Kapitalförvaltningens kvartalsrapport 2012:4

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kapitalförvaltningens kvartalsrapport 2012:4"

Transkript

1 Kapitalförvaltningens kvartalsrapport 212:4

2

3 Till andelsägarna i Kammarkollegiets konsortier Fjärde kvartalet 212 Vilken glädje det är att konstatera att 212 blev ett år där samtliga våra kunder fick erfara både en god totalavkastning i sina placeringar och ett bra förvaltningsresultat skapat av oss här på kollegiet. Avkastningen för till exempel svenska aktie konsortiet blev 17,9 procent och för räntekonsortiet 4,6 procent under året. Jag är övertygad om att vi står oss mycket väl i konkurrensen med andra kapitalförvaltare. Samtliga våra aktivt förvaltade uppdrag överträffar jämförelseindex. Vi har med andra ord lyckats skapa ett mervärde för dig som kund. Det kan nämnas att räntekonsortiet för 15:e gången under de senaste 17 åren överträffat sitt jämförelseindex. Vår uppgift är just att bidra med mervärde så att våra kunders målsättningar med sin verksamhet underlättas. Vi känner oss mycket nöjda med att ha rekommenderat aktier som tillgångsslag i förhållande till ränteplaceringar. I början på året kände vi oss tämligen ensamma om den åsikten. Vår åsikt att med låg värdering av aktier inför nya året kombinerad med låga förväntningar om framtida tillväxt utgjorde ett köpläge för aktier. Dessutom har risken minskat för att samarbetet inom EMU ska brista, vilket ytterligare bidragit till högre aktiekurser under 212. Eftersom räntenivåerna för mer kreditvärdiga ränteplaceringar nu är extremt låga betyder det att man ska förvänta sig mycket låg avkastning för räntebärande placeringar framledes. Vår bedömning är att aktiemarknaden kommer att generera en högre avkastning än räntemarknaden under 213. Vi rekommenderar därför en försiktig övervikt av aktieplaceringar. Det motiveras av att förväntningarna på företagsvinsterna, enligt vårt synsätt, inte är för högt ställda. Samtidigt är den förväntade direktavkastningen på aktier avsevärt högre än marknadsräntan för statsobligationer. Det vill säga alternativa placeringar till aktier ter sig mindre intressant. Motivet till en något försiktig inställning är väl kända risker som till exempel att konjunkturen försvagas globalt, vilket resulterar i lägre företagsvinster och därmed lägre aktiekurser. Kommande år bjuder på många relevanta frågeställningar för våra kunder. På vilka sätt kan en god utdelning för interna ändamål skapas, hur bör en portfölj konstrueras för att skapa högre yield långsiktigt, vilka risker finns med olika placeringar, är svensk aktie marknad att föredra framför utländsk etc. Låt oss på kapitalförvaltningen hjälpa till att besvara era frågor. Vi finns här för er skull. Vår komparativa fördel är vår vilja och kompetens att förse våra kunder med skräddarsydda lösningar. Vi på Kammarkollegiets kapitalförvaltning tackar för året som varit och önskar er alla ett bra 213! Leif Hässel, chef kapitalförvaltningen kvartalsrapport 212:4 3

