Kapitalförvaltningens kvartalsrapport 2012:1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kapitalförvaltningens kvartalsrapport 2012:1"

Transkript

1 Kapitalförvaltningens kvartalsrapport 212:1

2

3 Till andelsägarna i Kammarkollegiets aktie- och räntekonsortier Första kvartalet 212 Precis som 211 blev ett väsentligt sämre börsår än väntat, har första kvartalet under 212 överträffat de mest positiva förväntningarna. Stigande riskaptit har bland annat medfört att svenska börsen stigit med 1 procent till våra kunders stora glädje. Stigande riskaptit har även medfört att riskfyllda tillgångar, generellt, haft en bra inledning under året. I spåren av detta har marknadsräntorna stigit vilket resulterat i en mindre stressfylld situation för solvenstyngda livbolag och pensionsfonder. Vi stack ut hakan under september när vi bedömde att kursfallet gått för långt och vi gläds över att bedömningen var korrekt, men framför allt över att inte våra kunder panikerade och sålde aktier vid den tidpunkten. Under årets tre första månader har vi även fått en flygande start i samtliga våra portföljer, som alla överstiger index avkastning. Trots den positiva aktieinledningen på året är vår bedömning att aktiemarknaden kommer att generera en högre avkastning än räntemarknaden fram till nyåret, men vi rekommenderar en försiktig övervikt av aktieplaceringar. Det motiveras av att förväntningarna på företagsvinsterna, enligt vårt synsätt, inte är för högt ställda. Samtidigt är den förväntade direktavkastningen på aktier avsevärt högre än marknadsräntan för statsobligationer, det vill säga alternativa placeringar till aktier ter sig mindre intressant. Vår försiktiga inställning beror i första hand på att riskaptiten stigit (och därmed risken för besvikelser ökat) och att det alltid finns risker som till exempel att konjunkturen försvagas globalt som resulterar i lägre företagsvinster och därmed lägre aktiekurser. Som jag informerade vid nyårsskiftet finns nu ett svenskt och ett utländskt aktiekonsortium, där du som kund själv kan välja andelar i svensk respektive utländsk aktiemarknad. Dessutom har vi bildat ett aktiekonsortium som har intention att följa svenska kyrkans placeringspolicy avseende etiska regler. Vår ambition att skapa tjänster som möter kundbehovet fortskrider. I nuläget råder det osäkerhet om företagens kommande aktieutdelningar, vilket gör det svårt att uppskatta kommande utdelningar i konsortierna. Vår högst preliminära bedömning är att varje andel i det svenska aktiekonsortiet och det utländska aktiekonsortiet kommer att ge en utdelning på cirka 16 kronor per andel. Samma utdelning per andel beräknar vi för vårt nya aktiekonsortium Spiran som främst vänder sig till våra kyrkliga kunder. Utdelningen i aktieindexkonsortiet blir cirka 3,9 kronor per andel. För räntekonsortiet bedömer vi att 6,8 kronor kommer att delas ut i nuläget. Naturligtvis finns stora osäkerheter i dessa prognoser. Vi på kapitalförvaltningen ser fram emot att träffa er alla på vår kapitalmarknadsdag den 25:e maj. Vi har laddat med intressanta talare som vice riksbankchef Per Jansson och stats sekreterare Erik Thedéen från finans departementet. Väl mött! Leif Hässel, chef kapitalförvaltningen kvartalsrapport 212:1 3

