Kapitalförvaltningens kvartalsrapport 2012:4

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kapitalförvaltningens kvartalsrapport 2012:4"

Transkript

1 Kapitalförvaltningens kvartalsrapport 212:4

2

3 Till andelsägarna i Kammarkollegiets konsortier Fjärde kvartalet 212 Vilken glädje det är att konstatera att 212 blev ett år där samtliga våra kunder fick erfara både en god totalavkastning i sina placeringar och ett bra förvaltningsresultat skapat av oss här på kollegiet. Avkastningen för till exempel svenska aktie konsortiet blev 17,9 procent och för räntekonsortiet 4,6 procent under året. Jag är övertygad om att vi står oss mycket väl i konkurrensen med andra kapitalförvaltare. Samtliga våra aktivt förvaltade uppdrag överträffar jämförelseindex. Vi har med andra ord lyckats skapa ett mervärde för dig som kund. Det kan nämnas att räntekonsortiet för 15:e gången under de senaste 17 åren överträffat sitt jämförelseindex. Vår uppgift är just att bidra med mervärde så att våra kunders målsättningar med sin verksamhet underlättas. Vi känner oss mycket nöjda med att ha rekommenderat aktier som tillgångsslag i förhållande till ränteplaceringar. I början på året kände vi oss tämligen ensamma om den åsikten. Vår åsikt att med låg värdering av aktier inför nya året kombinerad med låga förväntningar om framtida tillväxt utgjorde ett köpläge för aktier. Dessutom har risken minskat för att samarbetet inom EMU ska brista, vilket ytterligare bidragit till högre aktiekurser under 212. Eftersom räntenivåerna för mer kreditvärdiga ränteplaceringar nu är extremt låga betyder det att man ska förvänta sig mycket låg avkastning för räntebärande placeringar framledes. Vår bedömning är att aktiemarknaden kommer att generera en högre avkastning än räntemarknaden under 213. Vi rekommenderar därför en försiktig övervikt av aktieplaceringar. Det motiveras av att förväntningarna på företagsvinsterna, enligt vårt synsätt, inte är för högt ställda. Samtidigt är den förväntade direktavkastningen på aktier avsevärt högre än marknadsräntan för statsobligationer. Det vill säga alternativa placeringar till aktier ter sig mindre intressant. Motivet till en något försiktig inställning är väl kända risker som till exempel att konjunkturen försvagas globalt, vilket resulterar i lägre företagsvinster och därmed lägre aktiekurser. Kommande år bjuder på många relevanta frågeställningar för våra kunder. På vilka sätt kan en god utdelning för interna ändamål skapas, hur bör en portfölj konstrueras för att skapa högre yield långsiktigt, vilka risker finns med olika placeringar, är svensk aktie marknad att föredra framför utländsk etc. Låt oss på kapitalförvaltningen hjälpa till att besvara era frågor. Vi finns här för er skull. Vår komparativa fördel är vår vilja och kompetens att förse våra kunder med skräddarsydda lösningar. Vi på Kammarkollegiets kapitalförvaltning tackar för året som varit och önskar er alla ett bra 213! Leif Hässel, chef kapitalförvaltningen kvartalsrapport 212:4 3

4 Ekonomiska läget USA lyckades i sista stund nå en politisk kompromiss och undvika att falla över det fiskala stupet vid årsskiftet. Förhoppningsvis är det början på ett förbättrat samarbets klimat inom amerikansk politik och att det kan följas upp med besparingar och en överenskommelse om budgettaket inom kort. Inkommande statistik visar på en stabilisering av den amerikanska ekonomin. Kinas över gång till ett nytt ledarskap genom fördes utan några störningar. Urba niseringen står i fokus för Kina framöver och det kommer att bidra till fortsatt tillväxt samtidigt som ekonomin ställs om mot en mer in hemsk och konsumtionsdriven till växt. Beslutsfattarna i Euroområdet lyckades nå en kompromiss om övervakningen av bankerna, vilket är ett första viktigt steg mot en bankunion. Diagram: Inköpschefsindex USA, Euroom rådet, Kina och Sverige Diagram: Konjunkturinstitutet, ekonomiskt sentiment svensk ekonomi Centralbankerna fortsätter att ge förutsättningar för ett väl funge rande finansiellt system genom att hålla räntorna låga och aktiv påver kan på tillgångspriser. Viktiga fi nanspolitiska beslut har också ta gits under fjärde kvartalet för att bemästra krisen. Det pågår således en aktiv krishantering för att rätta till de stora obalanserna i världs ekonomin, men det är svårhanterad materia och det kommer att ta tid innan alla problem är lösta. Markna den har till stor del diskonterat det negativa makroscenariot, vilket av speglas i bland annat försiktiga framtida tillväxtprognoser, rekord låga räntor, förändringar i valuta kurser och en attraktiv värdering av aktiemarknaden. Mönstret från föregående kvartal upprepades under fjärde kvartalet med en mycket avvaktande inställ ning till viktiga beslut inför framti den. Det bekräftas av inkom mande statistik som visar att det har skett en markant inbromsning av tillväxten i världsekonomin. Sverige har känt av avmattningen i den glo bala konjunkturen vilket avspeglar sig i Konjunkturinstitutets barome ter som visar ett negativt senti ment för svensk ekonomi. Förhoppningsvis har vi lämnat det värsta bakom oss inför 213, även om de flesta prognosmakare är pessimistiska i sina prognoser. Det är positivt att ledande indikatorer verkar ha bottnat ur och börjar leta sig uppåt. USA Den ekonomiska tillväxten i USA förbättrades under tredje kvartalet med en tillväxt på 3,1 procent. Tillväxten för 212 förväntas landa på 2,2 procent och prognoserna för 213 är måttliga 2 procent enligt Bloombergs senaste undersökning. Inkommande statistik visar på att ekonomin är inne i en stabiliseringsfas. Husmarknaden har överraskat positivt och arbetsmarknaden visar tillväxt även om aktiviteten är för låg för att få ner arbetslösheten i någon större utsträckning. Feds löfte om att stimulera ekonomin genom att köpa bostadsobligatio ner månatligen tills arbetsmarknaden förbättras är ett starkt åta gande. Inköpschefsindex visar fort farande tillväxt och konsumenterna har blivit mer optimistiska. Presi dentvalet är avklarat och 4 kvartalsrapport 212:4

