Kapitalförvaltningens kvartalsrapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kapitalförvaltningens kvartalsrapport"

Transkript

1 Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Q2 2013

2 Innehåll Andra kvartalet Ekonomiska läget 4 Aktiemarknaden 7 Räntemarknaden 8 Räntekonsortiet 10 Företagsobligationskonsortiet 12 Aktiekonsortiet Sverige 14 Aktiekonsortiet Spiran 16 Aktieindexkonsortiet Sverige 18 Aktieindexkonsortiet utland 20 Definitioner 22

3 kvartalsrapport 2013:Q Till andelsägarna i Kammarkollegiets konsortier Andra kvartalet 2013 Under det senaste kvartalet, men framför allt sedan slutet av maj, har vi upplevt en ovanlig företeelse på de finansiella marknaderna, nämligen fallande förmögenhetsvärden för både aktie- och räntemarknaderna. Börsen är (inklusive utdelningar) i princip oförändrad under kvartalet samtidigt som obligationsägare fått uppleva förmögenhetsfall. Totalt sett betyder det att aktier givit en bättre avkastning än traditionella ränteplaceringar både under första halvåret och även under andra kvartalet. Vi har haft en övervikt av aktieplaceringar under hela året, vilket gynnat våra allokeringskunder. Trots den osäkra makroekonomiska världen är vår bedömning att aktiemarknaden kommer att generera en högre avkastning än räntemarknaden fram till nyåret. Vi kan inte längre påstå att aktier är lågt värderade utan snarare normalt och som kan sägas motsvara en långsiktig genomsnittlig värdering. Däremot är obligationer dyra värderingsmässigt. Samtidigt är den förväntade direktavkastningen på aktier avsevärt högre än marknadsräntan för statsobligationer det vill säga alternativa placeringar till aktier ter sig mindre intressant. Vår hållning är dock försiktig eftersom det finns uppenbara risker i form av besvikelser kring världskonjunktur och centralbankers hantering av sina balansräkningar. Vår högst preliminära bedömning är att varje andel i Aktiekonsortiet Sverige väntas ge 191 kronor i utdelning, Aktiekonsortiet Spiran väntas ge 196 kronor i utdelning, Aktieindexkonsortiet Sverige väntas ge 4,80 kronor i utdelning, Aktiekonsortiet utland väntas ge 117 kronor och Räntekonsortiet väntas ge 4,30 i utdelning. Det nystartade Företagsobligationskonsortiet väntas ge 17,40 i utdelning. Vår kapitalmarknadsdag går av stapeln fredag den 6:e september, där vi ser fram emot att träffa er alla. Vi har laddat med intressanta talare, bland annat den internationellt mycket kände och uppskattade Hans Rosling. Alla vi på kapitalförvaltningen önskar våra kunder en riktigt varm och avkopplande sommar. Leif Hässel I månadsskiftet maj/juni startade vi ett nytt konsortium Företagsobligationskonsortiet som placerar i nordiska kreditvärdiga bolag med fokus på stora och medelstora svenska börsbolag. Lägsta tillåtna rating är BB det vill säga en god kreditvärdighet samtidigt som exponering mot enskild emittent kommer att vara begränsad. Syftet är att skapa en god avkastning via en högre grad av kreditrisk än till exempel för räntekonsortiet. Det är vår bestämda uppfattning att företagsobligationskonsortiet ska ses som ett tillgångsslag som ligger mellan aktier och traditionella ränteplaceringar. Det är ett tillgångsslag som bidrar till att diversifiera risk i en portfölj. Ta gärna kontakt med undertecknad eller din kundansvarige för ytterligare information.