4 Ekonomiska läget Det nya året har inletts bra. Viktiga beslut har tagits och till viss del implementerats i Europa. Stödpaketet till Grekland har beviljats efter tuffa budgetåtstramningar och en skuldnedskrivning av skulden till privata långivare har genomförts. I slutet av kvartalet beslutade Eurogruppen om att låta den tillfälliga stödfonden, EFSF, löpa parallellt med den permanenta stödfonden ESM, vilket ökar motståndskraften till att finansiera länder med svaga statsfinanser. Förhoppningsvis ger det tillräckliga resurser och förutsättningar för en sanering och återhämtning av Euroområdets ekonomier. Det är viktigt att IMF bedömer att vidtagna åtgärder är tillräckliga för att ge klartecken för medfinansiering. Diagram: Lägre riskpremie för Italien, Spanien och Europas banker Faktum kvarstår emellertid att många länder i Europa står inför tuffa utmaningar med fallande BNP-tillväxt och utmanande mål om att få ned budgetsaldot i linje med kraven i stabilitetspakten. Spanien har redan fått tillåtelse att ha ett högre budgetunderkott under 212 än tidigare mål. Portugal kämpar i motvind med fallande BNP-tillväxt. Det är fortfarande högst osäkert om Grekland orkar genomföra utlovade reformer av ekonomin. Tyskland är motvikt till andra länder i Euroområdet där ekonomin är stark med en låg arbetslöshet och god konkurrenskraft. Tyskland har axlat ett stort ansvar för att hålla ihop valutaunionen. Centralbankerna världen över har dragit sitt strå till stacken för att tillföra likviditet och hålla ner räntorna. ECB har varit mycket beslutsamma och aktiva för att se till att de finansiella marknaderna fungerar. Lägre inflation och sämre tillväxtdata i Kina talar för en lätttare penningpolitik. Under det första kvartalet återvände riskaptiten och vi fick se ett skifte till mer riskfyllda tillgångar. Det viktiga är att den akuta krisen har avvärjts, vilket avspeglas i mer positiva konsumenter och företag världen över, vilket behövs för att hålla uppe tillväxten. Diagram: Inköpschefsindex USA, Euroområdet, Kina och Sverige USA Den ekonomiska tillväxten i USA har fortsatt att överraska positivt och inkommande statistik har varit bättre än förväntat. Det finns fortfarande frågetecken om tillväxten är tillräckligt stark för att åstadkomma en varaktig förbättring av arbetsmarknaden. Sysselsättningen ökar och arbetslösheten har kommit ner under inledningen av året. Det verkar som husmarknaden har nått ett bottenläge och börjar återhämta sig. Inköpschefsindex visar på tillväxt och konsumenterna har blivit mer optimistiska. Beslut om den framtida finanspolitiken har lagts på is under pågående presidentsvalkampanjer. Med ett kommande presidentval i november är det svårt att se någon politisk samarbetsanda för att vända situationen med stora underskott i statsbudgeten och en allt större statsskuld. Även om tillväxtprognoserna har justerats upp så räknar de flesta prognosmakare fortfarande med en svag tillväxt 212 och 213. Diagram: BNP i USA kvartalsutfall och prognos från OECD Europa Under kvartalet lyckades Europas politiker samla sig till ett antal viktiga beslut, till exempel stödpaket till Grekland och utformningen av finansiella stödfonder. Det har inneburit att räntorna gått ned för till exempel Italien och Spanien. Fokus flyttas nu till hur väl man 4 kvartalsrapport 212:1

5 lyckas implementera budgetåtstramningar och vilken effekt det får på tillväxten. Både Spanien och Portugal har reviderat ner sina tillväxtantaganden för 212 och det gör att det blir svårt att leva upp till mål om budgetunderskott enligt stabilitetspakten. I Spaniens fall har man fått Eurogruppens tillåtelse att ha ett högre budgetunderskott 212 trots att man lagt ett mycket tufft åtstramningspaket. Det är således fortsatt minerad väg när konsolideringen av statsfinanserna ska balanseras med att undvika en allför negativ spiral av åtstramningar och fallande tillväxt. Samtidigt står nyval på agendan i ett flertal länder. Först ut är Frankrike med en första runda av presidentvalet i april. I Grekland spekuleras det om ett nyval i maj, vilket kan skapa osäkerhet om vilket stöd den nya regeringen ger till beslutade åtstramningar. Diagram: BNP tillväxt Euroområdet och prognos Emerging markets Under kvartalet kom det en del blandade signaler från Kina. En del tillväxtdata var lite svagare som till exempel import och export. Samtidigt fortsatte inflationen ner, vilket ger utrymme för en lättare penningpolitik. Det bekräftas bland annat av att reservkravet för bankernas utlåning har sänkts i några första försiktiga steg. Debatten fortsätter om Kina lyckas med en mjuklandning av ekonomin. Det finns en viss oro för att det förestående bytet av ledarskap och lägre tillväxtmål den kommande femårsperioden kan skapa problem samtidigt som tillväxten måste ställas om mot en inhemsk konsumtionstillväxt. I Ryssland gick presidentvalet av stapeln och Putin blev som väntat vald till ny president. BRICS-länderna (Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika) har en viktig roll att spela som medfinansiärer till IMF som behöver extra tillskott för att hindra att skuldkrisen i Europa sprider sig. Diagram: Kina reservkrav för utlåning banker och inflation Sverige Prognoser om en svag tillväxt i Sverige under 212 och ett lågt inflationstryck fick Riksbanken att återigen sänka styrräntan i februari. Hushållen är mer försiktiga till upplåning där utlåningstakten fortsätter att dämpas. Inkommande statistik i form av ledande indikatorer har varit lite blandad där inköpschefsindex fallit tillbaka, medan den senaste konjunkturbarometern visade ett rejält uppsving för såväl industrin som hushållen. KI-barometern för företagen signalerar att företagen är mer positiva till framtida tillväxt. Hushållen är också mer positiva vilket bland annat avspeglas i deras planer för större inköp det kommande året. En försiktig tolkning av inkommande data är att den akuta krisen avvärjts i Europa och att det ger en ökad trygghet om arbetsmarknaden och att man åter kan börja leva mer normalt. Riksbankens räntesänkningar har också gett något lägre boräntor. Diagram: Sverige, hushållens planer för större inköp och försäljning av varaktiga varor kvartalsrapport 212:1 5

