Kapitalförvaltningens kvartalsrapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kapitalförvaltningens kvartalsrapport"

Transkript

1 Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Q2 2013

2 Innehåll Andra kvartalet Ekonomiska läget 4 Aktiemarknaden 7 Räntemarknaden 8 Räntekonsortiet 10 Företagsobligationskonsortiet 12 Aktiekonsortiet Sverige 14 Aktiekonsortiet Spiran 16 Aktieindexkonsortiet Sverige 18 Aktieindexkonsortiet utland 20 Definitioner 22

3 kvartalsrapport 2013:Q Till andelsägarna i Kammarkollegiets konsortier Andra kvartalet 2013 Under det senaste kvartalet, men framför allt sedan slutet av maj, har vi upplevt en ovanlig företeelse på de finansiella marknaderna, nämligen fallande förmögenhetsvärden för både aktie- och räntemarknaderna. Börsen är (inklusive utdelningar) i princip oförändrad under kvartalet samtidigt som obligationsägare fått uppleva förmögenhetsfall. Totalt sett betyder det att aktier givit en bättre avkastning än traditionella ränteplaceringar både under första halvåret och även under andra kvartalet. Vi har haft en övervikt av aktieplaceringar under hela året, vilket gynnat våra allokeringskunder. Trots den osäkra makroekonomiska världen är vår bedömning att aktiemarknaden kommer att generera en högre avkastning än räntemarknaden fram till nyåret. Vi kan inte längre påstå att aktier är lågt värderade utan snarare normalt och som kan sägas motsvara en långsiktig genomsnittlig värdering. Däremot är obligationer dyra värderingsmässigt. Samtidigt är den förväntade direktavkastningen på aktier avsevärt högre än marknadsräntan för statsobligationer det vill säga alternativa placeringar till aktier ter sig mindre intressant. Vår hållning är dock försiktig eftersom det finns uppenbara risker i form av besvikelser kring världskonjunktur och centralbankers hantering av sina balansräkningar. Vår högst preliminära bedömning är att varje andel i Aktiekonsortiet Sverige väntas ge 191 kronor i utdelning, Aktiekonsortiet Spiran väntas ge 196 kronor i utdelning, Aktieindexkonsortiet Sverige väntas ge 4,80 kronor i utdelning, Aktiekonsortiet utland väntas ge 117 kronor och Räntekonsortiet väntas ge 4,30 i utdelning. Det nystartade Företagsobligationskonsortiet väntas ge 17,40 i utdelning. Vår kapitalmarknadsdag går av stapeln fredag den 6:e september, där vi ser fram emot att träffa er alla. Vi har laddat med intressanta talare, bland annat den internationellt mycket kände och uppskattade Hans Rosling. Alla vi på kapitalförvaltningen önskar våra kunder en riktigt varm och avkopplande sommar. Leif Hässel I månadsskiftet maj/juni startade vi ett nytt konsortium Företagsobligationskonsortiet som placerar i nordiska kreditvärdiga bolag med fokus på stora och medelstora svenska börsbolag. Lägsta tillåtna rating är BB det vill säga en god kreditvärdighet samtidigt som exponering mot enskild emittent kommer att vara begränsad. Syftet är att skapa en god avkastning via en högre grad av kreditrisk än till exempel för räntekonsortiet. Det är vår bestämda uppfattning att företagsobligationskonsortiet ska ses som ett tillgångsslag som ligger mellan aktier och traditionella ränteplaceringar. Det är ett tillgångsslag som bidrar till att diversifiera risk i en portfölj. Ta gärna kontakt med undertecknad eller din kundansvarige för ytterligare information.

4 4 kvartalsrapport 2013:Q2 Ekonomiska läget I kvartalskommentaren för det första kvartalet lyfte vi fram att det var viktigt att den osäkerhet som började sprida sig om världskonjunkturen inte skulle få fäste under andra kvartalet då det kunde påverka viktiga affärsbeslut för resten av året. Lyckligtvis kan vi konstatera att inkommande statistik för ledande indikatorer i form av inköpschefindex, konsumentförtroende och arbetsmarknadsstatistik har förbättrats under maj och juni och utsikterna för ett bättre andra halvår är intakt. Rapporterna för andra kvartalet blir därför mycket intressanta inte minst för de konjunkturkänsliga industriföretagen som förväntas en bättre utveckling under andra halvåret. Diagram, Inköpschefsindex för USA, Kina, euroområdet och Sverige Diagram, Konjunkturinstitutet, ekonomiskt sentiment svensk ekonomi Statistiken för andra kvartalet visar på att konjunkturen i USA fortsätter att förbättras. Det är positivt att Europa nu rör sig i rätt riktning. Det gör även Japan starkt uppbackade av en mycket stimulativ penningpolitik och där regeringen förväntas lägga fram förslag på strukturreformer som skall förbättra ekonomins funktionssätt. Smolket i glädjebägaren kommer under det här kvartalet från Kina där inkommande statistik visar på att återhämtningen av ekonomin tappar momentum. Det har inneburit prognosjusteringar där konsensusförväntningarna närmar sig en tillväxt runt 7,5 procent i år mot tidigare förväntningar om ca 8 procent. Konjunkturläget i Sverige fortsätter att präglas av vad som händer med den globala konjunkturen vilket bland annat avspeglas i Konjunkturinstitutets månadsbarometrar och inköpschefsindex.