4 Ekonomiska läget USA lyckades i sista stund nå en politisk kompromiss och undvika att falla över det fiskala stupet vid årsskiftet. Förhoppningsvis är det början på ett förbättrat samarbets klimat inom amerikansk politik och att det kan följas upp med besparingar och en överenskommelse om budgettaket inom kort. Inkommande statistik visar på en stabilisering av den amerikanska ekonomin. Kinas över gång till ett nytt ledarskap genom fördes utan några störningar. Urba niseringen står i fokus för Kina framöver och det kommer att bidra till fortsatt tillväxt samtidigt som ekonomin ställs om mot en mer in hemsk och konsumtionsdriven till växt. Beslutsfattarna i Euroområdet lyckades nå en kompromiss om övervakningen av bankerna, vilket är ett första viktigt steg mot en bankunion. Diagram: Inköpschefsindex USA, Euroom rådet, Kina och Sverige Diagram: Konjunkturinstitutet, ekonomiskt sentiment svensk ekonomi Centralbankerna fortsätter att ge förutsättningar för ett väl funge rande finansiellt system genom att hålla räntorna låga och aktiv påver kan på tillgångspriser. Viktiga fi nanspolitiska beslut har också ta gits under fjärde kvartalet för att bemästra krisen. Det pågår således en aktiv krishantering för att rätta till de stora obalanserna i världs ekonomin, men det är svårhanterad materia och det kommer att ta tid innan alla problem är lösta. Markna den har till stor del diskonterat det negativa makroscenariot, vilket av speglas i bland annat försiktiga framtida tillväxtprognoser, rekord låga räntor, förändringar i valuta kurser och en attraktiv värdering av aktiemarknaden. Mönstret från föregående kvartal upprepades under fjärde kvartalet med en mycket avvaktande inställ ning till viktiga beslut inför framti den. Det bekräftas av inkom mande statistik som visar att det har skett en markant inbromsning av tillväxten i världsekonomin. Sverige har känt av avmattningen i den glo bala konjunkturen vilket avspeglar sig i Konjunkturinstitutets barome ter som visar ett negativt senti ment för svensk ekonomi. Förhoppningsvis har vi lämnat det värsta bakom oss inför 213, även om de flesta prognosmakare är pessimistiska i sina prognoser. Det är positivt att ledande indikatorer verkar ha bottnat ur och börjar leta sig uppåt. USA Den ekonomiska tillväxten i USA förbättrades under tredje kvartalet med en tillväxt på 3,1 procent. Tillväxten för 212 förväntas landa på 2,2 procent och prognoserna för 213 är måttliga 2 procent enligt Bloombergs senaste undersökning. Inkommande statistik visar på att ekonomin är inne i en stabiliseringsfas. Husmarknaden har överraskat positivt och arbetsmarknaden visar tillväxt även om aktiviteten är för låg för att få ner arbetslösheten i någon större utsträckning. Feds löfte om att stimulera ekonomin genom att köpa bostadsobligatio ner månatligen tills arbetsmarknaden förbättras är ett starkt åta gande. Inköpschefsindex visar fort farande tillväxt och konsumenterna har blivit mer optimistiska. Presi dentvalet är avklarat och 4 kvartalsrapport 212:4

5 i sista mi nuten lyckades kongressen nå en politisk kompro miss och kunde undvika det fiskala stupet. Förhopp ningsvis visar det på en ökad kompromissvilja i amerikansk poli tik. Närmast på den politiska agen dan är beslut om finanspolitiska be sparingar och en höjning av skuld taket. Om man lyckas kompromissa om detta ser förutsättningarna ganska ljusa ut för 213, med tyd ligare spelregler för konsumenter och företag. Diagram: BNP i USA kvartalsutfall och pro gnos från OECD Emerging markets Kinas tillväxt de närmaste åren är viktig för att hålla uppe världstill växten, när Europa och USA är upptagna med sin skuldsanering. Under det fjärde kvartalet har det bland annat beslutats om att köra igång infrastrukturinvesteringar som legat i malpåse. Det nya ledar skapet i Kina har urbanisering högt på sin poli tiska agenda vilket förväntas ge ett välkommet bidrag till tillväxten framöver. Den stora utmaningen är emellertid att ställa om ekonomin från nettoexport och investe ringar till inhemsk konsumtion. Styrräntan och banker nas reservkrav för utlå ning ligger kvar på en hög nivå och det finns utrymme för ytterligare sänkningar, vilket kan motiveras av en betydligt lägre inflationstakt. Även andra BRIC-länder har vidtagit, eller planerar att vidta åtgärder för att stimulera ekonomisk tillväxt bland annat Brasilien och Indien. Diagram: Kina BNP-tillväxt utfall och pro gnos Europa Politikerna fortsätter att hantera krisen i Euroområdet med viktiga beslut. Under fjärde kvartalet lyck ades man nå en kompromiss om övervakningen av bankerna vilket är ett viktigt steg för en bankunion. Tillväxten inom Euroområdet är ing et att skryta med och EUkommissionens höstprognos förut spådde en tillväxt om,4 procent 212 och måttliga,1 procent 213 med risker på nedsidan. Den låga tillväxten innebär fortsatta svårigheter att uppnå budgetmål och försöken att bromsa en ökad skuldsättning. Förhoppningsvis ligger det värsta bakom oss och att tuffa besparingar och åtgärder bör jar få genomslag i statsfinanserna. Risken är emellertid stor att det behövs ytterligare åtgärder om inte världsekonomin kan ge lite hjälp till tillväxten. Diagram: BNP tillväxt Euroområdet och prognos Sverige I Sverige fortsätter ledande indika torer att visa på en avmattning i tillväxten. Inköpschefsindex är på låga nivåer och Konjunkturinstitu tets barometer visar på ett svagt ekonomiskt sentiment. I den senas te mätningen var både industrin och hushållen mycket pessimistiska. Försämrade utsikter för arbets marknaden med ett ökat antal var sel har gjort hushållen oroliga. Re geringen tvingades till stora nedre videringar av tillväxten i sin senaste prognos. Den svaga statistiken fick även Riksbanken att sänka sin styr ränta i december. Positivt är att boräntorna fortsatt ned vilket har en positiv effekt på hushållens kon sumtionsutrymme. Diagram: Sverige, hushållens och industrins konfidensindikatorer kvartalsrapport 212:4 5