6 Aktiemarknaden Det första kvartalet uppvisade en positiv utveckling på världens börser. Speciellt januari och februari var mycket starka då återhämtningen från slutet av förra året fortsatte. Under mars månad ökade osäkerheten och volatiliteten ökade därmed något samtidigt som börsen föll tillbaka. I grafen nedan visas utvecklingen för börser i Sverige, Euroområdet, USA och Kina. Noterbart är att börsen i Kina utvecklades svagt i mars där oro för den framtida tillväxten minskade riskaptiten. Diagram: Utveckling aktiebörser i Sverige, Euroområdet, USA och Kina Sverige, justerat för etiska restriktioner. Aktieindexkonsortiet Sverige fortsätter att ge en avkastning i linje med jämförelseindex, rensat för våra etiska restriktioner. De utländska fonderna ökade med 7,8 procent vilket var,4 procent bättre än index. Vår bedömning är fortsatt att aktier är attraktivt värderade, inte minst mot andra tillgångsslag. Värderingspotentialen har emellertid krympt ihop och är bara cirka 1 procent mot historisk värdering. Mot bakgrund av den komplicerade riskbild som kvarstår för världsekonomin och det finansiella systemet har vi blivit mer försiktiga. Under kvartalet har vi justerat ner vår övervikt i industriaktier då vi bedömer att värderingen normaliserats efter den senaste tidens värdestegring. Samtidigt har vi i stort sett en neutral position i teleoperatörer. Dessa positionsförändringar innebär också att vi skiftat till aktier med högre utdelning det vill säga en högre direktavkastning. Många av våra kunder är stiftelser som är beroende av en hög utdelning för stiftelsens åtaganden. Svenska börsen hade en stark utveckling under första kvartalet, drivet av cykliska aktier. Vi har under en längre tid drivit tesen att nedgången på cykliska aktier varit för stor och att det avspeglar ett mycket negativt tillväxtscenario. Även om tillväxtutsikterna inte är de bästa för kommande år har det varit inprisat i aktiekurserna. Under kvartalet hade till exempel industriaktier en mycket bättre avkastning än aktier för teleoperatörer. Diagram: Utveckling svenska börsen samt industrioch telekomaktier i procent Räntemarknaden Under mars månad fortsatte räntorna att gå upp. Fram förallt var det mycket positiva siffror från konjunk turinstituet som gjorde att marknaden blev mer optimistisk om framtiden. Av den anledningen har förväntningarna på att Riksbanken ska sänka räntan i april minskat. Diagrammet nedan visar hur marknadsräntan för bostadsobligationer (röd linje) och för statsobligationer (blå linje) utvecklats sedan år 29. Diagram: Avkastningskurva statsobligationer Avkastningen i Aktiekonsortiet Sverige var 12,4 procent under första kvartalet, vilket var,9 procent bättre än jämförelseindex. Vår nya produkt, Aktiekonsortiet med kyrkans etiska placeringsregler, har sedan starten 1 mars haft en utveckling i linje med Aktiekonsortiet Vid mars månads utgång låg räntan på en femårig bostadsobligation på 3,12 procent. Räntorna på bostadsobligationer steg inte lika mycket som för statsobligationer delvis beroende på att de stora lånen från ECB 6 kvartalsrapport 212:1

