Kapitalförvaltningens kvartalsrapport 2012:4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kapitalförvaltningens kvartalsrapport 2012:4"

Transkript

1 Kapitalförvaltningens kvartalsrapport 212:4

2

3 Till andelsägarna i Kammarkollegiets konsortier Fjärde kvartalet 212 Vilken glädje det är att konstatera att 212 blev ett år där samtliga våra kunder fick erfara både en god totalavkastning i sina placeringar och ett bra förvaltningsresultat skapat av oss här på kollegiet. Avkastningen för till exempel svenska aktie konsortiet blev 17,9 procent och för räntekonsortiet 4,6 procent under året. Jag är övertygad om att vi står oss mycket väl i konkurrensen med andra kapitalförvaltare. Samtliga våra aktivt förvaltade uppdrag överträffar jämförelseindex. Vi har med andra ord lyckats skapa ett mervärde för dig som kund. Det kan nämnas att räntekonsortiet för 15:e gången under de senaste 17 åren överträffat sitt jämförelseindex. Vår uppgift är just att bidra med mervärde så att våra kunders målsättningar med sin verksamhet underlättas. Vi känner oss mycket nöjda med att ha rekommenderat aktier som tillgångsslag i förhållande till ränteplaceringar. I början på året kände vi oss tämligen ensamma om den åsikten. Vår åsikt att med låg värdering av aktier inför nya året kombinerad med låga förväntningar om framtida tillväxt utgjorde ett köpläge för aktier. Dessutom har risken minskat för att samarbetet inom EMU ska brista, vilket ytterligare bidragit till högre aktiekurser under 212. Eftersom räntenivåerna för mer kreditvärdiga ränteplaceringar nu är extremt låga betyder det att man ska förvänta sig mycket låg avkastning för räntebärande placeringar framledes. Vår bedömning är att aktiemarknaden kommer att generera en högre avkastning än räntemarknaden under 213. Vi rekommenderar därför en försiktig övervikt av aktieplaceringar. Det motiveras av att förväntningarna på företagsvinsterna, enligt vårt synsätt, inte är för högt ställda. Samtidigt är den förväntade direktavkastningen på aktier avsevärt högre än marknadsräntan för statsobligationer. Det vill säga alternativa placeringar till aktier ter sig mindre intressant. Motivet till en något försiktig inställning är väl kända risker som till exempel att konjunkturen försvagas globalt, vilket resulterar i lägre företagsvinster och därmed lägre aktiekurser. Kommande år bjuder på många relevanta frågeställningar för våra kunder. På vilka sätt kan en god utdelning för interna ändamål skapas, hur bör en portfölj konstrueras för att skapa högre yield långsiktigt, vilka risker finns med olika placeringar, är svensk aktie marknad att föredra framför utländsk etc. Låt oss på kapitalförvaltningen hjälpa till att besvara era frågor. Vi finns här för er skull. Vår komparativa fördel är vår vilja och kompetens att förse våra kunder med skräddarsydda lösningar. Vi på Kammarkollegiets kapitalförvaltning tackar för året som varit och önskar er alla ett bra 213! Leif Hässel, chef kapitalförvaltningen kvartalsrapport 212:4 3

4 Ekonomiska läget USA lyckades i sista stund nå en politisk kompromiss och undvika att falla över det fiskala stupet vid årsskiftet. Förhoppningsvis är det början på ett förbättrat samarbets klimat inom amerikansk politik och att det kan följas upp med besparingar och en överenskommelse om budgettaket inom kort. Inkommande statistik visar på en stabilisering av den amerikanska ekonomin. Kinas över gång till ett nytt ledarskap genom fördes utan några störningar. Urba niseringen står i fokus för Kina framöver och det kommer att bidra till fortsatt tillväxt samtidigt som ekonomin ställs om mot en mer in hemsk och konsumtionsdriven till växt. Beslutsfattarna i Euroområdet lyckades nå en kompromiss om övervakningen av bankerna, vilket är ett första viktigt steg mot en bankunion. Diagram: Inköpschefsindex USA, Euroom rådet, Kina och Sverige Diagram: Konjunkturinstitutet, ekonomiskt sentiment svensk ekonomi Centralbankerna fortsätter att ge förutsättningar för ett väl funge rande finansiellt system genom att hålla räntorna låga och aktiv påver kan på tillgångspriser. Viktiga fi nanspolitiska beslut har också ta gits under fjärde kvartalet för att bemästra krisen. Det pågår således en aktiv krishantering för att rätta till de stora obalanserna i världs ekonomin, men det är svårhanterad materia och det kommer att ta tid innan alla problem är lösta. Markna den har till stor del diskonterat det negativa makroscenariot, vilket av speglas i bland annat försiktiga framtida tillväxtprognoser, rekord låga räntor, förändringar i valuta kurser och en attraktiv värdering av aktiemarknaden. Mönstret från föregående kvartal upprepades under fjärde kvartalet med en mycket avvaktande inställ ning till viktiga beslut inför framti den. Det bekräftas av inkom mande statistik som visar att det har skett en markant inbromsning av tillväxten i världsekonomin. Sverige har känt av avmattningen i den glo bala konjunkturen vilket avspeglar sig i Konjunkturinstitutets barome ter som visar ett negativt senti ment för svensk ekonomi. Förhoppningsvis har vi lämnat det värsta bakom oss inför 213, även om de flesta prognosmakare är pessimistiska i sina prognoser. Det är positivt att ledande indikatorer verkar ha bottnat ur och börjar leta sig uppåt. USA Den ekonomiska tillväxten i USA förbättrades under tredje kvartalet med en tillväxt på 3,1 procent. Tillväxten för 212 förväntas landa på 2,2 procent och prognoserna för 213 är måttliga 2 procent enligt Bloombergs senaste undersökning. Inkommande statistik visar på att ekonomin är inne i en stabiliseringsfas. Husmarknaden har överraskat positivt och arbetsmarknaden visar tillväxt även om aktiviteten är för låg för att få ner arbetslösheten i någon större utsträckning. Feds löfte om att stimulera ekonomin genom att köpa bostadsobligatio ner månatligen tills arbetsmarknaden förbättras är ett starkt åta gande. Inköpschefsindex visar fort farande tillväxt och konsumenterna har blivit mer optimistiska. Presi dentvalet är avklarat och 4 kvartalsrapport 212:4

