Kapitalförvaltningens kvartalsrapport 2012:2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kapitalförvaltningens kvartalsrapport 2012:2"

Transkript

1 Kapitalförvaltningens kvartalsrapport 212:2

2

3 Till andelsägarna i Kammarkollegiets aktie- och räntekonsortier Andra kvartalet 212 De statsfinansiella problemen i Västeuropa fortsätter att gäcka de finansiella marknaderna. Under kvartalet har oron tilltagit för ett sammanbrott av EMU och för Spanien som hamnat i problem till följd av kreditförluster i banksystemet. Sammantaget är det därför inte konstigt att riskaptiten minskat och att börserna och marknadsräntorna fallit under kvartalet. Samtidigt kan vi konstatera att varken förmögenhetsfallen eller volatilitetsökningen blivit i närheten av tidigare oro. Detta kan ses som en styrka och samtidigt ett konstaterande att tillgångar som aktier är attraktivt värderade, sam tidigt som t.ex. svenska statsobligationer är kraftigt övervärderade. Som alla känner till pågår även en febril politisk aktivitet för att komma tillrätta med rådande problem inom EMU. Även om mycket osäkerhet återstår finns den politiska viljan att dämpa osäkerheten. En oönskad händelse i nuläget vore att marknaderna i högre utsträckning även börjar oroa sig för statsskuldproblemen i USA och för svagare kinesisk tillväxt som kan skönjas i kraftigt fallande råvarupriser. Vi behöver inte fler orosmoln för tillfället. I princip samtliga våra förvaltningsuppdrag har utvecklats mycket väl under första halvåret och jag är övertygad om att vi står oss mycket väl i konkurrensen med andra kapitalförvaltare. Det är mycket tillfredsställande att konstatera att våra aktivt förvaltade uppdrag överträffar jämförelseindex. Vår bedömning är att aktiemarknaden kommer att generera en högre avkastning än räntemarknaden fram till årsskiftet. Det motiveras av att förväntningarna på företagsvinsterna inte är för högt ställda samtidigt som börsen är attraktivt värderad och riskpremien hög. Enligt vårt synsätt börjar svenska marknadsräntor ange en bubbelvarning. Till det ska läggas att den förväntade direktavkastningen på aktier är avsevärt högre än marknadsräntan för statsobligationer, det vill säga alter nativa placeringar till aktier ter sig mindre intressant. Vi rekommenderar därför en försiktig övervikt av aktieplaceringar. En av de viktigare slutsatserna under vår kapitalmarknadsdag i slutet av maj var just att aktier är köp på två års sikt, men agera med försiktighet i närtid. Vår försiktiga inställning beror i första hand på att den konjunkturella risken stigit eftersom globala makrodata varit svagare. Vår bedömning är att varje andel i det svenska aktiekonsortiet kommer att dela ut 245 kronor och aktiekonsortiet Spiran kommer att ge en utdelning på ca 169 kronor per andel, det utländska aktiekonsortiet ca 11 kronor och ca 2,8 kronor per andel i aktieindexkonsortiet. För räntekonsortiet bedömer vi att 5,3 kronor kommer att delas ut i nuläget. Naturligtvis finns det osäkerheter i dessa prognoser. Alla vi på kapitalförvaltningen önskar våra kunder en riktigt varm och avkopplande sommar. Leif Hässel, chef kapitalförvaltningen kvartalsrapport 212:2 3

4 Ekonomiska läget Efter en stark inledning i början av året ökade åter den politiska och finansiella osäkerheten i Europa under det andra kvartalet. Valet i Grekland i maj skapade turbulens i hela Europa där ett starkt valresultat för missnöjespartierna omöjliggjorde en regeringsbildning. Situa tionen för spanska banker förvärrades och regeringen tvingades be om hjälp från andra Euroländer med att rekapitalisera bankerna. Som vanligt reagerade de finan siella marknaderna genom att sälja av mer riskfyllda tillångar och söka säkra placeringar. Diagram: Inköpschefsindex USA, Euroområdet, Kina och Sverige Diagram: Högre riskpremie för Italien, Spanien och Europas banker I slutet av juni återställdes en del av lugnet då det Grekiska nyvalet i juni skapade un derlag för en ny rege ring med partier som står bakom stödpaketet. EUtoppmötet i juni tog också viktiga beslut med utökade befogenheter för stödfonderna ESM och EFSF att rekapitalisera banker direkt och köpa statsobligationer i mark naden. Den nya franska presidenten, Hollande, lycka des också få med de andra EU länderna på en tillväxtpakt med ökade investeringar i bland annat infrastruktur. Även om den politiska processen i Europa går trögt så lyckas man ta viktiga beslut men imple menteringen går fortfarande för trögt. Det verkar oundvikligt att det stora stödpaketet till Grekland kommer att omförhandlas och det är svårt att se hur Grekland skall ta sig ur sin besvärliga situation. Medlemsländerna i IMF verkar se positivt på att Euro pa nu också försöker få fart på tillväxten. Vid det senaste mötet utökades lånekapaci teten mer än förväntat med bidrag från bland annat Kina. Faktum kvarstår emel lertid att många länder i Europa står inför tuffa utmaningar med fallande BNP tillväxt och utmanande mål om att få ned budgetsaldot i linje med kraven i stabili tetspakten. Det är svårt att se någon snabb väg ur krisen. Centralbankerna världen över har dragit sitt strå till stacken för att tillföra likviditet och hålla ner räntorna. Lägre inflation och sämre tillväxtdata i Kina talar för en lättare penningpolitik, i juni sänkte centralbanken styrräntan och mer är att vänta. USA Den ekonomiska tillväxten i USA fortsätter att tuffa på, även om de sista sysselsätt ningssiffrorna har varit lite svagare än för väntat. Det finns fortfarande frågetecken om tillväxten är tillräckligt stark för att åstadkomma en varaktig förbättring av arbetsmarknaden. Inkommande statistik visar på att husmarknaden har nått ett bot tenläge och börjar återhämta sig. Inköpschefsindex visar fortfarande tillväxt och konsumenterna är hyfsat optimistiska. Be slut om den framtida finans politiken har lagts på is under pågående presidents val kampanjer. Med ett kommande presidentval i november är det svårt att se någon politisk sam arbetsanda för att vända situationen med stora underskott i statsbudgeten och en allt större statsskuld. Risken är stor att låsningarna finns kvar även efter valet. Diagram: BNP i USA kvartalsutfall och prognos från OECD 4 kvartalsrapport 212:2