6 räntemarknaden Efterfrågan på bostadsobligationer fortsätter att vara hög. Marknads räntan på den femåriga statsobligationen (SO-151) steg under må naden till,97 procent (+,1) medan räntan på den femåriga bo stads obligationen sjönk till 1,83 procent (,12). De låga räntenivå erna har gjort att placerare föredrar bostadsobligationer som ger en högre avkastning. Både bostads- och statsobligationer har den högs ta ratingen (AAA). Diagram: Bostadsobligation och statsobli gation med förfall 217 Den 18 december meddelade Riks banken att de sänker reporäntan till 1, procent (1,25). Räntesänk ningen var väntad av så gott som hela penningmarknaden och effek ten på räntorna blev liten. Riksban ken valde också att sänka progno sen över reporäntan för de kommande åren. Diagram: Riksbankens reporäntebana 3 2,5 2 1,5 OKTOBER DECEMBER 1,5 Ränteskillnaden mellan bostads- och statsobligationer (bospreaden) sjönk till 86 ( 13) räntepunkter. Bospreadens utveckling under 212 blev dramatisk vilket framgår av nästa diagram. Diagram: Ränteskillnad mellan femårig bo stadsobligation och statsobligation Anledningen till att reporäntan och reporäntebanan sänkts är att Riks banken har blivit mer pessimistisk om framtiden. Den europeiska skuldkrisen slår nu in med full kraft i Sverige beroende på att Sverige är ett högbeta land med stort ex portberoende. Första halvåret ver kade Sverige osårbart, men nu har det vänt. Det som oroar Riksbanken är att arbetslösheten ska öka i spåren av detta. Riksbankens tidi gare extremt optimistiska prognos över arbetslösheten har nu juste rats till en mer pessimistisk sådan. Diagram: Riksbankens prognos över arbetslös heten 8,5 8 7,5 DECEMBER 7 OKTOBER Inflationen fortsätter att sjunka i Sverige och vi har nu deflation för första gången sedan 28. Det in nebär att avkastningen 212 i reala termer blir i stort densamma som den nominella avkastningen. Infla tions takten, det vill säga föränd ringen i KPI under de senaste tolv månad erna, var,1 procent i no vember. Till den totala nedgången sedan november 211 bidrog lägre räntekostnader på boende med,7 procenten heter. Lägre priser på el och hemelektronik bidrog vardera med,3 procentenheter. Nedgång en motverkades delvis av högre priser på livsmedel och tobak samt höjda hyror som bidrog med,3 respektive,2 procentenheter. 6,5 6 När det gäller hushållens skuldsätt ning ser riksbankschefen Stefan Ingves inget alarmerande i dags läget. Däremot är han bekymrad över att svenska banker har för hög an del utländsk upplåning vilket ökar deras sårbarhet. Sammanfattnings vis tror Stefan Ingves att det inte kommer att behövas mer ränte sänkningar. Han tror på en kort och mild konjunkturavmattning ungefär i stil med den som vi upplevde år 21. Riksbanken har nästa pen ningpolitiska möte 12 februari. 6 kvartalsrapport 212:4

