Kapitalförvaltningens kvartalsrapport 2012:2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kapitalförvaltningens kvartalsrapport 2012:2"

Transkript

1 Kapitalförvaltningens kvartalsrapport 212:2

2

3 Till andelsägarna i Kammarkollegiets aktie- och räntekonsortier Andra kvartalet 212 De statsfinansiella problemen i Västeuropa fortsätter att gäcka de finansiella marknaderna. Under kvartalet har oron tilltagit för ett sammanbrott av EMU och för Spanien som hamnat i problem till följd av kreditförluster i banksystemet. Sammantaget är det därför inte konstigt att riskaptiten minskat och att börserna och marknadsräntorna fallit under kvartalet. Samtidigt kan vi konstatera att varken förmögenhetsfallen eller volatilitetsökningen blivit i närheten av tidigare oro. Detta kan ses som en styrka och samtidigt ett konstaterande att tillgångar som aktier är attraktivt värderade, sam tidigt som t.ex. svenska statsobligationer är kraftigt övervärderade. Som alla känner till pågår även en febril politisk aktivitet för att komma tillrätta med rådande problem inom EMU. Även om mycket osäkerhet återstår finns den politiska viljan att dämpa osäkerheten. En oönskad händelse i nuläget vore att marknaderna i högre utsträckning även börjar oroa sig för statsskuldproblemen i USA och för svagare kinesisk tillväxt som kan skönjas i kraftigt fallande råvarupriser. Vi behöver inte fler orosmoln för tillfället. I princip samtliga våra förvaltningsuppdrag har utvecklats mycket väl under första halvåret och jag är övertygad om att vi står oss mycket väl i konkurrensen med andra kapitalförvaltare. Det är mycket tillfredsställande att konstatera att våra aktivt förvaltade uppdrag överträffar jämförelseindex. Vår bedömning är att aktiemarknaden kommer att generera en högre avkastning än räntemarknaden fram till årsskiftet. Det motiveras av att förväntningarna på företagsvinsterna inte är för högt ställda samtidigt som börsen är attraktivt värderad och riskpremien hög. Enligt vårt synsätt börjar svenska marknadsräntor ange en bubbelvarning. Till det ska läggas att den förväntade direktavkastningen på aktier är avsevärt högre än marknadsräntan för statsobligationer, det vill säga alter nativa placeringar till aktier ter sig mindre intressant. Vi rekommenderar därför en försiktig övervikt av aktieplaceringar. En av de viktigare slutsatserna under vår kapitalmarknadsdag i slutet av maj var just att aktier är köp på två års sikt, men agera med försiktighet i närtid. Vår försiktiga inställning beror i första hand på att den konjunkturella risken stigit eftersom globala makrodata varit svagare. Vår bedömning är att varje andel i det svenska aktiekonsortiet kommer att dela ut 245 kronor och aktiekonsortiet Spiran kommer att ge en utdelning på ca 169 kronor per andel, det utländska aktiekonsortiet ca 11 kronor och ca 2,8 kronor per andel i aktieindexkonsortiet. För räntekonsortiet bedömer vi att 5,3 kronor kommer att delas ut i nuläget. Naturligtvis finns det osäkerheter i dessa prognoser. Alla vi på kapitalförvaltningen önskar våra kunder en riktigt varm och avkopplande sommar. Leif Hässel, chef kapitalförvaltningen kvartalsrapport 212:2 3