5 i sista mi nuten lyckades kongressen nå en politisk kompro miss och kunde undvika det fiskala stupet. Förhopp ningsvis visar det på en ökad kompromissvilja i amerikansk poli tik. Närmast på den politiska agen dan är beslut om finanspolitiska be sparingar och en höjning av skuld taket. Om man lyckas kompromissa om detta ser förutsättningarna ganska ljusa ut för 213, med tyd ligare spelregler för konsumenter och företag. Diagram: BNP i USA kvartalsutfall och pro gnos från OECD Emerging markets Kinas tillväxt de närmaste åren är viktig för att hålla uppe världstill växten, när Europa och USA är upptagna med sin skuldsanering. Under det fjärde kvartalet har det bland annat beslutats om att köra igång infrastrukturinvesteringar som legat i malpåse. Det nya ledar skapet i Kina har urbanisering högt på sin poli tiska agenda vilket förväntas ge ett välkommet bidrag till tillväxten framöver. Den stora utmaningen är emellertid att ställa om ekonomin från nettoexport och investe ringar till inhemsk konsumtion. Styrräntan och banker nas reservkrav för utlå ning ligger kvar på en hög nivå och det finns utrymme för ytterligare sänkningar, vilket kan motiveras av en betydligt lägre inflationstakt. Även andra BRIC-länder har vidtagit, eller planerar att vidta åtgärder för att stimulera ekonomisk tillväxt bland annat Brasilien och Indien. Diagram: Kina BNP-tillväxt utfall och pro gnos Europa Politikerna fortsätter att hantera krisen i Euroområdet med viktiga beslut. Under fjärde kvartalet lyck ades man nå en kompromiss om övervakningen av bankerna vilket är ett viktigt steg för en bankunion. Tillväxten inom Euroområdet är ing et att skryta med och EUkommissionens höstprognos förut spådde en tillväxt om,4 procent 212 och måttliga,1 procent 213 med risker på nedsidan. Den låga tillväxten innebär fortsatta svårigheter att uppnå budgetmål och försöken att bromsa en ökad skuldsättning. Förhoppningsvis ligger det värsta bakom oss och att tuffa besparingar och åtgärder bör jar få genomslag i statsfinanserna. Risken är emellertid stor att det behövs ytterligare åtgärder om inte världsekonomin kan ge lite hjälp till tillväxten. Diagram: BNP tillväxt Euroområdet och prognos Sverige I Sverige fortsätter ledande indika torer att visa på en avmattning i tillväxten. Inköpschefsindex är på låga nivåer och Konjunkturinstitu tets barometer visar på ett svagt ekonomiskt sentiment. I den senas te mätningen var både industrin och hushållen mycket pessimistiska. Försämrade utsikter för arbets marknaden med ett ökat antal var sel har gjort hushållen oroliga. Re geringen tvingades till stora nedre videringar av tillväxten i sin senaste prognos. Den svaga statistiken fick även Riksbanken att sänka sin styr ränta i december. Positivt är att boräntorna fortsatt ned vilket har en positiv effekt på hushållens kon sumtionsutrymme. Diagram: Sverige, hushållens och industrins konfidensindikatorer kvartalsrapport 212:4 5

6 räntemarknaden Efterfrågan på bostadsobligationer fortsätter att vara hög. Marknads räntan på den femåriga statsobligationen (SO-151) steg under må naden till,97 procent (+,1) medan räntan på den femåriga bo stads obligationen sjönk till 1,83 procent (,12). De låga räntenivå erna har gjort att placerare föredrar bostadsobligationer som ger en högre avkastning. Både bostads- och statsobligationer har den högs ta ratingen (AAA). Diagram: Bostadsobligation och statsobli gation med förfall 217 Den 18 december meddelade Riks banken att de sänker reporäntan till 1, procent (1,25). Räntesänk ningen var väntad av så gott som hela penningmarknaden och effek ten på räntorna blev liten. Riksban ken valde också att sänka progno sen över reporäntan för de kommande åren. Diagram: Riksbankens reporäntebana 3 2,5 2 1,5 OKTOBER DECEMBER 1,5 Ränteskillnaden mellan bostads- och statsobligationer (bospreaden) sjönk till 86 ( 13) räntepunkter. Bospreadens utveckling under 212 blev dramatisk vilket framgår av nästa diagram. Diagram: Ränteskillnad mellan femårig bo stadsobligation och statsobligation Anledningen till att reporäntan och reporäntebanan sänkts är att Riks banken har blivit mer pessimistisk om framtiden. Den europeiska skuldkrisen slår nu in med full kraft i Sverige beroende på att Sverige är ett högbeta land med stort ex portberoende. Första halvåret ver kade Sverige osårbart, men nu har det vänt. Det som oroar Riksbanken är att arbetslösheten ska öka i spåren av detta. Riksbankens tidi gare extremt optimistiska prognos över arbetslösheten har nu juste rats till en mer pessimistisk sådan. Diagram: Riksbankens prognos över arbetslös heten 8,5 8 7,5 DECEMBER 7 OKTOBER Inflationen fortsätter att sjunka i Sverige och vi har nu deflation för första gången sedan 28. Det in nebär att avkastningen 212 i reala termer blir i stort densamma som den nominella avkastningen. Infla tions takten, det vill säga föränd ringen i KPI under de senaste tolv månad erna, var,1 procent i no vember. Till den totala nedgången sedan november 211 bidrog lägre räntekostnader på boende med,7 procenten heter. Lägre priser på el och hemelektronik bidrog vardera med,3 procentenheter. Nedgång en motverkades delvis av högre priser på livsmedel och tobak samt höjda hyror som bidrog med,3 respektive,2 procentenheter. 6,5 6 När det gäller hushållens skuldsätt ning ser riksbankschefen Stefan Ingves inget alarmerande i dags läget. Däremot är han bekymrad över att svenska banker har för hög an del utländsk upplåning vilket ökar deras sårbarhet. Sammanfattnings vis tror Stefan Ingves att det inte kommer att behövas mer ränte sänkningar. Han tror på en kort och mild konjunkturavmattning ungefär i stil med den som vi upplevde år 21. Riksbanken har nästa pen ningpolitiska möte 12 februari. 6 kvartalsrapport 212:4