7 till bankerna gått till köp av bostadsobligationer. Ränte skillnaden mellan bostads- och statsobligationer har minskat under det första kvartalet vilket framgår av diagrammet som visar utvecklingen sedan 29. Diagram: Inflation rullande 12 månader (KPI) Diagram: Ränteskillnad femårig bostadsobligation och statsobligation Riksbanken har nästa räntemöte den 18 april. Tidigare ansågs det som självklart att Riksbanken skulle sänka reporäntan efter den svaga tillväxten under sista kvartalet 212. Tillväxten sjönk då med 1,1 procent medan Riksbanken trodde att den skulle sjunka med,4 procent. Om fjolåret slutade i moll har detta år börjat i dur då Konjunkturinstitutet presenterade en prognos som låg långt över förväntningarna. Siffrorna som visar stämningsläget i svensk ekonomi steg kraftigt för andra månaden i rad vilket indikerar att ekonomin för närvarande är starkare än normalt. Arbetslösheten som är den viktigaste parametern för Riksbanken har heller inte utvecklats lika illa som befarats. Den nye leda moten i Riksbanken Per Jansson framstår mer och mer som en räntehök. Det ökar sannolikheten för att det inte blir någon räntesänkning. Flera aktörer på marknaden är nu inne på linjen att Riksbanken inte sänker. Danske Bank som tidigare trodde på sänkningar på varje möte fram till oktober tror nu att Riksbanken går in i ett vänteläge fram till hösten. Inflationstakten enligt KPI låg stilla i februari på 1,9 procent. Den underliggande inflationstakten (KPIF) var 1,1 procent. Diagrammet nedan visar inflationstakten i Sverige sedan inflationsmålet infördes Även om oron kring skuldkrisen i EMU dämpats så är det mest en effekt av ECB`s stora likviditetsinjektion på 1 miljarder euro. Fortfarande återstår för många EMU-länder att komma tillrätta med sina besparingsprogram och driva ner skuldsättningen. Detta kommer att ta tid och kommer att sänka tillväxten i många länder. Det första lånet från ECB som kom i december har inte helt fungerat som planerat eftersom pengarna verkar ha fastnat i banksystemet istället för att lånas ut till företag och hushåll. Förhoppningsvis kommer det andra lånet att fungera bättre. Diagram: Femårig statsobligationsränta Portugal och Spanien Årets första kvartal har börjat bra med en ökad riskaptit bland investerare. Vår övervikt i företagsobligationer och bostadsobligationer har betalat sig bra och samtliga våra svenska ränteportföljer har hittills gått bättre än jämförelseindex. kvartalsrapport 212:1 7

8 Aktiekonsortiet Sverige Aktiv förvaltning av svenska aktier. Konsortiets jämförelseindex utgörs av det vanligaste indexet på börsen som innehåller närmare 3 bolag. FÖRMÖGENHEt totalt Svenska aktier Utländska aktier Fördelning (%) 1, 1,, Förmögenhet (tkr) Förmögenhet föregående månad (tkr) Förmögenhet (tkr) Andelar (antal) ,5536 Andelsvärde inkl. utdelning 4 645,5363 Andelsvärde exkl. utdelning 4 593,9265 AVKASTNING (jämförelseindex 1) 1 månad (%) 1,6 ( 1,1) 1,6 ( 1,1) 3 månader (%) 12,36 (11,42) 12,36 (11,42) Sedan årets början (%) 12,36 (11,42) 12,36 (11,42) AVKASTNING JANUARI MARS 212 (%) Portfölj Jämförelseindex 1 Jämförelseindex Jämförelseindex 1: OMX Stockholm Cap GI Jämförelseindex 2: OMX Stockholm Cap GI, rensat för etisk granskning NYCKELTAL SEDAN (jämförelseindex) Standardavvikelse (%) 16,63 (14,66) 18,49 (16,33) 9,32 (9,45) Sharpekvot,39 (,59),37 (,58),22 (,5) Informationskvot,93,86,6 Informationskvot 3-månaderstal 4,16 4,21 Tracking error (%) 2,47 Other 2,89 2,6 Tracking error 3-månaderstal (%) 1,26 9% 1,25, Information Technology 7% Telecommunication Services 8% Industrials 36% Consumer Discretionary 16% Financials 25% 8 kvartalsrapport 212:1