5 i sista mi nuten lyckades kongressen nå en politisk kompro miss och kunde undvika det fiskala stupet. Förhopp ningsvis visar det på en ökad kompromissvilja i amerikansk poli tik. Närmast på den politiska agen dan är beslut om finanspolitiska be sparingar och en höjning av skuld taket. Om man lyckas kompromissa om detta ser förutsättningarna ganska ljusa ut för 213, med tyd ligare spelregler för konsumenter och företag. Diagram: BNP i USA kvartalsutfall och pro gnos från OECD Emerging markets Kinas tillväxt de närmaste åren är viktig för att hålla uppe världstill växten, när Europa och USA är upptagna med sin skuldsanering. Under det fjärde kvartalet har det bland annat beslutats om att köra igång infrastrukturinvesteringar som legat i malpåse. Det nya ledar skapet i Kina har urbanisering högt på sin poli tiska agenda vilket förväntas ge ett välkommet bidrag till tillväxten framöver. Den stora utmaningen är emellertid att ställa om ekonomin från nettoexport och investe ringar till inhemsk konsumtion. Styrräntan och banker nas reservkrav för utlå ning ligger kvar på en hög nivå och det finns utrymme för ytterligare sänkningar, vilket kan motiveras av en betydligt lägre inflationstakt. Även andra BRIC-länder har vidtagit, eller planerar att vidta åtgärder för att stimulera ekonomisk tillväxt bland annat Brasilien och Indien. Diagram: Kina BNP-tillväxt utfall och pro gnos Europa Politikerna fortsätter att hantera krisen i Euroområdet med viktiga beslut. Under fjärde kvartalet lyck ades man nå en kompromiss om övervakningen av bankerna vilket är ett viktigt steg för en bankunion. Tillväxten inom Euroområdet är ing et att skryta med och EUkommissionens höstprognos förut spådde en tillväxt om,4 procent 212 och måttliga,1 procent 213 med risker på nedsidan. Den låga tillväxten innebär fortsatta svårigheter att uppnå budgetmål och försöken att bromsa en ökad skuldsättning. Förhoppningsvis ligger det värsta bakom oss och att tuffa besparingar och åtgärder bör jar få genomslag i statsfinanserna. Risken är emellertid stor att det behövs ytterligare åtgärder om inte världsekonomin kan ge lite hjälp till tillväxten. Diagram: BNP tillväxt Euroområdet och prognos Sverige I Sverige fortsätter ledande indika torer att visa på en avmattning i tillväxten. Inköpschefsindex är på låga nivåer och Konjunkturinstitu tets barometer visar på ett svagt ekonomiskt sentiment. I den senas te mätningen var både industrin och hushållen mycket pessimistiska. Försämrade utsikter för arbets marknaden med ett ökat antal var sel har gjort hushållen oroliga. Re geringen tvingades till stora nedre videringar av tillväxten i sin senaste prognos. Den svaga statistiken fick även Riksbanken att sänka sin styr ränta i december. Positivt är att boräntorna fortsatt ned vilket har en positiv effekt på hushållens kon sumtionsutrymme. Diagram: Sverige, hushållens och industrins konfidensindikatorer kvartalsrapport 212:4 5

6 räntemarknaden Efterfrågan på bostadsobligationer fortsätter att vara hög. Marknads räntan på den femåriga statsobligationen (SO-151) steg under må naden till,97 procent (+,1) medan räntan på den femåriga bo stads obligationen sjönk till 1,83 procent (,12). De låga räntenivå erna har gjort att placerare föredrar bostadsobligationer som ger en högre avkastning. Både bostads- och statsobligationer har den högs ta ratingen (AAA). Diagram: Bostadsobligation och statsobli gation med förfall 217 Den 18 december meddelade Riks banken att de sänker reporäntan till 1, procent (1,25). Räntesänk ningen var väntad av så gott som hela penningmarknaden och effek ten på räntorna blev liten. Riksban ken valde också att sänka progno sen över reporäntan för de kommande åren. Diagram: Riksbankens reporäntebana 3 2,5 2 1,5 OKTOBER DECEMBER 1,5 Ränteskillnaden mellan bostads- och statsobligationer (bospreaden) sjönk till 86 ( 13) räntepunkter. Bospreadens utveckling under 212 blev dramatisk vilket framgår av nästa diagram. Diagram: Ränteskillnad mellan femårig bo stadsobligation och statsobligation Anledningen till att reporäntan och reporäntebanan sänkts är att Riks banken har blivit mer pessimistisk om framtiden. Den europeiska skuldkrisen slår nu in med full kraft i Sverige beroende på att Sverige är ett högbeta land med stort ex portberoende. Första halvåret ver kade Sverige osårbart, men nu har det vänt. Det som oroar Riksbanken är att arbetslösheten ska öka i spåren av detta. Riksbankens tidi gare extremt optimistiska prognos över arbetslösheten har nu juste rats till en mer pessimistisk sådan. Diagram: Riksbankens prognos över arbetslös heten 8,5 8 7,5 DECEMBER 7 OKTOBER Inflationen fortsätter att sjunka i Sverige och vi har nu deflation för första gången sedan 28. Det in nebär att avkastningen 212 i reala termer blir i stort densamma som den nominella avkastningen. Infla tions takten, det vill säga föränd ringen i KPI under de senaste tolv månad erna, var,1 procent i no vember. Till den totala nedgången sedan november 211 bidrog lägre räntekostnader på boende med,7 procenten heter. Lägre priser på el och hemelektronik bidrog vardera med,3 procentenheter. Nedgång en motverkades delvis av högre priser på livsmedel och tobak samt höjda hyror som bidrog med,3 respektive,2 procentenheter. 6,5 6 När det gäller hushållens skuldsätt ning ser riksbankschefen Stefan Ingves inget alarmerande i dags läget. Däremot är han bekymrad över att svenska banker har för hög an del utländsk upplåning vilket ökar deras sårbarhet. Sammanfattnings vis tror Stefan Ingves att det inte kommer att behövas mer ränte sänkningar. Han tror på en kort och mild konjunkturavmattning ungefär i stil med den som vi upplevde år 21. Riksbanken har nästa pen ningpolitiska möte 12 februari. 6 kvartalsrapport 212:4