4 4 kvartalsrapport 2013:Q2 Ekonomiska läget I kvartalskommentaren för det första kvartalet lyfte vi fram att det var viktigt att den osäkerhet som började sprida sig om världskonjunkturen inte skulle få fäste under andra kvartalet då det kunde påverka viktiga affärsbeslut för resten av året. Lyckligtvis kan vi konstatera att inkommande statistik för ledande indikatorer i form av inköpschefindex, konsumentförtroende och arbetsmarknadsstatistik har förbättrats under maj och juni och utsikterna för ett bättre andra halvår är intakt. Rapporterna för andra kvartalet blir därför mycket intressanta inte minst för de konjunkturkänsliga industriföretagen som förväntas en bättre utveckling under andra halvåret. Diagram, Inköpschefsindex för USA, Kina, euroområdet och Sverige Diagram, Konjunkturinstitutet, ekonomiskt sentiment svensk ekonomi Statistiken för andra kvartalet visar på att konjunkturen i USA fortsätter att förbättras. Det är positivt att Europa nu rör sig i rätt riktning. Det gör även Japan starkt uppbackade av en mycket stimulativ penningpolitik och där regeringen förväntas lägga fram förslag på strukturreformer som skall förbättra ekonomins funktionssätt. Smolket i glädjebägaren kommer under det här kvartalet från Kina där inkommande statistik visar på att återhämtningen av ekonomin tappar momentum. Det har inneburit prognosjusteringar där konsensusförväntningarna närmar sig en tillväxt runt 7,5 procent i år mot tidigare förväntningar om ca 8 procent. Konjunkturläget i Sverige fortsätter att präglas av vad som händer med den globala konjunkturen vilket bland annat avspeglas i Konjunkturinstitutets månadsbarometrar och inköpschefsindex.

5 kvartalsrapport 2013:Q2 5 USA Den ekonomiska återhämtningen fortsätter i USA. Inkommande statistik för husmarknaden har visat på en förbättring under kvartalet. Även arbetsmarknaden fortsätter återhämta sig. Det är emellertid ingen större kraft i återhämtningen och de automatiska besparingar som slog till från och med mars fick en stor negativ effekt på tillväxten under första kvartalet, framförallt från försvaret och offentlig ekonomi. Precis som tidigare är det största hotet mot en mer stabil återhämtning den politiska låsningen som förhindrar långsiktiga beslut om spelregler för ekonomin. De ekonomer som följer USA tror fortsatt på en måttlig tillväxt om cirka 2 procent Centralbanken fortsätter att tillföra likviditet och det mesta talar för att det fortsätter i denna omfattning tills ekonomin vilar på en fastare grund. Om det ekonomiska läget fortsätter att förbättras kan det innebära minskade stimulanser redan mot slutet av året, vilket skapat en del oro på de finansiella marknaderna. Under det tredje kvartalet blir det intressant att följa om förbättringen på arbetsmarknaden och husmarknaden håller i sig. Även inköpschefsindex och effekter på BNP av besparingarna blir viktiga att följa. Diagram, BNP i USA, kvartalsutfall och prognos från OECD Europa Det mesta talar för en fortsatt svag tillväxt inom euroområdet de närmaste åren. Det är emellertid positivt i ett tillväxtperspektiv att ett antal länder får extra tid att nå sina budgetmål i utbyte mot strukturella reformer för att förbättra ekonomins funktionssätt. En svag global tillväxt ger ingen större draghjälp och alltför tuffa kortsiktiga åtstramningsprogram för att sanera statsfinanserna skulle slå hårt mot inhemsk tillväxt. Spanien fortsätter att kämpa i hård motvind men även Frankrike har fått respit att nå uppsatta mål. I Italien lyckades man till slut nå en kompromiss och bilda en ny regering. Efter en negativ tillväxt om -0,6 procent för euroområdet 2012 förutspås ytterligare ett år med negativ tillväxt De senaste månaderna har inköpschefsindex fortsatt att förbättras och det är viktigt att denna utveckling fortsätter under andra halvåret. Förhoppningsvis är vi inne i en process där saneringen av statsfinanser och det finansiella systemet fortgår utan att mer akuta komplikationer tillstöter. Statistik från Storbritannien har visat på en viss förbättring av konjunkturläget trots en stram finanspolitik. Diagram, BNP tillväxt i euroområdet och prognos