9 STÖRSTA ENSKILDa andel Marknads- AVKASTNING JANUARI MARS 212 (%) INNEHAV % värde, kr Hennes & Mauritz B 9, Volvo B 6, Nordea Bank 6, Ericsson B 6, TeliaSonera 5, SHB A Portfölj Jämförelseindex 13, Swedbank A Jämförelseindex 23, SKF B 3, Sandvik 3, SEB A 3, Branschfördelning Other 9% Information Technology 7% Telecommunication Services 8% Industrials 36% Consumer Discretionary 16% Financials 25% kvartalsrapport 212:1 9

10 Aktiekonsortiet Spiran Aktiv förvaltning av svenska aktier baserad på svenska kyrkans etiska placeringsregler, startades 1 mars 212. Jämförelseindex utgörs av det vanligaste indexet på börsen justerad för kyrkans etiska placeringsregler. FÖRMÖGENHEt totalt Förmögenhet (tkr) Förmögenhet föregående månad (tkr) Förmögenhet (tkr) Andelar (antal) ,343 Andelsvärde inkl. utdelning 4 641,3816 Andelsvärde exkl. utdelning 4 592,154 AVKASTNING (jämförelseindex) 1 månad (%) 1,4 ( 1,36) 3 månader (%) Sedan årets början (%) AVKASTNING 1 MARS 3 MARS 212 (%) Portfölj Jämförelseindex 1 Jämförelseindex 2 5 Jämförelseindex 1: OMX Stockholm Cap GI Jämförelseindex 2: OMX Stockholm Cap GI, rensat för kyrkans etiska placeringsregler NYCKELTAL (jämförelseindex) Standardavvikelse (%) Information Technology 7% Other 8% Sharpekvot Informationskvot Telecommunication Informationskvot 3-månaderstal Services 1% Tracking error (%) Tracking error 3-månaderstal (%) Industrials 38% Consumer Discretionary 16% Financials 21% 1 kvartalsrapport 212:1

11 STÖRSTA ENSKILDa andel Marknads- INNEHAV % värde, kr Hennes & Mauritz B 1, Nordea Bank 7, Volvo B 6, AVKASTNING 1 MARS Ericsson 3 MARS B 212 (%) 6, TeliaSonera 6, ABB Ltd 4, SHB A 3, Atlas Copco A 3, SKF B 3, SEB A 3, Portfölj Jämförelseindex 1 Jämförelseindex 2 5 Branschfördelning Information Technology 7% Other 8% Telecommunication Services 1% Industrials 38% Consumer Discretionary 16% Financials 21% kvartalsrapport 212:1 11

12 Aktieindexkonsortiet Sverige Passiv förvaltning av de 3 mest omsatta aktierna i en portfölj som helt följer börsens svängningar. FÖRMÖGENHEt totalt Förmögenhet (tkr) Förmögenhet föregående månad (tkr) Förmögenhet (tkr) Andelar (antal) ,5651 Andelsvärde inkl. utdelning 111,417 Andelsvärde exkl. utdelning 19,944 AVKASTNING (jämförelseindex 1) 1 månad (%) 1,38 ( 1,38) 3 månader (%) 1,27 (1,29) Sedan årets början (%) 1,27 (1,29) 14 AVKASTNING JANUARI MARS 212 (%) Portfölj Jämförelseindex 1 Jämförelseindex Jämförelseindex 1: OMX Stockholm 3 Cap GI Jämförelseindex 2: OMX Stockholm 3 Cap GI, rensat för etisk granskning NYCKELTAL SEDAN (jämförelseindex) Standardavvikelse (%) 16,56 (16,27) Sharpekvot Materials,51 5% (,55) Informationskvot Information Technology,94 Informationskvot 3-månaderstal 8% 3,8 Tracking error (%),41 Tracking error 3-månaderstal (%),3 Other 7% Industrials 32% Telecommunication Services 11% Consumer Discretionary 12% Financials 25% 12 kvartalsrapport 212:1