4 Ekonomiska läget Efter en stark inledning i början av året ökade åter den politiska och finansiella osäkerheten i Europa under det andra kvartalet. Valet i Grekland i maj skapade turbulens i hela Europa där ett starkt valresultat för missnöjespartierna omöjliggjorde en regeringsbildning. Situa tionen för spanska banker förvärrades och regeringen tvingades be om hjälp från andra Euroländer med att rekapitalisera bankerna. Som vanligt reagerade de finan siella marknaderna genom att sälja av mer riskfyllda tillångar och söka säkra placeringar. Diagram: Inköpschefsindex USA, Euroområdet, Kina och Sverige Diagram: Högre riskpremie för Italien, Spanien och Europas banker I slutet av juni återställdes en del av lugnet då det Grekiska nyvalet i juni skapade un derlag för en ny rege ring med partier som står bakom stödpaketet. EUtoppmötet i juni tog också viktiga beslut med utökade befogenheter för stödfonderna ESM och EFSF att rekapitalisera banker direkt och köpa statsobligationer i mark naden. Den nya franska presidenten, Hollande, lycka des också få med de andra EU länderna på en tillväxtpakt med ökade investeringar i bland annat infrastruktur. Även om den politiska processen i Europa går trögt så lyckas man ta viktiga beslut men imple menteringen går fortfarande för trögt. Det verkar oundvikligt att det stora stödpaketet till Grekland kommer att omförhandlas och det är svårt att se hur Grekland skall ta sig ur sin besvärliga situation. Medlemsländerna i IMF verkar se positivt på att Euro pa nu också försöker få fart på tillväxten. Vid det senaste mötet utökades lånekapaci teten mer än förväntat med bidrag från bland annat Kina. Faktum kvarstår emel lertid att många länder i Europa står inför tuffa utmaningar med fallande BNP tillväxt och utmanande mål om att få ned budgetsaldot i linje med kraven i stabili tetspakten. Det är svårt att se någon snabb väg ur krisen. Centralbankerna världen över har dragit sitt strå till stacken för att tillföra likviditet och hålla ner räntorna. Lägre inflation och sämre tillväxtdata i Kina talar för en lättare penningpolitik, i juni sänkte centralbanken styrräntan och mer är att vänta. USA Den ekonomiska tillväxten i USA fortsätter att tuffa på, även om de sista sysselsätt ningssiffrorna har varit lite svagare än för väntat. Det finns fortfarande frågetecken om tillväxten är tillräckligt stark för att åstadkomma en varaktig förbättring av arbetsmarknaden. Inkommande statistik visar på att husmarknaden har nått ett bot tenläge och börjar återhämta sig. Inköpschefsindex visar fortfarande tillväxt och konsumenterna är hyfsat optimistiska. Be slut om den framtida finans politiken har lagts på is under pågående presidents val kampanjer. Med ett kommande presidentval i november är det svårt att se någon politisk sam arbetsanda för att vända situationen med stora underskott i statsbudgeten och en allt större statsskuld. Risken är stor att låsningarna finns kvar även efter valet. Diagram: BNP i USA kvartalsutfall och prognos från OECD 4 kvartalsrapport 212:2

5 Europa Under kvartalet lyckades Europas politiker återigen samla sig till ett antal viktiga be slut, till exempel utökade befogenheter för de finansiella stödfonderna ESM och EFSF och mer fokus på tillväxt inom Euroområ det. Det är fortsatt stora frågetecken på hur väl länder lyckas implementera budgetåt stramningar och vilken effekt det får på tillväxten. Hur skall man lyckas med en konsolidering av statsfinanserna och sam tidigt undvika en allför negativ spiral av åtstramningar och fallande tillväxt? Under kvartalet försämrades situationen för Spa nien där landets banker är i stort behov av rekapitalisering. Antalet dåliga lån ökar i hög takt inte minst som en följd av fallande priser på fastigheter. Det är mycket positivt att en begäran om stöd snabbt beviljades av Euroländerna. Diagram: BNP tillväxt Euroområdet och prognos Emerging markets Under kvartalet kom det en del blandade signaler från Kina. En del tillväxtdata är fortsatt lite svagare. Samtidigt fortsatte inflationen ner, vilket ger utrymme för en lättare penningpolitik. Det bekräftas bland annat av att reservkravet för bankernas utlåning har sänkts i några första försiktiga steg och att centralbanken sänkte styrrän tan i juni. Debatten fortsätter om Kina lyckas med en mjuklandning av ekonomin. Politikerna är nu mer fokuserade på tillväxt bland annat genom satsningar på infra struktur. Det finns en viss oro för att det förestående bytet av ledarskap och lägre tillväxtmål den kommande femårsperioden kan skapa problem samtidigt som tillväx ten måste ställas om mot en inhemsk kon sumtionstillväxt. BRICS länderna (Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika) har en viktig roll att spela som medfinansi ärer till IMF som behöver extra tillskott för att hindra att skuldkrisen i Europa sprider sig. Det är därför mycket positivt att IMF fick en utökad lånekapacitet vid det senaste mötet. Diagram: Kina reservkrav för utlåning banker och inflation Sverige Prognoser om en svag tillväxt i Sverige under 212 och ett lågt inflationstryck lig ger fast. Hushållen är mer försiktiga till upplåning där utlåningstakten fortsätter att dämpas, trots lägre boräntor. Inkommande statistik i form av ledande indikatorer har varit lite blandad där inköpschefsindex fallit tillbaka, medan konjunkturbaro me tern varit mer volatil. Det är tydligt att en ökad osäkerhet i omvärlden snabbt får ge nomslag på svenska konsumenter och före tag. KI barometern i april och maj signale rade att företagen och hushåll var mer positiva till framtida tillväxt. Under mätningen i juni föll ledande indikatorer tillbaka, vil ket bland annat återspeglades i hushållens planer för större inköp det kommande året. Diagram: Sverige, hushållens planer för större inköp och försäljning av varaktiga varor kvartalsrapport 212:2 5