6 6 kvartalsrapport 2013:Q2 Emerging markets Under kvartalet har oron ökat för att tillväxten i Kina gått i stå. Trots att statistiken kommit in i stort sett som förväntat har tillväxtprognoserna justerats ner. Finansmarknaden och prognosmakare fokuserar allt mer på den komplexa uppgift som Kina står inför. Går det att ställa om ekonomin till mer konsumtionsdriven inhemsk tillväxt som ersättning för investeringar och nettoexport samtidigt som inflationen hålls tillbaka? Myndigheterna har vidtagit åtgärder för att undvika spekulation och en bubbla på bostadsmarknaden samtidigt som man försöker rensa upp i den finansiella sektorn för att undvika framtida kriser. Konsensusprognosen för 2013 ligger nu på en tillväxt runt 7,5 procent mot tidigare förväntningar om drygt 8 procent. Även andra tillväxtländer brottas med en tuff ekonomi där både Ryssland och Brasilien påverkats negativ av lägre råvarupriser och en svag global ekonomi. Diagram, Kina, BNP-tillväxt, utfall och prognos Sverige Det ekonomiska stämningsläget i Sverige är fortsatt relativ bra enligt Konjunkturinstitutets månadsbarometrar och inköpschefsindex. Inkommande statistik påverkas emellertid i stor utsträckning av vad som sker i världsekonomin. Om förbättringen vi sett globalt fortsätter talar det för starkare tillväxt också i Sverige. Den starka svenska kronan fortsätter att vara i fokus för svenska företag då den har en negativ påverkan på konkurrenskraften. De råvarubaserade näringar som till exempel skogs- och stålindustrin fortsätter att ha det tufft och lanserar åtgärdsprogram för att möta en svag global tillväxt och försämrad konkurrenskraft. Det blir därför mycket intressant att följa rapporterna för det andra kvartalet och se hur företagen ser på framtiden om konjunkturläget, lönsamheten och konkurrenskraften. Diagram, Sverige, hushållens och industrins konfidensindikatorer

7 kvartalsrapport 2013:Q2 7 Aktiemarknaden Aktiemarknaden i Sverige gav en negativ avkastning under andra kvartalet medan vårt utländska aktiekonsortieindex uppvisade positiv avkastning drivet av en stark börsutveckling i USA. Aktieindexkonsortiet utland har gett en avkastning om 13,1 procent sedan årsskiftet. Även våra svenska aktiekonsortier gett en bra avkastning där Aktiekonsortiet Sverige är upp 8,5 procent, Aktiekonsortiet Spiran 7,8 procent och Aktieindexkonsortiet Sverige 8,1 procent. Det är framförallt två sektorer som gått starkt under året på stockholmsbörsen. Den ena är finans med banker i spetsen och den andra teknologi där Ericsson haft en stark utveckling. För övriga sektorer har utvecklingen varit sämre än index för stockholmsbörsen. Diagram: Utveckling index för stockholmsbörsen (OMXSCAPGI), industriaktier, hälsovård, teleoperatörer, teknologi finans och banker för många företag har det varit ett fortsatt tufft kvartal även om det troligtvis varit lite bättre än första kvartalet. Förhoppningsvis kommer utsikterna för andra halvåret att vara mer positiva. Inkommande statistik visar på en förbättring av konjunkturen men det är ingen riktig fart på återhämtningen. Det scenario som är inprisat i aktiemarknaden är en förbättring av konjunkturen och företagens vinster under andra halvåret. Det mesta talar för att dessa förväntningar skall infrias även om osäkerheten om framtiden är stor. Vår bedömning är att industriaktier redan påverkats negativt av en svag återhämtning, vilket förklarar en sämre avkastning än stockholmsbörsens aktieindex så här långt. Osäkerheten om konjunkturläget är emellertid fortfarande mycket stor och svårbedömd. Någon form av en negativ chock för världsekonomin skulle slå hårt mot aktiemarknaden vid nuvarande värdering. Vi har dragit upp våra positioner något under kvartalet men fortsätter att ha relativt små positioner mot jämförelseindex för att hålla ner vår risk i portföljerna. Sammantaget är vår bedömning att stockholmsbörsen är rimligt värderad på egna meriter, det vill säga en värdering något under ett historiskt genomsnitt. Jämfört med andra tillgångslag är aktier attraktivt värderad. Det mesta talar därför för att den utveckling vi sett med en högre avkastning för aktier än räntor fortsätter framöver. Diagram: Avkastning för aktier och räntor I våra aktivt förvaltade portföljer har vi haft en neutral positionering i banker och Ericsson. Vår övervikt i industriaktier har gett det största negativa bidraget jämfört med index, likaså vår undervikt i SCA. En undervikt i medelstora och små företag har också gett ett negativ bidrag jämfört med index. Det största positiva bidraget har vi fått från vår övervikt i cykliska konsumentföretag där Nobia gett det största bidraget. Aktieindexkonsortiet Sverige har fortsatt att ge en avkastning i linje med jämförelseindex. Även Aktieindexkonsortiet utland fortsätter att ge indexnära avkastning. Snart stundar rapporter för det andra kvartalet och