7 Året 212 blev ett bra år för ränte förvaltningen. Kammarkollegiets placeringsstrategi med en hög an del företags- och bostadsobligatio ner har betalat sig bra. Avkastning en förbättrades under december genom lägre räntor på bostads- och företagsobligationer. Det blir nu en stor utmaning för oss att skapa bra avkastning för våra kunder även år 213. Diagram: Utveckling svenska börsen samt industrioch telekomaktier i procent aktiemarknaden Det fjärde kvartalet uppvisade en positiv utveckling på världens bör ser. I grafen nedan visas utveck lingen för börser i Sverige, Euroom rådet, USA och Kina. Både Kina och Euroområdet hade en stark slut spurt. Diagram: Utveckling aktiebörser i Sverige, Euroområdet, USA och Kina Aktiekonsortiet Sverige gav 212 en avkastning om hela 17,9 pro cent, vilket var drygt 1,1 procent bättre än jämförelseindex. Kammar kollegiets etiska restriktioner gav ett positiv bidrag om ca,4 pro centenheter under året. Vår nya produkt, Aktiekonsortiet Spiran med en inten tion att följa svenska kyrkans etiska placeringsregler, har sedan starten 1 mars haft en ut veckling i linje med Aktiekonsortiet Sverige, justerat för etiska restrik tioner. Aktieindexkonsortiet Sverige fortsätter att ge en avkast ning i linje med jämförelseindex, rensat för våra etiska restriktioner. Aktie konsortiet Utland gav en avkast ning om 8,8 procent vilket var i linje med jämförelseindex. Svenska börsen gav en hög avkast ning 212 där våra svenska port följer uppvisar en avkastning på ca 18 procent. Trots den stora värde stegringen 212 är vår bedöm ning fortsatt att aktier är attraktivt värderade, inte minst mot andra tillgångsslag. Den komplicerade riskbilden kvarstår för världsekonomin och det finansiella systemet men många viktiga beslut har tagits under året. Vi är fortfarande lite försiktiga och håller nere risken i våra portföljer. Vid ingången av det nya året har vi fortsatt en övervikt i industriaktier då vi bedömer att värderingen är attraktiv och att det väger upp risken med en svag konjunktur. In dustriaktier hade en stark utveckling 212 trots en ökad osä kerhet i omvärlden och gav en av kastning som var betydligt högre än genomsnittet för stockholms börsen, medan till exempel teleope ratörer utvecklats betydligt sämre. kvartalsrapport 212:4 7

8 Räntekonsortiet Aktiv förvaltning av svenska räntebärande placeringar. Den genomsnittliga räntebindningstiden är cirka 2 år. FÖRMÖGENHEt totalt Förmögenhet (tkr) Förmögenhet föregående månad (tkr) Förmögenhet (tkr) Andelar (antal) ,1976 Andelsvärde inkl. utdelning 126,7791 Andelsvärde exkl. utdelning 126,3966 AVKASTNING (jämförelseindex) 1 månad (%),31 (,21) 3 månader (%),9 (,62) Sedan årets början (%) 4,61 (3,1) 5 AVKASTNING JANUARI DECEMBER 212 (%) Portfölj Jämförelseindex Jämförelseindex: OMRX Bond All 1 3 years NYCKELTAL SEDAN (jämförelseindex) Standardavvikelse (%) 1,15 (1,18) Sharpekvot 1,58 (,9) Informationskvot 2,69 Informationskvot 3-månaderstal 23,63 Tracking error (%),28 Tracking error 3-månaderstal (%),5 Duration 1, år 1 3 år 3 5 år 5 7 år Svenska ränte 8 kvartalsrapport 212:4

9 UARI DECEMBER 212 (%) STÖRSTA ENSKILDa andel Marknads- EXPONERINGAR % värde, kr SEB568 8, SCBC 126 7, SPIO182 7, NBO552 7, NBO5526 5, SPIO166 4, SEB567 4,51 Portfölj Länsförsäkringar Hypotek 51 3,54 Jämförelseindex Sveaskog Lån 116 3, Landshypotek , FÖRFALLOSTRUKTUR (mkr) år 1 3 år 3 5 år 5 7 år Svenska ränte kvartalsrapport 212:4 9

10 Aktiekonsortiet Sverige Aktiv förvaltning av svenska aktier. Konsortiets jämförelseindex utgörs av det vanligaste indexet på börsen som innehåller närmare 3 bolag. FÖRMÖGENHEt totalt Svenska aktier Utländska aktier Fördelning (%) 1, 1,, Förmögenhet (tkr) Förmögenhet föregående månad (tkr) Förmögenhet (tkr) Andelar (antal) ,8921 Andelsvärde inkl. utdelning 4 62,698 Andelsvärde exkl. utdelning 4 61,3353 AVKASTNING (jämförelseindex 1) 1 månad (%) 1,73 (2,5) 1,7 (2,5) 3 månader (%) 4,1 (3,74) 4,6 (3,74) Sedan årets början (%) 17,9 (16,78) 17,92 (16,78) 2 AVKASTNING JANUARI DECEMBER 212 (%) Portfölj Jämförelseindex 1 Jämförelseindex Jämförelseindex 1: OMX Stockholm Cap GI Jämförelseindex 2: OMX Stockholm Cap GI, rensat för etisk granskning NYCKELTAL SEDAN (jämförelseindex) Standardavvikelse (%) 15,64 (13,94) 17,12 (15,26) 8,3 (8,15) Sharpekvot,35 (,51),34 (,5),32 (,17) Informationskvot,75,71,52 Informationskvot 3-månaderstal 1,26 1,5 Other Tracking error (%) 2,22 2,57 2,25 Health Care 6% Tracking error 3-månaderstal (%) 4% 1,27 1,34 Information Technology 6% Telecommunication Services 8% Industrials 35% Consumer Discretionary 15% Financials 27% 1 kvartalsrapport 212:4