7 Året 212 blev ett bra år för ränte förvaltningen. Kammarkollegiets placeringsstrategi med en hög an del företags- och bostadsobligatio ner har betalat sig bra. Avkastning en förbättrades under december genom lägre räntor på bostads- och företagsobligationer. Det blir nu en stor utmaning för oss att skapa bra avkastning för våra kunder även år 213. Diagram: Utveckling svenska börsen samt industrioch telekomaktier i procent aktiemarknaden Det fjärde kvartalet uppvisade en positiv utveckling på världens bör ser. I grafen nedan visas utveck lingen för börser i Sverige, Euroom rådet, USA och Kina. Både Kina och Euroområdet hade en stark slut spurt. Diagram: Utveckling aktiebörser i Sverige, Euroområdet, USA och Kina Aktiekonsortiet Sverige gav 212 en avkastning om hela 17,9 pro cent, vilket var drygt 1,1 procent bättre än jämförelseindex. Kammar kollegiets etiska restriktioner gav ett positiv bidrag om ca,4 pro centenheter under året. Vår nya produkt, Aktiekonsortiet Spiran med en inten tion att följa svenska kyrkans etiska placeringsregler, har sedan starten 1 mars haft en ut veckling i linje med Aktiekonsortiet Sverige, justerat för etiska restrik tioner. Aktieindexkonsortiet Sverige fortsätter att ge en avkast ning i linje med jämförelseindex, rensat för våra etiska restriktioner. Aktie konsortiet Utland gav en avkast ning om 8,8 procent vilket var i linje med jämförelseindex. Svenska börsen gav en hög avkast ning 212 där våra svenska port följer uppvisar en avkastning på ca 18 procent. Trots den stora värde stegringen 212 är vår bedöm ning fortsatt att aktier är attraktivt värderade, inte minst mot andra tillgångsslag. Den komplicerade riskbilden kvarstår för världsekonomin och det finansiella systemet men många viktiga beslut har tagits under året. Vi är fortfarande lite försiktiga och håller nere risken i våra portföljer. Vid ingången av det nya året har vi fortsatt en övervikt i industriaktier då vi bedömer att värderingen är attraktiv och att det väger upp risken med en svag konjunktur. In dustriaktier hade en stark utveckling 212 trots en ökad osä kerhet i omvärlden och gav en av kastning som var betydligt högre än genomsnittet för stockholms börsen, medan till exempel teleope ratörer utvecklats betydligt sämre. kvartalsrapport 212:4 7

8 Räntekonsortiet Aktiv förvaltning av svenska räntebärande placeringar. Den genomsnittliga räntebindningstiden är cirka 2 år. FÖRMÖGENHEt totalt Förmögenhet (tkr) Förmögenhet föregående månad (tkr) Förmögenhet (tkr) Andelar (antal) ,1976 Andelsvärde inkl. utdelning 126,7791 Andelsvärde exkl. utdelning 126,3966 AVKASTNING (jämförelseindex) 1 månad (%),31 (,21) 3 månader (%),9 (,62) Sedan årets början (%) 4,61 (3,1) 5 AVKASTNING JANUARI DECEMBER 212 (%) Portfölj Jämförelseindex Jämförelseindex: OMRX Bond All 1 3 years NYCKELTAL SEDAN (jämförelseindex) Standardavvikelse (%) 1,15 (1,18) Sharpekvot 1,58 (,9) Informationskvot 2,69 Informationskvot 3-månaderstal 23,63 Tracking error (%),28 Tracking error 3-månaderstal (%),5 Duration 1, år 1 3 år 3 5 år 5 7 år Svenska ränte 8 kvartalsrapport 212:4

9 UARI DECEMBER 212 (%) STÖRSTA ENSKILDa andel Marknads- EXPONERINGAR % värde, kr SEB568 8, SCBC 126 7, SPIO182 7, NBO552 7, NBO5526 5, SPIO166 4, SEB567 4,51 Portfölj Länsförsäkringar Hypotek 51 3,54 Jämförelseindex Sveaskog Lån 116 3, Landshypotek , FÖRFALLOSTRUKTUR (mkr) år 1 3 år 3 5 år 5 7 år Svenska ränte kvartalsrapport 212:4 9

10 Aktiekonsortiet Sverige Aktiv förvaltning av svenska aktier. Konsortiets jämförelseindex utgörs av det vanligaste indexet på börsen som innehåller närmare 3 bolag. FÖRMÖGENHEt totalt Svenska aktier Utländska aktier Fördelning (%) 1, 1,, Förmögenhet (tkr) Förmögenhet föregående månad (tkr) Förmögenhet (tkr) Andelar (antal) ,8921 Andelsvärde inkl. utdelning 4 62,698 Andelsvärde exkl. utdelning 4 61,3353 AVKASTNING (jämförelseindex 1) 1 månad (%) 1,73 (2,5) 1,7 (2,5) 3 månader (%) 4,1 (3,74) 4,6 (3,74) Sedan årets början (%) 17,9 (16,78) 17,92 (16,78) 2 AVKASTNING JANUARI DECEMBER 212 (%) Portfölj Jämförelseindex 1 Jämförelseindex Jämförelseindex 1: OMX Stockholm Cap GI Jämförelseindex 2: OMX Stockholm Cap GI, rensat för etisk granskning NYCKELTAL SEDAN (jämförelseindex) Standardavvikelse (%) 15,64 (13,94) 17,12 (15,26) 8,3 (8,15) Sharpekvot,35 (,51),34 (,5),32 (,17) Informationskvot,75,71,52 Informationskvot 3-månaderstal 1,26 1,5 Other Tracking error (%) 2,22 2,57 2,25 Health Care 6% Tracking error 3-månaderstal (%) 4% 1,27 1,34 Information Technology 6% Telecommunication Services 8% Industrials 35% Consumer Discretionary 15% Financials 27% 1 kvartalsrapport 212:4