7 Året 212 blev ett bra år för ränte förvaltningen. Kammarkollegiets placeringsstrategi med en hög an del företags- och bostadsobligatio ner har betalat sig bra. Avkastning en förbättrades under december genom lägre räntor på bostads- och företagsobligationer. Det blir nu en stor utmaning för oss att skapa bra avkastning för våra kunder även år 213. Diagram: Utveckling svenska börsen samt industrioch telekomaktier i procent aktiemarknaden Det fjärde kvartalet uppvisade en positiv utveckling på världens bör ser. I grafen nedan visas utveck lingen för börser i Sverige, Euroom rådet, USA och Kina. Både Kina och Euroområdet hade en stark slut spurt. Diagram: Utveckling aktiebörser i Sverige, Euroområdet, USA och Kina Aktiekonsortiet Sverige gav 212 en avkastning om hela 17,9 pro cent, vilket var drygt 1,1 procent bättre än jämförelseindex. Kammar kollegiets etiska restriktioner gav ett positiv bidrag om ca,4 pro centenheter under året. Vår nya produkt, Aktiekonsortiet Spiran med en inten tion att följa svenska kyrkans etiska placeringsregler, har sedan starten 1 mars haft en ut veckling i linje med Aktiekonsortiet Sverige, justerat för etiska restrik tioner. Aktieindexkonsortiet Sverige fortsätter att ge en avkast ning i linje med jämförelseindex, rensat för våra etiska restriktioner. Aktie konsortiet Utland gav en avkast ning om 8,8 procent vilket var i linje med jämförelseindex. Svenska börsen gav en hög avkast ning 212 där våra svenska port följer uppvisar en avkastning på ca 18 procent. Trots den stora värde stegringen 212 är vår bedöm ning fortsatt att aktier är attraktivt värderade, inte minst mot andra tillgångsslag. Den komplicerade riskbilden kvarstår för världsekonomin och det finansiella systemet men många viktiga beslut har tagits under året. Vi är fortfarande lite försiktiga och håller nere risken i våra portföljer. Vid ingången av det nya året har vi fortsatt en övervikt i industriaktier då vi bedömer att värderingen är attraktiv och att det väger upp risken med en svag konjunktur. In dustriaktier hade en stark utveckling 212 trots en ökad osä kerhet i omvärlden och gav en av kastning som var betydligt högre än genomsnittet för stockholms börsen, medan till exempel teleope ratörer utvecklats betydligt sämre. kvartalsrapport 212:4 7

8 Räntekonsortiet Aktiv förvaltning av svenska räntebärande placeringar. Den genomsnittliga räntebindningstiden är cirka 2 år. FÖRMÖGENHEt totalt Förmögenhet (tkr) Förmögenhet föregående månad (tkr) Förmögenhet (tkr) Andelar (antal) ,1976 Andelsvärde inkl. utdelning 126,7791 Andelsvärde exkl. utdelning 126,3966 AVKASTNING (jämförelseindex) 1 månad (%),31 (,21) 3 månader (%),9 (,62) Sedan årets början (%) 4,61 (3,1) 5 AVKASTNING JANUARI DECEMBER 212 (%) Portfölj Jämförelseindex Jämförelseindex: OMRX Bond All 1 3 years NYCKELTAL SEDAN (jämförelseindex) Standardavvikelse (%) 1,15 (1,18) Sharpekvot 1,58 (,9) Informationskvot 2,69 Informationskvot 3-månaderstal 23,63 Tracking error (%),28 Tracking error 3-månaderstal (%),5 Duration 1, år 1 3 år 3 5 år 5 7 år Svenska ränte 8 kvartalsrapport 212:4

9 UARI DECEMBER 212 (%) STÖRSTA ENSKILDa andel Marknads- EXPONERINGAR % värde, kr SEB568 8, SCBC 126 7, SPIO182 7, NBO552 7, NBO5526 5, SPIO166 4, SEB567 4,51 Portfölj Länsförsäkringar Hypotek 51 3,54 Jämförelseindex Sveaskog Lån 116 3, Landshypotek , FÖRFALLOSTRUKTUR (mkr) år 1 3 år 3 5 år 5 7 år Svenska ränte kvartalsrapport 212:4 9

10 Aktiekonsortiet Sverige Aktiv förvaltning av svenska aktier. Konsortiets jämförelseindex utgörs av det vanligaste indexet på börsen som innehåller närmare 3 bolag. FÖRMÖGENHEt totalt Svenska aktier Utländska aktier Fördelning (%) 1, 1,, Förmögenhet (tkr) Förmögenhet föregående månad (tkr) Förmögenhet (tkr) Andelar (antal) ,8921 Andelsvärde inkl. utdelning 4 62,698 Andelsvärde exkl. utdelning 4 61,3353 AVKASTNING (jämförelseindex 1) 1 månad (%) 1,73 (2,5) 1,7 (2,5) 3 månader (%) 4,1 (3,74) 4,6 (3,74) Sedan årets början (%) 17,9 (16,78) 17,92 (16,78) 2 AVKASTNING JANUARI DECEMBER 212 (%) Portfölj Jämförelseindex 1 Jämförelseindex Jämförelseindex 1: OMX Stockholm Cap GI Jämförelseindex 2: OMX Stockholm Cap GI, rensat för etisk granskning NYCKELTAL SEDAN (jämförelseindex) Standardavvikelse (%) 15,64 (13,94) 17,12 (15,26) 8,3 (8,15) Sharpekvot,35 (,51),34 (,5),32 (,17) Informationskvot,75,71,52 Informationskvot 3-månaderstal 1,26 1,5 Other Tracking error (%) 2,22 2,57 2,25 Health Care 6% Tracking error 3-månaderstal (%) 4% 1,27 1,34 Information Technology 6% Telecommunication Services 8% Industrials 35% Consumer Discretionary 15% Financials 27% 1 kvartalsrapport 212:4