11 STÖRSTA ENSKILDa andel Marknads- INNEHAV % värde, kr AVKASTNING JANUARI DECEMBER 212 (%) Hennes & Mauritz B 8, Nordea Bank 6, Volvo B 6, Ericsson B 5, TeliaSonera 5, SHB A 3, Swedbank A 3, Atlas Copco A 3, Investor B 3, Sandvik 3, Portfölj Jämförelseindex 1 Jämförelseindex 2 Branschfördelning Information Technology 6% Telecommunication Services 8% Health Care 4% Other 6% Industrials 35% Consumer Discretionary 15% Financials 27% kvartalsrapport 212:4 11

12 Aktiekonsortiet Spiran Aktiv förvaltning av svenska aktier baserad på svenska kyrkans etiska placeringsregler, startades 1 mars 212. Jämförelseindex utgörs av det vanligaste indexet på börsen justerad för kyrkans etiska placeringsregler. FÖRMÖGENHEt totalt Förmögenhet (tkr) Förmögenhet föregående månad (tkr) Förmögenhet (tkr) Andelar (antal) ,3699 Andelsvärde inkl. utdelning 4 718,228 Andelsvärde exkl. utdelning 4 716,5226 AVKASTNING (jämförelseindex) 1 månad (%) 1,52 (1,89) 3 månader (%) 4,11 (3,72) Sedan årets början (%) 3,95 (3,98) 6 AVKASTNING MARS DECEMBER 212 (%) Portfölj Jämförelseindex 1 Jämförelseindex Jämförelseindex 1: OMX Stockholm Cap GI Jämförelseindex 2: OMX Stockholm Cap GI, rensat för kyrkans etiska placeringsregler NYCKELTAL (jämförelseindex) Standardavvikelse (%) Other 12,41 (11,8) Sharpekvot Health Care 6%,3 (,31) 5% Informationskvot,4 Information Technology Informationskvot 3-månaderstal 7% 1,19 Tracking error (%) 1,1 Tracking Telecommunication error 3-månaderstal (%) 1,47 Services 9% Industrials 37% Consumer Discretionary 15% Financials 22% 12 kvartalsrapport 212:4

13 STÖRSTA ENSKILDa andel Marknads- INNEHAV % värde, kr Hennes & Mauritz B 9, Nordea Bank 7, AVKASTNING MARS DECEMBER 212 (%) Volvo B 6, Ericsson B 6, TeliaSonera 5, Swedbank A 4, SHB A 4, Atlas Copco A 4, Sandvik 3, SEB A 3, Portfölj Jämförelseindex 1 Jämförelseindex Branschfördelning Health Care 5% Other 6% Information Technology 7% Telecommunication Services 9% Industrials 37% Consumer Discretionary 15% Financials 22% kvartalsrapport 212:4 13

14 Aktieindexkonsortiet Sverige Passiv förvaltning av de 3 mest omsatta aktierna i en portfölj som helt följer börsens svängningar. FÖRMÖGENHEt totalt Förmögenhet (tkr) Förmögenhet föregående månad (tkr) Förmögenhet (tkr) Andelar (antal) ,5244 Andelsvärde inkl. utdelning 116,427 Andelsvärde exkl. utdelning 116,427 AVKASTNING (jämförelseindex 1) 1 månad (%) 1,83 (1,83) 3 månader (%) 4,8 (4,16) Sedan årets början (%) 18,16 (18,28) 2 AVKASTNING JANUARI DECEMBER 212 (%) Portfölj Jämförelseindex 1 Jämförelseindex Jämförelseindex 1: OMX Stockholm 3 Cap GI Jämförelseindex 2: OMX Stockholm 3 Cap GI, rensat för etisk granskning NYCKELTAL SEDAN (jämförelseindex) Standardavvikelse (%) 15,61 (15,37) Sharpekvot,5 (,53) Other Informationskvot,97% Health Care Informationskvot 3-månaderstal 6% 2,47 Tracking error (%) Information Technology,36 Tracking error 3-månaderstal (%) 7%,15 Industrials 36% Telecommunication Services 8% Consumer Discretionary 12% Financials 25% 14 kvartalsrapport 212:4

15 STÖRSTA ENSKILDa andel Marknads- INNEHAV % värde, kr Nordea Bank 8, AVKASTNING JANUARI DECEMBER Hennes & Mauritz 212 (%) B 8, Ericsson B 7, Atlas Copco A 6, TeliaSonera 5, Sandvik 4, Swedbank A 4, SEB A 4, Volvo B 4, SHB A 4, Portfölj Jämförelseindex 1 Jämförelseindex Branschfördelning Health Care 6% Other 7% Information Technology 7% Industrials 36% Telecommunication Services 8% Consumer Discretionary 12% Financials 25% kvartalsrapport 212:4 15

16 Aktieindexkonsortiet Utland Passiv förvaltning av globala aktier i en portfölj som helt följer börsens svängningar på de globala utvecklade marknaderna. FÖRMÖGENHEt totalt Förmögenhet (tkr) Förmögenhet föregående månad (tkr) Förmögenhet (tkr) Andelar (antal) ,5486 Andelsvärde inkl. utdelning 4 362,9876 AVKASTNING (jämförelseindex) 1 månad (%) 1,84 ( 1,31) 3 månader (%) 1,42 (,74) Sedan årets början (%) 8,79 (8,7) 12 AVKASTNING JANUARI DECEMBER 212 (%) Portfölj Jämförelseindex Jämförelseindex: MSCI World Net Developed NYCKELTAL SEDAN (jämförelseindex) Standardavvikelse (%) 5,95 (5,43) Sharpekvot 1,35 (1,46) Informationskvot,5 Informationskvot 3-månaderstal 1,2 Tracking error (%) 1,88 Tracking error 3-månaderstal (%) 2,33 16 kvartalsrapport 212:4