5 kvartalsrapport 2013:Q2 5 USA Den ekonomiska återhämtningen fortsätter i USA. Inkommande statistik för husmarknaden har visat på en förbättring under kvartalet. Även arbetsmarknaden fortsätter återhämta sig. Det är emellertid ingen större kraft i återhämtningen och de automatiska besparingar som slog till från och med mars fick en stor negativ effekt på tillväxten under första kvartalet, framförallt från försvaret och offentlig ekonomi. Precis som tidigare är det största hotet mot en mer stabil återhämtning den politiska låsningen som förhindrar långsiktiga beslut om spelregler för ekonomin. De ekonomer som följer USA tror fortsatt på en måttlig tillväxt om cirka 2 procent Centralbanken fortsätter att tillföra likviditet och det mesta talar för att det fortsätter i denna omfattning tills ekonomin vilar på en fastare grund. Om det ekonomiska läget fortsätter att förbättras kan det innebära minskade stimulanser redan mot slutet av året, vilket skapat en del oro på de finansiella marknaderna. Under det tredje kvartalet blir det intressant att följa om förbättringen på arbetsmarknaden och husmarknaden håller i sig. Även inköpschefsindex och effekter på BNP av besparingarna blir viktiga att följa. Diagram, BNP i USA, kvartalsutfall och prognos från OECD Europa Det mesta talar för en fortsatt svag tillväxt inom euroområdet de närmaste åren. Det är emellertid positivt i ett tillväxtperspektiv att ett antal länder får extra tid att nå sina budgetmål i utbyte mot strukturella reformer för att förbättra ekonomins funktionssätt. En svag global tillväxt ger ingen större draghjälp och alltför tuffa kortsiktiga åtstramningsprogram för att sanera statsfinanserna skulle slå hårt mot inhemsk tillväxt. Spanien fortsätter att kämpa i hård motvind men även Frankrike har fått respit att nå uppsatta mål. I Italien lyckades man till slut nå en kompromiss och bilda en ny regering. Efter en negativ tillväxt om -0,6 procent för euroområdet 2012 förutspås ytterligare ett år med negativ tillväxt De senaste månaderna har inköpschefsindex fortsatt att förbättras och det är viktigt att denna utveckling fortsätter under andra halvåret. Förhoppningsvis är vi inne i en process där saneringen av statsfinanser och det finansiella systemet fortgår utan att mer akuta komplikationer tillstöter. Statistik från Storbritannien har visat på en viss förbättring av konjunkturläget trots en stram finanspolitik. Diagram, BNP tillväxt i euroområdet och prognos

6 6 kvartalsrapport 2013:Q2 Emerging markets Under kvartalet har oron ökat för att tillväxten i Kina gått i stå. Trots att statistiken kommit in i stort sett som förväntat har tillväxtprognoserna justerats ner. Finansmarknaden och prognosmakare fokuserar allt mer på den komplexa uppgift som Kina står inför. Går det att ställa om ekonomin till mer konsumtionsdriven inhemsk tillväxt som ersättning för investeringar och nettoexport samtidigt som inflationen hålls tillbaka? Myndigheterna har vidtagit åtgärder för att undvika spekulation och en bubbla på bostadsmarknaden samtidigt som man försöker rensa upp i den finansiella sektorn för att undvika framtida kriser. Konsensusprognosen för 2013 ligger nu på en tillväxt runt 7,5 procent mot tidigare förväntningar om drygt 8 procent. Även andra tillväxtländer brottas med en tuff ekonomi där både Ryssland och Brasilien påverkats negativ av lägre råvarupriser och en svag global ekonomi. Diagram, Kina, BNP-tillväxt, utfall och prognos Sverige Det ekonomiska stämningsläget i Sverige är fortsatt relativ bra enligt Konjunkturinstitutets månadsbarometrar och inköpschefsindex. Inkommande statistik påverkas emellertid i stor utsträckning av vad som sker i världsekonomin. Om förbättringen vi sett globalt fortsätter talar det för starkare tillväxt också i Sverige. Den starka svenska kronan fortsätter att vara i fokus för svenska företag då den har en negativ påverkan på konkurrenskraften. De råvarubaserade näringar som till exempel skogs- och stålindustrin fortsätter att ha det tufft och lanserar åtgärdsprogram för att möta en svag global tillväxt och försämrad konkurrenskraft. Det blir därför mycket intressant att följa rapporterna för det andra kvartalet och se hur företagen ser på framtiden om konjunkturläget, lönsamheten och konkurrenskraften. Diagram, Sverige, hushållens och industrins konfidensindikatorer

7 kvartalsrapport 2013:Q2 7 Aktiemarknaden Aktiemarknaden i Sverige gav en negativ avkastning under andra kvartalet medan vårt utländska aktiekonsortieindex uppvisade positiv avkastning drivet av en stark börsutveckling i USA. Aktieindexkonsortiet utland har gett en avkastning om 13,1 procent sedan årsskiftet. Även våra svenska aktiekonsortier gett en bra avkastning där Aktiekonsortiet Sverige är upp 8,5 procent, Aktiekonsortiet Spiran 7,8 procent och Aktieindexkonsortiet Sverige 8,1 procent. Det är framförallt två sektorer som gått starkt under året på stockholmsbörsen. Den ena är finans med banker i spetsen och den andra teknologi där Ericsson haft en stark utveckling. För övriga sektorer har utvecklingen varit sämre än index för stockholmsbörsen. Diagram: Utveckling index för stockholmsbörsen (OMXSCAPGI), industriaktier, hälsovård, teleoperatörer, teknologi finans och banker för många företag har det varit ett fortsatt tufft kvartal även om det troligtvis varit lite bättre än första kvartalet. Förhoppningsvis kommer utsikterna för andra halvåret att vara mer positiva. Inkommande statistik visar på en förbättring av konjunkturen men det är ingen riktig fart på återhämtningen. Det scenario som är inprisat i aktiemarknaden är en förbättring av konjunkturen och företagens vinster under andra halvåret. Det mesta talar för att dessa förväntningar skall infrias även om osäkerheten om framtiden är stor. Vår bedömning är att industriaktier redan påverkats negativt av en svag återhämtning, vilket förklarar en sämre avkastning än stockholmsbörsens aktieindex så här långt. Osäkerheten om konjunkturläget är emellertid fortfarande mycket stor och svårbedömd. Någon form av en negativ chock för världsekonomin skulle slå hårt mot aktiemarknaden vid nuvarande värdering. Vi har dragit upp våra positioner något under kvartalet men fortsätter att ha relativt små positioner mot jämförelseindex för att hålla ner vår risk i portföljerna. Sammantaget är vår bedömning att stockholmsbörsen är rimligt värderad på egna meriter, det vill säga en värdering något under ett historiskt genomsnitt. Jämfört med andra tillgångslag är aktier attraktivt värderad. Det mesta talar därför för att den utveckling vi sett med en högre avkastning för aktier än räntor fortsätter framöver. Diagram: Avkastning för aktier och räntor I våra aktivt förvaltade portföljer har vi haft en neutral positionering i banker och Ericsson. Vår övervikt i industriaktier har gett det största negativa bidraget jämfört med index, likaså vår undervikt i SCA. En undervikt i medelstora och små företag har också gett ett negativ bidrag jämfört med index. Det största positiva bidraget har vi fått från vår övervikt i cykliska konsumentföretag där Nobia gett det största bidraget. Aktieindexkonsortiet Sverige har fortsatt att ge en avkastning i linje med jämförelseindex. Även Aktieindexkonsortiet utland fortsätter att ge indexnära avkastning. Snart stundar rapporter för det andra kvartalet och