5 Europa Under kvartalet lyckades Europas politiker återigen samla sig till ett antal viktiga be slut, till exempel utökade befogenheter för de finansiella stödfonderna ESM och EFSF och mer fokus på tillväxt inom Euroområ det. Det är fortsatt stora frågetecken på hur väl länder lyckas implementera budgetåt stramningar och vilken effekt det får på tillväxten. Hur skall man lyckas med en konsolidering av statsfinanserna och sam tidigt undvika en allför negativ spiral av åtstramningar och fallande tillväxt? Under kvartalet försämrades situationen för Spa nien där landets banker är i stort behov av rekapitalisering. Antalet dåliga lån ökar i hög takt inte minst som en följd av fallande priser på fastigheter. Det är mycket positivt att en begäran om stöd snabbt beviljades av Euroländerna. Diagram: BNP tillväxt Euroområdet och prognos Emerging markets Under kvartalet kom det en del blandade signaler från Kina. En del tillväxtdata är fortsatt lite svagare. Samtidigt fortsatte inflationen ner, vilket ger utrymme för en lättare penningpolitik. Det bekräftas bland annat av att reservkravet för bankernas utlåning har sänkts i några första försiktiga steg och att centralbanken sänkte styrrän tan i juni. Debatten fortsätter om Kina lyckas med en mjuklandning av ekonomin. Politikerna är nu mer fokuserade på tillväxt bland annat genom satsningar på infra struktur. Det finns en viss oro för att det förestående bytet av ledarskap och lägre tillväxtmål den kommande femårsperioden kan skapa problem samtidigt som tillväx ten måste ställas om mot en inhemsk kon sumtionstillväxt. BRICS länderna (Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika) har en viktig roll att spela som medfinansi ärer till IMF som behöver extra tillskott för att hindra att skuldkrisen i Europa sprider sig. Det är därför mycket positivt att IMF fick en utökad lånekapacitet vid det senaste mötet. Diagram: Kina reservkrav för utlåning banker och inflation Sverige Prognoser om en svag tillväxt i Sverige under 212 och ett lågt inflationstryck lig ger fast. Hushållen är mer försiktiga till upplåning där utlåningstakten fortsätter att dämpas, trots lägre boräntor. Inkommande statistik i form av ledande indikatorer har varit lite blandad där inköpschefsindex fallit tillbaka, medan konjunkturbaro me tern varit mer volatil. Det är tydligt att en ökad osäkerhet i omvärlden snabbt får ge nomslag på svenska konsumenter och före tag. KI barometern i april och maj signale rade att företagen och hushåll var mer positiva till framtida tillväxt. Under mätningen i juni föll ledande indikatorer tillbaka, vil ket bland annat återspeglades i hushållens planer för större inköp det kommande året. Diagram: Sverige, hushållens planer för större inköp och försäljning av varaktiga varor kvartalsrapport 212:2 5

6 aktiemarknaden Det första halvåret uppvisade en positiv utveckling på världens börser. Speciellt januari och februari var mycket starka då återhämtningen från slutet av förra året fortsatte. Under mars månad ökade osäker heten och volatiliteten ökade därmed något samtidigt som börsen föll tillbaka, något vi fått leva med sedan dess. I grafen nedan visas utvecklingen för börser i Sverige, Euroområdet, USA och Kina. Noterbart är att Euroområdet haft en svag ut veckling sedan slutet av första kvartalet, men hade en stark återhämtning efter EUtoppmötet i slutet på juni. Diagram: Utveckling aktiebörser i Sverige, Euroområdet, USA och Kina Avkastningen i Aktiekonsortiet Sverige var 7, procent under första halvåret, vilket var,1 procent bättre än jämförelseindex juste rat för våra etiska restriktioner. Vår nya produkt, Aktiekonsortiet Spiran med en intention att följa svenska kyrkans etiska placeringsregler, har sedan starten 1 mars haft en utveckling i linje med Aktiekonsor tiet Sverige, justerat för etiska restriktioner. Aktieindexkonsortiet Sverige fortsätter att ge en avkastning i linje med jämförelsein dex, rensat för våra etiska restriktioner. Aktiekonsortiet Utland ökade med 5,7 pro cent vilket var,8 procent sämre än index. Vår bedömning är fortsatt att aktier är at traktivt värderade, inte minst mot andra tillgångsslag. Mot bakgrund av den kom plicerade riskbild som kvarstår för världs ekonomin och det finansiella systemet är vi fortfarande mer försiktiga. Under kvartalet har vi fortsatt att justerat ner vår övervikt i industriaktier då vi bedömer att värdering en normaliserats, även om den senaste må nadens kursutveckling gör att värderingen åter börja se mer attraktiv ut. Samtidigt har vi i stort sett en neutral position i teleope ratörer. Svenska börsen hade en stark utveckling under första halvåret. Cykliska aktier ut vecklades betydligt bättre än jämförelsein dex under första kvartalet. Under andra kvartalet fick vi en kursjustering på cyklis ka aktier i och med en ökad osäkerhet i omvärlden. Trots detta har industriaktier gett en avkastning i linje med stockholmsbörsen under året medan till exempel tele operatörer utvecklats betydligt sämre. Diagram: Utveckling svenska börsen samt industri- och telekomaktier räntemarknaden Juni inleddes med fortsatt fallande räntor och då framförallt för statsobligationer. Den 7 juni kom Finansinspektionen ut med nyheten att livbolag och pensionskassor ska få använda diskonteringsräntor per 31 maj 212 under cirka ett års tid. Detta fick till följd att marknadsräntorna vände rejält upp. Marknadsräntan på den femåriga statsobligationen steg till 1,21 procent (+,25) och den femåriga bostadsobliga tionen steg till 2,73 procent (+,12) under juni. Diagrammet nedan visar hur den fem åriga räntan på bostads (röd linje) och statsobligationer (blå linje) utvecklats se dan år 29. Diagram: Bostads- och statsobligationer med löptid på fem år 6 kvartalsrapport 212:2