17 STÖRSTA ENSKILDa andel Marknads- INNEHAV % värde, kr Handelsbanken Global Index Etisk Utd Geografisk fördelning USA 5,97% Japan 8,64% Storbritanien 8,4% Kanada 5,15% Schweiz 4,62% Tyskland 4,24% Australien 4,% Frankrike 3,86% Sverige 1,51% Andra 8,61% kvartalsrapport 212:4 17

18 Definitioner Alla nyckeltal är baserade på månadsdata för perioden Avkastning, portölj och jämförelseindex Portföljens respektive jämförelseindexets genomsnittliga avkastning per år beräknat som geometriskt medel värde för månadsvärden. Courtage Fondkommissionären tar ut en avgift vid köp och försäljning av värdepapper, vilket innebär att en låg omsättningshastighet i portföljen bidrar till låga kostnader för förvaltningen. Duration Ett sätt att mäta en obligations eller en portföljs genomsnittliga räntebindningstid. Duration är också ett vanligt riskmått för en obligation eller en portfölj. Duration är det mest använda måttet avseende ränterisk och anger vad som händer när alla marknadsräntor förändras lika mycket. Informationskvot Informationskvoten är ett mått på förvaltarens skicklighet i förhållande till risken. Ju högre kvot, desto bättre avkastning har konsortiet givit. Mäts som överavkastning i förhållande till Tracking error. Beräknas enligt olika metoder för aktie- och ränteportföljer. Omsättningshastighet Beräknas genom att dividera det minsta värdet av summa köpta eller sålda värdepapper med periodens genomsnittliga förmögenhet. Då courtage betalas vid varje aktie affär medför låg omsättningshastighet låga kostnader. Sharpekvot, portfölj och jämförelseindex Är ett mått på riskjusterad avkastning och anger en portföljs respektive jämförelseindex meravkastning i relation till standardavvikelsen. Den beräknas som kvoten av portföljens meravkastning över riskfri ränta och portföljens standardavvikelse. Standardavvikelse, portfölj och jämförelseindex Visar hur mycket portföljens värde respektive jämförelseindexets värde har svängt kring dess medelvärde. Ju högre standardavvikelse desto högre risk. Tracking error Beskriver hur portföljens utveckling i förhållande till index har varierat historiskt. Måttet beräknas som standardavvikelsen för över- eller underavkastning mot jämförelseindex. Ju högre värde desto högre risk i förhållande till jämförelseindex. 18 kvartalsrapport 212:4

19

20 Box Stockholm Telefon Fax E-post Besöksadress Birger Jarlsgatan 16 Stockholm

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport 2012:1

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport 2012:1 Kapitalförvaltningens kvartalsrapport 212:1 212-4-13 Till andelsägarna i Kammarkollegiets aktie- och räntekonsortier Första kvartalet 212 Precis som 211 blev ett väsentligt sämre börsår än väntat, har

Läs mer

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport 2012:2

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport 2012:2 Kapitalförvaltningens kvartalsrapport 212:2 212-7-13 Till andelsägarna i Kammarkollegiets aktie- och räntekonsortier Andra kvartalet 212 De statsfinansiella problemen i Västeuropa fortsätter att gäcka

Läs mer

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Q2 2013 Innehåll Andra kvartalet 2013 3 Ekonomiska läget 4 Aktiemarknaden 7 Räntemarknaden 8 Räntekonsortiet 10 Företagsobligationskonsortiet 12 Aktiekonsortiet Sverige

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Månadskommentar Augusti 2015

Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar augusti 2015 Ekonomiska läget Konjunkturoron förstärktes under augusti drivet av utvecklingen i Kina. En fortsatt svag utveckling för det preliminära inköpschefsindexet

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

Halvårsredogörelse 2011

Halvårsredogörelse 2011 2 (11) Förvaltningsberättelse AP7 Aktiefond Fondens start AP7 Aktiefond startade i begränsad omfattning den 11 maj 2010. Den mer betydande verksamheten startade den 24 maj 2010, när kapital från de avvecklade

Läs mer

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se Oktober 2010 Källa: stock.xchng Med vänlig hälsning Enter Fonder AB www.enterfonder.se Enter Fonder AB Telefon 08 790 57 00 Fax 08 790 57 50 E-mail: info@enterfonder.se Enter Sverige Senaste månaden Sedan

Läs mer

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-02-12 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

FONDSPECIAL FONDER & RISK. Innehåll. Rapportförfattare. Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening

FONDSPECIAL FONDER & RISK. Innehåll. Rapportförfattare. Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening FONDSPECIAL Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening FONDER & RISK När olika placeringsformer diskuteras är en bedömning av risk alltid viktig. Beroende på placeringshorisont och personliga önskemål

Läs mer

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverige Placeringsinriktning Quesada Sverige är en svensk aktiefond vars mål är att generera en god långsiktig avkastning. Portföljen är koncentrerad

Läs mer

755686001 Svenska aktier:

755686001 Svenska aktier: 755686001 Svenska aktier: +9,53 % (SIXPRX: +10,05 %) Carnegie är värdeförvaltare och investerar främst i större stabila bolag på Stockholmsbörsen. Småbolagen har gått betydligt bättre än de större bolagen

Läs mer

2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2014-02-12 kommunstyrelsen Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 18 november 214 Riksbankschef Stefan Ingves Dagens presentation Var kommer vi ifrån? Inflationen är låg i Sverige I euroområdet är både tillväxten

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 27 februari 2012 Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Makrofokus Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - Det tyska IFO-indexet

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December De senaste veckorna har marknadsräntorna stigit mycket kraftigt. Detta gäller i princip enbart obligationer med löptider längre än tre år. Kortare räntor har i princip varit oförändrade. Framförallt är

Läs mer

Makroanalys april-juni 2012

Makroanalys april-juni 2012 Makroanalys april-juni 2012 GLOGBALT Det har nu gått mer än 2 år sedan den europeiska skuldkrisen blossade upp på allvar våren 2010. Internationella stödprogram till Grekland, Irland, Portugal och nu senast

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT januari juni. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30.

HALVÅRSRAPPORT januari juni. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30. 1 Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30. HALVÅRSRAPPORT januari juni Totalavkastningen på fondens tillgångar uppgick till 8,3 % för första halvåret 2005.