11 STÖRSTA ENSKILDa andel Marknads- INNEHAV % värde, kr AVKASTNING JANUARI DECEMBER 212 (%) Hennes & Mauritz B 8, Nordea Bank 6, Volvo B 6, Ericsson B 5, TeliaSonera 5, SHB A 3, Swedbank A 3, Atlas Copco A 3, Investor B 3, Sandvik 3, Portfölj Jämförelseindex 1 Jämförelseindex 2 Branschfördelning Information Technology 6% Telecommunication Services 8% Health Care 4% Other 6% Industrials 35% Consumer Discretionary 15% Financials 27% kvartalsrapport 212:4 11

12 Aktiekonsortiet Spiran Aktiv förvaltning av svenska aktier baserad på svenska kyrkans etiska placeringsregler, startades 1 mars 212. Jämförelseindex utgörs av det vanligaste indexet på börsen justerad för kyrkans etiska placeringsregler. FÖRMÖGENHEt totalt Förmögenhet (tkr) Förmögenhet föregående månad (tkr) Förmögenhet (tkr) Andelar (antal) ,3699 Andelsvärde inkl. utdelning 4 718,228 Andelsvärde exkl. utdelning 4 716,5226 AVKASTNING (jämförelseindex) 1 månad (%) 1,52 (1,89) 3 månader (%) 4,11 (3,72) Sedan årets början (%) 3,95 (3,98) 6 AVKASTNING MARS DECEMBER 212 (%) Portfölj Jämförelseindex 1 Jämförelseindex Jämförelseindex 1: OMX Stockholm Cap GI Jämförelseindex 2: OMX Stockholm Cap GI, rensat för kyrkans etiska placeringsregler NYCKELTAL (jämförelseindex) Standardavvikelse (%) Other 12,41 (11,8) Sharpekvot Health Care 6%,3 (,31) 5% Informationskvot,4 Information Technology Informationskvot 3-månaderstal 7% 1,19 Tracking error (%) 1,1 Tracking Telecommunication error 3-månaderstal (%) 1,47 Services 9% Industrials 37% Consumer Discretionary 15% Financials 22% 12 kvartalsrapport 212:4

13 STÖRSTA ENSKILDa andel Marknads- INNEHAV % värde, kr Hennes & Mauritz B 9, Nordea Bank 7, AVKASTNING MARS DECEMBER 212 (%) Volvo B 6, Ericsson B 6, TeliaSonera 5, Swedbank A 4, SHB A 4, Atlas Copco A 4, Sandvik 3, SEB A 3, Portfölj Jämförelseindex 1 Jämförelseindex Branschfördelning Health Care 5% Other 6% Information Technology 7% Telecommunication Services 9% Industrials 37% Consumer Discretionary 15% Financials 22% kvartalsrapport 212:4 13

14 Aktieindexkonsortiet Sverige Passiv förvaltning av de 3 mest omsatta aktierna i en portfölj som helt följer börsens svängningar. FÖRMÖGENHEt totalt Förmögenhet (tkr) Förmögenhet föregående månad (tkr) Förmögenhet (tkr) Andelar (antal) ,5244 Andelsvärde inkl. utdelning 116,427 Andelsvärde exkl. utdelning 116,427 AVKASTNING (jämförelseindex 1) 1 månad (%) 1,83 (1,83) 3 månader (%) 4,8 (4,16) Sedan årets början (%) 18,16 (18,28) 2 AVKASTNING JANUARI DECEMBER 212 (%) Portfölj Jämförelseindex 1 Jämförelseindex Jämförelseindex 1: OMX Stockholm 3 Cap GI Jämförelseindex 2: OMX Stockholm 3 Cap GI, rensat för etisk granskning NYCKELTAL SEDAN (jämförelseindex) Standardavvikelse (%) 15,61 (15,37) Sharpekvot,5 (,53) Other Informationskvot,97% Health Care Informationskvot 3-månaderstal 6% 2,47 Tracking error (%) Information Technology,36 Tracking error 3-månaderstal (%) 7%,15 Industrials 36% Telecommunication Services 8% Consumer Discretionary 12% Financials 25% 14 kvartalsrapport 212:4