8 8 kvartalsrapport 2013:Q2 Räntemarknaden Första halvåret är passerat och resultatet för Kammarkollegiets ränteförvaltning är gott. Samtliga ränteuppdrag har slagit sina jämförelseindex i år. Dock har den kraftiga ränteuppgången gjort att avkastningen har minskat. Marknadsräntan på den fyraåriga statsobligationen (SO-1051) steg under juni till 1,45 procent (+0,26) och räntan på den fyraåriga bostadsobligationen (Caisse-1579) steg till 2,27 procent (+0,40). Ränteskillnaden mellan dessa obligationer (bospreaden) ökade därmed till 82 räntepunkter (+14). Diagram: Femårig statsobligationsränta i Sverige, Italien och Spanien Diagram: Bostads- och statsobligation med förfall 2017 Oron för att den amerikanska centralbanken, Federal Reserve, snart skall dra ned på sina tillgångsköp har fått räntor i hela världen att stiga. Ben Bernanke meddelade i slutet på månaden att FED kan tänkas dra ned på takten på sina obligationsköp senare i år och avsluta dem nästa år. Detta fick omedelbar effekt på räntemarknaden. Köpen som idag uppgår till 85 miljarder dollar i månaden har haft den effekten att de långa räntorna hållits nere. Tyvärr kan den kraftiga ränteuppgången på obligationer fördröja den ekonomiska återhämtningen eftersom det blir dyrare för skuldtyngda länder att finansiera sina underskott. Exempel på detta är Spanien och Italien där räntan stigit kraftigt. Reporäntan i Sverige ligger på 1 procent och den kommer att ligga kvar på den nivån ytterligare ett år om man får tro på Riksbankens prognos. Arbetslöshetens utveckling blir avgörande för när man börjar höja räntan. Den senaste siffran över arbetslösheten visade på en väsentligt lägre arbetslöshet. Om Riksbanken skulle sänka reporäntan på nästa möte samtidigt som arbetslösheten minskar så vore det ett trendbrott i deras agerande. Därför tror vi inte på någon sänkning. Den starka korrelationen mellan arbetslösheten och reporäntan framgår av följande diagram. Diagram: Arbetslöshet (höger axel med omvänd skala och röd linje) och reporäntan (vänster skala och blå linje)

9 kvartalsrapport 2013:Q2 9 De låga styrräntorna i USA och Euroland lär bestå under en lång tid. Centralbanken i USA har som mål att arbetslösheten skall komma ner till 6,5 procent innan man börjar höja styrräntan. Idag är arbetslösheten 7,6% procent. Det troliga är att man når 6,5 procent i mitten av Den europeiska centralbanken (ECB) kommer att lämna styrräntan oförändrad under lång tid framöver. Det finns inget inflationstryck i ekonomin och man vill inte knäcka återhämtningen genom att höja styrräntorna för tidigt. Diagram: Styrräntor i USA, Euroland och Sverige

10 10 kvartalsrapport 2013:Q2 Räntekonsortiet Aktiv förvaltning av svenska räntebärande placeringar. Den genomsnittsliga räntebindningstiden är cirka 2 år. Förmögenhet Totalt Förmögenhet (tkr) Förmögenhet föregående månad (tkr) Förmögenhet (tkr) Andelar (antal) ,6323 Andelsvärde inkl. utdelning 127,3930 Andelsvärde exkl. utdelning 124,9089 Avkastning (jämförelseindex) 1 mån (%) -0,41 (-0,37) 3 mån (%) 0,17 (0,10) Sedan årets start (%) 0,49 (0,21) Avkastning april - juni 2013 (%) 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0-0,2-0,4 januari 2013 mars 2013 maj 2013 Portfölj Jämförelseindex

11 kvartalsrapport 2013:Q2 11 Nyckeltal sedan (jämförelseindex) Standardavvikelse (%) 1,16 (1,17) Sharpkvot 0,97 (0,35) Informationskvot 2,73 Informationskvot 12-månaderstal 5,18 Tracking error (%) 0,26 Tracking error 12-månaderstal (%) 0,20 Duration 2,15 Största enskilda innehav Andel (%) Marknadsvärde, kr SEB 4% #568 9, Lansforsakringar Hypotek 4% #508 7, Swedbank Hypotek 3.75% #183 6, Nordea Hypotek 3.25% #5520 5, Nordea Hypotek 4.5% #5527 5, Swedbank Hypotek 3.75% #184 4, Stadshypotek 6% #1577 4, SEB 3% #570 4, Swedish Covered Bond 4% #132 3, Swedish Covered Bond 4% #131* 3, Förfallostruktur

12 12 kvartalsrapport 2013:Q2 Företagsobligationskonsortiet Aktiv förvaltning av svenska företagsobligationer. Konsortiet startades 1 juni Den genomsnittliga räntebindningstiden är cirka 1,8 år. Förmögenhet Totalt Förmögenhet (tkr) Förmögenhet föregående månad (tkr) 0 Förmögenhet (tkr) 0 Andelar (antal) ,2593 Andelsvärde inkl. utdelning 997,4544 Andelsvärde exkl. utdelning 994,4927 Avkastning (jämförelseindex) 1 mån (%) -0,23 (-0,63) 3 mån (%) -0,23 (-0,63) Sedan årets start (%) -0,23 (-0,63) Avkastning april - juni 2013 (%) 0,2 0-0,2-0,4-0,6-0,8-1 maj 2013 Portfölj Jämförelseindex