Läs mer

AMF Fonder AB - Månadsrapport per 2015-01-31

AMF Fonder AB - Månadsrapport per 2015-01-31 AMF Fonder AB - Månadsrapport per 2015-01-31 AMF Fonder AB, 113 88 Stockholm Besöksadress: Klara Södra Kyrkogata 18 Telefon 08-696 31 00 www.amf.se Org nr 556549-2922 Bolagets säte: Stockholm AMF AKTIEFOND

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 5 mars 2015 Riksbankschef Stefan Ingves Sverige - en liten öppen ekonomi Stora oljeprisrörelser Negativa räntor och okonventionella åtgärder Centralbanker

Läs mer

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Offensiv är så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser Några lärdomar av tidigare finansiella kriser KAPITEL 1 FÖRDJUPNING Hittills har den finansiella orons effekter på börskurser och r äntor på företagsobligationer varit mindre än vid tidigare liknande p

Läs mer

VECKOBREV v.42 okt-14

VECKOBREV v.42 okt-14 0 0.001 Makro Veckan Förra regeringens som gåttskattesänkningar medförde att statsfinanserna är i så pass dåligt skick att överskottsmålet inte kommer nås förrän 2020 och att utrymmet för reformer är obefintligt.

Läs mer

Makroanalys juli-okt 2012

Makroanalys juli-okt 2012 Makroanalys juli-okt 2012 Globalt Den globala återhämtningen har drabbats av nya bakslag främst på grund av politiska låsningar och handlingsförlamning i Europa och USA. Tillväxten är inte självgående

Läs mer

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA 1 2015 KÅPAN PENSIONER delårsrapport januari juni 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA Januari juni Det första halvåret av 2015 har präglats av en fortsatt stabil kapitalmarknad även om förhandlingarna

Läs mer

Kvartalskommentar kvartal 2 2015

Kvartalskommentar kvartal 2 2015 Kvartalskommentar kvartal 2 2015 Diagram, Konsument- och industriförtroende för Euroområdet Ekonomiska läget De mest optimistiska förväntningarna om en återhämtning av världsekonomin kom på skam under

Läs mer

Finansiell månadsrapport för januari månad år 2015

Finansiell månadsrapport för januari månad år 2015 2015-02-25 Dnr RS 2015-13 Regionstyrelsens ordförande Regiondirektören Ekonomidirektören Region Östergötlands revisorer Regionstyrelsen (C-ärende) Finansiell månadsrapport för januari månad år 2015 Rapporten

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE DONATIONSMEDEL 1 INLEDNING Denna placeringspolicy avses tillämpas för det finansiella kapital som kommunen förvaltar inom ramen för Varbergs kommun samförvaltade

Läs mer

Låg ränta ger stöd åt inflationsuppgången. Riksbankschef Stefan Ingves Bank & Finans Outlook 18 mars 2015

Låg ränta ger stöd åt inflationsuppgången. Riksbankschef Stefan Ingves Bank & Finans Outlook 18 mars 2015 Låg ränta ger stöd åt inflationsuppgången Riksbankschef Stefan Ingves Bank & Finans Outlook 18 mars 2015 Sverige - en liten öppen ekonomi i en osäker omvärld Stora oljeprisrörelser Negativa räntor och

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

Finansiell månadsrapport för oktober månad år 2014

Finansiell månadsrapport för oktober månad år 2014 Ledningsstaben 2014-11-13 Dnr LiÖ 2014-20 Landstingsstyrelsens ordförande Landstingsdirektören Ekonomidirektören Landstingets revisorer Landstingsstyrelsen (C-ärende) Finansiell månadsrapport för oktober

Läs mer

Hushållens riskindex Nummer 6 23 september 2014

Hushållens riskindex Nummer 6 23 september 2014 Hushållens riskindex Nummer 6 23 september 2014 SBAB:s finansiella riskindex visar, med hjälp av ett stresstest, hur känsliga svenska hushålls finanser är för ovälkomna förändringar på aktie-, bostads-

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

Nyckeltalsrapport kvartal 2 2015 Länsförsäkringar Liv

Nyckeltalsrapport kvartal 2 2015 Länsförsäkringar Liv Stockholm 2015-07-17 Jakob Carlsson, tel. 08-588 414 55 Sida 1(5) Nyckeltalsrapport kvartal 2 2015 Länsförsäkringar Liv Stabila nyckeltal i oroliga tider Resultatet per sista juni uppgick till 3,0 mdr.

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

Förvaltningskommentar BLOX December 2014

Förvaltningskommentar BLOX December 2014 Marknadsutvecklingen under december månad* Förvaltningskommentar BLOX OMX Stockholm Världsindex Tillväxtmarknader High Yield Råvaror EUR/SEK USD/SEK (MSCI World) (MSCI Emerging (Credit Suisse (CoreCommodity

Läs mer

Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik

Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Handelskammaren Värmland, Karlstad 3 mars 2015 Agenda Ekonomiska läget Varför är inflationen låg? Aktuell penningpolitik

Läs mer

Finansiell rapport tertial 1 2014

Finansiell rapport tertial 1 2014 Tjänsteskrivelse 1 (6) Datum 2014-05-14 Ekonomichef Agneta Sjölund 0410-73 31 38, 0708-817 138 agneta.sjolund@trelleborg.se Kommunstyrelsen Finansiell rapport tertial 1 2014 I kommunens finanspolicy anges

Läs mer

Quesada Ränta Halvårsredogörelse 2015

Quesada Ränta Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placerinsinriktning Quesada Ränta är en aktivt förvaltad räntefond, med en genomsnittlig löptid som varierar mellan tre månader och tio år. Målsättningen är att med förhållandevis

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar november 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling november Portföljutveckling i år Konkurrentjämförelse Portföljförvaltare

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 3 VD-kommentar. 8 Global Index 8 SRI Global 9 Sverige 9 Sverige Fokus 10 Sverige/Europa 10 Utland. (Sverigeregistrerade fonder)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 3 VD-kommentar. 8 Global Index 8 SRI Global 9 Sverige 9 Sverige Fokus 10 Sverige/Europa 10 Utland. (Sverigeregistrerade fonder) HELÅRSRAPPORT 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 VD-kommentar 4 Varsam 4 Försiktig 5 Balanserad 5 Offensiv 6 Aktiv Förmögenhetsförvaltning 6 Sverige Likviditet 7 Sverige Obligationer 7 Sverige Realräntefond 8