7 Ränteskillnaden mellan bostads och stats obligationer minskade under juni med 13 räntepunkter. Diagrammet visar utveck lingen av bospreaden sedan år 29. Diagram: Ränteskillnad mellan femårig bostadsob ligation och statsobligation Under månaden har de längre räntorna i Tyskland stigit markant, och de svenska marknadsräntorna har följt med upp. Rän temarknaden har oroats av att det kan bli dyrt och svårt för Tyskland att hjälpa andra Euroländer framöver, och därför handlat upp tyska obligationer. Valet i Grekland den 17 juni blev en framgång för de två partier som har en mer positiv inställning till vidtagna besparingsprogram, vilket underlättar arbetet för trojkan, det vill säga ECB, IMF och EU kommissionen. Initialt sjönk räntorna i Grekland, men befinner sig fortfarande på mycket höga nivåer till exempel handlar 1 års statsobligationer på cirka 25 procent per 29 juni. Nuvarande räntenivåer i Spanien ligger fortfarande cirka 5 räntepunkter över Tyskland vil ket inte är hållbart på sikt. Även Italiens obligationer handlar på höga nivåer, men har sjunkit något i slutet av juni till cirka 42 räntepunkter över Tyskland. Diagram: 5-åriga statsobligationer i Spanien (röd), Italien (blå) och Sverige Riksbanken har sitt nästa penningpolitiska möte den 3 juli och lämnar besked dagen efter. Vid det senaste mötet i april indike rade Riksbanken att det är rimligt att styr räntan behålls oförändrad vid mötet i juli. Sedan det mötet har framförallt omvärlden utvecklats svagare, vilket skulle kunna påverka Riksbanken att sänka styrräntan. Vår bedömning är ändå att de avvaktar med en räntesänkning och behåller styrrän tan på 1,5 procent. I nuläget prissätts en sänkning med 7 ränte punkter, det vill säga en majoritet i räntemarknaden förväntar sig att styrräntan lämnas oförändrad. Inflationstakten var 1, procent i maj, vil ket är en nedgång från april då den var 1,3 procent. Från april till maj sjönk KPI med i genomsnitt,1 procent. Under samma pe riod förra året ökade KPI med,2 procent. Inflationen enligt KPI med fast ränta (KPIF) var,9 procent i maj. KPI (blå linje) och KPIF (röd linje) Kammarkollegiets ränteförvaltning fortsät ter att utvecklas väl och samtliga ränteport följer har hittills i år slagit sina jämförelse index. Dock har den komplexa situa tionen i Europa gjort att risken för stora rörelser i marknaden är fortsatt hög. Med vår inve steringsfilosofi har vi en stark tro på en fortsatt god avkastning framöver. kvartalsrapport 212:2 7

8 Aktiekonsortiet Sverige Aktiv förvaltning av svenska aktier. Konsortiets jämförelseindex utgörs av det vanligaste indexet på börsen som innehåller närmare 3 bolag. FÖRMÖGENHEt totalt Svenska aktier Utländska aktier Fördelning (%) 1, 1,, Förmögenhet (tkr) Förmögenhet föregående månad (tkr) Förmögenhet (tkr) Andelar (antal) ,232 Andelsvärde inkl. utdelning 4 424,17 Andelsvärde exkl. utdelning 4 178,8651 AVKASTNING (jämförelseindex 1) 1 månad (%) 2,77 (2,92) 2,87 (2,92) 3 månader (%) 3,1 ( 2,42) 2,89 ( 2,42) Sedan årets början (%) 7, (6,96) 7,13 (6,96) AVKASTNING JANUARI JUNI 212 (%) Portfölj Jämförelseindex 1 Jämförelseindex Jämförelseindex 1: OMX Stockholm Cap GI Jämförelseindex 2: OMX Stockholm Cap GI, rensat för etisk granskning NYCKELTAL SEDAN (jämförelseindex) Standardavvikelse (%) 16,61 (14,77) 18,29 (16,27) 8,83 (8,95) Sharpekvot,2 (,38),21 (,38),25 (,9) Informationskvot 1,,9,57 Informationskvot 3-månaderstal 3,3 2,58 Tracking error (%) Other 2,35 2,75 2,46 Tracking error 3-månaderstal (%) 1%,81,88 Information Technology 6% Telecommunication Services 8% Industrials 32% Consumer Discretionary 17% Financials 26% 8 kvartalsrapport 212:2

9 STÖRSTA ENSKILDa andel Marknads- AVKASTNING JANUARI JUNI 212 (%) INNEHAV % värde, kr Hennes & Mauritz B 1, Nordea Bank 6, Ericsson B 5, Volvo 8 B 5, TeliaSonera 5, Portfölj SHB A 4, Jämförelseindex 1 Swedbank A 3,55 19 Jämförelseindex Atlas 2 Copco A 3, Investor B 3, SKF B 3, Branschfördelning Other 1% Information Technology 6% Telecommunication Services 8% Industrials 32% Consumer Discretionary 17% Financials 26% kvartalsrapport 212:2 9