15 STÖRSTA ENSKILDa andel Marknads- INNEHAV % värde, kr Nordea Bank 8, AVKASTNING JANUARI DECEMBER Hennes & Mauritz 212 (%) B 8, Ericsson B 7, Atlas Copco A 6, TeliaSonera 5, Sandvik 4, Swedbank A 4, SEB A 4, Volvo B 4, SHB A 4, Portfölj Jämförelseindex 1 Jämförelseindex Branschfördelning Health Care 6% Other 7% Information Technology 7% Industrials 36% Telecommunication Services 8% Consumer Discretionary 12% Financials 25% kvartalsrapport 212:4 15

16 Aktieindexkonsortiet Utland Passiv förvaltning av globala aktier i en portfölj som helt följer börsens svängningar på de globala utvecklade marknaderna. FÖRMÖGENHEt totalt Förmögenhet (tkr) Förmögenhet föregående månad (tkr) Förmögenhet (tkr) Andelar (antal) ,5486 Andelsvärde inkl. utdelning 4 362,9876 AVKASTNING (jämförelseindex) 1 månad (%) 1,84 ( 1,31) 3 månader (%) 1,42 (,74) Sedan årets början (%) 8,79 (8,7) 12 AVKASTNING JANUARI DECEMBER 212 (%) Portfölj Jämförelseindex Jämförelseindex: MSCI World Net Developed NYCKELTAL SEDAN (jämförelseindex) Standardavvikelse (%) 5,95 (5,43) Sharpekvot 1,35 (1,46) Informationskvot,5 Informationskvot 3-månaderstal 1,2 Tracking error (%) 1,88 Tracking error 3-månaderstal (%) 2,33 16 kvartalsrapport 212:4

17 STÖRSTA ENSKILDa andel Marknads- INNEHAV % värde, kr Handelsbanken Global Index Etisk Utd Geografisk fördelning USA 5,97% Japan 8,64% Storbritanien 8,4% Kanada 5,15% Schweiz 4,62% Tyskland 4,24% Australien 4,% Frankrike 3,86% Sverige 1,51% Andra 8,61% kvartalsrapport 212:4 17

18 Definitioner Alla nyckeltal är baserade på månadsdata för perioden Avkastning, portölj och jämförelseindex Portföljens respektive jämförelseindexets genomsnittliga avkastning per år beräknat som geometriskt medel värde för månadsvärden. Courtage Fondkommissionären tar ut en avgift vid köp och försäljning av värdepapper, vilket innebär att en låg omsättningshastighet i portföljen bidrar till låga kostnader för förvaltningen. Duration Ett sätt att mäta en obligations eller en portföljs genomsnittliga räntebindningstid. Duration är också ett vanligt riskmått för en obligation eller en portfölj. Duration är det mest använda måttet avseende ränterisk och anger vad som händer när alla marknadsräntor förändras lika mycket. Informationskvot Informationskvoten är ett mått på förvaltarens skicklighet i förhållande till risken. Ju högre kvot, desto bättre avkastning har konsortiet givit. Mäts som överavkastning i förhållande till Tracking error. Beräknas enligt olika metoder för aktie- och ränteportföljer. Omsättningshastighet Beräknas genom att dividera det minsta värdet av summa köpta eller sålda värdepapper med periodens genomsnittliga förmögenhet. Då courtage betalas vid varje aktie affär medför låg omsättningshastighet låga kostnader. Sharpekvot, portfölj och jämförelseindex Är ett mått på riskjusterad avkastning och anger en portföljs respektive jämförelseindex meravkastning i relation till standardavvikelsen. Den beräknas som kvoten av portföljens meravkastning över riskfri ränta och portföljens standardavvikelse. Standardavvikelse, portfölj och jämförelseindex Visar hur mycket portföljens värde respektive jämförelseindexets värde har svängt kring dess medelvärde. Ju högre standardavvikelse desto högre risk. Tracking error Beskriver hur portföljens utveckling i förhållande till index har varierat historiskt. Måttet beräknas som standardavvikelsen för över- eller underavkastning mot jämförelseindex. Ju högre värde desto högre risk i förhållande till jämförelseindex. 18 kvartalsrapport 212:4

19

20 Box Stockholm Telefon Fax E-post Besöksadress Birger Jarlsgatan 16 Stockholm

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport 2012:2

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport 2012:2 Kapitalförvaltningens kvartalsrapport 212:2 212-7-13 Till andelsägarna i Kammarkollegiets aktie- och räntekonsortier Andra kvartalet 212 De statsfinansiella problemen i Västeuropa fortsätter att gäcka