8 8 kvartalsrapport 2013:Q2 Räntemarknaden Första halvåret är passerat och resultatet för Kammarkollegiets ränteförvaltning är gott. Samtliga ränteuppdrag har slagit sina jämförelseindex i år. Dock har den kraftiga ränteuppgången gjort att avkastningen har minskat. Marknadsräntan på den fyraåriga statsobligationen (SO-1051) steg under juni till 1,45 procent (+0,26) och räntan på den fyraåriga bostadsobligationen (Caisse-1579) steg till 2,27 procent (+0,40). Ränteskillnaden mellan dessa obligationer (bospreaden) ökade därmed till 82 räntepunkter (+14). Diagram: Femårig statsobligationsränta i Sverige, Italien och Spanien Diagram: Bostads- och statsobligation med förfall 2017 Oron för att den amerikanska centralbanken, Federal Reserve, snart skall dra ned på sina tillgångsköp har fått räntor i hela världen att stiga. Ben Bernanke meddelade i slutet på månaden att FED kan tänkas dra ned på takten på sina obligationsköp senare i år och avsluta dem nästa år. Detta fick omedelbar effekt på räntemarknaden. Köpen som idag uppgår till 85 miljarder dollar i månaden har haft den effekten att de långa räntorna hållits nere. Tyvärr kan den kraftiga ränteuppgången på obligationer fördröja den ekonomiska återhämtningen eftersom det blir dyrare för skuldtyngda länder att finansiera sina underskott. Exempel på detta är Spanien och Italien där räntan stigit kraftigt. Reporäntan i Sverige ligger på 1 procent och den kommer att ligga kvar på den nivån ytterligare ett år om man får tro på Riksbankens prognos. Arbetslöshetens utveckling blir avgörande för när man börjar höja räntan. Den senaste siffran över arbetslösheten visade på en väsentligt lägre arbetslöshet. Om Riksbanken skulle sänka reporäntan på nästa möte samtidigt som arbetslösheten minskar så vore det ett trendbrott i deras agerande. Därför tror vi inte på någon sänkning. Den starka korrelationen mellan arbetslösheten och reporäntan framgår av följande diagram. Diagram: Arbetslöshet (höger axel med omvänd skala och röd linje) och reporäntan (vänster skala och blå linje)

9 kvartalsrapport 2013:Q2 9 De låga styrräntorna i USA och Euroland lär bestå under en lång tid. Centralbanken i USA har som mål att arbetslösheten skall komma ner till 6,5 procent innan man börjar höja styrräntan. Idag är arbetslösheten 7,6% procent. Det troliga är att man når 6,5 procent i mitten av Den europeiska centralbanken (ECB) kommer att lämna styrräntan oförändrad under lång tid framöver. Det finns inget inflationstryck i ekonomin och man vill inte knäcka återhämtningen genom att höja styrräntorna för tidigt. Diagram: Styrräntor i USA, Euroland och Sverige

10 10 kvartalsrapport 2013:Q2 Räntekonsortiet Aktiv förvaltning av svenska räntebärande placeringar. Den genomsnittsliga räntebindningstiden är cirka 2 år. Förmögenhet Totalt Förmögenhet (tkr) Förmögenhet föregående månad (tkr) Förmögenhet (tkr) Andelar (antal) ,6323 Andelsvärde inkl. utdelning 127,3930 Andelsvärde exkl. utdelning 124,9089 Avkastning (jämförelseindex) 1 mån (%) -0,41 (-0,37) 3 mån (%) 0,17 (0,10) Sedan årets start (%) 0,49 (0,21) Avkastning april - juni 2013 (%) 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0-0,2-0,4 januari 2013 mars 2013 maj 2013 Portfölj Jämförelseindex

11 kvartalsrapport 2013:Q2 11 Nyckeltal sedan (jämförelseindex) Standardavvikelse (%) 1,16 (1,17) Sharpkvot 0,97 (0,35) Informationskvot 2,73 Informationskvot 12-månaderstal 5,18 Tracking error (%) 0,26 Tracking error 12-månaderstal (%) 0,20 Duration 2,15 Största enskilda innehav Andel (%) Marknadsvärde, kr SEB 4% #568 9, Lansforsakringar Hypotek 4% #508 7, Swedbank Hypotek 3.75% #183 6, Nordea Hypotek 3.25% #5520 5, Nordea Hypotek 4.5% #5527 5, Swedbank Hypotek 3.75% #184 4, Stadshypotek 6% #1577 4, SEB 3% #570 4, Swedish Covered Bond 4% #132 3, Swedish Covered Bond 4% #131* 3, Förfallostruktur

12 12 kvartalsrapport 2013:Q2 Företagsobligationskonsortiet Aktiv förvaltning av svenska företagsobligationer. Konsortiet startades 1 juni Den genomsnittliga räntebindningstiden är cirka 1,8 år. Förmögenhet Totalt Förmögenhet (tkr) Förmögenhet föregående månad (tkr) 0 Förmögenhet (tkr) 0 Andelar (antal) ,2593 Andelsvärde inkl. utdelning 997,4544 Andelsvärde exkl. utdelning 994,4927 Avkastning (jämförelseindex) 1 mån (%) -0,23 (-0,63) 3 mån (%) -0,23 (-0,63) Sedan årets start (%) -0,23 (-0,63) Avkastning april - juni 2013 (%) 0,2 0-0,2-0,4-0,6-0,8-1 maj 2013 Portfölj Jämförelseindex

13 kvartalsrapport 2013:Q2 13 Nyckeltal (jämförelseindex) Standardavvikelse (%) 0,00 (1,54) Sharpkvo t 0,00 (-2,98) Informationskvot 0,00 Informationskvot 3-månaderstal 0,00 Tracking error (%) 0,97 Tracking error 3-månaderstal (%) 0,97 Duration 1,81 Största enskilda innehav Andel (%) Marknadsvärde, kr Vasakronan 5.1% , SEB 4.5% , Volvofinans Bank 5.35% , Landshypotek 4.5% , Electrolux 2.875% , Handelsbanken ADJ , Sandvik 3.51% , Lansforsakringar Bank FRN , NCC Treasury 4.25% , Volvo Treasury 5% , Förfallostruktur

14 14 kvartalsrapport 2013:Q2 Aktiekonsortiet Sverige Aktiv förvaltning av svenska aktier. Konsortiets jämförelseindex utgörs av det vanligaste indexet på börsen som innehåller närmare 300 bolag. Förmögenhet Totalt Förmögenhet (tkr) Förmögenhet föregående månad (tkr) Förmögenhet (tkr) Andelar (antal) ,3129 Andelsvärde inkl. utdelning 4 995,6700 Andelsvärde exkl. utdelning 4 804,8570 Avkastning (jämförelseindex) 1 mån (%) -5,33 (-5,11) 3 mån (%) -1,18 (-1,12) Sedan årets start (%) 8,54 (9,05) Avkastning april - juni 2013 (%) januari 2013 mars 2013 maj 2013 Portfölj Jämförelseindex

15 kvartalsrapport 2013:Q2 15 Nyckeltal sedan (jämförelseindex) Standardavvikelse (%) 15,14 (13,63) Sharpkvo t 0,44 (0,60) Informationskvot -0,77 Informationskvot 3-månaderstal -0,21 Tracking error (%) 2,07 Tracking error 3-månaderstal (%) 1,13 Största enskilda innehav Andel (%) Marknadsvärde, kr Hennes & Mauritz B 9,37 306,435,344 Nordea Bank 7,73 252,838,875 Volvo B 7,04 230,241,094 LM Ericsson B 6,05 198,004,536 TeliaSonera 4,56 149,228,538 Swedbank A 4,29 140,289,285 SKF B 4,10 134,200,790 Handelsbanken A 3,71 121,303,135 ABB Ltd 3,68 120,407,471 SEB A 3,65 119,433,235 Branschfördelning

16 16 kvartalsrapport 2013:Q2 Aktiekonsortiet Spiran Aktiv förvaltning av svenska aktier baserad på Svenska kyrkans etiska placeringsregler, startades 1 mars Jämförelseindex utgörs av det vanligaste indexet på börsen justerad för Svenska kyrkans etiska placeringsregler. Förmögenhet Totalt Förmögenhet (tkr) Förmögenhet föregående månad (tkr) Förmögenhet (tkr) Andelar (antal) ,0774 Andelsvärde inkl. utdelning 5 084,7313 Andelsvärde exkl. utdelning 4 890,5852 Avkastning (jämförelseindex) 1 mån (%) -5,64 (-5,35) 3 mån (%) -1,49 (-1,30) Sedan årets start (%) 7,77 (8,78) Avkastning april - juni 2013 (%) januari 2013 mars 2013 maj 2013 Portfölj Jämförelseindex

17 kvartalsrapport 2013:Q2 17 Nyckeltal (jämförelseindex) Standardavvikelse (%) 12,28 (11,89) Sharpkvo t 0,65 (0,73) Informationskvot -0,77 Informationskvot 3-månaderstal -0,55 Tracking error (%) 1,04 Tracking error 3-månaderstal (%) 1,28 Största enskilda innehav Andel (%) Marknadsvärde, kr Hennes & Mauritz B 9,66 67,458,930 Nordea Bank 8,93 62,373,525 Volvo B 7,83 54,670,509 LM Ericsson B 7,02 49,035,599 Swedbank A 4,95 34,564,397 SKF B 4,54 31,693,825 SEB A 4,28 29,897,843 Handelsbanken A 4,25 29,660,187 ABB Ltd 4,13 28,823,289 Atlas Copco A 3,52 24,590,790 Branschfördelning

18 18 kvartalsrapport 2013:Q2 Aktieindexkonsortiet Sverige Passiv förvaltning av de 30 mest omsatta aktierna i en portfölj som helt följer börsens svängningar. Förmögenhet Totalt Förmögenhet (tkr) Förmögenhet föregående månad (tkr) Förmögenhet (tkr) Andelar (antal) ,8312 Andelsvärde inkl. utdelning 125,8481 Andelsvärde exkl. utdelning 120,9898 Avkastning (jämförelseindex) 1 mån (%) -5,39 (-5,39) 3 mån (%) -2,14 (-2,14) Sedan årets start (%) 8,09 (8,13) Avkastning april - juni 2013 (%) januari 2013 mars 2013 maj 2013 Portfölj Jämförelseindex

19 kvartalsrapport 2013:Q2 19 Nyckeltal sedan (jämförelseindex) Standardavvikelse (%) 15,10 (14,90) Sharpkvo t 0,56 (0,59) Informationskvot -0,88 Informationskvot 3-månaderstal -5,07 Tracking error (%) 0,33 Tracking error 3-månaderstal (%) 0,00 Största enskilda innehav Andel (%) Marknadsvärde, kr Hennes & Mauritz B 9,12 186,917,052 LM Ericsson B 9,02 184,831,388 Nordea Bank 8,68 177,951,600 Atlas Copco A 5,94 121,778,964 SEB A 4,72 96,765,168 Handelsbanken A 4,66 95,497,623 Volvo B 4,57 93,640,297 TeliaSonera 4,53 92,858,031 Svenska Cellulosa B 4,49 92,116,312 Swedbank A 4,48 91,787,532 Branschfördelning

20 20 kvartalsrapport 2013:Q2 Aktieindexkonsortiet utland Passiv förvaltning av globala aktier i en portfölj som helt följer världsindex för aktier. Förmögenhet Totalt Förmögenhet (tkr) Förmögenhet föregående månad (tkr) Förmögenhet (tkr) Andelar (antal) ,3237 Andelsvärde inkl. utdelning 4 933,5105 Andelsvärde exkl. utdelning 4 924,6496 Avkastning (jämförelseindex) 1 mån (%) -1,65 (-0,96) 3 mån (%) 4,24 (4,11) Sedan årets start (%) 13,08 (13,24) Avkastning april - juni 2013 (%) januari 2013 mars 2013 maj 2013 Portfölj Jämförelseindex

21 kvartalsrapport 2013:Q2 21 Största enskilda innehav Andel (%) Marknadsvärde, kr Handelsbanken Global Index Etisk Utd 99, ,35 Nyckeltal sedan (jämförelseindex) Standardavvikelse (%) 6,52 (5,81) Sharpkvo t 2,18 (2,45) Informationskvot -0,02 Informationskvot 3-månaderstal 0,21 Tracking error (%) 1,88 Tracking error 3-månaderstal (%) 2,93 Geografisk fördelning Nordamerika 58,50% Västeuropa exkl Sverige 25,80% Japan 8,50% Australien och Nya Zeeland 3,30% Asien exkl Japan 2,00% Sverige 1,50% Afrika och Mellanöstern 0,20%

22 22 kvartalsrapport 2013:Q2 Definitioner Alla nyckeltal är baserade på månadsdata för perioden. Avkastning & avkastning, jämförelseindex Portföljens respektive jämförelseindexets avkastning beräknas utifrån daglig data. Duration Ett sätt att mäta en obligations eller en portföljs genomsnittliga räntebindningstid. Duration är också ett vanligt riskmått för en obligation eller en portfölj. Duration är det mest använda måttet avseende ränterisk och anger vad som händer när alla marknadsräntor förändras lika mycket. Informationskvot Informationskvoten är ett mått på förvaltarens skicklighet i förhållande till risken. Ju högre kvot, desto bättre avkastning har konsortiet givit. Mäts som överavkastning i förhållande till Tracking error. Beräknas enligt olika metoder för aktie- och ränteportföljer. Sharpekvot & sharpekvot, jämförelseindex Är ett mått på riskjusterad avkastning och anger en portföljs (portföljens respektive jämförelseindexets) meravkastning i relation till standardavvikelsen. Den beräknas som kvoten av portföljens meravkastning över riskfri ränta och portföljens standardavvikelse. Standardavvikelse & standardavvikelse, jämförelseindex Visar hur mycket portföljens värde respektive jämförelseindexets värde har svängt kring dess medelvärde. Ju högre standardavvikelse desto högre risk. Tracking error Beskriver hur portföljens utveckling i förhållande till index har varierat historiskt. Måttet beräknas som standardavvikelsen för övereller underavkastningen mot jämförelseindex. Ju högre värde desto högre risk i förhållande till jämförelseindex.

23

24 Box 2218, Stockholm Besök Birger Jarlsgatan 16 Telefon Fax

Kvartalskommentar kvartal 2 2015

Kvartalskommentar kvartal 2 2015 Kvartalskommentar kvartal 2 2015 Diagram, Konsument- och industriförtroende för Euroområdet Ekonomiska läget De mest optimistiska förväntningarna om en återhämtning av världsekonomin kom på skam under

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Månadsrapport januari 2013

Månadsrapport januari 2013 Månadsrapport januari 2013 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Januari 2015. Strategirapport. - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln?

Januari 2015. Strategirapport. - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln? Januari 2015 Strategirapport - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln? Innehållsförteckning Strategi & Marknadssyn 3 Sammanfattning 4 Rekommendationer 5 Makroekonomiska förutsättningar

Läs mer

Månadsrapport februari 2012

Månadsrapport februari 2012 Månadsrapport februari 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

FRISKARE EUROPA. Ekonomisk statistik överraskar positivt. De spanska och italienska statsräntorna faller. Är det värsta över?

FRISKARE EUROPA. Ekonomisk statistik överraskar positivt. De spanska och italienska statsräntorna faller. Är det värsta över? PRIVATBANK FRISKARE EUROPA. Ekonomisk statistik överraskar positivt. De spanska och italienska statsräntorna faller. Är det värsta över? ALLOKERING OCH PORTFÖLJSTRATEGI Våren 201 Carnegie Allokering och

Läs mer

Månadsrapport april 2010

Månadsrapport april 2010 Månadsrapport april 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport oktober 2012

Månadsrapport oktober 2012 Månadsrapport oktober 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Investeringsteman: Europeiska småbolag, M&A-våg på väg, utvalda tillväxtmarknader och nya konsumtionsmönster AKTIER ALLOKERING EP ALFA Centralbankerna

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2011 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 49

HALVÅRSRAPPORT 2011 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 49 HALVÅRSRAPPORT 2011 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 49 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD-kommentar 3 Varsam 4 Försiktig 4 Balanserad 5 Offensiv 5 Aktiv Förmögenhetsförvaltning 6 Sverige Likviditet 6 Sverige Obligationer

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2012 Innehåll Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv....3 VD har ordet..........................................................................................................................................

Läs mer

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2013 Innehåll Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv... 3 VD har ordet....4 Trygg-Stiftelsen försäkringstagarnas forum....5 Nyckeltal

Läs mer

Cliens Mixfond Sverige Halvårsberättelse 2013-06-30

Cliens Mixfond Sverige Halvårsberättelse 2013-06-30 Cliens Mixfond Sverige Halvårsberättelse 2013-06-30 Cliens Mixfond Sverige Förvaltningsberättelse Marknadens utveckling Aktiemarknaden steg under första halvåret 2013 med 9,14 %. Utvecklingen uppvisade

Läs mer

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 Innehållsförteckning Inledning...5 Portföljstrategi...6 Makrosammanfattning... 10 tillgångsslag Aktier: Sverige och övriga Norden...