10 Aktiekonsortiet Spiran Aktiv förvaltning av svenska aktier baserad på svenska kyrkans etiska placeringsregler, startades 1 mars 212. Jämförelseindex utgörs av det vanligaste indexet på börsen justerad för kyrkans etiska placeringsregler. FÖRMÖGENHEt totalt Förmögenhet (tkr) Förmögenhet föregående månad (tkr) Förmögenhet (tkr) Andelar (antal) ,7312 Andelsvärde inkl. utdelning 4 432,5712 Andelsvärde exkl. utdelning 4 265,383 AVKASTNING (jämförelseindex) 1 månad (%) 2,72 (3,) 3 månader (%) 2,76 ( 2,3) Sedan årets början (%) 5,84 ( 4,97) 4 AVKASTNING MARS JUNI 212 (%) Portfölj Jämförelseindex 1 Jämförelseindex Jämförelseindex 1: OMX Stockholm Cap GI Jämförelseindex 2: OMX Stockholm Cap GI, rensat för kyrkans etiska placeringsregler Other NYCKELTAL (jämförelseindex) Health Care 5% Standardavvikelse (%) 15,45% (14,67) Sharpekvot Information Technology 7% 1,19 ( 1,6) Informationskvot 3,65 Informationskvot 3-månaderstal Telecommunication 5,12 Tracking error (%) Services 1%,64 Tracking error 3-månaderstal (%),58 Industrials 34% Consumer Discretionary 16% Financials 22% 1 kvartalsrapport 212:2

11 STÖRSTA ENSKILDa andel Marknads- INNEHAV % värde, kr Hennes & Mauritz B 11, Nordea Bank 7, Ericsson B 6, AVKASTNING MARS JUNI Volvo 212 B (%) 6, TeliaSonera 6, SHB A 4, Swedbank A 3, ABB Ltd 3, Atlas Copco A 3, Sandvik 3, Portfölj Jämförelseindex 1 Jämförelseindex Branschfördelning Information Technology 7% Telecommunication Services 1% Health Care 5% Other 5% Industrials 34% Consumer Discretionary 16% Financials 22% kvartalsrapport 212:2 11

12 Aktieindexkonsortiet Sverige Passiv förvaltning av de 3 mest omsatta aktierna i en portfölj som helt följer börsens svängningar. FÖRMÖGENHEt totalt Förmögenhet (tkr) Förmögenhet föregående månad (tkr) Förmögenhet (tkr) Andelar (antal) ,3189 Andelsvärde inkl. utdelning 17,7654 Andelsvärde exkl. utdelning 14,964 AVKASTNING (jämförelseindex 1) 1 månad (%) 3,96 (3,96) 3 månader (%) 1,5 ( 1,5) Sedan årets början (%) 6,66 (6,68) 14 AVKASTNING JANUARI JUNI 212 (%) Portfölj Jämförelseindex 1 Jämförelseindex Jämförelseindex 1: OMX Stockholm 3 Cap GI Jämförelseindex 2: OMX Stockholm 3 Cap GI, rensat för etisk granskning NYCKELTAL SEDAN (jämförelseindex) Standardavvikelse (%) 16,6 (16,34) Sharpekvot Materials,35 5% (,38) Informationskvot Information Technology,88 Informationskvot 3-månaderstal 9%, Tracking error (%),39 Tracking error 3-månaderstal (%),2 Other 7% Industrials 29% Telecommunication Services 11% Consumer Discretionary 12% Financials 27% 12 kvartalsrapport 212:2

13 STÖRSTA ENSKILDa andel Marknads- INNEHAV % värde, kr Nordea Bank 9, TeliaSonera 9, Ericsson B AVKASTNING JANUARI JUNI 212 (%) 9, Hennes & Mauritz B 8, SHB A 4, SEB A 4, Swedbank A 4, Sandvik 4, Volvo B 4, Assa Abloy B Portfölj Jämförelseindex 3, Jämförelseindex Branschfördelning Materials 5% Other 7% Information Technology 9% Industrials 29% Telecommunication Services 11% Consumer Discretionary 12% Financials 27% kvartalsrapport 212:2 13

14 Aktieindexkonsortiet Utland Passiv förvaltning av globala aktier i en portfölj som helt följer börsens svängningar på de globala utvecklade marknaderna. FÖRMÖGENHEt totalt Förmögenhet (tkr) Förmögenhet föregående månad (tkr) Förmögenhet (tkr) Andelar (antal) ,9962 Andelsvärde inkl. utdelning 4 377,8868 Andelsvärde exkl. utdelning 4 371,9213 AVKASTNING (jämförelseindex) 1 månad (%),26 (,12) 3 månader (%) 1,95 ( 1,28) Sedan årets början (%) 5,65 (6,42) 12 AVKASTNING JANUARI JUNI 212 (%) Portfölj Jämförelseindex Jämförelseindex: MSCI World Net Developed NYCKELTAL SEDAN (jämförelseindex) Standardavvikelse (%) 7,9 (6,51) Sharpekvot 1,46 (1,84) Informationskvot 1,18 Informationskvot 3-månaderstal 5,93 Tracking error (%) 1,38 Tracking error 3-månaderstal (%),68 1% 14 kvartalsrapport 212:2

15 12 AVKASTNING JANUARI JUNI 212 (%) Portfölj STÖRSTA ENSKILDa andel Marknads- Jämförelseindex INNEHAV % värde, kr Handelsbanken Global Index Etisk Utd 99, Branschfördelning 1% Global Index Etisk Utd kvartalsrapport 212:2 15