6 aktiemarknaden Det första halvåret uppvisade en positiv utveckling på världens börser. Speciellt januari och februari var mycket starka då återhämtningen från slutet av förra året fortsatte. Under mars månad ökade osäker heten och volatiliteten ökade därmed något samtidigt som börsen föll tillbaka, något vi fått leva med sedan dess. I grafen nedan visas utvecklingen för börser i Sverige, Euroområdet, USA och Kina. Noterbart är att Euroområdet haft en svag ut veckling sedan slutet av första kvartalet, men hade en stark återhämtning efter EUtoppmötet i slutet på juni. Diagram: Utveckling aktiebörser i Sverige, Euroområdet, USA och Kina Avkastningen i Aktiekonsortiet Sverige var 7, procent under första halvåret, vilket var,1 procent bättre än jämförelseindex juste rat för våra etiska restriktioner. Vår nya produkt, Aktiekonsortiet Spiran med en intention att följa svenska kyrkans etiska placeringsregler, har sedan starten 1 mars haft en utveckling i linje med Aktiekonsor tiet Sverige, justerat för etiska restriktioner. Aktieindexkonsortiet Sverige fortsätter att ge en avkastning i linje med jämförelsein dex, rensat för våra etiska restriktioner. Aktiekonsortiet Utland ökade med 5,7 pro cent vilket var,8 procent sämre än index. Vår bedömning är fortsatt att aktier är at traktivt värderade, inte minst mot andra tillgångsslag. Mot bakgrund av den kom plicerade riskbild som kvarstår för världs ekonomin och det finansiella systemet är vi fortfarande mer försiktiga. Under kvartalet har vi fortsatt att justerat ner vår övervikt i industriaktier då vi bedömer att värdering en normaliserats, även om den senaste må nadens kursutveckling gör att värderingen åter börja se mer attraktiv ut. Samtidigt har vi i stort sett en neutral position i teleope ratörer. Svenska börsen hade en stark utveckling under första halvåret. Cykliska aktier ut vecklades betydligt bättre än jämförelsein dex under första kvartalet. Under andra kvartalet fick vi en kursjustering på cyklis ka aktier i och med en ökad osäkerhet i omvärlden. Trots detta har industriaktier gett en avkastning i linje med stockholmsbörsen under året medan till exempel tele operatörer utvecklats betydligt sämre. Diagram: Utveckling svenska börsen samt industri- och telekomaktier räntemarknaden Juni inleddes med fortsatt fallande räntor och då framförallt för statsobligationer. Den 7 juni kom Finansinspektionen ut med nyheten att livbolag och pensionskassor ska få använda diskonteringsräntor per 31 maj 212 under cirka ett års tid. Detta fick till följd att marknadsräntorna vände rejält upp. Marknadsräntan på den femåriga statsobligationen steg till 1,21 procent (+,25) och den femåriga bostadsobliga tionen steg till 2,73 procent (+,12) under juni. Diagrammet nedan visar hur den fem åriga räntan på bostads (röd linje) och statsobligationer (blå linje) utvecklats se dan år 29. Diagram: Bostads- och statsobligationer med löptid på fem år 6 kvartalsrapport 212:2