Läs mer

Avkastning (SEK) 1 månad Sedan årsskiftet 12 månader 2 år Sedan start US Trend -1,5% 2,5% -2,5% 3,3% 15,3%

Avkastning (SEK) 1 månad Sedan årsskiftet 12 månader 2 år Sedan start US Trend -1,5% 2,5% -2,5% 3,3% 15,3% US Trend 125 115 110 105 95 90 apr-09 sep-09 feb-10 jul-10 dec-10 maj-11 okt-11 mar-12 US Trend 2,5% -2,5% 3, 15, Aktier 46% - - 10 varav svenska aktier 9% - - 10 varav utländska aktier 37% - - 10 Räntebärande

Läs mer

Finansiell rapport tertial 1 2013

Finansiell rapport tertial 1 2013 Tjänsteskrivelse 1(5) Datum 2013-05-15 Ekonomichef Agneta Sjölund 0410-73 31 38, 0708-817 138 agneta.sjolund@trelleborg.se Kommunstyrelsen Finansiell rapport tertial 1 2013 I kommunens finanspolicy anges

Läs mer

Aktieindexobligation Norden Topp 10

Aktieindexobligation Norden Topp 10 www.handelsbanken.se/mega Aktieindexobligation Norden Topp 10 En placering i tio intressanta aktier i Norden Historisk hög avkastning, i genomsnitt 9,1 procent per år sedan millennieskiftet Möjlighet till

Läs mer

Inflationsmålet riktmärke för pris- och lönebildning

Inflationsmålet riktmärke för pris- och lönebildning ANFÖRANDE DATUM: 5-4-6 TALARE: Vice riksbankschef Henry Ohlsson PLATS: Facken inom industrin, Aronsborg, Bålsta SVERIGES RIKSBANK SE- 7 Stockholm (Brunkebergstorg ) Tel +46 8 787 Fax +46 8 5 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Tredje AP-fonden Delårsrapport 1.1 30.6 2003

Tredje AP-fonden Delårsrapport 1.1 30.6 2003 Tredje AP-fonden Delårsrapport 1.1 30.6 2003 VD-ord: På god väg att nå våra mål Min förhoppning är att vi med normaliseringen av börsklimatet kommer att få en ökad förståelse för vår strategi med en väldiversifierad

Läs mer

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa MAKRO & MARKNAD Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa Sveriges Riksbank har sänkt till minusränta och initierar ett program för obligationsköp. De är uppenbarligen beredda att

Läs mer

Boräntenytt Nummer 2 22 januari 2012

Boräntenytt Nummer 2 22 januari 2012 Boräntenytt Nummer 2 22 januari 2 Sidan 1 Riksbankens Groundhog Day Sidan 3 Liten ljusning på bostadsmarknaden Riksbankens Groundhog Day Vi håller fast vid prognosen att styrräntan kommer att sänkas till

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

Månadsbrev maj 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder

Månadsbrev maj 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder Månadsbrev maj 2015 Maj gav oss hopp om en fortsatt positiv börs, även om månaden började negativt med efterskalv från ett turbulent april. Greklandskrisen fortsätter att skapa en viss oro på Europabörserna.

Läs mer

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet.

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet. Placeringspolicy Inledning Hörselskadades Riksförbund, HRF, väljer från fall till fall om gåvor i form av fonder eller aktier ska säljas direkt eller vara kvar som långsiktig placering. Primärt arbetar

Läs mer

Riksbankens kompletterande penningpolitik - Vad kan en centralbank göra när styrräntan ligger nära sin nedre gräns?

Riksbankens kompletterande penningpolitik - Vad kan en centralbank göra när styrräntan ligger nära sin nedre gräns? Riksbankens kompletterande penningpolitik - Vad kan en centralbank göra när styrräntan ligger nära sin nedre gräns? Riksbankschef Stefan Ingves SNS/SIFR Finanspanel SNS 6 mars 2015 Vad kan en centralbank

Läs mer

Placeringspolicy, etiska riktlinjer

Placeringspolicy, etiska riktlinjer Placeringspolicy, etiska riktlinjer Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2012-06-15 Dokumentägare: Lars Lundquist Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll Allmänt... 1 Förvaltningsorganisation...

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

VECKOBREV v.38 sep-11

VECKOBREV v.38 sep-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska BNP-tillväxten för det andra kvartalet fastställdes till 0,9 % medan årstakten fastställdes till 4,9 %. Preliminära siffror var 1,0 % samt 5,3 %. Revideringarna

Läs mer

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL 1 INLEDNING 1.1 Kiruna kommuns pensionsåtagande Kiruna kommun har i kommunfullmäktige

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

Finansiell månadsrapport för maj månad år 2014

Finansiell månadsrapport för maj månad år 2014 Ledningsstaben 2014--18 Dnr LiÖ 2014-20 Landstingsstyrelsens ordförande Landstingsdirektören Ekonomidirektören Landstingets revisorer Landstingsstyrelsen (C-ärende) Finansiell månadsrapport för maj månad

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 En god start på året för aktiemarknaderna Januari månad har varit en period med stark kursutveckling på aktiemarknaderna och flera andra tecken visar på att

Läs mer

Avgränsning Dessa föreskrifter avgränsas till att gälla endast Kalix kommun. Bolagen i kommunkoncernen har ett eget ansvar för sina föreskrifter.

Avgränsning Dessa föreskrifter avgränsas till att gälla endast Kalix kommun. Bolagen i kommunkoncernen har ett eget ansvar för sina föreskrifter. PENSIONSFÖRPLIKTELSER C:92 1 Inledning Syfte Syfte med dessa föreskrifter är att skapa regler för hur förvaltning av medel avsatta för pensionsförpliktelser inom Kalix kommun skall bedrivas och rapporteras.