11 STÖRSTA ENSKILDa andel Marknads- INNEHAV % värde, kr AVKASTNING JANUARI DECEMBER 212 (%) Hennes & Mauritz B 8, Nordea Bank 6, Volvo B 6, Ericsson B 5, TeliaSonera 5, SHB A 3, Swedbank A 3, Atlas Copco A 3, Investor B 3, Sandvik 3, Portfölj Jämförelseindex 1 Jämförelseindex 2 Branschfördelning Information Technology 6% Telecommunication Services 8% Health Care 4% Other 6% Industrials 35% Consumer Discretionary 15% Financials 27% kvartalsrapport 212:4 11

12 Aktiekonsortiet Spiran Aktiv förvaltning av svenska aktier baserad på svenska kyrkans etiska placeringsregler, startades 1 mars 212. Jämförelseindex utgörs av det vanligaste indexet på börsen justerad för kyrkans etiska placeringsregler. FÖRMÖGENHEt totalt Förmögenhet (tkr) Förmögenhet föregående månad (tkr) Förmögenhet (tkr) Andelar (antal) ,3699 Andelsvärde inkl. utdelning 4 718,228 Andelsvärde exkl. utdelning 4 716,5226 AVKASTNING (jämförelseindex) 1 månad (%) 1,52 (1,89) 3 månader (%) 4,11 (3,72) Sedan årets början (%) 3,95 (3,98) 6 AVKASTNING MARS DECEMBER 212 (%) Portfölj Jämförelseindex 1 Jämförelseindex Jämförelseindex 1: OMX Stockholm Cap GI Jämförelseindex 2: OMX Stockholm Cap GI, rensat för kyrkans etiska placeringsregler NYCKELTAL (jämförelseindex) Standardavvikelse (%) Other 12,41 (11,8) Sharpekvot Health Care 6%,3 (,31) 5% Informationskvot,4 Information Technology Informationskvot 3-månaderstal 7% 1,19 Tracking error (%) 1,1 Tracking Telecommunication error 3-månaderstal (%) 1,47 Services 9% Industrials 37% Consumer Discretionary 15% Financials 22% 12 kvartalsrapport 212:4

13 STÖRSTA ENSKILDa andel Marknads- INNEHAV % värde, kr Hennes & Mauritz B 9, Nordea Bank 7, AVKASTNING MARS DECEMBER 212 (%) Volvo B 6, Ericsson B 6, TeliaSonera 5, Swedbank A 4, SHB A 4, Atlas Copco A 4, Sandvik 3, SEB A 3, Portfölj Jämförelseindex 1 Jämförelseindex Branschfördelning Health Care 5% Other 6% Information Technology 7% Telecommunication Services 9% Industrials 37% Consumer Discretionary 15% Financials 22% kvartalsrapport 212:4 13

14 Aktieindexkonsortiet Sverige Passiv förvaltning av de 3 mest omsatta aktierna i en portfölj som helt följer börsens svängningar. FÖRMÖGENHEt totalt Förmögenhet (tkr) Förmögenhet föregående månad (tkr) Förmögenhet (tkr) Andelar (antal) ,5244 Andelsvärde inkl. utdelning 116,427 Andelsvärde exkl. utdelning 116,427 AVKASTNING (jämförelseindex 1) 1 månad (%) 1,83 (1,83) 3 månader (%) 4,8 (4,16) Sedan årets början (%) 18,16 (18,28) 2 AVKASTNING JANUARI DECEMBER 212 (%) Portfölj Jämförelseindex 1 Jämförelseindex Jämförelseindex 1: OMX Stockholm 3 Cap GI Jämförelseindex 2: OMX Stockholm 3 Cap GI, rensat för etisk granskning NYCKELTAL SEDAN (jämförelseindex) Standardavvikelse (%) 15,61 (15,37) Sharpekvot,5 (,53) Other Informationskvot,97% Health Care Informationskvot 3-månaderstal 6% 2,47 Tracking error (%) Information Technology,36 Tracking error 3-månaderstal (%) 7%,15 Industrials 36% Telecommunication Services 8% Consumer Discretionary 12% Financials 25% 14 kvartalsrapport 212:4

15 STÖRSTA ENSKILDa andel Marknads- INNEHAV % värde, kr Nordea Bank 8, AVKASTNING JANUARI DECEMBER Hennes & Mauritz 212 (%) B 8, Ericsson B 7, Atlas Copco A 6, TeliaSonera 5, Sandvik 4, Swedbank A 4, SEB A 4, Volvo B 4, SHB A 4, Portfölj Jämförelseindex 1 Jämförelseindex Branschfördelning Health Care 6% Other 7% Information Technology 7% Industrials 36% Telecommunication Services 8% Consumer Discretionary 12% Financials 25% kvartalsrapport 212:4 15

16 Aktieindexkonsortiet Utland Passiv förvaltning av globala aktier i en portfölj som helt följer börsens svängningar på de globala utvecklade marknaderna. FÖRMÖGENHEt totalt Förmögenhet (tkr) Förmögenhet föregående månad (tkr) Förmögenhet (tkr) Andelar (antal) ,5486 Andelsvärde inkl. utdelning 4 362,9876 AVKASTNING (jämförelseindex) 1 månad (%) 1,84 ( 1,31) 3 månader (%) 1,42 (,74) Sedan årets början (%) 8,79 (8,7) 12 AVKASTNING JANUARI DECEMBER 212 (%) Portfölj Jämförelseindex Jämförelseindex: MSCI World Net Developed NYCKELTAL SEDAN (jämförelseindex) Standardavvikelse (%) 5,95 (5,43) Sharpekvot 1,35 (1,46) Informationskvot,5 Informationskvot 3-månaderstal 1,2 Tracking error (%) 1,88 Tracking error 3-månaderstal (%) 2,33 16 kvartalsrapport 212:4