16 Räntekonsortiet Aktiv förvaltning av svenska räntebärande placeringar. Den genomsnittliga räntebindningstiden är cirka 2 år. FÖRMÖGENHEt totalt Förmögenhet (tkr) Förmögenhet föregående månad (tkr) Förmögenhet (tkr) Andelar (antal) ,5575 Andelsvärde inkl. utdelning 128,453 Andelsvärde exkl. utdelning 125,4978 AVKASTNING (jämförelseindex) 1 månad (%),5 (,3) 3 månader (%) 1,24 (,93) Sedan årets början (%) 1,98 (1,24) 2,4 AVKASTNING JANUARI JUNI 212 (%) 2 1,6 1,2,8,4,4 Portfölj Jämförelseindex Jämförelseindex: OMXR Bond 1 3 years NYCKELTAL SEDAN (jämförelseindex) Standardavvikelse (%) 1,23 (1,28) Sharpekvot 1,6 (1,6) Informationskvot 2,13 Informationskvot 3-månaderstal 4,14 Tracking error (%),28 Tracking error 3-månaderstal (%),31 Duration 2, år 1 3 år 3 5 år 5 7 år Svenska ränte 16 kvartalsrapport 212:2

17 ING JANUARI JUNI 212 (%) STÖRSTA ENSKILDa andel Marknads- EXPONERINGAR % värde, kr SEB568 8, Länsförsäkringar Hypotek 55 7, SCBC 126 7, SPIO182 7, NBO5526 5, SPIO166 5, Volvofinans 323 4,34 Portfölj Jämförelseindex SEB567 4, NBO , Sveaskog Lån 116 3, FÖRFALLOSTRUKTUR (mkr) år 1 3 år 3 5 år 5 7 år Svenska ränte kvartalsrapport 212:2 17

18 Definitioner Alla nyckeltal är baserade på månadsdata för perioden Avkastning, portölj och jämförelseindex Portföljens respektive jämförelseindexets genomsnittliga avkastning per år beräknat som geometriskt medel värde för månadsvärden. Courtage Fondkommissionären tar ut en avgift vid köp och försäljning av värdepapper, vilket innebär att en låg omsättningshastighet i portföljen bidrar till låga kostnader för förvaltningen. Duration Ett sätt att mäta en obligations eller en portföljs genomsnittliga räntebindningstid. Duration är också ett vanligt riskmått för en obligation eller en portfölj. Duration är det mest använda måttet avseende ränterisk och anger vad som händer när alla marknadsräntor förändras lika mycket. Informationskvot Informationskvoten är ett mått på förvaltarens skicklighet i förhållande till risken. Ju högre kvot, desto bättre avkastning har konsortiet givit. Mäts som överavkastning i förhållande till Tracking error. Beräknas enligt olika metoder för aktie- och ränteportföljer. Omsättningshastighet Beräknas genom att dividera det minsta värdet av summa köpta eller sålda värdepapper med periodens genomsnittliga förmögenhet. Då courtage betalas vid varje aktie affär medför låg omsättningshastighet låga kostnader. Sharpekvot, portfölj och jämförelseindex Är ett mått på riskjusterad avkastning och anger en portföljs respektive jämförelseindex meravkastning i relation till standardavvikelsen. Den beräknas som kvoten av portföljens meravkastning över riskfri ränta och portföljens standardavvikelse. Standardavvikelse, portfölj och jämförelseindex Visar hur mycket portföljens värde respektive jämförelseindexets värde har svängt kring dess medelvärde. Ju högre standardavvikelse desto högre risk. Tracking error Beskriver hur portföljens utveckling i förhållande till index har varierat historiskt. Måttet beräknas som standardavvikelsen för över- eller underavkastning mot jämförelseindex. Ju högre värde desto högre risk i förhållande till jämförelseindex. 18 kvartalsrapport 212:2

19

20 Box Stockholm Telefon Fax E-post Besöksadress Birger Jarlsgatan 16 Stockholm

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport 2012:1

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport 2012:1 Kapitalförvaltningens kvartalsrapport 212:1 212-4-13 Till andelsägarna i Kammarkollegiets aktie- och räntekonsortier Första kvartalet 212 Precis som 211 blev ett väsentligt sämre börsår än väntat, har

Läs mer

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport 2012:3

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport 2012:3 Kapitalförvaltningens kvartalsrapport 212:3 212-1-12 Till andelsägarna i Kammarkollegiets aktie- och räntekonsortier Tredje kvartalet 212 Riskaptiten har tilltagit under tredje kvartalet, trots att de

Läs mer

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Q1 2014 Innehåll Första kvartalet 2014 3 Ekonomiska läget 4 Räntekonsortiet 10 Företagsobligationskonsortiet 12 Aktiekonsortiet Sverige 14 Aktiekonsortiet Spiran 16

Läs mer

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport 2012:4

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport 2012:4 Kapitalförvaltningens kvartalsrapport 212:4 213-1-14 Till andelsägarna i Kammarkollegiets konsortier Fjärde kvartalet 212 Vilken glädje det är att konstatera att 212 blev ett år där samtliga våra kunder

Läs mer

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Q2 2013 Innehåll Andra kvartalet 2013 3 Ekonomiska läget 4 Aktiemarknaden 7 Räntemarknaden 8 Räntekonsortiet 10 Företagsobligationskonsortiet 12 Aktiekonsortiet Sverige

Läs mer

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Q2 2014 Innehåll Andra kvartalet 2014... 3 Vad kan en kapitalägare göra i dessa tider?.... 3 Ekonomiska läget.... 4 USA... 4 Europa.... 5 Emerging markets.... 6 Sverige....

