEGI......2 NAVENTI OFFENSIV STRATEGI......4

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverige Placeringsinriktning Quesada Sverige är en svensk aktiefond vars mål är att generera en god långsiktig avkastning. Portföljen är koncentrerad

Läs mer

Sammanfattning. Diagram 1 Barometerindikatorn och BNP

Sammanfattning. Diagram 1 Barometerindikatorn och BNP 7 Sammanfattning BNP-tillväxten i Sverige var tillfälligt stark under tredje kvartalet. Den europeiska skuldkrisen sätter tydliga avtryck i efterfrågetillväxten och konjunkturen vänder nu ner med stigande

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk

Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk Utvärdering av Handelsbankens aktieindexobligationer 1994-2007 Sammanfattning Avkastning jämförbar med aktier Handelsbankens aktieindexobligationer har

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 5 mars 2015 Riksbankschef Stefan Ingves Sverige - en liten öppen ekonomi Stora oljeprisrörelser Negativa räntor och okonventionella åtgärder Centralbanker

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar december 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling december 2012 Portföljutveckling 2012 Portföljförändringar Konkurrentjämförelse

Läs mer

Strategi under december

Strategi under december Strategi under december Återhämtning efter svag inledning December inleddes som bekant mycket svagt på aktiemarknaderna världen över, för att trots allt sluta positivt. Europa STOXX 600 kom att gå upp

Läs mer

Oordnad upplösning av skuldkrisen i euroområdet alltför kostsam

Oordnad upplösning av skuldkrisen i euroområdet alltför kostsam Konjunkturläget december 2011 33 FÖRDJUPNING Oordnad upplösning av skuldkrisen i euroområdet alltför kostsam I denna fördjupning beskrivs det euroländerna redan gjort för att hantera skuldkrisen i euroområdet

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

Månadsrapport februari 2010

Månadsrapport februari 2010 Månadsrapport februari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Makroanalys juli-okt 2012

Makroanalys juli-okt 2012 Makroanalys juli-okt 2012 Globalt Den globala återhämtningen har drabbats av nya bakslag främst på grund av politiska låsningar och handlingsförlamning i Europa och USA. Tillväxten är inte självgående

Läs mer

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Agenda Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Åke Linnander Anna-Maria Najafi BNP-prognoser BNP-prognos BNP prognos prognos bidrag till tillväxt 2011 2012 2013 2014 i Mdr

Läs mer

stängdes med ett positivt resultat och en kort position i det portugisiska detaljhandelsbolaget Sonae,

stängdes med ett positivt resultat och en kort position i det portugisiska detaljhandelsbolaget Sonae, Strategi under september månad Överraskande stark börsmånad September har en historia om sig att vara en av de svagare börsmånaderna och vi minns med både förskräckelse och sorg händelser som den svarta

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Sverige och EMU Sveriges riksdag beslutade 1997 att Sverige inte skulle delta i valutaunionen 2003 höll vi folkomröstning där 56% röstade NEJ till inträde i EMU 1952 gick vi med

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Finansiell månadsrapport för april månad år 2015

Finansiell månadsrapport för april månad år 2015 2015-05-18 Dnr RS 2015-13 Regionstyrelsens ordförande Regiondirektören Ekonomidirektören Region Östergötlands revisorer Regionstyrelsen (C-ärende) Finansiell månadsrapport för april månad år 2015 Rapporten

Läs mer

Finansiell månadsrapport för maj månad år 2014

Finansiell månadsrapport för maj månad år 2014 Ledningsstaben 2014--18 Dnr LiÖ 2014-20 Landstingsstyrelsens ordförande Landstingsdirektören Ekonomidirektören Landstingets revisorer Landstingsstyrelsen (C-ärende) Finansiell månadsrapport för maj månad

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden

På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden Utveckling 1-2:a tertialet 2015 Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik

Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Handelskammaren Värmland, Karlstad 3 mars 2015 Agenda Ekonomiska läget Varför är inflationen låg? Aktuell penningpolitik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2 (20) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-05-24. Årsrapporten noteras till protokollet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2 (20) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-05-24. Årsrapporten noteras till protokollet STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2 (20) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-05-24 Au 113 KS/2011-0408 KS 67 KF Finansiell rapport 2011 avseende medelsförvaltning/pensionsmedelsförvaltning