17 STÖRSTA ENSKILDa andel Marknads- INNEHAV % värde, kr Handelsbanken Global Index Etisk Utd Geografisk fördelning USA 5,97% Japan 8,64% Storbritanien 8,4% Kanada 5,15% Schweiz 4,62% Tyskland 4,24% Australien 4,% Frankrike 3,86% Sverige 1,51% Andra 8,61% kvartalsrapport 212:4 17

18 Definitioner Alla nyckeltal är baserade på månadsdata för perioden Avkastning, portölj och jämförelseindex Portföljens respektive jämförelseindexets genomsnittliga avkastning per år beräknat som geometriskt medel värde för månadsvärden. Courtage Fondkommissionären tar ut en avgift vid köp och försäljning av värdepapper, vilket innebär att en låg omsättningshastighet i portföljen bidrar till låga kostnader för förvaltningen. Duration Ett sätt att mäta en obligations eller en portföljs genomsnittliga räntebindningstid. Duration är också ett vanligt riskmått för en obligation eller en portfölj. Duration är det mest använda måttet avseende ränterisk och anger vad som händer när alla marknadsräntor förändras lika mycket. Informationskvot Informationskvoten är ett mått på förvaltarens skicklighet i förhållande till risken. Ju högre kvot, desto bättre avkastning har konsortiet givit. Mäts som överavkastning i förhållande till Tracking error. Beräknas enligt olika metoder för aktie- och ränteportföljer. Omsättningshastighet Beräknas genom att dividera det minsta värdet av summa köpta eller sålda värdepapper med periodens genomsnittliga förmögenhet. Då courtage betalas vid varje aktie affär medför låg omsättningshastighet låga kostnader. Sharpekvot, portfölj och jämförelseindex Är ett mått på riskjusterad avkastning och anger en portföljs respektive jämförelseindex meravkastning i relation till standardavvikelsen. Den beräknas som kvoten av portföljens meravkastning över riskfri ränta och portföljens standardavvikelse. Standardavvikelse, portfölj och jämförelseindex Visar hur mycket portföljens värde respektive jämförelseindexets värde har svängt kring dess medelvärde. Ju högre standardavvikelse desto högre risk. Tracking error Beskriver hur portföljens utveckling i förhållande till index har varierat historiskt. Måttet beräknas som standardavvikelsen för över- eller underavkastning mot jämförelseindex. Ju högre värde desto högre risk i förhållande till jämförelseindex. 18 kvartalsrapport 212:4

19

20 Box Stockholm Telefon Fax E-post Besöksadress Birger Jarlsgatan 16 Stockholm

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport 2012:3

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport 2012:3 Kapitalförvaltningens kvartalsrapport 212:3 212-1-12 Till andelsägarna i Kammarkollegiets aktie- och räntekonsortier Tredje kvartalet 212 Riskaptiten har tilltagit under tredje kvartalet, trots att de

Läs mer

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Q1 2014 Innehåll Första kvartalet 2014 3 Ekonomiska läget 4 Räntekonsortiet 10 Företagsobligationskonsortiet 12 Aktiekonsortiet Sverige 14 Aktiekonsortiet Spiran 16

Läs mer

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport 2012:2

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport 2012:2 Kapitalförvaltningens kvartalsrapport 212:2 212-7-13 Till andelsägarna i Kammarkollegiets aktie- och räntekonsortier Andra kvartalet 212 De statsfinansiella problemen i Västeuropa fortsätter att gäcka

Läs mer

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Q2 2014 Innehåll Andra kvartalet 2014... 3 Vad kan en kapitalägare göra i dessa tider?.... 3 Ekonomiska läget.... 4 USA... 4 Europa.... 5 Emerging markets.... 6 Sverige....

Läs mer

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Q2 2013 Innehåll Andra kvartalet 2013 3 Ekonomiska läget 4 Aktiemarknaden 7 Räntemarknaden 8 Räntekonsortiet 10 Företagsobligationskonsortiet 12 Aktiekonsortiet Sverige

Läs mer

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Q4 2013 Innehåll Fjärde kvartalet 2013 3 Ekonomiska läget 4 Räntekonsortiet 10 Företagsobligationskonsortiet 12 Aktiekonsortiet Sverige 14 Aktiekonsortiet Spiran 16

Läs mer

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport 2012:1

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport 2012:1 Kapitalförvaltningens kvartalsrapport 212:1 212-4-13 Till andelsägarna i Kammarkollegiets aktie- och räntekonsortier Första kvartalet 212 Precis som 211 blev ett väsentligt sämre börsår än väntat, har

Läs mer

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Q3 2013 Innehåll Tredje kvartalet 2013 3 Ekonomiska läget 4 Räntekonsortiet 10 Företagsobligationskonsortiet 12 Aktiekonsortiet Sverige 14 Aktiekonsortiet Spiran 16

Läs mer

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Q4 2014 Innehåll Fjärde kvartalet 2014 3 Ekonomiska läget 4 Räntekonsortiet 10 Företagsobligationskonsortiet 12 Aktiekonsortiet Spiran 14 Aktiekonsortiet Sverige 16

Läs mer

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Q1 2015 Innehåll Första kvartalet 2015 3 Ekonomiska läget 4 Räntekonsortiet 10 Företagsobligationskonsortiet 12 Aktiekonsortiet Spiran 14 Aktiekonsortiet Sverige 16

Läs mer

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Q3 2014 Innehåll Tredje kvartalet 2014 3 Ekonomiska läget 4 Räntekonsortiet 10 Företagsobligationskonsortiet 12 Aktiekonsortiet Spiran 14 Aktiekonsortiet Sverige 16