13 STÖRSTA ENSKILDa andel Marknads- INNEHAV % värde, kr Hennes & Mauritz B 9, Nordea Bank 8, TeliaSonera AVKASTNING JANUARI MARS 212 (%) 8, Ericsson B 8, SHB A 4, Volvo B 4, Sandvik 4, SEB A 4, Swedbank A 4, Assa Abloy B Portfölj Jämförelseindex 3, Jämförelseindex Branschfördelning Materials 5% Other 7% Information Technology 8% Industrials 32% Telecommunication Services 11% Consumer Discretionary 12% Financials 25% kvartalsrapport 212:1 13

14 Aktieindexkonsortiet Utland Passiv förvaltning av globala aktier i en portfölj som helt följer börsens svängningar på de globala utvecklade marknaderna. FÖRMÖGENHEt totalt Förmögenhet (tkr) Förmögenhet föregående månad (tkr) Förmögenhet (tkr) Andelar (antal) ,9117 Andelsvärde inkl. utdelning 4 467,9888 Andelsvärde exkl. utdelning 4 464,5163 AVKASTNING (jämförelseindex) 1 månad (%) 1,77 (1,93) 3 månader (%) 7,83 (7,45) Sedan årets början (%) 7,83 (7,45) 12 AVKASTNING JANUARI MARS 212 (%) Portfölj Jämförelseindex Jämförelseindex: MSCI World Net Developed NYCKELTAL SEDAN (jämförelseindex) Standardavvikelse (%) 4,22 (5,2) Sharpekvot 8,3 (6,37) Informationskvot 1,26 Informationskvot 3-månaderstal 1,26 Tracking error (%) 1,51 Tracking error 3-månaderstal (%) 1,51 1% 14 kvartalsrapport 212:1

15 12 AVKASTNING JANUARI MARS 212 (%) STÖRSTA ENSKILDa andel Marknads- INNEHAV % värde, kr Handelsbanken Global Index Etisk Utd 99, Portfölj Jämförelseindex Branschfördelning 1% Global Index Etisk Utd kvartalsrapport 212:1 15

16 Räntekonsortiet Aktiv förvaltning av svenska räntebärande placeringar. Den genomsnittliga räntebindningstiden är cirka 2 år. FÖRMÖGENHEt totalt Förmögenhet (tkr) Förmögenhet föregående månad (tkr) Förmögenhet (tkr) Andelar (antal) ,4524 Andelsvärde inkl. utdelning 126,822 Andelsvärde exkl. utdelning 125,1221 AVKASTNING (jämförelseindex) 1 månad (%),16 (,13) 3 månader (%),7 (,25) Sedan årets början (%),69 (,25) 1 AVKASTNING JANUARI MARS 212 (%),8,6,4,2,2 Portfölj Jämförelseindex Jämförelseindex: OMXR Bond 1 3 years NYCKELTAL SEDAN (jämförelseindex) Standardavvikelse (%) 1,24 (1,32) Sharpekvot 1,63 (1,13) Informationskvot 1,89 Informationskvot 3-månaderstal 3,95 Tracking error (%),28 Tracking error 3-månaderstal (%),45 Duration 1, år 3 år 3 5 år 5 7 år Svenska ränte 16 kvartalsrapport 212:1

17 NING JANUARI MARS 212 (%) STÖRSTA ENSKILDa andel Marknads- EXPONERINGAR % värde, kr Länsförsäkringar Hypotek 55 7, SCBC 126 7, SPIO 182 7, SEB 566 6, SPIO 166 5, Volvofinans 323 4, SEB 567 Portfölj 4, Jämförelseindex Sveaskog Lån 116 3, Vasakronan 353 3, Landshypotek , FÖRFALLOSTRUKTUR (mkr) år 3 år 3 5 år 5 7 år Svenska ränte kvartalsrapport 212:1 17