Läs mer

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport 2012:1

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport 2012:1 Kapitalförvaltningens kvartalsrapport 212:1 212-4-13 Till andelsägarna i Kammarkollegiets aktie- och räntekonsortier Första kvartalet 212 Precis som 211 blev ett väsentligt sämre börsår än väntat, har

Läs mer

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Q2 2013 Innehåll Andra kvartalet 2013 3 Ekonomiska läget 4 Aktiemarknaden 7 Räntemarknaden 8 Räntekonsortiet 10 Företagsobligationskonsortiet 12 Aktiekonsortiet Sverige

Läs mer

Kvartalskommentar kvartal 2 2015

Kvartalskommentar kvartal 2 2015 Kvartalskommentar kvartal 2 2015 Diagram, Konsument- och industriförtroende för Euroområdet Ekonomiska läget De mest optimistiska förväntningarna om en återhämtning av världsekonomin kom på skam under

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2011 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 49

HALVÅRSRAPPORT 2011 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 49 HALVÅRSRAPPORT 2011 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 49 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD-kommentar 3 Varsam 4 Försiktig 4 Balanserad 5 Offensiv 5 Aktiv Förmögenhetsförvaltning 6 Sverige Likviditet 6 Sverige Obligationer

Läs mer

Månadskommentar Augusti 2015

Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar augusti 2015 Ekonomiska läget Konjunkturoron förstärktes under augusti drivet av utvecklingen i Kina. En fortsatt svag utveckling för det preliminära inköpschefsindexet

Läs mer

Månadsrapport mars 2012

Månadsrapport mars 2012 Månadsrapport mars 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 3 VD-kommentar. 8 Global Index 8 SRI Global 9 Sverige 9 Sverige Fokus 10 Sverige/Europa 10 Utland. (Sverigeregistrerade fonder)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 3 VD-kommentar. 8 Global Index 8 SRI Global 9 Sverige 9 Sverige Fokus 10 Sverige/Europa 10 Utland. (Sverigeregistrerade fonder) HELÅRSRAPPORT 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 VD-kommentar 4 Varsam 4 Försiktig 5 Balanserad 5 Offensiv 6 Aktiv Förmögenhetsförvaltning 6 Sverige Likviditet 7 Sverige Obligationer 7 Sverige Realräntefond 8

Läs mer

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2013 Innehåll Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv... 3 VD har ordet....4 Trygg-Stiftelsen försäkringstagarnas forum....5 Nyckeltal

Läs mer

Marknadsbrev. En årsavkastnin på två månader. mars 2013. Marknaden i korthet

Marknadsbrev. En årsavkastnin på två månader. mars 2013. Marknaden i korthet Marknadsbrev mars 2013 En årsavkastnin på två månader Under årets första månader steg den svenska börsen drygt 8 procent. Det motsvarar ungefär en årsavkastning på två månader. Och faktum är att den svenska

Läs mer

Månadsrapport januari 2013

Månadsrapport januari 2013 Månadsrapport januari 2013 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv 2010

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv 2010 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2010 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv 2010 1 Innehåll Innehåll... 2 VD har ordet.... 3 Trygg-Stiftelsen försäkringstagarnas forum....

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2012 Innehåll Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv....3 VD har ordet..........................................................................................................................................

Läs mer

Börsens värsta fallgropar

Börsens värsta fallgropar OMVÄRLD & ANALYS Tillväxten ökar Här är tillväxtbolagen du bör satsa på framöver. Månadsrapport för januari 2011, sidan 7 Anders Bruzelius: Därför blir 2011 ett starkt börsår STOCKHOLMSBÖRSEN. Under året

Läs mer

Private Banking. Så utvecklas börsåret 2012

Private Banking. Så utvecklas börsåret 2012 Så utvecklas börsåret 2012 BÖRSEN. Fjolårets kräftgång gör att börsen kan stiga med mellan 10-20 procent under 2012, förutsatt att två orosmoln lättar. Den bedömningen gör Hannes Bernéus, aktiemäklare

Läs mer

FRISKARE EUROPA. Ekonomisk statistik överraskar positivt. De spanska och italienska statsräntorna faller. Är det värsta över?