Läs mer

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Q3 2015 Innehåll Tredje kvartalet 2015 3 Kvartalskommentar kvartal 3 2015 4 Räntekonsortiet 10 Företagsobligationskonsortiet 12 Aktiekonsortiet Spiran 14 Aktiekonsortiet

Läs mer

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Q3 215 3 215-1-13 Innehåll Till andelsägarna i Kammarkollegiets konsortier Vad gör man i en värld när allt är dyrt? Tredje kvartalet 215 3 Kvartalskommentar kvartal

Läs mer

Månadskommentar oktober 2015

Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Ekonomiska läget Den värsta oron för konjunktur och finansiella marknader lade sig under månaden. Centralbankerna med ECB i spetsen signalerade

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Q2 2015 Innehåll Andra kvartalet 2015 3 Kvartalskommentar kvartal 2 2015 4 Räntekonsortiet 12 Företagsobligationskonsortiet 14 Aktiekonsortiet Spiran 16 Aktiekonsortiet

Läs mer

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Q2 2016 2 Kvartalsrapport 2016:Q2 Innehåll Förord 3 Kvartalskommentar kvartal 2 2016 4 Räntekonsortiet 10 Företagsobligationskonsortiet 12 Aktiekonsortiet Spiran 14

Läs mer

Månadskommentar Augusti 2015

Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar augusti 2015 Ekonomiska läget Konjunkturoron förstärktes under augusti drivet av utvecklingen i Kina. En fortsatt svag utveckling för det preliminära inköpschefsindexet

Läs mer

Månadskommentar november 2015

Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Ekonomiska läget Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin avseende november avspeglar på ett bra sätt det globala konjunkturscenariot. Tillväxten

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Q3 2016 2 Kvartalsrapport 2016:Q3 Innehåll Förord 3 Kvartalskommentar kvartal 3 2016 4 Räntekonsortiet 10 Företagsobligationskonsortiet 12 Aktiekonsortiet Spiran 14

Läs mer

Det ekonomiska läget och penningpolitiken

Det ekonomiska läget och penningpolitiken Det ekonomiska läget och penningpolitiken SCB 6 oktober Vice riksbankschef Per Jansson Ämnen för dagen Penningpolitiken den senaste tiden (inkl det senaste beslutet den september) Riksbankens penningpolitiska

Läs mer

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Q4 2015 Innehåll Fjärde kvartalet 2015 3 Utsikter inför det nya året 4 Räntekonsortiet 12 Företagsobligationskonsortiet 14 Aktiekonsortiet Spiran 16 Aktiekonsortiet

Läs mer

Månadskommentar juli 2016

Månadskommentar juli 2016 Månadskommentar juli 2016 Ekonomiska utsikter Stark svensk arbetsmarknad Arbetsmarknadsdata för Sverige visar att arbetslösheten har sjunkit till 6,6% i juni. Svensk arbetsmarknad börjar nu närma sig sin

Läs mer

Marknadskommentar Q3 2015

Marknadskommentar Q3 2015 Marknadskommentar Q3 2015 Tema konjunkturoro och aktievärdering Stor osäkerhet präglar konjunkturscenariot Det framtida konjunkturscenariot präglas av ovanligt stor osäkerhet. Kina går in i en ny fas i

Läs mer

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3%

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3% US Balanserad 2 1 1 allmän global konjunkturosäkerhet. Den makroekonomiska statistiken har åter varit en aning svagare för samtliga större regioner och pekat mot en global avmattning. Marknadens focus

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

Månadskommentar januari 2016

Månadskommentar januari 2016 Månadskommentar januari 2016 Ekonomiska utsikter Centralbanker trycker återigen på gasen Året har börjat turbulent med fallande börser och sjunkande räntor. Början på 2016 är den sämsta inledningen på

Läs mer

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9%

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9% US Balanserad Index 2 1 1 med och tyska DAX med 3%. Svenska börsen avvek dock och OMX30 stängde månaden drygt ned. Relativt starka företagsrapporter, men främst av förhoppningar om nya US Balanserad 3,8%

Läs mer

KÄRNAVFALLSFONDEN 1(9) 2014-12-16 Dnr KAF 1.1-20-14

KÄRNAVFALLSFONDEN 1(9) 2014-12-16 Dnr KAF 1.1-20-14 Placeringspolicy Fastställd av styrelsen den 16 december 2014 som en bilaga till verksamhetsplanen för 2015 att gälla från och med den 1 januari 2015. Ersätter den placeringspolicy som fastställdes den

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 633 mnkr. Det är en ökning med 40 mnkr sedan förra månaden, och 45% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Portföljsammanställning för Landstinget Västerbotten. avseende perioden

Portföljsammanställning för Landstinget Västerbotten. avseende perioden Portföljsammanställning för avseende perioden Informationen i denna rapport innehåller kurser och värden. Värderingar av instrument är förvaltares rapporterade värden och Investment Consulting Group AB

Läs mer

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverige Placeringsinriktning Quesada Sverige är en svensk aktiefond vars mål är att generera en god långsiktig avkastning. Portföljen är koncentrerad

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 483 mnkr. Det är en minskning med 24 mnkr sedan förra månaden, och 70% av

Läs mer

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport. kvartalsrapport

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport. kvartalsrapport Kapitalförvaltningens kvartalsrapport kvartalsrapport Q2 Q1 2017 2017 2 Kvartalsrapport 2017:Q2 Innehåll Förord 3 Ekonomiska utsikter Q2 2017 4 Räntekonsortiet 10 Företagsobligationskonsortiet 12 Aktiekonsortiet

Läs mer

Månadskommentar mars 2016

Månadskommentar mars 2016 Månadskommentar mars 2016 Ekonomiska utsikter Måttligt men dock högre löneökningar Den svenska avtalsrörelsen ser ut att gå mot sitt slut och överenskomna löneökningar ligger kring 2,2 procent vilket är

Läs mer

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se Oktober 2010 Källa: stock.xchng Med vänlig hälsning Enter Fonder AB www.enterfonder.se Enter Fonder AB Telefon 08 790 57 00 Fax 08 790 57 50 E-mail: info@enterfonder.se Enter Sverige Senaste månaden Sedan

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

1 Halvårsrapport januari juni 2003. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 123 mdr per 2003-06-30. HALVÅRSRAPPORT.