18 Definitioner Alla nyckeltal är baserade på månadsdata för perioden Avkastning, portölj och jämförelseindex Portföljens respektive jämförelseindexets genomsnittliga avkastning per år beräknat som geometriskt medel värde för månadsvärden. Courtage Fondkommissionären tar ut en avgift vid köp och försäljning av värdepapper, vilket innebär att en låg omsättningshastighet i portföljen bidrar till låga kostnader för förvaltningen. Duration Ett sätt att mäta en obligations eller en portföljs genomsnittliga räntebindningstid. Duration är också ett vanligt riskmått för en obligation eller en portfölj. Duration är det mest använda måttet avseende ränterisk och anger vad som händer när alla marknadsräntor förändras lika mycket. Informationskvot Informationskvoten är ett mått på förvaltarens skicklighet i förhållande till risken. Ju högre kvot, desto bättre avkastning har konsortiet givit. Mäts som överavkastning i förhållande till Tracking error. Beräknas enligt olika metoder för aktie- och ränteportföljer. Omsättningshastighet Beräknas genom att dividera det minsta värdet av summa köpta eller sålda värdepapper med periodens genomsnittliga förmögenhet. Då courtage betalas vid varje aktie affär medför låg omsättningshastighet låga kostnader. Sharpekvot, portfölj och jämförelseindex Är ett mått på riskjusterad avkastning och anger en portföljs respektive jämförelseindex meravkastning i relation till standardavvikelsen. Den beräknas som kvoten av portföljens meravkastning över riskfri ränta och portföljens standardavvikelse. Standardavvikelse, portfölj och jämförelseindex Visar hur mycket portföljens värde respektive jämförelseindexets värde har svängt kring dess medelvärde. Ju högre standardavvikelse desto högre risk. Tracking error Beskriver hur portföljens utveckling i förhållande till index har varierat historiskt. Måttet beräknas som standardavvikelsen för över- eller underavkastning mot jämförelseindex. Ju högre värde desto högre risk i förhållande till jämförelseindex. 18 kvartalsrapport 212:1

19

20 Box Stockholm Telefon Fax E-post Besöksadress Birger Jarlsgatan 16 Stockholm

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Q2 2013 Innehåll Andra kvartalet 2013 3 Ekonomiska läget 4 Aktiemarknaden 7 Räntemarknaden 8 Räntekonsortiet 10 Företagsobligationskonsortiet 12 Aktiekonsortiet Sverige

Läs mer

Kvartalskommentar kvartal 2 2015

Kvartalskommentar kvartal 2 2015 Kvartalskommentar kvartal 2 2015 Diagram, Konsument- och industriförtroende för Euroområdet Ekonomiska läget De mest optimistiska förväntningarna om en återhämtning av världsekonomin kom på skam under

Läs mer

Månadsrapport mars 2012

Månadsrapport mars 2012 Månadsrapport mars 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2011 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 49

HALVÅRSRAPPORT 2011 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 49 HALVÅRSRAPPORT 2011 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 49 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD-kommentar 3 Varsam 4 Försiktig 4 Balanserad 5 Offensiv 5 Aktiv Förmögenhetsförvaltning 6 Sverige Likviditet 6 Sverige Obligationer

Läs mer

Månadsrapport februari 2012

Månadsrapport februari 2012 Månadsrapport februari 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

September 2014. Strategirapport. - Bättre Draghi Europa?

September 2014. Strategirapport. - Bättre Draghi Europa? September 2014 Strategirapport - Bättre Draghi Europa? Innehållsförteckning Strategi & Marknadssyn 3 Sammanfattning 4 Rekommendationer 5 Makroekonomiska förutsättningar 7 Globalt 8 USA 10 Europa 12 Sverige

Läs mer

FRISKARE EUROPA. Ekonomisk statistik överraskar positivt. De spanska och italienska statsräntorna faller. Är det värsta över?

FRISKARE EUROPA. Ekonomisk statistik överraskar positivt. De spanska och italienska statsräntorna faller. Är det värsta över? PRIVATBANK FRISKARE EUROPA. Ekonomisk statistik överraskar positivt. De spanska och italienska statsräntorna faller. Är det värsta över? ALLOKERING OCH PORTFÖLJSTRATEGI Våren 201 Carnegie Allokering och

Läs mer

Månadsrapport februari 2010

Månadsrapport februari 2010 Månadsrapport februari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport oktober 2012

Månadsrapport oktober 2012 Månadsrapport oktober 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Ketchupeffekt för mobila betalningar TEKNIK. Snart får de mobila banktjänsterna sitt stora genombrott. Det menar Siv Larsson, Privatmarknadschef på Varbergs Sparbank,som lanserar flera nya lösningar som

Läs mer

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv 2010

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv 2010 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2010 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv 2010 1 Innehåll Innehåll... 2 VD har ordet.... 3 Trygg-Stiftelsen försäkringstagarnas forum....