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2012. I korthet: Avkastning maj: MIDAS -3,45% STOXX600-7,21% SSVX90 0,12%

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2012. I korthet: Avkastning maj: MIDAS -3,45% STOXX600-7,21% SSVX90 0,12% Månadsbrev Maj 2012 Strategi under maj Politisk och finansiell instabilitet Rekylen som startade i april på aktiemarknaderna tilltog i omfattning under maj. Politisk oro inför nyvalet i Grekland med dess

Läs mer

Låg ränta ger stöd åt inflationsuppgången. Riksbankschef Stefan Ingves Bank & Finans Outlook 18 mars 2015

Låg ränta ger stöd åt inflationsuppgången. Riksbankschef Stefan Ingves Bank & Finans Outlook 18 mars 2015 Låg ränta ger stöd åt inflationsuppgången Riksbankschef Stefan Ingves Bank & Finans Outlook 18 mars 2015 Sverige - en liten öppen ekonomi i en osäker omvärld Stora oljeprisrörelser Negativa räntor och

Läs mer

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa MAKRO & MARKNAD Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa Sveriges Riksbank har sänkt till minusränta och initierar ett program för obligationsköp. De är uppenbarligen beredda att

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar november 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling november Portföljutveckling i år Konkurrentjämförelse Portföljförvaltare

Läs mer

VECKOBREV v.5 jan-14

VECKOBREV v.5 jan-14 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro Grekland är nära en överenskommelse om en ny utbetalning av stödlån. Överenskommelsen förväntas bli klar i februari vilket skulle innebära att en utbetalning kan ske

Läs mer

Boräntenytt SBAB:s analys och prognoser 15 januari 2009

Boräntenytt SBAB:s analys och prognoser 15 januari 2009 Boräntenytt SBAB:s analys och prognoser 15 januari 2009 Sidan 2 Botten nådd för långräntorna Sidan 4 Högt riskindex på räntemarknaden Botten nådd för långräntorna Det ser lite ljusare ut på finansmarknaderna

Läs mer

Bolånemarknaden i Sverige

Bolånemarknaden i Sverige Bolånemarknaden i Sverige 2011-08-15 Publicerad i augusti 2011 Regeringsgatan 38, Box 7603 SE-103 94 Stockholm t: +46 (0)8 453 44 00 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Innehåll Den ekonomiska

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet: Strategi under maj Ny all time high Midas kom att utvecklas mycket starkt under maj och avkastningen uppgick till 4,57%, vilket innebar en ny all time high. Som jämförelse steg STOXX Europé 600 med 1,40%

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT januari juni. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30.

HALVÅRSRAPPORT januari juni. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30. 1 Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30. HALVÅRSRAPPORT januari juni Totalavkastningen på fondens tillgångar uppgick till 8,3 % för första halvåret 2005.

Läs mer

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser Några lärdomar av tidigare finansiella kriser KAPITEL 1 FÖRDJUPNING Hittills har den finansiella orons effekter på börskurser och r äntor på företagsobligationer varit mindre än vid tidigare liknande p

Läs mer

Den aktuella penningpolitiken och det ekonomiska läget

Den aktuella penningpolitiken och det ekonomiska läget Den aktuella penningpolitiken och det ekonomiska läget SNS 21 augusti 2015 Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Huvudbudskap Svensk ekonomi utvecklas positivt - expansiv penningpolitik stödjer

Läs mer

AMF Fonder AB - Månadsrapport per 2015-01-31

AMF Fonder AB - Månadsrapport per 2015-01-31 AMF Fonder AB - Månadsrapport per 2015-01-31 AMF Fonder AB, 113 88 Stockholm Besöksadress: Klara Södra Kyrkogata 18 Telefon 08-696 31 00 www.amf.se Org nr 556549-2922 Bolagets säte: Stockholm AMF AKTIEFOND

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 18 november 214 Riksbankschef Stefan Ingves Dagens presentation Var kommer vi ifrån? Inflationen är låg i Sverige I euroområdet är både tillväxten

Läs mer

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet Det ekonomiska läget 4 juli Finansminister Anders Borg Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

Kommentar till situationen i Grekland

Kommentar till situationen i Grekland Kommentar till situationen i Grekland Finansminister Magdalena Andersson 29 juni 2015 AGENDA Vad har hänt? Möjliga följder för Sverige 3 Allvarligt läge 26 juni Tsipras meddelar folkomröstning den 5 juli

Läs mer

Finansiell rapport tertial 1 2013

Finansiell rapport tertial 1 2013 Tjänsteskrivelse 1(5) Datum 2013-05-15 Ekonomichef Agneta Sjölund 0410-73 31 38, 0708-817 138 agneta.sjolund@trelleborg.se Kommunstyrelsen Finansiell rapport tertial 1 2013 I kommunens finanspolicy anges

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

Nya stimulanser på väg

Nya stimulanser på väg 1/5 Makroanalys januari 2015 We will do what we must to raise inflation and inflation expectations as fast as possible. MARIO DRAGHI (ECB), 2014-11-21 Nya stimulanser på väg De europeiska ekonomierna fortsätter

Läs mer

Examensfrågor: Fondspara

Examensfrågor: Fondspara Examensfrågor: Fondspara Det finns över 3000 fonder på den svenska marknaden med olika inriktning. Strax över 70 procent av alla barn har sparande i fonder. Nu till frågorna G Ska man välja att spara i

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 6 augusti 212 Makrofokus Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - Sysselsättningen i USA

Läs mer

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 2006-01-01-2006-12-31 Bästa andelsägare, FONDFAKTA Fondens startdatum: 2006-05-22 Andelsvärde 2006-12-31: 126,53 kr Fondförmögenhet 2006-12-31: 482 293 tkr Utveckling sedan 2006-05-22:

Läs mer

Bolånemarknaden i Sverige

Bolånemarknaden i Sverige Bolånemarknaden i Sverige 2012-09-07 Publicerad i september 2012 Regeringsgatan 38, Box 7603 SE-103 94 Stockholm t: +46 (0)8 453 44 00 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se 1 (11) Bolånemarknaden

Läs mer

Finansiell månadsrapport för oktober månad år 2014

Finansiell månadsrapport för oktober månad år 2014 Ledningsstaben 2014-11-13 Dnr LiÖ 2014-20 Landstingsstyrelsens ordförande Landstingsdirektören Ekonomidirektören Landstingets revisorer Landstingsstyrelsen (C-ärende) Finansiell månadsrapport för oktober

Läs mer

Finansiell rapport tertial 1 2014

Finansiell rapport tertial 1 2014 Tjänsteskrivelse 1 (6) Datum 2014-05-14 Ekonomichef Agneta Sjölund 0410-73 31 38, 0708-817 138 agneta.sjolund@trelleborg.se Kommunstyrelsen Finansiell rapport tertial 1 2014 I kommunens finanspolicy anges

Läs mer

- Donationsportföljen vars huvudsakliga inriktning ligger på att långsiktigt skapa värdetillväxt och direktavkastning

- Donationsportföljen vars huvudsakliga inriktning ligger på att långsiktigt skapa värdetillväxt och direktavkastning Placeringspolicy för Diabetesfonden - Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond antagen av Diabetesfonden den 18 oktober 2009 reviderad den 17 december 2013 Inledning Denna sammanställning syftar

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition Sid 1 (5) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition Regeringens främsta mål för den ekonomiska politiken är tillväxt och full sysselsättning. Av de 24 miljarder som

Läs mer

Placeringspolicy, etiska riktlinjer

Placeringspolicy, etiska riktlinjer Placeringspolicy, etiska riktlinjer Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2012-06-15 Dokumentägare: Lars Lundquist Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll Allmänt... 1 Förvaltningsorganisation...

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE DONATIONSMEDEL 1 INLEDNING Denna placeringspolicy avses tillämpas för det finansiella kapital som kommunen förvaltar inom ramen för Varbergs kommun samförvaltade

Läs mer

Kostnadsutvecklingen och inflationen

Kostnadsutvecklingen och inflationen Kostnadsutvecklingen och inflationen PENNINGPOLITISK RAPPORT JULI 13 9 Inflationen har varit låg i Sverige en längre tid och är i nuläget lägre än inflationsmålet. Det finns flera orsaker till detta. Kronan

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 3 VD-kommentar. 8 Global Index 8 SRI Global 9 Sverige 9 Sverige Fokus 10 Sverige/Europa 10 Utland. (Sverigeregistrerade fonder)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 3 VD-kommentar. 8 Global Index 8 SRI Global 9 Sverige 9 Sverige Fokus 10 Sverige/Europa 10 Utland. (Sverigeregistrerade fonder) HELÅRSRAPPORT 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 VD-kommentar 4 Varsam 4 Försiktig 5 Balanserad 5 Offensiv 6 Aktiv Förmögenhetsförvaltning 6 Sverige Likviditet 7 Sverige Obligationer 7 Sverige Realräntefond 8

Läs mer

HELÅRSRAPPORT 2009 DANSKE INVEST HELÅRSRAPPORT 2009 53

HELÅRSRAPPORT 2009 DANSKE INVEST HELÅRSRAPPORT 2009 53 HELÅRSRAPPORT 2009 DANSKE INVEST HELÅRSRAPPORT 2009 53 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 VD-kommentar 4 Försiktig 4 Balanserad 5 Offensiv 5 Aktiv Förmögenhetsförvaltning 6 Sverige Likviditet 6 Sverige Obligationer

Läs mer

Räntefokus 8 november 2011. Fördel korta räntor

Räntefokus 8 november 2011. Fördel korta räntor Räntefokus 8 november 2011 Fördel korta räntor SAMMANFATTNING Den 3 november sänkte den europeiska centralbanken, ECB, sin styrränta från 1,5 till 1,25 procent. Ytterligare sänkningar är troliga framöver.

Läs mer

FlexLiv Överskottslikviditet

FlexLiv Överskottslikviditet FlexLiv Överskottslikviditet 2 5 Förvaltning av överskottslikviditet Regelverket för fåmansföretag i Sverige begränsar nyttan av kapitaluttag genom lön och utdelning. Många företagare väljer därför att

Läs mer

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Offensiv är så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 18 juni 2012 Makrofokus Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - Minskad risk för Grexit

Läs mer

Fondguide Premiepension. Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30

Fondguide Premiepension. Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30 Fondguide Premiepension Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30 Premiepension Fondguide Offensiv 150 140 130 120 90 80 70 60 Premiepension Offensiv Index Offensiv Avkastning från starten

Läs mer

MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Juni blev ingen behaglig start på sommaren. Greklandsoron intensifierades då landet i början av månaden fick anstånd med en återbetalning till IMF. Under

Läs mer

Absolutavkastande tillgångsallokering

Absolutavkastande tillgångsallokering Absolutavkastande tillgångsallokering Vad är Chelys Kapitalförvaltning? Chelys Kapitalförvaltning AB är ett fristående analysföretag som veckovis analyserar förutsättningarna för aktie- och räntemarknaden

Läs mer

Finansiell månadsrapport för december månad år 2014

Finansiell månadsrapport för december månad år 2014 Ledningsstaben 2015-01-23 Dnr RS 2015-13 Landstingsstyrelsens ordförande Landstingsdirektören Ekonomidirektören Landstingets revisorer Landstingsstyrelsen (C-ärende) Finansiell månadsrapport för december

Läs mer

Spar Räntefonden 13 Spar Sverigefonden 14 Spar Världsfonden 15 Spar Realräntefonden 16 Spar Fastighetsfonden 17

Spar Räntefonden 13 Spar Sverigefonden 14 Spar Världsfonden 15 Spar Realräntefonden 16 Spar Fastighetsfonden 17 Innehållsförteckning Folksam Aktiefond Sverige 2 Folksam Aktiefond Europa 3 Folksam Aktiefond USA 4 Folksam Förvaltningsfond 5 Folksam Obligationsfond 6 Folksam Penningmarknadsfond 7 Folksam Idrottsfond

Läs mer

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA 1 2015 KÅPAN PENSIONER delårsrapport januari juni 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA Januari juni Det första halvåret av 2015 har präglats av en fortsatt stabil kapitalmarknad även om förhandlingarna

Läs mer

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare,

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter (Avanza Zero). Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HELÅRSRAPPORT 2007 ATT

Läs mer