7 Ränteskillnaden mellan bostads och stats obligationer minskade under juni med 13 räntepunkter. Diagrammet visar utveck lingen av bospreaden sedan år 29. Diagram: Ränteskillnad mellan femårig bostadsob ligation och statsobligation Under månaden har de längre räntorna i Tyskland stigit markant, och de svenska marknadsräntorna har följt med upp. Rän temarknaden har oroats av att det kan bli dyrt och svårt för Tyskland att hjälpa andra Euroländer framöver, och därför handlat upp tyska obligationer. Valet i Grekland den 17 juni blev en framgång för de två partier som har en mer positiv inställning till vidtagna besparingsprogram, vilket underlättar arbetet för trojkan, det vill säga ECB, IMF och EU kommissionen. Initialt sjönk räntorna i Grekland, men befinner sig fortfarande på mycket höga nivåer till exempel handlar 1 års statsobligationer på cirka 25 procent per 29 juni. Nuvarande räntenivåer i Spanien ligger fortfarande cirka 5 räntepunkter över Tyskland vil ket inte är hållbart på sikt. Även Italiens obligationer handlar på höga nivåer, men har sjunkit något i slutet av juni till cirka 42 räntepunkter över Tyskland. Diagram: 5-åriga statsobligationer i Spanien (röd), Italien (blå) och Sverige Riksbanken har sitt nästa penningpolitiska möte den 3 juli och lämnar besked dagen efter. Vid det senaste mötet i april indike rade Riksbanken att det är rimligt att styr räntan behålls oförändrad vid mötet i juli. Sedan det mötet har framförallt omvärlden utvecklats svagare, vilket skulle kunna påverka Riksbanken att sänka styrräntan. Vår bedömning är ändå att de avvaktar med en räntesänkning och behåller styrrän tan på 1,5 procent. I nuläget prissätts en sänkning med 7 ränte punkter, det vill säga en majoritet i räntemarknaden förväntar sig att styrräntan lämnas oförändrad. Inflationstakten var 1, procent i maj, vil ket är en nedgång från april då den var 1,3 procent. Från april till maj sjönk KPI med i genomsnitt,1 procent. Under samma pe riod förra året ökade KPI med,2 procent. Inflationen enligt KPI med fast ränta (KPIF) var,9 procent i maj. KPI (blå linje) och KPIF (röd linje) Kammarkollegiets ränteförvaltning fortsät ter att utvecklas väl och samtliga ränteport följer har hittills i år slagit sina jämförelse index. Dock har den komplexa situa tionen i Europa gjort att risken för stora rörelser i marknaden är fortsatt hög. Med vår inve steringsfilosofi har vi en stark tro på en fortsatt god avkastning framöver. kvartalsrapport 212:2 7

8 Aktiekonsortiet Sverige Aktiv förvaltning av svenska aktier. Konsortiets jämförelseindex utgörs av det vanligaste indexet på börsen som innehåller närmare 3 bolag. FÖRMÖGENHEt totalt Svenska aktier Utländska aktier Fördelning (%) 1, 1,, Förmögenhet (tkr) Förmögenhet föregående månad (tkr) Förmögenhet (tkr) Andelar (antal) ,232 Andelsvärde inkl. utdelning 4 424,17 Andelsvärde exkl. utdelning 4 178,8651 AVKASTNING (jämförelseindex 1) 1 månad (%) 2,77 (2,92) 2,87 (2,92) 3 månader (%) 3,1 ( 2,42) 2,89 ( 2,42) Sedan årets början (%) 7, (6,96) 7,13 (6,96) AVKASTNING JANUARI JUNI 212 (%) Portfölj Jämförelseindex 1 Jämförelseindex Jämförelseindex 1: OMX Stockholm Cap GI Jämförelseindex 2: OMX Stockholm Cap GI, rensat för etisk granskning NYCKELTAL SEDAN (jämförelseindex) Standardavvikelse (%) 16,61 (14,77) 18,29 (16,27) 8,83 (8,95) Sharpekvot,2 (,38),21 (,38),25 (,9) Informationskvot 1,,9,57 Informationskvot 3-månaderstal 3,3 2,58 Tracking error (%) Other 2,35 2,75 2,46 Tracking error 3-månaderstal (%) 1%,81,88 Information Technology 6% Telecommunication Services 8% Industrials 32% Consumer Discretionary 17% Financials 26% 8 kvartalsrapport 212:2

9 STÖRSTA ENSKILDa andel Marknads- AVKASTNING JANUARI JUNI 212 (%) INNEHAV % värde, kr Hennes & Mauritz B 1, Nordea Bank 6, Ericsson B 5, Volvo 8 B 5, TeliaSonera 5, Portfölj SHB A 4, Jämförelseindex 1 Swedbank A 3,55 19 Jämförelseindex Atlas 2 Copco A 3, Investor B 3, SKF B 3, Branschfördelning Other 1% Information Technology 6% Telecommunication Services 8% Industrials 32% Consumer Discretionary 17% Financials 26% kvartalsrapport 212:2 9

10 Aktiekonsortiet Spiran Aktiv förvaltning av svenska aktier baserad på svenska kyrkans etiska placeringsregler, startades 1 mars 212. Jämförelseindex utgörs av det vanligaste indexet på börsen justerad för kyrkans etiska placeringsregler. FÖRMÖGENHEt totalt Förmögenhet (tkr) Förmögenhet föregående månad (tkr) Förmögenhet (tkr) Andelar (antal) ,7312 Andelsvärde inkl. utdelning 4 432,5712 Andelsvärde exkl. utdelning 4 265,383 AVKASTNING (jämförelseindex) 1 månad (%) 2,72 (3,) 3 månader (%) 2,76 ( 2,3) Sedan årets början (%) 5,84 ( 4,97) 4 AVKASTNING MARS JUNI 212 (%) Portfölj Jämförelseindex 1 Jämförelseindex Jämförelseindex 1: OMX Stockholm Cap GI Jämförelseindex 2: OMX Stockholm Cap GI, rensat för kyrkans etiska placeringsregler Other NYCKELTAL (jämförelseindex) Health Care 5% Standardavvikelse (%) 15,45% (14,67) Sharpekvot Information Technology 7% 1,19 ( 1,6) Informationskvot 3,65 Informationskvot 3-månaderstal Telecommunication 5,12 Tracking error (%) Services 1%,64 Tracking error 3-månaderstal (%),58 Industrials 34% Consumer Discretionary 16% Financials 22% 1 kvartalsrapport 212:2

11 STÖRSTA ENSKILDa andel Marknads- INNEHAV % värde, kr Hennes & Mauritz B 11, Nordea Bank 7, Ericsson B 6, AVKASTNING MARS JUNI Volvo 212 B (%) 6, TeliaSonera 6, SHB A 4, Swedbank A 3, ABB Ltd 3, Atlas Copco A 3, Sandvik 3, Portfölj Jämförelseindex 1 Jämförelseindex Branschfördelning Information Technology 7% Telecommunication Services 1% Health Care 5% Other 5% Industrials 34% Consumer Discretionary 16% Financials 22% kvartalsrapport 212:2 11

12 Aktieindexkonsortiet Sverige Passiv förvaltning av de 3 mest omsatta aktierna i en portfölj som helt följer börsens svängningar. FÖRMÖGENHEt totalt Förmögenhet (tkr) Förmögenhet föregående månad (tkr) Förmögenhet (tkr) Andelar (antal) ,3189 Andelsvärde inkl. utdelning 17,7654 Andelsvärde exkl. utdelning 14,964 AVKASTNING (jämförelseindex 1) 1 månad (%) 3,96 (3,96) 3 månader (%) 1,5 ( 1,5) Sedan årets början (%) 6,66 (6,68) 14 AVKASTNING JANUARI JUNI 212 (%) Portfölj Jämförelseindex 1 Jämförelseindex Jämförelseindex 1: OMX Stockholm 3 Cap GI Jämförelseindex 2: OMX Stockholm 3 Cap GI, rensat för etisk granskning NYCKELTAL SEDAN (jämförelseindex) Standardavvikelse (%) 16,6 (16,34) Sharpekvot Materials,35 5% (,38) Informationskvot Information Technology,88 Informationskvot 3-månaderstal 9%, Tracking error (%),39 Tracking error 3-månaderstal (%),2 Other 7% Industrials 29% Telecommunication Services 11% Consumer Discretionary 12% Financials 27% 12 kvartalsrapport 212:2

13 STÖRSTA ENSKILDa andel Marknads- INNEHAV % värde, kr Nordea Bank 9, TeliaSonera 9, Ericsson B AVKASTNING JANUARI JUNI 212 (%) 9, Hennes & Mauritz B 8, SHB A 4, SEB A 4, Swedbank A 4, Sandvik 4, Volvo B 4, Assa Abloy B Portfölj Jämförelseindex 3, Jämförelseindex Branschfördelning Materials 5% Other 7% Information Technology 9% Industrials 29% Telecommunication Services 11% Consumer Discretionary 12% Financials 27% kvartalsrapport 212:2 13

14 Aktieindexkonsortiet Utland Passiv förvaltning av globala aktier i en portfölj som helt följer börsens svängningar på de globala utvecklade marknaderna. FÖRMÖGENHEt totalt Förmögenhet (tkr) Förmögenhet föregående månad (tkr) Förmögenhet (tkr) Andelar (antal) ,9962 Andelsvärde inkl. utdelning 4 377,8868 Andelsvärde exkl. utdelning 4 371,9213 AVKASTNING (jämförelseindex) 1 månad (%),26 (,12) 3 månader (%) 1,95 ( 1,28) Sedan årets början (%) 5,65 (6,42) 12 AVKASTNING JANUARI JUNI 212 (%) Portfölj Jämförelseindex Jämförelseindex: MSCI World Net Developed NYCKELTAL SEDAN (jämförelseindex) Standardavvikelse (%) 7,9 (6,51) Sharpekvot 1,46 (1,84) Informationskvot 1,18 Informationskvot 3-månaderstal 5,93 Tracking error (%) 1,38 Tracking error 3-månaderstal (%),68 1% 14 kvartalsrapport 212:2

15 12 AVKASTNING JANUARI JUNI 212 (%) Portfölj STÖRSTA ENSKILDa andel Marknads- Jämförelseindex INNEHAV % värde, kr Handelsbanken Global Index Etisk Utd 99, Branschfördelning 1% Global Index Etisk Utd kvartalsrapport 212:2 15

16 Räntekonsortiet Aktiv förvaltning av svenska räntebärande placeringar. Den genomsnittliga räntebindningstiden är cirka 2 år. FÖRMÖGENHEt totalt Förmögenhet (tkr) Förmögenhet föregående månad (tkr) Förmögenhet (tkr) Andelar (antal) ,5575 Andelsvärde inkl. utdelning 128,453 Andelsvärde exkl. utdelning 125,4978 AVKASTNING (jämförelseindex) 1 månad (%),5 (,3) 3 månader (%) 1,24 (,93) Sedan årets början (%) 1,98 (1,24) 2,4 AVKASTNING JANUARI JUNI 212 (%) 2 1,6 1,2,8,4,4 Portfölj Jämförelseindex Jämförelseindex: OMXR Bond 1 3 years NYCKELTAL SEDAN (jämförelseindex) Standardavvikelse (%) 1,23 (1,28) Sharpekvot 1,6 (1,6) Informationskvot 2,13 Informationskvot 3-månaderstal 4,14 Tracking error (%),28 Tracking error 3-månaderstal (%),31 Duration 2, år 1 3 år 3 5 år 5 7 år Svenska ränte 16 kvartalsrapport 212:2

17 ING JANUARI JUNI 212 (%) STÖRSTA ENSKILDa andel Marknads- EXPONERINGAR % värde, kr SEB568 8, Länsförsäkringar Hypotek 55 7, SCBC 126 7, SPIO182 7, NBO5526 5, SPIO166 5, Volvofinans 323 4,34 Portfölj Jämförelseindex SEB567 4, NBO , Sveaskog Lån 116 3, FÖRFALLOSTRUKTUR (mkr) år 1 3 år 3 5 år 5 7 år Svenska ränte kvartalsrapport 212:2 17

18 Definitioner Alla nyckeltal är baserade på månadsdata för perioden Avkastning, portölj och jämförelseindex Portföljens respektive jämförelseindexets genomsnittliga avkastning per år beräknat som geometriskt medel värde för månadsvärden. Courtage Fondkommissionären tar ut en avgift vid köp och försäljning av värdepapper, vilket innebär att en låg omsättningshastighet i portföljen bidrar till låga kostnader för förvaltningen. Duration Ett sätt att mäta en obligations eller en portföljs genomsnittliga räntebindningstid. Duration är också ett vanligt riskmått för en obligation eller en portfölj. Duration är det mest använda måttet avseende ränterisk och anger vad som händer när alla marknadsräntor förändras lika mycket. Informationskvot Informationskvoten är ett mått på förvaltarens skicklighet i förhållande till risken. Ju högre kvot, desto bättre avkastning har konsortiet givit. Mäts som överavkastning i förhållande till Tracking error. Beräknas enligt olika metoder för aktie- och ränteportföljer. Omsättningshastighet Beräknas genom att dividera det minsta värdet av summa köpta eller sålda värdepapper med periodens genomsnittliga förmögenhet. Då courtage betalas vid varje aktie affär medför låg omsättningshastighet låga kostnader. Sharpekvot, portfölj och jämförelseindex Är ett mått på riskjusterad avkastning och anger en portföljs respektive jämförelseindex meravkastning i relation till standardavvikelsen. Den beräknas som kvoten av portföljens meravkastning över riskfri ränta och portföljens standardavvikelse. Standardavvikelse, portfölj och jämförelseindex Visar hur mycket portföljens värde respektive jämförelseindexets värde har svängt kring dess medelvärde. Ju högre standardavvikelse desto högre risk. Tracking error Beskriver hur portföljens utveckling i förhållande till index har varierat historiskt. Måttet beräknas som standardavvikelsen för över- eller underavkastning mot jämförelseindex. Ju högre värde desto högre risk i förhållande till jämförelseindex. 18 kvartalsrapport 212:2

19

20 Box Stockholm Telefon Fax E-post Besöksadress Birger Jarlsgatan 16 Stockholm

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport 2012:1

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport 2012:1 Kapitalförvaltningens kvartalsrapport 212:1 212-4-13 Till andelsägarna i Kammarkollegiets aktie- och räntekonsortier Första kvartalet 212 Precis som 211 blev ett väsentligt sämre börsår än väntat, har

Läs mer

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Q2 2013 Innehåll Andra kvartalet 2013 3 Ekonomiska läget 4 Aktiemarknaden 7 Räntemarknaden 8 Räntekonsortiet 10 Företagsobligationskonsortiet 12 Aktiekonsortiet Sverige

Läs mer

Kvartalskommentar kvartal 2 2015

Kvartalskommentar kvartal 2 2015 Kvartalskommentar kvartal 2 2015 Diagram, Konsument- och industriförtroende för Euroområdet Ekonomiska läget De mest optimistiska förväntningarna om en återhämtning av världsekonomin kom på skam under

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2011 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 49

HALVÅRSRAPPORT 2011 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 49 HALVÅRSRAPPORT 2011 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 49 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD-kommentar 3 Varsam 4 Försiktig 4 Balanserad 5 Offensiv 5 Aktiv Förmögenhetsförvaltning 6 Sverige Likviditet 6 Sverige Obligationer

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Ketchupeffekt för mobila betalningar TEKNIK. Snart får de mobila banktjänsterna sitt stora genombrott. Det menar Siv Larsson, Privatmarknadschef på Varbergs Sparbank,som lanserar flera nya lösningar som

Läs mer

Cliens Allokering Sverige. Årsberättelse 2011

Cliens Allokering Sverige. Årsberättelse 2011 Cliens Allokering Sverige Årsberättelse 2011 Cliens Allokering Sverige Förvaltningsberättelse Marknadens utveckling Efter den starka hösten 2010 inleddes året svagt och marknaden försvagades ytterligare

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2012 Innehåll Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv....3 VD har ordet..........................................................................................................................................

Läs mer

Månadsrapport januari 2012

Månadsrapport januari 2012 Månadsrapport januari 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv 2010

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv 2010 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2010 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv 2010 1 Innehåll Innehåll... 2 VD har ordet.... 3 Trygg-Stiftelsen försäkringstagarnas forum....

Läs mer

Private Banking. Så utvecklas börsåret 2012

Private Banking. Så utvecklas börsåret 2012 Så utvecklas börsåret 2012 BÖRSEN. Fjolårets kräftgång gör att börsen kan stiga med mellan 10-20 procent under 2012, förutsatt att två orosmoln lättar. Den bedömningen gör Hannes Bernéus, aktiemäklare

Läs mer

Månadsrapport mars 2012

Månadsrapport mars 2012 Månadsrapport mars 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

September 2014. Strategirapport. - Bättre Draghi Europa?

September 2014. Strategirapport. - Bättre Draghi Europa? September 2014 Strategirapport - Bättre Draghi Europa? Innehållsförteckning Strategi & Marknadssyn 3 Sammanfattning 4 Rekommendationer 5 Makroekonomiska förutsättningar 7 Globalt 8 USA 10 Europa 12 Sverige

Läs mer

Månadsrapport oktober 2012

Månadsrapport oktober 2012 Månadsrapport oktober 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport november 2011

Månadsrapport november 2011 Månadsrapport november 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Investeringsteman: Europeiska småbolag, M&A-våg på väg, utvalda tillväxtmarknader och nya konsumtionsmönster AKTIER ALLOKERING EP ALFA Centralbankerna

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Krönikan Börshandlade fonder lyfter FOND. De börshandlade fonderna börjar få fotfäste på den svenska marknaden. En fördel är att de kan handlas över börsen som en aktie. Nu lanseras tre egna. Sidan 4 Fotbolls-EM

Läs mer

INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4

INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4 INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4 SKANDIA CANCERFONDEN... 6 SKANDIA SMÅBOLAG SVERIGE... 9 SKANDIA SVERIGE... 12 SKANDIA VÄRLDSNATURFONDEN... 15 SKANDIA IDÉER FÖR LIVET...

Läs mer

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2013 Innehåll Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv... 3 VD har ordet....4 Trygg-Stiftelsen försäkringstagarnas forum....5 Nyckeltal

Läs mer

Fonder för alla smaker. Mycket god utveckling i våra fonder hittills i år. Alternativ till låg ränta och dyr börs. Sunt förnuft bakom framgångar

Fonder för alla smaker. Mycket god utveckling i våra fonder hittills i år. Alternativ till låg ränta och dyr börs. Sunt förnuft bakom framgångar Alternativ till låg ränta och dyr börs Mycket god utveckling i våra fonder hittills i år Sunt förnuft bakom framgångar i Sverigefonden HALVÅRSRAPPORT 2015 Fonder för alla smaker Det är roligt att kunna

Läs mer

Börsens värsta fallgropar

Börsens värsta fallgropar OMVÄRLD & ANALYS Tillväxten ökar Här är tillväxtbolagen du bör satsa på framöver. Månadsrapport för januari 2011, sidan 7 Anders Bruzelius: Därför blir 2011 ett starkt börsår STOCKHOLMSBÖRSEN. Under året

Läs mer

FRISKARE EUROPA. Ekonomisk statistik överraskar positivt. De spanska och italienska statsräntorna faller. Är det värsta över?

FRISKARE EUROPA. Ekonomisk statistik överraskar positivt. De spanska och italienska statsräntorna faller. Är det värsta över? PRIVATBANK FRISKARE EUROPA. Ekonomisk statistik överraskar positivt. De spanska och italienska statsräntorna faller. Är det värsta över? ALLOKERING OCH PORTFÖLJSTRATEGI Våren 201 Carnegie Allokering och

Läs mer

MARKNADSINSIKT. Juni 2015

MARKNADSINSIKT. Juni 2015 MARKNADSINSIKT Juni 2015 Även om flera aktiemarknader stängde på plus för maj så blev det trots allt en lite skakig resa. Efter en exceptionellt stark börsuppgång under första kvartalet har volatiliteten

Läs mer

Private Banking. Därför tror hon på viss tillväxt under nästa år

Private Banking. Därför tror hon på viss tillväxt under nästa år Därför tror hon på viss tillväxt under nästa år PROGNOS. Den svenska ekonomin kommer att tappa fart nästa år. Trots det blir tillväxten troligtvis svagt positiv. Den bedömningen gör Cecilia Hermansson,

Läs mer

Januari 2015. Strategirapport. - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln?

Januari 2015. Strategirapport. - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln? Januari 2015 Strategirapport - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln? Innehållsförteckning Strategi & Marknadssyn 3 Sammanfattning 4 Rekommendationer 5 Makroekonomiska förutsättningar

Läs mer

Månadsrapport juli 2011

Månadsrapport juli 2011 Månadsrapport juli 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Månadsrapport april 2010

Månadsrapport april 2010 Månadsrapport april 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport februari 2012

Månadsrapport februari 2012 Månadsrapport februari 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Marknadsbrev. En årsavkastnin på två månader. mars 2013. Marknaden i korthet

Marknadsbrev. En årsavkastnin på två månader. mars 2013. Marknaden i korthet Marknadsbrev mars 2013 En årsavkastnin på två månader Under årets första månader steg den svenska börsen drygt 8 procent. Det motsvarar ungefär en årsavkastning på två månader. Och faktum är att den svenska

Läs mer

Bråkiga politiker och euforiska marknader

Bråkiga politiker och euforiska marknader Marknadsbrev november 2013 Bråkiga politiker och euforiska marknader Bråkiga politiker och euforiska marknader: Hösten har dominerats av politiska låsningar. Särskilt fokus har riktats mot det amerikanska

Läs mer

MARKNADSINSIKT. Mars 2015

MARKNADSINSIKT. Mars 2015 MARKNADSINSIKT Mars 2015 Aktiemarknaden fortsätter sin starka trend och bara i år har stockholmsbörsen nu stigit med drygt 15 procent. Efter en exceptionellt stark börsuppgång väljer vi nu att vikta ned

Läs mer