Läs mer

Private Banking. Så utvecklas börsåret 2012

Private Banking. Så utvecklas börsåret 2012 Så utvecklas börsåret 2012 BÖRSEN. Fjolårets kräftgång gör att börsen kan stiga med mellan 10-20 procent under 2012, förutsatt att två orosmoln lättar. Den bedömningen gör Hannes Bernéus, aktiemäklare

Läs mer

Januari 2015. Strategirapport. - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln?

Januari 2015. Strategirapport. - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln? Januari 2015 Strategirapport - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln? Innehållsförteckning Strategi & Marknadssyn 3 Sammanfattning 4 Rekommendationer 5 Makroekonomiska förutsättningar

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Investeringsteman: Europeiska småbolag, M&A-våg på väg, utvalda tillväxtmarknader och nya konsumtionsmönster AKTIER ALLOKERING EP ALFA Centralbankerna

Läs mer

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 Innehållsförteckning Inledning...5 Portföljstrategi...6 Makrosammanfattning... 10 tillgångsslag Aktier: Sverige och övriga Norden...

Läs mer

ENORMA FLÖDEN. Centralbankerna stimulerar som aldrig förr. Börserna stiger. Men när stödåtgärderna minskas vad händer då?

ENORMA FLÖDEN. Centralbankerna stimulerar som aldrig förr. Börserna stiger. Men när stödåtgärderna minskas vad händer då? PRIVATBANK ENORMA FLÖDEN. Centralbankerna stimulerar som aldrig förr. Börserna stiger. Men när stödåtgärderna minskas vad händer då? ALLOKERING OCH PORTFÖLJSTRATEGI Sommaren 1 Carnegie Allokering och portföljstrategi

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Experten: Därför påverkas världen av valet i USA EKONOMI. Valet är inte bara en fråga för USA. Hela världen berörs av presidentvalet den 6 november. Cecilia Hermansson, chefekonom på Swedbank, berättar

Läs mer

Månadsrapport november 2011

Månadsrapport november 2011 Månadsrapport november 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2012 Innehåll Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv....3 VD har ordet..........................................................................................................................................

Läs mer

Cliens Allokering Sverige. Årsberättelse 2011

Cliens Allokering Sverige. Årsberättelse 2011 Cliens Allokering Sverige Årsberättelse 2011 Cliens Allokering Sverige Förvaltningsberättelse Marknadens utveckling Efter den starka hösten 2010 inleddes året svagt och marknaden försvagades ytterligare

Läs mer

Bråkiga politiker och euforiska marknader

Bråkiga politiker och euforiska marknader Marknadsbrev november 2013 Bråkiga politiker och euforiska marknader Bråkiga politiker och euforiska marknader: Hösten har dominerats av politiska låsningar. Särskilt fokus har riktats mot det amerikanska

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December Vi fortsätter även denna månad att titta på räntemarknaderna och effekten av centralbankernas, i många fall helt extrema, penningpolitik. Som väl alla vet sänkte Riksbanken, för första gången någonsin,

Läs mer

INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4

INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4 INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4 SKANDIA CANCERFONDEN... 6 SKANDIA SMÅBOLAG SVERIGE... 9 SKANDIA SVERIGE... 12 SKANDIA VÄRLDSNATURFONDEN... 15 SKANDIA IDÉER FÖR LIVET...

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, Nyckelfakta 2.

Innehåll. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, Nyckelfakta 2. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2009 Innehåll Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (Gamla Liv) driver traditionell

Läs mer

Investment Outlook juni 2015

Investment Outlook juni 2015 private banking INTERNATIONAL investment strategy Investment Outlook juni 2015 2 Investment Outlook - JUNI 2015 I denna utgåva: Inledning 3 Marknadssyn - sammanfattning 4-5 Fördel aktier och krediter trots

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks analytiker positivt på den

Läs mer

DET EKONOMISKA LÄGET

DET EKONOMISKA LÄGET DET EKONOMISKA LÄGET NOVEMBER 2014 Läs mer på http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/konjunkturprognos/ Innehåll Sammanfattning...4 Internationell ekonomi...5 Trög återhämtning i euroområdet... 5 Tillväxten

Läs mer

Månadsrapport januari 2013

Månadsrapport januari 2013 Månadsrapport januari 2013 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 5

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 5 PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 5 DATUM: 2011-10-26 MÖTESTID: 09.00 SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer