Kapitalförvaltningens kvartalsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kapitalförvaltningens kvartalsrapport"

Transkript

1 Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Q2 2013

2 Innehåll Andra kvartalet Ekonomiska läget 4 Aktiemarknaden 7 Räntemarknaden 8 Räntekonsortiet 10 Företagsobligationskonsortiet 12 Aktiekonsortiet Sverige 14 Aktiekonsortiet Spiran 16 Aktieindexkonsortiet Sverige 18 Aktieindexkonsortiet utland 20 Definitioner 22

3 kvartalsrapport 2013:Q Till andelsägarna i Kammarkollegiets konsortier Andra kvartalet 2013 Under det senaste kvartalet, men framför allt sedan slutet av maj, har vi upplevt en ovanlig företeelse på de finansiella marknaderna, nämligen fallande förmögenhetsvärden för både aktie- och räntemarknaderna. Börsen är (inklusive utdelningar) i princip oförändrad under kvartalet samtidigt som obligationsägare fått uppleva förmögenhetsfall. Totalt sett betyder det att aktier givit en bättre avkastning än traditionella ränteplaceringar både under första halvåret och även under andra kvartalet. Vi har haft en övervikt av aktieplaceringar under hela året, vilket gynnat våra allokeringskunder. Trots den osäkra makroekonomiska världen är vår bedömning att aktiemarknaden kommer att generera en högre avkastning än räntemarknaden fram till nyåret. Vi kan inte längre påstå att aktier är lågt värderade utan snarare normalt och som kan sägas motsvara en långsiktig genomsnittlig värdering. Däremot är obligationer dyra värderingsmässigt. Samtidigt är den förväntade direktavkastningen på aktier avsevärt högre än marknadsräntan för statsobligationer det vill säga alternativa placeringar till aktier ter sig mindre intressant. Vår hållning är dock försiktig eftersom det finns uppenbara risker i form av besvikelser kring världskonjunktur och centralbankers hantering av sina balansräkningar. Vår högst preliminära bedömning är att varje andel i Aktiekonsortiet Sverige väntas ge 191 kronor i utdelning, Aktiekonsortiet Spiran väntas ge 196 kronor i utdelning, Aktieindexkonsortiet Sverige väntas ge 4,80 kronor i utdelning, Aktiekonsortiet utland väntas ge 117 kronor och Räntekonsortiet väntas ge 4,30 i utdelning. Det nystartade Företagsobligationskonsortiet väntas ge 17,40 i utdelning. Vår kapitalmarknadsdag går av stapeln fredag den 6:e september, där vi ser fram emot att träffa er alla. Vi har laddat med intressanta talare, bland annat den internationellt mycket kände och uppskattade Hans Rosling. Alla vi på kapitalförvaltningen önskar våra kunder en riktigt varm och avkopplande sommar. Leif Hässel I månadsskiftet maj/juni startade vi ett nytt konsortium Företagsobligationskonsortiet som placerar i nordiska kreditvärdiga bolag med fokus på stora och medelstora svenska börsbolag. Lägsta tillåtna rating är BB det vill säga en god kreditvärdighet samtidigt som exponering mot enskild emittent kommer att vara begränsad. Syftet är att skapa en god avkastning via en högre grad av kreditrisk än till exempel för räntekonsortiet. Det är vår bestämda uppfattning att företagsobligationskonsortiet ska ses som ett tillgångsslag som ligger mellan aktier och traditionella ränteplaceringar. Det är ett tillgångsslag som bidrar till att diversifiera risk i en portfölj. Ta gärna kontakt med undertecknad eller din kundansvarige för ytterligare information.

4 4 kvartalsrapport 2013:Q2 Ekonomiska läget I kvartalskommentaren för det första kvartalet lyfte vi fram att det var viktigt att den osäkerhet som började sprida sig om världskonjunkturen inte skulle få fäste under andra kvartalet då det kunde påverka viktiga affärsbeslut för resten av året. Lyckligtvis kan vi konstatera att inkommande statistik för ledande indikatorer i form av inköpschefindex, konsumentförtroende och arbetsmarknadsstatistik har förbättrats under maj och juni och utsikterna för ett bättre andra halvår är intakt. Rapporterna för andra kvartalet blir därför mycket intressanta inte minst för de konjunkturkänsliga industriföretagen som förväntas en bättre utveckling under andra halvåret. Diagram, Inköpschefsindex för USA, Kina, euroområdet och Sverige Diagram, Konjunkturinstitutet, ekonomiskt sentiment svensk ekonomi Statistiken för andra kvartalet visar på att konjunkturen i USA fortsätter att förbättras. Det är positivt att Europa nu rör sig i rätt riktning. Det gör även Japan starkt uppbackade av en mycket stimulativ penningpolitik och där regeringen förväntas lägga fram förslag på strukturreformer som skall förbättra ekonomins funktionssätt. Smolket i glädjebägaren kommer under det här kvartalet från Kina där inkommande statistik visar på att återhämtningen av ekonomin tappar momentum. Det har inneburit prognosjusteringar där konsensusförväntningarna närmar sig en tillväxt runt 7,5 procent i år mot tidigare förväntningar om ca 8 procent. Konjunkturläget i Sverige fortsätter att präglas av vad som händer med den globala konjunkturen vilket bland annat avspeglas i Konjunkturinstitutets månadsbarometrar och inköpschefsindex.

5 kvartalsrapport 2013:Q2 5 USA Den ekonomiska återhämtningen fortsätter i USA. Inkommande statistik för husmarknaden har visat på en förbättring under kvartalet. Även arbetsmarknaden fortsätter återhämta sig. Det är emellertid ingen större kraft i återhämtningen och de automatiska besparingar som slog till från och med mars fick en stor negativ effekt på tillväxten under första kvartalet, framförallt från försvaret och offentlig ekonomi. Precis som tidigare är det största hotet mot en mer stabil återhämtning den politiska låsningen som förhindrar långsiktiga beslut om spelregler för ekonomin. De ekonomer som följer USA tror fortsatt på en måttlig tillväxt om cirka 2 procent Centralbanken fortsätter att tillföra likviditet och det mesta talar för att det fortsätter i denna omfattning tills ekonomin vilar på en fastare grund. Om det ekonomiska läget fortsätter att förbättras kan det innebära minskade stimulanser redan mot slutet av året, vilket skapat en del oro på de finansiella marknaderna. Under det tredje kvartalet blir det intressant att följa om förbättringen på arbetsmarknaden och husmarknaden håller i sig. Även inköpschefsindex och effekter på BNP av besparingarna blir viktiga att följa. Diagram, BNP i USA, kvartalsutfall och prognos från OECD Europa Det mesta talar för en fortsatt svag tillväxt inom euroområdet de närmaste åren. Det är emellertid positivt i ett tillväxtperspektiv att ett antal länder får extra tid att nå sina budgetmål i utbyte mot strukturella reformer för att förbättra ekonomins funktionssätt. En svag global tillväxt ger ingen större draghjälp och alltför tuffa kortsiktiga åtstramningsprogram för att sanera statsfinanserna skulle slå hårt mot inhemsk tillväxt. Spanien fortsätter att kämpa i hård motvind men även Frankrike har fått respit att nå uppsatta mål. I Italien lyckades man till slut nå en kompromiss och bilda en ny regering. Efter en negativ tillväxt om -0,6 procent för euroområdet 2012 förutspås ytterligare ett år med negativ tillväxt De senaste månaderna har inköpschefsindex fortsatt att förbättras och det är viktigt att denna utveckling fortsätter under andra halvåret. Förhoppningsvis är vi inne i en process där saneringen av statsfinanser och det finansiella systemet fortgår utan att mer akuta komplikationer tillstöter. Statistik från Storbritannien har visat på en viss förbättring av konjunkturläget trots en stram finanspolitik. Diagram, BNP tillväxt i euroområdet och prognos

6 6 kvartalsrapport 2013:Q2 Emerging markets Under kvartalet har oron ökat för att tillväxten i Kina gått i stå. Trots att statistiken kommit in i stort sett som förväntat har tillväxtprognoserna justerats ner. Finansmarknaden och prognosmakare fokuserar allt mer på den komplexa uppgift som Kina står inför. Går det att ställa om ekonomin till mer konsumtionsdriven inhemsk tillväxt som ersättning för investeringar och nettoexport samtidigt som inflationen hålls tillbaka? Myndigheterna har vidtagit åtgärder för att undvika spekulation och en bubbla på bostadsmarknaden samtidigt som man försöker rensa upp i den finansiella sektorn för att undvika framtida kriser. Konsensusprognosen för 2013 ligger nu på en tillväxt runt 7,5 procent mot tidigare förväntningar om drygt 8 procent. Även andra tillväxtländer brottas med en tuff ekonomi där både Ryssland och Brasilien påverkats negativ av lägre råvarupriser och en svag global ekonomi. Diagram, Kina, BNP-tillväxt, utfall och prognos Sverige Det ekonomiska stämningsläget i Sverige är fortsatt relativ bra enligt Konjunkturinstitutets månadsbarometrar och inköpschefsindex. Inkommande statistik påverkas emellertid i stor utsträckning av vad som sker i världsekonomin. Om förbättringen vi sett globalt fortsätter talar det för starkare tillväxt också i Sverige. Den starka svenska kronan fortsätter att vara i fokus för svenska företag då den har en negativ påverkan på konkurrenskraften. De råvarubaserade näringar som till exempel skogs- och stålindustrin fortsätter att ha det tufft och lanserar åtgärdsprogram för att möta en svag global tillväxt och försämrad konkurrenskraft. Det blir därför mycket intressant att följa rapporterna för det andra kvartalet och se hur företagen ser på framtiden om konjunkturläget, lönsamheten och konkurrenskraften. Diagram, Sverige, hushållens och industrins konfidensindikatorer

7 kvartalsrapport 2013:Q2 7 Aktiemarknaden Aktiemarknaden i Sverige gav en negativ avkastning under andra kvartalet medan vårt utländska aktiekonsortieindex uppvisade positiv avkastning drivet av en stark börsutveckling i USA. Aktieindexkonsortiet utland har gett en avkastning om 13,1 procent sedan årsskiftet. Även våra svenska aktiekonsortier gett en bra avkastning där Aktiekonsortiet Sverige är upp 8,5 procent, Aktiekonsortiet Spiran 7,8 procent och Aktieindexkonsortiet Sverige 8,1 procent. Det är framförallt två sektorer som gått starkt under året på stockholmsbörsen. Den ena är finans med banker i spetsen och den andra teknologi där Ericsson haft en stark utveckling. För övriga sektorer har utvecklingen varit sämre än index för stockholmsbörsen. Diagram: Utveckling index för stockholmsbörsen (OMXSCAPGI), industriaktier, hälsovård, teleoperatörer, teknologi finans och banker för många företag har det varit ett fortsatt tufft kvartal även om det troligtvis varit lite bättre än första kvartalet. Förhoppningsvis kommer utsikterna för andra halvåret att vara mer positiva. Inkommande statistik visar på en förbättring av konjunkturen men det är ingen riktig fart på återhämtningen. Det scenario som är inprisat i aktiemarknaden är en förbättring av konjunkturen och företagens vinster under andra halvåret. Det mesta talar för att dessa förväntningar skall infrias även om osäkerheten om framtiden är stor. Vår bedömning är att industriaktier redan påverkats negativt av en svag återhämtning, vilket förklarar en sämre avkastning än stockholmsbörsens aktieindex så här långt. Osäkerheten om konjunkturläget är emellertid fortfarande mycket stor och svårbedömd. Någon form av en negativ chock för världsekonomin skulle slå hårt mot aktiemarknaden vid nuvarande värdering. Vi har dragit upp våra positioner något under kvartalet men fortsätter att ha relativt små positioner mot jämförelseindex för att hålla ner vår risk i portföljerna. Sammantaget är vår bedömning att stockholmsbörsen är rimligt värderad på egna meriter, det vill säga en värdering något under ett historiskt genomsnitt. Jämfört med andra tillgångslag är aktier attraktivt värderad. Det mesta talar därför för att den utveckling vi sett med en högre avkastning för aktier än räntor fortsätter framöver. Diagram: Avkastning för aktier och räntor I våra aktivt förvaltade portföljer har vi haft en neutral positionering i banker och Ericsson. Vår övervikt i industriaktier har gett det största negativa bidraget jämfört med index, likaså vår undervikt i SCA. En undervikt i medelstora och små företag har också gett ett negativ bidrag jämfört med index. Det största positiva bidraget har vi fått från vår övervikt i cykliska konsumentföretag där Nobia gett det största bidraget. Aktieindexkonsortiet Sverige har fortsatt att ge en avkastning i linje med jämförelseindex. Även Aktieindexkonsortiet utland fortsätter att ge indexnära avkastning. Snart stundar rapporter för det andra kvartalet och

8 8 kvartalsrapport 2013:Q2 Räntemarknaden Första halvåret är passerat och resultatet för Kammarkollegiets ränteförvaltning är gott. Samtliga ränteuppdrag har slagit sina jämförelseindex i år. Dock har den kraftiga ränteuppgången gjort att avkastningen har minskat. Marknadsräntan på den fyraåriga statsobligationen (SO-1051) steg under juni till 1,45 procent (+0,26) och räntan på den fyraåriga bostadsobligationen (Caisse-1579) steg till 2,27 procent (+0,40). Ränteskillnaden mellan dessa obligationer (bospreaden) ökade därmed till 82 räntepunkter (+14). Diagram: Femårig statsobligationsränta i Sverige, Italien och Spanien Diagram: Bostads- och statsobligation med förfall 2017 Oron för att den amerikanska centralbanken, Federal Reserve, snart skall dra ned på sina tillgångsköp har fått räntor i hela världen att stiga. Ben Bernanke meddelade i slutet på månaden att FED kan tänkas dra ned på takten på sina obligationsköp senare i år och avsluta dem nästa år. Detta fick omedelbar effekt på räntemarknaden. Köpen som idag uppgår till 85 miljarder dollar i månaden har haft den effekten att de långa räntorna hållits nere. Tyvärr kan den kraftiga ränteuppgången på obligationer fördröja den ekonomiska återhämtningen eftersom det blir dyrare för skuldtyngda länder att finansiera sina underskott. Exempel på detta är Spanien och Italien där räntan stigit kraftigt. Reporäntan i Sverige ligger på 1 procent och den kommer att ligga kvar på den nivån ytterligare ett år om man får tro på Riksbankens prognos. Arbetslöshetens utveckling blir avgörande för när man börjar höja räntan. Den senaste siffran över arbetslösheten visade på en väsentligt lägre arbetslöshet. Om Riksbanken skulle sänka reporäntan på nästa möte samtidigt som arbetslösheten minskar så vore det ett trendbrott i deras agerande. Därför tror vi inte på någon sänkning. Den starka korrelationen mellan arbetslösheten och reporäntan framgår av följande diagram. Diagram: Arbetslöshet (höger axel med omvänd skala och röd linje) och reporäntan (vänster skala och blå linje)

9 kvartalsrapport 2013:Q2 9 De låga styrräntorna i USA och Euroland lär bestå under en lång tid. Centralbanken i USA har som mål att arbetslösheten skall komma ner till 6,5 procent innan man börjar höja styrräntan. Idag är arbetslösheten 7,6% procent. Det troliga är att man når 6,5 procent i mitten av Den europeiska centralbanken (ECB) kommer att lämna styrräntan oförändrad under lång tid framöver. Det finns inget inflationstryck i ekonomin och man vill inte knäcka återhämtningen genom att höja styrräntorna för tidigt. Diagram: Styrräntor i USA, Euroland och Sverige

10 10 kvartalsrapport 2013:Q2 Räntekonsortiet Aktiv förvaltning av svenska räntebärande placeringar. Den genomsnittsliga räntebindningstiden är cirka 2 år. Förmögenhet Totalt Förmögenhet (tkr) Förmögenhet föregående månad (tkr) Förmögenhet (tkr) Andelar (antal) ,6323 Andelsvärde inkl. utdelning 127,3930 Andelsvärde exkl. utdelning 124,9089 Avkastning (jämförelseindex) 1 mån (%) -0,41 (-0,37) 3 mån (%) 0,17 (0,10) Sedan årets start (%) 0,49 (0,21) Avkastning april - juni 2013 (%) 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0-0,2-0,4 januari 2013 mars 2013 maj 2013 Portfölj Jämförelseindex

11 kvartalsrapport 2013:Q2 11 Nyckeltal sedan (jämförelseindex) Standardavvikelse (%) 1,16 (1,17) Sharpkvot 0,97 (0,35) Informationskvot 2,73 Informationskvot 12-månaderstal 5,18 Tracking error (%) 0,26 Tracking error 12-månaderstal (%) 0,20 Duration 2,15 Största enskilda innehav Andel (%) Marknadsvärde, kr SEB 4% #568 9, Lansforsakringar Hypotek 4% #508 7, Swedbank Hypotek 3.75% #183 6, Nordea Hypotek 3.25% #5520 5, Nordea Hypotek 4.5% #5527 5, Swedbank Hypotek 3.75% #184 4, Stadshypotek 6% #1577 4, SEB 3% #570 4, Swedish Covered Bond 4% #132 3, Swedish Covered Bond 4% #131* 3, Förfallostruktur

12 12 kvartalsrapport 2013:Q2 Företagsobligationskonsortiet Aktiv förvaltning av svenska företagsobligationer. Konsortiet startades 1 juni Den genomsnittliga räntebindningstiden är cirka 1,8 år. Förmögenhet Totalt Förmögenhet (tkr) Förmögenhet föregående månad (tkr) 0 Förmögenhet (tkr) 0 Andelar (antal) ,2593 Andelsvärde inkl. utdelning 997,4544 Andelsvärde exkl. utdelning 994,4927 Avkastning (jämförelseindex) 1 mån (%) -0,23 (-0,63) 3 mån (%) -0,23 (-0,63) Sedan årets start (%) -0,23 (-0,63) Avkastning april - juni 2013 (%) 0,2 0-0,2-0,4-0,6-0,8-1 maj 2013 Portfölj Jämförelseindex

13 kvartalsrapport 2013:Q2 13 Nyckeltal (jämförelseindex) Standardavvikelse (%) 0,00 (1,54) Sharpkvo t 0,00 (-2,98) Informationskvot 0,00 Informationskvot 3-månaderstal 0,00 Tracking error (%) 0,97 Tracking error 3-månaderstal (%) 0,97 Duration 1,81 Största enskilda innehav Andel (%) Marknadsvärde, kr Vasakronan 5.1% , SEB 4.5% , Volvofinans Bank 5.35% , Landshypotek 4.5% , Electrolux 2.875% , Handelsbanken ADJ , Sandvik 3.51% , Lansforsakringar Bank FRN , NCC Treasury 4.25% , Volvo Treasury 5% , Förfallostruktur

14 14 kvartalsrapport 2013:Q2 Aktiekonsortiet Sverige Aktiv förvaltning av svenska aktier. Konsortiets jämförelseindex utgörs av det vanligaste indexet på börsen som innehåller närmare 300 bolag. Förmögenhet Totalt Förmögenhet (tkr) Förmögenhet föregående månad (tkr) Förmögenhet (tkr) Andelar (antal) ,3129 Andelsvärde inkl. utdelning 4 995,6700 Andelsvärde exkl. utdelning 4 804,8570 Avkastning (jämförelseindex) 1 mån (%) -5,33 (-5,11) 3 mån (%) -1,18 (-1,12) Sedan årets start (%) 8,54 (9,05) Avkastning april - juni 2013 (%) januari 2013 mars 2013 maj 2013 Portfölj Jämförelseindex

15 kvartalsrapport 2013:Q2 15 Nyckeltal sedan (jämförelseindex) Standardavvikelse (%) 15,14 (13,63) Sharpkvo t 0,44 (0,60) Informationskvot -0,77 Informationskvot 3-månaderstal -0,21 Tracking error (%) 2,07 Tracking error 3-månaderstal (%) 1,13 Största enskilda innehav Andel (%) Marknadsvärde, kr Hennes & Mauritz B 9,37 306,435,344 Nordea Bank 7,73 252,838,875 Volvo B 7,04 230,241,094 LM Ericsson B 6,05 198,004,536 TeliaSonera 4,56 149,228,538 Swedbank A 4,29 140,289,285 SKF B 4,10 134,200,790 Handelsbanken A 3,71 121,303,135 ABB Ltd 3,68 120,407,471 SEB A 3,65 119,433,235 Branschfördelning

16 16 kvartalsrapport 2013:Q2 Aktiekonsortiet Spiran Aktiv förvaltning av svenska aktier baserad på Svenska kyrkans etiska placeringsregler, startades 1 mars Jämförelseindex utgörs av det vanligaste indexet på börsen justerad för Svenska kyrkans etiska placeringsregler. Förmögenhet Totalt Förmögenhet (tkr) Förmögenhet föregående månad (tkr) Förmögenhet (tkr) Andelar (antal) ,0774 Andelsvärde inkl. utdelning 5 084,7313 Andelsvärde exkl. utdelning 4 890,5852 Avkastning (jämförelseindex) 1 mån (%) -5,64 (-5,35) 3 mån (%) -1,49 (-1,30) Sedan årets start (%) 7,77 (8,78) Avkastning april - juni 2013 (%) januari 2013 mars 2013 maj 2013 Portfölj Jämförelseindex

17 kvartalsrapport 2013:Q2 17 Nyckeltal (jämförelseindex) Standardavvikelse (%) 12,28 (11,89) Sharpkvo t 0,65 (0,73) Informationskvot -0,77 Informationskvot 3-månaderstal -0,55 Tracking error (%) 1,04 Tracking error 3-månaderstal (%) 1,28 Största enskilda innehav Andel (%) Marknadsvärde, kr Hennes & Mauritz B 9,66 67,458,930 Nordea Bank 8,93 62,373,525 Volvo B 7,83 54,670,509 LM Ericsson B 7,02 49,035,599 Swedbank A 4,95 34,564,397 SKF B 4,54 31,693,825 SEB A 4,28 29,897,843 Handelsbanken A 4,25 29,660,187 ABB Ltd 4,13 28,823,289 Atlas Copco A 3,52 24,590,790 Branschfördelning

18 18 kvartalsrapport 2013:Q2 Aktieindexkonsortiet Sverige Passiv förvaltning av de 30 mest omsatta aktierna i en portfölj som helt följer börsens svängningar. Förmögenhet Totalt Förmögenhet (tkr) Förmögenhet föregående månad (tkr) Förmögenhet (tkr) Andelar (antal) ,8312 Andelsvärde inkl. utdelning 125,8481 Andelsvärde exkl. utdelning 120,9898 Avkastning (jämförelseindex) 1 mån (%) -5,39 (-5,39) 3 mån (%) -2,14 (-2,14) Sedan årets start (%) 8,09 (8,13) Avkastning april - juni 2013 (%) januari 2013 mars 2013 maj 2013 Portfölj Jämförelseindex

19 kvartalsrapport 2013:Q2 19 Nyckeltal sedan (jämförelseindex) Standardavvikelse (%) 15,10 (14,90) Sharpkvo t 0,56 (0,59) Informationskvot -0,88 Informationskvot 3-månaderstal -5,07 Tracking error (%) 0,33 Tracking error 3-månaderstal (%) 0,00 Största enskilda innehav Andel (%) Marknadsvärde, kr Hennes & Mauritz B 9,12 186,917,052 LM Ericsson B 9,02 184,831,388 Nordea Bank 8,68 177,951,600 Atlas Copco A 5,94 121,778,964 SEB A 4,72 96,765,168 Handelsbanken A 4,66 95,497,623 Volvo B 4,57 93,640,297 TeliaSonera 4,53 92,858,031 Svenska Cellulosa B 4,49 92,116,312 Swedbank A 4,48 91,787,532 Branschfördelning

20 20 kvartalsrapport 2013:Q2 Aktieindexkonsortiet utland Passiv förvaltning av globala aktier i en portfölj som helt följer världsindex för aktier. Förmögenhet Totalt Förmögenhet (tkr) Förmögenhet föregående månad (tkr) Förmögenhet (tkr) Andelar (antal) ,3237 Andelsvärde inkl. utdelning 4 933,5105 Andelsvärde exkl. utdelning 4 924,6496 Avkastning (jämförelseindex) 1 mån (%) -1,65 (-0,96) 3 mån (%) 4,24 (4,11) Sedan årets start (%) 13,08 (13,24) Avkastning april - juni 2013 (%) januari 2013 mars 2013 maj 2013 Portfölj Jämförelseindex

21 kvartalsrapport 2013:Q2 21 Största enskilda innehav Andel (%) Marknadsvärde, kr Handelsbanken Global Index Etisk Utd 99, ,35 Nyckeltal sedan (jämförelseindex) Standardavvikelse (%) 6,52 (5,81) Sharpkvo t 2,18 (2,45) Informationskvot -0,02 Informationskvot 3-månaderstal 0,21 Tracking error (%) 1,88 Tracking error 3-månaderstal (%) 2,93 Geografisk fördelning Nordamerika 58,50% Västeuropa exkl Sverige 25,80% Japan 8,50% Australien och Nya Zeeland 3,30% Asien exkl Japan 2,00% Sverige 1,50% Afrika och Mellanöstern 0,20%

22 22 kvartalsrapport 2013:Q2 Definitioner Alla nyckeltal är baserade på månadsdata för perioden. Avkastning & avkastning, jämförelseindex Portföljens respektive jämförelseindexets avkastning beräknas utifrån daglig data. Duration Ett sätt att mäta en obligations eller en portföljs genomsnittliga räntebindningstid. Duration är också ett vanligt riskmått för en obligation eller en portfölj. Duration är det mest använda måttet avseende ränterisk och anger vad som händer när alla marknadsräntor förändras lika mycket. Informationskvot Informationskvoten är ett mått på förvaltarens skicklighet i förhållande till risken. Ju högre kvot, desto bättre avkastning har konsortiet givit. Mäts som överavkastning i förhållande till Tracking error. Beräknas enligt olika metoder för aktie- och ränteportföljer. Sharpekvot & sharpekvot, jämförelseindex Är ett mått på riskjusterad avkastning och anger en portföljs (portföljens respektive jämförelseindexets) meravkastning i relation till standardavvikelsen. Den beräknas som kvoten av portföljens meravkastning över riskfri ränta och portföljens standardavvikelse. Standardavvikelse & standardavvikelse, jämförelseindex Visar hur mycket portföljens värde respektive jämförelseindexets värde har svängt kring dess medelvärde. Ju högre standardavvikelse desto högre risk. Tracking error Beskriver hur portföljens utveckling i förhållande till index har varierat historiskt. Måttet beräknas som standardavvikelsen för övereller underavkastningen mot jämförelseindex. Ju högre värde desto högre risk i förhållande till jämförelseindex.

23

24 Box 2218, Stockholm Besök Birger Jarlsgatan 16 Telefon Fax

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Q3 2013 Innehåll Tredje kvartalet 2013 3 Ekonomiska läget 4 Räntekonsortiet 10 Företagsobligationskonsortiet 12 Aktiekonsortiet Sverige 14 Aktiekonsortiet Spiran 16

Läs mer

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Q1 2014 Innehåll Första kvartalet 2014 3 Ekonomiska läget 4 Räntekonsortiet 10 Företagsobligationskonsortiet 12 Aktiekonsortiet Sverige 14 Aktiekonsortiet Spiran 16

Läs mer

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Q4 2013 Innehåll Fjärde kvartalet 2013 3 Ekonomiska läget 4 Räntekonsortiet 10 Företagsobligationskonsortiet 12 Aktiekonsortiet Sverige 14 Aktiekonsortiet Spiran 16

Läs mer

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Q2 2014 Innehåll Andra kvartalet 2014... 3 Vad kan en kapitalägare göra i dessa tider?.... 3 Ekonomiska läget.... 4 USA... 4 Europa.... 5 Emerging markets.... 6 Sverige....

Läs mer

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Q3 2014 Innehåll Tredje kvartalet 2014 3 Ekonomiska läget 4 Räntekonsortiet 10 Företagsobligationskonsortiet 12 Aktiekonsortiet Spiran 14 Aktiekonsortiet Sverige 16

Läs mer

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Q4 2014 Innehåll Fjärde kvartalet 2014 3 Ekonomiska läget 4 Räntekonsortiet 10 Företagsobligationskonsortiet 12 Aktiekonsortiet Spiran 14 Aktiekonsortiet Sverige 16

Läs mer

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Q1 2015 Innehåll Första kvartalet 2015 3 Ekonomiska läget 4 Räntekonsortiet 10 Företagsobligationskonsortiet 12 Aktiekonsortiet Spiran 14 Aktiekonsortiet Sverige 16

Läs mer

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Q3 2015 Innehåll Tredje kvartalet 2015 3 Kvartalskommentar kvartal 3 2015 4 Räntekonsortiet 10 Företagsobligationskonsortiet 12 Aktiekonsortiet Spiran 14 Aktiekonsortiet

Läs mer

Månadskommentar oktober 2015

Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Ekonomiska läget Den värsta oron för konjunktur och finansiella marknader lade sig under månaden. Centralbankerna med ECB i spetsen signalerade

Läs mer

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Q3 215 3 215-1-13 Innehåll Till andelsägarna i Kammarkollegiets konsortier Vad gör man i en värld när allt är dyrt? Tredje kvartalet 215 3 Kvartalskommentar kvartal

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport 2012:1

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport 2012:1 Kapitalförvaltningens kvartalsrapport 212:1 212-4-13 Till andelsägarna i Kammarkollegiets aktie- och räntekonsortier Första kvartalet 212 Precis som 211 blev ett väsentligt sämre börsår än väntat, har

Läs mer

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport 2012:4

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport 2012:4 Kapitalförvaltningens kvartalsrapport 212:4 213-1-14 Till andelsägarna i Kammarkollegiets konsortier Fjärde kvartalet 212 Vilken glädje det är att konstatera att 212 blev ett år där samtliga våra kunder

Läs mer

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Q2 2015 Innehåll Andra kvartalet 2015 3 Kvartalskommentar kvartal 2 2015 4 Räntekonsortiet 12 Företagsobligationskonsortiet 14 Aktiekonsortiet Spiran 16 Aktiekonsortiet

Läs mer

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport 2012:3

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport 2012:3 Kapitalförvaltningens kvartalsrapport 212:3 212-1-12 Till andelsägarna i Kammarkollegiets aktie- och räntekonsortier Tredje kvartalet 212 Riskaptiten har tilltagit under tredje kvartalet, trots att de

Läs mer

Månadskommentar november 2015

Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Ekonomiska läget Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin avseende november avspeglar på ett bra sätt det globala konjunkturscenariot. Tillväxten

Läs mer

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport 2012:2

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport 2012:2 Kapitalförvaltningens kvartalsrapport 212:2 212-7-13 Till andelsägarna i Kammarkollegiets aktie- och räntekonsortier Andra kvartalet 212 De statsfinansiella problemen i Västeuropa fortsätter att gäcka

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Månadskommentar Augusti 2015

Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar augusti 2015 Ekonomiska läget Konjunkturoron förstärktes under augusti drivet av utvecklingen i Kina. En fortsatt svag utveckling för det preliminära inköpschefsindexet

Läs mer

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Q2 2016 2 Kvartalsrapport 2016:Q2 Innehåll Förord 3 Kvartalskommentar kvartal 2 2016 4 Räntekonsortiet 10 Företagsobligationskonsortiet 12 Aktiekonsortiet Spiran 14

Läs mer

Månadskommentar mars 2016

Månadskommentar mars 2016 Månadskommentar mars 2016 Ekonomiska utsikter Måttligt men dock högre löneökningar Den svenska avtalsrörelsen ser ut att gå mot sitt slut och överenskomna löneökningar ligger kring 2,2 procent vilket är

Läs mer

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Q4 2015 Innehåll Fjärde kvartalet 2015 3 Utsikter inför det nya året 4 Räntekonsortiet 12 Företagsobligationskonsortiet 14 Aktiekonsortiet Spiran 16 Aktiekonsortiet

Läs mer

Marknadskommentar Q3 2015

Marknadskommentar Q3 2015 Marknadskommentar Q3 2015 Tema konjunkturoro och aktievärdering Stor osäkerhet präglar konjunkturscenariot Det framtida konjunkturscenariot präglas av ovanligt stor osäkerhet. Kina går in i en ny fas i

Läs mer

Månadskommentar januari 2016

Månadskommentar januari 2016 Månadskommentar januari 2016 Ekonomiska utsikter Centralbanker trycker återigen på gasen Året har börjat turbulent med fallande börser och sjunkande räntor. Början på 2016 är den sämsta inledningen på

Läs mer

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport. kvartalsrapport

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport. kvartalsrapport Kapitalförvaltningens kvartalsrapport kvartalsrapport Q2 Q1 2017 2017 2 Kvartalsrapport 2017:Q2 Innehåll Förord 3 Ekonomiska utsikter Q2 2017 4 Räntekonsortiet 10 Företagsobligationskonsortiet 12 Aktiekonsortiet

Läs mer

Månadskommentar augusti 2016

Månadskommentar augusti 2016 Månadskommentar augusti 2016 Ekonomiska utsikter Diagram: Tillväxtprognoser för 2016 Marknadsoptimism efter sommaren Trots att opinionsläget var jämnt inför Storbrittaniens EUomröstning blev marknaden

Läs mer

Månadskommentar juli 2016

Månadskommentar juli 2016 Månadskommentar juli 2016 Ekonomiska utsikter Stark svensk arbetsmarknad Arbetsmarknadsdata för Sverige visar att arbetslösheten har sjunkit till 6,6% i juni. Svensk arbetsmarknad börjar nu närma sig sin

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 268 mnkr. Det är en ökning med 6 mnkr sedan förra månaden. Räntan för månaden

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

Danske Fonder Sverige Fokus

Danske Fonder Sverige Fokus Danske Fonder Sverige Fokus Anders Hemström Placeringsspecialist Danske Bank, Sverige Danske Analyse kommenterar aktiemarknaden idag Den internationella ekonomin har otvivelaktigt tappat lite fart under

Läs mer

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD 4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FÖRARSÄTET Veckan som gick präglades av stora rörelser. Vi fick bland annat se den största dagliga nedgången på Stockholmsbörsen sedan oron i oktober förra

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 923 mnkr. Det är en ökning med 180 mnkr sedan förra månaden, och 69% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Q3 2016 2 Kvartalsrapport 2016:Q3 Innehåll Förord 3 Kvartalskommentar kvartal 3 2016 4 Räntekonsortiet 10 Företagsobligationskonsortiet 12 Aktiekonsortiet Spiran 14

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 5 Marknadskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

Makroanalys okt-dec 2012

Makroanalys okt-dec 2012 Makroanalys okt-dec 2012 SAMMANFATTNING Eurokrisen fortsätter att styra konjunkturen och den ekonomiska tillväxten Amerikansk och kinesisk konjunkturdata visar tydliga tecken på förbättring Ingen snabb

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 829 mnkr. Totalt är det är en ökning med 63 mnkr sedan förra månaden, 79% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS 12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS Global tillväxt är fortfarande god även om den har tappat en del fart på slutet. Finansiella marknader är nu oroliga för en kollaps i Kina och

Läs mer

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014 Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 204 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 2 056 mnkr. Totalt är det är en ökning med 0 mnkr sedan förra månaden, 9% av ramen

Läs mer

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser Några lärdomar av tidigare finansiella kriser KAPITEL 1 FÖRDJUPNING Hittills har den finansiella orons effekter på börskurser och r äntor på företagsobligationer varit mindre än vid tidigare liknande p

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar oktober 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling oktober Portföljutveckling i år Konkurrentjämförelse Portföljförvaltare

Läs mer

Kvartalsrapport 2017 Q3 1. Kapitalförvaltningens Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 2017 Q3 1. Kapitalförvaltningens Kvartalsrapport Kvartalsrapport 2017 Q3 1 Kapitalförvaltningens Kvartalsrapport Q3 2017 2 Kvartalsrapport 2017 Q3 Innehåll Är vi på väg mot normalisering... 3 Ekonomiska utsikter Q4 2017... 4 Mot normalisering av räntor

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 2013

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 2013 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 213 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 2 71 mnkr. Det är en minskning med 139 mnkr sedan förra månaden, och 6% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se Oktober 2010 Källa: stock.xchng Med vänlig hälsning Enter Fonder AB www.enterfonder.se Enter Fonder AB Telefon 08 790 57 00 Fax 08 790 57 50 E-mail: info@enterfonder.se Enter Sverige Senaste månaden Sedan

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 525 mnkr.det är en ökning med 122 mnkr sedan förra månaden, 74% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 633 mnkr. Det är en ökning med 40 mnkr sedan förra månaden, och 45% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) juli 2015

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) juli 2015 Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) juli 2015 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 12 955 mnkr. Det är en ökning med 7 mnkr sedan förra månaden. Räntan

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) mars 2016

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) mars 2016 Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) mars 2016 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 10 100 mnkr. Det är en ökning med 305 mnkr sedan förra månaden. Räntan

Läs mer

Det ekonomiska läget och penningpolitiken

Det ekonomiska läget och penningpolitiken Det ekonomiska läget och penningpolitiken SCB 6 oktober Vice riksbankschef Per Jansson Ämnen för dagen Penningpolitiken den senaste tiden (inkl det senaste beslutet den september) Riksbankens penningpolitiska

Läs mer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Stora marknadsrörelser efter valet i USA Finansmarknaderna överraskades av Donald Trumps seger i det amerikanska presidentvalet och marknadens reaktioner lät inte vänta på

Läs mer

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB mars 2016

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB mars 2016 Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB mars 2016 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 525 mnkr. Totalt är det är en minskning med 108 mnkr sedan förra månaden,

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2009

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2009 Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2009 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 102 mnkr och stadens borgensåtagande var 146 mnkr för bolaget. Den totala skulden

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS 17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS Flera centralbanker bedriver en mycket expansiv penningpolitik för att ge stöd åt den ekonomiska utvecklingen och för att inflationen skall stiga.

Läs mer

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER 22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER Året har inletts med fallande aktiekurser och marknadssentimentet har varit ordentligt nedtryckt, dock har börsen återhämtat

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 483 mnkr. Det är en minskning med 24 mnkr sedan förra månaden, och 70% av

Läs mer

FlexLiv Överskottslikviditet

FlexLiv Överskottslikviditet FlexLiv Överskottslikviditet 2 5 Förvaltning av överskottslikviditet Regelverket för fåmansföretag i Sverige begränsar nyttan av kapitaluttag genom lön och utdelning. Många företagare väljer därför att

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011 Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 7 308 mnkr och stadens borgensåtagande var 3 mnkr för bolaget. Den totala

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

Marknadskommentarer Bilaga 1

Marknadskommentarer Bilaga 1 Marknadskommentarer Bilaga 1 Sammanfattning Under september har utvecklingen på världens börser varit positiv då viktiga beslut har fattats främst i Europa. Både den amerikanska och europeiska centralbanken

Läs mer

Månadsrapport augusti 2012

Månadsrapport augusti 2012 Månadsrapport augusti 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar 1 Agenda Länsförsäkringars huvudscenario* Global tillväxt, kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik Tillväxtmarknaderna

Läs mer

IKC Sverige

IKC Sverige Halvårsredogörelse för IKC Sverige Perioden 2011-01-01-2011-06-30 IKC Sverige 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse för perioden

Läs mer

Månadskommentar april 2016

Månadskommentar april 2016 Månadskommentar april 2016 Ekonomiska utsikter Penningpolitiken alltmer expansiv Årets första fyra månader har inneburit en förhållandevis fortsatt stark utveckling för svensk ekonomi. Med en tillväxttakt

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 557 mnkr. Totalt är det är en ökning med 2 mnkr sedan förra månaden, 71% av

Läs mer

9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER

9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER 9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER Alla väntar på den, men den har skjutits på framtiden många gånger. Nu behöver vi antagligen inte vänta länge till. I december kommer

Läs mer

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR 4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR Globala aktier har stigit mellan 10-13% sedan februari. Även oljepriset har återhämtat sig och är upp nästan 40% sedan botten i år. Den tidigare oron för

Läs mer

FONDSPECIAL FONDER & RISK. Innehåll. Rapportförfattare. Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening

FONDSPECIAL FONDER & RISK. Innehåll. Rapportförfattare. Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening FONDSPECIAL Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening FONDER & RISK När olika placeringsformer diskuteras är en bedömning av risk alltid viktig. Beroende på placeringshorisont och personliga önskemål

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB oktober 2010

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB oktober 2010 Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB oktober 2010 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 691 mnkr och stadens borgensåtagande var 1 mnkr för bolaget. Den totala skulden

Läs mer

Hur stark är grunden för den ekonomiska tillväxten i Finland?

Hur stark är grunden för den ekonomiska tillväxten i Finland? Pentti Hakkarainen Finlands Bank Hur stark är grunden för den ekonomiska tillväxten i Finland? Mariehamn, 15.8.2016 15.8.2016 1 Ekonomiska utsikter för euroområdet 15.8.2016 Pentti Hakkarainen 2 Svagare

Läs mer

Makrokommentar. December 2016

Makrokommentar. December 2016 Makrokommentar December 2016 Bra månad på aktiemarknaden December blev en bra månad på de flesta aktiemarknader och i Europa gick flera av de breda aktieindexen upp med mellan sju och åtta procent. Även

Läs mer

30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC

30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC 30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC Vikten av konsumenten lyfts ofta fram när man pratar om den amerikanska ekonomin. Det är dock inte lika vanligt att dess europeiske motsvarighet får

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT 21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT En enig FOMC-direktion valde att höja räntan i USA med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Räntehöjningen var till största del väntad eftersom ekonomin

Läs mer

Halvårsredogörelse för Carlsson Norén Macro Fund

Halvårsredogörelse för Carlsson Norén Macro Fund Halvårsredogörelse för 2012 Carlsson Norén Macro Fund Förvaltarkommentar Beskrivning av fonden: Fonden är en svensk specialfond (hedgefond) som skapar avkastning på rörelserna i räntemarknaden. Målsättningen

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet: Strategi under maj Ny all time high Midas kom att utvecklas mycket starkt under maj och avkastningen uppgick till 4,57%, vilket innebar en ny all time high. Som jämförelse steg STOXX Europé 600 med 1,40%

Läs mer

Månadskommentar juni 2016

Månadskommentar juni 2016 Månadskommentar juni 2016 Ekonomiska utsikter Diagram: Andel sysselsatta, 20-64 år, säsongsjusterat Ökad osäkerhet ger volatila marknader Vi kan nu sammanfatta första halvåret med att svensk ekonomin fortsatt

Läs mer

Alternativscenario: svagare tillväxt i euroområdet

Alternativscenario: svagare tillväxt i euroområdet Konjunkturläget mars 6 FÖRDJUPNING Alternativscenario: svagare tillväxt i euroområdet Risken för en sämre utveckling i euroområdet än i Konjunkturinstitutets huvudscenario dominerar. En mer dämpad tillväxt

Läs mer

KÄRNAVFALLSFONDEN 1(9) 2014-12-16 Dnr KAF 1.1-20-14

KÄRNAVFALLSFONDEN 1(9) 2014-12-16 Dnr KAF 1.1-20-14 Placeringspolicy Fastställd av styrelsen den 16 december 2014 som en bilaga till verksamhetsplanen för 2015 att gälla från och med den 1 januari 2015. Ersätter den placeringspolicy som fastställdes den

Läs mer

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3%

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3% US Balanserad 2 1 1 allmän global konjunkturosäkerhet. Den makroekonomiska statistiken har åter varit en aning svagare för samtliga större regioner och pekat mot en global avmattning. Marknadens focus

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: Halvårsredogörelse Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: Halvårsredogörelse Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 AKTIE-ANSVAR SVERIGE Organisationsnummer: 502034-1839 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter till

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST SAMMANFATTNING De svenska bolåneräntorna förblir låga under de kommande åren och det är fortfarande mest fördelaktigt att

Läs mer

Föredrag Kulturens Hus Luleå 24 september 2014. Vice riksbankschef Cecilia Skingsley

Föredrag Kulturens Hus Luleå 24 september 2014. Vice riksbankschef Cecilia Skingsley Föredrag Kulturens Hus Luleå 24 september 2014 Vice riksbankschef Cecilia Skingsley Om Riksbanken Myndighet under riksdagen Riksdagen Regeringen Riksbanken Finansdepartementet Finansinspektionen Riksgälden

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 11 600 mnkr. Det är en ökning med 15 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

VECKOBREV v.19 maj-13

VECKOBREV v.19 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Under den händelsefattiga gånga veckan hölls ett G7-möte där det framkom att länderna inte fördömer den expansiva politiken som flera centralbanker bedriver. Japans ultralätta

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

Kvartalskommentar kvartal 2 2015

Kvartalskommentar kvartal 2 2015 Kvartalskommentar kvartal 2 2015 Diagram, Konsument- och industriförtroende för Euroområdet Ekonomiska läget De mest optimistiska förväntningarna om en återhämtning av världsekonomin kom på skam under

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT 31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats

Läs mer

1 Halvårsrapport januari juni Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 144 mdkr per HALVÅRSRAPPORT.

1 Halvårsrapport januari juni Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 144 mdkr per HALVÅRSRAPPORT. 1 Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 144 mdkr per 2004-06-30. HALVÅRSRAPPORT januari juni Totalavkastningen på fondens tillgångar uppgick till 5,5 % för första halvåret 2004.

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 8 november 212 Riksbankschef Stefan Ingves Dagens presentation Det senaste årets utveckling och penningpolitik Försämrade tillväxtutsikter och lågt

Läs mer