1 Halvårsrapport januari juni 2003. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 123 mdr per 2003-06-30. HALVÅRSRAPPORT. 1 Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 123 mdr per 2003-06-30. HALVÅRSRAPPORT januari juni Totalavkastningen på fondens tillgångar uppgick till 6,7 % för första halvåret 2003. Periodens

Läs mer

Halvårsredogörelse 2011

Halvårsredogörelse 2011 2 (11) Förvaltningsberättelse AP7 Aktiefond Fondens start AP7 Aktiefond startade i begränsad omfattning den 11 maj 2010. Den mer betydande verksamheten startade den 24 maj 2010, när kapital från de avvecklade

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 8 november 212 Riksbankschef Stefan Ingves Dagens presentation Det senaste årets utveckling och penningpolitik Försämrade tillväxtutsikter och lågt

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Fondbytesprogrammet

Fondbytesprogrammet Halvårsredogörelse för Fondbytesprogrammet 0-100 Perioden 2011-01-01-2011-06-30 Fondbytesprogrammet 0-100 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge

Läs mer

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011 Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 7 308 mnkr och stadens borgensåtagande var 3 mnkr för bolaget. Den totala

Läs mer

Kvartalsrapport 2017 Q3 1. Kapitalförvaltningens Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 2017 Q3 1. Kapitalförvaltningens Kvartalsrapport Kvartalsrapport 2017 Q3 1 Kapitalförvaltningens Kvartalsrapport Q3 2017 2 Kvartalsrapport 2017 Q3 Innehåll Är vi på väg mot normalisering... 3 Ekonomiska utsikter Q4 2017... 4 Mot normalisering av räntor

Läs mer

Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik

Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik Fondbolagens förening 25 maj 2015 Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Konjunkturen förbättras God BNP-tillväxt Arbetsmarknaden stärks Anm. Årlig procentuell

Läs mer

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-02-12 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition Sid 1 (6) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition I budgetpropositionen är regeringen betydligt mer pessimistiska om den ekonomiska utvecklingen jämfört med i vårpropositionen.

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 268 mnkr. Det är en ökning med 6 mnkr sedan förra månaden. Räntan för månaden

Läs mer

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB oktober 2010

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB oktober 2010 Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB oktober 2010 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 691 mnkr och stadens borgensåtagande var 1 mnkr för bolaget. Den totala skulden

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

KÄRNAVFALLSFONDEN 1(9) Dnr KAF

KÄRNAVFALLSFONDEN 1(9) Dnr KAF Placeringspolicy Fastställd av styrelsen den 15 december 2015 som en bilaga till verksamhetsplanen för 2016 att gälla från och med den 1 januari 2016. Ersätter den placeringspolicy som fastställdes den

Läs mer

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS 12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS Global tillväxt är fortfarande god även om den har tappat en del fart på slutet. Finansiella marknader är nu oroliga för en kollaps i Kina och

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 525 mnkr.det är en ökning med 122 mnkr sedan förra månaden, 74% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 11 600 mnkr. Det är en ökning med 15 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 27 februari 2012 Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Makrofokus Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - Det tyska IFO-indexet

Läs mer

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser Några lärdomar av tidigare finansiella kriser KAPITEL 1 FÖRDJUPNING Hittills har den finansiella orons effekter på börskurser och r äntor på företagsobligationer varit mindre än vid tidigare liknande p

Läs mer

Månadskommentar augusti 2016

Månadskommentar augusti 2016 Månadskommentar augusti 2016 Ekonomiska utsikter Diagram: Tillväxtprognoser för 2016 Marknadsoptimism efter sommaren Trots att opinionsläget var jämnt inför Storbrittaniens EUomröstning blev marknaden

Läs mer

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER 22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER Året har inletts med fallande aktiekurser och marknadssentimentet har varit ordentligt nedtryckt, dock har börsen återhämtat

Läs mer

Makrokommentar. Februari 2014

Makrokommentar. Februari 2014 Makrokommentar Februari 2014 Uppgång i februari Aktiemarknaderna steg i februari och volatiliteten som var hög vid ingången av månaden sjönk till lägre nivåer. VIX-indexet mäter volatiliteten på den amerikanska

Läs mer

Makroanalys okt-dec 2012

Makroanalys okt-dec 2012 Makroanalys okt-dec 2012 SAMMANFATTNING Eurokrisen fortsätter att styra konjunkturen och den ekonomiska tillväxten Amerikansk och kinesisk konjunkturdata visar tydliga tecken på förbättring Ingen snabb

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 18 november 214 Riksbankschef Stefan Ingves Dagens presentation Var kommer vi ifrån? Inflationen är låg i Sverige I euroområdet är både tillväxten

Läs mer

under oktober med 0,7 procent medan S&P 500 och Stockholmsbörsen föll med 2 procent. 260

under oktober med 0,7 procent medan S&P 500 och Stockholmsbörsen föll med 2 procent. 260 US Balanserad 2 1 1 sep-03 sep-04 sep-05 sep-06 sep-07 sep-08 sep-09 sep-10 sep-11 sep-12 US Balanserad 0, 5, 6,5% 3,5% 41,4% 0, 6, 8, 9, 61,6% Skillnad 0, -0,6% -1,6% -5,6% -20, Aktier 55% 5 5% 3 7 varav

Läs mer

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD 4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FÖRARSÄTET Veckan som gick präglades av stora rörelser. Vi fick bland annat se den största dagliga nedgången på Stockholmsbörsen sedan oron i oktober förra

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 829 mnkr. Totalt är det är en ökning med 63 mnkr sedan förra månaden, 79% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014 Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 204 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 2 056 mnkr. Totalt är det är en ökning med 0 mnkr sedan förra månaden, 9% av ramen