Läs mer

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Q3 2013 Innehåll Tredje kvartalet 2013 3 Ekonomiska läget 4 Räntekonsortiet 10 Företagsobligationskonsortiet 12 Aktiekonsortiet Sverige 14 Aktiekonsortiet Spiran 16

Läs mer

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Q4 2014 Innehåll Fjärde kvartalet 2014 3 Ekonomiska läget 4 Räntekonsortiet 10 Företagsobligationskonsortiet 12 Aktiekonsortiet Spiran 14 Aktiekonsortiet Sverige 16

Läs mer

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Q3 2015 Innehåll Tredje kvartalet 2015 3 Kvartalskommentar kvartal 3 2015 4 Räntekonsortiet 10 Företagsobligationskonsortiet 12 Aktiekonsortiet Spiran 14 Aktiekonsortiet

Läs mer

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Q1 2015 Innehåll Första kvartalet 2015 3 Ekonomiska läget 4 Räntekonsortiet 10 Företagsobligationskonsortiet 12 Aktiekonsortiet Spiran 14 Aktiekonsortiet Sverige 16

Läs mer

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Q3 215 3 215-1-13 Innehåll Till andelsägarna i Kammarkollegiets konsortier Vad gör man i en värld när allt är dyrt? Tredje kvartalet 215 3 Kvartalskommentar kvartal

Läs mer

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Q4 2013 Innehåll Fjärde kvartalet 2013 3 Ekonomiska läget 4 Räntekonsortiet 10 Företagsobligationskonsortiet 12 Aktiekonsortiet Sverige 14 Aktiekonsortiet Spiran 16

Läs mer

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Q3 2014 Innehåll Tredje kvartalet 2014 3 Ekonomiska läget 4 Räntekonsortiet 10 Företagsobligationskonsortiet 12 Aktiekonsortiet Spiran 14 Aktiekonsortiet Sverige 16

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Månadskommentar Augusti 2015

Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar augusti 2015 Ekonomiska läget Konjunkturoron förstärktes under augusti drivet av utvecklingen i Kina. En fortsatt svag utveckling för det preliminära inköpschefsindexet

Läs mer

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Q2 2015 Innehåll Andra kvartalet 2015 3 Kvartalskommentar kvartal 2 2015 4 Räntekonsortiet 12 Företagsobligationskonsortiet 14 Aktiekonsortiet Spiran 16 Aktiekonsortiet

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Månadskommentar oktober 2015

Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Ekonomiska läget Den värsta oron för konjunktur och finansiella marknader lade sig under månaden. Centralbankerna med ECB i spetsen signalerade

Läs mer

Månadskommentar november 2015

Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Ekonomiska läget Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin avseende november avspeglar på ett bra sätt det globala konjunkturscenariot. Tillväxten

Läs mer

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Q2 2016 2 Kvartalsrapport 2016:Q2 Innehåll Förord 3 Kvartalskommentar kvartal 2 2016 4 Räntekonsortiet 10 Företagsobligationskonsortiet 12 Aktiekonsortiet Spiran 14

Läs mer

Marknadskommentar Q3 2015

Marknadskommentar Q3 2015 Marknadskommentar Q3 2015 Tema konjunkturoro och aktievärdering Stor osäkerhet präglar konjunkturscenariot Det framtida konjunkturscenariot präglas av ovanligt stor osäkerhet. Kina går in i en ny fas i

Läs mer

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Q4 2015 Innehåll Fjärde kvartalet 2015 3 Utsikter inför det nya året 4 Räntekonsortiet 12 Företagsobligationskonsortiet 14 Aktiekonsortiet Spiran 16 Aktiekonsortiet

Läs mer

Månadskommentar juli 2016

Månadskommentar juli 2016 Månadskommentar juli 2016 Ekonomiska utsikter Stark svensk arbetsmarknad Arbetsmarknadsdata för Sverige visar att arbetslösheten har sjunkit till 6,6% i juni. Svensk arbetsmarknad börjar nu närma sig sin

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Q3 2016 2 Kvartalsrapport 2016:Q3 Innehåll Förord 3 Kvartalskommentar kvartal 3 2016 4 Räntekonsortiet 10 Företagsobligationskonsortiet 12 Aktiekonsortiet Spiran 14

Läs mer

Månadskommentar januari 2016

Månadskommentar januari 2016 Månadskommentar januari 2016 Ekonomiska utsikter Centralbanker trycker återigen på gasen Året har börjat turbulent med fallande börser och sjunkande räntor. Början på 2016 är den sämsta inledningen på

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 483 mnkr. Det är en minskning med 24 mnkr sedan förra månaden, och 70% av

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 633 mnkr. Det är en ökning med 40 mnkr sedan förra månaden, och 45% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 8 november 212 Riksbankschef Stefan Ingves Dagens presentation Det senaste årets utveckling och penningpolitik Försämrade tillväxtutsikter och lågt

Läs mer

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS 12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS Global tillväxt är fortfarande god även om den har tappat en del fart på slutet. Finansiella marknader är nu oroliga för en kollaps i Kina och

Läs mer

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-02-12 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se Oktober 2010 Källa: stock.xchng Med vänlig hälsning Enter Fonder AB www.enterfonder.se Enter Fonder AB Telefon 08 790 57 00 Fax 08 790 57 50 E-mail: info@enterfonder.se Enter Sverige Senaste månaden Sedan

Läs mer

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT 31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats

Läs mer

Månadskommentar mars 2016

Månadskommentar mars 2016 Månadskommentar mars 2016 Ekonomiska utsikter Måttligt men dock högre löneökningar Den svenska avtalsrörelsen ser ut att gå mot sitt slut och överenskomna löneökningar ligger kring 2,2 procent vilket är

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

Månadskommentar augusti 2016

Månadskommentar augusti 2016 Månadskommentar augusti 2016 Ekonomiska utsikter Diagram: Tillväxtprognoser för 2016 Marknadsoptimism efter sommaren Trots att opinionsläget var jämnt inför Storbrittaniens EUomröstning blev marknaden

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 923 mnkr. Det är en ökning med 180 mnkr sedan förra månaden, och 69% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011 Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 7 308 mnkr och stadens borgensåtagande var 3 mnkr för bolaget. Den totala

Läs mer

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD 4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FÖRARSÄTET Veckan som gick präglades av stora rörelser. Vi fick bland annat se den största dagliga nedgången på Stockholmsbörsen sedan oron i oktober förra

Läs mer

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER 22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER Året har inletts med fallande aktiekurser och marknadssentimentet har varit ordentligt nedtryckt, dock har börsen återhämtat

Läs mer

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport. kvartalsrapport

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport. kvartalsrapport Kapitalförvaltningens kvartalsrapport kvartalsrapport Q2 Q1 2017 2017 2 Kvartalsrapport 2017:Q2 Innehåll Förord 3 Ekonomiska utsikter Q2 2017 4 Räntekonsortiet 10 Företagsobligationskonsortiet 12 Aktiekonsortiet

Läs mer

Marknadskommentarer Bilaga 1

Marknadskommentarer Bilaga 1 Marknadskommentarer Bilaga 1 Sammanfattning Under september har utvecklingen på världens börser varit positiv då viktiga beslut har fattats främst i Europa. Både den amerikanska och europeiska centralbanken

Läs mer

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverige Placeringsinriktning Quesada Sverige är en svensk aktiefond vars mål är att generera en god långsiktig avkastning. Portföljen är koncentrerad

Läs mer

Kvartalsrapport 2017 Q3 1. Kapitalförvaltningens Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 2017 Q3 1. Kapitalförvaltningens Kvartalsrapport Kvartalsrapport 2017 Q3 1 Kapitalförvaltningens Kvartalsrapport Q3 2017 2 Kvartalsrapport 2017 Q3 Innehåll Är vi på väg mot normalisering... 3 Ekonomiska utsikter Q4 2017... 4 Mot normalisering av räntor

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar oktober 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling oktober Portföljutveckling i år Konkurrentjämförelse Portföljförvaltare

Läs mer

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT 21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT En enig FOMC-direktion valde att höja räntan i USA med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Räntehöjningen var till största del väntad eftersom ekonomin

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Danske Fonder Sverige Fokus

Danske Fonder Sverige Fokus Danske Fonder Sverige Fokus Anders Hemström Placeringsspecialist Danske Bank, Sverige Danske Analyse kommenterar aktiemarknaden idag Den internationella ekonomin har otvivelaktigt tappat lite fart under

Läs mer

755686001 Svenska aktier:

755686001 Svenska aktier: 755686001 Svenska aktier: +9,53 % (SIXPRX: +10,05 %) Carnegie är värdeförvaltare och investerar främst i större stabila bolag på Stockholmsbörsen. Småbolagen har gått betydligt bättre än de större bolagen

Läs mer

Makrokommentar. April 2016

Makrokommentar. April 2016 Makrokommentar April 2016 Positiva marknader i april April var en svagt positiv månad på de internationella finansmarknaderna. Oslo-börsen utvecklades dock starkt under månaden och gick upp med fem procent.

Läs mer

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: 502034-1839. Halvårsredogörelse 2015. Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: 502034-1839. Halvårsredogörelse 2015. Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 AKTIE-ANSVAR SVERIGE Organisationsnummer: 502034-1839 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter till

Läs mer

Det ekonomiska läget och penningpolitiken

Det ekonomiska läget och penningpolitiken Det ekonomiska läget och penningpolitiken SCB 6 oktober Vice riksbankschef Per Jansson Ämnen för dagen Penningpolitiken den senaste tiden (inkl det senaste beslutet den september) Riksbankens penningpolitiska

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2012. I korthet: Avkastning maj: MIDAS -3,45% STOXX600-7,21% SSVX90 0,12%

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2012. I korthet: Avkastning maj: MIDAS -3,45% STOXX600-7,21% SSVX90 0,12% Månadsbrev Maj 2012 Strategi under maj Politisk och finansiell instabilitet Rekylen som startade i april på aktiemarknaderna tilltog i omfattning under maj. Politisk oro inför nyvalet i Grekland med dess

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) november 2010

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) november 2010 Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) november 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 11 644 mnkr. Det är en ökning med 23 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 525 mnkr.det är en ökning med 122 mnkr sedan förra månaden, 74% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser Några lärdomar av tidigare finansiella kriser KAPITEL 1 FÖRDJUPNING Hittills har den finansiella orons effekter på börskurser och r äntor på företagsobligationer varit mindre än vid tidigare liknande p

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet: Strategi under maj Ny all time high Midas kom att utvecklas mycket starkt under maj och avkastningen uppgick till 4,57%, vilket innebar en ny all time high. Som jämförelse steg STOXX Europé 600 med 1,40%

Läs mer

FONDSPECIAL FONDER & RISK. Innehåll. Rapportförfattare. Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening

FONDSPECIAL FONDER & RISK. Innehåll. Rapportförfattare. Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening FONDSPECIAL Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening FONDER & RISK När olika placeringsformer diskuteras är en bedömning av risk alltid viktig. Beroende på placeringshorisont och personliga önskemål

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer

2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2014-02-12 kommunstyrelsen Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 268 mnkr. Det är en ökning med 6 mnkr sedan förra månaden. Räntan för månaden

Läs mer

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB oktober 2010

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB oktober 2010 Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB oktober 2010 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 691 mnkr och stadens borgensåtagande var 1 mnkr för bolaget. Den totala skulden

Läs mer

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR 4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR Globala aktier har stigit mellan 10-13% sedan februari. Även oljepriset har återhämtat sig och är upp nästan 40% sedan botten i år. Den tidigare oron för

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

Halvårsredogörelse 2011

Halvårsredogörelse 2011 2 (11) Förvaltningsberättelse AP7 Aktiefond Fondens start AP7 Aktiefond startade i begränsad omfattning den 11 maj 2010. Den mer betydande verksamheten startade den 24 maj 2010, när kapital från de avvecklade

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 829 mnkr. Totalt är det är en ökning med 63 mnkr sedan förra månaden, 79% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Månadsrapport augusti 2012

Månadsrapport augusti 2012 Månadsrapport augusti 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014 Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 204 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 2 056 mnkr. Totalt är det är en ökning med 0 mnkr sedan förra månaden, 9% av ramen

Läs mer

Makroanalys okt-dec 2012

Makroanalys okt-dec 2012 Makroanalys okt-dec 2012 SAMMANFATTNING Eurokrisen fortsätter att styra konjunkturen och den ekonomiska tillväxten Amerikansk och kinesisk konjunkturdata visar tydliga tecken på förbättring Ingen snabb

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December De senaste veckorna har marknadsräntorna stigit mycket kraftigt. Detta gäller i princip enbart obligationer med löptider längre än tre år. Kortare räntor har i princip varit oförändrade. Framförallt är

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Månadskommentar juni 2016

Månadskommentar juni 2016 Månadskommentar juni 2016 Ekonomiska utsikter Diagram: Andel sysselsatta, 20-64 år, säsongsjusterat Ökad osäkerhet ger volatila marknader Vi kan nu sammanfatta första halvåret med att svensk ekonomin fortsatt

Läs mer

Månadskommentar oktober 2016

Månadskommentar oktober 2016 Månadskommentar oktober 2016 Nollräntepolitiken måste ersättas av mer expansiv finanspolitik I skrivande stund är det amerikanska presidentvalet en joker för utvecklingen på de finansiella marknaderna.

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 557 mnkr. Totalt är det är en ökning med 2 mnkr sedan förra månaden, 71% av

Läs mer

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3%

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3% US Balanserad 2 1 1 allmän global konjunkturosäkerhet. Den makroekonomiska statistiken har åter varit en aning svagare för samtliga större regioner och pekat mot en global avmattning. Marknadens focus

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

Fondbytesprogrammet

Fondbytesprogrammet Halvårsredogörelse för Fondbytesprogrammet 0-100 Perioden 2011-01-01-2011-06-30 Fondbytesprogrammet 0-100 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 11 600 mnkr. Det är en ökning med 15 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

Månadskommentar april 2016

Månadskommentar april 2016 Månadskommentar april 2016 Ekonomiska utsikter Penningpolitiken alltmer expansiv Årets första fyra månader har inneburit en förhållandevis fortsatt stark utveckling för svensk ekonomi. Med en tillväxttakt

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 5 Marknadskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2017

Makrokommentar. Januari 2017 Makrokommentar Januari 2017 Lugn start på aktieåret Det hände inte mycket på finansmarknaderna i januari, men aktierna utvecklades i huvudsak positivt. Marknadsvolatiliteten, här mätt mot det amerikanska

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Under oktober fortsatte räntemarknaderna att påverkas av låga inflationstal, expansiv penningpolitik och stigande oro kring den ekonomiska

Läs mer

IKC Sverige

IKC Sverige Halvårsredogörelse för IKC Sverige Perioden 2011-01-01-2011-06-30 IKC Sverige 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse för perioden

Läs mer

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: Halvårsredogörelse Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: Halvårsredogörelse Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 AKTIE-ANSVAR SVERIGE Organisationsnummer: 502034-1839 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter till

Läs mer

Makrokommentar. December 2016

Makrokommentar. December 2016 Makrokommentar December 2016 Bra månad på aktiemarknaden December blev en bra månad på de flesta aktiemarknader och i Europa gick flera av de breda aktieindexen upp med mellan sju och åtta procent. Även

Läs mer

Den egenfinansierade utlåningen till de kommunala bolagen uppgick till 621,2 mkr vid årsskiftet med följande uppdelning:

Den egenfinansierade utlåningen till de kommunala bolagen uppgick till 621,2 mkr vid årsskiftet med följande uppdelning: Oskarshamns kommun Datum Tjänsteställe/handläggare 2006-01-30 ledningskontoret Ekonomiavdelningen styrelsen FINANSIELL RAPPORT 2005-12-31 Sammanfattning ens finansiella tillgångar var bokförda till ett

Läs mer

27 MARS 2008 DNR :9. Marknadsoron och de svenska bankerna

27 MARS 2008 DNR :9. Marknadsoron och de svenska bankerna 7 MARS 8 DNR 8-9 8:9 Marknadsoron och de svenska bankerna Marknadsoron och de svenska bankerna SLUTSATSER De svenska bankerna har klarat sig förhållandevis bra i den internationella turbulens som råder

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HALVÅRSRAPPORT 2008 ATT SPARA I FONDER

Läs mer

Makroanalys april-juni 2012

Makroanalys april-juni 2012 Makroanalys april-juni 2012 GLOGBALT Det har nu gått mer än 2 år sedan den europeiska skuldkrisen blossade upp på allvar våren 2010. Internationella stödprogram till Grekland, Irland, Portugal och nu senast

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB september 2015

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB september 2015 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB september 2015 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 640 mnkr. Totalt är det är en ökning med 17 mnkr sedan förra månaden, 81%

Läs mer

Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk

Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk Utvärdering av Handelsbankens aktieindexobligationer 1994-2007 Sammanfattning Avkastning jämförbar med aktier Handelsbankens aktieindexobligationer har

Läs mer

Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik

Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Handelskammaren Värmland, Karlstad 3 mars 2015 Agenda Ekonomiska läget Varför är inflationen låg? Aktuell penningpolitik

Läs mer

30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC

30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC 30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC Vikten av konsumenten lyfts ofta fram när man pratar om den amerikanska ekonomin. Det är dock inte lika vanligt att dess europeiske motsvarighet får

Läs mer

Makrokommentar. Februari 2014

Makrokommentar. Februari 2014 Makrokommentar Februari 2014 Uppgång i februari Aktiemarknaderna steg i februari och volatiliteten som var hög vid ingången av månaden sjönk till lägre nivåer. VIX-indexet mäter volatiliteten på den amerikanska

Läs mer