13 kvartalsrapport 2013:Q2 13 Nyckeltal (jämförelseindex) Standardavvikelse (%) 0,00 (1,54) Sharpkvo t 0,00 (-2,98) Informationskvot 0,00 Informationskvot 3-månaderstal 0,00 Tracking error (%) 0,97 Tracking error 3-månaderstal (%) 0,97 Duration 1,81 Största enskilda innehav Andel (%) Marknadsvärde, kr Vasakronan 5.1% , SEB 4.5% , Volvofinans Bank 5.35% , Landshypotek 4.5% , Electrolux 2.875% , Handelsbanken ADJ , Sandvik 3.51% , Lansforsakringar Bank FRN , NCC Treasury 4.25% , Volvo Treasury 5% , Förfallostruktur

14 14 kvartalsrapport 2013:Q2 Aktiekonsortiet Sverige Aktiv förvaltning av svenska aktier. Konsortiets jämförelseindex utgörs av det vanligaste indexet på börsen som innehåller närmare 300 bolag. Förmögenhet Totalt Förmögenhet (tkr) Förmögenhet föregående månad (tkr) Förmögenhet (tkr) Andelar (antal) ,3129 Andelsvärde inkl. utdelning 4 995,6700 Andelsvärde exkl. utdelning 4 804,8570 Avkastning (jämförelseindex) 1 mån (%) -5,33 (-5,11) 3 mån (%) -1,18 (-1,12) Sedan årets start (%) 8,54 (9,05) Avkastning april - juni 2013 (%) januari 2013 mars 2013 maj 2013 Portfölj Jämförelseindex

15 kvartalsrapport 2013:Q2 15 Nyckeltal sedan (jämförelseindex) Standardavvikelse (%) 15,14 (13,63) Sharpkvo t 0,44 (0,60) Informationskvot -0,77 Informationskvot 3-månaderstal -0,21 Tracking error (%) 2,07 Tracking error 3-månaderstal (%) 1,13 Största enskilda innehav Andel (%) Marknadsvärde, kr Hennes & Mauritz B 9,37 306,435,344 Nordea Bank 7,73 252,838,875 Volvo B 7,04 230,241,094 LM Ericsson B 6,05 198,004,536 TeliaSonera 4,56 149,228,538 Swedbank A 4,29 140,289,285 SKF B 4,10 134,200,790 Handelsbanken A 3,71 121,303,135 ABB Ltd 3,68 120,407,471 SEB A 3,65 119,433,235 Branschfördelning

16 16 kvartalsrapport 2013:Q2 Aktiekonsortiet Spiran Aktiv förvaltning av svenska aktier baserad på Svenska kyrkans etiska placeringsregler, startades 1 mars Jämförelseindex utgörs av det vanligaste indexet på börsen justerad för Svenska kyrkans etiska placeringsregler. Förmögenhet Totalt Förmögenhet (tkr) Förmögenhet föregående månad (tkr) Förmögenhet (tkr) Andelar (antal) ,0774 Andelsvärde inkl. utdelning 5 084,7313 Andelsvärde exkl. utdelning 4 890,5852 Avkastning (jämförelseindex) 1 mån (%) -5,64 (-5,35) 3 mån (%) -1,49 (-1,30) Sedan årets start (%) 7,77 (8,78) Avkastning april - juni 2013 (%) januari 2013 mars 2013 maj 2013 Portfölj Jämförelseindex

17 kvartalsrapport 2013:Q2 17 Nyckeltal (jämförelseindex) Standardavvikelse (%) 12,28 (11,89) Sharpkvo t 0,65 (0,73) Informationskvot -0,77 Informationskvot 3-månaderstal -0,55 Tracking error (%) 1,04 Tracking error 3-månaderstal (%) 1,28 Största enskilda innehav Andel (%) Marknadsvärde, kr Hennes & Mauritz B 9,66 67,458,930 Nordea Bank 8,93 62,373,525 Volvo B 7,83 54,670,509 LM Ericsson B 7,02 49,035,599 Swedbank A 4,95 34,564,397 SKF B 4,54 31,693,825 SEB A 4,28 29,897,843 Handelsbanken A 4,25 29,660,187 ABB Ltd 4,13 28,823,289 Atlas Copco A 3,52 24,590,790 Branschfördelning

18 18 kvartalsrapport 2013:Q2 Aktieindexkonsortiet Sverige Passiv förvaltning av de 30 mest omsatta aktierna i en portfölj som helt följer börsens svängningar. Förmögenhet Totalt Förmögenhet (tkr) Förmögenhet föregående månad (tkr) Förmögenhet (tkr) Andelar (antal) ,8312 Andelsvärde inkl. utdelning 125,8481 Andelsvärde exkl. utdelning 120,9898 Avkastning (jämförelseindex) 1 mån (%) -5,39 (-5,39) 3 mån (%) -2,14 (-2,14) Sedan årets start (%) 8,09 (8,13) Avkastning april - juni 2013 (%) januari 2013 mars 2013 maj 2013 Portfölj Jämförelseindex

19 kvartalsrapport 2013:Q2 19 Nyckeltal sedan (jämförelseindex) Standardavvikelse (%) 15,10 (14,90) Sharpkvo t 0,56 (0,59) Informationskvot -0,88 Informationskvot 3-månaderstal -5,07 Tracking error (%) 0,33 Tracking error 3-månaderstal (%) 0,00 Största enskilda innehav Andel (%) Marknadsvärde, kr Hennes & Mauritz B 9,12 186,917,052 LM Ericsson B 9,02 184,831,388 Nordea Bank 8,68 177,951,600 Atlas Copco A 5,94 121,778,964 SEB A 4,72 96,765,168 Handelsbanken A 4,66 95,497,623 Volvo B 4,57 93,640,297 TeliaSonera 4,53 92,858,031 Svenska Cellulosa B 4,49 92,116,312 Swedbank A 4,48 91,787,532 Branschfördelning