FRISKARE EUROPA. Ekonomisk statistik överraskar positivt. De spanska och italienska statsräntorna faller. Är det värsta över? PRIVATBANK FRISKARE EUROPA. Ekonomisk statistik överraskar positivt. De spanska och italienska statsräntorna faller. Är det värsta över? ALLOKERING OCH PORTFÖLJSTRATEGI Våren 201 Carnegie Allokering och

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, Nyckelfakta 2.

Innehåll. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, Nyckelfakta 2. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2009 Innehåll Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (Gamla Liv) driver traditionell

Läs mer

I väntan på tillväxt. Marknadsbrev. augusti 2015. Stora börsfall i augusti. Börsutveckling 1 augusti 24 augusti 2015 i svenska kronor.

I väntan på tillväxt. Marknadsbrev. augusti 2015. Stora börsfall i augusti. Börsutveckling 1 augusti 24 augusti 2015 i svenska kronor. Marknadsbrev augusti 215 I väntan på tillväxt Oro för Kina har utlöst en global börsrekyl. Stimulanser i all ära men det behövs något mer för att börserna varaktigt ska fortsätta uppåt. Det behövs tillväxt.

Läs mer

MARKNADSINSIKT. Mars 2015

MARKNADSINSIKT. Mars 2015 MARKNADSINSIKT Mars 2015 Aktiemarknaden fortsätter sin starka trend och bara i år har stockholmsbörsen nu stigit med drygt 15 procent. Efter en exceptionellt stark börsuppgång väljer vi nu att vikta ned

Läs mer

Månadsrapport februari 2012

Månadsrapport februari 2012 Månadsrapport februari 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks analytiker positivt på den

Läs mer

Andra AP-fonden Årsredovisning 2013

Andra AP-fonden Årsredovisning 2013 Andra AP-fonden Årsredovisning 2013 Innehåll Andra AP-fonden Detta är Andra AP-fonden Året i korthet 1 Vd-ord 2 Det svenska pensionssystemet 4 Buffertfonderna minskar inbromsningen 6 Vår förvaltning Tydligt

Läs mer

Cliens Allokering Sverige. Årsberättelse 2011

Cliens Allokering Sverige. Årsberättelse 2011 Cliens Allokering Sverige Årsberättelse 2011 Cliens Allokering Sverige Förvaltningsberättelse Marknadens utveckling Efter den starka hösten 2010 inleddes året svagt och marknaden försvagades ytterligare

Läs mer

Januari 2015. Strategirapport. - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln?

Januari 2015. Strategirapport. - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln? Januari 2015 Strategirapport - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln? Innehållsförteckning Strategi & Marknadssyn 3 Sammanfattning 4 Rekommendationer 5 Makroekonomiska förutsättningar

Läs mer

Innehåll. Förord. 1. Makroekonomisk analys

Innehåll. Förord. 1. Makroekonomisk analys Innehåll Förord 1. Makroekonomisk analys 1.1 Grundläggande begrepp 1.2 Penningpolitik och centralbanker 1.3 Finanspolitik 1.4 Stabiliseringspolitik enligt Keynes 1.5 Inflation och arbetslöshet 1.6 Den

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar november 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling november Portföljutveckling i år Konkurrentjämförelse Portföljförvaltare

Läs mer

MARKNADSINSIKT. Februari 2015

MARKNADSINSIKT. Februari 2015 MARKNADSINSIKT Februari 2015 Börsåret 2015 har fått en flygande start med uppgångar över 10 procent sedan årsskiftet. De flesta börsbolag har också hunnit rapportera sina bokslut och vi kan konstatera

Läs mer

Konjunkturutsikter. Bättre vind i konjunkturseglen. februari 2014. Heidi Elmér Chefekonom heidi.elmer@skandia.se

Konjunkturutsikter. Bättre vind i konjunkturseglen. februari 2014. Heidi Elmér Chefekonom heidi.elmer@skandia.se Konjunkturutsikter Bättre vind i konjunkturseglen Den globala ekonomin har haft en snubblande återhämtning. Framöver räknar vi med att konjunkturen får bättre vind i seglen med stöd av fortsatt låga räntor

Läs mer

Månadsrapport februari 2010

Månadsrapport februari 2010 Månadsrapport februari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G ÅRSREDOVISNING 2000 DE VIKTIGASTE FÖRÄNDRINGARNA ENLIGT MIN MENING ÄR DE UTÖKADE MÖJLIGHETERNA ATT PLACERA I AKTIER OCH ATT KUNNA AGERA GLOBALT. DE GENOMFÖRDA ÄND- RINGARNA ÄR EFTERLÄNGTADE OCH FÖRSTÄRKER

Läs mer