Läs mer

Halvårsredogörelse 2014. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond

Halvårsredogörelse 2014. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond 2 (12) AP7 Aktiefond Förvaltningsberättelse Placeringsinriktning AP7 Aktiefond är en viktig komponent för att skapa en livscykelprofil i förvalsalternativet AP7 Såfa och

Läs mer

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Likt 2014 föll den globala tillväxten kraftigt under första kvartalet. Den huvudsakliga förklaringen till detta är lägre tillväxt i USA och Kina. Tittar

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 2006-01-01-2006-12-31 Bästa andelsägare, FONDFAKTA Fondens startdatum: 2006-05-22 Andelsvärde 2006-12-31: 126,53 kr Fondförmögenhet 2006-12-31: 482 293 tkr Utveckling sedan 2006-05-22:

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet Det ekonomiska läget 4 juli Finansminister Anders Borg Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

Finansiell månadsrapport för april månad år 2015

Finansiell månadsrapport för april månad år 2015 2015-05-18 Dnr RS 2015-13 Regionstyrelsens ordförande Regiondirektören Ekonomidirektören Region Östergötlands revisorer Regionstyrelsen (C-ärende) Finansiell månadsrapport för april månad år 2015 Rapporten

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

Boräntenytt Nummer 1 19 januari 2012

Boräntenytt Nummer 1 19 januari 2012 Boräntenytt Nummer 1 19 januari 2012 Sidan 1 Boräntorna på väg ned, sprid riskerna Sidan 4 Tidpunkten viktig för val av fast elpris Boräntorna på väg ned, sprid riskerna Vi håller fast vid prognosen att

Läs mer

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation SHB FX 1164 Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor Strategierna har avkastat 14,5 procent per år sedan år 2000 Låg korrelation

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport Augusti 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel

SKAGEN Krona. Statusrapport Augusti 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Statusrapport Augusti 2015 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Data för augusti 2015 Krona senaste månaden 0,02% Jämförelseindex senaste månaden -0,04% Krona

Läs mer

Examensfrågor: Fondspara

Examensfrågor: Fondspara Examensfrågor: Fondspara Det finns över 3000 fonder på den svenska marknaden med olika inriktning. Strax över 70 procent av alla barn har sparande i fonder. Nu till frågorna G Ska man välja att spara i

Läs mer

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats av rädsla

Läs mer

Plain Capital BronX 515602-5370

Plain Capital BronX 515602-5370 Årsberättelse för Plain Capital BronX Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Plain Capital BronX 1 Bäste andelsägare, Börsåret 2014 bjöd på en ganska stadig uppgång, med undantag för den kraftiga ned- och uppgången

Läs mer

VECKOBREV v.5 jan-14

VECKOBREV v.5 jan-14 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro Grekland är nära en överenskommelse om en ny utbetalning av stödlån. Överenskommelsen förväntas bli klar i februari vilket skulle innebära att en utbetalning kan ske

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2 (20) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-05-24. Årsrapporten noteras till protokollet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2 (20) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-05-24. Årsrapporten noteras till protokollet STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2 (20) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-05-24 Au 113 KS/2011-0408 KS 67 KF Finansiell rapport 2011 avseende medelsförvaltning/pensionsmedelsförvaltning

Läs mer

Är hushållens skulder ett problem?

Är hushållens skulder ett problem? Är hushållens skulder ett problem? Alexandra Leonhard alexandra.leonhard@boverket.se Vad gör Boverket och f.d. BKN? BKN:s uppdrag: Kreditgarantier Förvärvsgarantier Hyresgarantier Stöd till kommuner Analyser:

Läs mer

Makroanalys januari-mars 2012

Makroanalys januari-mars 2012 Makroanalys januari-mars 2012 GLOBALT Tillväxtutsikterna har försämrats i stora delar av världen. Världsbanken och IMF reviderar ned sina globala BNP-prognoser för 2012 och 2013. Världsbanken hänvisar

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport Maj 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel

SKAGEN Krona. Statusrapport Maj 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Statusrapport Maj 2015 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Data för maj 2015 Krona senaste månaden 0,00% Jämförelseindex senaste månaden -0,02% Krona senaste

Läs mer

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7 INNEHÅLL Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Aktiefond Stabil Förvaltningsberättelse

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Portföljrapport, pensionsmedel samt avkastning av egen förvaltning per 2014-11-30

Portföljrapport, pensionsmedel samt avkastning av egen förvaltning per 2014-11-30 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer 2014-12-15 RS140096 Ärende 3 Åke Bengtsson, finanschef Ekonomi o finans tfn 035-134522 ake.bengtsson@regionhalland.se Regionstyrelsen Portföljrapport, pensionsmedel

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December Som väl alla vet vid det här laget valde den amerikanska centralbanken, FED, att låta sin styrränta vara oförändrad vid mötet i september. Marknadsprissättningen före mötet var cirka 30 procents sannolikhet

Läs mer

Finansiell månadsrapport för december månad år 2014

Finansiell månadsrapport för december månad år 2014 Ledningsstaben 2015-01-23 Dnr RS 2015-13 Landstingsstyrelsens ordförande Landstingsdirektören Ekonomidirektören Landstingets revisorer Landstingsstyrelsen (C-ärende) Finansiell månadsrapport för december

Läs mer

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare,

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter (Avanza Zero). Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HELÅRSRAPPORT 2007 ATT

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport Augusti 2012 Portföljförvaltare: Ola Sjöstrand, Tomas Nordbø Middelthon och Elisabeth Gausel

SKAGEN Krona. Statusrapport Augusti 2012 Portföljförvaltare: Ola Sjöstrand, Tomas Nordbø Middelthon och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Statusrapport Augusti 2012 Portföljförvaltare: Ola Sjöstrand, Tomas Nordbø Middelthon och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Data för augusti 2012 Krona månadsavkastning 0,50 % Jämförelseindex

Läs mer

VECKOBREV v.3 jan-15

VECKOBREV v.3 jan-15 0 0,001 Makro Veckan Valutakaos som uppstod gått efter att Schweiziska centralbanken slopade det valutagolv mot euron om 1.20 som infördes 2011. Schweizerfrancen sågs under eurokrisen som en säker hamn

Läs mer