20 20 kvartalsrapport 2013:Q2 Aktieindexkonsortiet utland Passiv förvaltning av globala aktier i en portfölj som helt följer världsindex för aktier. Förmögenhet Totalt Förmögenhet (tkr) Förmögenhet föregående månad (tkr) Förmögenhet (tkr) Andelar (antal) ,3237 Andelsvärde inkl. utdelning 4 933,5105 Andelsvärde exkl. utdelning 4 924,6496 Avkastning (jämförelseindex) 1 mån (%) -1,65 (-0,96) 3 mån (%) 4,24 (4,11) Sedan årets start (%) 13,08 (13,24) Avkastning april - juni 2013 (%) januari 2013 mars 2013 maj 2013 Portfölj Jämförelseindex

21 kvartalsrapport 2013:Q2 21 Största enskilda innehav Andel (%) Marknadsvärde, kr Handelsbanken Global Index Etisk Utd 99, ,35 Nyckeltal sedan (jämförelseindex) Standardavvikelse (%) 6,52 (5,81) Sharpkvo t 2,18 (2,45) Informationskvot -0,02 Informationskvot 3-månaderstal 0,21 Tracking error (%) 1,88 Tracking error 3-månaderstal (%) 2,93 Geografisk fördelning Nordamerika 58,50% Västeuropa exkl Sverige 25,80% Japan 8,50% Australien och Nya Zeeland 3,30% Asien exkl Japan 2,00% Sverige 1,50% Afrika och Mellanöstern 0,20%

22 22 kvartalsrapport 2013:Q2 Definitioner Alla nyckeltal är baserade på månadsdata för perioden. Avkastning & avkastning, jämförelseindex Portföljens respektive jämförelseindexets avkastning beräknas utifrån daglig data. Duration Ett sätt att mäta en obligations eller en portföljs genomsnittliga räntebindningstid. Duration är också ett vanligt riskmått för en obligation eller en portfölj. Duration är det mest använda måttet avseende ränterisk och anger vad som händer när alla marknadsräntor förändras lika mycket. Informationskvot Informationskvoten är ett mått på förvaltarens skicklighet i förhållande till risken. Ju högre kvot, desto bättre avkastning har konsortiet givit. Mäts som överavkastning i förhållande till Tracking error. Beräknas enligt olika metoder för aktie- och ränteportföljer. Sharpekvot & sharpekvot, jämförelseindex Är ett mått på riskjusterad avkastning och anger en portföljs (portföljens respektive jämförelseindexets) meravkastning i relation till standardavvikelsen. Den beräknas som kvoten av portföljens meravkastning över riskfri ränta och portföljens standardavvikelse. Standardavvikelse & standardavvikelse, jämförelseindex Visar hur mycket portföljens värde respektive jämförelseindexets värde har svängt kring dess medelvärde. Ju högre standardavvikelse desto högre risk. Tracking error Beskriver hur portföljens utveckling i förhållande till index har varierat historiskt. Måttet beräknas som standardavvikelsen för övereller underavkastningen mot jämförelseindex. Ju högre värde desto högre risk i förhållande till jämförelseindex.

23

24 Box 2218, Stockholm Besök Birger Jarlsgatan 16 Telefon Fax

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Q3 2013 Innehåll Tredje kvartalet 2013 3 Ekonomiska läget 4 Räntekonsortiet 10 Företagsobligationskonsortiet 12 Aktiekonsortiet Sverige 14 Aktiekonsortiet Spiran 16

Läs mer

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Q1 2015 Innehåll Första kvartalet 2015 3 Ekonomiska läget 4 Räntekonsortiet 10 Företagsobligationskonsortiet 12 Aktiekonsortiet Spiran 14 Aktiekonsortiet Sverige 16

Läs mer

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Q3 2015 Innehåll Tredje kvartalet 2015 3 Kvartalskommentar kvartal 3 2015 4 Räntekonsortiet 10 Företagsobligationskonsortiet 12 Aktiekonsortiet Spiran 14 Aktiekonsortiet

Läs mer

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport 2012:1

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport 2012:1 Kapitalförvaltningens kvartalsrapport 212:1 212-4-13 Till andelsägarna i Kammarkollegiets aktie- och räntekonsortier Första kvartalet 212 Precis som 211 blev ett väsentligt sämre börsår än väntat, har

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Q2 2015 Innehåll Andra kvartalet 2015 3 Kvartalskommentar kvartal 2 2015 4 Räntekonsortiet 12 Företagsobligationskonsortiet 14 Aktiekonsortiet Spiran 16 Aktiekonsortiet

Läs mer

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport 2012:4

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport 2012:4 Kapitalförvaltningens kvartalsrapport 212:4 213-1-14 Till andelsägarna i Kammarkollegiets konsortier Fjärde kvartalet 212 Vilken glädje det är att konstatera att 212 blev ett år där samtliga våra kunder

Läs mer

Månadskommentar Augusti 2015

Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar augusti 2015 Ekonomiska läget Konjunkturoron förstärktes under augusti drivet av utvecklingen i Kina. En fortsatt svag utveckling för det preliminära inköpschefsindexet

Läs mer

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport 2012:2

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport 2012:2 Kapitalförvaltningens kvartalsrapport 212:2 212-7-13 Till andelsägarna i Kammarkollegiets aktie- och räntekonsortier Andra kvartalet 212 De statsfinansiella problemen i Västeuropa fortsätter att gäcka

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se Oktober 2010 Källa: stock.xchng Med vänlig hälsning Enter Fonder AB www.enterfonder.se Enter Fonder AB Telefon 08 790 57 00 Fax 08 790 57 50 E-mail: info@enterfonder.se Enter Sverige Senaste månaden Sedan

Läs mer

KÄRNAVFALLSFONDEN 1(9) 2014-12-16 Dnr KAF 1.1-20-14

KÄRNAVFALLSFONDEN 1(9) 2014-12-16 Dnr KAF 1.1-20-14 Placeringspolicy Fastställd av styrelsen den 16 december 2014 som en bilaga till verksamhetsplanen för 2015 att gälla från och med den 1 januari 2015. Ersätter den placeringspolicy som fastställdes den

Läs mer

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser Några lärdomar av tidigare finansiella kriser KAPITEL 1 FÖRDJUPNING Hittills har den finansiella orons effekter på börskurser och r äntor på företagsobligationer varit mindre än vid tidigare liknande p

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar december 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling december 2012 Portföljutveckling 2012 Portföljförändringar Konkurrentjämförelse

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

FONDSPECIAL FONDER & RISK. Innehåll. Rapportförfattare. Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening

FONDSPECIAL FONDER & RISK. Innehåll. Rapportförfattare. Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening FONDSPECIAL Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening FONDER & RISK När olika placeringsformer diskuteras är en bedömning av risk alltid viktig. Beroende på placeringshorisont och personliga önskemål

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Kvartalskommentar kvartal 2 2015

Kvartalskommentar kvartal 2 2015 Kvartalskommentar kvartal 2 2015 Diagram, Konsument- och industriförtroende för Euroområdet Ekonomiska läget De mest optimistiska förväntningarna om en återhämtning av världsekonomin kom på skam under

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Under oktober fortsatte räntemarknaderna att påverkas av låga inflationstal, expansiv penningpolitik och stigande oro kring den ekonomiska

Läs mer

FlexLiv Överskottslikviditet

FlexLiv Överskottslikviditet FlexLiv Överskottslikviditet 2 5 Förvaltning av överskottslikviditet Regelverket för fåmansföretag i Sverige begränsar nyttan av kapitaluttag genom lön och utdelning. Många företagare väljer därför att

Läs mer

Halvårsredogörelse 2011

Halvårsredogörelse 2011 2 (11) Förvaltningsberättelse AP7 Aktiefond Fondens start AP7 Aktiefond startade i begränsad omfattning den 11 maj 2010. Den mer betydande verksamheten startade den 24 maj 2010, när kapital från de avvecklade

Läs mer

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-02-12 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2014-02-12 kommunstyrelsen Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

Makroanalys april-juni 2012

Makroanalys april-juni 2012 Makroanalys april-juni 2012 GLOGBALT Det har nu gått mer än 2 år sedan den europeiska skuldkrisen blossade upp på allvar våren 2010. Internationella stödprogram till Grekland, Irland, Portugal och nu senast

Läs mer

Makroanalys januari-mars 2012

Makroanalys januari-mars 2012 Makroanalys januari-mars 2012 GLOBALT Tillväxtutsikterna har försämrats i stora delar av världen. Världsbanken och IMF reviderar ned sina globala BNP-prognoser för 2012 och 2013. Världsbanken hänvisar

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

AMF Fonder AB - Månadsrapport per 2015-01-31

AMF Fonder AB - Månadsrapport per 2015-01-31 AMF Fonder AB - Månadsrapport per 2015-01-31 AMF Fonder AB, 113 88 Stockholm Besöksadress: Klara Södra Kyrkogata 18 Telefon 08-696 31 00 www.amf.se Org nr 556549-2922 Bolagets säte: Stockholm AMF AKTIEFOND

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

VECKOBREV v.5 jan-14

VECKOBREV v.5 jan-14 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro Grekland är nära en överenskommelse om en ny utbetalning av stödlån. Överenskommelsen förväntas bli klar i februari vilket skulle innebära att en utbetalning kan ske

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

755686001 Svenska aktier:

755686001 Svenska aktier: 755686001 Svenska aktier: +9,53 % (SIXPRX: +10,05 %) Carnegie är värdeförvaltare och investerar främst i större stabila bolag på Stockholmsbörsen. Småbolagen har gått betydligt bättre än de större bolagen

Läs mer

Halvårsberättelse Naventi Balanserad Strategi Movestic och Naventi Offensiv Strategi Movestic

Halvårsberättelse Naventi Balanserad Strategi Movestic och Naventi Offensiv Strategi Movestic 2014 Halvårsberättelse Naventi Balanserad Strategi Movestic och Naventi Offensiv Strategi Movestic Movestic Kapitalförvaltning Innehållsförteckning NAVENTI BALANSERAD STRATEGI......2 NAVENTI OFFENSIV STRATEGI......4

Läs mer

Makroanalys juli-okt 2012

Makroanalys juli-okt 2012 Makroanalys juli-okt 2012 Globalt Den globala återhämtningen har drabbats av nya bakslag främst på grund av politiska låsningar och handlingsförlamning i Europa och USA. Tillväxten är inte självgående

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet: Strategi under maj Ny all time high Midas kom att utvecklas mycket starkt under maj och avkastningen uppgick till 4,57%, vilket innebar en ny all time high. Som jämförelse steg STOXX Europé 600 med 1,40%

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT januari juni. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30.

HALVÅRSRAPPORT januari juni. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30. 1 Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30. HALVÅRSRAPPORT januari juni Totalavkastningen på fondens tillgångar uppgick till 8,3 % för första halvåret 2005.

Läs mer

VECKOBREV v.44 okt-13

VECKOBREV v.44 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Trots försiktigt positiva signaler från krisländerna i södra Europa kvarstår problemen med höga skuldnivåer och svag utveckling på arbetsmarknaderna. Detta i kombination

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December De senaste veckorna har marknadsräntorna stigit mycket kraftigt. Detta gäller i princip enbart obligationer med löptider längre än tre år. Kortare räntor har i princip varit oförändrade. Framförallt är

Läs mer

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa MAKRO & MARKNAD Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa Sveriges Riksbank har sänkt till minusränta och initierar ett program för obligationsköp. De är uppenbarligen beredda att

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar november 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling november Portföljutveckling i år Konkurrentjämförelse Portföljförvaltare

Läs mer

Månadsrapport januari 2013

Månadsrapport januari 2013 Månadsrapport januari 2013 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Finansiell månadsrapport för april månad år 2015

Finansiell månadsrapport för april månad år 2015 2015-05-18 Dnr RS 2015-13 Regionstyrelsens ordförande Regiondirektören Ekonomidirektören Region Östergötlands revisorer Regionstyrelsen (C-ärende) Finansiell månadsrapport för april månad år 2015 Rapporten

Läs mer

Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk

Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk Utvärdering av Handelsbankens aktieindexobligationer 1994-2007 Sammanfattning Avkastning jämförbar med aktier Handelsbankens aktieindexobligationer har

Läs mer

Quesada Ränta Halvårsredogörelse 2015

Quesada Ränta Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placerinsinriktning Quesada Ränta är en aktivt förvaltad räntefond, med en genomsnittlig löptid som varierar mellan tre månader och tio år. Målsättningen är att med förhållandevis

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Den senaste månaden har präglats av svag makrostatistik, framförallt i USA. Vår bedömning är fortsatt att detta framförallt är en effekt av osedvanligt hårt väder over there. Alla sektorer

Läs mer

VECKOBREV v.21 maj-13

VECKOBREV v.21 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Börserna runt om i världen föll kraftigt i slutet på förra veckan. Det var främst Ben Bernakes uttalande om att Federal Reserve redan under sommaren kan dra ner på de

Läs mer

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013 Sveriges börsklimat idag och framöver Dec 2013 Stockholmsbörsen i topp! Källa: SEB Sveriges framgång Exportinriktad ekonomi Innovation Forskning Stockholmsbörsen Energi 1% Material 3% Finans 30% Industri

Läs mer

Effekter av en fördjupad skuldkris i euroområdet

Effekter av en fördjupad skuldkris i euroområdet Sammanfattning FÖRDJUPNING Effekter av en fördjupad skuldkris i euroområdet I denna fördjupning tecknas ett alternativt scenario där skuldkrisen i euroområdet fördjupas och blir allvarligare och mera utdragen

Läs mer

VECKOBREV v.38 sep-11

VECKOBREV v.38 sep-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska BNP-tillväxten för det andra kvartalet fastställdes till 0,9 % medan årstakten fastställdes till 4,9 %. Preliminära siffror var 1,0 % samt 5,3 %. Revideringarna

Läs mer

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1 Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1. Syfte med placeringspolicyn I vilka tillgångar och med vilka limiter kapitalet får placeras Hur förvaltningen och dess resultat ska rapporteras Hur ansvaret

Läs mer

VECKOBREV v.19 maj-13

VECKOBREV v.19 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Under den händelsefattiga gånga veckan hölls ett G7-möte där det framkom att länderna inte fördömer den expansiva politiken som flera centralbanker bedriver. Japans ultralätta

Läs mer

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012 Fastighetsägarnas Sverigebarometer Juli 212 FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet De globala börserna steg återigen och oktober blev den nionde positiva månaden i rad. Prognosia Galaxy steg med 2,55 % i oktober (inklusive

Läs mer

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Tillväxt 2007 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 2006-01-01-2006-12-31 Bästa andelsägare, FONDFAKTA Fondens startdatum: 2006-05-22 Andelsvärde 2006-12-31: 126,53 kr Fondförmögenhet 2006-12-31: 482 293 tkr Utveckling sedan 2006-05-22:

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 3 VD-kommentar. 8 Global Index 8 SRI Global 9 Sverige 9 Sverige Fokus 10 Sverige/Europa 10 Utland. (Sverigeregistrerade fonder)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 3 VD-kommentar. 8 Global Index 8 SRI Global 9 Sverige 9 Sverige Fokus 10 Sverige/Europa 10 Utland. (Sverigeregistrerade fonder) HELÅRSRAPPORT 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 VD-kommentar 4 Varsam 4 Försiktig 5 Balanserad 5 Offensiv 6 Aktiv Förmögenhetsförvaltning 6 Sverige Likviditet 7 Sverige Obligationer 7 Sverige Realräntefond 8

Läs mer

Den egenfinansierade utlåningen till de kommunala bolagen uppgick till 621,2 mkr vid årsskiftet med följande uppdelning:

Den egenfinansierade utlåningen till de kommunala bolagen uppgick till 621,2 mkr vid årsskiftet med följande uppdelning: Oskarshamns kommun Datum Tjänsteställe/handläggare 2006-01-30 ledningskontoret Ekonomiavdelningen styrelsen FINANSIELL RAPPORT 2005-12-31 Sammanfattning ens finansiella tillgångar var bokförda till ett

Läs mer

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverige Placeringsinriktning Quesada Sverige är en svensk aktiefond vars mål är att generera en god långsiktig avkastning. Portföljen är koncentrerad

Läs mer

Finansiell månadsrapport för maj månad år 2014

Finansiell månadsrapport för maj månad år 2014 Ledningsstaben 2014--18 Dnr LiÖ 2014-20 Landstingsstyrelsens ordförande Landstingsdirektören Ekonomidirektören Landstingets revisorer Landstingsstyrelsen (C-ärende) Finansiell månadsrapport för maj månad

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL MARKNADSNEUTRAL

AKTIE-ANSVAR GRAAL MARKNADSNEUTRAL AKTIE-ANSVAR GRAAL MARKNADSNEUTRAL Organisationsnummer: 515602-4134 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Historisk avkastning och fondförmögenhetens utveckling Sid 3 Balansräkning

Läs mer

Månadsrapport april 2010

Månadsrapport april 2010 Månadsrapport april 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Portföljrapport, pensionsmedel samt avkastning av egen förvaltning per 2014-11-30

Portföljrapport, pensionsmedel samt avkastning av egen förvaltning per 2014-11-30 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer 2014-12-15 RS140096 Ärende 3 Åke Bengtsson, finanschef Ekonomi o finans tfn 035-134522 ake.bengtsson@regionhalland.se Regionstyrelsen Portföljrapport, pensionsmedel

Läs mer

Månadsrapport februari 2010

Månadsrapport februari 2010 Månadsrapport februari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden

På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden Utveckling 1-2:a tertialet 2015 Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46

Läs mer

Nyckeltalsrapport kvartal 2 2015 Länsförsäkringar Liv

Nyckeltalsrapport kvartal 2 2015 Länsförsäkringar Liv Stockholm 2015-07-17 Jakob Carlsson, tel. 08-588 414 55 Sida 1(5) Nyckeltalsrapport kvartal 2 2015 Länsförsäkringar Liv Stabila nyckeltal i oroliga tider Resultatet per sista juni uppgick till 3,0 mdr.