Läs mer

Private Banking. Så utvecklas börsåret 2012

Private Banking. Så utvecklas börsåret 2012 Så utvecklas börsåret 2012 BÖRSEN. Fjolårets kräftgång gör att börsen kan stiga med mellan 10-20 procent under 2012, förutsatt att två orosmoln lättar. Den bedömningen gör Hannes Bernéus, aktiemäklare

Läs mer

Finansrapport - finansiell rapport per augusti 2014

Finansrapport - finansiell rapport per augusti 2014 STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 14 (22) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-10-23 Kf 11 Ks 86 Au 131 Ks/2014-0246 Finansrapport - finansiell rapport per augusti 2014 Förslag till beslut

Läs mer

Stor räntespecial allt du behöver veta om räntefonder

Stor räntespecial allt du behöver veta om räntefonder Marknadsbrev juni-juli 2014 Stor räntespecial allt du behöver veta om räntefonder Vad avgör humöret på obligationsmarknaden? Trots att konjunkturen har fortsatt att röra sig i rätt riktning har långa obligationsräntor

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks analytiker positivt på den

Läs mer

Investment Outlook juni 2015

Investment Outlook juni 2015 private banking INTERNATIONAL investment strategy Investment Outlook juni 2015 2 Investment Outlook - JUNI 2015 I denna utgåva: Inledning 3 Marknadssyn - sammanfattning 4-5 Fördel aktier och krediter trots

Läs mer

FONDSPECIAL FONDER & RISK. Innehåll. Rapportförfattare. Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening

FONDSPECIAL FONDER & RISK. Innehåll. Rapportförfattare. Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening FONDSPECIAL Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening FONDER & RISK När olika placeringsformer diskuteras är en bedömning av risk alltid viktig. Beroende på placeringshorisont och personliga önskemål

Läs mer

Månadsrapport mars 2012

Månadsrapport mars 2012 Månadsrapport mars 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

ENORMA FLÖDEN. Centralbankerna stimulerar som aldrig förr. Börserna stiger. Men när stödåtgärderna minskas vad händer då?

ENORMA FLÖDEN. Centralbankerna stimulerar som aldrig förr. Börserna stiger. Men när stödåtgärderna minskas vad händer då? PRIVATBANK ENORMA FLÖDEN. Centralbankerna stimulerar som aldrig förr. Börserna stiger. Men när stödåtgärderna minskas vad händer då? ALLOKERING OCH PORTFÖLJSTRATEGI Sommaren 1 Carnegie Allokering och portföljstrategi

Läs mer

Månadsrapport maj 2009

Månadsrapport maj 2009 09-05-04 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport maj 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Månadsrapport februari 2010

Månadsrapport februari 2010 Månadsrapport februari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport november 2011

Månadsrapport november 2011 Månadsrapport november 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Svenska aktier Läs mer på sid 3

Svenska aktier Läs mer på sid 3 09-08-10 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport augusti 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Fartfylld start på 2015

Fartfylld start på 2015 Marknadsbrev februari 25 Fartfylld start på 25 Centralbanker ökar gasen. Det nya året har fått en händelserik start. Huvudnumret var ECB:s besked att ett stimulansprogram med obligationsköp sjösätts. Den

Läs mer

Börshumöret håller i sig

Börshumöret håller i sig Marknadsbrev april 215 Börshumöret håller i sig Trög start på året för konjunkturen. 215 har börjat i motvind för världens största ekonomier USA och Kina i takt med att merparten av konjunkturstatistiken

Läs mer

Halvårsredogörelse. Catellas fonder 30 juni 2015 Textdelen

Halvårsredogörelse. Catellas fonder 30 juni 2015 Textdelen Halvårsredogörelse Catellas fonder 30 juni 2015 Textdelen Innehåll INLEDNING 3 VD-ord 4 Risk 5 Den starka början på svenska börsåret kom av sig 6 Marknadssyn AKTIEFONDER 7 Catella Reavinstfond 8 Catella

Läs mer