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2017

Makrokommentar. Januari 2017 Makrokommentar Januari 2017 Lugn start på aktieåret Det hände inte mycket på finansmarknaderna i januari, men aktierna utvecklades i huvudsak positivt. Marknadsvolatiliteten, här mätt mot det amerikanska

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 5 Marknadskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

755686001 Svenska aktier:

755686001 Svenska aktier: 755686001 Svenska aktier: +9,53 % (SIXPRX: +10,05 %) Carnegie är värdeförvaltare och investerar främst i större stabila bolag på Stockholmsbörsen. Småbolagen har gått betydligt bättre än de större bolagen

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008

Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008 Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 321 mnkr. Det är en ökning med 8 mnkr sedan förra månaden, och 74% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 2013

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 2013 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 213 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 2 71 mnkr. Det är en minskning med 139 mnkr sedan förra månaden, och 6% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 923 mnkr. Det är en ökning med 180 mnkr sedan förra månaden, och 69% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Danske Fonder Sverige Fokus

Danske Fonder Sverige Fokus Danske Fonder Sverige Fokus Anders Hemström Placeringsspecialist Danske Bank, Sverige Danske Analyse kommenterar aktiemarknaden idag Den internationella ekonomin har otvivelaktigt tappat lite fart under

Läs mer

IKC World Wide

IKC World Wide Halvårsredogörelse för IKC World Wide Perioden 2011-01-01-2011-06-30 IKC World Wide 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse för

Läs mer

VECKOBREV v.46 nov-14

VECKOBREV v.46 nov-14 0 0,001 Makro Veckan Finansinspektionen som gått meddelade i veckan att de vill införa ett amorteringskrav liknande det förslag som bankföreningen tidigare lagt fram. Mycket är ännu oklart men i stora

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar oktober 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling oktober Portföljutveckling i år Konkurrentjämförelse Portföljförvaltare

Läs mer

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015 Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom 1 Business Swedens Marknadsöversikt ges ut tre gånger per år: i april, september och december. Marknadsöversikt

Läs mer

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT 21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT En enig FOMC-direktion valde att höja räntan i USA med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Räntehöjningen var till största del väntad eftersom ekonomin

Läs mer

Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk

Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk Utvärdering av Handelsbankens aktieindexobligationer 1994-2007 Sammanfattning Avkastning jämförbar med aktier Handelsbankens aktieindexobligationer har

Läs mer

IKC Sverige

IKC Sverige Halvårsredogörelse för IKC Sverige Perioden 2011-01-01-2011-06-30 IKC Sverige 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse för perioden

Läs mer

Marknadskommentarer Bilaga 1

Marknadskommentarer Bilaga 1 Marknadskommentarer Bilaga 1 Sammanfattning Under september har utvecklingen på världens börser varit positiv då viktiga beslut har fattats främst i Europa. Både den amerikanska och europeiska centralbanken

Läs mer

Månadsrapport augusti 2012

Månadsrapport augusti 2012 Månadsrapport augusti 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Den egenfinansierade utlåningen till de kommunala bolagen uppgick till 621,2 mkr vid årsskiftet med följande uppdelning:

Den egenfinansierade utlåningen till de kommunala bolagen uppgick till 621,2 mkr vid årsskiftet med följande uppdelning: Oskarshamns kommun Datum Tjänsteställe/handläggare 2006-01-30 ledningskontoret Ekonomiavdelningen styrelsen FINANSIELL RAPPORT 2005-12-31 Sammanfattning ens finansiella tillgångar var bokförda till ett

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2009

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2009 Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2009 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 102 mnkr och stadens borgensåtagande var 146 mnkr för bolaget. Den totala skulden

Läs mer

FONDSPECIAL FONDER & RISK. Innehåll. Rapportförfattare. Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening

FONDSPECIAL FONDER & RISK. Innehåll. Rapportförfattare. Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening FONDSPECIAL Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening FONDER & RISK När olika placeringsformer diskuteras är en bedömning av risk alltid viktig. Beroende på placeringshorisont och personliga önskemål

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 7 november 13 Riksbankschef Stefan Ingves Dagens presentation Läget i svensk ekonomi och den aktuella penningpolitiken Utmaningar på arbetsmarknaden

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 2016

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 2016 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 216 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 365 mnkr. Totalt är det är en ökning med 9 mnkr sedan förra månaden, 77% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2014-02-12 kommunstyrelsen Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 2012

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 2012 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 2012 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 5 339 mnkr. Det är en ökning med 124 mnkr sedan förra månaden, och 79% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Under oktober fortsatte räntemarknaderna att påverkas av låga inflationstal, expansiv penningpolitik och stigande oro kring den ekonomiska

Läs mer

Månadskommentar oktober 2016

Månadskommentar oktober 2016 Månadskommentar oktober 2016 Nollräntepolitiken måste ersättas av mer expansiv finanspolitik I skrivande stund är det amerikanska presidentvalet en joker för utvecklingen på de finansiella marknaderna.

Läs mer

Verksamhetsberättelse Kapitalförvaltningen

Verksamhetsberättelse Kapitalförvaltningen Verksamhetsberättelse Kapitalförvaltningen 2013 3 Innehåll Chefen har ordet 5 En framgångsrik och trygg kapitalförvaltare 6 Effektivt stöd och kundanpassade tjänster 10 Omvärldsbevakning 16 Kundintervju

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 5 mars 2015 Riksbankschef Stefan Ingves Sverige - en liten öppen ekonomi Stora oljeprisrörelser Negativa räntor och okonventionella åtgärder Centralbanker

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Stora marknadsrörelser efter valet i USA Finansmarknaderna överraskades av Donald Trumps seger i det amerikanska presidentvalet och marknadens reaktioner lät inte vänta på

Läs mer

Månadsbrev september 2013

Månadsbrev september 2013 Månadsbrev september 2013 Fortsatta Stödköp Glädje i marknaden Den amerikanska centralbanken FED meddelade i september att man fortsätter stimulera ekonomin genom stödköp av obligationer. I maj flaggade

Läs mer