Läs mer

Portföljfakta för KLP-Totalt 31 December 2014

Portföljfakta för KLP-Totalt 31 December 2014 Portföljfakta för KLP-Totalt 31 December 2014 Portföljförmögenhet per 2014- Antal andelar 858 800,4744 St Andelskurs 3 202,0422 Kr Svenska aktier/fonder 49,11% 1 350 577 860 Kr Utländska aktier/fonder

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2012. I korthet: Avkastning maj: MIDAS -3,45% STOXX600-7,21% SSVX90 0,12%

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2012. I korthet: Avkastning maj: MIDAS -3,45% STOXX600-7,21% SSVX90 0,12% Månadsbrev Maj 2012 Strategi under maj Politisk och finansiell instabilitet Rekylen som startade i april på aktiemarknaderna tilltog i omfattning under maj. Politisk oro inför nyvalet i Grekland med dess

Läs mer

Placeringspolicy 2014-08-18 PLACERINGSPOLICY

Placeringspolicy 2014-08-18 PLACERINGSPOLICY PLACERINGSPOLICY 1 1. PLACERINGSPOLITIK FÖR CANCERREHABFONDEN Detta dokument utgör regelverket för den kapitalförvaltning som CancerRehabFonden har. Syftet med placeringspolitik är att ange hur förvaltningen

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

Plain Capital BronX 515602-5370

Plain Capital BronX 515602-5370 Årsberättelse för Plain Capital BronX Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Plain Capital BronX 1 Bäste andelsägare, Börsåret 2014 bjöd på en ganska stadig uppgång, med undantag för den kraftiga ned- och uppgången

Läs mer

Finansrapport - finansiell rapport per augusti 2014

Finansrapport - finansiell rapport per augusti 2014 STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 14 (22) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-10-23 Kf 11 Ks 86 Au 131 Ks/2014-0246 Finansrapport - finansiell rapport per augusti 2014 Förslag till beslut

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2001

Halvårsrapport januari juni 2001 Halvårsrapport januari juni 2001 Anpassningen till fondens nya normalportfölj är i stort sett genomförd. Marknadsvärdet på placeringstillgångarna uppgick 2001-06-30 till 132,1 mdr. Fjärde AP-fondens placeringstillgångar

Läs mer

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare,

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter (Avanza Zero). Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HELÅRSRAPPORT 2007 ATT

Läs mer

Finansiell månadsrapport för oktober månad år 2014

Finansiell månadsrapport för oktober månad år 2014 Ledningsstaben 2014-11-13 Dnr LiÖ 2014-20 Landstingsstyrelsens ordförande Landstingsdirektören Ekonomidirektören Landstingets revisorer Landstingsstyrelsen (C-ärende) Finansiell månadsrapport för oktober

Läs mer

HELÅRSRAPPORT 2009 DANSKE INVEST HELÅRSRAPPORT 2009 53

HELÅRSRAPPORT 2009 DANSKE INVEST HELÅRSRAPPORT 2009 53 HELÅRSRAPPORT 2009 DANSKE INVEST HELÅRSRAPPORT 2009 53 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 VD-kommentar 4 Försiktig 4 Balanserad 5 Offensiv 5 Aktiv Förmögenhetsförvaltning 6 Sverige Likviditet 6 Sverige Obligationer

Läs mer

Månadsrapport februari 2012

Månadsrapport februari 2012 Månadsrapport februari 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL 1 INLEDNING 1.1 Kiruna kommuns pensionsåtagande Kiruna kommun har i kommunfullmäktige

Läs mer

Finansiell rapport 2014

Finansiell rapport 2014 STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 17 (20) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-04-23 Kf Ks 54 Au 53 Ks/2014-0246 Finansiell rapport 2014 Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

Månadsrapport oktober 2012

Månadsrapport oktober 2012 Månadsrapport oktober 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition Sid 1 (5) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition Regeringens främsta mål för den ekonomiska politiken är tillväxt och full sysselsättning. Av de 24 miljarder som

Läs mer

Tredje AP-fonden Delårsrapport 1.1 30.6 2003

Tredje AP-fonden Delårsrapport 1.1 30.6 2003 Tredje AP-fonden Delårsrapport 1.1 30.6 2003 VD-ord: På god väg att nå våra mål Min förhoppning är att vi med normaliseringen av börsklimatet kommer att få en ökad förståelse för vår strategi med en väldiversifierad

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport Augusti 2012 Portföljförvaltare: Ola Sjöstrand, Tomas Nordbø Middelthon och Elisabeth Gausel

SKAGEN Krona. Statusrapport Augusti 2012 Portföljförvaltare: Ola Sjöstrand, Tomas Nordbø Middelthon och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Statusrapport Augusti 2012 Portföljförvaltare: Ola Sjöstrand, Tomas Nordbø Middelthon och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Data för augusti 2012 Krona månadsavkastning 0,50 % Jämförelseindex

Läs mer

Examensfrågor: Fondspara

Examensfrågor: Fondspara Examensfrågor: Fondspara Det finns över 3000 fonder på den svenska marknaden med olika inriktning. Strax över 70 procent av alla barn har sparande i fonder. Nu till frågorna G Ska man välja att spara i

Läs mer

Boräntenytt Nummer 1 19 januari 2012

Boräntenytt Nummer 1 19 januari 2012 Boräntenytt Nummer 1 19 januari 2012 Sidan 1 Boräntorna på väg ned, sprid riskerna Sidan 4 Tidpunkten viktig för val av fast elpris Boräntorna på väg ned, sprid riskerna Vi håller fast vid prognosen att

Läs mer

Peab-fonden 515602-4084

Peab-fonden 515602-4084 Årsberättelse för Peab-fonden Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Peab-fonden 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853, får härmed avge årsberättelse

Läs mer